Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

เพิ่มอัตราการหายใจ - จับเส้น, นวด, บีบ, บีบนวดdar masajes, masajear - ถ่ายท้อง, ระบายlaxar, purgar - แก้ไข - พ่นเข้าไป, รักษาโดยการพ่นเข้าร่างกายinsuflar - ดีท็อกซ์, ล้างพิษ - ล้างแผล - รักษาด้วยไอโอดีน - รักษา, ให้การรักษาatender, tratar - รักษา - พยาบาล, รักษาพยาบาลcuidar - นวด, รักษาด้วยการนวด, รักษาด้วยมือ - จ่ายยา, เตรียมการแจกจ่าย, แจกจ่าย, ให้, ให้การรักษาadministrar, dispensar, preparar, repartir - ทำให้ดีขึ้น, บรรเทา, ผ่อนคลาย, ไม่มีความเจ็บปวดหรือความกังวลaliviar - ทำแผล, พันผ้าพันแผล, รักษาแผลvendar - เข้าเฝือก, ใส่เฝือกentablillar - ผ่าตัดintervenir, operar - รักษาด้วยยา, ใช้ยารักษา, ให้ยารักษา - ถ่ายเลือดexudar, hacer una sangría a, sangrar - รักษาด้วยถ้วยลนไฟ - ช็อต, ใช้ไฟช็อต - พัน - ทำให้แผลไหม้ด้วยความร้อนหรือสารเคมี, ใช้ไฟจี้cauterizar - รักษาด้วยวิธีจิตวิเคราะห์, วิเคราะห์จิตpsicoanalizar, sicoanalizar[Spéc.]

sanitario - soigneux (fr) - คนดูแลเด็ก[Qui~]

การดูแล, การบำบัดโรค, การรักษาพยาบาลcura, curación, terapéutica, terapia, tratamiento, tratamiento curativo, tratamiento terapéutico, trato - การช่วยเหลือ, การดูแล, การดูแลรักษา, การดูแลเอาใจใส่tratamiento[CeQui~]

รักษา, เยียวยาcurar, remediar, sanar[Domaine]

asistir (v. trans.) • atender a (v. trans.) • cuidar (v. trans.) • cuidar a (v. trans.) • cuidar de (v. trans.) • mirar por (v. trans.) • ocuparse de (v. trans.) • tratar (v. trans.) • บำบัด (v.) • รักษา (v.) • เยียวยา (v.) • ให้การรักษา (v.)

-

 


   Publicidad ▼