Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

Aarhus - sporočilo za javnost - pristojnost sodišč - koncesionar - socialno-ekonomske razmere - CCC - CREST - Agencia Europea de Productividad (es) - Agencia para la Energía Nuclear (es) - avdiovizualni dokument - Dubaj - kmetijski razvojni načrt - tiskalnik - slana voda - podtalnica - odpadne vode - družbeno-kulturni objekt - Združene države - ribištvo Skupnosti - Agencia Internacional de Energía (es) - kozji sir - kravji sir - Fujairah - vlada v izgnanstvu - avdiovizualna industrija - sodna praksa - sodna praksa ES - država članica federacije - slabe stanovanjske razmere - Vzhodna Malezija - Brettonwoodski sporazum - mikroekonomija - medmestna migracija - mestni prevoz na delo - območje vzhodno od Velikega Belta - organigram - drevo - divjačina - Aarhus - zloraba zaupanja - lepilo - državna trgovina - trgovina na drobno - trgovina na debelo - trgovina z orožjem - trgovina Vzhod-Zahod - zunanja trgovina - notranja trgovina - mednarodna trgovina - pristop k Evropski uniji - trženje - ad hoc odbor - preiskovalni odbor - Komisija za človekove pravice - komisija ZN - parlamentarni odbor - odbor EP - kvalitativna analiza - oddaja javnega naročila - stalni odbor - strokovni odbor - strokovna komisija ZN - komisionar - Britanska skupnost narodov - Evropske skupnosti - občina - pomožna sestavina - množične komunikacije - satelitske komunikacije - sporočilo za javnost - komunizem - Komori - zavarovalnica - upravna pristojnost - pristojnost Skupnosti - stvarna pristojnost - centralna uprava - izvršilna pristojnost - pristojnost držav članic - pristojnosti parlamenta - pristojnost sodišč - skupna pristojnost - krajevna pristojnost - konkurenčnost - komplementarnost trgovine - vedenje potrošnika - šolska uprava - politično vedenje - elektronska komponenta - anorganska spojina - sestava prebivalstva - sestava parlamenta - računovodstvo - finančno računovodstvo - sistem nacionalnih računov - davčna uprava - javno računovodstvo - regionalno računovodstvo - računovodja - račun - konsolidirana bilanca - poslovni račun - prodajno zastopstvo - grofija, okraj, okrožje - koncentracija prebivalstva - koncentracija oblasti - lokalna uprava - koncentracija gospodarske moči - koncentracija industrije - oblikovanje izdelka - Macedonia (es) - koncesionar - srednjeročna finančna pomoč - trajnostni razvoj - zunajzakonska skupnost - konkurenca - mednarodna konkurenca - javna uprava - priprava povzetka - začimba - pogoji za dodelitev pomoči - položaj žensk - delovni pogoji - življenjske razmere - gospodarske razmere - socialno stanje - socialno-ekonomske razmere - priprava blaga za trg - pristop k izpitu - razmere v ozračju - WCL - konferenca ZN - zaupnost - proizvodnja slaščic - spor o pristojnosti - spor o pristojnosti oblasti - zloraba pravice - sežig odpadkov - začasni uvoz - delovni spor - mednarodni konflikt - rasni konflikt - socialni konflikt - odsotnost z dela zaradi bolezni - porodniški dopust - študijski dopust - starševski dopust - plačani dopust - neplačani dopust - dopust iz socialnih pravic - zamrzovanje - konglomerat - Kongo - kratkoročni gospodarski izgledi - Connacht - Svet Evropske unije - upravni odbor - Pridružitveni svet ES - posvojitev - CCC - CCD - Aspac - Svet Evrope - države Sveta Evrope - Varnostni svet ZN - Skrbniški svet ZN - Svet evropskih občin in regij - Svet ministrov - izglasovanje zakona - Evropski svet - Nordijski svet - države Nordijskega sveta - kmetijski svetovalec - konzerviranje živil - ohranjanje ribjega staleža - ohranjanje virov - konzervatizem - tovarna konzerv - reprogramiranje javnega dolga - potrošnik - potrošnja - poraba živil - poraba vode - poraba energije - poraba gospodinjstev - sprejetje proračuna - končna poraba - domača poraba - poraba na osebo - ustava - ustanovitev stranke - ustanovitev družbe - presoja ustavnosti - gospodarsko poslopje - gradnja cest - jeklena konstrukcija - ladjedelništvo - uporaba informacij - pridobitev mnenja delavcev - zabojnik - volilni spor - odrasla oseba - tarifna kvota - kontracepcija - skrajšan delovni teden - pogodba - zavarovalna pogodba - pogodba o delu - industrijsko ponarejanje - EADI - vezan les - davčni zavezanec - upravni nadzor - kontrola zračnega prometa - nadzor proračuna - revizija poslovodenja - nadzor komunikacij - EFTA - nadzor onesnaževanja - nadzor likvidnosti - kontrola proizvodnje - kontrola kakovosti industrijskih izdelkov - netipična oblika zaposlitve - devizna kontrola - control de concentraciones (es) - ocenjevanje - nadzor nad migracijo - zloraba pooblastil - države Efte - nadzor cen - finančni nadzor - parlamentarni nadzor - fitosanitarni nadzor - zdravstveni nadzor - Konvencija CIV - kolektivna pogodba - letališče - Konvencija iz Arushe - Lomejska konvencija - Lomejska konvencija I - Lomejska konvencija II - konvencija iz Yaounde - konvencija ZN - ekonomska konvergenca - pretvarjanje energije - konvertibilnost valute - Cookovi otoki - upravno sodelovanje - trgovinsko sodelovanje - kulturno sodelovanje - gospodarsko sodelovanje - evropsko sodelovanje - finančno sodelovanje - aerosol - industrijsko sodelovanje - institucionalno sodelovanje - medpodjetniško sodelovanje - mednarodno sodelovanje - pravosodno sodelovanje - vojaško sodelovanje - monetarno sodelovanje - politično sodelovanje - regionalno sodelovanje - raba zemljišč - znanstveno sodelovanje - sodelovanje Jug-Jug - tehnično sodelovanje - čezmejno sodelovanje - zadruga - kmetijska zadruga - potrošniška zadruga - kreditna zadruga - usklajevanje pomoči - København - objava cen - solastnina - Južna Koreja - Severna Koreja - Coreper - korporativizem - maščobe - živalske maščobe - rastlinske maščobe - dopisovanje - korozija - članstvo v stranki - korupcija - Korzika - Kostarika - borzna kotacija - Slonokoščena obala - prispevek za socialno varnost - dajatev za sladkor - bombaž - državni udar - čarterski prevoz - Sodišče ES - Računsko sodišče ES - Evropsko sodišče za človekove pravice - Meddržavno sodišče - migracijski tok - vodotok - Afganistan - tečaj vrednostnih papirjev - borzni posrednik - stroški opreme - investicijski stroški - stroški kapitala - distribucijski stroški - obratovalni stroški - stroški izobraževanja - Afrasec - gradbeni stroški - stroški onesnaževanja - stroški zdravstvenega varstva - življenjski stroški - proizvodni stroški - stroški skladiščenja - neposredni stroški - stroški posojila - stroški za plače - dostop do izobraževanja - Afrika - socialni stroški - umetniško ustvarjanje - ustvarjanje delovnih mest - kredit - kratkoročni kredit - izvozni kredit - uvozni kredit - potrošniški kredit - dolgoročno posojilo - anglofonska Afrika - srednjeročni kredit - komercialni kredit - swap (es) - investicijski kredit - odobritev plačila - dokumentarni akreditiv - nepremičninski kredit - industrijsko posojilo - mednarodni kredit - smetana - srednja Afrika - sladoled - CREST - Kreta - vojni zločin - kriminologija - energetska kriza - politična kriza - gospodarska rast - Severna Afrika - Rdeči križ - lupinar, raki - Kuba - usnje - baker - kultura - pridelovanje žita - terasno pridelovanje - gojenje krmnih rastlin - Sudáfrica (es) - sadjarstvo - pridelovanje industrijskih rastlin - pridelava vrtnin za trg - trajni nasad - popularna kultura - hidroponika - pridelovanje v rastlinjakih - tropsko kmetijstvo - samooskrbno kmetijstvo - seštevanje pokojnin - frankofonska Afrika - Curaçao - Kikladi - gospodarski ciklus - Danska - regije Danske - parlamentarna razprava - krčenje gozdov - decentralizacija - razrešnica glede proračuna - África meridional (es) - odpadki - kmetijski odpadki - industrijski odpadki - neuporabni odpadki - radioaktivni odpadki - odločba - odločba Skupnosti - odločba ESAE - zahodna Afrika - splošna odločba ESPJ - posamična odločba ESPJ - priglasitev kartelnega sporazuma - najava kandidature - obrazložitev glasu - vzhodna Afrika - gospodarski vzpon - dekolonizacija - štetje glasov - devolucija - upravna enota - delitev na volilne enote - decreto (es) - davčna olajšava - protiraketna obramba - izguba - proračunski primanjkljaj - deflacija - pridobivanje obdelovalne zemlje - razvrednotenje okolja - dostop do zaposlitve - šoloobvezna starost - prestopništvo - mladoletniško prestopništvo - prošnja za zaposlitev - povpraševanje potrošnikov - energetske potrebe - odstop vlade - zastopstvo v tujini - demokracija - ljudska demokracija - demokratizacija - demokratizacija izobraževanja - demografija - denaturacija - hitro pokvarljivo blago - Agencija za preskrbo ESAE - gostota prebivalstva - departma - čezmorski departma - izdatek - izdatki za hrano - proračunski odhodki - tiskovna agencija - izdatki za potrošne dobrine - odhodki za poslovanje - izvenproračunski odhodki - državni izdatki - neobvezni izdatki - obvezni izdatek - odhodki, ki nastanejo pri poslovanju - javnofinančni odhodki - depolitizacija - upadanje prebivalstva - izgnanec - prodajni zastopnik - bančna vloga - zmanjšanje vrednosti kapitala - deregulacija - razorožitev - nesreča, ki jo povzroči človek - naravna nesreča - opis delovnega mesta - puščava - širjenje puščave - dehidracija - umik kandidature - državljanska nepokorščina - uničevanje kmetijskih kultur - AEP OCDE (es) - ožina - zunanji dolg - javni dolg - zgornji dom - devalvacija - gospodarski razvoj - AEN OCDE (es) - industrijski razvoj - celostni razvoj - regionalni razvoj - socialni razvoj - tuja valuta - sladkorna bolezen - odnosi Sever-Jug - diktatura - regionalno predstavništvo - leksikon - kulturne razlike - mednarodni spor - razširjanje informacij - razširjanje kulture - omejeno razširjanje - selektivno razširjanje informacij - velikost podjetja - diploma - vodenje družbe - direktiva - direktiva Skupnosti - strankarska disciplina - fonoteka - govor - dostop do informacij - spolna diskriminacija - gospodarska diskriminacija - jezikovna diskriminacija - politična diskriminacija - rasna diskriminacija - verska diskriminacija - cenovno neskladje - ekonomske razlike - regionalne razlike - konzervans - zdravstveni dom - prehrambni viri - razpoložljivi energetski viri - krmilni mehanizem - varnostna naprava - signalna naprava - disidentstvo - razpustitev parlamenta - odvračanje - destilacija - distribucija in prodaja - distribucija energije - oskrba z vodo - oskrba z električno energijo - izključna prodaja - diverzifikacija proizvodnje - razpršenost izvoza - delovodja - mednarodna delitev dela - razveza zakonske zveze - pravna doktrina - dokument - avdiovizualni dokument - osebni dokument - sejno gradivo - pozidano območje - carinska listina - uradni dokument - parlamentarni dokument - dokumentacija - Dodekanez - Dominika - škoda - vojna škoda - odškodnina - donacija - darilo - carina - Dubaj - dvojna obdavčitev - dvojno državljanstvo - dvojna zaposlitev - podeželsko naselje - začasna dvanajstina - bagranje - odvodnjavanje - Drenthe - pravica do izobraževanja - pravica do obveščenosti - pravica do kulture - mestno naselje - pravica do sodnega varstva - upravno pravo - letalsko pravo - protidampinška carina - pravica do dela - bančno pravo - pravo prenosnih vrednostnih papirjev - civilno pravo - trgovinsko pravo - pravo Skupnosti - politična agitacija - ustavno pravo - običajno pravo - avtorska pravica - taksa za vpis v register - pristojbina za pristajanje - pravica do ustanavljanja - pravica do stavke - energetsko pravo - pravo okolja - ekonomski agregat - vesoljsko pravo - pravice posameznika - konkurenčno pravo - družinsko pravo - vojno pravo - mednarodno pomorsko pravo - pravica do demonstriranja - ribolovne pravice - dostop do poklica - predkupna pravica - pravica odpovedi najemne pogodbe - aktivna volilna pravica - zavarovalno pravo - patentno pravo - pravo držav - pravice tujcev - pravice manjšin - pravo družb - prometno pravo - stanovanjsko pravo - delovno pravo - volilna zakonodaja - polkmetije - finančna zakonodaja - davčno pravo - mednarodno davčno pravo - zakonodaja o gozdovih - mednarodno humanitarno pravo - mednarodno pravo - mednarodno zasebno pravo - mednarodno javno pravo - ekološko kmetovanje - pomorsko pravo - pravo zakonske zveze - nacionalno pravo - jedrsko pravo - kazensko pravo - gospodarski prekršek - mednarodno kazensko pravo - zasebno pravo - tržno kmetijstvo - javno pravo - kmetijsko pravo - socialna zakonodaja - teritorialno pravo - politična desnica - državljanske pravice - človekove pravice - pravice žensk - pogodbeno kmetovanje - posebne pravice črpanja - damping - življenjska doba - trajanje šolanja - trajanje najema - delovni čas - zakonsko določen delovni čas - države ZADM - skupna kmetijska obdelava - Vzhodna Anglija - voda - vode Skupnosti - pronicajoča voda - kopalne vode - žgane pijače - celinske vode - hribovsko kmetijstvo - mednarodne vode - slana voda - podtalnica - površinska voda - teritorialne vode - odpadne vode - trgovina s kmetijskimi proizvodi - trgovinski promet - kmetijska proizvodnja za lastno porabo - izmenjava informacij - izmenjava publikacij - trgovina izven Skupnosti - trgovina znotraj Skupnosti - trgovinska menjava po skupinah držav - trgovinska menjava po državah - blagovna menjava po izdelkih - vzorčenje - ekstenzivno kmetijstvo - plačilna lestvica - razsvetljava - šola v tujini - evropska šola - mednarodna šola - mala šola - nacionalna šola - ekologija - ekologizem - ekonometrija - dostop na trg - intenzivno kmetijstvo - gospodarstvo - agrarna ekonomija - kolektivno gospodarstvo - dogovorno gospodarstvo - ekonomija obsega - varčevanje z energijo - strukturno prilagajanje - vojno gospodarstvo - ekonomika podjetij - regije Avstrije - sredozemsko kmetijstvo - tržno gospodarstvo - naturalno gospodarstvo - ekonomika prometa - nadzorovano gospodarstvo - gospodinjska opravila - gozdno gospodarstvo - industrijsko gospodarstvo - svetovno gospodarstvo - mešano gospodarstvo - nacionalno gospodarstvo - kmetijsko-živilski sektor - plansko gospodarstvo - postindustrijsko gospodarstvo - javno gospodarstvo - regionalno gospodarstvo - siva ekonomija - mestno gospodarstvo - Škotska - ekosistem - evro - živilskopredelovalna industrija - založništvo - izobraževanje - pouk na domu - umetnostna vzgoja - primerjalna pedagogika - osnovno izobraževanje - množično izobraževanje - izobraževanje odraslih - izobraževanje tujcev - neformalna izobrazba - permanentno izobraževanje - telesna vzgoja - predšolska vzgoja - zdravstvena vzgoja - spolna vzgoja - posebni izobraževalni programi - sladilo - število učencev - agronomija - radioaktivne odpadne vode - enako plačilo - enako obravnavanje - enakost pred zakonom - Egipt - Salvador - širitev trga - citrus - vpis v volilni imenik - volitve - predčasne volitve - evropske volitve - posredne volitve - lokalne volitve - nacionalne volitve - parlamentarne volitve - nadomestne volitve - IDA - predsedniške volitve - predhodne volitve - volilno telo - elektrokemija - elektrometalurgija - elektronika - elektrotehnika - živinoreja - gospodarska podpora - talna reja - gojenje rakov - intenzivna živinoreja - učenec - pasivna volilna pravica - odstranjevanje odpadkov - emancipacija - pakiranje - pašna vzreja - stekleničenje - pomoč za zaposlovanje - izseljevanje - Emilija-Romanja - Združeni arabski emirati - države Združenih arabskih emiratov - izdaja vrednostnih papirjev - emisija denarja - prometna nesreča - zaščiteno delovno mesto - uslužbenec - pisarniški delavec - zaposleni v javnih službah - delodajalec - najem posojila, posojilo - pomoč tujini - najem posojila Skupnosti - mednarodno posojilo - zadolževanje javnega sektorja - živilski emulgator - zadolženost - energija valov - alternativna energija - izvozna pomoč - tradicionalna energija - električna energija - energija vetra - geotermalna energija - hidravlična energija - hidroelektrična energija - energija plimovanja - jedrska energija - obnovljiva energija - pomoč na hektar - sončna energija - toplotna energija - otrok - zapuščeni otrok - otrok migranta - nezakonski otrok - edinec - namenska poraba - gnojilo - kemično gnojilo - investicijska pomoč - organsko gnojilo - pitanje - politična ugrabitev - pregled gospodarskih gibanj - potrošniška raziskava - družbena raziskava - zapis podatkov - evidenca dokumentarnega gradiva - subvencioniranje gradnje - oplemenitenje goriva - učitelj - poučevanje - učenje na daljavo - kmetijsko izobraževanje - programirani pouk - konfesionalno šolstvo - poučevanje jezika - splošno izobraževanje - brezplačno šolanje - pomoč za posodobitev - laično šolstvo - medicinsko izobraževanje - obvezno šolanje - usposabljanje za pomožno zdravstveno osebje - multidisciplinarno izobraževanje - podiplomsko izobraževanje - osnovnošolsko izobraževanje - zasebno šolstvo - poklicno izobraževanje - javno šolstvo - proizvodna pomoč - znanstveno izobraževanje - srednješolsko izobraževanje - visokošolsko izobraževanje - tehnični pouk - kartelni sporazum - horizontalno povezovanje - prepovedan sporazum - mednarodni kartel - vertikalno povezovanje - pomoč v hrani - vzajemna pomoč med kmeti - necarinska ovira - carinska ovira - tehnična ovira - carinsko skladišče - vrsta podjetja - obrtno podjetje - trgovsko podjetje - skupni podjem - podjetje za izposojo - prevozno podjetje - tuje podjetje - evropsko podjetje - družinsko podjetje - družba za upravljanje - nepremičninska družba - družba z enim družbenikom - nesreča pri delu - pomoč socialno ogroženim - industrijsko podjetje - multinacionalna družba - zasebno podjetje - javno podjetje - vzdrževanje - pridelava poljščin - naravno okolje - prihranki - pomoč podjetjem - obvezno varčevanje - epidemija - epidemiologija - Epir - izčrpanje virov - Ekvador - kopitarji - proračunsko ravnotežje - ekološko ravnovesje - dvostranska pomoč - kmetijska oprema - javna infrastruktura - oprema vozila - elektronska oprema - industrijska oprema - družbeno-kulturni objekt - pomoč ESPJ - športni objekt - enakovrednost diplom - ergonomija - vulkanski izbruh - suženjstvo - diskontiranje - zračni prostor - evropski pravni prostor - zelena površina - pomoč Skupnosti - Španija - regije Španije - zavarovana vrsta - industrijska špijonaža - preizkušanje - jedrski poskus - Estremadura - dopolnilna pomoč za izdelke - ustanavljanje - institucija s posebnim statusom - izobraževalni zavod - gospodarska javna služba - priprava proračuna - zdravstvena ustanova - kazenski zavod - javna ustanova - kositer - sistem zlate valute - nujna pomoč - zlata podlaga - država - osebno stanje - pristojnosti v izrednih razmerah - izredne razmere - država blaginje - Združene države - državna pomoč - etanol - Etiopija - etnologija - označevanje - študija ekonomske upravičenosti - tržna raziskava - analiza delovnega procesa - študent/dijak - tuji študent - gospodarska pomoč - evrokredit - evrovaluta - evrodolar - evroobveznica - evrotrg - evrokomunizem - Eurocontrol - evropska desnica - Evroskupina - Evropa - pomoč v naravi - severna Evropa - južna Evropa - zahodna Evropa - srednja in vzhodna Evropa - Europeche - interaktivnost - evtrofikacija - ocena proračuna - ovrednotenje projekta - ovrednotenje virov - drobovina - jedrska nesreča - finančna pomoč - tehnološka presoja - izogibanje plačilu davka - izpit - kmetijski presežek - izvzetje iz obravnave ES - vodenje projekta - izvrševanje proračuna - izvršitev sodne odločbe - oprostitev priglasitve kartelnega sporazuma - tarifno izvzetje - proračunsko leto - beg možganov - kmet - kmetijsko gospodarstvo - državno kmetijsko gospodarstvo - mešana kmetija - izkoriščanje morja - izkoriščanje virov - družinska kmetija - raba gozda - kmetija za proizvodnjo mleka in mlečnih izdelkov - razstrelivo - izvoz - izvoz kapitala - razlastitev - multilateralna pomoč - izgon - eksteritorialnost - izkopavanje rude - izročitev - skrajna desnica - skrajna levica - Daljni vzhod - izstavljanje računov - nepovratna pomoč - nizek dohodek - stečaj - lakota - vrsta posesti - kmetovanje na lastni zemlji - mešana posest - družina - velika družina - svaštvo - FAO - zasebna pomoč - žitna moka - fašizem - živalstvo - ESMS - plodnost - gospodinja - regionalna pomoč - migrantka - EKUJS - Jamstveni oddelek EKUJS - Usmerjevalni oddelek EKUJS - železo - zakup kmetijskih zemljišč - kmetijska skupnost - vzorčna kmetija - trajekt - zdravstvena pomoč - IFLA - lesno vlakno - stekleno vlakno - tekstilno vlakno - FID - IFAD - Fidži - parkljevka in slinavka - sektorska pomoč - žica - ribiška mreža - hčerinska družba - skupna hčerinska družba - financiranje - kratkoročno financiranje - dolgoročno financiranje - srednjeročno financiranje - socialno skrbstvo - financiranje Skupnosti - kompenzacijsko financiranje - dopolnilno financiranje - financiranje pomoči - financiranje industrije - financiranje izvoza - financiranje strank - financiranje proračuna - financiranje volitev - nacionalno financiranje - trošarina - mednarodne finance - sredstva lokalne skupnosti - javne finance - Finska - Fyn - davčni sistem - Unicef - jedrska cepitev - AIE OCDE (es) - določanje cen - določanje plač - provinca Zahodna Flandrija - provinca Vzhodna Flandrija - žitni kosmiči - rastlinstvo - gojenje cvetja - splavarjenje - zračna flota - IAEA - ribiško ladjevje - flota za plovbo po celinskih plovnih poteh - trgovsko ladjevje - konjunkturno nihanje - nihanje cen - gospodarsko nihanje - strukturno nihanje - fluor - MDS - IASS - UNFPA - javna služba - javni uslužbenec - evropski uradnik - obalno morsko dno - morsko dno - fundacija - sklad ES - Ajman - skupni sklad - poslovna vrednost firme - ESRR - gibljiva sredstva - Evropski monetarni sklad - lito železo - vrtanje - vrtanje v morsko dno - odložitev - gozd - varovani gozd - visoki gozd - nizki gozd - naravni gozd - gozdni nasad - carinske formalnosti - usposabljanje za vodenje - usposabljanje učiteljev - oblikovanje cen - usposabljanje na delovnem mestu - poklicno usposabljanje - valutno prilagajanje - obrazec - peč - dobavitelj - dostava dokumentov - sodni stroški - šolnina - stroški volitev - režijski stroški - izdatki za zdravila - Francija - francoski čezmorski departmaji - francoska čezmorska ozemlja - regije Francije - Franche-Comté - franšizing - oprostitev carin - goljufija - ponareditev volilnih rezultatov - ALADI - davčna utaja - Frederiksberg - Frederiksborg - obiskovanje pouka - prevoznina - Furlanija-Julijska krajina - Frizija - sir - poltrdi sir - trdi sir - države LAFTA - mehki sir - sir s plesnijo - ovčji sir - kozji sir - kravji sir - topljeni sir - mladi sir - sirarna - državna meja - sadje - lupinasto sadje - koščičasto sadje - pečkato sadje - sveže sadje - tropski sadež - Fujairah - združevanje podjetij - jedrska fuzija - Gabon - Albanija - Otočje Galapagos - Galicija - Gambija - poroštvo - kreditna garancija - zajamčeni dohodek - varstvo naložb - otroško varstvo - alkohol - potratna poraba - GATT - politična levica - levičarstvo - plin - zgorevalni plini - zemeljski plin - plinovod - kemični alkohol - praha - nizke gradnje - telica - geokemija - geografía (es) - ekonomska geografija - politična geografija - geologija - geofizika - gerontologija - poslovodenje - poslovodno računovodstvo - uprava podjetja - urejanje prostora - ravnanje z odpadki - upravljanje ribištva - upravljanje z viri - logistika - alkoholizem - kadrovske zadeve - finančno poslovodenje - poslovodenje po zastavljenih ciljih - Gana - divjad - Gibraltar - led - glukoza - zaliv - vlada - vlada v izgnanstvu - revolucionarna vlada - jedilne maščobe - industrijske maščobe - Alentejo - veliko podjetje - veliko kmetijsko gospodarstvo - Veliki Antili - brezplačno zdravstveno varstvo - Grčija - Srednja Grčija - regije Grčije - Grenada - stavka - Algarve - Grenlandija - Groningen - Andska skupina - države Andske skupine - interesna skupina - skupina podjetij - skupina G-10 - Sporazum ADR - Alžirija - politična skupina - gibanje za človekove pravice - nabavno združenje - gospodarsko interesno združenje - skupnost proizvajalcev - etnična skupina - alge - jezikovna skupina - debeli zdrob - Guadeloupe - Gvatemala - Gelderland - vojna - državljanska vojna - vojna za neodvisnost - vojna za mejo - hladna vojna - jedrska vojna - Gvineja - Gvineja Bissau - Ekvatorialna Gvineja - Gvajana - Francoska Gvajana - življenjsko okolje - podeželsko življenjsko okolje - urbano življenjsko okolje - živalska krma - prehranjevalne navade - nakupovalne navade - provinca Hainault - Haiti - halogen - Hamburg - invalid - carinsko usklajevanje - umetna krma - davčno usklajevanje - Zgornja Normandija - Burkina Faso - Havaji - helikopter - Hessen - otroška hrana - poletni čas - poslanska vprašanja - nadura - hinduizem - zgodovina - histologija - holding - Južna Holandija - Severna Holandija - pripravljeno živilo - umor - odobritev tipa - Honduras - Hongkong - Madžarska - psihiatrična ustanova - delovni urnik - predelano živilo - gibljiv delovni čas - vrtnarstvo - hmelj - živalsko olje - arašidovo olje - oljčno olje - ribje olje - težko olje - mineralno olje - prehrana - odpadno olje - rastlinsko olje - oljarna - sodni izvršitelj - humanizacija dela - ogljikovodik - vodik - hidrogeologija - prehrana živali - hidrologija - higiena živil - zdravje pri delu - hipoteka - politična ideologija - Sporazum AETR - prehrana ljudi - jam - IIEP - otok - Ile-de-France - Guam - Kanalski otoki - Kajmanski otoki - Karolinsko otočje - Privetrni otoki - Ferski otoki - Jonski otoki - Mariansko otočje - Zavetrni otoki - Otoki Turks in Caicos - Deviški otoki - zmanjšanje dolga - vpis družbe v sodni register - priseljevanje - parlamentarna imuniteta - imunologija - učinek oglaševanja - imperializem - kraj poslovanja - Nemška demokratična republika - uvoz - davek - davek Skupnosti - dohodnina - neposredni davek - davek na nepremičnine - pavšalni davek - posredni davek - lokalni davek - nacionalni davek - realni davek - davek na porabo - davek od premoženja - davek na kapitalski dobiček - davek na prenos kapitala - davek na kapital - davek na dohodek - davek na dobiček iz samostojne dejavnosti - davek na dohodek od naložb - regije Nemčije - davek od plač - davek na dobiček pravnih oseb - tiskarstvo - računovodska vknjižba - nezmožnost za delo - požar - nezdružljivost - Incoterms - Indija - povrnitev škode - zlitina - zavarovalnina - pomoč mladim kmetom - odpravnina ob odpustu - nadomestila poslancem - gospodarska neodvisnost - nacionalna neodvisnost - tehnološka neodvisnost - določanje indeksa gibanja cen - indeksiranje plač - indeksiranje dokumenta - kazalec odstopanja - gospodarski kazalec - socialni kazalec - indeks gibanja cen - Indonezija - industrializacija - letalska industrija - vesoljska industrija - volilna koalicija - živilska industrija - avtomobilska industrija - kemična industrija - filmska industrija - kulturna industrija - oborožitvena industrija - avdiovizualna industrija - informacijska industrija - obutvena industrija - dodatna dajatev - komunikacijska industrija - industrija obdelovalnih strojev - ribištvo - gostinstvo - mesnopredelovalna industrija - industrija celuloze in papirja - visoko razvita industrija - predelovalna industrija - industrija pijač - okvirni sporazum - štipendija za izobraževanje - industrija barvil - industrija gnojil - industrija umetnih mas - storitvene dejavnosti - telekomunikacijska industrija - lesna industrija - gumarska industrija - usnjarska industrija - posmrtnina - proizvodnja hladilnih naprav - industrija igrač - knjigotrštvo - pohištvena industrija - industrija sladkorja - tobačna industrija - steklarska industrija - oblačilna industrija - industrija za vakuumsko tehniko - dajatev za materinstvo - elektronska industrija - elektrotehnična industrija - izvozna industrija - urarska industrija - hotelirstvo - industrija informacijske tehnologije - mlečna industrija - lahka industrija - težka industrija - dodelitev sredstev - strojništvo - rudarstvo - jedrska industrija - optična industrija - naftna industrija - farmacevtska industrija - fotografska industrija - železarska in jeklarska industrija - tekstilna industrija - opismenjevanje - socialna neenakost - inflacija - informacija - komercialne informacije - obveščanje delojemalca - obveščanje potrošnikov - informatika - poslovna informatika - dokumentacijska obdelava podatkov - obdelava podatkov v industriji - Alzacija - medicinska informatika - kaznivo dejanje - prometna infrastruktura - industrijska infrastruktura - inženir - vmešavanje - politična zamenjava - zakonodajna pobuda - inovacija - poplava - izmikanje vojaški dolžnosti - živilska inšpekcija - inšpektorat za delo - šolska inšpekcija - veterinarska inšpekcija - aluminij - pristaniški objekti - nadzorni organ - ETUI - institucija AKP-ES - institucija EU - finančna institucija - politična ustanova - verska ustanova - specializirana organizacija ZN - izboljšanje stanovanjskih razmer - preiskovalni postopek - glasbeni instrument - finančni instrument - finančni instrument Skupnosti - INTAL - vključevanje priseljencev - gospodarsko povezovanje - evropsko povezovanje - izboljšanje proizvodnje - monetarna integracija - politično povezovanje - regionalno povezovanje - socialna vključenost - intelektualci - volja volivcev - gospodarska soodvisnost - prepoved opravljanja poklica - sporazum ES - žlahtnjenje rastlin - obresti - trgovski posrednik - Delavska internacionala - Socialistična internacionala - obvezno psihiatrično zdravljenje - interpelacija - tolmačenje - izboljševanje tal - razlaga prava - finančna intervencija - intervencija na trgu - izum - naložba - naložba v tujini - naložbe Skupnosti - neposredna naložba - tuja naložba - vlaganja v industriji - mednarodna naložba - zasebna naložba - javna naložba - regionalna naložba - nedotakljivost stanovanja - jod - Irak - Iran - Irian Jaya - razporeditev delovnega časa - Irska - Severna Irska - regije Irske - UNRISD - islam - Iceland, Republic of Iceland (en) - ISO - izoglukoza - izolator - izboljševanje gozdov - izolacija zgradbe - zvočna izolacija - toplotna izolacija - izolacionizem - Izrael - Italija - regije Italije - ledina - Jamajka - vodno gospodarstvo - Japonska - zelenjavni vrt - Java - igra na srečo - mlad človek - mladi delavec - olimpijske igre - Joint European Torus - Jordanija - uradni list - upravljanje z vodami v kmetijstvu - neprekinjen delovni čas - židovstvo - sodnik - sodna odločba - upravno sodišče - civilno sodišče - specializirano sodišče - razvoj podeželja - redno sodišče - vojaško sodišče - kazensko sodišče - sodišče za mladoletnike - socialno sodišče - sodišče zadnje instance - denarna kazen - sodna praksa - sodna praksa ES - sadni sok - zelenjavni sok - juta - Kambodža - kapok - Kenija - amandma - Kiribati - Kuvajt - Reunion - znak kakovosti - laktoza - volna - mleko - konzumno mleko - trgovinski sporazum - kondenzirano mleko - surovo mleko - posneto mleko - mleko v prahu - polnomastno mleko - fermentirano mleko - homogenizirano mleko - pasterizirano mleko - sterilizirano mleko - gnojenje tal - uvajanje izdelka na trg - država članica federacije - jezik - tuji jezik - materinščina - Languedoc-Roussillon - Laos - kunec - Lacij - Amerika - zakonitost - zakonodaja - živilska zakonodaja - protidampinška zakonodaja - protitrustovska zakonodaja - delegirana zakonodaja - farmacevtska zakonodaja - zakonodaja o zdravstvenem varstvu rastlin - zdravstvena zakonodaja - šolska zakonodaja - veterinarska zakonodaja - sklic zakonodajnega organa - samoobramba - legitimnost - zelenjava - gomoljaste zelenjadnice - listna zelenjava - plodovke - Srednja Amerika - korenovke - sveža zelenjava - stročnice - Leinster - Lesoto - levkoza - Libanon - liberalizem - Severna Amerika - liberalizacija trgovine - Liberija - svoboda združevanja - svoboda izražanja - svoboda izražanja mnenja - svoboda komuniciranja - svoboda tiska - svoboda plovbe - Južna Amerika - svoboda zbiranja - svoboda trgovine - svoboda veroizpovedi - knjigarna - prosti pretok kapitala - prosti pretok blaga - Latinska Amerika - prosto gibanje oseb - prosto gibanje delavcev - svobodna konkurenca - pravica do samoodločbe - prosti promet - svoboda opravljanja storitev - Libija - licenca patenta - dovoljenje za opravljanje trgovinske dejavnosti - izvozno dovoljenje - azbest - uvozno dovoljenje - licenca za opravljanje prevoza - odpust - kolektivni odpust - odpoved zaradi poslovnih razlogov - Lihtenštajn - pluta - provinca Liege - ribje lovišče - delovno mesto - škrob - prevozne poti - lignit - Arabska liga - države Arabske lige - Ligurija - Limburg - provinca Limbourg - omejitev trženja - pridružitveni sporazum - Amnesty International - gazirana pijača - Limousin - lan - oljni lan - ingot - jezikoslovje - liker - likvidacija - amortizacija - prisilna poravnava - potrditev izdatka - likvidnost denarnega trga - mednarodna likvidnost - nespremenljiva strankarska lista - volilni imenik - književnost - siva literatura - vračanje javnega dolga - obala - dobava - nahajališče energetskega vira - kraj kmetijske proizvodnje - najem nepremičnin - najem z možnostjo nakupa - izprtje - stanovanje - nepismenost - večstanovanjska hiša - enodružinska hiša - slabe stanovanjske razmere - socialno stanovanje - programska oprema - zakon - zakon o javnih financah - okvirni zakon - prosti čas - Lombardija - Lorena - nizka najemnina - mazivo - izposojevalnica igrač - varstvo pred požarom - ukrepi proti onesnaževanju - boj proti kriminalu - boj proti potratni porabi - razredni boj - analiza stroškov in koristi - Luksemburg - provinca Luxembourg - lucerna - liofiliziranje - Macao - stroji - kmetijski stroji - pisarniški stroji - analiza gospodarnosti - žetveni stroj - hidravlični stroj - obdelovalni stroj - pnevmatski stroj - tekstilni stroj - Mašrek - makroekonomija - Madagaskar - Madeira - input-output analiza - supermarket - diskontna prodajalna - Magreb - sodnik/državni tožilec - magnezij - delovna sila - kmetijska delovna sila - družinski delavec - delavka - analiza vode - ohranjanje delovnih mest - ohranjanje miru - abatí, borona, capi, capia, cereales, elote, maíz (es) - založba - absolutna večina - polnoletnost - večinsko glasovanje - politična večina - kvalificirana večina - tiha večina - analiza informacij - navadna večina - bolezen - bolezen živali - bolezen dihal - bolezen srca in ožilja - endemična bolezen - nalezljiva bolezen - duševna bolezen - poklicna bolezen - tropska bolezen - bolezen rastlin - nezadovoljstvo mladih - Malajski polotok - Malavi - Malezija - Maldivi - Mali - neustrezna prehrana - Falklandski otoki - slad - demografska analiza - Malta - morski sesalec - Rokavski preliv - pooblastilo - volilni mandat - mangan - kulturna prireditev - manioka - analiza bilance stanja - nekvalificiran delavec - šolski učbenik - maoizem - trg - terminski trg - kmetijski trg - kmetijski trg Skupnosti - promptni trg - stroškovna analiza - skupni trg - Arabski skupni trg - države Arabskega skupnega trga - trg Skupnosti - pogodba za dobavo blaga - javno naročilo po postopku s pogajanji - javno naročilo za izvedbo gradbenih del - devizni trg - ekonomska analiza - trg blaga - trg dela - tuji trg - finančni trg - zemljiški trg - domači trg - mednarodni trg - prosti trg - denarni trg - javno naročilo - finančna analiza - uradni trg - Marke - margarina - trgovska marža - meje nihanja - socialna izključenost - sklenitev zakonske zveze - Maroko - družbena analiza - znamka - Martinik - marksizem - obseg proračuna - denarna masa - gradbeni materiali - toplotno odporni material - svetila - anarhizem - gradbena oprema - vrtalna oprema - dvižne naprave - elektromaterial - strojna oprema - matematika - mlečna maščoba - umetne mase - ASEAN - surovine - radioaktivne snovi - Mauritius - Mavretanija - Mayotte - države CACM - finomehanika - splošna strojegradnja - države ASEAN - mehanizacija - mehanizacija kmetijstva - mehanizem deviznih tečajev - mehanizem podpore - medicina - medicina dela - preprečevanje bolezni - šolska medicina - veterina - zakol - Brettonwoodski sporazum - anatomija - posrednik - velemesto - Melanezija - melasa - gospodinjstvo - kmečko gospodinjstvo - mesečna plača - stavbno mizarstvo - kovinarstvo - vojni veteran - morje - Baltsko morje - Irsko morje - Andaluzija - Andora - Norveško morje - Severno morje - anhidrid - Sredozemsko morje - živo srebro - ukrep z enakim učinkom - kovina - kovina železove skupine - težka kovina - barvna kovina - plemenita kovina - metaloid - klavna žival - prašna metalurgija - spolovinarstvo - soržica - meteorologija - metanol - raziskovalna metoda - statistična metoda - meroslovje - glavno mesto, prestolnica - koristna domača žival - Mehika - Mezzogiorno - mikroekonomija - mikrooblika - Mikronezija - Midi Pyrenees - East Midlands - West Midlands - med - vprežna žival - migracija - dnevna migracija - vračanje migrantov - družinska migracija - prisilno preseljevanje - obmejna migracija - nezakonito priseljevanje - notranja migracija - medmestna migracija - klirinški sporazum - domača žival - mestni prevoz na delo - migracija v Skupnosti - delovna migracija - odseljevanje s podeželja - preseljevanje s podeželja v mesto - sezonska migracija - delovno okolje - šolsko okolje - politični aktivist - plemenska žival - militarizacija vesolja - militarizem - proso - železova ruda - rude neželeznih kovin - nekovinske mineralne surovine - mineralogija - živa žival - državno tožilstvo - minister - mladoletnost - narodna manjšina - spolna manjšina - mlinarstvo - izstrelek - kovinsko pohištvo - mobilnost delovne sile - mobilnost lastništva zemljišč - geografska mobilnost - menjavanje prebivališča - mobilnost študentov in dijakov - socialna mobilnost - način financiranja - način volitev - vrsta prevoza - ekonomski model - posodobitev podjetja - posodabljanje industrije - posodobitev kmetije - sprememba proračuna - Molise - mehkužec - letopis - Moluki - molibden - Monako - ustavna monarhija - univerzalizem - Mongolija - denar - rezervna valuta - elektronski prenos sredstev - bankovci - mednarodna valuta - nacionalna valuta - knjižni denar - enodomni sistem - samovlada - monografija - monopol - monopson - državni monopol - uvozni monopol - Antarktika - monopol nad informacijami - davčni monopol - Montserrat - gora - kompenzacijski znesek - etika - javna morala - smrtnost - smrtnost dojenčkov - poklicna umrljivost - motor - predlog nezaupnice - motivacija potrošnika - antibiotik - politična motivacija - avtonomistično gibanje - protirasistično gibanje - politično gibanje - pretok kapitala - žensko gibanje - mladinsko gibanje - narodnoosvobodilno gibanje - sporazum o dopolnitvi - ekološko gibanje - evropsko gibanje - delavsko gibanje - kmečko gibanje - socialno gibanje - komunikacijsko sredstvo - mediji - kmetijska proizvajalna sredstva - prevozno sredstvo - srednje veliko podjetje - srednje veliko kmetijsko gospodarstvo - Mozambik - večjezičnost - večstrankarski sistem - Munster - muzej - glasba - Britanski Antili - gojenje gob - NAFO - Namibija - provinca Namur - nataliteta - nacionalsocializem - nacionalizacija - Francoski Antili - nacionalizem - državljanstvo - državna pripadnost pravne osebe - naturalizacija - Nauru - Navarra - zračni promet - rečna plovba - pomorski prevoz - Nizozemski Antili - tovorno plovilo - ladja za prevoz tovora v maonah - trgovec - kolektivna pogajanja - tokijski krog pogajanj - Dillonov krog pogajanj - Kennedyjev krog pogajanj - carinska pogajanja - antisemitizem - Nepal - nevtralnost - NIC (es) - Nikaragva - nikelj - Niger - stopnja izobrazbe - stopnja onesnaženosti - provinca Antwerpen - življenjski standard - raven hrupa - palmov oreh - nomadstvo - nomenklatura - ekonomska klasifikacija - nomenklatura kmetijskih proizvodov - carinska nomenklatura - ANZUS - neuvrščenost - neodvisni poslanec - nenasilje - Severna Jutlandija - Nord-Pas-de-Calais - standardizacija - standard - norma alimentaria (es) - države ANZUS - biološki standard - tržni standard - standardi dela - družbena norma - notar - apartheid - novi gospodarski red - Nova Kaledonija - Nova Zelandija - dejavnik obremenjevanja okolja - neveljavnost volitev - stopnja sklepanja zakonskih zvez - ICAO - APO - sporazum o sodelovanju - oseba brez državljanstva - ugovor vesti vojaški dolžnosti - obveznica - dolžnost preživljanja - konkurenčna klavzula - razvojna ovira - OCAM - države OCAM - aperitiv - OECD - države OECD - ocean - Južno ledeno morje - Severno ledeno morje - Atlantski ocean - Indijski ocean - Tihi ocean - Oceanija - oceanografija - čebelarstvo - OCAS - države OCAS - OAS - države OAS - območje vzhodno od Velikega Belta - jajce - umetniško delo - EPO - uradnik - snemalna oprema - prosto delovno mesto - ponudba energije - ponudba in povpraševanje - ponudba za prevzem - MOD - pridelava oljk - naftovod - element v sledovih - oligopol - oligopson - oliva - PLO - Oman - Umbrija - Varuh človekovih pravic ES - IMO - WMO - WIPO - WHO - Unido - OAPEC - OPEC - države OPEC - bančništvo - borzni posel - devizni posel - javno mnenje - OPOCE - opozicija - politična opozicija - zlato - računalnik - odlok - merilna naprava - dnevni red - stanovska zbornica - javni red - órgano comunitario (es) - organigram - upravna organizacija - afriška organizacija - afro-azijska organizacija - precizni instrument - ameriška organizacija - arabska organizacija - azijska organizacija - skupna ureditev trga - kulturna organizacija - organizacija šolstva - radijski aparat - organizacija proizvodnje - stanovska organizacija - OZN - organizacija stranke - organizacija prometa - tržna ureditev - Varšavski pakt - organizacija dela - televizijski aparat - organizacija volitev - evropska organizacija - medvladna organizacija - mednarodna organizacija - latinskoameriška organizacija - nevladna organizacija - elektronska naprava - ječmen - usmerjanje kmetijstva - poklicno usmerjanje - šolsko svetovanje - sirota - Eurostat - NATO - članice zveze NATO - SEATO - Afriška unija - Uganda - kmetijsko orodje - ročno orodje - objekt nizke gradnje - delavec - kvalificiran delavec - polkvalificiran delavec - Overijssel - ovca - jajčni izdelek - oksid - kisik - ozon - plačilo - predplačilo - razpis - mednarodno plačilo - plačila znotraj Skupnosti - kruh - Pakistan - panaširanje - Panama - košarica valut - peka kruha - neposredna uporaba - papirnat - Papua Nova Gvineja - davku podobna dajatev - Paragvaj - parazitologija - vozni park - železniški vozni park - narodni park - uporaba zakona - parcela - samohranilec - sorodstvo - valutna pariteta - pariteta kupne moči - parlament - Evropski parlament - nacionalni parlament - regionalni parlament - parlamentarec - uporaba prava Skupnosti - poslanec Evropskega parlamenta - delitev lastnine - komunistična stranka - konzervativna stranka - demokratska stranka - krščanskodemokratska stranka - ekološka stranka - evropska stranka - uporaba sončne energije - liberalna stranka - politična stranka - republikanska stranka - socialdemokratska stranka - socialistična stranka - delavska stranka - enostrankarski sistem - delničarstvo - udeležba žensk - soodločanje delavcev - ocenjevanje zaposlenih - volilna udeležba - politično udejstvovanje - sodelovanje v družbi - potni list - evropski potni list - pasterizacija - testenine - sporazum o prosti trgovini - vajenec - proizvodnja peciva - kulturna dediščina - organizacija delodajalcev - obubožanje - revščina - ladijska zastava - zastava ugodnosti - vajeništvo - pridružena država - Nizozemska - ČDO Nizozemske - regije Nizozemske - Baskija - Wales - države Vzhodnega bloka - oskrba - regija Loire - država donatorka - države v razvoju - čezmorske države in ozemlja - industrijska država - država članica - najmanj razvita država - tretja država - cestnina - živalska koža - oskrba z orožjem - obalni ribolov - sladkovodno ribištvo - globokomorski ribolov - gospodarski ribolov - morski ribolov - zavržek - tradicionalno ribištvo - ribič - oskrba z energijo - nove pedagoške metode - smrtna kazen - Peloponez - barža - pomanjkanje - pomanjkanje hrane - finančna izravnava - akvakultura - aktivno oplemenitenje - pasivno oplemenitenje - ribolovna sezona - prehodno obdobje ES - vozniško dovoljenje - evropsko vozniško dovoljenje - gradbeno dovoljenje - Akvitanija - ribolovna dovolilnica - dovoljenje za delo - Peru - poosebljenje oblasti - starejša oseba - razvezana oseba - poročena oseba - Saudova Arabija - pravna oseba - fizična oseba - ločena oseba - samsko gospodinjstvo - ovdovela oseba - zaposleni - letališko zemeljsko osebje - uslužbenci ES kariernega razreda A - zemeljski orešek - uslužbenci ES kariernega razreda B - uslužbenci ES kariernega razreda C - uslužbenci ES kariernega razreda D - vozniki - zaposleni v prometu - pravniški poklic - posadka - osebje kazenskega zavoda - Aragonija - finančna izguba - živalska kuga - pesticid - malo podjetje - mala in srednje velika podjetja - majhno kmetijsko gospodarstvo - majhno mesto - Mali Antili - peticija - petrokemija - naftni dolar - nafta - farmakologija - Filipini - filozofija - politična filozofija - arbitražni posel - fosfor - fotokemija - sončna celica - fiziologija dela - jedrska fizika - Pikardija - nadomestni del - Piemont - mednarodna arbitraža - dragi kamni - gorivna celica - piratstvo - ribogojstvo - kolesarska steza - kapitalska naložba - tarifni plafon - politično reševanje sporov - ravnina - krizni načrt - zazidalni načrt - Načrt iz Kolomba - razvojni načrt - načrt financiranja - plankton - drevesničarstvo - načrtovanje izobraževanja - načrtovanje družine - načrtovanje proizvodnje - načrtovanje prevoza - načrtovanje trga - gospodarsko načrtovanje - finančno načrtovanje - drevo - industrijsko načrtovanje - načrtovanje na državni ravni - regionalno načrtovanje - sektorsko načrtovanje - sadika - nasad - vodna rastlina - krmna rastlina - industrijska rastlina - oljnica - iglavec - okopavina - predivnica - tropska rastlina - pridelovanje pod folijo - plastifikator - plošča - politični program - epikontinentalni pas - platina - mavec - listavec - polna zaposlenost - svinec - plutonij - pnevmatika - UNDP - UNEP - mase in dimenzije - prodajalna - riba - sladkovodna riba - morska riba - sveža riba - Poitou-Charentes - policija - kazenskopreiskovalni oddelek - kmetijska politika - skupna kmetijska politika - nacionalna kmetijska politika - regionalna kmetijska politika - prehrambna politika - bančna politika - proračunska politika - trgovinska politika - skupna trgovinska politika - politika Skupnosti - sporazum o prostovoljnem omejevanju - arheologija - politika zaposlovanja Skupnosti - skupna ribiška politika - skupna cenovna politika - skupna prometna politika - kratkoročna ekonomska politika - kulturna politika - politika pomoči - varčevalna politika - intervencijska politika - naložbena politika - obrambna politika - razvojna politika - politika financiranja - izobraževalna politika - politika zaposlovanja - poslovna politika - okoljska politika - arhitektura - informacijska politika - komunikacijska politika - politika konkurence - gradbena politika - ribiška politika - politika kmetijske proizvodnje - raziskovalna politika - zdravstvena politika - politika rodnosti - proizvodna politika - solarna arhitektura - podporna politika - demografska politika - blokovska politika - devizna politika - izvozna politika - uvozna politika - cenovna politika - dohodkovna politika - plačna politika - arhiv - politika kmetijskih struktur - prometna politika - kreditna politika - stanovanjska politika - ekonomska politika - energetska politika - evropska obrambna politika - zunanja politika - družinska politika - finančna politika - Arktika - fiskalna politika - gozdarska politika - vladna politika - industrijska politika - notranja politika - migracijska politika - monetarna politika - kmetijsko-monetarna politika - pristaniščna politika - skupna pristaniška politika - srebro - regionalna politika - regionalna politika Skupnosti - socialna politika - strukturna politika - carinska politika - skupna tarifna politika - onesnaževalo - onesnaževalo zraka - onesnaževalo vode - onesnaževanje - Argentina - obremenitev s hrupom - onesnaževanje ozračja - kemično onesnaževanje - onesnaževanje s kopnega - onesnaževanje vode - onesnaženje živil - onesnaževanje obal - onesnaževanje vodotokov - onesnaževanje tal - onesnaževanje morja - kmetovanje na sušnem območju - organsko onesnaževanje - onesnaževanje iz kmetijskih virov - radioaktivno onesnaževanje - onesnaževanje stratosfere - toplotno onesnaževanje - čezmejno onesnaževanje - Poljska - raznovrstna kmetijska pridelava - polimer - Polinezija - Francoska Polinezija - krompir - toplotna črpalka - delovno aktivno prebivalstvo - delovno aktivno prebivalstvo v kmetijstvu - zaposlene osebe - delovno sposobno prebivalstvo - svetovno prebivalstvo - delovno neaktivno prebivalstvo - ribiški sporazum - kemično orožje - podeželsko prebivalstvo - mestno prebivalstvo - svinja - ribiško pristanišče - Portoriko - Portugalska - regije Portugalske - prevladujoč položaj - pošta in telekomunikacije - konvencionalno orožje - kalij - razvojni potencial - Apulija - plovba v potisni navezi - prah - politične pristojnosti - proračunska pooblastila - kupna moč - pooblastilo za presojo - izvršilno pooblastilo - pravica dajanja pobud - pooblastilo za nadzor - pristojnost odločanja - pooblastilo za pogajanje - pristojnost za ratifikacijo - odločanje po prostem preudarku - izvršilna oblast - sodna oblast - zakonodajna oblast - zakonsko pooblastilo - državni organi - pakiranje za prodajo - splošni preferenciali - kmetijski prelevman - prelevman ESPJ - prva zaposlitev - zgodnje otroštvo - jedrsko orožje - priprava tal - zastaranje izvršitve kazni - predsednik parlamenta - novinarji, tisk - politični tisk - dajatev za preživele družinske člane - opravljanje storitev - taktično jedrsko orožje - družinska dajatev - socialnovarstvena dajatev - posojilo - posojilo EIB - posojilo ESPJ - posojilo Skupnosti - posojilo Euratom - preprečevanje onesnaževanja - kratkoročna napoved - dolgoročna napoved - srednjeročna napoved - načrtovanje proračuna - gospodarska napoved - prednost prava - prednost prava Skupnosti - dodatno nagrajevanje - premija za zakol - premija za izkrčitev - premija za umaknitev iz prodaje - zavarovalna premija - premija za skladiščenje - zgodnje sadje in zelenjava - "načelo ""plača povzročitelj obremenitve""" - gospodarska prioriteta - oborožene sile - odločanje - politični zapornik - odvzem pravic - cene - cenovni razpon - izvozna cena - uvozna cena - potrošniška cena - poklicna vojska - proizvodna cena - kmetijske cene - cena živil - cena CIF - nabavna cena - uvozna pragovna cena - intervencijska cena - normirana cena - dogovor o cenah - vojaška oprema - ponudbena cena - orientacijska cena - osnovna cena - aktivacijska cena - maloprodajna cena - veleprodajna cena - cena energije - cena kmetijskega zemljišča - tržna cena - referenčna cena - aromat - cena umika s trga - lastna cena - cenovni prag - zaščitna cena - parkirnina - prodajna cena - cena blaga - diskriminatorna cena - precio del arrendamiento rústico (es) - svetovna tržna cena - upravna odredba - vnaprej določena cena - cena FOB - cena franko meja - sprožitvena cena - zajamčena cena - administrativna cena - ciljna cena - tovarniška cena - prosto oblikovana cena - najvišja cena - namakanje - najnižja cena - zajamčena najnižja cena - povprečna cena - preferencialna cena - znižana cena - franko cena - reprezentativna cena - umetnost - reprezentativna tržna cena - socialni problem - urbanistični problem - kemični proces - elektroliza - fizikalni proces - upravni postopek - protisubvencijski postopek - popularna umetnost - postopek sprejemanja proračuna - pravdni postopek - disciplinski postopek - sodni postopek - zakonodajni postopek - parlamentarni postopek - kazenski postopek - Bližnji in Srednji Vzhod - darilni izdelek - proizvodnja - proizvodnja na tekočem traku - kmetijska proizvodnja - proizvodnja živil - živalska proizvodnja - obrtna proizvodnja - proizvodnja Skupnosti - neprekinjena proizvodnja - proizvodnja energije - proizvodnja vodika - množična proizvodnja - ribiški proizvod - nezadostna proizvodnja - industrijska proizvodnja - svetovna proizvodnja - domača proizvodnja - rastlinska proizvodnja - produktivnost - kmetijska produktivnost - okrasni predmet - produktivnost tal - delovna storilnost - žitni proizvod - sadni izdelek - zelenjavni izdelek - ribji izdelek - sladkorni proizvod - kmetijski proizvod - živilo - predelan proizvod - živalski proizvod - mesni izdelek - kemični izdelek - anorganski kemični izdelek - koncentrat - pakirano blago - zamrznjen izdelek - kozmetični izdelek - športna oprema - embalaža - čistila - osnovni proizvod - slaščice - izdelek za široko porabo - nadomestni izdelek - dehidrirani izdelek - dietetični proizvod - lesni izdelek - toaletni izdelek - razsuto blago - prekajeni izdelek - industrijski izdelek - vnetljiv izdelek - instant izdelek - bruto domači proizvod - obsevani izdelek - mlečni izdelek - liofilizirano živilo - končni izdelek - kovinski izdelek - rudarski proizvod - domači proizvod - bruto nacionalni proizvod - nov izdelek - izdelek s poreklom - naftni derivat - farmacevtski izdelek - gospodinjski predmet - beljakovinski izdelek - rekonstituiran izdelek - hlajen izdelek - bruto regionalni proizvod - nasoljen izdelek - polizdelek - občutljiv izdelek - globoko zamrznjen izdelek - tekstilni izdelek - obrtnik - veterinarski izdelek - trgovski poklic - poklic v finančništvu - svobodni poklic - poklic v zdravstvu - pomožni zdravstveni poklici - WFP - akcijski program - program pomoči - učni program - raziskovalni program - volilni program - znanstveni napredek - naložbeni projekt - predlog proračuna - vladni predlog zakona - raziskovalni projekt - industrijski projekt - pospeševanje prodaje - pospeševanje trgovine - pospeševanje naložb - razvoj nepremičnin - napredovanje - volilna propaganda - predlog ES - odrske umetnosti - nevladni predlog zakona - javna lastnina - nepremičnine - kmetijska zemljiška posest - nepremično premoženje - industrijska lastnina - intelektualna lastnina - premično premoženje - zasebna lastnina - Aruba - iskanje rude - dolgoročna ocena možnosti - prostitucija - varstvo pred hrupom - varstvo okolja - varstvo živalstva - varstvo rastlinstva - varstvo zasebnosti - ESA - zaščita živali - varstvo delničarjev - varstvo komunikacijske zasebnosti - varstvo svoboščin - varstvo manjšin - diplomatska zaščita - varstvo potrošnikov - sporazum o specializaciji - Azija - varstvo trga - varstvo kulturne dediščine - varstvo krajine - varstvo tal - skrb za matere in otroke - protekcionizem - živalska beljakovina - sintetična beljakovina - mlečna beljakovina - Južna Azija - rastlinska beljakovina - protokol k sporazumu - protokol o sladkorju - prototip - Provence-Alpes-Côte d'Azur - provinca - psihiatrija - psihologija - psihologija dela - publikacija - publikacija Skupnosti - objava zakona - oglaševanje - nedopustno oglaševanje - objava računovodskih izkazov - objava tarif - Katar - politični azil - poklicna kvalifikacija - kakovost okolja - kakovost življenja - kakovost izdelka - količina iztovorjenih rib - socialno ogroženi sloj - pisno vprašanje - ustno vprašanje - parlamentarno vprašanje - dekontaminacija - sklepčnost - ulovna kvota - volilni količnik - radioaktivnost - oddajanje, radiodifuzija - varstvo pred sevanjem - Generalna skupščina ZN - rafiniranje nafte - rafiniranje sladkorja - grozdje - firma - repatriacija kapitala - poročilo - odnos med kmetijstvom in trgovino - odnos med kmetijstvom in industrijo - poslovno poročilo - poročilo odbora - raziskovalno poročilo - približevanje zakonodaje - približevanje politik - Ras al Khaimah - davčna osnova - ratifikacija sporazuma - razmerje - jedrski reaktor - poklicno prešolanje - ponovna oborožitev - pozavarovanje - popis - popis prebivalstva - pomoč pri izobraževanju - gospodarska recesija - prejemek - prihodki od izvoza - dopustnost postopka - raziskave - kmetijske raziskave - uporabne raziskave - energetske raziskave - iskanje dokumentov - okoljske raziskave - gozdne raziskave - ribiške raziskave - industrijske raziskave - medicinske raziskave - znanstvene raziskave - žetev - priporočilo - priporočilo Skupnosti - gospodarski sporazum - vzajemna socialna pomoč - priporočilo ESPJ - priporočilo ESAE - priznavanje diplom - gospodarska obnova - preusmeritev v hortikulturo - preusmeritev proizvodnje rejnih živali - preusmeritev industrije - preusmeritev iz mlečne v mesno proizvodnjo - preusmeritev kmetijske proizvodnje - upravna pritožba - izpodbojna tožba - tožba zaradi opustitve - tožba zaradi neizpolnitve obveznosti - pridobivanje novih delavcev - združenje - rekuperacija energije - ponovno vlaganje kapitala - recikliranje odpadkov - dišavnica - zmanjšanje vojnega sestava - zdravilna rastlina - sojino olje - sončnično olje - skrajšanje delovnega časa - divjačina - kunčje meso - koruzno olje - tarifno znižanje - posneto mleko v prahu - rediskontiranje - revalvacija - ponovni izvoz - sušeni izdelek - sredstvo za zgostitev - skrajšani postopek - pomoč kmetijstvu - referendum - preferencial Skupnosti - upravna reforma - reforma SKP - kmetijska reforma - ureditev kmetijske proizvodnje - reforma vzgoje in izobraževanja - kmetijska kvota - jamstveni prag - alternativna kmetijska proizvodnja - davek na maščobe - zemljiška reforma - kmetijsko območje z omejenimi možnostmi - kmetovalka - mladi kmet - reforma sodstva - združevanje kmetijskih gospodarstev - poročilo s kmetijskega gospodarstva - sredstvo za varstvo rastlin - begunec - herbicid - steklina - mlečna proizvodnja - nadomestek za krmna žita - politični begunec - gozdarsko združenje - odklonitev ponudbe - proizvodnja lesa - lastništvo gozdov - državni gozd - zasebni gozd - zavrnitev prodaje - gojenje školjk - proizvod iz ribogojstva - ribolovno dovoljenje - avtoritarni režim - sistem pomoči - razdružitev podjetij - transnacionalno podjetje - sporazum o izključni nabavi - podjetje v javnem interesu - prodaja prek izbranih distributerjev - zemljiškoposestni sistem - elektronska pošta - čezmejni pretok podatkov - komercialni mediji - gospodarski sistem - lokalna javna glasila - zasebni mediji - vojaški režim - prenosno omrežje - telekonferenca - evropska televizija - parlamentarni sistem - plačljiva televizija - videoteks - uporaba domačega računalnika - shranjevanje podatkov - politični sistem - računalniške aplikacije - računalniška kriminaliteta - predpisi o obdelavi podatkov - umetna inteligenca - regija - Uradni list ES - računalniško piratstvo - kmetijsko območje - nadzor volitev - opravljanje več funkcij - volilni izid - prenos pooblastil - regija glavnega mesta Bruselj - parlamentarna delegacija - starostna meja za pridobitev volilne pravice - federalizem - obalno območje - plebiscit - razdelitev glasov - svetovalna pristojnost - razvojno območje - pooblastilo za imenovanje - privilegij - radikalna stranka - gorsko območje - regija z omejenimi možnostmi - prisilno izginotje - politična manjšina - policijska kontrola - pacifizem - civilna zaščita - gospodarska regija - glasovanje po zastopniku - konzorcij - Flandrija - izvršilni organ - vladni program - obmejno območje - tržna podpora - preusmeritev gospodarstva - industrijsko območje - pomoč za preusmeritev - pomoč za prestrukturiranje - pomoč pri prodaji - pomoč industriji - prerazporeditev dohodka - sredozemska regija ES - humanitarna pomoč - pomoč beguncem - pomoč žrtvam nesreč - razvojna pomoč - prednostna regija - podeželje - novo industrializirana država - turistično območje - socialna ekonomija - ekonomski kmetijski račun - Valonska regija - študija učinkov - gospodarske posledice - spravni postopek - regionalizacija - podzemna železnica - prevozno sredstvo z veliko prostornino - prevoz v vesolju - vesoljsko plovilo - regionalizacija trgovine - vesoljska postaja - regionalizem - izposoja vozil - območje prevoza - uredba - plovno dovoljenje - cena prevoza - uredba Skupnosti - odobritev tarif - pristaniški promet - uredba ESAE - nadzor prometa - prevozna kvota - prevozni trg - registracija vozila - dokumenti vozila - reševanje sporov - trajanje prevoza - promet visokih hitrosti - prevozna listina - trajanje vožnje - tehnični pregledi vozil - potovalna agencija - finančni predpis - prevozna pogodba - družbenik - sodna poravnava - trgovinski predpisi - urbanistični predpisi - letalska linija - cestni promet - lovski predpisi - pomorska politika - konferenca ladijskih prevoznikov - prometni predpisi - odmetavanje odpadkov v morje - skladiščenje odpadkov - gradbeni predpisi - strupena snov - vozilo, ki ne onesnažuje - izkoriščanje morskega dna - nadomeščanje virov - vpliv na okolje - spremljanje stanja okolja - seizmološka služba - varstvo obale - predpisane hitrosti - upravljanje voda - nadzor nad kartelnimi sporazumi - geofizikalno okolje - stoječa voda - predpisi o naložbah - morski organizmi - rastlinstvo in živalstvo - zavarovanje - uravnavanje cen - rastlinski viri - estuarij - naravna nesreča v kmetijstvu - carinski predpisi - osutost - erozija - onesnaževanje z motornimi vozili - prevozni predpisi - onesnaževanje z ogljikovodiki - onesnaževanje s kovinami - onesnaževanje z ladij - industrijsko onesnaževanje - regulacija trga - izvozni prelevman - uvozni prelevman - kontrola rojstev - nedovoljena trgovina - intervencijska služba - Nimexe - uravnavanje trgovinskega prometa - označba porekla - odložni carinski postopek - ponovni uvoz - povračilo carin - ponovna vključitev v šolo - carinsko območje ES - socialna rehabilitacija - enotna carinska listina - poenostavitev carinskih formalnosti - zavrnitev proračuna - razčlenitev tarifne številke - trgovinski odnosi - finančni sporazum - zavarovanje izvoznih kreditov - izpust toplote - kompenzacijski posli - izvoz Skupnosti - uvoz Skupnosti - blago in storitve - oživljanje gospodarstva - reprodukcijski material - dvostranski odnosi - investicijske dobrine - rabljeno blago - trgovska mreža - kulturne povezave - industrijska poraba - svetovna poraba - merchandising (es) - teorija trženja - diplomatski odnosi - poslovni dogodek - cena brez davka - odnosi med socialnimi partnerji - prodaja z izgubo - samopostrežna trgovina - maloprodajno združenje - potujoča trgovina - samostojni trgovec na drobno - veriga trgovin - odnosi med šolo in gospodarstvom - prodajno središče na debelo - distributer - ekonomski odnosi - razpoložljiva denarna sredstva - odnos med cerkvijo in državo - osebno nezgodno zavarovanje - odnosi Vzhod-Zahod - medpanožna razmerja - denarna kriza - medinstitucionalni odnosi - devizna omejitev - mednarodni odnosi - brezobrestni kredit - diskontna stopnja - nadzor nad kreditnim potencialom - medparlamentarni odnosi - borza vrednostnih papirjev - odnosi znotraj Skupnosti - odtok kapitala - transferne cene - odnos med zakonodajno in izvršilno oblastjo - financiranje na zelo kratek rok - monetarni odnosi - financiranje podjetja - večstranski odnosi - premoženjsko zavarovanje - osebno zavarovanje - sozavarovanje - odnos mesto-podeželje - kreditna institucija - gospodarska banka - elektronsko bančništvo - zavarovanje za primer poškodbe pri delu - medčloveški odnosi - nadzor bančnega poslovanja - bančni stroški - razdelitev proračunskih sredstev - splošni proračun - odnosi z javnostmi - sredstva regij - religija - financiranje proračuna Skupnosti - prispevek držav članic - rekonstrukcija vlade - davčni sporazum - davčni nadzor - odplačevanje - izredni davek - komasacija - tarifna lestvica - odpustitev izvoznih dajatev - cena na enoto - podporna tarifa - mešana cena - nadomestitev uvoza - cena kmetijskih proizvodov - plačilo za delo - kmetijsko zavarovanje - hektarski donos - državljanska vzgoja - trgovsko izobraževanje - učno gradivo - didaktična programska oprema - odnos šola-poklicno življenje - prenova mesta - nevrobiologija - donosnost - ginekologija - nevrologija - pediatrija - stomatologija - prva pomoč - alternativna medicina - reorganizacija industrije - akustika - optika - kibernetika - petrologija - razdeljevanje pomoči - verska sekta - teologija - porazdelitev davčnih bremen - enotni trg - geografska porazdelitev prebivalstva - enoroditeljska družina - posvojeni otrok - zavarovanje motornih vozil - razporejanje proizvodnje - varstvo družine - delitev trga - umetno razmnoževanje - osemenitev - oploditev in vitro - porazdelitev bogastva - nadomestna mati - starševske pravice - razdelitev sedežev - potomec - priimek - starševske dolžnosti - ločitev - dinamika prebivalstva - razporejanje dohodka - migrant - razporeditev dela - naselitvena migracija - pomoč ob vrnitvi v matično državo - staranje prebivalstva - poklicna mobilnost - geografska porazdelitev - razvrščanje po starosti - porazdelitev na prebivalca - častno odlikovanje - prostovoljno delo - prostovoljna organizacija - zavarovanje za primer brezposelnosti - porazdelitev na zaposlenega - igre - zabavišče - elektronska igra - razvrščanje po spolu - športni ribolov - turistični tokovi - tujski turizem - kmečki turizem - razvid - turistična infrastruktura - socialni proračun - ponovna zasaditev - evropska socialna politika - preprečevanje prestopništva - kriminaliteta - telesno prizadeta oseba - prenos proračunskih sredstev - duševno prizadeta oseba - brezdomstvo - spolna pohabljenost - tedenski počitek - promet s prepovedanimi drogami - splošna medicina - socialna pomoč - socialna infrastruktura - pravo socialne varnosti - socialno delo - pomoč v gospodinjstvu - dodatna pokojnina - predstavnik sindikata - zdravstvena kartica - izdatki v zdravstvu - bolnišnični stroški - diplomatsko predstavništvo - hospitalizacija - nega na domu - bolnikove pravice - javno zdravstveno varstvo - socialna medicina - kreditno zavarovanje - zastopanje zaposlenih - zasebno zdravstvo - gradnja mest - mestna infrastruktura - nepremičninski trg - politično predstavništvo - predpisi o najemnih razmerjih - otok Man - Kastilija in León - sorazmerna zastopanost - Kastilija in Manča - Kantabrija - Baleari - Rioja - Ceuta in Melilla - zatiranje - avtonomna skupnost Madrid - avtonomna skupnost Valencia - regija Murcia - Severna Portugalska - Osrednja Portugalska - Lizbona in dolina reke Tajo - Severna Anglija - Severozahodna Anglija - Jugovzhodna Anglija - Jugozahodna Anglija - okrevanje gospodarstva - Antigva in Barbuda - Angvila - Saint Kitts in Nevis - razmnoževanje - Saint Vincent in Grenadine - Ameriški Deviški otoki - Veliki Magreb - reja živali - razmnoževanje rastlin - Marshallovi otoki - Ameriška Samoa - invalidsko zavarovanje - republika - polarno območje - Dominikanska republika - Pitcairnski otoki - delovna dolžnost - biološko orožje - orožje za množično uničevanje - strateško jedrsko orožje - informacijsko omrežje - atomska bomba - mreža knjigovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev - balistični izstrelek - vodeni izstrelek - medcelinska raketa - prometno omrežje - bojno ladjevje - železniško omrežje - vesoljsko orožje - lasersko orožje - zažigalno orožje - strelno orožje in strelivo - omrežje plovnih poti - kopenska vojska - paravojaška enota - cestno omrežje - vojaško letalstvo - rezervna sestava vojske - vojaške sile na tujem - vojna mornarica - rezerve - vojaška dolžnost za ženske - prostovoljno služenje vojaškega roka - računovodska rezervacija - izdatki za obrambo - strateška obramba - devizne rezerve - mednarodna varnost - oboroževalna politika - evropska oboroževalna politika - evropska varnost - neširjenje jedrskega orožja - omejevanje oboroževanja - jedrsko razoroževanje - naravni rezervat - usklajevanje oborožitve - prebivališče - mednarodni sporazum - dvostranski sporazum - večstranski sporazum - drugo prebivališče - mednarodna pogajanja - podpis sporazuma - mednarodni instrument - mednarodna konvencija - ostanki pesticidov - resolucija - lesni odpadki - evropska konvencija - mednarodni sporazum OZN - mednarodna politika - prenehanje pogodbe - mednarodno vprašanje - škodno zavarovanje - smola - odnosi med nemškima državama - uradni obisk - mednarodna pomoč - kodeks ravnanja - mednarodne sankcije - resolucija Skupnosti - verska skupina - družbeno-kulturna skupnost - samooskrba s hrano - politika sodelovanja - resolucija OZN - sodelovanje glede pravnih vprašanj - vojaška zasedba - resolucija EP - zasedeno ozemlje - večnacionalne sile - odgovornost - vojni ujetnik - armensko vprašanje - kurdsko vprašanje - palestinsko vprašanje - združitev Nemčije - mednarodna odgovornost - CDE - evroraketa - nadzor nad oboroževanjem - odgovornost ministra - sporazum START - sporazum ABM - območje miru - zdravstveno zavarovanje - kazenska odgovornost - OVSE - dolgotrajna brezposelnost - ponovna vključitev v delo - politična odgovornost - boj proti brezposelnosti - načrtovanje zaposlovanja - delitev delovnega mesta - državljan - prenehanje delovnega razmerja - preoblikovanje delovnih mest - krajevna pobuda za zaposlovanje - neplačano delo - državljan Skupnosti - začasno delo - živalski viri - zaposlovanje mladih - delo žensk - morski viri - strokovno izpopolnjevanje - gospodarski viri - pripravništvo - vodni viri - viri tal - statistika zaposlenosti - energetski viri - pomožni delavec - delavec, napoten na delo v tujino - pomorsko zavarovanje - podjetnik - direktor družbe - ribolovni viri - samozaposleni - mineralne surovine - državni praznik - nedeljsko delo - naravni viri - ritem dela - obnovljivi viri - delo na daljavo - zamrznitev plač - dodatna sredstva - znižanje plač - dodatne ugodnosti - dodatki in povračilo stroškov - viri proračunskih sredstev - imenovanje osebja - lastna sredstva - poslovnik - poskusno delo - menza - sindikalne pravice - sindikalna svoboda - poklicna etika - obvezno zavarovanje - izvozno nadomestilo - udeležba zaposlenih pri dobičku - uvozno nadomestilo - sindikalne volitve - socialni partnerji - sindikat javnih uslužbencev - stanovsko združenje - sindikat - proizvodno nadomestilo - izvozna omejitev - diplomatski poklic - uvozna omejitev - poklic v komunikacijskih dejavnostih - omejevanje konkurence - administrativni poklic - pisarniško osebje - trgovinska omejitev - informacijski poklic - znanstvenik - tehniški poklic - omejitev prostosti - politik - zavarovalniški poklic - količinska omejitev - maloprodaja - zobozdravnik - zdravnik - veterinar - lekarnar - babica - umetniški poklic - zasebno zavarovanje - prestrukturiranje industrije - književniki - poslovni izid - prodajno osebje - trgovski zastopnik - učinkovitost kmetijstva - šolski uspeh - poklici v informatiki - poklici v turizmu - poklic v hotelirstvu - storitveno osebje - ponovna uvedba carin - bančniški poklic - poklicni šport - tranzit - zaostajanje v šoli - evropski industrijski prostor - industrijska politika Skupnosti - umik s trga - obrt - malo gospodarstvo - srednje velika industrija - mala in srednje velika industrija - upokojenec - industrijsko središče - industrijska prosta cona - predčasna upokojitev - tehnološki park - presežek proizvodnje - prekladanje - javna zavarovalna družba - predelava goriva - industrijsko izdelovanje - proizvodna kvota - statistika proizvodnje - odgovornost proizvajalca - nova tehnologija - srečanje na vrhu - čista tehnologija - tradicionalna tehnologija - tehnološki postopek - tehnični predpisi - življenjska doba izdelka - izdelek z napako - ministrsko zasedanje - tehnični opis - evropski standard - mednarodni standard - usklajevanje standardov - tehnično pravilo - mednarodno srečanje - tehnologija recikliranja - raziskovalni proračun - zvišanje plač - Eureka - raziskovalci - raziskovalna politika Skupnosti - odnos industrija-raziskave - preprodajalec - dohodek - raziskovalna organizacija - trgovska znamka - registrirana znamka - vzorci in modeli - dodatni dohodek - pravo znamk - evropska znamka - poskusi na živalih - poskusi na ljudeh - raziskave v podjetju - temeljne raziskave - vojaške raziskave - visokošolske raziskave - obvezno škodno zavarovanje - kapitalski dobiček - Skupina 77 - skupina Contadora - odvisno ozemlje - potrošniško gibanje - dohodek kmetov - dodatek za strokovno pomoč poslancem - prevoz nevarnega blaga - dohodek kmetije - učna metoda - dohodek gospodinjstva - obdavčljivi dohodek - nacionalni dohodek - mineralne surovine morskega dna - dodatni zaslužek - sodobni materiali - talna obloga - superprevodna zlitina - sestavljeni materiali - tehnična keramika - posebni polimer - amorfni material - mikrodelec - biomateriali - zlitina z oblikovnim spominom - sprememba ustave - sporazum ADN - periferna enota - razporejanje dopustov - sprememba zakona - mikroračunalnik - turistična politika - transportno zavarovanje - industrijska revolucija - Mednarodni urad dela - Ecosoc - UNHCR - Severno Porenje-Vestfalija - EEB - Porenje-Pfalz - Rhône-Alpes - EAES - ENEA - Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih razmer in delovnih pogojev - Evropski inštitut v Firencah - Ribe - EBU - bogastvo - WAEMU - življenjsko zavarovanje - ricinus - ADC - Ringkøbing - MCCA - zavarovano tveganje - DAC - tveganje za zdravje - jedrska politika - riž - naftna politika - skladiščenje ogljikovodikov - razgradnja elektrarne - agroenergija - energetika - gazohol - alkoholno pogonsko gorivo - robotika - energent - premogovništvo - robotizacija - premogovniška politika - obdelava premoga - nahajališče mineralne surovine - družbena vloga - rudarski obrat - pridobivanje rude - sistem pokojninskega zavarovanja - Roskilde - izkoriščanje mineralnih surovin - kovinska ruda - boksit - bitumenski materiali - prsti in kamnine - sol - ležaj - fosfat - pepelika - Romunija - iskanje nafte - črpanje nafte - vrtalna ploščad - pridobivanje nafte - butano (es) - parafin - surova nafta - bencin - dizelsko gorivo - kurilno olje - Združeno kraljestvo - propan - kerozin - neosvinčen bencin - ČDO Združenega kraljestva - nafta iz morskega dna - regije Združenega kraljestva - elektrarna - elektroindustrija - Ruanda - lokacija elektrarne - postavitev hidroelektrarne - Saba - reaktorski hladilni sistem - jedrska kemija - astronomija - Sabah - obsevano gorivo - saharoza - biološki proces - bioindustrija - biotehnologija - posebne kemikalije - Zahodna Sahara - neploski izdelek - ploski izdelek - pločevina - profil - Sahel - tanka folija - svinjska mast - bazična kemična industrija - kemični element - kemična spojina - barve in laki - St. Eustatius - zdravilo - San Marino - hormon - St. Maarten - organski kemični izdelek - proizvodnja pesticidov - metalurška industrija - sporazum med podjetji - Kneževina Asturija - Saint Pierre in Miquelon - železni in jekleni izdelki - proizvodnja sornikov in vijakov - kleparstvo in proizvodnja rezilnega orodja - železnina - železni izdelek - kovinska prevleka - Sveta Helena - obdelovalni stroji za železo in jeklo - specialna jekla - Saint Lucia - antimon - berilij - kadmij - železova zlitina - tantal - odvzem predmetov - industrija koles in motornih koles - orodjarstvo - znanstvena oprema - plača - medicinski in kirurški instrumenti - plačilo po učinku - hladilnica - urna postavka - industrijski robot - plača za gospodinjsko delo - minimalna plača - črpalka - IATA - delojemalec - avdiovizualna oprema - naprava za reprodukcijo zvoka - Salomonovi otoki - Samoa - električni kabel - telekomunikacijska oprema - električni gospodinjski aparat - disciplinski ukrep - industrijski električni stroj - električni stroj - elektromagnetna oprema - sankcija Skupnosti - videodisk - videokaseta - nosilec posnetka - gospodarske sankcije - gramofonska plošča - optični nosilec - posnetek - sevalnik - brezžične telekomunikacije - mikroelektronika - kazenska sankcija - gradbeništvo - prefabrikacija - gradbena plošča - velika gradbena dela - lepenka - zgoščen les - javno zdravje - proizvodnja usnjene galanterije - strojarstvo in krznarstvo - Sao Tome in Principe - Sarawak - galanterija - Sardinija - sintetično vlakno - naravno vlakno - druge gospodarske dejavnosti - družba z omejeno odgovornostjo - draguljarski in zlatarski izdelki - ajda - socialne pravice - politične pravice - ekonomske pravice - listina o človekovih pravicah - Posarje - ateizem - satelit - svoboda gibanja - zadovoljstvo na delovnem mestu - boj proti diskriminaciji - znanje in izkušnje - etnična diskriminacija - spolna svoboda - ksenofobija - enakost moških in žensk - akademska svoboda - pravica do razvoja - otrokove pravice - kruto in ponižujoče ravnanje - Schleswig-Holstein - varstvo otrok - zločin proti človečnosti - povratna veljavnost zakona - primerjalno pravo - upravna znanost - lokalna zakonodaja - informacijska znanost - civilnopravna odgovornost - pogodbena odgovornost - behavioristične znanosti - lastnina - atlas - pedologija - privatizacija - ekonomija - dediščina - pravna znanost - dedno pravo - časovni zakup - služnost - uživanje pravic - stalno prebivališče - biološke vede - plačilna sposobnost - kaznivo dejanje zoper posameznika - kaznivo dejanje zoper premoženje - protipraven odvzem prostosti - fizikalne vede - politične vede - carinska goljufija - uporabne znanosti - obrekovanje - davčno kaznivo dejanje - vede o Zemlji - zapor - pravo izvrševanja kazni zapora - zapornik - družbene vede - nadomestna kazen - prestajanje kazni v zavodu odprtega tipa - zaplemba premoženja - znižanje kazni - premestitev zapornikov - zaporniški režim - uprava zapora - politični razcep - zastaranje kazenskega pregona - sodno zaslišanje - ozračje - šolanje - pravna pomoč - odvzem prostosti - sodna preiskava - preiskava - pripor - pravice obrambe - dvokrožni volilni sistem - enokrožni volilni sistem - sistem volilnih list - tožba ES za ugotovitev odgovornosti - pritožba uslužbencev - predložiti Sodišču ES v predhodno odločanje - večinski volilni sistem - uninominalni volilni sistem - gospodarsko sodišče - seja parlamenta - razsodišče - mednarodno sodišče - davčno sodišče - suša - pravni svetovalec - sodnik porotnik - pomorsko območje - ogrožanje državne varnosti - bančna tajnost - pomorski nadzor - svoboda morij - industrijska skrivnost - vesolje - lastninska pravica v vesolju - poklicna tajnost - uporaba vesolja - sekretariat ZN - tuji državljan - dovoljenje za bivanje - dovoljenje za vstop tujcev - gospodarski sektor - mešana zakonska zveza - primarni sektor - mednarodno pravo - nacionalno pravo - mednarodno gospodarsko pravo - upravna odgovornost - gospodarsko upravno pravo - kvartarni sektor - odločba ES - direktiva ES - sekundarni sektor - pravni sistem Skupnosti - sekundarna zakonodaja - direktiva ESAE - priporočilo ES - terciarni sektor - uredba ES - izvedbena uredba - mnenje ESAE - zanesljivost oskrbe - mnenje ESPJ - mnenje Sodišča ES - usklajevanje socialnega zavarovanja - varnost delovnega mesta - zunanja pristojnost ES - protokol ES - Pogodba o združitvi - varnost prevoza - Enotna evropska listina - pogodba o pristopu k ES - varnost proizvoda - skupno podjetje ESAE - Komisija ES - varstvo pri delu - odnosi EU - Svet ministrov AKP-ES - jedrska varnost - član Sodišča ES - evropski komisar - javna varnost - EZS - varnost v cestnem prometu - pridružitveni sporazum ES - sporazum AKP-ES - socialna varnost - Odbor veleposlanikov AKP-ES - Skupni odbor AKP-ES - Lomejska konvencija III - EURES - ERS - ESS - širitev Evropske unije - dodeljevanje stanovanj - - Evropska unija - zgodovina Evrope - kemična sol - članstvo v Evropski uniji - SELA - skupno stališče - skupni ukrep - Pogodba o Evropski uniji - države SELA - evropsko politično sodelovanje - razpis ES - selekcija učencev - dodatni trgovinski mehanizem - preprečevanje tveganja - naravna nevarnost - tehnološka nevarnost - gospodarski liberalizem - carinske dajatve - carinska kontrola - dajatve SCT - seme - mere in uteži - konzerviran izdelek - polkovina - obsevanje - eksistenčni minimum - osebno orožje - drobni zdrob - mecenstvo - razpis za upravne delavce - javno zaslišanje - Senegal - delitev oblasti - psihoanaliza - svilogojstvo - vizualne umetnosti - kulturni pluralizem - šege in navade - storitev - stavbna dediščina - cerkev - himna - zastava - poprodajne storitve - književna in umetniška lastnina - civilno služenje vojaškega roka - aerodinamika - termodinamika - fizika plazme - laserska fizika - genska tehnologija - slikarstvo - služba za zaposlovanje - pogojni odpust - povečanje kapitala - zdravstvena služba - položaj kmetijstva - finančne storitve pošte - razglasitev zakona - opravljanje pridobitne dejavnosti poslancev - arabsko-afriško sodelovanje - brezplačna storitev - evro-arabsko sodelovanje - delegacija Komisije - nadzor Skupnosti - načelo seštevanja - vojaška služba - obrobna regija - otoška regija - država z največjimi ugodnostmi - storitev proti plačilu - dodatni proračun za javne službe - poštne storitve - večjezični slovar - slovar kratic - javna storitev - enciklopedija - tezaver - periodika - tajna služba - gospodinjski odpadki - monokultura - socialne službe - časopis - sezam - zvišanje cen - zasedanje parlamenta - Sejšeli - IFC - univerza - prevoz živali - združevalno gibanje - Sharjah - Sicilija - namestitev sil - sedež v parlamentu - sedež podjetja - prost sedež - Avstralija - Sierra Leone - prometna signalizacija - hrana za male domače živali - Singapur - kisli dež - odškodninski zahtevek - urbanist - dokumentacijsko orodje - netkani tekstil - sirup - Egejski otoki - Kanarski otoki - sisal - predsedstvo EP - predsednik - seizmologija - podpredsednik - generalni sekretar - delovanje institucije - sedež institucije - institucionalna reforma - pristojnost institucije - stanje ES - zakonski stan - vesoljska politika - samooskrba - finančni položaj - socializem - gospodarska družba - delniška družba - družba civilnega prava - poklicno združenje - trgovinska družba - mešana družba - investicijska družba - kapitalska družba - avtobus - potrošniška družba - osebna družba - komanditna družba - tiha družba - evropska družba - matična družba - neprofitna organizacija - sociologija - Južna Jutlandija - svila - lastna poraba - skrb za osebe s posebnimi potrebami - soja - topilo - Somalija - raziskava vzorca - javnomnenjska raziskava - sirek - samoodločba - Sudan - žveplo - oddaja ponudbe - vir informacij - vir pomoči - pravni vir - nerazvitost - stranski proizvod - kmetijski stranski proizvod - samofinanciranje - mlečni stranski izdelek - kovinski stranski proizvod - lumpenproletariat - podhranjenost - redka poseljenost - oddaja del podizvajalcem - samoupravljanje - hranitelj družine - subvencioniranje cen - subvencioniranje cen v kmetijstvu - denarna podpora - državna suverenost - specializacija proizvodnje - specializacija trgovine - namembnost proračunskih sredstev - samoomejevanje - špekuliranje z nepremičninami - Sporadi - šport - Šrilanka - Stabex - stabilnost cen - stabilizacija dohodkov - gospodarska stabilizacija - hlevska živinoreja - medpanožni sporazum - avtomatizacija - gospodarska stagnacija - poskusna kmetija - statistika - kmetijska statistika - statistika Skupnosti - demografska statistika - ribiška statistika - avtomobil - gospodarska statistika - finančna statistika - industrijska statistika - mednarodna statistika - državna statistika - uradna statistika - regionalna statistika - status Berlina - status Jeruzalema - predpisi o javnih uslužbencih - avtonomija - kadrovski predpisi - pravni status - politični status - poklicni status - družbeni položaj - sterilizacija - davčna spodbuda - zaloga - zaloge Skupnosti - finančna avtonomija - konjunkturne zaloge - intervencijske zaloge - presežek zalog - minimalna zaloga - svetovna zaloga - zasebne zaloge - javne zaloge - državne rezerve - skladiščenje - kopičenje orožja - skladiščenje energije - skladiščenje hrane - shranjevanje dokumentov - Storkøbenhavn - Storstrøm - kmetijska struktura - struktura zaposlenosti - sestava družbe - odobritev proračuna - struktura gospodarstva - struktura industrije - institucionalna struktura - socialna struktura - narkotik - rakotvorna snov - nevarna snov - odobritev kartelnega sporazuma - izvozna spodbuda - prehrambni nadomestek - prenos kmetij - podružnica - sladkor - beli sladkor - surovi sladkor - pesni sladkor - dovoljenje za prevoz - trsni sladkor - Švedska - veljavni oddani glas - splošna volilna pravica - samomor - Švica - Sulavesi - Sumatra - izkoriščeno kmetijsko zemljišče - nadomestni član - doplačilo - nosilec podatkov - magnetni nosilec podatkov - ukinjanje delovnih mest - odprava carin - naddržavnost - čezmerno izkoriščanje virov - gozdna površina - velikost kmetijskega gospodarstva - travinje - glavno kmetijsko zemljišče - globoko zamrzovanje - oplodni reaktor - Surinam - prenaseljenost - monetarni sporazum - avtocesta - prekomerna proizvodnja - nadzor trga - začasna ustavitev pomoči - odložitev izvršitve kazni - začasna opustitev carin - Svazi - gojenje gozdov - Avstrija - Sirija - Sysmin - bančni sistem - šolski sistem - sistem kmetovanja - informacijski sistem - poslovodni informacijski sistem - komunikacijski sistem - računovodski sistem - sistem pridelovanja - Auvergne - sistem Združenih narodov - dokumentacijski sistem - volilni sistem - evropski volilni sistem - evropski računovodski sistem - evropski monetarni sistem - mednarodni denarni sistem - enoten računovodski sistem - tobak - kajenje - Tajvan - Tanzanija - preproga - tarifa za zračni prevoz tovora - prevozna tarifa - carinska tarifa - skupna carinska tarifa - železniška tarifa - akontacija iz zakladnice - cene poštnih storitev - tarifni preferencial - potniška tarifa - uporabnina za infrastrukturo - bik - stopnja samooskrbe - devizni tečaj - predhodni predlog proračuna - stopnja DDV - drseči tečaj - srednji tečaj - reprezentativni tečaj - Tawal - administrativno določanje cen - davek na število osi - izvozna dajatev - uvozna davščina - kolkovina - izravnalna dajatev - dajatev z enakim učinkom - soodgovornost proizvajalcev - tranzitna pristojbina - davek od dohodkov iz dejavnosti - davek na goriva - letalski potniški promet - davek na motorna vozila - Čad - Čehoslovaška - način pridelave - metode poslovodenja - stavbna oprema - tehnologija - živilska tehnologija - vojaški zrakoplov - tehnologija materialov - mehka tehnologija - energetska tehnologija - vmesna tehnologija - jedrska tehnologija - naftna tehnologija - telekomunikacije - telefaks - daljinsko zaznavanje - perutninarstvo - kabelska televizija - telegraf - telematika - telefon, telefonski - televizija - teleks - pričanje - odmor - politična usmeritev - Evropski denarni sporazum - avion, letalo, zrakoplov - stres - pogoji menjave - terminologija - stavbno zemljišče - industrijsko zemljišče - opuščeno zemljišče - kmetijsko zemljišče - državna zemlja - neobdelan svet - obdelovalna zemlja - mnenje - pridobljena obdelovalna zemlja - čezmorsko ozemlje - terorizem - Tajska - čaj - terapija - diplomska naloga - mnenje ES - Tesalija - zahodna Trakija - Timor - Vzhodni Timor - titan - prenosni instrument - vozovnica - Togo - Tonga - mučenje - Toskana - šota - množični turizem - sončnica - mnenje EP - toksikologija - zasvojenost z mamili - traktor - Trade Expansion Act - prevajanje - Pogodba ES - Pogodba o ustanovitvi ESPJ - Pogodba EGS - Pogodba ESAE - države Varšavskega pakta - molzni stroj - obdelava vode - obdelava informacij - urejanje besedil - obdelava podatkov - predelava mineralnih surovin - postopki zdravstvenega varstva rastlin - finančni posel - prenos poslovanja - prenos kapitala - prenos pravice do pokojnine - preseljevanje prebivalstva - prenos tehnologije - oves - živilska predelava - tranzit Skupnosti - carinski tranzit - transliteracija - prenos podatkov - prenos lastninske pravice - umetna prekinitev nosečnosti - prevoz po zraku - kombinirani prevoz - prenos energije - prevoz v notranjost - prevoz blaga - kopenski in vodni prevoz - prevoz oseb - javni prevoz - nedovoljena prekinitev nosečnosti - železniški promet - prevoz po celinskih plovnih poteh - zasebni prevoz - medcelinski prevoz - notranji prevoz - mednarodni prevoz - mednarodni cestni promet - promet v Skupnosti - morski prevoz - Abu Dhabi - sporazum o tekstilnih proizvodih - umetna prekinitev nosečnosti iz zdravstvenih razlogov - nacionalni prevoz - kabelski prenos - cevovodni transport - prevoz za najem ali plačilo - prevoz za lastne potrebe - prevoz z javnimi prevoznimi sredstvi - regionalni promet - cestni prevoz - šolski prevoz - poljavni promet - prevoz pod carinskim nadzorom - podzemni prevoz - primestni prevoz - kopenski promet - obmejni promet - mestni prevoz - prevoznik - delo - delo na domu - dušik - delo za tekočim trakom - zaposlitev s polnim delovnim časom - zaposlitev s krajšim delovnim časom - delo na črno - timsko delo - nočno delo - delo otrok - izmensko delo - šolsko delo - starejši delavec - delavec na črno - delavec iz Skupnosti - obmejni delavec - delavec invalid - Baden-Württemberg - fizični delavec - delavec migrant - sezonski delavec - socialni delavec - javna gradbena dela - detelja - Bahami - Trentino-Zgornje Poadižje - zakladnica - Trinidad in Tobago - tritikala - Bahrajn - menjava blaga za blago - trust - cev, cevka, cevni material, tuba, vod - živalska tuberkuloza - volfram - Tunizija - turbina - Turčija - varuštvo - jagodičevje - Tuvalu - cevi - DDV - UDEAC - države UDEAC - BLEU - EECU - države članice ZEU - ITU - Umm al Qaiwain - soglasnost - UNCRD - Unesco - združitev države - ZEU - najem - UAS - carinska unija - ekonomska unija - Ekonomska in monetarna unija - Evropska plačilna unija - Medparlamentarna unija - preferencialni sporazum - najem poslovnih prostorov - države Zahodnoafriške ekonomske in monetarne unije - monetarna unija - UNIR (es) - Unisist - Unitar - glava živine - zakup kmetije - UNRWA - APPU - UPU - uran - urbanizacija - urbanizem - ZSSR - Urugvaj - uporabnik prevoznih storitev - znižanje cen - tovarna na ključ - užitek - uporabnik informacije - uporaba pomoči - raba voda - raba energije - raba tal - uporaba energije v miroljubne namene - Utrecht - trgovinska bilanca - počitnice - cepivo - cepljenje - krava - krava dojilja - krava molznica - dolina Aoste - dodana vrednost - tržna vrednost podjetja - vrednost trgovinske menjave - primanjkljaj v plačilni bilanci - carinska vrednost - vrednostni papirji - vanadij - Vanuatu - Vatikan - tele - vozilo - vozilo na zračni blazini - dvokolesno vozilo - motorno vozilo - kmetijsko vozilo - električno vozilo - tirno vozilo - gospodarsko vozilo - Vejle - Benečija - bilanca storitvene menjave - Venezuela - prodaja - prodaja na kredit - prodaja od vrat do vrat - prodaja na drobno - prodaja s popustom - dražba - neposredna prodaja - prodaja na debelo - plačilna bilanca - brezcarinska prodaja - prodaja na daljavo - sadovnjak - revidiranja - steklo - območje zahodno od Velikega Belta - Vestsjaelland - Bali - oblačila - meso - goveje meso - kozje meso - konjsko meso - bivolje meso - telečje meso - perutninsko meso - odkoščeno meso - sveže meso - Balkan - ovčje meso - prašičje meso - Viborg - podpredsednik parlamenta - žrtev - civilna žrtev - žrtev vojne - teletekst - interaktivni videoteks - vključevanje v delovni proces - drugi krog volitev - skupinske dejavnosti - poslovna dejavnost - politika - šolsko življenje - družbeno življenje - Vietnam - vinograd - mesto - srednje veliko mesto - novo mesto - satelitsko naselje - vino - aromatizirano vino - belo vino - deželno vino - vrhunsko vino - namizno vino - ustekleničeno vino - alkoholizirano vino - trak - peneče vino - vino rosé - rdeče vino - mirno vino - vinifikacija - spolno nasilje - nasilje - državno nasilje - politično nasilje - bančno nakazilo - Bangladeš - vitamin, vitaminski - vinogradništvo - celinska plovna pot - mednarodna plovna pot - hitra cesta - banka - podeželska cesta - mestna cesta - cestne službe - tatvina - perutnina - Afriška razvojna banka - zaklana perutnina - nesnice - živa perutnina - obseg trgovinske menjave - obseg poslovanja - glasovanje - prazna glasovnica - kmetijska banka - glasovanje o besedilu v celoti - sprejem zakona - elektronsko glasovanje - poimensko glasovanje - neveljavna glasovnica - volilna dolžnost - predčasno glasovanje - glasovanje po pošti - glasovanje po pooblaščencu - parlamentarno glasovanje - centralna banka - preferenčno glasovanje - javno glasovanje - tajno glasovanje - potovanje - paketno potovanje - skupinsko potovanje - vulkanologija - kmetijsko svetovanje - Wallis in Futuna - jogurt - poslovna banka - Jemen - nekdanji Južni Jemen - Yorkshire in Humberside - Jugoslavija - Demokratična republika Kongo - Zambija - Zelandija - Zimbabve - cink - zadružna banka - sušno območje - podnebni pas - stanovanjsko območje - lovišče - območje proste trgovine - ribolovno območje - izključna ekonomska cona - ekvatorialni pas - prosta cona - sporazum SALT - investicijska banka - mrzli pas - vlažni pas - denarno območje - cona za pešce - onesnaženo območje - zavarovano območje - prizadeto območje - subtropski pas - predmestje - tarifno območje - razvojna banka - zmerni pas - tropski pas - mestno območje - zoologija - sklad kmetijskih zemljišč - Svetovna banka - ljudska banka - zasebna banka - državna banka - Barbados - panožni sporazum - cenik - palica - nizka plača - podatkovna zbirka - vojaška baza - Bazilikata - Spodnja Normandija - Spodnja Saška - TAB - plovilo - sporazum o osnovnih proizvodih - ribiško plovilo - tanker - zgradba - izletniško plovilo - industrijski objekt - javna zgradba - Bavarska - tarifni sporazum - lepe umetnosti - EIB - Belgija - regije in skupnosti Belgije - Belize - dobiček - prejemnik pomoči - Beneluks - države Beneluksa - Benin - Berlin - Bermudi - prehrambne potrebe - stanovanjske potrebe - potreba po delovni sili - rast prebivalstva - potrebe po vodi - krma - finančne potrebe - beton - krmna pesa - sladkorna pesa - BEUC - maslo - rastlinsko maslo - Bhután (es) - povečanje proizvodnje - bibliografija - knjižnica - otroška in mladinska knjižnica - narodna knjižnica - javna knjižnica - znanstvena knjižnica - univerzitetna knjižnica - dvodomni sistem - IDB - akulturacija - revna četrt - IBE - občinsko zemljišče - kulturna dobrina - potrošno blago - trajne dobrine - kratkotrajne porabne dobrine - družbena blaginja - obtožba - pivo - bilanca - preskrbovalna bilanca - energetska bilanca - socialno poročilo - biokemija - biokonverzija - biološka razgradljivost - bioenergija - bioplin - življenjepis - biologija - biomasa - biosfera - dvostrankarski sistem - bipolarizacija - Mjanmar - nakup - tovarna piškotov - bizmut - pšenica - pšenica durum - navadna pšenica - zamrznitev cen - vol - les za ogrevanje - gradbeni les - nakup na kredit - pogozdovanje - pijača - alkoholna pijača - brezalkoholna pijača - Bolivija - zakladna menica - Bonaire - subvencionirana obrestna mera - pletenine - intervencijski odkup - Borneo - Bornholm - botanika - Bocvana - budizem - pekarna - Burgundija - blagovna borza - govedo - kislina - provinca Flamski Brabant - Severni Brabant - provinca Valonski Brabant - Bremen - Brazilija - Bretanja - patent - evropski patent - BIS - anorganska kislina - brom - bruceloza - hrup - Brunej - proračun - proračun Skupnosti - državni proračun - proračun za obrambo - izredni proračun - organska kislina - družinski proračun - operativni proračun ESPJ - sredstva za oglaševanje - rebalans proračuna - evropski socialni proračun - dopolnilni proračun - vključitev v proračun - Bolgarija - glasovnica - jeklo - informacijski urad - volišče - kolegij predsednika parlamenta - izvršilni organ stranke - upravna formalnost - avtomatizacija pisarniškega poslovanja - masleno olje - vlada v senci - Abruci - Azori - pomorska kabotaža - kakav - zemljiški kataster - vodilni delavci - menedžer - jezikovna služba ES - države AKP - srednji vodstveni delavci - višji vodstveni delavci - SEV - države SEV - kava - hranilnica - hipotekarna banka - Kalabrija - izračun stroškov - pridobitev lastnine - šolski koledar - Kamerun - tržno leto - volilna kampanja - Kampanija - kampiranje - Kanada - Panamski prekop - učenje - rak - kandidat - sladkorni trst - CAO - Zelenortski otoki - pridobivanje dokumentacije - opravilna sposobnost - nosilnost - poslovna sposobnost - pravna sposobnost - veto - posvetovalni postopek - ministrstvo - generalni sekretar parlamenta - voljeni predstavnik lokalne skupnosti - avtonomna skupnost - regionalna uprava - kolonializem - znanstvena izmenjava - proizvodna zmogljivost - vojaške sankcije - mednarodni prostovoljec - vprašanje Zahodnega brega - pravo Skupnosti - nacionalno pravo - delegacija EP - mnenje ESO - evropska javna služba - privolitev EP - Paritetna skupščina AKP-ES - predsednik EP - podpredsednik EP - kvestor EP - sodba Sodišča ES - protievropsko gibanje - strukturni skladi - delovno sodišče - skladiščna zmogljivost - odvetnik - skesanje - zunanji morski pas - policijski nadzor - pritožbe posameznikov - gospodarski položaj - proizvodni dejavnik - težišče rasti - program celostnega razvoja - IMP - trgovina Sever-Jug - prevozne zmogljivosti - špekulativni kapital - javno financiranje - usklajevanje cen - kapitalski trg - tvegani kapital - splošni proračun ES - materinstvo - nagrada na področju kulture - pravna in poslovna sposobnost - anglikanizem - katolicizem - pravoslavje - protestantizem - rekreacijski park - poklic v gostinstvu - mafija - bioetika - tajno združenje - regionalna kultura - aids - cena zemljišča - odprta univerza - proračun za izobraževanje - izmenjava v šolstvu - Eurydice - priznavanje študija - časopisno podjetje - teleteks - varstvo podatkov - interaktivno omrežje - filmska produkcija - programska industrija - avdiovizualna koprodukcija - avdiovizualni program - avdiovizualna produkcija - informacijska tehnologija - televizija z visoko ločljivostjo - videokomunikacije - avdiovizualna politika - avdiovizualno piratstvo - evropski avdiovizualni prostor - prost pretok programov - cene komunikacijskih storitev - pravo na področju obveščanja - pravna informatika - nalaganje s strežnika - programski jezik - strojno prevajanje - samooskrba z energijo - industrijski kapital - postopek sodelovanja - prenos pristojnosti - ustanovitev podjetja - storitveno podjetje - podjetje za posredovanje začasnega dela - delo z zaslonom - kabotaža v cestnem prometu - plovba po celinskih plovnih poteh - plovni kanal - povezava čez Rokavski preliv - tarifa v notranjem prometu - mednarodna tarifa - tarifa za cestni prevoz - vesoljska plovba - upravni ukrep - delniški kapital - varstvo gozdov - Tirensko morje - Jadransko morje - Ligursko morje - Egejsko morje - Jonsko morje - zatiranje žuželk - izboljšanje strukture tal - insekticid - ribolovna ureditev - nadzor nad ribolovom - glavno mesto - zelenjavne trajnice - sveži izdelek - standard kakovosti - varnostni standard - tehnični standard - COST - raziskave in razvoj - vesoljske raziskave - vesoljska tehnologija - tuji kapital - sintetični kavčuk - naravni kavčuk - proizvodnja tirnih vozil - lesno oglje - proizvodnja luksuznega blaga - avtonomna pokrajina Bolzano - avtonomna pokrajina Trento - CEPT - INCB - Habitat OZN - uslužbenci ES - koza - prilov - dovoljeni ulov - ribolov - ulov po vrstah - celotni ulov - akt Skupnosti - Karibi - industrija stranskih proizvodov premoga - ogljik - pogonsko gorivo - trup - Caricom - države Caricom - mreža šol - kartel - trgovski posel - kartografija - denarni tok - kazenska evidenca - katalogizacija - Katalonija - katalog - socialno-poklicna kategorija - volilna varščina - zbornik - ITC - SPC - mujer (es) - moški - CID - država EU - ECAC - CEAE - CEAO - ionizirajoče sevanje - natrij - predelava kovin - žlahtni plin - smrt - presajanje organov - transfuzija - kovinski odpadki - prometna os Skupnosti - skrbništvo - izmenjava mladih - osnovni delec - atom - analitska kemija - spektrometrija - države CEAO - citologija - kalcij - zdravniška diagnoza - nuklearna medicina - zdravniški pregled - član Računskega sodišča ES - varnost zgradb - Evropska agencija za okolje - priročnik - evropski simbol - uradni jezik - nesreča na domu - program Skupnosti - tropski gozd - osebni predmeti - Lomejska konvencija IV - elektromagnetne motnje - valovno območje - plačanec - spominska svečanost - pobratena mesta - avtošola - uporaba nedovoljenih poživil - Evropska konvencija o človekovih pravicah - ESPJ - Sodišče prve stopnje ES - pogoji za upokojitev - notranja meja Skupnosti - bivalno vozilo - protidampinški ukrep - učinek informacijske tehnologije - razkritje informacij - vojaški poseg - izvoz odpadkov - razvojni svetovalec - radiobiologija - izostajanje z dela - papeška listina - ECOWAS - Cedefop - Evropska skupnost - ESAE - neporočena oseba - celuloza - ECMT - cenzura - Srednjeafriška republika - jedrska elektrarna - centralizacija informacij - regija Centre - nakupovalno središče - Skupni raziskovalni center ESAE - računalniški center - dokumentacijski center - politično središče - centralni podatkovni strežnik - keramika - žita - prehrambna žita - delnica - krmna žita - krušna žita - CERN - ESRO - potrdilo o poreklu - potrdilo o gibanju blaga - zdravstveno spričevalo - EKS - tožba pred sodiščem - prenehanje opravljanja dejavnosti - opustitev kmetovanja - ustavitev plačil - premirje - gospodarska zbornica - neposredno izvoljeni dom - zvezni dom - parlamentarni dom - šampanjec - Šampanja-Ardeni - družbena sprememba - tehnološka sprememba - konoplja - dosladkanje - premog - pridobivanje premoga - osna obremenitev - delničar - vzdrževani družinski član - koristna nosilnost - tovor - Havanska listina - Ustanovna listina Združenih narodov - Evropska socialna listina - lov - kotel - dostop do informacij Skupnosti - dostop do sodnega varstva - sporazum ATP - trgovinski sporazum ES - sporazum ES o sodelovanju - Schengenski sporazum - evropski pridružitveni sporazum - začasni sporazum ES - medinstitucionalni sporazum - mešani sporazum - električni akumulator - pravni red Skupnosti - adhezijski postopek - ukrep Skupnosti - civilna tožba - kazenska tožba - tožba na ugotovitev civilne odgovornosti - kazenski pregon - dejavnost Skupnosti - prilagoditev finančnega načrta - pristop k sporazumu - upravljanje institucij - prikaz - luzofonska Afrika - podsaharska Afrika - Evropska agencija za ocenjevanje zdravil - Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu - napad na življenje ali telo - parkirišče - TLCAN (es) - alergija - veleposlaništvo - prostorsko načrtovanje - nekdanja NDR - nekdanja ZSSR - delovni staž - nekdanje socialistične države - Anglija - kožuhar - plinska naprava - uporaba informacijske tehnologije - poglabljanje Evropske unije - Atlantski greben - arhipelag - Armenija - SAARC - dvigalo - Osrednja Azija - parlamentarna skupščina - upravna avtonomija - dovoljenje za prodajo - predhodni predlog proračuna ES - bojno letalo - Azerbajdžan - Evropska centralna banka - pravna podlaga - dolina Rena - Belorusija - neto prejemnik - EBRD - blago z dvojno rabo - dobro počutje živali - biotska raznovrstnost - biotop - pranje denarja - čistilnica - tropski les - bombnik - Bosna in Hercegovina - Brandenburg - kabotaža v zračnem prometu - okvir podpore Skupnosti - znanstveni izračun - časovni razpored EMU - poklicna pot - razširitvena kartica - avdiokaseta - NACC - SND - skupina za kakovost - certificiranje Skupnosti - sprememba podnebja - sprememba političnega sistema - Listina ES o temeljnih socialnih pravicah delavcev - evropska listina - mednarodna listina - kirurg - pokopališče - obteževalne okoliščine - olajševalna okoliščina - evropsko državljanstvo - nepošteni pogodbeni pogoji - pogodbeni pogoji - klavzula o izvzetju - COCOM - civilni zakonik - kazenski zakonik - kodifikacija prava Skupnosti - ekonomska in socialna kohezija - frizerstvo in kozmetika - lokalna oblast - regionalna oblast - ogrevanje - Skupni odbor EGP - Skupni posvetovalni odbor EGP - upravljalni odbor ES - regulativni odbor ES - Odbor regij - skupni odbor ES - Skupni parlamentarni odbor EGP - komitologija - trgovina s človeškimi organi - trgovina z umetninami - Flamska skupnost - francosko govoreča skupnost - nemško govoreča skupnost - skupnosti Belgije - pristojnosti EP - pristojnosti institucij ES - računalniško podprto projektiranje - zveza delodajalcev - zveza sindikatov - evropska konferenca - medvladna konferenca ES - mednarodna konferenca - Mednarodna konferenca dela - tristransko zasedanje - etnični spor - dopust za politično udejstvovanje - Svet za zalivsko sodelovanje - Svet EGP - svetovanje - povračilo za obremenjevanje - priprava prečiščenih besedil prava Skupnosti - konzulat - upravna pogodba - finančno nadomestilo za sporazum - neto plačnik - prispevki po BNP - mejna kontrola - nadzor državnih pomoči - nadzor izvoza - meddržavna konvencija ES - sodelovanje na področju notranjih zadev - carinsko sodelovanje - okoljsko sodelovanje - meddržavno sodelovanje EU - medinstitucionalno sodelovanje ES - medparlamentarno sodelovanje - pravosodno sodelovanje EU - policijsko sodelovanje - policijsko sodelovanje EU - stanovanjska zadruga - usklajevanje financiranja - usklajevanje politik EMU - Afriški rog - Evrokorpus - COSAC - terjatev - organizirani kriminal - merilo za pridobitev pomoči - konvergenčno merilo - Hrvaška - dvojni zaslužek - ciklon - davčna napoved - izjava o interesu Skupnosti - javna izjava - rok za objavo - trgovanje na podlagi notranjih informacij - kaznivo dejanje zoper okolje - kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost - poimenovanje izdelka - odpoved sporazuma - izdatki za kmetijstvo - odhodki Skupnosti - odhodki ES za poslovanje - odhodki ES za raziskave - odhodki ES, ki nastanejo pri poslovanju - strukturni izdatki - odstopanje od prava Skupnosti - dolg - carinski dolg - druga faza EMU - dolžnosti javnih uslužbencev - socialni dialog - socialni dialog v Skupnosti - razširjanje informacij Skupnosti - proračunska disciplina ES - vojaška disciplina - diskriminacija na podlagi državljanstva - naprava proti onesnaževanju - zdravstveni podatki - osebni podatki - pravica do tožbe - pravica do azila - obligacijsko pravo - regionalna zakonodaja - pravice javnih uslužbencev - zaslon - zasebni eku - vzgojni nadzor - delničarstvo zaposlenih - učinek tople grede - priprava zakonodaje Skupnosti - regionalne volitve - zarodek in plod - uporaba jezikov - vojaško usposabljanje - ravnovesje institucij ES - zaščitna oprema - računalniška oprema - tlačna oprema - toplotne naprave - sodna zmota - Eritreja - Evropski gospodarski prostor - Estonija - priprava proračuna Skupnosti - konfesionalna država - pravna država - zvezna država - islamska država - laična država - unitarna država - primerjalna študija - študija primera - Evropa državljanov - Europol - izvršitev kazni - poklicne izkušnje - izvedensko mnenje - ekstremizem, skrajnost - računalniško podprta proizvodnja - pripomočki za invalide - Flevoland - mednarodna javna služba - mednarodni javni uslužbenec - delovanje institucij - Evropska ustanova za usposabljanje - Kohezijski sklad - sklad Sveta Evrope - Evropski investicijski sklad - pisarniški material - dovoljen brezcarinski uvoz - goljufija zoper Skupnost - zunanja meja Skupnosti - toplogredni plin - genetika - Gruzija - Rom - gladovna stavka - Višegrajska skupina - Skupina 24 - združenje občin - Evropsko gospodarsko interesno združenje - spolno nadlegovanje - bojni helikopter - starejša zgodovina - sodobna zgodovina - srednjeveška zgodovina - novejša zgodovina - kronološko poročilo - obratovalni čas - kulturna prepoznavnost - FIUR - imidž - diplomatska imuniteta - gospodarska infrastruktura - pobuda Skupnosti - pobuda za rast v Evropi - žuželka - izstrelitvena rampa - sanitarna oprema - Evropski inštitut za javno upravo - Evropski monetarni inštitut - skupna institucija EGP - ekonomski instrument za okolje - slabo vreme - medsebojna povezava sistemov - javni interes - pravovarstveni interes - internat - Interpol - zastrupitev s hrano - žid - sodišča - ustavno sodišče - Kazahstan - Kirgizistan - Kosovo - ekološka oznaka - jezero - materino mleko - nosilna raketa - evropski jezik - manjšinski jezik - neevropski jezik - regionalni jezik - živi jezik - diskovni pogon - Latvija - liberalizacija trga - suverenost nad zračnim prostorom - Litva - oddajanje v najem - organizacijski zakon - parceliranje - Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija - prirojena bolezen - prehranska bolezen - kožna bolezen - krvna bolezen - bolezen prebavil - bolezni živčevja - endokrina bolezen - spolno prenosljiva bolezen - prostoživeči sesalec - športna prireditev - vojaški manevri - javno naročilo za storitve - oznaka skladnosti CE - vrečar - snov živalskega izvora - mehanizem deviznih tečajev EMS - Mecklenburg-Predpomerjansko - obvezno zdravstveno zavarovanje - sodna medicina - zdravila v prosti prodaji - zdravilo za uporabo v veterinarski medicini - Kaspijsko jezero - Črno morje - Rdeče morje - Mercosur - nacionalni izvedbeni ukrep - mikroorganizem - vodno okolje - morsko okolje - rudar - preiskovalna misija - modem - Črna gora - spomenik - politična morala - pogajanje za sklenitev sporazuma ES - Urugvajski krog pogajanj - kombinirana nomenklatura - farmacevtska nomenklatura - neširjenje orožja - okoljski standard - nova vrsta zaposlitve - opazovalec - Evropski center za spremljanje mamil in zasvojenosti z mamili - Urad Skupnosti za znamke - ptica - organ za sodelovanje EU - organ odločanja - skupni organ ES - organizacija zdravstvenega varstva - Svetovna trgovinska organizacija - športna organizacija - organ Skupnosti - genetsko spremenjen organizem - specializirani organi in agencije ES - Uzbekistan - pokroviteljstvo - pokroviteljstvo Skupnosti - Partnerstvo za mir - baltiške države - države SND - države Sveta za zalivsko sodelovanje - zalivske države - države Mercosur - nepridružena država - sredozemske države nečlanice EU - države SVE - prenosno emisijsko dovoljenje - civilno osebje - pogodbeno zaposleni - negovalno osebje - vojaško osebje - finančni načrt - SZVP - filozofija prava - pritožba na Komisijo - škodljiva rastlina - živa rastlina - pluralizem medijev - okoljska politika Skupnosti - enotna politika deviznega tečaja - vizumska politika - enotna monetarna politika - onesnaževalo stratosfere - avtohtono prebivalstvo - pornografija - letalonosilka - sodni pregon - prazgodovina - prva faza EMU - vodja države - predsedstvo Sveta EU - predsednik Komisije - znanstveni tisk - dokaz - preprečevanje nesreč - načelo vzajemnega priznavanja - načelo subsidiarnosti - splošno pravno načelo - postopek ES v primeru kršitve - postopek soodločanja - procedimiento de conciliación (es) - posebni postopek - homeopatski izdelek - recikliran izdelek - carinski poklic - izvajalec alternativne medicine - zakonodajni program Skupnosti - operativni program - projekt v interesu Skupnosti - predlog proračuna ES - širjenje evropske ideje - finančni protokol - računalniško podprto založništvo - javnost razprav - vprašanje zaupnice - tibetansko vprašanje - predhodno vprašanje - podaljšanje sporazuma - pritožba Varuhu človekovih pravic ES - tožba pred upravnim sodiščem - tožba pred Sodiščem ES - tožba za razveljavitev odločitve ES - tožba na ugotovitev upravne odgovornosti - okoljski davek - gospodarska reforma - politična reforma - carinski postopek Skupnosti - izvozni carinski postopek - sistem financiranja Skupnosti - alpska regija - regija, odvisna od ribolova - regija, ki izpolnjuje pogoje - evropska regija - nazadujoča industrijska regija - register prebivalstva - poslovnik parlamenta - odnosi med upravo in državljani - odnosi med državo in regijami - medinstitucionalni odnosi ES - delitev pristojnosti - razdeljevanje sredstev Skupnosti - plazilec - Republika Moldavija - Slovaška republika - Češka republika - energetsko omrežje - računalniško omrežje - lokalno omrežje - vseevropsko omrežje - rezervacija - proračunska rezerva ES - resolucija parlamenta - prihodki od DDV - davek po odbitku - revizija sporazuma - revizija Pogodbe ES - sprememba finančnega načrta - mednarodna vloga EU - glodalec - rojalizem - Rusija - zdravje živali - duševno zdravje - Saška - Saška-Anhalt - medicinske vede - kiparstvo - ESCB - državna tajnost - sekretariat institucije - kmetijski sektor - varnost v zračnem prometu - varovanje in nadzor - varnost v morskem prometu - potres - ozaveščanje javnosti - Srbija, Srbija in Črna Gora - mrežni strežnik - državna zdravstvena služba - opica - zgodovinska znamenitost - politični položaj - Slovenija - zdravstveno varstvo - zdravstvena nega - podmornica - medicinska specializacija - nastopanje živali - proračunski stabilizator - statistika izobraževanja - gospodar kmetijskega gospodarstva - zdravstvena statistika - statistika prometa - statistika turizma - evropski pravni status - poživilo - podzemno odlagališče odpadkov - struktura ribištva - psihotropna snov - podpora uporabnikom - nadzor zdravil - večstranski nadzor - interesno združenje občin - operacijski sistem - sistem upravljanja baze podatkov - sistem zdravstvenega varstva - računalniški sistem - organizacija sodstva - razpredelnica - Tadžikistan - stopnja financiranja - tehnologija z dvojno rabo - računalniški terminal - avtonomna ozemlja Palestine - ozemlja nekdanje Jugoslavije - Turingija - trgovina z ljudmi - pomirjevalo - predelava pod carinskim nadzorom - preglednost uprave - preglednost odločanja - prevoz bolnikov - poškodba - sezonsko delo - Trojka Skupnosti - tretja faza EMU - Turkmenistan - upravno varstvo - Ukrajina - Ulster-Donegal - Evropska politična unija - uporabnik informacijske tehnologije - alternativna uporaba kmetijskih proizvodov - prenašalec bolezni - bojno vozilo - kršitev prava Skupnosti - pravno sredstvo - Vojvodina - potnik - demilitarizirana cona - občutljivo območje - predsednik vlade - vodja opozicije - glava družine - stalež živine - ček - promet podjetja - Čile - kemija - živilska kemija - industrijska kemija - Kitajska - kirurgija - klor - sistem načrtovanja proračuna - izbira tehnologije - brezposelnost, nezaposlenost - konjunkturna brezposelnost - prikrita brezposelnost - brezposelnost žensk - brezposelnost mladih - nepolna zaposlenost - sezonska brezposelnost - strukturna brezposelnost - čakanje na delo - tehnološki presežek - volilna neudeležba - dejavnost podjetja - brezposelna oseba - krščanstvo - krom - Ciper - jabolčnik - IOM - gospodarska dejavnost - cement - filmska umetnost - okrožnica - civilizacija - vladajoči sloj - nižji sloj - srednji sloj - delavski razred - kmečki sloj - družbeni sloj, plast - višji sloj - klasifikacija - arbitražna klavzula - določilo o volilnem pragu - zaščitna klavzula - samozaposlitev - duhovščina - stranke - podnebje - klimatizacija - zaključni račun - politični klub - WFC - Unctad - politična koalicija - kobalt - kodiranje - cestnoprometni predpisi - predpisi o plovbi - delovnopravna zakonodaja - zakonik - miroljubno sobivanje - sofinanciranje - soodločanje - koks - sodelovanje pri proračunskih zadevah - pobiranje davka - zbiranje podatkov - sončni kolektor - kolektivizem - podeželska skupnost - regionalne in lokalne oblasti - mestna skupnost - Kolumbija - prilagoditev šoli - barvilo - živilsko barvilo - umetno živilsko barvilo - naravno živilsko barvilo - oljna repica - gorivo - nadomestno gorivo - fosilno gorivo - socialno prilagajanje - jedrsko gorivo - odbor za kmetijstvo ES - odbor ES - svetovalni odbor ES - svet delavcev - živilski dodatek - odbor Sveta EU - Ekonomsko-socialni odbor ES - Monetarni odbor ES - skupni odbor za zadeve ES - stalni odbor ES - stalni odbor OZN - znanstveni odbor ES - tehnični odbor ES - trgovinska arbitraža - revizija - virtualna knjižnica - Prevajalski center za organe Evropske unije - Urad Skupnosti za sorte rastlin - Afriška listina človekovih pravic in pravic ljudstev - Evropska energetska listina - socialna klavzula - UNCED - Evropski svet delavcev - internet - elektronsko poslovanje - evropski inštitut za standardizacijo - CEN - CENELEC - ETSI - priznavanje poklicnih kvalifikacij - nadzor kakovosti kmetijskih proizvodov - Sodišče EFTA - nevarni odpadki - obvezni izvod - socialni dumping - pridobljena pravica - gospodarstvo v tranziciji - elektronsko objavljanje - encim - BSE - evropski socialni prostor - skupina industrijsko najbolj razvitih držav - GATS - Skupina iz Ria - vzpostavitev miru - gospodarske informacije - živalski vrt - bolezen rib - globalizacija - večpredstavnost - Urad za usklajevanje na notranjem trgu - Svetovna carinska organizacija - Organ za reševanje sporov - APEC - pedofilija - načelo sorazmernosti - primerjalno oglaševanje - regije Finske - regije Švedske - urejanje telekomunikacij - informacijska družba - Amsterdamska pogodba - gospodarska tranzicija - TRIMS - TRIPS - UNICE - delovno življenje - evroobmočje - zoonoza - TARIC - ICFTU - ECCAS - EUTELSAT - ELEC - OIE - kloniranje - trgovinski spor - podjetje v težavah - informacijska avtocesta - intranet - ekstranet - brskalnik - upravljanje z dokumenti - elektronsko upravljanje podatkov - OCR - digitalizacija - optični čitalnik - Spodnja Avstrija - Zgornja Avstrija - Gradiščanska - Koroška - Salzburška - Štajerska - Tirolska - Vorarlberg - Dunaj - države APEC - CEEP - rok plačila - pakt o stabilnosti - mladinska politika - potrošniška politika - politika Skupnosti - nacionalna politika - Evropski center za spremljanje rasizma in ksenofobije - PNZ - starostna diskriminacija - diskriminacija na podlagi spolne usmerjenosti - skrb za starejše - odpust brez odpovednega razloga - Stockholm - Östra Mellansverige - Sydsverige - Norra Mellansverige - Mellersta Norrland - Övre Norrland - Småland med öarna - Västsverige - Itä-Suomi - Väli-Suomi - Pohjois-Suomi - Uusimaa - Etelä-Suomi - Ahvenanmaa - sporazum o socialni politiki - diskriminacija na podlagi invalidnosti - ECHO - OLAF - poenostavitev zakonodaje - DNK - virtualna resničnost - sinteza slike - metoda vrednotenja - opazovanje - načelo prenosa na Skupnosti - odgovornost države - simulacija - nadzor uvoza - primerjalna analiza - analiza vzrokov - kvantitativna analiza - izredni dopust - okrepljeno sodelovanje - hipermediji - hipertekst - evtanazija - Palau - Norfolški otok - Niue - Zvezni otoki - Ceuta - Melilla - mnenje Skupnosti - mnenje Računskega sodišča - Listina EU o temeljnih pravicah - demokratični deficit - visoki predstavnik za SZVP - resolucija Sveta Evropske unije - resolucija Evropskega sveta - način proizvodnje - proizvodni cilj - tehnika proizvodnje - transgena žival - transgena rastlina - širjenje inovacij - doseganje norme - zastarela tehnologija - raziskave posledic uvajanja novih tehnologij - organizacija raziskovanja - znanstveno odkritje - načelo previdnosti - terenska raziskava - rezultati raziskav - sledljivost - trajnostno kmetijstvo - evropski kmetijski model - kmetijsko-okoljski načrt - zemljiška politika - kmetijski projekt - kmetijsko območje z okoljskimi omejitvami - agrogozdarstvo - slaba letina - popis kmetijskih gospodarstev - namakalno poljedelstvo - kolobarjenje - silos - energetske rastline - oljnice - zootehnika - borealni gozd - trajnostno gospodarjenje z gozdovi - certificiranje gozdov - evropska gozdarska politika - EFICS - sredozemski gozd - gozd zmernega podnebja - gozdarska statistika - evropska valuta - eku - EURIBOR - menjalno razmerje - BAsD (es) - BCIE (es) - Karibska razvojna banka - kmetijski kredit - program stabilnosti - evropsko sodelovanje na področju davkov - davčna reforma - brezposelnost delavca migranta - stalno poklicno usposabljanje - odbor za zaposlovanje ES - evropska strategija zaposlovanja - prilagodljivost delavca - fleksibilnost dela - zastarele poklicne kvalifikacije - pomanjkanje delovne sile - mnogostranski delavec - lov na glave - prerazporeditev - razporeditev na nižje delovno mesto - Ecofin - država članica, ki ni uvedla evra - država evroobmočja - odpornost materialov - primerjalna presoja - nesmrtonosno orožje - pravična trgovina - koncesija za opravljanje storitev - trgovinska pogodba - mednarodna trgovinska arbitraža - storitve splošnega pomena - elektronski podpis - trgovinska statistika - izključitev iz mednarodne organizacije - Evro-sredozemsko partnerstvo - ovrednotenje pomoči - preprečevanje sporov - etnično čiščenje - protipehotno orožje - vohunjenje - vojaška skrivnost - statistika na področju obrambe - analiza tal - znanost o vesolju - astronavtika - klimatologija - bioklimatologija - kemija tal - kulturna geografija - družbena geografija - regionalna geografija - geomorfologija - sedimentologija - tip tal - etnografija - sociologija dela - okoljska ekonomika - okoljsko izobraževanje - varstvo voda - zmanjšanje emisij plinov - okoljska odgovornost - okoljska statistika - kit - morski ekosistem - kopenski ekosistem - tjulenj - zakisljevanje - blato iz čistilnih naprav - divje odlagališče - kemični odpadki - elektronski odpadki - bolnišnični odpadki - onesnaženje zaradi nesreče - lokalno onesnaževanje - meddržavna posvojitev - medgeneracijski konflikt - posvojitvena zakonodaja - reorganizirana družina - poligamija - družinska solidarnost - diaspora - migracijska politika Skupnosti - odvisnost starejših - demografska napoved - menjava generacij - kristjan - musliman - evropsko združenje - nedvisnost invalidov - socialno vedenje - socialno vključevanje invalidov - socialni sporazum - otroška pornografija - verski turizem - nasilje mladih - nasilje v šoli - družinsko nasilje - kulturna izjema - evropska identiteta - verski fundamentalizem - nova duhovna gibanja - evropski kulturni dogodek - promocija kulture - splošno zdravstveno zavarovanje - medicinsko pravo - zdravniška napaka - kronična bolezen - generično zdravilo - varnost živil - paliativna nega - samoregulacija - upravni kodeks - zgodovina prava - kaznivo dejanje, storjeno iz malomarnosti - psihično nasilje - nekaznovanost - kazenska odgovornost mladoletnikov - seksualni turizem - arbitraža - sodni zaostanki - odredba - razveljavitev - eksteritorialna pristojnost - neodvisnost sodstva - pomorsko sodišče - navidezna zakonska zveza - schengenski informacijski sistem - verski spor - pravica do zdravja - diverzifikacija oskrbe z energijo - plinsko polje - energetska učinkovitost - strateške rezerve - naftno polje - jedrske raziskave - širitev mednarodne organizacije - industrijska integracija - merila za pristop - pristopna pogajanja - skupna obrambna politika - predpristopna strategija - Evropska agencija za obveščanje potrošnikov - mikrokredit - mikrofinance - veda o obvladovanju tveganj - kozmologija - zakonec, ki pomaga - priložnostna zaposlitev - mehanska vibracija - gozdni nadzornik - mir - Eurojust - evropski zaporni nalog - pristopna pogodba EU - Pogodba iz Nice - pomoč žrtvam - prevzgojni dom za mladoletnike - pravo verskih skupnosti - budistično pravo - kanonsko pravo - protestantsko cerkveno pravo - hebrejsko pravo - hindujsko pravo - islamsko pravo - odpis davčnega dolga - črna gradnja - otroci ceste - huliganstvo - ogroženo urbano območje - nujna medicinska pomoč - vandalizem - evgenika - revni delavci - neionizirajoče sevanje - rast podjetja - podjetništvo - mednarodna združitev podjetij - upravljanje podjetja - oznaka spoštovanja socialnih pravic - odkup podjetja - pridruženo podjetje - mlado podjetje - zelo majhno podjetje - evropska zadruga - kakovost poučevanja - parlamentarna knjižnica - dobesedni navedek - komentar zakona - elektronski dokument - turistični vodič - medioteka - dezinformacija - ponudnik dostopa do interneta - uporabnik interneta - iskalnik - telekomunikacijska politika - spletna stran - mobilni telefon - video nadzor - kriptografija - računalniški virus - osnovne potrebe - odnosi med regijami in EU - negospodarski sektor - beračenje - socialni transferji - ekonomska vrednost - želatina - eterično olje - dodatek k prehrani - ekološki kmetijski pridelek - zidak - kamen - specialne kovine - dizelski motor - žaga - navigacijske naprave - mestni promet - trajnostna mobilnost - inteligentni prometni sistem - satelitska navigacija - pešec - zemeljska oskrba - ločitev cerkve od države - konfederacija - regionalna država - oligarhija - protokol - državni simbol - nacionalistična stranka - avtonomistična stranka - skrajna stranka - volilna reforma - parlamentarna preiskava - priprava zakonodaje - poslanski status - elektronska uprava - vladna izjava - vladanje - parlamentarna diplomacija - periodična denarna kazen - deložacija - prodajni avtomat - začetni kapital - estetska kirurgija - medicinsko izvedensko mnenje - osip - parabolična antena - forum - popularizacija znanosti - upravljanje znanja - pristaniška uprava - predor - oddajanje del zunanjim izvajalcem - nesreča s kemikalijami - kozmetična industrija - gradbena tehnika - sodelovanje v kmetijstvu - družina cervidae - uničenje orožja - sodelovanje na področju izobraževanja - plinska industrija - mednarodno delovno pravo - mednarodno trgovinsko pravo - očetovski dopust - delo obsojencev - regionalni trg - regionalna varnost - severni jelen - telemedicina - ozemeljski spor - Evropska agencija za varnost živil - Evropska ustava - corpus juris Skupnosti - sledna pravica - znanstveno poročilo - socialni učinki - ISPA - žlahtniteljska pravica - pokomunistično obdobje - reproduktivno zdravje - univerzalna storitev - Mednarodno sodišče za vojne zločine - vizija Evrope - institucionalni sporazum - CEFTA - CCNR - javni urad - ugovor vesti - politična kohabitacija - sestava parlamentarnega odbora - vodenje sestankov - Medameriško sodišče za človekove pravice - Mednarodno kazensko sodišče - okvirni sklep - osebnostni razvoj - multietnična država - Federativne države Mikronezije - evakuacija prebivalstva - dostop državljanov do sodnega varstva - poslovna morala - OPCW - Svetovna turistična organizacija - predstavniški organ kmetijskega sektorja - Andski parlament - Srednjeameriški parlament - države NAFTA - kavkaške države - sposobnost komuniciranja - pogajalske spretnosti - Latinskoameriški parlament - veščina pisanja - prva svetovna vojna - druga svetovna vojna - izid glasovanja - socialna demokracija - statut poslancev EP - geografski informacijski sistem - digitalna tehnologija - FTAA - Evropska agencija za obnovo - Urad za prehrano in veterinarstvo - policijski okoliš - medparlamentarna delegacija - budist [V4.1] - obramboslovje [V4.1] - šolska menza [V4.1] - koncil [V4.1] - kongres stranke [V4.1] - CLRAE [V4.1] - državljanske dolžnosti [V4.1] - pravica do telesne integritete [V4.1] - vojaško kazensko pravo [V4.1] - rimsko pravo [V4.1] - vračilo davka [V4.1] - pravica do obiska [V4.1] - ozemeljska enklava [V4.1] - bolezen ledvic [V4.1] - lekarna [V4.1] - železniška postaja [V4.1] - avtobusna postaja [V4.1] - zgodovinska geografija [V4.1] - hindujec [V4.1] - svetovna zgodovina [V4.1] - ilustracija [V4.1] - inkunabula [V4.1] - upravni prekršek [V4.1] - uskladitveni pravni akt [V4.1] - manifest [V4.1] - rokopis [V4.1] - pravna metodologija [V4.1] - mitologija [V4.1] - protiglobalizacijsko gibanje [V4.1] - kulturno gibanje [V4.1] - odločilna stranka za razmerje sil [V4.1] - zunajparlamentarna stranka [V4.1] - monarhistična stranka [V4.1] - regionalistična stranka [V4.1] - načrt [V4.1] - regionalna policija [V4.1] - občinska policija [V4.1] - prejemki, ki niso zagotovljeni s prispevki za socialno varnost [V4.1] - občinski proračun [V4.1] - regionalni proračun [V4.1] - politična propaganda [V4.1] - predsedniški sistem [V4.1] - primitivna religija [V4.1] - študentski dom [V4.1] - spolnost [V4.1] - sociologija prava [V4.1] - ruralna sociologija [V4.1] - urbana sociologija [V4.1] - sociologija vzgoje [V4.1] - politična sociologija [V4.1] - oskrba s plinom [V4.1] - vnaprej izražena volja [V4.1] - sveti spisi [V4.1] - videoteka [V4.1] - naravno pravo [V4.1] - biometrija [V4.1] - pravica do stanovanja [V4.1] - enote za hitro posredovanje [V4.1] - populizem [V4.1] - registrirana skupnost [V4.1] - Združenje karibskih držav [V4.1] - domoljubno gibanje [V4.1] - stalno predstavništvo pri EU [V4.1] - družbeno-kulturna skupnost - sindikat javnih uslužbencev - industrijska prosta cona - Ringkøbing - avdiovizualna oprema - Evropska zveza za sodelovanje - oddaja del podizvajalcem - medpanožni sporazum - Storstrøm - Umm al Qaiwain - območje zahodno od Velikega Belta - subvencionirana obrestna mera - materinstvo - avdiovizualna koprodukcija - avdiovizualni program - avdiovizualna produkcija - avdiovizualna politika - avdiovizualno piratstvo - evropski avdiovizualni prostor - trup - socialno-poklicna kategorija - država članica EU - skupno raziskovalno središče - Evropska agencija za zdravila - Bosna in Hercegovina - Listina Skupnosti o temeljnih pravicah delavcev - skupnosti Belgije - nadzor izvoza - goljufije proti Evropski uniji - zunanja meja Evropske unije - Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami - organ ali agencija EU - Slovaška - CENELEC - Urad za usklajevanje na notranjem trgu - TARIC - EUTELSAT - Spodnja Avstrija - Zgornja Avstrija - Östra Mellansverige - Sydsverige - Norra Mellansverige - Mellersta Norrland - Övre Norrland - Småland med öarna - Västsverige - Vzhodna Finska - Laponska - Južna Finska - Aland - odgovornost države - mnenje Računskega sodišča - EURIBOR - mnogostranski delavec - Svetovna turistična organizacija - budist - obramboslovje - šolska menza - koncil - kongres stranke - CLRAE - državljanske dolžnosti - pravica do telesne integritete - vojaško kazensko pravo - rimsko pravo - vračilo davka - pravica do obiska - ozemeljska enklava - bolezen ledvic - lekarna - železniška postaja - avtobusna postaja - zgodovinska geografija - hindujec - svetovna zgodovina - ilustracija - inkunabula - upravni prekršek - uskladitveni pravni akt - manifest - rokopis - pravna metodologija - mitologija - protiglobalizacijsko gibanje - kulturno gibanje - odločilna stranka za razmerje sil - zunajparlamentarna stranka - monarhistična stranka - regionalistična stranka - načrt - regionalna policija - občinska policija - prejemki, ki niso zagotovljeni s prispevki za socialno varnost - občinski proračun - regionalni proračun - politična propaganda - predsedniški sistem - primitivna religija - študentski dom - spolnost - sociologija prava - ruralna sociologija - urbana sociologija - sociologija vzgoje - politična sociologija - oskrba s plinom - vnaprej izražena volja - sveti spisi - videoteka - naravno pravo - biometrija - pravica do stanovanja - enote za hitro posredovanje - populizem - registrirana skupnost - Združenje karibskih držav - domoljubno gibanje - stalno predstavništvo pri EU - vojaško pravo - tehnika učenja - mnemonika - psihometrični test - Cotonoujski sporazum - regije na Poljskem - regije v Sloveniji - regije na Češkem - regija na Slovaškem - Gorenjska - Goriška - Jugovzhodna Slovenija - Koroška - Notranjsko-kraška - Obalno-kraška - Podravska - Pomurska - Savinjska - Spodnjeposavska - Zasavska - Osrednjeslovenska - Bratislavski okraj - Trnavski okraj - Trenčinski okraj - Nitranski okraj - Banskobistriški okraj - Prešovski okraj - Košiški okraj - Južnočeški okraj - Kralovehraški okraj - Karlovarski okraj - Libereški okraj - Južnomoravski okraj - Moravsko-šlezijski okraj - Olomouški okraj - Pardubiški okraj - Plzenski okraj - Praga - Usteški okraj - Visočinski okraj - Zlinski okraj - Osrednječeški okraj - Žilinski okraj - regije v Estoniji - Severna Estonija - Zahodna Estonija - Osrednja Estonija - Severovzhodna Estonija - Južna Estonija - regije v Latviji - Latgale - Riga - Vidzeme - Kurzeme - Zemgale - regije v Litvi - Alytuško okrožje - Kaunaško okrožje - Klaipedsko okrožje - Marijampolsko okrožje - Panevežijsko okrožje - Šiauliajsko okrožje - Tauraško okrožje - Telsiajsko okrožje - Utensko okrožje - Vilensko okrožje - regije na Madžarskem - Oulu - Zahodna Finska - Atika - Zahodna Grčija - Osrednja Makedonija - Vzhodna Makedonija in Trakija - Zahodna Makedonija - Severnoegejski otoki - Južnoegejski otoki - Južni Alföld - Severni Alföld - Osrednja Madžarska - Severna Madžarska - Osrednja Madžarska zahodno od Donave - Južna Madžarska zahodno od Donave - Zahodna Madžarska zahodno od Donave - intelektualni kapital - Evropski varuh osebnih podatkov - EPSO - sodniški pregled - odprta metoda koordinacije - nanotehnologija - evropska politika sosedstva - PNUCID - javno-zasebno partnerstvo - diplomatski protokol - Evropska agencija za pomorsko varnost - Evropska agencija za varnost v letalstvu - ENISA - digitalni razkorak - jezikovna politika - socialna odgovornost gospodarskih družb - merjenje hitrosti - cestno-prometni prekršek - ledolomilec - dodatek za pomoč in postrežbo - neželena elektronska pošta - organizacijska kultura - iskanje nadomestne zaposlitve - internetni naslov - ekonomija znanja - konferenca predsednikov - Inštitut Evropske unije za varnostne študije - Satelitski center Evropske unije - zarodna celica - delokalizacija - vojaško pokopališče - Mazovijsko vojvodstvo - Malopoljsko vojvodstvo - Šlezijsko vojvodstvo - Lublinsko vojvodstvo - Podkarpatsko vojvodstvo - Zahodnopomorjansko vojvodstvo - Svetokriško vojvodstvo - Lodzsko vojvodstvo - Lubuško vojvodstvo - Spodnješlezijsko vojvodstvo - Podlaško vojvodstvo - Velikopoljsko vojvodstvo - Pomorjansko vojvodstvo - Opoljsko vojvodstvo - Kujavsko-Pomorjansko vojvodstvo - Varminsko-Mazursko vojvodstvo - starševski dodatki - Evropska obrambna agencija - Evropski center za preprečevanje in nadzor nad boleznimi - Evropska agencija za kemikalije - Evropska agencija za železniški promet - Evropska policijska akademija - prepovedano orožje - Västernorrlandsko okrožje - Jämtlandsko okrožje - Värmlandsko okrožje - Dalarnsko okrožje - Gävleborško okrožje - Jönköpinško okrožje - Kronoberško okrožje - Kalmarsko okrožje - Gotlandsko okrožje - Blekinško okrožje - Skånsko okrožje - Hallandsko okrožje - Västra Götalandsko okrožje - Uppsalsko okrožje - Södermanlandsko okrožje - Östergötlandsko okrožje - Örebreško okrožje - Västmanlandsko okrožje - Västerbottensko okrožje - Norrbottensko okrožje[Thème]

-

 


   Publicidad ▼