Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

Aarhus - tlačové komuniké - jurisdikcia súdov - koncesionár - socio-ekonomické podmienky - Rada pre kultúrnu spoluprácu - Crest - Európska agentúra pre produktivitu - Agentúra jadrovej energie - audiovizuálny dokument - Dubaj - plán rozvoja fariem - tlačiareň - slaná voda - spodná voda - odpadová voda - kultúrna a sociálna vybavenosť - Spojené štáty - rybné hospodárstvo Spoločenstva - Medzinárodná agentúra pre energiu - syr z kozieho mlieka - syr z kravského mlieka - Fujairah - exilová vláda - audiovizuálny priemysel - prípadové právo - prípadové právo ES - členská krajina federácie - podštandardné bývanie - východná Malajzia - dohoda z Bretton Woods - mikroekonómia - medzimestská migrácia - vnútromestská migrácia - východný Great Belt - organizačná schéma - strom - mäso z lovu - Aarhus - sprenevera - lepidlo - obchodovanie štátu - maloobchod - veľkoobchod - obchod so zbraňami - obchod medzi Východom a Západom - zahraničný obchod - vnútorný obchod - medzinárodný obchod - pristúpenie k Spoločenstvu - marketing - výbor ad hoc - vyšetrovací výbor - Komisia pre ľudské práva - Komisia OSN - parlamentný výbor - Európsky parlamentný výbor - kvalitatívna analýza - pridelenie zákazky - stály výbor - špecializovaný výbor - Technická komisia OSN - zástupca platený províziou - Spoločenstvo národov - Európske spoločenstvá - obec - adjuvans - masové komunikácie - satelitná komunikácia - tlačové komuniké - komunizmus - Komory - poisťovacia spoločnosť - administratívne právomoci - právomoc Spoločenstva - vecná príslušnosť - ústredné orgány štátnej správy - výkonná právomoc - právomoci členských štátov - právomoci parlamentu - jurisdikcia súdov - spoločné právomoci - miestna príslušnosť - konkurencieschopnosť - komplementarita obchodu - spotrebiteľské správanie - správa vzdelávania - politické správanie - elektronická súčiastka - nerastná zlúčenina - zloženie obyvateľstva - zloženie parlamentu - účtovníctvo - finančné účtovníctvo - národné účty - daňové orgány - účtovníctvo v štátnej službe - regionálne účtovníctvo - účtovník - účet - konsolidovaný účet - prevádzkový obchodný účet - miesto s viazaným predajom - grófstvo - sústredenie obyvateľstva - sústredenie právomocí - miestna štátna správa - hospodárska koncentrácia - priemyselná koncentrácia - design výrobku - Macedónsko - koncesionár - strednodobá finančná pomoc - trvale udržateľný rozvoj - spolužitie bez manželského zväzku - konkurencia - medzinárodná súťaž - štátna správa - zhrnutie - koreniny - podmienky pomoci - postavenie žien - pracovné podmienky - životné podmienky - hospodárske podmienky - sociálna situácia - socio ekonomické podmienky - príprava tovaru pre trh - pripustenie k skúškam - atmosferické podmienky - WCL - konferencia OSN - dôverný charakter informácií - cukrovinky - kompetenčný konflikt - kompetenčný spor - zneužitie práva - spaľovňa odpadu - dočasné uvoľnenie - pracovnoprávny spor - medzinárodný konflikt - rasový konflikt - sociálny konflikt - dovolenka z dôvodu choroby - materská dovolenka - študijné voľno - ošetrovanie člena rodiny - platené voľno - neplatené voľno - dovolenka z rodinných dôvodov - zmrazovanie - konglomerát - Kongo - krátkodobé hospodárske vyhliadky - Connacht - Rada Európskej únie - predstavenstvo - Asociačná rada ES - adopcia dieťaťa - CCC - CCD - Aspac - Rada Európy - krajiny Rady Európy - Bezpečnostná rada OSN - Rada poručníkov OSN - Rada európskych obcí a regiónov - rada ministrov - schválenie zákona - Európska rada - Severská rada - krajiny Severskej rady - poradca v poľnohospodárstve - konzervácia stravy - zachovanie zásob rýb - zachovanie zdrojov - konzervativizmus - konzerváreň - konsolidácia štátneho dlhu - spotrebiteľ - spotreba - spotreba potravín - spotreba vody - energetická spotreba - spotreba domácnosti - prijatie rozpočtu - konečná spotreba - domáca spotreba - spotreba na obyvateľa - ústava - založenie strany - založenie spoločnosti - kontrola ústavnosti - poľnohospodárske staviteľstvo - stavba ciest - kovová konštrukcia - stavba lodí - konzultácie informácií - konzultácie s pracovníkmi - kontajner - námietka voči výsledku volieb - dospelý - colná kvóta - antikoncepcia - kratší pracovný týždeň - zmluva - poistná zmluva - pracovná zmluva - priemyselné falšovanie - EADI - preglejka - daňový poplatník - správny dohľad - kontrola leteckej premávky - rozpočtová kontrola - audit manažmentu - kontrola komunikácií - EFTA - kontrola znečisťovania - kontrola likvidity - kontrola výroby - kontrola kvality - neštandardné zamestnanie - devízová kontrola - kontrola fúzií - hodnotenie - kontrola migrácie - zneužitie právomocí - krajiny EZVO - cenová kontrola - finančná kontrola - parlamentná kontrola - kontrola zdravia rastlín - zdravotnícka inšpekcia - Dohovor CIV - kolektívna zmluva - letisko - Dohovor z Arushy - Dohovor z Lomé - prvý dohovor z Lomé - druhý dohovor z Lomé - Dohovor z Yaoundé - dohovor OSN - hospodárske zbližovanie - premena energie - menová konvertibilita - Cookove ostrovy - administratívna spolupráca - obchodná spolupráca - kultúrna spolupráca - hospodárska spolupráca - európska spolupráca - finančná spolupráca - aerosol - priemyselná spolupráca - spolupráca medzi inštitúciami - medzipodniková spolupráca - medzinárodná spolupráca - súdna spolupráca - vojenská spolupráca - menová spolupráca - politická spolupráca - regionála spolupráca - rozdelenie pôdy - vedecká spolupráca - spolupráca Juh - Juh - technická spolupráca - cezhraničná spolupráca - družstvo - poľnohospodárske družstvo - spotrebné družstvo - úverové družstvo - koordinácia pomoci - Kodaň - zverejňovanie cien - spoluvlastníctvo - Južná Kórea - Severná Kórea - Coreper - korporativizmus - tuky - živočíšne tuky - rastlinné tuky - korešpondencia - korózia - politická príslušnosť - korupcia - Korzika - Kostarika - kótovanie na burze - Cote d'Ivoire - príspevok na sociálne zabezpečenie - poplatok z cukru - bavlna - štátny prevrat - nájom lodí - Súdny dvor ES - Účtovný dvor ES - Súd pre ľudské práva - Medzinárodný súdny dvor - migračný pohyb - vodný tok - Afganistan - cena cenných papierov - broker - náklady na zariadenia - investičné náklady - kapitálové náklady - distribučné náklady - prevádzkové náklady - náklady na vzdelávanie - Afrasec - stavebné náklady - náklady znečisťovania - náklady zdravotníctva - životné náklady - výrobné náklady - náklady skladovania - priame náklady - náklady vypožičiavania - mzdové náklady - prístup ku vzdelávaniu - Afrika - sociálne náklady - umelecká tvorba - vytvorenie pracovného miesta - úver - krátkodobý úver - vývozný úver - dovozný úver - spotrebiteľský úver - dlhodobý úver - anglofónna Afrika - strednodobý úver - obchodný úver - swapové dojednanie - investičná pôžička - čiastky splatné v rozpočtovom roku - dokumentárny akreditív - hypotekárny úver - priemyselný úver - medzinárodný úver - smotana - stredná Afrika - smotanová zmrzlina - Crest - Kréta - vojnový zločin - kriminológia - energetická kríza - politická kríza - hospodársky rast - Severná Afrika - ICRC - kôrovec - Kuba - koža - meď - kultúra - pestovanie obilnín - terasovité pestovanie - pestovanie krmív - Juhoafrická republika - pestovanie ovocia - priemyselné pestovanie plodín - pestovanie zeleniny - trvalá plodina - ľudová kultúra - hydropónia - skleníkové pestovanie - tropické poľnohospodárstvo - samozásobiteľské hospodárenie - kumulatívny nárok na dôchodok - frankofónna Afrika - Curacao - Kyklady - hospodársky cyklus - Dánsko - regióny Dánska - parlamentná rozprava - odlesňovanie - decentralizácia - rozpočtové absolutórium - južná Afrika - odpad - poľnohospodársky odpad - priemyselný odpad - nevyužiteľný odpad - rádioaktívny odpad - rozhodnutie - rozhodnutie Spoločenstva - rozhodnutie ESAE - Západná Afrika - všeobecné rozhodnutie ESUO - individuálne rozhodnutie ESUO - oznámenie o obmedzujúcom postupe - ohlásenie kandidatúry - vyhlásenie výsledkov hlasovania - Východná Afrika - hospodársky štart - dekolonizácia - sčítavanie hlasov - dekoncentrácia - administratívna jednotka - rozdelenie na volebné kraje - dekrét - daňová úľava - protiraketová obrana - strata - rozpočtový deficit - deflácia - klčovanie pôdy - zhoršovanie životného prostredia - prístup k pracovnému miestu - školský vek - delikvencia - zločinnosť mládeže - žiadosť o pracovné miesto - spotrebiteľský dopyt - dopyt po energii - odstúpenie vlády - zahraničné zastúpenie - demokracia - demokracia ľudu - demokratizácia - demokratizácia vzdelávania - demografia - denaturácia - rýchlo sa kaziace tovary - Zásobovacia agentúra ESAE - hustota obyvateľstva - departement - zámorský departement - výdavok - výdavky na potraviny - rozpočtový výdavok - tlačová agentúra - výdavky na spotrebu - administratívny výdavok - mimorozpočtový výdavok - štátne výdavky - nepovinný výdavok - povinný výdavok - prevádzkový výdavok - verejný výdavok - odpolitizovanie - úbytok obyvateľstva - deportovaná osoba - referent odbytu - bankový vklad - kapitálové odpisy - deregulácia - odzbrojenie - pohroma spôsobená človekom - prírodná pohroma - popis práce - púšť - dezertifikácia - odvodnenie - odstúpenie - občianska neposlušnosť - zničenie úrody - EPA - úžina - zahraničný dlh - štátny dlh - horná komora - devalvácia - hospodársky rozvoj - NEA - priemyselný rozvoj - integrovaný rozvoj - regionálny rozvoj - sociálny rozvoj - zahraničná mena - cukrovka - vzťahy medzi Severom a Juhom - diktatúra - oblastné zastúpenie - lexikón - kultúrny rozdiel - medzinárodný spor - rozširovanie informácií - šírenie kultúry - obmedzené šírenie - výberové rozširovanie informácií - veľkosť podniku - diplom - riadenie spoločnosti - smernica - smernica Spoločenstva - hlasovacia disciplína - hudobná knižnica - reč - prístup k informáciám - sexuálna diskriminácia - hospodárska diskriminácia - jazyková diskriminácia - politická diskriminácia - rasová diskriminácia - náboženská diskriminácia - cenová nerovnosť - hospodárska nerovnováha - regionálna nerovnováha - konzervačný prostriedok - liečebné centrum - zdroje potravy - dostupné energetické zdroje - mechanizmus riadenia - bezpečnostné zariadenie - signalizačné zariadenie - disent - rozpustenie parlamentu - zastrašujúci prostriedok - destilácia - distribučný obchod - distribúcia energie - dodávka vody - dodávka elektriny - dohoda o výhradnej distribúcii - výrobková diverzifikácia - diverzifikácia vývozov - vedúci pracovník - medzinárodná deľba práce - rozvod - právna doktrína - dokument - audiovizuálny dokument - doklad totožnosti - dokument prerokovávaný na zasadaní - zastavaná plocha - colný doklad - oficiálny dokument - parlamentný dokument - dokumentácia - Dodecanese - Dominika - škoda - vojnové škody - náhrada škody - donácia - dar - colnica - Dubaj - dvojité zdanenie - dvojité občianstvo - dvojité zamestnanie - vidiecka osídlenie - predbežná dvanástina - bagrovanie - drenáž - Drenthe - právo na vzdelanie - právo na informácie - právo na kultúru - mestské centrum - právo na spravodlivosť - správne právo - letecké právo - antidumpingové clo - právo na prácu - bankové právo - zákon o prevoditeľných cenných papieroch - občianske právo - obchodné právo - právo Spoločenstva - politické nepokoje - ústavné právo - obyčajové právo - autorské práva - daň z registrácie - právo na medzipristátie - právo podnikať - právo na štrajk - energetické právo - environmentálne právo - súhrnná veličina - kozmické právo - práva jednotlivca - súťažné právo - rodinné právo - vojnové právo - morské právo - právo na demonštráciu - rybolovné práva - prístup k povolaniu - predkupné právo - právo obnovenia držby - právo voliť - poistné právo - patentové právo - vnútroštátne právo - práva cudzincov - práva menšín - právo obchodných spoločností - dopravné právo - bytový zákon - pracovné právo - volebné právo - farmárstvo na čiastočný úväzok - finančná legislatíva - daňové právo - medzinárodné daňové právo - lesnícka legislatíva - medzinárodné humanitné právo - medzinárodné právo - medzinárodné súkromné právo - medzinárodné verejné právo - organické hospodárenie - námorné právo - manželské právo - národné právo - jadrové právo - trestné právo - hospodársky trestný čin - medzinárodné trestné právo - súkromné právo - komerčné hospodárenie - verejné právo - poľnohospodárske právo - sociálna legislatíva - územné právo - pravicová strana - občianske práva - ľudské práva - práva žien - zmluvné hospodárenie - zvláštne práva čerpania - dumping - dĺžka života - dĺžka štúdií - dĺžka prenájmu - pracovný čas - zákonný pracovný čas - krajiny AAMS - skupinové hospodárenie - východná Anglia - voda - vody Spoločenstva - priesaková voda - voda na kúpanie - destiláty - vnútrozemské vody - podhorské hospodárenie - medzinárodné vody - slaná voda - spodná voda - povrchová voda - výsostné vody - odpadová voda - obchod s poľnohospodárskymi produktmi - obchodná operácia - samozásobiteľské poľnohospodárstvo - prenos informácií - výmena publikácií - obchod so štátmi mimo Spoločenstva - obchod v rámci Spoločenstva - obchod podľa skupín krajín - obchod podľa krajiny - obchod podľa výrobkov - tvorba vzoriek - extenzívne hospodárenie - mzdové tarify - osvetlenie - škola v zahraničí - európska škola - medzinárodná škola - materská škola - národná akadémia - ekológia - ekologizmus - ekonometria - prístup na trh - intenzívne hospodárenie - hospodárstvo - poľnohospodárska ekonomika - kolektívne hospodárstvo - zosúladené ekonomické kroky - úspory z rozsahu - úspora energie - štrukturálne prispôsobenie - vojnové hospodárstvo - správa podniku - regióny Rakúska - poľnohospodárstvo v Stredozemí - trhová ekonomika - samozásobiteľské hospodárstvo - dopravná ekonomika - riadené hospodárstvo - domáce hospodárstvo - lesné hospodárstvo - priemyselná ekonomika - svetové hospodárstvo - zmiešané hospodárstvo - národné hospodárstvo - poľnohospodársko-potravinársky sektor - plánované hospodárstvo - postindustriálne hospodárstvo - verejné hospodárstvo - regionálne hospodárstvo - tieňové hospodárstvo - hospodárenie mesta - Škótsko - ekosystém - euro - poľnohospodársko-spracovateľský priemysel - vydávanie - vzdelávanie - domáce vzdelávanie - umelecké vzdelávanie - porovnávacie vzdelávanie - základné vzdelávanie - masové vzdelávanie - vzdelávanie dospelých - vzdelávanie cudzincov - neformálne vzdelávanie - priebežné vzdelávanie - telesná výchova - predškolské vzdelávanie - zdravotná výchova - sexuálna výchova - špeciálne vzdelávanie - sladidlo - počet žiakov - agronómia - rádioaktívna odpadová voda - rovnocenné mzdové odmeňovanie - rovnaké zaobchádzanie - rovnosť pred zákonom - Egypt - Salvádor - rozšírenie trhu - citrusové ovocie - registrácia voličov - voľby - predčasné voľby - európske voľby - nepriama voľba - miestne voľby - celoštátne voľby - parlamentné voľby - doplňovacie voľby - IDA - prezidentské voľby - primárky - voličstvo - elektrochémia - elektrometalurgia - elektronika - elektrotecnika - chov hospodárskych zvierat - hospodárska podpora - voľná pastva - chov kôrovcov - intenzívny chov hospodárskych zvierat - žiak - voliteľnosť - zneškodňovanie odpadu - emancipácia - balenie - pasenie - plnenie fliaš - podpora zamestnanosti - emigrácia - Emilia-Romagna - Spojené arabské emiráty - krajiny Spojených arabských emirátov - emisia cenných papierov - emisia meny - dopravná nehoda - určené vyhradené zamestnanie - administratívny pracovník - úradník - štátny zamestnanec - zamestnávateľ - pôžička, výpožička - zahraničná pomoc - pôžičky Spoločenstva - medzinárodná pôžička - verejné výpožičky - potravinársky emulgátor - zadĺženosť - energia vĺn - alternatívna energia - podpora vývozu - energia z tuhých palív - elektrická energia - energia vetra - geotermálna energia - vodná energia - hydroelektrická energia - prílivová energia - jadrová energia - obnoviteľná energia - pomoc na jeden hektár - slnečná energia - tepelná energia - dieťa - opustené dieťa - dieťa migranta - nemanželské dieťa - jedináčik - určenie výdavkov - hnojivo - chemické hnojivo - investičná pomoc - organické hnojivo - výkrm - politický únos - ekonomický prehľad - spotrebiteľský prieskum - sociálny prehľad - zaznamenávanie údajov - zaznamenávanie dokumentačných referencií - stavebná dotácia - obohatenie paliva - učiteľ - vyučovanie - diaľkové štúdium - poľnohospodárske vzdelávanie - programová výučba - cirkevné vzdelávanie - jazykové vzdelávanie - všeobecné vzdelávanie - bezplatné vzdelávanie - pomoc pri modernizácii - svetské vzdelávanie - lekárske vzdelávanie - povinná školská dochádzka - zdravotnícke vzdelávanie - viacodborové vzdelávanie - postgraduálne vzdelávanie - prvostupňové vzdelávanie - súkromné vzdelávanie - odborné profesijné vzdelávanie - štátne vzdelávanie - podpora výroby - vedecké vzdelávanie - druhostupňové vzdelávanie - vyššie vzdelávanie - technické vzdelávanie - obmedzujúci obchodný postup - horizontálna dohoda - protizákonná dohoda - medzinárodný kartel - vertikálna dohoda - potravinová pomoc - vzájomná pomoc medzi farmármi - netarifné bariéry - tarifná bariéra - technická bariéra - colný sklad - druh podniku - živnosť - podnikanie v distribúcii - spoločný podnik - nájomná spoločnosť - dopravný podnik - zahraničné podnikanie - európsky podnik - rodinný podnik - zverenecká spoločnosť - obchod s nehnuteľnosťami - podnik jednotlivca - pracovný úraz - pomoc nízkym príjmovým skupinám - podnikanie v priemysle - nadnárodná korporácia - súkromný sektor - verejný sektor - údržba - starostlivosť o plodiny - prirodzené prostredie - úspory - pomoc podnikom - povinné úspory - epidémia - epidemiológia - Epirus - vyčerpanie zdrojov - Ekvádor - equidae - vyrovnanosť rozpočtu - ekologická rovnováha - dvojstranná pomoc - poľnohospodárske zariadenia - kolektívna vybavenosť - súčiastky vozidla - elektronické zariadenie - priemyselné zariadenia - kultúrna a sociálna vybavenosť - pomoc ESUO - športové zariadenia - rovnocennosť diplomov - ergonómia - sopečná erupcia - otroctvo - diskont - vzdušný priestor - európsky súdny priestor - zelená zóna - pomoc Spoločenstva - Španielsko - regióny Španielska - chránené druhy - priemyselná špionáž - testovanie - jadrový pokus - Extremadura - dodatočná podpora pre výrobky - závod - inštitúcia so zvláštnym postavením - vzdelávací ústav - verejno prospešná inštitúcia - zostavovanie rozpočtu - liečebný ústav - nápravné zariadenie - verejná inštitúcia - cín - štandard zlatej devízy - pomoc v núdzi - zlatý štandard - štát - občiansky stav - pravidlá počas mimoriadneho stavu - výnimočný stav - štát sociálnych istôt - Spojené štáty - štátna pomoc - etanol - Etiópia - etnológia - označovanie etiketami - realizačná štúdia - výskum trhu - štúdia práce - študent - zahraničný študent - hospodárska pomoc - euroúver - euromena - eurodoláre - euroobligácia - eurotrh - eurokomunizmus - Eurocontrol - európska pravica - Európska skupina - Európa - naturálna pomoc - severná Európa - južná Európa - západná Európa - východná Európa - Europeche - interaktivita - eutrofizácia - rozpočtové zhodnotenie - hodnotenie projektu - zhodnotenie zdrojov - vnútornosti - jadrová havária - finančná pomoc - technologické zhodnotenie - vyhýbanie sa daňovej povinnosti - skúška - poľnohospodársky prebytok - vyňatie z postupov ES - projektový manažment - čerpanie rozpočtu - výkon rozhodnutia - oslobodenie reštriktívnych praktík od schvaľovacej povinnosti - colná výnimka - finančný rok - únik mozgov - poľnohospodár - poľnohospodársky podnik - štátna farma - farma so zmiešaným hospodárením - využívanie morí - využívanie zdrojov - rodinné hospodárstvo - lesnícky podnik - mliečna farma - výbušnina - vývoz - vývoz kapitálu - vyvlastnenie - mnohostranná pomoc - vyhostenie - extra-teritorialita - ťažobné dobývanie - extradícia, vydanie - krajná pravica - krajná ľavica - Ďaleký Východ - fakturácia - nevratná pomoc - nízky príjem - bankrot - hlad - typ držby - vlastnícke hospodárenie - zmiešaná držba - rodina - veľká rodina - rodina získaná sobášom - FAO - súkromná pomoc - obilná múka - fašizmus - živočíšna ríša - EFMS - plodnosť - žena v domácnosti - regionálna pomoc - migrujúca žena - EPPZF - záručná sekcia EPPZF - poradná sekcia EPPZF - železo - nájmové hospodárenie - spoločné hospodárenie - modelová farma - trajekt - zdravotná pomoc - IFLA - drevné vlákno - sklené vlákno - textilné vlákno - FID - IFAD - Fidži - slintačka a krívačka - sektorová pomoc - drôt - rybárska sieť - dcérska spoločnosť - spoločná dcérska spoločnosť - financovanie - krátkodobé financovanie - dlhodobé financovanie - strednodobé financovanie - blahobyt - financovanie Spoločenstva - kompenzačné financovanie - doplnkové financovanie - financovanie pomoci - financovanie priemyslu - financovanie vývozu - financovanie strany - financovanie rozpočtu - financovanie volieb - národné financovanie - spotrebná daň - medzinárodné financie - financie miestnych orgánov - verejné financie - Fínsko - Funen - daňová sústava - Unicef - jadrové štiepenie - IEA - stanovenie cien - stanovenie mzdy - provincia Západné Flámsko - provincia Východné Flámsko - obilné vločky - rastlinná ríša - kvetinárstvo - plavba plťou - letecká flotila - IAEA - rybárska flotila - riečne loďstvo - obchodná flotila - cyklická fluktuácia - pohyb cien - hospodárske výkyvy - štrukturálne výkyvy - fluór - MMF - IASS - UNFPA - verejné služby - štátny úradník - európsky úradník - pobrežné plytčiny - morské dno - nadácia - fond ES - Ajman - spoločný fond - goodwill - EFRR - prevádzkový kapitál - Európsky menový fond - liatina - vŕtanie - šelfové vŕtanie - odklad prerokovania - les - roztriedený les - vysokokmenný les - mladý lesný porast - prírodný les - sadený les - colné formality - manažérske vzdelávanie - pedagogické vzdelávanie - tvorba ceny - vzdelávanie v rámci zamestnania - odborné vzdelávanie - menová úprava - formulár - pec - dodávateľ - dodanie dokumentov - náklady konania - školské poplatky - volebné výdaje - režijné náklady - farmaceutické výdavky - Francúzsko - francúzske zámorské departementy - francúzske zámorské územia - regióny Francúzska - Franche-Comté - franchising - výnimka z colných poplatkov - podvod - volebný podvod - LAIA - daňový únik - Frederiksberg - Frederiksborg - školská dochádzka - sadzba prepravného - Friuli-Venezia Giulia - Friesland - syr - polotvrdý syr - tvrdý syr - krajiny LAFTA - mäkký syr - syr typu rokfort - syr z ovčieho mlieka - syr z kozieho mlieka - syr z kravského mlieka - tavený syr - čerstvý syr - syráreň - hranica - ovocie - orech - kôstkové ovocie - jadrové ovocie - čerstvé ovocie - tropické ovocie - Fujairah - fúzia - jadrová reakcia - Gabun - Albánsko - Galapágy - Galícia - Gambia - záruka - úverová záruka - RT garantovaný príjem - ochrana investícií - starostlivosť o dieťa - alkohol - plytvanie - GATT - politická ľavica - ľavicový extrémizmus - plyn - spaľovacie plyny - zemný plyn - plynovodné potrubie - chemický alkohol - vyčlenenie - inžinierske staviteľstvo - jalovica - geochémia - geografía (es) - hospodársky zemepis - politický zemepis - geológia - geofyzika - gerontológia - manažment - manažérske účtovníctvo - správa spoločnosti - tvorba okolitého prostredia - odpadové hospodárstvo - riadenie rybárstva - hospodárenie so zdrojmi - logistika - alkoholizmus - personálna správa - finančné riadenie - manažérske plánovanie - Ghana - lovná zver - Gibraltár - ľad - glukóza - záliv - vláda - exilová vláda - povstalecká vláda - potravinársky tuk - technický tuk - Alentejo - podnikanie vo veľkom - veľký poľnohospodársky podnik - Veľké Antily - bezplatná lekárska starostlivosť - Grécko - stredné Grécko - regióny Grécka - Grenada - štrajk - Algarve - Grónsko - Groningen - Andská skupina - krajiny Andskej skupiny - záujmová skupina - skupina spoločností - Skupina desiatich - dohoda ADR - Alžírsko - politická skupina - hnutie za ľudské práva - nákupná skupina - ekonomické záujmové združenie - zväz producentov - etnická skupina - vodné riasy - jazyková skupina - krúpy - Guadeloupe - Guatemala - Gelderland - vojna - občianska vojna - vojna za nezávislosť - pohraničná vojna - studená vojna - jadrová vojna - Guinea - Guinea-Bissau - Rovníková Guinea - Guyana - Francúzska Guyana - prostredie - vidiecke prostredie - mestské prostredie - krmivo pre zvieratá - stravovacie návyky - nákupné zvyklosti - provincia Hainault - Haiti - halogén - Hamburg - postihnutá osoba - harmonizácia ciel - vyrobené krmivá - daňová harmonizácia - Horná Normandia - Burkina Faso - Havaj - helikoptéra - Hesensko - detská výživa - letný čas - doba na otázky - nadčas - hinduizmus - história - histológia - holdingová spoločnosť - južné Holandsko - severné Holandsko - hotové potraviny - vražda - homologácia - Honduras - Hong Kong - Maďarsko - psychiatrický ústav - rozvrh práce - spracované potraviny - pružný pracovný čas - sadovníctvo - chmeľ - živočíšny olej - podzemnicový olej - olivový olej - rybí olej - ťažká nafta - minerálny olej - výživa - použitý olej - rastlinný olej - lisovňa oleja - súdny úradník - humanizácia práce - uhľovodík - vodík - hydrogeológia - výživa zvierat - hydrológia - hygiena potravín - zdravie pri práci - hypotéka - politická ideológia - dohoda AETR - ľudská výživa - jam - IIEP - ostrov - Ile-de-France - Guam - Normanské ostrovy - Kajmanské ostrovy - Ostrovy Karolíny - Windwardove ostrovy - Faerské ostrovy - Iónske ostrovy - Ostrovy Mariany - Leewardove ostrovy - Ostrovy Turks a Caicos - Panenské ostrovy - zníženie dlhu - zápis do obchodného registra - imigrácia - parlamentná imunita - imunológia - dopad reklamy - imperializmus - umiestnenie podniku - Nemecká demokratická republika - dovoz - daň - daň Spoločenstva - daň z príjmu fyzických osôb - priama daň - daň z majetku - paušálna daň - nepriama daň - miestna daň - celoštátna daň - vecná daň - daň zo spotreby - daň z bohatstva - daň z kapitálového zisku - daň z prevodu kapitálu - daň z kapitálu - daň z príjmu - daň z príjmov SZČO - daň z investičných príjmov - regióny Nemecka - daň zo mzdy - daň z príjmov právnických osôb - imprenta (es) - účtovný zápis - pracovná nespôsobilosť - požiar - nezlučiteľnosť - Incoterms - India - odškodnenie - zliatina - poistné plnenie - uvádzací príspevok - odstupné - poslanecké diéty - hospodárska nezávislosť - národná nezávislosť - technologická nezávislosť - indexovanie cien - indexovanie miezd - indexácia dokumentov - ukazovateľ divergencie - hospodársky ukazovateľ - sociálny indikátor - cenový index - Indonézia - industrializácia - letecký priemysel - kozmický priemysel - volebná aliancia - potravinársky priemysel - automobilový priemysel - chemický priemysel - filmový priemysel - zábavný priemysel - zbrojársky priemysel - audiovizuálny priemysel - informačný priemysel - obuvnícky priemysel - zvláštne dávky - komunikačný priemysel - priemysel obrábacích nástrojov - rybársky priemysel - gastronomický priemysel - priemysel spracovania mäsa - celulózový a papierenský priemysel - priemysel moderných technológií - spracovateľský priemysel - priemysel nápojov - rámcová dohoda - príspevok na vzdelávanie - priemysel farbív - priemysel hnojív - priemysel plastických hmôt - priemysel služieb - telekomunikačný priemysel - drevospracujúci priemysel - gumárenský priemysel - kožiarsky priemysel - príspevok pri úmrtí - chladiarenský priemysel - hračkársky priemysel - knižný obchod - nábytkársky priemysel - cukrovarnícky priemysel - tabakový priemysel - sklársky priemysel - odevný priemysel - vákuová technika - materská dávka - elektronický priemysel - elektrotechnický priemysel - vývozný priemysel - hodinársky priemysel - hotelový priemysel - priemysel informačných technológií - mliekárenský priemysel - ľahký priemysel - ťažký priemysel - rozdeľovanie zdrojov - strojárenstvo - ťažobný priemysel - jadrový priemysel - optický priemysel - ropný priemysel - farmaceutický priemysel - fotografický priemysel - hutníctvo železa a ocele - textilný priemysel - odstránenie negramotnosti - sociálna nerovnosť - inflácia - informácie - obchodné informácie - informácie pracovníkom - informácie pre spotrebiteľa - počítačové systémy - spracovanie obchodných údajov - uchovanie a vyhľadávanie informácií - spracovanie priemyselných údajov - Alsasko - medicínska informatika - trestný čin - dopravná infraštruktúra - priemyselná infraštruktúra - inžinier - zasahovanie - politické striedanie - zákonodarná iniciatíva - inovácia - povodeň - nenastúpenie na vojenskú službu - potravinová inšpekcia - inšpektorát - školská inšpekcia - veterinárna inšpekcia - hliník - prístavný komplex - kontrolný orgán - ETUI - orgán AKT-ES - orgán Spoločenstva - finančná inštitúcia - politická inštitúcia - náboženská inštitúcia - špecializované inštitúcie OSN - zlepšovanie bývania - súdne vyšetrovanie - hudobný nástroj - finančný nástroj - finančný nástroj Spoločenstva - INTAL - integrácia prisťahovalcov - hospodárska integrácia - európska integrácia - zdokonaľovanie výroby - menová integrácia - politická integrácia - regionálna integrácia - sociálna integrácia - intelektuál - voličské zámery - vzájomná hospodárska závislosť - vylúčenie zo zamestnania vo verejnom sektore - zmluva ES - šľachtenie rastlín - úrok - obchodný sprostredkovateľ - robotnícka internacionála - Socialistická internacionála - psychiatrická hospitalizácia - otázka na člena vlády - tlmočenie - skvalitnenie pôdy - výklad práva - finančný zásah - trhový zásah - vynález - investícia - investícia do zahraničia - investícia Spoločenstva - priama investícia - zahraničná investícia - priemyselná investícia - medzinárodné investície - súkromné investície - verejné investície - regionálne investície - narušenie domovej slobody - jód - Irak - Irán - Irian Jaya - usporiadanie pracovnej doby - Írska republika - Severné Írsko - regióny Írska - UNRISD - islam - Iceland, Republic of Iceland (en) - ISO - izoglukóza - izolant - rozvoj lesníctva - izolácia budov - zvuková izolácia - tepelná izolácia - izolacionizmus - Izrael - Taliansko - regióny Talianska - úhor - Jamajka - hydraulické práce - Japonsko - úžitková záhradka - Jáva - hazardná hra - mladý človek - mladý pracovník - Olympijské hry - Joint European Torus - Jordánsko - Úradný vestník - vodné hospodárstvo v pôdohospodárstve - priebežná nepretržitá prevádzka - judaizmus - sudca - nález - správny súd - civilný súd - súd so zvláštnou jurisdikciou - rozvoj vidieka - všeobecný súd - vojenský súd - trestný súd - súd pre mladistvých - sociálny súd - súd vyššej inštancie - pokuta - prípadové právo - prípadové právo ES - ovocná šťava - zeleninová šťava - juta - Kambodža - kapok - Keňa - dodatok - Kiribati - Kuvajt - Réunion - označenie kvality - laktóza - vlna - mlieko - konzumné mlieko - obchodná dohoda - kondenzované mlieko - surové mlieko - odtučnené mlieko - práškové mlieko - plnotučné mlieko - kyslé mlieko - homogenizované mlieko - pasterizované mlieko - sterilizované mlieko - zlepšovanie pôdy - uvedenie výrobku na trh - členská krajina federácie - jazyk - cudzí jazyk - materinský jazyk - Languedoc-Roussillon - Laos - králik - Latium - Amerika - zákonnosť - legislatíva - potravinová legislatíva - antidumpingová legislatíva - antitrustová legislatíva - delegované zákonodarstvo - farmaceutická legislatíva - legislatíva zdravia rastlín - zdravotnícka legislatíva - školská legislatíva - veterinárna legislatíva - legislatívne obdobie - sebaobrana - legitimita - zelenina - cibuľová zelenina - listová zelenina - plodová zelenina - stredná Amerika - koreňová zelenina - čerstvá zelenina - strukoviny - Leinster - Lesotho - leukóza zvierat - Libanon - liberalizmus - Severná Amerika - liberalizácia obchodu - Libéria - sloboda združovania - sloboda prejavu - sloboda názoru - sloboda komunikácie - sloboda tlače - sloboda plavby - Južná Amerika - sloboda zhromažďovania - sloboda obchodu - sloboda vierovyznania - kníhkupectvo - voľný pohyb kapitálu - voľný pohyb tovaru - Latinská Amerika - sloboda pohybu osôb - voľný pohyb pracovníkov - voľná súťaž - sloboda sebaurčenia - voľný obeh - sloboda poskytovania služieb - Líbya - patentová licencia - obchodná licencia - vývozná licencia - azbest - licencia na dovoz - dopravná licencia - prepustenie - hromadné prepúšťanie - nadbytočnosť - Lichtenštajnsko - korok - provincia Lutych - lovisko rýb - pracovisko - škrob - dopravné linky - hnedé uhlie - Arabská liga - krajiny Arabskej ligy - Ligúrsko - Limburg - provincia Limbourg - marketingové obmedzenie - asociačná dohoda - Amnesty International - sýtený nápoj - Limousin - ľan - ľan siaty - ingot - lingvistika - likér - likvidácia - amortizácia - správa konkurznej podstaty - potvrdenie výdavkov - likvidita peňažného trhu - medzinárodná likvidita - konečný volebný zoznam - zoznam voličov - literatúra - šedá literatúra - umorovanie štátneho dlhu - litorál - zásielka - energetická lokalita - umiestnenie produkcie - prenájom nehnuteľností - predaj na splátky - výluka z práce - bývanie - negramotnosť - viacposchodové obydlie - rodinný dom - podštandardné bývanie - dotované bývanie - software - zákon - finančný akt - rámcový zákon - voľný čas - Lombardsko - Lorraine - nízke nájomné - mazadlá - požičovňa hračiek - ochrana pred ohňom - opatrenia na kontrolu znečistenia - boj proti zločinu - boj proti plytvaniu - triedny boj - analýza nákladov a výnosov - Luxembursko - provincia Luxemburg - lucerna - sublimačné sušenie - Makao - strojné zariadenia - poľnohospodárske stroje - kancelárske zariadenia - analýza efektívnosti nákladov - žací stroj - hydraulické stroje - obrábací nástroj - pneumatické zariadenia - textilný stroj - Mashreq - makroekonomika - Madagaskar - Madeira - analýza vstupov a výstupov - supermarket - diskontná predajňa - Maghreb - zmierovací sudca - magnézium - pracovná sila - poľnohospodárska pracovná sila - rodinný pracovník - pracovníčka - analýza vody - zachovanie pracovných miest - udržiavanie mieru - pšenica - vydavateľ - nadpolovičná väčšina - plnoletosť - väčšina hlasov - politická väčšina - kvalifikovaná väčšina - mlčiaca väčšina - informačná analýza - jednoduchá väčšina - choroba - choroba zvierat - ochorenie dýchacích ciest - kardiovaskulárne ochorenie - endemické ochorenie - nákazlivé ochorenie - duševná choroba - choroba z povolania - tropické ochorenie - choroba rastlín - odcudzenie mladých ľudí - Malajský poloostrov - Malawi - Malajzia - Maledivy - Mali - nesprávna výživa - Falklandské ostrovy - slad - demografická analýza - Malta - morský cicavec - Lamanšský prieplav - plná moc - volený mandát - mangán - kultúrne podujatie - maniok - bilančná analýza - nekvalifikovaný robotník - školská učebnica - maoizmus - trh - trh s termínovanými obchodmi - poľnohospodársky trh - poľnohospodársky trh Spoločenstva - spotový trh - nákladová analýza - spoločný trh - Spoločný arabský trh - krajiny spoločného arabského trhu - trh Spoločenstva - zmluva na dodávku tovarov - víťazný návrh zmluvy - zmluva na práce - devízový trh - ekonomická analýza - komoditný trh - pracovný trh - zahraničný trh - finančný trh - trh s nehnuteľnosťami - domáci trh - medzinárodný trh - voľný trh - peňažný trh - verejná zákazka - finančná analýza - oficiálny trh - Marches - margarín - obchodné rozpätie - fluktuačné rozpätie - marginalizácia - manželstvo - Maroko - sociálna analýza - ochranná známka - Martinik - marxizmus - rozpočtový objem - ponuka peňazí - stavebné materiály - teplovzdorné materiály - osvetľovacie zariadenia - anarchizmus - stavebné stroje - vrtné zariadenie - zdvíhacie zariadenie - elektrické zariadenia - mechanické zariadenia - matematika - mliečny tuk - plasty - Asean - surovina - rádioaktívne materiály - Maurícius - Mauretánia - Mayotte - krajiny CACM - presné strojárstvo - všeobecné strojárenstvo - krajiny Asean - mechanizácia - mechanizácia poľnohospodárstva - mechanizmus výmenných kurzov - podporný mechanizmus - lekárstvo - pracovné lekárstvo - prevencia pred chorobami - školské a dorastové lekárstvo - veterinárna medicína - porážka zvierat - dohoda z Bretton Woods - anatómia - sprostredkovateľ - megalopolis - Melanézia - melasa - domácnosť - poľnohospodárska domácnosť - mesačná mzda - truhlárstvo - metalurgický závod - vojnový veterán - more - Baltické more - Írske more - Andalúzia - Andorra - Nórske more - Severné more - anhydrid - Stredozemné more - ortuť - opatrenie s rovnakým účinkom - kovy - železný kov - ťažký kov - neželezný kov - vzácny kov - metaloid - jatočné zviera - prášková metalurgia - podielové hospodárenie - obilná zmeska - meteorológia - metanol - výskumná metóda - štatistická metóda - metrológia - hlavné mesto, metropola, metropolis - hospodárske zviera - Mexiko - Mezzogiorno - mikroekonómia - mikroforma - Mikronézia - Midi-Pyrenees - východné Midlands - západné Midlands - med - ťažné zviera - migrácia - dochádzanie za prácou - spätná migrácia - migrácia rodiny - nútená migrácia - pohraničná migrácia - nelegálna migrácia - vnútorná migrácia - medzimestská migrácia - clearingová dohoda - domáce zviera - vnútromestská migrácia - migrácia v Spoločenstve - sťahovanie za prácou - vidiecka migrácia - migrácia z vidieka do mesta - sezónna migrácia - pracovné prostredie - školské prostredie - politický radikál - zviera na šľachtenie - militarizácia kozmického priestoru - militarizmus - proso - železná ruda - neželezná ruda - rudy neželezných kovov - mineralógia - živé zviera - úrad štátneho zástupcu - minister - neplnoletosť - národnostná menšina - sexuálna menšina - mlynárstvo - raketa - kovový nábytok - pracovná mobilita - pôdna mobilita - geografická mobilita - sídelná mobilita - mobilita študentov - sociálna mobilita - metóda financovania - spôsob hlasovania - druh dopravy - ekonomický model - modernizácia spoločnosti - modernizácia priemyslu - modernizácia fariem - rozpočtový dodatok - Molise - mäkkýš - ročenka - Moluky - molybdén - Monako - parlamentná monarchia - univerzalizmus - Mongolsko - peniaze - rezervná mena - elektronický transfer peňažných prostriedkov - papierové peniaze - medzinárodná mena - národná mena - depozitné peniaze - jednokomorový systém - monokracia - monografia - monopol - monopson - štátny monopol - dovozný monopol - Antarktída - informačný monopol - fiškálny monopol - Montserrat - pohorie - peňažná kompenzačná čiastka - etika - verejná morálka - miera úmrtnosti - úmrtnosť detí - úmrtnosť pri výkone povolania - motor - návrh na vyslovenie nedôvery - motivácia spotrebiteľa - antibiotikum - politická motivácia - autonomistické hnutie - protirasistické hnutie - názorové trendy - pohyb kapitálu - ženské hnutie - hnutie mladých - národné oslobodzovacie hnutie - dohoda o komplementárnosti - ekologické hnutie - európske hnutie - robotnícke hnutie - roľnícke hnutie - sociálne hnutie - komunikačné prostriedky - masmédiá - prostriedky poľnohospodárskej produkcie - dopravné prostriedky - stredné podnikanie - stredný poľnohospodársky podnik - Mozambik - viacjazyčnosť - systém mnohých politických strán - Munster - múzeum - hudba - Britská Západná India - pestovanie húb - NAFO - Namíbia - provincia Namur - pôrodnosť - nacionálny socializmus - znárodnenie - Francúzska Západná India - nacionalizmus - štátna príslušnosť - sídlo právnickej osoby - udelenie občianstva - Nauru - Navarre - letecká premávka - vnútrozemská riečna plavba - námorná lodná doprava - Holandské Antily - nákladné plavidlo - vlečný nákladný čln - obchodník - kolektívne vyjednávanie - Tokijské kolo - Dillonovo kolo - Kennedyho kolo - colné rokovania - antisemitizmus - Nepál - neutralita - nový nástroj Spoločenstva - Nikaragua - nikel - Niger - stupeň vzdelania - stupeň znečistenia - provincia Antverpy - životná úroveň - úroveň hluku - palmový orech - kočovníctvo - nomenklatúra - rozpočtová skladba - názvoslovie poľnohospodárskych produktov - tarifná nomenklatúra - Anzus - neúčasť - nepripojený člen - nenásilie - Severné Jutsko - Nord-Pas-de-Calais - štandardizácia - norma - potravinová norma - krajiny Anzus - RT biologická norma - marketingový štandard - pracovné normy - sociálna norma - notár - apartheid - nový ekonomický poriadok - Nová Kaledónia - Nový Zéland - škodlivý faktor - neplatnosť volieb - miera sobášnosti - ICAO - APO - dohoda o spolupráci - osoba bez štátneho občianstva - odopretie povinnej vojenskej služby z dôvodov svedomia - obligácia - vyživovacia povinnosť - doložka o nekonkurovaní - prekážka rozvoja - AMCO - krajiny CCAM - aperitív - OECD - krajiny OECD - oceán - Južný ľadový oceán - Severný ľadový oceán - Atlantický oceán - Indický oceán - Tichý oceán - Oceánia - oceánografia - včelárstvo - OCAS - krajiny OCAS - OAS - krajiny OAS - východný Great Belt - vajce - umelecké dielo - EPO - verejný právny zástupca - záznamová technika - voľné pracovné miesto - dostupná energia - ponuka a dopyt - ponuka na prebratie firmy - ILO - pestovanie olív - ropovodné potrubie - stopový prvok - oligopol - oligopson - oliva - OOP - Omán - Umbria - ombudsman ES - IMO - WMO - WIPO - WHO - Unido - OAPEC - OPEC - krajiny OPEC - bankovníctvo - burzová transakcia - devízová transakcia - verejná mienka - ÚOPES - opozícia - politická opozícia - zlato - počítač - vyhláška - meracie zariadenia - program schôdze - profesijné spoločenstvo - verejný poriadok - órgano comunitario (es) - organizačná schéma - správna organizácia - Africké organizácie - Africko-ázijské organizácie - presný prístroj - americké organizácie - arabské organizácie - ázijské organizácie - spoločná organizácia trhov - kultúrna organizácia - organizácia výučby - rozhlasová technika - organizácia výroby - profesijné organizácie - UNO - organizácia strany - organizácia dopravy - organizácia trhu - Organizácia Varšavskej zmluvy - organizácia práce - televízna technika - organizácia volieb - Európske organizácie - medzivládne organizácie - medzinárodná organizácia - latinskoamerické organizácie - mimovládne organizácie - elektronický prvok - jačmeň - poľnohospodárske poradenstvo - odborné profesijné poradenstvo - vzdelávacie poradenstvo - sirota - SÚES - NATO - krajiny NATO - SEATO - OAU - Uganda - poľnohospodárske náčinie - náradie - stavba - robotník - kvalifikovaný robotník - špecializovaný robotník - Overijssel - ovca - vaječný produkt - oxid - kyslík - ozón - platba - zálohová platba - výzva na účasť v súťaži - medzinárodná platba - platba v rámci Spoločenstva - chlieb - Pakistan - hlasovanie pre inú stranu než obvykle - Panama - menový kôš - výroba chleba - priama uplatniteľnosť - papierový - Papua Nová Guinea - parafiškálny poplatok - Paraguaj - parazitológia - park vozidiel - železničný park - národný park - vykonávanie zákona - pozemok - slobodný rodič - príbuzenstvo - devízová parita - parita kúpnej sily - parlament - Európsky parlament - národný parlament - regionálny parlament - člen parlamentu - implementácia práva Spoločenstva - poslanec Európskeho parlamentu - vlastnícky podiel - komunistická strana - konzervatívna strana - demokratická strana - kresťansko-demokratická strana - strana zelených - európska strana - koncové využitie slnečnej energie - liberálna strana - politická strana - republikánska strana - sociálno-demokratická strana - socialistická strana - labouristická strana - systém jednej politickej strany - držba akcií - účasť žien - účasť pracovníkov - hodnotenie zamestnancov - volebná účasť - politická účasť - sociálna účasť - cestovný pas - európsky cestovný pas - pasterizácia - cestoviny - dohoda o voľnom obchode - učeň - výroba cukroviniek - kultúrne dedičstvo - organizácia zamestnávateľov - pauperizácia - chudoba - vlajka lode - zmluvná vlajka - učňovské odborné vzdelávanie - pridružená krajina - Holandsko - holandské zámorské krajiny a územia - regióny Holandska - región Baskicka - Wales - krajiny Východného bloku - dodávka - región Loiry - darcovská krajina - rozvojové krajiny - zámorské krajiny a územia - priemyselná krajina - členská krajina - menej vyspelé krajiny - tretia krajina - mýto - zvieracia koža - zásobovanie zbraňami - pobrežný rybolov - sladkovodný rybolov - rybolov v hlbokých vodách - priemyselný rybolov - morský rybolov - vrátený úlovok - tradičný rybolov - rybár - dodávka energie - nové metódy vzdelávania - trest smrti - Peloponéz - čln - nedostatok - nedostatok potravy - finančné vyrovnanie - akvakultúra - aktívny zušľachťovací styk - pasívny zušľachťovací styk - rybolovná sezóna - prechodné obdobie ES - vodičský preukaz - európsky vodičský preukaz - stavebné povolenie - Aquitaine - povolenie na rybolov - pracovné povolenie - Peru - zosobnenie moci - staršia osoba - rozvedená osoba - osoba v manželskom zväzku - Saudská Arábia - právnická osoba - fyzická osoba - odlúčená osoba - samostatne žijúca osoba - ovdovelá osoba - zamestnanci - pozemná obsluha - zamestnanec ES kategórie A - podzemnica olejná - zamestnanec ES kategórie B - zamestnanec ES kategórie C - zamestnanec ES kategórie D - vodiči - dopravní zamestnanci - právnická profesia - posádka - personál väznice - Aragónsko - finančná strata - mor zvierat - pesticíd - malé podnikanie - malé a stredné podniky - malý poľnohospodársky podnik - malé mesto - Malé Antily - petícia - petrochémia - petrodolár - ropa - farmakológia - Filipíny - filozofia - politická filozofia - arbitráž - fosfor - fotochémia - fotočlánok - zamestnanecká fyziológia - jadrová fyzika - Picardy - náhradná súčiastka - Piedmont - medzinárodná arbitráž - drahokamy - palivový článok - pirátstvo - chov rýb - cyklistický chodník - investičná transakcia - tarifný strop - politická arbitráž - náhorná plošina - protikrízový plán - schéma urbanistického rozvoja - plán z Kolomba - plán rozvoja - plán financovania - planktón - pestovanie stromov - plánovanie vzdelávania - plánovanie rodiny - výrobné plánovanie - dopravné plánovanie - plánovanie trhu - hospodárske plánovanie - finančné plánovanie - strom - priemyselné plánovanie - štátne plánovanie - regionálne plánovanie - odvetvové plánovanie - sadba - výsadba - vodná rastlina - kŕmna rastlina - priemyselná rastlina - olejnatá rastlina - ihličnan - koreňová plodina - textilná rastlina - tropická rastlina - pestovanie vo fóliovníku - plastifikátor - plochá oceľ - politický program - pevninský šelf - platina - sadra, sadrokartónová doska, sadrový - listnatý strom - plná zamestnanosť - olovo - plutónium - pneumatika - UNDP - UNEP - hmotnosť a veľkosť - maloobchodná jednotka - ryba - sladkovodná ryba - morská ryba - čerstvá ryba - Poitou-Charentes - polícia - oddelenie kriminálneho vyšetrovania - poľnohospodárska politika - spoločná poľnohospodárska politika - národná poľnohospodárska politika - regionálna farmárska politika - potravinová politika - banková politika - rozpočtová politika - obchodná politika - spoločná obchodná politika - politika Spoločenstva - dohoda o dobrovoľnom obmedzení - archeológia - politika Spoločenstva v zamestnanosti - spoločná rybárska politika - spoločná cenová politika - spoločná dopravná politika - krátkodobá hospodárska politika - kultúrna politika - politika pomoci - politika úsporných opatrení - intervenčná politika - investičná politika - obranná politika - rozvojová politika - finančná politika - politika vzdelávania - politika zamestnanosti - podniková politika - politika životného prostredia - architektúra - informačná politika - komunikačná politika - súťažná politika - stavebná politika - rybárska politika - poľnohospodárska produkčná politika - výskumná politika - zdravotnícka politika - politika pôrodnosti - výrobná politika - slnečná architektúra - podporná politika - demografická politika - politika dvoch blokov - devízová politika - vývozná politika - dovozná politika - cenová politika - príjmová politika - mzdová politika - archívy - politika poľnohospodárskych štruktúr - dopravná politika - úverová politika - politika bývania - hospodárska politika - energetická politika - európska obranná politika - zahraničná politika - rodinná politika - finančníctvo - Arktída - politika zdaňovania - lesnícka politika - vládna politika - priemyselná politika - vnútorná politika - migračná politika - menová politika - agromonetárna politika - prístavná politika - spoločná prístavná politika - striebro - regionálna politika - regionálna politika Spoločenstva - sociálna politika - štrukturálna politika - colná politika - spoločná tarifná politika - škodlivina - atmosferická škodlivina - škodliviny vo vode - znečistenie - Argentína - zamorenie hlukom - znečisťovanie atmosféry - chemické znečistenie - znečistenie z pevninských zdrojov - znečistenie vody - kontaminácia potravy - znečistenie pobrežia - znečistenie vodných ciest - znečistenie pôdy - znečistenie mora - bezzávlahové hospodárstvo - organické znečistenie - znečistenie z poľnohospodárskych zdrojov - rádioaktívne znečistenie - znečisťovanie stratosféry - tepelné znečisťovanie - cezhraničné znečisťovanie - Poľsko - zmiešané pestovanie - polymér - Polynézia - Francúzska Polynézia - zemiak - tepelné čerpadlo - pracujúca populácia - obyvateľstvo pracujúce v poľnohospodárstve - pracujúce osoby - populácia v aktívnom veku - svetové obyvateľstvo - nepracujúca populácia - rybolovná dohoda - chemická zbraň - vidiecke obyvateľstvo - mestské obyvateľstvo - prasa - rybársky prístav - Portoriko - Portugalsko - regióny Portugalska - dominantné postavenie - poštové a telekomunikačné služby - konvenčné zbrane - draslík - rozvojový potenciál - Apulia - tlačný remorkér - prach - politická moc - rozpočtové právomoci - kúpna sila - právo posúdenia - vykonávacia právomoc - právomoc iniciovať - kontrolná moc - rozhodovacia právomoc - rokovacia právomoc - ratifikačná právomoc - právo voľnej úvahy pri výkone právomocí - výkonná moc - súdna právomoc - zákonodarná moc - zriaďovacia právomoc - orgány verejnej správy - balenie vopred - všeobecné preferencie - poľnohospodársky poplatok - poplatok ESUO - prvé pracovné miesto - útle detstvo - jadrová zbraň - príprava pôdy - premlčanie výkonu trestu - predseda parlamentu - novinári, tlač, tlačový - politická tlač - dávka pre pozostalého - poskytovanie služieb - taktická jadrová zbraň - rodinné prídavky - dávka sociálneho zabezpečenia - pôžička - pôžička z EIB - pôžička ESUO - pôžička Spoločenstva - pôžička Euratom - prevencia proti znečisťovaniu - krátkodobá prognóza - dlhodobá prognóza - strednodobá prognóza - rozpočtový odhad - ekonomické prognózovanie - nadradenosť zákona - nadradenosť práva Spoločenstva - prémie - jatočný príplatok - príplatok za klčovanie koreňov - mimotrhový príplatok - poistné - skladovací príplatok - skoré ovocie a zelenina - zásada znečisťovateľ platí - hospodárska priorita - ozbrojené sily - rozhodovanie - politický väzeň - pozbavenie práv - ceny - cenové rozpätie - vývozná cena - dovozná cena - spotrebiteľská cena - profesionálna armáda - cena výrobcu - poľnohospodárske ceny - cena potravín - cena cif - nákupná cena - cena pri plavebnej komore - intervenčná cena - administratívne regulovaná cena - cenová dohoda - vojenské vybavenie - cenová ponuka - orientačná cena - základná cena - aktivačná cena - maloobchodná cena - veľkoobchodná cena - cena energie - cena poľnohospodárskej pôdy - trhové ceny - referenčná cena - dochucovadlo - dočasne platná cena - nákladová cena - hraničná cena - podporná cena - parkovné - cena predaja - cena komodity - diskriminačná cena - pozemková renta - svetová trhová cena - administratívne nariadenie - cena stanovená vopred - cena free-on board - cena franko hranica - zavádzacia cena - garantovaná cena - pevná cena - cieľová cena - priemyselná cena - voľná cena - maximálna cena - zavlažovanie - minimálna cena - garantovaná minimálna cena - priemerná cena - preferenčná cena - znížená cena - dodávková cena - reprezentatívna cena - umenie - reprezentatívna trhová cena - spoločenský problém - problematika miest - chemický proces - elektrický proces - fyzikálny proces - správne konanie - protisubvenčné konanie - ľudové umenie - rozpočtové pravidlá - občianskoprávne konanie - disciplinárne konanie - právny proces - legislatívny proces - parlamentný postup - trestnoprávny postup - Stredný Východ - darčekové predmety - výroba - pásová výroba - poľnohospodárska produkcia - výroba potravín - živočíšna výroba - remeselná výroba - výroba Spoločenstva - priebežná výroba - výroba energie - výroba vodíka - masová výroba - produkt rybárstva - nedostatočná výroba - priemyselná výroba - svetová výroba - národná výroba - pestovanie plodín - produktivita - produktivita poľnohospodárstva - dekoratívne predmety - produktivita pôdy - produktivita práce - obilný produkt - ovocný produkt - zeleninový produkt - rybí produkt - cukrový produkt - poľnohospodársky produkt - potraviny - spracovaný potravinársky výrobok - živočíšny produkt - mäsový produkt - chemikálie - anorganický chemický produkt - koncentrovaný produkt - balený výrobok - mrazený produkt - kozmetický produkt - športové potreby - obalový materiál - čistiace a leštiace prípravky - základný výrobok - cukrársky produkt - výrobok hromadnej spotreby - náhradný produkt - sušený produkt - diétny produkt - drevený produkt - toaletné potreby - hromadný výrobok - údený produkt - priemyselný produkt - horľavina - instantný produkt - hrubý domáci produkt - ožiarený produkt - mliečny výrobok - sublimačne sušený produkt - hotové tovary - kovový produkt - produkt ťažby - domáci produkt - hrubý národný produkt - nový produkt - pôvodný výrobok - ropný produkt - farmaceutický výrobok - potreby pre domácnosť - bielkovinové produkty - rekonštituovaný produkt - chladený produkt - hrubý regionálny produkt - solený produkt - polotovary - citlivý výrobok - hlboko zamrazený produkt - textilný produkt - živnostník - veterinárny produkt - zamestnanec obchodu - finančné povolanie - slobodné povolanie - povolanie v zdravotníckej starostlivosti - pomocná lekárska profesia - WFP - akčný program - program pomoci - učebné osnovy - výskumný program - volebný program - vedecký pokrok - investičný projekt - návrh rozpočtu - vládny návrh zákona - výskumný projekt - priemyselný projekt - podpora predaja - podpora obchodu - podpora investícií - stavba nehnuteľností - povýšenie - volebná propagácia - návrh ES - kultúrne predstavenia - mimovládny návrh zákona - verejné vlastníctvo - pozemky a budovy - poľnohospodárska nehnuteľnosť - nehnuteľný majetok - priemyselné vlastníctvo - duševné vlastníctvo - osobný hnuteľný majetok - súkromné vlastníctvo - Aruba - prieskum nerastov - výhľadové štúdie - prostitúcia - ochrana proti hluku - ochrana životného prostredia - ochrana života zvierat - ochrana života rastlín - ochrana súkromia - ESA - ochrana zvierat - ochrana akcionárov - ochrana komunikácií - ochrana slobôd - ochrana menšín - diplomatická ochrana - ochrana spotrebiteľa - špecializačná dohoda - Ázia - ochrana trhu - ochrana dedičstva - ochrana krajiny - ochrana pôdy - starostlivosť o matku a dieťa - protekcionizmus - živočíšna bielkovina - syntetická bielkovina - mliečna bielkovina - južná Ázia - rastlinná bielkovina - protokol k dohode - protokol o cukre - prototyp - Provence-Alpes-Côte d'Azur - provincia - psychiatria - psychológia - zamestnanecká psychológia - uverejňovanie - publikácia Spoločenstva - uverejnenie zákona - reklama - nezákonné reklamné praktiky - zverejnenie účtov - zverejnenie sadzieb - Katar - politický azyl - profesijné kvalifikácie - kvalita životného prostredia - kvalita života - kvalita výrobku - výťažok z výlovu - trieda najchudobnejších ľudí - písomná otázka - ústna otázka - parlamentná otázka - dekontaminácia - kvórum - kvóta výlovu - volebná kvóta - rádioaktivita - vysielanie - radiačná ochrana - Valné zhromaždenie OSN - rafinácia ropy - rafinácia cukru - hrozno - obchodné meno - repatriácia kapitálu - správa - vzťah poľnohospodárstvo-obchod - vzťah poľnohospodárstvo-priemysel - výročná správa - správa výboru - výskumná správa - aproximácia práva - zbližovanie politík - Ras Al Khaimah - daňový základ - ratifikácia dohody - pomer - jadrový reaktor - odborná rekvalifikácia - znovuvyzbrojenie - zaistenie - cenzus - prehľad obyvateľstva - pomoc vo vzdelávaní - hospodárska recesia - výnos - vývozné príjmy - prípustnosť námietky - výskum - agronomický výskum - aplikovaný výskum - energetický výskum - vyhľadávanie dokumentov - výskum životného prostredia - lesnícky výskum - rybársky výskum - priemyselný výskum - lekársky výskum - vedecký výskum - žatva - odporúčanie - odporúčanie Spoločenstva - hospodárska dohoda - schéma vzájomnej pomoci - odporúčanie ESUO - odporúčanie ESAE - uznávanie diplomov - hospodárska obnova - konverzia na záhradníctvo - konverzia stáda - priemyselná konverzia - konverzia na produkciu hovädzieho masa - presmerovanie produkcie - odvolanie k správnemu orgánu - žaloba o zrušenie rozhodnutia - žaloba na nečinnosť - žaloba za zlyhanie plnenia záväzku - nábor - združenie - náhrada energie - recyklácia kapitálu - recyklácia odpadu - aromatická rastlina - znižovanie ozbrojených síl - liečivá rastlina - sójový olej - slnečnicový olej - skrátenie pracovného času - mäso z lovu - králičie mäso - kukuričný olej - zníženie ciel - sušené odtučnené mlieko - rediskont - revalvácia - reexport - sušený výrobok - látka ovplyvňujúca štruktúru - skrátené konanie - podpora poľnohospodárstva - referendum - preferencia Spoločenstva - administratívna reforma - reforma CAP - agrárna reforma - regulácia poľnohospodárskej produkcie - reforma vzdelávania - poľnohospodárska kvóta - hranica garancie - alternatívna poľnohospodárska produkcia - daň z olejov a tukov - pozemková reforma - znevýhodnená poľnohospodárska oblasť - farmárka - mladý farmár - súdna reforma - združenie fariem - poľnohospodársky výkaz - prípravky na ochranu rastlín - utečenec - herbicíd - besnota - mliečna produkcia - obilninová náhrada - politický utečenec - lesnícke združenie - odmietnutie ponuky - produkcia dreva - lesný majetok - les vo verejnom vlastníctve - súkromný les - odmietnutie predaja - chov vodných mäkkýšov - rybárska výroba - rybolovná licencia - autoritatívny režim - režim pomoci - rozpad splynutých spoločností - transnacionálna korporácia - dohoda o výhradnom nákupe - verejno prospešný podnik - dohoda o selektívnej distribúcii - systém držby pôdy - elektronická pošta - cezhraničný tok údajov - komerčné médiá - hospodársky systém - miestne médiá - súkromné médiá - vojenský režim - prenosová sieť - telekonferencia - európska televízia - parlamentný systém - platená televízia - videotext - využitie počítačov v domácnosti - uchovanie informácií - politický systém - počítačové aplikácie - počítačová kriminalita - zákon o spracovaní údajov - umelá inteligencia - región - Úradný vestník EÚ - počítačové pirátstvo - poľnohospodársky región - overovanie regulárnosti volieb - kumulácia mandátov - volebné výsledky - delegovanie právomocí - Bruselský región - parlamentná delegácia - volebný vek - federalizmus - pobrežný región - plebiscit - rozdelenie hlasovacích lístkov - poradná právomoc - rozvojový región - menovacia moc - privilégium - radikálna strana - horský región - znevýhodnený región - násilné zmiznutie - politická menšina - policajné kontroly - pacifizmus - civilná obrana - hospodársky región - poverenie na hlasovanie - konzorcium - Flámsko - výkonný orgán - vládny program - pohraničný región - podpora trhu - hospodárska konverzia - priemyselný región - podpora obnovy rozvoja - reštrukturalizačná pomoc - podpora odbytu - podpora priemyslu - prerozdeľovanie príjmov - stredozemný región ES - humanitárna pomoc - pomoc utečencom - pomoc obetiam nešťastí - rozvojová pomoc - prioritný región - vidiecky región - novoindustrializovaná krajina - turistický región - sociálne hospodárstvo - ekonomické účty poľnohospodárstva - Valónsky región - analýza dopadu - hospodársky dôsledok - zmierovacie konanie - regionalizácia - podzemná železnica - nákladné vozidlo - kozmická doprava - kozmická loď - regionalizácia obchodu - vesmírna stanica - regionalizmus - prenájom vozidla - prepravné miesto určenia - nariadenie - lodný pas - cena dopravy - nariadenie Spoločenstva o predbežnom opatrení - schválenie sadzieb - prevádzka prístavu - nariadenie ESAE - kontrola premávky - prepravná kvóta - dopravný trh - registrácia vozidla - dokumenty o vozidle - riešenie sporov - dĺžka cesty - vysokorýchlostná doprava - prepravný doklad - doba riadenia vozidla - technická kontrola - cestovná kancelária - finančný predpis - zmluva o preprave - spoločník - vyrovnanie - obchodné pravidlá - urbanistické predpisy - letecká linka - cestná premávka - predpisy pre lov - námorná prepravná politika - námorná konferencia - dopravné predpisy - likvidácia odpadu - uskladnenie odpadu - stavebné predpisy - toxická látka - ekologické vozidlo - využívanie morského dna - nahrádzanie zdrojov - ekologický dopad - ekologický monitoring - seizmický monitoring - ochrana pobrežia - kontrola rýchlosti - spracovanie vody - kontrola obmedzujúcich postupov - fyzicko-geografické prostredie - stojatá voda - regulácia investícií - morská ríša - voľná príroda - poistenie - cenová regulácia - rastlinné zdroje - ústie rieky - poľnohospodárska pohroma - colné predpisy - defoliácia - erózia - znečistenie z motorových vozidiel - prepravné predpisy - znečistenie ropou - znečistenie kovmi - znečistenie z lodí - priemyselné znečisťovanie - stabilizácia trhu - vývozná prirážka - dovozná prirážka - kontrola pôrodnosti - nezákonný obchod - intervenčná agentúra - Nimexe - regulácia transakcií - označenie pôvodu - colný postup dočasne zrušujúci clá - reimport - systém návratných ciel - opätovné začlenenie do školy - colné územie ES - sociálna rehabilitácia - jednotný doklad - zjednodušovanie formalít - zamietnutie rozpočtu - vymedzenie podľa čísla tarifnej klasifikácie - obchodné vzťahy - finančná dohoda - poistenie vývozných úverov - uvoľňovanie tepla - protiobchod - vývoz Spoločenstva - dovoz Spoločenstva - tovary a služby - reflácia - medziprodukty - dvojstranné vzťahy - kapitálové statky - použité tovary - integrovaný obchod - kultúrne vzťahy - medzispotreba - svetová spotreba - obchodovanie - teória marketingu - diplomatické vzťahy - obchodná udalosť - cena bez dane - pracovné vzťahy - predaj so stratou - samoobsluha - združené maloobchodné podnikanie - ambulantný obchod - nezávislý maloobchodník - reťazec predajní - vzťah medzi školou a priemyslom - veľkoobchodné centrum - distribútor - hospodárske vzťahy - likvidita súkromného sektora - vzťah medzi cirkvou a štátom - úrazové poistenie - vzťahy medzi Východom a Západom - medziodvetvové vzťahy - menová kríza - vzťahy medzi inštitúciami - devízové obmedzenie - medzinárodné vzťahy - bezúročný úver - diskontná sadzba - úverová kontrola - medziparlamentné vzťahy - burza - vzťahy vo vnútri Spoločenstva - únik kapitálu - transferové ceny - vzťah medzi zákonodarnou a výkonnou mocou - veľmi krátkodobé financovanie - menové vzťahy - podnikové financie - mnohostranné vzťahy - poistenie majetku - osobné poistenie - spoločné poistenie - vzťah mesto-vidiek - úverová inštitúcia - finančný dom - elektronické bankovníctvo - poistenie proti úrazu v priemysle - ľudské vzťahy - bankový dohľad - bankové poplatky - pridelená rozpočtová čiastka - všeobecný rozpočet - vzťahy s verejnosťou - regionálne financie - náboženstvo - financovanie rozpočtu Spoločenstva - príspevok členského štátu - zmeny vo vláde - daňový dohovor - daňová kontrola - umorovanie - zvláštna daň - rozparcelovanie - rozpätie sadzby - odpustenie vývozného cla - jednotková cena - Podporné clo - zmiešaná cena - dovozná substitúcia - cena poľnohospodárskeho výrobku - odmena za prácu - poľnohospodárske poistenie - výnos plodín - občianska náuka - obchodné vzdelávanie - učebné materiály - učebný software - vzťah medzi školou a praxou - obnova miest - neurobiológia - ziskovosť - gynekológia - neurológia - pediatria - zubné lekárstvo - prvá pomoc - alternatívna medicína - priemyselná reorganizácia - akustika - optika - kybernetika - petrológia - rozdelenie pomoci - náboženská sekta - teológia - rozloženie daňového bremena - vnútorný trh ES - priestorové rozloženie obyvateľstva - neúplná rodina - adoptované dieťa - poistenie motorových vozidiel - distribúcia výroby - ochrana rodiny - dohoda o rozdelení trhu - techniky umelej reprodukcie - umelá inseminácia - oplodnenie v skúmavke - rozdelenie bohatstva - náhradná matka - rodičovská autorita - rozdelenie mandátov - potomok - priezvisko - rodičovská zodpovednosť - súdna rozluka - populačná dynamika - rozdelenie príjmov - migrant - prideľovanie práce - migrácia za účelom osídľovania - podpora pri návrate - starnutie obyvateľstva - profesijná mobilita - priestorové rozloženie - rozdelenie podľa veku - rozdeľovanie na osobu - ocenenie - dobrovoľná práca - dobrovoľná organizácia - poistenie v nezamestnanosti - rozdeľovanie podľa zamestnaných osôb - hra - herňa - automatická hra - rozdelenie podľa pohlavia - športové rybárstvo - výmena turistov - zahraničný cestovný ruch - vidiecky cestovný ruch - zoznam - infraštruktúra cestovného ruchu - sociálny rozpočet - presádzanie - Európska sociálna politika - prevencia pred delikvenciou - zločin - fyzicky postihnutá osoba - prenos pridelených rozpočtových čiastok - duševne postihnutá osoba - bezdomovectvo - pohlavné zmrzačenie - voľno po pracovnom týždni - obchod s drogami - všeobecné lekárstvo - sociálna pomoc - sociálne zariadenie - zákon o sociálnom zabezpečení - sociálna práca - pomoc v domácnosti - doplnkový dôchodok - zástupca odborov - zdravotný preukaz - zdravotnícke výdavky - nemocničné výdavky - diplomatické zastúpenie - hospitalizácia - domáce ošetrenie - práva chorej osoby - verejná hygiena - sociálne lekárstvo - poistenie úverov - zastúpenie zamestnancov - súkromná lekárska starostlivosť - výstavba miest - mestská infraštruktúra - trh nehnuteľností - politická reprezentácia - úprava nájomného - ostrov Man - Kastília a Leon - pomerné zastúpenie - Kastília a La Mancha - Kantábria - Baleárske ostrovy - Rioja - Ceuta a Melilla - represia - mesto Madrid - mesto Valencia - región Murcia - severné Portugalsko - stredné Portugalsko - Lisabon a údolie Tagus - severné Anglicko - severozápadné Anglicko - juhovýchodné Anglicko - juhozápadné Anglicko - hospodárske ozdravenie - Antigua a Barbuda - Anguilla - Svätý Christopher a Nevis - reprodukovanie - Svätý Vincent a Grenadíny - Americké Panenské ostrovy - Veľký Maghreb - šľachtenie zvierat - rozmnožovanie rastlín - Marshallove ostrovy - Americká Samoa - poistenie v invalidite - republika - polárna oblasť - Dominikánska republika - Pitcairnove ostrovy - nábor pracovníkov - biologická zbraň - zbraň hromadného ničenia - strategická jadrová zbraň - informačná sieť - atómová bomba - poľnohospodárska účtovná sieť - balistická raketa - riadená strela - medzikontinentálna strela - dopravná sieť - vojnové lode - železničná sieť - kozmické zbrane - laserová zbraň - zápalné zbrane - strelné zbrane a strelivo - sieť navigačných vodných ciest - pozemné vojská - polovojenské sily - cestná sieť - vojenské letectvo - zálohy - vojská v zahraničí - vojenské námorníctvo - rezervy - vojenská služba žien - dobrovoľná vojenská služba - rezervný fond - výdaje na obranu - strategická obrana - devízové rezervy - medzinárodná bezpečnosť - zbrojná politika - európska politika zbrojenia - európska bezpečnosť - nešírenie jadrových zbraní - obmedzovanie zbrojenia - vytvorenie denuklearizovaných zón - prírodná rezervácia - zladenie zbrojenia - bydlisko - medzinárodná dohoda - bilaterálna dohoda - mnohostranná dohoda - miesto prechodného bydliska - medzinárodné rokovania - podpis dohody - medzinárodný nástroj - medzinárodný dohovor - odpady z pesticídov - rezolúcia - zvyškové drevo - európsky dohovor - medzinárodná zmluva OSN - medzinárodná politika - vypovedanie zmluvy - medzinárodná otázka - poistenie proti škode - živica - vzťahy medzi dvoma nemeckými štátmi - oficiálna návšteva - medzinárodná pomoc - kódex správania - medzinárodné sankcie - rezolúcia ES - náboženská skupina - socio-kultúrna skupina - potravinová sebestačnosť - politika spolupráce - rezolúcia OSN - právna spolupráca - vojenská okupácia - rezolúcia EP - okupované územie - mnohonárodné ozbrojené sily - zodpovednosť - vojnový zajatec - arménska otázka - kurdská otázka - palestínska otázka - zjednotenie Nemecka - medzinárodná zodpovednosť - CDE - eurorakety - kontrola zbrojenia - ministerská zodpovednosť - rokovania START - dohoda ABM - mierová oblasť - zdravotné poistenie - trestnoprávna zodpovednosť - CSCE - dlhodobá nezamestnanosť - návrat do zamestnania - politická zodpovednosť - boj proti nezamestnanosti - plánovanie pracovných síl - zdieľanie pracovných miest - štátny príslušník - skončenie pracovného pomeru - zmena pracovného miesta - miestna iniciatíva v zamestnanosti - nezaplatená práca - občan Spoločenstva - dočasné zamestnanie - živočíšne zdroje - zamestnanosť mladých - práca žien - zdroje mora - aktualizácia schopností - hospodárske zdroje - vzdelávací kurz - vodné zdroje - pôdne zdroje - štatistika zamestnanosti - energetické zdroje - pomocný pracovník - pracovník v zahraničí - námorné poistenie - podnikateľ - výkonný riaditeľ - rybárske zdroje - samostatne zárobkovo činná osoba - nerastné zdroje - štátny sviatok - práca v nedeľu - prírodné zdroje - pracovné tempo - obnoviteľné zdroje - práca na diaľku - zmrazenie miezd - dodatočné zdroje - zníženie miezd - nepeňažná odmena - dávky a diéty - rozpočtové zdroje - menovanie zamestnancov - vlastné zdroje - rokovací poriadok - skúšobná doba - spoločné stravovanie - odborové práva - sloboda združovania do odborov - profesijná etika - povinné poistenie - refundácia vývozu - podiel na zisku - refundácia dovozu - voľby do odborov - manažment a práca - odborový zväz štátnych zamestnancov - profesijné združenie - odbory - refundácia produkcie - vývozné obmedzenie - diplomatická služba - dovozné obmedzenie - povolanie v komunikáciách - obmedzenie hospodárskej súťaže - administratívne služby - zamestnanci sekretariátu - obmedzenie obchodu - informačná profesia - vedecké povolanie - technické povolanie - obmedzenie slobody - -čka, politik - poisťovacie povolanie - kvantitatívne obmedzenie - drobný maloobchodník - zubár - lekár - veterinárny chirurg - lekárnik - pôrodná asistentka - umelecké povolanie - súkromné poistenie - reštrukturalizácia priemyslu - literárne povolanie - prevádzkový hospodársky výsledok - predajný personál - obchodný zástupca - výkonnosť poľnohospodárstva - výsledky v škole - povolanie v spracovaní údajov - povolanie v cestovnom ruchu - povolanie v hoteliérstve - zamestnanie v službách - znovuzavedenie colných poplatkov - bankové povolanie - profesionálny šport - tranzit - zaostávanie v škole - európsky priemyselný priestor - priemyselná politika Spoločenstva - stiahnutie sa z trhu - remeslá - malé priemyselné odvetvie - stredne veľké priemyselné odvetvie - malé a stredné priemyselné odvetvia - dôchodca - umiestnenie priemyslu - voľná priemyselná zóna - predčasný odchod do dôchodku - technologický park - výrobný prebytok - manipulácia s tovarom - verejné poistenie - opätovné spracovanie paliva - priemyselné spracovanie - výrobná kvóta - výrobná štatistika - zodpovednosť výrobcu - nová technológia - vrcholná schôdzka - čistá technológia - tradičná technológia - technologický proces - technické predpisy - životnosť výrobku - vadný výrobok - stretnutie ministrov - technická špecifikácia - európska norma - medzinárodná norma - harmonizácia noriem - technický predpis - medzinárodné schôdzka - recyklačná technológia - rozpočet na výskum - zvýšenie platu - Eureka - výskumní pracovníci - výskumná politika Spoločenstva - vzťahy priemysel - výskum - predajca - príjem - výskumné pracovisko - obchodná značka - registrovaná ochranná známka - design a model - vedľajší príjem - právo ochranných známok - Európska ochranná známka - experimenty na zvieratách - experimenty na ľuďoch - podnikový výskum - základný výskum - vojenský výskum - univerzitný výskum - poistenie zákonnej zodpovednosti za škody - investičný príjem - skupina 77 - skupina Contadora - závislé územie - spotrebiteľské hnutie - príjem farmárov - náhrada výdajov sekretariátu - preprava nebezpečných tovarov - farmársky príjem - učebná metóda - príjem domácnosti - zdaniteľný príjem - národný dôchodok - podmorské nerastné zdroje - príjem dodatočný k bežnej mzde - moderné materiály - podlahové krytiny - supravodivá zliatina - kompozitné materiály - technická keramika - špeciálny polymér - amorfné materiály - ultra jemná častica - biomateriály - zliatina s tvarovou pamäťou - zmena ústavy - dohoda ADN - periférna jednotka - rozvrhnutie dovolenky - novela zákona - mikropočítač - politika cestovného ruchu - poistenie prepravy - priemyselná revolúcia - BIT - Ecosoc - UNHCR - Severné Porýnie-Westfálsko - EEB - Porýnie-Falcko - Rhone-Alpes - EAES - ENEA - Dublinská nadácia - Európsky inštitút vo Florencii - Ribe - EBU - bohatstvo - WAMU - životné poistenie - ricínové bôby - ADC - Ringkoebing - CACM - poistné riziko - DAC - zdravotné riziko - jadrová politika - ryža - ropná politika - uskladnenie uhľovodíkov - vyraďovanie elektrární z prevádzky - agroenergia - energetický priemysel - gazohol - motorový lieh - robotika - energetický nosič - uhoľný priemysel - robotizácia - politika ťažby uhlia - spracovanie uhlia - rudné ložisko - sociálna rola - ťažobná prevádzka - ťažobná produkcia - schéma dôchodkového zabezpečenia - Roskilde - ťažba rudy - rudy železných kovov - bauxit - bitúmenové materiály - zeminy a kamene - soľ - ložisko - fosfát - potaš - Rumunsko - ropný výskum - ťažba ropy - pobrežné ropné zariadenie - produkcia ropy - bután - parafín - surová ropa - benzín - dieselové palivo - topný olej - Spojené kráľovstvo - propán - letecké palivo - bezolovnatý benzín - zámorské krajiny a územia Spojeného kráľovstva - šelfová ropa - regióny Spojeného kráľovstva - elektráreň - elektrárenský priemysel - Rwanda - umiestňovanie elektrární - hydroelektrická výstavba - Saba - chladiaci systém reaktora - jadrová chémia - astronómia - Sabah - ožiarené palivo - sacharóza - biologický proces - biopriemysel - biotechnológia - špeciálne chemikálie - Západná Sahara - ťahaný výrobok - valcovaný výrobok - plech - profil - Sahel - tenký plech - masť - priemysel spracovania chemických surovín - chemický prvok - chemická zlúčenina - farby a laky - Svätý Eustácius - liek - San Marino - hormón - Svätý Martin - organická chemikália - priemysel pesticídov - metalurgický priemysel - medzipodniková dohoda - Astúria - Svätý Pierre a Miquelon - hutnícky výrobok - priemysel kovových spojovacích materiálov - nožiarsky priemysel - železiarsky tovar - železný produkt - povrchová úprava kovov - Svätá Helena - hutnícke a oceliarske strojné zariadenie - špeciálne ocele - Svätá Lucia - antimón - berýlium - kadmium - ferozliatina - tantal - zabavenie veci - výroba bicyklov a motocyklov - výroba nástrojov - vedecký prístroj - mzda - lekárske a chirurgické nástroje - úkolová mzda - chladiace zariadenie - hodinová mzda - priemyselný robot - odmena za prácu doma - minimálna mzda - čerpadlo - IATA - zárobkovo činná osoba - audiovizuálna technika - zariadenia reprodukcie zvuku - Šalamúnove ostrovy - Západná Samoa - elektrický kábel - telekomunikačné zariadenia - domáce elektrické spotrebiče - správna pokuta - elektrické stroje pre priemysel - elektrické stroje - elektromagnetické zariadenie - postih Spoločenstva - video disk - videokazeta - záznamové médium - ekonomické sankcie - gramoplatňa - optický nosič - nahrávanie - prístroj založený na využití lúčov - rádiotelekomunikácie - mikroelektronika - trestná sankcia - stavebný priemysel - prefabrikácia - vonkajšie omietky - veľká stavba - kartón - aglomerované drevo - zdravie verejnosti - výroba koženej galantérie a rukavíc - priemysel spracovania koží a kožušín - Svätý Tomáš a Princov ostrov - Sarawak - galantéria - Sardínia - umelé vlákno - prírodné vlákno - rôzne priemyselné odvetvia - súkromná akciová spoločnosť - bižutéria a zlatnícke výrobky - pohánka - sociálne práva - politické práva - hospodárske práva - charta ľudských práv - Sársko - ateizmus - družica - sloboda pohybu - uspokojenie z práce - opatrenia na boj proti diskriminácii - know-how - etnická diskriminácia - sexuálna sloboda - xenofóbia - rovnaké práva mužov a žien - akademická sloboda - právo na rozvoj - práva detí - kruté a ponižujúce zaobchádzanie - Šlezvicko-Holštajnsko - ochrana dieťaťa - zločin proti ľudskosti - retroaktivita zákona - komparatívne právo - administratívna veda - miestna legislatíva - informačná veda - občianskoprávna zodpovednosť - zmluvná zodpovednosť - behaviorálne vedy - vlastníctvo - atlas - veda o pôde - privatizácia - ekonómia - pozostalosť - právna veda - dedičské právo - časové vymedzenie spoluvlastníctva - služobnosť - využitie práva - trvalý pobyt - vedy o živote - finančná solventnosť - zločin proti jednotlivcom - zločin proti majetku - nezákonné obmedzovanie osobnej slobody - fyzikálne vedy - politológia - colný podvod - aplikované vedy - hanobenie - daňový trestný čin - vedy o Zemi - odňatie slobody, - väzeňské právo - väzeň - spoločenské vedy - alternatívny trest - podmienečné prepustenie - zabavenie majetku - zmiernenie trestu - preradenie väzňov - väzenský systém - väzenská správa - politický rozkol - premlčanie v právnom konaní - pojednávanie - atmosféra - školské vzdelávanie - právna pomoc - zadržanie - súdne dokazovanie - prehliadka - väzba pred začatím procesu - právo na obhajobu - dvojkolové hlasovanie - jednokolové hlasovanie - hlasovanie en bloc - ES žaloba o určenie zodpovednosti - žaloba zamestnancov inštitúcií ES - žiadosť Súdnemu dvoru ES o predbežné rozhodnutie - väčšinové hlasovanie - hlasovanie o každom kandidátovi - obchodný súd - parlamentné zasadnutie - arbitrážny súd - medzinárodný súd - finančný súd - sucho - právny poradca - laický sudca - morská oblasť - ohrozenie bezpečnosti štátu - bankové tajomstvo - námorný dohľad - sloboda voľného mora - priemyselné tajomstvo - kozmický priestor - vlastnícke práva v kozme - služobné tajomstvo - využívanie kozmického priestoru - Sekretariát OSN - cudzí štátny príslušník - povolenie k trvalému pobytu - prijatie cudzincov - hospodársky sektor - zmiešané manželstvo - primárny sektor - medzinárodné právo - vnútroštátne právo - medznárodné hospodárske právo - správna zodpovednosť - hospodárske právo verejné - kvartérny sektor - rozhodnutie ES - smernica ES - sekundárny sektor - právny systém Spoločenstva - sekundárna legislatíva - smernica ESAE - odporúčanie ES - terciárny sektor - nariadenie ES - UF vykonávacie nariadenie - stanovisko ESAE - bezpečnosť dodávky - stanovisko ESUO - stanovisko Súdneho dvora ES - harmonizácia sociálneho zabezpečenia - zabezpečenie pracovného miesta - vonkajšie právomoci ES - protokol ES - Zmluva o fúziách - bezpečnosť pri preprave - Jednotný Európsky akt - Zmluva o pristúpení k ES - bezpečnosť výrobku - Spoločný podnik ESAE - Komisia ES - bezpečnosť pri práci - vzťahy Spoločenstva - Rada ministrov AKT-ES - jadrová bezpečnosť - sudca Súdneho dvora ES - Európsky komisár - verejná bezpečnosť - EZS - bezpečnosť na ceste - asociačná dohoda s ES - Dohovor AKT-ES - sociálne zabezpečenie - Výbor veľvyslancov AKT-ES - Spoločný výbor AKT-ES - tretí dohovor z Lomé - EURES - EDF - ESF - rozšírenie Spoločenstva - prideľovanie bývania - raž - Európska únia - dejiny Európy - chemická soľ - členstvo v Európskej únii - LAES - spoločný postoj - spoločný krok - Zmluva o Európskej únii - krajiny LAES - Európska politická spolupráca - výberové konanie v ES - výber žiakov - doplnkový obchodný mechanizmus - prevencia pred rizikami - prírodné riziko - priemyselné riziko - hospodársky liberalizmus - colné poplatky - colná prehliadka - clá JCS - osivo - váhy a miery - konzervovaný výrobok - polokov - ožiarenie - príjem na úrovni životného minima - osobná zbraň - obilný šrot - mecenášstvo - konkurz do štátnej správy - verejné rokovanie - Senegal - oddelené právomoci - psychoanalýza - hodvábnictvo - vizuálne umenie - kultúrny pluralizmus - zvyky a tradície - služba - architektonické dedičstvo - cirkev - hymna - vlajka - popredajný servis - literárny a umelecký majetok - civilná služba - aerodynamika - termodynamika - plazmová fyzika - laserová fyzika - genetické inžinierstvo - maliarstvo - zamestnanecká služba - prepustenie na čestné slovo - navýšenie kapitálu - zdravotnícka služba - poľnohospodárska situácia - poštové finančné služby - vyhlásenie zákona - finančný príjem člena parlamentu - arabsko-africká spolupráca - bezplatná služba - európsko-arabská spolupráca - delegácia Komisie - kontrola Spoločenstva - princíp spolufinancovania - vojenská služba - okrajový región - ostrovný región - doložka najvyšších výhod - platená služba - vedľajší rozpočet - poštová služba - viacjazyčný slovník - slovník skratiek - verejná služba - encyklopédia - tezaurus - periodická publikácia - tajná služba - odpad z domácností - monokultúrne hospodárenie - sociálne služby - noviny - sezam - nárast cien - schôdza parlamentu - Seychely - IFC - univerzita - preprava zvierat - asociačné hnutie - Sharjah - Sicília - rozmiestnenie vojsk - parlamentné kreslo - ústredie spoločnosti - voľné kreslo - Austrália - Sierra Leone - dopravné značky - krmivo pre domáce zvieratá - Singapúr - kyslý dážď - poistný nárok - povolanie v urbanizme - dokumentačný nástroj - netkaná textília - sirup - Egejské ostrovy - Kanárske ostrovy - sisal - Predsedníctvo EP - predseda - seizmológia - podpredseda - generálny tajomník - činnosť inštitúcie - sídlo inštitúcie Spoločenstva - inštitucionálna reforma - právomoc inštitúcie - situácia ES - manželský stav - kozmická politika - sebestačnosť - finančná situácia - socializmus - organizácia - verejná akciová spoločnosť - občianskoprávne združenie - profesijná obchodná spoločnosť - firma upravovaná komerčným právom - spoločnosť so zmiešaným vlastníctvom - investičná spoločnosť - spoločnosť s akciovým kapitálom - autobus - spotrebiteľská spoločnosť - spoločnosť - komanditná spoločnosť - tiché spoločenstvo - európska spoločnosť - materská spoločnosť - nezisková organizácia - sociológia - južné Jutsko - hodváb - vlastná spotreba - starostlivosť o postihnutých - sójové bôby - rozpúšťadlo - Somálsko - prehľad na základe vzorky - výskum verejnej mienky - cirok - sebaurčenie - Sudán - síra - súťažné konanie - zdroj informácií - zdroj pomoci - prameň práva - nedostatočný rozvoj - vedľajší produkt - vedľajší produkt poľnohospodárstva - samofinancovanie - vedľajší mliečny výrobok - vedľajší produkt výroby kovov - subproletariát - podvýživa - nedostatočné osídlenie - subdodávka - riadiaca samospráva - živiteľ rodiny - cenová podpora - cenová podpora fariem - menová podpora - národná zvrchovanosť - špecializácia výroby - špecializácia obchodu - rozpočtová špecifikácia - dobrovoľné obmedzenie - špekulácie s nehnuteľnosťami - Sporady - šport - Srí Lanka - Stabex - cenová stabilita - stabilizácia príjmu - hospodárska stabilizácia - stajňový chov hospodárskych zvierat - medziodborová dohoda - automatizácia - hospodárska stagnácia - experimentálna farma - štatistika - poľnohospodárska štatistika - štatistika Spoločenstva - demografická štatistika - rybárska štatistika - automobil - hospodárska štatistika - finančná štatistika - priemyselná štatistika - medzinárodná štatistika - národná štatistika - oficiálna štatistika - regionálna štatistika - štatút Berlína - štatút Jeruzalema - predpisy pre štátnych zamestnancov - samospráva - predpisy pre zamestnancov - právne postavenie - politický štatút - profesijný status - spoločenské postavenie - sterilizácia - daňový stimul - zásoby - zásoby Spoločenstva - finančná autonómia - hospodárska rezerva - intervenčná zásoba - prebytkové zásoby - minimálne zásoby - svetové zásoby - súkromný sklad - verejný sklad - pohotovostná zásoba - skladovanie - skladovanie zbraní - uskladnenie energie - uskladnenie potravy - uchovanie dokumentov - veľká Kodaň - Storstroem - poľnohospodárska štruktúra - štruktúra zamestnanosti - štruktúra spoločnosti - schválenie rozpočtu - hospodárska štruktúra - priemyselná štruktúra - inštitucionálna štruktúra - sociálna štruktúra - narkotikum - karcinogénna látka - nebezpečná látka - schválenie obmedzujúceho postupu - vývozná dotácia - potravinová náhrada - prevod fariem - pobočka - cukor - biely cukor - surový cukor - repný cukor - oprávnenie k preprave - trstinový cukor - Švédsko - platné hlasy - všeobecné volebné právo - samovražda - Švajčiarsko - Sulawesi - Sumatra - poľnohospodársky využívaná pôda - náhradník - dodatočné clo - informačné médium - magnetický nosič - zrušovanie pracovných miest - zrušenie colných poplatkov - nadnárodnosť - prečerpávanie zdrojov - zalesnená oblasť - obhospodarovaná výmera - trávny porast - základná výmera - hlboké zamrazovanie - množivý reaktor - Surinam - nadmerné osídlenie - menová dohoda - diaľnica - nadvýroba - trhový dohľad - pozastavenie pomoci - odklad výkonu trestu - dočasné zrušenie cla - Svazijsko - silvikultúra - Rakúsko - Sýria - Sysmin - bankový systém - vzdelávací systém - systém hospodárenia - informačný systém - riadiaci informačný systém - komunikačné systémy - účtovný systém - systém obrábania - Auvergne - systém OSN - dokumentačný systém - volebný systém - európsky volebný systém - európsky účtovný systém - Európsky menový systém - medzinárodný menový systém - štandardizovaný účtovný systém - tabak - fajčenie - Tchajwan - Tanzánia - koberec - sadzba prepravného v leteckej doprave - dopravná tarifa - colný sadzobník - Jednotný colný sadzobník - železničná tarifa - záloha - poštové poplatky - colná preferencia - sadzba cestovného - poplatky za využitie infraštruktúry - býk - miera sebstačnosti - výmenný kurz - predbežný návrh rozpočtu - sadzba DPH - plávajúci kurz - kurzový stred - reprezentatívny kurz - Tawal - určovanie cien - daň z nápravy vozidla - vývozná daň - dovozná daň - kolková daň - vyrovnávací poplatok - poplatok s rovnakým účinkom - spoluzodpovednosť producenta - tranzitný poplatok - živnostenská daň - daň z pohonných hmôt - civilné letectvo - daň z vozidiel - Čad - Československo - kultivačné techniky - techniky riadenia - vybavenosť stavieb - technológia - potravinárska technológia - vojenské lietadlo - technológia materiálov - jemná technológia - energetická technológia - hraničná technológia - jadrová technológia - ropná technológia - telekomunikácie - faksimile - diaľkový prieskum - chov hydiny - káblová distribúcia programov - telegraf - telematika - telefón, telefonický - televízia - telex - svedecká výpoveď - doba odpočinku - politické zameranie - Európska menová dohoda - lietadlo - stres - výmenné relácie - terminológia - stavebný pozemok - priemyselný pozemok - opustená pôda - poľnohospodárska pôda - štátna pôda - neobrobená pôda - orná pôda - stanovisko - zúrodnená pôda - zámorské teritórium - terorizmus - Thajsko - čaj - liečba - kandidátska práca - stanovisko ES - Tesália - západná Trákia - Timor - Východný Timor - titán - prevoditeľný cenný papier - lístok - Togo - Tonga - mučenie - Toskánsko - rašelina - hromadný cestovný ruch - slnečnica - stanovisko EP - toxikológia - závislosť na drogách - traktor - Zákon o rozšírení obchodu - preklad - Zmluva o ES - Zmluva o ESUO - Zmluva o EHS - Zmluva o ESAE - krajiny Varšavskej zmluvy - dojace stroje - úprava vody - spracovanie informácií - editovanie textov - spracovanie údajov - spracovanie rudy - ochrana zdravia rastlín - finančná transakcia - premiestnenie podniku - kapitálový transfer - prevod práva na dôchodok - presun obyvateľstva - transfer technológie - ovos - spracovanie potravín - tranzit Spoločenstva - colný tranzit - prepis - prenos údajov - prevod vlastníctva - interrupcia - letecká doprava - kombinovaná doprava - preprava energie - preprava do vnútrozemia - preprava tovarov - povrchová doprava - preprava cestujúcich - verejná doprava - nelegálna interrupcia - železničná doprava - vnútrozemská riečna doprava - prostriedky individuálnej dopravy - medzikontinentálna doprava - vnútroštátna doprava - medzinárodná doprava - medzinárodná cestná doprava - doprava v rámci Spoločenstva - námorná doprava - Abu Dhabi - dohoda o vláknach - terapeutická interrupcia - národná doprava - káblová doprava - potrubná doprava - nájomná doprava - preprava na vlastný účet - prostriedky verejnej dopravy - regionálna doprava - cestná doprava - školská doprava - poloverejná doprava - preprava pod colnou kontrolou - podzemná doprava - prímestská doprava - pozemná doprava - cezhraničná doprava - mestská doprava - prepravca - práca - práca doma - dusík - práca pri páse - zamestnanie na plný úväzok - zamestnanie na čiastkový úväzok - práca na čierno - tímová práca - nočná práca - práca detí - práca na smeny - školská práca - starší pracovník - nelegálny pracovník - pracovník Spoločenstva - prihraničný pracovník - postihnutý pracovník - Bádensko-Würtembersko - manuálny pracovník - migrujúci pracovník - sezónny pracovník - sociálny pracovník - verejné práce - ďatelina - Bahamy - Trentino-Alto Adige - štátna pokladnica - Trinidad a Tobago - tritikale - Bahrajn - výmenný obchod - trust - potrubie, rura, trubica, trúbka, tuba - tuberkulóza zvierat - volfrám - Tunisko - turbína - Turecko - poručníctvo - bobuľové ovocie - Tuvalu - potrubie - DPH - CAEEU - krajiny CAEEU - BLEU - EECU - krajiny WEU - ITU - Umm Al Qaiwain - jednomyseľné hlasovanie - UNCRD - Unesco - národné zjednotenie - WEU - prenájom - UAS - colná únia - hospodárska únia - Hospodárska a menová únia - Európska platobná únia - Medziparlamentná únia - preferenčná dohoda - obchodný prenájom - krajiny Západoafrickej menovej únie - menová únia - UNIR - Unisist - Unitar - stádo dobytka - zmluva o prenájme pôdy - UNRWA - APPU - UPU - urán - urbanizácia - urbanistické plánovanie - ZSSR - Uruguaj - užívateľ dopravy - zníženie cien - továreň na kľúč - užívacie právo - užívateľ informácií - využitie pomoci - využitie vody - využitie energie - využitie pôdy - mierové využitie energie - Utrecht - obchodná bilancia - dovolenka - vakcína - očkovanie - krava - kojná krava - dojná krava - Valle d'Aosta - pridaná hodnota - trhová kapitalizácia - hodnota obchodu - deficit platobnej bilancie - colná hodnota - cenné papiere - vanádium - Vanuatu - Vatikán - teľa - vozidlo - vznášadlo - jednostopové vozidlo - motorové vozidlo - poľnohospodárske vozidlo - elektrické vozidlo - koľajové vozidlo - úžitkové vozidlo - Vejle - Veneto - bilancia neviditeľného obchodu - Venezuela - predaj - predaj na úver - podomový predaj - maloobchodný predaj - predaj so zľavou - aukčný predaj - priamy predaj - veľkoobchodný predaj - platobná bilancia - bezcolný predaj - zásielkový predaj - ovocný sad - kontrola účtov - sklo - západný Great Belt - západný Zealand - Bali - odevy - mäso - hovädzie mäso - kozie mäso - konské mäso - byvolie mäso - teľacie mäso - hydinové mäso - vykostené mäso - čerstvé mäso - Balkán - ovčie mäso - bravčové mäso - Viborg - podpredseda parlamentu - obeť - civilné obete - vojnová obeť - vysielaný videotext - interaktívny videotext - integrácia do zamestnania - balot - kolektívne aktivity - predmet podnikania - politika - školský život - spoločenský život - Vietnam - vinohrad - mesto - stredne veľké mesto - nové mesto - satelitné mesto - víno - aromatizované víno - biele víno - miestne víno - výberové víno - stolové víno - fľaškové víno - alkoholizované víno - pásovina - šumivé víno - ružové víno - červené víno - nešumivé víno - vínne kvasenie - sexuálne motivované násilie - násilie - vládne násilie - politické násilie - úverový transfer - Bangladéš - vitamín - vinohradníctvo - vnútrozemská vodná cesta - medzinárodná riečna doprava - magistrála - banka - vidiecka cesta - mestská komunikácia - cestné služby - krádež - hydina - Africká rozvojová banka - jatočná hydina - hydinové nosnice - živá hydina - objem obchodu - objem obchodovania - hlasovanie - prázdne hlasovacie lístky - poľnohospodárska banka - hlasovanie o návrhu textu ako o celku - hlasovanie o zákone - elektronické hlasovanie - hlasovanie podľa mien - neplatný hlasovací lístok - povinné hlasovanie - anticipačné hlasovanie - korešpondenčné hlasovanie - zastúpenie pri hlasovaní - hlasovanie parlamentu - centrálna banka - preferenčné hlasovanie - verejné hlasovanie - tajné hlasovanie - cestovanie - zájazd - skupinové cestovanie - náuka o sopkách a sopečných javoch - služby poradenstva v poľnohospodárstve - Wallis a Futuna - jogurt - komerčná banka - Jemen - bývalý Južný Jemen - Yorkshire a Humberside - Juhoslávia - Zair - Zambia - Zeeland - Zimbabwe - zinok - družstevná banka - pásmo sucha - klimatické pásmo - obytná zóna - oblasť výlovu - zóna voľného obchodu - rybolovná oblasť - výhradná hospodárska zóna - rovníkové pásmo - bezcolná zóna - dohoda SALT - investičná banka - studené pásmo - vlhké pásmo - menová oblasť - pešia zóna - znečistená oblasť - chránená oblasť - oblasť postihnutá pohromou - subtropické pásmo - predmestská oblasť - tarifná zóna - rozvojová banka - mierne pásmo - tropické pásmo - mestská zóna - zoológia - pozemková banka - Svetová banka - ľudová banka - súkromná banka - štátna banka - Barbados - odvetvová dohoda - cenník - tyč - nízka mzda - databáza - vojenská základňa - Basilicata - dolná Normandia - Dolné Sasko - TAB - plavidlo - komoditná dohoda - rybárske plavidlo - cisternová loď - budova - výletné plavidlo - priemyselná budova - úradná budova - Bavorsko - colná dohoda - krásne umenie - EIB - Belgicko - regióny a spoločenstvá Belgicka - Belize - zisk - prijímateľ pomoci - Benelux - krajiny Beneluxu - Benin - Berlín - Bermudy - výživové potreby - potreba bývania - potreba pracovnej sily - prírastok počtu obyvateľov - požiadavky na vody - krmivo - finančné požiadavky - betón - kŕmna repa - cukrová repa - BEUC - maslo - rastlinné maslo - Bhután - zvýšenie výroby - bibliografia - knižnica - detská knižnica - národná knižnica - verejná knižnica - vedecká knižnica - univerzitná knižnica - dvojkomorový systém - IDB - akulturácia - slum - IBE - spoločná pôda - kultúrny objekt - spotrebný tovar - tovary dlhodobej spotreby - tovary krátkodobej spotreby - sociálny blahobyt - obvinenie - pivo - súvaha - bilancia dodávok - energetický audit - sociálny audit - biochémia - biologická konverzia - biologická rozložiteľnosť - bioenergia - bioplyn - životopis - biológia - biomasa - biosféra - systém dvoch politických strán - bipolarizácia - Mjanmarsko - nákup - pečiváreň - bizmut - pšenica - pšenica tvrdá - pšenica obecná - zmrazenie cien - vôl - palivové drevo - stavebné drevo - nákup na úver - zalesňovanie - nápoj - alkoholický nápoj - nealkoholický nápoj - Bolívia - pokladničná poukážka - Bonaire - dotácia úrokovej sadzby - pletený a háčkovaný tovar - intervenčné nákupy - Borneo - Bornholm - botanika - Botswana - budhizmus - pekáreň - Burgundsko - komoditná burza - dobytok - kyselina - provincia Flámsky Brabant - severný Brabant - provincia Valónsky Brabant - Brémy - Brazília - Bretónsko - patent - Európsky patent - BIS - anorganická kyselina - bróm - brucelóza - hluk - Brunej - rozpočet - rozpočet Spoločenstva - národný rozpočet - rozpočet na obranu - mimoriadny rozpočet - organická kyselina - rodinný rozpočet - prevádzkový rozpočet ESUO - rozpočet na reklamu - opravný rozpočet - európsky sociálny rozpočet - doplnkový rozpočet - začlenenie do rozpočtu - Bulharsko - hlasovací lístok - oceľ - informačná kancelária - volebná miestnosť - úrad parlamentu - vedenie strany - administratívne formality - kancelárska automatizácia - maslový olej - tieňový kabinet - Abruzzi - Azory - morská kabotáž - kakao - register pôdy - vedúci výkonný pracovník - manažér - jazyková služba ES - krajiny AKP - stredný manažment - vedenie podniku - RVHP - krajiny RVHP - káva - sporiteľňa - hypotekárna banka - Calabria - kalkulácia nákladov - nadobudnutie majetku - plánovanie školského roka - Kamerun - trhový rok - volebná kampaň - Campania - kempovanie - Kanada - Panamský prieplav - učenie - rakovina - kandidát - cukrová trstina - CAO - Kapverdské ostrovy - získanie dokumentov - spôsobilosť na výkon práv - prepravná nosnosť - spôsobilosť uzavrieť zmluvu - spôsobilosť k právam a povinnostiam - veto - konzultačné konanie - ministerstvo - kvestor - miestny poslanec - autonómne spoločenstvo - regionálne orgány štátnej správy - kolonializmus - vedecká výmena - výrobná kapacita - vojenské sankcie - dobrovoľník medzinárodnej pomoci - otázka západného brehu Jordánu - právo Spoločenstva - národné právo - delegácia EP - stanovisko HSV - Európska verejná služba - súhlas EP - Spoločné zhromaždenie AKT-ES - Predseda EP - Podpredseda EP - kvestor EP - rozsudok súdu ES - protieurópske hnutie - štrukturálne fondy - pracovný súd - skladová kapacita - advokát - ľútosť - pobrežné vody - sledovanie - odvolania súkromných osôb - hospodárska situácia - výrobný faktor - bod rastu - program integrovaného rozvoja - IMP - obchod medzi Severom a Juhom - prepravná kapacita - špekulatívne prostriedky - verejné financovanie - harmonizácia cien - kapitálový trh - rizikový kapitál - všeobecný rozpočet ES - materský, materstvo - cena kultúry - spôsobilosť na právne úkony - anglikánstvo - katolicizmus - pravoslávie - protestantstvo - zábavný park - povolanie v gastronómii - mafia - bioetika - tajná spoločnosť - regionálna kultúra - AIDS - cena pôdy - otvorená univerzita - rozpočet školstva - študijná výmena - Eurydice - uznávanie štúdií - tlačový podnik - teletext - ochrana údajov - interaktívna sieť - filmová tvorba - programový priemysel - audiovizuálna koprodukcia - audiovizuálny program - audiovizuálna produkcia - informačná technológia - televízia s vysokým rozlíšením - videokomunikácia - audiovizuálna komunikačná politika - audiovizuálne pirátstvo - Európska audiovizuálny priestor - voľný pohyb programov - komunikačná sadzba - zákon týkajúci sa informácií - spracovanie právnych údajov - sťahovanie údajov - programovací jazyk - strojový preklad - sebestačnosť v energii - priemyselný kapitál - postup spolupráce - prenos kompetencií - započatie činnosti podniku - podnik služieb - sprostredkovateľňa dočasnej práce - práca s počítačovou zobrazovacou jednotkou - cestná kabotáž - riečna doprava - námorný prieplav - spojenie cez kanál La Manche - národná sadzba - medzinárodná sadzba - sadzba cestnej prepravy - vesmírna navigácia - administratívne opatrenie - akciový kapitál - zachovanie lesa - Tyrrhénske more - Jadranské more - Ligúrske more - Egejské more - Jónske more - boj proti hmyzu - reštrukturalizácia pôdneho fondu - insekticíd - rybolovné predpisy - rybárska kontrola - hlavné mesto - viacročná zelenina - čerstvý produkt - norma kvality - bezpečnostná norma - technická norma - COST - výskum a vývoj - kozmický výskum - vesmírna technológia - zahraničný kapitál - syntetický kaučuk - prírodný kaučuk - výroba koľajových vozidiel - drevné uhlie - priemysel luxusných výrobkov - autonómna provincia Bolzano - autonómna provincia Trento - CEPT - INCB - Habitat OSN - zamestnanci ES - koza - vedľajší úlovok - schválený výlov - výlov rýb - výlov podľa druhov - celkový výlov - akt Spoločenstva - Karibské ostrovy - chémia uhoľných produktov - uhlík - motorové palivo - jatočný trup - Caricom - krajiny Caricom - sieť škôl - kartel - obchodná transakcia - kartografia - cash flow - trestný register - katalogizácia - Katalánsko - katalóg - socioprofesijná kategória - volebná kaucia - konferenčné postupy - ITC - SPC - ženský - muž - CID - krajiny EU - ECAC - CEAE - CEAO - ionizujúce žiarenie - sodík - opracovanie kovov - vzácny plyn - smrť - transplantácia orgánu - transfúzia krvi - kovový odpad - hlavná trasa Spoločenstva - právo dozoru - schéma výmenných pobytov mladých - základná častica - atóm - analytická chémia - spektrometria - krajiny CEAO - cytológia - vápnik - lekárska diagnóza - jadrové lekárstvo - lekárske vyšetrenie - člen Účtovného dvora ES - bezpečnosť výstavby - Európska agentúra životného prostredia - príručka - európsky symbol - úradný jazyk - úraz doma - plán Spoločenstva - tropický les - osobné vlastníctvo - štvrtý dohovor z Lomé - škodlivosť elektromagnetického žiarenia - vlnové pásmo - žoldnier - spomienková slávnosť - družba - výučba riadenia vozidiel - výkonnostné drogy - Európsky dohovor o ľudských právach - ESUO - Súd prvého stupňa ES - podmienky odchodu do dôchodku - vnútorné hranice Spoločenstva - obytný príves - antidumpingové opatrenie - dopad informatiky - sprístupnenie informácií - vojenský zásah - vývoz odpadu - pomocník v rozvojovej krajine - rádiobiológia - absentérstvo - pápežská listina - ECOWAS - Cedefop - Európske spoločenstvo - ESAE - osoba bez manželského zväzku - celulóza - ECMT - cenzúra - Stredoafrická republika - jadrová elektráreň - centralizácia informácií - Centre - nákupné centrum - Spoločné výskumné stredisko ESAE - počítačové centrum - dokumentačné centrum - politický stred - databankové servisné centrum - keramika - obilniny - potravinárske obilniny - akcia - kŕmne obilniny - obilniny na výrobu chleba - CERN - ESRO - osvedčenie o pôvode - osvedčenie o pohybe tovaru - zdravotné osvedčenie - ETUC - žaloba - ukončenie obchodovania - ukončenie hospodárenia - pozastavenie platieb - prímerie - obchodná a priemyselná komora - priamo volená snemovňa - federálna snemovňa - komora parlamentu - šampanské - Champagne-Ardenne - sociálna zmena - technologická zmena - konope - dosládzanie - uhlie - ťažba uhlia - tlak na nápravu - akcionár - vyživovaná osoba - užitočné zaťaženie - náklad - Havanská charta - Charta Spojených národov - Európska sociálna charta - lov - kotol - prístup k informáciám Spoločenstva - prístup k súdom - dohoda ATP - obchodná dohoda ES - dohoda o spolupráci ES - Schengenská dohoda - Európska dohoda o pridružení - predbežná zmluva ES - dohoda medzi orgánmi - zmiešaná dohoda - zásobník elektrickej energie - acquis Spoločenstva - pridružená žaloba o odškodnenie - krok Spoločenstva - občianskoprávna žaloba - trestnoprávne konanie - konanie o občianskoprávnu zodpovednosť - trestné stíhanie - činnosť Spoločenstva - úprava finančných prognóz - pristúpenie k dohode - správa orgánov - zobrazenie - portugalsky hovoriaca Afrika - subsaharská Afrika - Európska agentúra pre hodnotenie liečebných produktov - Európska agentúra bezpečnosti a zdravia pri práci - fyzický útok - parkovacia plocha - NAFTA - alergia - veľvyslanectvo - plánovanie rozvoja mesta a vidieka - bývalá NDR - bývalý ZSSR - služobný vek - bývalé socialistické krajiny - Anglicko - kožušinové zviera - plynové zariadenie - aplikácie informačných technológií - ďalší rozvoj Spoločenstva - Atlantický oblúk - súostrovie - Arménsko - SAARC - výťah - stredná Ázia - parlamentné zhromaždenie - autonómna správa - povolenie na predaj - predbežný návrh rozpočtu ES - bojové lietadlo - Azerbajdžan - Európska centrálna banka - právny základ - údolie Rýna - Bielorusko - čistý príjemca - EBOR - tovar dvojakého použitia - starostlivosť o blaho zvierat - biologická diverzita - biotop - pranie špinavých peňazí - čistiareň - tropické drevo - bombardovacie lietadlo - Bosna a Hercegovina - Brandenbursko - letecká kabotáž - podporný rámec Spoločenstva - vedecký výpočet - časový harmonogram pre EMÚ - profesijná kariéra - expanzná karta - audio kazeta - NACC - SNŠ - cyklus kontroly kvality - osvedčovanie Spoločenstva - zmena podnebia - zmena politického režimu - Charta ES o základných sociálnych právach pracovníkov - Európska charta - medzinárodná charta - chirurg - cintorín - priťažujúce okolnosti - poľahčujúce okolnosti - Európske občianstvo - zmluvné ustanovenie proti dobrým mravom - zmluvné podmienky - ustanovenie o výnimkách - COCOM - občiansky zákonník - trestný zákonník - kodifikácia práva Spoločenstva - hospodárska a sociálna súdržnosť - kaderníctvo a kozmetika - miestny orgán - regionálny orgán - vykurovanie - Spoločný výbor EHP - Spoločný poradný výbor EHP - Riadiaci výbor ES - Regulačný výbor ES - Výbor regiónov - Spoločný výbor ES - Spoločný parlamentný výbor EHP - komitológia - obchod s orgánmi - obchod s umeleckými predmetmi - flámska komunita - francúzsky hovoriaca komunita - nemecky hovoriaca komunita - spoločenstvá Belgicka - právomoci EP - právomoci orgánov ES - počítačom podporovaný design - konfederácia zamestnávateľov - odborová konfederácia - európska konferencia - Medzivládna konferencia ES - medzinárodná konferencia - Medzinárodná konferencia práce - konferencia tripartity - etnický spor - politické prázdniny - Rada spolupráce štátov Perzského zálivu - Rada EHP - poradenstvo - záruka za znečisťujúci výrobok - konsolidácia práva Spoločenstva - konzulát - správna zmluva - finančná kompenzácia za dohodu - čistý prispievateľ - príspevok z HDP - hraničná kontrola - kontrola štátnej pomoci - monitoring vývozov - Medzivládny dohovor ES - spolupráca v záležitostiach vnútra - colná spolupráca - spolupráca v oblasti životného prostredia; - medzivládna spolupráca ES - spolupráca medzi orgánmi ES - medziparlamentná spolupráca - súdna spolupráca v EÚ - policajná spolupráca - policajná spolupráca EÚ - bytové družstvo - koordinácia financovania - koordinácia politík EMÚ - Africký roh - Európske armádne zbory - COSAC - pohľadávka - organizovaný zločin - kritériá nároku na financie - kritériá zbližovania - Chorvátsko - súbežný príjem - cyklón - daňové priznanie - prehlásenie záujmu Spoločenstva - verejné prehlásenie - vydavateľská lehota - insider trading, nezákonné využívanie informácií v obchodnom styku - trestný čin proti životnému prostrediu - sexuálne motivovaný trestný čin - označenie výrobku - odstúpenie od dohody - poľnohospodársky výdavok - výdavok Spoločenstva - administratívny výdavok ES - výskumný výdavok ES - prevádzkový výdavok ES - štrukturálny výdavok - derogácia z práva Spoločenstva - dlh - colný dlh - druhá etapa EMÚ - povinnosti štátnych zamestnancov - sociálny dialóg - sociálny dialóg Spoločenstva - rozširovanie informácií Spoločenstva - rozpočtová disciplína ES - vojenská disciplína - diskriminácia na základe štátnej príslušnosti - zariadenie proti znečisťovaniu - lekárske údaje - osobné údaje - právo podať žalobu - právo na azyl - záväzkové právo - regionálny zákon - práva štátnych zamestnancov - obrazovka - súkromné ECU - vzdelávanie mladých delikventov - zamestnanecké vlastníctvo kmeňových akcií - skleníkový efekt - príprava práva Spoločenstva - regionálne voľby - zárodok a plod - používanie jazykov - vojenský výcvik - inštitucionálna rovnováha v ES - ochranné vybavenie - počítačová technika - tlakové zariadenie - tepelné zariadenie - justičný omyl - Eritrea - Európsky hospodársky priestor - Estónsko - zostavovanie rozpočtu Spoločenstva - nesekularizovaný štát - právny štát - federatívny štát - islamský štát - sekularizovaný štát - unitárny štát - porovnávacia štúdia - prípadová štúdia - občianska Európa - Europol - výkon trestu - prax v profesii - znalecký posudok nariadený súdom - extrémizmus - počítačom podporovaná výroba - pomôcky pre telesne postihnutých - Flevoland - medzinárodné verejné funkcie - zamestnanec medzinárodnej organizácie - činnosť orgánov - Európska vzdelávacia nadácia - Kohézny fond - Fond Rady Európy - Európsky investičný fond - kancelárske potreby - obnos nepodliehajúci zdaneniu - podvod proti Spoločenstvu - vonkajšie hranice Spoločenstva - skleníkový plyn - genetika - Gruzínsko - Róm - hladovka - Višegrádske krajiny - Skupina 24 - združenie miest a obcí - Európske ekonomické záujmové združenie - sexuálne obťažovanie - bojový vrtuľník - staroveká história - súčasné dejiny - história stredoveku - moderné dejiny - historický prehľad - prevádzková doba - kultúrna identita - FNRP - image - diplomatická imunita - hospodárska infraštruktúra - iniciatíva Spoločenstva - európska iniciatíva hospodárskeho rastu - hmyz - odpaľovacie zariadenie - sanitárna inštalácia - Európsky inštitút verejnej správy - Európsky menový inštitút - Spoločný orgán EHP - ekonomický nástroj ochrany životného prostredia - nepriaznivé počasie - systémové prepojenie - spoločný záujem - záujem o podanie žaloby - internátna škola - Interpol - otrava skazenými potravinami - Žid - súdy a tribunály - ústavný súd - Kazachstan - Kirgizsko - Kosovo - označenie o ekologickosti - jazero - materské mlieko - nosná raketa - európsky jazyk - menšinový jazyk - mimoeurópsky jazyk - regionálny jazyk - živý jazyk - disketová mechanika - Lotyšsko - liberalizácia trhu - voľnosť vzdušného priestoru - Litva - nájom - základný zákon - parcelácia - Macedónsko-Skopje - vrodená choroba - nutričná choroba - kožná choroba - krvné ochorenie - ochorenie tráviaceho traktu - neurologické ochorenie - ochorenie žliaz s vnútorným vylučovaním - pohlavne prenosné choroby - voľne žijúce cicavce - športové podujatie - vojenské cvičenia - zmluva na dodávku služieb - označenie zhody ES - vačkovec - materiál živočíšneho pôvodu - kurzový mechanizmus EMS - Meklenbursko-západné Pomoransko - dohoda o štandardnej zdravotníckej starostlivosti - súdne lekárstvo - voľné predajný liek - veterinárne liečivá - Kaspické more - Čierne more - Červené more - Mercosur - národné implementačné opatrenie - mikroorganizmus - vodné prostredie - morské prostredie - baník - zisťovacia misia - modem - Čierna Hora - pamiatka - politická morálka - rokovanie o dohode ES - Uruguajské kolo - Kombinovaná nomenklatúra - zoznam liečiv - nešírenie zbrojenia - ekologická norma - nový typ zamestnania - pozorovateľ - Európske stredisko kontroly liečiv - Úrad Spoločenstva pre ochranné známky - vták - orgán spolupráce EÚ - rozhodovací orgán - spoločný orgán ES - organizácia zdravotníckej starostlivosti - Svetová obchodná organizácia - športová organizácia - komunitárna organízácia - geneticky upravený organizmus - špecializovaný orgán ES - Uzbekistan - sponzorstvo - príspevok Spoločenstva - Partnerstvo pre mier - Pobaltské štáty - krajiny SNŠ - krajiny GCC - štáty zálivu - krajiny Mercosur - nepridružená krajina - tretie krajiny v Stredozemí - CEEC - obchodovateľné povolenie na znečistenie - civilný personál - zmluvní pracovníci - zdravotnícky personál - vojenský personál - finančné prognózy - SZBP - filozofia práva - sťažnosť Komisii - škodlivá rastlina - živá rastlina - pluralizmus v médiách - politika životného prostredia Spoločenstva - jednotná kurzová politika - vízová politika - jednotná menová politika - látky znečisťujúce stratosféru - pôvodné obyvateľstvo - pornografia - lietadlová loď - súdne konanie - prehistória - prvá etapa EMÚ - hlava štátu - predsedníctvo v Rade ES - predseda Komisie - vedecká tlač - dôkaz - úrazová prevencia - princíp vzájomného uznávania - princíp subsidiarity - všeobecná právna zásada - priestupkový postup v ES - spolurozhodovací postup - dohodovacie riadenie - zvláštne konanie - homeopatický produkt - recyklovaný produkt - colné povolanie - prevádzkovateľ alternatívnej medicíny - legislatívny plán Spoločenstva - operačný program - projekt v záujme Spoločenstva - návrh rozpočtu ES - šírenie európskej myšlienky - finančný protokol - počítačom podporované vydávanie - verejný priebeh zasadaní - otázka dôvery - tibetská otázka - predbežná záležitosť - obnovenie dohody - sťažnosť ombudsmanovi ES - žaloba podaná na správny súd - žaloba podaná na Súdny dvor ES - žaloba na zrušenie rozhodnutia orgánu ES - žaloba o určenie zodpovednosti na strane administratívy - ekologická daň - hospodárska reforma - politická reforma - colný postup Spoločenstva - vývozný colný režim - finančné dojednania Spoločenstva - Alpský región - región závislý na rybolove - oprávnený región - európsky región - upadajúci priemyselný región - občiansky register - rokovací poriadok parlamentu - vzťahy občan - úrady - vzťahy medzi štátom a regiónom - vzťahy medzi orgánmi ES - deľba právomocí - rozdelenie prostriedkov Spoločenstva - plaz - Moldavská republika - Slovenská republika - Česká republika - energetická rozvodná sieť - počítačová sieť - lokálna sieť - transeurópska sieť - rezervácia - rozpočtové rezervy ES - uznesenie parlamentu - zdroj DPH - zrážka pri zdroji - revízia dohody - revízia Zmluvy o ES - revízia finančných prognóz - medzinárodná úloha Spoločenstva - hlodavec - monarchizmus - Rusko - zdravie zvierat - duševné zdravie - Sasko - Sasko-Anhaltsko - lekárska veda - sochárstvo - ESCB - štátne tajomstvo - sekretariát orgánu - agrárny sektor - bezpečnosť vo vzduchu - bezpečnostné služby - námorná bezpečnosť - zemetrasenie - kampaň na verejné povedomie - Srbsko, Srbsko a Čierna Hora - sieťový server - štátna zdravotnícka služba - opica - historické miesto - politická situácia - Slovinsko - zdravotnícka starostlivosť - ošetrovateľská starostlivosť - ponorka - lekárska špecializácia - predstavenie so zvieratami - rozpočtový stabilizátor - štatistika vzdelávania - vedúci poľnohospodárskeho podniku - zdravotnícka štatistika - dopravná štatistika - štatistika cestovného ruchu - právna subjektivita podľa európskeho práva - stimulant - podzemné uskladnenie odpadu - štruktúra rybárstva - psychotropná látka - podpora užívateľa - kontrola liečiv - mnohostranný dohľad - spoločný orgán - operačný systém - systém správy databáz - systém zdravotníckej starostlivosti - systém spracovania údajov - súdny systém - tabuľkový procesor - Tadžikistan - úroveň financovania - technológia dvojakého použitia - počítačové koncové zariadenie - autonómne územie Palestíny - územia bývalej Juhoslávie - Durýnsko - obchodovanie s ľuďmi - analgetikum - spracovanie pod colnou kontrolou - administratívna transparentnosť - transparentnosť v rozhodovaní - preprava pacientov - úraz - sezónna zamestnanosť - Trojka - tretia etapa EMÚ - Turkménsko - administratívny dohľad - Ukrajina - Ulster-Donegal - Európska politická únia - užívateľ informačných technológií - alternatívne využitie poľnohospodárskych produktov - vektor nemoci - bojové vozidlo - priestupok voči právu Spoločenstva - odvolanie - Vojvodina - cestujúci - demilitarizovaná zóna - citlivá oblasť - premiér - šéf opozície - hlava domácnosti - hospodársky dobytok - šek - obrat - Chile - chémia - potravinárska chémia - priemyselná chémia - Čína - chirurgia - chlór - programový rozpočet - výber technológie - nezamestnanosť - cyklická nezamestnanosť - skrytá nezamestnanosť - nezamestnanosť žien - nezamestnanosť mládeže - krátkodobá práca - sezónna nezamestnanosť - štrukturálna nezamestnanosť - dočasné prepustenie - nezamestnanosť kvôli technickému pokroku - neúčasť na voľbách - odbor podnikania - nezamestnaná osoba - kresťanstvo - chróm - Cyprus - mušt - ICM - hospodárska činnosť - cement - kino - obežník - civilizácia - vedúca trieda - nižšia trieda - stredná trieda - pracujúca trieda - roľnícka trieda - spoločenská trieda, trieda, vrstva - vyššia trieda - klasifikácia - arbitrážna doložka - ustanovenie o kvóre - ochranná doložka - samostatná zárobková činnosť - duchovenstvo - zákazníci - podnebie - klimatizácia - účtovná uzávierka - politický klub - WFC - Unctad - politická koalícia - kobalt - kódovanie - pravidlá cestnej premávky - plavebný kódex - zákonník práce - zákonník - mierové spolužitie - spolufinancovanie - spolurozhodovanie - koks - rozpočtová spolupráca - vyber daní - zber údajov - slnečný kolektor - kolektivizmus - vidiecke spoločenstvo - regionálne a miestne orgány - mestské spoločenstvo - Kolumbia - prispôsobenie škole - farbivo - potravinárske farbivo - umelé potravinárske farbivo - prírodné potravinárske farbivo - repka olejná - palivo - náhradné palivo - fosílne palivo - sociálne prispôsobenie - jadrové palivo - poľnohospodársky výbor ES - výbor ES - Poradný výbor ES - podniková rada - potravinárske aditívum - Výbor Rady ES - Európsky hospodársky a sociálny výbor - Menový výbor - spoločný výbor pre záležitosti ES - Stály výbor ES - Stály výbor OSN - Vedecký výbor ES - Technický výbor ES - komerčná arbitráž - audit - virtuálna knižnica - Prekladateľské centrum pre orgány Európskej únie - Úrad Spoločenstva pre rastlinné odrody - Africká Charta práv človeka a ľudí - Európska charta o energii - sociálne ustanovenie - UNCED - európska podniková rada - Internet - elektronický obchod - Európsky inštitút pre normy - CEN - CENELEC - ETSI - uznávanie kvalifikácií z odborného školenia - kontrola kvality poľnohospodárskych výrobkov - Súd EFTA - nebezpečný odpad - zákonná záruka - sociálny dumping - ustanovené právo - tranzitívne hospodárstvo - elektronické vydavateľstvo - enzým - BSE - európsky sociálny priestor - skupina vedúcich priemyselných krajín - GATS - Skupina Rio - ustanovenie mieru - hospodárska špionáž - Zoo - ochorenie rýb - globalizácia - multimédiá - Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu - Svetová organizácia ciel - Orgán pre urovnávanie sporov - APEC - pedofília - princíp proporcionality - porovnávacia reklama - regióny Fínska - regióny Švédska - riadenie telekomunikácií - informačná spoločnosť - Amsterdamská zmluva - hospodárska transformácia - TRIMS - TRIPS - UNICE - pracovný život - euro zóna - zoonóza - TARIC - ICFTU - ECCAS - EUTELSAT - ELEC - IOE - klonovanie - obchodný spor - podnik v ťažkostiach - informačná diaľnica - intranet - extranet - prehliadač - správa dokumentov - EDM - OCR - digitalizácia - skener - Dolné Rakúsko - Horné Rakúsko - Burgenland - Korutánsko - Salzbursko - Štajersko - Tirolsko - Vorarlberg - Viedeň - krajiny APEC - CEEP - posledný termín platby - pakt stability - politika mládeže - spotrebiteľská politika - politika Spoločenstva - národná politika - Európske centrum pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie - JHA - veková diskriminácia - dikriminácia na základe sexuálnej orientácie - starostlivosť o starších - protiprávne prepúšťanie - Stockholm - Östra Mellansverige - Sydsverige - Norra Mellansverige - Mellersta Norrland - Övre Norrland - Småland med öarna - Västsverige - Itä-Suomi - Väli-Suomi - Pohjois-Suomi - Uusimaa - Etelä-Suomi - Ahvenanmaa - dohoda o sociálnej politike - diskriminácia na základe postihnutia - ECHO - OLAF - zjednodušovanie legislatívy - DNA - virtuálna realita - obrazová syntéza - metóda hodnotenia - pozorovanie - princíp komunitizácie - zodpovednosť štátu - simulácia - dozor nad dovozom - komparatívna analýza - príčinná analýza - kvantitatívna analýza - špeciálna dovolenka - užšia spolupráca - hypermédiá - hypertext - eutanázia - Palau - ostrov Norfolk - Niue - Tokelau - Ceuta - Melilla - stanovisko Spoločenstva - stanovisko Účtovného dvora - Charta EÚ o základných právach - deficit demokracie - Vysoký zástupca CFSP - rezolúcia Rady Európskej únie - rezolúcia Európskej rady - spôsob produkcie - výrobný cieľ - výrobná technika - geneticky upravené zviera - geneticky upravená rastlina - šírenie inovácií - výrobná norma - zastaraná technológia - výhľadové technologické štúdie - organizácia výskumu - vedecký objav - zásada bezpečnosti - špecializovaný výskum - výsledky výskumu - zistiteľnosť - trvale udržateľné poľnohospodárstvo - Európsky poľnohospodársky model - agroenvironmentálny plán - pozemková politika - farmársky projekt - poľnohospodárska oblasť s environmentálnymi obmedzeniami - agrolesníctvo - straty na úrode - poľnohospodársky cenzus - poľnohospodárstvo so zavlažovaním - striedanie pestovania plodín - silo - energetická plodina - olejnaté plodiny - zootechnika - severský les - trvale udržateľná správa lesov - certifikácia lesov - európska lesnícka politika - EFICS - stredozemný les - les mierneho pásma - štatistika lesníctva - európska mena - Ecu - EURIBOR - prevodný kurz - ADB - CABEI - Caribank - poľnohospodársky úver - program stability - európska daňová spolupráca - daňová reforma - nezamestnanosť migrantov - priebežné odborné vzdelávanie - Výbor pre zamestnanosť - Európska stratégia zamestnanosti - prispôsobivosť pracovníka - pracovná flexibilita - zastaranosť zručností - nedostatok pracovnej sily - univerzálny pracovník - hľadanie kvalifikovaného personálu - opätovné začlenenie do pracovného života - degradovanie - Ecofin - nezúčastnená krajina - zúčastnená krajina - odolnosť materiálov - benchmarking - paralyzujúca zbraň - spravodlivý obchod - koncesia na služby - komerčná zmluva - medzinárodná obchodná arbitráž - služby verejného záujmu - elektronický podpis - štatistika obchodu - vylúčenie z medzinárodnej organizácie - európsko-stredozemné partnerstvo - zhodnotenie pomoci - predchádzanie konfliktom - etnická čistka - zbraň proti ľuďom - špionáž - vojenské tajomstvo - štatistika obrany - analýza pôdy - vesmírna veda - astronautika - klimatológia - bioklimatológia - chémia pôdy - kultúrna geografia - humánna geografia - regionálna geografia - geomorfológia - sedimentológia - typ pôdy - etnografia - priemyselná sociológia - environmentálna ekonomika - environmentálne vzdelávanie - ochrana vody - znižovanie emisií plynov - environmentálna zodpovednosť - environmentálna štatistika - veľryba - morský ekosystém - územný ekosystém - tuleň - acidifikácia - odpadový kal - nepovolená likvidácia odpadu - chemický odpad - elektronický odpad - nemocničný odpad - znečistenie z ekologických havárií - miestne znečistenie - medzinárodná adopcia - konflikt generácií - adopčné právo - nevlastná rodina - polygamia - rodinná solidarita - diaspóra - migračná politika Spoločenstva - závislosť starších osôb - populačné prognózy - generačná obnova - kresťan - Moslim - európska asociácia - nezávislosť postihnutých - sociálne správanie - integrácia postihnutých - sociálny pakt - detská pornografia - náboženský cestovný ruch - násilie mládeže - násilie na školách - domáce násilie - kultúrna výnimka - Európska identita - náboženský fundamentalizmus - nové náboženstvo - európske kultúrne podujatie - podpora kultúry - všeobecné pokrytie zdravotníckej starostlivosti - lekárske právo - lekársky omyl - chronická choroba - voľne dostupný liek - bezpečnosť potravín - paliatívna starostlivosť - samoregulácia - administratívny kódex - história práva - neúmyselný trestný čin - psychologické obťažovanie - beztrestnosť - trestnoprávna zodpovednosť maloletých[V4] - sexuálna turistika - zmierčie konanie - nevybavené súdne prípady - súdny príkaz - zrušenie - extrateritoriálna právomoc - nezávislosť súdnictva - námorný súd - manželstvo z rozumu - Schengenský informačný systém - náboženský konflikt - právo na zdravie - energetická diverzifikácia - ložisko plynu - energetická efektívnosť - strategické rezervy - ropné pole - jadrový výskum - rozšírenie medzinárodnej organizácie - priemyselná integrácia - prístupové kritériá - prístupové rokovania - spoločná obranná politika - predvstupová stratégia - Európska spotrebiteľská informačná agentúra - mikropôžička - mikrofinancie - cindynika - kozmológia - vypomáhajúci partner - príležitostné zamestnanie - mechanická vibrácia - lesný správca - mier - Eurojust - európsky zatykač - zmluva o pristúpení k EÚ - Zmluva z Nice - pomoc obetiam - nápravnovýchovné zariadenie pre mládež - vnútorné právo náboženstiev - Budhistické právo - kanonické právo - právo protestantskej cirkvi - Židovské právo - Hinduistické právo - Islamské právo - odpísanie daňového dlhu - nezákonná výstavba - deti ulice - výtržníctvo - zanedbaná mestská zóna - urgentné liečenie - vandalizmus - eugenika - pracujúca chudoba - neionizujúce žiarenie - rast spoločnosti - podnikanie - medzinárodná fúzia - riadenie korporácie - sociálna orientácia firmy - prevzatie spoločnosti kúpou - reintegračný podnik - podnik v začiatkoch - mikropodnik - európske družstvo - kvalita vyučovania - parlamentná knižnica - citát - komentár k zákonu - elektronický dokument - turistický sprievodca - mediálna knižnica - dezinformácia - poskytovateľ prístupu na Internet - surfer na Internete - vyhľadávací modul - telekomunikačná politika - internetová stránka - mobilný telefón - video monitoring - kryptografia - počítačový vírus - základné potreby - vzťahy región – EÚ - nekomerčný sektor - žobranie - sociálne transfery - ekonomická hodnota - želatína - esenciálny tuk - potravinový doplnok - organický produkt - tehla - kameň - špeciálny kov - dieselový motor[V4] - serrería (es) - navigačná pomoc - mestská premávka - trvale udržateľná mobilita - inteligentný dopravný systém - satelitná navigácia - chodec - pozemná manipulácia - sekularizmus - konfederatívny štát - regionálny štát - oligarchia - protokol - štátny symbol - nacionalistická strana - autonomistická strana - extrémistická strana - volebná reforma - parlamentné dožiadanie - legislatívne návrhy - štatút zvolenej osoby - elektronická správa - vyhlásenie vlády - výkon riadenia - parlamentná diplomacia - opakovaná platba postihu - deložovanie z obydlia - predajný automat - zakladateľský kapitál - estetická chirurgia - lekárska správa - vylúčenie zo štúdia - parabolická anténa - fórum - popularizujúca veda - riadenie vedomostí - správa prístavu - tunel - využívanie vonkajších zdrojov - chemická havária - priemysel kozmetiky - stavebná technika - spolupráca v poľnohospodárstve - vysoká zver - zničenie zbraní - spolupráca v oblasti vzdelávania - plynárenský priemysel - medzinárodné pracovné právo - medzinárodné obchodné právo - dovolenka otca - práca väzňov - regionálny trh - regionálna bezpečnosť - sob - telemedicína - územný spor - Európsky orgán pre bezpečnosť potravín - európska ústava - súbor právnych predpisov Spoločenstva[V4] - právo umelca na ďalší predaj - vedecká správa - sociálny dopad - ISPA - pestrosť rastlín - post–komunizmus - reprodukčné zdravie - univerzálna služba - Medzinárodný trestný tribunál - vízia Európy - inštitucionálna dohoda - CEFTA - CCNR - verejný úrad - ustanovenie o svedomí - politické spolužitie - zloženie parlamentného výboru - vedenie stretnutí - Interamerický súd pre ľudské práva - Medzinárodný trestný súd - rámcové rozhodnutie - osobný rozvoj - mnohorasový štát - Federatívne štáty Mikronézie - evakuácia obyvateľstva - miestny prístup k zákonu - morálka podnikania - OPCW - Svetová organizácia cestovného ruchu - reprezentatívny orgán sektoru poľnohospodárstva - Andský parlament - stredoamerický parlament - krajiny NAFTA - kaukazské krajiny - komunikačné schopnosti - rokovacie schopnosti - parlament Latinskej Ameriky - písomné zručnosti - prvá svetová vojna - druhá svetová vojna - výsledok hlasovania - sociálna demokracia - Štatút členov Európskeho parlamentu - geografický informačný systém - digitálna technológia - FTAA - Európska agentúra pre obnovu - Potravinový a veterinárny úrad - susedská polícia - medziparlamentná delegácia - budhista [V4.1] - vojnová veda [V4.1] - školská jedáleň [V4.1] - cirkevná rada [V4.1] - zjazd strany [V4.1] - CLRAE [V4.1] - občianske povinnosti [V4.1] - právo na fyzickú integritu [V4.1] - vojenské právo [V4.1] - románske právo [V4.1] - úľava na dani [V4.1] - práva prístupu [V4.1] - územná enkláva [V4.1] - ochorenie obličiek [V4.1] - farmácia [V4.1] - železničná stanica [V4.1] - autobusová zastávka [V4.1] - dejinná geografia [V4.1] - hinduista [V4.1] - dejiny sveta [V4.1] - grafická ilustrácia [V4.1] - prvotlač [V4.1] - správny priestupok [V4.1] - harmonizačné právo [V4.1] - manifest [V4.1] - rukopis [V4.1] - právna metodológia [V4.1] - mytológia [V4.1] - antiglobalizačné hnutie [V4.1] - kultúrne hnutie [V4.1] - strategická strana [V4.1] - mimoparlamentná strana [V4.1] - monarchistická strana [V4.1] - regionalistická strana [V4.1] - plán [V4.1] - regionálna polícia [V4.1] - obecná polícia [V4.1] - nepríspevková dávka [V4.1] - miestny rozpočet [V4.1] - regionálny rozpočet [V4.1] - politická propaganda [V4.1] - prezidentský režim [V4.1] - primitívne náboženstvo [V4.1] - študentské bývanie [V4.1] - sexualita [V4.1] - sociológia práva [V4.1] - sociológia vidieka [V4.1] - sociológia mesta [V4.1] - sociológia vzdelávania [V4.1] - politická sociológia [V4.1] - dodávka plynu [V4.1] - vôľa počas života [V4.1] - náboženský text [V4.1] - video knižnica [V4.1] - zvykové právo [V4.1] - biometrika [V4.1] - právo na bývanie [V4.1] - jednotka rýchleho nasadenia [V4.1] - populizmus [V4.1] - občiansky zväzok [V4.1] - Združenie Karibských štátov [V4.1] - vlastenecké hnutie [V4.1] - stále zastúpenie v orgánoch EÚ [V4.1] - socio-kultúrna skupina - odborový zväz štátnych zamestnancov - voľná priemyselná zóna - Ringkoebing - audiovizuálna technika - EAS - subdodávka - medziodborová dohoda - Storstroem - Umm Al Qaiwain - západný Great Belt - dotácia úrokovej sadzby - materstvo - audiovizuálna koprodukcia - audiovizuálny program - audiovizuálna produkcia - audiovizuálna komunikačná politika - audiovizuálne pirátstvo - Európska audiovizuálny priestor - jatočný trup - socioprofesijná kategória - krajiny EÚ - Spoločné výskumné centrum - Európska agentúra pre lieky - Bosna a Hercegovina - Charta ES o základných sociálnych právach pracovníkov - spoločenstvá Belgicka - monitoring vývozov - podvody poškodzujúce Európsku úniu - vonkajšie hranice Európskej únie - Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť - orgán alebo agentúra EÚ - Slovenská republika - CENELEC - Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu - TARIC - EUTELSAT - Dolné Rakúsko - Horné Rakúsko - Östra Mellansverige - Sydsverige - Norra Mellansverige - Mellersta Norrland - Övre Norrland - Småland med öarna - Västsverige - Východné Fínsko - Laponsko - Južné Fínsko - Åland - zodpovednosť štátu - stanovisko Účtovného dvora - EURIBOR - univerzálny pracovník - Svetová organizácia cestovného ruchu - budhista - vojnová veda - školská jedáleň - cirkevná rada - zjazd strany - CLRAE - občianske povinnosti - právo na fyzickú integritu - vojenské trestné právo - románske právo - úľava na dani - práva prístupu - územná enkláva - ochorenie obličiek - farmácia - železničná stanica - autobusová zastávka - dejinná geografia - hinduista - dejiny sveta - grafická ilustrácia - prvotlač - správny priestupok - harmonizačné právo - manifest - rukopis - právna metodológia - mytológia - antiglobalizačné hnutie - kultúrne hnutie - strategická strana - mimoparlamentná strana - monarchistická strana - regionalistická strana - plán - regionálna polícia - obecná polícia - nepríspevková dávka - miestny rozpočet - regionálny rozpočet - politická propaganda - prezidentský režim - primitívne náboženstvo - študentské bývanie - sexualita - sociológia práva - sociológia vidieka - sociológia mesta - sociológia vzdelávania - politická sociológia - dodávka plynu - vôľa počas života - náboženský text - video knižnica - zvykové právo - biometrika - právo na bývanie - jednotka rýchleho nasadenia - populizmus - občiansky zväzok - Združenie karibských štátov - vlastenecké hnutie - stále zastúpenie v orgánoch EÚ - vojenské právo - technika výučby - mnemotechnika - psychometrický test - Dohoda z Cotonou - poľské regióny - slovinské regióny - české regióny - slovenské kraje - Gorenjska - Goriška - juhovýchodné Slovinsko - Koroška - Notranjsko-kraška - Obalno-kraška - Podravska - Pomurska - Savinjska - Spodnjeposavska - Zasavska - Stredné Slovinsko - Bratislavský kraj - Trnavský kraj - Trenčiansky kraj - Nitriansky kraj - Banskobystrický kraj - Prešovský kraj - Košický kraj - Juhočeský - Královohradecký - Karlovarský - Liberecký - Juhomoravský - Moravskosliezsky - Olomoucký - Pardubický - Plzenský - Praha - Ustecký - Vysočina - Zlínsky - Stredočeský - Žilinský kraj - estónske regióny - Severné Estónsko - Západné Estónsko - Stredné Estónsko - Severovýchodné Estónsko - Južné Estónsko - lotyšské regióny - Latgale - Riga - Vidzeme - Kurzeme - Zemgale - litovské regióny - Alytaus - Kaunas - Klaipéda - Marijampolės - Panevėžio - Šiauliai - Tauragė - Telšiai - Utena - Vilnius - maďarské regióny - Oulu - Západné Fínsko - Attica - Západné Grécko - Stredné Macedónsko - Východné Macedónsko a Trácia - Západné Macedónsko - Severná časť Egejského mora - Južná časť Egejského mora - Južný Alföld - Severný Alföld - Stredné Maďarsko - Severné Maďarsko - Stredné Zadunajsko - Južné Zadunajsko - Západné Zadunajsko - intelektuálny kapitál - európsky dozorný úradník pre ochranu údajov - EPSO - súdny prieskum - otvorená metóda koordinácie - nanotechnológia - európska susedská politika - Medzinárodný protidrogový program Spojených národov - verejno-súkromná spolupráca - diplomatický protokol - Európska námorná bezpečnostná agentúra - Európska agentúra pre bezpečnosť letectva - Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií - digitálna priepasť - jazyková politika - sociálna zodpovednosť podnikov - rýchločítanie - dopravný priestupok - ľadoborec - príspevok na starostlivosť - nevyžiadaná elektronická reklama - podniková kultúra - pomoc pri pracovnom preradení - internetová adresa - znalostná ekonomika - konferencia predsedov - Inštitút EÚ pre bezpečnostné štúdie - Satelitné centrum EÚ - kmeňová bunka - premiestnenie podniku - vojenský cintorín - Mazoviecke vojvodstvo - Malopoľské vojvodstvo - Sliezske vojvodstvo - Lublinské vojvodstvo - Podkarpatské vojvodstvo - Západopomoranské vojvodstvo - Svätokrížske vojvodstvo - Lodžské vojvodstvo - Lubušské vojvodstvo - Dolnosliezske vojvodstvo - Podlaské vojvodstvo - Veľkopolské vojvodstvo - Pomoranské vojvodstvo - Opolské vojvodstvo - Kujavsko-pomoranské vojvodstvo - Varmsko-mazurské vojvodstvo - rodičovský príspevok - Európska obranná agentúra - Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb - Európska agentúra pre chemické látky - Európska železničná agentúra - Európska policajná akadémia - zakázaná zbraň - Västernorrland - Jämtland - Värmland - Dalarna - Gävleborg - Jönköping - Kronoberg - Kalmar - Gotland - Blekinge - Skåne - Halland - Västra Götaland - Uppsala - Södermanland - Östergötland - Örebro - Västmanland - Västerbotten - Norrbotten[Thème]

-

 


   Publicidad ▼