Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

Århus - presskommuniké - domstolars behörighet - generalagent - socioekonomiska förhållanden - Rådet för kulturellt samarbete - CREST - Europeiska produktivitetsnämnden - kärnenergiorganet - audivisuellt dokument - Dubai - jordbruksutvecklingsplan - skrivare - saltvatten - grundvatten - spillvatten - sociokulturella inrättningar - Förenta staterna - EU:s fiskeripolitik - Internationella energiorganet - getost - ost av komjölk - Fujayra - exilregering - audivisuell industri - rättspraxis - EG:s rättspraxis - delstat - ohälsosam bostad - Östra Malaysia - Bretton Woods-avtalet - mikroekonomi - migration mellan städer - pendling inom städer - Danmark öster om Stora Bält - organisationsplan - träd - viltkött - Århus - förskingring - lim - statshandel - detaljhandel - grossisthandel - vapenhandel - öst-västhandel - utrikeshandel - inrikeshandel - internationell handel - anslutning till Europeiska unionen - avsättning - ad hoc-kommitté - undersökningskommitté - Europakommissionen för de mänskliga rättigheterna - FN-kommissionen - parlamentskommitté - Europaparlamentskommitté - kvalitativ analys - tilldelning av kontrakt - ständig kommitté - särskild kommitté - comisión técnica ONU (es) - kommissionär - Brittiska samväldet - Europeiska gemenskaperna - kommun - tillsatsmedel - masskommunikation - satellitkommunikation - presskommuniké - kommunism - Comorerna - försäkringsbolag - förvaltningsrättslig behörighet - gemenskapens behörighet - saklig behörighet - centralförvaltning - den verkställande maktens behörighet - medlemsstaternas behörighet - parlamentets befogenheter - domstolars behörighet - gemensam behörighet - territoriell behörighet - konkurrenskraft - komplementaritet i handelsutbytet - konsumentbeteende - utbildningsadministration - politisk hållning - elektronisk komponent - oorganisk förening - befolkningsstruktur - parlamentets sammansättning - bokföring - allmän bokföring - nationalräkenskaper - skattemyndighet - offentligt räkenskapsväsen - regionala räkenskaper - bokförare - räkenskaper - koncernredovisning - rörelsekonto - försäljningskontor - grevskap, län, storkommun - befolkningskoncentration - maktkoncentration - lokalförvaltning - ekonomisk koncentration - koncentrering av industri - produktutformning - Macedonia (es) - generalagent - medelfristigt ekonomiskt stöd - hållbar utveckling - sambo - konkurrens - internationell konkurrens - offentlig förvaltning - sammanfattning - krydda - villkor för bistånd - kvinnans ställning - arbetsvillkor - levnadsvillkor - ekonomiska förhållanden - social situation - socioekonomiska förhållanden - förpackning - tillträde till prov - atmosfäriska förhållanden - WCL - FN-konferens - förtrolighet - konfektyrtillverkning - behörighetskonflikt mellan domstolar - behörighetskonflikt - rättsmissbruk - avfallsförbränning - tillfällig införsel - arbetsmarknadskonflikt - internationell konflikt - raskonflikt - social konflikt - sjukledighet - havandeskapsledighet - ledighet för utbildning - föräldraledighet - betald ledighet - obetald ledighet - ledighet av sociala skäl - frysning - konglomerat - Kongo - konjunktur - Connacht - Europeiska unionens råd - bolagsstyrelse - Consejo de Asociación CE (es) - adoption - CCC - Tullsamarbetsrådet - ASPAC - Europarådet - Europarådsländer - FN:s säkerhetsråd - FN:s förvaltarskapsråd - Rådet för kommuner och regioner i Europa - ministerråd - antagande av en lag - Europeiska rådet - Nordiska rådet - Nordiska rådet-länder - lantbruksråd - konservering av livsmedel - bevarande av fiskebestånden - resursbevarande - konservatism - konservfabrik - konsolidering av skulden - konsument - konsumtion - livsmedelskonsumtion - vattenförbrukning - energiförbrukning - hushållskonsumtion - antagande av budget - slutkonsumtion - inhemsk konsumtion - konsumtion per person - författning - partibildning - bolagsbildning - kontroll av författningsenlighet - ekonomibyggnad - vägbygge - metallkonstruktion - skeppsbyggnad - informationstjänster - samråd med arbetstagare - container - valtvist - vuxen - tullkvot - preventivmetod - förkortning av arbetsveckan - avtal - försäkringsavtal - arbetsavtal - efterbildning - EADI - kryssfaner - skattskyldig - administrativ kontroll - lufttrafikkontroll - budgetkontroll - förvaltningsrevision - kommunikationskontroll - EFTA - föroreningskontroll - likviditetskontroll - driftkontroll - kvalitetskontroll av industriprodukter - atypiskt arbete - valutakontroll - kontroll av företagssammanslagning - kunskapskontroll - migrationskontroll - maktmissbruk - EFTA-länder - priskontroll - finanskontroll - parlamentarisk kontroll - växtskyddskontroll - sjukdomsförebyggande verksamhet - CIV-konventionen - kollektivavtal - flygplats - Arushakonventionen - Lomékonventionen - första Lomékonventionen - andra Lomékonventionen - Yaoundékonventionen - FN-konvention - ekonomisk konvergens - energiomvandling - konvertibilitet - Cooköarna - administrativt samarbete - handelspolitiskt samarbete - kulturellt samarbete - ekonomiskt samarbete - europeiskt samarbete - finansiellt samarbete - aerosol - industriellt samarbete - institutionellt samarbete - samarbete mellan företag - internationellt samarbete - samarbete mellan rättsinstanser - militärt samarbete - monetärt samarbete - politiskt samarbete - regionalt samarbete - bestämning av markanvändning - vetenskapligt samarbete - syd-sydsamarbete - tekniskt samarbete - gränsöverskridande samarbete - kooperativ - jordbrukskooperativ - konsumentkooperativ - kreditförening - samordning av bistånd - Köpenhamn - prisinformation - gemensam äganderätt - Sydkorea - Nordkorea - Coreper - korporatism - fetter - animaliskt fett - vegetabiliskt fett - korrespondens - korrosion - politisk anslutning - korruption - Korsika - Costa Rica - börsnotering - Elfenbenskusten - sociala avgifter - sockeravgift - bomull - statskupp - befraktning - Europeiska gemenskapernas domstol - EG:s revisionsrätt - Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna - Internationella domstolen - migrationsström - vattendrag - Afghanistan - värdepapperskurs - mäklare - anläggningskostnad - investeringskostnad - kapitalkostnad - distributionskostnad - driftkostnad - utbildningskostnad - Afrasec - byggkostnad - föroreningskostnad - hälso- och sjukvårdskostnader - levnadskostnader - produktionskostnad - lagringskostnad - direkt kostnad - kreditkostnad - lönekostnad - tillgång till utbildning - Afrika - socialkostnad - konstnärligt skapande - skapande av arbetstillfällen - kredit - kortfristig kredit - exportkredit - importkredit - konsumentkredit - långfristig kredit - engelsktalande Afrika - medelfristig kredit - handelskredit - swap - investeringslån - betalningsbemyndigande - remburs - realkredit - industrikredit - internationell kredit - grädde - Centralafrika - glass - CREST - Kreta - krigsförbrytelse - kriminologi - energikris - politisk kris - ekonomisk tillväxt - Nordafrika - ICRC - kräftdjur, skaldjur - Kuba - läder - koppar - kultur - spannmålsodling - terrassodling - foderväxtodling - Sydafrika - fruktodling - industrigrödeodling - handelsträdgårdsodling - flerårig odling - populärkultur - hydroponik - växthusodling - odling av tropiska växter - jordbruksproduktion för lokal avsättning - kumulation av pensioner - fransktalande Afrika - Curaçao - Kykladerna - konjunkturcykel - Danmark - regioner i Danmark - parlamentsdebatt - avverkning - decentralisering - ansvarsfrihet vad gäller budgeten - Södra Afrika - avfall - jordbruksavfall - industriavfall - icke återvinningsbart avfall - radioaktivt avfall - beslut - gemenskapsbeslut - Euratombeslut - Västafrika - allmänt EKSG-beslut - individuellt EKSG-beslut - anmälan om konkurrensbegränsning - anmälan av kandidat - röstförklaring - Östafrika - ekonomisk take-off - avkolonisering - rösträkning - begränsat självstyre - administrativ indelning - valkretsindelning - dekret - skattelättnad - antirobotförsvar - underskott - budgetunderskott - deflation - röjning - miljöförstöring - tillgång till arbete - skolålder - kriminellt beteende - ungdomsbrottslighet - platsansökan - konsumentefterfrågan - energibehov - regeringens avgång - utlandskontor - demokrati - folkdemokrati - demokratisering - demokratisering av skolväsendet - demografi - denaturering - lättfördärvliga varor - Euratoms försörjningsbyrå - befolkningstäthet - departement - utomeuropeiskt departement - utgift - livsmedelsutgift - budgetutgift - pressbyrå - konsumtionsutgift - administrativ utgift - utgift utanför budget - statlig utgift - icke-obligatorisk utgift - obligatorisk utgift - driftutgift - offentlig utgift - avpolitisering - avfolkning - deporterad - försäljningsagent - bankinsättning - nedskrivning av kapital - avreglering - nedrustning - katastrof orsakad av människan - naturkatastrof - befattningsbeskrivning - öken - ökenspridning - dehydratisering - tillbakadragande av kandidatur - civil olydnad - förstörelse av odlingar - AEP OCDE (es) - sund - utlandsskuld - statsskuld - andra kammaren - devalvering - ekonomisk utveckling - AEN OCDE (es) - industriell utveckling - integrerad utveckling - regional utveckling - samhällsutveckling - utländsk valuta - diabetes - nord-sydförbindelser - diktatur - regionkontor - léxico, lexicón, lista de palabras, tesauro, tesoro (es) - kulturell skillnad - internationell tvist - informationsspridning - kulturspridning - begränsad spridning - selektiv informationsspridning - företagsstorlek - examensbevis - företagsledning - direktiv - gemenskapsdirektiv - partidisciplin - skivarkiv - tal - tillgång till information - sexuell diskriminering - ekonomisk diskriminering - språkdiskriminering - politisk diskriminering - rasdiskriminering - religiös diskriminering - prisskillnad - ekonomisk skillnad - regional skillnad - konserveringsmedel - medicinskt center - livsmedelsresurser - disponibel energi - styranordning - säkerhetsanordning - signalanordning - oliktänkande - upplösning av parlamentet - avskräckning - destillering - varudistribution - energidistribution - vattenförsörjning - elförsörjning - ensamåterförsäljaravtal - produktionsspridning - spridning av export - arbetsledare - internationell arbetsdelning - skilsmässa - rättslära - dokument - audivisuellt dokument - identitetshandling - sammanträdesdokument - bebyggelse - tulldokument - officiellt dokument - parlamentsdokument - dokumentation - Tolvöarna - Dominica - skada - krigsskada - skadestånd - gåvobistånd - gåva - tullväsen - Dubai - dubbelbeskattning - dubbelt medborgarskap - dubbelarbete - bebyggelse på landsbygden - preliminär tolftedel - muddring - dränering - Drenthe - rätt till utbildning - rätt till information - rätt till kultur - stadsbebyggelse - tillgång till rättslig prövning - förvaltningsrätt - luftfartsrätt - antidumpningstull - rätt till arbete - banklagstiftning - växelrätt - civilrätt - handelsrätt - gemenskapsrätt - politisk oro - författningsrätt - sedvanerätt - upphovsrätt - registreringsavgift - landningsavgift - etableringsrätt - strejkrätt - energilagstiftning - miljörätt - ekonomiskt aggregat - rymdlagstiftning - individens rättigheter - konkurrensrätt - familjerätt - krigslagar - havsrätt - demonstrationsfrihet - fiskerättigheter - tillgång till ett yrke - förköpsrätt - återtaganderätt - rösträtt - försäkringslagstiftning - patenträtt - statsrätt - utlänningars rättigheter - minoriteters rättigheter - associationsrätt - transporträtt - bostadslagstiftning - arbetsrätt - vallagstiftning - deltidsjordbruk - finansrätt - skatterätt - internationell skatterätt - skogsvårdslagstiftning - internationell lagstiftning om mänskliga rättigheter - internationell rätt - internationell privaträtt - folkrätt - ekologiskt jordbruk - sjörätt - äktenskapslagstiftning - nationell rätt - kärnenergilagstiftning - straffrätt - ekonomisk brottslighet - internationell straffrätt - privaträtt - kommersiellt jordbruk - offentlig rätt - lagstiftning för landsbygd - sociallagstiftning - territorialrätt - politisk höger - medborgerliga rättigheter - mänskliga rättigheter - kvinnors rättigheter - kontraktsjordbruk - särskilda dragningsrätter - dumpning - förväntad livslängd - studietid - hyrestid - arbetstid - lagstadgad arbetstid - AASM-länder - gemensam jordbruksdrift - East Anglia - vatten - gemenskapsvatten - perkolationsvatten - badvatten - sprit - inre farvatten - bergsjordbruk - internationellt vatten - saltvatten - grundvatten - ytvatten - territorialvatten - spillvatten - handel med jordbruksprodukter - handelsutbyte - självhushållsjordbruk - informationsutbyte - publikationsutbyte - handel med tredje land - handel inom gemenskapen - handelsutbyte per ländergrupp - handelsutbyte per land - handelsutbyte per produkt - urval - extensivt jordbruk - löneskala - belysning - utlandsskola - Europaskola - internationell skola - förskola - nationell skola - ekologi - ekologism - ekonometri - marknadstillträde - intensivt jordbruk - ekonomi - jordbruksekonomi - kollektiv ekonomi - samordnad ekonomi - stordriftsfördelar - energibesparing - strukturell anpassning - krigsekonomi - företagsekonomi - regioner i Österrike - jordbruk i Medelhavsområdet - marknadsekonomi - självförsörjningsekonomi - transportekonomi - statskontrollerad ekonomi - hushållsekonomi - skogsekonomi - industriell ekonomi - internationell ekonomi - blandekonomi - nationalekonomi - jordbrukslivsmedelsindustri - planekonomi - postindustriell ekonomi - offentlig ekonomi - regional ekonomi - underjordisk ekonomi - stadsekonomi - Skottland - ekosystem - euro - agroindustri - förlagsverksamhet - utbildning - hemundervisning - konstundervisning - jämförande pedagogik - grundläggande utbildning - folkbildning - vuxenutbildning - utbildning av utlänningar - utbildning utanför skolsystemet - allmän fortbildning - gymnastik- och idrottsundervisning - förskoleutbildning - hälsoupplysning - sexualundervisning - specialundervisning - sötningsmedel - elevantal - agronomi - radioaktivt utsläpp - lika lön - likabehandling - likhet inför lagen - Egypten - El Salvador - marknadsutvidgning - citrusfrukt - upptagande i röstlängd - val - extra val - val till Europaparlamentet - indirekt val - lokalt val - nationellt val - parlamentsval - fyllnadsval - IDA - presidentval - primärval - väljarkår - elektrokemi - elektrometallurgi - elektronik - elektroteknik - uppfödning - ekonomiskt stöd - uppfödning med tillgång till utomhusvistelse - kräftdjursodling - intensiv uppfödning - elev - valbarhet - bortskaffande av avfall - myndighetsförklaring - emballage - betesgång - tappning på flaska - sysselsättningsstöd - emigration - Emilia-Romagna - Förenade arabemiraten - Förenade arabemiraten-länder - emission av värdepapper - sedelutgivning - transportolycka - skyddat arbete - anställd - kontorspersonal - offentliganställd - arbetsgivare - lån - utlandsbistånd - gemenskapslån - internationellt lån - offentlig upplåning - emulgeringsmedel för livsmedel - skuldsättning - vågenergi - mjuk energi - exportstöd - hård energi - elenergi - vindenergi - geotermisk energi - vattenkraft - vattenkraftenergi - tidvattenenergi - kärnenergi - förnybar energi - hektarstöd - solenergi - värmeenergi - barn - övergivet barn - barn till migrerande - barn födda utom äktenskapet - enda barnet - utgiftsåtagande - gödningsmedel - kemiskt gödningsmedel - investeringsstöd - organiskt gödningsmedel - gödning - politiskt bortförande - ekonomisk undersökning - konsumentundersökning - social undersökning - dataregistrering - dokumentregistrering - byggstöd - bränsleanrikning - lärare - utbildningsväsen - distansundervisning - lantbruksutbildning - datorstödd undervisning - konfessionell undervisning - språkundervisning - allmän utbildning - kostnadsfri utbildning - moderniseringsstöd - konfessionslös undervisning - medicinsk utbildning - obligatorisk skolgång - utbildning av paramedicinsk personal - tvärvetenskaplig undervisning - forskarutbildning - grundskoleutbildning - privat utbildning - yrkesinriktad utbildning - statlig utbildning - produktionsstöd - naturvetenskaplig undervisning - gymnasieutbildning - högre utbildning - teknisk utbildning - konkurrensbegränsningsavtal - horisontellt avtal - olagligt avtal - internationell kartell - vertikalt avtal - livsmedelsbistånd - ömsesidigt bistånd mellan jordbrukare - icke tullmässigt handelshinder - tullmässigt handelshinder - tekniskt handelshinder - tullager - företag - hantverksföretag - handelsföretag - samriskföretag - uthyrningsföretag - transportföretag - utländskt företag - europeiskt företag - familjeföretag - förvaltningsbolag - fastighetsföretag - enmansföretag - arbetsolycksfall - hjälp till utsatta grupper - industriföretag - multinationellt företag - privatföretag - offentligt företag - underhåll - skötsel av odling - fysisk miljö - sparmedel - företagsstöd - tvångssparande - epidemi - epidemiologi - Epirus - uttömning av resurser - Ecuador - hästdjur - budgetbalans - ekologisk balans - bilateralt bistånd - jordbruksutrustning - gemensamma inrättningar - fordonsutrustning - elektronisk utrustning - industriutrustning - sociokulturella inrättningar - EKSG-stöd - idrottsanläggning - likvärdighet mellan examensbevis - ergonomi - vulkanutbrott - slaveri - diskontering - luftrum - europeiskt rättsområde - grönområde - gemenskapsstöd - Spanien - regioner i Spanien - skyddad art - industrispionage - provning - kärnvapenprov - Extremadura - kompletterande stöd för produkter - establecimiento (es) - institut med särskild ställning - läroanstalt - allmännyttig inrättning - budgetuppställning - sjukvårdsinrättning - kriminalvårdsanstalt - offentlig inrättning - tenn - guldväxelfot - katastrofbistånd - guldmyntfot - stat - civilstånd - undantagstillstånd - nödläge - välfärdsstat - Förenta staterna - statligt stöd - etanol - Etiopien - etnologi - etikettering - genomförbarhetsstudie - marknadsundersökning - arbetsstudie - student - utländsk student - ekonomiskt bistånd - eurokredit - eurovaluta - eurodollar - euroobligation - euromarknad - eurokommunism - Eurocontrol - eurohöger - Eurogruppen - Europa - naturabistånd - Nordeuropa - Sydeuropa - Västeuropa - Central- och Östeuropa - Europêche - interaktivitet - eutrofiering - budgetuppskattning - projektbedömning - resursutvärdering - slaktbiprodukter - kärnenergiolycka - finansiellt bistånd - teknikvärdering - skatteflykt - prov - jordbruksöverskott - undantag från EG-behandling - projektledning - budgetgenomförande - verkställighet av dom - undantag från godtagna konkurrensbegränsningar - tullbefrielse - budgetår - begåvningsflykt - jordbrukare - jordbruksföretag - statligt jordbruksföretag - blandjordbruksföretag - exploatering av haven - resursutnyttjande - familjejordbruk - skogsbruksföretag - mjölkproduktionsföretag - sprängämne - export - kapitalexport - expropriation - multilateralt bistånd - utvisning - exterritorialitet - utvinning av malm - utlämning - extremhöger - extremvänster - Fjärran Östern - fakturering - icke återbetalningsbart bistånd - låg inkomst - konkurs - hunger - driftform - ägarjordbruk - blandad brukningsform - familj - barnrik familj - familj genom ingifte - FAO - privat bistånd - finmalet mjöl - fascism - fauna - EFMS - fertilitet - hemmafru - regionalt stöd - migrerande kvinna - EUGFJ - garantisektionen vid EUGFJ - utvecklingssektionen vid EUGFJ - järn - arrende - kollektivjordbruk - mönstergård - färja - hälso- och sjukvårdsbistånd - IFLA - träfiber - glasfiber - textilfiber - FID - IFAD - Fiji - mul- och klövsjuka - sektorstöd - tråd - fisknät - dotterbolag - gemensamt dotterbolag - finansiering - kortfristig finansiering - långfristig finansiering - medelfristig finansiering - social omsorg - gemenskapsfinansiering - kompensationsfinansiering - kompletterande finansiering - finansiering av bistånd - industrifinansiering - exportfinansiering - partifinansiering - budgetfinansiering - valfinansiering - nationell finansiering - punktskatt - internationella finanser - lokala finanser - offentliga finanser - Finland - Fyn - skattesystem - Unicef - kärnklyvning - AIE OCDE (es) - prissättning - lönesättning - provinsen Västflandern - provinsen Östflandern - spannmålsflingor - flora - blomsterodling - flottning - flygplansflotta - IAEA - fiskeflotta - inre vattenvägsflotta - handelsflotta - konjunktursvängning - prissvängning - ekonomisk svängning - strukturförändring - fluor - IMF - ISSA - UNFPA - civilförvaltning - tjänsteman - EG-tjänsteman - kustnära havsbotten - havsbotten - stiftelse - EG-fond - Ajman - gemensam fond - goodwill - ERUF - rörelsekapital - Europeiska monetära fonden - gjutjärn - borrning - offshoreborrning - ajournering - skog - skyddsskog - högskog - lågskog - naturskog - kulturskog - tullformaliteter - ledarskapsutbildning - lärarutbildning - prisbildning - personalutbildning - yrkesutbildning - växelkursjustering - formulär - ugn - leverantör - tillhandahållande av handlingar - rättegångskostnader - skolavgifter - valutgifter - allmänna omkostnader - läkemedelskostnader - Frankrike - franska utomeuropeiska departement - franska utomeuropeiska territorier - regioner i Frankrike - Franche-Comté - franchising - tullfrihet - bedrägeri - valfusk - LAIA - skattefusk - Frederiksberg - Frederiksborg - elevnärvaro - fraktsats - Friuli-Venezia Giulia - Friesland - ost - halvhård ost - hårdost - LAIA-länder - mjuk ost - blå- eller grönmögelost - fårost - getost - ost av komjölk - smältost - färskost - ostfabrik - gräns - frukt - frukt med skal - stenfrukt - kärnfrukt - färsk frukt - tropisk frukt - Fujayra - sammanslagning av företag - kärnfusion - Gabon - Albanien - Galapagosöarna - Galicien - Gambia - säkerhet - kreditgaranti - inkomstgaranti - investeringsskydd - barnomsorg - alkohol - svinn - GATT - politisk vänster - vänsterradikalism - gas - avgaser - naturgas - gasrörledning - syntetisk alkohol - arealuttag - byggnadsingenjörsväsen - kviga - geokemi - geografía (es) - ekonomisk geografi - politisk geografi - geologi - geofysik - gerontologi - ledning - internredovisning - företagsförvaltning - rumslig planering - avfallshantering - fiskeriförvaltning - resursförvaltning - logistik - alkoholism - personaladministration - finansförvaltning - målinriktad företagsstyrning - Ghana - vilt - Gibraltar - is - glukos - golf - regering - exilregering - revolutionsregering - matfett - industrifett - Alentejo - storföretag - storjordbruk - Stora Antillerna - kostnadsfri läkarvård - Grekland - centrala Grekland - regioner i Grekland - Grenada - strejk - Algarve - Grönland - Groningen - Andinska gruppen - Andinska gruppen-länder - intressegrupp - koncern - tiogruppen - ADR-avtalet - Algeriet - politisk grupp - människorättsrörelse - inköpssammanslutning - ekonomisk intressegruppering - producentgrupp - etnisk grupp - alger - språkgrupp - krossgryn - Guadeloupe - Guatemala - Gelderland - krig - inbördeskrig - frihetskrig - gränskrig - kallt krig - kärnvapenkrig - Guinea - Guinea-Bissau - Ekvatorialguinea - Guyana - Franska Guyana - boende - landsbygdsboende - stadsboende - fodermedel - matvanor - köpvanor - provinsen Hainaut - Haiti - halogen - Hamburg - funktionshindrad - tullharmonisering - industriellt tillverkat foder - skatteharmonisering - Haute-Normandie - Burkina Faso - Hawaii - helikopter - Hessen - barnmat - sommartid - frågestund - övertid - hinduism - historia - histologi - holdingbolag - Sydholland - Nordholland - berett livsmedel - dråp - godkännande - Honduras - Hongkong - Ungern - psykiatrisk institution - arbetsschema - förädlat livsmedel - flexibel arbetstid - trädgårdsodling - humle - animalisk olja - jordnötsolja - olivolja - fiskolja - tjockolja - mineralolja - föda - spillolja - vegetabilisk olja - oljebearbetningsanläggning - utmätningsman - humanisering av arbetet - kolväte - väte - hydrogeologi - utfodring - hydrologi - livsmedelshygien - hälsa på arbetsplatsen - hypotek - politisk ideologi - AETR-avtalet - människoföda - jams - IIEP - holme, kobbe, ö, skär - Île-de-France - Guam - Kanalöarna - Caymanöarna - Karolinerna - Windwardöarna - Färöarna - Joniska öarna - Marianerna - Leewardöarna - Turks- och Caicosöarna - Jungfruöarna - skuldnedsättning - företagsregistrering - immigration - parlamentarisk immunitet - immunologi - reklameffekt - imperialism - lokalisering av företag - Östtyskland - import - skatt - gemenskapsskatt - inkomstskatt för fysisk person - direkt skatt - fastighetsskatt - schablonskatt - indirekt skatt - lokal skatt - nationell skatt - icke personlig skatt - konsumtionsskatt - förmögenhetsskatt - skatt på realisationsvinst - arvs- och gåvoskatt - kapitalskatt - inkomstskatt - skatt på inkomst av självständig verksamhet - skatt på inkomst av kapital - regioner i Tyskland - löneskatt - bolagsskatt - tryckeri - kontering - arbetsoförmåga - brand - oförenlighet - Incoterms - Indien - skadeersättning - legering - försäkringsersättning - bosättningsbidrag - avgångsvederlag - parlamentsarvode - ekonomiskt oberoende - nationellt oberoende - tekniskt oberoende - indexreglering av priser - indexreglering av löner - dokumentindexering - divergensindikator - ekonomisk indikator - social indikator - prisindex - Indonesien - industrialisering - luftfartsindustri - rymdfartsindustri - valförbund - livsmedelsindustri - bilindustri - kemisk industri - filmindustri - kulturindustri - rustningsindustri - audivisuell industri - informationsindustri - skoindustri - tilläggsförmån - kommunikationsindustri - verktygsmaskinindustri - fiskeindustri - restaurangbransch - köttindustri - massa- och pappersindustri - högteknisk industri - förädlingsindustri - dryckesindustri - ramavtal - studiestöd - färgämnesindustri - gödningsmedelsindustri - plastindustri - tjänstesektor - telekommunikationsindustri - träindustri - gummiindustri - läderindustri - dödsfallsersättning - kylindustri - leksaksindustri - bokindustri - möbelindustri - sockerindustri - tobaksindustri - glasindustri - beklädnadsindustri - vakuumindustri - moderskapsbidrag - elektronikindustri - elektroteknisk industri - exportindustri - urindustri - hotellindustri - informationsteknikindustri - mejeriindustri - lätt industri - tung industri - tilldelning av resurser - mekanisk industri - gruvindustri - kärnenergiindustri - optisk industri - oljeindustri - läkemedelsindustri - fotografisk industri - järn- och stålindustri - textilindustri - alfabetisering - sociala skillnader - inflation - information - handelsinformation - informering av arbetstagare - konsumentinformation - informatik - administrativ databehandling - dokumentbehandling - processautomatisering - Alsace - medicinsk databehandling - lagöverträdelse - transportinfrastruktur - industriell infrastruktur - ingenjör - inblandning - politiskt maktskifte - lagstiftningsinitiativ - innovation - översvämning - försummelse att inställa sig - livsmedelstillsyn - yrkesinspektion - skolinspektion - veterinärbesiktning - aluminium - hamnanläggning - tillsynsorgan - EFI - AVS-EG-institution - gemenskapsinstitution - finansinstitut - politisk institution - religiös institution - FN:s specialorganisationer - förbättring av boendemiljö - förundersökning - musikinstrument - finansiellt instrument - gemenskapens finansiella instrument - INTAL - integrering av migrerande - ekonomisk integration - europeisk integration - produktionsförbättring - valutaintegration - politisk integration - regional integration - social integration - intellektuell - röstavsikt - ömsesidigt ekonomiskt beroende - yrkesförbud - EG-avtal - växtförädling - ränta - mellanhand - Internationalen - Socialistinternationalen - intagning på psykiatrisk anstalt - interpellation - tolkning - jordförbättring - lagtolkning - finansiell intervention - marknadsintervention - uppfinning - investering - utlandsinvestering - gemenskapsinvestering - direktinvestering - utländsk investering - industriinvestering - internationell investering - privat investering - offentlig investering - regional investering - hemfrid - jod - Irak - Iran - Irian Jaya - arbetstidens förläggning - Irland - Nordirland - regioner i Irland - UNRISD - islam - Iceland, Republic of Iceland (en) - ISO - isoglukos - isolator - utveckling av skogsbruk - byggnadsisolering - ljudisolering - värmeisolering - isolationism - Israel - Italien - regioner i Italien - träda - Jamaica - vattenbyggnadsarbete - Japan - köksträdgård - Java - hasardspel - ungdomar - ung arbetstagare - olympiska spelen - Joint European Torus - Jordanien - officiell tidning - vattenhushållning inom jordbruket - sammanhängande arbetsdag - judendom - domare - dom - förvaltningsdomstol - civildomstol - specialdomstol - landsbygdsutveckling - allmän domstol - militärdomstol - brottmålsdomstol - ungdomsdomstol - socialdomstol - högre instans - böter - rättspraxis - EG:s rättspraxis - fruktsaft - grönsakssaft - jute - Kambodja - kapock - Kenya - ändring - Kiribati - Kuwait - Réunion - kvalitetsmärke - laktos - ull - mjölk - konsumtionsmjölk - handelsavtal - koncentrerad mjölk - obehandlad mjölk - skummjölk - mjölkpulver - helmjölk - fermenterad mjölk - homogeniserad mjölk - pastöriserad mjölk - steriliserad mjölk - gödsling - produktlansering - delstat - språk - främmande språk - modersmål - Languedoc-Roussillon - Laos - kanin - Latio - Amerika - lagenlighet - lagstiftning - livsmedelslagstiftning - antidumpningslagstiftning - antitrustlagstiftning - delegerad lagstiftningsbefogenhet - läkemedelslagstiftning - växtskyddslagstiftning - hälsolagstiftning - skollagstiftning - veterinärlagstiftning - valperiod - självförsvar - legitimitet - grönsak - lök - bladgrönsak - fruktgrönsak - Centralamerika - rotgrönsak - färsk grönsak - baljfrukt - Leinster - Lesotho - djurleukos - Libanon - liberalism - Nordamerika - liberalisering av handel - Liberia - föreningsfrihet - yttrandefrihet - åsiktsfrihet - informationsfrihet - pressfrihet - fri sjöfart - Sydamerika - mötesfrihet - näringsfrihet - religionsfrihet - bokhandel - fri rörlighet för kapital - fri rörlighet för varor - Latinamerika - fri rörlighet för personer - fri rörlighet för arbetstagare - fri konkurrens - rätt till självbestämmande - fri omsättning - frihet att tillhandahålla tjänster - Libyen - patentlicens - handelslicens - exportlicens - asbest - importlicens - transportlicens - uppsägning - kollektiv uppsägning - övertalighet - Liechtenstein - kork - provinsen Liège - fiskeområden - arbetsplats - stärkelse - trafiklinje - brunkol - Arabförbundet - Arabförbundsländer - Ligurien - Limburg - provinsen Limburg - begränsning av saluföring - associationsavtal - Amnesty International - kolsyrad dryck - Limousin - spånadslin - oljelin - tacka - lingvistik - likör - likvidation - avskrivning - konkursförvaltning - godkännande av utgifter - likviditet - internationell likviditet - bunden lista - röstlängd - litteratur - grå litteratur - amortering av statsskulden - kuststräcka - leverans - lokaliseringsplats för energi - produktionsplats - fastighetsuthyrning - avbetalningsköp - lockout - bostad - analfabetism - flerfamiljshus - enfamiljshus - ohälsosam bostad - subventionerad bostad - programvara - lag - finanslag - ramlag - fritid - Lombardiet - Lorraine - låg hyra - smörjmedel - lekotek - brandskydd - föroreningsbekämpning - bekämpning av grov brottslighet - svinnbekämpning - klasskamp - nytto-kostnadsanalys - capital of Luxembourg, Luxembourg, Luxembourg City, Luxembourg-Ville, Luxemburg (en) - provinsen Luxembourg - lusern - frystorkning - Macao - maskin - jordbruksmaskin - kontorsmaskin - lönsamhetsanalys - skördemaskin - hydraulisk maskin - verktygsmaskin - pneumatisk maskin - textilmaskin - Mashriq - makroekonomi - Madagaskar - Madeira - input-outputanalys - stormarknad - lågprisbutik - Maghreb - domare och åklagare - magnesium - person i arbetskraften - lantarbetskraft - familjearbetskraft - kvinnlig arbetskraft - vattenanalys - upprätthållande av arbetstillfällen - fredsbevarande - säd - förlag - absolut majoritet - myndighetsålder - majoritetsröstning - politisk majoritet - kvalificerad majoritet - tyst majoritet - informationsanalys - enkel majoritet - sjukdom - djursjukdom - luftvägssjukdom - hjärt-kärlsjukdom - endemisk sjukdom - infektionssjukdom - psykisk sjukdom - yrkessjukdom - tropisk sjukdom - växtsjukdom - ungdomsmissnöje - Västmalaysia - Malawi - Malaysia - Maldiverna - Mali - felnäring - Falklandsöarna - malt - demografisk analys - Malta - havsdäggdjur - Engelska kanalen - fullmakt - mandat - mangan - kulturevenemang - maniok - balansanalys - icke yrkesutbildad arbetare - lärobok - maoism - marknad - terminsmarknad - jordbruksmarknad - gemenskapens jordbruksmarknad - avistamarknad - kostnadsanalys - gemensam marknad - Arabiska gemensamma marknaden - Arabiska gemensamma marknaden-länder - gemenskapsmarknad - leveranskontrakt - underhandskontrakt - bygg- och anläggningskontrakt - valutamarknad - ekonomisk analys - råvarumarknad - arbetsmarknad - utländsk marknad - finansmarknad - fastighetsmarknad - inhemsk marknad - internationell marknad - öppen marknad - penningmarknad - offentligt kontrakt - finansanalys - reglerad marknad - Marche - margarin - marginal - fluktuationsmarginal - marginalisering - äktenskap - Marocko - samhällsanalys - varumärke - Martinique - marxism - budgetomslutning - penningmängd - byggmaterial - eldfasta material - belysningsmateriel - anarkism - bygg- och anläggningsutrustning - borrutrustning - lyftanordning - elektrisk utrustning - maskinutrustning - matematik - mjölkfett - plast - Asean - råmaterial - radioaktivt material - Mauritius - Mauretanien - Mayotte - CACM-länder - finmekanik - maskinteknik - Asean-länder - mekanisering - mekanisering av jordbruk - växelkursmekanism - stödmekanism - medicin - yrkesmedicin - förebyggande hälso- och sjukvård - skolhälsovård - veterinärmedicin - slaktning - Bretton Woods-avtalet - anatomi - medlare - megapol - Melanesien - melass - hushåll - jordbrukshushåll - månadslön - snickeri - metallsmide - krigsveteran - hav - Östersjön - Irländska sjön - Andalusien - Andorra - Norska havet - Nordsjön - anhydrid - Medelhavet - kvicksilver - åtgärd med motsvarande verkan - metaller - järnmetall - tungmetall - icke-järnmetall - ädelmetall - metalloid - slaktdjur - pulvermetallurgi - andelsbruk - blandsäd - meteorologi - metanol - forskningsmetod - statistisk metod - metrologi - huvudstad, metropol - husdjur - Mexico - Mezzogiorno - mikroekonomi - mikroform - Mikronesien - Midi-Pyrenées - East Midlands - West Midlands - honung - dragdjur - migration - pendling - återflyttning - familjemigration - tvångsmigration - gränsmigration - illegal migration - inhemsk migration - migration mellan städer - kompensationsavtal - tamdjur - pendling inom städer - migration inom gemenskapen - yrkesbetingad migration - migration mellan landsbygdsregioner - migration från landsbygd till stad - säsongsmigration - arbetsmiljö - skolmiljö - politisk aktivist - avelsdjur - militarisering av rymden - militarism - hirs - järnmalm - icke-järnhaltig malm - icke-metallisk malm - mineralogi - levande djur - åklagarmyndighet - minister - minderårighet - nationell minoritet - sexuell minoritet - kvarnindustri - robot - metallmöbel - arbetskraftens rörlighet - omsättning av jordbruksmark - geografisk rörlighet - boendemässig rörlighet - studeranderörlighet - social rörlighet - finansieringssätt - valsätt - transportsätt - ekonomisk modell - företagsmodernisering - industrimodernisering - modernisering av jordbruksföretag - budgetändring - Molise - blötdjur - årsbok - Moluckerna - molybden - Monaco - konstitutionell monarki - mondialism - Mongoliet - pengar - reservvaluta - elektroniska pengar - sedlar - internationell valuta - nationell valuta - bankmedel - enkammarsystem - monokrati - monografi - monopol - köparmonopol - statligt monopol - importmonopol - Antarktis - informationsmonopol - fiskalt monopol - Montserrat - berg - monetärt utjämningsbelopp - etik - allmän moral - dödlighetstal - spädbarnsdödlighet - yrkesbetingad dödlighet - motor - förslag om misstroendevotum - konsumentmotivation - antibiotika - politisk motivation - självständighetsrörelse - antirasiströrelse - opinionsrörelser - kapitalrörelse - kvinnorörelse - ungdomsrörelse - nationell befrielserörelse - produktionsdelningsavtal - miljörörelse - europeisk rörelse - arbetarrörelse - bonderörelse - social rörelse - kommunikationsmedel - massmedier - jordbruksproduktionsmedel - transportmedel - medelstort företag - medelstort jordbruk - Moçambique - flerspråkighet - flerpartisystem - Munster - museum - musik - Brittiska Antillerna - svampodling - NAFO - Namibia - provinsen Namur - födelsetal - nationalsocialism - förstatligande - Franska Antillerna - nationalism - medborgarskap - juridiska personers nationalitet - naturalisation - Nauru - Navarra - lufttrafik - flodsjöfart - sjöfart - Nederländska Antillerna - lastfartyg - pråmbärande fartyg - handlare - avtalsförhandling - Tokyorundan - Dillonrundan - Kennedyrundan - tullförhandling - antisemitism - Nepal - neutralitet - nytt gemenskapsinstrument - Nicaragua - nickel - Niger - utbildningsnivå - föroreningsgrad - provinsen Antwerpen - levnadsstandard - ljudnivå - palmnöt - nomadliv - nomenklatur - kontoplan - nomenklatur för jordbruksprodukter - tullnomenklatur - ANZUS - alliansfrihet - oberoende ledamot - icke-våld - Nordjylland - Nord-Pas-de-Calais - standardisering - standard - livsmedelsstandard - ANZUS-länder - biologisk standard - handelsnorm - arbetsregler - social norm - notarie - apartheid - ny ekonomisk världsordning - Nya Kaledonien - Nya Zeeland - olägenhet - ogiltigt val - giftermålsfrekvens - ICAO - APO - samarbetsavtal - statslös person - vapenvägran - obligation - underhållsskyldighet - konkurrensklausul - utvecklingshinder - OCAM - OCAM-länder - aperitif - OECD - OECD-länder - ocean - Södra Ishavet - Norra Ishavet - Atlanten - Indiska oceanen - Stilla havet - Oceanien - oceanografi - biodling - OCAS - OCAS-länder - OAS - OAS-länder - Danmark öster om Stora Bält - ägg - konstverk - EPO - ämbetsman - inspelningsutrustning - ledig plats - energiutbud - utbud och efterfrågan - uppköpsbud - ILO - olivodling - oljerörledning - spårämne - oligopol - köparoligopol - oliv - PLO - Oman - Umbrien - EG-ombudsman - IMO - WMO - WIPO - WHO - Unido - OAPEC - OPEC - OPEC-länder - bankverksamhet - börsaffär - valutatransaktion - allmän opinion - Publikationsbyrån - opposition - politisk opposition - guld - dator - regeringsförordning - mätutrustning - dagordning - yrkesorganisation - allmän ordning - gemenskapsorgan - organisationsplan - administrativ organisation - afrikanska organisationer - afro-asiatiska organisationer - precisionsinstrument - amerikanska organisationer - arabiska organisationer - asiatiska organisationer - den gemensamma organisationen av marknaderna - kulturorganisation - organisering av skolväsendet - radioutrustning - produktionsorganisering - yrkesorganisering - FN - partiorganisation - transportorganisering - marknadsorganisering - Warszawapakten - arbetsorganisering - televisionsutrustning - valorganisering - europeiska organisationer - mellanstatliga organisationer - internationell organisation - latinamerikanska organisationer - icke-statliga organisationer - elektronisk apparat - korn - inriktning av jordbruk - yrkesvägledning - studievägledning - föräldralöst barn - Eurostat - NATO - NATO-länder - SEATO - Afrikanska enhetsorganisationen - Uganda - jordbruksverktyg - handverktyg - konstbyggnad - arbetare - yrkesarbetare - specialiserad arbetare - Overijssel - får - äggprodukt - oxid - syre - ozon - betalning - förskottsbetalning - anbudsinfordran - internationell betalning - betalningar inom gemenskapen - bröd - Pakistan - listblandning - Panama - valutakorg - bakning - direkt tillämplighet - papel (es) - Papua Nya Guinea - skatteliknande avgift - Paraguay - parasitologi - vagnpark - rullande järnvägsmateriel - nationalpark - tillämpning av lagen - skifte - ensamstående förälder - släktskap - valutaparitet - köpkraftsparitet - parlament - Europaparlamentet - nationellt parlament - regionalt parlament - parlamentsledamot - genomförande av gemenskapsrätt - ledamot av Europaparlamentet - uppdelning av egendom - kommunistiskt parti - konservativt parti - demokratiskt parti - kristdemokratiskt parti - miljöparti - europeiskt parti - användningsform för solenergi - liberalt parti - politiskt parti - republikanskt parti - socialdemokratiskt parti - socialistiskt parti - arbetarparti - enpartisystem - aktieinnehav - kvinnors delaktighet - arbetstagarinflytande - personalbedömning - valdeltagande - politiskt deltagande - delaktighet i samhällslivet - pass - europeiskt pass - pastörisering - pasta - frihandelsavtal - lärling - konditori - kulturarv - arbetsgivarorganisation - utarmning - fattigdom - fartygsflagg - bekvämlighetsflagg - lärlingsutbildning - associerat land - Nederländerna - nederländska ULT - regioner i Nederländerna - Baskien - Wales - öststater - försörjning - Pays de la Loire - givarland - utvecklingsland - utomeuropeiska länder och territorier - industriland - medlemsland - mindre utvecklat land - tredje land - trafikavgift - hudar och skinn - vapenförsörjning - kustfiske - sötvattenfiske - djuphavsfiske - industrifiske - havsfiske - fisk kastad överbord - traditionellt fiske - fiskare - energiförsörjning - ny pedagogik - dödsstraff - Peloponnesos - pråm - brist - livsmedelsbrist - finansiell utjämning - vattenbruk - aktiv förädling - passiv förädling - fiskeperiod - período de transición CE (es) - körkort - europeiskt körkort - byggnadstillstånd - Aquitaine - fisketillstånd - arbetstillstånd - Peru - personifiering av makt - äldre person - frånskild person - gift person - Saudiarabien - juridisk person - fysisk person - separerad person - ensamstående - änkeperson - personal - markpersonal - EG-tjänstemän i kategori A - jordnöt - EG-tjänstemän i kategori B - EG-tjänstemän i kategori C - EG-tjänstemän i kategori D - förare - transportpersonal - juridiskt yrke - fartygs- och flygbesättning - kriminalvårdspersonal - Aragonien - ekonomisk förlust - djurpest - bekämpningsmedel - småföretag - små och medelstora företag - småjordbruk - småstad - Små Antillerna - petition - petrokemi - oljedollar - olja - farmakologi - Filippinerna - filosofía (es) - politisk filosofi - arbitrage - fosfor - fotokemi - solcell - arbetsfysiologi - kärnfysik - Picardie - reservdel - Piemonte - internationell skiljedom - ädelsten - bränslecell - kapning - fiskodling - cykelbana - kapitalplacering - tulltak - politisk skiljedom - slätt - antikrisplan - stadsplan - Colomboplanen - utvecklingsplan - finansieringsplan - plankton - trädodling - utbildningsplanering - familjeplanering - produktionsplanering - transportplanering - marknadsplanering - ekonomisk planering - finansiell planering - träd - industriplanering - nationell planering - regional planering - sektoriell planering - fröplanta - plantering - vattenväxt - foderväxt - industrigröda - oljeväxt - barrträd - rotfrukt - textilväxt - tropisk växt - odling under plastfolie - mjukningsmedel - platta - politiskt program - kontinentalsockel - platina - gips - lövträd - full sysselsättning - bly - plutonium - däck - UNDP - UNEP - vikt och dimension - försäljningsställe - fisk - sötvattenfisk - havsfisk - färsk fisk - Poitou-Charentes - polis - kriminalpolis - jordbrukspolitik - gemensam jordbrukspolitik - nationell jordbrukspolitik - regional jordbrukspolitik - livsmedelspolitik - bankpolitik - budgetpolitik - handelspolitik - gemensam handelspolitik - gemenskapspolitik - begränsningsavtal - arkeologi - gemenskapens sysselsättningspolitik - gemensam fiskeripolitik - gemensam prispolitik - gemensam transportpolitik - konjunkturpolitik - kulturpolitik - biståndspolitik - åtstramningspolitik - interventionspolitik - investeringspolitik - försvarspolitik - utvecklingspolitik - finansieringspolitik - utbildningspolitik - sysselsättningspolitik - företagspolitik - miljöpolitik - arkitektur - informationspolitik - kommunikationspolitik - konkurrenspolitik - byggpolitik - fiskeripolitik - jordbruksproduktionspolitik - forskningspolitik - hälso- och sjukvårdspolitik - nativitetspolitik - produktionspolitik - solbyggnadsteknik - stödpolitik - befolkningspolitik - blockpolitik - valutapolitik - exportpolitik - importpolitik - prispolitik - inkomstpolitik - lönepolitik - arkiv - strukturpolitik inom jordbruket - transportpolitik - kreditpolitik - bostadspolitik - ekonomisk politik - energipolitik - europeisk försvarspolitik - utrikespolitik - familjepolitik - finanspolitik - Arktis - skattepolitik - skogspolitik - regeringspolitik - industripolitik - inrikespolitik - migrationspolitik - penningpolitik - agromonetär politik - hamnpolitik - gemensam hamnpolitik - silver - regionalpolitik - gemenskapens regionalpolitik - socialpolitik - strukturpolitik - tullpolitik - gemensam tullpolitik - förorenande ämne - luftförorenande ämne - vattenförorenande ämne - förorening - Argentina - bullerförorening - luftförorening - kemisk förorening - förorening från landbaserade källor - vattenförorening - livsmedelsförorening - kustförorening - förorening av vattendrag - markförorening - havsförorening - dry farming - organisk förorening - förorening från jordbruk - radioaktiv förorening - förorening av stratosfären - termisk förorening - gränsöverskridande förorening - Polen - multikultur - polymer - Polynesien - Franska Polynesien - potatis - värmepump - arbetskraft - förvärvsarbetande inom jordbruk - sysselsatt befolkning - befolkning i yrkesverksam ålder - världsbefolkning - icke yrkesverksam befolkning - fiskeavtal - kemiskt vapen - landsbygdsbefolkning - stadsbefolkning - svin - fiskehamn - Puerto Rico - Portugal - regioner i Portugal - dominerande ställning - post- och telekommunikationsväsen - konventionellt vapen - kalium - utvecklingspotential - Apulien - bogsering - stoft - politisk befogenhet - budgetbefogenhet - köpkraft - prövningsbefogenhet - verkställande befogenhet - initiativbefogenhet - kontrollbefogenhet - beslutsbefogenhet - förhandlingsbefogenhet - ratificeringsbefogenhet - diskretionär befogenhet - verkställande makt - dömande makt - lagstiftande makt - lagstiftande befogenhet - offentliga myndigheter - förpaketering - allmänna preferenser - jordbruksavgift - EKSG-avgift - första anställningen - spädbarn - kärnvapen - jordbearbetning - påföljdspreskription - parlamentets talman - press - politisk press - efterlevandeförmån - tillhandahållande av tjänster - taktiskt kärnvapen - familjebidrag - social förmån - utlåning - EIB-lån - EKSG-lån - préstamo comunitario (es) - Euratomlån - föroreningsförebyggande - kortfristig prognos - långfristig prognos - medelfristig prognos - budgetberäkning - ekonomisk prognos - rättens företräde - gemenskapsrättens företräde - bonus - slaktbidrag - röjningsbidrag - bidrag för avstående från saluförande - försäkringspremie - lagringsbidrag - primör - principen om att förorenaren betalar - överordnat ekonomiskt mål - försvarsmakt - beslutsfattande - politisk fånge - rättighetsberövande - pris - prisintervall - exportpris - importpris - konsumentpris - yrkesarmé - producentpris - jordbrukspris - livsmedelspris - cif-pris - inköpspris - slusspris - interventionspris - målpris - prisavtal - militärmateriel - anbudspris - orienteringspris - baspris - aktiveringspris - detaljhandelspris - grossistpris - energipris - jordbruksmarkpris - marknadspris - referenspris - aromämne - återtagspris - självkostnadspris - tröskelpris - stödpris - parkeringsavgift - försäljningspris - råvarupris - diskriminerande pris - arrendeavgift - världsmarknadspris - förvaltningsbeslut - förutfastställt pris - pris fritt ombord - pris fritt gränsen - utlösningspris - garanterat pris - bestämt pris - riktpris - industripris - fri prissättning - maximipris - bevattning - minimipris - garanterat minimipris - genomsnittspris - förmånspris - nedsatt pris - leveranspris - representativt pris - konst - representativt marknadspris - socialt problem - stadsproblem - kemisk process - elektrisk process - fysikalisk process - förvaltningsförfarande - antisubventionsförfarande - populärkonst - budgetförfarande - tvistemålsförfarande - förfarande vid disciplinärenden - rättegångsförfarande - lagstiftningsförfarande - parlamentsförfarande - brottmålsförfarande - Mellanöstern - presentartikel - produktion - löpandebandsproduktion - jordbruksproduktion - livsmedelsproduktion - animalieproduktion - hantverksproduktion - gemenskapsproduktion - kontinuerlig produktion - energiproduktion - väteproduktion - massproduktion - fiskeriprodukt - underproduktion - industriproduktion - världsproduktion - inhemsk produktion - vegetabilieproduktion - produktivitet - produktivitet inom jordbruket - dekorationsartikel - jordbruksmarkens produktivitet - arbetsproduktivitet - spannmålsprodukt - fruktprodukt - grönsaksprodukt - fiskprodukt - sockerprodukt - jordbruksprodukt - livsmedel - förädlad livsmedelsprodukt - animalisk produkt - köttprodukt - kemikalier - oorganisk kemikalie - koncentrerad produkt - förpackad produkt - fryst produkt - kosmetisk produkt - sportartikel - förpackningsartikel - rengöringsmedel - råvara - konfektyr - masskonsumtionsvara - ersättningsprodukt - dehydratiserad produkt - dietprodukt - träprodukt - toalettartikel - bulkvara - rökt produkt - industriprodukt - brandfarlig produkt - snabblöslig produkt - bruttonationalprodukt - bestrålad produkt - mjölkprodukt - frystorkad produkt - färdigvara - metallprodukt - gruvprodukt - nationalprodukt - bruttonationalinkomst - ny produkt - ursprungsprodukt - oljeprodukt - farmaceutisk produkt - hushållsartikel - proteinprodukt - rekonstituerad produkt - kyld produkt - bruttoregionalprodukt - saltad produkt - halvfabrikat - känslig produkt - djupfryst produkt - textilprodukt - hantverkare - veterinärmedicinsk produkt - handelsyrke - yrke inom finansväsendet - fritt yrke - vårdyrke - paramedicinskt personal - WFP - åtgärdsprogram - biståndsprogram - undervisningsplan - forskningsprogram - valprogram - vetenskapligt framsteg - investeringsprojekt - budgetförslag - proposition - forskningsprojekt - industriprojekt - säljfrämjande åtgärder - handelsfrämjande åtgärder - investeringsfrämjande åtgärder - markexploatering - befordran - valpropaganda - EG-förslag - scenkonst - motion - allmän egendom - jordegendom - jordbruksfastighet - fast egendom - industriell äganderätt - immateriell äganderätt - lösöre - enskild egendom - Aruba - mineralprospektering - framtidsforskning - prostitution - bullerskydd - miljöskydd - skydd av faunan - skydd av floran - privatlivets helgd - ESA - djurskydd - skydd av delägare - kommunikationshemlighet - skydd av grundläggande rättigheter - minoritetsskydd - diplomatiskt skydd - konsumentskydd - specialiseringsavtal - Asien - marknadsskydd - kulturmiljövård - skydd av landskapet - markskydd - barn- och mödravård - protektionism - animaliskt protein - syntetiskt protein - mjölkprotein - Sydasien - vegetabiliskt protein - avtalsprotokoll - sockerprotokoll - prototyp - Provence-Alpes-Côte d'Azur - provins - psykiatri - psykologi - arbetspsykologi - publikation - gemenskapspublikation - offentliggörande av en lag - reklam - otillbörlig reklam - offentliggörande av räkenskaper - offentliggörande av taxor - Qatar - politisk asyl - yrkeskvalifikation - miljökvalitet - livskvalitet - produktkvalitet - landad fångstmängd - socialt missgynnad grupp - skriftlig fråga - muntlig fråga - parlamentarisk fråga - sanering - beslutsmässighet - fångstkvot - valkvot - radioaktivitet - radio, radioutsändning, sändande, sändning - strålskydd - FN:s generalförsamling - oljeraffinering - sockerraffinering - druva - firmanamn - repatriering av kapital - rapport - förhållandet jordbruk-handel - förhållandet jordbruk-industri - verksamhetsberättelse - kommittébetänkande - forskningsrapport - tillnärmning av lagstiftning - tillnärmning av politik - Ras al-Khayma - skatteunderlag - ratificering av avtal - relationstal - kärnreaktor - omskolning - upprustning - återförsäkring - folkräkning - befolkningsräkning - utbildningsbistånd - recession - intäkt - exportintäkt - upptagande till prövning - forskning - lantbruksforskning - tillämpad forskning - energiforskning - dokumentsökning - miljöforskning - skogsforskning - fiskeriforskning - industriforskning - medicinsk forskning - vetenskaplig forskning - skörd - rekommendation - gemenskapsrekommendation - ekonomiskt avtal - ömsesidig socialförsäkring - EKSG-rekommendation - Euratomrekommendation - erkännande av examensbevis - ekonomisk återuppbyggnad - omställning till trädgårdsodling - omställning av besättning - industriell omställning - omställning från mjölk- till köttproduktion - omställning av produktion - överklagande i förvaltningsärende - talan om upphävande - passivitetstalan - talan om fördragsbrott - rekrytering - förening - energiutvinning - återvinning av kapital - återvinning av avfall - aromatisk växt - minskning av styrkor - medicinalväxt - sojabönolja - solrosolja - arbetstidsförkortning - viltkött - kaninkött - majsolja - tullnedsättning - skummjölkspulver - rediskontering - revalvering - återexport - torkad produkt - konsistensgivare - förfarande i brådskande fall - jordbruksstöd - folkomröstning - gemenskapspreferens - förvaltningsreform - reformering av den gemensamma jordbrukspolitiken - jordbruksreform - reglering av jordbruksproduktion - utbildningsreform - kvot inom jordbrukspolitiken - garantitröskel - alternativ jordbruksproduktion - skatt på oljor och fetter - jordreform - mindre gynnat jordbruksområde - kvinnlig jordbrukare - ung jordbrukare - rättsreform - sammanslutning av jordbruksföretag - företagsredovisning - växtskyddsprodukt - flykting - herbicid - rabies - mjölkproduktion - spannmålsersättning - politisk flykting - skogsvårdsförening - anbudsvägran - virkesproduktion - skogsfastighet - kronoskog - enskild skog - leveransvägran - skaldjursodling - vattenbruksprodukt - fiskelicens - auktoritärt styre - biståndsordning - uppdelning av företag - transnationellt företag - exklusivt inköpsavtal - allmännyttigt företag - selektiv distribution - system för markinnehav - elektronisk post - gränsöverskridande dataflöde - kommersiellt medium - ekonomiskt system - lokalmedier - privatmedier - militärstyre - överföringsnät - telekonferens - europeisk television - parlamentariskt system - betal-TV - videotex - hemdatorindustri - datalagring - politiskt system - tillämpad informatik - databrottslighet - datarätt - artificiell intelligens - region - Europeiska unionens officiella tidning - piratverksamhet inom dataindustrin - jordbruksregion - valprövning - mandatkumulation - valresultat - delegering av befogenheter - Bryssel - parlamentsdelegation - rösträttsålder - federalism - kustregion - plebiscit - röstfördelning - rådgivande befogenhet - utvecklingsregion - tillsättningsbefogenhet - privilegium - radikalt parti - bergsregion - mindre gynnad region - framtvingat försvinnande - politisk minoritet - poliskontroll - pacifism - civilförsvar - ekonomisk region - röstning genom ställföreträdare - konsortium - Flandern - verkställande organ - regeringsprogram - gränsregion - marknadsstöd - ekonomisk omställning - industriregion - omställningsstöd - omstruktureringsstöd - avsättningsstöd - industristöd - omfördelning av inkomst - EG-region i medelhavsområdet - humanitär hjälp - flyktinghjälp - hjälp till katastrofoffer - utvecklingsbistånd - prioriterad region - landsbygdsregion - nytt industriland - turistregion - social ekonomi - räkenskaper för jordbrukssektorn - Vallonien - konsekvensundersökning - ekonomisk konsekvens - samrådsförfarande - regionalisering - tunnelbana - stortransportfordon - rymdtransport - rymdfarkost - regionalisering av handel - rymdstation - regionalism - fordonsuthyrning - transportområde - förordning - fartcertifikat - fraktkostnad - gemenskapsförordning - taxegodkännande - hamntrafik - Euratomförordning - trafikkontroll - transportkvot - transportmarknad - fordonsregistrering - fordonshandlingar - tvistlösning - befordringstid - höghastighetstransport - transportdokument - körtid - trafiksäkerhetskontroll - resebyrå - budgetförordning - transportavtal - delägare - offentligt ackord - handelsbestämmelser - stadsplanebestämmelser - flyglinje - vägtrafik - jaktföreskrifter - sjöfartspolitik - havskonferens - trafikbestämmelser - dumpning av avfall - lagring av avfall - byggföreskrifter - giftigt ämne - icke förorenande fordon - exploatering av havsbotten - ersättning av resurser - miljöpåverkan - miljöövervakning - förebyggande av jordskalvsskador - kustskydd - hastighetsbestämmelser - vattenförvaltning - konkurrensbegränsningskontroll - geofysisk miljö - stillastående vatten - reglering av investeringar - marina organismer - vilda djur och växter - försäkring - prisbestämmelser - vegetabilietillgångar - flodmynning - jordbrukskatastrof - tullbestämmelser - avlövning - erosion - förorening från motorfordon - transportbestämmelser - förorening genom kolväten - metallförorening - förorening från fartyg - industriell förorening - marknadsreglering - exportavgift - importavgift - födelsekontroll - illegal handel - interventionsorgan - Nimexe - reglering av transaktioner - ursprungsbeteckning - suspensivt tullförfarande - återimport - tullrestitution - återanpassning i skolan - EG:s tullområde - rehabilitering - enhetsdokument - förenkling av formaliteter - avvisande av budgeten - specificering av tulltaxenummer - handelsförbindelser - finansiellt avtal - exportkreditförsäkring - termiskt utsläpp - kompensationshandel - gemenskapsexport - gemenskapsimport - varor och tjänster - reflation - produktionsvara - bilaterala förbindelser - kapitalvara - begagnad vara - integrerad handel - kulturella förbindelser - industrikonsumtion - världskonsumtion - marknadsföring - marknadsföringsteori - diplomatiska förbindelser - handelsarrangemang - pris exklusive skatter och avgifter - arbetsmarknadsrelationer - förlustbringande försäljning - självbetjäning - detaljhandelssammanslutning - ambulerande handel - fristående handlare - kedjebutik - förhållandet skola-industri - grossistmarknad - distributör - ekonomiska förbindelser - privata sektorns likvida medel - förhållandet kyrka-stat - olycksfallsförsäkring - öst-västförbindelser - förbindelser mellan industrier - valutakris - förbindelser mellan institutioner - valutarestriktion - internationella förbindelser - räntefri kredit - diskonto - kreditåtstramning - interparlamentariska förbindelser - fondbörs - förbindelser inom gemenskapen - kapitalflykt - överföringspris - förhållandet lagstiftande - verkställande makt - mycket kortfristig finansiering - monetära förhållanden - finansiering av företag - multilaterala förbindelser - sakförsäkring - personförsäkring - koassurans - förhållandet stad-landsbygd - kreditinstitut - industribank - automatiserad bankverksamhet - yrkesskadeförsäkring - mänskliga relationer - banktillsyn - bankavgifter - budgetanslag - allmän budget - PR - regionala finanser - religion - finansiering av gemenskapsbudgeten - medlemsstaternas bidrag - regeringsombildning - skattekonvention - skattekontroll - återbetalning - extraordinär skatt - skiftesomfördelning - taxeintervall - befrielse från exporttullar - styckepris - stödtaxa - blandat pris - ersättning av import - pris på jordbruksprodukter - ersättning för arbete - jordbruksförsäkring - avkastning - samhällskunskap - handelsutbildning - läromedel - programvara för utbildning - förhållandet skola-arbetsliv - stadssanering - neurobiologi - räntabilitet - gynekologi - neurologi - pediatrik - odontologi - första hjälpen - alternativmedicin - industriell omorganisering - akustik - optik - cybernetik - petrologi - fördelning av bistånd - religiös sekt - teologi - skatteutjämning - inre marknad - befolkningens geografiska fördelning - familj med en förälder - adoptivbarn - motorfordonsförsäkring - fördelning av produktion - familjeskydd - uppdelning av marknaden - konstgjord befruktning - artificiell insemination - provrörsbefruktning - förmögenhetsfördelning - surrogatmamma - föräldraauktoritet - mandatfördelning - föräldraskap - efternamn - föräldraansvar - boskillnad - befolkningsdynamik - inkomstfördelning - migrerande - arbetsfördelning - befolkningsmigration - återflyttningsstöd - befolkningsåldring - yrkesmässig rörlighet - geografisk spridning - åldersfördelning - fördelning per invånare - hedersbevisning - frivilligarbete - frivilligorganisation - arbetslöshetsförsäkring - fördelning per anställd - spel - spelinrättning - automatspel - könsfördelning - sportfiske - turistström - utlandsturism - turism på landsbygden - förteckning - turistmässig infrastruktur - socialbudget - omplantering - europeisk socialpolitik - brottsbekämpning - kriminalitet - fysiskt funktionshindrad - överföring av anslag - psykiskt funktionshindrad - hemlös person - könsstympning - veckovila - narkotikahandel - allmänmedicin - socialvård - sociala inrättningar - lagstiftning om social trygghet - socialarbete - hemtjänst - tilläggspension - fackligt ombud - hälsokort - vårdkostnader - sjukhuskostnader - diplomatisk representation - intagning på sjukhus - hemsjukvård - patientens rättigheter - allmän hälsovård - socialmedicin - kreditförsäkring - personalrepresentation - privat läkarvård - stadsbyggnad - stadsinfrastruktur - egendomsmarknad - politisk representation - hyresreglering - Isle of Man - Castilla-León - proportionell representation - Castilla-La Mancha - Kantabrien - Balearerna - Rioja - Ceuta och Melilla - repression - Madrid - Valencia - Murcia - Nordportugal - centrala Portugal - Lissabon och Tejodalen - Nordengland - Nordvästengland - Sydostengland - Sydvästengland - ekonomisk återhämtning - Antigua och Barbuda - Anguilla - Saint Christopher och Nevis - reproduktion - Saint Vincent och Grenadinerna - US Virgin Islands (en) - Maghreb-området - djuravel - vegetativ förökning - Marshallöarna - Amerikanska Samoa - invaliditetsförsäkring - republik - polarområde - Dominikanska republiken - Pitcairn - beordran om skyddsarbete - biologiskt vapen - massförstörelsevapen - strategiskt kärnvapen - informationsnät - atombomb - informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppg - ballistisk robot - fjärrstyrd robot - interkontinental robot - trafiknät - krigsflotta - järnvägsnät - rymdvapen - laservapen - brandvapen - eldvapen och ammunition - vattenvägsnät - markstridskrafter - paramilitär styrka - vägnät - flygvapen - reservarmé - utlandsstationerad styrka - flotta - reserver - kvinnlig militärtjänst - frivillig militärtjänst - bokföringsmässig reserv - försvarsutgift - strategiskt försvar - valutareserv - internationell säkerhet - rustningspolitik - europeisk rustningspolitik - europeisk säkerhet - icke-spridning av kärnvapen - rustningsbegränsning - kärnvapennedrustning - naturreservat - rustningsharmonisering - bosättningsort - internationellt avtal - bilateralt avtal - multilateralt avtal - fritidsbostad - internationella förhandlingar - undertecknande av avtal - internationellt instrument - internationell konvention - rester av bekämpningsmedel - resolution - träavfall - Europakonvention - internationell FN-överenskommelse - internationell politik - uppsägning av kontrakt - internationell fråga - skadeförsäkring - harts - förbindelser mellan de två tyska staterna - officiellt besök - internationellt bistånd - uppförandekodex - internationella sanktioner - gemenskapsresolution - religiös grupp - sociokulturell grupp - livsmedelsoberoende - samarbetspolitik - FN-resolution - samarbete i rättsfrågor - militär ockupation - Europaparlamentsresolution - ockuperat område - multinationell styrka - ansvar - krigsfånge - Armenien-frågan - kurdfrågan - Palestina-frågan - Tysklands återförening - internationellt ansvar - CDE - euromissil - rustningskontroll - ministeransvar - START-avtalet - ABM-avtalet - fredszon - sjukförsäkring - straffrättsligt ansvar - OSSE - långtidsarbetslöshet - återgång till arbetslivet - politiskt ansvar - arbetslöshetsbekämpning - arbetskraftsplanering - arbetsdelning - medborgare - upphörande av anställningsförhållande - arbetsomläggning - lokalt sysselsättningsinitiativ - obetalt arbete - gemenskapsmedborgare - tidsbegränsat arbete - animalietillgångar - ungdomsarbete - kvinnoarbete - havets tillgångar - kompetensutveckling - ekonomiska resurser - praktik - vattentillgångar - marktillgångar - sysselsättningsstatistik - energitillgångar - hjälparbetare - utlandsstationerad arbetstagare - sjöförsäkring - entreprenör - verkställande direktör - fiskeresurser - självständigt verksam person - mineraltillgångar - helgdag - söndagsarbete - naturtillgångar - arbetstakt - förnybara tillgångar - distansarbete - lönestopp - tilläggsmedel - lönesänkning - löneförmån - kostnadsersättningar och traktamenten - budgetmedel - personaltillsättning - egna medel - arbetsordning - provanställning - personalmatsal - fackliga rättigheter - fackföreningsfrihet - yrkesetik - obligatorisk försäkring - exportbidrag - vinstdelning - importbidrag - fackföreningsval - arbetsmarknadspart - tjänstemannaförbund - yrkessammanslutning - fackförening - produktionsbidrag - exportrestriktion - diplomatyrke - importrestriktion - yrke inom kommunikationssektorn - konkurrensbegränsning - administrativt yrke - sekretariatspersonal - handelsrestriktion - informationsyrke - vetenskapligt yrke - tekniskt yrke - frihetsinskränkning - hombre público, jefa política, jefe político, líder, líder político, política, político (es) - försäkringsyrke - kvantitativ restriktion - småhandlare - tandläkare - läkare - veterinär - apotekare - barnmorska - konstnärligt yrke - privatförsäkring - industriell omstrukturering - litterärt yrke - rörelseresultat - försäljningspersonal - handelsrepresentant - jordbruksföretagets resultat - skolresultat - datayrke - yrke inom turism - hotellyrke - serviceyrke - återinförande av tullar - yrke inom bankväsendet - professionell sport - transit - skolmässig retardering - europeiskt industriområde - gemenskapens industripolitik - tillbakadragande från marknaden - hantverk - småindustri - medelstor industri - små och medelstora industrier - pensionär - lokalisering av industri - industriell frizon - förtidspensionering - teknologipark - produktionsöverskott - hantering - allmän försäkring - bränsleupparbetning - industriell tillverkning - produktionskvot - produktionsstatistik - producentansvar - ny teknik - toppmöte - ren teknik - traditionell teknik - teknisk process - tekniska föreskrifter - produktlivslängd - felaktig vara - ministermöte - teknisk specifikation - europeisk standard - internationell standard - harmonisering av standarder - teknisk bestämmelse - internationellt möte - återvinningsteknik - forskningsbudget - löneförhöjning - Eureka - forskningspersonal - gemenskapens forskningspolitik - förhållandet industri-forskning - återförsäljare - inkomst - forskningsorgan - märkesnamn - registrerat varumärke - formgivning - extrainkomst - varumärkesrätt - europeiskt varumärke - djurförsök - försök på människor - företagsforskning - grundforskning - militär forskning - universitetsforskning - ansvarsförsäkring - inkomst av investering - G-77-länderna - Contadoragruppen - avhängigt territorium - konsumentrörelse - jordbrukarinkomst - sekretariatsersättning - transport av farligt gods - jordbruksföretagets inkomst - pedagogisk metod - hushållsinkomst - beskattningsbar inkomst - nationalinkomst - mineralresurser i haven - annan inkomst än lön - avancerade material - golvbeläggning - supraledande legering - kompositmaterial - teknisk keramik - specialpolymer - amorfa material - mikropartikel - biomaterial - minneslegering - författningsändring - ADN-avtalet - kringutrustning - semesterspridning - lagändring - mikrodator - turistpolitik - transportförsäkring - industriell revolution - Internationella arbetsbyrån - ECOSOC (es) - UNHCR - Nordrhein-Westfalen - EEB - Rheinland-Pfalz - Rhône-Alpes - EAES - ENEA - Europeiska fonden för förbättring av arbets- och levnadsvillkor - Europeiska institutet i Florens - Ribe - EBU - rikedom - UEMOA - livförsäkring - ricin - ADC - Ringkøbing - CACM - risktäckning - DAC - hälsorisk - kärnkraftspolitik - ris - oljepolitik - lagring av kolväten - avveckling av kraftverk - energi från jordbruksgrödor - energiindustri - gasohol - motoralkohol - robotteknik - energiprodukt - kolindustri - robotisering - kolpolitik - kolbearbetning - malmfyndighet - social roll - gruvdrift - gruvproduktion - åldersförsäkring - Roskilde - malmbrytning - metallmalm - bauxit - bituminösa material - jord- och stenarter - salt - mekaniskt lager - fosfat - pottaska - Rumänien - oljeprospektering - oljeutvinning - offshoreanläggning - oljeproduktion - butan - alkan, paraffin - råolja - bensin - dieselbränsle - eldningsolja - Förenade kungariket - propan - flygbränsle - blyfri bensin - Förenade kungarikets ULT - offshoreolja - regioner i Förenade kungariket - kraftverk - elindustri - Rwanda - kraftverkslokalisering - vattenkraftutbyggnad - Saba - reaktorkylning - kärnkemi - astronomi - Sabah - bestrålat bränsle - sackaros - bioprocess - bioindustri - bioteknik - specialkemikalier - Västsahara - icke-platt produkt - platt produkt - plåt - profil - Sahel - tunnplåt - ister - kemisk basindustri - kemiskt grundämne - kemisk förening - färger och lacker - Sint Eustatius - medikament - San Marino - hormon - Sint Maarten - organisk kemikalie - bekämpningsmedelsindustri - metallindustri - avtal mellan företag - Asturien - Saint Pierre och Miquelon - järn- och stålprodukt - bult- och skruvindustri - plåtslageri och knivsmide - järnvaror - järnprodukt - metallisering - Saint Helena - järn- och stålbearbetningsmaskin - specialstål - Saint Lucia - antimon - beryllium - kadmium - ferrolegering - tantal - utmätning - cykel- och motorcykelindustri - verktygsindustri - vetenskaplig utrustning - lön - medicinsk-kirurgisk utrustning - ackordslön - kylanläggning - timlön - industrirobot - lön för arbete i hemmet - minimilön - pump - IATA - arbetstagare - audivisuell utrustning - ljudåtergivningsutrustning - Salomonöarna - Independent State of Samoa, Samoa, Samoa i Sisifo, Western Samoa (en) - elkabel - telekommunikationsutrustning - elektrisk hushållsapparat - administrativ påföljd - elektrisk industrimaskin - elmaskin - elektromagnetisk utrustning - gemenskapspåföljd - videoskiva - videokassett - inspelningsmedium - ekonomiska sanktioner - skiva - optiskt medium - inspelning - strålningsapparat - radiokommunikation - mikroelektronik - påföljd - byggindustri - elementbyggande - byggplatta - storskaligt anläggningsarbete - kartong - agglomererat trä - folkhälsa - lädervaruindustri - pälsberedningsindustri - São Tomé och Príncipe - Sarawak - sybehör - Sardinien - syntetfiber - naturfiber - diverse industrier - bolag med begränsad ansvarighet - smycken och guldsmedsarbeten - bovete - sociala rättigheter - politiska rättigheter - ekonomiska rättigheter - stadga om de mänskliga rättigheterna - Saarland - ateism - satellit - rörelsefrihet - arbetstillfredsställelse - åtgärder mot diskriminering - know-how - etnisk diskriminering - sexuell frihet - främlingsfientlighet - jämställdhet mellan kvinnor och män - akademisk frihet - rätt till utveckling - barns rättigheter - grym och kränkande behandling - Schleswig-Holstein - skydd av barn - brott mot mänskligheten - lagens retroaktiva verkan - jämförande rätt - förvaltningsvetenskap - lokal lagstiftning - informationsvetenskap - civilrättsligt ansvar - avtalsenligt ansvar - beteendevetenskap - äganderätt - atlas - marklära - privatisering - ekonomisk vetenskap - arv - rättsvetenskap - lagstiftning om arvsrätt - andelsägande - servitut - nyttjande av rättigheter - hemvist - biologisk vetenskap - solvens - brott mot person - egendomsbrott - olaga frihetsberövande - naturvetenskap - statsvetenskap - tullbedrägeri - tillämpad vetenskap - förtal - skattebrott - geovetenskap - fängelsestraff - kriminalvårdslagstiftning - intern - samhällsvetenskap - förvandlingsstraff - frigång - konfiskation - strafflindring - överföring av interner - kriminalvårdssystem - anstaltsförvaltning - politisk splittring - åtalspreskription - förhandling - atmosfär - skolgång - rättshjälp - anhållande - rättslig undersökning - husrannsakan - rannsakningshäkte - försvarets rättigheter - val i två omgångar - val i en omgång - listval - recurso por responsabilidad CE (es) - talan i personalmål - hänskjutande till EG-domstolen för förhandsavgörande - majoritetsval - val i enmansvalkrets - handelsdomstol - parlamentssammanträde - skiljedomstol - internationell domstol - skattedomstol - torka - juridisk rådgivare - lekmannadomare - havsområde - högförräderi - banksekretess - havsbevakning - havens frihet - industrihemlighet - yttre rymd - egendom i rymden - tystnadsplikt - utnyttjande av rymden - FN-sekretariatet - utländsk medborgare - uppehållstillstånd - inresetillstånd för utlänningar - ekonomisk sektor - blandäktenskap - primär sektor - internationell rätt - nationell rätt - internationell ekonomisk lagstiftning - förvaltningsansvar - offentlig ekonomisk lagstiftning - kvartär sektor - EG-beslut - EG-direktiv - sekundär sektor - gemenskapens rättssystem - sekundärlagstiftning - Euratomdirektiv - EG-rekommendation - tertiär sektor - EG-förordning - genomförandeförordning - Euratomyttrande - försörjningssäkerhet - EKSG-yttrande - EG-domstolens yttrande - harmonisering av socialförsäkringssystem - anställningstrygghet - competencias externas CE (es) - EG-protokoll - Fusionsfördraget - transportsäkerhet - Europeiska enhetsakten - Tratado de adhesión CE (es) - produktsäkerhet - empresa común CEEA (es) - EG-kommissionen - arbetarskydd - Europeiska unionens förbindelser - Consejo de Ministros ACP-CE (es) - nukleär säkerhet - ledamot av EG-domstolen - ledamot av kommissionen - allmän säkerhet - EAC - trafiksäkerhet - acuerdo de asociación CE (es) - AVS-EG-konvention - social trygghet - Comité de Embajadores ACP-CE (es) - comité paritario ACP-CE (es) - tredje Lomékonventionen - EURES - EUF - ESF - utvidgning av Europeiska unionen - bostadstilldelning - råg - Europeiska unionen - EG:s historia - kemiskt salt - medlemskap i Europeiska unionen - LAES - gemensamt ställningstagande - gemensam åtgärd - Fördraget om Europeiska unionen - LAES-länder - europeiskt politiskt samarbete - concurso-oposición CE (es) - elevurval - kompletterande handelsmekanism - riskförebyggande - naturlig risk - industririsk - ekonomisk liberalism - tullar - tullkontroll - avgifter enligt gemensamma tulltaxan - utsäde - mått och vikter - konserv - halvmetall - bestrålning - existensminimuminkomst - personvapen - grovmalet mjöl - mecenat - anställningsprov - offentligt sammanträde - Senegal - maktfördelning - psykoanalys - silkesodling - bildkonst - kulturell mångfald - seder och bruk - tjänst - arkitektoniskt arv - kyrka - hymn - flagga - kundservice - litterär och konstnärlig äganderätt - vapenfri tjänst - aerodynamik - termodynamik - plasmafysik - laserfysik - genteknik - målning - arbetsförmedling - villkorlig frigivning - kapitalökning - vårdinstitution - jordbrukets ställning - postens finansiella tjänster - utfärdande av en lag - ledamöters ekonomiska intressen - arabiskt-afrikanskt samarbete - kostnadsfri tjänst - europeiskt-arabiskt samarbete - kommissionsdelegation - gemenskapskontroll - additionalitetsprincip - värnplikt - randområde - öregion - mest gynnad nation - avgiftsbelagd tjänst - budgetbilaga - postväsen - flerspråkig ordbok - förkortningslexikon - offentlig tjänst - uppslagsbok - tesaurus - tidskrift - underrättelsetjänst - hushållsavfall - monokultur - socialtjänst - tidning - sesam - prisstegring - parlamentssession - Seychellerna - IFC - universitet - djurtransport - föreningsrörelse - Sharja - Sicilien - stationering av styrkor - parlamentsmandat - huvudkontor - ledigt mandat - Australien - Sierra Leone - trafikanordning - foder till sällskapsdjur - Singapore - surt regn - försäkringsskada - stadsplanerare - dokumentationsverktyg - fiberduk - sirap - Egeiska öarna - Kanarieöarna - sisal - Europaparlamentets presidium - ordförande - seismologi - vice ordförande - generalsekreterare - institutionell verksamhet - institutionens säte - institutionell reform - institutionell behörighet - EG:s situation - familjeförhållande - rymdfartspolitik - självförsörjning - finansiell ställning - socialism - sammanslutning - aktiebolag - civilrättslig association - yrkessamverkan - handelsrättslig association - blandekonomibolag - investmentbolag - bolag med aktie- eller andelskapital - buss - konsumtionssamhälle - handelsbolag - kommanditbolag - dolt delägarskap - europeiskt bolag - moderbolag - ideell förening - sociologi - Sönderjylland - silke - egen konsumtion - handikappomsorg - sojaböna - lösningsmedel - Somalia - stickprovsundersökning - opinionsundersökning - sorghum - självbestämmande - Sudan - svavel - anbudsgivning - informationskälla - biståndskälla - rättskälla - underutveckling - biprodukt - jordbruksbiprodukt - självfinansiering - mjölkbiprodukt - metallbiprodukt - trasproletariat - undernäring - underbefolkning - legotillverkning - självförvaltning - familjeförsörjare - prisstöd - jordbruksprisstöd - kortfristigt monetärt stöd - nationell suveränitet - produktionsspecialisering - specialisering av handel - budgetspecificering - frivillig begränsning - fastighetsspekulation - Sporaderna - sport - Sri Lanka - Stabex - prisstabilitet - inkomststabilisering - ekonomisk stabilisering - stalluppfödning - branschavtal - automatisering - ekonomisk stagnation - försöksgård - statistik - jordbruksstatistik - gemenskapsstatistik - befolkningsstatistik - fiskestatistik - bil - ekonomisk statistik - finansstatistik - industristatistik - internationell statistik - nationell statistik - officiell statistik - regional statistik - Berlins status - Jerusalems status - tjänstemannaföreskrifter - självstyre - personalföreskrifter - rättslig status - politisk status - yrkesställning - social status - sterilisering - skatteincitament - lager - gemenskapslager - finansiell autonomi - konjunkturlager - interventionslager - överskottslager - minimilager - världslager - privat lager - offentligt lager - buffertlager - lagring - lagring av vapen - energilagring - lagring av livsmedel - dokumentlagring - Storköpenhamn - Storstrøm - jordbrukets struktur - sysselsättningsstruktur - företagsstruktur - budgetbemyndigande - ekonomisk struktur - industristruktur - institutionsstruktur - social struktur - bedövningsmedel - cancerframkallande ämne - farligt ämne - godtagna konkurrensbegränsningar - exportsubvention - livsmedelsersättning - överlåtelse av jordbruksföretag - filial - socker - vitsocker - råsocker - betsocker - transporttillstånd - rörsocker - Sverige - avgivna röster - allmän rösträtt - självmord - Schweiz - Sulawesi - Sumatra - utnyttjad jordbruksareal - ersättare - pristillägg - datamedium - magnetiskt medium - nedskärning av arbetstillfällen - avskaffande av tullar - överstatlighet - överexploatering av resurser - skogsareal - jordbruksareal - gräsmark - huvudareal - djupfrysning - bridreaktor - Surinam - överbefolkning - valutaavtal - motorväg - överproduktion - marknadsövervakning - biståndsuppehåll - påföljdsuppskov - befrielse från tullar - Swaziland - skogsvård - Österrike - Syrien - Sysmin - banksystem - utbildningssystem - farming system - informationssystem - informationssystem för företagsledningen - kommunikationssystem - bokföringssystem - odlingssystem - Auvergne - FN-systemet - dokumentationssystem - valsystem - europeiskt valsystem - europeiskt bokföringssystem - Europeiska monetära systemet - internationellt valutasystem - standardiserat bokföringssystem - tobak - rökning - Taiwan - Tanzania - matta - flygfraktsats - transporttaxa - tulltaxa - Gemensamma tulltaxan - järnvägstaxa - förskott - posttaxa - förmånstull - passagerartaxa - infrastrukturavgift - tjur - självförsörjningsgrad - växelkurs - preliminärt budgetförslag - momssats - flytande växelkurs - centralkurs - representativ kurs - Tawal - prisbestämning - axelavgift - exportskatt - importskatt - stämpelskatt - utjämningsavgift - avgift med motsvarande verkan - producenters medansvar - transiteringsavgift - skatt på inkomst av näringsverksamhet - bränsleaccis - civilflyg - fordonsskatt - Tchad - Tjeckoslovakien - odlingsteknik - ledningsmetoder - installationsutrustning - teknik - livsmedelsteknik - militärflygplan - materialteknik - mjuk teknik - energiteknik - mellanteknik - kärnteknologi - oljeteknik - telekommunikation - telefax - fjärranalys - fjäderfäuppfödning - kabel-TV - telegraf - telematik - telefon - tv - telex - vittnesmål - vila - politisk riktning - Europeiska valutaavtalet - []plan, flygmaskin, flygplan - stress - handelsvillkor - terminologi - byggtomt - industritomt - nedlagd jordbruksmark - jordbruksmark - kronojord - ouppodlad mark - åkermark - yttrande - nyodlad mark - utomeuropeiskt territorium - terrorism - Thailand - te - terapi - avhandling - EG-yttrande - Thessalien - Västthrakien - Timor - Östtimor - titan - växel - biljett - Togo - Tonga - tortyr - Toscana - torv - massturism - solros - Europaparlamentsyttrande - toxikologi - narkotikamissbruk - traktor - Trade Expansion Act - översättning - EG-fördrag - Parisfördraget - Romfördraget - Euratomfördraget - Warszawapaktsländer - mjölkmaskin - vattenbehandling - informationsbehandling - ordbehandling - databehandling - malmbearbetning - växtskyddsbehandling - finansiell transaktion - omlokalisering av företag - kapitalöverföring - överföring av pensionsrätt - folkomflyttning - tekniköverföring - havre - bearbetning av livsmedel - gemenskapstransitering - tulltransitering - translitteration - dataöverföring - överlåtelse av egendom - abort - lufttransport - kombinerad transport - energitransport - upplandstransport - befordran av varor - ytbefordran - personbefordran - kollektiv transport - illegal abort - järnvägstransport - transport på inre vattenväg - individuell transport - interkontinental transport - inrikestransport - internationell transport - internationell vägtransport - transport inom gemenskapen - sjötransport - Abu Dhabi - multifiberavtal - abort av hälsoskäl - nationell transport - kabeltransport - rörledningstransport - transport för annans räkning - transport för egen räkning - kollektivtrafik - regional transport - vägtransport - skolskjuts - halvkollektiv transport - transport under tullkontroll - underjordisk transport - förortstrafik - landtransport - gränsöverskridande transport - stadstransport - transportör - arbete - hemarbete - kväve - löpandebandsarbete - heltidsarbete - deltidsarbete - svart arbete - lagarbete - nattarbete - barnarbete - skiftarbete - skolarbete - äldre arbetstagare - olaglig arbetskraft - gemenskapsarbetstagare - gränsarbetare - funktionshindrad arbetstagare - Baden-Württemberg - kroppsarbetare - migrerande arbetstagare - säsongsarbetare - socialarbetare - anläggningsarbete - klöver - Bahamas - Trentino-Alto Adige - statskassa - Trinidad och Tobago - triticale - Bahrain - byteshandel - trust - kanal, rör, rörledning, slang, trumma, tub - djurtuberkulos - volfram - Tunisien - turbin - Turkiet - förmyndarskap - bär - Tuvalu - rörledning - moms - UDEAC - UDEAC-länder - BLEU - Europeiska tullunionen - VEU-länder - ITU - Umm al-Qaywayn - enhällighet - UNCRD - Unesco - nationell samling - VEU - hyreskontrakt - UAS - tullunion - ekonomisk union - Ekonomiska och monetära unionen - Europeiska betalningsunionen - Interparlamentariska unionen - preferensavtal - hyreskontrakt för affärslokal - UEMOA-länderna - valutaunion - UNIR - Unisist - Unitar - djurenhet - jordbruksarrende - UNRWA - APU - UPU - uran - urbanisering - stadsplanering - USSR - Uruguay - transportanvändare - prisfall - nyckelfärdig fabrik - nyttjanderätt - informationsanvändare - användning av bistånd - vattenanvändning - energianvändning - markanvändning - fredlig användning av energi - Utrecht - handelsbalans - semester - vaccin - vaccination - ko - am- och diko - mjölkko - Valle d'Aosta - mervärde - börsvärde - handelsvärde - underskott i betalningsbalansen - tullvärde - värdepapper - vanadin - Vanuatu - Vatikanstaten - kalv - fordon - svävare - tvåhjuligt fordon - motorfordon - jordbruksfordon - elfordon - spårbundet fordon - nyttofordon - Vejle - Veneto - betalningsbalansens osynliga poster - Venezuela - försäljning - kreditförsäljning - hemförsäljning - detaljförsäljning - rabatterad försäljning - auktionsförsäljning - direktförsäljning - grossistförsäljning - betalningsbalans - tullfri försäljning - distansförsäljning - fruktträdgård - granskning av räkenskaper - glas - Danmark väster om Stora Bält - Västsjälland - Bali - beklädnad - kött - nötkött - getkött - hästkött - buffelkött - kalvkött - fjäderfäkött - urbenat kött - färskt kött - Balkan - fårkött - griskött - Viborg - parlamentets vice talman - brottsoffer - civilt offer - krigsoffer - text-TV - interaktiv videotex - yrkesintroduktion - andra valomgången - föreningsliv - affärsliv - politik - skolliv - samhällsliv - Vietnam - vingård - stad - medelstor stad - ny stad - satellitstad - vin - smaksatt vin - vitvin - lantvin - kvalitetsvin - bordsvin - vin på flaska - starkvin - band - mousserande vin - rosévin - rödvin - icke-mousserande vin - vinberedning - sexuellt våld - våld - regeringsvåld - politiskt våld - överföring - Bangladesh - vitamin - vinodling - inre vattenväg - internationell vattenväg - motortrafikled - bank - landsväg - väg i stadsområde - vägväsen - stöld - fjäderfä - Afrikanska utvecklingsbanken - slaktat fjäderfä - värpfjäderfä - levande fjäderfä - handelsvolym - transaktionsvolym - röstning - blankröst - jordbruksbank - omröstning om en text i dess helhet - omröstning om en lag - elektronisk omröstning - omröstning genom namnupprop - ogiltig röst - obligatorisk röstning - förtidsröstning - poströstning - röstning genom ombud - parlamentsomröstning - centralbank - preferensröstning - offentlig röstning - sluten omröstning - resa - paketresa - gruppresa - vulkanologi - jordbrukets rådgivningsorgan - Wallis och Futuna - yoghurt - affärsbank - Yemen - före detta Sydyemen - Yorkshire and Humberside - Jugoslavien - Demokratiska republiken Kongo - Zambia - Zeeland - Zimbabwe - zink - föreningsbank - arid zon - klimatzon - bostadsområde - fångstområde - frihandelsområde - fiskezon - exklusiv ekonomisk zon - ekvatorialzon - frizon - SALT-avtalet - investeringsbank - kall zon - fuktig zon - valutaområde - fotgängarzon - förorenat område - skyddat område - katastrofområde - subtropisk zon - förortsområde - taxezon - utvecklingsbank - tempererad zon - tropisk zon - stadsområde - zoologi - landshypotek - Världsbanken - folkbank - privatbank - offentlig bank - Barbados - sektorsavtal - prislista - stång - låg lön - databas - militärbas - Basilicata - Basse-Normandie - Niedersachsen - TAB - fartyg - råvaruavtal - fiskefartyg - tankfartyg - byggnad - fritidsbåt - industribyggnad - offentlig byggnad - Bayern - tullavtal - sköna konster - EIB - Belgien - regioner och språkområden i Belgien - Belize - vinst - biståndsmottagare - Benelux - Benelux-länder - Benin - Berlin - Bermuda - näringsbehov - bostadsbehov - arbetskraftsbehov - befolkningstillväxt - vattenbehov - vegetabiliskt fodermedel - finansieringsbehov - betong - foderbeta - sockerbeta - BEUC - smör - vegetabiliskt smör - Bhutan - produktionsökning - bibliografi - bibliotek - barnbibliotek - nationalbibliotek - folkbibliotek - vetenskapligt bibliotek - universitetsbibliotek - tvåkammarsystem - IDB - ackulturation - slum - IBE - allmänning - kulturminne - konsumtionsvara - varaktig konsumtionsvara - icke varaktig konsumtionsvara - social välfärd - åtalspunkt - öl - balansräkning - försörjningsbalans - energibalans - personalekonomisk redovisning - biokemi - biokonversion - biologisk nedbrytbarhet - bioenergi - biogas - biografi - biologi - biomassa - biosfär - tvåpartisystem - polarisering - Myanmar - köp - kexfabrik - vismut - vete - durumvete - mjukt vete - prisstopp - oxe - brännved - konstruktionsvirke - kreditköp - skogsplantering - dryck - alkoholhaltig dryck - alkoholfri dryck - Bolivia - statsskuldsväxel - Bonaire - räntesubvention - trikåvaror - interventionsköp - Borneo - Bornholm - botanik - Botswana - buddism - bageri - Bourgogne - varubörs - nötkreatur - syra - provinsen Flamländska Brabant - Nordbrabant - provinsen Vallonska Brabant - Bremen - Brasilien - Bretagne - patent - europeiskt patent - BIS - oorganisk syra - brom - brucellos - buller - Brunei - budget - gemenskapsbudget - statsbudget - försvarsbudget - extraordinär budget - organisk syra - familjebudget - presupuesto operativo CECA (es) - reklambudget - ändringsbudget - europeisk socialbudget - tilläggsbudget - upptagande i budgeten - Bulgarien - valsedel - stål - informationsbyrå - vallokal - parlamentspresidium - partiledning - administrativa formaliteter - kontorsautomatisering - smörolja - skuggkabinett - Abruzzo - Azorerna - kustsjöfart - kakao - fastighetsregister - chef - administrativ chef - EG:s språktjänst - AVS-länder - mellanchef - högre chef - Comecon - Comecon-länder - kaffe - sparbank - hypotekskassa - Calabria - kostnadsberäkning - förvärvande av egendom - läsårsplanering - Kamerun - regleringsår - valkampanj - Campania - camping - Kanada - Panamakanalen - inlärning - cancer - kandidat - sockerrör - ÖAG - Kap Verde - dokumentanskaffning - capacidad de obrar (es) - lastkapacitet - rättslig handlingsförmåga - capacidad de disfrute (es) - veto - procedimiento consultivo (es) - ministerium - skattmästare - lokalt vald representant - självstyrande enhet - regionalförvaltning - kolonialism - vetenskapligt utbyte - produktionskapacitet - militära sanktioner - internationell hjälparbetare - Västbanksfrågan - gemenskapsrätt - nationell rätt - Europaparlamentsdelegation - Ekosoc-yttrande - gemenskapsförvaltning - Europaparlamentets samtycke - Asamblea paritaria ACP-CE (es) - Europaparlamentets ordförande - Europaparlamentets vice ordförande - Europaparlamentets kvestor - EG-domstolens dom - antieuropeisk rörelse - strukturfonder - arbetsdomstol - lagringskapacitet - advokat - tjallare - angränsande zon - polisförvar - överklagande av enskild - ekonomisk situation - produktionsfaktor - tillväxtpol - integrerat utvecklingsprogram - IMP - nord-sydhandel - transportkapacitet - spekulationskapital - offentlig finansiering - prisharmonisering - kapitalmarknad - riskkapital - EG:s allmänna budget - mamma-, moderskap, mödra- - kulturpris - rättskapacitet - anglikanism - katolicism - ortodoxi - protestantism - nöjespark - yrke inom restaurangbranschen - maffia - bioetik - hemligt sällskap - regional kultur - aids - markpris - öppet universitet - utbildningsbudget - utbytesprogram inom utbildningsväsendet - Eurydice - erkännande av utbildningar - pressföretag - teletex - datasäkerhet - interaktivt nät - filmproduktion - programindustri - audivisuell samproduktion - audivisuellt program - audivisuell produktion - informationsteknik - högupplösningstelevision - videokommunikation - audivisuell kommunikationspolitik - audivisuell piratverksamhet - europeiskt audivisuellt område - programspridningsfrihet - kommunikationstaxa - informationslagstiftning - databehandling inom rättsväsendet - fjärrladdning - programmeringsspråk - maskinöversättning - energioberoende - industrikapital - samarbetsförfarande - överföring av behörighet - startande av företag - servicebolag - personaluthyrningsföretag - bildskärmsarbete - vägcabotage - flod- och kanalbåtstransport - sjöfartskanal - förbindelse över Engelska kanalen - inrikestaxa - internationell taxa - vägtransporttaxa - rymdnavigering - förvaltningsåtgärd - aktiekapital - skogsskydd - Tyrrenska havet - Adriatiska havet - Liguriska havet - Egeiska havet - Joniska havet - insektsbekämpning - omstrukturering av jordbruksmark - insekticid - fiskebestämmelser - fiskeinspektion - huvudstad - flerårig grönsak - färsk produkt - kvalitetsstandard - säkerhetsstandard - teknisk standard - COST - forskning och utveckling - rymdforskning - rymdteknik - utländskt kapital - syntetiskt gummi - naturgummi - järnvägsindustri - träkol - lyxvaruindustri - den självstyrande provinsen Bolzano - den självstyrande provinsen Trento - CEPT - INCB - Habitat - EG-anställd - get - bifångst - tillåten fångstmängd - fiskfångst - fångstmängd per art - total fångstmängd - gemenskapsrättsakt - Västindien - organisk kemi - kol - motorbränsle - slaktkropp - Caricom - Caricom-länder - skoltäthet - kartell - affärshändelse - kartografi - betalningsflöde - straffregister - katalogisering - Katalonien - katalog - social yrkeskategori - valborgen - möteshandlingar - ITC - SPC - mujer (es) - man - CIU - EU-land - ECAC - CEAE - CEAO - joniserande strålning - natrium - metallbearbetning - ädelgas - död - organtransplantering - blodtransfusion - metallavfall - huvudväg inom gemenskapen - vårdnad - ungdomsutbyte - elementarpartikel - atom - analytisk kemi - spektrometri - CEAO-länder - cytologi - kalcium - medicinsk diagnos - nukleärmedicin - läkarundersökning - ledamot av revisionsrätten - byggsäkerhet - Europeiska miljöbyrån - handbok - europeisk symbol - officiellt språk - olycka i hemmet - gemenskapsprogram - tropisk skog - personliga tillhörigheter - fjärde Lomékonventionen - elektromagnetisk störning - frekvensband - legosoldat - minnesfest - vänskapsförbindelse - körkortsutbildning - dopning - Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna - EKSG - EG:s förstainstansrätt - förutsättningar för pension - gräns inom gemenskapen - campingfordon - antidumpningsåtgärd - informatikens inverkan - datakommunikation - militärt ingrepp - export av avfall - biståndsarbetare - radiobiologi - frånvaro från arbetet - påvlig akt - ECOWAS - Cedefop - Europeiska gemenskapen - Euratom - ogift person - cellulosa - CEMT - censur - Centralafrikanska republiken - kärnkraftverk - centralisering av information - Centre - köpcenter - Centro Común de Investigación CEEA (es) - datorcentral - dokumentationscenter - politisk mitt - värddator - keramik - spannmål - cerealieprodukter för livsmedel - aktie - foderspannmål - brödspannmål - CERN - ESRO - ursprungsintyg - varucertifikat - hälsointyg - EFS - åtal - upphörande av verksamhet - nedläggning av jordbruk - betalningsinställelse - eldupphör - industri- och handelskammare - direktvald kammare - förbundskammare - parlamentskammare - champagne - Champagne-Ardennes - social förändring - teknologisk förändring - hampa - chaptalisering - stenkol - kolgruvedrift - axeltryck - aktieägare - försörjningsplikt - nyttolast - last - Havannastadgan - Förenta Nationernas stadga - Europeiska socialstadgan - jakt - panna - tillgång till EG-information - tillgång till rättsväsendet - ATP-avtalet - acuerdo comercial CE (es) - acuerdo de cooperación CE (es) - Schengenavtalet - europeiskt associationsavtal - acuerdo provisional CE (es) - interinstitutionellt avtal - blandat avtal - elackumulator - gemenskapens regelverk - skadeståndstalan i brottmål - gemenskapsåtgärd - talan i tvistemål - brottmålstalan - skadeståndstalan - allmänt åtal - gemenskapsverksamhet - justering av finansiell översikt - biträdande av ett avtal - institutionsförvaltning - anslag - portugisisktalande Afrika - Afrika söder om Sahara - Europeiska myndigheten för utvärdering av läkemedel - Europeiska arbetsmiljöbyrån - våldsbrott - parkeringsplats - NAFTA - allergi - ambassad - fysisk planering - före detta DDR - före detta USSR - tjänsteålder - före detta socialistländer - England - pälsdjur - gasapparat - informationsteknikanvändning - fördjupning av Europeiska unionen - Atlantbågen - arkipelag - Armenien - SAARC - hiss - Centralasien - parlamentarisk församling - administrativt självstyre - försäljningstillstånd - anteproyecto de presupuesto CE (es) - stridsflygplan - Azerbajdzjan - Europeiska centralbanken - rättslig grund - Rhendalen - Vitryssland - nettomottagare - EBRD - strategisk produkt - djurs välbefinnande - biologisk mångfald - biotop - penningtvätt - tvättinrättning - tropiskt trä - bombplan - Bosnien-Hercegovina - Brandenburg - flygcabotage - gemenskapens stödramar - vetenskaplig beräkning - tidsplan för EMU - yrkeskarriär - utbyggnadskort - ljudkassett - NACC - OSS - kvalitetscirkel - gemenskapscertifiering - klimatförändring - byte av politiskt system - EG:s stadga om grundläggande sociala rättigheter för arbets - europeisk stadga - internationell stadga - kirurg - kyrkogård - försvårande omständigheter - förmildrande omständigheter - europeiskt medborgarskap - oskäligt avtalsvillkor - avtalsklausul - undantagsklausul - COCOM - civilrättslig lagsamling - brottsbalk - kodifiering av gemenskapsrätten - ekonomisk och social sammanhållning - hår- och skönhetsvård - lokal förvaltningsenhet - regional förvaltningsenhet - uppvärmning - Gemensamma EES-kommittén - Gemensamma rådgivande EES-kommittén - comité de gestión CE (es) - comité de reglamentación CE (es) - Regionkommittén - comité mixto CE (es) - EES gemensamma parlamentarikerkommitté - komitologi - handel med organ - konsthandel - flamländskt språkområde - fransktalande språkområde - tysktalande språkområde - Belgiens språkområden - Europaparlamentets befogenheter - EG-institutionernas befogenheter - datorstödd konstruktion - arbetsgivarförbund - fackförbund - europeisk konferens - conferencia intergubernamental CE (es) - internationell konferens - Internationella arbetskonferensen - trepartskonferens - etnisk konflikt - ledighet för politisk verksamhet - Gulfens samarbetsråd - EES-rådet - rådgivning och konsultverksamhet - pant på förorenande produkt - konsolidering av gemenskapsrätten - konsulat - förvaltningsrättsligt avtal - ekonomisk kompensation för ett avtal - nettobidragsgivare - BNI-medel - gränskontroll - kontroll av statligt stöd - exportövervakning - mellanstatlig EG-konvention - samarbete i inrikes frågor - tullsamarbete - miljösamarbete - cooperación intergubernamental UE (es) - cooperación interinstitucional CE (es) - interparlamentariskt samarbete - samarbete mellan rättsinstanser inom EU - polisiärt samarbete - cooperación policial UE (es) - bostadsrättsförening - samordning av finansiering - samordning av EMU-politik - Afrikas horn - Eurocorps - COSAC - fordran - organiserad brottslighet - urvalskriterium - konvergenskriterium - Kroatien - dubbelinkomst - cyklon - självdeklaration - förklaring om gemenskapsintresse - offentligt uttalande - utgivningstidfrist - insiderhandel - miljöbrott - sexualbrott - produktbeteckning - uppsägning av avtal - jordbruksutgift - gemenskapsutgift - gasto de funcionamiento CE (es) - gasto de investigación CE (es) - gasto operativo CE (es) - strukturutgift - undantag från gemenskapsrätten - skuld - tullskuld - andra fasen av EMU - tjänstemannaplikter - social dialog - social dialog på gemenskapsnivå - spridning av EG-information - disciplina presupuestaria CE (es) - militär disciplin - diskriminering på grund av nationalitet - reningsanordning - medicinska uppgifter - personuppgifter - talerätt - asylrätt - obligationsrätt - regional lagstiftning - tjänstemäns rättigheter - skärm - privat ecu - utbildning på ungdomsvårdsskola - personalaktier - drivhuseffekt - utarbetande av gemenskapsrätten - regionalval - foster - språkanvändning - militärövning - equilibrio institucional CE (es) - skyddsutrustning - datorutrustning - tryckluftsutrustning - värme- ochh kylutrustning - rättsfel - Eritrea - Europeiska ekonomiska samarbetsområdet - Estland - uppställning av gemenskapsbudgeten - konfessionell stat - rättsstat - förbundsstat - islamisk stat - konfessionslös stat - enhetsstat - jämförande studie - fallstudie - medborgarnas Europa - Europol - straffverkställighet - yrkeserfarenhet - sakkunnigutlåtande på begäran av domstol - extremism - datorstödd tillverkning - faciliteter för handikappade - Flevoland - internationell civilförvaltning - internationell tjänsteman - institutionernas arbetssätt - Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen - Sammanhållningsfonden - Europarådsfond - Europeiska investeringsfonden - kontorsmateriel - skattefrihet - bedrägeri mot gemenskapen - gemenskapens yttre gräns - drivhusgas - genetik - Georgien - zigenare - hungerstrejk - Visegradländer - G-24-länderna - sammanslutning av förvaltningsenheter - europeisk ekonomisk intressegruppering - sexuella trakasserier - stridshelikopter - fornhistoria - samtidshistoria - medeltidshistoria - modern historia - historik - affärstider - kulturell identitet - FFU - bild - diplomatisk immunitet - ekonomisk infrastruktur - gemenskapsinitiativ - initiativ för europeisk tillväxt - insekt - startramp - sanitära anläggningar - Europeiska institutet för offentlig administration - Europeiska monetära institutet - institución común EEE (es) - ekonomiskt instrument för miljön - oväder - sammankoppling av system - kollektivt intresse - rättsligt intresse - internatskola - Interpol - matförgiftning - jude - domstol - författningsdomstol - Kazakstan - Kirgisistan - Kosovo - miljömärke - sjö - modersmjölk - bärfarkost - europeiskt språk - minoritetsspråk - icke-europeiskt språk - regionalt språk - levande språk - skivminnesenhet - Lettland - liberalisering av marknaden - fri luftfart - Litauen - uthyrning - genomförandelagstiftning - tomtstyckning - f.d. jugoslaviska republiken Makedonien - medfödd sjukdom - näringsrelaterad sjukdom - hudsjukdom - blodsjukdom - sjukdom i matsmältningssystemet - neurologisk sjukdom - endokrin sjukdom - sexuellt överförd sjukdom - vilt däggdjur - sportevenemang - militärmanöver - tjänstekontrakt - EG:s överensstämmelsemärkning - pungdjur - material av animaliskt ursprung - mecanismo de cambio SME (es) - Mecklenburg-Vorpommern - vård av försäkringskasseansluten läkare - rättsmedicin - receptfritt läkemedel - läkemedel till djur - Kaspiska havet - Svarta havet - Röda havet - Mercosur - nationell genomförandeåtgärd - mikroorganism - vattenmiljö - havsmiljö - gruvarbetare - undersökningsmission - modem - Montenegro - monument - politisk moral - förhandlingar om ett EG-avtal - Uruguayrundan - Kombinerade nomenklaturen - farmaceutisk nomenklatur - icke-spridning av vapen - miljöstandard - ny sysselsättningsform - observatör - Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk - EG:s varumärkesbyrå - fågel - órgano de cooperación UE (es) - beslutande organ - gemensamt organ - organisering av hälso- och sjukvård - Världshandelsorganisationen - idrottsorganisation - gemenskapsinrättning - genetiskt modifierad organism - organismo y agencia CE (es) - Uzbekistan - sponsring - gemenskapssponsring - Partnerskap för fred - baltiska staterna - OSS-länder - AGS-länder - gulfstaterna - Mercosur-länder - icke-associerat land - tredje länder i Medelhavsområdet - CÖE - överlåtbara utsläppsrätter - civil personal - kontraktsanställd personal - vårdpersonal - militär personal - finansiell översikt - GUSP - rättsfilosofi - klagomål till kommissionen - skadeväxt - levande växt - mediepluralism - gemenskapens miljöpolitik - enhetlig valutapolitik - visumpolitik - enhetlig monetär politik - stratosfärförorenande ämne - infödd befolkning - pornografi - hangarfartyg - rättslig åtgärd - förhistoria - första fasen av EMU - statschef - ordförandeskap i Europeiska unions råd - kommissionens ordförande - vetenskaplig press - bevis - förebyggande av olyckor - principen om ömsesidigt erkännande - subsidiaritetsprincipen - allmän rättsprincip - procedimiento CE por infracción (es) - medbeslutandeförfarande - förlikningsförfarande - särskilt förfarande - homeopatisk produkt - återvinningsprodukt - yrke inom tullväsendet - alternativmedicinskt yrke - gemenskapens lagstiftningsprogram - operationellt program - projekt av gemenskapsintresse - proyecto de presupuesto CE (es) - främjande av Europatanken - finansprotokoll - datorstödd utgivning - offentlighet vid debatter - förtroendevotum - Tibet-frågan - prejudiciell fråga - förlängning av avtal - överklagande till EG:s ombudsman - talan som väcks vid förvaltningsdomstol - talan som väcks vid EG-domstolen - talan om upphävande av ett EG-beslut - talan om myndighetsskadeståndsansvar - miljöavgift - ekonomisk reform - politisk reform - gemenskapens tullförfarande - exporttullförfarande - ordning för gemenskapsfinansiering - alpregion - fiskeberoende region - stödberättigad region - europeisk region - industriregion på tillbakagång - folkbokföring - parlamentets arbetsordning - förhållandet medborgare-myndighet - förhållandet stat - region - relación interinstitucional CE (es) - fördelning av befogenheter - fördelning av gemenskapsfinansiering - reptil - Moldavien - Slovakien - Tjeckien - energinät - datanätverk - lokalt nät - transeuropeiskt nät - bokning - reserva presupuestaria CE (es) - parlamentsresolution - momsmedel - källskatt - omprövning av avtal - revisión de los Tratados CE (es) - omprövning av finansiell översikt - Europeiska unionens internationella roll - gnagare - rojalism - Ryssland - djurhälsa - psykisk hälsa - Sachsen - Sachsen-Anhalt - medicinsk vetenskap - skulptur - ESCB - statshemlighet - institutionssekretariat - jordbrukssektor - flygsäkerhet - säkerhets- och bevakningstjänst - sjösäkerhet - jordskalv - medvetandegörande av allmänheten - Serbien, Serbien och Montenegro - nätserver - statlig hälso- och sjukvård - apa - historisk plats - politisk situation - Slovenien - hälso- och sjukvård - sjukvård - ubåt - medicinsk specialitet - djurutställning - budgetstabilisator - utbildningsstatistik - driftledare för jordbruksföretag - hälso- och sjukvårdsstatistik - transportstatistik - turiststatistik - europeisk rättslig status - stimulantia - lagring av avfall under jord - fiskeristruktur - psykotropiskt preparat - användarstöd - läkemedelskontroll - multilateral övervakning - kommunförbund - operativsystem - databashanteringssystem - vårdsystem - databehandlingssystem - rättssystem - kalkylprogram - Tadzjikistan - finansieringsnivå - strategisk teknik - datorterminal - självstyrande palestinska territorier - territorier i före detta Jugoslavien - Thüringen - människohandel - lugnande medel - bearbetning under tullkontroll - förvaltningsinsyn - insyn i beslutsfattandet - sjuktransport - trauma - säsongsarbete - EG:s trojka - tredje fasen av EMU - Turkmenistan - administrativ tillsyn - Ukraina - Ulster-Donegal - Europeiska politiska unionen - informationsteknikanvändare - alternativ användning av jordbruksprodukter - smittbärare - stridsvagn - överträdelse av gemenskapsrätt - rättsmedel - Vojvodina - resande - demilitariserad zon - känsligt område - regeringschef - oppositionsledare - familjeöverhuvud - besättning - check - omsättning - Chile - kemi - livsmedelskemi - teknisk kemi - Kina - kirurgi - klor - programbudgetering - val av teknik - arbetslöshet - konjunkturarbetslöshet - dold arbetslöshet - kvinnoarbetslöshet - ungdomsarbetslöshet - deltidsarbetslöshet - säsongsarbetslöshet - strukturarbetslöshet - permittering - arbetslöshet på grund av ny teknik - valskolk - verksamhetsgren - arbetslös - kristendom - krom - Cypern - cider - OIM - ekonomisk verksamhet - cement - film - cirkulär - civilisation - styrande klass - underklass - medelklass - arbetarklass - bondeklass - klass, rang, socialklass, stånd - överklass - klassificering - skiljedomsklausul - spärregel - skyddsklausul - självständig verksamhet - prästerskap - kunder - klimat - luftkonditionering - bokslut - politisk klubb - WFC - Unctad - politisk koalition - kobolt - kodning - vägtrafikregler - sjötrafikregler - arbetslagsamling - lagsamling - fredlig samlevnad - medfinansiering - medbestämmande - koks - budgetsamarbete - skatteuppbörd - datainsamling - solfångare - kollektivism - landsbygdssamhälle - territoriell förvaltningsenhet - stadssamhälle - Colombia - skolanpassning - färgämne - livsmedelsfärgämne - syntetiskt livsmedelsfärgämne - naturligt livsmedelsfärgämne - raps - bränsle - ersättningsbränsle - fossilt bränsle - social anpassning - kärnbränsle - comité agrícola CE (es) - comité CE (es) - comité consultivo CE (es) - företagsnämnd - livsmedelstillsats - comité del Consejo de la Unión Europea (es) - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén - EG:s monetära kommitté - Comité paritario CE (es) - comité permanente CE (es) - comité permanente ONU (es) - comité científico CE (es) - comité técnico CE (es) - kommersiellt skiljeförfarande - revision - virtuellt bibliotek - Översättningscentrum för Europeiska unionens organ - Gemenskapens växtsortsmyndighet - Afrikanska stadgan för människans och folkens rättigheter - Europeiska energistadgan - social klausul - UNCED - Europeiskt företagsråd - Internet - elektronisk handel - Europeiska standardiseringsinstitutet - CEN - CENELEC - ETSI - erkännande av yrkesutbildningskvalifikationer - granskning av kvaliteten på jordbruksprodukter - EFTA-domstolen - riskavfall - pliktleverans - social dumpning - hävdvunnen rätt - övergångsekonomi - elektronisk utgivning - enzym - BSE - europeiska sociala samarbetsområdet - gruppen för de mest industrialiserade länderna - GATS - Riogruppen - fredsskapande - ekonomisk information - zoo - fisksjukdomar - globalisering - multimedia - Byrån för harmonisering inom den inre marknaden - Världstullorganisationen - Organet för tvistlösning - APEC - pedofili - proportionalitetsprincipen - jämförande reklam - regioner i Finland - regioner i Sverige - reglering på telekommunikationsområdet - informationssamhälle - Amsterdamfördraget - ekonomisk övergång - TRIMS - TRIPS - UNICE - yrkesliv - euroområdet - zoonos - TARIC - FFI - ECCAS - EUTELSAT - ELEC - IOE - kloning - handelstvist - bolag i svårigheter - elektronisk motorväg - intranät - extranät - webbläsare - dokumentförvaltning - elektronisk dokumentförvaltning - OCR - digitalisering - skanner - Niederösterreich - Oberösterreich - Burgenland - Kärnten - Salzburg - Steiermark - Tyrolen - Vorarlberg - Wien - APEC-länderna - CEEP - betalningsperiod - stabilitetspakten - ungdomspolitik - konsumentpolitik - gemenskapspolitik-nationell politik - Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet - RIF - åldersdiskriminering - könsdiskriminering - äldreomsorg - ogrundad uppsägning - Stockholm - Östra Mellansverige - Sydsverige - Norra Mellansverige - Mellersta Norrland - Övre Norrland - Småland med öarna - Västsverige - Östra Finland - Mellersta Finland - Norra Finland - Nyland - Södra Finland - Åland - EG:s avtal om socialpolitik - diskriminering av funktionshindrade - ECHO - OLAF - förenkling av lagstiftning - DNA - virtuell verklighet - bildsyntes - utvärderingsmetod - observation - gemenskapsmetoden - statens ansvar - simulering - importbevakning - jämförande analys - orsaksanalys - kvantitativ analys - särskild ledighet - närmare samarbete - hypermedia - hypertext - eutanasi - Palau - Norfolkön - Niue - Tokelau - Ceuta - Melilla - yttrande från gemenskapsinstitutionerna - revisionsrättens yttrande - Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna - demokratiskt underskott - hög representant för GUSP - resolución del Consejo de la Unión Europea (es) - Europeiska rådets resolution - produktionssätt - produktionsmål - produktionsteknik - transgent djur - transgen växt - innovationsspridning - prestationsnorm - föråldrad teknik - teknisk framsyn - organisation av forskningen - vetenskaplig upptäckt - försiktighetsprincip - fältundersökning - forskningsresultat - spårbarhet - hållbart jordbruk - europeiska jordbruksmodellen - plan för miljöåtgärder inom jordbruket - markpolitik - jordbruksprojekt - jordbruksområde med miljöbetingade restriktioner - trädjordbruk - felslagen skörd - jordbruksinventering - konstbevattnad odling - växelbruk - silo - energiodling - oljeväxtodling - husdjursvetenskap - boreal skog - hållbart skogsbruk - skogscertifiering - europeisk skogspolitik - Efics - medelhavsskog - tempererad skog - skogsstatistik - europeisk valuta - ecu - euribor - omräkningskurs - AsDB - CABEI - CDB - jordbrukskredit - stabilitetsprogram - europeiskt skattesamarbete - skattereform - arbetslöshet bland invandrare - yrkesinriktad fortbildning - Employment Committee (en) - europeisk sysselsättningsstrategi - arbetstagarens anpassningsförmåga - flexibilitet på arbetsmarknaden - föråldrad kompetens - brist på arbetskraft - mångsidiga arbetstagare - rekrytering från konkurrerande företag - omplacering av arbetstagare - nedflyttning till lägre befattning - Ekofinrådet - icke-deltagande land - deltagarland - materials hållfasthet - riktmärkning - ickedödande vapen - rättvis handel - koncession på tjänster - affärsavtal - internationellt skiljedomsförfarande i handelstvister - allmännyttiga tjänster - elektronisk signatur - handelsstatistik - uteslutning ur en internationell organisation - Europa-Medelhavs-partnerskapet - utvärdering av bistånd - konfliktförebyggande åtgärder - etnisk rensning - antipersonella vapen - spionage - militär hemlighet - försvarsstatistik - jordanalys - rymdvetenskap - astronautik - klimatologi - bioklimatologi - markkemi - kulturgeografi - befolkningsgeografi - regionalgeografi - geomorfologi - sedimentologi - jordmånstyp - etnografi - arbetslivssociologi - miljöekonomi - miljöundervisning - vattenskydd - minskade gasutsläpp - ansvar för miljöskador - miljöstatistik - ballena (es) - marint ekosystem - terrestert ekosystem - säl - försurning - slam från reningsverk - illegal deponi - kemiskt avfall - elektroniskt avfall - sjukhusavfall - oavsiktlig förorening - lokal förorening - internationell adoption - generationskonflikt - adoptionsrätt - ombildad familj - polygami - familjesolidaritet - diaspora - gemenskapens migrationspolitik - äldres beroendeställning - befolkningsprognos - generationsförnyelse - kristen - muslim - europeisk förening - funktionshindrades oberoende - socialt beteende - integrering av funktionshindrade - social pakt - barnpornografi - religiös turism - ungdomsvåld - våld i skolan - våld i hemmet - kulturellt undantag - europeisk identitet - religiös fundamentalism - nyreligiösa rörelser - europeiskt kulturevenemang - kulturfrämjande - allmän sjukförsäkring - medicinsk rätt - felbehandling - kronisk sjukdom - generiskt läkemedel - säkra livsmedel - palliativ vård - självreglering - förvaltningsbestämmelser - rättshistoria - oavsiktlig regelöverträdelse - mobbning - straffrihet - minderårigas straffansvar - sexturism - skiljeförfarande - eftersläpning i domstolarna - domstolsföreläggande - upphävande - exterritoriell befogenhet - rättsväsendets oberoende - sjörättsdomstol - skenäktenskap - Schengens informationssystem - religiös konflikt - rätt till hälsa - diversifiering av energiutbudet - gasfyndighet - energieffektivitet - strategisk reserv - oljefyndighet - kärnforskning - utvidgning av en internationell organisation - industriell integration - anslutningskriterium - anslutningsförhandlingar - gemensam försvarspolitik - strategi inför anslutningen - europeiskt konsumentupplysningskontor - mikrokredit - mikrofinansiering - vetenskaplig riskanalys - kosmologi - medhjälpande make - tillfälligt arbete - mekanisk vibration - skogvaktare - fred - Eurojust - europeisk arresteringsorder - Tratado de Adhesión UE (es) - Nicefördraget - stöd till brottsoffer - ungdomsvårdsskola - religionernas interna rättsregler - buddistisk rätt - kanonisk rätt - protestantisk kyrkorätt - mosaisk rätt - hinduisk rätt - islamisk rätt - eftergift av skatteskuld - olovligt byggande - gatubarn - huliganism - eftersatt stadsområde - akutmedicin - vandalism - eugenik - arbetande fattig - icke-joniserande strålning - företagstillväxt - entreprenörskap - internationell fusion - företagsstyrning - social märkning - anställdas uppköp av det egna företaget - inslussningsföretag - nystartat företag - mikroföretag - europeiskt kooperativ - undervisningskvalitet - parlamentsbibliotek - citat - lagkommentar - elektroniskt dokument - turistguide - mediatek - desinformation - Internetleverantör - Internetanvändare - sökmotor - telekommunikationspolitik - webbplats - mobiltelefon - videoövervakning - kryptografi - datavirus - grundläggande behov - regionernas relationer med EU - icke-vinstdrivande sektor - tiggeri - sociala transfereringar - ekonomiskt värde - gelatin - eterisk olja - kosttillskott - ekologisk produkt - tegel - sten - specialmetall - dieselmotor - sågverk - navigationshjälpmedel - stadstrafik - hållbar rörlighet - intelligent transportsystem - satellitnavigering - fotgängare - marktjänster - skiljande mellan kyrka och stat - konfederation - stat med autonoma regioner - oligarki - protokoll - statssymbol - nationalistparti - självständighetsparti - extremistparti - valreform - parlamentarisk utredning - utarbetande av lagar - parlamentarikers ställning - elektronisk förvaltning - regeringsförklaring - styrelseskick - parlamentarisk diplomati - vite - vräkning från en bostad - varuautomat - startkapital - estetisk kirurgi - läkarutlåtande - avbrutna studier - parabolantenn - forum - popularisering av vetenskap - kunskapshantering - hamnförvaltning - tunnel - utkontraktering - kemisk olycka - kosmetikaindustri - byggteknik - jordbrukskooperation - hjortdjur - förstörelse av vapen - utbildningssamarbete - gasindustri - internationell arbetsrätt - internationell handelsrätt - pappaledighet - interners arbete - regional marknad - regional säkerhet - ren - telemedicin - territoriell konflikt - Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet - europeisk författning - Corpus juris-dokumentet - följerätt - vetenskaplig bedömning - sociala konsekvenser - ISPA - ny växtsort - postkommunism - reproduktiv hälsa - samhällsomfattande tjänst - Internationella krigsförbrytartribunalen - den europeiska visionen - institutionellt avtal - Cefta - Centralkommissionen för Rhensjöfarten - offentligt ämbete - samvetsklausul - samregering - sammansättning hos ett parlamentsutskott - mötesledning - Interamerikanska domstolen för mänskliga rättigheter - Internationella brottmålsdomstolen - rambeslut - personlig utveckling - multietnisk stat - Mikronesiska federationen - evakuering av befolkningen - medborgarnära rättsväsende - etik i näringslivet - Organisationen för förbud mot kemiska vapen - Världsturistorganisationen - intresseorganisation för jordbruket - Andinska parlamentet - Centralamerikanska parlamentet - Naftaländerna - länderna i Kaukasus - praktisk kommunikation - förhandlingsteknik - Latinamerikanska parlamentet - förmåga att uttrycka sig i skrift - första världskriget - andra världskriget - omröstningsresultat - socialdemokrati - bestämmelser för parlamentsledamöter - geografiskt informationssystem - digital teknik - Amerikanska frihandelsområdet - Europeiska byrån för återuppbyggnad - Kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor - närpolis - interparlamentarisk delegation - buddhist [V4.1] - krigsvetenskap [V4.1] - matbespisning [V4.1] - koncilium [V4.1] - partikongress [V4.1] - CLRAE [V4.1] - medborgerliga skyldigheter [V4.1] - rätt till fysisk integritet [V4.1] - militär straffrätt [V4.1] - romersk rätt [V4.1] - skatteåterbäring [V4.1] - umgängesrätt [V4.1] - enklav [V4.1] - njursjukdom [V4.1] - apotek [V4.1] - järnvägsstation [V4.1] - busstation [V4.1] - historisk geografi [V4.1] - hindu [V4.1] - världshistoria [V4.1] - grafisk illustration [V4.1] - inkunabel [V4.1] - administrativ överträdelse [V4.1] - harmoniserande lagstiftning [V4.1] - manifest [V4.1] - manuskript [V4.1] - juridisk metod [V4.1] - mytologi [V4.1] - antiglobaliseringsrörelse [V4.1] - kulturrörelse [V4.1] - vågmästarparti [V4.1] - parti utanför parlamentet [V4.1] - monarkistiskt parti [V4.1] - regionalt parti [V4.1] - karta [V4.1] - regional polis [V4.1] - lokal polis [V4.1] - förmån utan motprestation [V4.1] - kommunal budget [V4.1] - regional budget [V4.1] - politisk propaganda [V4.1] - presidentstyre [V4.1] - primitiv religion [V4.1] - studentbostad [V4.1] - sexualitet [V4.1] - rättssociologi [V4.1] - landsbygdssociologi [V4.1] - stadssociologi [V4.1] - utbildningssociologi [V4.1] - politisk sociologi [V4.1] - distribution av gas [V4.1] - livstestamente [V4.1] - helig skrift [V4.1] - videotek [V4.1] - naturrätt [V4.1] - biometri [V4.1] - rätt till bostad [V4.1] - snabbinsatsstyrka [V4.1] - populism [V4.1] - registrerat partnerskap [V4.1] - Sammanslutningen av västindiska stater [V4.1] - patriotisk rörelse [V4.1] - ständiga representationen vid EU [V4.1] - sociokulturell grupp - tjänstemannaförbund - industriell frizon - Ringkøbing - audivisuell utrustning - Europeiska sammanslutningen för samarbete - legotillverkning - branschavtal - Storstrøm - Umm al-Qaywayn - Danmark väster om Stora Bält - räntesubvention - moderskap - audivisuell samproduktion - audivisuellt program - audivisuell produktion - audivisuell kommunikationspolitik - audivisuell piratverksamhet - europeiskt audivisuellt område - slaktkropp - social yrkeskategori - medlemsstat i EU - Gemensamma forskningscentret - Europeiska läkemedelsmyndigheten - Bosnien och Hercegovina - EG:s stadga om grundläggande sociala rättigheter för arbetstagare - Belgiens språkområden - exportövervakning - bedrägeri mot EU - EU:s yttre gräns - Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk - EU-organisation och EU-byrå - Slovakien - CENELEC - Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden - TARIC - EUTELSAT - Niederösterreich - Oberösterreich - östra Mellansverige - Sydsverige - norra Mellansverige - mellersta Norrland - övre Norrland - Småland med öarna - Västsverige - Östra Finland - Lappland - Södra Finland - Åland - statens ansvar - revisionsrättens yttrande - euribor - mångsidiga arbetstagare - Världsturistorganisationen - buddist - krigsvetenskap - matbespisning - koncilium - partikongress - CLRAE - medborgerliga skyldigheter - rätt till fysisk integritet - militär straffrätt - romersk rätt - skatteåterbäring - umgängesrätt - enklav - njursjukdom - apotek - järnvägsstation - busstation - historisk geografi - hindu - världshistoria - grafisk illustration - inkunabel - administrativ överträdelse - harmoniserande lagstiftning - manifest - manuskript - juridisk metod - mytologi - antiglobaliseringsrörelse - kulturrörelse - vågmästarparti - parti utanför parlamentet - monarkistiskt parti - regionalt parti - karta - regional polis - lokal polis - förmån utan motprestation - kommunal budget - regional budget - politisk propaganda - presidentstyre - primitiv religion - studentbostad - sexualitet - rättssociologi - landsbygdssociologi - stadssociologi - utbildningssociologi - politisk sociologi - distribution av gas - livstestamente - helig skrift - videotek - naturrätt - biometri - rätt till bostad - snabbinsatsstyrka - populism - registrerat partnerskap - Sammanslutningen av västindiska stater - patriotisk rörelse - ständiga representationen vid EU - militärlagstiftning - inlärningsmetod - mnemoteknik - psykometriskt test - Cotonouavtalet - regioner i Polen - regioner i Slovenien - regioner i Tjeckien - regioner i Slovakien - Gorenjska - Goriška - Sydöstra Slovenien - Koroška - Notranjsko-kraška - Obalno-kraška - Podravska - Pomurska - Savinjska - Spodnjeposavska - Zasavska - centrala Slovenien - Bratislavaregionen - Trnava-regionen - Trenčín-regionen - Nitra-regionen - Banská Bystrica-regionen - Prešov-regionen - Košice-regionen - Södra Böhmen - Hradec Králové - Karlovy Vary - Liberec - södra Mähren - Mähren-Schlesien - Olomouc - Pardubice - Pilsen - Prag - Ustí - Vysočina - Zlín - centrala Böhmen - Žilina-regionen - regioner i Estland - norra Estland - västra Estland - centrala Estland - nordöstra Estland - södra Estland - regioner i Lettland - Latgale - Riga - Vidzeme - Kurzeme - Zemgale - regioner i Litauen - Alytus - Kaunas - Klaipėda - Marijampolė - Panevėžys - Šiauliai - Tauragė - Telšiai - Utena - Vilnius - regioner i Ungern - Uleåborg - Västra Finland - Attika - västra Grekland - centrala Makedonien - östra Makedonien och Thrakien - västra Makedonien - Norra egeiska öarna - Södra egeiska öarna - Södra slättlandet - Norra slättlandet - centrala Ungern - norra Ungern - centrala Transdanubien - södra Transdanubien - västra Transdanubien - intellektuellt kapital - Europeiska datatillsynsmannen - EPSO - domstolsprövning - den öppna samordningsmetoden - nanoteknik - den europeiska grannskapspolitiken - UNDCP - partnerskap mellan den offentliga och den privata sektorn - diplomatiskt protokoll - Europeiska sjösäkerhetsbyrån - Europeiska byrån för luftfartssäkerhet - ENISA - digital klyfta - språkpolitik - företagens sociala ansvar - snabbläsning - trafikbrott - isbrytare - vårdbidrag - oönskad e-postreklam - organisationskultur - omplacering - Internetadress - kunskapsbaserad ekonomi - ordförandekonferens - Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier - Europeiska unionens satellitcentrum - stamcell - utlokalisering - militärkyrkogård - Masovien - Lillpolen - Schlesien - Lublin - Rzeszów - Västpommern - Kielce - Lodz - Zielona Gora/Gorzow Wlkp - Nedre Schlesien - Podlasie - Storpolen - Pommern - Opole - Kujavien-Pommern - Ermland-Masurien - föräldraförsäkring - Europeiska försvarsbyrån - Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar - Europeiska kemikaliemyndigheten - Europeiska järnvägsbyrån - Europeiska polisakademin - förbjudet vapen - Västernorrlands län - Jämtlands län - Värmlands län - Dalarnas län - Gävleborgs län - Jönköpings län - Kronobergs län - Kalmar län - Gotlands län - Blekinge län - Skåne län - Hallands län - Västra Götalands län - Uppsala län - Södermanlands län - Östergötlands län - Örebro län - Västmanlands län - Västerbottens län - Norrbottens län[Thème]

-

 


   Publicidad ▼