Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

Direito Canónico, Direito Canônicokanoninen oikeus, kirkko-oikeus - Direito internacionalkansainvälinen oikeus - Mooseksen laki - charia, Chariáislamilainen laki, islamin laki, šaria, šarian laki - fıkıh (tr)[Spéc.]

legislativolainsäädännöllinen[Rel.Pr.]

jurídico, legallaillinen, lainmukainen - oikeuslääketieteellinen - juiz, juíz, juíza, jurista, magistradojuristi, käräjätuomari, lakimies, rauhantuomari, tuomari[Dérivé]

adjectivo , adjetivo, processualmenettelyoikeudellinen, menettelytapaa koskeva, muodollinen, proseduuri-, prosessuaalinen, toiminto- - essencialmateriaali-, oleellinen - alienável, transferível, transmissívelluovutettavissa oleva, luovutuskelpoinen, myytävissä oleva, siirrettävä, siirrettävissä oleva, siirtokelpoinen - excessivo, indevidoasiaton, kohtuuton, laiton, sopimaton - muutettavissa oleva, muuttuva - lopullinen - epäpätevä, oikeustoimikelvoton, vajaavaltainen - consensualkonsensuaalinen, yhteisymmärrykseen perustuva, yhteisymmärrys - palautuva - fungívelkorvattava - hereditário, patrimonialesi-isiltä peritty, lähetettävissä oleva, patrimoniaalinen, perinnöllinen, perintö-, peritty, periytyvä, siirrettävissä oleva - vallassa - ultra vires - täysi-ikäinen - menoralaikäinen - suojeluksessa, suojeluksessa oleva - kiistanalainen - testamentin tehnyt - testamentiton - nulomitätön, pätemätön - probatóriotodisteellinen, todistus- - apelante, suplicantekantelu-, muutoksenhaku-, valitus-, veto- - residualjäljelle jäävä - relativo à reversão, reversíveltoissijainen - täten - tahallisesti - internointi, takavarikko, takavarikoiminen, takavarikointi - antaa tuomio, määrätä korvaus - perijäksi määrääminen - palauttaminen, palautus - novaçãouudistaminen - subrogaatio - asianajajaliitosta erottaminen - poikkeus - abolição, ad-rogação, anulação, cancelamento, rescisão, revogaçãokumoaminen, peruutus - häiriöiden lieventäminen, häiriön lieventäminen - esittäminen - juridiikka - lain harjoittaminen - danorikkomus, siviilirikkomus, vahingoittaminen, vahingonteko - Delinquência juvenil, Delinqüência juvenilnuoren tekemä rikos - vahinkoa kärsineen myötävaikutuksen huomioon ottaminen vahingonkorvausta määrättäessä - rinnakkainen tuottamus - myötävaikutus, myötävaikutus vahinkoon - huolimattomuus, törkeä huolimattomuus - velvollisuuksien laiminlyönti - meios fraudulentoshämäys, petos - pidätyksen vastustaminen - insubordinação, sediçãokansankiihotus - Abuso Sexualseksirikos, seksuaalinen ahdistelu, seksuaalinen hyväksikäyttö, seksuaalirikos, sukupuolinen hyväksikäyttö, sukupuolirikos - rapto, sequestro, seqüestro, Sequestrosihmisryöstö, kidnappaus, ryöstö, sieppaus - tosiasiallinen hallussapito - tulkinnallinen omistus - rikollinen hallussapito - väliintulo - vastalause - jäävääminen - jäävääminen, jääväys - luovutus, siirtäminen, vieroittaminen - legislaçãolainsäädäntä, lainsäädäntö, lakien säätäminen - virkamies - decretaçãoesittäminen, hyväksyminen - execução da leilain täytäntöönpano - virantoimitus - laiton vangitseminen, vapaudenriisto - encarceramentovangitseminen - rangaistuksen lievennys, tuomion muuttaminen - desacatohalventaminen, oikeuden halventaminen - kongressin halventaminen - contempt of courtoikeuden halventaminen - oikeuden määräyksen noudattamatta jättäminen - esteetön poissaolo oikeudesta - oikeuden halventaminen - oikeuden vastustaminen - devido processo legaloikeusturva - causa, processooikeudellinen toimenpide, oikeudenkäynti, oikeusjuttu, oikeustoimi, prosessi - caso, causa, pleito, processoasia, juttu, kanne, oikeusjuttu, oikeustapaus, tapaus - causa civil, processo civilriita-asia - ação popularryhmäkanne, yhteiskanne - vastakanne - rikosjuttu - harjoitusoikeudenkäynti - isyyskanne - kartellienvastainen juttu - alegação em contráriovastakanne - huoltajuusasia - vireilläolo - procedimento legaloikeudenkäynti, oikeudenkäyntiprosessi, prosessi - Adoçãolapseksiottaminen, lapseksiotto - apelação, apelo, recursos (legislação)muutoksenhaku, valittaa päätöksestä, valitus, vetoomus - revogaçãokumoaminen - afirmaçãopysyttäminen, vahvistaminen - konkurssi, vararikko - konkurssihallinto - litígio, processokäräjöinti, oikeudenkäynti, riita-asia - huoltajuusriita - perätön oikeudenkäynti - ilmoitus, syytös - kansalaisoikeuksien antaminen - decisão, juízo, julgamento, sentença, veredictojuridinen päätös, mielipide, päätös, tuomio - yksipuolinen tuomio - julgamento à reveliayksipuolinen tuomio - kanteen hylkääminen, kanteesta luopuminen - decisão finallainvoimainen tuomio, lopullinen päätös - henkilökohtainen tuomio, in personam -tuomio - esineoikeuteen perustuva tuomio - demissão, despedimento, dispensahylkäys, hylkäyspäätös - objektiivinen arviointi - Tutela Antecipadasummaarinen tuomio - decisão, ditame, julgamento, sentençamielipide, päätös - Bakken päätös, Bakken ratkaisu - päätös - veredicto, vereditopäätös, tuomio - oikeudellinen johtopäätös - kompromissituomio - tuomarin sanelema valamiehistön päätös - väärä tuomio - tuomio - kompromissipäätös - erityistuomio - absolvição, quitaçãosyyttömäksi julistaminen, vapauttava tuomio - murhatuomio - raiskaustuomio - ryöstötuomio - despejohäätö, karkotus - karkottaminen - häätö - despejohäätö - häätö kostoksi - legalizaçãolaillistaminen, laillistus, legalisointi, legitimaatio - legitimaçãolaillistus, legitimaatio - julgamento, Processooikeudenkäynti - Scopesin oikeudenkäynti - revisio - juridinen tarkastelu - vetoomus - joutuminen syytetyksi kahdesti samasta rikoksesta - acusação, processorikosasia, rikosasiain oikeudenkäyntimenettely, syyte, syyttäjäpuoli, syyttäminen, syytteeseenpano - ennakkotapaus - declaração, defesa, negativaanomus, kieltäminen, kiistäminen, perustelu, puolustus, torjuminen, vastaus, vastaväite, vastine - rikokseen yllyttäminen - tuloksettomaksi jäänyt oikeudenkäynti - novo processouudelleenkäsittely - audiênciaoikeuskäsittely - hallinnollinen kuuleminen - oikeustoimikelpoisuuden ratkaiseva oikeuskäsittely - puolueeton oikeudenkäynti - quo warranto - desquite, Divorcio, divórcioavioero, ero - separaçãoasumusero, ero, laillinen ero - condenaçãokelpaamattomaksi julistaminen, menetetyksi julistaminen - huumesota - anulaçãokumoaminen, mitätöinti, pätemättömäksi tekeminen, peruuttaminen - avioliiton purkaminen - amnistia, perdãoamnestia, anteeksianto, armahdus, rangaistuksen anteeksianto, yleinen armahdus - asiakirjan hävittäminen, asiakirjan muuttaminen - tuhlaaminen - ehdonalainen, ehdonalainen vapaus - liberdade condicionalehdollinen tuomio, ehdollinen vankeusrangaistus, ehdonalainen, koeaika - folga, perdãoarmonaika, hengähdystauko, peruutus - banco dos réusaita, aitaus, kaide, puomi - sala de tribunaloikeussali - tribunaloikeustalo - banco dos réus, recolheràgaragemsyytetyn aitaus, syytetyn aitio, syytetyn penkki - asuinrakennus tontteineen - lain varjolla - voimassaolo - tartunta - patronaattioikeus - direito humano, direitos humanosihmisoikeus - servidão (legal)rasiteoikeus - privilégioerioikeus - direitooikeisto, oikeutus, tukioikeus - direitos civis, direitos do cidadãokansalaisoikeudet, kansalaisoikeus - Liberdades civiskansalaisvapaus - Habeas Corpus, Habeas-corpus, Hábeas Corpushabeas corpus - liberdade de culto, liberdade religiosa, Situação da liberdade religiosa por paísuskonnonvapaus, uskonvapaus - liberdade de expressão, liberdade de opiniãoilmaisun vapaus, puhevapaus, sananvapaus - liberdade de imprensalehdistönvapaus, painovapaus - Liberdade de reuniãokokoontumisvapaus - aseenkanto-oikeus - oikeus olla turvassa etsinnöiltä ja takavarikoinneilta - oikeus oikeusturvaan - oikeus kieltäytyä todistamasta itseään vastaan - oikeus olla joutumatta syytetyksi kahdesti samasta rikoksesta - right to speedy and public trial by jury - oikeus asianajajaan - oikeus kohdata syyttäjänsä - vapaus julman tai epätavallisen rangaistuksen langettamisesta - vapaus orjuudesta ja pakollisesta palvelussuhteesta - yhtäläinen oikeussuoja - direito ao sufrágio, direito de voto, sufrágio, votoäänestys, äänioikeus, äänivalta, vaalioikeus - vapaus syrjinnästä - mahdollisuuksien tasa-arvo, tasa-arvo - desapropriaçãopakkolunastusoikeus - äänioikeuden myöntäminen, äänioikeus, oikeus - patenttioikeus - right of election - right of entry - right of re-entry - right of offset - yksityisyysoikeus - nautinta - usufrutokäyttö- ja tuotto-oikeus, käyttöoikeus, nautintaoikeus - tapaamisoikeus - jurisdiçãooikeudellinen valta, toimivalta, tuomiovalta - kohtu - olettamus - motivoperiaatteiden selvitys, perusteet, toimintaperiaate - dolotahallisuus - premeditaçãotahallisuus - lieventävä asianhaara - riittävät perusteet - chateação, contrariedade, distúrbios, incômodo, moléstia, pertubaçãohäiriö - sistema jurídico, sistema legaloikeusjärjestelmä - fiançatakuu, takuumaksu, takuut - valamieslaitos - patenttijärjestelmä - sistema fiscal, sistemas de impostosverotusjärjestelmä - sistema de votação, sistema eleitoral, Sistemas de votaçãoäänestysjärjestelmä, vaalitapa - oikeusperiaate - jus sanguinisius sanguinis, syntyperäperiaate - jus soliius soli, syntymämaaperiaate - preempçãoaiemmuusperiaate - taannehtivuus - yhteenveto - acto, certificado, negócio jurídicovirallinen asiakirja - derivativo, Derivativosjohdannainen, johdannaisinstrumentti - letra de câmbiokauppapaperi - juttuluettelo, tuomioluettelo - passaporte, Passaportespassi - laivakirja, laivan paperit - conhecimento, manifestolastiluettelo, luettelo, matkustajaluettelo, rahtikirja, rahtiluettelo - cópia, duplicado, fotocópia, reproduçãojäljennös, kaksoiskappale, kopio, rinnakkaiskappale - resolução conjuntayhteispäätös - debênturevelkasitoumus - mandato, procuraçãovaltakirja, valtuutus - hallintoasiakirja - testamentti - decreto, leiasetus, asiakirja, laki, säädös - actos legislativos, direito, lei, leislaki, sääntö - huumeidenvastainen laki - järjestäytyneen rikollisuuden vastainen laki, järjestäytyneitä rikollisryhmiä koskeva laki - antitrust-lainsäädäntö, antitrust-laki, kartellilaki, kilpailulainsäädäntö - prescriçãovanhentumissääntö - Constituiçãoperustuslaki, säädökset - Constituição dos Estados Unidos, Constituição dos Estados Unidos da AméricaYhdysvaltojen perustuslaki - direito públicojulkisoikeus - estatutos da lei, legislaçãolainsäädäntö, säädännäisoikeus - valtalait - työturvallisuuslaki - senaatin advice and consent -veto-oikeus - asetuskokoelma, lakikirja - projecto de leilakialoite, lakiehdotus, lakiesitys - määräraha-aloite - Bill of attaindermaanpetostuomio - lakiesitys - maatilalaki - kauppasopimus - blue law - blue sky law - painovapautta rajoittava laki - riistalaki - maatilalaki - köyhäinhoitolaki - Riot Act - direito criminal, direito penalrikoslaki, rikosoikeus - adjudicação, ordem judicialoikeuden määräys, tuomioistuimen määräys - acta, decreto, proclamaçãoasetus, edikti, julistus, käsky, määräys, määritys, päätös, säädös, tuomio - suostumusratkaisu - recolherulkonaliikkumiskielto - asumuseropäätös - varojen pakkosiirto - asumusero, virallinen ero - kieltolaki - lykkäys - límite de tempo, prazolykkäys - injunção, Processo Cautelarkielto, kieltomääräys, kieltotuomio - velvoite - kieltotuomio - väliaikainen kieltomääräys - kirjelmä, oikeudenkäyntikirjelmä - oikeuden ystävän muistio - nota de suicídio, testamentotestamentti, viimeinen tahto - testamentin vahvistus, vahvistettu testamentti - alteração, cláusula adicional, Codicilolisätestamentti, testamentinliite - hoitotestamentti - ato, ato heróico, escritura pública, feito notávelhallintatodistus - assignaatio, cessio, luovutus, luovutustoimi, määrääminen, maksuosoitus, oikeussiirto, osoitus, siirtäminen, siirto, siirtotoimi - kauppakirja - yksipuolinen luovutuskirja - läänityskirja - kiinnitysasiakirja - título de propriedadekauppakirja, omistustodistus - asiakirja - kauppakirja, luovutuskirja - siirtoasiakirja - asiakirjat - mandado, mandatooikeutus, valtuudet - mandado de buscaetsintälupa, kotietsintälupa - ordem de prisãopidätysmääräys - kuolemantuomio - määräys, määräyskirje - lykkäys - rangaistuksen muuntamismääräys - licença, licenciamentos, permissãoajokortti, lisenssi, lupa, lupakirja - carta-patenteerioikeuskirja, valtakirja - lausunto, päätös, ratkaisu, tuomioperusteet - samansuuntainen mielipide - eriävä mielipide - enemmistön mielipide - amnistia, anistia, perdãoarmahdus, yleinen armahdus - isenção, pagamento de dívida, quitação, recibovapautus - citação, decreto, escritura, mandado, mandado judicial, mandato, ordemhaaste, oikeuden määräys - käräjä- - certiorari-määräys - täytäntöönpano, täytäntöönpanomääräys - laillistaminen - habeas corpus, habeas corpus -laki - venire facias - despachomääräys - takavarikko, takavarikkoon ottaminen, takavarikkoonotto, takavarikkoonpano, takavarikkotoimenpide, takavarikoiminen, takavarikointi, ulosmittaus, ulosotto - ulosottomääräys - scire facias - takavarikkomääräys - takavarikointimääräys - vaalimääräys - määräys - kieltomääräys - oikeusmääräys - mandato, mandatoslupa, mandaatti, valtakirja, valtuutus - Intimaçãohaaste - adiamento, citação, intimaçãohaaste, kutsu, subpoena ad testificandum, todistajan haaste - subpoena duces tecum - suukapulamääräys - palkanpidätys - interdiçãokielto - citaçãohaaste - haaste - acta, coima, multasakkolappu - syytelista - alegação, defesa, razoadolausunto - positiivinen puolustus - vaihtoehtoinen asianajo, vaihtoehtoinen puolustaminen - vastaus - välttelevä vastaus - puolustus, vastaus - vastaväite - lykkäävä väite - libelokunnianloukkaus - puutteellinen vastaaminen - väite - vastaväite - tieteellisen kokeen toistaminen - vastaus - erityinen puolustuspuhe - kantajan vastaus, kvintupliikki - kantajan vastaus, tripliikki - syytettä koskeva sopimus - estatuo, estatutoasetus, lainsäätäminen, laki - valtuuslaki, valtuutuslaki - säännös - erikoislaki, poikkeuslaki - todistelusääntö - lakikokoelma - código penalrikoslaki - Código dos Estados Unidos da AméricaYhdysvaltain laki - rakennusjärjestys, rakennusmääräykset - paloturvallisuussäännökset - hygieniavaatimukset - spesifikaatio - conspiração, cumplicidadeäänetön hyväksyminen, silmien ummistaminen, sormien läpi katsominen - julkinen herjaus - Bill of Rights - ensimmäinen lisäys - viides lisäys - neljästoista lisäys - kahdeksastoista lisäys, kieltolaki - väite - evidênciaevidenssi, näyttö, osoitus, todiste, todistusaineisto - depoimento, testemunhatodistus - rikoksen tunnusmerkistö - suora todiste, välitön todiste - res gestae - prova circunstancialaihetodisteet, indiisit - vahvistava todistus - toisen käden tietoon perustuva todistus - syyttäjän todisteet - declaraçãojuhlallinen vakuutus - depoimento juramentadovalaehtoinen todistus, valalla vahvistettu kirjallinen todistus - verificaçãooikeaksi todistus, verifikaatio - todistus - álibialibi, muualla olo - vastalause - väärä vala - obiter dictumdictum, obiter dictum - kirjallinen suostumus - oikeudellinen arvio - barra lateralneuvottelu - suullinen valmistelu - arbitragemsovintomenettely, sovittelu, välitys - lainaus - deposiçãovalaehtoinen lausunto - interrogatório, reperguntaristikuulustelu - todistajan nimenneen osapuolen suorittama kuulustelu - todistajan kuuleminen - aviso legalluopuminen - objecçãoväite, vastaväite - discordânciaeriävä mielipide, erimielisyys - asiakirjojen esittäminen - sopimusehdot - alegaçãosyytekohta, väite - subornation of perjury - kilpailunrajoitussopimus - empresa de advocacia, escritório de advocaciaasianajotoimisto, lakiasiaintoimisto - konservatiivinen juutalaisuus - profissões ligadas à justiçaasianajajakunta, lakimieskunta - JustiçaDoJ, oikeusministeriö - BJA, Bureau of Justice Assistance - FBI, Federal Bureau of Investigation, polícia judiciáriaFBI, liittovaltion poliisi - liittovaltion vetoomustuomioistuin - tuomiokunta, tuomiopiiri - sotaoikeus - harjoitusoikeus - pikakäräjät - sotatuomioistuin - poliisituomioistuin - perintöoikeus - neljännesvuosikäräjät - corte superiorylempi oikeusaste - Suprema Corte dos Estados Unidos da Américakorkein oikeus, Yhdysvaltain korkein oikeus - Suprema Cortekorkein oikeus - oikeusistuin - oikeusistuin - juridinen osasto - valamiehistö - júrisuuri valamiehistö - valamiehistö - júri ordináriopieni valamiehistö - erikoisvalamiehistö - direito administrativohallinnollinen lainkäyttö, hallintolaki, hallinto-oikeus - civil law, Direito civil, direito romano-germânicosiviilioikeus - Common Law, Common-lawcommon law, perinnäistavat, tapaoikeus, tavanomainen oikeus - perustuslaki - código marítimo, Direito do mar, Direito Marítimomerenkulkuoikeus, merilaki, merioikeus - Lei Marcialpoikkeustila, sotalaki, sotatilalaki - Direito comercial, Direito empresarialkauppaoikeus - sotaoikeus - lei, lei ordinária, Leislainsäädäntö - arvopaperilaki - direito fiscal, legislação fiscalverolaki - casa, domicílioasuinpaikka, kotipaikka - acusada, acusado, arguido, argüido, ré, Réuepäilty, syytetty, vastaaja - advogadoasiamies, asianajaja, oikeusasianajaja, oikeusavustaja - jurisperitooikeuden ystävä, tuomioistuimen ystävä, ulkopuolinen asiantuntija - administrador, síndicoluovutuksensaaja, siirronsaaja - luovuttaja, maksuosoituksen antaja, siirtäjä, valtuuttaja - procurador-geral, Procurador Geral da República, procurador-geral da Repúblicakruununjuristi, oikeuskansleri - advogado, Advogados do Reino Unido, barristerasianajaja - presidentti - contratadorsopimuspuoli - luovutuskirjoja laativa notaari - cliente, freguês, freguesaasiakas - puolustusasianajaja - avioerojuristi - jättäjä - välipuolue - Maija Meikäläinen - Matti Meikäläinen - Yhdysvaltain armeijan lakiosaston kenraali - jurisconsulto, jurista, Juristasjuristi, lakiasiantuntija, lakimies - juiz de paz, magistradorauhantuomari - legisladorlainsäätäjä - advogada, advogado, jurista, procuradorasianajaja, asianajaja,, edustaja, juristi, lakimies - valtuutettu - Legisladorlainlaatija, lainsäätäjä - liquidador, o que liquidapesänhoitaja, selvitysmies - litiganteasianajaja, asianosainen - uskottu mies - escrivã, notário, tabeliã, tabelioajulkinen notaari, notaari - vakinainen tuomari - proprietárioomistaja - Técnico jurídicoasianajosihteeri - asianosainen, osallinen, osapuoli - queixoso, querelanteasianomistaja, kantaja - asianosainen - julkaisija - autor de ação, continuador, demandante, ministério público, procurador, promotor, promotora, Promotor de Justiça, prosseguidor, querelantepiirisyyttäjä, syyttäjä, syyttäjäasianajaja, virallinen syyttäjä, viskaali, yleinen syyttäjä - advogado da justiça gratuita, Defensoria Publica, Defensoria Pública, defensor públicopuolustusasianajaja - välimies, välitystuomari - selkäperillinen - Matti Meikäläinen - solicitadorasianajaja, lakimies - perijä - luovuttaja - puolustusasianajaja - tuomari - tutkintotuomari - Curadorholhooja, uskottu mies - vaimo - todistaja - oikeaksitodistaja, todistaja - Testemunhotodistaja - kuolemaan päättyvä omistusoikeus - lahjoitus, luovutus, luovutustoimi - herança, legado, patrimônioperintö - akresenssi - doação, herança, legadojäämistö, legaatti, perintö, testamentti, testamenttilahjoitus - testamenttaus - perintö - herançaperintökalu - acções, juro, juroskorko, osakkuus, osuus, sijoitus - asianosainen - korvaus - hyvityssakko, lain mukainen vahingonkorvaus, tavanomainen vahingonkorvaus, vahingonkorvaus - nimellinen vahingonkorvaus - korvaus, vahingonkorvaus - oikeudenkäyntikulut - odotusoikeus - omaisuuden palautuminen valtiolle - caução, fiançatakauksen asettaminen, vakuuden asettaminen - index book, registoasiakirja-aineisto, muistiinpano - oikeussuhde - luottamussuhde - pankin ja tallettajan suhde - neuvonantajan ja hänen asiakkaansa luottamuksellinen suhde - edunvalvojan vastuu holhotistaan - johtajan ja sijoittajan välinen luottamussuhde, sijoittajasuhteet - pesänjakajan vastuu - luottamussuhde - yhtiötoveruus - toimitsijamiehen ja velkojan suhde - luottamussuhde - oikeusasema - kansalaisoikeuksien menettäminen - cidadaniakansalaisuus - estado civilaviosääty, siviilisääty - casal, casamento, conúbio, matrimónioavioliitto, aviollinen suhde, aviosääty, liitto, rekisteröity parisuhde - bigamiabigamia, kaksinnaiminen - rekisteröity parisuhde, siviiliavioliitto - avoliitto - oikeusohje - laillinen edustaja - imunidade diplomáticadiplomaattinen koskemattomuus - limitaçãovanhentuminen - elvyttää - alugar, arrendarluovuttaa, myöntää, valtuuttaa - valvoa - jäävätä - määrittää isyys - antaa ohjeet valamiehistölle - apresentar, declarar-se, pleitearajaa jonkun asiaa, tunnustaa syyllisyytensä, vastata - tehdä syytettä koskeva sopimus - reexaminarkuulla uudelleen - jäävätä, moittia - saada vapaaksi - escusar, perdoararmahtaa - anistiararmahtaa - abrandar, diminuir, enfraquecer, extenuar, minorar, paliarlieventää - condenar, provar a culpatuomita, tuomita syylliseksi - tuomita uudelleen - amaldiçoar, censurar, condenar, julgar, sentenciarlangettaa tuomio, tuomita - valtuuttaa - jäävätä, jäävätä itsensä - andar em fila, andar enfileiradojättää, kirjata - lisätä asiakirja luetteloon - lisätä tapaus luetteloon - osoittaa oikeaksi - testemunhartodistaa - dar testemunho, testemunharnäyttää, näyttää toteen, olla kunniaksi, olla todisteena, osoittaa, todistaa, vahvistaa - advogar, apelarvastata - tehdä väite - tehdä vastakanne - sair de cena, transferir, transmitirluovuttaa, siirtää - apresentar, dar, entregarjättää, luovuttaa - suosia - valvoa - afiançarmaksaa takuu, maksaa takuut - aprisionar, encarcerar, pôr na cadeia, prender, ser presopanna linnaan, panna muurien sisään, panna telkien taakse, panna vankilaan, sulkea vankilaan, vangita - velvoittaa - loukata - esiintyminen, esiintyminen asianajajana, saapuminen, saapuminen käsittelyyn, saapuminen oikeuteen - antaa tuomio, määrätä - nolata - assassinato involuntáriotapaturmatappo - tarpeeton käräjöinti - champerty - delikti, rikkomus - jarrupuhe, jarrutus, jarrutuskeskustelu, jarrutuspuhe - poissulkeminen - tuomarikunta, tuomarit, tuomioistuin - nome fantasiaDBA, Doing Business As, näennäinen nimi, peitenimi, salanimi - yhdeksästoista lisäys - kanteen peruste - todistus - lahjoittaja - hyvitys[Domaine]

ciências jurídicas (n.) • juridiikka (n.) • jurisprudência (n.) • laki (n.) • legislação (n.m.) • lei (n.)

-

 


   Publicidad ▼