» 

diccionario analógico

äratamaarouse, awaken, rouse, wake, waken, wake up - narkoosiga magama panema, tuimastamacause to sleep, lull to sleep, put to sleep - affect - freshen, refresh, refreshen - eostama, väetama, viljastamafecundate, fertilise, fertilize, inseminate - indispose - nutma, nuuksumacry - etiolate - animalise, animalize, brutalise, brutalize - convert - opalise, opalize - arterialise, arterialize - get, make - counterchange, interchange, transpose - vascularise, vascularize - decrepitate - suburbanise, suburbanize - pööret tekitamaoverturn, revolutionise, revolutionize - etiolate - barbarise, barbarize - alkalinise, alkalinize - mythicise, mythicize, mythologise, mythologize - allegorise, allegorize - demythologise, demythologize - bring, land - coarsen - kahjustama, mõjutamaaffect, bear on, bear upon, impact, touch, touch on - alchemise, alchemize - alcoholise, alcoholize - kuju andma, kujundamaform, shape - round, round down, round off, round out - suspend - sober - reconstruct - kasvatama, kõrgendama, lisama, rohkendama, suurendama, tõstmaincrease, put through - ease off, ease up, let up - assimilate - dissimilate - pehmendamacommute, convert, exchange - vitalise, vitalize - eemaldama, puhastamaclear, unclutter - aktiviseerima, käivitamaactivate - activate - activate, aerate - activate - deactivate, inactivate - vaibuma, vaigistamablunt, deaden, dull - reconstruct, redo, remodel - redigeerimaedit, redact - cut, edit, edit out - chasten, subdue, tame - chasten, moderate, temper - parandama, paremaks tegema, parendama, täiustamaameliorate, amend, better, improve, improve on, meliorate - halvendama, halvenemaaggravate, exacerbate, exasperate, make worse, worsen - märjaks tegema, niisutamawet - ära kuivama, ära kuivatama, kuivaks tegema, kuivama, kuivatama, tahendamadry, dry off, dry out, dry up, wipe dry - lubricate - kindlustama, rikastama, tugevdama, tugevnemabeef up, fortify, reinforce, strengthen, tone - fortify, lace, spike - nõrgendama, nõrgestama, nõrgestumaweaken - blunt - oksüdeerimaoxidate, oxidise, oxidize - kokku sulatama, sarnastama, ühendama, ühinema, ühtlustama, üle kasvama, unifitseerimaconflate, merge, unify, unite - vananema, vanemaks tegemaage - küpseks saama, küpseks tegema, küpsema, küpsetamamature, ripen - antiquate, antique - antiquate - aretama, kultuuristamadevelop, make grow - pehmeks tegema, pehmendama, pehmenema, pehmitamasoften - kahjustamabe bad for, cause damage, cause damage to, damage, deteriorate, do damage, do harm, harm, impair, injure, prejudice, put at a disadvantage - ossify - acerbate - tasakaalu viimafirm up, stabilise, stabilize, steady - destabilise, destabilize - sensibilise, sensibilize, sensify, sensitise, sensitize - desensitise, desensitize - harjuma, harjutama, kombeks olema, tavatsesaccustom, be in the habit of, be wont to, get into the habit of, get the feel of, habituate, make a habit of, make a practice of, make sth. a habit - ära vussima, segi ajama, tuhnimadisarrange, disarray, disorder, make a mess of, mess about/around, mess up, upset - laiguliseks minema, värvi rikkumadiscolor, discolour - ära värvima, elustama, ilmestama, tempima, vürtsitamacolor, color in, colorise, colorize, colour, colour in, colourise, colourize - plekki jätmastain - värvumahue - inetama, inetustamauglify - untune - kohandama, õigeks seadma, sättima, seadmaadjust, correct, set - set - kõlbmatuks tegema, rikkumadisqualify, indispose, unfit - kodustama, taltsutamabreak in, domesticate, domesticise, domesticize, reclaim, tame, train - widen - dehydrogenate, dehydrogenize - hydrogenate, hydrogenize - oxygenise, oxygenize - mustaks tegema, mustenemablacken, darken - helendumabrighten, lighten, lighten up - blear, blur - ähmastama, tuhmistamablot out, hide, obliterate, obscure, veil - kustutama, varjamablot out, hide, obliterate, obscure, veil - cook - slenderise, slenderize - kärgatama, kõmatama, mõranema, mõrastama, mürtsuma, paugatama, paukuma, praksatama, raksatama, raksuma, roksatamacrack - dismiss, dissolve - lõpetama, lõppema, lõppu tegema, lõpule viimabring to an end, close, discontinue, end, put an end to, scotch, stop, terminate - defog, demist - concentrate, condense, contract - jahutama, maha jahutamachill, cool, cool down, cool off, ice, refrigerate - kuumaks ajama, kuumendama, kuumutama, soojendamaheat, heat up - lämmitama, soendama, soojendama, soojenema, soojutama, üles soojendamaheat, heat up, warm, warm up - boil - külmutamafreeze - rakku hõõruma, rakku minemablister - change over, shift, switch - transpose - change over, convert - transform - transform - transform - transmute - muundama, muutma, teiseks tegema, teisendama, transformeerimachange, transform, transmute, transubstantiate - ash - transform, translate - reclaim, rectify, reform, regenerate - pööramaconvert, proselytize - Islamise, Islamize - pahupidi pööramainvert, reverse, turn back - invert - customise, customize - individualise, individualize, personalise, personalize - depersonalise, depersonalize, objectify - sharpen - drop, flatten - disintegrate - magnetiseerimamagnetise, magnetize - degauss, demagnetise, demagnetize - lihtsustamasimplify, streamline - keeruliseks tegema, kohendama, lihvima, siluma, täiustama, viimistlemacomplicate, elaborate, rarify, refine - refine - keerustama, komplitseerima, raskendamacomplicate, perplex - pressurise, pressurize, supercharge - tsentraliseerimacentralise, centralize, concentrate - hajutamadecentralise, decentralize, deconcentrate - socialise, socialize - hakkama panema, hakkama seadma, hoolt kandma, valmis panema, valmis seadma, valmistumafix, gear up, make provision for, prepare, ready, set, set up - internationalise, internationalize - bolshevise, bolshevize, communise, communize - Europeanise, Europeanize - Europeanise, Europeanize - bestialise, bestialize - Americanise, Americanize - Frenchify, gallicize - tsiviliseerimacivilise, civilize - natsionaliseerima, riigistamanationalise, nationalize - denationalise, denationalize - naturalise, naturalize - denaturalise, denaturalize - naturalise, naturalize - denaturalise, denaturalize - even, even out - equal, equalise, equalize, equate, level, level off, level out, match - stiffen - eemaldama, lahti laskma, lahti pääsema, lõdvendama, lõdvenemadetach, loose, loosen, release, slacken, undo, unfasten - pinguldama, pingulduma, pingule tõmbama, pingutamafasten, tighten - transitivise, transitivize - detransitivise, detransitivize, intransitivise, intransitivize - tihedamaks tegema, tihendamainspissate, thicken - full - mitmekesistama, mitmekesistumadiversify - suretamadeaden - check, delay, retard - alandama, kahandama, madaldama, minimeerima, pisendama, vähendamacurtail, cut back, cut back on, cut down, cut down on, decrease, decrease by, diminish, lessen, minify, minimise, minimize, reduce, skimp, skimp on, stint, stint on - püreestamaliquefy, liquidise, liquidize, liquify - solvate - dissolve - validate - declare invalid, invalidate, vitiate, void - kummutama, tühjaks kallama, tühjaks valama, tühjendama, tühjenemaempty - täis panema, täis valama, täitma, täitumafill, fill up, make full, pump up, top up - saturate - clot, coagulate - louden - normalise, normalize, renormalise, renormalize - morph - neutralise, neutralize - äriks muutma, turustamacommercialise, commercialize, market, offer for sale, put up for sale - purge, purify, sanctify - mehhaniseerimamechanise, mechanize - automatiseerimaautomate, automatise, automatize - automatise, automatize - mechanise, mechanize - harmoniseerimachord, harmonise, harmonize - polarise, polarize - ilustamaglorify - contaminate - devalue - insulate - calcify - urbanise, urbanize - urbanise, urbanize - emulsify - demulsify - decarboxylate - nazify - fecundate, fertilise, fertilize - clarify - jälge jätma, märgistama, märkima, tähistamamark - barb - nick - diskvalifitseerimadeactivate, disable, disenable, incapacitate, put out of order, turn off - võimaldama, võimalust andmaenable - de-emphasise, de-emphasize, destress - tender, tenderise, tenderize - käsundama, kohustama, määrama, nimetama, panemacharge - ease, sweeten - iodinate - ionate - archaise, archaize - inform - officialise, officialize - occidentalise, occidentalize, westernise, westernize - orientalise, orientalize - acetylate, acetylise, acetylize - achromatise, achromatize - collimate, parallel - camp - classicise, classicize - conventionalise, conventionalize - decimalise, decimalize - dizzy, make dizzy - envenom, poison - exteriorise, exteriorize, externalise, externalize, objectify - ilustamaglamorise, glamorize, glamourise, glamourize - introvert - laicise, laicize - politicise, politicize - proof - romanticise, romanticize - rusticate - sauce - shallow, shoal - tense - steepen - ðifreerima, segamascramble - deðifreerimamake sense, unscramble - unsex - vitrify - pall - saponify - expand, extend - set aside, suspend - poriseks tegemamake turbid, mud, muddy - transform - ülendamaelevate, lift, raise - karestama, karestumacoarsen, harshen - dinge - demonise, demonize - devilise, devilize, diabolise, diabolize - etherealize, etherialise - immaterialise, immaterialize, unsubstantialise, unsubstantialize - animate, animise, animize - clear - dynamise, dynamize - dynamise, dynamize - rarefy, sublimate, subtilize - aurama, haihtuma, lendumavaporise, vaporize, volatilise, volatilize - uniformise, uniformize - symmetrise, symmetrize - surematuks tegemaeternalise, eternalize, eternise, eternize, immortalise, immortalize - denature - denature - denature - sanitise, sanitize - verbify - shift - sputter - draw - make - dope - prostrate - erutamaexcite - energise, energize, excite - shake - outmode - spice, spice up - shorten - think - make - deflate - inflate - reflate - digitalise, digitalize, digitise, digitize - gelatinise, gelatinize - recombine - effeminise, effeminize, feminise, feminize, womanize - masculinise, masculinize, virilise, virilize - masculinize - disharmonize, dissonate - sexualise, sexualize - outline, schematise, schematize - patent - constitutionalise, constitutionalize - rationalise, rationalize - plasticise, plasticize - rarefy - heathenize, paganise, paganize - incandesce - deaminate, deaminize - angulate - circularize - sensitise, sensitize - sensitise, sensitize - depolarise, depolarize - intensify - isomerise, isomerize - legitimate - aurustama, aurustumaevaporate, vaporise, vaporize - industrialise, industrialize - opacify - opsonize - militarise, militarize - nationalise, nationalize - recommend - sentimentalise, sentimentalize - solemnise, solemnize - territorialise, territorialize - transaminate - glorify, spiritualize, transfigure - unsanctify - vesiculate - visualise, visualize - mottle, variegate - ventilate - vivify - vulgarise, vulgarize - supple - make businesslike, make professional, professionalise, professionalize - smut - still - weaponize - blur, confuse, obnubilate, obscure - moderate, tame, tone down - obfuscate - synchronise, synchronize - järele andmamince, moderate, soften - militarise, militarize - break down, crush - nuumama, rammusaks söötma, rammustama, rasva minema, söötmafat, fatten, fatten out, fatten up, fill out, flesh out, plump, plump out - käppima, surkimadisturb, tamper, touch - dull - nüristamaabate, blunt, dull - ihuma, teritamasharpen - coarsen - loosen - loose, loosen, undo, untie - keeli peale panema, vibunööri peale panemastring - straighten, straighten out - viimabring - kampa lööma, liituma, mestima, segunema, seltsimaamalgamate, combine, commix, merge, mingle, mix, unify - charge - put - ära koristama, puhastama, puhtaks tegemaclean, clean out, do out, make clean, purify - ära määrima, määrduma, määrima, mätserdama, mustaks määrima, räpastamabegrime, bemire, colly, dirt, dirty, foul, grime, smirch, soil - depress, lower - deform - break, break up - alter - dekoreerima, ehtima, ilustama, kaunistama, kenastamaadorn, beautify, decorate, embellish, grace, ornament - inimlikustamahumanise, humanize - humble - võõrutamaalien, alienate, disaffect, estrange - right - desensitise, desensitize - desodoreerimadeodorise, deodorize, deodourise - ilmutamadevelop - blur - blind - change intensity - change taste - capture - andmaadd, bestow, bring, contribute, impart, lend - reestablish, reinstate, restore - liberalise, liberalize - hüvitamacompensate, correct, redress, right - democratise, democratize - neutralize - alla käima, laostuma, rikkuma, ruineerumacorrupt, debase, debauch, demoralise, demoralize, deprave, misdirect, pervert, profane, subvert, vitiate - loosen, relax - flocculate - turn - cohere - transfer, transplant, transpose - cloud, dim, dip, obscure - brighten - soften - shade - aeglustamadecelerate, slow, slow down - kiirust lisamaaccelerate, pick up speed, speed, speed up - embrittle - bubble - radicalize - eroticize, sex up - piggyback - port - lifehack - cloud - asemel olema, asendama, aset täitmadisplace, exchange, interchange, replace, substitute - unify, unite[Spéc.]

action de faire devenir, action de rendre (fr)[Nominalisation]

muutmine, muutuminechange - vahetamine, vahetusadjustment, alteration, change, modification - change - muudatus, muutus, teisend, vaheldusalteration, change, modification - changer, modifier - change - change - editable, modifiable - alterable[Dérivé]

alter (v.) • change (v.) • modify (v. trans.) • muutma (v.) • muutuma (v.)

-