Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

Ataxia Telangiectasia, Ataxia-Telangiectasia, Ataxia Telangiectasia Syndrome, Louis-Bar SyndromeAtaxie télangiectasie, Ataxie-télangiectasie, Ataxie télangiectasique, Syndrome de Louis-Bar - Feuerstein-Mims Syndrome, Jadassohn Nevus Phakomatosis, Linear Sebaceous Nevus Syndrome, Nevus, Linear Sebaceous, Nevus Sebaceous of Jadassohn, Organoid Nevus Phakomatosis, Schimmelpenning-Feuerstein-Mims Syndrome, Schimmelpenning Syndrome, Sebaceous Nevus of JadassohnNaevus sébacé de Jadassohn, Naevus sébacé linéaire, Syndrome de Feuerstein-Mims-Schimmelpenning, Syndrome de Jadassohn-Schimmelpenning-Feuerstein-Mims, Syndrome de l'hamartome sébacé, Syndrome de naevus sébacé linéaire, Syndrome de Schimmelpenning-Feuestein-Mims - Cerebelloretinal Angiomatosis, Familial, Familial Cerebello-Retinal Angiomatosis, Hippel-Lindau Disease, Lindau's Disease, Lindau Disease, von Hippel-Lindau Disease, von Hippel-Lindau SyndromeAngiomatose cérébellorétinienne de von Hippel-Lindau, Angiomatose cérébello-rétinienne de von Hippel-Lindau, Angiomatose cérébellorétinienne familiale, Angiomatose rétinocérébelleuse de von Hippel-Lindau, Angiomatose rétino-cérébelleuse de von Hippel-Lindau, Maladie de Lindau, Maladie de von Hippel-Lindau - Bourneville's Disease, Bourneville Disease, Epiloia, Phacomatosis, Bourneville, Phakomatosis, Bourneville, Tuberous SclerosisEpiloïa, épiloïa, EPILOIA (Epilepsy-Low Intelligence-Adenoma sebaceum), Maladie de Bourneville, Phacomatose de Bourneville, Sclérose tubéreuse, Sclérose tubéreuse de Bourneville, STB (Sclérose Tubéreuse de Bourneville) - Multiple Neurofibromas, Neurofibromatoses, Neurofibromatosis, Neurofibromatosis 3, Neurofibromatosis SyndromeNeurofibromatose de type 3, Neurofibromatose de type 3 (NF 3), Neurofibromatoses, Neurofibromes multiples, NF3 (Neurofibromatose type 3) - Angiomatosis Oculoorbital-Thalamic Syndrome, Encephalofacial Hemangiomatosis Syndrome, Meningofacial Angiomatosis-Cerebral Calcification Syndrome, Meningo-Oculo-Facial Angiomatosis, Neuroretinoangiomatosis, Phakomatosis, Sturge-Weber, Sturge's Syndrome, Sturge Disease, Sturge-Kalischer-Weber Syndrome, Sturge Syndrome, Sturge-Weber-Dimitri Syndrome, Sturge-Weber-Krabbe Syndrome, Sturge-Weber SyndromeAngiomatose congénitale de Sturge-Weber-Krabbe, Angiomatose encéphalotrigéminée, Angiomatose encéphalo-trigéminée, Maladie de Sturge-Weber-Krabbe, Neuroangiomatose encéphalofaciale, Neuro-angiomatose encéphalo-faciale, Phacomatose de Sturge-Weber-Krabbe, SWK (Syndrome de Sturge-Weber-Krabbe), Syndrome de Sturge-Weber, Syndrome de Sturge-Weber-Krabbe[Spéc.]

C10.562  • C16.131.077.350.712  • C16.131.831.350.712  • C16.320.850.250.712  • C17.800.804.350.712  • C17.800.827.250.712  • Dysplasie neuroectodermique (n.) • Dysplasies neuroectodermiques (n.) • Dysplasies neuro-ectodermiques (n.) • Neurocutaneous Disorders (n.) • Neurocutaneous Syndromes (n.) • Neuroectodermal Dysplasia Syndromes (n.) • Neuroectodermose congénitale (n.) • Neuroectodermoses congénitales (n.) • Neuro-ectodermoses congénitales (n.) • Phacomatose (n.) • Phacomatoses (n.) • Phacomatoses (n.) • Phacomatosis (n.) • Phakomatoses (n.) • Phakomatosis (n.) • Syndrome neurocutané (n.) • Syndromes neurocutanés (n.) • Syndromes neuroectodermiques (n.)

-

 


   Publicidad ▼