Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

สวนดอกไม้, สวนไม้ดอกไม้ประดับjardin floral - สวนประดิษฐ์jardin à la française, jardin classique, jardin français - ป่าละเมาะ, สวนผลไม้jardin fruitier, verger - สวนสมุนไพรjardin d'herbes aromatiques - สวนฮอปhoublonnière - สวนครัว, สวนที่ปลูกต้นไม้ขาย, สวนผัก, แปลงที่ดินจัดสรรเพื่อการเพาะปลูกjardin maraîcher, jardin potager - สวน, สวนสวยงามaménagement du paysage, paysagement - สวนผักผลไม้exploitation maraîchère - ไร่กัญชา - กองหินในสวนที่มีดินตรงกลางเพื่อให้ปลูกพืช, สวนหินrocaille - สวนบนหลังคาjardin sur le toit - สวนกุหลาบ, สวนดอกกุหลาบroseraie - สวนชุ่มน้ำ, สวนไม้ชุ่มน้ำboulingrin - สวนชา, ไร่ชาjardin à thé - สวนไม้ตัดแต่งjardin topiaire - สวนลอยบาบิโลน, สวนลอยแห่งบาบิโลนjardins suspendus de Sémiramis[Spéc.]

คนดูแลสวน, คนสวน, ชาวสวนjardinier - ทำสวน, ทำไร่jardiner[Dérivé]

ผลิตผล, ผักผลไม้, ผักและผลไม้primeurs, produits frais[Desc]

jardin (n.m.) • การ์เดน (n.) • สวน (n.) • อุทยาน  • ไร่ (n.)

-

 


   Publicidad ▼