» 

diccionario analógico

църковно правоderecho canónico - международно правоderecho internacional - Мойсеев закон - Islamic law, sharia, shariah, shariah law, sharia law (en) - fıkıh (tr)[Spéc.]

legislativo[Rel.Pr.]

legal (en) - medicolegal (en) - магистрат, съдияjuez, jurista, magistrado, regente[Dérivé]

процесуаленadjetiva, adjetivo - важен, съществен - който може да се прехвърля, прехвърлимalienable, enajenable, transferible, traspasable - незаконен, неподходящ, непристоен, нереден, прекаленexcesivo, indebido - неокончателен, променяем, сменяем - неотменим - неправомощен, нямащ право - взаимен, консенсуален, съгласуван - подлежащ на връщане на предишния собственик или неговите наследници - заменим, заменяем - наследствен, родов, фамиленhereditario, patrimonial - intra vires, в пределите на своята компетентност - ultra vires, превишаващ законните си пълномощия - пълнолетен - непълнолетенmenor, menor de edad - омъжена - недействителен - оставил валидно завещаниеtestado - без завещание, незавещан - невалиден, недействителен, нищоженnulo - доказателствен - апелативенapelante - останал, остатъчен - подлежащ на връщанеreversible, reversionario - за тази цел - съзнателно, със знание - конфискация, конфискуване - отсъждане, присъжданеconcesión - определяне на плодоползване - връщане на дело за преразглеждане в по-нисша инстанцияdeber, puntos de consulta - новацияinnovación - суброгация - лишаване от адвокатски права - дерогация, частично отменяне - анулиране, отменянеrescisión - отстраняване на правонарушение - предоставяне, предявяване - право - юридическа практика - гражданско правонарушениеagravio - престъпление на непълнолетенdelincuencia juvenil - небрежност, сравнително опущение - конкурентна небрежност - съпричиняваща небрежност - престъпна небрежност, престъпно нехайствоimprudencia criminal - небрежно отношение към задължение - измамаestafa, fraude - съпротива при арест - противодържавна агитация, противодържавна дейностsedición - полово престъпление, сексуален обида, сексуално престъплениеabuso sexual - отвличане, похищениеrobo, secuestro - действително владение - имплицитно притежание - незаконно владение - встъпване на подпомагаща страна по дело поради интерес в спорния въпрос - възражение - отвод - отводrecusación - алиенация - закони, законодателстване, законодателство, законотворство, издаване на закониlegislación - борба с монопола, мерки за борба с монопола - одобряване, приемане, прокарванеpromulgación - дейност на правозащитните органи - законово задължение, правно задължениеdeber legal - незаконно задържане, незаконно лишаване от свобода - пращане в затвора, хвърляне в затвора - намаляване на наказание, смекчаване на наказаниеconmutación - неуважение, оскърблениеdesacato - неуважение към Конгреса - неуважение към съдаdesacato al tribunal - гражданско неуважение към съда - неподчинение на решение на съда - обида на съда - възпрепятстване на справедливостта - справедливо съдопроизводство, справедлив съдебен процесprocedimientos justos, procedimientos justos de la ley - дело, иск, съдебен искacción, acción penal, causa, contención, contencioso, demanda, enjuiciamiento, juicio, litigio, pleito, proceso, proceso penal, querella - дело, съдебен процес, съдебно делоcaso, causa, juicio, litigio, pleito, proceso - граждански иск, граждански процес, гражданско делоtraje civil - дело по групов иск, дело по колективен иск, процес по групов иск, процес по колективен иск - насрещно дело - наказателен процес, наказателно дело - хипотетичен казус, хипотетичен случай, хипотетично съдебно дело - дело за признаване на бащинствоlitigio de paternidad - антитръстово дело - насрещен искalegación, contrademanda, reconvención - дело за попечителство, иск за попечителство, процес за попечителство - висящо дело, иск в ход - съдебна процедура, съдебно производствоdiligencia, expediente - осиновителна процедура, осиновяване - апелативна жалба, апелация, молбаapelación - анулиране на съдебно решение, отменяне на съдебно решение, отмяна на съдебно решениеrevocación - потвърждаване, утвърждаване - обявяване на банкрут, обявяване на несъстоятелност - съдебна процедура за определяне на временен приемател на имущество до приключване на съдебния спор - завеждане на дело, съдебен процес, съдебен спорlitigación - съдебен спор за попечителство на децата - неоснователен съдебен спор - повдигане на обвинение от страна на съдебни заседатели - натурализация, натурализиране - отсъждане, присъда, решение, съдебно решениеdecisión, enjuiciamiento, fallo, juicio, sentencia, veredicto - решение въз основа признаване на иск - задочна присъдаjuicio en rebeldía - non prosequitur, решение, взето против ищец поради неявяването му в съда - заключителна присъдаdecisión final - съдебно решение относно лицата - съдебно решение относно статута на вещ - отхвърляне на иск, прекратяване на дело - присъда по същество - решение, произнесено по съкратената процедура - постановление, съдебно постановлениеdecisión, fallo - постановлението Бак - заключение, констатация - заключение, решениеfallo, juicio, opinión, veredicto - правно заключение - компромисно решение - ръководно решение на съдия по дело - несправедлива присъда - решение на съдебни заседатели от общ характер - съдебно решение, основано на средния размер на щетите, определени от всеки съдебен заседател - специална присъда - оправдаване, оправдателна присъдаabsolución, descargo, exculpación - осъждане за убийство - осъждане за изнасилване - осъждане за обир - евикция, изваждане от владение, изгонване, изкарване от владениеdesahucio, desalojo, desposeimiento, lanzamiento - изваждане от владение по незаконен пьт, изкарване от владение по незаконен път, незаконно изваждане от владение, незаконно изкарване от владение по незаконен път - изгонване, изпъждане - изваждане от квартира, изгонване от квартира - наказателно изгонване на наемател, репресивно изгонване на наемател - легализация, легализиранеdespenalización, legalización - узаконяване - съд, съдебно дирене, съдебно разглеждане - делото Скоупс - преразглеждане - съдебен контрол - защита, защитна реч, пледоария - повторно подвеждане под наказателна отговорност за едно и също престъпление, повторно съдене за същото престъпление - прокурор, съдебно преследванеacusación, juicio, proceso, proceso, juicio - дело - образец при решаване на аналогични дела, дело от принципно значениеjuicio que hace jurisprudencia - защита, отричане, пледоария, съдебна защитаalegato, declaración, defensa, denegación, guardia - провокиране към наказуемо деяние - невалиден процес, неприключен процесjuicio nulo - повторно разглеждане на делоrevista - изслушване, изслушване на дело, разглеждане на делоaudiencia, audiencia pública, sesión, sesión del tribunal, vista - административно производство, административно разглеждане - разглеждане за установяване на компетентност - безпристрастно разглеждане на дело - quo warranto, постановление за изясняване правомерността на претенция - разводdivorcio - раздялаseparación - конфискация, конфискуванеcensura, reprobación, vituperio - нарковойна - анулиране, лишаване от законна сила, обявяване за недействителенanulación, disolución, invalidación - разтрогване на брак - амнистиране, амнистия, помилванеamnistía, indulto, perdón - унищожаване или подправяне на документ - увреждане на имуществото - условна присъда - условно пускане на свободаlibertad condicional - отлагане на изпълнението на присъда, отмянаindulto, suspensión de pena - място на подсъдимия в съда, преграда в съдебна зала, зад която се намира съдътbanquillo - съдебна залаsala, sala de justicia, tribunal - съд, съдебна палата, съдилищеpalacio de justicia - подсъдима скамейка - къща с двор - привидно наличие на право, привидно право - действие, сила - заразяване - право за получаване на бенефиций - права на човекаderechos humanos - сервитут, сервитутно право - право на неразкриване на поверена информация - заглавие, права, правоderecho, habilitación, titularidad - граждански права, право на гражданитеderechos civiles, derechos humanos, libertades civiles - гражданска свобода, свобода на гражданите - защита срещу произволен арест и задържанеhábeas - свобода на вероизповеданиятаlibertad de culto, libertad de cultos, libertad de religión, libertad de religiosa - свобода на словотоliberdad de expresión, liberdad de palabra, libertad de expresión, libertad de palabra - свобода на печатаlibertad de imprenta - право на мирни събрания и сдруженията - право на гражданина да носи оръжие - защита срещу обиск и конфискация - право на справедлив съдебен процес, право на честен публичен процес - право на мълчание - защита срещу повторно привличане под наказателна отговорност - право на бърз и открит съдебен процес със съдебни заседатели - право на защита - право на очна ставка с обвинител - защита срещу мъчения, жестоки, нехуманни или унизителни наказания - забрана срещу насилствен или задължителен труд - равенство пред закона - гласуване, избирателно право, право на вот, право на глас, право на гласуванеderecho de sufragio, derecho de voto, sufragio, voto - защита срещу дискриминацията - равни възможности - право на отчуждаване - право, привилегия - патентни права - право на избор - право на мирно влизане във владение - право на възвръщане на собственост - право на компенсация - право на личен живот - ползване, право на ползване - плодоползване, узуфруктusufructo - право на посещение - правосъдие, юрисдикцияjurisdicción - утроба - предположение, презумция - обосновка, основаниеfundamento, lógica, motivo, principio, razón - умисъл - предварително обмисляне, предварително планиране, предумисъл - смекчаващо вината обстоятелство - наличие на достатъчни основания - нарушение на обществения ред - правна системаsistema legal - гаранцияfianza - система, предвиждаща съдебни заседатели - патентна система - данъчна системаfiscalidad, régimen tributario, sistema de contribuciones - избирателна системаsistema electoral - правен принцип, правна доктрина - jus sanguinis, придобиване на гражданство по произход - jus soli, придобиване на гражданство по месторождение - принцип за предимството на федералните закони над тези на отделните щати в САЩ - прилагане с обратна сила - заключителна реч - инструмент, официален документ, правен документacta, acto jurídico, certificado, documento, documento judicial, documento oficial, escritura, instrumento, partida - дериватив, деривативен инструмент - финансов инструмент, платим на предявителя - списък на дела, насрочени за разглеждане, списък на определените за разглеждане дела - международен паспорт, паспортpasaporte - корабна документацияdocumentación del barco - манифест, митнически манифестmanifiesto - запис, копие, преписcalco, copia, duplicado, transcripción - съвместна резолюцияresolución común - документ за дълг, разпискаobligación - пълномощноmandato, poder, procuración - пълномощия за управление на наследство без завещание - назначение за изпълнител на завещание - акт, закон, нормативен акт, нормативен документacta, ley - законderecho, ley - закон срещу наркотиците - закон срещу рекета и влиянието на корумпираните организации - антитръстов закон - закон за ограниченията на наказателното преследване, закон за срока на давност - Конституцияconstitución - Американска конституция, Конституция на САЩ, Конституция на Съединените Американски Щати - публично правоderecho público - писан закон, статутно правоderecho escrito, legislación - разрешаващо законодателство - закон за здравословни и безопасни условия на труд - разглеждане и съгласие - кодекс, сборник закониcódigo de leyes - законопроектproyecto de ley - финансов законопроект - закон за съдене на лице, обвинено в държавна измяна - законопроект за връщането на използван стъклен амбалаж - законопроект за селското стопанство - външнотърговски законопроект, законопроект за външната търговия - закон за развлеченията, работата и търговията в неделя - закон "Синьо небе" - закон срещу свободата на словото - закон за лова и опазване на дивеча - закон, облагодетелстващ притежателите на поземлен имот - закон за бедните - закон против нарушителите на обществения ред - наказателно правоderecho criminal, derecho penal - съдебно решениеmandato judicial - декрет, едикт, заповед, постановление, решение, указauto, decreto, edicto, ordenanza, sentencia - споразумение между страни по дело - вечерен час, указ за вечерен час, указ за полицейски часcubrefuego, toque de queda - решение за развод, което влиза в сила след даден срокorden preliminar de divorcio - лишаване от собственост, отнемане на собственост - съдебна раздяла - забрана на продажба на спиртни напитки, сух режим - отлагане, отсрочка - отсрочка на изпълнение на присъдаaplazamiento, demora, dilación, fecha límite, plazo, prórroga, tardanza, término - забранителна норма, съдебна забранаentredicho - задължително съдебно разпореждане - постоянно съдебно разпореждане - временна забрана - адвокатско досие - писмено изложение на "приятел на съда" - завещаниеtestamento - заверен препис от завещаниеlegalización - допълнение на завещание, кодицил, прибавка към завещаниеcodicilo - отказ от реанимация - документ за собственостacción - документ за прехвърляне на имот или право - документ за прехвърляне на движима вещ, документ за прехвърляне на движимо имущество - едностранен акт - документ за дарение на земи - ипотечен акт - нотариален акт, нотариален акт за собственостcontrato de compraventa, escritura de compraventa, escritura de propiedad - акт за попечителство върху имущество - документ за прехвърляне на имот, документ за прехвърляне на собственост - акт за преотстъпване на право - документи за собственост, нотариални актовеarchivos, documentos - заповед, пълномощноmandato, orden judicial - заповед за обиск, разрешително за обискorden de registro - заповед за арест - заповед за изпълнение на смъртна присъдаsentencia de muerte - lettre de cachet - отлагане на изпълнението на присъда, отменяне на изпълнението на присъда - увеличаване на наказание - иключително право продажба или доставка на опредлен продукт или услуга, лиценз, разрешение, разрешителноautorización, concesión, franquicia, licencia, pase, permiso - акт на даряване на право или привилегияpatente - становище на съда, съдебно становищеconcepto, criterio, dictamen, enjuiciamiento, juicio, opinión, sentencia, sentir - съвпадащо становище - особено мнение - мнение на мнозинството - амнистия, помилванеamnistía, indulto - квитанция, разпискаdescargo, finiquito, recibo - разпореждане на съда, съдебна заповед, съдебно разпорежданеcitación, mandato, mandato judicial, orden, orden judicial - разпореждане, издавано на шерифа от съда за възстановяване на собственост - съдебна заповед за изискване на документите по дело от по-долна инстанция - изпълнителен листejecutoria, ejecutorio - оформяне на документ - съдебна заповед за явяване или довеждане на затворник пред съд или съдия за установяване на законността на задържането муhábeas - venire facias, съдебна заповед за формиране състава на съдебните заседатели - съдебна заповед до длъжностно лице да изпълни исканията на ищеца - запор - изпълнителен лист за изземане или поставяне под забрана на имуществото на длъжник - scire facias - съдебна заповед за конфискация на имуществото, съдебно постановление за конфискация на имуществото - разпореждане при незаконно присвояване - заповед за провеждане на допълнителни избори - постановление за преразглеждане на наказателно дело - разпореждане за забрана на производство по дело - "заповед за право", разпореждане за обезщетяване на право при иск за възстановяване на имущество - заповед, наредба, разпоредбаautorización, encargo, mandato, orden, poder - писмено съдебно известиеcitación, llamamiento - призовка, призовка за явяване като свидетел, съдебно известие за явяване като свидетелcédula de citación, cédula de emplazamiento, citación, comparendo, emplazamiento - заповед за явяване в съда за представяне на документи - заповед, ограничаваща разпространението на информация за дело - съдебна заповед за запор върху трудово възнаграждение, съдебна заповед за запориране на трудово възнаграждение - възбрана, забрана, запрещение - призовкаcitación - призоваване на страните - съдебна призовка за нарушаване на правилника за движение, фишatestado - обвинителен акт с доказателства за конкретни действия, в които обвиняемият е обвинен - изказване в съда, пледиранеalegato, defensa, ruego, súplica - положителна пледоария, положително пледиране, потвърдителна реч - алтернативно пледиране - отговор на ответника по обвинение - уклончив отговор - обяснение на ответникаdisculpa, pretexto - контравъзражение - искане за отлагане - жалба на ищец, молба на ищец - пледиране, което не е съобразено по форма и съдържание с минимални стандарти за прецизност и достатъчност - възражение, оборване - възражение на ответника - възражение на ищеца, възражение на ищец по иск, отговор на ищеца, реплика на ищеца - възражение на ответника, отговор на ответника - представяне на нови доказателства от ответната страна - отговор на ищеца на възражението на ответника - контра реплика, отговор на ищеца - договаряне между адвокатите на страни в съдебен процес, споразумение между обвинението и защитата - закон, законодателен актestatuto - разрешаващ закон - общински закон - частен закон - правило за доказателствата - правен кодекс, юридически кодекс - наказателен кодексcódigo penal - Кодекс на САЩ, Кодекс на Съединените Американски Щати - строителен кодекс - правила за противопожарна охрана - санитарни правила - описание на изобретение, определение на същността на патент - мълчаливо одобрение, мълчаливо съгласиеcomplicidad, connivencia - клеветаlibelo - Декларация на правата на гражданитеdeclaración de derechos, ley fundamental - Първа поправка - Пета поправка - Четиринадесета поправка - Осемнадесета поправка - аргумент, довод - доказателствен материал, доказателствоevidencia, indicio, prueba - показание, свидетелско показаниеatestación, atestiguamiento, testificación, testimonio - corpus delicti, предмет на престъплениетоcuerpo del delito - пряко доказателство - res gestae - косвено доказателствоpruebas circunstanciales - допълнително доказателство - доказателство, основано на слухове - доказателство, приведено от обвинението, доказателство на обвинението - декларацияdeclaración - афидавит, писмена клетвена декларацияafidávit, Declaración Jurada - заверяване, потвърждение, удостоверяване - лъжливо показание, извършено под чуждо влияние - алиби - възражениеadvertencia de suspensión - лъжливо твърдение - obiter dictum, забележка на съдия - официален договор, официално споразумениеacuerdo escrito - правен въпрос, юридически въпрос - съвещание при съдията - съвещание на съда с адвокатите на страните - арбитраж - позоваване, цитиране - показания под клетваafidávit, auténtica, declaración, deposición - разпит на свидетел от адвоката на противната странаrepregunta - пряк разпит - повторен разпит на свидетел - отказване от права - възражениеobjeción, reparo - несъгласие, разногласиеdesacuerdo, disensión, inconformidad - представяне на доказателства - уговаряне между страните, уговоркаcondición, estipulación - жалба, оплакванеalegación, demanda, querella - подтикване към лъжесвидетелство - монополно обединение, съюзяване за ограничаване на търговията - правна фирма, юридическа кантораabogacía, bufete - консервативен юдаизъм - адвокатска колегия, адвокатураabogacía, foro - Министерство на правосъдието на САЩministerio de Justicia - Бюро за подпомагане на правосъдието - FBI, ФБР, Федерално бюро за разследванеF.B.I., policía judicial - окръжен апелативен съд - съдебен окръг, съдебен район - военен съд - учебен съд - съд, заседаващ нощем - военнополицейски съдtribunal de policía militar - полицейски съдjuzgado de guardia - съд по наследствени и попечителски дела и легализиране на завещания - висша инстанция на мирови съдилищаaudiencia trimestral - висшестоящ съдcorte superior - Върховен съд на САЩ, Върховен съд на Съединените американски щатиcorte suprema, Tribunal Supremo - Върховен Съд, Щатски върховен съдaudiencia, el Tribunal Supremo, tribunal supremo - съд, разглеждащ пътнотранспортни нарушения - процесуален съд, съд от първа инстанция - съдебна власт, съдебни органи - списък на съдебни заседатели - голямо жури, жури на обвинението, съдебни заседателиjurado de acusación - висящо журиjurado sin mayoría - редовни съдебни заседатели - специален състав съдебни заседатели, специално жури - административно правоderecho administrativo - гражданско правоderecho civil - обичайно право, прецедентна правна системаderecho consuetudinario - принцип на справедливото съдопроизводство, справедливост на съдебния процес - морско правоderecho marítimo - военен закон, военно правоderecho de guerra, ley marcial - търговско правоderecho mercantil, legislación comercial - кодекс военни закониderecho militar - писани закони, писано правоley estatutaria - закони за ценните книги - данъчно правоderecho fiscal - постоянно местожителство - обвиняем, ответна страна, ответникacusado, defendido, demandado, procesado, querellado - адвокат, адвокат по дело, съдебен адвокатabogado - консултант на съда, приятел на съда - асигнаторapoderado, cesionario - цедент - Главен прокурорfiscal del tribunal supremo, ministro de justicia - адвокат, адвокат, който има право да пледира във висши съдебни инстанцииabogado - председател на Върховен съдPresidente del Tribunal Supremo - страна по договорcontratista - нотариус - довереник, клиентcliente - адвокат на защитата, адвокат на обвиняемия, защитник на обвиняемияabogado defensor - адвокат по бракоразводни дела - подател - страна, встъпваща в делото - фиктивна ищца в съдебен процес - фиктивен ищец в съдебен процес - главен военносъдебен съветник, началник на военносъдебната част, председател на военен касационен съд - правен специалист, правист, юристjurisconsulto, jurisperito, jurista - мирови съдияjuez de distrito, juez de paz - законодател - адвокат, пълномощник, юристabogada, abogado, apoderado, jurista, letrado, notario, picapleitos, procurador, togado - законен представител, представител по юридически въпроси, юридически представител - законодател, законотворецlegislador - ликвидатор, съдия-изпълнителliquidador - страна в съдебен процес, страна по делоlitigante - законен попечител - държавен нотариусnotario - съдия по наследствени дела - притежател, собственикamo, dueño, propietario - помощник на адвокат - странаinteresado, parte - ищец, тъжителdemandante, demandante; querellante., querellante - страна, спечелила делото - оповестителpromulgador - прокурорfiscal, procurador, procuradora - обществен защитник, служебен защитникabogado de oficio, abogado de pobres - арбитър - наследник на имот, върху който друг има временни права - фиктивен ответник - адвокатabogado, notario, procurador - приобретател - прехвърлител - адвокат с право на явяване в съдилищата - съдия, участващ в разглеждане на дело - арбитър - попечител - законна съпруга, съпруга - гарант, поръчител - свидетел, удостоверителtestimonio - свидетел по делоtestigo - пожизнена собственост - дарен имотcesión - наследствено имущество, наследствоherencia - прираст на имуществото - дарение, завещание, наследствоherencia, legado - завещание на недвижима собственост, завещание на недвижимо имущество - имущество на вдовица, наследство на вдовица - неотчуждаема наследствена вещ - дял, дялово участие, интерес, лихва, участиеinterés, participación - законно придобити имуществени права, капиталовложения, корпорации, монополиderecho adquirido - удовлетворение, удовлетворение от съда - компенсаторни обезщетения - формално обезщетение - наказателно обезщетение - адвокатски хонорар - реверсия - наследяване на имот от държавата поради липса на наследници - поръчителствоfianza - данни, отчетен документarchivos, registro - правни отношения, правоотношенияrelación jurídica - доверителни отношения, фидуциарни отношения - отношения банка - вложител - отношения съветник - довереник - отношения настойник - подопечно лице, отношения попечител - подопечно лице - отношения управител - акционер - отношения изпълнител - наследник - отношения адвокат - клиент - партньорски отношения - отношения ликвидатор - кредитор - отношения попечител - облагодетелствано лице - правен статут - гражданска смърт - гражданство, поданствоciudadanía - брачен статут, семейно положениеestado - брак, брачен съюзcasamiento, connubio, enlace, matrimonio, unión - бигамия, двубрачиеbigamia - официална хомосексуална връзка, официално хомосексуално партньорство - съжителство на семейни начала - законностregla jurídica - юридическо представителствоprocuraduría - дипломатически имунитетinmunidad diplomática - краен срок, пределен срокlimitación - възобновявам молба в съда или анулирано завещание - признавам нов собственик, признавам нов хазаин, призная нов собственик, призная нов хазаин - легализирам - правя отводrecusar - установя бащинство, установявам бащинство - давам указание, дам указание - пледирамalegar, declararse, defender, hablar por alguien - признавам вина срещу по-лека присъда, призная вина срещу по-лека присъда - извърша повторен разпит на свидетел, извършвам повторен разпит на свидетел, разпитам повторно свидетел, разпитвам повторно свидетелreexaminar - възразя, възразявам, повдигам възражение, повдигна възражениеrecusar - измъквам, измъкна, спася, спасявам - помилвамabsolver, dispensar, indultar, perdonar - амнистирамamnistiar - смекча, смекчавамatenuar - намеря за виновен, намирам за виновен, осъдя, осъждам, признавам за виновен, призная за виновенcondenar, declarar culpable, encontrar culpable - осъдя повторно, осъждам повторно - осъдя, осъждамcondenar, encontrar, enjuiciar, fallar, juzgar, procesar, sentenciar - давам правомощия, дам правомощия - оттеглям се, оттегля се, правя си отвод, правя си самоотвод - подавам, подамpresentar - правя извлечение - включвам в списъка на делата за разглеждане - удостоверя, удостоверявам - давам показания, дам показания, заемам свидетелско място, свидетелствам - докажа, доказвам, потвърждавам, резултат съм от, свидетелствамacreditar, atestar, atestiguar, certificar, dar fe, declarar, demostrar, manifestar, ser testigo de, testificar, testimoniar - обръщам се към съда, обърна се към съда, отговарям на обвинение, отговоря на обвинениеabogar, abogar por, advocar, apelar - повдигам възражение, повдигна възражение - предявявам насрещен иск, предявя насрещен иск - прехвърлям, приписвам, припишаtransferir, traspasar - отстъпвам, отстъпя, предоставя, предоставямdevolver, entregar, presentar, rendir - предпочета, предпочитам - легализирам - освободя под гаранция, освобождавам под гаранция, плащам гаранция, пускам под гаранция, пусна под гаранцияpagar fianza - затварям, затворя, пратя в затвор, пращам в затвор, хвърля в затвор, хвърлям в затворaprisionar, encarcelar, incarcerar, meter bajo siete llaves - задържам ответник до края на процесаobligar legalmente - нанасям вреди, нанасям щети, нанеса вреди, нанеса щети - явяване, явяване в съдаcomparecencia - присъдя, присъждам - stultify (en) - encontronazo - barratry (en) - champerty (en) - criminal maintenance, maintenance (en) - intervención parlamentaria hecha para impedir que una moción se vote, obstruccionista - лишаване от право - bench (en) - assumed name, DBA, Doing Business As, fictitious name (en) - Nineteenth Amendment (en) - cause of action (en) - свидетелско показание под клетва - settlor, trustor (en) - satisfaction (en)[Domaine]

derecho (n.m.) • jurisprudencia (n.f.) • legislación (n.f.) • ley (n.) • закон (n.) • право (n.)

-