» 

diccionario analógico

Direito Canónico, Direito Canônicoцърковно право - Direito internacionalмеждународно право - Мойсеев закон - charia, Chariá - fıkıh (tr)[Spéc.]

legislativo[Rel.Pr.]

jurídico, legal - medicolegal (en) - juiz, juíz, juíza, jurista, magistradoмагистрат, съдия[Dérivé]

adjectivo , adjetivo, processualпроцесуален - essencialважен, съществен - alienável, transferível, transmissívelкойто може да се прехвърля, прехвърлим - excessivo, indevidoнезаконен, неподходящ, непристоен, нереден, прекален - неокончателен, променяем, сменяем - неотменим - неправомощен, нямащ право - consensualвзаимен, консенсуален, съгласуван - подлежащ на връщане на предишния собственик или неговите наследници - fungívelзаменим, заменяем - hereditário, patrimonialнаследствен, родов, фамилен - intra vires, в пределите на своята компетентност - ultra vires, превишаващ законните си пълномощия - пълнолетен - menorнепълнолетен - омъжена - недействителен - оставил валидно завещание - без завещание, незавещан - nuloневалиден, недействителен, нищожен - probatórioдоказателствен - apelante, suplicanteапелативен - residualостанал, остатъчен - relativo à reversão, reversívelподлежащ на връщане - за тази цел - съзнателно, със знание - конфискация, конфискуване - отсъждане, присъждане - определяне на плодоползване - връщане на дело за преразглеждане в по-нисша инстанция - novaçãoновация - суброгация - лишаване от адвокатски права - дерогация, частично отменяне - abolição, ad-rogação, anulação, cancelamento, rescisão, revogaçãoанулиране, отменяне - отстраняване на правонарушение - предоставяне, предявяване - право - юридическа практика - danoгражданско правонарушение - Delinquência juvenil, Delinqüência juvenilпрестъпление на непълнолетен - небрежност, сравнително опущение - конкурентна небрежност - съпричиняваща небрежност - престъпна небрежност, престъпно нехайство - небрежно отношение към задължение - meios fraudulentosизмама - съпротива при арест - insubordinação, sediçãoпротиводържавна агитация, противодържавна дейност - Abuso Sexualполово престъпление, сексуален обида, сексуално престъпление - rapto, sequestro, seqüestro, Sequestrosотвличане, похищение - действително владение - имплицитно притежание - незаконно владение - встъпване на подпомагаща страна по дело поради интерес в спорния въпрос - възражение - отвод - отвод - алиенация - legislaçãoзакони, законодателстване, законодателство, законотворство, издаване на закони - борба с монопола, мерки за борба с монопола - decretaçãoодобряване, приемане, прокарване - execução da leiдейност на правозащитните органи - законово задължение, правно задължение - незаконно задържане, незаконно лишаване от свобода - encarceramentoпращане в затвора, хвърляне в затвора - намаляване на наказание, смекчаване на наказание - desacatoнеуважение, оскърбление - неуважение към Конгреса - contempt of courtнеуважение към съда - гражданско неуважение към съда - неподчинение на решение на съда - обида на съда - възпрепятстване на справедливостта - devido processo legalсправедливо съдопроизводство, справедлив съдебен процес - causa, processoдело, иск, съдебен иск - caso, causa, pleito, processoдело, съдебен процес, съдебно дело - causa civil, processo civilграждански иск, граждански процес, гражданско дело - ação popularдело по групов иск, дело по колективен иск, процес по групов иск, процес по колективен иск - насрещно дело - наказателен процес, наказателно дело - хипотетичен казус, хипотетичен случай, хипотетично съдебно дело - дело за признаване на бащинство - антитръстово дело - alegação em contrárioнасрещен иск - дело за попечителство, иск за попечителство, процес за попечителство - висящо дело, иск в ход - procedimento legalсъдебна процедура, съдебно производство - Adoçãoосиновителна процедура, осиновяване - apelação, apelo, recursos (legislação)апелативна жалба, апелация, молба - revogaçãoанулиране на съдебно решение, отменяне на съдебно решение, отмяна на съдебно решение - afirmaçãoпотвърждаване, утвърждаване - обявяване на банкрут, обявяване на несъстоятелност - съдебна процедура за определяне на временен приемател на имущество до приключване на съдебния спор - litígio, processoзавеждане на дело, съдебен процес, съдебен спор - съдебен спор за попечителство на децата - неоснователен съдебен спор - повдигане на обвинение от страна на съдебни заседатели - натурализация, натурализиране - decisão, juízo, julgamento, sentença, veredictoотсъждане, присъда, решение, съдебно решение - решение въз основа признаване на иск - julgamento à reveliaзадочна присъда - non prosequitur, решение, взето против ищец поради неявяването му в съда - decisão finalзаключителна присъда - съдебно решение относно лицата - съдебно решение относно статута на вещ - demissão, despedimento, dispensaотхвърляне на иск, прекратяване на дело - присъда по същество - Tutela Antecipadaрешение, произнесено по съкратената процедура - decisão, ditame, julgamento, sentençaпостановление, съдебно постановление - постановлението Бак - заключение, констатация - veredicto, vereditoзаключение, решение - правно заключение - компромисно решение - ръководно решение на съдия по дело - несправедлива присъда - решение на съдебни заседатели от общ характер - съдебно решение, основано на средния размер на щетите, определени от всеки съдебен заседател - специална присъда - absolvição, quitaçãoоправдаване, оправдателна присъда - осъждане за убийство - осъждане за изнасилване - осъждане за обир - despejoевикция, изваждане от владение, изгонване, изкарване от владение - изваждане от владение по незаконен пьт, изкарване от владение по незаконен път, незаконно изваждане от владение, незаконно изкарване от владение по незаконен път - изгонване, изпъждане - despejoизваждане от квартира, изгонване от квартира - наказателно изгонване на наемател, репресивно изгонване на наемател - legalizaçãoлегализация, легализиране - legitimaçãoузаконяване - julgamento, Processoсъд, съдебно дирене, съдебно разглеждане - делото Скоупс - преразглеждане - съдебен контрол - защита, защитна реч, пледоария - повторно подвеждане под наказателна отговорност за едно и също престъпление, повторно съдене за същото престъпление - acusação, processoпрокурор, съдебно преследване - дело - образец при решаване на аналогични дела, дело от принципно значение - declaração, defesa, negativaзащита, отричане, пледоария, съдебна защита - провокиране към наказуемо деяние - невалиден процес, неприключен процес - novo processoповторно разглеждане на дело - audiênciaизслушване, изслушване на дело, разглеждане на дело - административно производство, административно разглеждане - разглеждане за установяване на компетентност - безпристрастно разглеждане на дело - quo warranto, постановление за изясняване правомерността на претенция - desquite, Divorcio, divórcioразвод - separaçãoраздяла - condenaçãoконфискация, конфискуване - нарковойна - anulaçãoанулиране, лишаване от законна сила, обявяване за недействителен - разтрогване на брак - amnistia, perdãoамнистиране, амнистия, помилване - унищожаване или подправяне на документ - увреждане на имуществото - условна присъда - liberdade condicionalусловно пускане на свобода - folga, perdãoотлагане на изпълнението на присъда, отмяна - banco dos réusмясто на подсъдимия в съда, преграда в съдебна зала, зад която се намира съдът - sala de tribunalсъдебна зала - tribunalсъд, съдебна палата, съдилище - banco dos réus, recolheràgaragemподсъдима скамейка - къща с двор - привидно наличие на право, привидно право - действие, сила - заразяване - право за получаване на бенефиций - direito humano, direitos humanosправа на човека - servidão (legal)сервитут, сервитутно право - privilégioправо на неразкриване на поверена информация - direitoзаглавие, права, право - direitos civis, direitos do cidadãoграждански права, право на гражданите - Liberdades civisгражданска свобода, свобода на гражданите - Habeas Corpus, Habeas-corpus, Hábeas Corpusзащита срещу произволен арест и задържане - liberdade de culto, liberdade religiosa, Situação da liberdade religiosa por paísсвобода на вероизповеданията - liberdade de expressão, liberdade de opiniãoсвобода на словото - liberdade de imprensaсвобода на печата - Liberdade de reuniãoправо на мирни събрания и сдруженията - право на гражданина да носи оръжие - защита срещу обиск и конфискация - право на справедлив съдебен процес, право на честен публичен процес - право на мълчание - защита срещу повторно привличане под наказателна отговорност - право на бърз и открит съдебен процес със съдебни заседатели - право на защита - право на очна ставка с обвинител - защита срещу мъчения, жестоки, нехуманни или унизителни наказания - забрана срещу насилствен или задължителен труд - равенство пред закона - direito ao sufrágio, direito de voto, sufrágio, votoгласуване, избирателно право, право на вот, право на глас, право на гласуване - защита срещу дискриминацията - равни възможности - desapropriaçãoправо на отчуждаване - право, привилегия - патентни права - право на избор - право на мирно влизане във владение - право на възвръщане на собственост - право на компенсация - право на личен живот - ползване, право на ползване - usufrutoплодоползване, узуфрукт - право на посещение - jurisdiçãoправосъдие, юрисдикция - утроба - предположение, презумция - motivoобосновка, основание - doloумисъл - premeditaçãoпредварително обмисляне, предварително планиране, предумисъл - смекчаващо вината обстоятелство - наличие на достатъчни основания - chateação, contrariedade, distúrbios, incômodo, moléstia, pertubaçãoнарушение на обществения ред - sistema jurídico, sistema legalправна система - fiançaгаранция - система, предвиждаща съдебни заседатели - патентна система - sistema fiscal, sistemas de impostosданъчна система - sistema de votação, sistema eleitoral, Sistemas de votaçãoизбирателна система - правен принцип, правна доктрина - jus sanguinisjus sanguinis, придобиване на гражданство по произход - jus solijus soli, придобиване на гражданство по месторождение - preempçãoпринцип за предимството на федералните закони над тези на отделните щати в САЩ - прилагане с обратна сила - заключителна реч - acto, certificado, negócio jurídicoинструмент, официален документ, правен документ - derivativo, Derivativosдериватив, деривативен инструмент - letra de câmbioфинансов инструмент, платим на предявителя - списък на дела, насрочени за разглеждане, списък на определените за разглеждане дела - passaporte, Passaportesмеждународен паспорт, паспорт - корабна документация - conhecimento, manifestoманифест, митнически манифест - cópia, duplicado, fotocópia, reproduçãoзапис, копие, препис - resolução conjuntaсъвместна резолюция - debêntureдокумент за дълг, разписка - mandato, procuraçãoпълномощно - пълномощия за управление на наследство без завещание - назначение за изпълнител на завещание - decreto, leiакт, закон, нормативен акт, нормативен документ - actos legislativos, direito, lei, leisзакон - закон срещу наркотиците - закон срещу рекета и влиянието на корумпираните организации - антитръстов закон - prescriçãoзакон за ограниченията на наказателното преследване, закон за срока на давност - ConstituiçãoКонституция - Constituição dos Estados Unidos, Constituição dos Estados Unidos da AméricaАмериканска конституция, Конституция на САЩ, Конституция на Съединените Американски Щати - direito públicoпублично право - estatutos da lei, legislaçãoписан закон, статутно право - разрешаващо законодателство - закон за здравословни и безопасни условия на труд - разглеждане и съгласие - кодекс, сборник закони - projecto de leiзаконопроект - финансов законопроект - Bill of attainderзакон за съдене на лице, обвинено в държавна измяна - законопроект за връщането на използван стъклен амбалаж - законопроект за селското стопанство - външнотърговски законопроект, законопроект за външната търговия - закон за развлеченията, работата и търговията в неделя - закон "Синьо небе" - закон срещу свободата на словото - закон за лова и опазване на дивеча - закон, облагодетелстващ притежателите на поземлен имот - закон за бедните - закон против нарушителите на обществения ред - direito criminal, direito penalнаказателно право - adjudicação, ordem judicialсъдебно решение - acta, decreto, proclamaçãoдекрет, едикт, заповед, постановление, решение, указ - споразумение между страни по дело - recolherвечерен час, указ за вечерен час, указ за полицейски час - решение за развод, което влиза в сила след даден срок - лишаване от собственост, отнемане на собственост - съдебна раздяла - забрана на продажба на спиртни напитки, сух режим - отлагане, отсрочка - límite de tempo, prazoотсрочка на изпълнение на присъда - injunção, Processo Cautelarзабранителна норма, съдебна забрана - задължително съдебно разпореждане - постоянно съдебно разпореждане - временна забрана - адвокатско досие - писмено изложение на "приятел на съда" - nota de suicídio, testamentoзавещание - заверен препис от завещание - alteração, cláusula adicional, Codiciloдопълнение на завещание, кодицил, прибавка към завещание - отказ от реанимация - ato, ato heróico, escritura pública, feito notávelдокумент за собственост - документ за прехвърляне на имот или право - документ за прехвърляне на движима вещ, документ за прехвърляне на движимо имущество - едностранен акт - документ за дарение на земи - ипотечен акт - título de propriedadeнотариален акт, нотариален акт за собственост - акт за попечителство върху имущество - документ за прехвърляне на имот, документ за прехвърляне на собственост - акт за преотстъпване на право - документи за собственост, нотариални актове - mandado, mandatoзаповед, пълномощно - mandado de buscaзаповед за обиск, разрешително за обиск - ordem de prisãoзаповед за арест - заповед за изпълнение на смъртна присъда - lettre de cachet - отлагане на изпълнението на присъда, отменяне на изпълнението на присъда - увеличаване на наказание - licença, licenciamentos, permissãoиключително право продажба или доставка на опредлен продукт или услуга, лиценз, разрешение, разрешително - carta-patenteакт на даряване на право или привилегия - становище на съда, съдебно становище - съвпадащо становище - особено мнение - мнение на мнозинството - amnistia, anistia, perdãoамнистия, помилване - isenção, pagamento de dívida, quitação, reciboквитанция, разписка - citação, decreto, escritura, mandado, mandado judicial, mandato, ordemразпореждане на съда, съдебна заповед, съдебно разпореждане - разпореждане, издавано на шерифа от съда за възстановяване на собственост - съдебна заповед за изискване на документите по дело от по-долна инстанция - изпълнителен лист - оформяне на документ - съдебна заповед за явяване или довеждане на затворник пред съд или съдия за установяване на законността на задържането му - venire facias, съдебна заповед за формиране състава на съдебните заседатели - despachoсъдебна заповед до длъжностно лице да изпълни исканията на ищеца - запор - изпълнителен лист за изземане или поставяне под забрана на имуществото на длъжник - scire facias - съдебна заповед за конфискация на имуществото, съдебно постановление за конфискация на имуществото - разпореждане при незаконно присвояване - заповед за провеждане на допълнителни избори - постановление за преразглеждане на наказателно дело - разпореждане за забрана на производство по дело - "заповед за право", разпореждане за обезщетяване на право при иск за възстановяване на имущество - mandato, mandatosзаповед, наредба, разпоредба - Intimaçãoписмено съдебно известие - adiamento, citação, intimaçãoпризовка, призовка за явяване като свидетел, съдебно известие за явяване като свидетел - заповед за явяване в съда за представяне на документи - заповед, ограничаваща разпространението на информация за дело - съдебна заповед за запор върху трудово възнаграждение, съдебна заповед за запориране на трудово възнаграждение - interdiçãoвъзбрана, забрана, запрещение - citaçãoпризовка - призоваване на страните - acta, coima, multaсъдебна призовка за нарушаване на правилника за движение, фиш - обвинителен акт с доказателства за конкретни действия, в които обвиняемият е обвинен - alegação, defesa, razoadoизказване в съда, пледиране - положителна пледоария, положително пледиране, потвърдителна реч - алтернативно пледиране - отговор на ответника по обвинение - уклончив отговор - обяснение на ответника - контравъзражение - искане за отлагане - libeloжалба на ищец, молба на ищец - пледиране, което не е съобразено по форма и съдържание с минимални стандарти за прецизност и достатъчност - възражение, оборване - възражение на ответника - възражение на ищеца, възражение на ищец по иск, отговор на ищеца, реплика на ищеца - възражение на ответника, отговор на ответника - представяне на нови доказателства от ответната страна - отговор на ищеца на възражението на ответника - контра реплика, отговор на ищеца - договаряне между адвокатите на страни в съдебен процес, споразумение между обвинението и защитата - estatuo, estatutoзакон, законодателен акт - разрешаващ закон - общински закон - частен закон - правило за доказателствата - правен кодекс, юридически кодекс - código penalнаказателен кодекс - Código dos Estados Unidos da AméricaКодекс на САЩ, Кодекс на Съединените Американски Щати - строителен кодекс - правила за противопожарна охрана - санитарни правила - описание на изобретение, определение на същността на патент - conspiração, cumplicidadeмълчаливо одобрение, мълчаливо съгласие - клевета - Декларация на правата на гражданите - Първа поправка - Пета поправка - Четиринадесета поправка - Осемнадесета поправка - аргумент, довод - evidênciaдоказателствен материал, доказателство - depoimento, testemunhaпоказание, свидетелско показание - corpus delicti, предмет на престъплението - пряко доказателство - res gestae - prova circunstancialкосвено доказателство - допълнително доказателство - доказателство, основано на слухове - доказателство, приведено от обвинението, доказателство на обвинението - declaraçãoдекларация - depoimento juramentadoафидавит, писмена клетвена декларация - verificaçãoзаверяване, потвърждение, удостоверяване - лъжливо показание, извършено под чуждо влияние - álibiалиби - възражение - лъжливо твърдение - obiter dictumobiter dictum, забележка на съдия - официален договор, официално споразумение - правен въпрос, юридически въпрос - barra lateralсъвещание при съдията - съвещание на съда с адвокатите на страните - arbitragemарбитраж - позоваване, цитиране - deposiçãoпоказания под клетва - interrogatório, reperguntaразпит на свидетел от адвоката на противната страна - пряк разпит - повторен разпит на свидетел - aviso legalотказване от права - objecçãoвъзражение - discordânciaнесъгласие, разногласие - представяне на доказателства - уговаряне между страните, уговорка - alegaçãoжалба, оплакване - подтикване към лъжесвидетелство - монополно обединение, съюзяване за ограничаване на търговията - empresa de advocacia, escritório de advocaciaправна фирма, юридическа кантора - консервативен юдаизъм - profissões ligadas à justiçaадвокатска колегия, адвокатура - JustiçaМинистерство на правосъдието на САЩ - Бюро за подпомагане на правосъдието - FBI, Federal Bureau of Investigation, polícia judiciáriaFBI, ФБР, Федерално бюро за разследване - окръжен апелативен съд - съдебен окръг, съдебен район - военен съд - учебен съд - съд, заседаващ нощем - военнополицейски съд - полицейски съд - съд по наследствени и попечителски дела и легализиране на завещания - висша инстанция на мирови съдилища - corte superiorвисшестоящ съд - Suprema Corte dos Estados Unidos da AméricaВърховен съд на САЩ, Върховен съд на Съединените американски щати - Suprema CorteВърховен Съд, Щатски върховен съд - съд, разглеждащ пътнотранспортни нарушения - процесуален съд, съд от първа инстанция - съдебна власт, съдебни органи - списък на съдебни заседатели - júriголямо жури, жури на обвинението, съдебни заседатели - висящо жури - júri ordinárioредовни съдебни заседатели - специален състав съдебни заседатели, специално жури - direito administrativoадминистративно право - civil law, Direito civil, direito romano-germânicoгражданско право - Common Law, Common-lawобичайно право, прецедентна правна система - принцип на справедливото съдопроизводство, справедливост на съдебния процес - código marítimo, Direito do mar, Direito Marítimoморско право - Lei Marcialвоенен закон, военно право - Direito comercial, Direito empresarialтърговско право - кодекс военни закони - lei, lei ordinária, Leisписани закони, писано право - закони за ценните книги - direito fiscal, legislação fiscalданъчно право - casa, domicílioпостоянно местожителство - acusada, acusado, arguido, argüido, ré, Réuобвиняем, ответна страна, ответник - advogadoадвокат, адвокат по дело, съдебен адвокат - jurisperitoконсултант на съда, приятел на съда - administrador, síndicoасигнатор - цедент - procurador-geral, Procurador Geral da República, procurador-geral da RepúblicaГлавен прокурор - advogado, Advogados do Reino Unido, barristerадвокат, адвокат, който има право да пледира във висши съдебни инстанции - председател на Върховен съд - contratadorстрана по договор - нотариус - cliente, freguês, freguesaдовереник, клиент - адвокат на защитата, адвокат на обвиняемия, защитник на обвиняемия - адвокат по бракоразводни дела - подател - страна, встъпваща в делото - фиктивна ищца в съдебен процес - фиктивен ищец в съдебен процес - главен военносъдебен съветник, началник на военносъдебната част, председател на военен касационен съд - jurisconsulto, jurista, Juristasправен специалист, правист, юрист - juiz de paz, magistradoмирови съдия - legisladorзаконодател - advogada, advogado, jurista, procuradorадвокат, пълномощник, юрист - законен представител, представител по юридически въпроси, юридически представител - Legisladorзаконодател, законотворец - liquidador, o que liquidaликвидатор, съдия-изпълнител - litiganteстрана в съдебен процес, страна по дело - законен попечител - escrivã, notário, tabeliã, tabelioaдържавен нотариус - съдия по наследствени дела - proprietárioпритежател, собственик - Técnico jurídicoпомощник на адвокат - страна - queixoso, querelanteищец, тъжител - страна, спечелила делото - оповестител - autor de ação, continuador, demandante, ministério público, procurador, promotor, promotora, Promotor de Justiça, prosseguidor, querelanteпрокурор - advogado da justiça gratuita, Defensoria Publica, Defensoria Pública, defensor públicoобществен защитник, служебен защитник - арбитър - наследник на имот, върху който друг има временни права - фиктивен ответник - solicitadorадвокат - приобретател - прехвърлител - адвокат с право на явяване в съдилищата - съдия, участващ в разглеждане на дело - арбитър - Curadorпопечител - законна съпруга, съпруга - гарант, поръчител - свидетел, удостоверител - Testemunhoсвидетел по дело - пожизнена собственост - дарен имот - herança, legado, patrimônioнаследствено имущество, наследство - прираст на имуществото - doação, herança, legadoдарение, завещание, наследство - завещание на недвижима собственост, завещание на недвижимо имущество - имущество на вдовица, наследство на вдовица - herançaнеотчуждаема наследствена вещ - acções, juro, jurosдял, дялово участие, интерес, лихва, участие - законно придобити имуществени права, капиталовложения, корпорации, монополи - удовлетворение, удовлетворение от съда - компенсаторни обезщетения - формално обезщетение - наказателно обезщетение - адвокатски хонорар - реверсия - наследяване на имот от държавата поради липса на наследници - caução, fiançaпоръчителство - index book, registoданни, отчетен документ - правни отношения, правоотношения - доверителни отношения, фидуциарни отношения - отношения банка - вложител - отношения съветник - довереник - отношения настойник - подопечно лице, отношения попечител - подопечно лице - отношения управител - акционер - отношения изпълнител - наследник - отношения адвокат - клиент - партньорски отношения - отношения ликвидатор - кредитор - отношения попечител - облагодетелствано лице - правен статут - гражданска смърт - cidadaniaгражданство, поданство - estado civilбрачен статут, семейно положение - casal, casamento, conúbio, matrimónioбрак, брачен съюз - bigamiaбигамия, двубрачие - официална хомосексуална връзка, официално хомосексуално партньорство - съжителство на семейни начала - законност - юридическо представителство - imunidade diplomáticaдипломатически имунитет - limitaçãoкраен срок, пределен срок - възобновявам молба в съда или анулирано завещание - alugar, arrendarпризнавам нов собственик, признавам нов хазаин, призная нов собственик, призная нов хазаин - легализирам - правя отвод - установя бащинство, установявам бащинство - давам указание, дам указание - apresentar, declarar-se, pleitearпледирам - признавам вина срещу по-лека присъда, призная вина срещу по-лека присъда - reexaminarизвърша повторен разпит на свидетел, извършвам повторен разпит на свидетел, разпитам повторно свидетел, разпитвам повторно свидетел - възразя, възразявам, повдигам възражение, повдигна възражение - измъквам, измъкна, спася, спасявам - escusar, perdoarпомилвам - anistiarамнистирам - abrandar, diminuir, enfraquecer, extenuar, minorar, paliarсмекча, смекчавам - condenar, provar a culpaнамеря за виновен, намирам за виновен, осъдя, осъждам, признавам за виновен, призная за виновен - осъдя повторно, осъждам повторно - amaldiçoar, censurar, condenar, julgar, sentenciarосъдя, осъждам - давам правомощия, дам правомощия - оттеглям се, оттегля се, правя си отвод, правя си самоотвод - andar em fila, andar enfileiradoподавам, подам - правя извлечение - включвам в списъка на делата за разглеждане - удостоверя, удостоверявам - testemunharдавам показания, дам показания, заемам свидетелско място, свидетелствам - dar testemunho, testemunharдокажа, доказвам, потвърждавам, резултат съм от, свидетелствам - advogar, apelarобръщам се към съда, обърна се към съда, отговарям на обвинение, отговоря на обвинение - повдигам възражение, повдигна възражение - предявявам насрещен иск, предявя насрещен иск - sair de cena, transferir, transmitirпрехвърлям, приписвам, припиша - apresentar, dar, entregarотстъпвам, отстъпя, предоставя, предоставям - предпочета, предпочитам - легализирам - afiançarосвободя под гаранция, освобождавам под гаранция, плащам гаранция, пускам под гаранция, пусна под гаранция - aprisionar, encarcerar, pôr na cadeia, prender, ser presoзатварям, затворя, пратя в затвор, пращам в затвор, хвърля в затвор, хвърлям в затвор - задържам ответник до края на процеса - нанасям вреди, нанасям щети, нанеса вреди, нанеса щети - явяване, явяване в съда - присъдя, присъждам - stultify (en) - assassinato involuntário - barratry (en) - champerty (en) - criminal maintenance, maintenance (en) - intervención parlamentaria hecha para impedir que una moción se vote, obstruccionista (es) - лишаване от право - bench (en) - nome fantasia - Nineteenth Amendment (en) - cause of action (en) - свидетелско показание под клетва - settlor, trustor (en) - satisfaction (en)[Domaine]

ciências jurídicas (n.) • jurisprudência (n.) • legislação (n.m.) • lei (n.) • закон (n.) • право (n.)

-

 


   Publicidad ▼