Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

ชีวภูมิศาสตร์biogéographie - พฤกษศาสตร์botanique, phytobiologie, phytologie - อติสีตชีววิทยาcryobiologie - cytologie - นิเวศวิทยา, ระบบนิเวศécologie - การศึกษาเกี่ยวกับการเติบโตและพัฒนาการของตัวอ่อนของมนุษย์, คัพภวิทยา, วิทยาเอ็มบริโอembryologie - การศึกษาสิ่งมีชีวิตนอกโลกbioastronomie, exobiologie - การทำป่าไม้, การป่าไม้, วนศาสตร์, เจ้าหน้าที่ป่าไม้forestier, sylviculture - พันธุศาสตร์génétique - จุลชีววิทยาmicrobiologie - อณูชีววิทยาbiologie moléculaire - สัณฐานวิทยาchâssis, morphologie - ประสาทชีววิทยาneurobiologie - paléobiologie - สรีรวิทยาphysiologie - รังสีชีววิทยาradiobiologie - สังคมชีววิทยาsociobiologie - สัตววิทยาzoologie[Spéc.]

นักชีววิทยาbiologiste[Dérivé]

ทางชีววิทยาbiologique[Rel.Pr.]

ทางชีววิทยา, โดยชีววิทยาbiologiquement[Adv.]

ซึ่งอยู่ห่างจากแกนabaxial - ที่ใกล้ชิดอวัยวะadaxial - ซึ่งโค้งขึ้น - retrorse (en) - subaquatique - ใต้น้ำsubaquatique - amphibie - sessile - pédonculé - sessile - dormant, hibernant, torpide - glabrous (en) - canescent, hoary (en) - sedoso (es) - pileux - tomentose, tomentous (en) - ที่มีสี่ส่วน - ที่มีสองนิวเคลียส - ที่มีหนึ่งนิวเคลียสmononucléaire - ที่มีสามนิวเครียส - formative (en) - ทั้งวัน - ซึ่งเกิดในเวลากลางคืนnocturne - myrmécophile - symbiotique - free-living, nonparasitic, nonsymbiotic (en) - ยังไม่เจริญเต็มที่rudimentaire - plumate, plumed, plumose (en) - ที่ไม่มีหัวacéphale - alpine (en) - homologue - homologique - hétérologique - ซึ่งสอดคล้องกับหน้าที่analogue - oscillant, pendant - ventricose, ventricous (en) - in vivo (en) - ที่เป็นเพศชาย, ที่เป็นเพศผู้, เกสรตัวผู้mâle - ที่เป็นเพศหญิง, ที่เป็นเพศเมีย, เพศเมียfemelle, féminin - สมบูรณ์เพศhermaphrodite - epimorphic (en) - métamorphique - ตามธรรมชาติ, เป็นธรรมชาติ, โดยธรรมชาติnaturel, normal - obligate (en) - facultative (en) - persistant - caduc - capité - fissiparous (en) - squameux - différencié - stabile (en) - labile - thermolabile - stomatous (en) - astomatous, mouthless (en) - geniculate (en) - actinomorphe - zygomorphe - sympatrique - allopatrique - territorial (en) - nonterritorial (en) - compressé - unipare - multipare - biloculaire - adnate (en) - connate (en) - ที่คล้ายปีกailiforme, alaire - bacillaire - เกี่ยวกับเซลล์cellulaire - extracellulaire - intercellulaire - intracellulaire - cenogenetic (en) - palingenetic (en) - commensal - générique - mental (en) - monotypique, oligopoïkilohalin - polydactyle - urceolate (en) - isomorphic, isomorphous (en) - polymorphique - nucléaire - nucléé - เกี่ยวกับระบบนิเวศécolo, écologique - basophile - แบบอนุกรมวิธานtaxinomique, taxonomique - saprobe - catharobe, catharobique - อย่างอาศัยอยู่ด้วยกันsymbiotiquement - เซลล์cellule - การเพาะเชื้อจุลินทรีย์culture, culture microbienne - homogeneidad (es) - สมสัณฐานisomorphie, isomorphisme - hétérologie - valence - coarctation (en) - เส้นใยสปินเดิล - mème - ทฤษฎีเซลล์théorie cellulaire - ทฤษฎีวิวัฒนาการdoctrine de l'évolution, évolutionnisme, théorie de l'évolution - ทฤษฎีการสืบทอดthéorie de l'héritage génétique - นิยันตศาสตร์, ไซเบอร์เนติกส์cybernétique - อนุกรมวิธานtaxinomie, taxonomie - cataplasia (en) - อาณาจักรย่อยsubkingdom - variété - ส่วน, ไฟลัมembranchement, phylum - ไฟลัมย่อยsubphylum - ไฟลัมใหญ่superphylum - ชั้นclasse - ชั้นย่อยsous-classe - ชั้นใหญ่super-classe - ลำดับ, อันดับordre - อันดับย่อยsous-ordre - อันดับใหญ่super-ordre - ตระกูล, วงศ์famille - วงศ์ใหญ่superfamille, super-famille - form family (en) - วงศ์ย่อยsous-famille - Tribu - สกุลGenre - สกุลย่อยsous-genre - โมโนไทป์monotype - type genus (en) - form genus (en) - สปีชีส์, สายพันธุ์espèce - สปีชีส์ย่อยsous-espèce - race - genre - espèce typique - ดิวิชัน, ส่วนdivision - สิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์mutant - ปรากฏการณ์ทางชีววิทยาphénomène organique - การแตกdéhiscence - ภาวะหลากรูปpléomorphisme - ภาวะพหุสัณฐานhétéromorphie, hétéromorphisme, polymorphie, polymorphisme - ภาวะทวิสัณฐานdimorphisme - recognition (en) - พลังชีวิตforce vitale - การงอกติดกันaccrétion - การผสมแบบเซลล์สืบพันธุ์ต่างขนาดanisogamie - แอปโพซิชัน - การเน่าเปื่อย, ความเน่าเปื่อยdécomposition, pourriture - การกำเนิดชาติพันธุ์, วิวัฒนาการ, ไฟโลเจนีévolution, phylogenèse, phylogénèse, phylogénie - การเจริญเติบโต, พัฒนาการ, สิ่งที่งอกขึ้นcroissance, développement, ontogenèse, ontogénèse, ontogénie, progrès - อินทัสซัสเซปชัน - การผสมแบบเซลล์สืบพันธุ์ขนาดเท่ากันisogamie - régénération, régénérescence - การสร้างความแตกต่าง, การเปลี่ยนสภาพdifférenciation, spécialisation - affinité - อันคัส - ต้นแขน - ความเต่งturgescence, turgor - ตัวปลุกฤทธิ์, สารปลุกฤทธิ์activateur, substance activatrice - ตัวกลางmedium - แพร่พันธุ์, ให้กำเนิดmultiplier, reproduire - แพร่พันธ์végéter - เอานิวเคลียส์ออกénucléer - transform (en) - accoupler - สืบพันธุ์causer l'existence, donner naissance, enfanter, engendrer, faire, faire exister, faire naître, reproduire - จำลอง, เลียนแบบrépliquer - inhiber - สิ่งมีชีวิตเซลล์เดี่ยวmonade - การออสโมซิส, ออสโมซิสosmose - การสืบพันธุ์, การแพร่พันธุ์multiplication, reproduction - ซึ่งเคลื่อนที่ได้ทุกทิศทาง - généraliste - écrasé[Domaine]

biologie (n.f.) • ชีววิทยา (n.) • ชีวะ (n.) • วิชาชีวะ (n.) • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (n.)

-

 


   Publicidad ▼