» 

diccionario analógico

arouse, awaken, rouse, wake, waken, wake upäratama - cause to sleep, lull to sleep, put to sleepnarkoosiga magama panema, tuimastama - affect - freshen, refresh, refreshen - fecundate, fertilise, fertilize, inseminateeostama, väetama, viljastama - indispose - crynutma, nuuksuma - etiolate - animalise, animalize, brutalise, brutalize - convert - opalise, opalize - arterialise, arterialize - get, make - counterchange, interchange, transpose - vascularise, vascularize - decrepitate - suburbanise, suburbanize - overturn, revolutionise, revolutionizepööret tekitama - etiolate - barbarise, barbarize - alkalinise, alkalinize - mythicise, mythicize, mythologise, mythologize - allegorise, allegorize - demythologise, demythologize - bring, land - coarsen - affect, bear on, bear upon, impact, touch, touch onkahjustama, mõjutama - alchemise, alchemize - alcoholise, alcoholize - form, shapekuju andma, kujundama - round, round down, round off, round out - suspend - sober - reconstruct - increase, put throughkasvatama, kõrgendama, lisama, rohkendama, suurendama, tõstma - ease off, ease up, let up - assimilate - dissimilate - commute, convert, exchangepehmendama - vitalise, vitalize - clear, uncluttereemaldama, puhastama - activateaktiviseerima, käivitama - activate - activate, aerate - activate - deactivate, inactivate - blunt, deaden, dullvaibuma, vaigistama - reconstruct, redo, remodel - edit, redactredigeerima - cut, edit, edit out - chasten, subdue, tame - chasten, moderate, temper - ameliorate, amend, better, improve, improve on, meliorateparandama, paremaks tegema, parendama, täiustama - aggravate, exacerbate, exasperate, make worse, worsenhalvendama, halvenema - wetmärjaks tegema, niisutama - dry, dry off, dry out, dry up, wipe dryära kuivama, ära kuivatama, kuivaks tegema, kuivama, kuivatama, tahendama - lubricate - beef up, fortify, reinforce, strengthen, tonekindlustama, rikastama, tugevdama, tugevnema - fortify, lace, spike - weakennõrgendama, nõrgestama, nõrgestuma - blunt - oxidate, oxidise, oxidizeoksüdeerima - conflate, merge, unify, unitekokku sulatama, sarnastama, ühendama, ühinema, ühtlustama, üle kasvama, unifitseerima - agevananema, vanemaks tegema - mature, ripenküpseks saama, küpseks tegema, küpsema, küpsetama - antiquate, antique - antiquate - develop, make growaretama, kultuuristama - softenpehmeks tegema, pehmendama, pehmenema, pehmitama - be bad for, cause damage, cause damage to, damage, deteriorate, do damage, do harm, harm, impair, injure, prejudice, put at a disadvantagekahjustama - ossify - acerbate - firm up, stabilise, stabilize, steadytasakaalu viima - destabilise, destabilize - sensibilise, sensibilize, sensify, sensitise, sensitize - desensitise, desensitize - accustom, be in the habit of, be wont to, get into the habit of, get the feel of, habituate, make a habit of, make a practice of, make sth. a habitharjuma, harjutama, kombeks olema, tavatses - disarrange, disarray, disorder, make a mess of, mess about/around, mess up, upsetära vussima, segi ajama, tuhnima - discolor, discolourlaiguliseks minema, värvi rikkuma - color, color in, colorise, colorize, colour, colour in, colourise, colourizeära värvima, elustama, ilmestama, tempima, vürtsitama - stainplekki jätma - huevärvuma - uglifyinetama, inetustama - untune - adjust, correct, setkohandama, õigeks seadma, sättima, seadma - set - disqualify, indispose, unfitkõlbmatuks tegema, rikkuma - break in, domesticate, domesticise, domesticize, reclaim, tame, trainkodustama, taltsutama - widen - dehydrogenate, dehydrogenize - hydrogenate, hydrogenize - oxygenise, oxygenize - blacken, darkenmustaks tegema, mustenema - brighten, lighten, lighten uphelenduma - blear, blurähmaseks tegema, ähmastuma - blot out, hide, obliterate, obscure, veilähmastama, tuhmistama - blot out, hide, obliterate, obscure, veilkustutama, varjama - cook - slenderise, slenderize - crackkärgatama, kõmatama, mõranema, mõrastama, mürtsuma, paugatama, paukuma, praksatama, raksatama, raksuma, roksatama - dismiss, dissolve - bring to an end, close, discontinue, end, put an end to, scotch, stop, terminatelõpetama, lõppema, lõppu tegema, lõpule viima - defog, demist - concentrate, condense, contract - chill, cool, cool down, cool off, ice, refrigeratejahutama, maha jahutama - heat, heat upkuumaks ajama, kuumendama, kuumutama, soojendama - heat, heat up, warm, warm uplämmitama, soendama, soojendama, soojenema, soojutama, üles soojendama - boil, bring to the boil - freezekülmutama - blisterrakku hõõruma, rakku minema - change over, shift, switch - transpose - change over, convert - transform - transform - transform - transmute - change, transform, transmute, transubstantiatemuundama, muutma, teiseks tegema, teisendama, transformeerima - ash - transform, translate - reclaim, rectify, reform, regenerate - convert, proselytizepöörama - Islamise, Islamize - invert, reverse, turn backpahupidi pöörama - invert - customise, customize - individualise, individualize, personalise, personalize - depersonalise, depersonalize, objectify - sharpen - drop, flatten - disintegrate - magnetise, magnetizemagnetiseerima - degauss, demagnetise, demagnetize - simplify, streamlinelihtsustama - complicate, elaborate, rarify, refinekeeruliseks tegema, kohendama, lihvima, siluma, täiustama, viimistlema - refine - complicate, perplexkeerustama, komplitseerima, raskendama - pressurise, pressurize, supercharge - centralise, centralize, concentratetsentraliseerima - decentralise, decentralize, deconcentratehajutama - socialise, socialize - fix, gear up, make provision for, prepare, ready, set, set uphakkama panema, hakkama seadma, hoolt kandma, valmis panema, valmis seadma, valmistuma - internationalise, internationalize - bolshevise, bolshevize, communise, communize - Europeanise, Europeanize - Europeanise, Europeanize - bestialise, bestialize - Americanise, Americanize - Frenchify, gallicize - civilise, civilizetsiviliseerima - nationalise, nationalizenatsionaliseerima, riigistama - denationalise, denationalize - naturalise, naturalize - denaturalise, denaturalize - naturalise, naturalize - denaturalise, denaturalize - even, even out - equal, equalise, equalize, equate, level, level off, level out, match - stiffen - detach, loose, loosen, release, slacken, undo, unfasteneemaldama, lahti laskma, lahti pääsema, lõdvendama, lõdvenema - fasten, tightenpinguldama, pingulduma, pingule tõmbama, pingutama - transitivise, transitivize - detransitivise, detransitivize, intransitivise, intransitivize - inspissate, thickentihedamaks tegema, tihendama - full - diversifymitmekesistama, mitmekesistuma - deadensuretama - check, delay, retard - curtail, cut back, cut back on, cut down, cut down on, decrease, decrease by, lessen, minify, reduce, skimp, skimp on, stint, stint onalandama, kahandama, madaldama, pisendama, vähendama - liquefy, liquidise, liquidize, liquifypüreestama - solvate - dissolve - validate - declare invalid, invalidate, vitiate, void - emptykummutama, tühjaks kallama, tühjaks valama, tühjendama, tühjenema - fill, fill up, make full, pump up, top uptäis panema, täis valama, täitma, täituma - saturate - clot, coagulate - louden - normalise, normalize, renormalise, renormalize - morph - neutralise, neutralize - commercialise, commercialize, market, offer for sale, put up for saleäriks muutma, turustama - purge, purify, sanctify - mechanise, mechanizemehhaniseerima - automate, automatise, automatizeautomatiseerima - automatise, automatize - mechanise, mechanize - chord, harmonise, harmonizeharmoniseerima - polarise, polarize - glorifyilustama - contaminate - devalue - insulate - calcify - urbanise, urbanize - urbanise, urbanize - emulsify - demulsify - decarboxylate - nazify - fecundate, fertilise, fertilize - clarify - markjälge jätma, märgistama, märkima, tähistama - barb - nick - deactivate, disable, disenable, incapacitate, put out of order, turn offdiskvalifitseerima - enablevõimaldama, võimalust andma - de-emphasise, de-emphasize, destress - tender, tenderise, tenderize - chargekäsundama, kohustama, määrama, nimetama, panema - ease, sweeten - iodinate - ionate - archaise, archaize - inform - officialise, officialize - occidentalise, occidentalize, westernise, westernize - orientalise, orientalize - acetylate, acetylise, acetylize - achromatise, achromatize - collimate, parallel - camp - classicise, classicize - conventionalise, conventionalize - decimalise, decimalize - dizzy, make dizzy - envenom, poison - exteriorise, exteriorize, externalise, externalize, objectify - glamorise, glamorize, glamourise, glamourizeilustama - introvert - laicise, laicize - politicise, politicize - proof - romanticise, romanticize - rusticate - sauce - shallow, shoal - tense - steepen - scrambleðifreerima, segama - make sense, unscrambledeðifreerima - unsex - vitrify - pall - saponify - expand, extend - set aside, suspend - make turbid, mud, muddyporiseks tegema - transform - elevate, lift, raiseülendama - coarsen, harshenkarestama, karestuma - dinge - demonise, demonize - devilise, devilize, diabolise, diabolize - etherealize, etherialise - immaterialise, immaterialize, unsubstantialise, unsubstantialize - animate, animise, animize - clear - dynamise, dynamize - dynamise, dynamize - rarefy, sublimate, subtilize - vaporise, vaporize, volatilise, volatilizeaurama, haihtuma, lenduma - uniformise, uniformize - symmetrise, symmetrize - eternalise, eternalize, eternise, eternize, immortalise, immortalizesurematuks tegema - denature - denature - denature - sanitise, sanitize - verbify - shift - sputter - draw - make - dope - prostrate - exciteerutama - energise, energize, excite - shake - outmode - spice, spice up - shorten - think - make - deflate - inflate - reflate - digitalise, digitalize, digitise, digitize - gelatinise, gelatinize - recombine - effeminise, effeminize, feminise, feminize, womanize - masculinise, masculinize, virilise, virilize - masculinize - disharmonize, dissonate - sexualise, sexualize - outline, schematise, schematize - patent - constitutionalise, constitutionalize - rationalise, rationalize - plasticise, plasticize - rarefy - heathenize, paganise, paganize - incandesce - deaminate, deaminize - angulate - circularize - sensitise, sensitize - sensitise, sensitize - depolarise, depolarize - intensify - isomerise, isomerize - legitimate - evaporate, vaporise, vaporizeaurustama, aurustuma - industrialise, industrialize - opacify - opsonize - militarise, militarize - nationalise, nationalize - recommend - sentimentalise, sentimentalize - solemnise, solemnize - territorialise, territorialize - transaminate - glorify, spiritualize, transfigure - unsanctify - vesiculate - visualise, visualize - mottle, variegate - ventilate - vivify - vulgarise, vulgarize - supple - make businesslike, make professional, professionalise, professionalize - smut - still - weaponize - blur, confuse, obnubilate, obscure - moderate, tame, tone down - obfuscate - synchronise, synchronize - mince, moderate, softenjärele andma - militarise, militarize - break down, crush - fat, fatten, fatten out, fatten up, fill out, flesh out, plump, plump outnuumama, rammusaks söötma, rammustama, rasva minema, söötma - disturb, tamper, touchkäppima, surkima - dull - abate, blunt, dullnüristama - sharpenihuma, teritama - coarsen - loosen - loose, loosen, undo, untie - stringkeeli peale panema, vibunööri peale panema - straighten, straighten out - bringviima - amalgamate, combine, commix, merge, mingle, mix, unifykampa lööma, liituma, mestima, segunema, seltsima - charge - put - clean, clean out, do out, make cleanära koristama, puhastama, puhtaks tegema - begrime, bemire, colly, dirt, dirty, foul, grime, smirch, soilära määrima, määrduma, määrima, mätserdama, mustaks määrima, räpastama - depress, lower - deform - break, break up - alter - adorn, beautify, decorate, embellish, grace, ornamentdekoreerima, ehtima, ilustama, kenastama - humanise, humanizeinimlikustama - humble - alien, alienate, disaffect, estrangevõõrutama - right - desensitise, desensitize - deodorise, deodorize, deodourisedesodoreerima - developilmutama - blur - blind - change intensity - change taste - capture - add, bestow, bring, contribute, impart, lendandma - reestablish, reinstate, restore - liberalise, liberalize - compensate, correct, redress, righthüvitama - democratise, democratize - neutralize - corrupt, debase, debauch, demoralise, demoralize, deprave, misdirect, pervert, profane, subvert, vitiatealla käima, laostuma, rikkuma, ruineeruma - loosen, relax - flocculate - turn - cohere - transfer, transplant, transpose - cloud, dim, dip, obscure - brighten - soften - shade - decelerate, slow, slow downaeglustama - accelerate, pick up speed, speed, speed upkiirust lisama - embrittle - bubble - radicalize - eroticize, sex up - piggyback - port - lifehack - cloud - displace, exchange, interchange, replace, substituteasemel olema, asendama, aset täitma - unify, unite[Spéc.]

action de faire devenir, action de rendre (fr)[Nominalisation]

changemuutmine, muutumine - adjustment, alteration, change, modificationvahetamine, vahetus - change - alteration, change, modificationmuudatus, muutus, teisend, vaheldus - changer, modifier - change - change - editable, modifiable - alterable[Dérivé]

alter (v.) • change (v.) • modify (v. trans.) • muutma (v.) • muutuma (v.)

-