» 

diccionario analógico

acidosisacidosis - alkalosisalcalosis - anchylosis, ancylosis, ankylosisanquilosamiento, anquilosis, endurecimiento articular, entumecimiento articular - arteriectasia, arteriectasis - asynergia, asynergy - asystole, cardiac arrest, cardiopulmonary arrest, heart failureparada cardíaca - diverticulosis - flux - fluorosis - gammaglobulinopathy, gammopathy - glossolalia - angiopathy - aphagia - stenosis, strictureestenosis - atherogenesis - ascites - azymia - bacteremia, bacteriaemia, bacteriemia - induration, scleroma, sclerosisesclerosis - lipomatosis - calculus, gravel, lithiasis, stonearenillas, cálculo - cartilaginification - cystquiste - adenomyohyperplasia, adenomyometritis, adenomyosis, adenomyosis uteri, endometriosis, endometriosis interna, endometriosis uterina, stromal adenomyosis, uterine adenomyosis - adhesion - bronzed diabetes, hemochromatosis, iron overload, iron-storage disease - infarct, infarctioninfarto - macrocytosis - fibrosisfibrosis - malacia - mastopathy, mazopathy - neuropathy, neurosisneurosis - myopathy - osteoporosisosteoporosis - priapism - demineralisation, demineralizationdesmineralización - pyorrhea, pyorrhoeapiorrea - azotaemia, azotemia, uraemia, uremiauremia - azoturia - lesionlesión - lymphadenopathy - gangrene, slough, sphacelus - hyperbilirubinaemia, hyperbilirubinemia - palilalia - reflux, splatter excessive drawback, splatter-excessive drawn-back - otorrhea - rhinopathy - hydronephrosis, nephrohydrosis, nephrydrosis, uronephrosis - atelectasis - anoxemiaanoxemia - coprolalia - autoimmunity - disfunction, dysfunctiondisfunción - sarcoidosis - carotenemia, xanthemia - stasis - uropathy - varicosis - viraemia, viremia - volvulus - arthropathy[Spéc.]

anatomopathologist, diagnostician, pathologistanatomista patóloga, anatomista patólogo, patólogo[Dérivé]

diseased, morbid, pathologic, pathologicalpatológico[Rel.App.]

pathology (n.) • patología (n.f.)

-