» 

diccionario analógico

despertar, despertar a, despertarsehavahtua, herätä, herättää - adormecer, anestesiar, arrullar, dormirnukuttaa, vaivuttaa uneen - vaikuttaa - refrescarelävöittää, piristää, virkistää - fecundar, fertilizarhedelmöittää, lannoittaa, siittää - indisponervoida huonosti - lloraritkeä, parkua, vollottaa - kalventaa - eläimellistää, raaistaa - cambiar, demudarmuuttaa - opalisoida - muuttua valtimovereksi - volversaada jku tekemään jtak, tehdä jksik - korvata - vaskularisoida - hienontaa kuumentamalla - rakentaa lähiöitä - revolucionarmullistaa - tehdä värittömäksi riistämällä valo - raaistaa, tehdä raaemmaksi - muuttaa alkaliseksi, muuttaa emäksiseksi - käsitellä myyttinä, mytologisoida, tehdä myytiksi - allegorisoida - demytologisoida, selittää rationaalisesti - llevarsaada, saattaa - raaistaa - afectar, conmover, impactarkoskea, koskettaa, liittyä, vahingoittaa, vaikuttaa - muuttaa alkemiallisesti - käyttää - dar forma, formar, moldearmuotoilla, muovata - redondearpyöristää, pyöristää alas, pyöristää ylös - suspensoida - aquietar, calmar, desintoxicar, desintoxicarse, serenarselvittää, vakavoittaa - uudelleenkouluttaa - acrecentar, alzar, ampliar, amuchar, aumentar, ensanchar, extender, hacer más ancho, incrementar, poner más alto, subirkääntää kovemmalle, kasvattaa, korottaa, laajentaa, lisätä, suurentaa, ulottaa - aligerarse, dejar de trabajar tantohellittää - mukauttaa, sopeuttaa, sulauttaa, yhtäläistää - erilaistaa - conmutarlieventää, lieventää rangaistusta, muuntaa, vaihtaa - elävöittää - aclarar, descongestionar, desobstruir, despejar, limpiar, quitar, recoger, retirarjärjestää, raivata, selvittää - activaraktivoida, käynnistää, ottaa käyttöön - aktivoida - aktivoida, ilmastaa, ilmata - aktivoida - deaktivoida, inaktivoida, kytkeä pois, kytkeä pois päältä - alelar, amortiguar, embotar, embrutecer, entontecerlatistaa, tylsistää, vaimentaa, vaimentua - rakentaa uudelleen, remontoida, rempata, uusia - editar, preparareditoida, muokata, muuttaa, toimittaa - editoida, leikata - alistaa, kurittaa, lannistaa - hillitä, pitää aisoissa, taltuttaa - mejorar, perfeccionarjalostaa, kohentaa, korjata, panna paremmaksi, parantaa, parantua - agravar, agravarse, agudizarse, avivar, empeorarheikentää, huonontaa, huonontua, lisätä, pahentaa, pahentua, vaikeuttaa - mojar, mojarsekastella - enjugar, secar, secarsekuivata, kuivattaa, kuivua - voidella - fortalecer, fortificar, reforzarlinnoittaa, vahvistaa, voimistaa, voimistua - lisätä, terästää - ablandar, flaquear, reblandecerseheikentää, heiketä - tylsyttää - oxidar, oxidarsehapettaa - asociar, asociarse, combinar, fundirse, fusionar, fusionarse, juntar, juntarse, unificar, unificarse, unirsesulautua, sulautua yhteen, yhdistää, yhtyä - aviejar, aviejarse, envejecer, envejecerseikääntyä - madurar, sazonarkypsyä, kypsyttää, tuleennuttaa - antiikkikäsitellä, antikisoida, tehdä vanhan näköiseksi, vanhanaikaistaa, vanhennuttaa - vanhanaikaistaa - desarrollarsekehittää, saada kasvamaan - ablandar, dulcificar, enternecer, reblandecer, suavizar, temperarpehmentää, pehmentyä - afectar, averiar, causar daño, causar daño a, causar daño en, causar perjuicio a, dañar, estropear, hacer daño a, ocasionar daño en, perjudicar a, romper, ser nocivo paraheikentää, vaarantaa, vaurioittaa - luuduttaa - katkeroittaa, tehdä katkeraksi - estabilizar, estabilizarsetasapainottaa, vakauttaa - desestabilizarhorjuttaa - herkistää, herkistyä - tehdä tunteettomaksi, turruttaa - acostumbrar, acostumbrarse, acostumbrarse a, coger el ritmo/tranquillo, habituar, solerpäästä vauhtiin, sopeuttaa, tottua, totuttaa - alborotar, arruinar, desarreglar, desordenar, ensuciar, estropear, trastornar, turbarhäiritä, panna sekaisin, penkoa, pilata, saattaa epäjärjestykseen, sekoittaa, sotkea - decolorar, descolorar, descolorarsehaalistaa, tahrata, värjätä - colorar, colorear, pintarvärittää, värjätä - colorar, colorear, teñirtahrata, tahria - värittyä - afearrumentaa - muuttaa - ajustar, poner, poner bien, reajustar, regularasettaa, korjata, oikaista, säätää, tarkistaa - mandarantaa, panna - inhabilitarestää pääsy, jäävätä, tehdä kelpaamattomaksi - adiestrar, amaestrar, amansar, contener, domar, domeñar, domesticar, dominar, entrenar, someterkesyttää - ampliar, ampliarse, dilatar, dilatarse, ensanchar, ensancharseleventää - deshidrogenizarpoistaa vetyä - vedyttää - hapettaa - ennegrecer, ennegrecerse, oscurecer, oscurecersetummentaa - abrillantar, avivar, clarear, dar luz, enlustrecer, iluminar, proporcionar claridadkirkastaa, kirkastua, piristää, valaista - desdibujar, desdibujarse, difuminar, empañar, velarsesamentaa, sumentaa - oscurecerhämärtää, peittää, pimittää, sekoittaa, verhota - borrar, hacer borroso, obliterar, taparhäivyttää, peittää näkyvistä - keittää, kypsyä, valmistaa - hoikentaa, hoikistaa - rajarse, resquebrajarsemurtaa, murtua, rikkoa - hajottaa - acabar, acabarse, concluir, finalizar, finir, poner punto final, terminar, terminarselopettaa, loppua, päättää, päättyä, pysäyttää, sulkea - poistaa huurre, poistaa huuru - keskittää, supistaa, tiivistää - congelar, congelarse, enfriar, enfriarse, refrescarjäähdyttää, kylmentää, viilentää - caldearkuumentaa, lämmetä, lämmittää - caldear, caldearse, calentar, calentarse, recalentar, recalentarselämmetä, lämmitellä, lämmittää - cocer, hervirkeittää, kiehuttaa - congelar, congelarse, fraguar, helar, helarsejäädyttää, olla pakkanen, pakastaa, pakkasta - formar ampollas, formar ampollas/burbujasnostaa rakkuloille, nostaa rakoille, nousta rakkuloille - siirtyä - transponoida - change over, convert (en) - muuttua - muuttua - muuntaa, muuttaa - muuntaa - modificar, reconstruir, transformar, transformarse, transmutar, trasmutarmuuntua, muuttaa, muuttaa täysin, muuttua - tuhkata - muuntaa, muuttaa - regenerarkorjata, luoda uudestaan, oikaista, parantaa - convertirkäännyttää - islamisoida - invertirkääntää, kääntää nurin, kääntää nurin päin - invertoida, kääntää - hacer a medidakustomoida, muuttaa toive, muuttaa toiveiden mukaiseksi, toiveiden mukaiseksi - hacer alusiones personales, personalizarpersonoida, tehdä henkilökohtaiseksi, yksilöidä, yksilöllistää - despersonalizar, hacer impersonalesineellistää, tehdä persoonattomaksi - korottaa - bajar, engravecer, hacer gravealentaa - hajota - magnetizarmagnetoida - desimantardemagnetoida, poistaa magneettisuus - esquematizar, simplificarpelkistää, yksinkertaistaa - complicarhioa, jalostaa, kehittää, monimutkaistaa, mutkistaa - kohentaa, parantaa - monimutkaistaa, tehdä sekavaksi, vaikeuttaa - ahtaa, paineistaa, ylikuormittaa - centralizar, concentrar, reunir en un centrokeskittää - descentralizar, descentralizarsehajauttaa - sosialisoida - arreglar, asegurar el porvenir, organizarpanna kuntoon, pohjustaa, turvata, valmistautua, valmistella, varautua, varustaa, varustautua - kansainvälistää - muuttaa bolsevistiseksi, muuttaa kommunistiseksi - eurooppalaistaa - siirtää Euroopan unionin hallintaan - raa'istaa, tehdä julmaksi, tehdä raakalaismaiseksi - amerikkalaistaa - ranskalaistaa - civilizarsivistää - nacionalizarkansallistaa, sosialisoida - desnacionalizaryksityistää - nacionalizar, naturalizarantaa kansalaisoikeudet - riistää kansalaisuus - tehdä luontevaksi - tehdä luonnottomaksi - igualar, nivelartasoittua - compensarse, igualarsaattaa samanarvoiseksi, tehdä yhdenvertaiseksi, yhdenmukaistaa, yhtäläistää - atiesarjähmettää, jäykistää, kangistaa, sakeuttaa - aflojar, desapretar, desatar, despegar, desprender, liberar, quitar, relajar, separar, soltaravata, hellittää, höllentää, höllentyä, höltyä, irrottaa, löysätä, löysentää, päästää irti, vapauttaa - ajustar, apretar, cerrar herméticamente, estirar, tensarkiinnittää, kiristää, napittaa, tiivistyä, tiukentaa - muuttaa transitiiviseksi - muuttaa intransitiiviseksi - coagular, cuajar, cuajarse, densificar, densificarse, engruesar, espesarpaksuntaa, saeta - pöyhentää - diversificarmonipuolistaa, monipuolistua - väljähdyttää - estää, hidastaa, jarruttaa, lykätä, siirtää tuonnemmaksi, viivästyttää, viivyttää - amenguar, aminorar, apocar, bajar, bajar con, cercenar, disminuir, minimizar, podar, recortar, reducir, reducir al mínimominimoida, pienentää, vähentää - licuar, liquidarnesteyttää, soseuttaa, sulattaa - solvatoida - häivyttää - validarsaattaa voimaan, tarkistaa, validoida - declarar nulo, invalidarkumota, mitätöidä - desaguar, desalojar, descargar, evacuar, vaciar, vaciarse, verter, vertersetyhjentää, tyhjentyä - acabar de llenar, colmar, henchir, llenartäyttää - kyllästää - hyydyttää, koaguloida - nostaa ääntä - normaalistaa, normalisoida, palauttaa normaaliksi, vakioida - muuttaa muotoa - neutraloida - comercializar, ofrecer en venta, poner al mercado, poner en ventakaupallistaa, markkinoida - purificar, santificarpuhdistaa, pyhittää - koneellistaa, koneistaa - automatizarautomatisoida, tehdä automaattiseksi - automatisoida - mekaanistaa, tehdä konemaiseksi - armonizar, concordar, congeniarsoinnuttaa - polarisoida - ensalzar, glorificar, idealizarkaunistella, olla kunniaksi - adulterar, contaminarsaastuttaa - alentaa arvoa - eristää - calcificar, calcificarsekalkita - kaupunkimaistaa - kaupunkilaistua, kaupunkimaistua - emulsionaremulgoida, maidostaa - hajottaa emulsio - poistaa karboksyyli - natsilaistaa - ravita, ruokkia - kirkastaa - marcar, poner una señal, señalarjättää jälki, merkitä, tahrata - varustaa väkäsin - typistää - desenchufar, inutilizar, poner fuera de servicioestää, kytkeä pois päältä, lamauttaa, poistaa, poistaa käytöstä, tehdä toimintakyvytön, toimintakyvyttömäksi - permitirmahdollistaa, tehdä kykekeväksi, tehdä mahdolliseksi - jättää taka-alalle, kiinnittää vähemmän huomiota - ablandarkypsentää, mureuttaa, riiputtaa, tenderöidä - varata - amenizar, azucarar, confitar, confitarse, dulcificar, dulcificarse, edulcorar, endulzar, endulzarse, paliarkaunistella, sulostuttaa, tehdä miellyttävämmäksi - jodioida - muuttaa - arcaizararkaisoida - painaa leimansa - vahvistaa, virallistaa - occidentalizarselänsimaistaa - itämaistaa - asetyloida - akromatoida - yhdensuuntaistaa - liioitella - destacar clasicismotehdä klassiseksi - saattaa sovinnaiseen muotoon - muuttaa desimaaliluvuiksi - dar vértigo, marearhuimata - emponzoñar, envenenarmyrkyttää - antaa muoto, havainnollistaa, tuoda esille - embellecer, volver atractivoantaa hohtoa, romantisoida - kääntyä sisäänpäin, sulkeutua - laicizarvapauttaa kirkon hallinnasta - politizarpolitisoida - kohottaa - romantisoida - maalaistaa - lisätä kastiketta - madaltaa, mataloittaa - atesar, estirar, estirarse, tesarkiristää - volverse más empinadojyrkentää - bloquear, cifrar, codificarvääristää - descifrar, descodificarselvittää, tulkita - muuttua - vitrificarselasittaa - laimentaa - saippuoida - laajentaa, levittää, ulottaa - lykätä, panna syrjään, varata - enlodar, enlodazar, ensuciar de barro, enturbiar, llenar de barroliata, samentaa - muuntaa - alzar, ascender, levantar, subirantaa ylennys, kohottaa, korottaa, nostaa, ylentää - curtir, embrutecer, embrutecerse, enrudecerse, volverse groseroolla ankara, tehdä karkeaksi, tulla karkeaksi - sotkea - demonizardemonisoida, muuttaa paholaiseksi - julmentaa, kierouttaa, raaistaa - tehdä eteeriseksi - immaterialisoida, muuttaa aineettomaksi, muuttaa olemattomaksi - animoida, elollistaa - aclarar, clarificar, desatacar, desbrozar, descombrar, descongestionar, desobstruir, despejarkirkastaa - dynamisoida - aktivoitua, innostua - hienostaa, sublimoida - vaporizar, vaporizarse, volatilizarsehöyrystää - yhtenäistää - simetrizarsymmetrisoida, symmetristää, symmetroida - inmortalizarikuistaa, tehdä ikuiseksi, tehdä kuolemattomaksi - denaturoida - denaturoida - denaturoida - siistiä - usar verbosmuuttaa teonsanaksi - mudarsiirtää - sputteroida - tulla vedetyksi, viedä - tehdä jksik - seostaa - lamauttaa - herättää - virittää - ravistaa, ravistella - tehdä vanhanaikaiseksi - höystää, maustaa - lyhentää - lietsoa - tehdä jksik - parantaa rahan arvoa - kasvattaa inflatorisesti - elvyttää - dar valores numéricosdigitalisoida, digitoida - hyytelöityä, hyytyä - yhdistää uudelleen - naisellistaa, naismaistaa, tehdä naismaiseksi - miehistää, miesmäistyttää - miesmäistyttää - aiheuttaa riitasointu, dissonoida, olla epäsointuinen - seksualisoida, sukupuolistaa - esquematizarkaavioida - tuoda esiin - ottaa perustuslakiin - järkiperäistää, rationaalistaa - plastificarpehmentää - ohentua - paganizarpakanallistaa - hehkua - deaminoida - tehdä kulmikkaaksi, tulla kulmikkaaksi - pyöristää - herkistää valolle - herkistää - despolarizardepolaroida - kirkastaa - isomeroida - laillistaa, legitimoida - haihduttaa, höyrystää, höyrystyä - industrializarteollistaa, teollistua - samentaa - opsonoida - aseistaa, militarisoida - kansallistaa, tehdä koko maata koskevaksi - olla kunniaksi, puhua puolestaan - tehdä tunteelliseksi - juhlistaa - alueellistaa, tehdä paikalliseksi - transaminoida - kirkastaa - perua - rakkuloida - havainnollistaa, tehdä näkyväksi - vaihdella - varustaa tuuletuksella - elävöittää - vulgaaristaa - tulla taipuisaksi - profesionalizarammattilaistaa, ammattimaistaa - tahria - pysäyttää - käyttää aseena - confundirhämärtää, hämmentää, sekoittaa, sumentaa - kohtuullistaa, laimentaa, miedontaa, tasoittaa - obcecar, ofuscar, oscurecersekoittaa - synkronoida - moderarhellittää, lieventää, pehmentää - militarizaraseistaa - derribar, echar abajo, rompermurtaa, poistaa - cebar, cebarse, engordar, engordarse, sainarlihoa, lihottaa, pulskistaa - entrometerse, entrometerse, meterse, meterse, tocarkoskea, peukaloida, sotkea - arromar, deslucir, deslustrar, empañarhimmentää - arromar, desafilar, despuntar, embotarsetylsyttää - afilar, agudizar, aguzar, amolar, sacar punta ateroittaa - karhentaa - möyhentää - avata, irrottaa, löysätä - encordarpanna johonkin jänne, panna johonkin kielet, varustaa kielillä - enderezar, erguir, levantaroikaista, tasoittaa - kasvattaa - amalgamar, amalgamarse, fusionar, fusionarse, mezclar, mezclarse, mixturar, reunir, unificar, unificarse, unirsesekoittaa, sulauttaa yhteen, ujuttautua joukkoon, yhdistää - ahtaa täyteen - colocar, poner, situarsaada - aquilatar, limpiar, limpiar a fondo, purificarpuhdistaa, putsata, siivota - emporcar, emporcarse, enmugrecer, ensuciar, ensuciarse, macular, manchar, pringarse, tiznarkurata, liata, mustata, noeta, ryvettää, sotata, tahrata - alentaa, madaltaa, painaa alas - muuttaa muotoa - hajottaa, rikkoa - oikaista - adornar, decorar, embellecer, ornamentar, ornarjuhlistaa, kaunistaa, komistaa, koristaa, koristella, somistaa - humanizarhumaanistaa, inhimillistää - apocar, humillarnöyryyttää - enajenaretäännyttää, saada vihamieliseksi, tehdä tyytymättömäksi, vieraannuttaa - suoristaa - tehdä tunteettomaksi, turruttaa, vähentää valonherkkyyttä - desodorizardeodoroida, poistaa haju - revelarkehittää - desdibujar, desdibujarse, difuminar, difuminarse, empañar, empañarsehämärtää - sokaista, sokeuttaa, tehdä jku sokeaksi - cambiar la intensidadmuuttaa tehoa - cambiar de gustomuuttaa makua - siepata - aportar, contribuir, dar, donar, dotar deantaa, antaa oma lisänsä, lahjoittaa, lisätä, suoda, tuoda mukanaan, vaikuttaa osaltaan - rehabilitar, restablecer, restaurarottaa takaisin käyttöön, palauttaa, saattaa voimaan uudelleen - liberaalistaa - compensar, corregirhyvittää, korjata, oikaista - democratizardemokratisoida - julistaa puolueettomaksi - corromper, pervertirdemoralisoida, johtaa harhaan, korruptoida, turmella - höllentää, lieventää, löysentää - saostaa höytäleiksi - muuttua - pitää yhdessä - transbordar, transferir, transportar, trasladarmuuntaa, sovittaa - amortiguar, atenuar, ennegrecer, entenebrecer, mitigar, nublar, oscurecer, oscurecerse, volverse negrohimmentää, mustata, mustua, sumentaa, vaihtaa puolivalot - abrillantar, enlustrecer, lustrar - heikentää, pehmentää - muuttua vähitellen - aminorar el paso, ir más despacio, reducir la velocidadhidastaa, hiljentää vauhtia - acelerarse, ir cobrando velocidadkaasuttaa, kiihdyttää, kiihdyttää vauhtia, lisätä nopeutta, nopeuttaa, nostaa nopeutta - haurastuttaa - kuohuttaa - radikaalistaa, radikalisoida - erotisoida - kytkeä, liittää - siirtää - tehostaa - hämärtää, sumentaa - reemplazar, substituir, sustituirkorvata, vaihtaa - yhdistää[Spéc.]

action de faire devenir, action de rendre (fr)[Nominalisation]

cambio, modificaciónmuutos, vaihto - reciclajemuokkaaminen, muuttaminen, sovittaminen - vaihtoehto - alteración, cambio, modificaciónmuuntelu, muutos, vaihtelu - muuttelija - muutos - cambiomuutos - muunnettava - muutettavissa oleva, muuttuva[Dérivé]

alterar (v.) • cambiar (v.) • cambiarse (v.) • modificar (v.) • muuttaa (v.) • muuttua (v.)

-

 


   Publicidad ▼