» 

diccionario analógico

saúdeสุขภาพ - โหมด - Nicho ecologico, Nicho Ecológicoภาวะที่เหมาะสมในระบบนิเวศ - noise conditions (en) - participação - ความชื่นชม, ความเทิดทูน - regularisation, regularization (en) - ความอิ่มตัว - ความเงียบ - situaçãoสถานการณ์ - สภาพของหิมะ - nomeação, propostasการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหรือรับหน้าที่, การได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงตำแหน่ง - padronizaçãoการกำหนดมาตรฐาน - stigmatism (en) - astigmatismoสายตาพร่าต่างแนว - way (en) - circunstânciaสภาวะแวดล้อม - sem-abrigo, Sem teto, sem-tetoการไร้ที่อยู่อาศัย - reinstalación (es) - ตำแหน่ง - celibatoการละเว้นจากการร่วมเพศ, การเป็นโสด - virgindadeความบริสุทธิ์ - inocênciaความบริสุทธิ์ - purezaการปราศจากมลทิน, ความบริสุทธิ์ - culpa, culpabilidade, delinquênciaguilt, ความผิด, ความรู้สึกผิด, ซึ่งมีความผิด - encapsulação, encapsulamentoการห่อหุ้ม - polarización (es) - hyaline replacement, hyalinisation, hyalinization (en) - vacuolização - การนูนออกมา - ความโค้งผิดปรกติ - สภาพจิตใจ, สภาวะจิต - dificuldade, preocupação, problemaความยาก, ความเดือดร้อน - melhoriaการแก้ไข - declínioความเสื่อมคุณภาพ, ภาวะตกต่ำ - ennoblement (en) - domínio, predominância, superioridade, supremaciaการมีอำนาจ - confortoความสบาย - desconforto, mal-estarความไม่สะดวกสบาย - carência, necessidade, procuraความต้องการ, ความต้องการซื้อและอำนาจซื้อ, ความปรารถนา - plenitude - vácuo, vazioความว่างเปล่า - Nudezการเปลือยกาย, ความเปลือยเปล่า, สภาพเปลือย - depilation, hairlessness (en) - peignoir - esperançaความหวัง - desespero, perderaesperançaภาวะที่สิ้นหวัง, ภาวะสิ้นหวัง, สิ่งที่ทำให้หมดหวัง - purezaความบริสุทธิ์ - impurezaความไม่บริสุทธิ์ - condição financeiraฐานะทางการเงิน, ภาวะทางการเงิน, สถานภาพทางการเงิน, สถานะทางการเงิน - sanitary condition (en) - สภาพดินไถพรวน - asseio, ordemความเป็นระเบียบ, ระเบียบ - bagunça, caosความไม่เป็นระเบียบ - normalidadeความปกติ, สภาพปกติ, สภาพปรกติ - lactosuria (en) - สภาพแวดล้อม - clima, humorอารมณ์ดี - ambiente, ar, atmosferaบรรยากาศ, สภาพแวดล้อม - imunidadeการรอดพ้นจากการลงโทษ - imunidadeภูมิุคุ้มกัีน, ภูิมิต้านทาน - subservience (en) - melindre, susceptibilidade, susceptibilidades, suscetibilidadeความรู้สึกอ่อนไหวง่าย, ความรู้สึกไว, ความโกรธง่าย - humidadeความเปียก, ความเปียกชื้น - aridez, secas, securaความแห้ง - segurançaความปลอดภัย - perigos (segurança no trabalho)อันตราย - tensãoความตึง - atonia, fraqueza - conservação, estadoการซ่อมแซม - soundness (en) - mudez, mutismoความบ้าใบ้, ความเงียบ - eye condition (en) - unsoundness (en) - iniqüidade, maldadeความมืดมน - iluminação - doençaความป่วย - serration (en) - absolution (en) - อัตโนมัติ - brutalisation, brutalization (en) - condenação - deification (en) - diversification (en) - exoneración (es) - facilitation (en) - fruition (en) - การรักษาในโรงพยาบาล - identificação - impaction (en) - ไอออนไนเซชั่น - การฉายรังสี, การอาบรังสี - lubrificaçãoการหล่อลื่น - การทำให้เป็นกลไก - motivaçãoการให้แรงจูงใจ - การกลายเป็นมัมมี่, สภาพมัมมี่ - preservation (en) - rustication (en) - การก่อเรื่องอื้อฉาว, การทำเรื่องอื้อฉาว - การยอมตาม - urbanização, urbanizações - diversidade - anchorage (en) - ภาวะร่างกาย, สภาพร่างกาย, สภาวะร่างกาย - laxity, laxness (en) - impropriety (en) - frizz (en) - ความรั่วซึม - prognatismo mandibularภาวะคางยื่น - การเกิดสนิม, ความเป็นสนิม[Spéc.]

condicionarซ่อมบำรุง, ปรับตัว[Dérivé]

condição (n.) • estado (n.) • situação (n.) • status (n.m.) • ภาวะ (n.) • สภาพ (n.) • สภาวะ (n.)

-