» 

diccionario analógico

การเป็นคนตรงไปตรงมา, การเป็นคนพูดขวานผ่าซาก, การเป็นคนพูดตรง, ความตรงไปตรงมาanticoba, franqueza, sinceridad - การเป็นคนช่างพูด, ความช่างพูดefusión, efusividad, lirismo - การพูดอย่างชัดถ้อยชัดคำ, การใช้ภาษาได้คล่อง, การใช้ภาษาได้คล่องแคล่ว, ความคล่องelocuencia, facilidad de elocución, fluidez, volubilidad - การพูดมาก, การพูดเรื่อยเจื้อย, การพูดแบบน้ำท่วมทุ่, ความช่างพูดช่างคุยcharlatanería, garrulería, garrulidad, labia, locuacidad, pico, trápala, vocinglería[Spéc.]

ซึ่งติดต่อสื่อสาร, ที่ชอบพูด, ที่เกี่ยวกับการสื่อสารcomunicable, comunicativo, conversador, hablador[Dérivé]

การไม่ติดต่อสื่อสารmutismo, silencio[Ant.]

comunicatividad (n.) • การติดต่อสื่อสาร (n.)

-

 


   Publicidad ▼