Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

ของใช้จำเป็น, ของใช้ที่จำเป็น, ของใช้ในชีวิตประจำวัน, วัตถุดิบหลัก, สินค้าหลักbasic - ของบริโภค, สินค้าอุปโภคบริโภค, เครื่องบริโภคartículos de consumo, bienes de consumo - เสื้อผ้าและสิ่งทอ - สินค้า - การส่งสินค้าออก, การส่งสินค้าออกไปต่างประเทศ, ของส่งออก, ของเอ็กซ์พอร์ต, สินค้าส่งออก, สินค้าเอ็กซ์พอร์ตartículo de exportación, exportación - สินค้าแฟนซี - fungible (en) - สินค้าที่ซื้อขายล่วงหน้า - การนำสินค้าเข้าประเทศ, ของนำเข้า, ของอิมพอร์ต, สินค้านำเข้า, สินค้าอิมพอร์ตimportación - ผลิตภัณฑ์, สินค้า, สินค้าบรรทุกในรถไฟ, โปรดักต์artículo, buhonería, carga, efecto, género, géneros, mercadería, mercancía, mercancías, producto - middling (en) - ซากทรัพย์, ทรัพย์สมบัติซึ่งช่วยเอาไว้ได้objetos recuperados, objetos recuperados/rescatados - ของที่ซื้อจากห้าง - อุปกรณ์กีฬา, เครื่องกีฬา - ของทางโลก, สินค้าทางโลก[Spéc.]

artículo (n.m.) • artículos  • bienes (n.f.) • género (n.m.) • géneros (n.m.p.) • mercancía (n.) • ของซื้อของขาย (n.) • ของซื้อขาย (n.) • ข้าวของ (n.) • พัสดุ (n.) • สินค้า (n.)

-

 


   Publicidad ▼