» 

diccionario analógico

cadre (en) - médica militar, médico militar, oficial médicoدوایی, شفابخش, پزشکی[membre]

militarismoبسط و گسترش قواى نظامى, جنگ گرايى[Dérivé]

militarizarنظامی کردن[GenV+comp]

activated (en) - armed (en) - desarmadoبی اسلحه, غیر مسلح - armored, armoured (en) - unarmored, unarmoured (en) - accoutered, accoutred (en) - expedicionarioاعزامی - operational (en) - active, combat-ready, fighting (en) - en vigor, vigenteقابل اجرا؛ عملی, موثر؛ کاربردی - profesionalحرفه ای کادر ثابت ارتش - absence without leave, non-authorized absence, unauthorized absence (en) - قلاب - retiradaصف آرایی - standdown, stand-down (en) - restablecimientoمتارکه روابط - amphibious landing (en) - gun (en) - deactivation, inactivation (en) - تغيير جهت حركت ارتش, تغيير روش, تغییر روش - desfile de aviones - sortie (en) - troop movement (en) - maniobras de guerraجنگازمون, عمليات جنگى اموزشى, مانورنظامى, مانورنظامی - militainment (en) - desfile, desfile militar - mili, servicio, servicio militar, servicio militar obligatorioخدمت ملی - خستگی - air cover (en) - censura militar - umbrella (en) - taxación logística, valoración logística - drill (en) - مقررات - instrucción - formación básica - military drill (en) - close-order drill (en) - square-bashing (en) - combate - batalla - cerco, envolvimientoراه بندان, سد راه - defensa, guardiaدفاع, دفاع؛ حمایت - electronic warfare, EW (en) - acción de armas, operación, operación militarعملیات نظامی - combined operation (en) - police action (en) - resistance (en) - ejercicio, ejercicio militar, maniobraتمرین نظامی - combateرزم, نبرد, پیکار - campañaلشگرکشی - campaña - misión - escapada, salidaحمله, حمله سريع, حمله ي ناگهاني - refuerzo, refuerzosنیرو های امدادی؛ قوای کمکی - arremetida, asalto, ataque, embestidaحمله, حملۀ شدید, یورش؛ تجاوز - guerraجنگ, جنگاوری, محاربه, نزاع - assault (en) - ataque repentino, bombardeoحملۀ شدید و ناگهان - infiltraciónنفوذ - peacekeeping, peacekeeping mission, peacekeeping operation (en) - amphibious operation (en) - psychological operation, psyop (en) - muster call (en) - military ceremony (en) - asedio, cerco, sitioاحاطه, سرير, عرش, محاصره - amenaza nuclear - توطئه متقابل - ocupaciónسکونت - conscripción, quinta, recluta, servicio militarاجتماع, جمعاوری, خدمت اجبارى نظامى, خدمت نظام, لیست اسامی - consejo de guerra, tribunal militarدادگاه نظامی - logistic assistance, logistic support (en) - inter-service support (en) - base aéreaپايگاه هوايى, پایگاه هوایی - armamento, armasتسلیحات, تسلیحات نظامی, جنگ افزار, سلاح - vehículo blindado - خود رو - armería, arsenal, maestranza - assault gun, assault rifle (en) - attack submarine (en) - B-52 - cuartelانبارگاه, سربازخانه, سرباز خانه, كلبه يا اطاقك موقتى, منزل كارگران, پادگان - base, base militarپایگاه؛ مقر اصلی - traje de campaña - acuartelamiento, alojamiento, boleta, boletínمحلی برای اقامتگاه سربازان, پروانه - avión de bombardeo, bombarderoبمب افکن - boot camp (en) - صندوق مهمات - acantonamiento, campamento, campamento de verano, campamento militar, campo, cantón, vivaqueاردوگاه, اردوگاه صحرایی, پادگان, کمپ - cuartel generalمحل فرماندهى, مركز فرماندهى نظامى - commissary (en) - puesto de socorro - لباس رسمى - emplazamientoتعیین جا, تعیین محل, جا, محل نصب - combat fatigues, fatigues (en) - ambulancia, hospital de sangre - avión de caza, caza, cazabombarderoجنگنده, رزمنده, هواپیمای شکاری - fire control radar (en) - fire control system (en) - full-dress uniform (en) - guarniciónدژ, سنگر, قوی, پادگان, گروه سربازان محافظ - gas shell (en) - cuartel, cuerpo de guardia, prevención, puesto de guardiaپاسدارخانه - sala de oficiales - half track (en) - آهن الات - cuartel general, sede/oficina centralمركز فرماندهی كل - tren médico - کلبه - زندگى در كلبه, كلبه نشينى - letrina, retreteآبریز, ابريز, توالت عمومی یا صحرایی, مستراح, مستراح عمومى - material de guerraتجهيزات, تكنيك, ساز, ساز و برگ, قسمت مادى يا مكانيكى هنر - comedor del cuartelسالن غذا خورى سرباز خانه - hospital militar - military installation (en) - puesto - military quarters (en) - uniforme militarلباس نظامى - vehículo militar - minute gun (en) - naval installation, shore station (en) - arsenal - olive drab, olive-drab uniform (en) - avanzada, puesto avanzadoکوچگاه دور افتاده - personnel carrier (en) - picket (en) - platform, weapons platform (en) - quartering (en) - reconnaissance plane (en) - vehículo de reconocimiento - uniforme, uniforme militarلباس متحدالشكل نظامى, ملبوس هنگى - rocket base (en) - siloانبار غله - cortina de humoدود استتار, لفافه, پرده دود - precision rifle, sniper rifle (en) - carro de combate, tanque, tanque de guerraتانک - barco de carretera - transporte de tropasخود رو, نيرو بر - cámara, cámara de oficialesاطاق افسران, بيمارستان - هواپيماى جنگى, هواپیمای جنگی - barco de guerra, buque/barco de guerra, buque de guerraكشتى جنگى, كشتي جنگي, ناو جنگى, ناو جنگی - arma de destrucción masiva, armas de destrucción masiva - weapons carrier (en) - قدرت بحری - posición de firmesخبر دار - military capability, military posture, military strength, posture, strength (en) - potencia de fuegoقدرت شليك, قدرت شلیک - estrategia, generalatoسرتیپی, سرلشکری - military science (en) - tácticaتدابیر جنگی, رزم آرایی, رزم آرایی؛ ترفند, فنون - استراتژی - encargo, nombramientoورقۀ ماموریت - lista de enrolados - احترام نظامی - military intelligence (en) - pase, permisoبلیط؛ کارت عبور - griferíaنظ. - شیپور بیدارباش - retiradaفرمان با شیپور عقب نشینی - retreat (en) - ضربه طبل - tattoo (en) - insignia de grado, insignia de rango - ordenدستور - call up (en) - briefing, instrucción, instrucciones, sesión informativaرهنمود, مختصر سازى - strategic warning (en) - tactical warning (en) - rebato - warning of war (en) - دستکش - galónنوار درجه خط دار - damage, equipment casualty (en) - battle damage, combat casualty (en) - operational casualty, operational damage (en) - casualty (en) - heridaصدمه - loss, personnel casualty (en) - collateral damage (en) - ceremonia militar - trip wire (en) - Joint Chiefs, Joint Chiefs of Staff (en) - comando, mando - comisión especial, destacamento especialگروه ویژه - división, unidad, unidad militarبخش؛ قسمت - ejército, ejército profesionalارتش, ارتش؛ سپاه, جمعیت, لشگر - división naval, unidad naval - armada, fuerzas navales, marinaنیروی دریایی, کشتی جنگی - guardacostasگارد ساحلی - air unit (en) - ejército del aire, fuerza aérea, fuerzas aéreasنيروى هوايى, نیروی هوایی - جوشن, زره - fuerzas armadas, servicio militarخدمت سربازی, خدمت وظیفه, نظام وظيفه, نيروهاي مسلح - cuerpo, ejército, fuerza armada, fuerzas armadas, unidad, unidad militarنيروى نظامى, نیروی نظامی - military reserve, reserve (en) - Pentágono - PM, policía militarدژبان, نظ. - patrulla guardacostasكرانه پاسدار, پليس ساحلى, پلیس ساحلی - compañíaگروهان - pelotón, secciónدسته - retaguarda, retaguardiaعقبدار؛ پس قاراول - escuadrónگروه هوايى - categoríaرده - falange - academia militar - escuela naval - air force academy (en) - محاكمه صحرايى - tribunal militar - military court (en) - tribunal de policía militar - Defense Intelligence Agency, DIA (en) - artilleríaتوپ, توپخانه - musketry (en) - batería - caballeríaسواره نظام - horse cavalry (en) - mechanized cavalry (en) - infanteríaسرباز پیاده, نظ., پیاده نظام - paracaidistasدسته چتربازان, سربازان چترباز - milicia, reserva, reténمجاهدین - مجاهدین - guardia de casa, protección de casa - territorial, territorial reserve (en) - guardia nacionalگارد ملى - ارتش دائمى, ارتش دائمی - Ejército de los Estados Unidos - United States Army Rangers (en) - United States Military Academy, US Military Academy (en) - AI, Army Intelligence (en) - Army National Guard, ARNG (en) - efectivo, milicia, soldadesca, tropa, tropasسربازان, سربازى, يك دسته سرباز, یک دسته سرباز - caballeríaسواره نظام - guarnición - نفرات - comandoتکاور - contingenteگروه - estado mayor, Plana mayor, staffستاد ارتش - comandancia - headquarters staff (en) - alto mando, mando supremoسر فرماندهی, فرماندهی عالی, نظ. - punta de lanza - pelotón de ejecución, pelotón de fusilamientoجوخه آتش, جوخه اعدام, نظ. - military formation (en) - good-till-canceled order, good-till-cancelled order, GTC order, open order, released order (en) - close order (en) - extended order (en) - visita médica - columna, filaردیف, ستون نظامی - chow line (en) - air power, aviation (en) - derecho de guerra, ley marcialحکومت نظامی - derecho militar - reclutamientoاجتماع, جمعاوری, خدمت سربازی, لیست اسامی - center (en) - flank, wing (en) - head (en) - rear (en) - campo de minas - campo de batalla, teatro de la luchaآوردگاه؛ میدان, تماشاخانه - línea - línea de batalla - saliente - battle line (en) - posición - منطقه شروع عمليات, منطقه عملیاتی - sector (en) - zona de combate - zona de guerra - dropping zone, drop zone (en) - West Point (en) - ensign (en) - ayudante, ayudante de campo, edecánمساعد - agregado aéreo - army attache (en) - ingeniero militar, ingenieros - oficial del ejército - músicoعضو دستهء موسيقى - espadónافسر ارشد ارتش - cadeteدانش آموز مدرسۀ نظام, دانشجوى دانشكده افسرى, دانشجوی دانشکدۀ افسری, طالب - capitánرهبر, ناخدای کشتی, کاپیتان - capitán - casualty (en) - general de división, jefe de estado mayorرئيس ستاد, رئیس ستاد - ن.د. - coronelسرهنگ - abanderada, portaestandarteحامل پرچم تشريفات - combat pilot (en) - capitán de fragata, comandanteناخدا دوم - comandante, comandante en jefeافسر فرمانده, فرمانده, فرماندۀ کل قوا - comando, soldado de las tropas de asaltoتکاور, کماندو؛ تکاور - commissioned officer (en) - oficial - oficial de marina - comodoroافسر فرمانده دريايى, دریادار؛ ناخدای ارشد, ناخدا - defense contractor (en) - desertor, desertora, tránsfuga, tránsfugo, trásfuga, trásfugoفرار, فرارى, فراری - desk officer (en) - colimba, conscripto, miliciano, quinto, reclutaبه خدمت فراخوانده شده؛ سرباز وظیفه, سرباز وظيفه, سرباز وظیفه - drill instructor, drill master (en) - adversarios, enemiga, enemigo, oposiciónدرجنگ, دشمن, ضد, عدو, منافی, گروه مخالف - oficial ejecutivo - mariscal de campoنظ. - افسر عمليات صحرايى - fighter pilot (en) - افسر دريايى, افسر دریایی, دريابان, دريا دار, درياسالار, دریادار - flanker (en) - general, généralژنرال - oficial general - inspector generalبازرس كل, بازرس کل - judge advocate (en) - auditor de guerra - judge advocate general (en) - alférez de navío, lugarteniente, tenienteستوان, ناوبان یکم - lieutenant (en) - teniente coronel, teniente-coronelسرهنگ دوم, ناخدا دوم - capitán de corbetaنظ.- ن.د. - teniente generalسپهبد, نظ. - نظ.- ن.د. - comandante, mayorدرجه سرگردی قدیم - general de división, mariscalسرلشكر, سر لشگر - infante de marina, marine, marino, soldado de infantería de marinaتفنگدار دريايى, تفنگدار دریایی - ingeniero navalمسئول موتورخانه - mariscalمارشال - guardia marinaدانشجوى سال دوم نيروى دريايى, ناو اموز - military adviser, military advisor (en) - cura castrenseز.ع., پدر روحانی - military leader (en) - oficial - peme, policía militar - agregado naval - naval commander (en) - oficial de marina - Navy SEAL, SEAL (en) - suboficialافسر دون رتبه, افسر وظيفه, درجه دار - occupier (en) - peacekeeper (en) - capitán preboste - reservista, reservistasسربازان ذخیره, سرباز ذخيره, سرباز يا افسر ذخيره - zapador - minador - Section Eight (en) - militarتعمير كار, سپاهى, عضو ارتش, عضو نيروهاي مسلح, مستخدم - desaplicado, flojo, gandul, maula, picure, remolón, zánganoاجتناب, ادم طفره رو - sprog (en) - agente secreto, atalayador, atalayadora, espía, topoجاسوس - oficial del estado mayorافسر ستاد, نظ. - huelguistaاعتصاب كننده - alférez, tenienteافسر ارتش, افسر جز, افسر جزء, تابع, زير دست, زیردست, فرعی, مادون - territorial (en) - voluntario - warrant officer (en) - weekend warrior (en) - ayuda a los países en desarrollo - government issue, issue, military issue (en) - disponibilidadآماده عمل, آمادگی؛ آسانی؛ سهولت, امادگى, امادگی, روبراهى, پستابودن - military rank, military rating, paygrade, rating (en) - flag rank, grade du porte-drapeau (en) - spit and polish (en) - pase - permiso - field day (en) - آشفته کردن - break (en) - acuartelar, alojarجا دادن, منزل دادن؛ پذیرایی کردن, ورقه راى را ثبت كردن - جدا کردن - redoubt (en) - Marines (en) - friendly (en) - hostile (en) - inactive, nonoperational (en)[Domaine]

armadas (n.f.p.) • FAS (n.) • fuerza armada (n.f.) • fuerzas armadas (n.f.p.) • las fuerzas armadas (n.) • militar (n.m.) • ارتش (n.) • نظام (n.) • نیروهای مسلح (n.) • کل قوا

-

 


   Publicidad ▼