Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

ÅrhusAarhus - press releasetlačové komuniké - jurisdictionjurisdikcia súdov - concessionairekoncesionár - socioeconomic conditionssocio-ekonomické podmienky - Council for Cultural CooperationRada pre kultúrnu spoluprácu - CRESTCrest - European Productivity AgencyEurópska agentúra pre produktivitu - Nuclear Energy AgencyAgentúra jadrovej energie - audiovisual documentaudiovizuálny dokument - DubayyDubaj - farm development planplán rozvoja fariem - printertlačiareň - saltwaterslaná voda - groundwaterspodná voda - wastewaterodpadová voda - sociocultural facilitieskultúrna a sociálna vybavenosť - United States of AmericaSpojené štáty - Community fisheriesrybné hospodárstvo Spoločenstva - International Energy AgencyMedzinárodná agentúra pre energiu - goats’ milk cheesesyr z kozieho mlieka - cows’ milk cheesesyr z kravského mlieka - Al FujayrahFujairah - government-in-exileexilová vláda - audiovisual industryaudiovizuálny priemysel - case-lawprípadové právo - EC case-lawprípadové právo ES - Federation Statečlenská krajina federácie - substandard housingpodštandardné bývanie - Eastern Malaysiavýchodná Malajzia - Bretton Woods Agreementdohoda z Bretton Woods - microeconomicsmikroekonómia - interurban migrationmedzimestská migrácia - intraurban commutingvnútromestská migrácia - east of the Great Beltvýchodný Great Belt - organisation chartorganizačná schéma - treestrom - game meatmäso z lovu - AarhusAarhus - breach of trustsprenevera - adhesivelepidlo - State tradingobchodovanie štátu - retail trademaloobchod - wholesale tradeveľkoobchod - arms tradeobchod so zbraňami - East-West tradeobchod medzi Východom a Západom - foreign tradezahraničný obchod - domestic tradevnútorný obchod - international trademedzinárodný obchod - accession to the European Unionpristúpenie k Spoločenstvu - marketingmarketing - ad hoc committeevýbor ad hoc - committee of inquiryvyšetrovací výbor - Commission on Human RightsKomisia pre ľudské práva - UN CommissionKomisia OSN - parliamentary committeeparlamentný výbor - EP CommitteeEurópsky parlamentný výbor - qualitative analysiskvalitatívna analýza - award of contractpridelenie zákazky - standing committeestály výbor - specialised committeešpecializovaný výbor - UN Technical CommissionTechnická komisia OSN - commission agentzástupca platený províziou - CommonwealthSpoločenstvo národov - European CommunitiesEurópske spoločenstvá - municipalityobec - adjuvantadjuvans - mass communicationsmasové komunikácie - satellite communicationssatelitná komunikácia - press communiquétlačové komuniké - communismkomunizmus - ComorosKomory - insurance companypoisťovacia spoločnosť - administrative powersadministratívne právomoci - Community competenceprávomoc Spoločenstva - jurisdiction ratione materiaevecná príslušnosť - central governmentústredné orgány štátnej správy - executive competencevýkonná právomoc - competence of the Member Statesprávomoci členských štátov - powers of parliamentprávomoci parlamentu - jurisdiction of the courtsjurisdikcia súdov - joint competencespoločné právomoci - territorial jurisdictionmiestna príslušnosť - competitiveness, fightkonkurencieschopnosť - complementarity of tradekomplementarita obchodu - consumer behaviourspotrebiteľské správanie - educational administrationspráva vzdelávania - political behaviourpolitické správanie - electronic componentelektronická súčiastka - mineral compoundnerastná zlúčenina - composition of the populationzloženie obyvateľstva - composition of parliamentzloženie parlamentu - accountingúčtovníctvo - financial accountingfinančné účtovníctvo - national accountsnárodné účty - tax authoritiesdaňové orgány - public accountingúčtovníctvo v štátnej službe - regional accountingregionálne účtovníctvo - accountantúčtovník - accountúčet - consolidated accountkonsolidovaný účet - trading accountprevádzkový obchodný účet - tied sales outletmiesto s viazaným predajom - county, shiregrófstvo - concentration of the populationsústredenie obyvateľstva - concentration of powerssústredenie právomocí - local governmentmiestna štátna správa - economic concentrationhospodárska koncentrácia - industrial concentrationpriemyselná koncentrácia - product designdesign výrobku - MacedoniaMacedónsko - concessionnairekoncesionár - medium-term financial assistancestrednodobá finančná pomoc - sustainable developmenttrvale udržateľný rozvoj - cohabitationspolužitie bez manželského zväzku - competitionkonkurencia - international competitionmedzinárodná súťaž - public administrationštátna správa - summarisingzhrnutie - condimentkoreniny - terms for aidpodmienky pomoci - position of womenpostavenie žien - working conditionspracovné podmienky - living conditionsživotné podmienky - economic conditionshospodárske podmienky - social situationsociálna situácia - socio-economic conditionssocio ekonomické podmienky - preparation for marketpríprava tovaru pre trh - admission to examinationspripustenie k skúškam - atmospheric conditionsatmosferické podmienky - WCLWCL - UN Conferencekonferencia OSN - confidentialitydôverný charakter informácií - confectionerycukrovinky - conflict of jurisdictionkompetenčný konflikt - conflict of powerskompetenčný spor - misuse of a rightzneužitie práva - waste incinerationspaľovňa odpadu - temporary admissiondočasné uvoľnenie - labour disputepracovnoprávny spor - international conflictmedzinárodný konflikt - racial conflictrasový konflikt - social conflictsociálny konflikt - sick leavedovolenka z dôvodu choroby - maternity leavematerská dovolenka - training leaveštudijné voľno - parental leaveošetrovanie člena rodiny - paid leaveplatené voľno - unpaid leaveneplatené voľno - leave on social groundsdovolenka z rodinných dôvodov - freezingzmrazovanie - conglomeratekonglomerát - CongoKongo - short-term economic prospectskrátkodobé hospodárske vyhliadky - ConnachtConnacht - Council of the European UnionRada Európskej únie - board of directorspredstavenstvo - EC Association CouncilAsociačná rada ES - adoption of a childadopcia dieťaťa - CCCCCC - CCDCCD - AspacAspac - Council of EuropeRada Európy - Council of Europe countrieskrajiny Rady Európy - UN Security CouncilBezpečnostná rada OSN - UN Trusteeship CouncilRada poručníkov OSN - Council of European Municipalities and RegionsRada európskych obcí a regiónov - Council of Ministersrada ministrov - adoption of a law by voteschválenie zákona - European CouncilEurópska rada - Nordic CouncilSeverská rada - Nordic Council countrieskrajiny Severskej rady - agricultural adviserporadca v poľnohospodárstve - food preservingkonzervácia stravy - conservation of fish stockszachovanie zásob rýb - conservation of resourceszachovanie zdrojov - conservatismkonzervativizmus - cannerykonzerváreň - rescheduling of public debtkonsolidácia štátneho dlhu - consumerspotrebiteľ - consumptionspotreba - food consumptionspotreba potravín - water consumptionspotreba vody - energy consumptionenergetická spotreba - household consumptionspotreba domácnosti - adoption of the budgetprijatie rozpočtu - final consumptionkonečná spotreba - domestic consumptiondomáca spotreba - per capita consumptionspotreba na obyvateľa - constitutionústava - formation of a partyzaloženie strany - incorporationzaloženie spoločnosti - control of constitutionalitykontrola ústavnosti - agricultural buildingpoľnohospodárske staviteľstvo - road buildingstavba ciest - metal structurekovová konštrukcia - shipbuildingstavba lodí - consultation of informationkonzultácie informácií - worker consultationkonzultácie s pracovníkmi - containerkontajner - objections to an election resultnámietka voči výsledku volieb - adultdospelý - tariff quotacolná kvóta - contraceptionantikoncepcia - shorter working weekkratší pracovný týždeň - contractzmluva - insurance contractpoistná zmluva - work contractpracovná zmluva - industrial counterfeitingpriemyselné falšovanie - EADIEADI - plywoodpreglejka - taxpayerdaňový poplatník - administrative controlsprávny dohľad - air traffic controlkontrola leteckej premávky - budgetary controlrozpočtová kontrola - management auditaudit manažmentu - control of communicationskontrola komunikácií - EFTAEFTA - pollution controlkontrola znečisťovania - liquidity controlkontrola likvidity - production controlkontrola výroby - quality control of industrial productskontrola kvality - non-standard employmentneštandardné zamestnanie - exchange controldevízová kontrola - merger controlkontrola fúzií - assessmenthodnotenie - migration controlkontrola migrácie - abuse of powerzneužitie právomocí - EFTA countrieskrajiny EZVO - price controlcenová kontrola - financial controlfinančná kontrola - parliamentary controlparlamentná kontrola - plant health controlkontrola zdravia rastlín - health controlzdravotnícka inšpekcia - CIV ConventionDohovor CIV - collective agreementkolektívna zmluva - airportletisko - Arusha ConventionDohovor z Arushy - Lomé ConventionDohovor z Lomé - first Lomé Conventionprvý dohovor z Lomé - second Lomé Conventiondruhý dohovor z Lomé - Yaoundé ConventionDohovor z Yaoundé - UN conventiondohovor OSN - economic convergencehospodárske zbližovanie - energy conversionpremena energie - currency convertibilitymenová konvertibilita - Cook IslandsCookove ostrovy - administrative cooperationadministratívna spolupráca - trade cooperationobchodná spolupráca - cultural cooperationkultúrna spolupráca - economic cooperationhospodárska spolupráca - European cooperationeurópska spolupráca - financial cooperationfinančná spolupráca - aerosolaerosol - industrial cooperationpriemyselná spolupráca - institutional cooperationspolupráca medzi inštitúciami - inter-company cooperationmedzipodniková spolupráca - international cooperationmedzinárodná spolupráca - judicial cooperationsúdna spolupráca - military cooperationvojenská spolupráca - monetary cooperationmenová spolupráca - political cooperationpolitická spolupráca - regional cooperationregionála spolupráca - allocation of landrozdelenie pôdy - scientific cooperationvedecká spolupráca - South-South cooperationspolupráca Juh - Juh - technical cooperationtechnická spolupráca - cross-border cooperationcezhraničná spolupráca - cooperativedružstvo - agricultural cooperativepoľnohospodárske družstvo - consumer cooperativespotrebné družstvo - credit unionúverové družstvo - coordination of aidkoordinácia pomoci - CopenhagenKodaň - publishing of priceszverejňovanie cien - joint ownershipspoluvlastníctvo - South KoreaJužná Kórea - North KoreaSeverná Kórea - CoreperCoreper - corporatismkorporativizmus - fatstuky - animal fatsživočíšne tuky - vegetable fatsrastlinné tuky - correspondencekorešpondencia - corrosionkorózia - political affiliationpolitická príslušnosť - corruptionkorupcia - CorsicaKorzika - Costa RicaKostarika - stock-exchange listingkótovanie na burze - Côte d'IvoireCote d'Ivoire - social-security contributionpríspevok na sociálne zabezpečenie - sugar levypoplatok z cukru - cottonbavlna - coup d'étatštátny prevrat - charteringnájom lodí - EC Court of JusticeSúdny dvor ES - EC Court of AuditorsÚčtovný dvor ES - European Court of Human RightsSúd pre ľudské práva - International Court of JusticeMedzinárodný súdny dvor - migratory movementmigračný pohyb - watercoursevodný tok - AfghanistanAfganistan - price of securitiescena cenných papierov - brokerbroker - equipment costnáklady na zariadenia - investment costinvestičné náklady - cost of capitalkapitálové náklady - distribution costdistribučné náklady - operating costprevádzkové náklady - education costsnáklady na vzdelávanie - AfrasecAfrasec - construction costsstavebné náklady - cost of pollutionnáklady znečisťovania - health costsnáklady zdravotníctva - cost of livingživotné náklady - production costvýrobné náklady - storage costnáklady skladovania - direct costpriame náklady - cost of borrowingnáklady vypožičiavania - wage costmzdové náklady - access to educationprístup ku vzdelávaniu - AfricaAfrika - social costsociálne náklady - artistic creationumelecká tvorba - job creationvytvorenie pracovného miesta - creditúver - short-term creditkrátkodobý úver - export creditvývozný úver - import creditdovozný úver - consumer creditspotrebiteľský úver - long-term creditdlhodobý úver - English-speaking Africaanglofónna Afrika - medium-term creditstrednodobý úver - trade creditobchodný úver - swap arrangementswapové dojednanie - investment loaninvestičná pôžička - payment appropriationčiastky splatné v rozpočtovom roku - documentary creditdokumentárny akreditív - real estate credithypotekárny úver - industrial creditpriemyselný úver - international creditmedzinárodný úver - creamsmotana - Central Africastredná Afrika - dairy ice creamsmotanová zmrzlina - CrestCrest - CreteKréta - war crimevojnový zločin - criminologykriminológia - energy crisisenergetická kríza - political crisispolitická kríza - economic growthhospodársky rast - North AfricaSeverná Afrika - ICRCICRC - crustacean, shellfishkôrovec - CubaKuba - leatherkoža - coppermeď - culturekultúra - cereal-growingpestovanie obilnín - terrace croppingterasovité pestovanie - fodder-growingpestovanie krmív - South AfricaJuhoafrická republika - fruit-growingpestovanie ovocia - agro-industrial croppingpriemyselné pestovanie plodín - market gardeningpestovanie zeleniny - permanent croptrvalá plodina - popular cultureľudová kultúra - hydroponicshydropónia - glasshouse cultivationskleníkové pestovanie - tropical agriculturetropické poľnohospodárstvo - self-sufficiency farmingsamozásobiteľské hospodárenie - cumulative pension entitlementkumulatívny nárok na dôchodok - French-speaking Africafrankofónna Afrika - CuraçaoCuracao - CycladesKyklady - economic cyclehospodársky cyklus - DenmarkDánsko - regions of Denmarkregióny Dánska - parliamentary debateparlamentná rozprava - deforestationodlesňovanie - decentralisationdecentralizácia - budgetary dischargerozpočtové absolutórium - Southern Africajužná Afrika - wasteodpad - agricultural wastepoľnohospodársky odpad - industrial wastepriemyselný odpad - non-recoverable wastenevyužiteľný odpad - radioactive wasterádioaktívny odpad - decisionrozhodnutie - Community decisionrozhodnutie Spoločenstva - EAEC Decisionrozhodnutie ESAE - West AfricaZápadná Afrika - ECSC general Decisionvšeobecné rozhodnutie ESUO - ECSC individual Decisionindividuálne rozhodnutie ESUO - restrictive-practice notificationoznámenie o obmedzujúcom postupe - announcement of candidacyohlásenie kandidatúry - explanation of votingvyhlásenie výsledkov hlasovania - East AfricaVýchodná Afrika - economic take-offhospodársky štart - decolonisationdekolonizácia - counting of the votessčítavanie hlasov - devolutiondekoncentrácia - administrative unitadministratívna jednotka - division into constituenciesrozdelenie na volebné kraje - decreedekrét - tax reliefdaňová úľava - anti-missile defenceprotiraketová obrana - lossstrata - budget deficitrozpočtový deficit - deflationdeflácia - clearing of landklčovanie pôdy - degradation of the environmentzhoršovanie životného prostredia - job accessprístup k pracovnému miestu - school ageškolský vek - delinquencydelikvencia - juvenile delinquencyzločinnosť mládeže - job applicationžiadosť o pracovné miesto - consumer demandspotrebiteľský dopyt - energy demanddopyt po energii - resignation of the governmentodstúpenie vlády - agency abroadzahraničné zastúpenie - democracydemokracia - people's democracydemokracia ľudu - democratisationdemokratizácia - democratisation of educationdemokratizácia vzdelávania - demographydemografia - denaturingdenaturácia - perishable goodsrýchlo sa kaziace tovary - EAEC Supply AgencyZásobovacia agentúra ESAE - population densityhustota obyvateľstva - departement - zámorský departement - expenditurevýdavok - food expenditurevýdavky na potraviny - budgetary expenditurerozpočtový výdavok - press agencytlačová agentúra - consumption expenditurevýdavky na spotrebu - administrative expenditureadministratívny výdavok - extra-budgetary expendituremimorozpočtový výdavok - national expenditureštátne výdavky - non-compulsory expenditurenepovinný výdavok - compulsory expenditurepovinný výdavok - operational expenditureprevádzkový výdavok - public expenditureverejný výdavok - depoliticisationodpolitizovanie - depopulationúbytok obyvateľstva - deporteedeportovaná osoba - sales agentreferent odbytu - bank depositbankový vklad - capital depreciationkapitálové odpisy - deregulationderegulácia - disarmamentodzbrojenie - man-made disasterpohroma spôsobená človekom - natural disasterprírodná pohroma - job descriptionpopis práce - desertpúšť - desertificationdezertifikácia - dehydrationodvodnenie - withdrawal of candidacyodstúpenie - civil disobedienceobčianska neposlušnosť - destruction of cropszničenie úrody - EPAEPA - straitúžina - external debtzahraničný dlh - public debtštátny dlh - Upper Househorná komora - devaluationdevalvácia - economic developmenthospodársky rozvoj - NEANEA - industrial developmentpriemyselný rozvoj - integrated developmentintegrovaný rozvoj - regional developmentregionálny rozvoj - social developmentsociálny rozvoj - foreign currencyzahraničná mena - diabetescukrovka - North-South relationsvzťahy medzi Severom a Juhom - dictatorshipdiktatúra - regional agencyoblastné zastúpenie - dictionary, lexiconlexikón - cultural differencekultúrny rozdiel - international disputemedzinárodný spor - dissemination of informationrozširovanie informácií - dissemination of culturešírenie kultúry - limited circulationobmedzené šírenie - selective dissemination of informationvýberové rozširovanie informácií - size of businessveľkosť podniku - diplomadiplom - company managementriadenie spoločnosti - directivesmernica - Community directivesmernica Spoločenstva - voting disciplinehlasovacia disciplína - record libraryhudobná knižnica - speechreč - access to informationprístup k informáciám - sexual discriminationsexuálna diskriminácia - economic discriminationhospodárska diskriminácia - linguistic discriminationjazyková diskriminácia - political discriminationpolitická diskriminácia - racial discriminationrasová diskriminácia - religious discriminationnáboženská diskriminácia - price disparitycenová nerovnosť - economic disparityhospodárska nerovnováha - regional disparityregionálna nerovnováha - preservativekonzervačný prostriedok - medical centreliečebné centrum - food resourceszdroje potravy - available energy resourcesdostupné energetické zdroje - driving mechanismmechanizmus riadenia - safety devicebezpečnostné zariadenie - signalling devicesignalizačné zariadenie - dissidencedisent - dissolution of parliamentrozpustenie parlamentu - deterrentzastrašujúci prostriedok - distillationdestilácia - distributive tradesdistribučný obchod - energy distributiondistribúcia energie - water supplydodávka vody - electricity supplydodávka elektriny - exclusive distribution agreementdohoda o výhradnej distribúcii - product diversificationvýrobková diverzifikácia - diversification of exportsdiverzifikácia vývozov - supervisorvedúci pracovník - international division of labourmedzinárodná deľba práce - divorcerozvod - legal doctrineprávna doktrína - documentdokument - audio-visual documentaudiovizuálny dokument - identity documentdoklad totožnosti - document for discussion at a sittingdokument prerokovávaný na zasadaní - built-up areazastavaná plocha - customs documentcolný doklad - official documentoficiálny dokument - parliamentary documentparlamentný dokument - documentationdokumentácia - DodecaneseDodecanese - DominicaDominika - damageškoda - war damagevojnové škody - damagesnáhrada škody - donationdonácia - giftdar - customscolnica - DubaiDubaj - double taxationdvojité zdanenie - dual nationalitydvojité občianstvo - holding of two jobsdvojité zamestnanie - rural settlementvidiecka osídlenie - provisional twelfthpredbežná dvanástina - dredgingbagrovanie - drainagedrenáž - DrentheDrenthe - right to educationprávo na vzdelanie - right to informationprávo na informácie - right to cultureprávo na kultúru - urban centremestské centrum - right to justiceprávo na spravodlivosť - administrative lawsprávne právo - air lawletecké právo - anti-dumping dutyantidumpingové clo - right to workprávo na prácu - law of bankingbankové právo - law on negotiable instrumentszákon o prevoditeľných cenných papieroch - civil lawobčianske právo - commercial lawobchodné právo - Community lawprávo Spoločenstva - political unrestpolitické nepokoje - constitutional lawústavné právo - customary lawobyčajové právo - copyrightautorské práva - registration taxdaň z registrácie - right to stopoverprávo na medzipristátie - right of establishmentprávo podnikať - right to strikeprávo na štrajk - energy lawenergetické právo - environmental lawenvironmentálne právo - economic aggregatesúhrnná veličina - law of outer spacekozmické právo - rights of the individualpráva jednotlivca - competition lawsúťažné právo - family lawrodinné právo - law of warvojnové právo - law of the seamorské právo - right to demonstrateprávo na demonštráciu - fishing rightsrybolovné práva - access to a professionprístup k povolaniu - right of pre-emptionpredkupné právo - right of repossessionprávo obnovenia držby - right to voteprávo voliť - insurance lawpoistné právo - patent lawpatentové právo - law of nationsvnútroštátne právo - rights of alienspráva cudzincov - rights of minoritiespráva menšín - company lawprávo obchodných spoločností - transport lawdopravné právo - housing lawbytový zákon - labour lawpracovné právo - electoral lawvolebné právo - part-time farmingfarmárstvo na čiastočný úväzok - financial legislationfinančná legislatíva - tax lawdaňové právo - international tax lawmedzinárodné daňové právo - forestry legislationlesnícka legislatíva - international human rights lawmedzinárodné humanitné právo - international lawmedzinárodné právo - private international lawmedzinárodné súkromné právo - public international lawmedzinárodné verejné právo - organic farmingorganické hospodárenie - maritime lawnámorné právo - matrimonial lawmanželské právo - national lawnárodné právo - nuclear lawjadrové právo - criminal lawtrestné právo - economic offencehospodársky trestný čin - international criminal lawmedzinárodné trestné právo - private lawsúkromné právo - commercial farmingkomerčné hospodárenie - public lawverejné právo - agrarian lawpoľnohospodárske právo - social legislationsociálna legislatíva - territorial lawúzemné právo - political rightpravicová strana - civil rightsobčianske práva - human rightsľudské práva - women's rightspráva žien - contract farmingzmluvné hospodárenie - special drawing rightszvláštne práva čerpania - dumpingdumping - life expectancydĺžka života - length of studiesdĺžka štúdií - length of leasedĺžka prenájmu - working timepracovný čas - legal working timezákonný pracovný čas - AAMS countrieskrajiny AAMS - group farmingskupinové hospodárenie - East Angliavýchodná Anglia - watervoda - Community watersvody Spoločenstva - percolation waterpriesaková voda - bathing watervoda na kúpanie - spiritsdestiláty - inland watersvnútrozemské vody - hill farmingpodhorské hospodárenie - international watersmedzinárodné vody - salt waterslaná voda - ground waterspodná voda - surface waterpovrchová voda - territorial watersvýsostné vody - waste waterodpadová voda - agricultural tradeobchod s poľnohospodárskymi produktmi - trading operationobchodná operácia - subsistence farmingsamozásobiteľské poľnohospodárstvo - information transferprenos informácií - exchange of publicationsvýmena publikácií - extra-Community tradeobchod so štátmi mimo Spoločenstva - intra-Community tradeobchod v rámci Spoločenstva - trade by group of countriesobchod podľa skupín krajín - trade by countryobchod podľa krajiny - trade by productobchod podľa výrobkov - samplingtvorba vzoriek - extensive farmingextenzívne hospodárenie - pay scalemzdové tarify - lightingosvetlenie - school abroadškola v zahraničí - European schooleurópska škola - international schoolmedzinárodná škola - nursery schoolmaterská škola - national schoolnárodná akadémia - ecologyekológia - ecologismekologizmus - econometricsekonometria - market accessprístup na trh - intensive farmingintenzívne hospodárenie - economyhospodárstvo - agricultural economicspoľnohospodárska ekonomika - collectivised economykolektívne hospodárstvo - concerted economic actionzosúladené ekonomické kroky - economies of scaleúspory z rozsahu - energy savingúspora energie - structural adjustmentštrukturálne prispôsobenie - war economyvojnové hospodárstvo - business administrationspráva podniku - regions of Austriaregióny Rakúska - Mediterranean agriculturepoľnohospodárstvo v Stredozemí - market economytrhová ekonomika - subsistence economysamozásobiteľské hospodárstvo - transport economicsdopravná ekonomika - controlled economyriadené hospodárstvo - housekeeping economydomáce hospodárstvo - forestry economicslesné hospodárstvo - industrial economypriemyselná ekonomika - world economysvetové hospodárstvo - mixed economyzmiešané hospodárstvo - national economynárodné hospodárstvo - agri-foodstuffspoľnohospodársko-potravinársky sektor - planned economyplánované hospodárstvo - post-industrial economypostindustriálne hospodárstvo - public economyverejné hospodárstvo - regional economyregionálne hospodárstvo - underground economytieňové hospodárstvo - urban economyhospodárenie mesta - ScotlandŠkótsko - ecosystemekosystém - euroeuro - agro-industrypoľnohospodársko-spracovateľský priemysel - publishingvydávanie - educationvzdelávanie - home educationdomáce vzdelávanie - art educationumelecké vzdelávanie - comparative educationporovnávacie vzdelávanie - basic educationzákladné vzdelávanie - mass educationmasové vzdelávanie - adult educationvzdelávanie dospelých - education of foreignersvzdelávanie cudzincov - non-formal educationneformálne vzdelávanie - continuing educationpriebežné vzdelávanie - physical educationtelesná výchova - pre-school educationpredškolské vzdelávanie - health educationzdravotná výchova - sex educationsexuálna výchova - special educationšpeciálne vzdelávanie - sweetenersladidlo - number of pupilspočet žiakov - agronomyagronómia - radioactive effluentrádioaktívna odpadová voda - equal payrovnocenné mzdové odmeňovanie - equal treatmentrovnaké zaobchádzanie - equality before the lawrovnosť pred zákonom - Arab Republic of Egypt, Egypt, United Arab RepublicEgypt - El SalvadorSalvádor - market enlargementrozšírenie trhu - citrus fruitcitrusové ovocie - registration of votersregistrácia voličov - electionvoľby - early electionpredčasné voľby - European electioneurópske voľby - indirect electionnepriama voľba - local electionmiestne voľby - national electionceloštátne voľby - parliamentary electionparlamentné voľby - by-electiondoplňovacie voľby - IDAIDA - presidential electionprezidentské voľby - primary electionprimárky - electoratevoličstvo - electrochemistryelektrochémia - electrometallurgyelektrometalurgia - electronicselektronika - electrotechnologyelektrotecnika - livestock farmingchov hospodárskych zvierat - economic supporthospodárska podpora - free-range farmingvoľná pastva - crustacean farmingchov kôrovcov - intensive livestock farmingintenzívny chov hospodárskych zvierat - pupilžiak - right to stand for electionvoliteľnosť - waste disposalzneškodňovanie odpadu - emancipationemancipácia - packagingbalenie - pasture fatteningpasenie - bottlingplnenie fliaš - employment aidpodpora zamestnanosti - emigrationemigrácia - Emilia-RomagnaEmilia-Romagna - United Arab EmiratesSpojené arabské emiráty - United Arab Emirates countrieskrajiny Spojených arabských emirátov - issue of securitiesemisia cenných papierov - issuing of currencyemisia meny - transport accidentdopravná nehoda - designated employmenturčené vyhradené zamestnanie - white-collar workeradministratívny pracovník - office workerúradník - public service employeeštátny zamestnanec - employerzamestnávateľ - borrowing, loan, money loanpôžička, výpožička - foreign aidzahraničná pomoc - Community borrowingpôžičky Spoločenstva - international loanmedzinárodná pôžička - public borrowingverejné výpožičky - food emulsifierpotravinársky emulgátor - indebtednesszadĺženosť - wave energyenergia vĺn - soft energyalternatívna energia - export aidpodpora vývozu - hard energyenergia z tuhých palív - electrical energyelektrická energia - wind energyenergia vetra - geothermal energygeotermálna energia - hydraulic energyvodná energia - hydroelectric powerhydroelektrická energia - tidal energyprílivová energia - nuclear energyjadrová energia - renewable energyobnoviteľná energia - aid per hectarepomoc na jeden hektár - solar energyslnečná energia - thermal energytepelná energia - childdieťa - abandoned childopustené dieťa - child of migrantdieťa migranta - natural childnemanželské dieťa - only childjedináčik - commitment of expenditureurčenie výdavkov - fertiliserhnojivo - chemical fertiliserchemické hnojivo - investment aidinvestičná pomoc - organic fertiliserorganické hnojivo - fatteningvýkrm - political kidnappingpolitický únos - economic surveyekonomický prehľad - consumer surveyspotrebiteľský prieskum - social surveysociálny prehľad - data recordingzaznamenávanie údajov - documentary reference recordingzaznamenávanie dokumentačných referencií - building subsidystavebná dotácia - fuel enrichmentobohatenie paliva - teacheručiteľ - teachingvyučovanie - distance learningdiaľkové štúdium - agricultural educationpoľnohospodárske vzdelávanie - programmed learningprogramová výučba - denominational educationcirkevné vzdelávanie - language teachingjazykové vzdelávanie - general educationvšeobecné vzdelávanie - free educationbezplatné vzdelávanie - modernisation aidpomoc pri modernizácii - secular educationsvetské vzdelávanie - medical traininglekárske vzdelávanie - compulsory educationpovinná školská dochádzka - paramedical trainingzdravotnícke vzdelávanie - multidisciplinary educationviacodborové vzdelávanie - postgraduate educationpostgraduálne vzdelávanie - primary educationprvostupňové vzdelávanie - private educationsúkromné vzdelávanie - vocational educationodborné profesijné vzdelávanie - public educationštátne vzdelávanie - production aidpodpora výroby - scientific educationvedecké vzdelávanie - secondary educationdruhostupňové vzdelávanie - higher educationvyššie vzdelávanie - technical educationtechnické vzdelávanie - restrictive trade practiceobmedzujúci obchodný postup - horizontal agreementhorizontálna dohoda - unlawful agreementprotizákonná dohoda - international cartelmedzinárodný kartel - vertical agreementvertikálna dohoda - food aidpotravinová pomoc - mutual assistance among farmersvzájomná pomoc medzi farmármi - non-tariff barriernetarifné bariéry - tariff barriertarifná bariéra - technical barriertechnická bariéra - customs warehousecolný sklad - type of businessdruh podniku - craft businessživnosť - distribution businesspodnikanie v distribúcii - joint venturespoločný podnik - rental businessnájomná spoločnosť - transport companydopravný podnik - foreign enterprisezahraničné podnikanie - European undertakingeurópsky podnik - family businessrodinný podnik - trust companyzverenecká spoločnosť - real estate businessobchod s nehnuteľnosťami - sole proprietorshippodnik jednotlivca - occupational accidentpracovný úraz - aid to disadvantaged groupspomoc nízkym príjmovým skupinám - industrial enterprisepodnikanie v priemysle - multinational enterprisenadnárodná korporácia - private sectorsúkromný sektor - public sectorverejný sektor - maintenanceúdržba - crop maintenancestarostlivosť o plodiny - physical environmentprirodzené prostredie - savingsúspory - aid to undertakingspomoc podnikom - compulsory savingpovinné úspory - epidemicepidémia - epidemiologyepidemiológia - EpirusEpirus - exhaustion of resourcesvyčerpanie zdrojov - EcuadorEkvádor - equidaeequidae - budgetary equilibriumvyrovnanosť rozpočtu - ecological balanceekologická rovnováha - bilateral aiddvojstranná pomoc - agricultural equipmentpoľnohospodárske zariadenia - community facilitieskolektívna vybavenosť - vehicle partssúčiastky vozidla - electronic equipmentelektronické zariadenie - industrial equipmentpriemyselné zariadenia - socio-cultural facilitieskultúrna a sociálna vybavenosť - ECSC aidpomoc ESUO - sports facilitiesšportové zariadenia - equivalence of diplomasrovnocennosť diplomov - ergonomicsergonómia - volcanic eruptionsopečná erupcia - slaveryotroctvo - discountingdiskont - air spacevzdušný priestor - European legal areaeurópsky súdny priestor - green areazelená zóna - Community aidpomoc Spoločenstva - SpainŠpanielsko - regions of Spainregióny Španielska - protected specieschránené druhy - industrial espionagepriemyselná špionáž - testingtestovanie - nuclear testjadrový pokus - ExtremaduraExtremadura - supplementary aid for productsdodatočná podpora pre výrobky - establishmentzávod - special-status institutioninštitúcia so zvláštnym postavením - educational institutionvzdelávací ústav - institution of public utilityverejno prospešná inštitúcia - drawing up of the budgetzostavovanie rozpočtu - medical institutionliečebný ústav - penal institutionnápravné zariadenie - public institutionverejná inštitúcia - tincín - gold-exchange standardštandard zlatej devízy - emergency aidpomoc v núdzi - gold standardzlatý štandard - Stateštát - civil statusobčiansky stav - rule under emergency powerspravidlá počas mimoriadneho stavu - state of emergencyvýnimočný stav - Welfare Stateštát sociálnych istôt - United StatesSpojené štáty - State aidštátna pomoc - ethanoletanol - EthiopiaEtiópia - ethnologyetnológia - labellingoznačovanie etiketami - feasibility studyrealizačná štúdia - market researchvýskum trhu - work studyštúdia práce - studentštudent - foreign studentzahraničný študent - economic aidhospodárska pomoc - Eurocrediteuroúver - Eurocurrencyeuromena - Eurodollareurodoláre - Eurobondeuroobligácia - Euromarketeurotrh - Eurocommunismeurokomunizmus - EurocontrolEurocontrol - Eurorighteurópska pravica - EurogroupEurópska skupina - EuropeEurópa - aid in kindnaturálna pomoc - Northern Europeseverná Európa - Southern Europejužná Európa - Western Europezápadná Európa - Eastern Europevýchodná Európa - EuropecheEuropeche - interactivityinteraktivita - eutrophicationeutrofizácia - budgetary assessmentrozpočtové zhodnotenie - project evaluationhodnotenie projektu - evaluation of resourceszhodnotenie zdrojov - offalvnútornosti - nuclear accidentjadrová havária - financial aidfinančná pomoc - technology assessmenttechnologické zhodnotenie - tax avoidancevyhýbanie sa daňovej povinnosti - examinationskúška - agricultural surpluspoľnohospodársky prebytok - exclusion from EC treatmentvyňatie z postupov ES - project managementprojektový manažment - implementation of the budgetčerpanie rozpočtu - enforcement of rulingvýkon rozhodnutia - exemption from restrictive-practice authorisationoslobodenie reštriktívnych praktík od schvaľovacej povinnosti - tariff exemptioncolná výnimka - financial yearfinančný rok - brain drainúnik mozgov - farmerpoľnohospodár - agricultural holdingpoľnohospodársky podnik - State farmštátna farma - mixed farmfarma so zmiešaným hospodárením - exploitation of the seasvyužívanie morí - exploitation of resourcesvyužívanie zdrojov - family farmingrodinné hospodárstvo - forestry holdinglesnícky podnik - dairy farmmliečna farma - explosivevýbušnina - exportvývoz - export of capitalvývoz kapitálu - expropriationvyvlastnenie - multilateral aidmnohostranná pomoc - deportationvyhostenie - extra-territorialityextra-teritorialita - mining extractionťažobné dobývanie - extraditionextradícia, vydanie - extreme rightkrajná pravica - extreme leftkrajná ľavica - Far EastĎaleký Východ - invoicingfakturácia - non-refundable aidnevratná pomoc - low incomenízky príjem - bankruptcybankrot - hungerhlad - type of tenuretyp držby - owner farmingvlastnícke hospodárenie - mixed tenurezmiešaná držba - familyrodina - large familyveľká rodina - family by marriagerodina získaná sobášom - FAOFAO - private aidsúkromná pomoc - cereal flourobilná múka - Fascismfašizmus - animal lifeživočíšna ríša - EMCFEFMS - fertilityplodnosť - housewifežena v domácnosti - regional aidregionálna pomoc - female migrantmigrujúca žena - EAGGFEPPZF - EAGGF Guarantee Sectionzáručná sekcia EPPZF - EAGGF Guidance Sectionporadná sekcia EPPZF - ironželezo - tenant farmingnájmové hospodárenie - collective farmspoločné hospodárenie - model farmmodelová farma - ferryboattrajekt - health aidzdravotná pomoc - IFLAIFLA - wood fibredrevné vlákno - glass fibresklené vlákno - textile fibretextilné vlákno - FIDFID - IFADIFAD - Fiji, Republic of FijiFidži - foot-and-mouth diseaseslintačka a krívačka - sectoral aidsektorová pomoc - wiredrôt - fishing netrybárska sieť - subsidiarydcérska spoločnosť - joint subsidiaryspoločná dcérska spoločnosť - financingfinancovanie - short-term financingkrátkodobé financovanie - long-term financingdlhodobé financovanie - medium-term financingstrednodobé financovanie - welfareblahobyt - Community financingfinancovanie Spoločenstva - compensatory financingkompenzačné financovanie - supplementary financingdoplnkové financovanie - financing of aidfinancovanie pomoci - industrial financingfinancovanie priemyslu - export financingfinancovanie vývozu - party financingfinancovanie strany - budget financingfinancovanie rozpočtu - election financingfinancovanie volieb - national financingnárodné financovanie - excise dutyspotrebná daň - international financemedzinárodné financie - local authority financesfinancie miestnych orgánov - public financeverejné financie - FinlandFínsko - FunenFunen - tax systemdaňová sústava - UnicefUnicef - nuclear fissionjadrové štiepenie - IEAIEA - fixing of pricesstanovenie cien - wage determinationstanovenie mzdy - Province of West Flandersprovincia Západné Flámsko - Province of East Flandersprovincia Východné Flámsko - cereal flakesobilné vločky - plant liferastlinná ríša - floriculturekvetinárstvo - raftingplavba plťou - aircraft fleetletecká flotila - IAEAIAEA - fishing fleetrybárska flotila - inland waterway fleetriečne loďstvo - merchant fleetobchodná flotila - cyclical fluctuationcyklická fluktuácia - price fluctuationpohyb cien - economic fluctuationhospodárske výkyvy - structural fluctuationštrukturálne výkyvy - fluorinefluór - IMFMMF - IASSIASS - UNFPAUNFPA - civil serviceverejné služby - civil servantštátny úradník - European officialeurópsky úradník - inshore groundspobrežné plytčiny - sea-bedmorské dno - foundationnadácia - EC fundfond ES - AjmanAjman - common fundspoločný fond - goodwillgoodwill - ERDFEFRR - working capitalprevádzkový kapitál - European Monetary FundEurópsky menový fond - cast-ironliatina - drillingvŕtanie - offshore drillingšelfové vŕtanie - adjournmentodklad prerokovania - forestles - classified forestroztriedený les - high forestvysokokmenný les - coppiced woodlandmladý lesný porast - natural forestprírodný les - forest plantationsadený les - customs formalitiescolné formality - management trainingmanažérske vzdelávanie - teacher trainingpedagogické vzdelávanie - price formationtvorba ceny - in-service trainingvzdelávanie v rámci zamestnania - vocational trainingodborné vzdelávanie - currency adjustmentmenová úprava - formformulár - furnacepec - supplierdodávateľ - supplying of documentsdodanie dokumentov - legal expensesnáklady konania - school feesškolské poplatky - election expensesvolebné výdaje - overheadsrežijné náklady - pharmaceutical expensesfarmaceutické výdavky - FranceFrancúzsko - French Overseas Departmentsfrancúzske zámorské departementy - French Overseas Territoriesfrancúzske zámorské územia - regions of Franceregióny Francúzska - Franche-ComtéFranche-Comté - franchisingfranchising - exemption from customs dutiesvýnimka z colných poplatkov - fraudpodvod - electoral fraudvolebný podvod - LAIALAIA - tax evasiondaňový únik - FrederiksbergFrederiksberg - FrederiksborgFrederiksborg - school attendanceškolská dochádzka - freight ratesadzba prepravného - Friuli-Venezia GiuliaFriuli-Venezia Giulia - FrieslandFriesland - cheesesyr - semi-soft cheesepolotvrdý syr - hard cheesetvrdý syr - Lafta countrieskrajiny LAFTA - soft cheesemäkký syr - blue-veined cheesesyr typu rokfort - sheep's milk cheesesyr z ovčieho mlieka - goat's milk cheesesyr z kozieho mlieka - cow's milk cheesesyr z kravského mlieka - processed cheesetavený syr - fresh cheesečerstvý syr - cheese factorysyráreň - frontierhranica - fruitovocie - nutorech - stone fruitkôstkové ovocie - pip fruitjadrové ovocie - fresh fruitčerstvé ovocie - tropical fruittropické ovocie - FujairahFujairah - mergerfúzia - nuclear fusionjadrová reakcia - GabonGabun - Albania, Republic of AlbaniaAlbánsko - GalapagosGalapágy - GaliciaGalícia - GambiaGambia - guaranteezáruka - credit guaranteeúverová záruka - guaranteed incomeRT garantovaný príjem - investment protectionochrana investícií - child carestarostlivosť o dieťa - alcoholalkohol - wastageplytvanie - GATTGATT - political leftpolitická ľavica - leftismľavicový extrémizmus - gasplyn - combustion gasesspaľovacie plyny - natural gaszemný plyn - gas pipelineplynovodné potrubie - chemical alcoholchemický alkohol - set-asidevyčlenenie - civil engineeringinžinierske staviteľstvo - heiferjalovica - geochemistrygeochémia - geography - economic geographyhospodársky zemepis - political geographypolitický zemepis - geologygeológia - geophysicsgeofyzika - gerontologygerontológia - managementmanažment - management accountingmanažérske účtovníctvo - business managementspráva spoločnosti - area managementtvorba okolitého prostredia - waste managementodpadové hospodárstvo - fishery managementriadenie rybárstva - management of resourceshospodárenie so zdrojmi - logisticslogistika - alcoholismalkoholizmus - personnel administrationpersonálna správa - financial managementfinančné riadenie - management planningmanažérske plánovanie - GhanaGhana - game animallovná zver - GibraltarGibraltár - iceľad - glucoseglukóza - gulfzáliv - governmentvláda - government in exileexilová vláda - rebel governmentpovstalecká vláda - food fatpotravinársky tuk - industrial fattechnický tuk - AlentejoAlentejo - large businesspodnikanie vo veľkom - large holdingveľký poľnohospodársky podnik - Greater AntillesVeľké Antily - free medical carebezplatná lekárska starostlivosť - Ellas, Greece, Hellenic RepublicGrécko - Central Greecestredné Grécko - regions of Greeceregióny Grécka - GrenadaGrenada - strikeštrajk - AlgarveAlgarve - Greenland, Gronland, Kalaallit NunaatGrónsko - GroningenGroningen - Andean GroupAndská skupina - Andean Group countrieskrajiny Andskej skupiny - interest groupzáujmová skupina - group of companiesskupina spoločností - Group of TenSkupina desiatich - ADR agreementdohoda ADR - AlgeriaAlžírsko - political grouppolitická skupina - human rights movementhnutie za ľudské práva - buying groupnákupná skupina - Economic Interest Groupingekonomické záujmové združenie - producer groupzväz producentov - ethnic groupetnická skupina - algaevodné riasy - linguistic groupjazyková skupina - groatkrúpy - GuadeloupeGuadeloupe - GuatemalaGuatemala - GelderlandGelderland - warvojna - civil warobčianska vojna - war of independencevojna za nezávislosť - border warpohraničná vojna - cold warstudená vojna - nuclear warjadrová vojna - GuineaGuinea - Guinea-BissauGuinea-Bissau - Equatorial GuineaRovníková Guinea - GuyanaGuyana - French GuianaFrancúzska Guyana - habitatprostredie - rural habitatvidiecke prostredie - urban habitatmestské prostredie - animal feedingstuffskrmivo pre zvieratá - eating habitsstravovacie návyky - purchasing habitsnákupné zvyklosti - Province of Hainaultprovincia Hainault - HaitiHaiti - halogenhalogén - HamburgHamburg - disabled personpostihnutá osoba - customs harmonisationharmonizácia ciel - manufactured feedingstuffsvyrobené krmivá - tax harmonisationdaňová harmonizácia - Upper NormandyHorná Normandia - Burkina FasoBurkina Faso - HawaiiHavaj - helicopterhelikoptéra - HessenHesensko - baby fooddetská výživa - summertimeletný čas - question timedoba na otázky - overtimenadčas - Hinduismhinduizmus - historyhistória - histologyhistológia - holding companyholdingová spoločnosť - South Hollandjužné Holandsko - North Hollandseverné Holandsko - prepared foodstuffhotové potraviny - homicidevražda - approvalhomologácia - HondurasHonduras - Hong KongHong Kong - HungaryMaďarsko - psychiatric institutionpsychiatrický ústav - work schedulerozvrh práce - processed foodstuffspracované potraviny - flexible working hourspružný pracovný čas - horticulturesadovníctvo - hopschmeľ - animal oilživočíšny olej - groundnut oilpodzemnicový olej - olive oilolivový olej - fish oilrybí olej - heavy oilťažká nafta - mineral oilminerálny olej - nutritionvýživa - used oilpoužitý olej - oil, vegetable oilrastlinný olej - oil milllisovňa oleja - bailiffsúdny úradník - humanisation of workhumanizácia práce - hydrocarbonuhľovodík - hydrogenvodík - hydrogeologyhydrogeológia - animal nutritionvýživa zvierat - hydrologyhydrológia - food hygienehygiena potravín - occupational healthzdravie pri práci - mortgagehypotéka - political ideologypolitická ideológia - AETR agreementdohoda AETR - human nutritionľudská výživa - yamjam - IIEPIIEP - island, isleostrov - Ile-de-FranceIle-de-France - GuamGuam - Channel IslandsNormanské ostrovy - Cayman IslandsKajmanské ostrovy - Caroline IslandsOstrovy Karolíny - Windward IslandsWindwardove ostrovy - FaeroesFaerské ostrovy - Ionian IslandsIónske ostrovy - Mariana IslandsOstrovy Mariany - Leeward IslandsLeewardove ostrovy - Turks and Caicos IslandsOstrovy Turks a Caicos - Virgin IslandsPanenské ostrovy - debt reductionzníženie dlhu - registration of a companyzápis do obchodného registra - immigrationimigrácia - parliamentary immunityparlamentná imunita - immunologyimunológia - impact of advertisingdopad reklamy - imperialismimperializmus - business locationumiestnenie podniku - German Democratic RepublicNemecká demokratická republika - importdovoz - taxdaň - Community taxdaň Spoločenstva - personal income taxdaň z príjmu fyzických osôb - direct taxpriama daň - property taxdaň z majetku - flat-rate taxpaušálna daň - indirect taxnepriama daň - local taxmiestna daň - national taxceloštátna daň - non-personal taxvecná daň - tax on consumptiondaň zo spotreby - wealth taxdaň z bohatstva - capital gains taxdaň z kapitálového zisku - capital transfer taxdaň z prevodu kapitálu - tax on capitaldaň z kapitálu - tax on incomedaň z príjmu - tax on profits of self-employmentdaň z príjmov SZČO - tax on investment incomedaň z investičných príjmov - regions of Germanyregióny Nemecka - tax on employment incomedaň zo mzdy - corporation taxdaň z príjmov právnických osôb - printing - accounting entryúčtovný zápis - incapacity for workpracovná nespôsobilosť - firepožiar - incompatibilitynezlučiteľnosť - incotermsIncoterms - IndiaIndia - indemnificationodškodnenie - alloyzliatina - insurance indemnitypoistné plnenie - installation allowanceuvádzací príspevok - severance payodstupné - parliamentary allowanceposlanecké diéty - economic independencehospodárska nezávislosť - national independencenárodná nezávislosť - technological independencetechnologická nezávislosť - price indexingindexovanie cien - wage indexingindexovanie miezd - document indexingindexácia dokumentov - divergence indicatorukazovateľ divergencie - economic indicatorhospodársky ukazovateľ - social indicatorsociálny indikátor - price indexcenový index - IndonesiaIndonézia - industrialisationindustrializácia - aeronautical industryletecký priemysel - aerospace industrykozmický priemysel - electoral alliancevolebná aliancia - food industrypotravinársky priemysel - motor vehicle industryautomobilový priemysel - chemical industrychemický priemysel - film industryfilmový priemysel - culture industryzábavný priemysel - arms industryzbrojársky priemysel - audio-visual industryaudiovizuálny priemysel - information industryinformačný priemysel - footwear industryobuvnícky priemysel - additional benefitzvláštne dávky - communications industrykomunikačný priemysel - machine-tool industrypriemysel obrábacích nástrojov - fishing industryrybársky priemysel - catering industrygastronomický priemysel - meat processing industrypriemysel spracovania mäsa - pulp and paper industrycelulózový a papierenský priemysel - advanced technology industrypriemysel moderných technológií - processing industryspracovateľský priemysel - beverage industrypriemysel nápojov - framework agreementrámcová dohoda - education grantpríspevok na vzdelávanie - dyestuffs industrypriemysel farbív - fertiliser industrypriemysel hnojív - plastics industrypriemysel plastických hmôt - service industrypriemysel služieb - telecommunications industrytelekomunikačný priemysel - wood industrydrevospracujúci priemysel - rubber industrygumárenský priemysel - leather industrykožiarsky priemysel - death grantpríspevok pri úmrtí - refrigeration industrychladiarenský priemysel - toy industryhračkársky priemysel - book tradeknižný obchod - furniture industrynábytkársky priemysel - sugar industrycukrovarnícky priemysel - tobacco industrytabakový priemysel - glass industrysklársky priemysel - clothing industryodevný priemysel - vacuum industryvákuová technika - maternity benefitmaterská dávka - electronics industryelektronický priemysel - electrical engineeringelektrotechnický priemysel - export industryvývozný priemysel - clock and watch industryhodinársky priemysel - hotel industryhotelový priemysel - information technology industrypriemysel informačných technológií - dairy industrymliekárenský priemysel - light industryľahký priemysel - heavy industryťažký priemysel - allocation of resourcesrozdeľovanie zdrojov - mechanical engineeringstrojárenstvo - mining industryťažobný priemysel - nuclear industryjadrový priemysel - optical industryoptický priemysel - oil industryropný priemysel - pharmaceutical industryfarmaceutický priemysel - photographic industryfotografický priemysel - iron and steel industryhutníctvo železa a ocele - textile industrytextilný priemysel - elimination of illiteracyodstránenie negramotnosti - social inequalitysociálna nerovnosť - inflationinflácia - informationinformácie - trade informationobchodné informácie - worker informationinformácie pracovníkom - consumer informationinformácie pre spotrebiteľa - computer systemspočítačové systémy - business data processingspracovanie obchodných údajov - information storage and retrievaluchovanie a vyhľadávanie informácií - industrial data processingspracovanie priemyselných údajov - AlsaceAlsasko - medical computingmedicínska informatika - offencetrestný čin - transport infrastructuredopravná infraštruktúra - industrial infrastructurepriemyselná infraštruktúra - engineerinžinier - interferencezasahovanie - political alternationpolitické striedanie - legislative initiativezákonodarná iniciatíva - innovationinovácia - floodpovodeň - failure to report for dutynenastúpenie na vojenskú službu - food inspectionpotravinová inšpekcia - labour inspectorateinšpektorát - school inspectionškolská inšpekcia - veterinary inspectionveterinárna inšpekcia - aluminiumhliník - harbour installationprístavný komplex - supervisory bodykontrolný orgán - ETUIETUI - ACP-EC institutionorgán AKT-ES - EU institutionorgán Spoločenstva - financial institutionfinančná inštitúcia - political institutionpolitická inštitúcia - religious institutionnáboženská inštitúcia - UN specialist institutionšpecializované inštitúcie OSN - housing improvementszlepšovanie bývania - judicial investigationsúdne vyšetrovanie - musical instrumenthudobný nástroj - financial instrumentfinančný nástroj - Community financial instrumentfinančný nástroj Spoločenstva - INTALINTAL - integration of migrantsintegrácia prisťahovalcov - economic integrationhospodárska integrácia - European integrationeurópska integrácia - production improvementzdokonaľovanie výroby - monetary integrationmenová integrácia - political integrationpolitická integrácia - regional integrationregionálna integrácia - social integrationsociálna integrácia - intellectualintelektuál - voting intentionsvoličské zámery - economic interdependencevzájomná hospodárska závislosť - exclusion from public-sector employmentvylúčenie zo zamestnania vo verejnom sektore - EC agreementzmluva ES - plant breedingšľachtenie rastlín - interestúrok - trade intermediaryobchodný sprostredkovateľ - Workers Internationalrobotnícka internacionála - Socialist InternationalSocialistická internacionála - psychiatric confinementpsychiatrická hospitalizácia - question put to a ministerotázka na člena vlády - interpretingtlmočenie - soil improvementskvalitnenie pôdy - interpretation of the lawvýklad práva - financial interventionfinančný zásah - market interventiontrhový zásah - inventionvynález - investmentinvestícia - investment abroadinvestícia do zahraničia - Community investmentinvestícia Spoločenstva - direct investmentpriama investícia - foreign investmentzahraničná investícia - industrial investmentpriemyselná investícia - international investmentmedzinárodné investície - private investmentsúkromné investície - public investmentverejné investície - regional investmentregionálne investície - breach of domicilenarušenie domovej slobody - iodinejód - IraqIrak - IranIrán - Irian JayaIrian Jaya - arrangement of working timeusporiadanie pracovnej doby - IrelandÍrska republika - Northern IrelandSeverné Írsko - regions of Irelandregióny Írska - UNRISDUNRISD - Islamislam - Iceland, Republic of Iceland - ISOISO - isoglucoseizoglukóza - insulatorizolant - forestry developmentrozvoj lesníctva - building insulationizolácia budov - sound insulationzvuková izolácia - thermal insulationtepelná izolácia - isolationismizolacionizmus - IsraelIzrael - ItalyTaliansko - regions of Italyregióny Talianska - fallowúhor - JamaicaJamajka - hydraulic workshydraulické práce - JapanJaponsko - kitchen gardenúžitková záhradka - JavaJáva - game of chancehazardná hra - young personmladý človek - young workermladý pracovník - Olympic gamesOlympijské hry - Joint European TorusJoint European Torus - JordanJordánsko - Official JournalÚradný vestník - water management in agriculturevodné hospodárstvo v pôdohospodárstve - continuous working daypriebežná nepretržitá prevádzka - Judaismjudaizmus - judgesudca - rulingnález - administrative courtsprávny súd - court of civil jurisdictioncivilný súd - court having special jurisdictionsúd so zvláštnou jurisdikciou - rural developmentrozvoj vidieka - ordinary court of lawvšeobecný súd - military courtvojenský súd - criminal courttrestný súd - juvenile courtsúd pre mladistvých - social courtsociálny súd - higher courtsúd vyššej inštancie - finepokuta - case lawprípadové právo - EC case lawprípadové právo ES - fruit juiceovocná šťava - vegetable juicezeleninová šťava - jutejuta - CambodiaKambodža - kapokkapok - KenyaKeňa - amendmentdodatok - KiribatiKiribati - KuwaitKuvajt - RéunionRéunion - quality labeloznačenie kvality - lactoselaktóza - woolvlna - milkmlieko - drinking milkkonzumné mlieko - trade agreementobchodná dohoda - concentrated milkkondenzované mlieko - raw milksurové mlieko - skimmed milkodtučnené mlieko - powdered milkpráškové mlieko - whole milkplnotučné mlieko - fermented milkkyslé mlieko - homogenised milkhomogenizované mlieko - pasteurised milkpasterizované mlieko - sterilised milksterilizované mlieko - soil conditioningzlepšovanie pôdy - launching of a productuvedenie výrobku na trh - State of a Federationčlenská krajina federácie - languagejazyk - foreign languagecudzí jazyk - mother tonguematerinský jazyk - Languedoc-RoussillonLanguedoc-Roussillon - LaosLaos - rabbitkrálik - LatiumLatium - AmericaAmerika - legalityzákonnosť - legislationlegislatíva - foodstuffs legislationpotravinová legislatíva - anti-dumping legislationantidumpingová legislatíva - anti-trust legislationantitrustová legislatíva - delegated legislationdelegované zákonodarstvo - pharmaceutical legislationfarmaceutická legislatíva - plant health legislationlegislatíva zdravia rastlín - health legislationzdravotnícka legislatíva - school legislationškolská legislatíva - veterinary legislationveterinárna legislatíva - legislative periodlegislatívne obdobie - self-defencesebaobrana - legitimacylegitimita - vegetablezelenina - bulb vegetablecibuľová zelenina - leaf vegetablelistová zelenina - fruit vegetableplodová zelenina - Central Americastredná Amerika - root vegetablekoreňová zelenina - fresh vegetablečerstvá zelenina - leguminous vegetablestrukoviny - LeinsterLeinster - LesothoLesotho - animal leucosisleukóza zvierat - LebanonLibanon - liberalismliberalizmus - North AmericaSeverná Amerika - liberalisation of tradeliberalizácia obchodu - LiberiaLibéria - freedom of associationsloboda združovania - freedom of expressionsloboda prejavu - freedom of opinionsloboda názoru - freedom of communicationsloboda komunikácie - freedom of the presssloboda tlače - freedom of navigationsloboda plavby - South AmericaJužná Amerika - freedom of assemblysloboda zhromažďovania - freedom of tradesloboda obchodu - freedom of religious beliefssloboda vierovyznania - bookshopkníhkupectvo - free movement of capitalvoľný pohyb kapitálu - free movement of goodsvoľný pohyb tovaru - Latin AmericaLatinská Amerika - free movement of personssloboda pohybu osôb - free movement of workersvoľný pohyb pracovníkov - free competitionvoľná súťaž - freedom of self-determinationsloboda sebaurčenia - free circulationvoľný obeh - freedom to provide servicessloboda poskytovania služieb - LibyaLíbya - patents licencepatentová licencia - trade licenceobchodná licencia - export licencevývozná licencia - asbestosazbest - import licencelicencia na dovoz - transport licencedopravná licencia - dismissalprepustenie - collective dismissalhromadné prepúšťanie - redundancynadbytočnosť - Liechtenstein, Principality of LiechtensteinLichtenštajnsko - corkkorok - Province of Liègeprovincia Lutych - fishing groundslovisko rýb - workplacepracovisko - starchškrob - transport linesdopravné linky - lignitehnedé uhlie - Arab LeagueArabská liga - Arab League countrieskrajiny Arabskej ligy - LiguriaLigúrsko - LimburgLimburg - Province of Limbourgprovincia Limbourg - marketing restrictionmarketingové obmedzenie - association agreementasociačná dohoda - Amnesty InternationalAmnesty International - aerated drinksýtený nápoj - LimousinLimousin - flaxľan - seed flaxľan siaty - ingotingot - linguisticslingvistika - liqueurlikér - liquidationlikvidácia - amortisationamortizácia - receivershipspráva konkurznej podstaty - validation of expenditurepotvrdenie výdavkov - money-market liquiditylikvidita peňažného trhu - international liquiditymedzinárodná likvidita - fixed party listkonečný volebný zoznam - electoral registerzoznam voličov - literatureliteratúra - grey literaturešedá literatúra - redemption of public debtumorovanie štátneho dlhu - littorallitorál - deliveryzásielka - energy siteenergetická lokalita - location of productionumiestnenie produkcie - property leasingprenájom nehnuteľností - hire purchasepredaj na splátky - lockoutvýluka z práce - housingbývanie - illiteracynegramotnosť - multi-storey dwellingviacposchodové obydlie - single-family housingrodinný dom - sub-standard housingpodštandardné bývanie - subsidised housingdotované bývanie - softwaresoftware - lawzákon - finance actfinančný akt - outline lawrámcový zákon - leisurevoľný čas - LombardyLombardsko - LorraineLorraine - low rentnízke nájomné - lubricantsmazadlá - toy librarypožičovňa hračiek - fire protectionochrana pred ohňom - pollution control measuresopatrenia na kontrolu znečistenia - fight against crimeboj proti zločinu - fight against wastageboj proti plytvaniu - class struggletriedny boj - cost-benefit analysisanalýza nákladov a výnosov - capital of Luxembourg, Luxembourg, Luxembourg City, Luxembourg-Ville, LuxemburgLuxembursko - Province of Luxembourgprovincia Luxemburg - lucernelucerna - freeze-dryingsublimačné sušenie - Macao, MacauMakao - machinerystrojné zariadenia - agricultural machinerypoľnohospodárske stroje - office equipmentkancelárske zariadenia - cost-effectiveness analysisanalýza efektívnosti nákladov - harvesteržací stroj - hydraulic machineryhydraulické stroje - machine toolobrábací nástroj - pneumatic machinerypneumatické zariadenia - textile machinetextilný stroj - MashreqMashreq - macroeconomicsmakroekonomika - MadagascarMadagaskar - MadeiraMadeira - input-output analysisanalýza vstupov a výstupov - supermarketsupermarket - discount storediskontná predajňa - MaghrebMaghreb - magistratezmierovací sudca - magnesiummagnézium - labour forcepracovná sila - agricultural labour forcepoľnohospodárska pracovná sila - family workerrodinný pracovník - female workerpracovníčka - water analysisanalýza vody - job preservationzachovanie pracovných miest - peacekeepingudržiavanie mieru - corn, Indian corn, maize, Zea mayspšenica - publishervydavateľ - absolute majoritynadpolovičná väčšina - age of majorityplnoletosť - majority votingväčšina hlasov - political majoritypolitická väčšina - qualified majoritykvalifikovaná väčšina - silent majoritymlčiaca väčšina - information analysisinformačná analýza - simple majorityjednoduchá väčšina - illnesschoroba - animal diseasechoroba zvierat - respiratory diseaseochorenie dýchacích ciest - cardiovascular diseasekardiovaskulárne ochorenie - endemic diseaseendemické ochorenie - contagious diseasenákazlivé ochorenie - mental illnessduševná choroba - occupational diseasechoroba z povolania - tropical diseasetropické ochorenie - plant diseasechoroba rastlín - disaffection of young peopleodcudzenie mladých ľudí - Peninsular MalaysiaMalajský poloostrov - MalawiMalawi - MalaysiaMalajzia - MaldivesMaledivy - MaliMali - malnutritionnesprávna výživa - Falkland IslandsFalklandské ostrovy - maltslad - demographic analysisdemografická analýza - MaltaMalta - marine mammalmorský cicavec - English ChannelLamanšský prieplav - power of attorneyplná moc - elective officevolený mandát - manganesemangán - cultural eventkultúrne podujatie - cassavamaniok - balance-sheet analysisbilančná analýza - unskilled workernekvalifikovaný robotník - school textbookškolská učebnica - Maoismmaoizmus - markettrh - futures markettrh s termínovanými obchodmi - agricultural marketpoľnohospodársky trh - Community agricultural marketpoľnohospodársky trh Spoločenstva - spot marketspotový trh - cost analysisnákladová analýza - common marketspoločný trh - Arab Common MarketSpoločný arabský trh - Arab Common Market countrieskrajiny spoločného arabského trhu - Community markettrh Spoločenstva - supplies contractzmluva na dodávku tovarov - negotiated contractvíťazný návrh zmluvy - works contractzmluva na práce - foreign exchange marketdevízový trh - economic analysisekonomická analýza - commodities marketkomoditný trh - labour marketpracovný trh - foreign marketzahraničný trh - financial marketfinančný trh - real estate markettrh s nehnuteľnosťami - domestic marketdomáci trh - international marketmedzinárodný trh - open marketvoľný trh - money marketpeňažný trh - public contractverejná zákazka - financial analysisfinančná analýza - official marketoficiálny trh - MarchesMarches - margarinemargarín - trading marginobchodné rozpätie - fluctuation marginfluktuačné rozpätie - marginalisationmarginalizácia - marriagemanželstvo - MoroccoMaroko - social analysissociálna analýza - trademarkochranná známka - MartiniqueMartinik - Marxismmarxizmus - budget volumerozpočtový objem - money supplyponuka peňazí - building materialsstavebné materiály - heat-resisting materialsteplovzdorné materiály - lighting equipmentosvetľovacie zariadenia - anarchismanarchizmus - construction equipmentstavebné stroje - drilling equipmentvrtné zariadenie - hoisting equipmentzdvíhacie zariadenie - electrical equipmentelektrické zariadenia - mechanical equipmentmechanické zariadenia - mathematicsmatematika - milk fatmliečny tuk - plasticsplasty - AseanAsean - raw materialsurovina - radioactive materialsrádioaktívne materiály - MauritiusMaurícius - Islamic Republic of Mauritania, Mauritania, Mauritanie, MuritaniyaMauretánia - MayotteMayotte - CACM countrieskrajiny CACM - precision engineeringpresné strojárstvo - general mechanical engineeringvšeobecné strojárenstvo - Asean countrieskrajiny Asean - mechanisationmechanizácia - mechanisation of agriculturemechanizácia poľnohospodárstva - exchange-rate mechanismmechanizmus výmenných kurzov - support mechanismpodporný mechanizmus - medicinelekárstvo - occupational medicinepracovné lekárstvo - disease preventionprevencia pred chorobami - school medicineškolské a dorastové lekárstvo - veterinary medicineveterinárna medicína - slaughter of animalsporážka zvierat - Bretton Woods agreementdohoda z Bretton Woods - anatomyanatómia - mediatorsprostredkovateľ - megalopolismegalopolis - MelanesiaMelanézia - molassesmelasa - householddomácnosť - farm householdpoľnohospodárska domácnosť - monthly paymesačná mzda - joinerytruhlárstvo - metalworkmetalurgický závod - ex-servicemanvojnový veterán - seamore - Baltic SeaBaltické more - Irish SeaÍrske more - AndalusiaAndalúzia - AndorraAndorra - Norwegian SeaNórske more - North SeaSeverné more - anhydrideanhydrid - Mediterranean SeaStredozemné more - mercuryortuť - measure having equivalent effectopatrenie s rovnakým účinkom - metalskovy - ferrous metalželezný kov - heavy metalťažký kov - non-ferrous metalneželezný kov - precious metalvzácny kov - metalloidmetaloid - slaughter animaljatočné zviera - powder metallurgyprášková metalurgia - share farmingpodielové hospodárenie - meslinobilná zmeska - meteorologymeteorológia - methanolmetanol - research methodvýskumná metóda - statistical methodštatistická metóda - metrologymetrológia - capital, city, metropolis, urban centerhlavné mesto, metropola, metropolis - farm animalhospodárske zviera - MexicoMexiko - MezzogiornoMezzogiorno - micro-economicsmikroekonómia - microformmikroforma - MicronesiaMikronézia - Midi-PyreneesMidi-Pyrenees - East Midlandsvýchodné Midlands - West Midlandszápadné Midlands - honeymed - draught animalťažné zviera - migrationmigrácia - commutingdochádzanie za prácou - return migrationspätná migrácia - family migrationmigrácia rodiny - enforced migrationnútená migrácia - frontier migrationpohraničná migrácia - illegal migrationnelegálna migrácia - internal migrationvnútorná migrácia - inter-urban migrationmedzimestská migrácia - clearing agreementclearingová dohoda - domestic animaldomáce zviera - intra-urban commutingvnútromestská migrácia - Community migrationmigrácia v Spoločenstve - occupational migrationsťahovanie za prácou - rural migrationvidiecka migrácia - migration from the countryside to the townmigrácia z vidieka do mesta - seasonal migrationsezónna migrácia - working environmentpracovné prostredie - school environmentškolské prostredie - political militantpolitický radikál - breeding animalzviera na šľachtenie - militarisation of spacemilitarizácia kozmického priestoru - militarismmilitarizmus - milletproso - iron oreželezná ruda - non-ferrous oreneželezná ruda - non-metallic orerudy neželezných kovov - mineralogymineralógia - live animalživé zviera - public prosecutor's departmentúrad štátneho zástupcu - ministerminister - infancyneplnoletosť - national minoritynárodnostná menšina - sexual minoritysexuálna menšina - flour milling, millmlynárstvo - missileraketa - metal furniturekovový nábytok - labour mobilitypracovná mobilita - land mobilitypôdna mobilita - geographical mobilitygeografická mobilita - residential mobilitysídelná mobilita - student mobilitymobilita študentov - social mobilitysociálna mobilita - financing methodmetóda financovania - voting methodspôsob hlasovania - mode of transportdruh dopravy - economic modelekonomický model - company modernisationmodernizácia spoločnosti - modernisation of industrymodernizácia priemyslu - farm modernisationmodernizácia fariem - budgetary amendmentrozpočtový dodatok - MoliseMolise - molluscmäkkýš - yearbookročenka - MoluccasMoluky - molybdenummolybdén - MonacoMonako - constitutional monarchyparlamentná monarchia - Universalismuniverzalizmus - MongoliaMongolsko - moneypeniaze - reserve currencyrezervná mena - electronic funds transferelektronický transfer peňažných prostriedkov - paper moneypapierové peniaze - international currencymedzinárodná mena - national currencynárodná mena - deposit moneydepozitné peniaze - unicameral systemjednokomorový systém - monocracymonokracia - monographmonografia - monopolymonopol - monopsonymonopson - State monopolyštátny monopol - import monopolydovozný monopol - AntarcticaAntarktída - monopoly of informationinformačný monopol - fiscal monopolyfiškálny monopol - MontserratMontserrat - mountainpohorie - monetary compensatory amountpeňažná kompenzačná čiastka - ethicsetika - public moralityverejná morálka - mortalitymiera úmrtnosti - infant mortalityúmrtnosť detí - occupational mortalityúmrtnosť pri výkone povolania - enginemotor - motion of censurenávrh na vyslovenie nedôvery - consumer motivationmotivácia spotrebiteľa - antibioticantibiotikum - political motivationpolitická motivácia - autonomous movementautonomistické hnutie - anti-racist movementprotirasistické hnutie - trends of opinionnázorové trendy - capital movementpohyb kapitálu - women's movementženské hnutie - youth movementhnutie mladých - national liberation movementnárodné oslobodzovacie hnutie - complementarity agreementdohoda o komplementárnosti - ecology movementekologické hnutie - European Movementeurópske hnutie - workers' movementrobotnícke hnutie - farmers' movementroľnícke hnutie - social movementsociálne hnutie - means of communicationkomunikačné prostriedky - mass mediamasmédiá - means of agricultural productionprostriedky poľnohospodárskej produkcie - means of transportdopravné prostriedky - medium-sized businessstredné podnikanie - medium-sized holdingstredný poľnohospodársky podnik - MozambiqueMozambik - multilingualismviacjazyčnosť - multiparty systemsystém mnohých politických strán - MunsterMunster - museummúzeum - musichudba - British West IndiesBritská Západná India - mushroom-growingpestovanie húb - NAFONAFO - NamibiaNamíbia - Province of Namurprovincia Namur - birthspôrodnosť - National Socialismnacionálny socializmus - nationalisationznárodnenie - French West IndiesFrancúzska Západná India - nationalismnacionalizmus - nationalityštátna príslušnosť - nationality of legal personssídlo právnickej osoby - naturalisationudelenie občianstva - NauruNauru - NavarreNavarre - air trafficletecká premávka - inland waterway shippingvnútrozemská riečna plavba - maritime shippingnámorná lodná doprava - Netherlands AntillesHolandské Antily - cargo vesselnákladné plavidlo - barge carrier shipvlečný nákladný čln - merchantobchodník - collective bargainingkolektívne vyjednávanie - Tokyo RoundTokijské kolo - Dillon RoundDillonovo kolo - Kennedy RoundKennedyho kolo - tariff negotiationscolné rokovania - anti-semitismantisemitizmus - NepalNepál - neutralityneutralita - New Community Instrumentnový nástroj Spoločenstva - NicaraguaNikaragua - nickelnikel - NigerNiger - level of educationstupeň vzdelania - degree of pollutionstupeň znečistenia - Province of Antwerpprovincia Antverpy - standard of livingživotná úroveň - noise levelúroveň hluku - palm nutpalmový orech - nomadismkočovníctvo - nomenclaturenomenklatúra - budgetary classificationrozpočtová skladba - agricultural product nomenclaturenázvoslovie poľnohospodárskych produktov - tariff nomenclaturetarifná nomenklatúra - AnzusAnzus - non-alignmentneúčasť - non-attached membernepripojený člen - non-violencenenásilie - North JutlandSeverné Jutsko - Nord-Pas-de-CalaisNord-Pas-de-Calais - standardisationštandardizácia - standardnorma - food standardpotravinová norma - Anzus countrieskrajiny Anzus - biological standardRT biologická norma - marketing standardmarketingový štandard - labour standardpracovné normy - social normsociálna norma - notarynotár - apartheidapartheid - new economic ordernový ekonomický poriadok - New CaledoniaNová Kaledónia - New ZealandNový Zéland - nuisanceškodlivý faktor - invalidity of an electionneplatnosť volieb - marriage ratemiera sobášnosti - ICAOICAO - APOAPO - cooperation agreementdohoda o spolupráci - stateless personosoba bez štátneho občianstva - conscientious objectionodopretie povinnej vojenskej služby z dôvodov svedomia - bondobligácia - maintenance obligationvyživovacia povinnosť - non-competition clausedoložka o nekonkurovaní - obstacle to developmentprekážka rozvoja - AMCOAMCO - CCAM countrieskrajiny CCAM - aperitifaperitív - OECDOECD - OECD countrieskrajiny OECD - oceanoceán - Antarctic OceanJužný ľadový oceán - Arctic OceanSeverný ľadový oceán - Atlantic OceanAtlantický oceán - Indian OceanIndický oceán - Pacific OceanTichý oceán - OceaniaOceánia - oceanographyoceánografia - apiculturevčelárstvo - OCASOCAS - OCAS countrieskrajiny OCAS - OASOAS - OAS countrieskrajiny OAS - East of the Great Beltvýchodný Great Belt - eggvajce - work of artumelecké dielo - EPOEPO - public legal officialverejný právny zástupca - recording equipmentzáznamová technika - job vacancyvoľné pracovné miesto - available energydostupná energia - supply and demandponuka a dopyt - takeover bidponuka na prebratie firmy - ILOILO - olive-growingpestovanie olív - oil pipelineropovodné potrubie - trace elementstopový prvok - oligopolyoligopol - oligopsonyoligopson - oliveoliva - PLOOOP - OmanOmán - UmbriaUmbria - EC Ombudsmanombudsman ES - IMOIMO - WMOWMO - WIPOWIPO - WHOWHO - UnidoUnido - OAPECOAPEC - OPECOPEC - OPEC countrieskrajiny OPEC - bankingbankovníctvo - stock-exchange transactionburzová transakcia - exchange transactiondevízová transakcia - public opinionverejná mienka - OOPECÚOPES - oppositionopozícia - political oppositionpolitická opozícia - goldzlato - computerpočítač - ordinancevyhláška - measuring equipmentmeracie zariadenia - agendaprogram schôdze - professional societyprofesijné spoločenstvo - public orderverejný poriadok - órgano comunitario (es) - organization chartorganizačná schéma - administrative structuressprávna organizácia - African organisationAfrické organizácie - Afro-Asian organisationsAfricko-ázijské organizácie - precision instrumentpresný prístroj - American organisationamerické organizácie - Arab organisationarabské organizácie - Asian organisationázijské organizácie - common organisation of marketsspoločná organizácia trhov - cultural organisationkultúrna organizácia - organisation of teachingorganizácia výučby - radio equipmentrozhlasová technika - organisation of productionorganizácia výroby - organisation of professionsprofesijné organizácie - UNOUNO - party organisationorganizácia strany - organisation of transportorganizácia dopravy - market organisationorganizácia trhu - Warsaw Pact OrganisationOrganizácia Varšavskej zmluvy - organisation of workorganizácia práce - television equipmenttelevízna technika - organisation of electionsorganizácia volieb - European organisationEurópske organizácie - intergovernmental organisationmedzivládne organizácie - international organisationmedzinárodná organizácia - Latin American organisationlatinskoamerické organizácie - non-governmental organisationmimovládne organizácie - electronic deviceelektronický prvok - barleyjačmeň - agricultural guidancepoľnohospodárske poradenstvo - vocational guidanceodborné profesijné poradenstvo - educational guidancevzdelávacie poradenstvo - orphansirota - SOECSÚES - NATONATO - NATO countrieskrajiny NATO - SEATOSEATO - African UnionOAU - Republic of Uganda, UgandaUganda - agricultural implementpoľnohospodárske náčinie - hand toolnáradie - structurestavba - blue-collar workerrobotník - skilled workerkvalifikovaný robotník - semi-skilled workeršpecializovaný robotník - OverijsselOverijssel - sheepovca - egg productvaječný produkt - oxideoxid - oxygenkyslík - ozoneozón - paymentplatba - advance paymentzálohová platba - invitation to tendervýzva na účasť v súťaži - international paymentmedzinárodná platba - intra-Community paymentplatba v rámci Spoločenstva - breadchlieb - PakistanPakistan - cross votinghlasovanie pre inú stranu než obvykle - PanamaPanama - basket of currenciesmenový kôš - bread-makingvýroba chleba - direct applicabilitypriama uplatniteľnosť - paperpapierový - Papua New GuineaPapua Nová Guinea - quasi-fiscal chargeparafiškálny poplatok - ParaguayParaguaj - parasitologyparazitológia - vehicle fleetpark vozidiel - rolling stockželezničný park - national parknárodný park - application of legislationvykonávanie zákona - plotpozemok - single parentslobodný rodič - relationshippríbuzenstvo - exchange paritydevízová parita - purchasing power parityparita kúpnej sily - parliamentparlament - European ParliamentEurópsky parlament - national parliamentnárodný parlament - regional parliamentregionálny parlament - Member of Parliamentčlen parlamentu - national implementation of Community lawimplementácia práva Spoločenstva - Member of the European Parliamentposlanec Európskeho parlamentu - division of propertyvlastnícky podiel - Communist Partykomunistická strana - Conservative Partykonzervatívna strana - Democratic Partydemokratická strana - Christian Democratic Partykresťansko-demokratická strana - Ecology Partystrana zelených - European partyeurópska strana - solar energy end-use applicationskoncové využitie slnečnej energie - Liberal Partyliberálna strana - political partypolitická strana - Republican Partyrepublikánska strana - Social Democratic Partysociálno-demokratická strana - Socialist Partysocialistická strana - Labour Partylabouristická strana - one-party systemsystém jednej politickej strany - shareholdingdržba akcií - participation of womenúčasť žien - worker participationúčasť pracovníkov - staff assessmenthodnotenie zamestnancov - turnout of votersvolebná účasť - political involvementpolitická účasť - social participationsociálna účasť - passportcestovný pas - European passporteurópsky cestovný pas - pasteurisationpasterizácia - pastacestoviny - free-trade agreementdohoda o voľnom obchode - apprenticeučeň - pastry-makingvýroba cukroviniek - cultural heritagekultúrne dedičstvo - employers' organisationorganizácia zamestnávateľov - pauperisationpauperizácia - povertychudoba - ship's flagvlajka lode - flag of conveniencezmluvná vlajka - apprenticeshipučňovské odborné vzdelávanie - associated countrypridružená krajina - NetherlandsHolandsko - Netherlands OCTholandské zámorské krajiny a územia - regions of the Netherlandsregióny Holandska - Basque Countryregión Baskicka - Cambria, Cymru, WalesWales - Eastern Bloc countrieskrajiny Východného bloku - supplydodávka - Loire Regionregión Loiry - donor countrydarcovská krajina - developing countriesrozvojové krajiny - overseas countries and territorieszámorské krajiny a územia - industrialised countrypriemyselná krajina - member countryčlenská krajina - least-developed countrymenej vyspelé krajiny - third countrytretia krajina - tollmýto - animal skinzvieracia koža - arms supplyzásobovanie zbraňami - inshore fishingpobrežný rybolov - freshwater fishingsladkovodný rybolov - deep-sea fishingrybolov v hlbokých vodách - industrial fishingpriemyselný rybolov - sea fishingmorský rybolov - discarded fishvrátený úlovok - traditional fishingtradičný rybolov - fishermanrybár - energy supplydodávka energie - new educational methodsnové metódy vzdelávania - death penaltytrest smrti - PeloponnesePeloponéz - bargečln - shortagenedostatok - food shortagenedostatok potravy - financial equalisationfinančné vyrovnanie - aquaculture, aquicultureakvakultúra - inward processingaktívny zušľachťovací styk - outward processingpasívny zušľachťovací styk - fishing seasonrybolovná sezóna - EC transitional periodprechodné obdobie ES - driving licencevodičský preukaz - European driving licenceeurópsky vodičský preukaz - building permitstavebné povolenie - AquitaineAquitaine - fishing permitpovolenie na rybolov - work permitpracovné povolenie - PeruPeru - personalisation of powerzosobnenie moci - elderly personstaršia osoba - divorced personrozvedená osoba - married personosoba v manželskom zväzku - Saudi ArabiaSaudská Arábia - legal personprávnická osoba - natural personfyzická osoba - separated personodlúčená osoba - one person householdsamostatne žijúca osoba - widowed personovdovelá osoba - staffzamestnanci - ground staffpozemná obsluha - EC category A staffzamestnanec ES kategórie A - groundnutpodzemnica olejná - EC category B staffzamestnanec ES kategórie B - EC category C staffzamestnanec ES kategórie C - EC category D staffzamestnanec ES kategórie D - driversvodiči - transport staffdopravní zamestnanci - legal professionprávnická profesia - crewposádka - penitentiary staffpersonál väznice - AragonAragónsko - financial lossfinančná strata - animal plaguemor zvierat - pesticidepesticíd - small businessmalé podnikanie - small and medium-sized enterprisesmalé a stredné podniky - smallholdingmalý poľnohospodársky podnik - small townmalé mesto - Lesser AntillesMalé Antily - petitionpetícia - petrochemicalspetrochémia - petrodollarpetrodolár - petroleumropa - pharmacologyfarmakológia - PhilippinesFilipíny - philosophyfilozofia - political philosophypolitická filozofia - arbitragearbitráž - phosphorusfosfor - photochemistryfotochémia - photovoltaic cellfotočlánok - occupational physiologyzamestnanecká fyziológia - nuclear physicsjadrová fyzika - PicardyPicardy - spare partnáhradná súčiastka - PiedmontPiedmont - international arbitrationmedzinárodná arbitráž - precious stonesdrahokamy - fuel cellpalivový článok - piracypirátstvo - fish farmingchov rýb - cycle trackcyklistický chodník - investment transactioninvestičná transakcia - tariff ceilingtarifný strop - political arbitrationpolitická arbitráž - plainnáhorná plošina - anti-crisis planprotikrízový plán - town-planning schemeschéma urbanistického rozvoja - Colombo Planplán z Kolomba - development planplán rozvoja - financing planplán financovania - planktonplanktón - arboriculturepestovanie stromov - educational planningplánovanie vzdelávania - family planningplánovanie rodiny - production planningvýrobné plánovanie - transport planningdopravné plánovanie - market planningplánovanie trhu - economic planninghospodárske plánovanie - financial planningfinančné plánovanie - sapling, treestrom - industrial planningpriemyselné plánovanie - national planningštátne plánovanie - regional planningregionálne plánovanie - sectoral planningodvetvové plánovanie - seedlingsadba - plantationvýsadba - aquatic plantvodná rastlina - fodder plantkŕmna rastlina - industrial plantpriemyselná rastlina - oleaginous plantolejnatá rastlina - coniferihličnan - root cropkoreňová plodina - textile planttextilná rastlina - tropical planttropická rastlina - cultivation under plasticpestovanie vo fóliovníku - plasticiserplastifikátor - plateplochá oceľ - political programmepolitický program - continental shelfpevninský šelf - platinumplatina - plaster, plaster of Parissadra, sadrokartónová doska, sadrový - deciduous treelistnatý strom - full employmentplná zamestnanosť - leadolovo - plutoniumplutónium - pneumatic tyrepneumatika - UNDPUNDP - UNEPUNEP - weight and sizehmotnosť a veľkosť - mercantile establishment, outlet, retail outlet, retail store, sales outletmaloobchodná jednotka - fishryba - freshwater fishsladkovodná ryba - sea fishmorská ryba - fresh fishčerstvá ryba - Poitou-CharentesPoitou-Charentes - policepolícia - criminal investigation departmentoddelenie kriminálneho vyšetrovania - agricultural policypoľnohospodárska politika - common agricultural policyspoločná poľnohospodárska politika - national agricultural policynárodná poľnohospodárska politika - regional farm policyregionálna farmárska politika - food policypotravinová politika - banking policybanková politika - budget policyrozpočtová politika - trade policyobchodná politika - common commercial policyspoločná obchodná politika - Community policypolitika Spoločenstva - voluntary restraint agreementdohoda o dobrovoľnom obmedzení - archaeology, archeologyarcheológia - Community employment policypolitika Spoločenstva v zamestnanosti - common fisheries policyspoločná rybárska politika - common price policyspoločná cenová politika - common transport policyspoločná dopravná politika - short-term economic policykrátkodobá hospodárska politika - cultural policykultúrna politika - aid policypolitika pomoci - austerity policypolitika úsporných opatrení - intervention policyintervenčná politika - investment policyinvestičná politika - defence policyobranná politika - development policyrozvojová politika - financing policyfinančná politika - education policypolitika vzdelávania - employment policypolitika zamestnanosti - business policypodniková politika - environmental policypolitika životného prostredia - architecturearchitektúra - information policyinformačná politika - communications policykomunikačná politika - competition policysúťažná politika - construction policystavebná politika - fisheries policyrybárska politika - agricultural production policypoľnohospodárska produkčná politika - research policyvýskumná politika - health policyzdravotnícka politika - birth policypolitika pôrodnosti - production policyvýrobná politika - solar architectureslnečná architektúra - support policypodporná politika - population policydemografická politika - East-West policypolitika dvoch blokov - exchange policydevízová politika - export policyvývozná politika - import policydovozná politika - prices policycenová politika - incomes policypríjmová politika - pay policymzdová politika - archivesarchívy - policy on agricultural structurespolitika poľnohospodárskych štruktúr - transport policydopravná politika - credit policyúverová politika - housing policypolitika bývania - economic policyhospodárska politika - energy policyenergetická politika - European defence policyeurópska obranná politika - foreign policyzahraničná politika - family policyrodinná politika - financial policyfinančníctvo - ArcticArktída - fiscal policypolitika zdaňovania - forestry policylesnícka politika - government policyvládna politika - industrial policypriemyselná politika - domestic policyvnútorná politika - migration policymigračná politika - monetary policymenová politika - agri-monetary policyagromonetárna politika - ports policyprístavná politika - common ports policyspoločná prístavná politika - silverstriebro - regional policyregionálna politika - Community regional policyregionálna politika Spoločenstva - social policysociálna politika - structural policyštrukturálna politika - tariff policycolná politika - common tariff policyspoločná tarifná politika - pollutantškodlivina - atmospheric pollutantatmosferická škodlivina - water pollutantškodliviny vo vode - pollutionznečistenie - ArgentinaArgentína - noise pollutionzamorenie hlukom - atmospheric pollutionznečisťovanie atmosféry - chemical pollutionchemické znečistenie - pollution from land-based sourcesznečistenie z pevninských zdrojov - water pollutionznečistenie vody - food contaminationkontaminácia potravy - coastal pollutionznečistenie pobrežia - pollution of waterwaysznečistenie vodných ciest - soil pollutionznečistenie pôdy - marine pollutionznečistenie mora - dry farmingbezzávlahové hospodárstvo - organic pollutionorganické znečistenie - pollution from agricultural sourcesznečistenie z poľnohospodárskych zdrojov - radioactive pollutionrádioaktívne znečistenie - stratospheric pollutionznečisťovanie stratosféry - thermal pollutiontepelné znečisťovanie - transfrontier pollutioncezhraničné znečisťovanie - PolandPoľsko - mixed croppingzmiešané pestovanie - polymerpolymér - PolynesiaPolynézia - French PolynesiaFrancúzska Polynézia - potatozemiak - heat pumptepelné čerpadlo - working populationpracujúca populácia - working population engaged in agricultureobyvateľstvo pracujúce v poľnohospodárstve - persons in workpracujúce osoby - population of working agepopulácia v aktívnom veku - world populationsvetové obyvateľstvo - non-working populationnepracujúca populácia - fishing agreementrybolovná dohoda - chemical weaponchemická zbraň - rural populationvidiecke obyvateľstvo - urban populationmestské obyvateľstvo - swineprasa - fishing portrybársky prístav - Puerto RicoPortoriko - PortugalPortugalsko - regions of Portugalregióny Portugalska - dominant positiondominantné postavenie - postal and telecommunications servicespoštové a telekomunikačné služby - conventional weaponkonvenčné zbrane - potassiumdraslík - development potentialrozvojový potenciál - ApuliaApulia - push towingtlačný remorkér - dustprach - political powerpolitická moc - budgetary powerrozpočtové právomoci - purchasing powerkúpna sila - power of assessmentprávo posúdenia - power of implementationvykonávacia právomoc - power of initiativeprávomoc iniciovať - supervisory powerkontrolná moc - power of decisionrozhodovacia právomoc - power to negotiaterokovacia právomoc - power of ratificationratifikačná právomoc - discretionary powerprávo voľnej úvahy pri výkone právomocí - executive powervýkonná moc - judicial powersúdna právomoc - legislative powerzákonodarná moc - statutory powerzriaďovacia právomoc - public authoritiesorgány verejnej správy - pre-packagingbalenie vopred - generalised preferencesvšeobecné preferencie - agricultural levypoľnohospodársky poplatok - ECSC levypoplatok ESUO - first jobprvé pracovné miesto - early childhoodútle detstvo - nuclear weaponjadrová zbraň - soil preparationpríprava pôdy - barring of penalties by limitationpremlčanie výkonu trestu - Speaker of Parliamentpredseda parlamentu - press, public pressnovinári, tlač, tlačový - political presspolitická tlač - survivor's benefitdávka pre pozostalého - provision of servicesposkytovanie služieb - tactical nuclear weapontaktická jadrová zbraň - family benefitrodinné prídavky - social-security benefitdávka sociálneho zabezpečenia - loanpôžička - EIB loanpôžička z EIB - ECSC loanpôžička ESUO - Community loanpôžička Spoločenstva - Euratom loanpôžička Euratom - prevention of pollutionprevencia proti znečisťovaniu - short-term forecastkrátkodobá prognóza - long-term forecastdlhodobá prognóza - medium-term forecaststrednodobá prognóza - budget estimaterozpočtový odhad - economic forecastingekonomické prognózovanie - primacy of the lawnadradenosť zákona - precedence of Community lawnadradenosť práva Spoločenstva - bonus paymentprémie - slaughter premiumjatočný príplatok - grubbing premiumpríplatok za klčovanie koreňov - non-marketing premiummimotrhový príplatok - insurance premiumpoistné - storage premiumskladovací príplatok - early fruit and vegetablesskoré ovocie a zelenina - polluter pays principlezásada znečisťovateľ platí - economic priorityhospodárska priorita - armed forcesozbrojené sily - decision-makingrozhodovanie - political prisonerpolitický väzeň - deprivation of rightspozbavenie práv - pricesceny - bracket pricecenové rozpätie - export pricevývozná cena - import pricedovozná cena - consumer pricespotrebiteľská cena - professional armyprofesionálna armáda - producer pricecena výrobcu - farm pricespoľnohospodárske ceny - food pricecena potravín - cif pricecena cif - purchase pricenákupná cena - sluice-gate pricecena pri plavebnej komore - intervention priceintervenčná cena - norm priceadministratívne regulovaná cena - price agreementcenová dohoda - military equipmentvojenské vybavenie - offer pricecenová ponuka - guide priceorientačná cena - basic pricezákladná cena - activating priceaktivačná cena - retail pricemaloobchodná cena - wholesale priceveľkoobchodná cena - price of energycena energie - price of farm landcena poľnohospodárskej pôdy - market pricestrhové ceny - reference pricereferenčná cena - flavouringdochucovadlo - withdrawal pricedočasne platná cena - cost pricenákladová cena - threshold pricehraničná cena - support pricepodporná cena - standageparkovné - selling pricecena predaja - commodity pricecena komodity - discriminatory pricediskriminačná cena - farm rentpozemková renta - world market pricesvetová trhová cena - administrative orderadministratívne nariadenie - price fixed in advancecena stanovená vopred - free-on-board pricecena free-on board - free-at-frontier pricecena franko hranica - trigger pricezavádzacia cena - guaranteed pricegarantovaná cena - imposed pricepevná cena - target pricecieľová cena - industrial pricepriemyselná cena - free pricevoľná cena - maximum pricemaximálna cena - irrigationzavlažovanie - minimum priceminimálna cena - guaranteed minimum pricegarantovaná minimálna cena - average pricepriemerná cena - preferential pricepreferenčná cena - reduced priceznížená cena - delivered pricedodávková cena - representative pricereprezentatívna cena - artsumenie - representative market pricereprezentatívna trhová cena - social problemspoločenský problém - urban problemproblematika miest - chemical processchemický proces - electrical processelektrický proces - physical processfyzikálny proces - administrative proceduresprávne konanie - anti-subsidy proceedingprotisubvenčné konanie - popular artľudové umenie - budgetary procedurerozpočtové pravidlá - civil procedureobčianskoprávne konanie - disciplinary proceedingsdisciplinárne konanie - judicial proceedingsprávny proces - legislative procedurelegislatívny proces - parliamentary procedureparlamentný postup - criminal proceduretrestnoprávny postup - Middle EastStredný Východ - gift itemdarčekové predmety - productionvýroba - assembly line productionpásová výroba - agricultural productionpoľnohospodárska produkcia - food productionvýroba potravín - animal productionživočíšna výroba - craft productionremeselná výroba - Community productionvýroba Spoločenstva - continuous productionpriebežná výroba - energy productionvýroba energie - hydrogen productionvýroba vodíka - mass productionmasová výroba - fishery productprodukt rybárstva - underproductionnedostatočná výroba - industrial productionpriemyselná výroba - world productionsvetová výroba - national productionnárodná výroba - crop productionpestovanie plodín - productivityproduktivita - agricultural productivityproduktivita poľnohospodárstva - decorative itemdekoratívne predmety - land productivityproduktivita pôdy - work productivityproduktivita práce - cereal productobilný produkt - fruit productovocný produkt - vegetable productzeleninový produkt - fish productrybí produkt - sugar productcukrový produkt - agricultural productpoľnohospodársky produkt - foodstuffpotraviny - processed food productspracovaný potravinársky výrobok - animal productživočíšny produkt - meat productmäsový produkt - chemical productchemikálie - inorganic chemical productanorganický chemický produkt - concentrated productkoncentrovaný produkt - packaged productbalený výrobok - frozen productmrazený produkt - cosmetic productkozmetický produkt - sports equipmentšportové potreby - packaging productobalový materiál - polishing and scouring preparationsčistiace a leštiace prípravky - primary productzákladný výrobok - confectionery productcukrársky produkt - mass-consumption productvýrobok hromadnej spotreby - substitute productnáhradný produkt - desiccated productsušený produkt - dietary productdiétny produkt - wood productdrevený produkt - toilet articletoaletné potreby - bulk producthromadný výrobok - smoked productúdený produkt - industrial productpriemyselný produkt - inflammable producthorľavina - instant productinstantný produkt - gross domestic producthrubý domáci produkt - irradiated productožiarený produkt - milk productmliečny výrobok - freeze-dried productsublimačne sušený produkt - manufactured goodshotové tovary - metal productkovový produkt - mining productprodukt ťažby - domestic productdomáci produkt - gross national producthrubý národný produkt - new productnový produkt - originating productpôvodný výrobok - petroleum productropný produkt - pharmaceutical productfarmaceutický výrobok - household articlepotreby pre domácnosť - protein productsbielkovinové produkty - reconstituted productrekonštituovaný produkt - refrigerated productchladený produkt - gross regional producthrubý regionálny produkt - salted productsolený produkt - semi-manufactured goodspolotovary - sensitive productcitlivý výrobok - deep-frozen producthlboko zamrazený produkt - textile producttextilný produkt - craftsmanživnostník - veterinary productveterinárny produkt - sales occupationzamestnanec obchodu - financial occupationfinančné povolanie - liberal professionslobodné povolanie - health care professionpovolanie v zdravotníckej starostlivosti - paramedical professionpomocná lekárska profesia - WFPWFP - action programmeakčný program - aid programmeprogram pomoci - teaching curriculumučebné osnovy - research programmevýskumný program - election programmevolebný program - scientific progressvedecký pokrok - investment projectinvestičný projekt - draft budgetnávrh rozpočtu - government billvládny návrh zákona - research projectvýskumný projekt - industrial projectpriemyselný projekt - sales promotionpodpora predaja - trade promotionpodpora obchodu - investment promotionpodpora investícií - property developmentstavba nehnuteľností - promotionpovýšenie - election campaign publicityvolebná propagácia - EC proposalnávrh ES - performing artskultúrne predstavenia - non-government billmimovládny návrh zákona - public propertyverejné vlastníctvo - land and buildingspozemky a budovy - agricultural real estatepoľnohospodárska nehnuteľnosť - real propertynehnuteľný majetok - industrial propertypriemyselné vlastníctvo - intellectual propertyduševné vlastníctvo - personal propertyosobný hnuteľný majetok - private propertysúkromné vlastníctvo - ArubaAruba - mineral prospectingprieskum nerastov - forward studiesvýhľadové štúdie - prostitutionprostitúcia - noise protectionochrana proti hluku - environmental protectionochrana životného prostredia - protection of animal lifeochrana života zvierat - protection of plant lifeochrana života rastlín - protection of privacyochrana súkromia - ESAESA - protection of animalsochrana zvierat - protection of shareholdersochrana akcionárov - protection of communicationsochrana komunikácií - protection of freedomsochrana slobôd - protection of minoritiesochrana menšín - diplomatic protectiondiplomatická ochrana - consumer protectionochrana spotrebiteľa - specialisation agreementšpecializačná dohoda - AsiaÁzia - market protectionochrana trhu - heritage protectionochrana dedičstva - countryside conservationochrana krajiny - soil protectionochrana pôdy - care of mothers and infantsstarostlivosť o matku a dieťa - protectionismprotekcionizmus - animal proteinživočíšna bielkovina - synthetic proteinsyntetická bielkovina - milk proteinmliečna bielkovina - South Asiajužná Ázia - vegetable proteinrastlinná bielkovina - protocol to an agreementprotokol k dohode - protocol on sugarprotokol o cukre - prototypeprototyp - Provence-Alpes-Côte d'AzurProvence-Alpes-Côte d'Azur - provinceprovincia - psychiatrypsychiatria - psychologypsychológia - occupational psychologyzamestnanecká psychológia - publicationuverejňovanie - Community publicationpublikácia Spoločenstva - publication of a lawuverejnenie zákona - advertisingreklama - advertising malpracticenezákonné reklamné praktiky - publication of accountszverejnenie účtov - publication of tariffszverejnenie sadzieb - QatarKatar - political asylumpolitický azyl - professional qualificationsprofesijné kvalifikácie - quality of the environmentkvalita životného prostredia - quality of lifekvalita života - product qualitykvalita výrobku - quantity of fish landedvýťažok z výlovu - socially disadvantaged classtrieda najchudobnejších ľudí - written questionpísomná otázka - oral questionústna otázka - parliamentary questionparlamentná otázka - decontaminationdekontaminácia - quorumkvórum - catch quotakvóta výlovu - electoral quotavolebná kvóta - radiation, radioactive, radioactive materials, radioactive matter, radioactive substances, radioactivityrádioaktivita - broadcasting, broadcast mediumvysielanie - radiation protectionradiačná ochrana - UN General AssemblyValné zhromaždenie OSN - oil refiningrafinácia ropy - sugar refiningrafinácia cukru - grapehrozno - business nameobchodné meno - repatriation of capitalrepatriácia kapitálu - reportspráva - agriculture-trade relationshipvzťah poľnohospodárstvo-obchod - agriculture-industry relationshipvzťah poľnohospodárstvo-priemysel - annual reportvýročná správa - committee reportspráva výboru - research reportvýskumná správa - approximation of lawsaproximácia práva - approximation of policieszbližovanie politík - Ras Al KhaimahRas Al Khaimah - basis of tax assessmentdaňový základ - ratification of an agreementratifikácia dohody - ratiopomer - nuclear reactorjadrový reaktor - vocational retrainingodborná rekvalifikácia - rearmamentznovuvyzbrojenie - reinsurancezaistenie - censuscenzus - population censusprehľad obyvateľstva - assistance in trainingpomoc vo vzdelávaní - economic recessionhospodárska recesia - revenuevýnos - export revenuevývozné príjmy - admissibilityprípustnosť námietky - researchvýskum - agronomic researchagronomický výskum - applied researchaplikovaný výskum - energy researchenergetický výskum - document retrievalvyhľadávanie dokumentov - environmental researchvýskum životného prostredia - forestry researchlesnícky výskum - fishery researchrybársky výskum - industrial researchpriemyselný výskum - medical researchlekársky výskum - scientific researchvedecký výskum - harvestžatva - recommendationodporúčanie - Community recommendationodporúčanie Spoločenstva - economic agreementhospodárska dohoda - mutual assistance schemeschéma vzájomnej pomoci - ECSC recommendationodporúčanie ESUO - EAEC recommendationodporúčanie ESAE - recognition of diplomasuznávanie diplomov - economic reconstructionhospodárska obnova - conversion to horticulturekonverzia na záhradníctvo - herd conversionkonverzia stáda - industrial conversionpriemyselná konverzia - conversion to beef productionkonverzia na produkciu hovädzieho masa - redirection of productionpresmerovanie produkcie - appeal to an administrative authorityodvolanie k správnemu orgánu - action for annulmentžaloba o zrušenie rozhodnutia - action for failure to actžaloba na nečinnosť - action for failure to fulfil an obligationžaloba za zlyhanie plnenia záväzku - recruitmentnábor - associationzdruženie - energy recoverynáhrada energie - recycling of capitalrecyklácia kapitálu - waste recyclingrecyklácia odpadu - aromatic plantaromatická rastlina - force reductionznižovanie ozbrojených síl - medical plantliečivá rastlina - soya bean oilsójový olej - sunflower seed oilslnečnicový olej - reduction of working timeskrátenie pracovného času - meat from gamemäso z lovu - rabbit meatkráličie mäso - maize oilkukuričný olej - tariff reductionzníženie ciel - skimmed milk powdersušené odtučnené mlieko - rediscountingrediskont - revaluationrevalvácia - re-exportreexport - dried productsušený výrobok - texture agentlátka ovplyvňujúca štruktúru - summary procedureskrátené konanie - aid to agriculturepodpora poľnohospodárstva - referendumreferendum - Community preferencepreferencia Spoločenstva - administrative reformadministratívna reforma - reform of the CAPreforma CAP - agrarian reformagrárna reforma - regulation of agricultural productionregulácia poľnohospodárskej produkcie - educational reformreforma vzdelávania - agricultural quotapoľnohospodárska kvóta - guarantee thresholdhranica garancie - alternative agricultural productionalternatívna poľnohospodárska produkcia - tax on oils and fatsdaň z olejov a tukov - land reformpozemková reforma - less-favoured agricultural areaznevýhodnená poľnohospodárska oblasť - woman farmerfarmárka - young farmermladý farmár - judicial reformsúdna reforma - grouping of farmszdruženie fariem - farm returnpoľnohospodársky výkaz - plant health productprípravky na ochranu rastlín - refugeeutečenec - herbicideherbicíd - rabiesbesnota - dairy productionmliečna produkcia - cereal substituteobilninová náhrada - political refugeepolitický utečenec - forestry grouplesnícke združenie - refusal to bidodmietnutie ponuky - wood productionprodukcia dreva - forestry propertylesný majetok - publicly-owned forestles vo verejnom vlastníctve - private forestsúkromný les - refusal to sellodmietnutie predaja - shellfish farmingchov vodných mäkkýšov - fishery producerybárska výroba - fishing licencerybolovná licencia - authoritarian regimeautoritatívny režim - aid systemrežim pomoci - demergerrozpad splynutých spoločností - transnational corporationtransnacionálna korporácia - exclusive purchasing agreementdohoda o výhradnom nákupe - partly nationalised undertakingverejno prospešný podnik - selective distribution agreementdohoda o selektívnej distribúcii - landholding systemsystém držby pôdy - electronic mailelektronická pošta - cross-frontier data flowcezhraničný tok údajov - commercial mediakomerčné médiá - economic systemhospodársky systém - local mediamiestne médiá - private mediasúkromné médiá - military regimevojenský režim - transmission networkprenosová sieť - videophone conferencetelekonferencia - European televisioneurópska televízia - parliamentary systemparlamentný systém - pay televisionplatená televízia - Videotexvideotext - home computingvyužitie počítačov v domácnosti - information storageuchovanie informácií - political systempolitický systém - computer applicationspočítačové aplikácie - computer crimepočítačová kriminalita - data-processing lawzákon o spracovaní údajov - artificial intelligenceumelá inteligencia - regionregión - EU Official JournalÚradný vestník EÚ - computer piracypočítačové pirátstvo - agricultural regionpoľnohospodársky región - election monitoringoverovanie regulárnosti volieb - multiple office holdingkumulácia mandátov - election resultvolebné výsledky - delegation of powerdelegovanie právomocí - Brussels regionBruselský región - parliamentary delegationparlamentná delegácia - voting agevolebný vek - federalismfederalizmus - coastal regionpobrežný región - plebisciteplebiscit - distribution of votesrozdelenie hlasovacích lístkov - advisory powerporadná právomoc - development regionrozvojový región - power to appointmenovacia moc - privilegeprivilégium - radical partyradikálna strana - mountain regionhorský región - less-favoured regionznevýhodnený región - forced disappearancenásilné zmiznutie - political minoritypolitická menšina - police checkspolicajné kontroly - pacifismpacifizmus - civil defencecivilná obrana - economic regionhospodársky región - vote by delegationpoverenie na hlasovanie - consortiumkonzorcium - FlandersFlámsko - executive bodyvýkonný orgán - government programmevládny program - frontier regionpohraničný región - market supportpodpora trhu - economic conversionhospodárska konverzia - industrial regionpriemyselný región - redevelopment aidpodpora obnovy rozvoja - aid for restructuringreštrukturalizačná pomoc - sales aidpodpora odbytu - aid to industrypodpora priemyslu - redistribution of incomeprerozdeľovanie príjmov - EC Mediterranean regionstredozemný región ES - humanitarian aidhumanitárna pomoc - aid to refugeespomoc utečencom - aid to disaster victimspomoc obetiam nešťastí - development aidrozvojová pomoc - priority regionprioritný región - rural regionvidiecky región - newly industrialised countrynovoindustrializovaná krajina - tourist regionturistický región - social economysociálne hospodárstvo - economic accounts for agricultureekonomické účty poľnohospodárstva - Walloon regionValónsky región - impact studyanalýza dopadu - economic consequencehospodársky dôsledok - conciliation procedurezmierovacie konanie - regionalisationregionalizácia - underground railwaypodzemná železnica - large vehiclenákladné vozidlo - space transportkozmická doprava - space vehiclekozmická loď - regionalisation of traderegionalizácia obchodu - space stationvesmírna stanica - regionalismregionalizmus - vehicle rentalprenájom vozidla - destination of transportprepravné miesto určenia - regulationnariadenie - ship's passportlodný pas - transport pricecena dopravy - Community regulationnariadenie Spoločenstva o predbežnom opatrení - approval of tariffsschválenie sadzieb - port trafficprevádzka prístavu - EAEC Regulationnariadenie ESAE - traffic controlkontrola premávky - transport quotaprepravná kvóta - transport marketdopravný trh - vehicle registrationregistrácia vozidla - vehicle documentsdokumenty o vozidle - settlement of disputesriešenie sporov - length of journeydĺžka cesty - high-speed transportvysokorýchlostná doprava - transport documentprepravný doklad - driving perioddoba riadenia vozidla - roadworthiness teststechnická kontrola - travel agencycestovná kancelária - financial regulationfinančný predpis - contract of carriagezmluva o preprave - company memberspoločník - compositionvyrovnanie - trade regulationsobchodné pravidlá - town-planning regulationsurbanistické predpisy - airlineletecká linka - road trafficcestná premávka - hunting regulationspredpisy pre lov - shipping policynámorná prepravná politika - maritime conferencenámorná konferencia - traffic regulationsdopravné predpisy - dumping of wastelikvidácia odpadu - storage of wasteuskladnenie odpadu - building regulationsstavebné predpisy - toxic substancetoxická látka - non-polluting vehicleekologické vozidlo - exploitation of the sea-bedvyužívanie morského dna - replacement of resourcesnahrádzanie zdrojov - environmental impactekologický dopad - environmental monitoringekologický monitoring - seismic monitoringseizmický monitoring - shore protectionochrana pobrežia - speed controlkontrola rýchlosti - water managementspracovanie vody - control of restrictive practiceskontrola obmedzujúcich postupov - geophysical environmentfyzicko-geografické prostredie - stagnant waterstojatá voda - regulation of investmentsregulácia investícií - marine lifemorská ríša - wildlifevoľná príroda - insurancepoistenie - price regulationscenová regulácia - plant resourcesrastlinné zdroje - estuaryústie rieky - agricultural disasterpoľnohospodárska pohroma - customs regulationscolné predpisy - defoliationdefoliácia - erosionerózia - motor vehicle pollutionznečistenie z motorových vozidiel - transport regulationsprepravné predpisy - oil pollutionznečistenie ropou - metal pollutionznečistenie kovmi - pollution from shipsznečistenie z lodí - industrial pollutionpriemyselné znečisťovanie - market stabilisationstabilizácia trhu - export levyvývozná prirážka - import levydovozná prirážka - birth controlkontrola pôrodnosti - illicit tradenezákonný obchod - intervention agencyintervenčná agentúra - NimexeNimexe - regulation of transactionsregulácia transakcií - designation of originoznačenie pôvodu - customs procedure suspending dutiescolný postup dočasne zrušujúci clá - re-importreimport - customs drawbacksystém návratných ciel - re-integration into schoolopätovné začlenenie do školy - EC customs territorycolné územie ES - social rehabilitationsociálna rehabilitácia - single documentjednotný doklad - simplification of formalitieszjednodušovanie formalít - rejection of the budgetzamietnutie rozpočtu - specification of tariff headingvymedzenie podľa čísla tarifnej klasifikácie - trade relationsobchodné vzťahy - financial agreementfinančná dohoda - export credit insurancepoistenie vývozných úverov - thermal dischargeuvoľňovanie tepla - countertradeprotiobchod - Community exportvývoz Spoločenstva - Community importdovoz Spoločenstva - goods and servicestovary a služby - reflationreflácia - intermediate goodsmedziprodukty - bilateral relationsdvojstranné vzťahy - capital goodskapitálové statky - used goodspoužité tovary - integrated tradeintegrovaný obchod - cultural relationskultúrne vzťahy - intermediate consumptionmedzispotreba - world consumptionsvetová spotreba - merchandisingobchodovanie - theory of marketingteória marketingu - diplomatic relationsdiplomatické vzťahy - trade eventobchodná udalosť - price net of taxcena bez dane - labour relationspracovné vzťahy - selling at a losspredaj so stratou - self-service storesamoobsluha - affiliated retailingzdružené maloobchodné podnikanie - itinerant tradeambulantný obchod - independent retailernezávislý maloobchodník - chain storereťazec predajní - school-industry relationsvzťah medzi školou a priemyslom - wholesale trading centreveľkoobchodné centrum - distributordistribútor - economic relationshospodárske vzťahy - private-sector liquiditylikvidita súkromného sektora - church-State relationsvzťah medzi cirkvou a štátom - personal accident insuranceúrazové poistenie - East-West relationsvzťahy medzi Východom a Západom - inter-industrial relationsmedziodvetvové vzťahy - monetary crisismenová kríza - interinstitutional relationsvzťahy medzi inštitúciami - exchange restrictiondevízové obmedzenie - international relationsmedzinárodné vzťahy - free creditbezúročný úver - discount ratediskontná sadzba - credit controlúverová kontrola - interparliamentary relationsmedziparlamentné vzťahy - stock exchangeburza - intra-Community relationsvzťahy vo vnútri Spoločenstva - outflow of capitalúnik kapitálu - transfer pricingtransferové ceny - legislative-executive relationsvzťah medzi zákonodarnou a výkonnou mocou - very short-term financingveľmi krátkodobé financovanie - monetary relationsmenové vzťahy - corporate financepodnikové financie - multilateral relationsmnohostranné vzťahy - property insurancepoistenie majetku - personal insuranceosobné poistenie - co-insurancespoločné poistenie - town-country relationshipvzťah mesto-vidiek - credit institutionúverová inštitúcia - finance housefinančný dom - electronic bankingelektronické bankovníctvo - occupational accident insurancepoistenie proti úrazu v priemysle - human relationsľudské vzťahy - banking supervisionbankový dohľad - bank chargesbankové poplatky - budget appropriationpridelená rozpočtová čiastka - general budgetvšeobecný rozpočet - public relationsvzťahy s verejnosťou - regional financesregionálne financie - religionnáboženstvo - financing of the Community budgetfinancovanie rozpočtu Spoločenstva - Member State's contributionpríspevok členského štátu - cabinet reshufflezmeny vo vláde - tax conventiondaňový dohovor - tax inspectiondaňová kontrola - redemptionumorovanie - special taxzvláštna daň - reparcellingrozparcelovanie - bracket raterozpätie sadzby - remission of export dutiesodpustenie vývozného cla - unit pricejednotková cena - support tariffPodporné clo - mixed pricezmiešaná cena - import substitutiondovozná substitúcia - price of agricultural producecena poľnohospodárskeho výrobku - remuneration of workodmena za prácu - agricultural insurancepoľnohospodárske poistenie - crop yieldvýnos plodín - civicsobčianska náuka - commercial educationobchodné vzdelávanie - teaching materialsučebné materiály - teaching softwareučebný software - school-working life relationsvzťah medzi školou a praxou - urban renewalobnova miest - neurobiologyneurobiológia - profitabilityziskovosť - gynaecologygynekológia - neurologyneurológia - paediatricspediatria - dental medicinezubné lekárstvo - first aidprvá pomoc - alternative medicinealternatívna medicína - industrial reorganisationpriemyselná reorganizácia - acousticsakustika - opticsoptika - cyberneticskybernetika - petrologypetrológia - distribution of aidrozdelenie pomoci - religious sectnáboženská sekta - theologyteológia - distribution of the tax burdenrozloženie daňového bremena - single marketvnútorný trh ES - geographical distribution of the populationpriestorové rozloženie obyvateľstva - one-parent familyneúplná rodina - adopted childadoptované dieťa - motor vehicle insurancepoistenie motorových vozidiel - distribution of productiondistribúcia výroby - family protectionochrana rodiny - market-sharing agreementdohoda o rozdelení trhu - artificial reproductive techniquestechniky umelej reprodukcie - artificial inseminationumelá inseminácia - test tube fertilisationoplodnenie v skúmavke - distribution of wealthrozdelenie bohatstva - surrogate mothernáhradná matka - parental authorityrodičovská autorita - allocation of seatsrozdelenie mandátov - descendantpotomok - surnamepriezvisko - parental responsibilityrodičovská zodpovednosť - judicial separationsúdna rozluka - population dynamicspopulačná dynamika - distribution of incomerozdelenie príjmov - migrantmigrant - allocation of workprideľovanie práce - migration for settlement purposesmigrácia za účelom osídľovania - repatriation grantpodpora pri návrate - ageing of the populationstarnutie obyvateľstva - job mobilityprofesijná mobilita - geographical distributionpriestorové rozloženie - distribution by agerozdelenie podľa veku - per capita distributionrozdeľovanie na osobu - honourocenenie - voluntary workdobrovoľná práca - voluntary organisationdobrovoľná organizácia - unemployment insurancepoistenie v nezamestnanosti - distribution per employed personrozdeľovanie podľa zamestnaných osôb - gaminghra - gaming establishmentherňa - automatic gameautomatická hra - distribution by sexrozdelenie podľa pohlavia - sport fishingšportové rybárstvo - tourist exchangevýmena turistov - foreign tourismzahraničný cestovný ruch - rural tourismvidiecky cestovný ruch - directoryzoznam - tourist infrastructureinfraštruktúra cestovného ruchu - social budgetsociálny rozpočet - replantingpresádzanie - European social policyEurópska sociálna politika - prevention of delinquencyprevencia pred delikvenciou - crimezločin - physically disabledfyzicky postihnutá osoba - carry-over of appropriationsprenos pridelených rozpočtových čiastok - mentally disabledduševne postihnutá osoba - homelessnessbezdomovectvo - sexual mutilationpohlavné zmrzačenie - weekly rest periodvoľno po pracovnom týždni - drug trafficobchod s drogami - general medicinevšeobecné lekárstvo - social assistancesociálna pomoc - social facilitiessociálne zariadenie - social security legislationzákon o sociálnom zabezpečení - social worksociálna práca - home helppomoc v domácnosti - supplementary pensiondoplnkový dôchodok - union representativezástupca odborov - health cardzdravotný preukaz - health expenditurezdravotnícke výdavky - hospital expensesnemocničné výdavky - diplomatic representationdiplomatické zastúpenie - hospitalisationhospitalizácia - home caredomáce ošetrenie - patient's rightspráva chorej osoby - public hygieneverejná hygiena - social medicinesociálne lekárstvo - credit insurancepoistenie úverov - workers' representationzastúpenie zamestnancov - private medical treatmentsúkromná lekárska starostlivosť - urban constructionvýstavba miest - urban infrastructuremestská infraštruktúra - property markettrh nehnuteľností - political representationpolitická reprezentácia - rent regulationsúprava nájomného - Isle of Manostrov Man - Castile-LeonKastília a Leon - proportional representationpomerné zastúpenie - Castile-La ManchaKastília a La Mancha - CantabriaKantábria - Balearic IslandsBaleárske ostrovy - RiojaRioja - Ceuta and MelillaCeuta a Melilla - repressionrepresia - Community of Madridmesto Madrid - Community of Valenciamesto Valencia - Region of Murciaregión Murcia - Northern Portugalseverné Portugalsko - Central Portugalstredné Portugalsko - Lisbon and the Tagus ValleyLisabon a údolie Tagus - Northern Englandseverné Anglicko - North-West Englandseverozápadné Anglicko - South-East Englandjuhovýchodné Anglicko - South-West Englandjuhozápadné Anglicko - economic recoveryhospodárske ozdravenie - Antigua and BarbudaAntigua a Barbuda - AnguillaAnguilla - Saint Christopher and NevisSvätý Christopher a Nevis - duplicatingreprodukovanie - Saint Vincent and the GrenadinesSvätý Vincent a Grenadíny - US Virgin IslandsAmerické Panenské ostrovy - Great MaghrebVeľký Maghreb - animal breedingšľachtenie zvierat - plant propagationrozmnožovanie rastlín - Marshall IslandsMarshallove ostrovy - American SamoaAmerická Samoa - disability insurancepoistenie v invalidite - republicrepublika - polar regionpolárna oblasť - Dominican RepublicDominikánska republika - Pitcairn IslandsPitcairnove ostrovy - requisitioning of workersnábor pracovníkov - biological weaponbiologická zbraň - weapon of mass destructionzbraň hromadného ničenia - strategic nuclear weaponstrategická jadrová zbraň - information networkinformačná sieť - atomic bombatómová bomba - farm accountancy data networkpoľnohospodárska účtovná sieť - ballistic missilebalistická raketa - guided missileriadená strela - intercontinental missilemedzikontinentálna strela - transport networkdopravná sieť - warshipsvojnové lode - rail networkželezničná sieť - space-based weaponskozmické zbrane - laser weaponlaserová zbraň - incendiary weaponzápalné zbrane - firearms and munitionsstrelné zbrane a strelivo - network of navigable waterwayssieť navigačných vodných ciest - land forcespozemné vojská - paramilitary forcepolovojenské sily - road networkcestná sieť - air forcevojenské letectvo - reserve armyzálohy - forces abroadvojská v zahraničí - navyvojenské námorníctvo - reservesrezervy - women's military servicevojenská služba žien - voluntary military servicedobrovoľná vojenská služba - provisionrezervný fond - defence expenditurevýdaje na obranu - strategic defencestrategická obrana - foreign-exchange reservesdevízové rezervy - international securitymedzinárodná bezpečnosť - arms policyzbrojná politika - European arms policyeurópska politika zbrojenia - European securityeurópska bezpečnosť - nuclear non-proliferationnešírenie jadrových zbraní - arms limitationobmedzovanie zbrojenia - creation of nuclear-free zonesvytvorenie denuklearizovaných zón - nature reserveprírodná rezervácia - harmonisation of weaponszladenie zbrojenia - residencebydlisko - international agreementmedzinárodná dohoda - bilateral agreementbilaterálna dohoda - multilateral agreementmnohostranná dohoda - secondary residencemiesto prechodného bydliska - international negotiationsmedzinárodné rokovania - signature of an agreementpodpis dohody - international instrumentmedzinárodný nástroj - international conventionmedzinárodný dohovor - pesticide residueodpady z pesticídov - resolutionrezolúcia - wood residuezvyškové drevo - European conventioneurópsky dohovor - UN international covenantmedzinárodná zmluva OSN - international affairsmedzinárodná politika - termination of a contractvypovedanie zmluvy - international issuemedzinárodná otázka - indemnity insurancepoistenie proti škode - resinživica - relations between the two German Statesvzťahy medzi dvoma nemeckými štátmi - official visitoficiálna návšteva - international aidmedzinárodná pomoc - code of conductkódex správania - international sanctionsmedzinárodné sankcie - Community resolutionrezolúcia ES - religious groupnáboženská skupina - socio-cultural groupsocio-kultúrna skupina - self-sufficiency in foodpotravinová sebestačnosť - cooperation policypolitika spolupráce - UN resolutionrezolúcia OSN - legal cooperationprávna spolupráca - military occupationvojenská okupácia - EP resolutionrezolúcia EP - occupied territoryokupované územie - multinational forcemnohonárodné ozbrojené sily - liabilityzodpovednosť - prisoner of warvojnový zajatec - Armenian questionarménska otázka - Kurdistan questionkurdská otázka - Palestinian questionpalestínska otázka - unification of Germanyzjednotenie Nemecka - international responsibilitymedzinárodná zodpovednosť - CDECDE - Euro-missileeurorakety - arms controlkontrola zbrojenia - ministerial responsibilityministerská zodpovednosť - START agreementrokovania START - ABM Agreementdohoda ABM - peace zonemierová oblasť - health insurancezdravotné poistenie - criminal liabilitytrestnoprávna zodpovednosť - OSCECSCE - long-term unemploymentdlhodobá nezamestnanosť - reintegration into working lifenávrat do zamestnania - political responsibilitypolitická zodpovednosť - fight against unemploymentboj proti nezamestnanosti - manpower planningplánovanie pracovných síl - job sharingzdieľanie pracovných miest - nationalštátny príslušník - termination of employmentskončenie pracovného pomeru - change of jobzmena pracovného miesta - local employment initiativemiestna iniciatíva v zamestnanosti - unpaid worknezaplatená práca - Community nationalobčan Spoločenstva - temporary employmentdočasné zamestnanie - animal resourcesživočíšne zdroje - youth employmentzamestnanosť mladých - female workpráca žien - resources of the seazdroje mora - updating of skillsaktualizácia schopností - economic resourceshospodárske zdroje - traineeshipvzdelávací kurz - water resourcesvodné zdroje - soil resourcespôdne zdroje - employment statisticsštatistika zamestnanosti - energy resourcesenergetické zdroje - auxiliary workerpomocný pracovník - expatriate workerpracovník v zahraničí - marine insurancenámorné poistenie - entrepreneurpodnikateľ - managing directorvýkonný riaditeľ - fishery resourcesrybárske zdroje - self-employed personsamostatne zárobkovo činná osoba - mineral resourcesnerastné zdroje - public holidayštátny sviatok - Sunday workingpráca v nedeľu - natural resourcesprírodné zdroje - rate of workpracovné tempo - renewable resourcesobnoviteľné zdroje - teleworkingpráca na diaľku - pay freezezmrazenie miezd - additional resourcesdodatočné zdroje - pay cutzníženie miezd - fringe benefitnepeňažná odmena - allowances and expensesdávky a diéty - budgetary resourcesrozpočtové zdroje - appointment of staffmenovanie zamestnancov - own resourcesvlastné zdroje - rules of procedurerokovací poriadok - probationary periodskúšobná doba - cateringspoločné stravovanie - trade union rightsodborové práva - trade union freedomsloboda združovania do odborov - professional ethicsprofesijná etika - compulsory insurancepovinné poistenie - export refundrefundácia vývozu - profit sharingpodiel na zisku - import refundrefundácia dovozu - trade union electionvoľby do odborov - social partnersmanažment a práca - union of civil servantsodborový zväz štátnych zamestnancov - professional associationprofesijné združenie - trade unionodbory - production refundrefundácia produkcie - export restrictionvývozné obmedzenie - diplomatic professiondiplomatická služba - import restrictiondovozné obmedzenie - communications professionpovolanie v komunikáciách - restriction on competitionobmedzenie hospodárskej súťaže - administrative personneladministratívne služby - secretarial staffzamestnanci sekretariátu - trade restrictionobmedzenie obchodu - information professioninformačná profesia - scientific professionvedecké povolanie - technical professiontechnické povolanie - restriction of libertyobmedzenie slobody - pol, political leader, politician, politico-čka, politik - insurance occupationpoisťovacie povolanie - quantitative restrictionkvantitatívne obmedzenie - small retailerdrobný maloobchodník - dentistzubár - doctorlekár - veterinarianveterinárny chirurg - pharmacistlekárnik - midwifepôrodná asistentka - artistic professionumelecké povolanie - private insurancesúkromné poistenie - industrial restructuringreštrukturalizácia priemyslu - literary professionliterárne povolanie - operating resultprevádzkový hospodársky výsledok - sales staffpredajný personál - sales representativeobchodný zástupca - agricultural performancevýkonnosť poľnohospodárstva - school resultsvýsledky v škole - information technology professionpovolanie v spracovaní údajov - tourist professionpovolanie v cestovnom ruchu - hotel professionpovolanie v hoteliérstve - service occupationzamestnanie v službách - restoration of customs dutiesznovuzavedenie colných poplatkov - banking professionbankové povolanie - professional sportprofesionálny šport - transittranzit - backwardness at schoolzaostávanie v škole - European industrial areaeurópsky priemyselný priestor - Community industrial policypriemyselná politika Spoločenstva - withdrawal from the marketstiahnutie sa z trhu - handicraftsremeslá - small industrymalé priemyselné odvetvie - medium-sized industrystredne veľké priemyselné odvetvie - small and medium industriesmalé a stredné priemyselné odvetvia - retired persondôchodca - location of industryumiestnenie priemyslu - industrial free zonevoľná priemyselná zóna - early retirementpredčasný odchod do dôchodku - technology parktechnologický park - production surplusvýrobný prebytok - handlingmanipulácia s tovarom - public insuranceverejné poistenie - fuel reprocessingopätovné spracovanie paliva - industrial manufacturingpriemyselné spracovanie - production quotavýrobná kvóta - production statisticsvýrobná štatistika - producer's liabilityzodpovednosť výrobcu - new technologynová technológia - summit meetingvrcholná schôdzka - clean technologyčistá technológia - traditional technologytradičná technológia - technological processtechnologický proces - technical regulationstechnické predpisy - product lifeživotnosť výrobku - defective productvadný výrobok - ministerial meetingstretnutie ministrov - technical specificationtechnická špecifikácia - European standardeurópska norma - international standardmedzinárodná norma - harmonisation of standardsharmonizácia noriem - technical ruletechnický predpis - international meetingmedzinárodné schôdzka - recycling technologyrecyklačná technológia - research budgetrozpočet na výskum - pay risezvýšenie platu - EurekaEureka - research staffvýskumní pracovníci - Community research policyvýskumná politika Spoločenstva - industry-research relationsvzťahy priemysel - výskum - dealerpredajca - incomepríjem - research bodyvýskumné pracovisko - brand nameobchodná značka - registered trademarkregistrovaná ochranná známka - designs and modelsdesign a model - supplementary incomevedľajší príjem - trademark lawprávo ochranných známok - European trademarkEurópska ochranná známka - experiment on animalsexperimenty na zvieratách - experiment on humansexperimenty na ľuďoch - company researchpodnikový výskum - basic researchzákladný výskum - military researchvojenský výskum - university researchuniverzitný výskum - third-party insurancepoistenie zákonnej zodpovednosti za škody - investment incomeinvestičný príjem - Group of 77skupina 77 - Contadora Groupskupina Contadora - dependent territoryzávislé územie - consumer movementspotrebiteľské hnutie - farmers' incomepríjem farmárov - secretarial allowancenáhrada výdajov sekretariátu - transport of dangerous goodspreprava nebezpečných tovarov - farm incomefarmársky príjem - teaching methodučebná metóda - household incomepríjem domácnosti - taxable incomezdaniteľný príjem - national incomenárodný dôchodok - underwater mineral resourcespodmorské nerastné zdroje - income in addition to normal paypríjem dodatočný k bežnej mzde - advanced materialsmoderné materiály - floor coveringspodlahové krytiny - superconducting alloysupravodivá zliatina - composite materialskompozitné materiály - technical ceramicstechnická keramika - special polymeršpeciálny polymér - amorphous materialsamorfné materiály - ultra-fine particleultra jemná častica - biomaterialsbiomateriály - shape-memory alloyzliatina s tvarovou pamäťou - constitutional revisionzmena ústavy - ADN agreementdohoda ADN - peripheralperiférna jednotka - staggering of holidaysrozvrhnutie dovolenky - amendment of a lawnovela zákona - micro-computermikropočítač - tourism policypolitika cestovného ruchu - transport insurancepoistenie prepravy - industrial revolutionpriemyselná revolúcia - International Labour OfficeBIT - EcosocEcosoc - UNHCR, United Nations High Commission for RefugeesUNHCR - North Rhine-WestphaliaSeverné Porýnie-Westfálsko - EEBEEB - Rhineland-PalatinatePorýnie-Falcko - Rhône-AlpesRhone-Alpes - EAESEAES - ENEAENEA - European Foundation for the Improvement of Living and Working ConditionsDublinská nadácia - European University Institute of FlorenceEurópsky inštitút vo Florencii - RibeRibe - EBUEBU - wealthbohatstvo - WAEMUWAMU - life assuranceživotné poistenie - castor beanricínové bôby - ADCADC - RingkoebingRingkoebing - CACMCACM - insured riskpoistné riziko - DACDAC - health riskzdravotné riziko - nuclear policyjadrová politika - riceryža - petroleum policyropná politika - storage of hydrocarbonsuskladnenie uhľovodíkov - decommissioning of power stationsvyraďovanie elektrární z prevádzky - agro-energyagroenergia - energy industryenergetický priemysel - gasoholgazohol - motor spiritmotorový lieh - roboticsrobotika - energy-generating productenergetický nosič - coal industryuhoľný priemysel - robotisationrobotizácia - coalmining policypolitika ťažby uhlia - coal processingspracovanie uhlia - ore depositrudné ložisko - social rolesociálna rola - mining operationťažobná prevádzka - mining productionťažobná produkcia - pension schemeschéma dôchodkového zabezpečenia - RoskildeRoskilde - mining of oreťažba rudy - metallic orerudy železných kovov - bauxitebauxit - bituminous materialsbitúmenové materiály - earths and stoneszeminy a kamene - saltsoľ - bearingložisko - phosphatefosfát - potashpotaš - Romania, Roumania, RumaniaRumunsko - petroleum explorationropný výskum - extraction of oilťažba ropy - offshore structurepobrežné ropné zariadenie - petroleum productionprodukcia ropy - butanebután - alkane, alkane series, methane series, paraffin, paraffin seriesparafín - crude oilsurová ropa - petrolbenzín - diesel fueldieselové palivo - fuel oiltopný olej - United KingdomSpojené kráľovstvo - propane gaspropán - aviation fuelletecké palivo - lead-free petrolbezolovnatý benzín - United Kingdom OCTzámorské krajiny a územia Spojeného kráľovstva - offshore oilšelfová ropa - regions of the United Kingdomregióny Spojeného kráľovstva - power plantelektráreň - electrical industryelektrárenský priemysel - RwandaRwanda - siting of power stationsumiestňovanie elektrární - hydroelectric developmenthydroelektrická výstavba - SabaSaba - reactor cooling systemchladiaci systém reaktora - nuclear chemistryjadrová chémia - astronomyastronómia - SabahSabah - irradiated fueložiarené palivo - sucrosesacharóza - bioprocessbiologický proces - bio-industrybiopriemysel - biotechnologybiotechnológia - special chemicalsšpeciálne chemikálie - Western SaharaZápadná Sahara - non-flat productťahaný výrobok - flat productvalcovaný výrobok - sheetplech - sectionprofil - SahelSahel - thin sheettenký plech - lardmasť - raw chemical industrypriemysel spracovania chemických surovín - chemical element, elementchemický prvok - chemical compound, compoundchemická zlúčenina - paints and varnishesfarby a laky - Saint EustatiusSvätý Eustácius - medicamentliek - San MarinoSan Marino - hormonehormón - Saint MartinSvätý Martin - organic chemicalorganická chemikália - pesticides industrypriemysel pesticídov - metallurgical industrymetalurgický priemysel - inter-company agreementmedzipodniková dohoda - Principality of AsturiasAstúria - Saint Pierre and MiquelonSvätý Pierre a Miquelon - iron and steel producthutnícky výrobok - bolt and screw industrypriemysel kovových spojovacích materiálov - tinplate and cutlery industrynožiarsky priemysel - ironmongeryželeziarsky tovar - iron productželezný produkt - metal coatingpovrchová úprava kovov - Saint HelenaSvätá Helena - iron and steel-working machineryhutnícke a oceliarske strojné zariadenie - special steelsšpeciálne ocele - Saint LuciaSvätá Lucia - antimonyantimón - berylliumberýlium - cadmiumkadmium - ferro-alloyferozliatina - tantalumtantal - seizure of goodszabavenie veci - cycle and motorcycle industryvýroba bicyklov a motocyklov - tool industryvýroba nástrojov - scientific apparatusvedecký prístroj - paymzda - medical and surgical instrumentslekárske a chirurgické nástroje - piece work payúkolová mzda - cold storechladiace zariadenie - hourly wagehodinová mzda - industrial robotpriemyselný robot - wages for houseworkodmena za prácu doma - minimum payminimálna mzda - pumpčerpadlo - IATAIATA - wage earnerzárobkovo činná osoba - audio-visual equipmentaudiovizuálna technika - sound reproduction equipmentzariadenia reprodukcie zvuku - Solomon IslandsŠalamúnove ostrovy - Independent State of Samoa, Samoa, Samoa i Sisifo, Western SamoaZápadná Samoa - electric cableelektrický kábel - telecommunications equipmenttelekomunikačné zariadenia - household electrical appliancedomáce elektrické spotrebiče - administrative penaltysprávna pokuta - industrial electric machineryelektrické stroje pre priemysel - electric machineryelektrické stroje - electro-magnetic equipmentelektromagnetické zariadenie - Community sanctionpostih Spoločenstva - video discvideo disk - video cassettevideokazeta - recording mediumzáznamové médium - economic sanctionsekonomické sankcie - recordgramoplatňa - optical mediumoptický nosič - recordingnahrávanie - apparatus based on the use of raysprístroj založený na využití lúčov - radio telecommunicationsrádiotelekomunikácie - microelectronicsmikroelektronika - penaltytrestná sankcia - building industrystavebný priemysel - prefabricationprefabrikácia - building slabvonkajšie omietky - large-scale constructionveľká stavba - paperboardkartón - bonded woodaglomerované drevo - public healthzdravie verejnosti - fancy leather goods and glove-making industryvýroba koženej galantérie a rukavíc - hides and furskins industrypriemysel spracovania koží a kožušín - São Tomé and PríncipeSvätý Tomáš a Princov ostrov - SarawakSarawak - haberdasherygalantéria - SardiniaSardínia - man-made fibreumelé vlákno - natural fibreprírodné vlákno - miscellaneous industriesrôzne priemyselné odvetvia - private limited companysúkromná akciová spoločnosť - jewellery and goldsmith's articlesbižutéria a zlatnícke výrobky - buckwheatpohánka - social rightssociálne práva - political rightspolitické práva - economic rightshospodárske práva - charter on human rightscharta ľudských práv - SaarlandSársko - atheismateizmus - satellitedružica - freedom of movementsloboda pohybu - job satisfactionuspokojenie z práce - anti-discriminatory measureopatrenia na boj proti diskriminácii - know-howknow-how - ethnic discriminationetnická diskriminácia - sexual freedomsexuálna sloboda - xenophobiaxenofóbia - equality between men and womenrovnaké práva mužov a žien - academic freedomakademická sloboda - right to developmentprávo na rozvoj - children's rightspráva detí - cruel and degrading treatmentkruté a ponižujúce zaobchádzanie - Schleswig-HolsteinŠlezvicko-Holštajnsko - child protectionochrana dieťaťa - crime against humanityzločin proti ľudskosti - retroactivity of a lawretroaktivita zákona - comparative lawkomparatívne právo - administrative scienceadministratívna veda - local legislationmiestna legislatíva - information scienceinformačná veda - civil liabilityobčianskoprávna zodpovednosť - contractual liabilityzmluvná zodpovednosť - behavioural sciencesbehaviorálne vedy - ownershipvlastníctvo - atlasatlas - soil scienceveda o pôde - privatisationprivatizácia - economicsekonómia - inheritancepozostalosť - legal scienceprávna veda - law of successiondedičské právo - time-sharingčasové vymedzenie spoluvlastníctva - easementslužobnosť - enjoyment of rightsvyužitie práva - legal domiciletrvalý pobyt - life sciencesvedy o živote - financial solvencyfinančná solventnosť - crime against individualszločin proti jednotlivcom - crime against propertyzločin proti majetku - illegal restraintnezákonné obmedzovanie osobnej slobody - physical sciencesfyzikálne vedy - political sciencepolitológia - customs fraudcolný podvod - applied sciencesaplikované vedy - defamationhanobenie - tax offencedaňový trestný čin - earth sciencesvedy o Zemi - imprisonmentodňatie slobody, - law relating to prisonsväzeňské právo - prisonerväzeň - social sciencesspoločenské vedy - alternative sentencealternatívny trest - conditional dischargepodmienečné prepustenie - confiscation of propertyzabavenie majetku - reduction of sentencezmiernenie trestu - transfer of prisonerspreradenie väzňov - prison systemväzenský systém - prison administrationväzenská správa - political splitpolitický rozkol - limitation of legal proceedingspremlčanie v právnom konaní - legal hearingpojednávanie - atmosphereatmosféra - schoolingškolské vzdelávanie - legal aidprávna pomoc - arrestzadržanie - judicial inquirysúdne dokazovanie - searchprehliadka - detention before trialväzba pred začatím procesu - rights of the defenceprávo na obhajobu - double-ballot voting systemdvojkolové hlasovanie - single-ballot systemjednokolové hlasovanie - list voting systemhlasovanie en bloc - EC action to establish liabilityES žaloba o určenie zodpovednosti - action by staffžaloba zamestnancov inštitúcií ES - reference to the EC Court of Justice for a preliminary rulingžiadosť Súdnemu dvoru ES o predbežné rozhodnutie - majority voting systemväčšinové hlasovanie - uninominal voting systemhlasovanie o každom kandidátovi - commercial courtobchodný súd - parliamentary sittingparlamentné zasadnutie - court of arbitrationarbitrážny súd - international courtmedzinárodný súd - fiscal courtfinančný súd - droughtsucho - legal adviserprávny poradca - lay magistratelaický sudca - maritime areamorská oblasť - threat to national securityohrozenie bezpečnosti štátu - banking secrecybankové tajomstvo - maritime surveillancenámorný dohľad - freedom of the seassloboda voľného mora - industrial secretpriemyselné tajomstvo - extra-atmospheric spacekozmický priestor - space property rightvlastnícke práva v kozme - professional secretslužobné tajomstvo - use of outer spacevyužívanie kozmického priestoru - UN SecretariatSekretariát OSN - foreign nationalcudzí štátny príslušník - residence permitpovolenie k trvalému pobytu - admission of aliensprijatie cudzincov - economic sectorhospodársky sektor - mixed marriagezmiešané manželstvo - primary sectorprimárny sektor - international law - national lawmedzinárodné právo - vnútroštátne právo - international economic lawmedznárodné hospodárske právo - administrative responsibilitysprávna zodpovednosť - public economic lawhospodárske právo verejné - quaternary sectorkvartérny sektor - EC Decisionrozhodnutie ES - EC Directivesmernica ES - secondary sectorsekundárny sektor - Community legal systemprávny systém Spoločenstva - secondary legislationsekundárna legislatíva - EAEC Directivesmernica ESAE - EC recommendationodporúčanie ES - tertiary sectorterciárny sektor - EC Regulationnariadenie ES - implementing RegulationUF vykonávacie nariadenie - EAEC opinionstanovisko ESAE - security of supplybezpečnosť dodávky - ECSC opinionstanovisko ESUO - opinion of the EC Court of Justicestanovisko Súdneho dvora ES - social-security harmonisationharmonizácia sociálneho zabezpečenia - job securityzabezpečenie pracovného miesta - EC external competencevonkajšie právomoci ES - EC Protocolprotokol ES - Merger TreatyZmluva o fúziách - transport safetybezpečnosť pri preprave - Single European ActJednotný Európsky akt - EC Accession TreatyZmluva o pristúpení k ES - product safetybezpečnosť výrobku - EAEC Joint UndertakingSpoločný podnik ESAE - EC CommissionKomisia ES - occupational safetybezpečnosť pri práci - EU relationsvzťahy Spoločenstva - ACP-EC Council of MinistersRada ministrov AKT-ES - nuclear safetyjadrová bezpečnosť - member of the EC Court of Justicesudca Súdneho dvora ES - European CommissionerEurópsky komisár - public safetyverejná bezpečnosť - EACEZS - road safetybezpečnosť na ceste - EC association agreementasociačná dohoda s ES - ACP-EC ConventionDohovor AKT-ES - social securitysociálne zabezpečenie - ACP-EC Committee of AmbassadorsVýbor veľvyslancov AKT-ES - ACP-EC Joint CommitteeSpoločný výbor AKT-ES - third Lomé Conventiontretí dohovor z Lomé - EURESEURES - EDFEDF - ESFESF - enlargement of the Unionrozšírenie Spoločenstva - housing allocationprideľovanie bývania - ryeraž - European UnionEurópska únia - history of Europedejiny Európy - chemical saltchemická soľ - European Union membershipčlenstvo v Európskej únii - LAESLAES - joint positionspoločný postoj - joint actionspoločný krok - Treaty on European UnionZmluva o Európskej únii - LAES countrieskrajiny LAES - European political cooperationEurópska politická spolupráca - EC competitionvýberové konanie v ES - selection of pupilsvýber žiakov - supplementary trade mechanismdoplnkový obchodný mechanizmus - risk preventionprevencia pred rizikami - natural hazardprírodné riziko - industrial hazardpriemyselné riziko - economic liberalismhospodársky liberalizmus - customs dutiescolné poplatky - customs inspectioncolná prehliadka - CCT dutiesclá JCS - seedosivo - weights and measuresváhy a miery - preserved productkonzervovaný výrobok - semi-metalpolokov - irradiationožiarenie - subsistence level incomepríjem na úrovni životného minima - personal weaponosobná zbraň - mealobilný šrot - patronagemecenášstvo - administrative competitionkonkurz do štátnej správy - public hearingverejné rokovanie - SenegalSenegal - separation of powersoddelené právomoci - psychoanalysispsychoanalýza - sericulturehodvábnictvo - visual artsvizuálne umenie - cultural pluralismkultúrny pluralizmus - customs and traditionszvyky a tradície - serviceslužba - architectural heritagearchitektonické dedičstvo - churchcirkev - anthemhymna - flagvlajka - after-sales servicepopredajný servis - literary and artistic propertyliterárny a umelecký majetok - alternative servicecivilná služba - aerodynamicsaerodynamika - thermodynamicstermodynamika - plasma physicsplazmová fyzika - laser physicslaserová fyzika - genetic engineeringgenetické inžinierstvo - paintingmaliarstvo - employment servicezamestnanecká služba - release on licenceprepustenie na čestné slovo - capital increasenavýšenie kapitálu - health servicezdravotnícka služba - agricultural situationpoľnohospodárska situácia - post office financial servicespoštové finančné služby - promulgation of a lawvyhlásenie zákona - financial interests of membersfinančný príjem člena parlamentu - Arab-African cooperationarabsko-africká spolupráca - free servicebezplatná služba - Euro-Arab cooperationeurópsko-arabská spolupráca - Commission Delegationdelegácia Komisie - Community controlkontrola Spoločenstva - principle of additionalityprincíp spolufinancovania - national servicevojenská služba - peripheral regionokrajový región - island regionostrovný región - most-favoured nationdoložka najvyšších výhod - payable serviceplatená služba - subsidiary budgetvedľajší rozpočet - postal servicepoštová služba - multilingual dictionaryviacjazyčný slovník - dictionary of abbreviationsslovník skratiek - public serviceverejná služba - encyclopaediaencyklopédia - thesaurustezaurus - periodical publicationperiodická publikácia - secret servicetajná služba - domestic wasteodpad z domácností - single-crop farmingmonokultúrne hospodárenie - social servicessociálne služby - newspapernoviny - sesamesezam - price increasenárast cien - parliamentary sessionschôdza parlamentu - SeychellesSeychely - IFCIFC - universityuniverzita - transport of animalspreprava zvierat - associative movementasociačné hnutie - SharjahSharjah - SicilySicília - stationing of forcesrozmiestnenie vojsk - parliamentary seatparlamentné kreslo - central office, head office, headquarters, home base, home office, main officeústredie spoločnosti - vacant seatvoľné kreslo - AustraliaAustrália - Sierra LeoneSierra Leone - traffic signsdopravné značky - pet foodkrmivo pre domáce zvieratá - SingaporeSingapúr - acid rainkyslý dážď - insurance claimpoistný nárok - town-planning professionpovolanie v urbanizme - documentary tooldokumentačný nástroj - non-woven fabricnetkaná textília - syrupsirup - Aegean IslandsEgejské ostrovy - Canary IslandsKanárske ostrovy - sisalsisal - Bureau of the EPPredsedníctvo EP - Presidentpredseda - seismologyseizmológia - Vice-Presidentpodpredseda - Secretary Generalgenerálny tajomník - institutional activityčinnosť inštitúcie - seat of Community institutionsídlo inštitúcie Spoločenstva - institutional reforminštitucionálna reforma - competence of the institutionprávomoc inštitúcie - EC situationsituácia ES - marital statusmanželský stav - space policykozmická politika - self-supplysebestačnosť - financial situationfinančná situácia - socialismsocializmus - organisationorganizácia - public limited companyverejná akciová spoločnosť - civil-law associationobčianskoprávne združenie - professional partnershipprofesijná obchodná spoločnosť - firm governed by commercial lawfirma upravovaná komerčným právom - mixed-ownership companyspoločnosť so zmiešaným vlastníctvom - investment companyinvestičná spoločnosť - company with share capitalspoločnosť s akciovým kapitálom - busautobus - consumer societyspotrebiteľská spoločnosť - partnershipspoločnosť - limited partnershipkomanditná spoločnosť - undisclosed partnershiptiché spoločenstvo - European companyeurópska spoločnosť - parent companymaterská spoločnosť - non-profit organisationnezisková organizácia - sociologysociológia - South Jutlandjužné Jutsko - silkhodváb - own consumptionvlastná spotreba - care of the disabledstarostlivosť o postihnutých - soya beansójové bôby - solventrozpúšťadlo - SomaliaSomálsko - sample surveyprehľad na základe vzorky - opinion pollvýskum verejnej mienky - sorghumcirok - self-determinationsebaurčenie - SudanSudán - sulphursíra - tenderingsúťažné konanie - source of informationzdroj informácií - source of aidzdroj pomoci - source of lawprameň práva - underdevelopmentnedostatočný rozvoj - by-productvedľajší produkt - agricultural by-productvedľajší produkt poľnohospodárstva - self-financingsamofinancovanie - milk by-productvedľajší mliečny výrobok - metal by-productvedľajší produkt výroby kovov - sub-proletariatsubproletariát - undernourishmentpodvýživa - underpopulationnedostatočné osídlenie - sub-contractingsubdodávka - self-managementriadiaca samospráva - breadwinnerživiteľ rodiny - price supportcenová podpora - farm price supportcenová podpora fariem - monetary supportmenová podpora - national sovereigntynárodná zvrchovanosť - product specialisationšpecializácia výroby - specialisation of tradešpecializácia obchodu - budgetary specificationrozpočtová špecifikácia - voluntary restraintdobrovoľné obmedzenie - building speculationšpekulácie s nehnuteľnosťami - SporadesSporady - sportšport - Sri LankaSrí Lanka - StabexStabex - price stabilitycenová stabilita - income stabilisationstabilizácia príjmu - economic stabilisationhospodárska stabilizácia - indoor livestock farmingstajňový chov hospodárskych zvierat - inter-professional agreementmedziodborová dohoda - automationautomatizácia - economic stagnationhospodárska stagnácia - experimental farmexperimentálna farma - statisticsštatistika - agricultural statisticspoľnohospodárska štatistika - Community statisticsštatistika Spoločenstva - population statisticsdemografická štatistika - fishing statisticsrybárska štatistika - motor carautomobil - economic statisticshospodárska štatistika - financial statisticsfinančná štatistika - industrial statisticspriemyselná štatistika - international statisticsmedzinárodná štatistika - national statisticsnárodná štatistika - official statisticsoficiálna štatistika - regional statisticsregionálna štatistika - status of Berlinštatút Berlína - status of Jerusalemštatút Jeruzalema - regulations for civil servantspredpisy pre štátnych zamestnancov - autonomysamospráva - staff regulationspredpisy pre zamestnancov - legal statusprávne postavenie - political statuspolitický štatút - occupational statusprofesijný status - social statusspoločenské postavenie - sterilisationsterilizácia - tax incentivedaňový stimul - stockzásoby - Community stockzásoby Spoločenstva - financial autonomyfinančná autonómia - economic contingency stockhospodárska rezerva - intervention stockintervenčná zásoba - surplus stockprebytkové zásoby - minimum stockminimálne zásoby - world stocksvetové zásoby - private stocksúkromný sklad - public stockverejný sklad - buffer stockpohotovostná zásoba - storageskladovanie - stockpiling of weaponsskladovanie zbraní - energy storageuskladnenie energie - storage of fooduskladnenie potravy - document storageuchovanie dokumentov - Greater Copenhagenveľká Kodaň - StorstroemStorstroem - agricultural structurepoľnohospodárska štruktúra - employment structureštruktúra zamestnanosti - company structureštruktúra spoločnosti - budget authorisationschválenie rozpočtu - economic structurehospodárska štruktúra - industrial structurespriemyselná štruktúra - institutional structureinštitucionálna štruktúra - social structuresociálna štruktúra - narcoticnarkotikum - carcinogenic substancekarcinogénna látka - dangerous substancenebezpečná látka - restrictive-practice authorisationschválenie obmedzujúceho postupu - export subsidyvývozná dotácia - food substitutepotravinová náhrada - transfer of farmsprevod fariem - branchpobočka - sugarcukor - white sugarbiely cukor - raw sugarsurový cukor - beet sugarrepný cukor - transport authorisationoprávnenie k preprave - cane sugartrstinový cukor - SwedenŠvédsko - votes castplatné hlasy - universal suffragevšeobecné volebné právo - suicidesamovražda - SwitzerlandŠvajčiarsko - SulawesiSulawesi - SumatraSumatra - utilised agricultural areapoľnohospodársky využívaná pôda - alternatenáhradník - additional dutydodatočné clo - information mediuminformačné médium - magnetic mediummagnetický nosič - job cutszrušovanie pracovných miest - abolition of customs dutieszrušenie colných poplatkov - supranationalitynadnárodnosť - over-exploitation of resourcesprečerpávanie zdrojov - wooded areazalesnená oblasť - area of holdingobhospodarovaná výmera - grasslandtrávny porast - main acreagezákladná výmera - deep-freezinghlboké zamrazovanie - breeder reactormnoživý reaktor - SurinamSurinam - overpopulationnadmerné osídlenie - monetary agreementmenová dohoda - motorwaydiaľnica - over-productionnadvýroba - market supervisiontrhový dohľad - suspension of aidpozastavenie pomoci - suspension of sentenceodklad výkonu trestu - suspension of customs dutiesdočasné zrušenie cla - SwazilandSvazijsko - silviculturesilvikultúra - AustriaRakúsko - SyriaSýria - SysminSysmin - banking systembankový systém - educational systemvzdelávací systém - farming systemsystém hospodárenia - information systeminformačný systém - management information systemriadiaci informačný systém - communications systemskomunikačné systémy - accounting systemúčtovný systém - cultivation systemsystém obrábania - AuvergneAuvergne - United Nations systemsystém OSN - information servicedokumentačný systém - electoral systemvolebný systém - European electoral systemeurópsky volebný systém - European accounting systemeurópsky účtovný systém - European Monetary SystemEurópsky menový systém - international monetary systemmedzinárodný menový systém - standardised accounting systemštandardizovaný účtovný systém - tobaccotabak - smokingfajčenie - TaiwanTchajwan - TanzaniaTanzánia - carpetkoberec - air freight ratesadzba prepravného v leteckej doprave - transportation tariffdopravná tarifa - customs tariffcolný sadzobník - common customs tariffJednotný colný sadzobník - railway tariffželezničná tarifa - advancezáloha - postal chargespoštové poplatky - tariff preferencecolná preferencia - passenger tariffsadzba cestovného - charges for use of infrastructurepoplatky za využitie infraštruktúry - bullbýk - self-sufficiency ratemiera sebstačnosti - exchange ratevýmenný kurz - preliminary draft budgetpredbežný návrh rozpočtu - VAT ratesadzba DPH - floating rateplávajúci kurz - central ratekurzový stred - representative ratereprezentatívny kurz - TawalTawal - assessment of pricesurčovanie cien - axle taxdaň z nápravy vozidla - export taxvývozná daň - import taxdovozná daň - stamp dutykolková daň - countervailing chargevyrovnávací poplatok - charge having equivalent effectpoplatok s rovnakým účinkom - producer co-responsibilityspoluzodpovednosť producenta - transit chargetranzitný poplatok - business taxživnostenská daň - fuel taxdaň z pohonných hmôt - civil aviationcivilné letectvo - vehicle taxdaň z vozidiel - ChadČad - CzechoslovakiaČeskoslovensko - cultivation techniqueskultivačné techniky - management techniquestechniky riadenia - building servicesvybavenosť stavieb - technologytechnológia - food technologypotravinárska technológia - military aircraftvojenské lietadlo - materials technologytechnológia materiálov - soft technologyjemná technológia - energy technologyenergetická technológia - intermediate technologyhraničná technológia - nuclear technologyjadrová technológia - oil technologyropná technológia - telecommunicationstelekomunikácie - facsimilefaksimile - remote sensingdiaľkový prieskum - poultry farmingchov hydiny - cable distributionkáblová distribúcia programov - telegraphtelegraf - telematicstelematika - phone, telephone, telephone settelefón, telefonický - telecasting, television, TV, videotelevízia - telextelex - evidencesvedecká výpoveď - rest perioddoba odpočinku - political tendencypolitické zameranie - European Monetary AgreementEurópska menová dohoda - aeroplane, airbus, aircraft, airplane, plane, runaboutlietadlo - mental stressstres - terms of tradevýmenné relácie - terminologyterminológia - building plotstavebný pozemok - industrial plotpriemyselný pozemok - abandoned landopustená pôda - agricultural landpoľnohospodárska pôda - State-owned landštátna pôda - uncultivated landneobrobená pôda - arable landorná pôda - opinionstanovisko - reclaimed landzúrodnená pôda - overseas territoryzámorské teritórium - terrorismterorizmus - ThailandThajsko - teačaj - therapeuticsliečba - thesiskandidátska práca - EC opinionstanovisko ES - ThessalyTesália - Western Thracezápadná Trákia - TimorTimor - East TimorVýchodný Timor - titaniumtitán - negotiable instrumentprevoditeľný cenný papier - ticketlístok - TogoTogo - TongaTonga - torturemučenie - TuscanyToskánsko - peatrašelina - mass tourismhromadný cestovný ruch - sunflowerslnečnica - EP opinionstanovisko EP - toxicologytoxikológia - drug addictionzávislosť na drogách - tractortraktor - Trade Expansion ActZákon o rozšírení obchodu - translationpreklad - EC TreatyZmluva o ES - ECSC TreatyZmluva o ESUO - EEC TreatyZmluva o EHS - EAEC TreatyZmluva o ESAE - Warsaw Pact countrieskrajiny Varšavskej zmluvy - milking machinedojace stroje - water treatmentúprava vody - information processingspracovanie informácií - word processingeditovanie textov - dataprocessingspracovanie údajov - ore processingspracovanie rudy - plant health treatmentochrana zdravia rastlín - financial transactionfinančná transakcia - transfer of businessespremiestnenie podniku - capital transferkapitálový transfer - transfer of pension rightsprevod práva na dôchodok - transfer of populationpresun obyvateľstva - technology transfertransfer technológie - oatsovos - food processingspracovanie potravín - Community transittranzit Spoločenstva - customs transitcolný tranzit - transliterationprepis - data transmissionprenos údajov - transfer of propertyprevod vlastníctva - abortioninterrupcia - air transportletecká doprava - combined transportkombinovaná doprava - energy transportpreprava energie - hinterland transportpreprava do vnútrozemia - carriage of goodspreprava tovarov - surface transportpovrchová doprava - carriage of passengerspreprava cestujúcich - public transportverejná doprava - illegal abortionnelegálna interrupcia - rail transportželezničná doprava - inland waterway transportvnútrozemská riečna doprava - private means of transportprostriedky individuálnej dopravy - intercontinental transportmedzikontinentálna doprava - inland transportvnútroštátna doprava - international transportmedzinárodná doprava - international road transportmedzinárodná cestná doprava - intra-Community transportdoprava v rámci Spoločenstva - maritime transportnámorná doprava - Abu DhabiAbu Dhabi - multifibre agreementdohoda o vláknach - therapeutic abortionterapeutická interrupcia - national transportnárodná doprava - cable transportkáblová doprava - pipeline transportpotrubná doprava - carriage for hire or rewardnájomná doprava - own-account transportpreprava na vlastný účet - means of public conveyanceprostriedky verejnej dopravy - regional transportregionálna doprava - road transportcestná doprava - school transportškolská doprava - semi-public transportpoloverejná doprava - transport under customs controlpreprava pod colnou kontrolou - underground transportpodzemná doprava - suburban transportprímestská doprava - land transportpozemná doprava - transfrontier transportcezhraničná doprava - urban transportmestská doprava - carrierprepravca - workpráca - home workingpráca doma - nitrogendusík - assembly line workpráca pri páse - full-time employmentzamestnanie na plný úväzok - part-time employmentzamestnanie na čiastkový úväzok - moonlightingpráca na čierno - team worktímová práca - night worknočná práca - child labourpráca detí - shift workpráca na smeny - schoolworkškolská práca - older workerstarší pracovník - clandestine workernelegálny pracovník - Community workerpracovník Spoločenstva - frontier workerprihraničný pracovník - worker with disabilitiespostihnutý pracovník - Baden-WürttembergBádensko-Würtembersko - manual workermanuálny pracovník - migrant workermigrujúci pracovník - seasonal workersezónny pracovník - social workersociálny pracovník - public worksverejné práce - cloverďatelina - BahamasBahamy - Trentino-Alto AdigeTrentino-Alto Adige - Treasuryštátna pokladnica - Trinidad and TobagoTrinidad a Tobago - triticaletritikale - BahrainBahrajn - bartervýmenný obchod - trusttrust - conduit, duct, hose, hose pipe, pipe, tube, tubingpotrubie, rura, trubica, trúbka, tuba - animal tuberculosistuberkulóza zvierat - tungstenvolfrám - TunisiaTunisko - turbineturbína - TurkeyTurecko - guardianshipporučníctvo - soft fruitbobuľové ovocie - TuvaluTuvalu - pipingpotrubie - VATDPH - CAEEUCAEEU - CAEEU countrieskrajiny CAEEU - BLEUBLEU - EECUEECU - WEU countrieskrajiny WEU - ITUITU - Umm Al QaiwainUmm Al Qaiwain - unanimityjednomyseľné hlasovanie - UNCRDUNCRD - UnescoUnesco - national unificationnárodné zjednotenie - WEUWEU - leaseprenájom - UASUAS - customs unioncolná únia - economic unionhospodárska únia - Economic and Monetary UnionHospodárska a menová únia - European Payments UnionEurópska platobná únia - Interparliamentary UnionMedziparlamentná únia - preferential agreementpreferenčná dohoda - business leaseobchodný prenájom - WAEMU countrieskrajiny Západoafrickej menovej únie - monetary unionmenová únia - UNIRUNIR - UnisistUnisist - UnitarUnitar - livestock unitstádo dobytka - farm leasezmluva o prenájme pôdy - UNRWAUNRWA - APPUAPPU - UPUUPU - uraniumurán - urbanisationurbanizácia - town planningurbanistické plánovanie - USSRZSSR - UruguayUruguaj - transport useružívateľ dopravy - price reductionzníženie cien - turnkey factorytováreň na kľúč - usufructužívacie právo - information useružívateľ informácií - use of aidvyužitie pomoci - use of watervyužitie vody - energy usevyužitie energie - land usevyužitie pôdy - peaceful use of energymierové využitie energie - UtrechtUtrecht - trade balanceobchodná bilancia - holidaydovolenka - vaccinevakcína - vaccinationočkovanie - cowkrava - suckler cowkojná krava - dairy cowdojná krava - Valle d'AostaValle d'Aosta - added valuepridaná hodnota - market capitalisationtrhová kapitalizácia - value of tradehodnota obchodu - balance-of-payments deficitdeficit platobnej bilancie - customs valuationcolná hodnota - securitiescenné papiere - vanadiumvanádium - VanuatuVanuatu - VaticanVatikán - calfteľa - vehiclevozidlo - air-cushion vehiclevznášadlo - two-wheeled vehiclejednostopové vozidlo - motor vehiclemotorové vozidlo - agricultural vehiclepoľnohospodárske vozidlo - electric vehicleelektrické vozidlo - vehicle on railskoľajové vozidlo - commercial vehicleúžitkové vozidlo - VejleVejle - VenetoVeneto - invisible trade balancebilancia neviditeľného obchodu - VenezuelaVenezuela - salepredaj - credit salepredaj na úver - door-to-door sellingpodomový predaj - retail sellingmaloobchodný predaj - discount salepredaj so zľavou - auction saleaukčný predaj - direct sellingpriamy predaj - wholesale sellingveľkoobchodný predaj - balance of paymentsplatobná bilancia - duty-free salebezcolný predaj - distance sellingzásielkový predaj - orchardovocný sad - auditingkontrola účtov - glasssklo - West of the Great Beltzápadný Great Belt - West Zealandzápadný Zealand - BaliBali - clothingodevy - meatmäso - beefhovädzie mäso - goatmeatkozie mäso - horsemeatkonské mäso - buffalo meatbyvolie mäso - vealteľacie mäso - poultrymeathydinové mäso - boned meatvykostené mäso - fresh meatčerstvé mäso - Balkan Peninsula, BalkansBalkán - sheepmeatovčie mäso - pigmeatbravčové mäso - ViborgViborg - Deputy Speaker of Parliamentpodpredseda parlamentu - victimobeť - civilian victimcivilné obete - war victimvojnová obeť - broadcast videographyvysielaný videotext - interactive videotexinteraktívny videotext - integration into employmentintegrácia do zamestnania - second ballotbalot - collective activitieskolektívne aktivity - business activitypredmet podnikania - politicspolitika - school lifeškolský život - social lifespoločenský život - Annam, Socialist Republic of Vietnam, Vietnam, Viet NamVietnam - vineyardvinohrad - townmesto - medium-sized townstredne veľké mesto - new townnové mesto - satellite townsatelitné mesto - winevíno - flavoured winearomatizované víno - white winebiele víno - local winemiestne víno - wine of superior qualityvýberové víno - table winestolové víno - bottled winefľaškové víno - fortified winealkoholizované víno - strippásovina - sparkling winešumivé víno - rosé wineružové víno - red winečervené víno - still winenešumivé víno - vinificationvínne kvasenie - sexual violencesexuálne motivované násilie - violencenásilie - government violencevládne násilie - political violencepolitické násilie - credit transferúverový transfer - BangladeshBangladéš - vitaminvitamín - viticulturevinohradníctvo - inland waterwayvnútrozemská vodná cesta - international waterwaymedzinárodná riečna doprava - expresswaymagistrála - bankbanka - country roadvidiecka cesta - urban roadmestská komunikácia - road services departmentcestné služby - theftkrádež - poultryhydina - African Development BankAfrická rozvojová banka - slaughtered poultryjatočná hydina - laying poultryhydinové nosnice - live poultryživá hydina - trade volumeobjem obchodu - trading volumeobjem obchodovania - votehlasovanie - blank ballot paperprázdne hlasovacie lístky - agricultural bankpoľnohospodárska banka - vote on a text as a wholehlasovanie o návrhu textu ako o celku - passage of a billhlasovanie o zákone - electronic votingelektronické hlasovanie - roll-call votehlasovanie podľa mien - invalid ballot paperneplatný hlasovací lístok - compulsory votingpovinné hlasovanie - advance votinganticipačné hlasovanie - postal votekorešpondenčné hlasovanie - proxy votezastúpenie pri hlasovaní - parliamentary votehlasovanie parlamentu - central bankcentrálna banka - preferential votingpreferenčné hlasovanie - open ballotverejné hlasovanie - secret ballottajné hlasovanie - travelcestovanie - inclusive tourzájazd - group travelskupinové cestovanie - volcanologynáuka o sopkách a sopečných javoch - agricultural advisory servicesslužby poradenstva v poľnohospodárstve - Wallis and FutunaWallis a Futuna - yoghourtjogurt - commercial bankkomerčná banka - YemenJemen - former South Yemenbývalý Južný Jemen - Yorkshire and HumbersideYorkshire a Humberside - YugoslaviaJuhoslávia - Democratic Republic of CongoZair - ZambiaZambia - ZeelandZeeland - ZimbabweZimbabwe - zinczinok - cooperative bankdružstevná banka - arid zonepásmo sucha - climatic zoneklimatické pásmo - residential areaobytná zóna - catch areaoblasť výlovu - free-trade areazóna voľného obchodu - fishing arearybolovná oblasť - exclusive economic zonevýhradná hospodárska zóna - equatorial zonerovníkové pásmo - free zonebezcolná zóna - SALT Agreementdohoda SALT - investment bankinvestičná banka - frigid zonestudené pásmo - humid zonevlhké pásmo - currency areamenová oblasť - pedestrian zonepešia zóna - polluted areaznečistená oblasť - protected areachránená oblasť - disaster areaoblasť postihnutá pohromou - subtropical zonesubtropické pásmo - suburban areapredmestská oblasť - tariff zonetarifná zóna - development bankrozvojová banka - temperate zonemierne pásmo - tropical zonetropické pásmo - urban areamestská zóna - zoologyzoológia - land bankpozemková banka - World BankSvetová banka - people's bankľudová banka - private banksúkromná banka - public bankštátna banka - BarbadosBarbados - sectoral agreementodvetvová dohoda - price listcenník - bartyč - low paynízka mzda - databasedatabáza - military basevojenská základňa - BasilicataBasilicata - Lower Normandydolná Normandia - Lower SaxonyDolné Sasko - TABTAB - vesselplavidlo - commodity agreementkomoditná dohoda - fishing vesselrybárske plavidlo - tankercisternová loď - buildingbudova - pleasure craftvýletné plavidlo - industrial buildingpriemyselná budova - public buildingúradná budova - BavariaBavorsko - tariff agreementcolná dohoda - fine artskrásne umenie - EIBEIB - BelgiumBelgicko - regions and communities of Belgiumregióny a spoločenstvá Belgicka - BelizeBelize - profitzisk - aid recipientprijímateľ pomoci - Benelux, Benelux countriesBenelux - Benelux countrieskrajiny Beneluxu - BeninBenin - BerlinBerlín - BermudaBermudy - nutritional needsvýživové potreby - housing needpotreba bývania - manpower needspotreba pracovnej sily - population growthprírastok počtu obyvateľov - water requirementspožiadavky na vody - fodderkrmivo - financial requirementsfinančné požiadavky - concretebetón - fodder beetkŕmna repa - sugar beetcukrová repa - BEUCBEUC - buttermaslo - vegetable butterrastlinné maslo - BhutanBhután - increase in productionzvýšenie výroby - bibliographybibliografia - libraryknižnica - children's librarydetská knižnica - national librarynárodná knižnica - public libraryverejná knižnica - scientific libraryvedecká knižnica - university libraryuniverzitná knižnica - bicameral systemdvojkomorový systém - IDBIDB - acculturationakulturácia - slumslum - IBEIBE - common landspoločná pôda - cultural objectkultúrny objekt - consumer goodsspotrebný tovar - durable goodstovary dlhodobej spotreby - non-durable goodstovary krátkodobej spotreby - social well-beingsociálny blahobyt - chargeobvinenie - beerpivo - balance sheetsúvaha - supply balance sheetbilancia dodávok - energy auditenergetický audit - social auditsociálny audit - biochemistrybiochémia - bioconversionbiologická konverzia - biodegradabilitybiologická rozložiteľnosť - bioenergybioenergia - biogasbioplyn - biographyživotopis - biologybiológia - biomassbiomasa - biospherebiosféra - two-party systemsystém dvoch politických strán - bipolarisationbipolarizácia - MyanmarMjanmarsko - purchasenákup - biscuit factorypečiváreň - bismuthbizmut - wheatpšenica - durum wheatpšenica tvrdá - common wheatpšenica obecná - price freezezmrazenie cien - beef animalvôl - fuel woodpalivové drevo - wood for constructionstavebné drevo - credit purchasenákup na úver - afforestationzalesňovanie - beveragenápoj - alcoholic beveragealkoholický nápoj - non-alcoholic beveragenealkoholický nápoj - BoliviaBolívia - treasury billpokladničná poukážka - BonaireBonaire - interest-rate subsidydotácia úrokovej sadzby - knitted and crocheted goodspletený a háčkovaný tovar - intervention buyingintervenčné nákupy - BorneoBorneo - BornholmBornholm - botany, phytologybotanika - BotswanaBotswana - Buddhismbudhizmus - bakerypekáreň - BurgundyBurgundsko - commodities exchangekomoditná burza - cattledobytok - acidkyselina - Province of Flemish Brabantprovincia Flámsky Brabant - North Brabantseverný Brabant - Province of Walloon Brabantprovincia Valónsky Brabant - BremenBrémy - Brasil, Brazil, Federative Republic of BrazilBrazília - BrittanyBretónsko - patentpatent - European patentEurópsky patent - BISBIS - inorganic acidanorganická kyselina - brominebróm - brucellosisbrucelóza - noisehluk - BruneiBrunej - budgetrozpočet - Community budgetrozpočet Spoločenstva - national budgetnárodný rozpočet - defence budgetrozpočet na obranu - extraordinary budgetmimoriadny rozpočet - organic acidorganická kyselina - household budgetrodinný rozpočet - ECSC operating budgetprevádzkový rozpočet ESUO - advertising budgetrozpočet na reklamu - amending budgetopravný rozpočet - European social budgeteurópsky sociálny rozpočet - supplementary budgetdoplnkový rozpočet - inclusion in the budgetzačlenenie do rozpočtu - BulgariaBulharsko - ballot paperhlasovací lístok - steeloceľ - information centreinformačná kancelária - polling stationvolebná miestnosť - bureau of parliamentúrad parlamentu - political executivevedenie strany - administrative formalitiesadministratívne formality - office automationkancelárska automatizácia - butter oilmaslový olej - shadow cabinettieňový kabinet - AbruzziAbruzzi - AzoresAzory - maritime cabotagemorská kabotáž - cocoakakao - land registerregister pôdy - executivevedúci výkonný pracovník - managermanažér - EC language servicejazyková služba ES - ACP countrieskrajiny AKP - middle managementstredný manažment - senior managementvedenie podniku - CMEARVHP - CMEA countrieskrajiny RVHP - coffeekáva - savings banksporiteľňa - mortgage bankhypotekárna banka - CalabriaCalabria - costingkalkulácia nákladov - acquisition of propertynadobudnutie majetku - planning of the school yearplánovanie školského roka - CameroonKamerun - marketing yeartrhový rok - election campaignvolebná kampaň - CampaniaCampania - campingkempovanie - CanadaKanada - Panama CanalPanamský prieplav - learningučenie - cancerrakovina - candidatekandidát - sugar canecukrová trstina - CAOCAO - Cape VerdeKapverdské ostrovy - document acquisitionzískanie dokumentov - capacity to exercise rightsspôsobilosť na výkon práv - carrying capacityprepravná nosnosť - capacity to contractspôsobilosť uzavrieť zmluvu - capacity to have rights and obligationsspôsobilosť k právam a povinnostiam - vetoveto - consultation procedurekonzultačné konanie - ministryministerstvo - treasurerkvestor - locally elected representativemiestny poslanec - autonomous communityautonómne spoločenstvo - regional governmentregionálne orgány štátnej správy - colonialismkolonializmus - scientific exchangevedecká výmena - production capacityvýrobná kapacita - military sanctionsvojenské sankcie - international voluntary workerdobrovoľník medzinárodnej pomoci - West Bank questionotázka západného brehu Jordánu - Community law - national lawprávo Spoločenstva - národné právo - EP delegationdelegácia EP - ESC opinionstanovisko HSV - European civil serviceEurópska verejná služba - EP assentsúhlas EP - ACP-EC Joint AssemblySpoločné zhromaždenie AKT-ES - President of the EPPredseda EP - Vice-President of the EPPodpredseda EP - Quaestor of the EPkvestor EP - judgment of the EC Courtrozsudok súdu ES - anti-European movementprotieurópske hnutie - Structural Fundsštrukturálne fondy - labour tribunalpracovný súd - storage capacityskladová kapacita - barristeradvokát - repentanceľútosť - contiguous zonepobrežné vody - surveillancesledovanie - appeals by private individualsodvolania súkromných osôb - economic situationhospodárska situácia - factor of productionvýrobný faktor - growth pointbod rastu - integrated development programmeprogram integrovaného rozvoja - IMPIMP - North-South tradeobchod medzi Severom a Juhom - transport capacityprepravná kapacita - speculative fundsšpekulatívne prostriedky - public financingverejné financovanie - harmonisation of pricesharmonizácia cien - capital marketkapitálový trh - venture capitalrizikový kapitál - EC general budgetvšeobecný rozpočet ES - maternity, motherhoodmaterský, materstvo - cultural prizecena kultúry - legal capacityspôsobilosť na právne úkony - Anglicanismanglikánstvo - Catholicismkatolicizmus - Orthodoxypravoslávie - Protestantismprotestantstvo - leisure parkzábavný park - catering professionpovolanie v gastronómii - Mafiamafia - bio-ethicsbioetika - secret societytajná spoločnosť - regional cultureregionálna kultúra - AIDSAIDS - price of landcena pôdy - open universityotvorená univerzita - education budgetrozpočet školstva - educational exchangeštudijná výmena - EurydiceEurydice - recognition of studiesuznávanie štúdií - press undertakingtlačový podnik - Teletexteletext - data protectionochrana údajov - interactive networkinteraktívna sieť - film productionfilmová tvorba - programmes industryprogramový priemysel - audio-visual co-productionaudiovizuálna koprodukcia - audio-visual programmeaudiovizuálny program - audio-visual productionaudiovizuálna produkcia - information technologyinformačná technológia - high-definition televisiontelevízia s vysokým rozlíšením - video communicationsvideokomunikácia - audio-visual communications policyaudiovizuálna komunikačná politika - audio-visual piracyaudiovizuálne pirátstvo - European audio-visual areaEurópska audiovizuálny priestor - free movement of programmesvoľný pohyb programov - communications tariffkomunikačná sadzba - law relating to informationzákon týkajúci sa informácií - legal data processingspracovanie právnych údajov - downloadingsťahovanie údajov - programming languageprogramovací jazyk - machine translationstrojový preklad - self-sufficiency in energysebestačnosť v energii - industrial capitalpriemyselný kapitál - cooperation procedurepostup spolupráce - transfer of competenceprenos kompetencií - business start-upzapočatie činnosti podniku - services companypodnik služieb - temporary employment agencysprostredkovateľňa dočasnej práce - video display unit workpráca s počítačovou zobrazovacou jednotkou - road cabotagecestná kabotáž - waterway transportriečna doprava - ship canalnámorný prieplav - cross-channel connectionspojenie cez kanál La Manche - national tariffnárodná sadzba - international tariffmedzinárodná sadzba - road transport tariffsadzba cestnej prepravy - space navigationvesmírna navigácia - administrative measureadministratívne opatrenie - share capitalakciový kapitál - forest conservationzachovanie lesa - Tyrrhenian SeaTyrrhénske more - Adriatic SeaJadranské more - Ligurian SeaLigúrske more - Aegean SeaEgejské more - Ionian SeaJónske more - fight against insectsboj proti hmyzu - land restructuringreštrukturalizácia pôdneho fondu - insecticideinsekticíd - fishing regulationsrybolovné predpisy - fishing controlsrybárska kontrola - capital cityhlavné mesto - perennial vegetableviacročná zelenina - fresh productčerstvý produkt - quality standardnorma kvality - safety standardbezpečnostná norma - technical standardtechnická norma - COSTCOST - research and developmentvýskum a vývoj - space researchkozmický výskum - space technologyvesmírna technológia - foreign capitalzahraničný kapitál - synthetic rubbersyntetický kaučuk - natural rubberprírodný kaučuk - railway industryvýroba koľajových vozidiel - charcoaldrevné uhlie - luxury products industrypriemysel luxusných výrobkov - Autonomous Province of Bolzanoautonómna provincia Bolzano - Autonomous Province of Trentoautonómna provincia Trento - CEPTCEPT - INCBINCB - UN HabitatHabitat OSN - EC servantszamestnanci ES - goatkoza - by-catchvedľajší úlovok - authorised catchschválený výlov - catch of fishvýlov rýb - catch by speciesvýlov podľa druhov - total catchcelkový výlov - Community actakt Spoločenstva - Caribbean IslandsKaribské ostrovy - coal by-products industrychémia uhoľných produktov - carbonuhlík - motor fuelmotorové palivo - carcassjatočný trup - CaricomCaricom - Caricom countrieskrajiny Caricom - distribution of schoolssieť škôl - cartelkartel - commercial transactionobchodná transakcia - cartographykartografia - cash flowcash flow - criminal recordtrestný register - cataloguingkatalogizácia - CataloniaKatalánsko - cataloguekatalóg - socio-professional categorysocioprofesijná kategória - electoral depositvolebná kaucia - conference proceedingskonferenčné postupy - ITCITC - SPCSPC - adult female, dame, daughter of Eve, womanženský - manmuž - CIDCID - EU countrykrajiny EU - ECACECAC - CEAECEAE - CEAOCEAO - ionising radiationionizujúce žiarenie - sodiumsodík - metalworkingopracovanie kovov - rare gasvzácny plyn - deathsmrť - organ transplanttransplantácia orgánu - blood transfusiontransfúzia krvi - metal wastekovový odpad - Community trunk routehlavná trasa Spoločenstva - custodyprávo dozoru - youth exchange schemeschéma výmenných pobytov mladých - fundamental particlezákladná častica - atomatóm - analytical chemistryanalytická chémia - spectrometryspektrometria - CEAO countrieskrajiny CEAO - cytologycytológia - calciumvápnik - medical diagnosislekárska diagnóza - nuclear medicinejadrové lekárstvo - medical examinationlekárske vyšetrenie - member of the EC Court of Auditorsčlen Účtovného dvora ES - building safetybezpečnosť výstavby - European Environment AgencyEurópska agentúra životného prostredia - guidepríručka - European symboleurópsky symbol - official languageúradný jazyk - accident in the homeúraz doma - Community programmeplán Spoločenstva - tropical foresttropický les - personal effectsosobné vlastníctvo - fourth Lomé Conventionštvrtý dohovor z Lomé - electromagnetic interferenceškodlivosť elektromagnetického žiarenia - wavebandvlnové pásmo - mercenaryžoldnier - commemorationspomienková slávnosť - twinningdružba - driving instructionvýučba riadenia vozidiel - performance drugsvýkonnostné drogy - European Convention on Human RightsEurópsky dohovor o ľudských právach - ECSCESUO - EC Court of First InstanceSúd prvého stupňa ES - retirement conditionspodmienky odchodu do dôchodku - internal Community frontiervnútorné hranice Spoločenstva - camping vehicleobytný príves - anti-dumping measureantidumpingové opatrenie - impact of information technologydopad informatiky - disclosure of informationsprístupnenie informácií - military interventionvojenský zásah - export of wastevývoz odpadu - development workerpomocník v rozvojovej krajine - radiobiologyrádiobiológia - absenteeismabsentérstvo - papal actpápežská listina - ECOWASECOWAS - CedefopCedefop - European CommunityEurópske spoločenstvo - EAECESAE - unmarried personosoba bez manželského zväzku - cellulosecelulóza - ECMTECMT - censorshipcenzúra - Central African RepublicStredoafrická republika - nuclear power stationjadrová elektráreň - centralisation of informationcentralizácia informácií - CentreCentre - shopping centrenákupné centrum - EAEC Joint Research CentreSpoločné výskumné stredisko ESAE - computer centrepočítačové centrum - documentation centredokumentačné centrum - political centrepolitický stred - on line data servicedatabankové servisné centrum - ceramicskeramika - cerealsobilniny - food cerealspotravinárske obilniny - shareakcia - fodder cerealskŕmne obilniny - cereals of bread-making qualityobilniny na výrobu chleba - CERNCERN - ESROESRO - certificate of originosvedčenie o pôvode - movement certificateosvedčenie o pohybe tovaru - health certificatezdravotné osvedčenie - ETUCETUC - legal actionžaloba - cessation of tradingukončenie obchodovania - cessation of farmingukončenie hospodárenia - suspension of paymentspozastavenie platieb - cease-fireprímerie - chamber of commerce and industryobchodná a priemyselná komora - directly-elected chamberpriamo volená snemovňa - federal chamberfederálna snemovňa - parliamentary chamberkomora parlamentu - champagnešampanské - Champagne-ArdenneChampagne-Ardenne - social changesociálna zmena - technological changetechnologická zmena - hempkonope - chaptalisationdosládzanie - coaluhlie - coal miningťažba uhlia - axle weighttlak na nápravu - shareholderakcionár - dependantvyživovaná osoba - payloadužitočné zaťaženie - loadnáklad - Havana CharterHavanská charta - United Nations CharterCharta Spojených národov - European Social CharterEurópska sociálna charta - huntinglov - boilerkotol - access to Community informationprístup k informáciám Spoločenstva - access to the courtsprístup k súdom - ATP Agreementdohoda ATP - EC trade agreementobchodná dohoda ES - EC cooperation agreementdohoda o spolupráci ES - Schengen AgreementSchengenská dohoda - European Association AgreementEurópska dohoda o pridružení - EC interim agreementpredbežná zmluva ES - interinstitutional agreementdohoda medzi orgánmi - mixed agreementzmiešaná dohoda - electricity storage devicezásobník elektrickej energie - Community acquisacquis Spoločenstva - associated action for damagespridružená žaloba o odškodnenie - Community actionkrok Spoločenstva - civil proceedingsobčianskoprávna žaloba - criminal proceedingstrestnoprávne konanie - civil liability proceedingskonanie o občianskoprávnu zodpovednosť - public prosecutiontrestné stíhanie - Community activityčinnosť Spoločenstva - adaptation of financial perspectivesúprava finančných prognóz - accession to an agreementpristúpenie k dohode - administration of the Institutionsspráva orgánov - displayzobrazenie - Portuguese-speaking Africaportugalsky hovoriaca Afrika - sub-Saharan Africasubsaharská Afrika - European Agency for the Evaluation of Medicinal ProductsEurópska agentúra pre hodnotenie liečebných produktov - European Agency for Safety and Health at WorkEurópska agentúra bezpečnosti a zdravia pri práci - physical aggressionfyzický útok - parking areaparkovacia plocha - NAFTANAFTA - allergyalergia - embassyveľvyslanectvo - town and country planningplánovanie rozvoja mesta a vidieka - former GDRbývalá NDR - former USSRbývalý ZSSR - seniorityslužobný vek - former socialist countriesbývalé socialistické krajiny - EnglandAnglicko - fur-bearing animalkožušinové zviera - gas applianceplynové zariadenie - information technology applicationsaplikácie informačných technológií - deepening of the European Unionďalší rozvoj Spoločenstva - Atlantic ArcAtlantický oblúk - archipelagosúostrovie - ArmeniaArménsko - SAARCSAARC - liftvýťah - Central Asiastredná Ázia - parliamentary assemblyparlamentné zhromaždenie - administrative autonomyautonómna správa - market approvalpovolenie na predaj - preliminary draft EC budgetpredbežný návrh rozpočtu ES - combat aircraftbojové lietadlo - AzerbaijanAzerbajdžan - European Central BankEurópska centrálna banka - legal basisprávny základ - Rhine Valleyúdolie Rýna - BelarusBielorusko - net recipientčistý príjemca - EBRDEBOR - dual-use goodtovar dvojakého použitia - animal welfarestarostlivosť o blaho zvierat - biodiversitybiologická diverzita - biotopebiotop - money launderingpranie špinavých peňazí - cleaning industryčistiareň - tropical woodtropické drevo - bomberbombardovacie lietadlo - Bosnia-HerzegovinaBosna a Hercegovina - BrandenburgBrandenbursko - air cabotageletecká kabotáž - Community support frameworkpodporný rámec Spoločenstva - scientific calculationvedecký výpočet - timetable for EMUčasový harmonogram pre EMÚ - professional careerprofesijná kariéra - expansion cardexpanzná karta - audio cassetteaudio kazeta - NACCNACC - CISSNŠ - quality control circlecyklus kontroly kvality - Community certificationosvedčovanie Spoločenstva - climate changezmena podnebia - change of political systemzmena politického režimu - EC Charter of the Fundamental Social Rights of WorkersCharta ES o základných sociálnych právach pracovníkov - European charterEurópska charta - international chartermedzinárodná charta - surgeonchirurg - cemeterycintorín - aggravating circumstancespriťažujúce okolnosti - mitigating circumstancespoľahčujúce okolnosti - European citizenshipEurópske občianstvo - unfair terms of contractzmluvné ustanovenie proti dobrým mravom - contract termszmluvné podmienky - opt-out clauseustanovenie o výnimkách - COCOMCOCOM - civil codeobčiansky zákonník - penal codetrestný zákonník - codification of Community lawkodifikácia práva Spoločenstva - economic and social cohesionhospodárska a sociálna súdržnosť - hairdressing and beauty carekaderníctvo a kozmetika - local authoritymiestny orgán - regional authorityregionálny orgán - heatingvykurovanie - EEA Joint CommitteeSpoločný výbor EHP - EEA Joint Consultative CommitteeSpoločný poradný výbor EHP - EC management committeeRiadiaci výbor ES - EC regulatory committeeRegulačný výbor ES - Committee of the RegionsVýbor regiónov - EC joint committeeSpoločný výbor ES - EEA joint parliamentary committeeSpoločný parlamentný výbor EHP - comitologykomitológia - trade in organsobchod s orgánmi - art tradeobchod s umeleckými predmetmi - Flemish Communityflámska komunita - French-speaking Communityfrancúzsky hovoriaca komunita - German-speaking Communitynemecky hovoriaca komunita - communities of Belgiumspoločenstvá Belgicka - powers of the EPprávomoci EP - powers of the EC Institutionsprávomoci orgánov ES - computer assisted designpočítačom podporovaný design - employers' confederationkonfederácia zamestnávateľov - trade union confederationodborová konfederácia - European conferenceeurópska konferencia - EC Intergovernmental ConferenceMedzivládna konferencia ES - international conferencemedzinárodná konferencia - International Labour ConferenceMedzinárodná konferencia práce - tripartite conferencekonferencia tripartity - ethnic conflictetnický spor - leave for political activitiespolitické prázdniny - Gulf Cooperation CouncilRada spolupráce štátov Perzského zálivu - EEA CouncilRada EHP - consultancyporadenstvo - deposit on a polluting productzáruka za znečisťujúci výrobok - consolidation of Community lawkonsolidácia práva Spoločenstva - consulatekonzulát - administrative contractsprávna zmluva - financial compensation of an agreementfinančná kompenzácia za dohodu - net contributorčistý prispievateľ - GNP contributionpríspevok z HDP - border controlhraničná kontrola - control of State aidkontrola štátnej pomoci - monitoring of exportsmonitoring vývozov - EC Intergovernmental ConventionMedzivládny dohovor ES - cooperation in home affairsspolupráca v záležitostiach vnútra - customs cooperationcolná spolupráca - environmental cooperationspolupráca v oblasti životného prostredia; - EC intergovernmental cooperationmedzivládna spolupráca ES - EC interinstitutional cooperationspolupráca medzi orgánmi ES - inter-parliamentary cooperationmedziparlamentná spolupráca - EU judicial cooperationsúdna spolupráca v EÚ - police cooperationpolicajná spolupráca - EU police cooperationpolicajná spolupráca EÚ - housing cooperativebytové družstvo - coordination of financingkoordinácia financovania - coordination of EMU policieskoordinácia politík EMÚ - Horn of AfricaAfrický roh - European army corpsEurópske armádne zbory - COSACCOSAC - claimpohľadávka - organised crimeorganizovaný zločin - eligibility criteriakritériá nároku na financie - convergence criteriakritériá zbližovania - Croatia, Hrvatska, Republic of CroatiaChorvátsko - overlapping of incomesúbežný príjem - cyclonecyklón - tax returndaňové priznanie - declaration of Community interestprehlásenie záujmu Spoločenstva - public statementverejné prehlásenie - publishing deadlinevydavateľská lehota - insider tradinginsider trading, nezákonné využívanie informácií v obchodnom styku - environmental offencetrestný čin proti životnému prostrediu - sexual offencesexuálne motivovaný trestný čin - product designationoznačenie výrobku - withdrawal from an agreementodstúpenie od dohody - agricultural expenditurepoľnohospodársky výdavok - Community expenditurevýdavok Spoločenstva - EC administrative expenditureadministratívny výdavok ES - EC research expenditurevýskumný výdavok ES - EC operational expenditureprevádzkový výdavok ES - structural expenditureštrukturálny výdavok - derogation from Community lawderogácia z práva Spoločenstva - debtdlh - customs debtcolný dlh - second stage of EMUdruhá etapa EMÚ - duties of civil servantspovinnosti štátnych zamestnancov - social dialoguesociálny dialóg - Community social dialoguesociálny dialóg Spoločenstva - dissemination of Community informationrozširovanie informácií Spoločenstva - EC budgetary disciplinerozpočtová disciplína ES - military disciplinevojenská disciplína - discrimination on the basis of nationalitydiskriminácia na základe štátnej príslušnosti - anti-pollution devicezariadenie proti znečisťovaniu - medical datalekárske údaje - personal dataosobné údaje - right of actionprávo podať žalobu - right of asylumprávo na azyl - law of obligationszáväzkové právo - regional lawregionálny zákon - rights of civil servantspráva štátnych zamestnancov - screenobrazovka - private ECUsúkromné ECU - education of young offendersvzdelávanie mladých delikventov - workers' stock ownershipzamestnanecké vlastníctvo kmeňových akcií - greenhouse effectskleníkový efekt - drafting of Community lawpríprava práva Spoločenstva - regional electionregionálne voľby - embryo and foetuszárodok a plod - use of languagespoužívanie jazykov - military trainingvojenský výcvik - EC Institutional balanceinštitucionálna rovnováha v ES - protective equipmentochranné vybavenie - computer equipmentpočítačová technika - pressure equipmenttlakové zariadenie - thermal equipmenttepelné zariadenie - miscarriage of justicejustičný omyl - EritreaEritrea - European Economic AreaEurópsky hospodársky priestor - EstoniaEstónsko - drawing up of the Community budgetzostavovanie rozpočtu Spoločenstva - non-secular Statenesekularizovaný štát - rule of lawprávny štát - federal Statefederatívny štát - Islamic Stateislamský štát - secular Statesekularizovaný štát - unitarian Stateunitárny štát - comparative studyporovnávacia štúdia - case studyprípadová štúdia - citizens' Europeobčianska Európa - EuropolEuropol - carrying out of sentencevýkon trestu - professional experienceprax v profesii - expert's report ordered by a courtznalecký posudok nariadený súdom - extremismextrémizmus - computer assisted manufacturingpočítačom podporovaná výroba - facilities for the disabledpomôcky pre telesne postihnutých - FlevolandFlevoland - international civil servicemedzinárodné verejné funkcie - international civil servantzamestnanec medzinárodnej organizácie - operation of the Institutionsčinnosť orgánov - European Training FoundationEurópska vzdelávacia nadácia - Cohesion FundKohézny fond - Council of Europe fundFond Rady Európy - European Investment FundEurópsky investičný fond - office supplieskancelárske potreby - tax-free allowanceobnos nepodliehajúci zdaneniu - fraud against the Communitypodvod proti Spoločenstvu - external frontier of the Communityvonkajšie hranice Spoločenstva - greenhouse gasskleníkový plyn - geneticsgenetika - GeorgiaGruzínsko - gypsyRóm - hunger strikehladovka - Visegrad countriesVišegrádske krajiny - Group of Twenty-FourSkupina 24 - association of local authoritieszdruženie miest a obcí - European Economic Interest GroupingEurópske ekonomické záujmové združenie - sexual harassmentsexuálne obťažovanie - combat helicopterbojový vrtuľník - ancient historystaroveká história - contemporary historysúčasné dejiny - medieval historyhistória stredoveku - modern historymoderné dejiny - historical accounthistorický prehľad - trading hoursprevádzková doba - cultural identitykultúrna identita - FIFGFNRP - imageimage - diplomatic immunitydiplomatická imunita - economic infrastructurehospodárska infraštruktúra - Community initiativeiniciatíva Spoločenstva - European growth initiativeeurópska iniciatíva hospodárskeho rastu - insecthmyz - launch facilityodpaľovacie zariadenie - plumbing equipmentsanitárna inštalácia - European Institute of Public AdministrationEurópsky inštitút verejnej správy - European Monetary InstituteEurópsky menový inštitút - EEA joint institutionSpoločný orgán EHP - economic instrument for the environmentekonomický nástroj ochrany životného prostredia - bad weathernepriaznivé počasie - systems interconnectionsystémové prepojenie - collective interestspoločný záujem - interest in bringing an actionzáujem o podanie žaloby - boarding schoolinternátna škola - InterpolInterpol - food poisoningotrava skazenými potravinami - JewŽid - courts and tribunalssúdy a tribunály - constitutional courtústavný súd - KazakhstanKazachstan - KyrgyzstanKirgizsko - KosovoKosovo - eco-labeloznačenie o ekologickosti - lakejazero - mother's milkmaterské mlieko - launch vehiclenosná raketa - European languageeurópsky jazyk - minority languagemenšinový jazyk - non-European languagemimoeurópsky jazyk - regional languageregionálny jazyk - living languageživý jazyk - disc drivedisketová mechanika - LatviaLotyšsko - liberalisation of the marketliberalizácia trhu - freedom of the skiesvoľnosť vzdušného priestoru - LithuaniaLitva - hiringnájom - organic lawzákladný zákon - dividing up of landparcelácia - Former Yugoslav Republic of MacedoniaMacedónsko-Skopje - congenital diseasevrodená choroba - nutritional diseasenutričná choroba - skin diseasekožná choroba - blood diseasekrvné ochorenie - gastrointestinal diseaseochorenie tráviaceho traktu - neurological diseaseneurologické ochorenie - endocrine diseaseochorenie žliaz s vnútorným vylučovaním - sexually transmitted diseasepohlavne prenosné choroby - wild mammalvoľne žijúce cicavce - sporting eventšportové podujatie - military manoeuvresvojenské cvičenia - services contractzmluva na dodávku služieb - EC conformity markingoznačenie zhody ES - marsupialvačkovec - material of animal originmateriál živočíšneho pôvodu - EMS exchange-rate mechanismkurzový mechanizmus EMS - Mecklenburg-West PomeraniaMeklenbursko-západné Pomoransko - standard agreement health caredohoda o štandardnej zdravotníckej starostlivosti - forensic medicinesúdne lekárstvo - over-the-counter drugvoľné predajný liek - veterinary drugveterinárne liečivá - Caspian SeaKaspické more - Black SeaČierne more - Red SeaČervené more - MercosurMercosur - national implementing measurenárodné implementačné opatrenie - microorganismmikroorganizmus - aquatic environmentvodné prostredie - marine environmentmorské prostredie - minerbaník - fact-finding missionzisťovacia misia - modemmodem - Crna Gora, MontenegroČierna Hora - monumentpamiatka - political moralitypolitická morálka - negotiation of an EC agreementrokovanie o dohode ES - Uruguay RoundUruguajské kolo - Combined NomenclatureKombinovaná nomenklatúra - drugs classificationzoznam liečiv - non-proliferation of armsnešírenie zbrojenia - environmental standardekologická norma - new type of employmentnový typ zamestnania - observerpozorovateľ - European Monitoring Centre for Drugs and Drug AdditionEurópske stredisko kontroly liečiv - Community Trademark OfficeÚrad Spoločenstva pre ochranné známky - birdvták - EU cooperation bodyorgán spolupráce EÚ - decision-making bodyrozhodovací orgán - EC joint bodyspoločný orgán ES - organisation of health careorganizácia zdravotníckej starostlivosti - World Trade OrganisationSvetová obchodná organizácia - sports bodyšportová organizácia - Community bodykomunitárna organízácia - genetically modified organismgeneticky upravený organizmus - EC body and agencyšpecializovaný orgán ES - UzbekistanUzbekistan - sponsorshipsponzorstvo - Community sponsorshippríspevok Spoločenstva - Partnership for PeacePartnerstvo pre mier - Baltic StatesPobaltské štáty - CIS countrieskrajiny SNŠ - GCC countrieskrajiny GCC - Gulf Statesštáty zálivu - Mercosur countrieskrajiny Mercosur - non-associated countrynepridružená krajina - third countries in the Mediterraneantretie krajiny v Stredozemí - CEECCEEC - tradeable emission permitobchodovateľné povolenie na znečistenie - civilian personnelcivilný personál - contract staffzmluvní pracovníci - nursing staffzdravotnícky personál - military personnelvojenský personál - financial perspectivesfinančné prognózy - CFSPSZBP - philosophy of lawfilozofia práva - complaint to the Commissionsťažnosť Komisii - harmful plantškodlivá rastlina - living plantživá rastlina - pluralism in the mediapluralizmus v médiách - Community environmental policypolitika životného prostredia Spoločenstva - single exchange-rate policyjednotná kurzová politika - visa policyvízová politika - single monetary policyjednotná menová politika - stratospheric pollutantlátky znečisťujúce stratosféru - indigenous populationpôvodné obyvateľstvo - pornographypornografia - aircraft carrierlietadlová loď - legal processsúdne konanie - prehistoryprehistória - first stage of EMUprvá etapa EMÚ - head of Statehlava štátu - EU Council Presidencypredsedníctvo v Rade ES - President of the Commissionpredseda Komisie - scientific pressvedecká tlač - proofdôkaz - accident preventionúrazová prevencia - mutual recognition principleprincíp vzájomného uznávania - principle of subsidiarityprincíp subsidiarity - general legal principlevšeobecná právna zásada - EC infringement procedurepriestupkový postup v ES - codecision procedurespolurozhodovací postup - dohodovacie riadenie - special procedurezvláštne konanie - homeopathic producthomeopatický produkt - recycled productrecyklovaný produkt - customs professioncolné povolanie - practitioner of alternative medicineprevádzkovateľ alternatívnej medicíny - Community legislative programmelegislatívny plán Spoločenstva - operational programmeoperačný program - project of Community interestprojekt v záujme Spoločenstva - draft EC budgetnávrh rozpočtu ES - promotion of the European ideašírenie európskej myšlienky - financial protocolfinančný protokol - computer assisted publishingpočítačom podporované vydávanie - public conduct of debatesverejný priebeh zasadaní - confidence motionotázka dôvery - Tibetan questiontibetská otázka - preliminary issuepredbežná záležitosť - renewal of an agreementobnovenie dohody - appeal to the EC Ombudsmansťažnosť ombudsmanovi ES - action brought before an administrative courtžaloba podaná na správny súd - action brought before the EC Court of Justicežaloba podaná na Súdny dvor ES - action for annulment of an EC decisionžaloba na zrušenie rozhodnutia orgánu ES - action to establish liability on the part of an administrationžaloba o určenie zodpovednosti na strane administratívy - environmental taxekologická daň - economic reformhospodárska reforma - political reformpolitická reforma - Community customs procedurecolný postup Spoločenstva - export customs procedurevývozný colný režim - Community financing arrangementsfinančné dojednania Spoločenstva - Alpine RegionAlpský región - region dependent on fishingregión závislý na rybolove - eligible regionoprávnený región - European Regioneurópsky región - declining industrial regionupadajúci priemyselný región - civil registerobčiansky register - parliamentary rules of procedurerokovací poriadok parlamentu - citizen-authority relationsvzťahy občan - úrady - relations between the State and the regionsvzťahy medzi štátom a regiónom - EC interinstitutional relationsvzťahy medzi orgánmi ES - division of powersdeľba právomocí - distribution of Community fundingrozdelenie prostriedkov Spoločenstva - reptileplaz - Republic of MoldovaMoldavská republika - Slovak RepublicSlovenská republika - Czech RepublicČeská republika - energy gridenergetická rozvodná sieť - computer networkpočítačová sieť - local area networklokálna sieť - trans-European networktranseurópska sieť - reservationrezervácia - EC budgetary reserverozpočtové rezervy ES - resolution of parliamentuznesenie parlamentu - VAT resourcezdroj DPH - deduction at sourcezrážka pri zdroji - revision of an agreementrevízia dohody - revision of the EC Treatyrevízia Zmluvy o ES - revision of financial perspectivesrevízia finančných prognóz - the EU's international rolemedzinárodná úloha Spoločenstva - rodenthlodavec - royalismmonarchizmus - RussiaRusko - animal healthzdravie zvierat - mental healthduševné zdravie - SaxonySasko - Saxony-AnhaltSasko-Anhaltsko - medical sciencelekárska veda - sculpturesochárstvo - ESCBESCB - State secretštátne tajomstvo - secretariat of an Institutionsekretariát orgánu - farming sectoragrárny sektor - air safetybezpečnosť vo vzduchu - security servicesbezpečnostné služby - maritime safetynámorná bezpečnosť - earthquakezemetrasenie - public awareness campaignkampaň na verejné povedomie - Serbia, Serbia and MontenegroSrbsko, Srbsko a Čierna Hora - network serversieťový server - State health serviceštátna zdravotnícka služba - monkeyopica - historic sitehistorické miesto - political situationpolitická situácia - Republic of Slovenia, Slovenia, SlovenijaSlovinsko - health carezdravotnícka starostlivosť - nursing careošetrovateľská starostlivosť - submarineponorka - medical specialisationlekárska špecializácia - animal showpredstavenie so zvieratami - budgetary stabiliserrozpočtový stabilizátor - education statisticsštatistika vzdelávania - head of agricultural holdingvedúci poľnohospodárskeho podniku - health statisticszdravotnícka štatistika - transport statisticsdopravná štatistika - tourism statisticsštatistika cestovného ruchu - European legal statusprávna subjektivita podľa európskeho práva - stimulantstimulant - underground storage of wastepodzemné uskladnenie odpadu - fisheries structureštruktúra rybárstva - psychotropic substancepsychotropná látka - help deskpodpora užívateľa - drug surveillancekontrola liečiv - multilateral surveillancemnohostranný dohľad - joint authorityspoločný orgán - operating systemoperačný systém - database management systemsystém správy databáz - health care systemsystém zdravotníckej starostlivosti - computer systemsystém spracovania údajov - legal systemsúdny systém - spreadsheettabuľkový procesor - TajikistanTadžikistan - financing levelúroveň financovania - dual-use technologytechnológia dvojakého použitia - computer terminalpočítačové koncové zariadenie - autonomous territories of Palestineautonómne územie Palestíny - territories of the former Yugoslaviaúzemia bývalej Juhoslávie - ThuringiaDurýnsko - trafficking in personsobchodovanie s ľuďmi - tranquiliseranalgetikum - processing under customs controlspracovanie pod colnou kontrolou - administrative transparencyadministratívna transparentnosť - transparency in decision-makingtransparentnosť v rozhodovaní - transport of patientspreprava pacientov - traumaúraz - seasonal employmentsezónna zamestnanosť - Community TroikaTrojka - third stage of EMUtretia etapa EMÚ - TurkmenistanTurkménsko - administrative supervisionadministratívny dohľad - UkraineUkrajina - Ulster-DonegalUlster-Donegal - European Political UnionEurópska politická únia - information technology useružívateľ informačných technológií - alternative use of agricultural productsalternatívne využitie poľnohospodárskych produktov - disease vectorvektor nemoci - combat vehiclebojové vozidlo - infringement of Community lawpriestupok voči právu Spoločenstva - appealodvolanie - VojvodinaVojvodina - travellercestujúci - demilitarised zonedemilitarizovaná zóna - sensitive areacitlivá oblasť - head of governmentpremiér - leader of the oppositionšéf opozície - head of householdhlava domácnosti - livestockhospodársky dobytok - chequešek - turnoverobrat - ChileChile - chemistrychémia - food chemistrypotravinárska chémia - industrial chemistrypriemyselná chémia - ChinaČína - surgerychirurgia - chlorinechlór - programme budgetingprogramový rozpočet - choice of technologyvýber technológie - unemploymentnezamestnanosť - cyclical unemploymentcyklická nezamestnanosť - hidden unemploymentskrytá nezamestnanosť - female unemploymentnezamestnanosť žien - youth unemploymentnezamestnanosť mládeže - short-time workingkrátkodobá práca - seasonal unemploymentsezónna nezamestnanosť - structural unemploymentštrukturálna nezamestnanosť - temporary layoffdočasné prepustenie - unemployment due to technical progressnezamestnanosť kvôli technickému pokroku - abstentionismneúčasť na voľbách - branch of activityodbor podnikania - unemployed personnezamestnaná osoba - Christianitykresťanstvo - chromiumchróm - CyprusCyprus - cidermušt - IOMICM - economic activityhospodárska činnosť - cementcement - cinemakino - circularobežník - civilisationcivilizácia - ruling classvedúca trieda - lower classnižšia trieda - middle classstredná trieda - working classpracujúca trieda - peasant classroľnícka trieda - class, rank, social class, socio-economic class, stratumspoločenská trieda, trieda, vrstva - upper classvyššia trieda - classificationklasifikácia - arbitration clausearbitrážna doložka - allocation clauseustanovenie o kvóre - protective clauseochranná doložka - self-employmentsamostatná zárobková činnosť - clergyduchovenstvo - customerszákazníci - climatepodnebie - air conditioningklimatizácia - closing of accountsúčtovná uzávierka - political clubpolitický klub - WFCWFC - UnctadUnctad - political coalitionpolitická koalícia - cobaltkobalt - codingkódovanie - highway codepravidlá cestnej premávky - navigational codeplavebný kódex - work codezákonník práce - legal codezákonník - peaceful co-existencemierové spolužitie - co-financingspolufinancovanie - co-determinationspolurozhodovanie - cokekoks - budgetary cooperationrozpočtová spolupráca - tax collectionvyber daní - data collectionzber údajov - solar collectorslnečný kolektor - collectivismkolektivizmus - rural communityvidiecke spoločenstvo - regional and local authoritiesregionálne a miestne orgány - urban communitymestské spoločenstvo - ColombiaKolumbia - adjustment to schoolprispôsobenie škole - dyestufffarbivo - food colouringpotravinárske farbivo - artificial food colouringumelé potravinárske farbivo - natural food colouringprírodné potravinárske farbivo - oil seed raperepka olejná - fuelpalivo - substitute fuelnáhradné palivo - fossil fuelfosílne palivo - social adjustmentsociálne prispôsobenie - nuclear fueljadrové palivo - EC agriculture committeepoľnohospodársky výbor ES - EC committeevýbor ES - EC advisory committeePoradný výbor ES - works councilpodniková rada - food additivepotravinárske aditívum - EU Council committeeVýbor Rady ES - European Economic and Social CommitteeEurópsky hospodársky a sociálny výbor - EC Monetary CommitteeMenový výbor - joint committee on EC mattersspoločný výbor pre záležitosti ES - EC standing committeeStály výbor ES - UN Standing CommitteeStály výbor OSN - EC scientific committeeVedecký výbor ES - EC technical committeeTechnický výbor ES - commercial arbitrationkomerčná arbitráž - auditaudit - virtual libraryvirtuálna knižnica - Translation Centre for the Bodies of the European UnionPrekladateľské centrum pre orgány Európskej únie - Community Plant Variety OfficeÚrad Spoločenstva pre rastlinné odrody - African Charter on Human and Peoples' RightsAfrická Charta práv človeka a ľudí - European Energy CharterEurópska charta o energii - social clausesociálne ustanovenie - UNCEDUNCED - European Works Councileurópska podniková rada - InternetInternet - electronic commerceelektronický obchod - European Standards InstituteEurópsky inštitút pre normy - CENCEN - CENELECCENELEC - ETSIETSI - recognition of vocational training qualificationsuznávanie kvalifikácií z odborného školenia - quality control of agricultural productskontrola kvality poľnohospodárskych výrobkov - EFTA CourtSúd EFTA - hazardous wastenebezpečný odpad - legal depositzákonná záruka - social dumpingsociálny dumping - established rightustanovené právo - transition economytranzitívne hospodárstvo - electronic publishingelektronické vydavateľstvo - enzymeenzým - BSEBSE - European social areaeurópsky sociálny priestor - group of leading industrialised countriesskupina vedúcich priemyselných krajín - GATSGATS - Rio GroupSkupina Rio - establishment of peaceustanovenie mieru - economic intelligencehospodárska špionáž - zooZoo - fish diseaseochorenie rýb - globalisationglobalizácia - multimediamultimédiá - Office for Harmonisation in the Internal MarketÚrad pre harmonizáciu vnútorného trhu - World Customs OrganisationSvetová organizácia ciel - Dispute Settlement BodyOrgán pre urovnávanie sporov - APECAPEC - paedophiliapedofília - principle of proportionalityprincíp proporcionality - comparative advertisingporovnávacia reklama - regions of Finlandregióny Fínska - regions of Swedenregióny Švédska - regulation of telecommunicationsriadenie telekomunikácií - information societyinformačná spoločnosť - Treaty of AmsterdamAmsterdamská zmluva - economic transitionhospodárska transformácia - TRIMSTRIMS - TRIPSTRIPS - UNICEUNICE - working lifepracovný život - euro areaeuro zóna - zoonosiszoonóza - TARICTARIC - ICFTUICFTU - ECCASECCAS - EUTELSATEUTELSAT - ELECELEC - IOEIOE - cloningklonovanie - trade disputeobchodný spor - company in difficultiespodnik v ťažkostiach - information highwayinformačná diaľnica - intranetintranet - extranetextranet - browserprehliadač - document managementspráva dokumentov - EDMEDM - OCROCR - digitisationdigitalizácia - scannerskener - NiederösterreichDolné Rakúsko - OberösterreichHorné Rakúsko - BurgenlandBurgenland - CarinthiaKorutánsko - SalzburgSalzbursko - SteiermarkŠtajersko - TyrolTirolsko - VorarlbergVorarlberg - ViennaViedeň - APEC countrieskrajiny APEC - CEEPCEEP - deadline for paymentposledný termín platby - stability pactpakt stability - youth policypolitika mládeže - consumer policyspotrebiteľská politika - Community policy-national policypolitika Spoločenstva - národná politika - European Monitoring Centre on Racism and XenophobiaEurópske centrum pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie - JHAJHA - age discriminationveková diskriminácia - discrimination on the basis of sexual orientationdikriminácia na základe sexuálnej orientácie - care for the elderlystarostlivosť o starších - unfair dismissalprotiprávne prepúšťanie - StockholmStockholm - Östra MellansverigeÖstra Mellansverige - SydsverigeSydsverige - Norra MellansverigeNorra Mellansverige - Mellersta NorrlandMellersta Norrland - Övre NorrlandÖvre Norrland - Småland med öarnaSmåland med öarna - VästsverigeVästsverige - Itä-SuomiItä-Suomi - Väli-SuomiVäli-Suomi - Pohjois-SuomiPohjois-Suomi - UusimaaUusimaa - Etelä-SuomiEtelä-Suomi - AhvenanmaaAhvenanmaa - Social Policy Agreementdohoda o sociálnej politike - discrimination based on disabilitydiskriminácia na základe postihnutia - ECHOECHO - OLAFOLAF - simplification of legislationzjednodušovanie legislatívy - DNADNA - virtual realityvirtuálna realita - picture synthesisobrazová syntéza - evaluation methodmetóda hodnotenia - observationpozorovanie - principle of communitisationprincíp komunitizácie - liability of the statezodpovednosť štátu - simulationsimulácia - surveillance concerning importsdozor nad dovozom - comparative analysiskomparatívna analýza - analysis of causespríčinná analýza - quantitative analysiskvantitatívna analýza - special leavešpeciálna dovolenka - closer cooperationužšia spolupráca - hypermediahypermédiá - hypertexthypertext - euthanasiaeutanázia - PalauPalau - Norfolk Islandostrov Norfolk - NiueNiue - TokelauTokelau - CeutaCeuta - MelillaMelilla - Community opinionstanovisko Spoločenstva - Court of Auditors opinionstanovisko Účtovného dvora - EU Charter of Fundamental RightsCharta EÚ o základných právach - democratic deficitdeficit demokracie - High Representative for the CFSPVysoký zástupca CFSP - Resolution of the Council of the European Unionrezolúcia Rady Európskej únie - resolution of the European Councilrezolúcia Európskej rady - mode of productionspôsob produkcie - production targetvýrobný cieľ - production techniquevýrobná technika - transgenic animalgeneticky upravené zviera - transgenic plantgeneticky upravená rastlina - diffusion of innovationsšírenie inovácií - production standardvýrobná norma - obsolete technologyzastaraná technológia - prospective technological studiesvýhľadové technologické štúdie - organisation of researchorganizácia výskumu - scientific discoveryvedecký objav - precautionary principlezásada bezpečnosti - field researchšpecializovaný výskum - research resultsvýsledky výskumu - traceabilityzistiteľnosť - sustainable agriculturetrvale udržateľné poľnohospodárstvo - European agricultural modelEurópsky poľnohospodársky model - agri-environmental planagroenvironmentálny plán - land policiespozemková politika - farming projectfarmársky projekt - agricultural area with environmental restrictionspoľnohospodárska oblasť s environmentálnymi obmedzeniami - agroforestryagrolesníctvo - crop lossesstraty na úrode - agricultural censuspoľnohospodársky cenzus - irrigated agriculturepoľnohospodárstvo so zavlažovaním - crop rotationstriedanie pestovania plodín - silosilo - energy cropenergetická plodina - oil cropolejnaté plodiny - zootechnicszootechnika - boreal forestseverský les - sustainable forest managementtrvale udržateľná správa lesov - forest certificationcertifikácia lesov - European forestry policyeurópska lesnícka politika - EFICSEFICS - Mediterranean foreststredozemný les - temperate forestles mierneho pásma - forestry statisticsštatistika lesníctva - European currencyeurópska mena - EcuEcu - EURIBOREURIBOR - conversion rateprevodný kurz - ADBADB - CABEICABEI - CaribankCaribank - agricultural creditpoľnohospodársky úver - stability programmeprogram stability - European tax cooperationeurópska daňová spolupráca - tax reformdaňová reforma - migrant unemploymentnezamestnanosť migrantov - continuing vocational trainingpriebežné odborné vzdelávanie - Employment CommitteeVýbor pre zamestnanosť - European Employment StrategyEurópska stratégia zamestnanosti - worker adaptabilityprispôsobivosť pracovníka - labour flexibilitypracovná flexibilita - skill obsolescencezastaranosť zručností - labour shortagenedostatok pracovnej sily - multi-skilled workeruniverzálny pracovník - head-huntinghľadanie kvalifikovaného personálu - reassignmentopätovné začlenenie do pracovného života - demotiondegradovanie - EcofinEcofin - non-participating countrynezúčastnená krajina - participating countryzúčastnená krajina - resistance of materialsodolnosť materiálov - benchmarkingbenchmarking - non-lethal weaponparalyzujúca zbraň - fair tradespravodlivý obchod - service concessionkoncesia na služby - commercial contractkomerčná zmluva - international commercial arbitrationmedzinárodná obchodná arbitráž - services of general interestslužby verejného záujmu - electronic signatureelektronický podpis - trade statisticsštatistika obchodu - exclusion from an international organisationvylúčenie z medzinárodnej organizácie - Euro-Mediterranean partnershipeurópsko-stredozemné partnerstvo - aid evaluationzhodnotenie pomoci - conflict preventionpredchádzanie konfliktom - ethnic cleansingetnická čistka - anti-personnel weaponzbraň proti ľuďom - espionagešpionáž - military secretvojenské tajomstvo - defence statisticsštatistika obrany - soil analysisanalýza pôdy - space sciencevesmírna veda - astronauticsastronautika - climatologyklimatológia - bioclimatologybioklimatológia - soil chemistrychémia pôdy - cultural geographykultúrna geografia - human geographyhumánna geografia - regional geographyregionálna geografia - geomorphologygeomorfológia - sedimentologysedimentológia - soil typety