Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

ÅrhusOrhūsa - communiqué de pressepaziņojums presei - compétence juridictionnelletiesu jurisdikcija - concessionnairekoncesionārs - condition socio-économiquesociālekonomiskie apstākļi - Conseil de coopération culturelleMuitas sadarbības padome - CRESTCrest - Agence européenne de productivitéEiropas Ražības aģentūra - Agence pour l'énergie nucléaireKodolenerģijas aģentūra - document audiovisuelaudiovizuāls dokuments - DubayyDubaija - plan de développement agricolesaimniecību attīstības programma - imprimanteprinteris - eau saléesālsūdens - eau souterrainegruntsūdens - eau uséenotekūdeņi - équipement socioculturelsociālās un kultūras iestādes - États-UnisAmerikas Savienotās Valstis - pêche communautaireKopienas zvejniecība - Agence internationale de l'énergieStarptautiskā enerģētikas aģentūra - fromage de chèvrekazas piena siers - fromage de vachegovs piena siers - Al FujayrahFudžeira - gouvernement en exiltrimdas valdība - industrie de l'audiovisuelaudiovizuālā rūpniecība - jurisprudencetiesu prakse - jurisprudence CEEK precedenta tiesības - État fédéréfederāla valsts - logement insalubrestandartam neatbilstošas dzīvojamās ēkas - Malaisie orientaleAustrummalaizija - accord de Bretton WoodsBretonvudsas vienošanās - microéconomiemikroekonomika - migration interurbainestarppilsētu migrācija - migration intra-urbainepilsētas iekšējā svārstmigrācija - Oest for StorebaeltLielā Belta austrumdaļa - organigrammeorganizācijas shēma - arbrekoks - viande de gibiermedījumdzīvnieku gaļa - Aarhus - abus de confianceuzticības laušana - adhésifadhezīvs - commerce d'Étatvalsts tirdzniecība - commerce de détailpārdošana mazumā - commerce de grosvairumtirdzniecība - commerce des armesbruņojuma tirdzniecība - commerce Est-Ouestaustrumu un rietumu tirdzniecība - commerce extérieurārējā tirdzniecība - commerce intérieuriekšējā tirdzniecība - commerce internationalstarptautiskā tirdzniecība - adhésion à l'Union européennepievienošanās Kopienai - commercialisationtirgdarbība - commission ad hocad hoc komiteja - commission d'enquêteizmeklēšanas komiteja - Commission des droits de l'hommeCilvēktiesību komisija - commission ONUANO komisija - commission parlementaireparlamenta komiteja - commission PEEP komiteja - analyse qualitativekvalitatīvā analīze - adjudication de marchélīgumslēgšanas tiesību piešķiršana - commission permanentepastāvīgā komiteja - commission spécialiséespeciālā komiteja - commission technique ONUANO tehniskā komisija - commissionnairekomisionārs - CommonwealthSadraudzība - Communautés européennesEiropas Kopienas - communemunicipalitāte - adjuvantpalīgviela - communication de masseplašsaziņa - communication par satellitesatelītkomunikācija - communiqué de presse - communismekomunisms - ComoresKomoru salas - compagnie d'assurancesapdrošināšanas sabiedrība - compétence administrativeadministratīvās pilnvaras - compétence communautaireKopienas kompetence - compétence d'attributionpiekritība pēc būtības - administration centralecentralizēta valdība - compétence de l'exécutifizpildinstitūciju kompetence - compétence des États membresdalībvalstu kompetence - compétence du Parlementparlamenta pilnvaras - compétence juridictionnelle - compétence mixtedalīta kompetence - compétence territorialeteritoriālā piekritība - compétitivité, luttekonkurētspēja - complémentarité des échangestirdzniecības komplementaritāte - comportement du consommateurpatērētāju uzvedība - administration de l'enseignementizglītības pārvalde - comportement politiquepolitiskā uzvedība - composant électroniqueelektroniskais komponents - composé minéralminerālviela - composition de la populationiedzīvotāju sastāvs - composition du Parlementparlamenta sastāvs - comptabilitégrāmatvedība - comptabilité généralefinanšu pārskati - comptabilité nationalevalsts konti - administration fiscalenodokļu iestādes - comptabilité publiquevalsts budžeta pārskats - comptabilité régionalereģionālie konti - comptablegrāmatvedis - comptekonts - compte consolidékonsolidētais pārskats - compte d'exploitationtirdzniecības pārskats - comptoir de ventefirmas preču tirgotava - comté, countie - concentration de la populationiedzīvotāju koncentrācija - concentration des pouvoirsvaras koncentrācija - administration localepašvaldība - concentration économiqueekonomikas koncentrācija - concentration industriellerūpniecības koncentrācija - conception de produitražojuma noformējums - république de MacédoineMaķedonija - concessionnaire - concours financiervidēja termiņa finanšu palīdzība - développement durableilgtspējīga attīstība - union librekopdzīve - concurrencekonkurence - concurrence internationalestarptautiska konkurence - administration publiquevalsts pārvalde - condensationrezumēšana - condimentgaršviela - condition de l'aidepalīdzības noteikumi - condition fémininesieviešu stāvoklis - condition de travaildarba apstākļi - condition de viedzīves apstākļi - condition économiquesaimnieciskie nosacījumi - situation socialesociālā situācija - condition socio-économique - conditionnementsagatavošana pārdošanai - admission à l'examenatļauja kārtot eksāmenus - conditions atmosphériquesatmosfēras apstākļi - CMTPasaules darba konfederācija - conférence ONUANO konference - confidentialitékonfidencialitāte - confiseriekonditorejas izstrādājumi - conflit de juridictionspiekritības strīds - conflit de compétencespilnvaru konflikts - abus de droitļaunprātīga tiesību izmantošana - incinération des déchetsatkritumu sadedzināšana - admission temporairepagaidu ievešana - conflit du travaildarba strīds - conflit internationalstarptautisks konflikts - conflit racialrasu nesaskaņas - conflit socialsociālais konflikts - congé de maladieslimības atvaļinājums - congé de maternitédzemdību atvaļinājums - congé formationmācību atvaļinājums - congé parentalbērna kopšanas atvaļinājums - congé payésamaksāts atvaļinājums - congé sans soldebezalgas atvaļinājums - congé socialsociāli pamatots atvaļinājums - congélationsaldēšana - conglomératkonglomerāts - CongoKongo - conjoncture économiqueīstermiņa ekonomiskās attīstības perspektīvas - ConnachtKonahta - Conseil de l'Union européenneEiropas Savienības Padome - conseil d'administrationdirektoru padome - conseil d'association CEEK Asociācijas padome - adoption d'enfantbērna adoptēšana - CCC - CCDKultūras sadarbības padome - ASPACĀzijas un Klusā okeāna Padome - Conseil de l'EuropeEiropas Padome - pays du Conseil de l'EuropeEiropas Padomes valstis - Conseil de sécurité ONUANO Drošības padome - Conseil de tutelle ONUANO Aizbildnības padome - Conseil des communes et régions d'EuropeEiropas Pašvaldību un reģionu padome - conseil des ministresMinistru Padome - adoption de la loilikuma pieņemšana balsojot - Conseil européenEiropadome - Conseil nordiqueZiemeļvalstu padome - pays du Conseil nordiqueZiemeļvalstu Padomes valstis - conseiller agricolelauksaimniecības konsultants - conservation des alimentspārtikas konservēšana - conservation des pêcheszivju resursu saglabāšana - conservation des ressourcesresursu saglabāšana - conservatismekonservatīvisms - conserveriekonservu fabrika - consolidation de la dettevalsts parāda atmaksas grafika pārskatīšana - consommateurpatērētājs - consommationpatēriņš - consommation alimentairepārtikas patēriņš - consommation d'eauūdens patēriņš - consommation d'énergieenerģijas patēriņš - consommation des ménagesmājsaimniecības patēriņš - adoption du budgetbudžeta pieņemšana - consommation finalegalapatēriņš - consommation intérieureiekšzemes patēriņš - consommation par têtepatēriņš uz vienu iedzīvotāju - constitutionkonstitūcija - constitution d'un partipartijas dibināšana - constitution de sociétéinkorporēšana - contrôle de constitutionnalitékonstitucionālisma kontrole - bâtiment agricolesaimniecības ēka - construction de routeceļu būve - construction métalliquemetāla konstrukcija - construction navalekuģubūve - consultation d'informationinformācijas sniegšana - consultation des travailleursdarbinieku konsultēšana - conteneurkonteiners - contentieux électoraliebildumi pret vēlēšanu rezultātiem - adultepieaugušais - contingent tarifairetarifu kvota - contraceptionkontracepcija - contraction de la semainesaīsināta darba nedēļa - contratlīgums - contrat d'assuranceapdrošināšanas līgums - contrat de travaildarba līgums - contrefaçonrūpnieciskā viltošana - AEIDEiropas Attīstības pētniecības un izglītības iestāžu apvienība - contre-plaquésaplāksnis - contribuablenodokļa maksātājs - contrôle administratifadministratīvā kontrole - contrôle aériengaisa satiksmes vadība - contrôle budgétairebudžeta kontrole - contrôle de gestionpārvaldības audits - contrôle de la communicationkomunikācijas vadība - AELEEBTA - contrôle de la pollutionpiesārņojuma kontrole - contrôle de liquiditélikviditātes kontrole - contrôle de productionražošanas kontrole - contrôle de qualité des produits industrielsrūpniecisko ražojumu kvalitātes kontrole - travail atypiquenestandarta nodarbinātība - contrôle des changesvalūtas maiņas kontrole - contrôle des concentrationsuzņēmumu apvienošanās kontrole - contrôle des connaissancesnovērtējums - contrôle des migrationsmigrācijas regulēšana - abus de pouvoirpilnvaru ļaunprātīga izmantošana - pays de l'AELEEBTA valstis - contrôle des prixcenu kontrole - contrôle financierfinanšu kontrole - contrôle parlementaireparlamentārā kontrole - contrôle phytosanitaireaugu veselības kontrole - contrôle sanitaireslimības profilakse - convention CIVCIV konvencija - convention collectivekoplīgums - aéroportlidosta - convention d'ArushaArušas Konvencija - convention de LoméLomes Konvencija - convention de Lomé Ipirmā Lomes Konvencija - convention de Lomé IIotrā Lomes Konvencija - convention de YaoundéJaunde Konvencija - convention ONUANO konvencija - convergence économiqueekonomikas konverģence - conversion de l'énergieenerģijas pārveide - convertibilité monétairevalūtas konvertējamība - îles CookKuka salas - coopération administrativeadministratīvā sadarbība - coopération commercialetirdzniecības sadarbība - coopération culturellesadarbība kultūras jomā - coopération économiqueekonomiskā sadarbība - coopération européenneEiropas sadarbība - coopération financièrefinansiāla sadarbība - aérosolaerosols - coopération industriellerūpnieciskā sadarbība - coopération institutionnelleiestāžu sadarbība - coopération interentreprisesuzņēmējsabiedrību savstarpējā sadarbība - coopération internationalestarptautiskā sadarbība - coopération judiciairetiesu iestāžu sadarbība - coopération militairemilitārā sadarbība - coopération monétairemonetārā sadarbība - coopération politiquepolitiskā sadarbība - coopération régionalereģionālā sadarbība - affectation des terreszemes piešķiršana - coopération scientifiquezinātniskā sadarbība - coopération Sud-Suddienvidvalstu sadarbība - coopération techniquetehniskā sadarbība - coopération transfrontalièrepārrobežu sadarbība - coopérativekooperatīvs - coopérative agricolelauksaimniecības kooperatīvs - coopérative de consommationpatērētāju kooperatīvs - coopérative de créditkrājaizdevu sabiedrība - coordination des aidespalīdzības saskaņošana - CopenhagueKopenhāgena - publicité des prixcenu publicēšana - copropriétékopīpašuma tiesības - Corée du SudDienvidkoreja - Corée du NordZiemeļkoreja - CoreperCoreper - corporatismekorporatīvisms - corps grastauki - corps gras animaldzīvnieku tauki - corps gras végétalaugu tauki - correspondancesarakste - corrosionkorozija - affiliation politiquepolitiskā piederība - corruptionkorupcija - CorseKorsika - Costa RicaKostarika - cotation boursièrebiržas saraksts - Côte d'IvoireKotdivuāra - cotisation socialesociālās nodrošināšanas iemaksa - cotisation sucrecukura nodoklis - cotonkokvilna - coup d'Étatvalsts apvērsums - affrètementfraktēšana - Cour de justice CEEK Tiesa - Cour des comptes CEEK Revīzijas palāta - Cour européenne des droits de l'hommeCilvēktiesību tiesa - Cour internationale de justiceStarptautiskā tiesa - courant migratoiremigrācijas kustība - cours d'eauūdenstece - AfghanistanAfganistāna - cours des valeursvērtspapīru cena - courtiermākleris - coût d'équipementiekārtu izmaksas - coût d'investissementieguldījumu izmaksas - coût de capitalkapitāla izmaksas - coût de distributionizplatīšanas izmaksas - coût de fonctionnementdarbības izmaksas - coût de l'éducationizglītības izmaksas - AfrasecĀfrikas un Āzijas Ekonomiskās sadarbības organizācija - coût de la constructionceltniecības izmaksas - coût de la pollutionpiesārņojuma izmaksas - coût de la santéveselības aizsardzības izmaksas - coût de la viedzīves dārdzība - coût de productionražošanas izmaksas - coût de stockageglabāšanas izmaksas - coût directtiešās izmaksas - coût du créditaizņēmuma izmaksas - coût salarialalgas izmaksas - accès à l'éducationizglītības pieejamība - AfriqueĀfrika - coût socialsociālie zaudējumi - création artistiquemākslinieciskā jaunrade - création d'emploidarbvietu radīšana - créditkredīts - crédit à court termeīstermiņa kredīts - crédit à l'exportationeksporta kredīts - crédit à l'importationimporta kredīts - crédit à la consommationpatērētāja kredīts - crédit à long termeilgtermiņa kredīts - Afrique anglophoneanglofoniskā Āfrika - crédit à moyen termevidēja termiņa kredīts - crédit commercialtirdzniecības kredīts - crédit croisémijmaiņas darījumu sistēma - crédit d'investissementieguldījumu aizdevums - crédit de paiementmaksājumu apropriācija - crédit documentairedokumentārais kredīts - crédit immobiliernekustama īpašuma aizdevums - crédit industrielrūpniecības kreditēšana - crédit internationalstarptautisks kredīts - crèmekrējums - Afrique centraleCentrālā Āfrika - crème glacéepiena saldējums - CREST - CrèteKrēta - crime de guerrekara noziegums - criminologiekriminoloģija - crise de l'énergieenerģētikas krīze - crise politiquepolitiskā krīze - croissance économiqueekonomikas pieaugums - Afrique du NordZiemeļāfrika - Croix-RougeStarptautiskā Sarkanā Krusta Komiteja - crustacévēžveidīga-, vēžveidīgais - CubaKuba - cuirāda - cuivrevarš - culturekultūra - culture céréalièrelabības audzēšana - culture en terrasseterasveida laukkopība - culture fourragèrerupjās lopbarības audzēšana - Afrique du SudDienvidāfrika - culture fruitièreaugļkopība - culture industrielletehnisko kultūru audzēšana - culture maraîchèrekomerciāla dārzkopība - culture permanenteilggadīgā kultūra - culture populairetautas kultūra - culture sans terrehidroponika - culture sous serreaudzēšana siltumnīcā - culture tropicaletropu lauksaimniecība - culture vivrièrenaturālā saimniecība - cumul de pensionspensijas uzkrāšanas tiesības - Afrique francophonefrankofoniskā Āfrika - CuraçaoKirasao - Cyclades - cycle économiqueekonomikas cikls - DanemarkDānija - régions du DanemarkDānijas reģioni - débat parlementaireparlamenta debates - déboisementmežu izciršana - décentralisationdecentralizācija - décharge du budgetbudžeta izpilde - Afrique méridionaleĀfrikas dienviddaļa - déchetatkritumi - déchet agricolelauksaimniecības atkritumi - déchet industrielrūpnieciskie atkritumi - déchet non récupérablenerekuperējami atkritumi - déchet radioactifradioaktīvie atkritumi - décisionlēmums - décision communautaireKopienas lēmums - décision CEEAEAEK lēmums - Afrique occidentaleRietumāfrika - décision générale CECAEOTK vispārīgs lēmums - décision individuelle CECAEOTK individuāls lēmums - déclaration d'ententepaziņojums par konkurences ierobežošanas praksi - déclaration de candidaturekandidatūras izvirzīšana - déclaration de votebalsojuma skaidrojums - Afrique orientaleAustrumāfrika - décollage économiqueekonomikas uzplaukums - décolonisationdekolonizācija - décompte des voixbalsu skaitīšana - déconcentrationdekoncentrācija - découpage administratifadministratīvā vienība - découpage électoraliedalījums vēlēšanu apgabalos - décretdekrēts - déduction fiscalenodokļa atvieglojums - défense antimissileraķešaizsardzība - déficitzaudējums - déficit budgétairebudžeta deficīts - déflationdeflācija - défrichementkultūrtehnika - dégradation de l'environnementvides kvalitātes pasliktināšanās - accès à l'emploidarba pieejamība - âge scolaireskolas vecums - délinquancelikumpārkāpums - délinquance juvénilejauniešu likumpārkāpumi - demande d'emploipieteikums par pieņemšanu darbā - demande de consommationpatērētāju pieprasījums - demande énergétiqueenerģijas pieprasījums - démission du gouvernementvaldības demisija - agence à l'étrangerārvalsts pārstāvniecība - démocratiedemokrātija - démocratie populairetautas demokrātija - démocratisationdemokratizācija - démocratisation de l'éducationizglītības demokratizācija - démographiedemogrāfija - dénaturationdenaturēšana - denrée périssableātrbojīgas preces - Agence d'approvisionnement CEEAEAEK Sagādes aģentūra - densité de populationiedzīvotāju blīvums - département - département d'outre-meraizjūras departaments Francijā - dépenseizdevumi - dépense alimentairepārtikas izdevumi - dépense budgétairebudžeta izdevumi - agence de pressepreses aģentūra - dépense de consommationpatēriņa izdevumi - dépense de fonctionnementadministratīvie izdevumi - dépense hors budgetbudžeta ārkārtas izdevumi - dépense nationalevalsts izdevumi - dépense non obligatoireizvēles izdevumi - dépense obligatoireobligātie izdevumi - dépense opérationnelledarbības izdevumi - dépense publiquevalsts sektora izdevumi - dépolitisationdepolitizācija - dépopulationapdzīvotības sarukšana - déportéizraidīta persona - dépositairetirdzniecības aģents - dépôt bancairebankas noguldījums - dépréciation du capitalkapitāla amortizācija - déréglementationregulējumu mazināšanās - désarmementatbruņošanās - désastre d'origine humainecilvēku izraisīta katastrofa - désastre naturelstihiska nelaime - définition de poste, description d'emploidarba apraksts - déserttuksnesis - désertificationpārtuksnešošanās - déshydratationatūdeņošana - désistementkandidatūras atsaukšana - désobéissance civilepilsoniska nepakļaušanās - destruction des cultureslabības ražas iznīcināšana - AEP - détroitjūras šaurums - dette extérieureārējais parāds - dette publiquevalsts parāds - deuxième chambreaugšpalāta - dévaluationdevalvācija - développement économiqueekonomikas attīstība - AEN - développement industrielrūpniecības attīstība - développement intégréintegrēta attīstība - développement régionalreģionu attīstība - développement socialsociālā attīstība - deviseārvalstu valūta - diabètecukurslimība - relation Nord-Sudziemeļu un dienvidu attiecības - dictaturediktatūra - agence régionalereģionālā aģentūra - dictionnaire, lexiqueleksikons - différence culturellekultūru atšķirība - différend internationalstarptautiskas domstarpības - diffusion de l'informationinformācijas izplatīšana - diffusion de la culturekultūras izplatīšana - diffusion restreinteierobežota aprite - diffusion sélective d'informationinformācijas izplatīšana izlases kārtā - dimension de l'entrepriseuzņēmuma lielums - diplômediploms - direction d'entrepriseuzņēmējsabiedrības pārvaldība - directivedirektīva - directive communautaireKopienas direktīva - discipline de votebalsošanas disciplīna - discothèquedokumentu bibliotēka - discoursruna - accès à l'informationpieeja informācijai - discrimination sexuellediskriminācija dzimuma dēļ - discrimination économiqueekonomiskā diskriminācija - discrimination linguistiquevalodiskā diskriminācija - discrimination politiquepolitiskā diskriminācija - discrimination racialediskriminācija rases dēļ - discrimination religieusediskriminācija reliģiskās pārliecības dēļ - disparité de prixcenu starpība - disparité économiqueekonomiskās atšķirības - disparité régionalereģionu atšķirības - agent de conservationkonservants - centre médicalmedicīnas centrs - ressource alimentairepārtikas resursi - disponibilité énergétiquepieejamie energoresursi - dispositif de conduitepiedziņas mehānisms - dispositif de sécuritédrošības ierīce - dispositif de signalisationsignālierīce - dissidencenevienprātība - dissolution du Parlementparlamenta atlaišana - dissuasionpreventīvs pasākums - distillationpārtvaice - distribution commercialesadales tirdzniecība - distribution d'énergieenerģijas sadale - distribution de l'eauūdensapgāde - distribution de l'électricitéelektroapgāde - distribution exclusiveīpašs izplatīšanas nolīgums - diversification de la productionražojumu dažādošana - diversification des exportationseksporta diversifikācija - agent de maîtriseuzraudzītājs - division internationale du travailstarptautiskā darba dalīšana - divorcelaulības šķiršana - doctrine juridiquetiesību doktrīna - documentdokuments - document audiovisuel - document d'identitépersonu apliecinošs dokuments - document de séancesēdes apspriežu dokuments - agglomérationapbūvētā zona - document douaniermuitas dokuments - document officieloficiāls dokuments - document parlementaireparlamenta dokuments - documentationdokumentācija - Dodécanèse - DominiqueDominika - dommagekaitējums - dommage de guerrekara postījumi - dommages et intérêtskaitējuma atlīdzināšana - donziedojums - donationdāvinājums - douanemuita - Doubaï - double impositionnodokļu divkārša uzlikšana - double nationalitédubultpilsonība - double occupationdivu darbu savienošana - agglomération ruralelauku apdzīvotne - douzième provisoireprovizoriskās divpadsmitdaļas - dragagebagarēšana - drainagenosusināšana - DrentheDrente - droit à l'éducationtiesības uz izglītību - droit à l'informationtiesības uz informāciju - droit à la culturetiesības uz kultūru - agglomération urbainepilsētas centrs - droit à la justicetiesības uz taisnīgu tiesu - droit administratifadministratīvās tiesības - droit aériengaisa tiesības - droits antidumpingantidempinga muita - droit au travailtiesības uz darbu - droit bancairebanku tiesības - droit cambialvekseļtiesības - droit civilcivillikums - droit commercialkomerctiesības - droit communautaireKopienas tiesības - agitation politiquepolitiskā aģitācija - droit constitutionnelkonstitucionālais likums - droit coutumierparažu tiesības - droit d'auteurautortiesības - droit d'enregistrementreģistrācijas nodoklis - droit d'escaletiesības nolaisties - droit d'établissementtiesības veikt uzņēmējdarbību - droit de grèvetiesības streikot - droit de l'énergieenerģētikas likums - droit de l'environnementvides tiesības - agrégat économiqueekonomikas kopums - droit de l'espacetiesību akti par atklāto kosmosu - droit de l'individupersonas tiesības - droit de la concurrencekonkurences likums - droit de la familleģimenes tiesības - droit de la guerrekara likums - droit de la merjūras tiesības - droit de manifestertiesības uz demonstrācijām - droit de pêchezvejas tiesības - accès à la professionprofesijas pieejamība - droit de préemptionpirmpirkuma tiesības - droit de reprisevaldījuma atjaunošanas tiesības - droit de votebalsstiesības - droit des assurancesapdrošināšanas likums - droit des brevetspatentu tiesības - droit des Étatsvalstu tiesību akti - droit des étrangersārvalstnieku tiesības - droits des minoritésminoritāšu tiesības - droit des sociétésuzņēmējsabiedrības likums - droit des transportspārvadājumu likums - droit du logementmājokļa tiesības - droit du travaildarba tiesības - droit électoralvēlēšanu likums - agriculture à temps partieldaļējas noslodzes lauksaimniecība - réglementation financièrefinanšu tiesību akti - droit fiscalnodokļu likums - droit fiscal internationalstarptautisks nodokļu likums - législation forestièremežsaimniecības tiesību akti - droit humanitaire internationalstarptautiskais cilvēktiesību likums - droit internationalstarptautisko tiesību akti - droit international privéstarptautiskās privāttiesības - droit international publicstarptautiskās publiskās tiesības - agriculture biologiquebioloģiskā lauksaimniecība - droit maritimejūrniecības likums - droit matrimoniallaulības un ģimenes tiesības - droit nationalvalsts tiesību akti - droit nucléairekodoltiesības - droit pénalkrimināllikums - délit économiquenodarījums ekonomikas jomā - droit pénal internationalstarptautiskās krimināltiesības - droit privéprivāttiesības - agriculture commercialekomerclauksaimniecība - droit publicpubliskās tiesības - droit ruralagrārās tiesības - droit socialsociālo tiesību akti - droit territorialteritoriālās tiesības - droite politiquelabējā partija - droits civiquescivilās tiesības - droits de l'hommecilvēktiesības - droits de la femmesieviešu tiesības - agriculture contractuellelīgumsaimniekošana - droits de tirage spéciauxīpašās aizņēmuma tiesības - dumpingdempings - espérance de vieparedzamais dzīves ilgums - durée des étudesmācību ilgums - durée du bailnomas ilgums - durée du travaildarba laiks - durée légale du travaillikumā noteiktais darbalaiks - pays de l'EAMAAAMS valstis - agriculture de groupegrupālā saimniekošana - East AngliaAustrumanglija - eauūdens - eau communautaireKopienas ūdeņi - eau d'infiltrationinfiltrācijas ūdens - eau de baignadepeldvieta - eau-de-viespirti - eaux intérieuresiekšējie ūdeņi - agriculture de montagnelauksaimniecība kalnainos apvidos - eaux internationalesstarptautiskie ūdeņi - eau salée - eau souterraine - eau superficiellevirszemes ūdeņi - eaux territorialesteritoriālie ūdeņi - eau usée - échange agricolelauksaimniecības preču tirdzniecība - échange commercialtirdzniecības darbības - agriculture de subsistancepašnodrošinājuma saimniecība - échange d'informationsinformācijas pārsūtīšana - échange de publicationspublikāciju apmaiņa - échange extracommunautaireKopienas ārējā tirdzniecība - échange intracommunautaireKopienas iekšējā tirdzniecība - échange par groupe de paystirdzniecība pēc valstu grupām - échange par paystirdzniecība pēc valstīm - échange par produitsprodukta tirdzniecība - échantillonnageparaugu ņemšana - agriculture extensiveekstensīvā lauksaimniecība - échelle des salairesatalgojuma skala - éclairageapgaisme - école à l'étrangerārvalsts skola - école européenneEiropas skola - école internationalestarptautiska skola - école maternellepirmsskolas izglītības iestāde - école nationalevalsts dienesta skola - écologieekoloģija - écologismeekoloģisms - économétrieekonometrija - accès au marchépiekļuve tirgum - agriculture intensiveintensīvā zemkopība - économieekonomika - économie agricolelauksaimniecības ekonomika - économie collectivekolektivizēta ekonomika - économie concertéesaskaņota ekonomiska darbība - économie d'échellelielražošanas ietaupījums - économie d'énergieenergotaupība - ajustement structurelstrukturāli pielāgojumi - économie de guerrekara ekonomika - économie de l'entrepriseuzņēmuma administrācija - régions de l'AutricheAustrijas reģioni - agriculture méditerranéenneVidusjūras valstu lauksaimniecība - économie de marchétirgus ekonomika - économie de subsistancenaturālas saimniecības ekonomika - économie des transportspārvadājumu ekonomika - économie dirigéekontrolēta ekonomika - économie domestiquemājsaimniecību ekonomika - économie forestièremeža ekonomika - économie industrielleindustriāla ekonomika - économie internationalepasaules ekonomika - économie mixtejauktā ekonomika - économie nationaletautsaimniecība - agroalimentairelauksaimniecības produkti - économie planifiéeplānotā ekonomika - économie postindustriellepostindustriāla ekonomika - économie publiquevalsts ekonomika - économie régionalereģionālā ekonomika - économie souterraineēnu ekonomika - économie urbainepilsētas saimniecība - ÉcosseSkotija - écosystèmeekosistēma - euroeiro - agro-industrieagroindustrija - éditionizdevējdarbība - éducationizglītība - éducation à domicilemājmācība - éducation artistiquemākslas izglītība - éducation comparéesalīdzināmā izglītība - éducation de basepamatizglītība - éducation de massetautas izglītība - éducation des adultespieaugušo izglītība - éducation des étrangersārvalstnieku izglītība - éducation non formelleneformālā izglītība - éducation permanenteturpināmizglītība - éducation physiquesporta izglītība - éducation préscolairepirmsskolas izglītība - éducation sanitaireveselības izglītība - éducation sexuelledzimumaudzināšana - éducation spécialeīpašā izglītība - édulcorantsaldinātājs - effectif scolaireskolēnu skaits - agronomieagronomija - effluent radioactifradioaktīvie notekūdeņi - égalité de rémunérationvienāds atalgojums - égalité de traitementvienāda attieksme - égalité devant la loivienlīdzība likuma priekšā - Égypte, Misr, République arabe d'ÉgypteĒģipte - El SalvadorSalvadora - élargissement du marchétirgus paplašināšanās - agrumescitrusaugļi - inscription électoralebalsotāju reģistrācija - électionvēlēšanas - élection anticipéeiepriekšējas vēlēšanas - élection européenneEiropas vēlēšanas - élection indirectenetiešās vēlēšanas - élection localepašvaldību vēlēšanas - élection nationalevalsts vēlēšanas - élection parlementaireparlamenta vēlēšanas - élection partiellepapildvēlēšanas - AID - élection présidentielleprezidenta vēlēšanas - élection primaireprimārās vēlēšanas - électoratelektorāts - électrochimieelektroķīmija - électrométallurgieelektrometalurģija - électroniqueelektronika - électrotechniqueelektrotehnoloģija - élevagelopkopība - soutien économiqueekonomiskais atbalsts - élevage au sollauksaimniecība brīvās turēšanas apstākļos - élevage de crustacésvēžveidīgo audzēšana - élevage intensifintensīvā lopkopība - élèveaudzēknis - éligibilitétiesības kandidēt vēlēšanās - élimination des déchetsatkritumu noglabāšana - émancipationemancipācija - emballageiesaiņošana - embouchenobarošana ganībās - embouteillageiepildīšana pudelēs - aide à l'emploinodarbinātības atbalsts - émigrationemigrācija - Émilie-RomagneEmīlija Romanja - Émirats arabes unisApvienotie Arābu Emirāti - pays des Émirats arabes unisApvienoto Arābu Emirātu valstis - émission de valeursvērtspapīru emisija - émission monétairevalūtas emisija - accident de transportceļu satiksmes negadījums - emploi réservémērķnodarbinātība - employépārvaldē strādājošais - employé de bureaubiroja darbinieks - employé des services publicsvalsts civildienesta ierēdnis - employeurdarba devējs - emprunt, prêtaizdevums, aizņēmums - aide à l'étrangerpalīdzība ārvalstīm - emprunt communautaireKopienas aizņēmums - emprunt internationalstarptautisks aizdevums - emprunt publicvalsts aizņēmums - émulsifiant alimentairepārtikas emulgants - endettementparādsaistības - énergie des vaguesviļņu enerģija - énergie douceekoloģiski tīra enerģija - aide à l'exportationatbalsts eksportam - énergie dureekoloģiski kaitīga enerģija - énergie électriqueelektroenerģija - énergie éoliennevēja enerģija - énergie géothermiqueģeotermiskā enerģija - énergie hydrauliquehidrauliskā enerģija - énergie hydroélectriquehidroelektrostaciju elektroenerģija - énergie marémotriceplūdmaiņu enerģija - énergie nucléairekodolenerģētika - énergie renouvelableatjaunīgā enerģija - aide à l'hectareatbalsts par hektāru - énergie solairesaules enerģija - énergie thermiquesiltumenerģija - enfantbērns - enfant abandonnébez vecāku gādības palicis bērns - enfant de migrantmigrantu bērns - enfant naturelārlaulības bērns - enfant uniquevienīgais bērns - engagement des dépensesizdevumu saistības - engraismēslošanas līdzeklis - engrais chimiqueminerālmēslojums - aide à l'investissementieguldījumu atbalsts - engrais organiqueorganiskais mēslojums - engraissementnobarošana - enlèvement politiquepolitiskas personas nolaupīšana - enquête économiqueekonomikas apskats - enquête de consommationpatērētāju apzināšana - enquête socialesociālā izpēte - enregistrement des donnéesdatu ieraksts - enregistrement documentairedokumentu uzskaite - aide à la constructionsubsīdija celtniecībai - enrichissement du combustibledegvielas bagātināšana - enseignantpedagogs - enseignementmācīšana - enseignement à distancetālmācība - enseignement agricolelauksaimniecības izglītība - enseignement automatiséprogrammētās mācības - enseignement confessionnelkonfesionālā izglītība - enseignement des languesvalodas mācīšana - enseignement généralvispārīgā izglītība - enseignement gratuitbezmaksas izglītība - aide à la modernisationmodernizācijas atbalsts - enseignement laïclaicīgā izglītība - enseignement médicalmedicīnas izglītība - enseignement obligatoireobligātā izglītība - enseignement paramédicalvidējā medicīnas personāla sagatavošana - enseignement pluridisciplinairevairākprofilu izglītība - enseignement postuniversitairepēcdiploma studijas - enseignement primairesākumizglītība - enseignement privéprivātizglītība - enseignement professionnelprofesionālā izglītība - enseignement publicvalsts izglītība - aide à la productionražošanas attīstības atbalsts - enseignement scientifiqueeksaktā izglītība - enseignement secondairevidējā izglītība - enseignement supérieuraugstākā izglītība - enseignement techniquetehniskā izglītība - ententeierobežojošas tirdzniecības prakse - entente horizontalehorizontālais nolīgums - entente illicitenelikumīga vienošanās - entente internationalestarptautisks kartelis - entente verticalevertikālais nolīgums - aide alimentairepārtikas palīdzība - entraide agricolelauksaimnieku savstarpējā palīdzība - entrave non tarifairebeztarifu barjera - entrave tarifairetarifu barjera - entrave techniquetehnisks šķērslis - entrepôt douaniermuitas noliktava - entrepriseuzņēmējdarbības veids - entreprise artisanaleamatniecības uzņēmums - entreprise commercialeizplatītājuzņēmums - entreprise communekopuzņēmums - entreprise de locationnomas uzņēmums - entreprise de transportpārvadājumu sabiedrība - entreprise étrangèreārvalstu uzņēmums - entreprise européenneEiropas uzņēmums - entreprise familialeģimenes uzņēmums - entreprise fiduciairetrasta uzņēmums - entreprise immobilièrenekustamā īpašuma uzņēmums - entreprise individuelleviena īpašnieka uzņēmums - accident du travailnelaimes gadījums darbā - aide aux défavorisésatbalsts nelabvēlīgām grupām - entreprise industriellerūpniecības uzņēmums - entreprise multinationaledaudznacionāls uzņēmums - entreprise privéeprivātais sektors - entreprise publiquesabiedriskais sektors - entretienuzturēšana - entretien des cultureslaukaugu audzēšana - environnement physiquefiziskā vide - épargneietaupījumi - aide aux entreprisesatbalsts uzņēmumiem - épargne forcéeobligātie uzkrājumi - épidémieepidēmija - épidémiologieepidemioloģija - ÉpireĒpeira - épuisement des ressourcesresursu izsīkšana - ÉquateurEkvadora - équidézirgu dzimtas dzīvnieks - équilibre budgétairebudžeta līdzsvars - équilibre écologiqueekoloģiskais līdzsvars - aide bilatéraledivpusēja palīdzība - équipement agricolelauksaimniecības iekārta - équipement collectifkomunālā saimniecība - équipement de véhiculetransportlīdzekļa daļas - équipement électroniqueelektroniskā iekārta - équipement industrielražošanas iekārta - équipement socioculturel - aide CECAEOTK palīdzība - équipement sportifsporta aprīkojums - équivalence des diplômesdiplomu līdzvērtība - ergonomieergonomika - éruption volcaniquevulkāna izvirdums - esclavageverdzība - escomptediskontēšana - espace aériengaisa telpa - espace judiciaire européenEiropas tiesiskā telpa - espace vertzaļā zona - aide communautaireKopienas palīdzība - EspagneSpānija - régions de l'EspagneSpānijas reģioni - espèce protégéeaizsargājamās sugas - espionnage industrielrūpnieciskā spiegošana - essaitestēšana - essai nucléairekodolizmēģinājums - EstrémadureEstremadura - aide complémentaire aux produitspapildu atbalsts produktiem - établissementuzņēmums - établissement à statut spécialīpaša statusa iestāde - établissement d'enseignementizglītības iestāde - établissement d'utilité publiquekomunālās saimniecības uzņēmums - établissement du budgetbudžeta sastādīšana - établissement hospitaliermedicīnas iestāde - établissement pénitentiairesoda izciešanas iestāde - établissement publicsabiedriska iestāde - étainalva - étalon de change-orzelta valūtas standarts - aide d'urgenceārkārtas palīdzība - étalon-orzelta standarts - Étatvalsts - état civilcivilstāvoklis - état d'exceptionizņēmuma stāvoklis - état d'urgenceārkārtas stāvoklis - État providencelabklājības valsts - États-Unis - aide de l'Étatvalsts atbalsts - éthanoletanols - ÉthiopieEtiopija - ethnologieetnoloģija - étiquetagemarķēšana - étude de faisabilitépriekšizpēte - étude de marchétirgus izpēte - étude du travaildarba organizācijas izpēte - étudiantizglītojamais - étudiant étrangerārvalsts students - aide économiqueekonomiskā palīdzība - eurocréditeirokredīts - eurodeviseeirovalūta - eurodollareirodolārs - euro-émissioneiroobligācija - euromarchéeirotirgus - eurocommunismeeirokomunisms - EurocontrolEirokontrole - eurodroiteEiropas tiesības - EurogroupeEirogrupa - EuropeEiropa - aide en naturepalīdzība graudā - Europe du NordZiemeļeiropa - Europe méridionaleDienvideiropa - Europe occidentaleRietumeiropa - Europe centrale et orientaleAustrumeiropa - europêche - interactivitémijiedarbība - eutrophisationeitrofikācija - évaluation budgétairebudžeta novērtējums - évaluation de projetprojekta novērtējums - évaluation des ressourcesresursu novērtējums - abatssubprodukts - accident nucléairekodolavārija - aide financièrefinansiāla palīdzība - évaluation technologiquetehnoloģijas novērtējums - évasion fiscalenodokļa apiešana - exameneksāmens - excédent agricolelauksaimniecības produktu pārpalikums - exclusion du traitement CEatļauja atkāpei no EK režīma - exécution de projetprojekta pārvaldība - exécution du budgetbudžeta īstenošana - exécution du jugementnolēmuma piespiedu izpilde - exemption d'autorisation d'ententeatbrīvošana no konkurences ierobežojumu sankcionēšanas - exemption tarifairetarifa atbrīvojums - exercice budgétairefinanšu gads - exode des compétencesintelektuālā darbaspēka emigrācija - exploitant agricolelauksaimnieks - exploitation agricolelauku saimniecība - exploitation agricole d'Étatvalsts saimniecība - exploitation agricole mixtejaukta saimniecība - exploitation des mersjūru izmantošana - exploitation des ressourcesresursu izmantošana - exploitation familiale agricoleģimenes saimniecība - exploitation forestièremeža saimniecība - exploitation laitièrepiena ražošanas saimniecība - explosifsprāgstviela - exportationeksports - exportation de capitauxkapitāla eksports - expropriationekspropriācija - aide multilatéraledaudzpusēja palīdzība - expulsionizraidīšana - exterritorialitéeksteritorialitāte - extraction minièreiežguve - extraditionizdošana - extrême-droitelabējie radikāļi - extrême-gauchekreisie radikāļi - Extrême-OrientAustrumāzija - facturationfaktūrrēķina izrakstīšana - aide non remboursableneatmaksājama palīdzība - faible revenumazs ienākums - faillitebankrots - faimizsalkums - faire-valoirzemes īpašuma lietošanas veids - faire-valoir directīpašnieka apsaimniekojums - faire-valoir mixtejaukts valdījums - familleģimene - famille nombreusedaudzbērnu ģimene - famille par allianceieprecētā ģimene - OAAPārtikas un lauksaimniecības organizācija - aide privéeprivāta palīdzība - farine de céréalelabības milti - fascismefašisms - faunefauna - FECOMEMSF - féconditéauglība - femme au foyermājsaimniece - aide régionalereģionālais atbalsts - femme migrantemigrante - FEOGAELVGF - FEOGA garantieELVGF Garantiju nodaļa - FEOGA orientationELVGF Virzības nodaļa - ferdzelzs - fermagenomas saimniecība - ferme collectivekopsaimniecība - ferme piloteparaugsaimniecība - ferry-boatpārceltuves kuteris - aide sanitairemedicīniskā palīdzība - FIABStarptautiskā bibliotēku apvienību un iestāžu federācija - fibre de boiskoksnes šķiedra - fibre de verrestiklšķiedra - fibre textiletekstilšķiedra - FIDStarptautiskā dokumentācijas federācija - FIDAStarptautiskais lauksaimniecības attīstības fonds - Fidji, îles Fidji, îles FijiFidži - fièvre aphteusemutes un nagu sērga - aide sectoriellenozares atbalsts - filstieple - filet de pêchezvejas tīkls - filialemeitasuzņēmums - filiale communekopīgs meitasuzņēmums - financementfinansējums - financement à court termeīstermiņa finansēšana - financement à long termeilgtermiņa finansēšana - financement à moyen termevidēja termiņa finansēšana - aide socialelabklājība - financement communautaireKopienas finansējums - financement compensatoirekompensējošs finansējums - financement complémentairepapildu finansēšana - financement de l'aidepalīdzības finansēšana - financement de l'industrierūpniecības finansēšana - financement des exportationseksporta finansēšana - financement des partispartiju finansēšana - financement du budgetbudžeta finansēšana - financement électoralvēlēšanu finansējums - financement nationalvalsts finansējums - acciseakcīzes nodoklis - finances internationalesstarptautiskās finanses - finances localespašvaldību finansējums - finances publiquesvalsts finanses - FinlandeSomija - FionieFīna - fiscaliténodokļu sistēma - FISEANO Bērnu fonds - fission nucléairekodola skaldīšana - AIE - fixation des prixcenu noteikšana - fixation du salairealgas noteikšana - province de Flandre occidentaleRietumflandrijas province - province de Flandre orientaleAustrumflandrijas province - flocon de céréalegraudu pārslas - floreaugu valsts - floricultureziedkopība - flottagepludināšana - flotte aériennegaisa kuģu parks - AIEAStarptautiskā atomenerģijas aģentūra - flotte de pêchezvejas flote - flotte fluvialeiekšzemes ūdensceļu flote - flotte marchandetirdzniecības flote - fluctuation conjoncturellecikliskās svārstības - fluctuation des prixcenu svārstības - fluctuation économiqueekonomiskās svārstības - fluctuation structurellestrukturālas svārstības - fluorfluors - FMISVF - AISSStarptautiskā sociālo nodrošinātāju apvienība - FNUAPANO Iedzīvotāju fonds - fonction publiquecivildienests - fonctionnairecivildienesta ierēdnis - fonctionnaire européenEiropas amatpersona - fond côtierkrasta zemūdens nogāze - fond marinjūras dibens - fondationfonds - fonds CEEK fonds - AjmanAdžmāna - fonds communkopējs fonds - fonds de commercenemateriālā vērtība - FEDERERAF - fonds de roulementapgrozāmais kapitāls - Fonds monétaire européenEiropas Monetārais fonds - fontečuguns - forageurbumi - forage en merurbšanas darbi atklātā jūrā - ajournementatlikšana - forêtmežs - forêt classéeklasificēts mežs - forêt de haute futaiedižmežs - forêt de taillisatvasājs - forêt naturelledabiskais mežs - forêt plantéemeža stādījums - formalité douanièremuitas formalitātes - formation à la gestionvadībzinības mācības - formation des enseignantspedagogu sagatavošana - formation des prixcenu veidošana - formation en cours d'emploistažēšanās - formation professionnellearodapmācība - ajustement monétairevalūtas vērtības izlīdzināšana - formulaireveidlapa - fourkrāsns - fournisseurpiegādātājs - fourniture de documentdokumentu piegāde - frais de justicetiesvedības izdevumi - frais de scolaritémācību maksa - frais électorauxvēlēšanu izdevumi - frais générauxpieskaitāmās izmaksas - frais pharmaceutiquesfarmācijas izdevumi - FranceFrancija - DOM françaisFrancijas aizjūras departamenti - PTOM françaisFrancijas aizjūras teritorijas - régions de la FranceFrancijas reģioni - Franche-ComtéFranškontē - franchisagekomercpilnvarošana - franchise douanièreatbrīvojums no muitas nodokļiem - fraudekrāpšana - fraude électoralenelikumības vēlēšanu laikā - ALADILatīņamerikas Integrācijas asociācija - fraude fiscaleizvairīšanās no nodokļu maksāšanas - FrederiksbergFrederiksberga - FrederiksborgFrederiksborga - fréquentation scolaireskolas apmeklētība - fretkravas pārvadājumu likme - Frioul-Vénétie JulienneFriuli-Venēcija Džūlija - FriseFrīzlande - fromagesiers - fromage à pâte demi-durepusmīkstais siers - fromage à pâte durecietais siers - pays de l'ALADILAFTA valstis - fromage à pâte mollemīkstais siers - fromage à pâte persilléezilais siers - fromage de brebisaitas piena siers - fromage de chèvre - fromage de vache - fromage fondukausēts siers - fromage fraisnenogatavināts siers - fromageriesiera rūpnīca - frontièrerobeža - fruitaugļi - fruit à coquerieksts - fruit à noyaukauleņi - fruit à pépinssēkleņi - fruit fraissvaigi augļi - fruit tropicaltropu auglis - Fujeirah - fusion d'entreprisesapvienošana - fusion nucléairekodolsintēze - GabonGabona - Albanie, Rép. socialiste d'AlbanieAlbānija - GalapagosGalapagu salas - GaliceGalisija - GambieGambija - garantiegarantija - garantie de créditkredītgarantija - garantie de revenugarantētais ienākums - garantie des investissementsieguldījumu aizsardzība - garde des enfantsbērnu aprūpe - alcoolspirts - gaspillageatliekas - GATTVispārējais tarifu un tirdzniecības nolīgums - gauche politiquekreisā partija - gauchismekreisums - gazgāze - gaz de combustiondūmgāzes - gaz natureldabasgāze - gazoducgāzvads - alcool chimiqueķīmiskais spirts - gel des terresatmata - génie civilcivilā būvniecība - génissetele - géochimieģeoķīmija - géographieģeogrāfija - géographie économiqueekonomiskā ģeogrāfija - géographie politiquepolitiskā ģeogrāfija - géologieģeoloģija - géophysiqueģeofizika - gérontologiegerontoloģija - gestionpārvaldība - gestion comptablepārvaldības grāmatvedība - gestion d'entrepriseuzņēmuma pārvaldība - gestion de l'espaceapvidus pārvaldība - gestion des déchetsatkritumu apsaimniekošana - gestion des pêcheszvejniecības pārvaldība - gestion des ressourcesresursu pārvaldība - gestion du matérielloģistika - alcoolismealkoholisms - administration du personnelpersonāla pārvaldība - gestion financièrefinanšu pārvaldība - gestion prévisionnellepārvaldības plānošana - GhanaGana - gibiermedījumdzīvnieks - GibraltarGibraltārs - glaceledus - glucoseglikoze - golfelīcis - gouvernementvaldība - gouvernement en exil - gouvernement insurrectionneldumpinieku valdība - graisse alimentairepārtikas tauki - graisse industrielletehniskie tauki - AlentejoAlentežu - grande entrepriseliels uzņēmums - grande exploitationliela saimniecība - Grandes AntillesLielās Antiļu salas - gratuité des soinsbezmaksas medicīniskā aprūpe - Grèce, Hellade, Hellados Hellade, Hellas, Hellênikê Dêmokratia, république de Grèce, République hellénique, terre des dieuxGrieķija - Grèce centraleVidusgrieķija - régions de la GrèceGrieķijas reģioni - GrenadeGrenāda - grèvestreiks - AlgarveAlgarvi - Gdansk, Groenland, Gronland, Kalaallit Munaat, pays vertGrenlande - GroningueGroningena - Groupe andinAndu grupa - pays du Groupe andinAndu grupas valstis - groupe d'intérêtinterešu grupa - groupe de sociétésuzņēmumu grupa - groupe des DixDesmit valstu grupa - accord ADRADR nolīgums - AlgérieAlžīrija - groupe politiquepolitiskā grupa - mouvement pour les droits de l'hommecilvēktiesību kustība - groupement d'achatpircēju grupa - groupement d'intérêt économiqueekonomisko interešu grupējums - groupement de producteursražotāju grupa - groupe ethniqueetniskā grupa - algueaļģes - groupe linguistiquelingvistiskā grupa - gruauputraimi - GuadeloupeGvadelupa - GuatemalaGvatemala - GueldreGelderlande - guerrekarš - guerre civilepilsoņu karš - guerre d'indépendanceneatkarības cīņas - guerre de frontièrerobežkonflikts - guerre froideaukstais karš - guerre nucléairekodolkarš - GuinéeGvineja - Guinée-BissauGvineja-Bisava - Guinée équatorialeEkvatoriālā Gvineja - GuyaneGajāna - Guyane françaiseFranču Gviāna - habitatdzīvojamā vide - habitat rurallauku dzīvojamā vide - habitat urbainpilsētas dzīvojamā vide - aliment du bétaildzīvnieku barība - habitude alimentaireēšanas paradumi - habitude d'achatpirkšanas paradumi - province du HainautEno province - HaïtiHaiti - halogènehalogēns - HambourgHamburga - handicapéinvalīds - harmonisation douanièremuitas darbību saskaņošana - aliment industrielrūpnieciski ražota barība - harmonisation fiscalenodokļu saskaņošana - Haute-NormandieAugšnormandija - Burkina FasoBurkinafaso - HawaïHavaju salas - hélicoptèrehelikopters - HesseHesene - aliment pour enfantzīdaiņu uzturs - heure d'étévasaras laiks - heure des questionsjautājumu izskatīšanas laiks - heure supplémentairevirsstundas - hindouismehinduisms - histoirevēsture - histologiehistoloģija - holdingkontrolakciju sabiedrība - Hollande méridionaleDienvidholande - Hollande septentrionaleZiemeļholande - aliment préparépārtikas pusfabrikāti - homicidenonāvēšana - homologationapstiprināšana - HondurasHondurasa - Hong kongHonkonga - HongrieUngārija - établissement psychiatriquepsihiatriskā iestāde - horaire de travaildarba grafiks - aliment transformépārstrādāta pārtika - horaire variableelastīgs darbalaiks - horticulturedārzkopība - houblonapiņi - huile animaledzīvniekizcelsmes eļļa - huile d'arachidezemesriekstu eļļa - huile d'oliveolīveļļa - huile de poissonzivju eļļa - huile lourdesmagā eļļa - huile minéraleminerāleļļa - nutritionuzturs - huile usagéeizlietotā nafta - huile, huile végétaleaugu eļļa - huilerieeļļas rūpnīca - huissiertiesu izpildītājs - humanisation du travaildarba humanizācija - hydrocarbureogļūdeņradis - hydrogèneūdeņradis - hydrogéologiehidroģeoloģija - alimentation animaledzīvnieku ēdināšana - hydrologiehidroloģija - hygiène alimentairepārtikas higiēna - santé au travailarodveselība - hypothèquehipotēka - idéologie politiquepolitiskā ideoloģija - accord AETRAETR nolīgums - alimentation humainecilvēku uzturs - ignamesaldie kartupeļi - IIPEStarptautiskais izglītības plānošanas institūts - îlesala - Île-de-FranceIldefransa - île de GuamGuama - îles Anglo-NormandesNormandijas salas - Cayman, Caymans Islands, îles Caïman, îles Caïmanes, îles Caïmans, îles CaymanKaimanu salas - îles CarolinesKarolīnu salas - îles du VentVējpuses salas - îles FéroéFarēru salas - îles IoniennesJonijas salas - îles MariannesMarianas salas - îles-Sous-le-VentAizvēja salas - îles Turques et CaïquesTērksas un Kaikosas salas - îles ViergesVirdžīnu salas - allégement de la detteparādu samazināšana - immatriculation de sociétéuzņēmuma reģistrācija - immigrationimigrācija - immunité parlementaireparlamentārā neaizskaramība - immunologieimunoloģija - impact publicitairereklāmas ietekme - impérialismeimperiālisms - implantation d'activitéuzņēmējdarbības vieta - Allemagne RDVācijas Demokrātiskā Republika - importationimports - impôtnodoklis - impôt communautaireKopienas nodoklis - impôt des personnes physiquespersonas ienākuma nodoklis - impôt directtiešais nodoklis - impôt fonciernekustamā īpašuma nodoklis - impôt forfaitairevienotas likmes nodoklis - impôt indirectnetiešais nodoklis - impôt localvietējais nodoklis - impôt nationalvalsts nodoklis - impôt réelreālais nodoklis - impôt sur la consommationpatēriņa nodoklis - impôt sur la fortuneīpašuma nodoklis - impôt sur la plus-valuekapitāla pieauguma nodoklis - impôt sur la transmissionkapitāla pārveduma nodoklis - impôt sur le capitalkapitāla nodoklis - impôt sur le revenuienākuma nodoklis - impôt sur les bénéficespašnodarbinātu personu peļņas nodoklis - impôt sur les revenus de capitauxieguldījumu peļņas nodoklis - régions de l'AllemagneVācijas reģioni - impôt sur les salairesalgas nodoklis - impôt sur les sociétésuzņēmuma peļņas nodoklis - imprimerieiespiešana - imputation comptablegrāmatvedības ieraksts - incapacité de travaildarba invaliditāte - incendieugunsgrēks - incompatibiliténesavienojamība - IncotermsStarptautiskie tirdzniecības noteikumi - IndeIndija - indemnisationatlīdzināšana - alliagesakausējums - indemnité d'assuranceapdrošināšanas atlīdzība - indemnité d'installationiekārtošanas pabalsts - indemnité de licenciementatlaišanas pabalsts - indemnité parlementaireparlamenta atalgojums - indépendance économiqueekonomiskā neatkarība - indépendance nationalevalstiskā neatkarība - indépendance technologiquetehnoloģiskā neatkarība - indexation des prixcenu indeksācija - indexation des salairesalgas indeksācija - indexation documentairedokumentu indeksēšana - indicateur de divergencenovirzes rādītājs - indicateur économiqueekonomikas rādītājs - indicateur socialsociālais rādītājs - indice des prixcenu indekss - IndonésieIndonēzija - industrialisationindustrializācija - industrie aéronautiqueaviācijas rūpniecība - industrie aérospatialeaviācijas un kosmiskā rūpniecība - alliance électoralepartiju apvienība - industrie alimentairepārtikas rūpniecība - industrie automobilemehānisko transportlīdzekļu rūpniecība - industrie chimiqueķīmijas rūpniecība - industrie cinématographiquefilmu nozare - industrie culturellekultūras industrija - industrie de l'armementbruņojuma rūpniecība - industrie de l'audiovisuel - industrie de l'informationinformācijas nozare - industrie de la chaussureapavu rūpniecība - allocation complémentairepapildpabalsts - industrie de la communicationkomunikācijas nozare - industrie de la machine-outildarbgaldu rūpniecība - industrie de la pêchezivjrūpniecība - industrie de la restaurationsabiedriskās ēdināšanas industrija - industrie de la viandegaļas pārstrādes rūpniecība - industrie de pâte et papiercelulozes un papīra rūpniecība - industrie de pointeprogresīvās tehnoloģijas rūpniecība - industrie de transformationpārstrādes rūpniecība - industrie des boissonsdzērienu rūpniecība - accord-cadrepamatnolīgums - allocation d'étudeizglītības dotācija - industrie des colorantskrāsu rūpniecība - industrie des engraismēslošanas līdzekļu rūpniecība - industrie des matières plastiquesplastikas rūpniecība - industrie des servicespakalpojumu industrija - industrie des télécommunicationstelekomunikācijas industrija - industrie du boismežrūpniecība - industrie du caoutchouckaučuka rūpniecība - industrie du cuirādas izstrādājumu rūpniecība - allocation de décèspiešķīrums nāves gadījumā - industrie du froidsaldēšanas iekārtu rūpniecība - industrie du jouetrotaļlietu rūpniecība - industrie du livregrāmattirdzniecība - industrie du meublemēbeļrūpniecība - industrie du sucrecukurrūpniecība - industrie du tabactabakas rūpniecība - industrie du verrestikla rūpniecība - industrie du vêtementapģērbu rūpniecība - industrie du videvakuumiekārtu ražošana - allocation de maternitématernitātes pabalsts - industrie électroniqueelektronikas rūpniecība - industrie électrotechniqueelektrotehnika - industrie exportatricerūpniecība eksportam - industrie horlogèrepulksteņu rūpniecība - industrie hôtelièreviesnīcu nozare - industrie informatiqueinformācijas tehnoloģijas nozare - industrie laitièrepiena rūpniecība - industrie légèrevieglā rūpniecība - industrie lourdesmagā rūpniecība - allocation des ressourcesresursu sadale - industrie mécaniquemašīnbūve - industrie minièreiežguves rūpniecība - industrie nucléairekodolrūpniecība - industrie optiqueoptikas rūpniecība - industrie pétrolièrenaftas rūpniecība - industrie pharmaceutiquefarmācijas rūpniecība - industrie photographiquefotorūpniecība - industrie sidérurgiquedzelzs un tērauda rūpniecība - industrie textiletekstilrūpniecība - alphabétisationanalfabētisma likvidēšana - inégalité socialesociālā nevienlīdzība - inflationinflācija - informationinformācija - information commercialetirdzniecības informācija - information des travailleursdarbinieku informēšana - information du consommateurpatērētāju rīcībā esošā informācija - informatiquedatoru sistēmas - informatique de gestionkomercdatu apstrāde - informatique documentaireinformācijas uzkrāšana un izguve - informatique industrielleindustriāla datu apstrāde - AlsaceElzasa - informatique médicalemedicīnas informātika - infractionnodarījums - infrastructure de transportpārvadājumu infrastruktūra - infrastructure industriellerūpniecības infrastruktūra - ingénieurinženieris - ingérenceiejaukšanās - alternance politiquepolitiskas pārmaiņas - initiative législativelikumdošanas iniciatīva - innovationjaunievedums - inondationplūdi - insoumissionneierašanās dienesta vietā - inspection des alimentspārtikas pārbaude - inspection du travaildarba inspekcija - inspection scolaireskolu inspekcija - inspection vétérinaireveterinārā ekspertīze - aluminiumalumīnijs - installation portuaireostu iekārta - instance de contrôleuzraudzības institūcija - ISEEiropas Arodbiedrību institūts - institution ACP-CEĀAK un EK iestāde - institution de l'Union européenneES iestāde - institution financièrefinanšu iestāde - institution politiquepolitiska iestāde - institution religieusereliģiska iestāde - institution spécialisée de l'ONUANO specializētā iestāde - amélioration de l'habitatmājokļu uzlabošana - instruction judiciairetiesas izmeklēšanas process - instrument de musiquemūzikas instruments - instrument financierfinanšu instruments - instrument financier communautaireKopienas finanšu instruments - INTALLatīņamerikas Integrācijas institūts - intégration des migrantsmigrantu integrācija - intégration économiqueekonomikas integrācija - intégration européenneEiropas integrācija - amélioration de la productionražošanas pilnīgošana - intégration monétairemonetārā integrācija - intégration politiquepolitiskā integrācija - intégration régionalereģionu integrācija - intégration socialesociālā integrācija - intellectuelinteliģents - intention de votebalsošanas mērķis - interdépendance économiquesavstarpējā ekonomiskā atkarība - interdiction professionnelleaizliegums strādāt valsts sektorā - accord CEEK nolīgums - amélioration des plantesaugu selekcija - intérêtprocenti - intermédiaire commercialtirdzniecības starpnieks - internationale ouvrièreStrādnieku internacionāle - internationale socialisteSociālistu internacionāle - internement psychiatriquepsihiatriskais ierobežojums - interpellation parlementaireinterpelācija - interprétationsinhronā tulkošana - amélioration du solaugsnes uzlabošana - interprétation du droittiesību aktu iztulkošana - intervention financièrefinanšu intervence - intervention sur le marchétirgus intervence - inventionizgudrojums - investissementieguldījumi - investissement à l'étrangerieguldījumi ārvalstīs - investissement communautaireKopienas ieguldījums - investissement directtiešie ieguldījumi - investissement étrangerārvalstu ieguldījumi - investissement industrielieguldījumi rūpniecībā - investissement internationalstarptautiskie ieguldījumi - investissement privéprivāti ieguldījumi - investissement publicvalsts ieguldījumi - investissement régionalreģionālie ieguldījumi - inviolabilité du domiciledzīvesvietas neaizskaramība - iodejods - IrakIrāka - IranIrāna - Irian JayaRietumirāna - aménagement du temps de travaildarbalaika izkārtojums - IrlandeĪrija - Irlande du NordZiemeļīrija - régions de l'IrlandeĪrijas reģioni - IRNUANO Sociālās attīstības pētniecības institūts - islamislams - Islande, république d'Islande - ISOISO - isoglucoseizoglikoze - isolantizolācijas materiāls - aménagement forestiermežsaimniecības attīstība - isolation de bâtimentbūvizolācija - isolation phoniqueskaņas izolācija - isolation thermiquesiltumizolācija - isolationnismeizolacionisms - IsraëlIzraēla - ItalieItālija - régions de l'ItalieItālijas reģioni - jachèrepapuve - JamaïqueJamaika - aménagement hydrauliqueūdenssaimniecība - JaponJapāna - jardin familialpiemājas dārziņš - JavaJava - jeu de hasardazarta spēles - jeunejaunietis - jeune travailleurgados jauns strādājošais - jeux olympiquesolimpiskās spēles - Joint European Toruskopīgais Eiropas tors - JordanieJordānija - journal officielOficiālais Vēstnesis - aménagement hydroagricoleagrārā ūdenssaimniecība - journée continuenepārtraukta darba diena - judaïsmejūdaisms - jugetiesnesis - jugementnolēmums - juridiction administrativeadministratīvā tiesa - juridiction civilecivillietu tiesa - juridiction d'exceptionspeciālas piekritības tiesa - développement rurallauku attīstība - juridiction judiciairevispārējas piekritības tiesa - juridiction militairekara tiesa - juridiction pénalekrimināltiesa - juridiction pour mineursmazgadīgo tiesa - juridiction socialesociālā tiesa - juridiction supérieureaugstākā tiesa - amendenaudas sods - jurisprudence - jurisprudence CE - jus de fruitaugļu sula - jus de légumedārzeņu sula - jutedžuta - CambodgeKambodža - kapokkapoks - KenyaKenija - amendementgrozījums - KiribatiKiribati - KoweïtKuveita - la RéunionReinjona - label de qualitékvalitātes marķējums - lactoselaktoze - lainevilna - laitpiens - lait boissondzeramais piens - accord commercialtirdzniecības nolīgums - lait concentréiebiezināts piens - lait crunepasterizēts piens - lait écrémévājpiens - lait en poudrepiena pulveris - lait entierpilnpiens - lait fermentérūgušpiens - lait homogénéiséhomogenizēts piens - lait pasteurisépasterizēts piens - lait stérilisésterilizēts piens - amendement du solaugsnes ielabošana - lancement d'un produitprodukta ieviešana - État fédéré - langagevaloda - langue étrangèresvešvaloda - langue maternelledzimtā valoda - Languedoc-RoussillonLangdoka-Rusijona - LaosLaosa - lapintrusis - LatiumLacio - AmériqueAmerika - légalitélikumība - législationlikumdošana - législation alimentairetiesību akti pārtikas jomā - législation antidumpingantidempinga tiesību akti - législation antitrustprettrestu tiesību akti - législation déléguéedeleģētās likumdošanas pilnvaras - législation pharmaceutiquetiesību akti farmācijas jomā - législation phytosanitaireaugu veselības tiesību akti - législation sanitairetiesību akti veselības aizsardzības jomā - législation scolaireskolu tiesību akti - législation vétérinaireveterinārijas tiesību akti - législaturelikumdošanas periods - légitime défensepašaizstāvēšanās - légitimitéleģitimitāte - légumedārzenis - légume à bulbesīpolaugs - légume à feuillelapu dārzenis - légume à fruitaugļu dārzenis - Amérique centraleCentrālamerika - légume à racinesakņu dārzeņi - légume fraissvaigi dārzeņi - légumineusepākšu dārzenis - LeinsterLenstera - LesothoLesoto - leucose animaledzīvnieku leikoze - LibanLibāna - libéralismeliberālisms - Amérique du NordZiemeļamerika - libération des échangestirdzniecības liberalizācija - LibériaLibērija - liberté d'associationapvienošanās tiesības - liberté d'expressionvārda brīvība - liberté d'opinionuzskatu brīvība - liberté de l'informationsaziņas brīvība - liberté de la pressepreses brīvība - liberté de navigationkuģošanas brīvība - Amérique du SudDienvidamerika - liberté de réunionpulcēšanās brīvība - liberté du commercetirdzniecības brīvība - liberté de religionreliģiskās pārliecības brīvība - librairiegrāmatnīca - libre circulation des capitauxkapitāla brīva kustība - libre circulation des marchandisesbrīva preču kustība - Amérique latineLatīņamerika - libre circulation des personnespersonu brīva kustība - libre circulation des travailleursbrīva strādājošo kustība - libre concurrencebrīvā konkurence - libre disposition de soi-mêmepašnoteikšanās tiesības - libre pratiquebrīva apgrozība - libre prestation de servicespakalpojumu sniegšanas brīvība - LibyeLībija - licence de brevetpatentlicence - licence commercialetirdzniecības licence - licence d'exportationeksporta licence - amianteazbests - licence d'importationimporta licence - licence de transportpārvadājumu licence - licenciementatlaišana - licenciement collectifkolektīva atlaišana - licenciement économiqueštatu samazināšana - LiechtensteinLihtenšteina - liègekorķis - province de LiègeLježas province - lieu de pêchezvejas vietas - lieu de travaildarba vieta - amidonciete - ligne de transportpārvadājumu maršruti - lignitelignīts - Ligue arabeArābu līga - pays de la Ligue arabeArābu līgas valstis - LigurieLigūrija - LimbourgLimburga - province du LimbourgLimburgas province - limitation de commercialisationtirdzniecības ierobežojums - accord d'associationasociācijas nolīgums - Amnesty InternationalAmnesty International - boisson gazeusegāzēts dzēriens - LimousinLimuzēna - linšķiedras lini - lin oléagineuxsēklas lini - lingotlietnis - linguistiquelingvistika - liqueurliķieris - liquidation de sociétélikvidēšana - amortissementamortizācija - liquidation des biensīpašuma tiesību nodošana - liquidation des dépensesizdevumu apstiprināšana - liquidité monétairenaudas tirgus likviditāte - liquidité internationalestarptautiska likviditāte - liste bloquéeslēgtais partijas saraksts - liste électoralevēlētāju reģistrs - littératureliteratūra - littérature grisepelēkā literatūra - amortissement de la dettevalsts parāda dzēšana - littoralpiekraste - livraisonpiegāde - localisation de l'énergieenerģijas uzkrāšanās vieta - localisation de la productionražošanas vieta - location immobilièreīpašuma noma - location-venteīrējumpirkšana - lock-outlokauts - logementdzīvojamās ēkas - analphabétismeanalfabētisms - logement collectifdaudzstāvu dzīvojamā ēka - logement individuelvienģimenes māja - logement insalubre - logement socialsubsidētas dzīvojamās ēkas - logicielprogrammatūra - loilikums - loi de financesfinanšu akts - loi-cadrenozares pamatu likums - loisirbrīvais laiks - LombardieLombardija - LorraineLotringa - loyer modérézema īres maksa - lubrifianteļļošanas līdzekļi - ludothèqueludotēka - lutte anti-incendieugunsaizsardzība - lutte contre la pollutionpiesārņojuma kontroles pasākumi - lutte contre le crimecīņa pret noziedzību - lutte contre le gaspillagecīņa pret nesaimnieciskuma radītiem atkritumiem - lutte des classesšķiru cīņa - analyse coût-bénéficeizmaksu un ieguvumu analīze - Luxembourg - province du LuxembourgLuksemburgas province - luzernesējas lucerna - lyophilisationžāvēšana ar sublimācijas metodi - Macao, Si-kiang, XijiangMakao - machinemehānisms - machine agricolelauksaimniecības tehnika - machine de bureaubiroja iekārta - analyse coût-efficacitéizmaksu lietderības analīze - machine de récoltekombains - machine hydrauliquehidrauliskais mehānisms - machine-outildarbgalds - machine pneumatiquepneimatiskais mehānisms - machine textiletekstilmašīna - MachrekMašrika - macroéconomiemakroekonomika - MadagascarMadagaskara - MadèreMadeira - analyse d'entrée-sortieieguldījuma un rezultāta analīze - magasin à grande surfacelielveikals - magasin discountnocenoto preču veikals - MaghrebMagriba - magistratmaģistrāts - magnésiummagnijs - main-d'oeuvredarbaspēks - main-d'oeuvre agricolelauksaimniecības darbaspēks - main-d'oeuvre familialeģimenē strādājošais - main-d'oeuvre fémininestrādājoša sieviete - analyse de l'eauūdens analīze - maintien de l'emploidarbvietu saglabāšana - maintien de la paixmiera uzturēšana - maïsamer.: kukurūza, labība - maison d'éditionizdevējs - majorité absolueabsolūts balsu vairākums - majorité civilepilngadība - majorité de votebalsu vairākums - majorité politiquepolitiskais vairākums - majorité qualifiéekvalificētais balsu vairākums - majorité silencieuseklusējošais vairākums - analyse de l'informationinformācijas analīze - majorité simplevienkāršs balsu vairākums - maladieslimība - maladie animaledzīvnieku slimība - maladie des voies respiratoireselpošanas orgānu slimība - maladie cardio-vasculairesirds un asinsvadu slimība - maladie endémiqueendēmiskā slimība - maladie infectieuselipīga slimība - maladie mentalegarīgā slimība - maladie professionnellearodslimība - maladie tropicaletropiska slimība - maladie végétaleaugu slimība - malaise de la jeunessejauniešu neapmierinātība - MalaisieMalaizijas pussala - MalawiMalāvija - MalaysiaMalaizija - MaldivesMaldīvu salas - MaliMali - malnutritionnepareizs uzturs - îles FalklandFolklenda salas - maltiesals - analyse démographiquedemogrāfiskā analīze - MalteMalta - mammifère marinjūras zīdītājs - MancheLamanšs - mandatpilnvaras - mandat électifvēlēts amats - manganèsemangāns - manifestation culturellekultūras pasākums - maniocmanioka - analyse des bilansbilances analīze - manoeuvrenekvalificēts strādnieks - manuel scolairemācību grāmata - maoïsmemaoisms - marchétirgus - marché à termestandartizētu termiņnoguldījumu tirgus - marché agricolelauksaimniecības tirgus - marché agricole communautaireKopienas lauksaimniecības tirgus - marché au comptanttūlītējas piegādes tirgus - analyse des coûtsizmaksu analīze - marché communkopējais tirgus - Marché commun arabearābu kopējais tirgus - pays du Marché commun arabeArābu kopējā tirgus valstis - marché communautaireKopienas tirgus - marché de fourniturespreču piegādes publiskā pasūtījuma līgums - marché de gré à grékonkursa kārtībā noslēgts līgums - marché de travauxlīgums par darbu izpildi - marché des changesārvalstu valūtas tirgus - analyse économiqueekonomiskā analīze - marché des produits de basepreču tirgus - marché du travaildarba tirgus - marché extérieurārvalstu tirgus - marché financierfinanšu tirgus - marché fonciernekustamā īpašuma tirgus - marché intérieurvietējais tirgus - marché internationalstarptautiskais tirgus - marché librebrīvais tirgus - marché monétairenaudas tirgus - marché publicvalsts līgums - analyse financièrefinanšu analīze - marché réglementéoficiālais tirgus - MarchesMarke - margarinemargarīns - marge commercialetirdzniecības robeža - marge de fluctuationsvārstību robeža - exclusion socialesociālā atstumšana - mariagelaulība - MarocMaroka - analyse socialesociālā analīze - marqueprečzīme - MartiniqueMartinika - marxismemarksisms - masse budgétairebudžeta apjoms - masse monétairenaudas piedāvājums - matériau de constructionbūvmateriāli - matériau réfractairekarstumizturīgie materiāli - matériel d'éclairageapgaismes ierīce - anarchismeanarhisms - matériel de constructionbūviekārta - matériel de forageurbšanas iekārta - matériel de levagepacelšanas iekārta - matériel électriqueelektroiekārta - matériel mécaniquemehāniskā iekārta - mathématiquesmatemātika - matière grasse du laitpiena tauki - matière plastiqueplastika - ANASEDienvidaustrumu Āzijas Valstu asociācija - matière premièreizejviela - matière radioactiveradioaktīvi materiāli - MauriceMaurīcija - Mauritanie, République islamique de MauritanieMauritānija - MayotteMajota - pays du MCACCACM valstis - mécanique de précisionprecīzijas instrumentu rūpniecība - mécanique généralevispārējā mašīnbūve - pays de l'ANASEASEAN valstis - mécanisationmehanizācija - mécanisation agricolelauksaimniecības mehanizācija - mécanisme d'intervention monétairevalūtas maiņas mehānisms - mécanisme de soutienatbalsta mehānisms - médecinezāles - médecine du travailarodmedicīna - prévention des maladiesslimību profilakse - médecine scolaireskolu medicīna - médecine vétérinaireveterinārmedicīna - abattage d'animauxdzīvnieku kaušana - accord de Bretton Woods - anatomieanatomija - médiateurvidutājs - mégalopolepilsētu aglomerācija - MélanésieMelanēzija - mélassemelase - ménagesaime - ménage agricolezemnieku mājsaimniecība - mensualisationmēneša izpeļņa - menuiseriegaldniecība - menuiserie métalliquemetālrūpniecība - ancien combattantbijusī militārpersona - merjūra - mer BaltiqueBaltijas jūra - mer d'IrlandeĪrijas jūra - AndalousieAndalūzija - AndorreAndora - mer de NorvègeNorvēģu jūra - mer du NordZiemeļjūra - anhydrideanhidrīds - mer MéditerranéeVidusjūra - mercuredzīvsudrabs - mesure d'effet équivalentpasākums ar līdzvērtīgu ietekmi - métalmetāli - métal ferreuxmelnais metāls - métal lourdsmagais metāls - métal non ferreuxkrāsainais metāls - métal précieuxdārgmetāls - métalloïdemetaloīds - animal de boucheriekaujams dzīvnieks - métallurgie des poudrespulvermetalurģija - métayagepusgraudniecība - méteilkviešu un rudzu maisījums - météorologiemeteoroloģija - méthanolmetanols - méthode de recherchepētījumu metode - méthode statistiquestatistikas metode - métrologiemetroloģija - capitale, centre urbain, métropole, villegalvaspilsēta, metropole - animal de fermelauksaimniecības dzīvnieks - MexiqueMeksika - MezzogiornoDienviditālija - microéconomie - microformemikroforma - MicronésieMikronēzija - Midi-PyrénéesViduspireneji - Midlands de l'EstAustrummidlenda - Midlands de l'OuestRietummidlenda - mielmedus - animal de traitvilcējdzīvnieks - migrationmigrācija - migration alternantesvārstmigrācija - migration de retourreemigrācija - migration familialeģimenes migrācija - migration forcéepiespiedu migrācija - migration frontalièrepārrobežu migrācija - migration illégalenelegālā migrācija - migration intérieureiekšējā migrācija - migration interurbaine - accord de compensationvienošanās par norēķiniem - animal domestiquemājdzīvnieks - migration intra-urbaine - migration communautaireKopienas iekšējā migrācija - migration professionnelledarba migrācija - migration ruralelauku migrācija - migration rurale urbainepilsēttieces migrācija - migration saisonnièresezonas migrācija - milieu de travaildarba vide - milieu scolaireskolas vide - militant politiquepolitiskais aktīvists - animal reproducteurvaislas dzīvnieki - militarisation de l'espacekosmosa militarizācija - militarismemilitārisms - milletprosa - minerai de ferdzelzsrūda - minerai non ferreuxkrāsaino metālu rūda - minerai non métalliquenemetālu rūda - minéralogiemineraloģija - animal sur pieddzīvs dzīvnieks - ministère publicprokuratūra - ministreministrs - minorité civilenepilngadība - minorité nationalemazākumtautība - minorité sexuelleseksuālā minoritāte - meunerie, minoterie, moulindzirnavas - missileraķete - mobilier métalliquemetāla mēbeles - mobilité de la main-d'oeuvredarbaspēka mobilitāte - mobilité foncièrezemes mobilitāte - mobilité géographiqueteritoriālā mobilitāte - mobilité résidentielledzīvesvietas maiņa - mobilité scolairestudentu mobilitāte - mobilité socialesociālā mobilitāte - mode de financementfinansēšanas metode - mode de scrutinbalsošanas metode - mode de transporttransporta veids - modèle économiqueekonomikas modelis - modernisation de l'entrepriseuzņēmējsabiedrības modernizācija - modernisation industriellerūpniecības modernizācija - modernisation de l'exploitation agricolezemnieku saimniecību modernizēšana - modification budgétairebudžeta grozījumi - MoliseMolize - mollusquegliemis - annuairegadagrāmata - MoluquesMoluku salas - molybdènemolibdēns - MonacoMonako - monarchie parlementairekonstitucionālā monarhija - mondialismeuniversālisms - MongolieMongolija - monnaienauda - monnaie de réserverezerves valūta - monnaie électroniqueelektroniskie naudas pārskaitījumi - monnaie fiduciairepapīrnauda - monnaie internationalestarptautiska valūta - monnaie nationalevalsts valūta - monnaie scripturalenoguldījumu nauda - monocamérismevienpalātas sistēma - monocratievienvaldība - monographiemonogrāfija - monopolemonopols - monopole d'achatmonopsons - monopole d'Étatvalsts monopols - monopole d'importationimporta monopols - AntarctiqueAntarktika - monopole de l'informationinformācijas monopols - monopole fiscalfiskālais monopols - MontserratMontserrata - montagnekalns - montant compensatoire monétairevalūtas kursu starpības kompensācija - éthiqueētika - moralité publiquesabiedrības morāle - mortalitémirstība - mortalité infantilebērnu mirstība - mortalité professionnellearodmirstība - moteurdzinējs - motion de censurepriekšlikums izteikt neuzticību - motivation du consommateurpatērētāju motivācija - antibiotiqueantibiotikas - motivation politiquepolitiskā motivācija - mouvement autonomisteautonomistu kustība - mouvement contre le racismeantirasisma kustība - mouvement d'opinionuzskatu virziens - mouvement de capitauxkapitāla kustība - mouvement de femmessieviešu kustība - mouvement de jeunesjaunatnes kustība - mouvement de libération nationalenacionālās atbrīvošanās kustība - accord de complémentaritépapildnolīgums - mouvement écologisteekoloģijas kustība - mouvement européenEiropas Kustība - mouvement ouvrierstrādnieku kustība - mouvement paysanzemnieku kustība - mouvement socialsabiedriska kustība - moyen de communicationsakaru līdzekļi - moyen de communication de masseplašsaziņas līdzekļi - moyen de production agricolelauksaimnieciskās ražošanas līdzekļi - moyen de transporttransporta līdzekļi - moyenne entreprisevidēja lieluma uzņēmums - moyenne exploitationvidēji liela saimniecība - MozambiqueMozambika - multilinguismedaudzvalodība - multipartismedaudzpartiju sistēma - MunsterMinstere - muséemuzejs - musiquemūzika - Antilles anglaisesBritu Rietumindijas salas - myciculturesēņu audzēšana - NAFOZiemeļrietumu Atlantijas Zvejniecības organizācija - NamibieNamībija - province de NamurNamīras province - natalitédzimstība - national-socialismenacionālsociālisms - nationalisationnacionalizācija - Antilles françaisesFranču Rietumindijas salas - nationalismenacionālisms - nationalitévalstspiederība - nationalité des personnes moralesjuridisko personu valstspiederība - naturalisationnaturalizācija - NauruNauru - NavarreNavarra - circulation aériennegaisa satiksme - navigation fluvialeiekšzemes ūdensceļu kuģu satiksme - navigation maritimejūras kuģniecība - Antilles néerlandaisesNīderlandes Antiļas - navire de chargekravas kuģis - navire porte-bargeliellaivu pārvadāšanas kuģis - négociantlieltirgotājs - négociation collectivesarunas par darba koplīguma slēgšanu - négociation de TokyoTokijas raunds - négociation DillonDilonas raunds - négociation KennedyKenedija raunds - négociation tarifairesarunas par tarifiem - antisémitismeantisemītisms - NépalNepāla - neutraliténeitralitāte - NICjauns Kopienas instruments - NicaraguaNikaragva - nickelniķelis - NigerNigēra - niveau d'enseignementizglītotība - degré de pollutionpiesārņojuma pakāpe - province d'AnversAntverpenes province - niveau de viedzīves līmenis - niveau sonoretrokšņa līmenis - noix de palmepalmu rieksts - nomadismenomadisms - nomenclaturenomenklatūra - nomenclature budgétairebudžetu iedalījums - nomenclature des produits agricoleslauksaimniecības produktu nomenklatūra - nomenclature tarifairetarifu nomenklatūra - ANZUSANZUS - non-alignementnepievienošanās - non-inscritārpusfrakciju loceklis - non-violencenevardarbība - Nord JutlandZiemeļjitlande - Nord-Pas-de-CalaisZiemeļfrancija-Padekalē - normalisationstandartizācija - normestandarts - norme alimentairepārtikas standarts - pays de l'ANZUSANZUS valstis - norme biologiquebioloģiskais standarts - norme de commercialisationtirgdarbības standarts - norme de travaildarba normatīvi - norme socialesociālā norma - notairenotārs - apartheidaparteīds - nouvel ordre économiquejaunā ekonomiskā kārtība - Nouvelle-CalédonieJaunkaledonija - Nouvelle Zélande, Nouvelle-ZélandeJaunzēlande - nuisancetraucējums - nullité d'une électionvēlēšanu rezultātu spēkā neesība - nuptialitélaulātības koeficients - OACIStarptautiskā civilās aviācijas organizācija - OAPĀzijas Ražības organizācija - accord de coopérationsadarbības nolīgums - apatridebezvalstnieks - objection de conscienceatteikšanās dienēt idejiskas pārliecības dēļ - obligation financièreparādzīme - obligation alimentaireuzturēšanas pienākums - obligation de non-concurrencepretkonkurences klauzula - obstacle au développementattīstības šķērslis - OCAMĀfrikas un Mauritānijas kopīgā organizācija - pays de l'OCAM - apéritifaperitīvs - OCDEEkonomiskās sadarbības un attīstības organizācija - pays de l'OCDEESAO valstis - océanokeāns - océan AntarctiqueAntarktiskais okeāns - océan ArctiqueZiemeļu ledus okeāns - océan AtlantiqueAtlantijas okeāns - océan IndienIndijas okeāns - océan PacifiqueKlusais okeāns - OcéanieOkeānija - océanographieokeanogrāfija - apiculturebiškopība - ODECAVidusamerikas valstu organizācija - pays de l'ODECAOCAS valstis - OEAAmerikas Valstu organizācija - pays de l'OEAOAS valstis - Oest for Storebaelt - oeufola - oeuvre d'artmākslas darbs - OEBEiropas Patentu birojs - officier ministérielvalsts tieslietu amatpersona - appareil d'enregistrementieraksta aparatūra - offre d'emploibrīva darbvieta - offre énergétiquepieejamā enerģija - offre et demandepiedāvājums un pieprasījums - offre publique d'achatuzņēmuma pārņemšanas izsole - OITStarptautiskā darba organizācija - oléicultureolīvu audzēšana - oléoducnaftas vads - oligo-élémentmikroelements - oligopoleoligopols - oligopsoneoligopsons - oliveolīva - OLPPAO - OmanOmāna - OmbrieUmbrija - Médiateur CEEK ombuds - OMIStarptautiskā jūras organizācija - OMMPasaules meteoroloģijas organizācija - OMPIPasaules intelektuālā īpašuma organizācija - OMSPasaules veselības organizācija - ONUDIANO Industriālās attīstības organizācija - OPAEPArābu Naftas eksportētāju valstu organizācija - OPEPNaftas eksportētāju valstu organizācija - pays de l'OPEPOPEC valstis - activité bancairebanku darbība - opération de boursebiržas darījums - opération de changevalūtas maiņas darījums - opinion publiquesabiedriskā doma - OPOCEOOPEC - opposant d'opinionopozīcija - opposition politiquepolitiskā opozīcija - orzelts - ordinateurdators - ordonnancevaldības rīkojums - appareil de mesuremēraparatūra - ordre du jourdarba kārtība - ordre professionnelprofesionālā biedrība - ordre publicsabiedriskā kārtība - organe communautaire - organigramme - organisation administrativeadministratīvā struktūra - organisation africaineĀfrikas organizācija - organisation afro-asiatiqueĀfrikas un Āzijas organizācijas - appareil de précisionprecīzijas instruments - organisation américaineAmerikas organizācija - organisation arabearābu organizācija - organisation asiatiqueĀzijas organizācija - organisation commune de marchékopēja tirgus organizācija - organisation culturellekultūras organizācija - organisation de l'enseignementmācību organizēšana - appareil de radioradioiekārta - organisation de la productionražošanas organizēšana - organisation de la professionprofesiju organizācija - ONUANO - organisation des partispartiju organizācija - organisation des transportspārvadājumu organizēšana - organisation du marchétirgus organizācija - Organisation du traité de VarsovieVaršavas Līguma organizācija - organisation du travaildarba organizācija - appareil de télévisiontelevīzijas iekārta - organisation électoralevēlēšanu rīkošana - organisation européenneEiropas organizācija - organisation intergouvernementalevaldību organizācija - organisation internationalestarptautiska organizācija - organisation latino-américaineLatīņamerikas organizācija - organisation non gouvernementalenevalstiska organizācija - appareil électroniqueelektroniskā ierīce - orgemieži - orientation agricolelauksaimniecības virzība - orientation professionnelleprofesionālā orientācija - orientation scolaireskolēnu orientācija - orphelinbārenis - EurostatSOEC - OTANNATO - pays de l'OTANNATO valstis - OTASEDienvidaustrumu Āzijas Līguma organizācija - Union africaineĀfrikas Savienība - Ouganda, Republic of Uganda, république de l'OugandaUganda - outil agricolelauksaimniecības agregāts - outil de bricolagerokas darbarīks - ouvrage d'artcivilā inženierbūve - ouvrierfiziska darba strādnieks - ouvrier qualifiékvalificēts strādnieks - ouvrier spécialisédaļēji kvalificēts strādnieks - OverijsselOvereisela - ovinaita - ovoproduitolu produkts - oxydeoksīds - oxygèneskābeklis - ozoneozons - paiementmaksājums - paiement à l'avanceavansa izmaksa - appel d'offresuzaicinājums uz konkursu - paiement internationalstarptautisks maksājums - paiement intracommunautaireKopienas iekšējais maksājums - painmaize - PakistanPakistāna - panachagebrīvo sarakstu balsošanas sistēma - PanamaPanama - panier de monnaiesvalūtu grozs - panificationmaizes cepšana - applicabilité directetieša piemērojamība - papier - Papouasie-Nouvelle-GuinéePapua-Jaungvineja - parafiscalitékvazifiskāls maksājums - ParaguayParagvaja - parasitologieparazitoloģija - parc automobiletransportlīdzekļu parks - parc ferroviaireritošais sastāvs - parc nationalnacionālais parks - application de la loitiesību aktu piemērošana - parcellezemes gabals - parent célibatairevientuļais vecāks - parentéradniecība - parité des changesvalūtas maiņas paritāte - parité de pouvoir d'achatpirktspējas paritāte - parlementparlaments - Parlement européenEiropas Parlaments - parlement nationalvalsts parlaments - parlement régionalreģiona parlaments - parlementaireparlamenta loceklis - application du droit communautaireKopienas tiesību aktu īstenošana valstīs - parlementaire européenEiropas Parlamenta loceklis - partage de la propriétémantas sadale - parti communistekomunistiskā partija - parti conservateurkonservatīvo partija - parti démocratedemokrātiskā partija - parti démocrate-chrétienkristīgi demokrātiskā partija - parti écologisteekoloģijas partija - parti européenEiropas partija - application solairesaules enerģijas izmantošana - parti libéralliberālā partija - parti politiquepolitiska partija - parti républicainrepublikāniskā partija - parti social-démocratesociāldemokrātiskā partija - parti socialistesociālistiskā partija - parti travaillisteleiboristu partija - régime de parti uniquevienpartijas sistēma - participationakciju pakete - participation des femmessieviešu līdzdalība - participation des travailleursdarbinieku līdzdalība - appréciation du personnelpersonāla novērtējums - participation électoralebalsotāju kopskaits - participation politiquepolitiskā līdzdalība - participation socialesociālā līdzdalība - passeportpase - passeport européenEiropas pase - pasteurisationpasterizācija - pâte alimentairemakaroni - accord de libre-échangebrīvās tirdzniecības līgums - apprentimāceklis - pâtisseriemīklas izstrādājumu ražošana - patrimoine culturelkultūras mantojums - organisation patronaledarba devēju organizācija - paupérisationnabadzības izplatīšanās - pauvreténabadzība - pavillon de navirekuģa karogs - pavillon de complaisanceizdevīgais karogs - apprentissage professionnelmācekļa darbs - pays associéasociēta valsts - Pays-BasNīderlande - PTOM des Pays-BasNīderlandes AZT - régions des Pays-BasNīderlandes reģioni - Pays basqueBasku zeme - Pays de Galles, WalesVelsa - pays de l'EstAustrumu bloka valstis - approvisionnementapgāde - pays de la LoireLuāras apgabals - pays donneurdonorvalsts - pays en développementattīstības valstis - pays et territoires d'outre-meraizjūras zemes un teritorijas - pays industrialiséindustriāla valsts - pays membredalībvalsts - pays moins développévismazāk attīstīta valsts - pays tierstrešā valsts - péageceļa nodokļa maksa - peau d'animaldzīvnieka āda - approvisionnement en armesbruņojumapgāde - pêche côtièrepiekrastes zveja - pêche en eau doucesaldūdens zveja - pêche en haute merdziļjūras zvejniecība - pêche industriellerūpnieciskā zveja - pêche maritimejūras zveja - pêche rejetéeizbrāķētais loms - pêche traditionnelletradicionālā zvejniecība - pêcheurzvejnieks - approvisionnement énergétiqueenergoapgāde - pédagogie nouvellejaunas mācību metodes - peine de mortnāves sods - PéloponnèsePeloponēsa - pénicheliellaiva - pénuriedeficīts - pénurie alimentairepārtikas trūkums - péréquation financièrefinanšu izlīdzināšana - aquaculture, aquiculture, limnicultureakvakultūra - perfectionnement actifievedumapstrāde - perfectionnement passifizvedumapstrāde - période de pêchezvejas sezona - période de transition CEEK pārejas laiks - permis de conduirevadītāja apliecība - permis de conduire européenEiropas vadītāja apliecība - permis de construirebūvatļauja - AquitaineAkvitānija - permis de pêchezvejas atļauja - permis de travaildarba atļauja - PérouPeru - personnalisation du pouvoirvaras uzurpācija - personne âgéevecs cilvēks - personne divorcéešķirtenis - personne mariéelaulībā esoša persona - Arabie SaouditeSaūda Arābija - personne moralejuridiska persona - personne physiquefiziska persona - personne séparéeatšķirta persona - personne seulevienpersonas saime - personne veuveatraitnis - personnelpersonāls - personnel au solpamatpersonāls - personnel CE de catégorie AEK A kategorijas personāls - arachidezemesrieksti - personnel CE de catégorie BEK B kategorijas personāls - personnel CE de catégorie CEK C kategorijas personāls - personnel CE de catégorie DEK D kategorijas personāls - personnel de conduitetransportlīdzekļa vadītājs - personnel des transportspārvadājumu personāls - profession judiciaireadvokatūra - personnel navigantapkalpe - personnel pénitentiairebrīvības atņemšanas iestādes personāls - AragonAragona - perte financièrefinansiāls zaudējums - peste animaledzīvnieku mēris - pesticidepesticīds - petite entreprisemazs uzņēmums - petites et moyennes entreprisesmazie un vidējie uzņēmumi - petite exploitationsīksaimniecība - petite villemazpilsēta - Petites AntillesMazās Antiļu salas - pétitionlūgumraksts - pétrochimiepetroķīmijas produkti - pétrodollarnaftas dolāri - pétrolenafta - pharmacologiefarmakoloģija - PhilippinesFilipīnas - philo, philosophiefilozofija - philosophie politiquepolitikas filozofija - arbitrage financierarbitrāža - phosphorefosfors - photochimiefotoķīmija - photopilefotoelements - physiologie du travailarodfizioloģija - physique nucléairekodolfizika - PicardiePikardija - pièce détachéerezerves detaļa - PiémontPjemonta - arbitrage internationalstarptautiskā šķīrējtiesa - pierre précieusedārgakmeņi - pile à combustiblekurināmā elements - pirateriepirātisms - pisciculturezivkopība - piste cyclablevelosipēdu ceļš - placement de capitauxieguldījumu darījums - plafond tarifairetarifu griesti - arbitrage politiquepolitiskā arbitrāža - plainelīdzenums - plan anticrisekrīzes atrisināšanas plāns - plan d'urbanismepilsētplānošanas projekts - Plan de ColomboKolombo plāns - plan de développementattīstības plāns - plan de financementfinansēšanas plāns - planctonplanktons - arboriculturekokaudzēšana - planification de l'éducationizglītības plānošana - planification de la familleģimenes plānošana - planification de la productionražošanas plānošana - planification des transportspārvadājumu plānošana - planification du marchétirgus plānošana - planification économiqueekonomikas plānošana - planification financièrefinanšu plānošana - arbrekoks - planification industriellerūpniecības plānošana - planification nationalevalsts plānošana - planification régionalereģionālā plānošana - planification sectoriellenozares plānošana - plantsējenis - plantationstādījums - plante aquatiqueūdensaugs - plante fourragèrerupjās lopbarības augi - plante industrielletehniskās kultūras - plante oléagineuseeļļas augs - arbre résineuxskuju koks - plante sarcléesakņaugi - plante textilešķiedraugs - plante tropicaletropu augs - plasticultureaudzēšana zem plēves - plastifiantplastifikators - platplātne - programme politiquepolitiskā programma - plateau continentalkontinentālais šelfs - platineplatīns - plâtreģipsis - arbre feuillulapu koks - plein-emploipilna nodarbinātība - plombsvins - plutoniumplutonijs - pneumatiquepneimatiskā riepa - PNUDANO Attīstības programma - PNUEANO Vides programma - poids et dimensionssvars un lielums - magasin, point de ventemazumtirdzniecības preču tirgus - poissonzivis - poisson d'eau doucesaldūdens zivis - poisson de merjūras zivis - poisson fraissvaigas zivis - Poitou-CharentesPuatū-Šaranta - policepolicija - police judiciairekriminālizmeklēšanas departaments - politique agricolelauksaimniecības politika - politique agricole communekopējā lauksaimniecības politika - politique agricole nationalevalsts lauksaimniecības politika - politique agricole régionalereģionālā lauksaimniecības politika - politique alimentairepārtikas politika - politique bancairebanku politika - politique budgétairebudžeta politika - politique commercialetirdzniecības politika - politique commerciale communekopēja tirdzniecības politika - politique communautaireKopienas politika - accord de limitationbrīvprātīgās tirdzniecības ierobežošanas nolīgums - archéologiearheoloģija - politique communautaire de l'emploiKopienas nodarbinātības politika - politique commune de la pêchekopējā zivsaimniecības politika - politique commune des prixkopēja cenu politika - politique commune des transportskopējā transporta politika - politique conjoncturelleīstermiņa ekonomikas politika - politique culturellekultūrpolitika - politique d'aidepalīdzības politika - politique d'austéritétaupības politika - politique d'interventionintervences politika - politique d'investissementieguldījumu politika - politique de défenseaizsardzības politika - politique de développementattīstības politika - politique de financementfinansēšanas politika - politique de l'éducationizglītības politika - politique de l'emploinodarbinātības politika - politique de l'entrepriseuzņēmējdarbības politika - politique de l'environnementvides politika - architecturearhitektūra - politique de l'informationinformācijas politika - politique de la communicationkomunikācijas politika - politique de la concurrencekonkurences politika - politique de la constructionceltniecības politika - politique de la pêchezivsaimniecības politika - politique de la production agricolelauksaimnieciskās ražošanas politika - politique de la recherchepētniecības politika - politique de la santéveselības aizsardzības politika - politique de natalitédzimstības regulēšanas politika - politique de productionražošanas politika - architecture solairesolārarhitektūra - politique de soutienatbalsta politika - politique démographiquedemogrāfiskā politika - politique des blocsaustrumu un rietumu politika - politique des changesvalūtas maiņas politika - politique des exportationseksporta politika - politique des importationsimporta politika - politique des prixcenu politika - politique des revenusienākumu politika - politique des salairesatalgojuma politika - archivesarhīva materiāli - politique des structures agricoleslauksaimniecības struktūrpolitika - politique des transportspārvadājumu politika - politique du créditkredītpolitika - politique du logementmājokļu politika - politique économiqueekonomikas politika - politique énergétiqueenerģētikas politika - politique européenne de défenseEiropas aizsardzības politika - politique extérieureārpolitika - politique familialeģimenes atbalsta politika - politique financièrefinanšu politika - ArctiqueArktika - politique fiscalefiskālā politika - politique forestièremežsaimniecības politika - politique gouvernementalevaldības politika - politique industriellerūpniecības politika - politique intérieureiekšpolitika - politique migratoiremigrācijas politika - politique monétairemonetārā politika - politique monétaire agricoleagromonetārā politika - politique portuaireostu politika - politique portuaire communekopēja ostu politika - argentsudrabs - politique régionalereģionālā politika - politique régionale communautaireKopienas reģionālā politika - politique socialesociālā politika - politique structurellestruktūrpolitika - politique tarifairetarifu politika - politique tarifaire communekopējo tarifu politika - polluantpiesārņotājs - polluant atmosphériqueatmosfēras piesārņotājs - polluant de l'eauūdens piesārņotājs - pollutionpiesārņojums - ArgentineArgentīna - pollution acoustiquetrokšņa radītais piesārņojums - pollution atmosphériqueatmosfēras piesārņojums - pollution chimiqueķīmiskais piesārņojums - pollution d'origine telluriquepiesārņojums no krasta darbībām - pollution de l'eauūdens piesārņojums - pollution des alimentspārtikas piesārņojums - pollution des côtespiekrastes piesārņojums - pollution des cours d'eauūdensceļu piesārņošana - pollution du solaugsnes piesārņojums - pollution marinejūras piesārņošana - aridoculturelauksaimniecība sausa klimata apstākļos - pollution organiqueorganiskais piesārņojums - pollution par l'agriculturepiesārņojums no lauksaimniecības avotiem - pollution radioactiveradioaktīvais piesārņojums - pollution stratosphériquestratosfēras piesārņojums - pollution thermiquetermālais piesārņojums - pollution transfrontièrepārrobežu piesārņojums - PolognePolija - polyculturejaukta augkopība - polymèrepolimērs - PolynésiePolinēzija - Polynésie françaiseFranču Polinēzija - pomme de terrekartupelis - pompe à chaleursiltumsūknis - population activenodarbinātie iedzīvotāji - population active agricolelauksaimniecībā nodarbinātie iedzīvotāji - population active occupéestrādājošie - population en âge de travaillerdarbspējīgā vecuma iedzīvotāji - population mondialepasaules iedzīvotāji - population non activenestrādājošie iedzīvotāji - accord de pêchezvejas nolīgums - arme chimiqueķīmiskais ierocis - population ruralelauku iedzīvotāji - population urbainepilsētas iedzīvotāji - porcincūka - port de pêchezvejas osta - Porto RicoPuertoriko - PortugalPortugāle - régions du PortugalPortugāles reģioni - position dominantedominance - postes et télécommunicationspasta un telekomunikāciju pakalpojumi - arme conventionnelleparastais bruņojums - potassiumkālijs - potentiel de développementattīstības potenciāls - PouillesApūlija - poussagestumšana - poussièreputekļi - pouvoir politiquepolitiskā vara - pouvoir budgétairebudžeta pilnvaras - pouvoir d'achatpirktspēja - pouvoir d'appréciationtiesības izvērtēt - pouvoir d'exécutionizpildes pilnvara - pouvoir d'initiativeierosināšanas tiesības - pouvoir de contrôleuzraudzības pilnvaras - pouvoir de décisionlēmējtiesības - pouvoir de négociationtiesības piedalīties sarunās - pouvoir de ratificationratificēšanas tiesības - pouvoir discrétionnairediskrēcija - pouvoir exécutifizpildvara - pouvoir judiciairetiesu vara - pouvoir législatiflikumdevējvara - pouvoir réglementairelikumā paredzētās pilnvaras - pouvoirs publicsvalsts iestādes - préconditionnementfasējums - préférences généraliséesvispārīgi atvieglojumi - prélèvement agricolelauksaimniecības nodoklis - prélèvement CECAEOTK nodoklis - premier emploipirmā darba vieta - petite enfanceagrīnā bērnība - arme nucléairekodolierocis - préparation du solaugsnes sagatavošana - prescription de peineatbrīvošana no soda noilguma dēļ - président du Parlementparlamenta priekšsēdētājs - presseprese, preses-, žurnālisti - presse politiquepolitiskā prese - prestation aux survivantspabalsts apgādnieka nāves gadījumā - prestation de servicespakalpojumu nodrošināšana - arme nucléaire tactiquetaktiskie kodolieroči - prestation familialeģimenes pabalsts - prestation socialesociālās nodrošināšanas pabalsts - prêtaizdevums - prêt BEIEIB aizdevums - prêt CECAEOTK aizdevums - prêt communautaireKopienas aizdevums - prêt EuratomEuratom aizdevums - prévention de la pollutionpiesārņojuma novēršana - prévision à court termeīstermiņa prognoze - prévision à long termeilgtermiņa prognoze - prévision à moyen termevidēja termiņa prognoze - prévision budgétairebudžeta tāme - prévision économiqueekonomikas prognozēšana - primauté du droitlikuma augstākais spēks - primauté du droit communautaireKopienas tiesību aktu prioritāte - prime de salaireprēmiju izmaksa - prime à l'abattagenokaušanas piemaksa - prime à l'arrachageizaršanas piemaksa - prime à la non-commercialisationnepārdevuma piemaksa - prime d'assuranceapdrošināšanas prēmija - prime de stockageuzglabāšanas piemaksa - primeuragrie augļi un dārzeņi - principe pollueur-payeurprincips maksā piesārņotājs - priorité économiqueekonomikas prioritāte - arméebruņotie spēki - prise de décisionlēmuma pieņemšana - prisonnier politiquepolitieslodzītais - privation de droitstiesību atņemšana - prixcenas - prix à fourchetterobežcena - prix à l'exportationeksporta cena - prix à l'importationimporta cena - prix à la consommationpatēriņa cena - armée de métierprofesionālā armija - prix à la productionražotāja cena - prix agricoleražotājsaimniecību cenas - prix alimentairepārtikas cena - prix CAFCIF cena - prix d'achatiepirkuma cena - prix d'écluseslūžu cena - prix d'interventionintervences cena - prix d'objectifstandartcena - accord de prixvienošanās par cenām - armementmilitārais aprīkojums - prix d'offrepiedāvājuma cena - prix d'orientationorientējošā cena - prix de basebāzes cena - prix de déclenchementaktivācijas cena - prix de détailmazumtirdzniecības cena - prix de grosvairumtirdzniecības cena - prix de l'énergieelektroenerģijas cena - prix de la terre agricolelauksaimniecības zemes cena - prix de marchétirgus cena - prix de référencesalīdzināmā cena - aromatisantaromatizētājs - prix de retraitatpirkšanas cena - prix de revientpašizmaksa - prix de seuilsliekšņa cena - prix de soutienatbalsta cena - prix de stationnementmaksa par autostāvvietu - prix de ventepārdošanas cena - prix des produits de basepreču cena - prix discriminatoirediskriminējoša cena - prix du fermagesaimniecības rente - prix du marché mondialpasaules tirgus cena - arrêtéadministrācijas rīkojums - prix fixé à l'avanceiepriekš noteikta cena - prix franco de bordbrīvas klājpiegādes cena - prix franco frontièrebrīvas robežpiegādes cena - prix gâchettesprūda cena - prix garantigarantētā cena - prix imposénoteiktā cena - prix indicatifmērķa cena - prix industrielrūpnieciskā cena - prix librebrīvā cena - prix maximummaksimālā cena - irrigationapūdeņošana - prix minimumminimālā cena - prix minimum garantigarantētā minimālā cena - prix moyenvidējā cena - prix préférentielpriekšrokas cena - prix réduitpazemināta cena - prix rendupirkšanas cena - prix représentatifraksturīgā cena - artsmāksla - prix représentatif de marchéraksturīgā tirgus cena - problème socialsociālā problēma - problème urbainpilsētas grūtības - procédé chimiqueķīmiskais process - procédé électriqueelektrisks process - procédé physiquefizikāls process - procédure administrativeadministratīvā procedūra - procédure antisubventionpretsubsīdiju procedūra - art populairetautas daiļrade - procédure budgétairebudžeta procedūra - procédure civilecivilprocess - procédure disciplinairedisciplinārlieta - procédure judiciairetiesas procedūra - procédure législativelikumdošanas kārtība - procédure parlementaireparlamenta procedūra - procédure pénalekriminālprocess - Proche et Moyen-OrientTuvie un Vidējie Austrumi - article-cadeaudāvana - productionražošana - production à la chaînekonveijerražošana - production agricolelauksaimnieciskā ražošana - production alimentairepārtikas ražošana - production animaledzīvnieku audzēšana - production artisanaleamatniecība - production communautaireKopienas produkcija - production continuenepārtraukta ražošana - production d'énergieenerģijas ražošana - production d'hydrogèneūdeņraža ražošana - production de masseplašražošana - produit de la pêchezvejniecības produkts - production déficitairenepietiekama ražošana - production industriellerūpniecības produkcija - production mondialepasaules produkcija - production nationalenacionālā produkcija - production végétaleaugkopība - productivitéproduktivitāte - productivité agricolelauksaimniecības produktivitāte - article de décorationdekoratīvs izstrādājums - productivité des terreszemes produktivitāte - productivité du travaildarba ražīgums - produit à base de céréalelabības produkts - produit à base de fruitaugļu produkts - produit à base de légumedārzeņu produkts - produit à base de poissonzivju produkts - produit à base de sucrecukura produkts - produit agricolelauksaimniecības produkts - produit alimentairepārtikas produkts - produit alimentaire complexepārtikas pārstrādes produkts - produit animaldzīvniekizcelsmes produkts - produit carnégaļas produkts - produit chimiqueķīmijas produkts - produit chimique inorganiqueneorganiskās ķīmijas produkts - produit concentrékoncentrāts - produit conditionnéiesaiņots produkts - produit congelésaldēts produkts - produit cosmétiquekosmētikas līdzeklis - article de sportsporta piederumi - produit d'emballageiesaiņojums - produit d'entretienpulēšanas un tīrīšanas līdzekļi - produit de basepirmapstrādes produkts - produit de confiseriekonditorejas izstrādājums - produit de grande consommationplaša patēriņa preces - produit de remplacementaizstājējprodukts - produit déshydratékaltēts produkts - produit diététiquediētisks produkts - produit du boismežmateriāls - article de toilettetualetes piederums - produit en vracnepakots produkts - produit fumékūpināts produkts - produit industrielrūpniecības produkts - produit inflammableviegli uzliesmojošs produkts - produit instantanéšķīstošais produkts - produit intérieur brutiekšzemes kopprodukts - produit irradiéapstarots produkts - produit laitierpiena produkts - produit lyophilisésublimēts produkts - produit manufacturérūpniecības preces - produit métalliquemetāla izstrādājums - produit minieriežguves produkts - produit nationalvietējā produkcija - produit national brutnacionālais kopprodukts - produit nouveaujauns produkts - produit originairenoteiktas izcelsmes produkts - produit pétroliernaftas produkts - produit pharmaceutiquefarmaceitisks produkts - article ménagermājturības izstrādājums - produit protéiqueolbaltumvielu produkti - produit reconstituéatjaunots produkts - produit réfrigéréatdzesēts produkts - produit régional brutreģiona kopprodukts - produit salésālīts produkts - produit semi-manufacturépusfabrikāti - produit sensiblepaaugstināta riska ražojums - produit surgelésasaldēts produkts - produit textiletekstilizstrādājums - artisanamatnieks - produit vétérinaireveterinārfarmaceitiskie produkti - profession commercialepārdevēja profesija - profession financièrefinanšu profesija - profession libéralebrīvā profesija - profession de la santéveselības aprūpes profesija - profession paramédicalevidējā medicīnas personāla profesija - Programme alimentaire mondialPasaules pārtikas programma - programme d'actionrīcības programma - programme d'aidepalīdzības programma - programme d'enseignementizglītības programma - programme de recherchepētniecības programma - programme électoralvēlēšanu programma - progrès scientifiquezinātnes attīstība - projet d'investissementieguldījumu projekts - projet de budgetbudžeta projekts - projet de loivaldības likumprojekts - projet de recherchepētniecības projekts - projet industrielrūpniecisks projekts - promotion commercialepārdošanas veicināšana - promotion des échangestirdzniecības veicināšana - promotion des investissementsieguldījumu veicināšana - promotion immobilièrezemes īpašuma apbūve - promotion professionnellepaaugstinājums - propagande électoralevēlēšanu kampaņas atklātība - proposition CEEK priekšlikums - arts du spectacleizpildītājmāksla - proposition de loilikumprojekts, ko neiesniedz valdība - propriété publiquevalsts īpašums - propriété foncièrezeme un ēkas - propriété foncière agricolelauksaimniecības nekustamais īpašums - propriété immobilièrenekustamais īpašums - propriété industriellerūpnieciskais īpašums - propriété intellectuelleintelektuālais īpašums - propriété mobilièrepersonisks īpašums - propriété privéeprivāts īpašums - ArubaAruba - prospection minièreizrakteņu izlūkošana - prospectiveilgtermiņa prognozēšana - prostitutionprostitūcija - protection contre le bruitaizsardzība pret troksni - protection de l'environnementvides aizsardzība - protection de la faunefaunas aizsardzība - protection de la florefloras aizsardzība - protection de la vie privéeprivātās dzīves aizsardzība - ASEEiropas Kosmosa aģentūra - protection des animauxdzīvnieku aizsardzība - protection des associésakcionāru aizsardzība - protection des communicationssaziņas aizsardzība - protection des libertésbrīvību aizsardzība - protection des minoritésmazākumtautību aizsardzība - protection diplomatiquediplomātiskā aizsardzība - protection du consommateurpatērētāju tiesību aizsardzība - accord de spécialisationspecializācijas nolīgums - AsieĀzija - protection du marchétirgus aizsardzība - protection du patrimoinekultūras mantojuma aizsardzība - protection du paysagelauku ainavas saglabāšana - protection du solaugsnes aizsardzība - protection maternelle et infantilemātes un zīdaiņa aprūpe - protectionnismeprotekcionisms - protéine animaledzīvnieku olbaltumviela - protéine de synthèsesintētiskā olbaltumviela - protéine du laitpiena olbaltumviela - Asie du SudDienvidāzija - protéine végétaleaugu olbaltumviela - protocole d'accordnolīguma protokols - protocole sucrecukura protokols - prototypeprototips - Provence-Alpes-Côte d'AzurProvansa-Alpi-Azūra krasts - provinceprovince - psychiatriepsihiatrija - psychologiepsiholoģija - psychologie du travailarodpsiholoģija - publicationpublikācija - publication communautaireKopienas publikācija - publication de la loilikuma publicēšana - publicitéreklāma - publicité abusiveneatļauta reklāma - publicité des comptespārskatu publicēšana - publicité des tarifstarifu publicēšana - QatarKatara - asile politiquepolitiskais patvērums - qualification professionnelleprofesionālā kvalifikācija - qualité de l'environnementvides kvalitāte - qualité de la viedzīves kvalitāte - qualité du produitprodukta kvalitāte - quantité débarquéeizkrauto zivju daudzums - catégorie sociale défavoriséesociāli mazaizsargāta šķira - question écriterakstisks jautājums - question oralemutisks jautājums - question parlementaireparlamenta jautājums - assainissementkanalizācija - quorumkvorums - quota de pêchenozvejas kvota - quotient électoralvēlēšanu kvota - danger de radiations, danger de radioactivité, matières radioactives, radioactivité, risque de rayonnements ionisants, substances radioactivesradioaktivitāte - émissions, radiodiffusionradioraidījums, televīzijas pārraide, translācija - radioprotectionradiācijaizsardzība - Assemblée générale ONUANO Ģenerālā asambleja - raffinage du pétrolenaftas rafinēšana - raffinage du sucrecukura rafinēšana - raisinvīnoga - raison socialeuzņēmuma nosaukums - rapatriement de capitauxkapitāla repatriācija - rapportziņojums - rapport agriculture-commercelauksaimniecības un tirgus attiecības - rapport agriculture-industrielauksaimniecības un rūpniecības attiecības - rapport d'activitégada pārskats - rapport de commissionkomitejas ziņojums - rapport de recherchepētniecības darba pārskats - rapprochement des législationslikumu tuvināšana - rapprochement des politiquespolitikas tuvināšana - Ras al KhaimahRāselhaima - assiette de l'impôtnodokļu summas noteikšanas pamats - ratification d'accordnolīguma ratifikācija - ratioattiecība - réacteur nucléairekodolreaktors - reconversion professionnellepārkvalifikācija - réarmementjauna bruņojuma iegāde - réassurancepārapdrošināšana - recensementskaitīšana - recensement de populationtautas skaitīšana - assistance en formationmācību palīdzība - récession économiqueekonomikas lejupslīde - recetteieņēmumi - recette d'exportationeksporta ieņēmumi - recevabilitépieņemamība - recherchepētniecība - recherche agronomiqueagronomijas pētniecība - recherche appliquéelietišķie pētījumi - recherche énergétiqueenerģētikas pētniecība - recherche documentairedokumentu izguve - recherche sur l'environnementvides izpēte - recherche forestièremežzinātne - recherche halieutiquepētniecības zveja - recherche industriellerūpnieciskie pētījumi - recherche médicalemedicīnas pētniecība - recherche scientifiquezinātniskā pētniecība - récolteraža - recommandationieteikums - recommandation communautaireKopienas ieteikums - accord économiqueekonomikas nolīgums - mutualité socialesavstarpējās palīdzības sistēma - recommandation CECAEOTK ieteikums - recommandation CEEAEAEK ieteikums - reconnaissance des diplômesdiplomu atzīšana - reconstruction économiqueekonomikas pārveide - reconversion à l'horticulturepāreja uz dārzkopību - reconversion de troupeauganāmpulka pārveidošana - conversion industriellerūpniecības pārveide - reconversion lait-viandepāreja uz liellopu gaļas ražošanu - reconversion productiveražošanas pārprofilēšana - recours administratifpārvaldes iestādei iesniegta sūdzība - recours en annulationprasība atzīt par spēkā neesošu no pieņemšanas brīža - recours en carenceprasība sakarā ar bezdarbību - recours en manquementprasība sakarā ar saistību neizpildi - recrutementvervēšana - associationapvienība - récupération de l'énergieenerģijas rekuperācija - recyclage de capitauxkapitāla apgrozība - recyclage des déchetsatkritumu pārstrāde - plante aromatiquesmaržīgais augs - réduction des forcesbruņoto spēku skaitliskā samazināšana - plante médicinaleārstniecības augs - huile de sojasojas pupu eļļa - huile de tournesolsaulgriežu eļļa - réduction du temps de travaildarbalaika saīsināšana - viande de gibier - viande de lapintruša gaļa - huile de maïskukurūzas eļļa - réduction tarifairetarifu samazinājums - lait écrémé en poudrevājpiena pulveris - réescompteatkārtota diskontēšana - réévaluationrevalvācija - réexportationatkārtota izvešana - produit séchéžāvēts produkts - agent de texturestruktūras stabilizētājs - référésaīsinātā tiesāšanas kārtība - aide à l'agriculturelauksaimniecības atbalsts - référendumtautas nobalsošana - préférence communautaireKopienas priekšrocības - réforme administrativepārvaldes reforma - réforme de la PACKLP reforma - réforme agraireagrārā reforma - réglementation de la production agricolelauksaimnieciskās ražošanas regulēšana - réforme de l'enseignementizglītības reforma - quota agricolelauksaimniecības kvota - seuil de garantiegarantijas slieksnis - production agricole alternativealternatīvā lauksaimnieciskā ražošana - taxe sur les matières grasseseļļas un tauku nodoklis - réforme foncièrezemes reforma - zone agricole défavoriséelauksaimniecībai mazāk labvēlīgs apvidus - agricultricelauksaimniece - jeune exploitant agricolejaunais lauksaimnieks - réforme judiciairetiesu reforma - groupement d'exploitationssaimniecību grupējums - fiche d'exploitation agricolesaimniecības ieņēmums - produit phytosanitaireaugu aizsardzības līdzeklis - réfugiébēglis - herbicideherbicīds - ragetrakumsērga - production laitièrepiena produktu ražošana - substitut céréalierlabības aizstājējs - réfugié politiquepolitiskais bēglis - groupement forestiermežsaimniecības grupa - refus d'offreatteikums izsolīt - production de boiskoksnes ražošana - propriété forestièremeža īpašums - forêt domanialevalsts mežs - forêt privéeprivāts mežs - refus de venteatteikums piegādāt - conchyliculturegliemeņu audzēšana - production aquicolezvejniecības produkcija - licence de pêchezvejas licence - régime autoritaireautoritārais režīms - régime d'aidepalīdzības sistēma - scission d'entreprisesšķelšanās - entreprise transnationaletransnacionāla korporācija - achat exclusifīpašs pirkšanas nolīgums - entreprise d'intérêt collectifdaļēji nacionalizēts uzņēmums - distribution sélectiveselektīvās izplatīšanas nolīgums - régime du solzemes īpašumu sistēma - courrier électroniqueelektroniskais pasts - flux transfrontière de donnéespārrobežu datu plūsma - média commercialkomerciālie saziņas līdzekļi - régime économiqueekonomiskā sistēma - média localvietējie saziņas līdzekļi - média privéprivāti saziņas līdzekļi - régime militairemilitārais režīms - réseau de transmissionpārraides tīkls - téléconférencevideokonference - télévision européenneEiropas televīzija - régime parlementaireparlamentārā sistēma - télévision payantemaksas televīzija - vidéographievideotekss - informatique domestiquesadzīves dators - mémorisation des donnéesinformācijas uzkrāšana - régime politiquepolitiskā sistēma - informatique appliquéedatora lietojumprogrammas - criminalité informatiquedatornoziegums - droit de l'informatiquedatu apstrādes likums - intelligence artificiellemākslīgais intelekts - régionreģions - Journal officiel UEEiropas Kopienu Oficiālais Vēstnesis - piratage informatiquedatorpirātisms - région agricolelauksaimniecības reģions - vérification du scrutinvēlēšanu uzraudzība - cumul de mandatsamatu savienošana - résultat électoralvēlēšanu rezultāts - délégation de pouvoirpilnvaru deleģēšana - région de Bruxelles-CapitaleBriseles apgabals - délégation parlementaireparlamentārā delegācija - âge électoralvēlētāju vecums - fédéralismefederālisms - région côtièrepiekrastes reģions - plébisciteplebiscīts - répartition des votesbalsu sadalījums - pouvoir consultatifpadomdevēja pilnvaras - région de développementattīstības reģions - pouvoir de nominationtiesības iecelt amatā - privilègeprivilēģija - parti radicalradikālā partija - région de montagnekalnu reģions - région défavoriséemazāk labvēlīgs reģions - disparition forcéepiespiedu pazušana - minorité politiquepolitiskais mazākums - contrôle de policepolicijas kontrole - pacifismepacifisms - protection civilecivilā aizsardzība - région économiqueekonomiskais reģions - vote par délégationdeleģēta balsošana - entreprise conjointekonsorcijs - région flamandeFlandrija - exécutifizpildinstitūcija - programme de gouvernementvaldības programma - région frontalièrepierobežas reģions - soutien du marchétirgus atbalstīšana - conversion économiqueekonomikas konversija - région industriellerūpniecības reģions - aide à la reconversiontālākas attīstības atbalsts - aide à la restructurationpārstrukturizācijas atbalsts - aide à l'écoulementtirdzniecības atbalsts - aide à l'industrieatbalsts rūpniecībai - redistribution du revenuienākumu pārdale - région méditerranéenne CEEK Vidusjūras reģions - aide humanitairehumānā palīdzība - aide aux réfugiéspalīdzība bēgļiem - aide aux sinistréspalīdzība dabas katastrofas upuriem - aide au développementpalīdzība attīstības jomā - région prioritaireprioritārs reģions - région ruralelauku reģions - nouveau pays industrialiséjaunās industriālās valstis - région touristiquetūrisma reģions - économie socialesociālā ekonomika - comptabilité économique agricolelauksaimniecības ekonomikas konti - région wallonneValoņu apgabals - étude d'impactietekmes izpēte - conséquence économiqueekonomiskās sekas - procédure de concertationsamierināšanas procedūra - régionalisationreģionalizācija - métrometro - véhicule gros porteursmagsvara transportlīdzeklis - transport spatialkosmosa transports - véhicule spatialkosmosa kuģis - régionalisation des échangestirdzniecības reģionalizācija - station orbitalekosmosa stacija - régionalismereģionālisms - location de véhiculetransportlīdzekļa nomas maksa - localisation du transportpārvadājuma galamērķis - règlementnoteikumi - permis de navigationkuģa pase - prix de transportpārvadājuma cena - règlement communautaireKopienas regula - homologation des tarifstarifu apstiprināšana - trafic portuaireostas satiksme - règlement CEEAEAEK regula - contrôle de la circulationsatiksmes kontrole - quota de transportpārvadājumu kvota - marché du transportpārvadājumu tirgus - immatriculation de véhiculetransportlīdzekļa reģistrēšana - papier du véhiculetransportlīdzekļa dokumenti - règlement des différendsdomstarpību izšķiršana - durée du transportbrauciena ilgums - transport à grande vitesseātrgaitas transports - document de transportpārvadājuma dokuments - durée de la conduitetransportlīdzekļa vadīšanas periods - contrôle techniquetehniskā apskate - agence de tourismeceļojumu aģentūra - règlement financierfinanšu regula - contrat de transportpārvadājuma līgums - associéuzņēmēmējsabiedrības biedrs - règlement judiciairemierizlīgums - réglementation commercialetirdzniecības noteikumi - réglementation de l'urbanismepilsētplānošanas noteikumi - ligne aériennegaisa satiksmes līnija - circulation routièreceļu satiksme - réglementation de la chassemedību noteikumi - politique maritimekuģniecības politika - conférence maritimepiejūras konference - réglementation de la circulationsatiksmes regulēšana - immersion de déchetsatkritumu izgāšana - stockage des déchetsatkritumu glabāšana - réglementation de la constructionbūvnoteikumi - substance toxiquetoksiska viela - véhicule non polluantnesārņojošs transportlīdzeklis - exploitation des fonds marinsjūras dzīļu izmantošana - remplacement des ressourcesresursu aizstāšana - impact sur l'environnementietekme uz vidi - surveillance de l'environnementvides monitorings - prévention antisismiqueseismiskā novērošana - protection du littoralpiekrastes aizsardzība - réglementation de la vitesseātruma kontrole - gestion de l'eauūdens resursu apsaimniekošana - réglementation des ententeskonkurences ierobežošanas kontrole - milieu géophysiqueģeofiziskā vide - eau stagnantestāvošs ūdens - réglementation des investissementsieguldījumu regulēšana - espèce marinejūras flora un fauna - vie sauvagesavvaļas dzīvnieki - assuranceapdrošināšana - réglementation des prixcenu regulēšana - ressource végétaleaugu resursi - estuaireestuārs - calamité agricolelauksaimniecības postījumi - réglementation douanièremuitas noteikumi - défoliationdefoliācija - érosionerozija - pollution automobiletransportlīdzekļu piesārņojums - réglementation du transportpārvadājumu noteikumi - pollution par les hydrocarburesnaftas piesārņojums - pollution par les métauxmetālu piesārņojums - pollution par les navirespiesārņojums no kuģiem - pollution industriellerūpnieciskais piesārņojums - régularisation du marchétirgus stabilizācija - prélèvement à l'exportationizvedmuita - prélèvement à l'importationievedmuita - régulation des naissancesdzimstības regulēšana - trafic illicitenelikumīga tirdzniecība - organisme d'interventionintervences aģentūra - NimexeNimexe - régulation des transactionsdarījumu regulēšana - appellation d'origineizcelsmes norāde - régime douanier suspensifnodokļu atlikšanas muita - réimportationatpakaļievešana - remboursement des droits de douanemuitas nodokļa kompensācija - réinsertion scolairereintegrācija skolā - territoire douanier CEEK muitas teritorija - réinsertion socialesociālā rehabilitācija - document uniquevienots dokuments - simplification des formalitésformalitāšu vienkāršošana - rejet du budgetbudžeta noraidīšana - spécialisation tarifairetarifu pozīcijas specifikācija - relation commercialetirdzniecības attiecības - accord financierfinanšu nolīgums - assurance à l'exportationeksporta kredītu apdrošināšana - rejet thermiquetermiskie izmeši - échange compensépreču maiņa - exportation communautaireKopienas eksports - importation communautaireKopienas imports - biens et servicespreces un pakalpojumi - relance économiquereflācija - bien de productionstarppatēriņa preces - relation bilatéraledivpusējas attiecības - bien d'équipementražošanas līdzekļi - bien d'occasionlietotas preces - commerce intégréintegrētā tirdzniecība - relation culturellekultūras sakari - consommation industriellestarppatēriņš - consommation mondialepatēriņš pasaulē - marchandisageprodukta virzīšana tirgū - mercatiquetirgzinības teorija - relation diplomatiquediplomātiskās attiecības - manifestation commercialetirdzniecības pasākums - prix hors taxecena bez nodokļa - relation du travaildarba attiecības - vente à pertepārdošana ar zaudējumiem - libre servicepašapkalpošanās veikals - commerce associésaistītā mazumtirdzniecība - commerce ambulantizbraukumtirdzniecība - commerce indépendantneatkarīgais mazumtirgotājs - magasin à succursales multiplesvienas firmas vienveida veikali - relation école-industrieskolas un rūpniecības attiecības - marché d'intérêt nationalvairumtirdzniecības centrs - distributeur commercializplatītājs - relation économiqueekonomiskās attiecības - disponibilité monétaireprivātā sektora likviditāte - relation Église-Étatbaznīcas un valsts attiecības - assurance accidentapdrošināšana nelaimes gadījumiem - relation Est-Ouestaustrumu un rietumu attiecības - relation interindustriellesavstarpējās rūpniecības nozaru attiecības - crise monétairevalūtas krīze - relation interinstitutionnelleiestāžu savstarpējās attiecības - restriction des changesvalūtas maiņas ierobežojumi - relation internationalestarptautiskās attiecības - crédit gratuitbezprocentu kredīts - taux d'escomptediskonta likme - encadrement du créditkredītu kontrole - relation interparlementaireparlamentu attiecības - bourse des valeursbirža - relation intracommunautaireKopienas iekšējās attiecības - évasion de capitauxkapitāla aizplūde - prix de transfertiekšējo cenu noteikšana - relation législatif-exécutiflikumdevēju un izpildvaras attiecības - financement à très court termeļoti īsa termiņa finansēšana - relation monétairemonetārās attiecības - financement de l'entrepriseuzņēmuma finanses - relation multilatéraledaudzpusējas attiecības - assurance des biensīpašuma apdrošināšana - assurance des personnespersonas apdrošināšana - coassurancekopapdrošināšana - relation ville-campagnepilsētas un lauku attiecības - établissement de créditkredītiestāde - banque industrielleindustriālā banka - bancatiqueelektroniskie banku pakalpojumi - assurance accident de travailapdrošināšana nelaimes gadījumam darbā - relations humainescilvēku attiecības - contrôle bancairebanku uzraudzība - frais bancairesmaksājumi par banku pakalpojumiem - crédit budgétairebudžeta apropriācija - budget généralkopbudžets - relations publiquessabiedriskās attiecības - finances régionalesreģionālās finanses - religionreliģija - financement du budget communautaireKopienas budžeta finansēšana - contribution des États membresdalībvalsts iemaksas - remaniement ministérielministru kabineta pārveide - convention fiscalenodokļu konvencija - contrôle fiscalnodokļu inspekcija - remboursementizpirkšana - impôt exceptionnelīpašais nodoklis - remembrementzemes pārdalīšana - tarif à fourchetteiekavu tarifs - remise à l'exportationatbrīvojums no izvedmuitas - prix unitairevienības cena - tarif de soutienatbalsta tarifs - prix mixtejauktā cena - remplacement des importationsimporta aizstāšana - prix des produits agricoleslauksaimniecības produkcijas cena - rémunération du travailatlīdzība par darbu - assurance agricolelauksaimniecības apdrošināšana - rendement agricoleražība - instruction civiquepilsoniskā audzināšana - enseignement commercialkomercizglītība - matériel d'enseignementmācību viela - didacticielmācību programmatūra - relation école-vie professionnelleskolas un darba attiecības - rénovation urbainepilsētas atjaunošana - neurobiologieneirobioloģija - rentabilitérentabilitāte - gynécologieginekoloģija - neurologieneiroloģija - pédiatriepediatrija - médecine dentairezobārstniecība - premiers secourspirmā palīdzība - médecine doucealternatīvā medicīna - réorganisation industriellerūpniecības reorganizācija - acoustiqueakustika - optiqueoptika - cybernétiquekibernētika - pétrologiepetroloģija - répartition de l'aidepalīdzības sadale - secte religieusereliģiska sekta - théologieteoloģija - répartition de l'impôtnodokļu nastas sadale - marché uniquevienotais tirgus - répartition géographique de la populationiedzīvotāju teritoriālais sadalījums - famille monoparentalevienvecāka ģimene - enfant adoptéadoptēts bērns - assurance automobilemehānisko transportlīdzekļu apdrošināšana - répartition de la productionprodukcijas sadale - protection de la familleģimenes aizsardzība - répartition de marchévienošanās par tirgus sadali - procréation artificiellemākslīgās ataudzes metodes - insémination artificiellemākslīgā apsēklošana - fécondation in vitroapaugļošana mēģenē ar barotni - répartition des richessesbagātības sadale - mère porteuseaugļa iznēsātāja - autorité parentalevecāku vara - répartition des siègesvietu sadalīšana - filiationpēcnācējs - nom de familleuzvārds - responsabilité parentalevecāku atbildība - séparation judiciairetiesiska atšķiršana - dynamique de la populationiedzīvotāju skaita dinamika - répartition du revenuienākumu sadale - migrantmigrants - répartition du travaildarba sadale - migration de peuplementneatgriezeniskā migrācija - aide au retourrepatriācijas pabalsts - vieillissement démographiqueiedzīvotāju populācijas novecošana - mobilité professionnelledarba mobilitāte - répartition géographiqueģeogrāfiskais sadalījums - répartition par âgevecumsastāvs - répartition par habitantsadale uz vienu iedzīvotāju - distinction honorifiquegodalga - bénévolatbrīvprātīgs darbs - organisation bénévolebrīvprātīga organizācija - assurance chômageapdrošināšana bezdarba gadījumam - répartition par personne occupéesadale uz nodarbinātu personu - jeuxtotalizators - établissement de jeuxazartspēļu uzņēmums - jeu automatiquespēļu automāts - répartition par sexedzimumsastāvs - pêche sportivesporta zveja - échange touristiquetūristu apmaiņa - tourisme étrangerārzemju tūrisms - tourisme rurallauku tūrisms - répertoiredirektorijs - infrastructure touristiquetūrisma infrastruktūra - budget socialsociālais budžets - replantationpārstādīšana - politique sociale européenneEiropas sociālā politika - lutte contre la délinquancelikumpārkāpumu novēršana - criminaliténoziedzība - handicapé physiquepersona ar fizisko spēju traucējumiem - report de créditapropriējumu pārgrāmatošana - handicapé mentalpersona ar garīgo spēju traucējumiem - sans-abribezpajumtniecība - mutilation sexuelledzimumorgānu kropļojums - repos hebdomadaireiknedēļas atpūtas laiks - trafic de stupéfiantsnarkotiku tirdzniecība - médecine généralevispārīgā medicīna - assistance socialesociālā palīdzība - équipement socialsociālā labierīcība - droit de la sécurité socialesociālās nodrošināšanas likumu kopums - travail socialsociālais darbs - aide ménagèremājas izpalīgs - retraite complémentairepapildpensija - représentant syndicalapvienības pārstāvis - carte de santéveselības apdrošināšanas polise - dépense de santéizdevumi veselības aizsardzībai - frais d'hospitalisationslimnīcas izdevumi - représentation diplomatiquediplomātiskā pārstāvniecība - hospitalisationhospitalizēšana - soin à domicilemājaprūpe - droits du maladepacienta tiesības - hygiène publiquesabiedrības higiēna - médecine socialesociālā medicīna - assurance créditkredītu apdrošināšana - représentation du personneldarbinieku pārstāvniecība - médecine privéeprivātā medicīniskā ārstēšana - construction urbainepilsētbūvniecība - infrastructure urbainepilsētas infrastruktūra - marché immobilierīpašuma tirgus - représentation politiquepolitiskā pārstāvība - réglementation des loyersīres noteikumi - île de ManMenas sala - Castille et LeónKastīlija-Leona - représentation proportionnelleproporcionālā vēlēšanu sistēma - Castille et MancheKastīlija-Lamanča - CantabrieKantabrija - îles BaléaresBaleāru salas - RiojaLarjoha - Ceuta et MelillaSeūta un Melilja - répressionrepresija - communauté de MadridMadrides kopiena - communauté de ValenceValensijas kopiena - Région de MurcieMursijas apgabals - Portugal du NordZiemeļportugāle - Portugal du CentreCentrālā Portugāle - Lisbonne et vallée du TageLisabona un Taho ieleja - Angleterre du NordZiemeļanglija - Angleterre du Nord-OuestZiemeļrietumu Anglija - Angleterre du Sud-EstDienvidaustrumu Anglija - Angleterre du Sud-OuestDienvidrietumu Anglija - reprise économiqueekonomikas atveseļošanās - Antigua et BarbudaAntigva un Barbuda - AnguillaAngilja - Saint-Christophe-et-NevisSentkristofera un Nevisa - reproductionpavairošana - Saint-Vincent-et-GrenadinesSentvinsenta un Grenadīnas - îles Vierges américainesAmerikāņu Virdžīnu salas - Grand MaghrebLielā Magriba - reproduction animaledzīvnieku selekcija - reproduction végétaleaugu pavairošana - îles MarshallMāršala salas - Samoa américainesAmerikāņu Samoa - assurance d'invaliditéapdrošināšana darbnespējas gadījumiem - républiquerepublika - région polairepolārais reģions - république DominicaineDominikānas Republika - PitcairnPitkērna - réquisition des travailleursstrādājošajiem izvirzītās prasības - arme biologiquebioloģiskais ierocis - arme de destruction massivemasu iznīcināšanas ierocis - arme nucléaire stratégiquestratēģiskie kodolieroči - réseau d'informationinformācijas tīkls - bombe atomique - réseau d'information comptablesaimniecību uzskaites datu tīkls - missile balistiqueballistiskā raķete - missile guidévadāma raķete - missile intercontinentalstarpkontinentāla raķete - réseau de transporttransporta tīkls - force navalekarakuģi - réseau ferroviairedzelzceļu tīkls - arme spatialekosmosā izvietoti ieroči - arme à laserlāzerierocis - arme incendiaireaizdedzinātājierocis - arme à feu et munitionsšaujamieroči un munīcija - réseau navigablekuģu satiksmes ceļu tīkls - armée de terresauszemes karaspēks - force paramilitaireparamilitārie formējumi - réseau routierceļu tīkls - armée de l'airgaisa spēki - armée de réserverezerve - force à l'étrangerārvalstīs izvietots karaspēks - marine militaireflote - réservesrezerves - service fémininsieviešu militārais dienests - service volontairebrīvprātīgais militārais dienests - réserve comptableuzkrājumi - dépense de défenseaizsardzības izdevumi - défense stratégiquestratēģiskā aizsardzība - réserve de changeārvalstu valūtas rezerves - sécurité internationalestarptautiskā drošība - politique de l'armementbruņojuma politika - politique européenne d'armementEiropas bruņojuma politika - sécurité européenneEiropas drošība - non-prolifération nucléairekodolieroču neizplatīšana - limitation des armementsbruņojuma ierobežošana - dénucléarisationkodolbrīvu zonu izveide - réserve naturelledabas rezervāts - harmonisation des armementsbruņojuma saskaņošana - résidencepastāvīgā dzīvesvieta - accord internationalstarptautisks nolīgums - accord bilatéraldivpusējs nolīgums - accord multilatéraldaudzpusējs nolīgums - résidence secondaireotrā dzīvesvieta - négociation internationalestarptautiskas sarunas - signature d'accordnolīguma parakstīšana - instrument internationalstarptautisks dokuments - convention internationalestarptautiska konvencija - résidu de pesticidepesticīdu atliekas - résolutionrezolūcija - résidu du boiskoksnes atliekas - convention européenneEiropas konvencija - pacte international ONUstarptautisks ANO pakts - politique internationalestarptautiski jautājumi - résiliation de contratlīguma termiņa beigšanās - question internationalestarptautisks jautājums - assurance dommagesatlīdzības apdrošināšana - résinesveķi - relation interallemandeattiecības starp abām Vācijas valstīm - visite officielleoficiāla vizīte - aide internationalestarptautiska palīdzība - code de conduiterīcības kodekss - sanction internationalestarptautiskas sankcijas - résolution communautaireKopienas rezolūcija - groupe religieuxreliģiskā grupa - groupe socio-culturel - indépendance alimentairepārtikas produktu pietiekamība - politique de coopérationsadarbības politika - résolution ONUANO rezolūcija - coopération juridiquetiesiskā sadarbība - occupation militairemilitāra okupācija - résolution PEEP rezolūcija - territoire occupéokupēta teritorija - force multinationalestarpvalstu karaspēks - responsabilitéatbildība - prisonnier de guerrekaragūsteknis - question arménienneArmēnijas jautājums - question du KurdistanKurdistānas jautājums - question de la PalestinePalestīnas jautājums - unification de l'AllemagneVācijas apvienošanās - responsabilité internationalestarptautiska atbildība - CDEEiropas atbruņošanās konference - euromissileEiropas darbības rādiusa raķete - contrôle des armementsbruņojuma kontrole - responsabilité ministérielleministru atbildība - accord STARTStratēģiskā bruņojuma samazināšanas sarunas - accord ABMRaķešaizsardzības nolīgums - zone de paixmiera zona - assurance maladieveselības apdrošināšana - responsabilité pénalekriminālatbildība - OSCEEDSO - chômage de longue duréeilgstošs bezdarbs - réinsertion professionnellereintegrācija darba dzīvē - responsabilité politiquepolitiskā atbildība - lutte contre le chômagecīņa ar bezdarbu - planification de la main-d'oeuvredarbaspēka resursu plānošana - travail partagédarbvietas dalīšana - ressortissantvalstspiederīgais - cessation d'emploidarba attiecību izbeigšana - conversion d'emploidarba vietas maiņa - initiative locale d'emploivietējā nodarbinātības iniciatīva - travail non rémunérédarbs bez atlīdzības - ressortissant communautaireKopienas pilsonis - travail temporairepagaidu darbs - ressource animaledzīvnieku resursi - travail des jeunesjaunatnes nodarbinātība - travail fémininsieviešu darbs - ressource de la merjūras resursi - recyclage professionnelprasmju apguve atbilstoši mūsdienu prasībām - ressource économiqueekonomikas resursi - stage de formationražošanas prakse - ressource en eauūdens resursi - ressource en solaugsnes resursi - statistique de l'emploinodarbinātības statistika - ressource énergétiqueenergoresursi - travailleur auxiliairepalīgstrādnieks - travailleur expatriéārzemēs strādājošais - assurance maritimejūras apdrošināšana - entrepreneuruzņēmējs - directeur d'entrepriserīkotājdirektors - ressource halieutiquezvejas resursi - profession indépendantepašnodarbināta persona - ressource minéraleminerālu resursi - jour fériéoficiāla svinamā diena - travail du dimanchedarbs svētdienās - ressource naturelledabas resursi - cadence de travaildarba temps - ressource renouvelableatjaunīgie resursi - travail à distanceattālināts darbs - blocage des salairesatalgojuma iesaldēšana - ressources additionnellespapildu resursi - réduction des salairesatalgojuma samazināšana - avantage accessoirepapildatvieglojumi - indemnité et fraiskompensācijas un izdevumi - ressources budgétairesbudžeta resursi - nomination du personneldarbinieku iecelšana amatā - ressources proprespašu resursi - règlement intérieurreglaments - période de stagepārbaudes laiks - restauration collectivepārtikas līdzekļu piegādāšana - droits syndicauxarodbiedrību tiesības - liberté syndicalearodbiedrību brīvība - déontologie professionnelleprofesionālā ētika - assurance obligatoireobligātā apdrošināšana - restitution à l'exportationeksporta kompensācija - intéressement des travailleurspeļņas sadale - restitution à l'importationimporta kompensācija - élection syndicalearodbiedrības vēlēšanas - partenaire socialsociālie partneri - syndicat de fonctionnaires - association professionnelleprofesionālā apvienība - syndicatarodbiedrība - restitution à la productionražošanas kompensācija - restriction à l'exportationizdevuma ierobežojums - profession diplomatiquediplomāta profesija - restriction à l'importationieveduma ierobežojums - profession de la communicationar komunikāciju saistīta profesija - restriction à la concurrencekonkurences ierobežojums - profession administrativeadministratīvais personāls - personnel de secrétariatsekretariāta personāls - restriction aux échangestirdzniecības ierobežojumi - profession de l'informationar informāciju saistīta profesija - profession scientifiquezinātnieka profesija - profession techniquetehniska profesija - restriction de libertébrīvības ierobežošana - chef politique, homme politique, politicienne, politique - profession des assurancesprofesija apdrošināšanas jomā - restriction quantitativedaudzuma ierobežojums - petit commercenelielais mazumtirgotājs - dentistezobārsts - médecinārsts - vétérinaireveterinārs - pharmacienfarmaceits - sage-femmevecmāte - profession artistiqueradoša profesija - assurance privéeprivātpersonu apdrošināšana - restructuration industriellerūpniecības pārstrukturēšana - profession littéraireliterāts - résultat d'exploitationdarbības rezultāts - personnel de la ventetirdzniecības personāls - représentant de commercetirdzniecības pārstāvis - résultat de l'exploitation agricolelauksaimniecības rādītāji - résultat scolairemācību sekmes - profession de l'informatiqueinformācijas tehnoloģijas profesija - profession du tourismetūrisma profesija - profession de l'hôtellerieprofesija viesnīcu nozarē - personnel de servicepakalpojumu sfēras profesija - rétablissement des droits de douanemuitas nodokļu atjaunošana - profession de la banquebanku profesija - sport professionnelprofesionālais sports - transittranzīts - retard scolaireskolēna atpalicība mācībās - espace industriel européenEiropas rūpniecības zona - politique industrielle communautaireKopienas rūpniecības politika - retrait du marchéizņemšana no tirgus - artisanatamatprasme - petite industriesīkrūpniecība - industrie moyennevidēji liela rūpniecība - petites et moyennes industriessīkrūpniecība un vidēji liela rūpniecība - personne retraitéenestrādājošs pensionārs - implantation industriellerūpniecības izvietojums - zone franche industrielle - retraite anticipéepirmstermiņa pensionēšanās - parc technologiquetehnoloģijas parks - excédent de productionvirsprodukcija - manutentionpārkraušana - assurance publiquevalsts apdrošināšana - retraitement du combustibledegvielas pārstrāde - fabrication industriellerūpnieciskā ražošana - quota de productionražošanas kvota - statistique de productionražošanas statistika - responsabilité du producteurražotāja atbildība - nouvelle technologiejauna tehnoloģija - réunion au sommetaugstākā līmeņa tikšanās - technologie propretīra tehnoloģija - technologie traditionnelletradicionālā tehnoloģija - procédé technologiquetehnoloģiskais process - réglementation techniquetehniskie noteikumi - durée de vie du produitprodukta dzīves cikls - produit défectueuxbojāts produkts - réunion des ministresministru tikšanās - spécification techniquetehniskais raksturojums - norme européenneEiropas standarts - norme internationalestarptautisks standarts - harmonisation des normesstandartu saskaņošana - règlement techniquetehniskā instrukcija - réunion internationalestarptautiska sanāksme - technologie du recyclageotrreizējās pārstrādes tehnoloģija - budget de la recherchepētījumu budžets - revalorisation des salairesatalgojuma palielināšana - EurekaEureka - personnel de la recherchepētnieciskais personāls - politique communautaire de la rechercheKopienas pētniecības politika - relation industrie-rechercherūpniecības un pētniecības sakari - revendeurpreču izplatītājs - revenuienākums - organisme de recherchepētniecības organizācija - marque commercialetirdzniecības nosaukums - marque déposéereģistrēta prečzīme - dessin et modèleprojekti un paraugi - revenu complémentairepapildienākumi - droit des marquesprečzīmju tiesības - marque européenneEiropas prečzīme - expérimentation animaleeksperiments ar dzīvniekiem - expérimentation humaineeksperiments ar cilvēkiem - recherche dans l'entrepriseuzņēmējsabiedrības pētījumi - recherche fondamentalefundamentālie pētījumi - recherche militairemilitārie pētījumi - recherche universitaireaugstskolu zinātniskais darbs - assurance responsabilité civileapdrošināšana trešās personas prettiesiskas rīcības gadījumam - revenu d'investissementienākumi no ieguldījumiem - groupe des 7777 valstu grupa - groupe ContadoraKontadoras grupa - territoire non autonomepakļautā teritorija - mouvement de consommateurspatērētāju kustība - revenu de l'exploitant agricolelauksaimnieka ienākumi - indemnité de secrétariatsekretariāta atalgojums - transport de marchandises dangereusesbīstamo preču pārvadājumi - revenu de l'exploitation agricolesaimniecības ienākums - méthode pédagogiquemācību metode - revenu des ménagesmājsaimniecības ienākums - revenu imposablear nodokli apliekams ienākums - revenu nationalnacionālais ienākums - ressource minérale sous-marinezemūdens minerālu resursi - revenu non salarialienākumi virs parastās samaksas - matériau avancéprogresīvie materiāli - revêtement de solgrīdas segumi - alliage supraconducteursupravadošs sakausējums - matériau compositekompozītmateriāli - céramique techniquetehniskā keramika - polymère spécialspeciālais polimērs - matériau amorpheamorfie materiāli - particule ultra-fineultrasmalkas daļiņas - biomatériaubiomateriāli - alliage à mémoiresakausējums ar formas atmiņu - révision de la constitutionkonstitūcijas pārskatīšana - accord ADNADN nolīgums - unité périphériqueperifērijas vienība - étalement des vacancesslīdošais atvaļinājumu grafiks - révision de la loilikuma grozījums - micro-ordinateurmikrodators - politique du tourismetūrisma politika - assurance transporttransporta apdrošināšana - révolution industriellerūpniecības revolūcija - BITStarptautiskās darba organizācijas birojs - EcosocEkonomikas un sociālā padome - Haut Commissariat aux Réfugiés, HCNUR, HCRANO Augstākā komisāra Bēgļu lietu pārvalde - Rhénanie-du-Nord-WestphalieZiemeļreina-Vestfālene - BEEEEB - Rhénanie-PalatinatReinzeme-Pfalca - Rhône-AlpesRona-Alpi - SEEAEAEB - AEENEiropas Atomenerģijas aģentūra - Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travailEiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds - Institut européen de FlorenceFlorences Eiropas Universitātes institūts - RibeRībe - UEREiropas Radiosavienība - richessebagātība - UEMOARietumāfrikas Ekonomikas un valūtas savienība - assurance viedzīvības apdrošināšana - ricinrīcinauga sēklas - ADCĀzijas Attīstības centrs - Ringkoebing - MCCACentrālamerikas kopējais tirgus - risque couvertapdrošinātais risks - CADAttīstības palīdzības komiteja - risque sanitaireveselības apdraudējums - politique nucléairekodolenerģētikas politika - rizrīsi - politique pétrolièrenaftas politika - stockage des hydrocarburesogļūdeņražu uzglabāšana - déclassement de centralespēkstaciju ekspluatācijas pārtraukšana - agroénergieagroenerģija - industrie énergétiqueenerģētika - carburolgazohols - alcool carburantmotorbenzīns - robotiquerobotika - produit énergétiqueenergoprodukts - industrie charbonnièreakmeņogļu rūpniecība - robotisationrobotizācija - politique charbonnièreogļrūpniecības politika - traitement du charbonogļu apstrāde - gisement de minerairūdas iegula - rôle socialsociālā loma - exploitation minièreraktuvju izmantošana - production minièreiežguves produkcija - assurance vieillessepensiju shēma - RoskildeRoskilde - exploitation du minerairūdu ieguve - minerai métalliquemetāla rūda - bauxiteboksīts - matériau bitumineuxbitumena materiāli - terres et pierresaugsnes un akmeņi - selsāls - roulementgultnis - phosphatefosfāts - potassepotašs - république de Roumanie, RoumanieRumēnija - exploration pétrolièrenaftas meklēšana - extraction du pétrolenaftas ieguve - installation en meriekārtas atklātā jūrā - production de pétrolenaftas produkcija - butanebutāns - alcane, paraffineparafīns - pétrole brutjēlnafta - essencebenzīns - gazoledīzeļdegviela - fioulkurināmais mazuts - Royaume-UniApvienotā Karaliste - propanepropāna gāze - carburant d'aviationaviācijas degviela - essence sans plombbezsvina benzīns - PTOM du Royaume-UniApvienotās Karalistes AZT - pétrole marinšelfa nafta - régions du Royaume-UniApvienotās Karalistes reģioni - station énergétiquespēkstacija - industrie électriqueelektrotehniskā rūpniecība - RwandaRuanda - implantation de centralespēkstaciju atrašanās vieta - aménagement hydroélectriquehidroelektrostacijas ierīkošana - SabaSaba - refroidissement du réacteurreaktora dzesēšanas sistēma - chimie nucléairekodolķīmija - astronomieastronomija - Sabah - combustible irradiéapstarota degviela - saccharosesaharoze - bioprocédébioprocess - bio-industriebioindustrija - biotechnologiebiotehnoloģija - parachimiespeciālās ķimikālijas - Sahara occidentalRietumsahāra - produit non plattelpisks izstrādājums - produit platplakanizstrādājums - tôleloksne - profiléprofiltērauds - SahelSāhela - feuille minceplāna loksne - saindouxkausēti cūku tauki - industrie chimique de baseķīmisko izejvielu rūpniecība - corps simple, élément, élément chimiqueķīmisks elements - composé, composé chimique, corps composéķīmisks savienojums - peinture et verniskrāsas un lakas - Saint-EustacheSintestatiusa - médicamentmedikaments - Saint-MarinSanmarīno - hormonehormoni - Saint-MartinSenmartēna - produit chimique organiqueorganiska viela - industrie des pesticidespesticīdu rūpniecība - industrie métallurgiquemetalurģija - accord interentreprisesuzņēmējsabiedrību savstarpējā vienošanās - Principauté des AsturiesAstūrijas firstiste - Saint-Pierre-et-MiquelonSenpjēra un Mikelona - produit sidérurgiquedzelzs un tērauda izstrādājums - boulonnerie visserieuzgriežņu un skrūvju rūpniecība - ferblanterie coutellerieskārda un sadzīves metālizstrādājumu rūpniecība - quincailleriebūvapkalumu ražošana - produit de forgedzelzs izstrādājums - revêtement des métauxmetāla pārklāšana - Sainte-HélèneSv. Helēnas sala - machine sidérurgiquedzelzs un tērauda rūpniecības iekārtas - aciers spéciauxspeciālie tēraudi - Sainte-LucieSentlūsija - antimoineantimons - bérylliumberilijs - cadmiumkadmijs - ferro-alliagedzelzs sakausējums - tantaletantals - saisie de biensmantas apķīlāšana - cycle et motocyclevelosipēdu un motociklu rūpniecība - outillageinstrumentu rūpniecība - appareil scientifiquezinātniskā iekārta - salaireatalgojums - matériel médico-chirurgicalmedicīnas un ķirurģijas instrumenti - salaire au rendementgabaldarba samaksa - installation frigorifiquesaldētava - salaire horairestundas alga - robot industrielrūpniecības robots - salaire ménageralga par darbu mājās - salaire minimumminimālais atalgojums - pompesūknis - ATAIStarptautiskā gaisa satiksmes apvienība - salariéalgots strādnieks - matériel audiovisuel - appareil de reproduction du sonatskaņotājierīce - SalomonZālamana Salas - État indépendant des Samoa occidentales, Samoa-OccidentalesRietumsamoa - câble électriqueelektriskais kabelis - matériel de télécommunicationtelekomunikācijas iekārta - appareil électrodomestiquemājsaimniecības elektroierīce - sanction administrativeadministratīvā sankcija - machine électrique industriellerūpnieciskā elektroiekārta - machine électriqueelektriskais mehānisms - matériel électromagnétiqueelektromagnētiskā iekārta - sanction communautaireKopienas sankcija - vidéodisquevideodisks - vidéocassettevideokasete - support d'enregistrementieraksta nesējs - sanction économiqueekonomiskās sankcijas - disqueieraksts - support optiqueoptiskais nesējs - support enregistréierakstīšana - appareil à radiationsaparatūra, kurā izmanto starojumu - télécommunication sans filradiotelekomunikācija - microélectroniquemikroelektronika - sanction pénalesods - industrie du bâtimentbūvindustrija - préfabricationkonstruktīvo elementu montāža - panneau de constructionbūvpanelis - grands travauxliela mēroga būvniecība - cartonkartons - bois agglomérésapresēta koksne - santé publiqueveselības aizsardzība - maroquinerie ganteriesmalkādas izstrādājumu un cimdu rūpniecība - pelleteriekažokādu rūpniecība - São Tomé et PríncipeSantome un Prinsipi - Sarawak - merceriegalantērijas preces - SardaigneSardīnija - textile synthétiqueķīmiskā šķiedra - textile natureldabiskā šķiedra - industrie diversedažādas rūpniecības nozares - SARLprivātā ierobežotas atbildības sabiedrība - bijouterie orfèvreriejuvelierizstrādājumi un zeltlietas - sarrasingriķi - droits sociauxsociālās tiesības - droits politiquespolitiskās tiesības - droits économiquesmantiskās tiesības - charte des droits de l'hommecilvēktiesību harta - SarreZāra - athéismeateisms - satellitepavadonis - liberté de circulationpārvietošanās brīvība - satisfaction au travailgandarījums par darbu - lutte contre la discriminationdiskriminācijas novēršanas pasākums - savoir-fairezinātība - discrimination ethniquediskriminācija etniskās piederības dēļ - liberté sexuelleseksuālā brīvība - xénophobieksenofobija - égalité homme-femmevīriešu un sieviešu līdztiesība - liberté de l'enseignementakadēmiskā brīvība - droit au développementtiesības uz attīstību - droits de l'enfantbērnu tiesības - traitement cruel et dégradantrupja un pazemojoša izturēšanās - Schleswig-HolsteinŠlēsviga-Holšteina - protection de l'enfancebērnu aizsardzība - crime contre l'humaniténoziegums pret cilvēci - rétroactivité de la loilikuma atpakaļejošais spēks - droit comparésalīdzinošās tiesības - science administrativeadministrācijas zinātne - législation localevietējie tiesību akti - science de l'informationinformātika - responsabilité civileciviltiesiskā atbildība - responsabilité contractuellelīgumiska atbildība - sciences du comportementuzvedības zinātnes - propriété des biensīpašuma tiesības - atlasatlants - science des solsaugsnes zinātne - privatisationprivatizācija - science économiqueekonomikas zinātne - héritagemantošana - science juridiquetiesību zinātne - droit successoralmantojuma tiesības - multipropriétédaļlaika īpašuma tiesības - servitudesservitūts - jouissance des droitstiesību esība - domicile légaljuridiskā dzīvesvieta - sciences de la viezinātnes par dzīvību - solvabilité financièremaksātspēja - crime contre les personnesnoziegums pret personām - crime contre les biensnoziedzīgs nodarījums pret īpašumu - séquestration de personnesnelikumīga brīvības atņemšana - sciences physiqueseksaktās dabaszinātnes - science politiquepolitikas zinātne - fraude douanièremuitas pārkāpums - sciences appliquéeslietišķās zinātnes - diffamationgoda aizskaršana - délit fiscalnodarījums nodokļu jomā - sciences de la terreZemes zinātnes - emprisonnementieslodzījums - droit pénitentiairecietumu likums - détenuieslodzītais - sciences socialessociālās zinātnes - peine de substitutionalternatīvs sods - semi-liberténosacīta atbrīvošana no soda - confiscation de biensmantas konfiskācija - allégement de peinesoda samazināšana - transfèrement de détenusieslodzīto personu pārvietošana - régime pénitentiairecietumu sistēma - administration pénitentiairecietuma administrācija - scission politiquepolitiskā šķelšanās - prescription d'actiontiesvedības noilgums - audience judiciairetiesas sēde - atmosphèreatmosfēra - scolarisationizglītošana - aide judiciairejuridiskā palīdzība - arrestationarests - enquête judiciairetiesas izmeklēšana - perquisitionkratīšana - détention provisoirepirmstiesas apcietinājums - droits de la défenseaizstāvības tiesības - scrutin à deux toursdivkāršas balsošanas sistēma - scrutin à un tourvienota balsošanas sistēma - scrutin de listesarakstbalsošanas sistēma - recours en responsabilité CEEK prasījums noteikt atbildību - recours du personneldarbinieku prasījums - renvoi préjudiciel CEgriešanās EK Tiesā prejudiciāla nolēmuma pieņemšanai - scrutin majoritairebalsu vairākuma sistēma - scrutin uninominalvienmandāta balsošanas sistēma - juridiction commercialekomerctiesa - séance parlementaireparlamenta sēde - juridiction arbitralešķīrējtiesa - juridiction internationalestarptautiska tiesa - juridiction fiscalenodokļu tiesa - sécheressesausums - conseiller juridiquejuridiskais padomnieks - magistrat non professionneltiesas piesēdētājs - espace maritimekuģojama teritorija - atteinte à la sûreté de l'Étatvalsts drošības apdraudējums - secret bancairebankas noslēpums - surveillance maritimekuģošanas uzraudzība - liberté des mersjūru brīva pieejamība - secret industrielrūpnieciskais noslēpums - espace extra-atmosphériqueārpusatmosfēras telpa - propriété de l'espacetiesības uz īpašumu kosmosā - secret professionnelprofesionāls noslēpums - utilisation de l'espaceatklātā kosmosa izmantošana - secrétariat de l'ONUANO Sekretariāts - ressortissant étrangerārvalstnieks - droit de séjouruzturēšanās atļauja - admission des étrangersārvalstnieku uzņemšana - secteur économiqueekonomikas sektors - mariage mixtejaukta laulība - secteur primaireprimārais sektors - droit international-droit internestarptautisko tiesību akti un valsts tiesību akti - droit international économiquestarptautisko tiesību akti ekonomikas jomā - responsabilité administrativeadministratīvā atbildība - droit public économiquepubliskās ekonomiskās tiesības - secteur quaternairekvartārais sektors - décision CEEK lēmums - directive CEEK direktīva - secteur secondairesekundārais sektors - ordre juridique communautaireKopienas tiesību sistēma - droit dérivésekundārie tiesību akti - directive CEEAEAEK direktīva - recommandation CEEK ieteikums - secteur tertiaireterciālais sektors - règlement CEEK regula - règlement d'applicationīstenošanas regula - avis CEEAEAEK atzinums - sécurité d'approvisionnementpiegādes pasūtījumu drošums - avis CECAEOTK atzinums - avis Cour de justice CEEK Tiesas atzinums - harmonisation des sécurités socialessociālās nodrošināšanas saskaņošana - sécurité de l'emploidarbvietas drošība - compétence externe CEEK pilnvaras starptautiskās attiecībās - protocole CEEK Protokols - traité de fusionApvienošanas līgums - sécurité des transportstransporta drošība - Acte unique européenVienotais Eiropas akts - traité d'adhésion CEEK Pievienošanās līgums - sécurité du produitprodukta drošība - entreprise commune CEEAEAEK kopuzņēmums - Commission européenneEK Komisija - sécurité du travaildarba drošība - relation de l'Union européenneES attiecības - Conseil des ministres ACP-CEĀAK un EK Ministru padome - sécurité nucléairekodoldrošība - membre Cour de justice CEEK Tiesas loceklis - commissaire européenEiropas Komisijas loceklis - sécurité publiquesabiedrības drošība - AEC - sécurité routièreceļu satiksmes drošība - accord d'association CEEK asociācijas nolīgums - convention ACP-CEĀKK un EK konvencija - sécurité socialesociālā nodrošinātība - comité des ambassadeurs ACP-CEĀKK un EK Vēstnieku komiteja - comité paritaire ACP-CEĀAK un EK Apvienotā komiteja - convention de Lomé IIItrešā Lomes konvencija - EURESEURES - FEDEAF - FSEESF - élargissement de l'Union européenneSavienības paplašināšana - attribution de logementdzīvokļu piešķiršana - seiglerudzi - Union européenneEiropas Savienība - histoire de l'EuropeEiropas vēsture - sel chimiqueķīmiskais sāls - appartenance à l'Union européennedalība Eiropas Savienībā - SELALatīņamerikas Ekonomikas sistēma - position communekopēja nostāja - action communevienota rīcība - traité sur l'Union européenneLīgums par Eiropas Savienību - pays du SELASELA valstis - coopération politique européenneEiropas politiskā sadarbība - concours CEEK konkurence - sélection des élèvesskolēnu uzņemšana - mécanisme complémentaire aux échangestirdzniecības papildu mehānisms - prévention des risquesrisku novēršana - risque natureldabas apdraudējums - risque industrielrūpnieciskais risks - libéralisme économiqueekonomiskais liberālisms - droits de douanemuitas nodokļi - contrôle de douanemuitas pārbaude - droits du TDCKMT nodokļi - semencesēkla - poids et mesuressvari un mēri - produit en conservekonservēts produkts - semi-métalpārejas elements - irradiationapstarošana - revenu minimum d'existenceiztikas minimums - arme personnellepersoniskais ierocis - semoulerupjmaluma milti - mécénatpatronāža - concours administratifpieņemšana darbā konkursa kārtībā - audition publiqueatklāta izskatīšana - SénégalSenegāla - séparation des pouvoirsvaras dalīšana - psychanalysepsihoanalīze - sériciculturezīdtārpiņu audzēšana - arts visuelsvizuālā māksla - pluralisme culturelkultūru daudzveidīgums - coutumes et traditionsparažas un tradīcijas - servicepakalpojums - patrimoine architecturalarhitektūras mantojums - églisebaznīca - hymnehimna - drapeaukarogs - service après-ventegarantijas remonts - propriété littéraire et artistiqueliterāro un mākslas darbu īpašums - service civilalternatīvais dienests - aérodynamiqueaerodinamika - thermodynamiquetermodinamika - physique du plasmaplazmas fizika - physique des laserslāzerfizika - génie génétiquegēnu inženierija - peintureglezniecība - service d'emploinodarbinātības dienests - libération conditionnellenosacīta atbrīvošana - augmentation de capitalkapitāla palielināšana - service de santéveselības aizsardzības dienests - situation de l'agriculturesituācija lauksaimniecībā - services financiers de la postepasta iestāžu finanšu dienesti - promulgation de la loilikuma izsludināšana - intérêt financier des membreslocekļu finansiālās intereses - coopération arabo-africainearābu un Āfrikas valstu sadarbība - service gratuitbezmaksas pakalpojums - coopération euro-arabeEiropas un arābu valstu sadarbība - délégation de la CommissionKomisijas delegācija - contrôle communautaireKopienas uzraudzība - principe d'additionnalitépapildinājuma princips - service nationalvalsts dienests - région périphériquenomaļš reģions - région insulairesalu reģions - nation la plus favoriséevislielākās labvēlības režīms - service payantmaksas pakalpojums - budget annexepalīgbudžets - service postalpasta pakalpojumi - dictionnaire multilinguedaudzvalodu vārdnīca - dictionnaire d'abréviationssaīsinājumu vārdnīca - service publicvalsts civildienests - encyclopédieenciklopēdija - thésaurustēzaurs - revue périodiqueperiodisks izdevums - service secretizlūkdienests - déchet ménagermājsaimniecības atkritumi - monoculturevienkultūras lauksaimniecība - service socialsociālie pakalpojumi - journallaikraksts - sésamesezams - augmentation des prixcenu paaugstinājums - session parlementaireparlamenta sesija - SeychellesSeišeļu Salas - SFI - universitéakadēmiskā augstskola - transport d'animauxdzīvnieku transportēšana - mouvement associatifkooperatīvā kustība - SharjahŠārdža - SicileSicīlija - stationnement des forceskaraspēka izvietošana - siège parlementairevieta parlamentā - siège, siège socialgalvenais birojs - siège vacantvakance - AustralieAustrālija - Sierra LeoneSjerraleone - signalisationceļa zīmes - aliment pour animal de compagnielolojumdzīvnieku barība - SingapourSingapūra - pluie acideskābais lietus - sinistreapdrošināšanas atlīdzības pieprasījums - profession de l'urbanismepilsētplānotāja profesija - outil documentairedokumentācijas līdzeklis - textile non tisséneausts materiāls - siropsīrups - îles de la mer Égée - CanariesKanāriju salas - sisalsizals - bureau du PEEP birojs - présidentpriekšsēdētājs - sismologieseismoloģija - vice-présidentpriekšsēdētāja vietnieks - secrétaire généralģenerālsekretārs - vie institutionnelleiestādes darbība - siège de l'institutionKopienas iestādes mītne - réforme institutionnelleinstitucionālā reforma - compétence institutionnelleiestādes kompetence - situation de l'Union européennestāvoklis EK - situation de familleģimenes stāvoklis - politique spatialekosmosa politika - autoapprovisionnementsaimnieciskā patstāvība - situation financièrefinanšu stāvoklis - socialismesociālisms - sociétéorganizācija - société anonymepubliska ierobežotas atbildības sabiedrība - société civileciviltiesību asociācija - société civile professionnelleprofesionāla asociācija - société commercialeuzņēmums, kurš darbojas saskaņā ar komerclikumu - société d'économie mixtejaukta īpašuma sabiedrība - société d'investissementieguldījumu sabiedrība - société de capitauxakciju kapitāla sabiedrība - autobusautobuss - société de consommationpatērētāju sabiedrība - société de personneslīdzdalība - société en commanditekomandītsabiedrība - société en participationklusā sabiedrība - société européenneEiropas sabiedrība - société mèremātesuzņēmums - société sans but lucratifbezpeļņas organizācija - sociologiesocioloģija - SoenderjyllandDienvidjitlande - soiezīds - autoconsommationpašpatēriņš - soin aux invalidesinvalīdu aprūpe - sojasojas pupas - solvantšķīdinātājs - SomalieSomālija - sondageizlases apskats - sondage d'opinionsabiedriskās domas aptauja - sorghosorgo - autodéterminationpašnoteikšanās - SoudanSudāna - soufresērs - soumission d'offrespiedāvājumu konkurss - source d'informationinformācijas avots - source de l'aidepalīdzības avots - source du droittiesību avots - sous-développementnepietiekama attīstība - sous-produitblakusprodukts - sous-produit agricolelauksaimniecības blakusprodukts - autofinancementpašfinansēšanās - sous-produit du laitpiena blakusprodukts - sous-produit métalliquemetālrūpniecības blakusprodukts - sous-prolétariatsubproletariāts - sous-alimentationnepietiekams uzturs - sous-peuplementnepietiekama apdzīvotība - sous-traitance - autogestionsavas saimniecības vadīšana - soutien de familleģimenes apgādnieks - soutien des prixcenu atbalsts - soutien des prix agricoleslauksaimniecības cenu atbalsts - soutien monétairemonetārais atbalsts - souveraineté nationalevalsts suverenitāte - spécialisation de la productionražojumu specializācija - spécialisation des échangestirdzniecības specializācija - spécialité budgétairebudžeta precizēšana - autolimitationbrīvprātīga tirdzniecības ierobežošana - spéculation immobilièrespekulācija celtniecības jomā - Sporades - sportsports - Sri LankaŠrilanka - Stabexeksporta stabilizēšana - stabilité des prixcenu stabilitāte - stabilisation des revenusienākumu stabilizācija - stabilisation économiqueekonomikas stabilizēšanās - stabulationlopkopība iekštelpu novietnēs - accord interprofessionnel - automatisationautomatizācija - stagnation économiqueekonomikas sastingums - station expérimentaleizmēģinājuma saimniecība - statistiquestatistika - statistique agricolelauksaimniecības statistika - statistique communautaireKopienas statistika - statistique démographiquedemogrāfiskā statistika - statistique des pêcheszvejas statistika - automobileautomobilis - statistique économiqueekonomikas statistika - statistique financièrefinanšu statistika - statistique industriellerūpniecības statistika - statistique internationalestarptautiskā statistika - statistique nationalevalsts statistika - statistique officielleoficiālā statistika - statistique régionalereģionu statistika - statut de BerlinBerlīnes statuss - statut de JérusalemJeruzalemes statuss - statut du fonctionnaireierēdņu dienesta nolikums - autonomieautonomija - statut du personnelpersonāla nolikums - statut juridiquejuridiskais statuss - statut politiquepolitiskais statuss - statut professionnelprofesionālais statuss - statut socialsociālais statuss - stérilisationsterilizācija - stimulant fiscalnodokļu stimuli - stockkrājums - stock communautaireKopienas krājumi - autonomie financièrefinansiāla patstāvība - stock conjoncturelno ekonomikas konjunktūras atkarīgi krājumi - stock d'interventionintervences krājumi - stock excédentairevirsprodukcijas krājums - stock minimalminimālie krājumi - stock mondialpasaules krājumi - stock privéprivātie krājumi - stock publicvalsts rezerve - stock régulateurizlīdzinošie krājumi - stockageuzglabāšana - stockage d'armesbruņojuma uzkrāšana - stockage de l'énergieenerģijas uzkrāšana - stockage des alimentspārtikas uzglabāšana - stockage documentairedokumentu glabāšana - StorkoebenhavnLielā Kopenhāgena - Storstroem - structure agricolelauksaimniecības struktūra - structure de l'emploinodarbinātības struktūra - structure de l'entrepriseuzņēmējsabiedrības struktūra - autorisation budgétairebudžeta apstiprināšana - structure économiqueekonomikas struktūra - structure industriellerūpniecības struktūras - structure institutionnelleinstitucionāla struktūra - structure socialesociālā struktūra - stupéfiantnarkotika - substance cancérigènekancerogēna viela - substance dangereusebīstamā viela - autorisation d'ententekonkurences ierobežojumu sankcionēšana - subvention à l'exportationizvedsubsīdija - succédané d'alimentpārtikas aizstājējs - succession de l'exploitation agricolesaimniecību pāreja citu īpašnieku rokās - succursalefiliāle - sucrecukurs - sucre blancbaltais cukurs - sucre brutjēlcukurs - sucre de betteravecukurbiešu cukurs - autorisation de transporttransportlīdzekļa autorizācija - sucre de cannecukurniedru cukurs - SuèdeZviedrija - suffrage expriméderīgās balsis - suffrage universelvispārējas vēlēšanu tiesības - suicidepašnāvība - SuisseŠveice - SulawesiSulavesi - SumatraSumatra - superficie agricole utiliséelauksaimniecībā izmantotā zeme - suppléantaizstājējs - supplément tarifairepapildu nodoklis - support d'informationinformācijas nesējs - support magnétiquemagnētiskais nesējs - suppression d'emploidarbvietu skaita samazināšana - suppression des droits de douanemuitas nodokļu atcelšana - supranationalitépārvalstiskums - surexploitation des ressourcesresursu pārtēriņš - surface boiséemežu zeme - surface d'exploitationlauku saimniecības platība - surface en herbezālaugu platības - surface principalepamatplatība - surgélationsasaldēšana - surrégénérateurreģenerētājreaktors - SurinamSurinama - surpopulationpārapdzīvotība - accord monétairemonetārais nolīgums - autorouteautoceļš - surproductionpārprodukcija - surveillance du marchétirgus uzraudzība - suspension de l'aidepalīdzības pārtraukšana - suspension de peinesoda izpildes atlikšana - suspension des droits de douanemuitas nodokļu atlikšana - SwazilandSvazilenda - sylviculturemežkopība - AutricheAustrija - SyrieSīrija - Sysminminerālproduktu sistēma - système bancairebanku sistēma - système d'enseignementizglītības sistēma - système d'exploitation agricolelauksaimniecības sistēma - système d'informationinformācijas sistēma - système d'information de gestionpārvaldības informācijas sistēma - système de communicationkomunikācijas sistēmas - système de comptabilitékontu sistēma - système de cultureaudzēšanas sistēma - AuvergneOverņa - système des Nations uniesANO sistēma - système documentaireinformācijas pakalpojumi - système électoralvēlēšanu sistēma - système électoral européenEiropas vēlēšanu sistēma - système européen de comptabilitéEiropas kontu sistēma - système monétaire européenEiropas Monetārā sistēma - système monétaire internationalstarptautiskā monetārā sistēma - système normalisé de comptabilitéstandartizēta kontu sistēma - tabactabaka - tabagismesmēķēšana - TaïwanTaivāna - TanzanieTanzānija - tapispaklājs - tarif aérienkravas aviopārvadājumu likme - tarif de transportpārvadāšanas tarifs - tarif douaniermuitas tarifs - tarif douanier communkopējais muitas tarifs - tarif ferroviairedzelzceļa tarifs - avance de trésorerieavanss - tarif postalpasta izdevumi - tarif préférentieltarifu atvieglojums - tarif voyageurpasažieru tarifs - tarification de l'infrastructureinfrastruktūras izmantošanas maksas - taureaubullis - taux d'autoapprovisionnementsaimnieciskās patstāvības rādītājs - taux de changevalūtas maiņas kurss - avant-projet de budgetprovizorisks budžeta projekts - taux de TVAPVN likme - taux flottantbrīvi svārstīgs valūtas kurss - taux pivotcentralizētais maiņas kurss - taux représentatifreprezentatīvais kurss - TawalTavala - taxation des prixcenu novērtējums - taxe à l'essieuass nodoklis - taxe à l'exportationeksporta nodoklis - taxe à l'importationimporta nodoklis - droits de timbrezīmognodeva - taxe compensatoirekompensācijas maksa - taxe d'effet équivalentlīdzvērtīgas iedarbības maksa - coresponsabilité des producteursražotāja līdzatbildība - taxe de transittranzīta maksa - taxe professionnelleuzņēmējdarbības nodoklis - taxe sur les carburantsdegvielas nodoklis - aviation civilecivilā aviācija - taxe sur les véhiculestransportlīdzekļa nodoklis - TchadČada - TchécoslovaquieČehoslovākija - technique culturaleaudzēšanas metodes - technique de gestionpārvaldības paņēmieni - équipement du bâtimentkomunālie pakalpojumi - technologietehnoloģija - technologie alimentairepārtikas tehnoloģija - aviation militairemilitārs gaisa kuģis - technologie des matériauxmateriālu tehnoloģija - technologie doucebezpiesārņojuma tehnoloģija - technologie énergétiqueenergotehnoloģija - technologie intermédiairevidējā līmeņa tehnoloģija - technologie nucléairekodoltehnoloģija - technologie pétrolièrenaftas pārstrādes tehnoloģija - télécommunicationtelekomunikācija - télécopiefaksimils - télédétectionattālā uzrāde - avicultureputnkopība - télédistributionizplatīšana pa kabeļiem - télégraphetelegrāfs - télématiquetelemātika - appareil, appareil téléphonique, bigophone, biniou, téléphonetelefons - télé, téléviseur, télévision - télextelekss - témoignagepierādījums - temps de reposatpūtas laiks - tendance politiquepolitiskais virziens - Accord monétaire européenEiropas Monetārais nolīgums - aéroplane, appareil, avion, coucou, spad, zinclidaparāts, lidmašīna - tension mentalepsiholoģiskais stress - terme de l'échangetirdzniecības cenu indekss - terminologieterminoloģija - terrain à bâtirbūvlaukums - terrain industrielindustriālās apbūves zemesgabals - terre abandonnéepamesta zeme - terre agricolelauksaimniecības zeme - terre domanialevalsts zeme - terre inculteneapstrādāta zeme - terre labourablearamzeme - avisatzinums - terre récupéréemeliorēta zeme - territoire d'outre-meraizjūras teritorija - terrorismeterorisms - ThaïlandeTaizeme - thétēja - thérapeutiqueterapija - thèsetēze - avis CEEK atzinums - ThessalieTesālija - Thrace occidentale - TimorTimora - Timor Oriental, Timor-OrientalAustrumtimora - titanetitāns - titre de crédittirgojams vērtspapīrs - titre de transportbiļete - TogoTogo - TongaTonga - torturespīdzināšana - ToscaneToskāna - tourbekūdra - tourisme de massetautas tūrisms - tournesolsaulgrieze - avis PEEP atzinums - toxicologietoksikoloģija - toxicomanieatkarība no narkotiskām vielām - tracteurtraktors - Trade Expansion ActTirdzniecības paplašināšanas akts - traductiontulkošana - traité CEEK Līgums - traité CECAEOTK līgums - traité CEEEEK līgums - traité CEEAEAEK līgums - pays du traité de VarsovieVaršavas līguma valstis - machine à traireslaukšanas aparāts - traitement de l'eauūdens attīrīšana - traitement de l'informationinformācijas apstrāde - traitement de textetekstapstrāde - traitement des donnéesdatu apstrāde - traitement du minerairūdu pārstrāde - traitement phytosanitairefitosanitārā apstrāde - transaction financièrefinanšu darījums - transfert d'entrepriseuzņēmējdarbības nodošana - transfert de capitauxkapitāla pārvedums - transfert de droit à pensionpensijas tiesību nodošana - transfert de populationiedzīvotāju pārvietošana - transfert de technologietehnoloģijas nodošana - avoineauzas - transformation alimentairepārtikas pārstrāde - transit communautaireKopienas tranzīts - transit douaniermuitas tranzīts - translittérationtransliterācija - transmission de donnéesdatu pārraide - transmission de la propriétéīpašuma nodošana - avortementaborts - transport aériengaisa transports - transport combinékombinētais transports - transport d'énergieenerģijas transports - transport dans l'arrière-paysnomales pārvadājumi - transport de marchandisespreču pārvadājumi - transport de surfacevirszemes transports - transport de voyageurspasažieru pārvadājumi - transport en communsabiedriskais transports - avortement illégalnelikumīgs aborts - transport ferroviairedzelzceļa transports - transport par voie navigableiekšzemes ūdensceļu transports - transport individuelprivātie transporta līdzekļi - transport intercontinentalstarpkontinentālie pārvadājumi - transport intérieuriekšzemes pārvadājumi - transport internationalstarptautiskie pārvadājumi - transport international routierstarptautiskais autotransports - transport intracommunautaireKopienas iekšējie pārvadājumi - transport maritimejūras transports - Abou DhabiAbū Dabī - accord multifibresTekstilizstrādājumu starptautiskās tirdzniecības nolīgums - avortement thérapeutiquegrūtniecības pārtraukšana - transport nationalvalsts transports - transport par câblekabeļtransports - transport par conduitecauruļvadu transports - transport pour compte de tierskomercpārvadājumi - transport pour compte proprepārvadājumi uz pašu rēķina - transport publicsabiedriskie transportlīdzekļi - transport régionalreģionālais transports - transport routierautotransports - transport scolaireskolas transports - transport semi-collectifdaļēji sabiedrisks transports - transport sous douanepārvadājumi muitas kontrolē - transport souterrainpazemes transports - transport suburbainpriekšpilsētas transports - transport terrestresauszemes transports - transport transfrontalierpārrobežu transports - transport urbainpilsētas transports - transporteurpārvadātājs - travaildarbs - travail à domiciledarbs mājās - azoteslāpeklis - travail à la chaînedarbs pie konveijera - travail à plein-tempspilnslodzes nodarbinātība - travail à temps partieldaļslodzes nodarbinātība - travail au noirneoficiāls darbs - travail d'équipekomandas darbs - travail de nuitnaktsdarbs - travail des enfantsbērnu darbs - travail par roulementmaiņu darbs - travail scolairemācību darbs - travailleur âgégados vecāks strādājošais - travailleur clandestinnelegāli strādājošais - travailleur communautaireKopienas strādājošais - travailleur frontalierpārrobežas strādājošais - travailleur handicapéstrādājošais ar ierobežotu darbspēju - Bade-WurtembergBādene-Virtemberga - travailleur manuelroku darba strādnieks - travailleur migrantmigrējošais strādājošais - travailleur saisonniersezonas strādnieks - travailleur socialsociālais darbinieks - travaux publicsvalsts būvdarbi - trèfleāboliņš - BahamasBahamu salas - Trentin-Haut-AdigeTrentīno-Alto Adidže - trésorValsts kase - Trinité et TobagoTrinidāda un Tobāgo - triticaletritikāle - BahreïnBahreina - trocmaiņas līgums - trustuzticības darījums - conduit, tube, tuyaucauruļvads, tūbiņa - tuberculose animaledzīvnieku tuberkuloze - tungstènevolframs - TunisieTunisija - turbineturbīna - TurquieTurcija - tutelleaizbildniecība - fruit à baiemīkstie augļi - TuvaluTuvalu - tuyauteriecauruļvadu sistēma - TVAPVN - UDEACCentrālāfrikas Muitas un ekonomikas savienība - pays de l'UDEACCAEEU valstis - UEBLBeļģijas un Luksemburgas Ekonomikas savienība - UEDEEiropas Ekonomiskās muitas savienība - pays de l'UEORES valstis - UITStarptautiskā elektrosakaru savienība - Umm al Quawain - unanimitévienprātība - UNCRDANO Reģionālās attīstības centrs - UnescoANO Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija - unification nationalevalstiskā apvienošanās - UEORietumeiropas Savienība - bailnoma - UEAĀfrikas Valstu savienība - union douanièremuitas savienība - union économiqueekonomikas savienība - Union économique et monétaireekonomikas un monetārā savienība - Union européenne des paiementsEiropas Maksājumu savienība - Union interparlementaireParlamentāriešu savienība - accord préférentielatvieglojumu nolīgums - bail commercialnoma uzņēmējdarbības veikšanai - pays de l'UEMOAWAEMU valstis - union monétairemonetārā savienība - UNIRStarptautiskā Reinas kuģotāju savienība - UnisistUNISIST - UnitarANO Izglītības un zinātniskās pētniecības institūts - unité de bétailmājlopu vienība - bail ruralsaimniecības noma - UNRWAANO bēgļu nodarbinātības un atbalsta aģentūra - APPUĀzijas un Klusā okeāna Parlamentāriešu savienība - UPUPasaules pasta ūnija - uraniumurāns - urbanisationurbanizācija - urbanismepilsētplānošana - URSSPSRS - UruguayUrugvaja - usager des transportspārvadājumu izmantotājs - baisse des prixcenu samazinājums - usine clé en mainnodošanai gatava rūpnīca - usufruitlietojums - utilisateur d'informationinformācijas lietotājs - utilisation de l'aidepalīdzības izmantošana - utilisation de l'eauūdens izmantošana - utilisation de l'énergieenerģijas izmantošana - utilisation des terreszemes izmantošana - utilisation pacifique d'énergiemierīga enerģijas izmantošana - UtrechtUtrehta - balance commercialetirdzniecības bilance - vacancesbrīvdiena - vaccinvakcīna - vaccinationvakcinācija - vachegovs - vache allaitantezīdītājgovs - vache laitièrepiena govs - val d'AosteAostas ieleja - valeur ajoutéepievienotā vērtība - valeur boursièretirgus kapitalizācija - valeur de l'échangetirdzniecības vērtība - balance déficitairemaksājumu bilances deficīts - valeur en douanemuitas vērtējums - valeur mobilièrevērtspapīri - vanadiumvanādijs - VanuatuVanuatu - VaticanVatikāns - veauteļš - véhiculetransportlīdzeklis - véhicule à coussin d'airgaisa spilvena transportlīdzeklis - véhicule à deux rouesdivriteņu transportlīdzeklis - véhicule à moteurmehāniskais transportlīdzeklis - véhicule agricolelauksaimniecības transportlīdzeklis - véhicule électriqueelektriskais transportlīdzeklis - véhicule sur railssliežu ceļu transportlīdzeklis - véhicule utilitairekomerciāls transportlīdzeklis - VejleVejle - VénétieVeneto - balance des invisiblesneredzamā tirdzniecības bilance - VenezuelaVenecuēla - ventepārdošana - vente à créditpārdošana ar kredītu - vente à domicileiznēsājumtirdzniecība TKF - vente au détailmazumtirdzniecība - vente au rabaispārdošana ar atlaidi - vente aux enchèresizsoles pārdošana - vente directetiešā pārdošana - vente en grospārdošana vairumā - balance des paiementsmaksājumu bilance - vente hors taxebeznodokļa pārdošana - vente à distancetālpārdošana - vergeraugļu dārzs - vérification des comptesauditēšana - verrestikls - Vest for Storebaelt - VestsjaellandRietumzēlande - BaliBali - vêtementapģērbs - viandegaļa - viande bovineliellopu gaļa - viande caprinekazas gaļa - viande chevalinezirga gaļa - viande de bufflebifeļa gaļa - viande de veauteļa gaļa - viande de volaillemājputnu gaļa - viande désosséeatkaulota gaļa - viande fraîchesvaiga gaļa - BalkansBalkāni - viande ovineaitas gaļa - viande porcinecūkgaļa - ViborgVīborga - vice-président du Parlementparlamenta priekšsēdētāja vietnieks - victimecietušais - victime civileciviliedzīvotāju upuri - victime de guerrekara upuris - vidéographie diffuséeapraides videogrāfija - vidéographie interactivemijdarbīgais videotekss - insertion professionnelleiekļaušana darbā - scrutin de ballottagevēlēšanu otrā kārta - vie associativesabiedriskās aktivitātes - vie de l'entreprisedarījumu aktivitāte - vie politiquepolitika - vie scolaireskolas dzīve - vie socialesabiedriskā dzīve - Annam, république socialiste du Viêt-Nam, Vietnam, Viêt Nam, Viet-namVjetnama - vignoblevīna dārzs - villepilsēta - ville moyennevidēja pilsēta - ville nouvellejauna pilsēta - ville satellitepavadoņpilsēta - vinvīns - vin aromatiséaromatizēts vīns - vin blancbaltvīns - vin de paysvietējā ražojuma vīns - vin de qualité supérieureīpaši augstas kvalitātes vīns - vin de tablegalda vīns - vin en bouteillepudelēs iepildīts vīns - vin fortifiéstiprinātais vīns - bandesloksne - vin mousseuxdzirkstošais vīns - vin rosésārtvīns - vin rougesarkanvīns - vin tranquillenegāzētais vīns - vinificationvinifikācija - violence sexuelleseksuāla vardarbība - violencevardarbība - violence d'Étatvalsts vardarbība - violence politiquepolitiskā vardarbība - virementkredīta pārskaitījums - BangladeshBangladeša - vitaminevitamīns - viticulturevīnkopība - voie d'eau intérieureiekšzemes ūdensceļi - voie d'eau internationalestarptautiskie ūdensceļi - voie expressātrgaitas automaģistrāle - banquebanka - voie ruralelauku ceļš - voie urbainepilsētas ceļš - voirieceļu ekspluatācijas departaments - volzādzība - volaillemājputni - Banque africaine de développementĀfrikas Attīstības banka - volaille mortenokauti mājputni - volaille pondeusedējējšķirņu mājputni - volaille vivantedzīvi mājputni - volume des échangestirdzniecības apjoms - volume des transactionstirdzniecības darījumu apjoms - votebalss - vote blancvēlēšanu zīmes veidlapa - banque agricolelauksaimniecības banka - vote bloquébalsošana par tekstu kopumā - vote de la loilikumprojekta pieņemšana - vote électroniqueelektroniskā balsošana - vote par appel nominalbalsošana pēc saraksta - vote nulnederīga vēlēšanu zīme - vote obligatoireobligātā balsošana - vote par anticipationiepriekšēja balsošana - vote par correspondancebalsošana pa pastu - vote par procurationdeleģētā balsošana - vote parlementaireparlamenta balsošana - banque centralecentrālā banka - vote préférentielatvērto sarakstu balsošanas sistēma - vote publicatklāta balsošana - vote secretaizklāta balsošana - voyageceļojums - voyage à forfaitkompleksais ceļojums - voyage en groupegrupu ceļojumi - volcanologievulkanoloģija - vulgarisation agricolelauksaimniecības konsultāciju dienesti - Wallis-et-FutunaVolisa un Futuna - yaourtjogurts - banque commercialekomercbanka - YémenJemena - ancien Yémen RDPbijusī Dienvidjemena - Yorkshire and HumbersideJorkšīra un Hambersaida - YougoslavieDienvidslāvija - république démocratique du CongoKongo Demokrātiskā Republika - ZambieZambija - ZélandeZēlande - ZimbabweZimbabve - zinccinks - banque coopérativekooperatīvā banka - zone aridesauss apvidus - zone climatiqueklimatiskā zona - zone d'habitationdzīvojamā zona - zone de capturenozvejas teritorija - zone de libre-échangebrīvās tirdzniecības zona - zone de pêchezvejas apgabals - zone économique exclusiveekskluzīva ekonomiskā zona - zone équatorialeekvatoriālā josla - zone franchebrīvā zona - accord SALTStratēģiskā bruņojuma ierobežošanas nolīgums - banque d'investissementinvestīciju banka - zone froidepolārā josla - zone humidemitrā zona - zone monétairevalūtas zona - zone piétonnièregājēju zona - zone polluéepiesārņotais rajons - zone protégéeaizsargāta teritorija - zone sinistréenelaimes piemeklētais apgabals - zone subtropicalesubtropu josla - zone suburbainepiepilsētas zona - zone tarifairetarifa zona - banque de développementattīstības banka - zone tempéréemērenā josla - zone tropicaletropu josla - zone urbainepilsētas teritorija - zoologiezooloģija - banque foncièrezemes banka - Banque mondialePasaules banka - banque populairetautas banka - banque privéeprivātbanka - banque publiquevalsts banka - BarbadeBarbadosa - accord sectorielsektorālais nolīgums - barème de prixcenrādis - barredārgmetāla stienis - bas salairezems atalgojums - base de donnéesdatu bāze - base militairemilitārā bāze - BasilicateBazilikata - Basse-NormandieLejasnormandija - Basse-Saxe, NiedersachsenLejassaksija - BATTehniskās palīdzības birojs - bateaukuģis - accord sur les produits de basepatēriņa preču nolīgums - bateau de pêchezvejas kuģis - bateau-citernetankkuģis - bâtimentbūvniecība - bâtiment de plaisanceizpriecceļojumu kuģis - bâtiment industrielrūpnieciskās ražošanas ēka - bâtiment publicsabiedriskā ēka - BavièreBavārija - accord tarifairevienošanās par tarifiem - beaux-artstēlotājmāksla - BEIEIB - BelgiqueBeļģija - régions et communautés de BelgiqueBeļģijas apgabali un kopienas - BelizeBeliza - bénéficepeļņa - bénéficiaire de l'aidepalīdzības saņēmējs - BeneluxBenilukss - pays du BeneluxBeniluksa valstis - BéninBenina - BerlinBerlīne - BermudesBermudu salas - besoin alimentaireuztura vajadzības - besoin de logementpieprasījums pēc mājokļiem - besoin de main-d'oeuvrepieprasījums pēc darbaspēka - accroissement de populationiedzīvotāju skaita pieaugums - besoin en eauūdens nekaitīguma prasības - fourragerupjā lopbarība - besoin financierfinanšu prasības - bétonbetons - betterave fourragèrelopbarības bietes - betterave sucrièrecukurbiete - BEUCEiropas Patērētāju savienību birojs - beurresviests - beurre végétalaugu tauku sviests - BhoutanButāna - accroissement de productionražošanas pieaugums - bibliographiebibliogrāfija - bibliothèquebibliotēka - bibliothèque pour la jeunessebērnu bibliotēka - bibliothèque nationalevalsts bibliotēka - bibliothèque publiquepubliskā bibliotēka - bibliothèque scientifiquezinātniskā bibliotēka - bibliothèque universitaireaugstskolas bibliotēka - bicamérismedivpalātu sistēma - BIDAmerikas attīstības banka - acculturationakulturācija - bidonvillegrausts - BIEStarptautiskais izglītības birojs - bien communalkoplietošanas zeme - bien culturelkultūras piemineklis - bien de consommationpatēriņa preces - bien durableilglietojamās preces - bien non durableīslaiklietojamās preces - bien-être socialsociālā labklājība - accusationapsūdzība - bièrealus - bilanbilance - bilan d'approvisionnementpiegādes bilance - bilan énergétiqueenergobilance - bilan socialorganizācijas sociālās ietekmes novērtējums - biochimiebioķīmija - bioconversionbiokonversija - biodégradabilitébiosadalīšanās - bioénergiebioenerģija - biogazbiogāze - biographiebiogrāfija - biologiebioloģija - biomassebiomasa - biosphèrebiosfēra - bipartismedivpartiju sistēma - bipolarisationbipolāra partiju sistēma - MyanmarMjanma - achatpirkšana - biscuiteriekonditorejas ražotne - bismuthbismuts - blékvieši - blé durcietie kvieši - blé tendremīkstie kvieši - blocage des prixcenu iesaldēšana - boeufgaļas šķirnes dzīvnieks - bois de chauffagemalka - bois de constructionbūvkoks - achat à créditpirkšana ar kredītu - boisementapmežošana - boissondzēriens - boisson alcooliséealkoholisks dzēriens - boisson non alcooliséebezalkoholisks dzēriens - BolivieBolīvija - bon du trésorvalsts iekšējā aizņēmuma parādzīme - BonaireBonaire - bonification d'intérêt - bonneterietrikotāžas izstrādājumi - achat d'interventionintervences iepirkums - BornéoKalimantāna - BornholmBornholma - botanique, phytobiologie, phytologiebotānika - BotswanaBotsvāna - bouddhismebudisms - boulangeriemaizes ceptuve - BourgogneBurgundija - bourse de marchandisespreču birža - bovinliellops - acideskābe - province de Brabant flamandFlāmu Brabantes province - Brabant septentrionalZiemeļbrabante - province de Brabant wallonValoņu Brabantes province - BrêmeBrēmene - Brésil, República federativa do Brasil, république fédérale du BrésilBrazīlija - BretagneBretaņa - brevetpatents - brevet européenEiropas patents - BRIStarptautisko norēķinu banka - acide inorganiqueneorganiska skābe - bromebroms - brucellosebruceloze - bruittroksnis - BruneiBruneja - budgetbudžets - budget communautaireKopienas budžets - budget de l'Étatvalsts budžets - budget de la défenseaizsardzības budžets - budget extraordinaireārkārtas budžets - acide organiqueorganiskā skābe - budget familialmājsaimniecības budžets - budget opérationnel CECAEOTK darbības budžets - budget publicitairereklāmas budžets - budget rectificatifbudžeta labojumi - budget social européenEiropas sociālais budžets - budget supplémentairebudžeta papildinājumi - budgétisationiekļaušana budžetā - BulgarieBulgārija - bulletin de votevēlēšanu zīme - aciertērauds - bureau d'informationinformācijas centrs - bureau de votevēlēšanu iecirknis - bureau du Parlementparlamenta prezidijs - bureau politiquepolitiskā izpildvara - formalité administrativeadministratīvās formalitātes - bureautiquebiroja automatizācija - butteroilsviesta eļļa - cabinet fantômeēnu kabinets - AbruzzesAbruci - AçoresAzoru salas - cabotage maritimepiekrastes kuģniecība - cacaokakao - cadastrezemes reģistrs - cadrevadošs darbinieks - cadre administratifizpilddirektors - cadre linguistique CEEK valodu dienests - pays ACPĀKK valstis - cadre moyenvidējā pārvaldība - cadre supérieurgalvenā pārvaldība - CAEMSEPP - pays du CAEMSEPP valstis - cafékafija - caisse d'épargnekrājbanka - caisse hypothécairehipotēku banka - CalabreKalabrija - calcul des coûtsizmaksu aprēķināšana - acquisition de la propriétéīpašuma iegūšana - calendrier scolairemācību gada plānošana - CamerounKamerūna - campagne agricoletirdzniecības gads - campagne électoralevēlēšanu kampaņa - CampanieKampānija - campingtūrisms ar atpūtu telšu nometnēs - CanadaKanāda - canal de PanamáPanamas kanāls - acquisition des connaissancesmācīšanās - cancervēzis - candidatkandidāts - canne à sucrecukurniedre - CAOAustrumāfrikas Kopiena - Cap-VertZaļā Raga salas - acquisition documentairedokumentu iegūšana - capacité d'exercicerīcībspēja - capacité de chargementkravnesība - capacité de contracterlīgumslēgšanas spēja - capacité de jouissancespēja iegūt tiesības un uzņemties saistības - vetoveto - procédure de consultationkonsultāciju procedūra - ministèreministrija - questeurfinanšu rīkotājs - élu localvietējās vēlēšanās ievēlēts pārstāvis - communauté autonomeautonomais apgabals - administration régionalereģiona pašvaldība - colonialismekoloniālisms - échange scientifiquezinātniskā apmaiņa - capacité de productionražošanas jauda - sanction militairemilitāras sankcijas - volontaire internationalstarptautisks brīvprātīgais strādājošais - question de la CisjordanieRietumkrasta jautājums - droit communautaire-droit nationalKopienas tiesības un valstu tiesības - délégation PEEP delegācija - avis CESESK atzinums - fonction publique européenneEiropas civildienests - avis conforme du PEEP piekrišana - Assemblée paritaire ACP-CEĀAK un EK Apvienotā asambleja - président PEEP priekšsēdētājs - vice-président PEEP priekšsēdētāja vietnieks - questeur PEEP kvestors - arrêt de la Cour CEEK Tiesas nolēmums - mouvement contre l'Europekustība pret Eiropas Savienību - fonds structurelstruktūrfondi - juridiction du travaildarba strīdu tribunāls - capacité de stockagenoliktavietilpība - avocatadvokāts - repentinožēlošana - zone contiguëpiekrastes ūdeņi - garde à vuepolicijas uzraudzība - recours des particuliersprivātpersonu iesniegtas pārsūdzības - situation économiqueekonomikas stāvoklis - facteur de productionražošanas faktors - pôle de croissanceattīstības punkts - programme de développement intégréintegrētā attīstības programma - PIMSVP - commerce Nord-Sudziemeļu un dienvidu tirdzniecība - capacité de transportpārvadājumu jauda - capitaux spéculatifsspekulatīvie līdzekļi - financement publicpubliskais finansējums - harmonisation des prixcenu saskaņošana - marché des capitauxkapitāla tirgus - capitaux à risqueriska kapitāls - budget général CEEK budžets - maternitégrūtnieces apģērbs, mātes stāvoklis - prix culturelkultūras balva - capacité juridiquetiesībspēja - anglicanismeanglikānisms - catholicismekatolicisms - orthodoxieortodoksija - protestantismeprotestantisms - parc de loisirsatpūtas parks - profession de la restaurationsabiedriskās ēdināšanas profesija - mafiamafija - bioéthiquebioētika - société secrèteslepena apvienība - culture régionalereģionālā kultūra - SIDAAIDS - prix du terrainzemes cena - université ouverteatklātā universitāte - budget de l'enseignementizglītības budžets - échange scolairemācību apmaiņa - EurydiceEurydice - reconnaissance des étudesstudiju atzīšana - entreprise de pressepreses uzņēmums - télétexteletekss - protection des donnéesdatu aizsardzība - réseau interactifmijdarbīgais tīkls - production cinématographiquefilmu ražošana - industrie des programmesprogrammindustrija - coproduction audiovisuelle - programme audiovisuel - production audiovisuelle - technologie de l'informationinformācijas tehnoloģija - télévision à haute définitionaugstas izšķirtspējas televīzija - vidéocommunicationvideosakari - politique de l'audiovisuel - piratage audiovisuel - espace audiovisuel européen - libre circulation des programmesprogrammu brīva aprite - tarif des communicationskomunikāciju tarifs - droit de l'informationtiesību akti, kas attiecas uz informāciju - informatique juridiquelikumīga datu apstrāde - téléchargementlejupielāde - langage de programmationprogrammēšanas valoda - traduction automatiquemašīntulkošana - indépendance énergétiqueenerģētiskā neatkarība - capital industrielrūpniecības kapitāls - procédure de coopérationsadarbības procedūra - transfert de compétencekompetences nodošana - création d'entrepriseuzņēmuma dibināšana - société de servicespakalpojumu uzņēmums - entreprise de travail intérimairepagaidu nodarbinātības aģentūra - travail à l'écrandarbs pie videodispleja - cabotage routierceļu kabotāža - batellerieūdensceļu transports - canal maritimekuģojams kanāls - liaison trans-Manchekanāla šķērsošana pa tuneli - tarif intérieuriekšzemes tarifs - tarif internationalstarptautiskais tarifs - tarif routierceļu pārvadājumu tarifs - navigation spatialekosmosa navigācija - acte administratifadministratīvs pasākums - capital socialakciju kapitāls - protection de la forêtmežu aizsardzība - mer TyrrhénienneTirēnu jūra - mer AdriatiqueAdrijas jūra - mer de LigurieLigūrijas jūra - mer ÉgéeEgejas jūra - mer IonienneJonijas jūra - lutte contre les insectescīņa pret insektiem - aménagement foncierzemes pārstrukturēšana - insecticideinsekticīds - réglementation de la pêchezvejas noteikumi - contrôle des pêcheszvejas kontroles pasākumi - capitalegalvaspilsēta - légume vivacedaudzgadīgais dārzenis - produit fraissvaigs produkts - norme de qualitékvalitātes standarts - norme de sécuritédrošības standarts - norme techniquetehniskais standarts - COSTsadarbība zinātnisko un tehnisko pētījumu jomā - recherche et développementpētniecība un attīstība - recherche spatialekosmosa pētījumi - technique spatialekosmosa tehnoloģija - capitaux étrangersārvalstu kapitāls - caoutchouc synthétiquesintētiskais kaučuks - caoutchouc natureldabiskais kaučuks - industrie ferroviairedzelzceļa rūpniecība - charbon de boiskokogle - industrie des produits de luxeluksuspreču rūpniecība - province autonome de BolzanoBolcāno autonomā province - province autonome de TrenteTrento autonomā province - CEPTEiropas Pasta un elektrosakaru pārvalžu konference - OICSStarptautiskā narkotiku kontroles pārvalde - Habitat ONUANO Cilvēku apmetņu centrs - agent CEEK darbinieki - caprinkaza - capture accessoirepiezveja - capture autoriséeatļautā nozveja - capture de poissonnozveja - capture par espècenozveja pa sugām - capture totalekopējā nozveja - acte communautaireKopienas tiesību akts - CaraïbesRietumindijas salas - carbochimieogļu blakusproduktu rūpniecība - carboneogleklis - carburantdzinēja degviela - carcasse - CaricomKarību Kopiena - pays du CaricomCARICOM valstis - carte scolaireskolu izvietojums - cartelkartelis - acte de commercetirdzniecības darījums - cartographiekartogrāfija - cash flownaudas plūsma - casier judiciairesodāmība - catalogagekataloģizēšana - CatalogneKatalonija - cataloguekatalogs - catégorie socioprofessionnelle - cautionnement électoralvēlēšanu drošības nauda - acte de congrèskonferences darbs - CCIStarptautiskais tirdzniecības centrs - CPSDienvidu Klusā okeāna komisija - femelle, femme, fille d'Eve, gonce, gonze, gonzesse, greluche, grosse, moukère, mouquère, typesse - hommevīrietis - CDIRūpniecības attīstības centrs - pays UE - CEACEiropas Civilās aviācijas konference - CEAEAustrumāfrikas Ekonomikas kopiena - CEAORietumāfrikas Muitas savienība - rayonnement ionisantjonizējošā radiācija - sodiumnātrijs - travail des métauxmetālapstrāde - gaz rarecēlgāze - mortnāve - transplantation d'organesorgānu transplantācija - transfusion sanguineasins pārliešana - déchet métalliquemetālu atkritumi - axe communautaireKopienas maģistrālā trase - droit de gardeaizbildnība - échange de jeunesjauniešu apmaiņas sistēma - particule élémentaireelementārdaļiņa - atomeatoms - chimie analytiqueanalītiskā ķīmija - spectrométriespektrometrija - pays de la CEAOCEAO valstis - cytologiecitoloģija - calciumkalcijs - diagnostic médicalslimības diagnoze - médecine nucléairekodolmedicīna - examen médicalārsta apskate - membre Cour des comptes CEEK Revīzijas palātas loceklis - sécurité des bâtimentsēku drošība - Agence européenne pour l'environnementEiropas Vides aģentūra - guidemetodisks līdzeklis - symbole européenEiropas simbols - langue officielleoficiālā valoda - accident domestiquesadzīves nelaimes gadījums - programme communautaireKopienas programma - forêt tropicaletropu mežs - bien personnelpersoniskaslietošanas priekšmeti - convention de Lomé IVceturtā Lomes Konvencija - nuisance électromagnétiqueelektromagnētiskā interference - bande de fréquencesfrekvences josla - mercenairealgotņi - commémorationaizlūgums - jumelagemērķsadarbība - enseignement de la conduitetransportlīdzekļu vadītāju sagatavošana - dopagedopings - Convention européenne des droits de l'hommeEiropas Cilvēktiesību konvencija - CECAEOTK - Tribunal de première instance CEEK Pirmās instances tiesa - condition de la retraitepensionēšanās nosacījumi - frontière intracommunautaireKopienas iekšējā robeža - véhicule de campingdzīvojamais transportlīdzeklis - mesure antidumpingantidempinga pasākumi - impact de l'informatiqueinformācijas tehnoloģijas ietekme - communication des donnéesdatu izpaušana - intervention militairemilitāra iejaukšanās - exportation des déchetsatkritumu eksports - coopérantdarbinieks attīstības jomā - radiobiologieradiobioloģija - absentéismedarba kavēšana - acte pontificalpāvesta vēstījums - CEDEAORietumāfrikas Ekonomikas kopiena - CedefopCedefop - Communauté européenneEiropas Kopiena - CEEAEAEK - célibatairelaulībā neesoša persona - celluloseceluloze - CEMTEiropas Satiksmes ministru konference - censurecenzūra - république centrafricaineCentrālāfrikas Republika - centrale nucléairekodolelektrostacija - centralisation de l'informationinformācijas centralizēšana - région du CentreCentrs - centre commercialtirdzniecības centrs - Centre commun de recherche CEEA - centre de calculdatorcentrs - centre de documentationdokumentācijas centrs - centre politiquepolitiskais centrs - centre serveurlīnijdatu pakalpojums - céramiquekeramika - céréalelabība - céréale alimentairepārtikas labība - action financièreakcija - céréale fourragèrelopbarības graudzāles - céréale panifiablemaizes labība - CERNEiropas Kodolpētījumu organizācija - OERSEiropas Kosmosa pētījumu organizācija - certificat d'origineizcelsmes sertifikāts - certificat de circulationpārvadājumu sertifikāts - certificat sanitaireveterinārais sertifikāts - Confédération européenne des syndicatsEiropas Arodbiedrību konfederācija - action en justicetiesiska darbība - cessation d'activitétirdzniecības pārtraukšana - cessation d'exploitation agricolelauksaimnieciskās darbības izbeigšana - cessation de paiementmaksājumu pārtraukšana - cessez-le-feuuguns pārtraukšana - chambre de commerce et d'industrietirdzniecības un rūpniecības palāta - chambre directement éluetieši vēlēta palāta - chambre fédéralefederālā palāta - chambre parlementaireparlamenta palāta - champagnešampanietis - Champagne-ArdennesŠampaņa-Ardēni - changement socialsociālās pārmaiņas - changement technologiquetehnoloģijas maiņa - chanvrekaņepes - chaptalisationvīna saldināšana - charbonakmeņogles - charbonnageogļu ieguve - charge à l'essieusvars uz asi - actionnaireakcionārs - charge de familleapgādājamais - charge utilederīgā krava - chargementkrava - charte de La HavaneHavannas harta - charte des Nations uniesApvienoto Nāciju Organizācijas harta - charte sociale européenneEiropas Sociālā harta - chassemedības - chaudièreapkures katls - accès à l'information communautairepiekļūšana Kopienas informācijai - accès à la justiceiespēja griezties tiesā - accord ATPATP nolīgums - accord commercial CEEK tirdzniecības nolīgums - accord de coopération CEEK sadarbības nolīgums - accord de SchengenŠengenas Nolīgums - accord européen d'associationEiropas Asociācijas nolīgums - accord intérimaire CEEK pagaidu nolīgums - accord interinstitutionneliestāžu koplīgums - accord mixtejaukts nolīgums - accumulateur électriqueelektroakumulators - acquis communautaireKopienas acquis - action civilekrimināllietā pieteikta civilprasība - action communautaireKopienas rīcība - action en matière civileciviltiesvedība - action en matière pénalekrimināltiesvedība - action en responsabilitétiesvedība civiltiesiskās atbildības lietā - action publiquevalsts apsūdzība - activité communautaireKopienas darbība - adaptation des perspectives financièresfinanšu plānu pielāgošana - adhésion à un accordpievienošanās - administration de l'institutioniestāžu vadība - affichagedisplejs - Afrique lusophoneportugalofoniskā Āfrika - Afrique subsaharienneMelnā Āfrika - Agence européenne pour l'évaluation des médicaments - Agence européenne pour la sécurité et la santé au travailEiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra - agression physiqueuzbrukums - aire de stationnementtransportlīdzekļu novietošanas zona - ALENAZiemeļamerikas Brīvās tirdzniecības līgums - allergiealerģija - ambassadevēstniecība - aménagement du territoirepilsētu un lauku plānojums - ancienne RDAbijusī VDR - ancienne URSSbijusī PSRS - anciennetédarba stāžs - anciens pays socialistesbijušās sociālistiskās valstis - AngleterreAnglija - animal à fourrurekažokzvērs - appareil à gazgāzes aparāts - application de l'informatiqueinformācijas tehnoloģijas lietojums - approfondissement de l'Union européenneEiropas Savienības padziļināšana - Arc atlantiqueAtlantijas loks - archipelarhipelāgs - ArménieArmēnija - ASACRDienvidāzijas Reģionālās sadarbības asociācija - ascenseurlifts - Asie centraleCentrālāzija - assemblée parlementaireparlamentārā asambleja - autonomie administrativeadministratīvā autonomija - autorisation de ventetirgus atļauja - avant-projet de budget CEprovizorisks EK budžeta projekts - avion de combatkaujas lidmašīna - AzerbaïdjanAzerbaidžāna - Banque centrale européenneEiropas Centrālā banka - base juridiquejuridiskais pamatojums - bassin rhénanReinas ieleja - BelarusBaltkrievija - bénéficiaire netfaktiskais saņēmējs - BERDERAB - bien à double usagedubultā lietojuma preces - bien-être des animauxdzīvnieku labturība - biodiversitébioloģiskā daudzveidība - biotopebiotops - blanchiment d'argentnaudas atmazgāšana - blanchisserietīrīšanas līdzekļu rūpniecība - bois tropicaltropu koks - bombardierbumbvedējs - Bosnie-Herzégovine - BrandebourgBrandenburga - cabotage aériengaisa kabotāža - cadre communautaire d'appuiKopienas atbalsta shēma - calcul scientifiquezinātniskais aprēķins - calendrier de l'UEMEMS izveides grafiks - carrière professionnelleprofesionālā karjera - carte d'extensionizvērses karte - cassette audioaudiokasete - CCNAZiemeļatlantijas Sadarbības padome - CEINeatkarīgo valstu sadraudzība - cercle de qualitékvalitātes kontroles cikls - certification communautaireKopienas sertifikācija - changement climatiqueklimata maiņa - changement de régime politiquepolitiskās sistēmas maiņa - Charte CE des droits sociaux fondamentaux des travailleurs - charte européenneEiropas Harta - charte internationalestarptautiska harta - chirurgienķirurgs - cimetièrekapi - circonstance aggravanteatbildību pastiprinoši apstākļi - circonstance atténuanteatbildību mīkstinoši apstākļi - citoyenneté européenneEiropas pilsonība - clause abusivenegodīgi līguma noteikumi - clause contractuellelīguma noteikumi - clause d'exemptionizvēles klauzula - COCOMDaudzpusējas eksporta kontroles koordinācijas komiteja - code civilcivilkodekss - code pénalsodu kodekss - codification du droit communautaireKopienas tiesību kodifikācija - cohésion économique et socialeekonomiska un sociāla kohēzija - coiffure et soins esthétiquesmatu un skaistumkopšanas līdzeklis - collectivité localevietējā varas iestāde - collectivité régionalereģionāla varas iestāde - chauffageapsilde - Comité conjoint EEEEEZ Apvienotā komiteja - Comité consultatif conjoint EEEEEZ Apvienotā padomdevēja komiteja - comité de gestion CEEK Nozares pārvaldības komiteja - comité de réglementation CEEK Regulatīvā komiteja - Comité des régionsReģionu komiteja - comité mixte CEEK apvienotā komiteja - Comité parlementaire conjoint EEEEEZ apvienotā parlamentārā komiteja - comitologiekomitoloģija - commerce d'organescilvēka orgānu tirdzniecība - commerce de l'artmākslas priekšmetu tirdzniecība - Communauté flamandeFlāmu kopiena - Communauté françaiseFranču kopiena - Communauté germanophoneVācu kopiena - communautés de Belgique - compétence du PEEP pilnvaras - compétence institutionnelle CEEK iestāžu pilnvaras - conception assistée par ordinateurdatorizētā projektēšana - confédération patronaledarba devēju konfederācija - confédération syndicalearodbiedrību konfederācija - conférence européenneEiropas konference - conférence intergouvernementale CEEK valdību konference - conférence internationalestarptautiska konference - Conférence internationale du travailStarptautiskā darba konference - conférence tripartitetrīspusēja apspriede - conflit interethniqueetniskais konflikts - congé politiqueatvaļinājums politiskai darbībai - Conseil de coopération du GolfePersijas līča Sadarbības padome - Conseil de l'EEEEEZ Padome - conseil et expertisekonsultācija - consignation de produit polluantmaksa par piesārņojošu produktu - consolidation du droit communautaireKopienas tiesību konsolidācija - consulatkonsulāts - contrat administratifadministratīvais līgums - contrepartie d'accordnolīguma finansiāla kompensācija - contributeur netfaktiskais maksātājs - contribution PNBiemaksas no NKP - contrôle à la frontièrerobežkontrole - contrôle des aides d'Étatvalsts atbalsta kontrole - contrôle des exportations - convention intergouvernementale CEEK valdību konvencija - coopération dans les affaires intérieuressadarbība iekšlietās - coopération douanièremuitas sadarbība - coopération environnementalesadarbība vides aizsardzības jomā - coopération intergouvernementale UEEK valdību savstarpēja sadarbība - coopération interinstitutionnelle CEEK iestāžu savstarpēja sadarbība - coopération interparlementaireparlamentu sadarbība - coopération judiciaire UEES tiesu iestāžu sadarbība - coopération policièrepolicijas sadarbība - coopération policière UEES policijas sadarbība - coopérative de logementdzīvokļu kooperatīvs - coordination des financementsfinansējuma koordinēšana - coordination des politiques UEMEMS politikas koordinēšana - Corne de l'AfriqueSomālijas pussala - Corps européenEirokorpuss - COSACCOSAC - créanceprasība - criminalité organiséeorganizētā noziedzība - critère d'éligibilitéatbilstības kritēriji - critère de convergencekonverģences kritēriji - CroatieHorvātija - cumul de revenusienākumu pārklāšanās - cycloneciklons - déclaration d'impôtnodokļu deklarācija - déclaration d'intérêt communautaireKopienas interešu deklarācija - déclaration publiquepublisks paziņojums - délai d'éditionizdošanas termiņš - délit d'initiésiekšējās informācijas ļaunprātīga izmantošana darījumos - délit environnementalnodarījums pret dabas vidi - délit sexuelnodarījums pret dzimumneaizskaramību - dénomination du produitprodukta apzīmējums - dénonciation d'accordatkāpšanās no nolīguma - dépense agricolelauksaimniecības izdevumi - dépense communautaireKopienas izdevumi - dépense de fonctionnement CEEK administratīvie izdevumi - dépense de recherche CEEK pētniecības izdevumi - dépense opérationnelle CEEK darbības izdevumi - dépense structurellestrukturāli izdevumi - dérogation au droit communautaireatkāpe no Kopienas tiesību akta - detteparāds - dette douanièremuitas parāds - deuxième phase de l'UEMEMS otrā stadija - devoirs du fonctionnairecivildienesta ierēdņu pienākumi - dialogue socialsociālais dialogs - dialogue social communautaireKopienas sociālais dialogs - diffusion de l'information communautaireKopienas informācijas izplatīšana - discipline budgétaire CEEK budžeta disciplīna - discipline militairemilitārā disciplīna - discrimination basée sur la nationalitédiskriminācija tautības dēļ - dispositif antipollutionpiesārņojuma samazināšanas ierīce - données médicalesmedicīniskie dati - données personnellespersonas dati - droit d'agir en justicerīcības tiesības - droit d'asilepatvēruma tiesības - droit des obligationssaistību tiesības - droit régionalreģionālās tiesības - droits du fonctionnairecivildienesta ierēdņu tiesības - écranekrāns - Écu privéprivātā sektora rīcībā esošie ECU - éducation surveilléenepilngadīgo likumpārkāpēju izglītība - actionnariat ouvrierdarbinieku akciju īpašumtiesības - effet de serre atmosphériquesiltumnīcefekts - élaboration du droit communautaireKopienas tiesību aktu izstrāde - élection régionalereģionālās vēlēšanas - embryon et foetusembrijs un auglis - emploi des languesvalodu lietošana - entraînement militairemilitārās mācības - équilibre institutionnel CEEK iestāžu līdzsvars - équipement de protectionaizsarglīdzekļi - équipement informatiquedatoriekārta - équipement sous pressionspiedieniekārta - équipement thermiquesiltumtehniska iekārta - erreur judiciairetiesas kļūda - ÉrythréeEritreja - Espace économique européenEiropas ekonomikas zona - EstonieIgaunija - établissement du budget communautaireKopienas budžeta izstrāde - État confessionnelvalsts ar valsts reliģiju - État de droittiesiskums - État fédéralfederatīva valsts - État islamiqueislāma valsts - État laïclaicīga valsts - État unitaireunitāra valsts - étude comparativesalīdzināmā pētniecība - étude de casgadījumu izpēte - Europe des citoyenspilsoņu Eiropa - EuropolEiropols - exécution de la peinesprieduma īstenošana - expérience professionnelleprofesionālā pieredze - expertise judiciairetiesas pieprasīts eksperta atzinums - extrémismeekstrēmisms - fabrication assistée par ordinateurdatorizētā ražošana - facilités pour handicapésaprīkojums invalīdiem - FlevolandFlevolande - fonction publique internationalestarptautiskais civildienests - fonctionnaire internationalstarptautiskā civildienesta darbinieks - fonctionnement institutionneliestāžu darbība - Fondation européenne pour la formationEiropas Arodizglītības fonds - Fonds de cohésionKohēzijas fonds - fonds du Conseil de l'EuropeEiropas Padomes fonds - Fonds européen d'investissementEiropas Investīciju fonds - fourniture de bureaubiroju tehnika - franchise fiscalenodokļa atlaide - fraude contre la Communauté - frontière extérieure de la Communauté - gaz à effet de serresiltumnīcefekta gāze - génétiqueģenētika - GéorgieGruzija - gitančigāns - grève de la faimbada streiks - groupe de VisegradVišegradas valstis - groupe des Vingt-quatreDivdesmit četru valstu grupa - groupement de collectivitéspašvaldību apvienība - groupement européen d'intérêt économiqueEiropas ekonomisko interešu grupējums - harcèlement sexuelseksuāla uzmākšanās - hélicoptère de combatkaujas helikopters - histoire ancienneseno laiku vēsture - histoire contemporainejauno laiku vēsture - histoire médiévaleviduslaiku vēsture - histoire modernejaunāko laiku vēsture - historiquehronoloģisks pārskats - horaire d'ouverture du commercetirdzniecības laiks - identité culturellekultūras identitāte - IFOPZVFI - image de marquetēls - immunité diplomatiquediplomātiskā imunitāte - infrastructure économiqueekonomikas infrastruktūra - initiative communautaireKopienas iniciatīva - initiative de croissance européenneEiropas izaugsmes iniciatīva - insectekukainis - installation de lancementstarta iekārta - installation sanitairesanitāri tehniskā ierīce - Institut Européen d'Administration PubliqueEiropas Valsts pārvaldes institūts - Institut monétaire européenEiropas Monetārais institūts - institution commune EEEEEZ apvienotā iestāde - instrument économique pour l'environnementekonomiskais vides saudzēšanas mehānisms - intempérieslikti laika apstākļi - interconnexion de systèmessistēmu sadarbība - intérêt collectifkolektīvās intereses - intérêt pour agirprasījuma tiesības - internat scolaireinternātskola - InterpolInterpols - intoxication alimentairesaindēšanās ar pārtiku - juifebrejs - juridictiontiesas - juridiction constitutionnellekonstitucionālā tiesa - KazakhstanKazahstāna - KirghizistanKirgizstāna - Cossovo, KosovoKosova - label écologiqueekomarķējums - lacezers - lait maternelmātes piens - lanceur spatialnesējraķete - langue européenneEiropas valoda - langue minoritairemazākumtautības valoda - langue non européennevaloda, kas nav Eiropas valoda - langue régionalereģionālā valoda - langue vivantedzīva valoda - lecteur de disquesdiskdzinis - LettonieLatvija - libéralisation du marchétirgus liberalizācija - liberté aériennegaisa telpas brīva pieejamība - LituanieLietuva - locationnomāšana - loi organiquekonstitutīvs likums - lotissementzemes dalīšana - ancienne république yougoslave de MacédoineBijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika - maladie congénitaleiedzimta slimība - maladie de la nutritionvielmaiņas slimība - maladie de la peauādas slimība - maladie du sangasins slimības - maladie du système digestifgastroenteroloģiska slimība - maladie du système nerveuxneiroloģiska slimība - maladie endocrinienneendokrīnā slimība - maladie sexuellement transmissibleseksuāli transmisīva slimība - mammifère sauvagesavvaļas zīdītājs - manifestation sportivesporta pasākums - manoeuvres militairesmilitārie manevri - marché de servicespakalpojumu līgums - marquage CE de conformitéEK marķējums - marsupialsomainis - matière d'origine animaledzīvniekizcelsmes materiāls - mécanisme de change SMEEMS valūtas maiņas mehānisms - Mecklembourg-Poméranie occidentaleMeklenburga-Priekšpomerānija - médecine conventionnéestandartlīguma veselības aprūpe - médecine légaletiesu medicīna - médicament en vente librebezrecepšu zāles - médicament vétérinaireveterinārās zāles - mer CaspienneKaspijas jūra - mer NoireMelnā jūra - mer RougeSarkanā jūra - MercosurMercosur - mesure nationale d'exécutionvalsts izraudzītais īstenošanas pasākums - micro-organismemikroorganisms - milieu aquatiqueūdens vide - milieu marinjūras vide - mineurkalnracis - mission d'enquêteizpētes misija - modemmodems - Crna Gora, MonténégroMelnkalne - monumentpiemineklis - moralité de la vie politiquepolitiskā ētika - négociation d'accord CEEK nolīguma slēgšanas sarunas - négociation d'UruguayUrugvajas raunds - nomenclature combinéeKombinētā nomenklatūra - nomenclature pharmaceutiquezāļu klasifikācija - non-prolifération des armementsieroču neizplatīšana - norme environnementalevides standarts - nouvelle forme d'emploijauns nodarbinātības veids - observateurnovērotājs - Observatoire européen des drogues et des toxicomanies - Office communautaire des marques - oiseauputns - organe de coopération UEES sadarbības struktūrvienība - organe de décisionlēmējinstance - organe mixte CEEK apvienotā struktūrvienība - organisation de la santéveselības aprūpes organizēšana - Organisation mondiale du commercePasaules tirdzniecības organizācija - organisation sportivesporta organizācija - organisme communautaireKopienas struktūrvienība - organisme génétiquement modifiéģenētiski pārveidots organisms - organisme et agence CE - OuzbékistanUzbekistāna - parrainagefinansiālais atbalsts - parrainage communautaireKopienas atbalsts - Partenariat pour la paixPartnerība mieram - pays baltesBaltijas valstis - pays de la CEINVS valstis - pays du CCGGCC valstis - pays du GolfePersijas līča valstis - pays du MercosurMERCOSUR valstis - pays non associéneasociēta valsts - pays tiers méditerranéenstrešās valstis pie Vidusjūras - PECOVAEZ - permis de pollution négociabletirgojama emisijas atļauja - personnel civilcivilais personāls - personnel contractuellīgumdarbinieki - personnel infirmieraprūpes personāls - personnel militairemilitārais personāls - perspectives financièresfinanšu plāni - PESCKĀDP - philosophie du droittiesību filozofija - plainte à la Commissionsūdzība Komisijai - plante nuisiblekaitīgs augs - plante vivanteaugošs augs - pluralisme des médiasplašsaziņas līdzekļu plurālisms - politique communautaire de l'environnementKopienas vides politika - politique de changes uniquevienota valūtas kursa politika - politique des visasvīzu politika - politique monétaire uniquevienota monetārā politika - polluant stratosphériquestratosfēras piesārņotājs - population autochtonepamatiedzīvotāji - pornographiepornogrāfija - porte-avionsaviācijas bāzes kuģis - poursuite judiciairetiesvedība - préhistoireaizvēsture - première phase de l'UEMEMS pirmā stadija - chef d'Étatvalsts vadītājs - présidence du Conseil de l'Union européenneES Padomes prezidentūra - président de la CommissionKomisijas priekšsēdētājs - presse scientifiquezinātniskā prese - preuvepierādīšana - prévention des accidentsnelaimes gadījumu novēršana - principe de reconnaissance mutuellesavstarpējas atzīšanas princips - principe de subsidiaritésubsidiaritātes princips - principe général du droitvispārējs tiesību princips - procédure CE d'infractionEK pārkāpuma gadījuma procedūra - procédure de codécisionkoplēmuma procedūra - procédure de conciliation - procédure spécialespeciālais kriminālprocess - produit homéopathiquehomeopātiskie produkti - produit recyclépārstrādāts produkts - profession de la douanemuitas profesija - profession médicale parallèlepraktizējošs alternatīvās medicīnas ārsts - programme législatif communautaireKopienas likumdošanas programma - programme opérationneldarbības programma - projet d'intérêt communautaireKopienas interešu projekts - projet de budget CEEK budžeta projekts - promotion de l'idée européenneEiropas idejas popularizēšana - protocole financierfinanšu protokols - publication assistée par ordinateurdatorizētā izdevējdarbība - publicité des débatsatklātas debates - question de confianceuzticības balsojums - question du TibetTibetas jautājums - question préjudicielleprejudiciāls jautājums - reconduction d'accordnolīguma atjaunošana - recours au Médiateur CEpārsūdzības iesniegšana EK ombudam - recours contentieux administratifgriešanās administratīvā tiesā - recours contentieux communautairegriešanās EK Tiesā - recours en annulation CEprasība atzīt EK lēmumu par spēkā neesošu no pieņemšanas brīža - recours en responsabilité administrativeprasība atzīt pārvaldes iestādes vainu - redevance environnementalevides nodoklis - réforme économiqueekonomikas reformas - réforme politiquepolitiskā reforma - régime douanier communautaireKopienas muitas procedūra - régime douanier d'exportationizvedmuitas procedūra - régime du financement communautaireKopienas finansējuma kārtība - région alpineAlpu reģions - région dépendante de la pêcheno zvejniecības atkarīgs reģions - région éligibleatbalsttiesīgs reģions - région européenneEiropas reģions - région industrielle en déclinrūpniecības lejupslīdes reģions - registre d'état civiliedzīvotāju reģistrs - règlement du Parlementparlamenta reglaments - relation administration-administrépilsoņa un iestādes attiecības - relation État-régionvalsts un reģionu attiecības - relation interinstitutionnelle CEEK iestāžu savstarpējās attiecības - répartition des compétencespilnvaru sadale - répartition du financement communautaireKopienas līdzekļu sadale - reptilerāpulis - république de MoldovaMoldova - république Slovaque - république TchèqueČehija - réseau énergétiqueenergosistēma - réseau informatiquedatoru tīkls - réseau locallokālais tīkls - réseau transeuropéenEiropas komunikāciju tīkli - réservationrezervēšana - réserve budgétaire CEEK budžeta rezerve - résolution du Parlementparlamenta rezolūcija - ressource TVAPVN resursi - retenue à la sourcenodokļa atskaitīšana no pirmavota - révision d'accordnolīguma pārskatīšana - révision de traité CEEK Līguma pārskatīšana - révision des perspectives financièresfinanšu plānu pārskatīšana - rôle international de l'Union européenneES starptautiskā loma - rongeurgrauzējs - royalismerojālisms - RussieKrievija - santé animaledzīvnieku veselība - santé mentalegarīgā veselība - SaxeSaksija - Saxe-AnhaltSaksija-Anhalte - sciences médicalesmedicīnas zinātne - sculptureskulptūra - SEBCECBS - secret d'Étatvalsts noslēpums - secrétariat de l'institutioniestādes sekretariāts - secteur agricolelauksaimniecības sektors - sécurité aériennegaisa satiksmes drošība - sécurité et gardiennageapsardzes dienesti - sécurité maritimejūras satiksmes drošība - séismezemestrīce - sensibilisation du publicsabiedrības informēšanas kampaņa - Nouvelle Yougoslavie, Serbie, Serbie-et-Monténégro, SrbijaSerbija, Serbija un Melnkalne - serveur de réseautīkla serveris - service national de santévalsts veselības aizsardzības dienests - singepērtiķis - site historiquevēsturiska vieta - situation politiquepolitiskais stāvoklis - Slovénie, SlovenijaSlovēnija - soin de santéveselības aprūpe - soin infirmierkopšana un aprūpe - sous-marinzemūdene - spécialité médicalemedicīniskā specializācija - spectacle d'animauxdzīvnieku izstāde - stabilisateur budgétairebudžeta stabilizators - statistique de l'éducationizglītības statistika - chef d'exploitation agricolelauku saimniecības vadītājs - statistique de la santéveselības aizsardzības statistika - statistique des transportspārvadājumu statistika - statistique du tourismetūrisma statistika - statut juridique européenEiropas tiesiskais statuss - stimulantstimulants - stockage souterrain des déchetsatkritumu glabāšana pazemē - structure de pêchezivsaimniecības struktūra - substance psychotropepsihotropa viela - support à l'utilisateurpalīdzības dienests - surveillance des médicamentszāļu uzraudzība - surveillance multilatéraledaudzpusēja uzraudzība - syndicat de communesapvienota iestāde - système d'exploitationoperētājsistēma - système de gestion de base de donnéesdatu bāzes pārvaldības sistēma - système de santéveselības aprūpes sistēma - système informatiquedatorsistēma - système judiciairetiesību sistēma - tableurizklājlapa - TadjikistanTadžikistāna - taux d'interventionfinansējuma līmenis - technologie dualedubultā lietojuma tehnoloģija - terminal informatiquedatora terminālis - territoires autonomes de PalestinePalestīnas arābu autonomā teritorija - territoires de l'ancienne Yougoslaviebijušās Dienvidslāvijas teritorijas - ThuringeTīringene - trafic de personnescilvēku tirdzniecība - tranquillisanttrankvilizators - transformation sous douanemuitas kontrolēta apstrāde - transparence administrativeadministratīvā caurredzamība - transparence du processus décisionnellēmumu pieņemšanas pārredzamība - transport de maladespacientu transportēšana - traumatismetrauma - travail saisonniersezonāla nodarbinātība - Troïka communautaireKopienas 'troika' - troisième phase de l'UEMEMS trešā stadija - TurkménistanTurkmenistāna - tutelle administrativeadministratīvā uzraudzība - UkraineUkraina - Ulster-DonegalDonegola - Union politique européenneEiropas politiskā savienība - utilisateur de l'informatiqueinformācijas tehnoloģijas lietotājs - utilisation alternative de produit agricolealternatīvs lauksaimniecības produktu izmantojums - vecteur de maladieslimības pārnēsātājs - véhicule de combatbruņota kaujas tehnika - violation du droit communautaireKopienas tiesību pārkāpums - voie de recourspārsūdzība - Voïvodine, VojvodineVojvodina - voyageurceļotājs - zone démilitariséedemilitarizēta zona - zone sensiblejutīgs rajons - chef de gouvernementvaldības galva - chef de l'oppositionopozīcijas līderis - chef de ménageģimenes saimniecības vadītājs - cheptelmājlopi - chèquečeks - chiffre d'affairesapgrozījums - ChiliČīle - chimieķīmija - chimie alimentairepārtikas ķīmija - chimie industriellerūpnieciskā ķīmija - ChineĶīna - chirurgieķirurģija - chlorehlors - choix budgétairebudžeta izstrādes programma - choix de technologietehnoloģijas izvēle - chômagebezdarbnieku skaits, bezdarbs - chômage conjoncturelcikliskais bezdarbs - chômage déguiséslēptais bezdarbs - chômage des femmessieviešu bezdarbs - chômage des jeunesjaunatnes bezdarbs - chômage partieldarbs nepilnu darba nedēļu - chômage saisonniersezonas bezdarbs - chômage structurelstrukturāls bezdarbs - chômage techniquepagaidu atlaišana no darba - chômage technologiquetehnikas progresa radīts bezdarbs - abstentionnismeatturēšanās - activité de l'entreprisedarbības joma - chômeurbezdarbnieks - christianismekristiānisms - chromehroms - ChypreKipra - cidresidrs - OIMEiropas Migrācijas lietu Valdību komiteja - activité économiquesaimnieciskā darbība - cimentcements - cinémakinematogrāfija - circulaireapkārtraksts - civilisationcivilizācija - classe dirigeantevaldošā šķira - classe inférieurezemākā šķira - classe moyennevidusšķira - classe ouvrièrestrādnieku šķira - classe paysannezemnieku šķira - classe, classe sociale, classe socio-économiquešķira, slānis - classe supérieureaugstākā šķira - classificationklasifikācija - clause compromissoirešķīrējklauzula - clause de répartitionbarjeras klauzula - clause de sauvegardeaizsardzības klauzula - activité non salariéepašnodarbinātība - clergégarīdzniecība - clientèleklienti - climatklimats - climatisationgaisa kondicionēšana - clôture des compteskontu slēgšana - club politiquepolitiskais klubs - CMAPasaules pārtikas padome - CNUCEDANO Tirdzniecības un attīstības konference - coalition politiquepolitiskā koalīcija - cobaltkobalts - codagekodēšana - code de la routeautomaģistrāļu kodekss - code de navigationnavigācijas kodekss - code du travaildarba kodekss - code juridiquetiesību kodekss - coexistence pacifiquemierīga līdzāspastāvēšana - cofinancementlīdzfinansējums - cogestionkopīga lēmumu pieņemšana - cokekokss - collaboration budgétairesadarbība budžeta jomā - collecte de l'impôtnodokļu iekasēšana - collecte de donnéesdatu vākšana - collecteur solairesaules kolektors - collectivismekolektīvisms - collectivité ruralelauku pašvaldības teritorija - collectivité territorialereģionālās un vietējās varas iestādes - collectivité urbainepilsētas pašvaldības teritorija - ColombieKolumbija - adaptation scolairepielāgošanās skolai - colorantkrāsviela - colorant alimentairepārtikas krāsviela - colorant alimentaire artificielmākslīga pārtikas krāsviela - colorant alimentaire natureldabiskā pārtikas krāsviela - colzaeļļas rapši - carburant, combustibledegviela, kurināmais - combustible de remplacementbiodegviela - combustible fossiledegizraktenis - adaptation socialesociālā adaptācija - combustible nucléairekodoldegviela - comité agricole CEEK Lauksaimniecības komiteja - comité CEEK komiteja - comité consultatif CEEK Padomdevēja komiteja - comité d'entrepriseuzņēmuma padome - additif alimentairepārtikas piedeva - comité du Conseil de l'Union européenneES Padomes komiteja - Comité économique et social européenEK Ekonomikas un sociālo lietu komiteja - comité monétaire CEEK Monetārā komiteja - comité paritaire CEapvienotā EK lietu komiteja - comité permanent CEEK pastāvīgā komiteja - comité permanent ONUANO pastāvīgā komiteja - comité scientifique CEEK Zinātniskā komiteja - comité technique CEEK tehniskā komiteja - arbitrage commercialtirdzniecības arbitrāža - auditaudits - bibliothèque virtuellevirtuālā bibliotēka - Centre de traduction des organes de l'Union européenneEiropas Savienības institūciju Tulkošanas centrs - Office communautaire des variétés végétalesKopienas Augu šķirņu birojs - charte africaine des droits de l'homme et des peuplesĀfrikas Cilvēktiesību harta - charte européenne de l'énergieEiropas Enerģētikas Harta - clause socialesociālā klauzula - CNUEDANO Vides un attīstības konference - comité d'entreprise européenEiropas Uzņēmumu padome - Internetinternets - commerce électroniqueelektroniskā tirdzniecība - institut européen de normalisationEiropas Standartu institūts - CENEiropas Standartizācijas komiteja - CENELEC - ETSIEiropas Elektrosakaru standartu institūts - reconnaissance des qualifications professionnellesprofesionālās kvalifikācijas dokumentu atzīšana - contrôle qualitatif des produits agricoleslauksaimniecības produktu kvalitātes kontrole - Cour AELEEBTA Tiesa - déchet dangereuxbīstamie atkritumi - dépôt légalobligātais eksemplārs - dumping socialsociālais dempings - droit acquistiesību aktā noteiktās tiesības - économie en transitionpārejas ekonomika - édition électroniqueelektroniskā publicēšana - enzymeferments - ESBGSE - espace social européenEiropas sociālā zona - Groupe des pays les plus industrialisésvadošo industriāli attīstīto valstu grupa - GATSVispārējais pakalpojumu tirdzniecības nolīgums - Groupe de RioRio grupa - instauration de la paixmiera nodibināšana - intelligence économiqueekonomikas informācija - jardin zoologiquezooloģiskais dārzs - maladie des poissonszivju slimība - mondialisationglobalizācija - multimédiamultivide - Office de l'harmonisation dans le marché intérieur - Organisation mondiale des douanesPasaules muitas organizācija - Organe de règlement des différendsStrīdu izšķiršanas organizācija - APECĀzijas un Klusā okeāna ekonomiskā sadarbība - pédophiliepedofīlija - principe de proportionnalitéproporcionalitātes princips - publicité comparativesalīdzinājumreklāma - régions de la FinlandeSomijas reģioni - régions de la SuèdeZviedrijas reģioni - réglementation des télécommunicationstelekomunikācijas noteikumi - société de l'informationinformācijas sabiedrība - traité d'AmsterdamAmsterdamas Līgums - transition économiqueekonomikas pāreja - TRIMStirdznieciskie ieguldījumu pasākumi - TRIPStirdznieciskie intelektuālā īpašuma tiesību aspekti - UNICEEiropas Rūpniecības un darba devēju konfederāciju savienība - vie professionnelledarbmūžs - zone euroeiro zona - zoonosezoonoze - TARIC - CISLStarptautiskā brīvo arodbiedrību konfederācija - CEEACCentrālāfrikas Ekonomikas kopiena - EUTELSAT - LECEEiropas Ekonomiskās sadarbības līga - Office international des épizootiesStarptautiskais epizootiju birojs - clonageklonēšana - différend commercialtirdzniecības strīds - entreprise en difficultéuzņēmējsabiedrība, kas nonākusi grūtībās - autoroute de l'informationinformācijas lielceļš - intranetiekštīkls - extranetārtīkls - logiciel de navigationpārlūkprogramma - gestion de documentdokumentvedība - GEDelektroniska datu pārvaldība - OCRrakstzīmju optiskā pazīšana - numérisationciparošana - scannerskeneris - Basse-Autriche - Haute-Autriche - BurgenlandBurgenlande - CarinthieKarintija - SalzbourgZalcburga - StyrieŠtīrija - TyrolTirole - VorarlbergForarlberga - VienneVīne - pays de l'APECAPEC valstis - CEEPValsts kapitāldaļas uzņēmumu Eiropas centrs - délai de paiementmaksāšanas termiņš - pacte de stabilitéstabilitātes pakts - politique de la jeunessejaunatnes politika - politique des consommateurspatērētāju aizsardzības politika - politique communautaire-politique nationaleKopienas politika un valsts politika - Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobesEiropas Rasisma un ksenofobijas pāraudzības centrs - JAItieslietas un iekšlietas - discrimination fondée sur l'âgediskriminācija vecuma dēļ - discrimination fondée sur l'orientation sexuellediskriminācija dzimumorientācijas dēļ - soin aux personnes âgéesvecu cilvēku aprūpe - licenciement abusifnetaisna atlaišana no darba - StockholmStokholma - Östra Mellansverige - Sydsverige - Norra Mellansverige - Mellersta Norrland - Övre Norrland - Småland med öarna - Västsverige - Itä-Suomi - Väli-Suomi - Pohjois-Suomi - Uusimaa - Etelä-Suomi - Ahvenanmaa - accord social CESociālās politikas nolīgums - discrimination fondée sur un handicapdiskriminācija invaliditātes dēļ - ECHOECHO - OLAFOLAF - simplification législativetiesību aktu vienkāršošana - ADNDNS - réalité virtuellevirtuālā realitāte - image de synthèseattēla sintēze - méthode d'évaluationnovērtēšanas metode - observationnovērošana - principe de communautarisation'kopieniskošanas' princips - responsabilité de l'État - simulationmodelēšana - surveillance à l'importationimporta uzraudzība - analyse comparative