Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

basicของใช้จำเป็น, ของใช้ที่จำเป็น, ของใช้ในชีวิตประจำวัน, วัตถุดิบหลัก, สินค้าหลัก - artículos de consumo, bienes de consumoของบริโภค, สินค้าอุปโภคบริโภค, เครื่องบริโภค - เสื้อผ้าและสิ่งทอ - สินค้า - artículo de exportación, exportaciónการส่งสินค้าออก, การส่งสินค้าออกไปต่างประเทศ, ของส่งออก, ของเอ็กซ์พอร์ต, สินค้าส่งออก, สินค้าเอ็กซ์พอร์ต - สินค้าแฟนซี - fungible (en) - สินค้าที่ซื้อขายล่วงหน้า - importaciónการนำสินค้าเข้าประเทศ, ของนำเข้า, ของอิมพอร์ต, สินค้านำเข้า, สินค้าอิมพอร์ต - artículo, buhonería, carga, efecto, género, géneros, mercadería, mercancía, mercancías, productoผลิตภัณฑ์, สินค้า, สินค้าบรรทุกในรถไฟ, โปรดักต์ - middling (en) - objetos recuperados, objetos recuperados/rescatadosซากทรัพย์, ทรัพย์สมบัติซึ่งช่วยเอาไว้ได้ - ของที่ซื้อจากห้าง - อุปกรณ์กีฬา, เครื่องกีฬา - ของทางโลก, สินค้าทางโลก[Spéc.]

artículo (n.m.) • artículos  • bienes (n.f.) • género (n.m.) • géneros (n.m.p.) • mercancía (n.) • ของซื้อของขาย (n.) • ของซื้อขาย (n.) • ข้าวของ (n.) • พัสดุ (n.) • สินค้า (n.)

-

 


   Publicidad ▼