Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

คนเคี้ยว, ผู้เคี้ยว - คนดูคอนเสิร์ต, ผู้ชมคอนเสิร์ต, มิตรรักแฟนเพลง, แฟนเพลง - clienteผู้ซื้อสินค้าและบริการ, ลูกค้า - bebedorคนกินเหล้า, คนดื่มแอลกอฮอล์, นักดื่ม - คนดื่ม, ผู้ดื่ม - comedorคนกิน, คนกินอาหาร, ผู้กิน, ผู้กินอาหาร, ผู้รับประทาน - derrochador, despilfarrador, malgastador, pródigoคนฟุ่มเฟือย, คนสุรุ่ยสุร่าย - fumador, fumadoraคนสูบ, คนสูบบุหรี่, คนสูบยา, ผู้สูบ - คนสูด, ผู้สูด[Spéc.]

consumir, ingerir, tomarทาน, บริโภค, ใช้[Dérivé]

consumidor (n.m.) • consumidora (n.f.) • ผู้บริโภค (n.)

-

 


   Publicidad ▼