Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

AarhusAarhus - comunicado de imprensapranešimas spaudai - competência jurisdicionalteismų kompetencija - concessionáriokoncesininkas - condição socioeconómicasocialinės ir ekonominės sąlygos - Conselho de Cooperação CulturalKultūrinio bendradarbiavimo taryba - CRESTMokslinių ir techninių tyrimų komitetas - Agência Europeia para a ProdutividadeEuropos produktyvumo agentūra - Agência para a Energia NuclearBranduolinės energetikos agentūra - documento audiovisualvaizdo ir garso dokumentas - DubaiDubajus - plano de desenvolvimento agrícolaūkio plėtros planas - impressoraspausdintuvas - água salgadasūrus vanduo - água subterrâneapožeminis vanduo - água residualnuotekos - equipamento socioculturalsocialinės ir kultūrinės paskirties pastatai - Estados UnidosJungtinės Amerikos Valstijos - pesca comunitáriaBendrijos žvejyba - Agência Internacional de EnergiaTarptautinė energetikos agentūra - queijo de cabraožkų sūris - queijo de vacakarvių sūris - FujeirahFujairah - governo no exíliovyriausybė tremtyje - indústria audiovisualgarso ir vaizdo pramonė - jurisprudênciateismų praktika - jurisprudência CEEB teismų teisė - Estado federadofederacijos valstybė - habitação insalubrebūstas be patogumų - Malásia OrientalRytų Malaizija - acordo de Bretton WoodsBretton Woods susitarimas - microeconomiamikroekonomika - migração interurbanatarpmiestinis migravimas - migração intra-urbanamigravimas mieste - Leste de StorebæltDidžiojo Belto Rytai - organigramaorganizacinė schema - árvoremedis - carne de caçažvėriena - AarhusAarhus - abuso de confiançapiktnaudžiavimas pasitikėjimu - adesivolipniosios medžiagos - comércio de Estadovalstybinė prekyba - comércio de retalhomažmeninė prekyba - comércio por grossodidmeninė prekyba - comércio de armasginklų prekyba - comércio Leste-OesteRytų ir Vakarų prekyba - comércio externoužsienio prekyba - comércio internovidaus prekyba - comércio internacionaltarptautinė prekyba - adesão à União Europeiaprisijungimas prie Europos Sąjungos - comercializaçãorinkodara - comissão eventuallaikinasis komitetas - comissão de inquéritotyrimo komitetas - Comissão dos Direitos do HomemŽmogaus teisių komisija - Comissão ONUJTO komisija - comissão parlamentarparlamento komitetas - comissão PEEP komitetas - análise qualitativakokybinė analizė - adjudicação por contratosutarties skyrimas - comissão permanentenuolatinis komitetas - comissão especializadaspecialusis komitetas - Comissão Técnica ONUJTO techninė komisija - comissionistakomisininkas - CommonwealthSandrauga - Comunidades EuropeiasEuropos Bendrijos - comunasavivaldybė - adjuvanteaktyvuojantysis priedas - comunicação de massasmasinė komunikacija - comunicação por satélitepalydovinis ryšys - comunicado de imprensapranešimas spaudai - comunismokomunizmas - ComoresKomorai - companhia de segurosdraudimo bendrovė - competência administrativaadministracinė galia - competência comunitáriaBendrijos kompetencija - competência em razão da matériaspecialusis teismingumas - administração centralcentrinė vyriausybė - competência do executivovykdomosios valdžios kompetencija - competência dos Estados-membrosvalstybių narių kompetencija - competência da assembleiaparlamento galios - competência jurisdicionalteismų kompetencija - competência mistamišrioji kompetencija - competência territorialteritorinis teismingumas - competitividadekonkurencingumas - complementaridade das trocasprekybos papildomumas - comportamento do consumidorvartotojo elgesys - administração do ensinomokymo įstaigų valdymas - comportamento políticopolitinė elgsena - componente electrónicoelektroninis komponentas - composto mineralneorganinis junginys - composição da populaçãogyventojų sudėtis - composição da assembleiaparlamento sudėtis - contabilidadeapskaita - contabilidade geralfinansų apskaita - contabilidade nacionalšalies sąskaitos - administração fiscalmokesčių inspekcija - contabilidade públicavalstybinio sektoriaus finansų apskaita - contabilidade regionalregioninė apskaita - contabilistaapskaitininkas - contasąskaita - activo consolidadokonsoliduotoji finansinė ataskaita - conta de exploraçãoapyvartinė sąskaita - posto de vendafirminė parduotuvė - condado, distritoapskritis, apygarda, grafystė - concentração da populaçãogyventojų santalka - concentração de poderesvaldžios sutelkimas - administração localvietos valdžia - concentração económicaekonomikos santalka - concentração industrialpramonės santalka - concepção do produtogaminio projektavimas - Makedonija - concessionáriokoncesininkas - contribuição financeiravidutinės trukmės finansinė pagalba - desenvolvimento sustentáveltvarioji plėtra - união livrenesantuokinis gyvenimas - concorrênciakonkurencija - concorrência internacionaltarptautinė konkurencija - administração públicaviešasis valdymas - resumo de textosapibendrinimas - condimentoprieskoniai - condições de ajudapagalbos teikimo sąlygos - condição femininamoterų padėtis - condições de trabalhodarbo sąlygos - condições de vidagyvenimo sąlygos - condições económicasekonominės sąlygos - situação socialsocialinė padėtis - condição socioeconómicasocialinės ir ekonominės sąlygos - acondicionamentoprekių parengimas rinkai - admissão a exameleidimas laikyti egzaminus - condições atmosféricasatmosferos sąlygos - CMTPasaulinė darbo konfederacija - Conferência ONUJTO konferencija - confidencialidadeslaptumas - indústria de confeitariasaldainių fabrikas - conflito de competênciasginčas dėl teismingumo - conflito de poderesgalių konfliktas - abuso de direitopiktnaudžiavimas teise - incineração de resíduosatliekų deginimas - admissão temporárialaikinasis leidimas įvežti - conflito laboraldarbo ginčas - conflito internacionaltarptautinis konfliktas - conflito racialrasinis konfliktas - conflito socialsocialinis konfliktas - licença por doençalaikinojo nedarbingumo atostogos - licença por maternidademotinystės atostogos - licença para formaçãomokymosi atostogos - licença para assistência aos filhosvaiko priežiūros atostogos - férias pagasmokamos atostogos - licença sem vencimentonemokamos atostogos - licença socialsocialinės atostogos - congelaçãošaldymas - conglomerado de empresaskonglomeratas - CongoKongas - conjuntura económicatrumpalaikės ekonominės perspektyvos - ConnachtKonachtas - Conselho da União EuropeiaEuropos Sąjungos Ministrų Taryba - conselho de administraçãodirektorių valdyba - Conselho de Associação CEEB Asociacijos taryba - adopçãoįvaikinimas - Conselho de Cooperação CulturalKultūrinio bendradarbiavimo taryba - Conselho de Cooperação AduaneiraMuitų bendradarbiavimo taryba - CAPAzijos ir Ramiojo vandenyno taryba - Conselho da EuropaEuropos Taryba - países do Conselho da EuropaEuropos Tarybos šalys - Conselho de Segurança ONUJTO Saugumo Taryba - Conselho de Tutela ONUJTO Globos taryba - Conselho das Comunas e Regiões da EuropaEuropos municipalitetų ir regionų taryba - conselho de ministrosministrų taryba - aprovação da leiįstatymo priėmimas balsavimu - Conselho EuropeuEuropos Vadovų Taryba - Conselho NórdicoŠiaurės Taryba - países do Conselho NórdicoŠiaurės Tarybos šalys - conselheiro agrícolažemės ūkio konsultantas - conservação dos alimentosmaisto konservavimas - conservação dos recursos haliêuticosžuvų telkinių išsaugojimas - conservação dos recursosišteklių išsaugojimas - conservadorismokonservatizmas - indústria de conservaskonservų fabrikas - consolidação da dívidavalstybės skolos terminų pakeitimas - consumidorvartotojas - consumovartojimas - consumo alimentarmaisto vartojimas - consumo de água - consumo de energia - consumo familiarnamų ūkio vartojimas - aprovação do orçamentobiudžeto priėmimas - consumo finalgalutinis vartojimas - consumo internovartojimas šalies viduje - consumo per capitavartojimas vienam gyventojui - Constituiçãokonstitucija - formação de um partidopartijos steigimas - constituição de sociedadebendrovės įsteigimas - controlo de constitucionalidadekonstitucingumo kontrolė - edifício agrícolažemės ūkio pastatas - construção de estradaskelių tiesyba - construção metálicametalinė konstrukcija - construção navallaivų statyba - consulta da informaçãoinformacijos konsultacija - consulta dos trabalhadoresdarbuotojų konsultavimas - contentorkonteineris - impugnação eleitoralrinkimų rezultatų užprotestavimas - adultosuaugęs žmogus - contingente pautalmuitų tarifų kvota - contracepçãokontracepcija - redução da semanasutrumpinta darbo savaitė - contratosutartis - apólice de segurosdraudimo sutartis - contrato de trabalhodarbo sutartis - contrafacçãopramoninis padirbinėjimas - AEIDEuropos plėtros tyrimo ir mokymo institutų asociacija - contraplacadofanera - contribuintemokesčių mokėtojas - controlo administrativoadministracinė kontrolė - controlo aéreoskrydžių valdymas - controlo orçamentalbiudžeto kontrolė - controlo de gestãovaldymo auditas - controlo da comunicaçãoryšių kontrolė - EFTAEuropos laisvosios prekybos asociacija - controlo da poluiçãotaršos kontrolė - controlo de liquidezlikvidumo kontrolė - controlo de produçãogamybos kontrolė - controlo de qualidade dos produtos industriaispramonės gaminių kokybės kontrolė - trabalho atípiconestandartinės darbo formos - controlo cambialvaliutų kontrolė - controlo das concentraçõesbendrovių susijungimo kontrolė - avaliaçãovertinimas pažymiais - controlo das migraçõesmigracijos kontrolė - abuso de poderpiktnaudžiavimas valdžia - países EFTAELPA šalys - controlo de preçoskainų kontrolė - controlo financeirofinansų kontrolė - controlo parlamentarparlamentinė kontrolė - controlo fitossanitárioaugalų apsaugos kontrolė - controlo sanitáriosveikatos kontrolė - Convenção CIVTarptautinė vežimo konvencija - contrato colectivokolektyvinis susitarimas - aeroportooro uostas - Convenção de ArushaAruša konvencija - Convenção de LoméLomės konvencija - Convenção de Lomé IPirmoji Lomės konvencija - Convenção de Lomé IIAntroji Lomės konvencija - Convenção de IaundéJaundės konvencija - convenção ONUJTO konvencija - convergência económicaekonominis suartėjimas - conversão de energiaenergijos keitimas - convertibilidade monetáriavaliutos konvertuojamumas - CookKuko salos - cooperação administrativaadministracinis bendradarbiavimas - cooperação comercialprekybinis bendradarbiavimas - cooperação culturalkultūrinis bendradarbiavimas - cooperação económicaekonominis bendradarbiavimas - cooperação europeiaEuropos bendradarbiavimas - cooperação financeirafinansinis bendradarbiavimas - aerosolaerozolis - cooperação industrialpramoninis bendradarbiavimas - cooperação institucionalinstitucijų bendradarbiavimas - cooperação entre empresasbendrovių bendradarbiavimas - cooperação internacionaltarptautinis bendradarbiavimas - cooperação judiciáriateisminis bendradarbiavimas - cooperação militarkarinis bendradarbiavimas - cooperação monetáriapiniginis bendradarbiavimas - cooperação políticapolitinis bendradarbiavimas - cooperação regionalregionų bendradarbiavimas - afectação da terražemės paskirstymas - cooperação científicamokslinis bendradarbiavimas - cooperação Sul-SulPietų šalių bendradarbiavimas - cooperação técnicatechninis bendradarbiavimas - cooperação transfronteiriçapasienio bendradarbiavimas - cooperativakooperatyvas - cooperativa agrícolažemės ūkio kooperatyvas - cooperativa de consumovartotojų kooperatyvas - cooperativa de créditosaviskolos bendrija - coordenação das ajudaspagalbos koordinavimas - CopenhagaKopenhaga - publicidade de preçoskainų skelbimas - co-propriedadebendroji nuosavybė - Coreia do SulPietų Korėja - Coreia do NorteŠiaurės Korėja - CoreperNuolatinių atstovų komitetas - corporativismokorporatyvizmas - gordurariebalai - gordura animalgyvūnų riebalai - gordura vegetalaugaliniai riebalai - correspondênciakorespondencija - corrosãokorozija - filiação políticapartinė priklausomybė - corrupçãokorupcija - CórsegaKorsika - Costa RicaKosta Rika - cotação na bolsakotiravimas vertybinių popierių biržoje - Costa do MarfimDramblio Kaulo Krantas - contribuição para a segurança socialsocialinio draudimo įmoka - quotização açúcarcukraus išlyginamasis mokestis - algodãomedvilnė - golpe de Estadovalstybės perversmas - fretamentoužsakomasis vežimas - Tribunal de Justiça CEEB Teisingumo Teismas - Tribunal de Contas CEEB Audito Rūmai - Tribunal Europeu dos Direitos do HomemEuropos Žmogaus Teisių Teismas - Tribunal Internacional de JustiçaTarptautinis Teisingumo Teismas - corrente migratóriamigrantų judėjimas - curso de águavandentakis - AfeganistãoAfganistanas - cotação dos títulos no mercadovertybinių popierių kaina - corretorbrokeris - custo de equipamentoįrangos sąnaudos - custo de investimentoinvesticinės sąnaudos - custo de capitalkapitalo sąnaudos - custo de distribuiçãoplatinimo sąnaudos - custo de funcionamentoveiklos sąnaudos - custo da educaçãošvietimo išlaidos - AfrasecAfrasec - custo da construçãostatybos išlaidos - custo da poluiçãotaršos kaina - custo da saúdesveikatos sistemos išlaidos - custo de vidapragyvenimo išlaidos - custo de produçãogamybos sąnaudos - custo de armazenagemsandėliavimo sąnaudos - custo directotiesioginės sąnaudos - custo do créditopaskolos kaina - custo salarialdarbo užmokesčio sąnaudos - acesso à educaçãomokslo pasiekiamumas - ÁfricaAfrika - custo socialsocialinės sąnaudos - criação artísticameninė kūryba - criação de empregodarbo vietų kūrimas - créditokreditas - crédito a curto prazotrumpalaikė paskola - crédito à exportaçãoeksporto kreditas - crédito à importaçãoimporto kreditas - crédito ao consumovartojimo paskola - crédito a longo prazoilgalaikė paskola - África anglófonaanglakalbė Afrika - crédito a médio prazovidutinės trukmės paskola - crédito comercialprekybos paskola - crédito cruzadoapsikeitimo susitarimas - crédito ao investimentoinvesticinė paskola - crédito de pagamentomokėjimų asignavimas - crédito documentáriodokumentinis akredityvas - crédito imobiliárionekilnojamojo turto paskola - crédito industrialpramonės kreditas - crédito internacionaltarptautinis kreditas - natasgrietinėlė - África CentralCentrinė Afrika - gelado à base de leitevalgomieji ledai - CRESTMokslinių ir techninių tyrimų komitetas - CretaKreta - crime de guerrakaro nusikaltimas - criminologiakriminologija - crise energéticaenergetinė krizė - crise políticapolitinė krizė - crescimento económicoūkio augimas - África do NorteŠiaurės Afrika - Cruz VermelhaTarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas - crustáceovėžiagyvis - CubaKuba - couroišdirbta oda - cobrevaris - culturakultūra - cultura de cereaisjavų auginimas - cultura em socalcosterasinis auginimo būdas - cultura forrageirapašarinių kultūrų auginimas - África do SulPietų Afrika - fruticulturavaisių auginimas - cultura industrialtechninių kultūrų auginimas - cultura de legumes e hortaliçaprekinė daržininkystė - cultura permanentedaugiametė kultūra - cultura popularliaudiškoji kultūra - cultura sem terrahidroponika - cultura em estufaauginimas šiltnamiuose - cultura tropicalatogrąžų žemės ūkis - cultura alimentarapsirūpinantis ūkis - acumulação de pensõesteisė į kaupiamąją pensiją - África francófonaprancūzakalbė Afrika - CuraçauCuracao - CícladesKiklados - ciclo económicoekonomikos ciklas - DinamarcaDanija - regiões da DinamarcaDanijos regionai - debate parlamentarparlamento debatai - desarborizaçãomiškų naikinimas - descentralizaçãodecentralizavimas - descarga orçamentalbiudžeto išmoka - África MeridionalPietinė Afrika - resíduoatliekos - resíduo agrícolažemės ūkio atliekos - resíduo industrialpramonės atliekos - resíduo não recuperávelneperdirbamosios atliekos - resíduo radioactivoradioaktyviosios atliekos - decisãosprendimas - decisão CEBendrijos sprendimas - decisão CEEAEAEB sprendimas - África OcidentalVakarų Afrika - decisão-geral CECAbendrasis EAPB sprendimas - decisão individual CECAEAPB atskirasis sprendimas - declaração de acordos e práticas concertadasribojamosios praktikos pranešimas - apresentação de candidaturakandidatūros iškėlimas - declaração de votobalsavimo motyvų aiškinimas - África OrientalRytų Afrika - arranque económicoūkio pakilimas - descolonizaçãodekolonizavimas - escrutíniobalsų skaičiavimas - desconcentraçãodekoncentravimas - divisão administrativaadministracinis vienetas - divisão em círculos eleitoraisrinkimų apygardų nustatymas - decretodekretas - dedução fiscalmokesčio lengvata - defesa antimíssilpriešraketinė gynyba - déficenuostoliai - défice orçamentalbiudžeto deficitas - deflaçãodefliacija - arroteamentožemės įsisavinimas - degradação do ambienteaplinkos blogėjimas - acesso ao empregoįsidarbinimo galimybės - idade escolarmokyklinis amžius - delinquênciateisės pažeidimai - delinquência juvenilnepilnamečių nusikalstamumas - procura de empregoprašymas priimti į darbą - procura de bens de consumovartojimo paklausa - procura energéticaenergijos paklausa - demissão do governovyriausybės atsistatydinimas - agência no estrangeiroatstovybė užsienyje - democraciademokratija - democracia popularliaudies demokratija - democratizaçãodemokratizavimas - democratização da educaçãošvietimo demokratizavimas - demografiademografija - desnaturaçãodenatūravimas - produto deteriorávelgendantys produktai - Agência de Aprovisionamento CEEAEAEB tiekimo agentūra - densidade populacionalgyventojų tankis - departamentoPrancūzijos departamentas - departamento ultramarinoPrancūzijos užjūrio departamentas - despesaišlaidos - despesas alimentaresmaisto išlaidos - despesa orçamentadabiudžeto išlaidos - agência de notíciasspaudos agentūra - despesas de consumovartojimo išlaidos - despesa de funcionamentoadministracinės išlaidos - despesa não orçamentalnebiudžetinės išlaidos - despesa nacionalšalies išlaidos - despesa não obrigatórianeprivalomosios išlaidos - despesa obrigatóriaprivalomosios išlaidos - despesa operacionalveiklos išlaidos - despesas públicasviešosios išlaidos - despolitizaçãodepolitizavimas - despovoamentogyventojų skaičiaus mažėjimas - deportadodeportuotas asmuo - depositáriopardavimo agentas - depósito bancáriobanko indėlis - depreciação do capitalkapitalo nuvertėjimas - desregulamentaçãoreglamentavimo panaikinimas - desarmamentonusiginklavimas - desastre de origem humanažmogaus sukelta nelaimė - desastre naturalgaivalinė nelaimė - descrição de funçõespareiginė instrukcija - desertodykuma - desertificaçãodykumėjimas - desidrataçãovandens šalinimas - desistência de candidaturakandidatūros atšaukimas - desobediência civilpilietinis nepaklusnumas - destruição das culturaspasėlių naikinimas - Europos produktyvumo agentūra - estreitosąsiauris - dívida externaužsienio skola - dívida públicavalstybės skola - segunda câmaraaukštieji rūmai - desvalorizaçãokurso sumažinimas - desenvolvimento económicoūkio plėtra - Branduolinės energetikos agentūra - desenvolvimento industrialpramonės plėtra - desenvolvimento integradointegruotoji plėtra - desenvolvimento regionalregioninė plėtra - desenvolvimento socialsocialinė plėtra - divisaužsienio valiuta - diabetescukraligė - relações Norte-SulŠiaurės ir Pietų santykiai - ditaduradiktatūra - agência regionalregioninė atstovybė - léxico - diferença culturalkultūrinis skirtumas - diferendo internacionaltarptautinis ginčas - difusão da informaçãoinformacijos skleidimas - difusão da culturakultūros skleidimas - difusão restritaribotas informacijos skleidimas - difusão selectiva da informaçãoatrankinė informacijos sklaida - dimensão da empresaįmonės dydis - diplomadiplomas - direcção de empresabendrovės vadovybė - directivadirektyva - directiva comunitáriaBendrijos direktyva - disciplina de votobalsavimo drausmė - discotecagarso įrašų biblioteka - discursopasisakymas - acesso à informaçãoinformacijos prieinamumas - discriminação sexuallytinė diskriminacija - discriminação económicaekonominė diskriminacija - discriminação linguísticakalbinė diskriminacija - discriminação políticapolitinė diskriminacija - discriminação racialrasinė diskriminacija - discriminação religiosareliginė diskriminacija - disparidade de preçoskainų nevienodumas - disparidade económicaekonominis neatitikimas - disparidade regionalregioniniai skirtumai - conservantekonservantas - centro de saúdemedicinos centras - recursos alimentaresmaisto ištekliai - disponibilidades energéticasturimi energijos ištekliai - dispositivo de conduçãovairavimo įtaisas - dispositivo de segurançasaugos įtaisas - dispositivo de sinalizaçãosignalizavimo įtaisas - dissidênciadisidencija - dissolução do parlamentoparlamento paleidimas - dissuasãoatgrasa - destilaçãodistiliavimas - distribuição comercialprekybos tinklas - distribuição de energiataupus energijos naudojimas - abastecimento de águavandens tiekimas - distribuição de electricidadeelektros tiekimas - distribuição exclusivaišimtinio platinimo susitarimas - diversificação da produçãogamybos asortimento įvairavimas - diversificação das exportaçõeseksporto įvairinimas - capatazdarbų vadovas - divisão internacional do trabalhotarptautinis darbo pasidalijimas - divórcioištuoka - doutrina jurídicateisės doktrina - documentodokumentas - documento audiovisualvaizdo ir garso dokumentas - documento de identidadeasmens liudijimas - documento de sessãoposėdyje svarstomas dokumentas - aglomerado populacionalužstatyta teritorija - documento aduaneiromuitinės dokumentas - documento oficialoficialusis dokumentas - documento parlamentarparlamento dokumentas - documentaçãodokumentacija - DodecanesoDodekanesas - DomínicaDominika - danožala - dano de guerrakaro žala - perdas e danosnuostolių atlyginimas - donativodovana - doaçãodovanojimas - alfândegamuitinė - DubaiDubajus - dupla tributaçãodvigubas apmokestinimas - dupla nacionalidadedviguba pilietybė - duplo empregodarbas dviejose vietose - aglomerado ruralkaimiškoji gyvenvietė - duodécimo provisóriolaikinas dvyliktasis - dragagemdugno valymo darbai - drenagemsausinimas - DrentheDrentė - direito à educaçãoteisė į mokslą - direito à informaçãoteisė gauti ir skleisti informaciją - direito à culturateisė turėti savo kultūrą - aglomerado urbanomiestiškoji gyvenvietė - direito à justiçateisė kreiptis į teismą - direito administrativoadministracinė teisė - direito aéreooro teisė - direitos antidumpingantidempingo mokestis - direito ao trabalhoteisė į darbą - direito bancáriobankininkystės teisė - direito cambialsandorių teisė - direito civilcivilinė teisė - direito comercialprekybos teisė - direito comunitárioBendrijos teisė - agitação políticapolitiniai neramumai - direito constitucionalkonstitucinė teisė - direito consuetudináriopaprotinė teisė - direito de autorautoriaus teisė - taxas de registoregistracijos rinkliava - direito de escalasustojimo mokestis - direito de estabelecimentosteigimosi teisė - direito à greveteisė streikuoti - direito da energiaenergetikos teisė - direito do ambienteaplinkos teisė - agregado económicoekonomikos rodiklių visuma - direito do espaçokosminės erdvės teisė - direitos do indivíduoasmens teisės - direito da concorrênciakonkurencijos įstatymas - direito da famíliašeimos teisė - direito da guerrakaro įstatymas - direito do marjūrų teisė - direito de manifestaçãoteisė rengti demonstracijas - direitos de pescažvejybos teisės - acesso à profissãoprofesijos įsigijimo galimybė - direito de preferênciapirmenybės teisė pirkti - direito de resoluçãoteisė atgauti nuosavybę - direito de votobalsavimo teisė - direito dos segurosdraudimo teisė - direito de patentespatentų teisė - direito dos Estadostautų teisė - direito dos estrangeirosužsieniečių teisės - direitos das minoriasmažumų teisės - direito das sociedades comerciaisbendrovių įstatymas - direito dos transportestransporto teisė - direito da habitaçãoaprūpinimo būstu įstatymas - direito do trabalhodarbo teisė - direito eleitoralrinkimų įstatymas - agricultura a tempo parcialdalinis užimtumas ūkyje - regulamentação financeirafinansų įstatymai - direito fiscalmokesčių teisė - direito fiscal internacionaltarptautinė mokesčių teisė - legislação florestalmiškininkystės įstatymai - direito humanitário internacionaltarptautinė žmogaus teisių ir laisvių teisė - direito internacionaltarptautinė teisė - direito internacional privadoprivatinė tarptautinė teisė - direito internacional públicoviešoji tarptautinė teisė - agricultura biológicaorganinė žemdirbystė - Direito Marítimojūrų laivininkystės teisė - direito matrimonialsantuokos ir šeimos teisė - direito nacionalšalies teisė - direito nuclearbranduolinės energetikos teisė - direito penalbaudžiamoji teisė - delito económicoekonominis nusikaltimas - direito penal internacionaltarptautinė baudžiamoji teisė - direito privadoprivatinė teisė - agricultura comercialkomercinis ūkis - direito públicoviešoji teisė - direito ruralžemės ūkio teisė - direito socialsocialinė teisė - direito territorialteritorinė teisė - direita políticapolitinė dešinė - direitos cívicospilietinės teisės - direitos do Homemžmogaus teisės - direitos da mulhermoterų teisės - agricultura contratualrangovinis ūkininkavimas - Direitos Especiais de Saquespecialiosios skolinimosi teisės - dumpingdempingas - esperança de vidavidutinė gyvenimo trukmė - duração dos estudosstudijų trukmė - duração do arrendamentonuomos trukmė - duração do trabalhodarbo laikas - duração legal do trabalhoįstatymo nustatytas darbo laikas - países EAMAAAMS šalys - agricultura de grupogrupinis ūkininkavimas - East AngliaRytų Anglija - águavanduo - águas comunitáriasBendrijos vandenys - água de infiltraçãobeslėgės filtracijos vanduo - água termalmaudymosi vanduo - aguardentestiprusis gėrimas - águas interioresvidaus vandenys - agricultura de montanhaūkininkavimas kalvotose vietovėse - mar altotarptautiniai vandenys - água salgadasūrus vanduo - água subterrâneapožeminis vanduo - água superficialpaviršinis vanduo - mar territorialteritoriniai vandenys - água residualnuotekos - trocas agrícolasprekyba žemės ūkio produktais - trocas comerciaisprekybinė veikla - agricultura de subsistêncianatūralusis ūkis - permuta de informaçãoinformacijos perdavimas - permuta de publicaçõesleidinių mainai - comércio extracomunitárioprekyba už Bendrijos ribų - comércio intracomunitárioBendrijos vidaus prekyba - comércio por grupos de paísesprekyba tarp šalių grupių - comércio por paísprekyba tarp šalių - comércio por produtosprekyba produktais - amostragemimtis - agricultura extensivaekstensyvioji žemdirbystė - escala de saláriosatlygio skalė - iluminaçãoapšvietimas - escola no estrangeiroužsienio mokykla - escola europeiaeuropinė mokykla - escola internacionaltarptautinė mokykla - escola infantilvaikų darželio makykla - escola nacionalnacionalinė mokykla - ecologiaekologija - ecologismoekologizmas - econometriaekonometrija - acesso ao mercadopatekimas į rinką - agricultura intensivaintensyvioji žemdirbystė - economiaekonomikos mokslas - economia agrícolažemės ūkio ekonomika - economia colectivasuvisuomenintoji ekonomika - economia concertadasuderintoji ekonomika - economia de escalamasto ekonomija - economia de energiaenergijos taupymas - ajustamento estruturalstruktūrinis sureguliavimas - economia de guerrakaro ekonomika - economia da empresaverslo valdymas - regiões da ÁustriaAustrijos regionai - agricultura mediterrânicaViduržemio šalių žemės ūkis - economia de mercadorinkos ekonomika - economia de subsistênciaišgyvenimo ekonomika - economia dos transportestransporto ekonomika - economia orientadakontroliuojamoji ekonomika - economia familiarnamų ekonomika - economia florestalmiškų ūkis - economia industrialpramoninė ekonomika - economia internacionalpasaulio ekonomika - economia mistamišrioji ekonomika - economia nacionalšalies ekonomika - agroalimentaržemės ūkio maisto produktų gamyba - economia planificadaplaninė ekonomika - economia pós-industrialpoindustrinė ekonomika - economia públicaviešoji ekonomika - economia regionalregioninė ekonomika - economia paralelapogrindinė ekonomika - economia urbanamiesto ūkis - EscóciaŠkotija - ecossistemaekosistema - euroeuras - agro-indústriažemės ūkio pramonė - ediçãoleidyba - educaçãošvietimas - educação ao domicíliomokymas namie - educação artísticameninis lavinimas - educação comparadalyginamasis švietimas - educação de basepagrindinis išsilavinimas - educação de massasvisuotinis švietimas - educação de adultossuaugusiųjų švietimas - educação de estrangeirosužsieniečių švietimas - educação informalneformalusis švietimas - educação permanentenuolatinis švietimas - educação físicafizinis lavinimas - educação pré-escolarikimokyklinis ugdymas - educação sanitáriasanitarinis švietimas - educação sexuallytinis auklėjimas - ensino especialspecialusis lavinimas - edulcorantesaldiklis - efectivo escolarmokinių skaičius - agronomiaagronomija - efluente radiactivoradioaktyvusis nuotėkis - igualdade das remuneraçõesvienodas atlyginimas - igualdade de tratamentovienodas vertinimas - igualdade perante a leilygybė prieš įstatymą - Egipto, EgitoEgiptas - El SalvadorSalvadoras - alargamento do mercado - citrinocitrusai - eleitor inscritorinkėjų registravimas - eleiçãorinkimai - eleição antecipadapirmalaikiai rinkimai - eleição europeiaEuropos Parlamento rinkimai - eleição indirectanetiesioginiai rinkimai - eleição localvietiniai rinkimai - eleição nacionalšalies rinkimai - eleição parlamentarparlamento rinkimai - eleição parcialpapildomieji rinkimai - AIDTarptautinė plėtros asociacija - eleição presidencialprezidento rinkimai - eleição primáriapirminiai rinkimai - eleitoradorinkėjai - electroquímicaelektrochemija - electrometalurgiaelektrometalurgija - electrónicaelektronika - electrotecniaelektrotechnika - pecuáriagyvulininkystė - apoio económicoekonominė parama - criação animal em pastoríciaganyklinė gyvulininkystė - cultura de crustáceosvėžiagyvių ūkis - criação animal intensivaintensyvioji gyvulininkystė - alunomokinys - elegibilidadeteisė kandidatuoti - eliminação de resíduosatliekų šalinimas - emancipaçãoemancipacija - embalagempakavimas - pastagem de engordaganomasis gyvulių penėjimas - engarrafamentopilstymas į butelius - ajuda ao empregopagalba užimtumui - emigraçãoišeivystė - Emília-RomanaEmilija-Romanija - Emiratos Árabes UnidosJungtiniai Arabų Emyratai - territórios dos Emiratos Árabes UnidosJungtinių Arabų Emyratų šalys - emissão de títulosvertybinių popierių emisija - emissão de moedapinigų emisija - acidente de transporteeismo nelaimė - emprego reservadotikslinis įdarbinimas - empregadotarnautojas - empregado de escritórioraštinės tarnautojas - empregado dos serviços públicosvalstybės tarnautojas - empregadordarbdavys - empréstimo, empréstimo contraídopaskola, skolinimasis - ajuda ao estrangeiropagalba užsienio šalims - empréstimo comunitário contraídoBendrijos skolinimas - empréstimo internacionaltarptautinė paskola - empréstimo públicovalstybės skolinimasis - emulsionante alimentarmaisto emulsiklis - endividamentoįsiskolinimas - energia das ondasbangų energija - energia não poluentenetaršioji energija - ajuda à exportaçãopagalba eksportui - energia poluentetaršioji energija - energia eléctricaelektros energija - energia eólicavėjo energija - energia geotérmicageoterminė energija - energia hidráulicavandens energija - energia hidroeléctricahidroelektros energija - energia maremotrizjūros potvynių energija - energia nuclearbranduolinė energija - energia renovávelatsinaujinanti energija - ajuda por hectareparama vienam hektarui - energia solarsaulės energija - energia térmicašiluminė energija - criançavaikas - criança abandonadapamestinukas - filho de migrantemigranto vaikas - filho naturalnesantuokinis vaikas - filho únicovienturtis - afectação de despesasnumatomos išlaidos - fertilizantetrąša - fertilizante químicocheminės trąšos - ajuda ao investimentopagalba investavimui - fertilizante orgânicoorganinės trąšos - engordapenėjimas - rapto políticopolitinis pagrobimas - inquérito económicoekonomikos apžvalga - inquérito ao consumovartotojų nuomonės tyrimas - inquérito socialsocialinė apžvalga - registo de dadosduomenų įrašymas - registo de documentosdokumentų nuorodų registravimas - ajuda à construçãostatybos subsidija - enriquecimento de combustívelkuro sodrinimas - professormokytojas - ensinomokymas - ensino à distâncianuotolinis mokymas - ensino agrícolažemės ūkio specialybių mokymas - ensino informatizadoprogramuotasis mokymas - ensino confessionaltikybiškas mokymas - ensino de línguaskalbų mokymas - ensino geralbendrasis lavinimas - ensino gratuitonemokamas mokslas - ajuda à modernizaçãopagalba modernizavimui - ensino secularpasaulietiškasis mokymas - ensino médicomedikų rengimas - ensino obrigatórioprivalomasis mokslas - ensino paramédicoparamedikų rengimas - ensino pluridisciplinardaugiadalykis mokymas - ensino pós-universitáriopouniversitetinės studijos - ensino primáriopradinis lavinimas - ensino privadoprivatus mokymas - ensino profissionalprofesinis lavinimas - ensino oficialvalstybinis švietimas - ajuda à produçãopagalba gamybai - ensino na área de ciênciasrealinis lavinimas - ensino secundáriovidurinis lavinimas - ensino superioraukštasis mokslas - ensino técnicotechninis lavinimas - acordos e práticas concertadasprekybos varžymas - acordo horizontalhorizontalusis susitarimas - acordos e práticas ilícitasneteisėtas susitarimas - acordos e práticas concertadas internacionaistarptautinis kartelis - acordo verticalvertikalusis susitarimas - ajuda alimentarpagalba maistu - mutualidade agrícolaūkininkų savitarpio pagalba - entrave não pautalne tarifinė kliūtis - entrave pautalmuitų tarifų barjeras - entrave técnicotechninis barjeras - entreposto aduaneiromuitinės sandėlis - empresaįmonės rūšis - empresa artesanalamatų įmonė - empresa comercialprekybos įmonė - empresa comumbendroji įmonė - empresa de arrendamentonuomos paslaugų verslas - empresa de transportetransporto bendrovė - empresa estrangeiraužsienio įmonė - empresa europeiaEuropos įmonė - empresa familiaršeimos įmonė - empresa fiduciáriapatikėtinė bendrovė - empresa imobiliárianekilnojamojo turto verslas - empresa individualindividualioji įmonė - acidente de trabalhonelaimingas atsitikimas darbe - ajuda aos desfavorecidospagalba socialiai remtiniems asmenims - empresa industrialpramonės įmonė - empresa multinacionaltarptautinio verslo įmonė - empresa privadaprivatusis sektorius - empresa públicaviešasis sektorius - manutenção de equipamentostechninė priežiūra - manutenção das culturaspasėlių priežiūra - ambiente físicofizinė aplinka - poupançasantaupos - ajuda às empresaspagalba įmonėms - poupança forçadaprivalomasis taupymas - epidemiaepidemija - epidemiologiaepidemiologija - EpiroEpyras - esgotamento dos recursosgamtos išteklių išsekimas - EquadorEkvadoras - equinokanopiniai - equilíbrio orçamentalbiudžeto pusiausvyra - equilíbrio ecológicoekologinė pusiausvyra - ajuda bilateraldvišalė pagalba - equipamento agrícolažemės ūkio įranga - equipamento colectivobendrojo naudojimo įranga - equipamento do veículotransporto priemonės įranga - equipamento electrónicoelektroninė įranga - equipamento industrialpramonės įranga - equipamento socioculturalsocialinės ir kultūrinės paskirties pastatai - auxílio CECAEAPB pagalba - equipamento desportivosporto reikmenys - equivalência de diplomasdiplomų lygiavertiškumas - ergonomiaergonomika - erupção vulcânicaugnikalnio išsiveržimas - escravaturavergija - desconto bancáriodiskontavimas - espaço aéreooro erdvė - espaço judiciário europeuEuropos teisinė erdvė - área verdežalioji zona - ajuda comunitáriaBendrijos pagalba - EspanhaIspanija - regiões de EspanhaIspanijos regionai - espécie protegidasaugoma rūšis - espionagem industrialpramoninis šnipinėjimas - ensaiobandymai - experiência nuclearbranduolinio ginklo bandymas - Estremadura espanholaEstremadūra - ajuda complementar aos produtospapildomoji parama produktams - estabelecimentoekonominis padalinys - instituição especial de créditospecialioji finansų įstaiga - estabelecimento de ensinošvietimo įstaiga - organismo de utilidade públicakomunalinių paslaugų įstaiga - elaboração do orçamentobiudžeto sudarymas - estabelecimento hospitalargydymo įstaiga - estabelecimento prisionalbausmės atlikimo įstaiga - organismo públicoviešoji institucija - estanhoalavas - padrão de câmbio-ouroauksu padengtų pinigų standartas - ajuda de emergêncianeatidėliotina pagalba - padrão-ouroaukso standartas - Estadovalstybė - estado civilcivilinė padėtis - estado de excepçãoypatingoji padėtis - estado de emergêncianepaprastoji padėtis - Estado-providênciasocialinės gerovės valstybė - Estados UnidosJungtinės Amerikos Valstijos - auxílio estatalvalstybės pagalba - etanoletanolis - EtiópiaEtiopija - etnologiaetnologija - rotulagemženklinimas etiketėmis - estudo de viabilidadeekonominio pagrįstumo analizė - estudo de mercadorinkotyra - estudo do trabalhodarbo proceso analizė - estudantestudentas - estudante estrangeiroužsienio studentas - ajuda económicaekonominė pagalba - eurocréditoeurokreditas - eurodivisaeurovaliuta - eurodólareurodoleris - euro-emissãoeuroobligacija - euromercadoeurorinka - eurocomunismoeurokomunizmas - EurocontrolEurocontrol - eurodireitaeuropinis dešinumas - EurogrupoEurogrupė - EuropaEuropa - ajuda em génerospagalba natūra - Europa do NorteŠiaurės Europa - Europa MeridionalPietų Europa - Europa OcidentalVakarų Europa - Europa OrientalRytų Europa - europescaeurožvejyba - interactividadesąveika - eutrofizaçãoeutrofikacija - avaliação orçamentalbiudžeto įvertinimas - avaliação de projectoprojekto įvertinimas - avaliação de recursosišteklių įvertinimas - miudezassubproduktai - acidente nuclearbranduolinė avarija - ajuda financeirapiniginė pagalba - avaliação tecnológicatechninių sprendimų įvertinimas - evasão fiscalmokesčių sumažinimas - exameegzaminas - excedente agrícolažemės ūkio produkcijos perteklius - exclusão do tratamento CEleidžiamieji EB nukrypimai - execução de projectovadovavimas projektui - execução do orçamentobiudžeto vykdymas - execução de sentençateismo nutarimo vykdymas - isenção de autorização de acordos e práticas concertadasribojamosios praktikos išimtis - isenção pautalmuito netaikymas - exercício orçamentalfinansiniai metai - fuga de cérebrosprotų nutekėjimas - agricultorūkininkas - exploração agrícolažemės ūkio valda - exploração agrícola estatalvalstybinis ūkis - exploração agrícola mistamišrusis ūkis - exploração marítimajūrų išteklių naudojimas - exploração dos recursosgamtos išteklių naudojimas - exploração agrícola familiaršeimos ūkis - exploração florestalmiško valda - exploração leiteirapienininkystės ūkis - explosivosprogioji medžiaga - exportaçãoeksportas - exportação de capitaiskapitalo eksportas - expropriaçãoturto nusavinimas - ajuda multilateraldaugiašalė pagalba - expulsãodeportavimas - exterritorialidadeeksteritorialumas - extracção mineiraiškasenų gavyba - extradiçãonusikaltėlių išdavimas - extrema-direitakraštutinė dešinė - extrema-esquerdakraštutinė kairė - Extremo OrienteTolimieji Rytai - facturaçãosąskaitos faktūros pateikimas - ajuda não reembolsávelneatlygintina pagalba - rendimento baixomažos pajamos - falênciabankrotas - fomebadas - regime de exploração agrícolateisinis žemės naudojimo pagrindas - exploração por conta própriaūkininkavimas nuosavame ūkyje - exploração mistamišrusis ūkio valdymas - famíliašeima - família numerosadaugiavaikė šeima - família por afinidadesantuokinė šeima - FAOJungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacija - ajuda privadaprivati pagalba - farinha de cereaisgrūdų miltai - fascismofašizmas - faunagyvūnija - FECOMEPBF - fecundidadevaisingumas - domésticanamų šeimininkė - ajuda regionalregioninė pagalba - mulher migrantemigrantė - FEOGAEuropos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas - FEOGA garantiaEŽŪOGF Garantijų skyrius - FEOGA orientaçãoEŽŪOGF orientavimo skyrius - ferrogeležis - arrendamento ruralnuomojamasis ūkis - exploração agrícola colectivakolektyvinis ūkis - exploração-pilotopavyzdinis ūkis - ferry-boatkeltas - ajuda sanitáriapagalba sveikatos apsaugos srityje - FIABTarptautinė bibliotekų asociacijų ir institucijų federacija - fibra de madeiramedienos plaušai - fibra de vidrostiklo pluoštas - fibra têxtiltekstilės pluoštas - FIDTarptautinė dokumentavimo federacija - FIDATarptautinis žemės ūkio plėtros fondas - Fidji, FijiFidžis - febre aftosanagų ir snukio liga - ajuda sectorialpagalba sektoriams - fioviela - rede de pescažvejybos tinklas - filialpavaldžioji bendrovė - filial comumbendra pavaldžioji bendrovė - financiamentofinansavimas - financiamento a curto prazotrumpalaikis finansavimas - financiamento a longo prazoilgalaikis finansavimas - financiamento a médio prazovidutinės trukmės finansavimas - ajuda socialgerovė - financiamento comunitárioBendrijos finansavimas - financiamento compensatóriokompensacinis finansavimas - financiamento complementarpapildomasis finansavimas - financiamento da ajudapagalbos finansavimas - financiamento industrialpramonės finansavimas - financiamento das exportaçõeseksporto finansavimas - financiamento dos partidospartijos finansavimas - financiamento do orçamentofinansavimas iš biudžeto - financiamento eleitoralrinkimų finansavimas - financiamento nacionalšalies finansavimas - imposto sobre consumos específicosakcizas - finanças internacionaistarptautiniai finansai - finanças locaissavivaldybių finansai - finanças públicasvalstybės finansai - FinlândiaSuomija - FióniaFunen - fiscalidademokesčių sistema - UnicefUNICEF - fissão nuclearbranduolio dalijimasis - Tarptautinė energetikos agentūra - fixação de preçossutartinis kainų nustatymas - fixação de saláriodarbo užmokesčio nustatymas - Província da Flandres OcidentalVakarų Flandrijos provincija - Província da Flandres OrientalRytų Flandrijos provincija - flocos de cereaisgrūdų dribsniai - floraaugalija - floriculturagėlininkystė - transporte por flutuaçãoplukdymas - frota aéreaoro laivynas - AIEATarptautinė atominės energetikos agentūra - frota de pescažvejybos laivynas - frota fluvialvidaus laivynas - frota mercanteprekybos laivynas - flutuação conjunturalciklinis svyravimas - flutuação de preçoskainų svyravimas - flutuação económicaekonomikos svyravimas - flutuação estruturalstruktūrinis svyravimas - flúorfluoras - FMITarptautinis pinigų fondas - AISSTarptautinė socialinės apsaugos asociacija - FNUMPJungtinių Tautų demografinės veiklos fondas - função públicavalstybės tarnyba - funcionário públicovalstybės pareigūnas - funcionário europeuEuropos pareigūnas - fundo costeiropakrančių jūros dugnas - fundo oceânicojūros dugnas - fundaçãofondas - fundos CEEB fondai - AjmanAjman - fundo comumbendrasis fondas - fundo de comércioverslo įvaizdžio vertė - FEDEREuropos regioninės plėtros fondas - fundo de maneioapyvartinis kapitalas - Fundo Monetário EuropeuEuropos pinigų fondas - ferro fundidoketus - perfuraçãogręžyba - perfuração no marjūrų gręžyba - adiamentonukėlimas - florestamiškas - reserva florestalmiško kategorijos - floresta de alto fustebrandusis miškas - mataatžalynas - floresta naturalnatūralus miškas - floresta plantadasodintinis miškas - formalidade aduaneiramuitinės formalumai - formação para a gestãovadovų rengimas - formação de professoresmokytojų rengimas - formação de preçoskainodara - formação em serviçomokymas darbo laiku - formação profissionalprofesinis mokymas - ajustamento monetáriopinigų kurso koregavimas - formulárioblankas - fornokrosnis - fornecedortiekėjas - fornecimento de documentosdokumentų tiekimas - despesas judiciaisteismo išlaidos - despesas de escolaridademokymosi išlaidos - despesas eleitoraisrinkimų išlaidos - despesas geraispridėtinės išlaidos - despesas farmacêuticasvaistų išlaidos - FrançaPrancūzija - DU francesesPrancūzijos užjūrio departamentai - PTU francesesPrancūzijos užjūrio teritorijos - regiões de FrançaPrancūzijos regionai - Franche-ComtéFranche-Comte - franchisingfranšizės paslaugos - franquia aduaneiraneapmuitinimas - fraudesukčiavimas - fraude eleitoralrinkimų klastojimas - ALACLLotynų Amerikos integracijos asociacija - fraude fiscalmokesčių vengimas - FrederiksbergFrederiksberg - FrederiksborgFrederiksborg - frequência escolarmokyklos lankymas - fretevažtos tarifas - Friuli-Venezia-GiuliaFriulis-Venecija-Džulija - FrísiaFryzija - queijosūris - queijo de pasta semidurapusminkštis sūris - queijo de pasta durakietasis sūris - países ALACLLAFTA šalys - queijo de pasta moleminkštasis sūris - queijo curado com fungosmėlynasis sūris - queijo de ovelhaavių sūris - queijo de cabraožkų sūris - queijo de vacakarvių sūris - queijo fundidolydytas sūris - queijo frescošviežias sūris - indústria queijeirasūrinė - fronteirapasienis - frutovaisiai - fruto secoriešutai - fruto com caroçokaulavaisiai - fruto de sementesėklavaisiai - fruto frescošvieži vaisiai - fruto tropicalatogrąžų vaisiai - FujeirahFujairah - fusão de empresasbendrovių susijungimas - fusão nuclearbranduolių sintezė - GabãoGabonas - AlbâniaAlbanija - GalápagosGalapagai - GalizaGalisija - GâmbiaGambija - garantiagarantija - garantia de créditopaskolos garantija - garantia de rendimentogarantuotosios pajamos - garantia do investimentoinvesticijų apsauga - guarda de criançasvaikų globa - álcoolalkoholis - desperdícionatūralieji nuostoliai - GATTGATT - esquerda políticapolitinė kairė - esquerdismoradikalusis kairumas - gásdujos - gás de combustãoišmetamosios dujos - gás naturalgamtinės dujos - gasodutodujotiekis - álcool químicocheminis alkoholis - suspensão de cultivodirbamos žemės nebedirbimas - engenharia civilstatybos inžinerija - vitelatelyčia - geoquímicageochemija - geografía (es) - geografia económicaekonominė geografija - geografia políticapolitinė geografija - geologiageologija - geofísicageofizika - gerontologiagerontologija - gestãovaldymas - gestão contabilísticavaldymo apskaita - gestão de empresasįmonės vadovybė - gestão do espaçoteritorijos tvarkymas - gestão de resíduosatliekų tvarkyba - gestão das pescasžuvininkystės valdymas - gestão dos recursosišteklių valdymas - gestão do materiallogistika - alcoolismoalkoholizmas - administração do pessoalpersonalo valdymas - gestão financeirafinansų valdymas - gestão previsionalvaldymo planavimas - GanaGana - animal de caçamedžiojamieji žvėrys ir paukščiai - GibraltarGibraltaras - geloledas - glucosegliukozė - golfoįlanka - governovyriausybė - governo no exíliovyriausybė tremtyje - governo insurreccionalsukilėlių vyriausybė - gordura alimentarmaistiniai riebalai - gordura industrialpramoniniai riebalai - AlentejoAlentežas - grande empresadidelė įmonė - grande exploração agrícoladidelė žemės valda - Grandes AntilhasDidieji Antilai - cuidados médicos gratuitosnemokama sveikatos priežiūra - GréciaGraikija - Grécia CentralVidurio Graikija - regiões da GréciaGraikijos regionai - GranadaGrenada - grevestreikas - AlgarveAlgarvė - GroenlândiaGrenlandija - GroningenGroningenas - Pacto AndinoAndų grupė - países do Pacto AndinoAndų grupės šalys - grupo de interessesinteresų grupė - grupo de empresasbendrovių grupė - Grupo dos DezDešimties grupė - Acordo ADRADR susitarimas - ArgéliaAlžyras - grupo políticopolitinė grupė - movimento de defesa dos direitos do homemžmogaus teisių judėjimas - associação de compradorespirkėjų susivienijimas - grupo de interesse económicoekonominių interesų grupė - agrupamento de produtoresspecializuotas ūkininkų susivienijimas - grupo étnicotautinė grupė - algadumbliai - grupo linguísticokalbinė grupė - sêmeakruopos - GuadalupeGvadelupa - GuatemalaGvatemala - GelderlandGelderlandas - guerrakaras - guerra civilpilietinis karas - guerra de independêncianepriklausomybės karas - guerra de fronteirapasienio karas - guerra friašaltasis karas - guerra nuclearbranduolinis karas - GuinéGvinėja - Guiné-BissauBisau Gvinėja - Guiné EquatorialPusiaujo Gvinėja - GuianaGajana - Guiana FrancesaPrancūzijos Gviana - habitatgyvenamoji aplinka - meio ruralgyvenamoji kaimo aplinka - meio urbanogyvenamoji miesto aplinka - alimento para gadogyvulių pašaras - hábito alimentarmitybos įpročiai - hábito de comprapirkėjų įpročiai - Província do HainautHeno provincija - HaitiHaitis - halogéneohalogenas - HamburgoHamburg - deficienteneįgalusis - harmonização alfandegáriamuitų suderinimas - alimento industrialpramoninis pašaras - harmonização fiscalmokesčių derinimas - Alta NormandiaAukštutinė Normandija - Burkina FasoBurkina Fasas - HawaiiHavajai - helicópterosraigtasparnis - HesseHessen - alimento para criançasvaikų maistas - hora de Verãovasaros laikas - período de perguntaspaklausimų metas - hora extraordináriaviršvalandžiai - hinduísmoinduizmas - Históriaistorija - histologiahistologija - holdingkontroliuojančioji bendrovė - Holanda MeridionalPietų Olandija - Holanda SetentrionalŠiaurės Olandija - alimento preparadomaisto pusgaminis - homicídionužudymas - homologaçãoatitikties patvirtinimas - HondurasHondūras - Hong KongHonkongas - HungriaVengrija - estabelecimento psiquiátricopsichiatrijos įstaiga - horário de trabalhodarbo grafikas - alimento transformadoperdirbti maisto produktai - horário flexívellankstusis darbo laikas - jardinagemsodininkystė - lúpuloapyniai - óleo animaltaukai - óleo de amendoimžemės riešutų aliejus - azeitealyvuogių aliejus - óleo de peixežuvų taukai - óleo pesadosunkioji alyva - óleo mineralalyva - nutriçãomityba - óleo usadonaudotas tepalas - óleo vegetalaliejus - fábrica de óleosaliejinė - oficial de diligênciasteismo antstolis - humanização do trabalhodarbo humanizavimas - hidrocarbonetoangliavandenilis - hidrogéniovandenilis - hidrogeologiahidrogeologija - alimentação animalgyvūnų mityba - hidrologiahidrologija - higiene alimentarmaisto higiena - saúde e higiene no trabalhoprofesinė sveikata - hipotecanekilnojamojo turto hipoteka - ideologia políticapolitinė ideologija - Acordo AETREuropos kelių transporto susitarimas - alimentação humanažmogaus mityba - inhamedioskorėjos - IIPETarptautinis švietimo planavimo institutas - ilhasala - Île-de-FranceIle-de-France - Ilha de GuamGuamas - Ilhas Anglo-NormandasNormandijos salos - Ilhas CaimãoKaimanų salos - Ilhas CarolinasKarolinų salos - Ilhas do BarlaventoPriešvėjinės salos - Ilhas FaroéFarerai - Ilhas JónicasJonijos salos - Ilhas MarianasMarianos salos - Ilhas do SotaventoPavėjinės salos - Ilhas Turcas e CaicosTurkso ir Caicoso salos - ilhas VirgensVirdžinijos salos - redução da dívidaskolos mažinimas - registo de sociedadebendrovės įregistravimas - imigraçãoimigracija - imunidade parlamentarparlamento nario neliečiamumas - imunologiaimunologija - impacto publicitárioreklamos poveikis - imperialismoimperializmas - implantação de actividadeverslo organizavimo vieta - Alemanha RDVokietijos Demokratinė Respublika - importaçãoimportas - impostomokestis - imposto comunitárioBendrijos mokestis - imposto sobre o rendimento das pessoas singularesfizinių asmenų pajamų mokestis - imposto directotiesioginis mokestis - contribuição predialnuosavybės mokestis - imposto forfetáriovienodo tarifo mokestis - imposto indirectonetiesioginis mokestis - imposto localvietinė rinkliava - imposto nacionalvalstybės mokestis - imposto realrealinis mokestis - imposto sobre o consumovartojimo mokestis - imposto sobre a fortunaturto mokestis - imposto de mais-valiakapitalo pelno mokestis - imposto sucessóriokapitalo pervedimo mokestis - imposto de capitaiskapitalo mokestis - imposto sobre os rendimentospajamų mokestis - imposto sobre os lucrossavisamdos pelno mokestis - imposto sobre o rendimento de capitaisinvesticinių pajamų mokestis - regiões da AlemanhaVokietijos regionai - imposto sobre os rendimentos do trabalhodarbo užmokesčio mokestis - imposto sobre as sociedadesįmonių pelno mokestis - impressão gráficaspausdinimas - imputação contabilísticaapskaitos įrašas - incapacidade para o trabalhonedarbingumas - incêndiogaisras - incompatibilidadenesuderinamumas - Incotermstarptautinės prekybos terminai - ÍndiaIndija - indemnizaçãožalos atlyginimas - liga metálicalydinys - indemnização de segurodraudimo kompensavimas - subsídio de instalaçãoįsikūrimo pašalpa - indemnização por despedimentoišeitinė - subsídio e abono parlamentaresparlamento nario priemoka - independência económicaekonominė nepriklausomybė - independência nacionalšalies nepriklausomybė - independência tecnológicatechnologinė nepriklausomybė - indexação de preçoskainų indeksavimas - indexação salarialdarbo užmokesčio indeksavimas - indexação de documentosdokumentų indeksavimas - indicador de divergêncianuokrypio rodiklis - indicador económicoekonominis rodiklis - indicador socialsocialinis rodiklis - índice de preçoskainų indeksas - IndonésiaIndonezija - industrializaçãoindustrializacija - indústria aeronáuticaaeronautikos pramonė - indústria aeroespacialerdvėlaivių pramonė - coligação eleitoralrinkimų sąjunga - indústria alimentarmaisto pramonė - indústria automóvelvariklinių transporto priemonių pramonė - indústria químicachemijos pramonė - indústria cinematográficakino pramonė - indústria culturalkultūros pramonė - indústria de armamentoginkluotės pramonė - indústria audiovisualgarso ir vaizdo pramonė - indústria da informaçãoinformacijos priemonių pramonė - indústria do calçadoavalynės pramonė - abono complementarpapildomoji pašalpa - indústria da comunicaçãoryšių pramonė - indústria de máquinas-ferramentasstaklių gamybos pramonė - indústria pesqueiražvejybos pramonė - indústria dos restaurantes e similaresmaitinimo organizavimo verslas - indústria de carnemėsos perdirbimo pramonė - indústria da celulose e do papelceliuliozės ir popieriaus pramonė - indústria de pontapažangiosios technologijos pramonė - indústria transformadoraperdirbamoji pramonė - indústria de bebidasgėrimų pramonė - acordo-quadropamatinis susitarimas - subsídio de estudosstipendija mokymuisi - indústria de corantesdažiklių pramonė - indústria de adubostrąšų pramonė - indústria de plásticosplastikų pramonė - indústria de serviçospaslaugų pramonė - indústria das telecomunicaçõestelekomunikacijų pramonė - indústria da madeiramedienos pramonė - indústria da borrachagumos pramonė - indústria do couroodos pramonė - subsídio por mortelaidotuvių pašalpa - indústria do friošaldymo įrenginių pramonė - indústria de brinquedosžaislų pramonė - indústria do livroknygų leidyba ir prekyba - indústria do mobiliáriobaldų pramonė - indústria do açúcarcukraus pramonė - indústria do tabacotabako pramonė - indústria vidreirastiklo pramonė - indústria do vestuárioaprangos pramonė - indústria do vácuovakuuminė pramonė - subsídio de maternidademotinystės pašalpa - indústria electrónicaelektronikos pramonė - indústria electrotécnicaelektrotechnikos pramonė - indústria para exportaçãoeksporto pramonė - indústria relojoeiralaikrodžių pramonė - indústria hoteleiraviešbučių verslas - indústria informáticainformacijos technologijų pramonė - indústria de lacticíniospieno pramonė - indústria ligeiralengvoji pramonė - indústria pesadasunkioji pramonė - afectação de recursosišteklių paskirstymas - indústria mecânicamašinų gamyba - indústria mineirakasybos pramonė - indústria nuclearbranduolinė energetika - indústria ópticaoptikos pramonė - indústria petrolíferanaftos pramonė - indústria farmacêuticavaistų pramonė - indústria fotográficafotografijos pramonė - indústria siderúrgicajuodoji metalurgija - indústria têxtiltekstilės pramonė - alfabetizaçãoneraštingumo likvidavimas - desigualdade socialsocialinė nelygybė - inflaçãoinfliacija - informaçãoinformacija - informação comercialprekybos informacija - informação dos trabalhadoresdarbuotojų informavimas - informação do consumidorinformacija vartotojui - informáticakompiuterių sistemos - informática de gestãoverslo duomenų apdorojimas - informática documentalinformacijos laikymas ir paieška - informática industrialpramonės duomenų apdorojimas - AlsáciaElzasas - informática médicamedicinos duomenų apdorojimas - infracçãonusikalstama veikla - infra-estrutura do transportetransporto infrastruktūra - infra-estrutura industrialpramonės infrastruktūra - engenheiroinžinierius - ingerênciakišimasis - alternância políticapolitinė kaita - iniciativa legislativaįstatymų leidybos iniciatyva - inovaçãonaujovė - inundaçãopotvynis - insubmissãosavavališkas pasitraukimas iš karinės tarnybos - inspecção de alimentosmaisto tikrinimas - inspecção do trabalhodarbo inspekcija - inspecção escolarmokyklų inspektavimas - inspecção veterináriaveterinarinė priežiūra - alumínioaliuminis - instalação portuáriauostų įranga - instância de controlopriežiūros institucija - Instituto Sindical EuropeuEuropos profesinių sąjungų institutas - instituição ACP-CEEAfrikos, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno šalių ir EB institucija - instituição comunitáriaES institucija - instituição financeirafinansų įstaiga - instituição políticapolitinė institucija - instituição religiosareliginė institucija - instituição especializada da ONUJT specializuotoji institucija - melhoria do habitatbūsto sąlygų gerinimas - instrução judicialteisminis nagrinėjimas - instrumento musicalmuzikos instrumentas - instrumento financeirofinansinė priemonė - instrumento financeiro comunitárioBendrijos finansinė priemonė - INTALLotynų Amerikos integracijos institutas - integração de migrantesmigrantų integracija - integração económicaekonominė integracija - integração europeiaEuropos integracija - melhoria da produçãogamybos gerinimas - integração monetáriapinigų integracija - integração políticapolitinė integracija - integração regionalregionų integracija - integração socialsocialinė integracija - intelectualinteligentas - intenção de votobalsavimo motyvai - interdependência económicaekonominė savitarpio priklausomybė - interdição profissionaldraudimas dirbti valstybės sektoriuje - acordo CEEB susitarimas - melhoramento de plantasaugalų selekcija - juropalūkanos - intermediário comercialprekybos tarpininkas - Internacional OperáriaDarbininkų internacionalas - Internacional SocialistaSocialistų internacionalas - internamento psiquiátricouždarymas psichiatrinėje ligoninėje - interpelação parlamentarparlamentinė interpeliacija - interpretaçãovertimas žodžiu - melhoramento do solodirvožemio gerinimas - interpretação do direitoįstatymo aiškinimas - intervenção financeirafinansinis kišimasis - intervenção no mercadokišimasis į rinką - invençãoišradimas - investimentoinvesticija - investimento no estrangeiroinvestavimas užsienyje - investimento comunitárioBendrijos investicija - investimento directotiesioginė investicija - investimento estrangeiroužsienio investicija - investimento industrialinvesticija į pramonę - investimento internacionaltarptautinė investicija - investimento privadoprivačioji investicija - investimento públicovalstybės investavimas - investimento regionalregioninis investavimas - inviolabilidade do domicíliobūsto neliečiamumo pažeidimas - iodojodas - IraqueIrakas - IrãoIranas - Irian JayaIrian Jaya - organização do tempo de trabalhodarbo laiko suderinimas - IrlandaAirija - Irlanda do NorteŠiaurės Airija - regiões da IrlandaAirijos regionai - IINUJungtinių Tautų socialinės plėtros tyrimų institutas - islamismoislamas - IslândiaIslandija - ISOISO - isoglucoseizogliukozė - isolanteizoliacinė medžiaga - ordenamento florestalmiškų ūkio plėtra - isolamento de edifíciospastatų izoliacija - isolamento acústicogarso izoliacija - isolamento térmicošiluminė izoliacija - isolacionismoizoliacionizmas - IsraelIzraelis - ItáliaItalija - regiões de ItáliaItalijos regionai - terra em pousiopūdymas - JamaicaJamaika - ordenamento hídricohidrotechniniai statiniai - JapãoJaponija - horta familiardaržas - JavaJava - jogo de azarazartiniai lošimai - jovemjaunuolis - jovem trabalhadorjaunas darbuotojas - jogos olímpicosolimpinės žaidynės - Joint European TorusJungtinis Europos toras - JordâniaJordanija - jornal oficialoficialusis žurnalas - ordenamento hidroagrícolavandens ūkis žemdirbystėje - jornada contínuaištisinė darbo diena - judaísmojudaizmas - juizteisėjas - julgamentoteismo nutarimas - jurisdição administrativaadministracinis teismas - jurisdição civilcivilinis teismas - jurisdição de excepçãospecialiosios teisenos teismas - desenvolvimento ruralkaimiškųjų vietovių vystymas - jurisdição comumbendrosios teisenos teismas - jurisdição militarkaro teismas - jurisdição penalbaudžiamųjų bylų teismas - jurisdição de menoresnepilnamečių teismas - jurisdição socialsocialinis teismas - jurisdição superioraukštesnysis teismas - multabauda - jurisprudênciateismų praktika - jurisprudência CEEB teismų teisė - sumo de frutavaisių sultys - sumo de legumedaržovių sultys - jutadžiutas - CambojaKambodža - sumaúmakapokmedis - QuéniaKenija - emendaįstatymo pataisa - KiribatiKiribatis - KoweitKuveitas - ReuniãoReunion - certificado de qualidadekokybės ženklas - lactoselaktozė - vilna - leitepienas - leite-bebidageriamasis pienas - acordo comercialprekybos susitarimas - leite concentradokondensuotas pienas - leite cruneperdirbtas pienas - leite desnatadonugriebtas pienas - leite em pópieno milteliai - leite gordonenugriebtas pienas - leite fermentadofermentuotas pienas - leite homogeneizadohomogenizuotas pienas - leite pasteurizadopasterizuotas pienas - leite esterilizadosterilizuotas pienas - correcção do solodirvos tręšimas - lançamento de um produtonaujo produkto reklamavimas - Estado federadofederacijos valstybė - linguagemkalba - língua estrangeiraužsienio kalba - língua maternagimtoji kalba - Languedoc-RoussillonLanguedoc-Roussillon - LaosLaosas - coelhotriušis - LácioLacijus - AméricaAmerika - legalidadeatitiktis įstatymams - legislaçãoteisėkūra - legislação alimentarmaisto produktus reglamentuojantys įstatymai - legislação antidumpingantidempingo įstatymai - legislação antitrustantimonopoliniai įstatymai - autorização legislativaatstovaujamoji įstatymų leidyba - legislação farmacêuticafarmacinės veiklos įstatymai - legislação fitossanitáriaaugalų apsaugos įstatymai - legislação sanitáriasveikatos sistemos įstatymai - legislação escolarmokyklų įstatymai - legislação veterináriaveterinarijos įstatymai - legislaturaparlamento kadencija - legítima defesabūtinoji gintis - legitimidadeteisėtumas - legumedaržovė - legume de bolbosvogūninės daržovės - legume de folhalapinės daržovės - legume de frutovaisinės daržovės - América CentralCentrinė Amerika - legume de raizšakniavaisinės daržovės - legume frescošviežios daržovės - leguminosaankštinės daržovės - LeinsterLensteris - LesotoLesotas - leucose animalgyvulių leukozė - LíbanoLibanas - liberalismoliberalizmas - América do NorteŠiaurės Amerika - liberalização do comércioprekybos liberalizavimas - LibériaLiberija - liberdade de associaçãosusivienijimų laisvė - liberdade de expressãožodžio laisvė - liberdade de opiniãonuomonės laisvė - liberdade da informaçãoinformacijos laisvė - liberdade de imprensaspaudos laisvė - liberdade de navegaçãolaivybos laisvė - América do SulPietų Amerika - liberdade de reuniãosusirinkimų laisvė - liberdade de comércioprekybos laisvė - liberdade religiosareliginių įsitikinimų laisvė - livrariaknygynas - livre circulação de capitaislaisvas kapitalo judėjimas - livre circulação de mercadoriaslaisva prekių apyvarta - América LatinaLotynų Amerika - livre circulação de pessoaslaisvas asmenų judėjimas - livre circulação de trabalhadoreslaisvas darbuotojų judėjimas - livre-concorrêncialaisvoji konkurencija - liberdade de dispor de si mesmoapsisprendimo teisė - livre-práticalaisvasis judėjimas - livre prestação de serviçospaslaugų teikimo laisvė - LíbiaLibija - licença de patentepatento licencija - licença comercialprekybos licencija - licença de exportaçãoeksporto licencija - amiantoasbestas - licença de importaçãoimporto licencija - licença de transportetransporto licencija - despedimentoatleidimas - despedimento colectivokolektyvinis atleidimas iš darbo - despedimento por motivos económicosatleidimas dėl darbo vietų mažinimo - Liechtenstein, ListenstaineLichtenšteinas - cortiçakamštiena - província de LiègeLježo provincija - local de pescažvejybos rajonas - local de trabalhodarbo vieta - amidokrakmolas - linha de transportetransporto keliai - ligniterusvosios anglys - Liga ÁrabeArabų lyga - países da Liga ÁrabeArabų lygos šalys - LigúriaLigūrija - LimburgoLimburgas - Província do LimburgoLimburgo provincija - limitação de comercializaçãoprekybos apribojimas - acordo de associaçãoasociacijos susitarimas - Amnistia InternacionalTarptautinė amnestija - refrigerantegazuotas gėrimas - LimousinLimousin - linholinai - linho oleaginosoaliejiniai linai - lingoteluitas - linguísticakalbotyra - licorlikeris - liquidação de sociedade comerciallikvidavimas - amortizaçãoskolos mažėjimas - liquidação dos benslikvidavimo administravimas - liquidação das despesasišlaidų pagrindimas - liquidez monetáriapinigų rinkos likvidumas - liquidez internacionaltarptautinis likvidumas - lista fechadapartijos sąrašas - caderno eleitoralrinkėjų sąrašas - literaturaliteratūra - documentação cinzentapilkoji literatūra - amortização da dívidavalstybės skolos padengimas - litoralpajūris - entregapristatymas - localização das fontes de energiaenergijos šaltinio vieta - localização da produçãogamybos vieta - arrendamentoilgalaikė nekilnojamojo turto nuoma - leasingišsimokėtinis pirkimas - lockoutlokautas - habitaçãoaprūpinimas būstu - analfabetismoneraštingumas - habitação colectivadaugiaaukštis namas - habitação individualvienbutis namas - habitação insalubrebūstas be patogumų - habitação socialsocialinis būstas - softwareprograminė įranga - leiįstatymas - lei das finançasfinansų įstatymas - lei-quadroįstatymo metmenys - tempos livreslaisvalaikis - LombardiaLombardija - LorenaLotaringija - renda regulamentadanedidelis nuomos mokestis - lubrificantetepalai - ludotecažaisloteka - prevenção de incêndiospriešgaisrinė apsauga - luta contra a poluiçãokova su tarša - combate ao crimekova su nusikalstamumu - luta contra o desperdíciokova su neūkiškumu - luta de classesklasių kova - análise de custos-benefíciossąnaudų ir naudos analizė - Liuksemburgas - Província do LuxemburgoLiuksemburgo provincija - luzernaliucernos - liofilizaçãosublimacinis džiovinimas - MacauMacao - máquinamašinos - maquinaria agrícolažemės ūkio technika - máquina de escritórioraštinės įranga - análise de custo-eficáciasąnaudų efektyvumo analizė - máquina de colheitaderliaus nuėmimo mašina - máquina hidráulicahidraulinė mašina - máquina-ferramentastaklės - máquina pneumáticapneumatinė mašina - máquina têxtiltekstilės mašina - MacherequeMašrekas - macroeconomiamakroekonomika - MadagáscarMadagaskaras - MadeiraMadeira - análise de entradas-saídassąnaudų ir produkcijos analizė - grande superfíciedidelė universalinė parduotuvė - armazém de revendaparduotuvė su kainų nuolaida - MagrebeMagribas - magistradožemesniojo teismo teisėjas - magnésiomagnis - mão-de-obradarbo jėga - mão-de-obra agrícolažemės ūkio darbo jėga - mão-de-obra familiaršeimos darbuotojas - mão-de-obra femininadarbuotoja - análise da águavandens analizė - manutenção do empregodarbo vietos išsaugojimas - manutenção da paztaikos palaikymas - cereal, milho, trigojavai, kukurūzai - editoraleidykla - maioria absolutaabsoliučioji dauguma - maioridadepilnametystė - maioria de votobalsų dauguma - maioria políticapolitinė dauguma - maioria qualificadakvalifikuotoji dauguma - maioria silenciosatylioji dauguma - análise da informaçãoinformacijos analizė - maioria relativapaprastoji dauguma - doençaliga - doença animalgyvūnų liga - doença das vias respiratóriaskvėpavimo takų liga - doença do coraçãoširdies ir kraujagyslių liga - doença endémicaendemija - doença infecciosaužkrečiamoji liga - doença mentalpsichikos liga - doença profissionalprofesinė liga - doença tropicalatogrąžų liga - doença vegetalaugalų ligos - descontentamento da juventudejaunimo abejingumas - península da Malásiapusiasalinė Malaizija - MalawiMalavis - MalásiaMalaizija - MaldivasMaldyvai - MaliMalis - malnutriçãonetaisyklinga mityba - Ilhas FalklandFolklendo salos - maltesalyklas - análise demográficademografinė analizė - MaltaMalta - mamífero marinhojūrų žinduolis - Canal da ManchaLamanšo sąsiauris - mandatoįgaliojimas - mandato electivorenkamosios pareigos - manganésiomanganas - manifestação culturalkultūrinis renginys - mandiocamanijokai - análise de balançosbalanso analizė - serventenekvalifikuotas darbininkas - manual escolarmokyklinis vadovėlis - maoísmomaoizmas - mercadorinka - mercado a prazosandorių ateičiai rinka - mercado agrícolažemės ūkio rinka - mercado agrícola comunitárioBendrijos žemės ūkio rinka - mercado a pronto pagamentoneatidėliotinų atsiskaitymų rinka - análise de custossąnaudų analizė - mercado comumbendra rinka - Mercado Comum ÁrabeArabų bendroji rinka - países do Mercado Comum ÁrabeArabų bendrosios rinkos šalys - mercado comunitárioBendrijos rinka - contrato de fornecimentosviešojo tiekimo sutartis - ajuste directotiesioginė sutartis - contrato de obrasdarbų sutartis - mercado cambialužsienio valiutų rinka - análise económicaekonominė analizė - mercado de produtos de baseprekių rinka - mercado do trabalhodarbo rinka - mercado externoužsienio rinka - mercado financeirofinansų rinka - mercado fundiáriožemės sklypų rinka - mercado internovidaus rinka - mercado internacionaltarptautinė rinka - mercado livreatviroji rinka - mercado monetáriopinigų rinka - contrato públicoviešoji sutartis - análise financeirafinansinė analizė - mercado regulamentadooficialioji rinka - MarcheMarches - margarinamargarinas - margem comercialapyvartinis pelnas - margem de flutuaçãopinigų kurso svyravimo ribos - exclusão socialsocialinis nuošalėjimas - casamentosantuoka - MarrocosMarokas - análise socialsocialinė analizė - marcaprekių ženklas - MartinicaMartinika - marxismomarksizmas - massa orçamentalbiudžeto apimtis - massa monetáriapinigų pasiūla - materiais de construçãostatybinė medžiaga - materiais refractárioskaitrai atsparios medžiagos - material de iluminaçãoapšvietimo įranga - anarquismoanarchizmas - equipamento de construçãostatybos įranga - equipamento de perfuraçãogręžimo įranga - equipamento de elevaçãokėlimo įranga - material eléctricoelektros įranga - material mecânicomechaninė įranga - matemáticamatematika - gordura do leitepieno riebalai - matéria plásticaplastikai - ASEANPietryčių Azijos valstybių asociacija - matéria-primažaliava - matéria radioactivaradioaktyviosios medžiagos - MauríciaMauricijus - MauritâniaMauritanija - MayotteMayotte - países MCACCABR šalys - mecânica de precisãotikslioji mechanika - mecânica geralbendroji mašinų gamyba - países ASEANASEAN šalys - mecanizaçãomechanizavimas - mecanização agrícolažemės ūkio mechanizavimas - mecanismo de intervenção monetáriavaliutų kurso mechanizmas - mecanismo de apoioparamos mechanizmas - medicinamedicina - medicina do trabalhodarbo medicina - prevenção das doençaspasauga nuo ligų - medicina escolarmokyklinė medicina - medicina veterináriaveterinarija - abate de animaisskerdimas - Acordo de Bretton WoodsBretton Woods susitarimas - anatomiaanatomija - Provedor de Justiçatarpininkas - megapólismilijoninis miestas - MelanésiaMelanezija - melaçomelasa - agregado familiarnamų ūkis - agregado familiar agrícolaūkininko šeimyna - mensalidademėnesinis atlyginimas - marcenariastaliaus dirbtuvė - marcenaria metálicametalo dirbinys - antigo combatentekaro veteranas - marjūra - Mar BálticoBaltijos jūra - Mar da IrlandaAirijos jūra - AndaluziaAndalūzija - AndorraAndora - Mar da NoruegaNorvegijos jūra - Mar do NorteŠiaurės jūra - anidridoanhidridas - Mar MediterrâneoViduržemio jūra - mercúriogyvsidabris - medida de efeito equivalentelygiaverčio poveikio priemonė - metalmetalai - metal ferrosojuodasis metalas - metal pesadosunkusis metalas - metal não ferrosospalvotasis metalas - metal preciosobrangusis metalas - metalóidenemetalas - animal para abateskerstiniai gyvuliai - metalurgia dos pósmiltelių metalurgija - parceria agrícolapusininkystė - trigo e centeiokviečių ir rugių mišinys - meteorologiameteorologija - metanolmetanolis - método de investigaçãotyrimo metodas - método estatísticostatistinis metodas - metrologiametrologija - capital, metrópoledidžiausias miestas, metropolis, pagrindinis regiono miestas, sostinė - animal de criaçãoūkio gyvuliai - MéxicoMeksika - MezzogiornoES Viduržemio jūros šalys - microeconomiamikroekonomika - microformamikroforma - MicronésiaMikronezija - Sud-PyrénéesPietų Pirėnai - East MidlandsRytų Midlandsas - West MidlandsVakarų Midlandsas - melmedus - animal de tracçãodarbiniai gyvuliai - migraçãomigracija - migração alternantevažinėjimas į darbą - migração de regressogrįžtamoji migracija - migração familiaršeimos migracija - migração forçadapriverstinė migracija - migração fronteiriçapasienio migracija - migração ilegalneteisėta migracija - migração internavidinis migravimas - migração interurbanatarpmiestinis migravimas - acordo de compensaçãotarpuskaitos susitarimas - animal domésticonaminis gyvūnas - migração intra-urbanamigravimas mieste - migração comunitáriamigracija Bendrijoje - migração profissionalprofesinis migravimas - migração ruralkaimiškasis migravimas - migração rural urbanamigracija iš kaimo į miestą - migração sazonalsezoninė migracija - ambiente de trabalhodarbo aplinka - meio escolarmokyklos aplinka - militante políticopartijos aktyvistas - animal reprodutorveislinis gyvulys - militarização do espaçokosmoso militarizavimas - militarismomilitarizmas - milho-painçosoros - minério de ferrogeležies rūda - minério não ferrosospalvotųjų metalų rūda - minério não metáliconemetalų iškasenos - mineralogiamineralogija - gado vivogyvas gyvūnas - ministério públicovalstybinė prokuratūra - ministroministras - menoridadekūdikystė - minoria nacionaltautinė mažuma - minoria sexualseksualinė mažuma - indústria de moagem, moenda, moinhomalūnas - míssilraketa - mobiliário metálicometaliniai baldai - mobilidade da mão-de-obradarbo jėgos judumas - mobilidade fundiáriažemės nuosavybės mobilumas - mobilidade geográficageografinis gyventojų judumas - mobilidade residencialgyvenamosios vietos keitimas - mobilidade escolarstudentų mobilumas - mobilidade socialsocialinis judumas - modo de financiamentofinansavimo metodas - modo de escrutíniobalsavimo būdas - modo de transportetransporto rūšis - modelo económicoekonominis modelis - modernização da empresabendrovės modernizavimas - modernização industrialpramonės modernizavimas - modernização da exploração agrícolaūkio modernizavimas - alteração orçamentalbiudžeto pataisa - MoliseMolise - moluscomoliuskas - anuáriometknygė - MolucasMolukų salos - molibdéniomolibdenas - MónacoMonakas - monarquia parlamentarkonstitucinė monarchija - mundialismomondializmas - MongóliaMongolija - moedapinigai - moeda de reservaatsarginė valiuta - moeda electrónicaelektroninis pinigų pervedimas - moeda fiduciáriapopieriniai pinigai - moeda internacionaltarptautinė valiuta - moeda nacionalšalies pinigai - moeda bancáriaindėlių pinigai - assembleia unicamaralvienerių rūmų parlamentas - monocraciamonokratija - monografiamonografija - monopóliomonopolija - monopólio de comprapirkimo monopolija - monopólio de Estadovalstybės monopolija - monopólio de importaçãoimporto monopolija - AntárctidaAntarktida - monopólio da informaçãoinformacijos monopolis - monopólio fiscalmokesčių monopolija - MonserratMontserrat - montanhakalnas - montante compensatório monetáriokompensuojamoji pinigų suma - éticaetika - moralidade públicaviešoji dorovė - mortalidademirtingumas - mortalidade infantilkūdikių mirtingumas - mortalidade profissionalprofesinis mirtingumas - motorvariklis - moção de censurasiūlymas pareikšti nepasitikėjimą - motivação do consumidorvartotojo motyvacija - antibióticoantibiotikas - motivação políticapolitinė motyvacija - movimento autonomistajudėjimas dėl autonomijos - movimento contra o racismoantirasistinis judėjimas - movimento de opiniãoviešosios nuomonės tendencijos - movimento de capitaiskapitalo judėjimas - movimento de mulheresmoterų judėjimas - movimento de jovensjaunimo judėjimas - movimento de libertação nacionalšalies išsivadavimo judėjimas - acordo de complementaridadepapildomasis susitarimas - movimento ecologistaekologinis judėjimas - movimento europeuEuropos judėjimas - movimento operáriodarbininkų judėjimas - movimento campesinoūkininkų judėjimas - movimento socialasociacijų kūrimo judėjimas - meios de comunicaçãoryšių priemonės - meios de comunicação de massasžiniasklaida - meios de produção agrícolažemės ūkio gamybos priemonės - meio de transportetransporto priemonės - média empresavidutinė įmonė - média exploração agrícolavidutinė valda - MoçambiqueMozambikas - multilinguismodaugiakalbystė - multipartidarismodaugiapartinė sistema - MunsterMansteris - museumuziejus - músicamuzika - Antilhas InglesasBritanijos Vest Indija - cultura de cogumelosgrybų auginimas - NAFOŠiaurės Vakarų Atlanto žvejybos organizacija - NamíbiaNamibija - província de NamurNamiūro provincija - natalidadegimstamumas - nacional-socialismonacionalsocializmas - nacionalizaçãonacionalizacija - Antilhas FrancesasPrancūzijos Vest Indija - nacionalismonacionalizmas - nacionalidadepilietybė - nacionalidade de pessoa colectivajuridinių asmenų nacionalinė priklausomybė - naturalizaçãonatūralizacija - NauruNauru - NavarraNavara - tráfego aéreooro eismas - navegação fluvialvidaus laivyba - navegação marítimajūrų laivyba - Antilhas HolandesasNyderlandų Antilai - navio de cargakrovininis laivas - navio porta-barcaçasbaržų vilkikas - negociantedidmenų prekybininkas - negociação colectivakolektyvinės sutarties sudarymo derybos - Tóquio RoundTokijo derybų ratas - Dillon RoundDilono derybų ratas - Kennedy RoundKenedžio derybų ratas - negociação pautalderybos dėl muitų tarifų - anti-semitismoantisemitizmas - NepalNepalas - neutralidadeneutralitetas - NICnaujoji Bendrijos priemonė - NicaráguaNikaragva - níquelnikelis - NígerNigeris - nível de ensinomokymo lygmuo - nível de poluiçãotaršos laipsnis - província de AntuérpiaAntverpeno provincija - nível de vidagyvenimo lygis - nível sonorotriukšmo lygis - coconotekokoso riešutai - nomadismoklajokliškas gyvenimas - nomenclaturanomenklatūra - nomenclatura orçamentalbiudžeto klasifikacija - nomenclatura dos produtos agrícolasžemės ūkio produktų sąrašas - nomenclatura pautalmuitų tarifų nomenklatūra - ANZUSANZUS - não-alinhamentoneprisijungimas - não-inscritonepriklausomas narys - não-violêncianesmurtiniai veiksmai - Jutlândia do NorteŠiaurės Jutlandija - Nord-Pas-de-CalaisŠiaurė-Pa de Kalė - normalizaçãostandartizacija - normastandartas - norma alimentarmaisto standartas - países ANZUSANZUS šalys - norma biológicabiologinis standartas - norma de comercializaçãorinkodaros standartas - norma sobre o trabalhodarbo standartas - norma socialsocialinė norma - notárionotaras - apartheidapartheidas - nova ordem económicanaujoji ekonominė tvarka - Nova CaledóniaNaujoji Kaledonija - Nova ZelândiaNaujoji Zelandija - nocividadekenksmingasis veiksnys - anulação de um acto eleitoralrinkimų negaliojimas - nupcialidadesantuokų koeficientas - OIACTarptautinė civilinės aviacijos organizacija - OAPAzijos produktyvumo organizacija - acordo de cooperaçãobendradarbiavimo susitarimas - apátridaasmuo be pilietybės - objecção de consciênciakarinės prievolės atsisakymas - obrigação financeiraobligacija - obrigação alimentarišlaikymo prievolė - obrigação de não-concorrêncianekonkuravimo straipsnis - obstáculo ao desenvolvimentoplėtros kliūtis - OCAMAfrikos ir Mauricijaus bendroji organizacija - países OCAMCentrinės Afrikos ir Malagatijos bendrijos šalys - aperitivoaperityvas - OCDEEkonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija - países OCDEEBPO šalys - oceanovandenynas - Oceano AntárcticoAntarkties vandenynas - Oceano ÁrcticoArkties vandenynas - Oceano AtlânticoAtlanto vandenynas - Oceano ÍndicoIndijos vandenynas - Oceano PacíficoRamusis vandenynas - OceâniaOkeanija - oceanografiaokeanografija - apiculturabitininkystė - ODECACentrinės Amerikos valstybių organizacija - países ODECACentrinės Amerikos valstybių organizacijos šalys - OEAAmerikos valstybių organizacija - países OEAAVO šalys - Leste de StorebæltDidžiojo Belto Rytai - ovokiaušinis - obra de artemeno kūrinys - SEPEuropos patentų biuras - funcionário de justiçapareigūnas teisininkas - aparelho de gravaçãoįrašymo įranga - oferta de empregolaisva darbo vieta - oferta energéticaturima energija - oferta e procurapasiūla ir paklausa - oferta pública de aquisiçãosiūlymas pirkti kontrolinį paketą - OITTarptautinė darbo organizacija - oleiculturaalyvmedžių auginimas - oleodutonaftotiekis - oligoelementomikroelementas - oligopóliooligopolija - oligopsóniooligopsonija - azeitonaalyvos - OLPPalestinos išsivadavimo organizacija - OmãOmanas - ÚmbriaUmbrija - Provedor de Justiça EuropeuEB įgaliotinis - OMITarptautinė jūrų organizacija - OMMPasaulinė meteorologijos organizacija - OMPIPasaulinė intelektinės nuosavybės organizacija - OMSPasaulinė sveikatos organizacija - ONUDIJungtinių Tautų pramonės plėtros organizacija - OPAEPOAPEC - OPEPOPEC - países OPEPNaftą eksportuojančių šalių organizacijos šalys - actividade bancáriabankininkystė - operação na bolsavertybinių popierių biržos sandoris - operação cambialpinigų keitimas - opinião públicaviešoji nuomonė - SPOCEESOLB - opositor de opiniãoopozicija - oposição políticapolitinė opozicija - ouroauksas - computadorkompiuteris - portariapotvarkis - aparelho de mediçãomatavimo įrenginys - ordem do diadarbotvarkė - ordem profissionalprofesinė draugija - ordem públicaviešoji tvarka - órgão comunitárioBendrijos organas - organigramaorganizacinė schema - organização administrativaadministracinės struktūros - organização africanaAfrikos organizacija - organização afro-asiáticaAfrikos ir Azijos organizacijos - aparelho de precisãotikslusis prietaisas - organização americanaAmerikos organizacija - organização árabearabų organizacija - organização asiáticaAzijos organizacija - organização comum de mercadobendrasis rinkos organizavimas - organização culturalkultūros organizacija - organização do ensinomokymo organizavimas - aparelho de rádioradijo įranga - organização da produçãogamybos organizavimas - organização profissionalprofesijų organizacinė struktūra - Organização das Nações UnidasJungtinių Tautų Organizacija - organização dos partidospartijos organizavimas - organização dos transportestransporto organizavimas - organização do mercadorinkos organizavimas - Pacto de VarsóviaVaršuvos pakto organizacija - organização do trabalhodarbo organizavimas - aparelho de televisãotelevizijos įrenginys - organização eleitoralrinkimų rengimas - organização europeiaEuropos organizacija - organização intergovernamentaltarpvyriausybinė organizacija - organização internacionaltarptautinė organizacija - organização latino-americanaLotynų Amerikos organizacija - organização não governamentalnevyriausybinė organizacija - aparelho electrónicoelektroninis įtaisas - cevadamiežiai - orientação agrícolažemės ūkio orientavimas - orientação profissionalprofesinis orientavimas - orientação escolarmokyklinis orientavimas - órfãonašlaitis - EurostatEuropos Bendrijų Statistikos biuras - NATONATO - países NATONATO šalys - OTASEPietryčių Azijos sutarties organizacija - União AfricanaAfrikos Sąjunga - UgandaUganda - utensílio agrícolažemės ūkio padargai - ferramenta domésticarankinis įrankis - obras de engenharia civilkonstrukcija - operáriodarbininkas - operário qualificadokvalifikuotas darbininkas - operário especializadopusiau kvalifikuotas darbininkas - OverijsselOverijssel - ovinoavis - produto à base de ovokiaušinių produktas - óxidooksidas - oxigéniodeguonis - ozonoozonas - pagamentoįmoka - pagamento adiantadoišankstinė įmoka - concurso públicoparaiškų konkurso paskelbimas - pagamento internacionaltarptautinis mokėjimas - pagamento intracomunitárioBendrijos vidaus mokėjimas - pãoduona - PaquistãoPakistanas - lista compostamišrusis balsavimas - PanamáPanama - cabaz de moedasvaliutų krepšelis - panificaçãoduonos kepimas - aplicabilidade directatiesioginis taikymas - papel - Papua-Nova GuinéPapua Naujoji Gvinėja - parafiscalidadetariamasis iždo mokestis - ParaguaiParagvajus - parasitologiaparazitologija - parque automóvelautomobilių parkas - parque ferroviárioriedmenys - parque nacionalnacionalinis parkas - aplicação da leiįstatymų taikymas - parcelasklypas - pais solteirosvienišas tėvas - paisgiminystė - paridade cambialvaliutų lygiavertiškumas - paridade do poder de compraperkamosios galios lygiavertiškumas - assembleiaparlamentas - Parlamento EuropeuEuropos Parlamentas - assembleia nacionalšalies parlamentas - assembleia regionalregioninis parlamentas - parlamentarparlamento narys - aplicação do direito comunitárionacionalinis Bendrijos teisės įgyvendinimas - parlamentar europeuEuropos Parlamento narys - divisão da propriedadeturto padalijimas - partido comunistakomunistų partija - partido conservadorkonservatorių partija - partido democráticodemokratų partija - partido democrata-cristãokrikščionių demokratų partija - partido ecologistaekologinė partija - partido europeueuropinė partija - utilização de energia solarsaulės energijos panaudojimas - partido liberalliberalų partija - partido políticopolitinė partija - partido republicanorespublikonų partija - partido social-democratasocialdemokratų partija - partido socialistasocialistų partija - partido trabalhistadarbo partija - regime de partido únicovienpartinė sistema - participaçãoakcijų paketas - participação das mulheresmoterų socialinis veiklumas - participação dos trabalhadoresdarbuotojų dalyvavimas - avaliação do pessoaldarbuotojų įvertinimas - participação eleitoraldalyvavimas rinkimuose - participação políticapolitinis aktyvumas - participação socialsocialinis veiklumas - passaportepasas - passaporte europeuEuropos pasas - pasteurizaçãopasterizavimas - massa alimentíciamakaronų gaminys - acordo de comércio livrelaisvosios prekybos susitarimas - aprendizpameistrys - indústria pasteleirakonditerija - património culturalkultūros paveldas - organização patronaldarbdavių organizacija - empobrecimentonuskurdinimas - pobrezaskurdas - pavilhão de naviolaivo vėliava - pavilhão de conveniênciapatogios šalies vėliava - aprendizagem profissionalpameistrystė - país associadoasocijuota šalis - Países BaixosNyderlandai - PTU dos Países BaixosNyderlandų užjūrio šalys ir teritorijos - regiões dos Países BaixosNyderlandų regionai - País BascoBaskija - País de GalesVelsas - países de LesteRytų bloko šalys - abastecimentotiekimas - Pays de la LoireLuaros regionas - país dadorpagalbą teikianti šalis - país em desenvolvimentobesivystančios šalys - países e territórios ultramarinosužjūrio kraštai ir teritorijos - país industrializadopramoninė šalis - Estado-membrošalis narė - país menos desenvolvidomažiau išsivysčiusi šalis - país terceirotrečioji šalis - portagemkelio rinkliava - pele de animalgyvūno oda - abastecimento de armasapsirūpinimas ginklais - pesca costeirapakrančių žvejyba - pesca de água docegėlųjų vandenų žvejyba - pesca de alto margiluminė žvejyba - pesca industrialpramoninė žvejyba - pesca marítimajūrų žvejyba - pescado rejeitadoišmestos atgal į jūrą žuvys - pesca tradicionalįprastinė žvejyba - pescadoržvejys - aprovisionamento energéticoenergijos tiekimas - pedagogia modernanaujoji pedagogika - pena de mortemirties bausmė - PeloponesoPeloponesas - batelãobarža - penúriatrūkumas - penúria alimentarmaisto trūkumas - perequação financeirafinansinis išlyginimas - aquiculturavandens ūkis - aperfeiçoamento activoįvežamasis perdirbimas - aperfeiçoamento passivoišvežamasis perdirbimas - campanha de pescažūklės sezonas - período de transição CEEB pereinamasis laikotarpis - carta de conduçãovairuotojo pažymėjimas - carta de condução europeiaeuropinis vairuotojo pažymėjimas - licença de construçãostatybos leidimas - AquitâniaAkvitanija - autorização de pescažvejybos leidimas - licença de trabalhodarbo leidimas - PeruPeru - personalização do podervaldžios įasmeninimas - pessoa idosapagyvenęs žmogus - pessoa divorciadaišsituokęs asmuo - pessoa casadasusituokęs asmuo - Arábia SauditaSaudo Arabija - pessoa colectivajuridinis asmuo - pessoa singularfizinis asmuo - pessoa separadaatsiskyręs sutuoktinis - pessoa sóvieno asmens namų ūkis - pessoa viúvanašlaujantis žmogus - pessoaldarbuotojai - pessoal de terraantžeminės tarnybos darbuotojai - pessoal CE de categoria AEB A kategorijos personalas - amendoimžemės riešutai - pessoal CE de categoria BEB B kategorijos personalas - pessoal CE de categoria CEB C kategorijos personalas - pessoal CE de categoria DEB D kategorijos personalas - condutorvairuotojai - pessoal dos transportestransporto darbuotojai - pessoal judiciárioteisininko profesija - tripulaçãoįgula - pessoal penitenciáriokalinimo įstaigos darbuotojai - AragãoAragonas - prejuízo financeirofinansinis nuostolis - peste animalgyvūnų maras - pesticidapesticidas - pequena empresamaža įmonė - pequenas e médias empresasmažos ir vidutinės įmonės - pequena exploração agrícolamaža žemės valda - vilamiestelis - Pequenas AntilhasMažieji Antilai - petiçãopeticija - petroquímicanaftos chemijos produktai - petrodólarnaftos doleris - petróleonafta - farmacologiafarmakologija - FilipinasFilipinai - filosofiafilosofija, požiūris į gyvenimą - filosofia políticapolitinė filosofija - arbitragem financeirafinansų arbitražas - fósforofosforas - fotoquímicafotochemija - pilha fotovoltaicafotovoltinis elementas - fisiologia do trabalhodarbo fiziologija - física nuclearbranduolio fizika - PicardiaPikardija - peça avulsaatsarginė dalis - PiemontePjemontas - arbitragem internacionaltarptautinis tarpininkavimas - pedra preciosabrangakmeniai - pilha a combustívelkuro elementas - piratariapiratavimas - pisciculturažuvininkystė - pista para ciclistasdviračių takas - aplicação de capitaiskapitalo investicijų sandoris - máximo tarifáriodidžiausiasis tarifas - arbitragem políticapolitinis tarpininkavimas - planícielyguma - plano anticriseantikrizinis planas - plano de urbanizaçãomiesto planavimo programa - Plano de ColomboKolombo planas - plano de desenvolvimentoplėtros planas - plano de financiamentofinansavimo planas - plânctonplanktonas - arboriculturamedžių veisimas - planeamento da educaçãošvietimo planavimas - planeamento familiaršeimos planavimas - planeamento da produçãogamybos planavimas - planeamento dos transportestransporto planavimas - planeamento do mercadorinkos planavimas - planeamento económicoekonomikos planavimas - planeamento financeirofinansų planavimas - árvoremedis - planeamento industrialpramonės planavimas - planeamento nacionalvalstybinis planavimas - planeamento regionalregioninis planavimas - planeamento sectorialsektorinis planavimas - plântulasodmuo - plantaçãosodinimas - planta aquáticavandens augalas - planta forrageirapašariniai augalai - planta industrialpramoniniai augalai - planta oleaginosaaliejinis augalas - coníferaspygliuotis - planta tuberosašakniavaisiai - planta têxtiltekstilės augalai - planta tropicalatogrąžų augalas - cultura sob plásticoauginimas po plėvele - plastificanteplastifikatorius - pranchaplokštė - programa políticopolitinė programa - plataforma continentalžemyninis šelfas - platinaplatina - gessogipsas, gipsinis, statybinis gipsas - árvore folhosalapuotis - pleno empregovisiškas užimtumas - chumbošvinas - plutónioplutonis - pneuorinė padanga - PNUDIJungtinių Tautų vystymo programa - PNUAJungtinių Tautų aplinkos apsaugos programa - pesos e dimensõessvoris ir matmenys - ponto de vendamažmeninės prekybos punktas - peixežuvis - peixe de água docegėlųjų vandenų žuvis - peixe de água salgadajūrų žuvis - peixe frescošviežios žuvys - Poitou-CharentesPoitou-Charentes - políciapolicija - polícia judiciáriakriminalinė policija - política agrícolažemės ūkio politika - Política Agrícola Comumbendroji žemės ūkio politika - política agrícola nacionalšalies žemės ūkio politika - política agrícola regionalregioninė žemės ūkio politika - política alimentarmaisto politika - política bancáriabanko politika - política orçamentalbiudžeto politika - política comercialprekybos politika - política comercial comumbendroji prekybos politika - política comunitáriaBendrijos politika - acordo de limitaçãosavanoriško apsiribojimo susitarimas - arqueologiaarcheologija - política comunitária do empregoBendrijos užimtumo politika - política comum da pescabendroji žvejybos politika - política comum de preçosbendroji kainų politika - política comum dos transportesbendroji transporto politika - política conjunturaltrumpalaikė ūkio politika - política culturalkultūros politika - política de ajudapagalbos politika - política de austeridadegriežto taupymo politika - política de intervençãokišimosi politika - política de investimentoinvesticijų politika - política de defesagynybos politika - política de desenvolvimentoplėtros politika - política de financiamentofinansavimo politika - política da educaçãošvietimo politika - política do empregoužimtumo politika - política da empresaverslo politika - política do ambienteaplinkos politika - arquitecturaarchitektūra - política de informaçãoinformacijos politika - política da comunicaçãoryšių politika - política da concorrênciakonkurencijos politika - política da construçãostatybos politika - política da pescažvejybos politika - política da produção agrícolažemės ūkio gamybos politika - política de investigaçãomokslinių tyrimų politika - política de saúdesveikatos politika - política de natalidadegimstamumo politika - política de produçãogamybos politika - arquitectura solarsaulės architektūra - política de apoioparamos politika - política demográficademografinė politika - política de blocosblokų politika - política cambialvaliutų keitimo politika - política das exportaçõeseksporto politika - política das importaçõesimporto politika - política de preçoskainų politika - política de rendimentospajamų politika - política salarialapmokėjimo politika - arquivoarchyvai - política das estruturas agrícolasžemės ūkio struktūrų politika - política dos transportestransporto politika - política de créditopaskolų politika - política da habitaçãobūsto politika - política económicaekonominė politika - política energéticaenergetikos politika - política europeia de defesaEuropos gynybos politika - política externaužsienio politika - política familiaršeimos politika - política financeirafinansų politika - ÁrcticoArktis - política fiscalmokesčių politika - política florestalmiškininkystės politika - política governamentalvyriausybės politika - política industrialpramonės politika - política internavidaus politika - política migratóriamigracijos politika - política monetáriapinigų politika - política monetária agrícolažemės ūkio pinigų politika - política portuáriauostų politika - política portuária comumbendroji uostų politika - pratasidabras - política regionalregioninė politika - política regional comunitáriaBendrijos regioninė politika - política socialsocialinė politika - política estruturalstruktūrinė politika - política pautalmuitų tarifų politika - política pautal comumbendroji muitų politika - poluenteteršalas - poluente atmosféricoatmosferos teršalas - poluente da águavandens teršalas - poluiçãotarša - ArgentinaArgentina - poluição sonoraakustinė tarša - poluição atmosféricaatmosferos tarša - poluição químicacheminė tarša - poluição de origem telúricažemyninės kilmės tarša - poluição da águavandens tarša - poluição dos alimentosmaisto užtarša - poluição costeirajūros pakrantės tarša - poluição dos cursos de águavandentakių tarša - poluição do solodirvožemio tarša - poluição marítimajūrų tarša - cultura em zonas áridassausringųjų zonų žemdirbystė - poluição orgânicaorganinė tarša - poluição pela agriculturažemdirbystės tarša - poluição radioactivaradioaktyvioji tarša - poluição estratosféricastratosferinė tarša - poluição térmicašiluminė tarša - poluição transfronteiriçatarša per sieną - PolóniaLenkija - policulturamišrioji augalininkystė - polímeropolimeras - PolinésiaPolinezija - Polinésia FrancesaPrancūzijos Polinezija - batatabulvės - bomba de caloršilumos siurblys - população activadarbingieji gyventojai - população activa agrícolažemdirbiai - população activa ocupadadirbantieji - população em idade de trabalhardarbingo amžiaus gyventojai - população mundialpasaulio gyventojų skaičius - população não-activanedirbantieji gyventojai - acordo de pescažvejybos susitarimas - arma químicacheminis ginklas - população ruralkaimo gyventojai - população urbanamiesto gyventojai - suínokiaulė - porto de pescažvejybos uostas - Porto RicoPuerto Rikas - PortugalPortugalija - regiões de PortugalPortugalijos regionai - posição dominantevyraujančioji padėtis - correios e telecomunicaçõespašto ir telekomunikacijų paslaugos - arma convencionalįprastinis ginklas - potássiokalis - potencial de desenvolvimentoplėtros potencialas - PúgliaApulija - sirgagemvilkimas - poeiradulkės - poder políticopolitinė galia - poder orçamentalbiudžeto valdymo institucija - poder de compraperkamoji galia - poder de apreciaçãovertinimo galia - poder de execuçãoįgyvendinimo įgaliojimai - poder de iniciativainiciatyvos teisė - poder de controlopriežiūros galia - poder de decisãosprendžiamoji galia - poder de negociaçãoderybiniai įgaliojimai - poder de ratificaçãoratifikacijos galia - poder discricionáriosavaveiksmiškumo įgaliojimai - poder executivovykdomoji valdžia - poder judicialteisminė valdžia - poder legislativoįstatymų leidžiamoji valdžia - poder regulamentarreglamentavimo įgaliojimai - poderes públicosvalstybės institucijos - pré-embalagemišankstinis prekių pakavimas - preferências generalizadasbendrosios lengvatos - direito nivelador agrícolažemės ūkio produktų išlyginamasis mokestis - direito nivelador CECAEAPB išlyginamasis mokestis - primeiro empregopagrindinis darbas - primeira infânciaankstyvoji vaikystė - arma nuclearbranduolinis ginklas - mobilização do solodirvos įdirbimas - prescrição da penabausmių netaikymas dėl senaties - presidente da assembleiaparlamento pirmininkas - imprensaspauda, žurnalistai - imprensa políticapolitinė spauda - pensão de sobrevivênciapensija netekus maitintojo - prestação de serviçospaslaugų teikimas - arma nuclear tácticataktinis branduolinis ginklas - prestação familiarsocialinė pašalpa šeimai - prestação socialsocialinio draudimo išmoka - empréstimo concedidopaskola - empréstimo BEIEIB paskola - empréstimo CECAEAPB paskola - empréstimo comunitário concedidoBendrijos paskola - empréstimo Euratom"Euratomo" paskola - prevenção da poluiçãoapsauga nuo taršos - previsão a curto prazotrumpalaikė prognozė - previsão a longo prazoilgalaikė prognozė - previsão a médio prazovidutinės trukmės prognozė - estimativa orçamentalbiudžeto sąmata - previsão económicaekonominis prognozavimas - primado do direitoįstatymo viršenybė - primado do direito comunitárioBendrijos teisės viršenybė - prémio salarialpremijinė išmoka - prémio de abateišskerdimo išmoka - subsídio de arranqueišrovimo išmoka - prémio de não-comercializaçãoišmoka už pasitraukimą iš rinkos - prémio de segurodraudimo įmoka - prémio de armazenagemišmoka už sandėliavimą - legumes e frutos temporãosankstyvieji vaisiai ir daržovės - princípio do poluidor-pagadorprincipas "teršėjas moka" - prioridade económicaekonominė pirmenybė - forças armadasginkluotosios pajėgos - tomada de decisãosprendimų priėmimas - preso políticopolitinis kalinys - privação de direitosteisių atėmimas - preçoskainos - preço dentro do intervalo de variaçãointervalinė kaina - preço à exportaçãoeksporto kaina - preço à importaçãoimporto kaina - preço de consumovartojimo kaina - forças armadas profissionaisprofesionalioji kariuomenė - preço no produtorgamintojo kaina - preço agrícolaBendrijos žemės ūkio kainos - preço alimentarmaisto kaina - preço CIFCIF kaina - preço de comprapirkimo kaina - preço-comportanuleidžiamoji kaina - preço de intervençãointervencinė kaina - preço de objectivotikslinė kaina - acordo de preçossusitarimas dėl kainų - armamentokaro technika - preço de ofertapasiūlos kaina - preço de orientaçãoorientacinė kaina - preço de basepagrindinė kaina - preço de desencadeamentoskatinamoji kaina - preço de retalhomažmeninė kaina - preço por grossodidmeninė kaina - preço da energiaenergijos kaina - preço da terradirbamosios žemės kaina - preço de mercadorinkos kainos - preço de referênciaatskaitos kaina - aromatizantekvapioji medžiaga - preço de retirada do mercadopasitraukimo iš rinkos kaina - preço de custosavikaina - preço-limiarslenkstinė kaina - preço de sustentaçãopalaikomoji kaina - preço de estacionamentostovos rinkliava - preço de vendapardavimo kaina - preço dos produtos de basepagrindinių produktų kaina - preço discriminatóriodiskriminacinė kaina - preço do arrendamento ruralūkio nuomos mokestis - preço no mercado mundialpasaulinė rinkos kaina - despachoadministracinis potvarkis - preço preestabelecidoišankstinė nustatytoji kaina - preço FOBFOB kaina - preço franco-fronteiralaisva pasienio kaina - preço gatilhopaleidžiamoji kaina - preço garantidogarantuotoji kaina - preço fixadopriverstinė kaina - preço indicativonuorodinė kaina - preço de fábricagamybos kaina - preço livrelaisvoji kaina - preço máximodidžiausioji kaina - irrigaçãodrėkinimas - preço mínimomažiausioji kaina - preço mínimo garantidomažiausia garantuotoji kaina - preço médiovidutinė kaina - preço preferenciallengvatinė kaina - preço reduzidosumažintoji kaina - preço incluindo portestiekimų kaina - preço representativobūdingoji kaina - artesmenai - preço representativo de mercadobūdingoji rinkos kaina - problema socialsocialinė problema - problema urbanomiestų problema - processo químicocheminis būdas - processo eléctricoelektrinis būdas - processo físicofizikinis būdas - processo administrativoadministracinė tvarka - processo anti-subvençãoantisubsidiniai veiksmai - arte popularliaudies menas - tramitação orçamentalbiudžetinė procedūra - processo civilcivilinis procesas - processo disciplinardrausminė procedūra - processo judicialteisena - processo legislativoįstatymų leidyba - processo parlamentarparlamento darbo tvarka - processo penalbaudžiamasis procesas - Médio OrienteViduriniai Rytai - artigo para ofertadovanos gaminys - produçãogamyba - produção em cadeiakonvejerinė gamyba - produção agrícolažemės ūkio gamyba - produção alimentarmaisto gamyba - produção animalgyvūninė produkcija - produção artesanalamatiniai dirbiniai - produção comunitáriaBendrijos gamybos apimtis - produção contínuanenutrūkstama gamyba - produção de energiaenergijos gamyba - produção de hidrogéniovandenilio gamyba - produção em massamasinė gamyba - produção pesqueiražuvininkystės produktas - produção deficitárianepakankama gamyba - produção industrialpramoninė gamyba - produção mundialpasaulinė gamyba - produção nacionalšalies gamybos apimtis - produção vegetalaugalininkystė - produtividadeproduktyvumas - produtividade agrícolažemės ūkio produktyvumas - artigo de decoraçãodekoratyvinis gaminys - produtividade da terražemės derlingumas - produtividade do trabalhodarbo produktyvumas - produto à base de cereaisgrūdų produktas - produto à base de frutosvaisių produktas - produto à base de legumesdaržovių produktas - produto à base de peixežuvies produktas - produto à base de açúcarcukraus produktas - produto agrícolažemės ūkio produktas - produto alimentarmaisto produktai - produto alimentar complexoperdirbtas maisto produktas - produto animalgyvūniniai produktai - produto à base de carnemėsos produktas - produto químicocheminis produktas - produto químico inorgâniconeorganinis cheminis produktas - produto concentradokoncentruotas produktas - produto embaladopakuota prekė - produto congeladoužšaldytas produktas - produto cosméticokosmetikos gaminys - artigo desportivosporto įranga - material de embalagempakavimo reikmuo - produto de limpezablizginimo ir šveitimo preparatai - produto de basepagrindinis produktas - produto de confeitariakonditerijos gaminys - produto de grande consumoplataus vartojimo prekės - produto de substituiçãopakaitinis produktas - produto desidratadodehidratuotas produktas - produto dietéticodietinis produktas - produto em madeiramedienos gaminys - artigo de toucadortualeto reikmuo - produto a granelnepakuotos prekės - produto fumadorūkytas produktas - produto industrialpramonės produktas - produto inflamáveldegiusis produktas - produto instantâneotirpusis produktas - produto interno brutobendrasis vidaus produktas - produto irradiadošvitintas produktas - lacticíniopieno produktas - produto liofilizadošaldytas ir džiovintas produktas - produto manufacturadopramonės gaminiai - produto metálicometalo gaminys - produto mineironaudingosios iškasenos - produto nacionalvidaus produktas - produto nacional brutobendrasis šalies produktas - produto novonaujas produktas - produto originárioprodukto kilmė - produto petrolíferonaftos produktas - produto farmacêuticovaistų pramonės gaminys - artigo domésticonamų apyvokos reikmuo - produto proteicobaltyminiai produktai - produto reconstituídoatgamintas produktas - produto refrigeradošaldytas produktas - produto regional brutobendrasis regioninis produktas - produto salgadosūdytas produktas - produto semimanufacturadopusgaminis - produto sensíveljautrioji prekė - produto ultracongeladošviežiai užšaldytas produktas - produto têxtiltekstilės gaminys - artesãoamatininkas - produto veterinárioveterinarinis preparatas - profissão comercialpardavimo profesija - profissão financeirafinansininko profesija - profissão liberallaisvoji profesija - profissão médicamediko profesija - profissão paramédicaparamedicinos profesija - PAMPasaulinė maisto programa - programa de acçãoveiksmų programa - programa de ajudapagalbos programa - programa de ensinobendrosios mokymo programos - programa de investigaçãomokslinių tyrimų programa - programa eleitoralrinkimų programa - progresso científicomokslo pažanga - projecto de investimentoinvesticinis projektas - projecto de orçamentobiudžeto projektas - projecto de leivyriausybinis įstatymo projektas - projecto de investigaçãomokslinių tyrimų projektas - projecto industrialpramoninis projektas - promoção comercialkomercinė paskata - promoção das trocasprekybos skatinimas - promoção do investimentoinvesticijų skatinimas - promoção imobiliáriastatybos darbai - promoção profissionalpaaukštinimas - propaganda eleitoralrinkimų agitacija - proposta CEEB pasiūlymas - artes do espectáculoatlikimo menas - proposta de leinevyriausybinis įstatymo projektas - propriedade públicaviešoji nuosavybė - propriedade fundiáriažemė ir pastatai - propriedade rústicanekilnojamasis ūkio turtas - propriedade imobiliárianekilnojamasis turtas - propriedade industrialpramoninė nuosavybė - propriedade intelectualintelektinė nuosavybė - propriedade mobiliáriakilnojamasis turtas - propriedade privadaprivatinė nuosavybė - ArubaAruba - prospecção mineiramineralinių žaliavų paieškos - prospectivaperspektyviniai tyrimai - prostituiçãoprostitucija - protecção contra o ruídoapsauga nuo triukšmo - protecção do ambienteaplinkos apsauga - protecção da faunagyvūnijos apsauga - protecção da floraaugalijos apsauga - protecção da vida privadaprivatumo apsauga - AEEEuropos kosmoso agentūra - protecção dos animaisgyvūnų apsauga - protecção dos sóciosakcininkų apsauga - protecção das comunicaçõesryšių privatumo apsauga - protecção das liberdadeslaisvių apsauga - protecção das minoriasmažumų apsauga - protecção diplomáticadiplomatinė apsauga - protecção do consumidorvartotojų apsauga - acordo de especializaçãospecializacijos susitarimas - ÁsiaAzija - protecção do mercadorinkos apsauga - protecção do patrimóniopaveldo apsauga - protecção da paisagemkraštovaizdžio išsaugojimas - protecção do solodirvožemio apsauga - protecção materno-infantilmotinos ir kūdikio sveikatos priežiūra - proteccionismoprotekcionizmas - proteína animalgyvuliniai baltymai - proteína de síntesedirbtiniai baltymai - proteína do leitepieno baltymai - Ásia do SulPietų Azija - proteína vegetaldaržovių baltymai - protocolo de acordosusitarimo protokolas - Protocolo do Açúcarcukraus protokolas - protótipoprototipas - Provence-Alpes-Côte d'AzurProvansas-Alpės-Žydrasis Krantas - provínciaprovincija - psiquiatriapsichiatrija - psicologiapsichologija - psicologia do trabalhodarbo psichologija - publicaçãoleidinys - publicação comunitáriaBendrijos teisės dokumentų leidinys - publicação da leiįstatymo išleidimas - publicidadereklamavimas - publicidade abusivaklaidinanti reklama - publicidade das contasfinansinių ataskaitų skelbimas - publicidade das tarifastarifų skelbimas - QatarKataras - asilo políticopolitinis prieglobstis - qualificação profissionalprofesinė kvalifikacija - qualidade do ambienteaplinkos kokybė - qualidade de vidagyvenimo kokybė - qualidade do produtoprodukto kokybė - quantidade de pescado desembarcadoiškrautų žuvų kiekis - categoria social desfavorecidasocialiai nuskriausta klasė - pergunta escritaraštiškas paklausimas - pergunta oralžodinis paklausimas - pergunta parlamentarparlamentinis paklausimas - saneamentoasenizacija - quórumkvorumas - quota de pescasugavimo kvota - quociente eleitoralrinkimų kvota - radioactividaderadioaktyvumas - radiodifusão, transmissãoradijo laidų transliavimas, transliavimas - radioprotecçãoradiacinė sauga - Assembleia Geral ONUJTO Generalinė asamblėja - refinação de petróleonaftos perdirbimas - refinação de açúcarcukraus rafinavimas - uvavynuogės - firma comercialverslo pavadinimas - repatriação de capitaiskapitalo repatriacija - relatórioataskaita - relação agricultura-comérciožemės ūkio ir prekybos ryšiai - relação agricultura-indústriažemės ūkio ir pramonės ryšiai - relatório de actividademetinė ataskaita - relatório de comissão parlamentarkomiteto pranešimas - relatório de investigaçãomokslinių tyrimų ataskaita - aproximação das legislaçõesteisės aktų derinimas - aproximação de políticaspolitikos nuostatų derinimas - Ras al KhaimahRas al Khaimah - matéria colectávelapmokestinimo pagrindas - ratificação de acordosusitarimo ratifikavimas - ráciosantykis - reactor nuclearbranduolinis reaktorius - reconversão profissionalprofesinis perkvalifikavimas - rearmamentopersiginklavimas - resseguroperdraudimas - recenseamentosurašymas - recenseamento da populaçãogyventojų surašymas - assistência em formaçãomokomoji pagalba - recessão económicaekonomikos nuosmukis - receitaįplaukos - receita de exportaçãoeksporto įplaukos - admissibilidadebylos žinybingumas - investigaçãomoksliniai tyrimai - investigação agronómicatiriamieji agronomijos darbai - investigação aplicadataikomieji moksliniai tyrimai - investigação energéticamoksliniai energetikos tyrimai - pesquisa documentaldokumentų paieška - investigação ecológicamoksliniai aplinkos tyrimai - investigação florestaltiriamieji miškininkystės darbai - investigação haliêuticažuvininkystės tyrimai - investigação industrialpramoniniai moksliniai tyrimai - investigação médicamedicinos mokslo tiriamieji darbai - investigação científicamokslo tiriamasis darbas - colheitaderlius - recomendaçãorekomendacija - recomendação comunitáriaBendrijos rekomendacija - acordo económicoekonominis susitarimas - mutualidade socialsocialinė savitarpio pagalba - recomendação CECAEAPB rekomendacija - recomendação CEEAEAEB rekomendacija - reconhecimento dos diplomasdiplomų pripažinimas - reconstrução económicaūkio pertvarkymas - reconversão para horticulturaperėjimas prie sodininkystės - reconversão de gadobandos tipo pakeitimas - reconversão industrialpramonės perkaita - reconversão leite-carneperėjimas prie mėsinės galvijininkystės - reconversão da produçãožemės ūkio gamybos pakeitimas - acções e recursosadministracinis skundas - recurso de anulaçãoskundas dėl pripažinimo negaliojančiu - acção por omissãoieškinys dėl neveikimo - acção por incumprimentoieškinys dėl įsipareigojimų nevykdymo - recrutamentoįdarbinimas - associaçãoasociacija - recuperação de energiaenergijos atgavimas - reciclagem de capitaisantrinis kapitalo panaudojimas - reciclagem de resíduosatliekų perdirbimas - planta aromáticakvapieji augalai - redução de forçasginkluotųjų pajėgų mažinimas - planta medicinalvaistiniai augalai - óleo de sojasojų aliejus - óleo de girassolsaulėgrąžų aliejus - redução do tempo de trabalhodarbo laiko sutrumpinimas - carne de caçažvėriena - carne de coelhotriušiena - óleo de milhokukurūzų aliejus - redução pautalmuito tarifo sumažinimas - leite em pó desnatadolieso pieno milteliai - redescontoperdiskontavimas - revalorizaçãokurso didinimas - reexportaçãogrįžtamasis eksportas - produto secodžiovintas produktas - agente de texturatekstūros medžiaga - procedimento cautelarsupaprastinta teisena - ajuda à agriculturaparama žemės ūkiui - referendoreferendumas - preferência comunitáriaBendrijos lengvatos - reforma administrativaadministracinė reforma - reforma da PACbendrosios žemės ūkio politikos reforma - reforma agráriažemės ūkio reforma - regulamentação da produção agrícolažemės ūkio produkcijos reguliavimas - reforma do ensinošvietimo reforma - quota agrícolažemės ūkio kvota - limiar de garantiagarantuojamoji riba - produção agrícola alternativapakaitinė žemės ūkio gamyba - taxa sobre as matérias gordasaliejaus ir riebalų mokestis - reforma fundiáriažemės reforma - zona agrícola desfavorecidanelabai tinkama žemės ūkiui sritis - agricultoraūkininkė - jovem agricultorjaunasis ūkininkas - reforma judiciáriateismų reforma - agrupamento de explorações agrícolasūkių vienijimasis - ficha de exploração agrícolaūkio ataskaita - produto fitossanitárioaugalų apsaugos preparatai - refugiadopabėgėlis - herbicidaherbicidas - raivapasiutligė - produção leiteirapieno produkcija - substituto cerealíferogrūdinių pašarų pakaitalas - refugiado políticopolitinis pabėgėlis - grupo florestalmiškų valdytojų susivienijimas - recusa de ofertasiūlymo atsisakymas - produção de madeiramedienos gamyba - propriedade florestalmiško nuosavybė - floresta estatalvalstybinis miškas - floresta privadaprivatus miškas - recusa de vendaatsisakymas parduoti - conquiculturamoliuskų ūkis - produção aquícolažuvininkystės produkcija - licença de pescažvejybos licencija - regime autoritárioautoritarinis režimas - regime de ajudapagalbos teikimo tvarka - cisão de empresasbendrovių skilimas - empresa transnacionaltarptautinė korporacija - compra em exclusividadeišimtinis pirkimo susitarimas - empresa de interesse públicokolektyvinių interesų įmonė - distribuição selectivaatrankiojo platinimo susitarimas - regime de propriedade do soložemėvalda - correio electrónicoelektroninis paštas - fluxo de dados transfronteiriçotarpvalstybinis duomenų srautų perdavimas - meios de comunicação comerciaiskomercinė žiniasklaida - regime económicoekonomikos sistema - meios de comunicação locaisvietinė žiniasklaida - meios de comunicação privadosprivačios žiniasklaidos priemonės - regime militarkarinis režimas - rede de transmissãoperdavimo tinklas - teleconferênciavideotelefoninė konferencija - televisão europeiaEuropos televizija - regime parlamentarparlamentinė sistema - televisão sujeita a pagamentomokamoji televizija - videotextovideoteksas - informática domésticabuitinių duomenų apdorojimas - memorização de dadosinformacijos įsiminimas - regime políticopolitinė sistema - informática aplicadakompiuterių taikymas - criminalidade informáticakompiuterinis nusikaltimas - direito da informáticaduomenų apdorojimo teisė - inteligência artificialdirbtinis intelektas - regiãoregionas - Jornal Oficial UEES oficialusis leidinys - pirataria informáticakompiuterinis piratavimas - região agrícolažemės ūkio regionas - controlo do escrutíniorinkimų stebėjimas - acumulação de mandatosdaugiapareigystė - resultado eleitoralrinkimų rezultatai - delegação de poderesgalių perdavimas - região de Bruxelas-CapitalBriuselio regionas - delegação parlamentarparlamento delegacija - maioridade eleitoralrinkimų teisės amžius - federalismofederalizmas - região litoralpakrantės regionas - plebiscitoplebiscitas - repartição dos votosbalsų pasiskirstymas - poder consultivopatariamoji galia - região de desenvolvimentoplėtros regionas - poder de nomeaçãopaskyrimo galia - privilégio parlamentarprivilegija - partido radicalradikalų partija - região montanhosakalnų regionas - região desfavorecidanepalankus regionas - desaparecimento forçadopriverstinis dingimas - minoria políticapolitinė mažuma - controlo de políciapolicijos kontrolė - pacifismopacifizmas - protecção civilcivilinė gynyba - região económicaekonominis regionas - voto por delegaçãobalsavimas pagal pavedimą - joint venturekonsorciumas - região flamengaFlandrija - executivovykdomasis organas - programa de governovyriausybės programa - região fronteiriçapasienio regionas - apoio do mercadorinkos palaikymas - reconversão económicaekonominis pertvarkymas - região industrialpramoninis regionas - ajuda à reconversãoperorientavimo pagalba - ajuda à reestruturaçãopagalba struktūrinei pertvarkai - ajuda ao escoamentopagalba pardavimui - ajuda à indústriapagalba pramonei - redistribuição do rendimentopajamų perskirstymas - região mediterrânica CEEB Viduržemio jūros regionas - ajuda humanitáriahumanitarinė pagalba - ajuda aos refugiadospagalba pabėgėliams - ajuda aos sinistradospagalba nelaimės aukoms - ajuda ao desenvolvimentoplėtros pagalba - região prioritáriapirmenybinis regionas - região ruralkaimiškasis regionas - novo país industrializadonauja pramoninė valstybė - região turísticaturizmo regionas - economia socialsocialinė ekonomika - contabilidade económica agrícolažemės ūkio sąskaitos - região da ValóniaValonų regionas - estudo de impactopoveikio tyrimas - consequências económicasekonominis padarinys - processo de concertaçãoderinimo procedūra - regionalizaçãoregionalizacija - metropolitanometro - veículo pesadodidelė krovininė transporto priemonė - transporte espacialkosminis transportas - veículo espacialkosminė transporto priemonė - regionalização das trocasregioninis prekybos pasiskirstymas - instalação espacialkosminė stotis - regionalismoregionalizmas - aluguer de veículostransporto priemonių nuoma - localização dos transportestransporto sklaida - regulamentoreglamentas - licença de navegaçãolaivo pasas - custo do transportevežimo kaina - regulamento comunitárioBendrijos reglamentas - homologação das tarifastarifų tvirtinimas - tráfego portuáriosusisiekimas tarp uostų - regulamento CEEAEAEB reglamentas - controlo da circulaçãoeismo valdymas - quota de transportetransporto kvota - mercado dos transportestransporto rinka - matrícula do veículotransporto priemonės registracija - documentação do veículotransporto priemonės dokumentai - resolução de diferendosginčų išsprendimas - duração do transportevežimo trukmė - transporte a grande velocidadegreitasis transportas - documento de transportevažtos dokumentas - tempo de conduçãovairavimo trukmė - controlo técnicotechninė apžiūra - agência de viagensturizmo agentūra - regulamento financeirofinansų reguliavimas - contrato de transportevežimo sutartis - sóciobendrovės dalininkas - liquidação judicialsusitarimas dėl dalinio skolos grąžinimo - regulamentação comercialprekybos taisyklės - regulamentação urbanísticamiesto planavimo reglamentas - linha aéreaoro linijos - trânsito por estradakelių eismas - regulamentação da caçamedžioklės nuostatai - política marítimajūrų politika - conferência marítimajūrų konferencija - regulamentação da circulaçãoeismo reglamentavimas - imersão de resíduosatliekų kaupimas sąvartynuose - armazenamento de resíduosatliekų laikymas - regulamentação da construçãostatybos nuostatai - substância tóxicanuodingoji medžiaga - veículo não poluentenetaršioji transporto priemonė - exploração dos fundos marinhosjūros dugno išteklių naudojimas - substituição dos recursosišteklių pakeitimas - impacto ambientalpoveikis aplinkai - vigilância do ambienteaplinkos monitoringas - prevenção anti-sísmicaseisminis monitoringas - protecção do litoralpakrančių apsauga - regulamentação da velocidadegreičio kontrolė - gestão das águasvandens ūkio tvarkyba - regulamentação de acordos e práticas concertadassuvaržymų kontrolė - meio geofísicogeofizinė aplinka - água estagnadastovintis vanduo - regulamentação do investimentoinvesticijų reguliavimas - espécie marinhajūrų augalija ir gyvūnija - vida selvagemaugalija ir gyvūnija - segurodraudimas - regulamentação de preçoskainų reguliavimas - recursos vegetaisaugalijos ištekliai - estuárioupės žiotys - calamidade agrícolažemės ūkio nelaimė - regulamentação aduaneiramuitų nuostatai - desfolhamentodefoliacija - erosãoerozija - poluição automóvelautomobilių tarša - regulamentação dos transportestransporto reglamentavimas - poluição pelos hidrocarbonetostarša naftos produktais - poluição pelos metaisteršimas metalais - poluição pelos navioslaivų tarša - poluição industrialpramoninė tarša - regularização do mercadorinkos stabilizavimas - direito nivelador à exportaçãoeksporto rinkliava - direito nivelador à importaçãoišlyginamoji importo rinkliava - controlo da natalidadegimstamumo kontrolė - tráfico ilícitoneteisėta prekyba - organismo de intervençãointervencinė žinyba - NimexeNimexe - controlo de transacçõessandorių reguliavimas - denominação de origemkilmės pavadinimas - regime aduaneiro suspensivomuitų stabdymo tvarka - reimportaçãogrįžtamasis importas - reembolso dos direitos aduaneirosmuito grąžinimas - reinserção escolarreintegracija į mokyklą - território aduaneiro CEEB muitų teritorija - reinserção socialsocialinė reabilitacija - documento únicovienas bendras dokumentas - simplificação das formalidadesformalumų supaprastinimas - rejeição do orçamentobiudžeto atmetimas - especialização pautalmuitų tarifų antraščių klasifikacija - relações comerciaisprekybiniai santykiai - acordo financeirofinansinis susitarimas - seguro à exportaçãoeksporto draudimas - poluente térmicošilumos išleidimas - trocas compensadaspriešpriešinė prekyba - exportação comunitáriaBendrijos eksportas - importação comunitáriaBendrijos importas - bens e serviçosprekės ir paslaugos - relançamento económicopagyvėjimas - bens de produçãopusgaminiai - relações bilateraisdvišaliai santykiai - bens de equipamentogamybos priemonės - material usadonaudotos prekės - comércio integradosuvienytoji prekyba - relações culturaiskultūriniai ryšiai - consumo industrialgamybinis vartojimas - consumo mundialpasaulinis vartojimas - merchandisingreklamavimas parduotuvėje - marketingrinkodaros teorija - relações diplomáticasdiplomatiniai santykiai - manifestação comercialprekybos renginys - preço sem taxas incluídaskaina be mokesčio - relações do trabalhodarbo santykiai - venda com prejuízosąmoningai nuostolingas pardavimas - self-servicesavitarnos parduotuvė - comércio associadojungtinė mažmeninė prekyba - comércio ambulantekilnojamoji prekyba - comércio independentenepriklausomas mažmenininkas - cadeia de lojastipinė firmos parduotuvė - relação escola-indústriamokyklos ir pramonės įmonių ryšiai - mercado grossista nacionaldidmeninės prekybos centras - distribuidor comercialplatintojas - relações económicasekonominiai santykiai - disponibilidade monetáriaturimų pinigų likvidumas - relação Igreja-Estadobažnyčios ir valstybės santykiai - seguro de acidentesasmens draudimas nuo nelaimingų įvykių - relações Leste-OesteRytų ir Vakarų santykiai - relações interindustriaispramonės šakų ryšiai - crise monetáriapinigų krizė - relações interinstitucionaisinstitucijų ryšiai - restrição cambialvaliutų keitimo ribojimas - relações internacionaistarptautiniai santykiai - crédito gratuitopaskola be palūkanų - taxa de descontodiskonto norma - controlo do créditopaskolos kontrolė - relações interparlamentarestarpparlamentiniai ryšiai - bolsa de valoresvertybinių popierių birža - relações intracomunitáriasBendrijos vidaus santykiai - fuga de capitaiskapitalo nutekėjimas - custo de transferênciapervedimo kainodara - relação legislativo-executivoįstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžios santykiai - financiamento a muito curto prazolabai trumpos trukmės finansavimas - relações monetáriaspiniginiai santykiai - financiamento da empresaįmonių finansai - relações multilateraisdaugiašaliai santykiai - seguro de bensnuosavybės draudimas - seguro de pessoasasmens draudimas - co-responsabilidade de segurobendrasis draudimas - relação cidade-campomiesto ir kaimo ryšiai - instituição de créditokredito įstaiga - banco industrialpramonės finansavimo rūmai - banca electrónicaelektroninė bankininkystė - seguro de acidente de trabalhodraudimas nuo nelaimingų atsitikimų darbe - relações humanasžmonių santykiai - controlo bancáriobanko priežiūra - custos bancáriosmokesčiai už banko paslaugas - crédito orçamentalbiudžeto asignavimas - orçamento geral do Estadobendrasis biudžetas - relações públicasviešieji ryšiai - finanças regionaisregioninės lėšos - religiãoreligija - financiamento do orçamento comunitárioBendrijos biudžeto finansavimas - contribuição dos Estados-membrosvalstybės narės įmoka - remodelação ministerialministrų kabineto pertvarkymas - convenção fiscalmokesčių konvencija - controlo fiscalmokesčių tikrinimas - reembolsoskolos grąžinimas - imposto extraordináriospecialusis mokestis - emparcelamentosklypų perskirstymas - tarifa com margens fixas de variaçãodviribis tarifas - isenção de imposições nas exportaçõeseksporto muitų grąžinimas - preço unitáriovieneto kaina - tarifa de apoiopalaikomasis tarifas - preço mistomišrioji kaina - substituição das importaçõesimporto pakeitimas - preços dos produtos agrícolasžemės ūkio produktų kaina - remuneração do trabalhoatlyginimas už darbą - seguro agrícolažemės ūkio draudimas - rendimento agrícoladerlingumas - educação cívicapilietiškumo ugdymas - ensino comercialprekybos mokymas - material de ensinomokomoji medžiaga - software didácticomokomosios kompiuterinės programos - relação escola-vida profissionalmokyklos ir profesinės veiklos ryšiai - renovação urbanamiesto atnaujinimas - neurobiologianeurobiologija - rentabilidadepelningumas - ginecologiaginekologija - neurologianeurologija - pediatriapediatrija - medicina dentáriadantų gydymas - primeiros socorrospirmoji pagalba - medicina paralelaalternatyvioji medicina - reorganização industrialpramonės pertvarka - acústicaakustika - ópticaoptika - cibernéticakibernetika - petrologiapetrologija - repartição da ajudapagalbos paskirstymas - seita religiosareliginė sekta - teologiateologija - distribuição da carga fiscalmokesčių naštos paskirstymas - mercado únicobendroji rinka - distribuição geográfica da populaçãoteritorinis gyventojų pasiskirstymas - família monoparentalnepilna šeima - criança adoptadaįvaikis - seguro automóvelautomobilių draudimas - repartição da produçãogamybos paskirstymas - protecção da famíliašeimos apsauga - repartição do mercadorinkos pasidalijimas - reprodução artificialdirbtinis apvaisinimas - inseminação artificialapsėklinimas - fecundação in vitroapvaisinimas mėgintuvėlyje - distribuição da riquezaturto paskirstymas - mãe portadoraišnešiojusioji motina - poder paternaltėvų valia - repartição dos mandatosvietų paskirstymas - filiaçãopalikuonis - apelidopavardė - responsabilidade paternaltėvų atsakomybė - separação judicialteisminis išsiskyrimas - dinâmica da populaçãogyventojų skaičiaus kitimas - distribuição do rendimentopajamų paskirstymas - migrantemigrantas - distribuição do trabalhodarbo paskirstymas - migração de povoamentoįsikurtinė migracija - ajuda ao regressorepatriacijos pašalpa - envelhecimento demográficogyventojų senėjimas - mobilidade profissionalprofesinis judumas - distribuição geográfica - distribuição etáriapasiskirstymas pagal amžių - produto per capitapaskirstymas vienam gyventojui - distinção honoríficapagerbimas - solidariedade socialsavanoriškas darbas - organização de beneficênciasavanoriška organizacija - seguro de desempregonedarbo draudimas - produto por pessoa activapaskirstymas vienam darbuotojui - jogoslošimai - estabelecimento de jogoslošimų įstaiga - jogo automáticoautomatizuoti lošimai - distribuição por sexospasiskirstymas pagal lytį - pesca desportivasportinė žūklė - intercâmbio turísticoturistiniai mainai - turismo estrangeiroužsienio turizmas - turismo ruralkaimo turizmas - repertóriožinynas - infra-estrutura turísticaturizmo infrastruktūra - orçamento socialsocialinių reikmių biudžetas - replantaçãopersodinimas - política social europeiaEuropos socialinė politika - combate à delinquêncianusikalstamumo prevencija - criminalidadenusikaltimas - deficiente físicofiziškai neįgalieji - transferência de verbaasignavimų perkėlimas - deficiente mentalpsichiškai neįgalusis - sem-abrigobenamystė - mutilação sexuallytinis suluošinimas - descanso semanalsavaitinio poilsio trukmė - tráfico de estupefacientesnarkotikų prekyba - clínica geralbendroji medicina - assistência socialsocialinė pagalba - equipamento socialsocialinės globos įstaigos - direito à segurança socialsocialinės apsaugos įstatymai - trabalho socialsocialinis darbas - ajuda domésticapagalba namie - pensão complementarpapildomoji pensija - representante sindicalprofesinės sąjungos atstovas - cartão sanitáriomedicininė knygelė - despesas de saúdesveikatos išlaidos - despesas de hospitalizaçãogydymo ligoninėje išlaidos - representação diplomáticadiplomatinis atstovavimas - internamento hospitalarguldymas į ligoninę - cuidados médicos ao domicíliopriežiūra namuose - direitos do doentepaciento teisės - higiene públicavisuomenės higiena - medicina socialsocialinė medicina - seguro de créditopaskolų draudimas - representação do pessoaldarbuotojų atstovavimas - medicina privadaprivatus gydymas - construção urbanamiestų statyba - infra-estrutura urbanamiesto infrastruktūra - mercado imobiliárionekilnojamojo turto rinka - representação políticapolitinis atstovavimas - lei das rendasnuomos mokesčio nuostatai - Ilha de ManMeno sala - Castela e LeãoKastilija ir Leonas - representação proporcionalproporcinis atstovavimas - Castela e ManchaKastilija ir La Mancha - CantábriaKantabrija - Ilhas BalearesBalearų salos - La RiojaRioja - Ceuta e MelilhaSeuta ir Melilija - repressãorepresija - Comunidade de MadridMadridas - Comunidade de ValençaValensija - Região de MúrciaMursijos regionas - região do NorteŠiaurės Portugalija - Vidurio Portugalija - Lisboa e vale do TejoLisabona ir Težo slėnis - Inglaterra do NorteŠiaurės Anglija - Inglaterra do NoroesteŠiaurės Vakarų Anglija - Inglaterra do SudestePietryčių Anglija - Inglaterra do SudoestePietvakarių Anglija - retoma económicaekonomikos atsigavimas - Antígua e BarbudaAntigva ir Barbuda - AnguilaAngilija - São Cristóvão e NevisSent Kristoferis ir Nevis - reprografiakopijavimas - São Vicente e GranadinasSent Vinsentas ir Grenadinai - Ilhas Virgens americanasJAV Virdžinijos salos - Grande MagrebeDidysis Magribas - reprodução animalveislininkystė - reprodução vegetalaugalų dauginimas - Ilhas MarshallMaršalo Salos - Samoa Americana, Samoa OrientaisAmerikos Samoa - seguro de invalidezinvalidumo draudimas - repúblicarespublika - região polarašigalis - República DominicanaDominikos Respublika - PitcairnPitcairno salos - requisição de trabalhadoresdarbuotojų perkėlimas - arma biológicabiologinis ginklas - arma de destruição maciçamasinio naikinimo ginklas - arma nuclear estratégicastrateginis branduolinis ginklas - rede de informaçãoinformacijos tinklas - bomba atómicaatominė bomba - rede de informação contabilísticaūkių apskaitos duomenų tinklas - míssil balísticobalistinė raketa - míssil guiadovaldomoji raketa - míssil intercontinentaltarpžemyninė raketa - rede de transportetransporto tinklas - força navalkarinis jūrų laivynas - rede ferroviáriageležinkelių tinklas - arma espacialkosminis ginklas - arma de laserlazerinis ginklas - arma incendiáriapadegamasis ginklas - arma de fogo e muniçõesšaunamieji ginklai ir šaudmenys - rede de vias navegáveislaivybos kelių tinklas - exércitosausumos kariuomenė - força paramilitarsukarintos pajėgos - rede de estradaskelių tinklas - força aéreakarinės oro pajėgos - reservistasatsargos kariuomenė - forças armadas no estrangeiroužsienyje dislokuota kariuomenė - marinha de guerrakarinės jūrų pajėgos - reservasfinansų atsargos - serviço militar femininomoterų karinė tarnyba - serviço voluntáriosavanoriška karinė tarnyba - reserva contabilísticaatidėjimas - despesas de defesagynybos išlaidos - defesa estratégicastrateginė gynyba - reservas cambiaisužsienio pinigų rezervai - segurança internacionaltarptautinis saugumas - política de armamentoginklavimosi politika - política europeia de armamentoEuropos ginklavimosi politika - segurança europeiaEuropos saugumas - não-proliferação nuclearbranduolinių ginklų neplatinimas - limitação de armamentoginkluotės apribojimas - desnuclearizaçãonebranduolinių zonų kūrimas - reserva naturalgamtos draustinis - harmonização do armamentoginkluotės suderinimas - residênciagyvenamoji vieta - acordo internacionaltarptautinis susitarimas - acordo bilateraldvišalis susitarimas - acordo multilateraldaugiašalis susitarimas - segunda residênciaantrinė gyvenamoji vieta - negociação internacionaltarptautinės derybos - assinatura de acordosusitarimo pasirašymas - instrumento internacionaltarptautinis dokumentas - convenção internacionaltarptautinė konvencija - resíduo de pesticidapesticidų liekanos - resoluçãorezoliucija - resíduo de madeiramedienos atliekos - convenção europeiaEuropos Tarybos konvencija - pacto internacional ONUJTO tarptautinis paktas - política internacionaltarptautinė politika - rescisão de contratosutarties nutraukimas - questão internacionalginčytinas tarptautinis klausimas - seguro contra danosdraudimas nuo nuostolių - resinaderva - relações interalemãsdviejų Vokietijų santykiai - visita oficialoficialusis vizitas - ajuda internacionaltarptautinė pagalba - código de condutaelgsenos kodeksas - sanção internacionaltarptautinės sankcijos - resolução comunitáriaBendrijos rezoliucija - grupo religiosoreliginė grupė - grupo socioculturalsocialinė ir kultūrinė grupė - independência alimentarmaistinė nepriklausomybė - política de cooperaçãobendradarbiavimo politika - resolução ONUJTO rezoliucija - cooperação jurídicateismų bendradarbiavimas - ocupação militarkarinė okupacija - resolução PEEP rezoliucija - território ocupadookupuota teritorija - força multinacionaldaugiašalės pajėgos - responsabilidadeatsakomybė - prisioneiro de guerrakaro belaisvis - questão arméniaArmėnijos klausimas - questão do CurdistãoKurdistano klausimas - questão da PalestinaPalestinos klausimas - unificação da AlemanhaVokietijos susivienijimas - responsabilidade internacionaltarptautinė atsakomybė - CDEEuropos nusiginklavimo konferencija - euromísseiseuroraketa - controlo de armamentoginkluotės kontrolė - responsabilidade governamentalministro atsakomybė - acordo STARTstrateginės ginkluotės mažinimo sutartis - Acordo ABMSusitarimas dėl antibalistinių raketų - zona de paztaikos zona - seguro de doençasveikatos draudimas - responsabilidade penalbaudžiamoji atsakomybė - OSCEESBO - desemprego de longa duraçãoilgalaikis nedarbas - reinserção profissionalsugrįžimas į darbinį gyvenimą - responsabilidade políticapolitinė atsakomybė - combate ao desempregokova su nedarbu - planificação da mão-de-obradarbo jėgos planavimas - trabalho partilhadodarbo vietos dalijimasis - cidadãopilietis - cessação de empregodarbo sutarties nutraukimas - conversão de empregodarbo pakeitimas - iniciativa local para o empregovietinė užimtumo iniciatyva - trabalho voluntárioneatlyginamas darbas - cidadão da Comunidade EuropeiaBendrijos pilietis - trabalho temporáriolaikinas darbas - recursos animaisgyvūnijos ištekliai - trabalho dos jovensjaunimo užimtumas - trabalho femininomoterų darbas - recursos marítimosjūrų ištekliai - reciclagem profissionalprofesinių įgūdžių atnaujinimas - recurso económicoūkio ištekliai - estágio de formaçãostažavimas - recursos hídricosvandens ištekliai - recursos do solodirvožemio ištekliai - estatística do empregoužimtumo statistika - recursos energéticosenergijos ištekliai - trabalhador auxiliarpagalbinis darbininkas - trabalhador expatriadoužsienyje dirbantis darbuotojas - seguro marítimojūrų transporto draudimas - empresárioverslininkas - director de empresageneralinis direktorius - recurso haliêuticožuvininkystės ištekliai - profissão independentesavisamdis - recurso mineralmineralinių žaliavų ištekliai - dia feriadovalstybinė šventė - trabalho extraordináriosekmadienio darbas - recursos naturaisgamtos ištekliai - cadência do trabalhodarbo norma - recurso renovávelatsinaujinantys ištekliai - teletrabalhonuotolinis darbas - bloqueio dos saláriosdarbo užmokesčio įšaldymas - recursos adicionaispapildomieji ištekliai - redução dos saláriosatlyginimo mažinimas - vantagem acessóriapapildomas atlygis - ajudas de custoišmokos ir išlaidos - recursos orçamentaisbiudžeto ištekliai - nomeação do pessoaldarbuotojų paskyrimas - recursos própriosnuosavieji ištekliai - regulamento internovidaus tvarkos taisyklės - período de estágiobandomasis laikotarpis - restaurantes e afinsviešasis maitinimas - direitos sindicaisprofesinių sąjungų teisės - liberdade sindicallaisvė jungtis į profesines sąjungas - deontologia profissionalprofesinė etika - seguro obrigatórioprivalomasis draudimas - restituição à exportaçãoeksporto kompensacija - participação dos trabalhadores nos lucros da empresapelno pasidalijimas - restituição à importaçãoimporto kompensacija - eleição sindicalprofesinės sąjungos rinkimai - parceiro socialsocialiniai partneriai - sindicato de funcionários públicostarnautojų profesinė sąjunga - associação profissionalprofesinė asociacija - sindicatoprofesinė sąjunga - restituição à produçãogamybos nuostolių padengimas - restrição à exportaçãoeksporto ribojimas - profissão diplomáticadiplomato profesija - restrição à importaçãoimporto ribojimas - profissional da comunicaçãovisuomenės informavimo profesija - restrição de concorrênciakonkurencijos apribojimas - profissão administrativaadministracijos personalas - pessoal de secretariadosekretoriato darbuotojai - restrição ao comércioprekybos ribojimas - profissional da informaçãoinformacijos specialistas - profissão científicamokslininko profesija - profissão técnicatechniko profesija - restrição da liberdadelaisvės suvaržymas - homem político, políticapolitikas - profissional de segurosdraudiko profesija - restrição quantitativakiekybinis ribojimas - pequeno comérciosmulkioji prekyba - dentistadantų gydytojas - médicogydytojas - veterinárioveterinaras - farmacêuticovaistininkas - parteiraakušerė - profissão artísticamenininko profesija - seguro privadoprivatusis draudimas - reestruturação industrialpramonės struktūros pertvarka - profissão literárialiterato profesija - resultado de exploraçãoeinamosios veiklos rezultatas - vendedorespardavėjai - representante de comércioprekybos atstovas - resultado da exploração agrícolažemės ūkio veiklos rezultatai - sucesso escolarmokymosi rezultatai - profissional da informáticainformacijos technologijų profesija - profissional de turismoturizmo darbuotojo profesija - profissão hoteleiraviešbučių darbuotojo profesija - pessoal dos serviçosaptarnautojai - restabelecimento dos direitos aduaneirosmuitų taikymo atnaujinimas - profissão bancáriabankininko profesija - desporto profissionalprofesionalų sportas - trânsitotranzitas - atraso escolarmokymosi atsilikimas - espaço industrial europeuEuropos pramonės erdvė - política industrial comunitáriaBendrijos pramonės politika - retirada do mercadopasitraukimas iš rinkos - artesanatoamatai - pequena indústriamažoji pramonė - indústria médiavidutinė pramonė - pequenas e médias indústriasmažos ir vidutinės pramonės šakos - reformadopensininkas - implantação industrialpramonės išdėstymas - zona franca industriallaisvoji pramonės zona - reforma antecipadapaankstintas išėjimas į pensiją - parque tecnológicotechnologijų parkas - excedente de produçãoprodukcijos perteklius - operação de manutençãokrovinių tvarkymas - seguro públicovalstybinis draudimas - reprocessamento do combustívelkuro regeneracija - fabrico industrialpramoninis apdirbimas - quota de produçãogamybos kvotos - estatísticas de produçãogamybos statistika - responsabilidade do produtorgamintojo atsakomybė - nova tecnologianaujoji technologija - cimeiraviršūnių susitikimas - tecnologia limpašvarioji technologija - tecnologia tradicionalįprastinė technologija - processo tecnológicotechnologinis būdas - regulamentação técnicatechninis reglamentas - duração de vida do produtoprodukto naudojimo trukmė - produto defeituosobrokuotas produktas - reunião ministerialministrų susitikimas - especificação técnicatechninis aprašas - norma europeiaEuropos standartas - norma internacionaltarptautinis standartas - harmonização das normasstandartų derinimas - regulamento técnicotechninės instrukcijos - reunião internacionaltarptautinis susitikimas - tecnologia de reciclagemperdirbimo technologija - orçamento consagrado à investigaçãomokslinių tyrimų biudžetas - ajustamento salarialatlyginimo didinimas - Eureka"Eureka" - pessoal de investigaçãomokslinių tyrimų personalas - política comunitária da investigaçãoBendrijos mokslinių tyrimų politika - relação indústria-investigaçãopramonės ir mokslinių tyrimų ryšiai - revendedorprekybos agentas - rendimentopajamos - organismo de investigaçãomokslo įstaiga - marca comercialregistruotasis prekės pavadinimas - marca registadaregistruotas prekės ženklas - desenho e modelodizainai ir modeliai - rendimento complementarpapildomos pajamos - direito de marcasprekių ženklų teisė - marca europeiaeuropinis prekės ženklas - experimentação com animaiseksperimentas su gyvūnais - experimentação com seres humanoseksperimentas su žmonėmis - investigação na empresaįmonės moksliniai tyrimai - investigação de basefundamentiniai tyrimai - investigação militarkariniai moksliniai tyrimai - investigação universitáriauniversitetiniai moksliniai tyrimai - seguro de responsabilidade civilcivilinės atsakomybės draudimas - rendimento do investimentopajamos iš investicijų - Grupo dos 7777-ių grupė - Grupo ContadoraKontadoros grupė - território não autónomopriklausoma teritorija - movimento de consumidoresvartotojų judėjimas - rendimento do agricultorūkininkų pajamos - subsídio e abono de secretariadopriemoka kanceliarinėms reikmėms - transporte de mercadorias perigosaspavojingųjų prekių vežimas - rendimento da exploração agrícolaūkio pajamos - método pedagógicomokymo metodas - rendimento familiarnamų ūkio pajamos - rendimento tributávelapmokestinamosios pajamos - rendimento nacionalšalies pajamos - recursos minerais submarinospovandeninių mineralinių žaliavų ištekliai - rendimento não salarialpridėtinės pajamos prie įprastinio atlygio - novos materiaispažangiosios medžiagos - revestimento de superfíciegrindų danga - liga supercondutorasuperlaidusis lydinys - material compósitokompozicinės medžiagos - cerâmica técnicatechninė keramika - polímero especialspecialusis polimeras - material amorfoamorfinės medžiagos - partícula ultrafinalabai maža dalelė - biomaterialbiomedžiagos - liga com memóriaatmenusis lydinys - revisão da Constituiçãokonstitucijos pakeitimas - Acordo ADNADN susitarimas - periféricoišorinis įrenginys - planeamento dos períodos de fériasatostogų grafikas - revisão da leiįstatymo keitimas - microcomputadormikrokompiuteris - política de turismoturizmo politika - seguro de transportestransporto draudimas - revolução industrialpramonės revoliucija - BITTarptautinis darbo biuras - ECOSOCJungtinių Tautų Ekonomikos ir socialinė taryba - ACNURJungtinių Tautų pabėgėlių reikalų vyriausiasis komisaras - Renânia do Norte-VestefáliaŠiaurės Reinas-Vestfalija - BEEEuropos eksporto bankas - Renânia-PalatinadoReino kraštas-Pfalcas - Rhône-AlpesRonos Alpės - SEEAEuropos atominės energetikos draugija - AEENEuropos branduolinės energetikos agentūra - Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de TrabalhoDublino fondas - Instituto Europeu de FlorençaFlorencijos Europos universitetinis institutas - RibeRibė - UEREuropos transliuotojų sąjunga - riquezaturtas - UEMAOVakarų Afrikos ekonominė ir pinigų sąjunga - seguro de vidagyvybės draudimas - rícinoricinos - CDAAzijos plėtros centras - RingkøbingRingkoebing - MCCACentrinės Amerikos bendroji rinka - risco cobertoapdraustoji rizika - CADPlėtros paramos komitetas - risco sanitáriosveikatos rizika - política nuclearbranduolinės energetikos politika - arrozryžiai - política petrolíferanaftos politika - armazenagem de hidrocarbonetosangliavandenilių atsargų kaupimas - central desactivadaelektrinių uždarymas - agro-energiaagroenergija - indústria energéticaenergetikos pramonė - carburolgazoholis - álcool combustívelvariklinis spiritas - robóticarobotika - produto energéticoenerginė medžiaga - indústria carboníferaakmens anglių pramonė - robotizaçãorobotų naudojimas gamyboje - política carboníferaakmens anglių gavybos politika - tratamento do carvãoakmens anglių perdirbimas - jazigo de minériorūdos telkinys - papel socialsocialinis vaidmuo - exploração mineirakasybos darbai - produção mineirakasybos produkcija - seguro de velhicesenatvės draudimo sistema - RoskildeRoskilde - exploração de minériorūdos kasyba - minério metálicometalingoji rūda - bauxiteboksitas - material betuminosobituminės medžiagos - terras e pedrasuolienos ir akmenys - saldruska - rolamentoguolis - fosfatofosfatas - potassapotašas - RoméniaRumunija - exploração petrolíferanaftos telkinių paieška - extracção de petróleonaftos gavyba - instalação marítimajūros gręžinio statinys - produção de petróleonaftos gavybos apimtis - butanobutanas - alcano, parafinaparafinas - petróleo brutožalia nafta - gasolinabenzinas - gasóleodyzeliniai degalai - fuelóleomazutas - Reino UnidoJungtinė Karalystė - propanopropanas - carburante para aviõesaviaciniai degalai - gasolina sem chumbobešvinis benzinas - PTU do Reino UnidoJungtinės Karalystės užjūrio šalys ir teritorijos - petróleo marítimojūrinė nafta - regiões do Reino UnidoJungtinės Karalystės regionai - central energéticaelektrinė - indústria eléctricaelektros energetika - RuandaRuanda - implantação de central energéticaelektrinių vietos parinkimas - planeamento hidroeléctricohidroelektrinių plėtojimas - SabáSaba - arrefecimento do reactorreaktoriaus aušinimo sistema - química nuclearbranduolinė chemija - astronomiaastronomija - Sabah - combustível irradiadonaudotas branduolinis kuras - sacarosesacharozė - bioprocessobiologinis būdas - bio-indústriabiologinė pramonė - biotecnologiabiotechnologija - paraquímicaspecialiosios cheminės medžiagos - Sara OcidentalVakarų Sachara - produto não planoneplokščias gaminys - produto planoplokščiasis gaminys - chapalakštas - perfilprofiliuotis - SahelSahelis - chapa finaplonoji folija - banhalydyti taukai - indústria química de basecheminių žaliavų pramonė - elemento químicocheminis elementas - composto químicocheminis junginys - tintas e vernizesdažai ir lakai - Santo EustáquioSent Eustatijus - medicamentovaistas - São MarinhoSan Marinas - hormonahormoninis preparatas - São MartinhoŠv. Martyno sala - produto químico orgânicoorganinė cheminė medžiaga - indústria de pesticidaspesticidų pramonė - indústria metalúrgicametalurgijos pramonė - acordo empresarialbendrovių susitarimas - Principado das AstúriasAstūrijos Kunigaikštystė - São Pedro e MiquelonSen Pjeras ir Mikelonas - produto siderúrgicojuodosios metalurgijos gaminys - rebites e parafusosvaržtų ir sraigtų pramonė - latoaria e cutelariaskardininkystė - ferragenssmulkieji metalo gaminiai - serralhariakalvystės dirbinys - revestimento de metaismetalų dengimas - Santa HelenaŠv. Elenos sala - equipamento siderúrgicojuodosios metalurgijos darbo įranga - aços especiaisspecialieji plienai - Santa LúciaSent Lusija - antimóniostibis - berílioberilis - cádmiokadmis - liga de ferrogeležies lydinys - tântalotantalas - execução por dívidasprekių konfiskavimas - velocípedes e motociclosdviračių ir motociklų pramonė - ferramentaįrankių pramonė - aparelho científicomokslinis aparatas - saláriodarbo užmokestis - material médico-cirúrgicomedicininiai ir chirurginiai instrumentai - salário à peçavienetinis atlygis - instalação frigoríficašaldymo įrenginys - salário horáriovalandinis darbo užmokestis - robot industrialpramoninis robotas - salário domésticonamų ruošos atlyginimas - salário mínimomažiausiasis atlyginimas - bombasiurblys - IATATarptautinė oro transporto asociacija - assalariadosamdomasis darbuotojas - material audiovisualgarso ir vaizdo įranga - aparelho reprodutor de somgarso atkūrimo įranga - SalomãoSaliamono Salos - Samoa - cabo eléctricoelektros kabelis - material de telecomunicaçõestelekomunikacijų įranga - electrodomésticobuitinis elektrinis aparatas - sanção administrativaadministracinė nuobauda - máquina industrialpramoninė elektros mašina - máquina eléctricaelektros mašina - material electromagnéticoelektromagnetinė įranga - sanção comunitáriaBendrijos sankcija - videodiscovaizdo diskas - videocassetevaizdajuostė - suporte de gravaçãoįrašo laikmena - sanção económicaekonominės sankcijos - discoįrašas - suporte ópticoCD-ROM diskas - suporte gravadoįrašytoji laikmena - emissor de radiaçõesmikrobangų aparatas - telecomunicação sem fiosradijo ryšys - microelectrónicamikroelektronika - sanção penalbausmė - indústria da construção civilstatybos pramonė - construção pré-fabricadasurenkamoji statyba - painel de construçãostatybinė plokštė - grandes obrasdidelio masto statybos - cartãokartonas - madeira aglomeradapresuota mediena - saúde públicavisuomenės sveikata - marroquinaria e luvariaprabangių odos gaminių ir pirštinių pramonė - indústria de pelesodų ir kailių išdirbimo pramonė - São Tomé e PríncipeSan Tomė ir Prinsipė - SarawakSarawak - retrosariagalanterija - SardenhaSardinija - têxtil sintéticosintetinis pluoštas - têxtil naturalnatūralusis pluoštas - indústrias diversasįvairi pramonė - SAuždaroji akcinė bendrovė - joalharia e ourivesariajuvelyriniai aukso ir sidabro dirbiniai - trigo-sarracenogrikiai - direitos sociaissocialinės teisės - direitos políticospolitinės teisės - direitos económicosekonominės teisės - Carta dos Direitos do Homemžmogaus teisių chartija - SarreSaaro kraštas - ateísmoateizmas - satélitepalydovas - liberdade de circulaçãojudėjimo laisvė - satisfação no trabalhopasitenkinimas darbu - luta contra a discriminaçãoantidiskriminacinė priemonė - know-howpraktinė patirtis - discriminação étnicaetninė diskriminacija - liberdade sexuallytinė laisvė - xenofobiaksenofobija - igualdade homem-mulhervyrų ir moterų lygybė - liberdade de ensinoakademinė laisvė - direito ao desenvolvimentoteisė į vystymąsi - direitos da criançavaikų teisės - tratamento cruel e degradantežiaurus ir žeminantis elgesys - Schleswig-HolsteinŠlėzvigas-Holšteinas - protecção da infânciavaikų apsauga - crime contra a humanidadenusikaltimas žmogiškumui - retroactividade da leiįstatymo veikimas atgaline data - direito comparadolyginamoji teisė - ciência administrativavaldymo mokslas - legislação localvietiniai teisės aktai - ciência da informaçãoinformatika - responsabilidade civilcivilinė atsakomybė - responsabilidade contratualatsakomybė už sutarties vykdymą - ciências do comportamentoelgsenos mokslai - propriedade de bensnuosavybė - atlasatlasas - ciência dos solosdirvotyra - privatizaçãoprivatizacija - ciência económicaekonomikos mokslai - herançapalikimas - ciência jurídicateisės mokslas - direito sucessóriopaveldėjimo teisė - regime de habitação periódicapakaitinis naudojimasis turtu - servidãoservitutas - gozo dos direitosnaudojimasis teisėmis - domicílio legaljuridinis adresasx - ciências da vidagyvosios gamtos mokslai - solvibilidade financeiramokumas - crime contra as pessoasnusikaltimas asmeniui - crime contra os bensnusikaltimas nuosavybei - sequestro de pessoasneteisėtas veiksmų laisvės varžymas - ciências físicasfiziniai mokslai - ciência políticapolitologija - fraude aduaneiramuito klastotė - ciências aplicadastaikomieji mokslai - difamaçãogarbės ir orumo įžeidimas - direito penal fiscalnusikaltimas mokesčių tvarkai - ciências da Terražemės mokslas - encarceramentoįkalinimas - direito penitenciáriokalinimo įstaigų teisė - presokalinys - ciências sociaissocialiniai mokslai - pena de substituiçãopakaitinė bausmė - semiliberdadesąlyginis atleidimas nuo bausmės atlikimo - confisco de bensturto konfiskavimas - diminuição de penabausmės sušvelninimas - transferência de detidoskalinių perdavimas - regime penitenciáriokalinimo įstaigos režimas - administração penitenciáriakalinimo įstaigos administracija - cisão políticapolitinis skilimas - prescrição de acçãoieškinio senatis - audiênciateismo posėdis - atmosferaatmosfera - escolarizaçãomokyklinis lavinimas - assistência judiciáriateisinė pagalba - capturaareštas - inquérito judiciárioteisminis tyrimas - perquisiçãokrata - detenção provisóriakardomasis sulaikymas - direitos da defesagynybos teisės - escrutínio de duas voltasdviejų turų sistema - escrutínio de uma voltavieno turo balsavimas - escrutínio por listasdaugiamandatė rinkimų sistema - acção por responsabilidade CEEB ieškinys dėl atsakomybės nustatymo - recurso do pessoaltarnautojų skundas - reenvio prejudicial CEkreipimasis į EB Teisingumo Teismą dėl bylos priklausomybės - escrutínio maioritáriobalsų daugumos sistema - escrutínio uninominalvienmandatė rinkimų sistema - jurisdição comercialkomercinis teismas - reunião parlamentarparlamento posėdis - jurisdição de arbitragemtrečiųjų teismas - jurisdição internacionaltarptautinis teismas - jurisdição fiscalmokesčių teismas - secasausra - conselheiro jurídicojuriskonsultas - magistrado não profissionaltaikos teisėjas - espaço marítimojūros dalis - atentado à segurança do Estadogrėsmė valstybės saugumui - sigilo bancáriobanko paslaptis - vigilância marítimajūrų laivybos priežiūra - liberdade dos mareslaisvė naudotis jūra - segredo industrialpramoninė paslaptis - espaço extra-atmosféricokosminė erdvė - propriedade do espaçoteisė į kosminės erdvės nuosavybę - segredo profissionalprofesinė paslaptis - utilização do espaçokosminės erdvės naudojimas - Secretariado da ONUJTO sekretoriatas - estrangeiroužsienio valstybės pilietis - direito de residêncialeidimas gyventi - entrada de estrangeirosleidimas įvažiuoti į šalį užsieniečiams - sector económicoekonomikos sektorius - casamento mistomišri santuoka - sector primáriopirminis sektorius - direito internacional-direito internotarptautinė teisė - valstybės teisė - direito internacional económicotarptautinė ekonominė teisė - responsabilidade administrativaadministracinė atsakomybė - direito público económicoviešoji ekonominė teisė - sector quaternárioketvirtinis sektorius - decisão CEEEB sprendimas - directiva CEEB direktyva - sector secundárioantrinis sektorius - ordem jurídica comunitáriaBendrijos teisės sistema - direito derivadoantriniai teisės aktai - directiva CEEAEAEB direktyva - recomendação CEEB rekomendacija - sector terciáriotretinis sektorius - regulamento CEEB reglamentas - regulamento de execuçãoįgyvendinimo reglamentas - parecer CEEAEAEB nuomonė - segurança de abastecimentotiekimo patikimumas - parecer CECAEAPB nuomonė - parecer do Tribunal de Justiça CEEB Teisingumo Teismo nuomonė - harmonização da segurança socialsocialinių įstatymų suderinimas - segurança do empregoužimtumo garantija - competência externa CEEB kompetencija užsienio reikalų srityje - protocolo CEEB protokolas - Tratado de Fusãoprisijungimo sutartis - segurança dos transportestransporto sauga - Acto Único EuropeuEuropos bendrasis aktas - Tratado de Adesão CEprisijungimo prie EB sutartis - segurança do produtoprodukto sauga - empresa comum CEEAEAEB bendroji įmonė - Comissão CEEB Komisija - segurança no trabalhodarbų sauga - relações da União EuropeiaES santykiai - Conselho de Ministros ACP-CEAfrikos, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno šalių ir EB Ministrų Taryba - segurança nuclearbranduolinis saugumas - membro do Tribunal de Justiça CEEB Teisingumo Teismo narys - comissário europeuEuropos komisaras - segurança públicaviešasis saugumas - AECEuropos bendradarbiavimo asociacija - segurança rodoviáriakelių eismo saugumas - acordo de associação CEEB susivienijimo susitarimas - convenção CEAfrikos, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno šalių ir EB konvencija - segurança socialsocialinė apsauga - Comité dos Embaixadores ACP-CEAfrikos, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno šalių ir EB ambasadorių komitetas - Comité Paritário ACP-CEAfrikos, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno šalių ir EB jungtinis komitetas - Convenção de Lomé IIITrečioji Lomės konvencija - EURESEuropos laisvų vietų ir užimtumo paieškų suderinimo sistema - FEDEuropos plėtros fondas - FSEEuropos socialinis fondas - alargamento da União EuropeiaSąjungos išplėtimas - atribuição de casabūsto suteikimas - centeiorugiai - União EuropeiaEuropos Sąjunga - história da EuropaEuropos istorija - sal químicocheminė druska - pertença à União EuropeiaEuropos Sąjungos narystė - SELALotynų Amerikos ekonominė sistema - posição comumbendra pozicija - acção comumbendri veiksmai - Tratado da União EuropeiaEuropos Sąjungos sutartis - países SELALAES šalys - cooperação política europeiaEuropos politinis bendradarbiavimas - concurso CEEB konkursas - selecção de alunosmokinių atranka - mecanismo complementar das trocaspapildomasis prekybos mechanizmas - prevenção de riscosrizikos prevencija - risco naturalgamtinis pavojus - risco industrialpramoninis pavojus - liberalismo económicoekonominis liberalizmas - direitos aduaneirosmuitas - controlo aduaneiromuitinės tikrinimas - direitos da pauta aduaneira comumbendrieji muito tarifai - sementesėkla - pesos e medidassvarsčiai ir matai - produto em conservakonservuotas produktas - semimetalpusmetalis - irradiação dos alimentosšvitinimas - rendimento mínimo de subsistênciaminimalios pragyvenimo pajamos - arma de uso pessoalasmeninis ginklas - sêmolarupūs miltai - mecenatokultūros mecenavimas - concurso administrativokonkursas administracinėms pareigoms - audição públicaviešas svarstymas - SenegalSenegalas - separação de poderesvaldžių atskyrimas - psicanálisepsichoanalizė - sericiculturašilkininkystė - artes visuaisregimasis menas - pluralismo culturalkultūrinis pliuralizmas - usos e costumespapročiai ir tradicijos - serviçospaslauga - património arquitectónicoarchitektūros paveldas - igrejabažnyčia - hinohimnas - bandeiravėliava - serviço após vendapaslaugos po prekių pardavimo - propriedade literária e artísticaliteratūrinė ir meninė nuosavybė - serviço cívicopakaitinė tarnyba - aerodinâmicaaerodinamika - termodinâmicatermodinamika - física do plasmaplazmos fizika - física do laserlazerių fizika - engenharia genéticagenų inžinerija - pinturatapyba - serviço de empregoįdarbinimo tarnyba - liberdade condicionallygtinis paleidimas - aumento de capitalkapitalo didinimas - serviço de saúdesveikatos priežiūros tarnyba - situação da agriculturažemės ūkio padėtis - serviços financeiros dos correiosfinansinės pašto paslaugos - promulgação da leiįstatymo paskelbimas - interesses financeiros dos parlamentaresnarių finansiniai interesai - cooperação afro-árabearabų ir Afrikos šalių bendradarbiavimas - serviço gratuitonemokama paslauga - cooperação euro-árabeEuropos ir arabų šalių bendradarbiavimas - delegação da ComissãoKomisijos delegacija - controlo comunitárioBendrijos kontrolė - princípio da complementaridadepapildomumo principas - serviço militarkrašto karinė tarnyba - região periféricapakraščio regionas - região insularsalų regionas - nação mais favorecidadidžiausio palankumo valstybė - serviço remuneradomokama paslauga - orçamento anexopapildomas biudžetas - serviço postalpašto tarnyba - dicionário multilinguedaugiakalbis žodynas - dicionário de abreviaturassantrumpų žodynas - serviço públicoviešoji tarnyba - enciclopédiaenciklopedija - thesaurustezauras - publicação periódicaperiodinis leidinys - serviço secretoslaptoji tarnyba - lixo domésticobuitinės atliekos - monoculturamonokultūros ūkis - serviço socialsocialinė tarnyba - jornallaikraštis - sésamosezamai - aumento de preçoskainų didinimas - sessão legislativaparlamento sesija - SeychellesSeišeliai - SFITarptautinė finansų korporacija - universidadeuniversitetas - transporte de animaisgyvūnų vežimas - movimento associativovienijimosi judėjimas - SharjahSharjah - SicíliaSicilija - estacionamento de forçaskariuomenės dislokavimas - mandato parlamentarparlamento nario vieta - sede, sede principal, sede socialpagrindinė būstinė - vacaturalaisva vieta - AustráliaAustralija - Serra LeoaSiera Leonė - sinalizaçãokelio ženklai - alimento para animal de companhianaminių gyvūnėlių ėdalas - SingapuraSingapūras - chuva ácidarūgštusis lietus - sinistrodraudimo išmoka - urbanistamiestų planavimo profesija - instrumento documentaldokumentinė priemonė - falso têxtilneaustinė medžiaga - xaropesirupas - arquipélago do mar EgeuEgėjo salos - Ilhas CanáriasKanarų salos - sisalsizalis - Mesa do PEEP biuras - presidentepirmininkas - sismologiaseismologija - vice-presidentevicepirmininkas - secretário-geralgeneralinis sekretorius - vida institucionalinstitucinė veikla - sede da instituiçãoBendrijos institucijos būstinė - reforma institucionalinstitucinė reforma - competência institucionalinstitucijos kompetencija - situação CEEB padėtis - situação familiaršeiminė padėtis - política espacialkosmoso politika - auto-abastecimentoapsirūpinimas - situação financeirafinansinė padėtis - socialismosocializmas - sociedadeorganizacija - sociedade anónimaribotos atsakomybės bendrovė - sociedade civilcivilinė asociacija - sociedade civil profissionalprofesinė bendrija - sociedade comercialkomercinė bendrovė - sociedade de economia mistamišrios nuosavybės bendrovė - sociedade de investimentoinvesticinė bendrovė - sociedade de capitaisakcinė bendrovė - autocarroautobusas - sociedade de consumovartotojų visuomenė - sociedade de pessoasbendrija - sociedade em comanditaribotos atsakomybės bendrija - sociedade em participaçãoneįvardytų dalyvių bendrija - sociedade europeiaEuropos bendrovė - sociedade-mãepagrindinė bendrovė - associação sem fins lucrativosne pelno organizacija - sociologiasociologija - Jutlândia do SulPietų Jutlandija - sedašilkas - autoconsumovartojimas savo reikmėms - assistência a inválidosneįgaliųjų globa - sojasojos - solventetirpiklis - SomáliaSomalis - sondagematrankusis tyrimas - sondagem de opiniãonuomonės apklausa - sorgosorgai - autodeterminaçãoapsisprendimas - SudãoSudanas - enxofresiera - apresentação de propostas a concursodalyvavimas paraiškų konkurse - fonte de informaçãoinformacijos šaltinis - origem da ajudapagalbos šaltinis - fonte do direitoteisės šaltinis - subdesenvolvimentonepakankamas išsivystymas - subprodutošalutinis produktas - subproduto agrícolašalutinis žemės ūkio produktas - autofinanciamentofinansavimasis - subproduto do leitešalutinis pieno perdirbimo produktas - subproduto metalúrgicošalutinis metalo gamybos produktas - subproletariadožemiausias proletariato sluoksnis - subalimentaçãonepakankama mityba - subpovoamentogyventojų stygius - subcontrataçãosubrangos sutarties sudarymas - autogestãosavivalda - amparo da famíliašeimos maitintojas - manutenção de preçoskainų palaikymas - manutenção de preços agrícolasEB žemės ūkio kainų palaikymas - apoio monetáriopiniginė parama - soberania nacionalšalies suverenitetas - especialização da produçãospecializavimas pagal produktus - especialização das trocasprekybos specializacija - classificação orçamentalbiudžeto pirmenybių išvardijimas - autolimitaçãosavanoriškas apsiribojimas - especulação imobiliáriaspekuliacija nekilnojamuoju turtu - Espórades SetentrionaisSporados - desportosportas - Sri LankaŠri Lanka - StabexStabex - estabilização de preçoskainų pastovumas - estabilização de rendimentospajamų stabilizavimas - estabilização económicaekonomikos stabilizavimas - estabulaçãotvartinė gyvulininkystė - acordo interprofissionaltarpprofesinis susitarimas - automatizaçãoautomatizavimas - estagnação económicaekonomikos sąstingis - estação experimentaleksperimentinis ūkis - estatísticastatistika - estatística agrícolažemės ūkio statistika - estatísticas comunitáriasBendrijos statistika - estatísticas demográficasgyventojų statistika - estatísticas das pescasžvejybos statistika - automóvellengvasis automobilis - estatísticas económicasūkio statistika - estatísticas financeirasfinansinė statistika - estatísticas industriaispramonės statistika - estatísticas internacionaistarptautinė statistika - estatísticas nacionaisšalies statistika - estatísticas oficiaisoficialioji statistika - estatísticas regionaisregioninė statistika - estatuto de BerlimBerlyno statusas - estatuto de JerusalémJeruzalės statusas - estatuto do funcionáriovalstybės tarnautojų nuostatai - autonomiaautonomija - estatuto do pessoaldarbuotojų nuostatai - estatuto jurídicoteisinis statusas - estatuto políticopolitinis statusas - estatuto profissionaltarnybinė padėtis - estatuto socialsocialinis statusas - esterilizaçãosterilizacija - estímulo fiscalmokesčių paskata - existênciasatsargos - existências comunitáriasBendrijos atsargos - autonomia financeirafinansinis savarankiškumas - existências conjunturaisekonominio būtinumo atsargos - existências de intervençãointervencinės atsargos - existências excedentáriasperteklinės atsargos - existências mínimasminimaliosios atsargos - existências mundiaispasaulinės atsargos - existências privadasprivačios atsargos - existências públicasviešosios atsargos - reservas de estabilizaçãopalaikomosios atsargos - armazenagemsandėliavimas - armazenamento de armasginklų atsargų kaupimas - armazenagem de energiaenergijos kaupimas - armazenagem de alimentosmaisto laikymas - armazenagem de documentosdokumentų saugojimas - StorkøbenhavnDidžioji Kopenhaga - StorstrømStorstroem - estrutura agrícolažemės ūkio struktūra - estrutura do empregoužimtumo struktūra - estrutura da empresabendrovės struktūra - autorização orçamentalbiudžeto patvirtinimas - estrutura económicaekonominė struktūra - estrutura industrialpramonės struktūra - estrutura institucionalinstitucinė struktūra - estrutura socialsocialinė struktūra - estupefacientenarkotikas - substância cancerígenakancerogeninė medžiaga - substância perigosapavojingoji medžiaga - autorização de acordos e práticas concertadasleidimas riboti konkurenciją - subvenção à exportaçãoeksporto subsidija - sucedâneo de alimentosmaisto pakaitas - sucessão da exploração agrícolaūkių perėmimas - sucursalskyrius - açúcarcukrus - açúcar brancobaltasis cukrus - açúcar brutožaliavinis cukrus - açúcar de beterrabacukrinių runkelių cukrus - autorização de transportetransporto leidimas - açúcar de canacukranendrių cukrus - SuéciaŠvedija - voto expressogaliojantys balsai - sufrágio universalvisuotinė rinkimų teisė - suicídiosavižudybė - SuíçaŠveicarija - SulawesiSulawesi - SumatraSumatra - superfície agrícola utilizadanaudojamas žemės plotas - suplentepakaitinis narys - suplemento tarifáriopapildomasis kainos tarifas - suporte de informaçãoinformacijos laikmena - suporte magnéticomagnetinė laikmena - supressão de posto de trabalhodarbo vietų mažinimas - supressão dos direitos aduaneirosmuitų panaikinimas - supranacionalidadesupranacionalumas - sobreexploração dos recursosbesaikis gamtos išteklių naudojimas - superfície arborizadamiškingas plotas - área de exploraçãovaldos plotas - pradopievos - área agrícola principalpagrindinis valdos plotas - ultracongelaçãoužšaldymas - ultra-regeneradordauginimo reaktorius - SurinameSurinamas - excesso de populaçãogyventojų perteklius - acordo monetáriopiniginis susitarimas - auto-estradaautomagistralė - superproduçãoperprodukcija - fiscalização do mercadorinkos priežiūra - suspensão da ajudalaikinas pagalbos nutraukimas - suspensão da execução da penanuosprendžio vykdymo atidėjimas - suspensão dos direitos aduaneirosmuito taikymo sustabdymas - SuazilândiaSvazilandas - silviculturamiško medžių auginimas - ÁustriaAustrija - SíriaSirija - Sysminiškasenų eksporto sistema - sistema bancáriobanko sistema - sistema de ensinošvietimo sistema - sistema de exploração agrícolaūkininkavimo sistema - sistema de informaçãoinformacijos sistema - sistema de informação de gestãovaldymo informacijos sistema - sistema de comunicaçãoryšių sistemos - sistema contabilísticoapskaitos sistema - sistema de cultivožemdirbystės sistema - AuvergneAuvergne - sistema das Nações UnidasJungtinių Tautų sistema - sistema documentalinformacinė paslauga - sistema eleitoralrinkimų sistema - sistema eleitoral europeuEuropos rinkimų sistema - Sistema Europeu de ContabilidadeEuropos apskaitos sistema - Sistema Monetário EuropeuEuropos pinigų sistema - sistema monetário internacionaltarptautinė pinigų sistema - sistema normalizado de contabilidadestandartizuotosios apskaitos sistema - tabacotabakas - tabagismorūkymas - TaiwanTaivanas - TanzâniaTanzanija - tapetekilimas - tarifa aéreaoro važtos tarifas - tarifa de transportevežimo tarifas - pauta aduaneiramuito tarifas - Pauta Aduaneira Comumbendrasis muitų tarifas - tarifa ferroviáriageležinkelio tarifas - adiantamento de tesourariaiždo avansavimas - tarifa postalpašto mokestis - tarifa preferencialmuito tarifo lengvata - tarifa de passageiroskeleivių vežimo tarifas - taxa de infra-estruturainfrastruktūros mokestis - tourobulius - taxa de auto-abastecimentoapsirūpinimo lygis - taxa de câmbiovaliutų kursas - anteprojecto de orçamentoišankstinis biudžeto projektas - taxa do IVAPVM norma - taxa flutuantelaisvai kintamas kursas - taxa centralcentrinis kursas - taxa representativaorientacinis keitimo kursas - TawalTawal - tributação de preçosvalstybinis kainų nustatymas - imposto por eixoašies mokestis - direitos de exportaçãoeksporto mokestis - direitos de importaçãoimporto mokestis - imposto de selovalstybinė rinkliava - imposto compensatórioišlyginamasis mokestis - encargo de efeito equivalentelygiaverčio poveikio mokestis - co-responsabilidade dos produtoresbendra gamintojų atsakomybė - taxa de trânsitotranzito mokestis - imposto profissionalverslo mokestis - imposto sobre os combustíveisdegalų mokestis - aviação civilcivilinė aviacija - imposto sobre veículostransporto priemonių mokestis - ChadeČadas - ChecoslováquiaČekoslovakija - técnica de culturaagrotechnika - técnica de gestãovaldymo būdai - técnicas de construçãoinžineriniai pastatų tinklai - tecnologiatechnologija - tecnologia alimentarmaisto technologija - aviação militarkarinis oro laivynas - tecnologia de materiaismedžiagų technologija - tecnologia pouco poluentenetaršioji technologija - tecnologia energéticaenergetikos technologija - tecnologia intermédiatarpinė technologija - tecnologia nuclearbranduolinė technologija - tecnologia petrolíferanaftos technologija - telecomunicaçãotelekomunikacijos - telecópiafaksimilinis ryšys - teledetecçãonuotolinis aptikimas - aviculturapaukštininkystė - teledistribuiçãokabelinės televizijos tinklas - telégrafotelegrafas - telemáticatelematika - telefonetelefonas - televisãotelevizija - telexteleksas - testemunholiudytojo parodymai - tempo de descansopoilsio trukmė - tendência políticapolitinė kryptis - Acordo Monetário EuropeuEuropos piniginis susitarimas - aeronave, aeroplano, aviãoaeroplanas, lėktuvas, orlaivis - stresspsichinė įtampa - termos comerciaisprekybos sąlygos - terminologiaterminologija - terreno para construçãostatybos sklypas - terreno industrialpramoninės statybos sklypas - terra abandonadaužleista žemė - terra agrícolažemės ūkio naudmenos - terras do domínio públicovalstybinė žemė - terra incultanedirbamoji žemė - terra cultivávelariamoji žemė - parecernuomonė - terra recuperadaįsisavinta žemė - território ultramarinoužjūrio teritorija - terrorismoterorizmas - TailândiaTailandas - cháarbata - terapêuticaterapija - tesedisertacija - parecer CEEB nuomonė - TessáliaTesalija - Trácia OcidentalVakarų Trakija - TimorTimoras - Timor LesteRytų Timoras - titâniotitanas - título de créditoapyvarčioji priemonė - título de transportebilietas - TogoTogas - TongaTonga - torturakankinimas - ToscanaToskana - turfadurpės - turismo de massasmasinis turizmas - girassolsaulėgrąžos - parecer PEEP nuomonė - toxicologiatoksikologija - toxicomanianarkomanija - tractortraktorius - Trade Expansion ActPrekybos plėtros aktas - traduçãovertimas raštu - Tratado CEEB sutartis - Tratado CECAEAPB sutartis - Tratado CEEEEB sutartis - Tratado CEEAEAEB sutartis - países do Pacto de VarsóviaVaršuvos pakto šalys - máquina de ordenhamelžimo įrenginys - tratamento da águavandens valymas - tratamento da informaçãoinformacijos apdorojimas - tratamento de textoteksto apdorojimas - processamento de dadosduomenų apdorojimas - tratamento de minériorūdos apdorojimas - tratamento fitossanitárioaugalų apsauga - transacção financeirafinansinis sandoris - transferência de empresaįmonės perdavimas - transferência de capitaiskapitalo pervedimas - transferência do direito à pensãoteisių į pensiją perdavimas - transferência de populaçãogyventojų perkėlimas - transferência de tecnologiatechnologijos perdavimas - aveiaavižos - transformação de alimentosmaisto perdirbimas - trânsito comunitárioBendrijos tranzitas - trânsito aduaneiromuitinės tranzitas - transliteraçãotransliteracija - transmissão de dadosduomenų perdavimas - transmissão da propriedadenuosavybės perdavimas - abortoabortas - transporte aéreooro transportas - transporte combinadomišrusis transportas - transporte de energiaenergijos perdavimas - transporte no hinterlandtolimasis transportas - transporte de mercadoriasprekių vežimas - transporte de superfícieantžeminis transportas - transporte de passageiroskeleivių vežimas - transporte colectivoviešasis transportas - aborto ilegalneteisėtas abortas - transporte ferroviáriogeležinkelių transportas - transporte por via navegávelvidaus vandens kelių transportas - transporte individualnuosava transporto priemonė - transporte intercontinentaltarpžemyninis transportas - transporte interiorvidaus transportas - transporte internacionaltarptautinis transportas - transporte rodoviário internacionaltarptautinis kelių transportas - transporte intracomunitárioBendrijos vidaus transportas - transporte marítimojūrų transportas - Abu DhabiAbu Dabis - Acordo Multifibrasdaugiašalis tekstilės susitarimas - aborto terapêuticoterapinis abortas - transporte nacionalšalies transportas - transporte por cabolyninis transportas - transporte por condutavamzdyninis transportas - transporte por conta de terceirossamdomasis vežimas - transporte por conta própriatarnybinė transporto priemonė - transporte públicoviešojo transporto priemonės - transporte regionalregioninis transportas - transporte rodoviáriokelių transportas - transporte escolarmokyklinis transportas - transporte semicolectivopusiau viešas transportas - transporte sob controlo aduaneiromuitinės kontroliuojamas transportas - transporte subterrâneopožeminis transportas - transporte suburbanopriemiestinis transportas - transporte terrestresausumos transportas - transporte transfronteiriçosieną kertantis transportas - transporte urbanomiesto transportas - transportadorvežėjas - trabalhodarbas - trabalho no domicílionamudinis darbas - azotoazotas - trabalho em cadeiadarbas prie konvejerio - trabalho a tempo completoužimtumas visą darbo laiką - trabalho a tempo parcialdalinis užimtumas - trabalho ilegaluždarbiavimas - trabalho de equipakomandinis darbas - trabalho nocturnonaktinis darbas - trabalho infantilvaikų darbas - trabalho por turnospamaininis darbas - actividade escolarmokyklos darbas - trabalhador idosovyresnio amžiaus darbuotojas - trabalhador clandestinonuslėptas darbuotojas - trabalhador comunitárioBendrijos darbuotojas - trabalhador fronteiriçopasienio darbuotojas - trabalhador deficienteneįgalus darbuotojas - Baden-WürttembergBaden-Württemberg - trabalhador manualpaprastas darbininkas - trabalhador migrantemigruojantis darbuotojas - trabalhador sazonalsezoninis darbininkas - trabalhador socialsocialinis darbuotojas - obras públicasviešieji darbai - trevodobilai - BahamasBahamos - Trentino-Alto AdigeTrentinas-Alto Adidžė - tesouroiždas - Trindade e TobagoTrinidadas ir Tobagas - triticalekvietrugiai - BahreinBahreinas - troca directanatūriniai mainai - trusttrestas - bisnaga, cano, conduta, duto, tubagem, tubokanalas, tūbelė, vamzdis, vamzdžiai - tuberculose animalgalvijų tuberkuliozė - tungsténiovolframas - TunísiaTunisas - turbinaturbina - TurquiaTurkija - tutelagloba - bagauogos - TuvaluTuvalu - tubagemvamzdynas - IVAPVM - UDEACCentrinės Afrikos muitų ir ekonominė sąjunga - países UDEACUDEAC šalys - UEBLBelgijos ir Liuksemburgo ekonominė sąjunga - União Europeia das AlfândegasEuropos ekonominė muitų sąjunga - países UEOVES šalys - UITTarptautinė telekomunikacijų sąjunga - Umm al QuawainUmm Al Qaiwain - unanimidadevienbalsiškumas - CNUDRJungtinių Tautų regioninės plėtros centras - UnescoJUNESKO - unificação nacionalšalies vienijimasis - União Europeia OcidentalVakarų Europos Sąjunga - contrato de arrendamentonuomos sutartis - UEAAfrikos valstybių sąjunga - união aduaneiramuitų sąjunga - união económicaekonominė sąjunga - União Económica e Monetáriaekonominė ir pinigų sąjunga - União Europeia de PagamentosEuropos mokėjimų sąjunga - União InterparlamentarTarpparlamentinė sąjunga - acordo preferenciallengvatinis susitarimas - arrendamento comercialnuomos verslas - país da UEMAOVAEPS šalys - união monetáriapinigų sąjunga - UNIRTarptautinės Reino laivybos sąjunga - Unisisttarpvyriausybinė bendradarbiavimo mokslinės ir techninės informacijos srityje programa - UnitarJungtinių Tautų mokymo ir mokslinių tyrimų institutas - cabeça de gadosutartinis galvijas - contrato de arrendamento ruralūkio nuoma - UNRWAUNRWA - UPAAzijos ir Ramiojo vandenyno šalių parlamentų sąjunga - UPUPasaualinė pašto sąjunga - urâniouranas - urbanizaçãourbanizacija - urbanismomiestų planavimas - URSSTSRS - UruguaiUrugvajus - utente dos transportestransporto naudotojas - baixa de preçoskainų mažinimas - fábrica prontavisiškai įrengta gamykla - usufrutouzufruktas - utilizador da informaçãoinformacijos vartotojas - utilização da ajudapagalbos naudojimas - utilização da águavandens naudojimas - utilização da energiaenergijos naudojimas - utilização da terražemėtvarka - utilização pacífica da energiataikus energijos naudojimas - UtrequeUtrechtas - balança comercialprekybos balansas - fériasatostogos - vacinaskiepas - vacinaçãoskiepijimas - vacakarvė - vaca reprodutorakarvė žindenė - vaca leiteiramelžiama karvė - vale de AostaAostos Slėnis - valor acrescentadopridėtinė vertė - valores cotados na bolsarinkos kapitalizacija - valor de troca comercialprekybos vertė - balança deficitáriamokėjimų balanso deficitas - valor aduaneiromuitinės vertinimas - valores mobiliáriosvertybiniai popieriai - vanádiovanadis - VanuatuVanuatu - VaticanoŠventasis Sostas - novilhoveršelis - veículotransporto priemonė - veículo sobre almofada de artransporto priemonė su oro pagalve - veículo de duas rodasdviratė transporto priemonė - veículo motorizadovariklinė transporto priemonė - veículo agrícolažemės ūkio transporto priemonė - veículo eléctricoelektrinė transporto priemonė - veículo sobre carrisbėginė transporto priemonė - veículo de cargakrovininis automobilis - VejleVailė - VenéciaVenecija - balança de invisíveispaslaugų prekybos balansas - VenezuelaVenesuela - vendapardavimas - venda a créditopardavimas į skolą - venda a domicílioišnešiojamoji prekyba - venda a retalhomažmeninis pardavimas - venda com descontopardavimas su nuolaida - venda em hasta públicaaukcionas - venda directatiesioginis pardavimas - venda por grossodidmeninis pardavimas - balança de pagamentosmokėjimų balansas - venda isenta de impostospardavimas be muito - venda à distâncianuotolinis pardavimas - pomarvaismedžių sodas - verificação de contasauditavimas - vidrostiklas - Oeste de StorebæltDidžiojo Belto Vakarai - VestsjællandVakarų Zelandija - BaliBali - vestuárioapranga - carnemėsa - carne de vacajautiena - carne de caprinoožkiena - carne de cavaloarkliena - carne de búfalobuivoliena - carne de vitelaveršiena - carne de aves de capoeirapaukštiena - carne limpamėsa be kaulų - carne verdešviežia mėsa - BalcãsBalkanai - carne de ovinoaviena - carne de suínokiauliena - ViburgoViborgas - vice-presidente da assembleiaparlamento pirmininko pavaduotojas - vítimanukentėjusysis - vítima civilcivilinė auka - vítima de guerrakaro auka - emissão de videotextotransliuojamoji videografija - videotexto interactivosąveikusis videoteksas - inserção profissional - segunda voltaantrasis balsavimo turas - vida associativakolektyvinė veikla - vida da empresaverslininkystė - vida políticapolitinis gyvenimas - vida escolarmokyklos gyvenimas - vida socialsocialinis gyvenimas - VietnameVietnamas - vinhavynuogynas - cidademiestas - cidade médiavidutinis miestas - cidade novanaujas miestas - cidade-satélitemiestas palydovas - vinhovynas - vinho aromatizadoaromatizuotas vynas - vinho brancobaltasis vynas - vinho regionalvietinis vynas - vinho de qualidade superioraukščiausios kokybės vynas - vinho de mesastalo vynas - vinho engarrafadobutelinis vynas - vinho reforçadospirituotas vynas - tirajuosta - vinho espumanteputojantis vynas - vinho rosérožinis vynas - vinho tintoraudonasis vynas - vinho não espumanteneputojantis vynas - vinificaçãovyno fermentacija - violência sexuallytinė prievarta - violênciasmurtavimas - violência de Estadovalstybinė prievarta - violência políticapolitinė prievarta - transferência bancáriakredito pervedimas - BangladeshBangladešas - vitaminavitaminas - viticulturavynuogininkystė - via navegável interiorvidaus vandens keliai - via fluvial internacionaltarptautinis vandens kelias - via rápidagreitkelis - bancobankas - via ruralkaimo kelias - via urbanamiesto kelias - via pública e saneamentokelių tvarkymo žinyba - furtovagystė - aves de capoeiranaminiai paukščiai - Banco Africano de DesenvolvimentoAfrikos plėtros bankas - aves mortaspapjauti paukščiai - aves poedeirasdėslieji paukščiai - aves vivasgyvi paukščiai - volume de comércioprekybos apimtis - volume de transacçõessandorių apimtis - votaçãobalsavimas - voto em brancotuščias balsalapis - caixa agrícolažemės ūkio bankas - voto bloqueadobalsavimas už visą tekstą - votação da leiįstatymo priėmimas - voto electrónicoelektroninis balsavimas - votação nominalvardinis balsavimas - voto nulonegaliojantis balsalapis - voto obrigatórioprivalomasis balsavimas - voto antecipadoišankstinis balsavimas - voto por correspondênciabalsavimas paštu - voto por procuraçãobalsavimas pagal įgaliojimą - votação parlamentarparlamento balsavimas - banco centralcentrinis bankas - lista abertapirmenybinis balsavimas - voto públicoatviras balsavimas - voto secretoslaptas balsavimas - viagemkelionė - viagem com tudo incluídoorganizuota turistinė kelionė - viagem em grupogrupinė kelionė - vulcanologiavulkanologija - divulgação agrícolažemės ūkio konsultavimo tarnybos - Wallis e FortunaWallisas ir Futuna - iogurtejogurtas - banco comercialkomercinis bankas - IémenJemenas - antiga República Democrática e Popular do Iémenbuvęs Pietų Jemenas - Yorkshire and HumbersideJorkšyras ir Hambersaidas - JugosláviaJugoslavija - República Democrática do CongoKongo Demokratinė Respublika - ZâmbiaZambija - ZelândiaZelandas - ZimbabuéZimbabvė - zincocinkas - banco cooperativokooperatinis bankas - zona áridasausringoji zona - zona climáticaklimato zona - zona habitacionalgyvenamasis rajonas - zona de capturažūklės plotas - zona de comércio livrelaisvosios prekybos zona - zona de pescažūklės zona - zona económica exclusivaišskirtinė ekonominė zona - zona equatorialpusiaujo klimato zona - zona francalaisvoji zona - Acordo SALTSusitarimas dėl strateginės ginkluotės apribojimo - banco de investimentoinvesticijų bankas - zona friašalto klimato zona - zona húmidadrėgno klimato zona - zona monetáriapinigų erdvė - zona para peõespėsčiųjų zona - zona poluídaužteršta teritorija - zona protegidasaugoma vietovė - zona sinistradanelaimės zona - zona subtropicalprieatogrąžių klimato zona - zona suburbanapriemiesčio zona - zona tarifáriatarifinė zona - banco de desenvolvimentoplėtros bankas - zona temperadavidutinio klimato zona - zona tropicalatogrąžų klimato zona - zona urbanamiesto zona - zoologiazoologija - banco predialžemės bankas - Banco MundialPasaulio bankas - banco popularliaudies bankas - banco privadoprivatus bankas - banco públicovalstybinis bankas - BarbadosBarbadosas - acordo sectorialsektorinis susitarimas - tabela de preçoskainoraštis - barrastrypas - salário baixožemas atlygis - base de dadosduomenų bazė - base militarkarinė bazė - BasilicataBazilikata - Baixa NormandiaŽemutinė Normandija - NiedersachsenŽemutinė Saksonija - GATTechninės pagalbos biuras - barcolaivas - acordo relativo aos produtos de basedidmeninės prekybos susitarimas - embarcação de pescažvejybos laivas - barco-cisternatanklaivis - edifíciopastatas - embarcação de recreiopramoginis laivas - edifício industrialpramoninis pastatas - edifício públicovisuomeninis pastatas - BavieraBavarija - acordo pautalmuitų tarifų susitarimas - belas-artesdailė - BEIEuropos investicijų bankas - BélgicaBelgija - regiões e comunidades da BélgicaBelgijos regionai ir bendruomenės - BelizeBelizas - lucropelnas - beneficiário da ajudapagalbą gaunanti šalis - BeneluxBeniliuksas - países BeneluxBeniliukso šalys - BenimBeninas - BerlimBerlynas - BermudasBermuda - necessidades alimentaresmitybos reikmės - necessidade de alojamentobūsto poreikis - necessidade de mão-de-obradarbo jėgos poreikis - crescimento da populaçãogyventojų skaičiaus didėjimas - necessidade de águavandens poreikiai - forragemstambieji pašarai - necessidades financeiraslėšų poreikiai - betãobetonas - beterraba forrageirapašariniai runkeliai - beterraba sacarinacukriniai runkeliai - BEUCEuropos vartotojų sąjungų biuras - manteigasviestas - manteiga vegetalaugalinis sviestas - ButãoButano Karalystė - aumento de produçãogamybos augimas - bibliografiabibliografija - bibliotecabiblioteka - biblioteca juvenilvaikų biblioteka - biblioteca nacionalnacionalinė biblioteka - biblioteca públicaviešoji biblioteka - biblioteca científicamokslinė biblioteka - biblioteca universitáriauniversiteto biblioteka - assembleia bicamaraldvejų rūmų parlamentas - BIDAmerikos valstybių plėtros bankas - aculturaçãokultūrinis supanašėjimas - bairro de latalūšnynas - BIETarptautinis švietimo biuras - baldiobendruomenės žemė - bem culturalkultūros vertybė - bens de consumovartojimo prekės - bens duradourosilgalaikio vartojimo prekės - bens não duradourostrumpalaikio vartojimo prekės - bem-estar socialsocialinė gerovė - acusaçãokaltinimas - cervejaalus - balançobalansas - balanço de abastecimentotiekimo balansas - balanço energéticoenergijos balansas - balanço socialsocialinis auditas - bioquímicabiochemija - bioconversãobiologinis kitimas - biodegradabilidadebiologinis skaidumas - bioenergiabioenergija - biogásbiodujos - biografiabiografija - biologiabiologija - biomassabiomasė - biosferabiosfera - bipartidarismodvipartinė sistema - bipolarizaçãopolitinis dvipoliškumas - MyanmarMianmaras - comprapirkimas - indústria de bolachassausainių fabrikas - bismutobismutas - trigokviečiai - trigo durokietieji kviečiai - trigo molepaprastieji kviečiai - bloqueio de preçoskainų įšaldymas - boimėsinis jautukas - madeira para combustãomalkinė mediena - madeira para construçãostatybinė mediena - compra a créditopirkimas į skolą - arborizaçãomiškų želdinimas - bebidagėrimas - bebida alcoólicaalkoholinis gėrimas - bebida não alcoólicanealkoholinis gėrimas - BolíviaBolivija - título do tesouroiždo vekselis - BonaireBonaire - bonificação de juropalūkanų subsidija - malhastrikotažo gaminiai - compra de intervençãointervencinis supirkimas - BornéuBorneo - BornholmBornholmas - botânicabotanika - BotsuanaBotsvana - budismobudizmas - indústria de panificaçãokepykla - BorgonhaBurgundija - bolsa de mercadoriasprekių birža - bovinogalvijai - ácidorūgštis - Província do Brabante flamengoFlamandų Brabanto provincija - Brabante SetentrionalŠiaurės Brabantas - Província do Brabante valãoValonų Brabanto provincija - BremaBremen - BrasilBrazilija - BretanhaBretanė - patentepatentas - patente europeiaEuropos patentas - BRITarptautinių atsiskaitymų bankas - ácido inorgâniconeorganinė rūgštis - bromobromas - brucelosebruceliozė - ruídotriukšmas - BruneiBrunėjus - orçamentobiudžetas - orçamento comunitárioBendrijos biudžetas - orçamento do Estadošalies biudžetas - orçamento para a defesagynybos biudžetas - orçamento extraordinárioypatingasis biudžetas - ácido orgânicoorganinė rūgštis - orçamento familiarnamų ūkio biudžetas - orçamento operacional CECAEAPB einamosios veiklos biudžetas - orçamento publicitárioreklamavimo biudžetas - orçamento rectificativopataisytasis biudžetas - Orçamento Social EuropeuEuropos socialinių reikmių biudžetas - orçamento suplementarpapildytas biudžetas - inscrição orçamentalįtraukimas į biudžetą - BulgáriaBulgarija - boletim de votobalsalapis - açoplienas - centro de informaçãoinformacijos centras - mesa de votobalsavimo vieta - mesa da assembleiaparlamento vadovybė - secretariado políticopartijos vadovybė - formalidade administrativaadministraciniai formalumai - buróticaįstaigos automatizavimas - butteroillydytas sviestas - governo-sombrašešėlinis kabinetas - AbruzosAbrucai - AçoresAzorų salos - cabotagem marítimajūrų kabotažas - cacaukakava - cadastrožemės kadastras - quadroadministracija - quadro administrativovadovas - quadro de linguistas CEEB kalbų tarnyba - países ACPAfrikos, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno šalys - quadro médiovidurinė vadovybė - quadro superiorvyresnioji vadovybė - ComeconEkonominės savitarpio pagalbos taryba - países ComeconESPT šalys - cafékava - caixa de depósitostaupomasis bankas - caixa hipotecáriahipotekos bankas - CalábriaKalabrija - cálculo de custossavikainos apskaičiavimas - aquisição de propriedadeturto įsigijimas - calendário lectivokalendorinis mokslo metų planas - CamarõesKamerūnas - campanha agrícolaprekybiniai žemės ūkio metai - campanha eleitoralrinkimų kampanija - CampâniaKampanija - campismostovyklavimas - CanadáKanada - canal do PanamáPanamos kanalas - aquisição de conhecimentosmokymasis - cancrovėžys - candidatokandidatas - cana-de-açúcarcukranendrės - CAORytų Afrikos bendrija - Cabo VerdeŽaliojo Kyšulio Salos - aquisição de documentosdokumentų įsigijimas - capacidade de exercíciogalėjimas naudotis teisėmis - capacidade de cargakrovumas - capacidade contratualgalėjimas sudaryti sutartį - capacidade de gozo dos direitosteisnumas - vetoveto teisė - processo de consultakonsultacijų procedūra - ministérioministerija - questorparlamento reikalų tvarkytojas - eleito locališrinktasis vietos atstovas - região autónomasavivaldžioji bendruomenė - administração regionalregioninė valdžia - colonialismokolonializmas - intercâmbio científicomoksliniai mainai - capacidade de produçãogamybos pajėgumai - sanção militarkarinės sankcijos - voluntário internacionaltarptautinės pagalbos savanoris - questão da CisjordâniaVakarų kranto klausimas - direito comunitário-direito nacionalBendrijos teisė - šalies teisė - delegação PEEP delegacija - parecer CESEkonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė - função pública europeiaEuropos civilinė tarnyba - parecer favorável PEEP pritarimas - Assembleia Paritária ACP-CEAfrikos, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno šalių ir EB jungtinė asamblėja - presidente PEEP pirmininkas - vice-presidente PEEP vicepirmininkas - questor PEEP kvestorius - acórdão do Tribunal CEEB teismo sprendimas - movimento contra a Europaantieuropinis judėjimas - fundos estruturaisstruktūriniai fondai - jurisdição do trabalhodarbo ginčų teismas - capacidade de armazenamentosandėlio talpa - advogadoadvokatas - arrependidogailėjimasis - zona contíguagretimoji zona - guarda à vistapolicijos priežiūra - recurso dos particularesprivačių asmenų skundai - situação económicaekonominė padėtis - factor de produçãogamybos veiksnys - pólo de crescimentoaugimo matas - programa de desenvolvimento integradointegruota plėtros programa - PIMintegruotos Viduržemio jūros šalių programos - comércio Norte-SulŠiaurės ir Pietų prekyba - capacidade de transportetransporto pajėgumas - capital especulativospekuliacinės lėšos - financiamento públicovalstybinis finansavimas - harmonização de preçoskainų derinimas - mercado de capitaiskapitalo rinka - capital de riscorizikos kapitalas - orçamento geral CEEB bendrasis biudžetas - maternidadegimdymas, motinystė - prémio culturalkultūros premija - capacidade jurídicaveiksnumas - anglicanismoanglikonybė - catolicismokatalikybė - ortodoxiastačiatikybė - protestantismoprotestantizmas - parque de diversõeslaisvalaikio parkas - profissional da indústria de restaurantes e similaresmaisto ruošimo ir tiekimo profesija - máfiamafija - bioéticabioetika - sociedade secretaslapta draugija - cultura regionalregioninė kultūra - SIDAAIDS - preço do terrenožemės sklypo kaina - universidade abertaatvirasis universitetas - orçamento para a educaçãošvietimo biudžetas - intercâmbio escolarmainai švietimo srityje - EurydiceEuridikė - reconhecimento dos estudosstudijų pripažinimas - empresa jornalísticaspaudos įmonė - teletextoteleteksas - protecção dos dadosduomenų apsauga - rede interactivasąveikusis tinklas - produção cinematográficakino produkcija - indústria dos programasprogramų kūrimas - co-produção audiovisualbendra garso ir vaizdo įrašų gamyba - programa audiovisualgarso ir vaizdo įrašų programa - produção audiovisualgarso ir vaizdo įrašų gamyba - tecnologia da informaçãoinformacijos technologija - televisão de grande definiçãoraiškioji televizija - videocomunicaçãovaizdo ryšiai - política do audiovisualgarso ir vaizdo ryšių politika - pirataria audiovisualgarso ir vaizdo įrašų piratavimas - espaço audiovisual europeueuropinė garso ir vaizdo įrašų erdvė - livre circulação de programaslaisvas programų judėjimas - tarifa das comunicaçõesryšių tarifas - direito da informaçãoinformacijos teisė - informática jurídicateisės duomenų apdorojimas - telecarregamentoduomenų atsisiuntimas - linguagem de programaçãoprogramavimo kalba - tradução automáticaautomatinis vertimas - independência energéticaenergetinis nepriklausomumas - capital industrialpramonės kapitalas - processo de cooperaçãobendradarbiavimo procedūra - transferência de competênciaskompetencijos perdavimas - criação de empresasįmonės įkūrimas - sociedade de serviçospaslaugų įmonė - empresa de trabalho temporáriolaikino užimtumo agentūra - trabalho ao ecrãdarbas prie monitoriaus - cabotagem rodoviáriakelių kabotažas - barcaçavandens kelių transportas - canal marítimojūrų laivybos kanalas - ligação através do Canal da Manchasusisiekimas per Lamanšo sąsiaurį - tarifa interioršalies tarifas - tarifa internacionaltarptautinis tarifas - tarifa rodoviáriakelių transporto tarifas - navegação espacialkosminė navigacija - acto administrativoadministracinė priemonė - capital socialakcinis kapitalas - protecção da florestamiškų išsaugojimas - Mar TirrenoTirėnų jūra - Mar AdriáticoAdrijos jūra - Mar da LigúriaLigūrijos jūra - Mar EgeuEgėjo jūra - Mar JónicoJonijos jūra - luta contra os insectoskova su vabzdžiais - ordenamento fundiáriožemės perplanavimas - insecticidainsekticidas - regulamentação da pescažūklės taisyklės - controlo da pescažvejybos inspekcija - capitalsostinė - legume perenedaugiametės daržovės - produto frescošviežias produktas - norma de qualidadekokybės standartas - norma de segurançasaugos standartas - norma técnicatechninis standartas - COSTEuropos mokslinis ir techninis bendradarbiavimas - investigação e desenvolvimentomoksliniai tyrimai ir plėtra - investigação espacialkosmoso tyrimai - técnica espacialkosminė technologija - capital estrangeiroužsienio kapitalas - borracha sintéticasintetinis kaučiukas - borracha naturalnatūralusis kaučiukas - indústria ferroviárialokomotyvų ir vagonų pramonė - carvão de madeiramedžio anglys - indústria de produtos de luxoprabangos gaminių pramonė - província autónoma de BolzanoBolzano autonominė provincija - província autónoma de TrentoTrento autonominė provincija - CEACTEuropos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencija - OICETarptautinė narkotikų kontrolės valdyba - Habitat ONUJungtinių Tautų Būsto statybos ir planavimo centras - agente CEEB tarnautojai - caprinoožka - captura acessóriašalutinis žvejybos laimikis - captura autorizadaleidžiamas sugavimo kiekis - captura de peixelaimikis - captura por espécielaimikis pagal rūšis - captura totalbendrasis laimikis - acto comunitárioBendrijos aktas - CaraíbasKaribų salos - carboquímicaakmens anglių chemijos pramonė - carbonoanglis - carburantedegalai - carcaçaskerdena - CaricomKaribų baseino bendrija - países CaricomKBB šalys - rede escolarmokyklų išsidėstymas - cartelkartelis - acto de comércioprekybos sandoris - cartografiakartografija - fluxo de tesourariapinigų srautas - registo criminalteistumas - catalogaçãokatalogavimas - CatalunhaKatalonija - catálogokatalogas - categoria socioprofissionalsocialinė ir profesinė kategorija - caução eleitoralrinkimų užstatas - acta de reuniãokonferencijos darbai - Centro de Comércio InternacionalTarptautinės prekybos centras - CCPEPietų Ramiojo vandenyno komisija - mulher - homemvyras - CDIPramonės plėtros centras - países UEES šalis - CEACEuropos civilinės aviacijos konferencija - CEAERytų Afrikos ekonominė bendrija - CEAOVakarų Afrikos ekonominė bendrija - radiação ionizantejonizuojančioji spinduliuotė - sódionatris - trabalho dos metaismetalų apdirbimas - gás raroinertinės dujos - mortemirtis - transplantação de orgãosorganų persodinimas - transfusão de sanguekraujo perpylimas - detrito metálicometalo atliekos - eixo comunitáriopagrindinis Bendrijos kelias - direito de custódiaglobos teisė - intercâmbio de jovensjaunimo mainų projektas - partícula elementarelementariųjų dalelių fizika - átomoatomo fizika - química analíticaanalizinė chemija - espectrometriaspektrometrija - países CEAOVAEB šalys - citologiacitologija - cálciokalcis - diagnóstico médicomedicinos diagnozė - medicina nuclearbranduolinė medicina - exame médicomedicininė apžiūra - membro do Tribunal de Contas CEEB Audito Rūmų narys - segurança dos edifíciospastatų sauga - Agência Europeia para o AmbienteEuropos aplinkosaugos agentūra - guia de informaçãoatmintinė - símbolo europeuEuropos simbolis - língua oficialoficialioji kalba - acidente domésticonelaimingas atsitikimas namie - programa comunitárioBendrijos programa - floresta tropicalatogrąžų miškas - objecto pessoalasmeniniai daiktai - Convenção de Lomé IVKetvirtoji Lomės konvencija - perturbação electromagnéticaelektromagnetiniai trukdžiai - banda de frequênciasdažnių juosta - mercenáriosvetimšalis samdomasis karys - comemoraçãoiškilmingas paminėjimas - geminaçãomiestų giminiavimasis - ensino da conduçãovairavimo mokymas - uso de estimulantesstimuliantų vartojimas - Convenção Europeia dos Direitos do HomemEuropos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija - CECAEuropos anglių ir plieno bendrija - Tribunal de Primeira Instância CEEB pirmosios instancijos teismas - condição de reformaišėjimo į pensiją sąlygos - fronteira intracomunitáriaEB vidaus siena - veículo de campismopoilsinė transporto priemonė - medida antidumpingantidempingo priemonė - impacto da informáticainformacijos technologijos poveikis - comunicação de dadosduomenų persiuntimas - intervenção militarkarinė intervencija - exportação de resíduosatliekų eksportas - cooperanteplėtros darbuotojas - radiobiologiaradiobiologija - absentismopravaikšta - acto pontifíciopopiežiaus bulė - CEDEAOVakarų Afrikos valstybių ekonominė bendrija - CedefopCedefop - Comunidade EuropeiaEuropos Bendrija - CEEAEuropos atominės energijos bendrija - pessoa solteiraviengungis - celuloseceliuliozė - CEMTEuropos transporto ministrų konferencija - censuracenzūra - República Centro-AfricanaCentrinės Afrikos Respublika - central nuclearbranduolinė elektrinė - centralização da informaçãoinformacijos centralizavimas - região do CentroCentras - centro comercialprekybos centras - Centro Comum de InvestigaçãoEAEB Jungtinis tyrimų centras - centro de cálculoskaičiavimo centras - centro de documentaçãodokumentavimo centras - centro políticopolitinis vidurys - centro distribuidor de bases de dadosoperatyviosios duomenų paslaugos - cerâmicakeramika - cerealjavai - cereal alimentarmaistiniai javai - acção financeiraakcija - cereal forrageiropašariniai javai - cereal panificávelduoniniai javai - CERNEuropos branduolinių tyrimų organizacija - CERSEuropos kosmoso tyrimų organizacija - certificado de origemkilmės pažymėjimas - guia de trânsitojudėjimo pažymėjimas - certificado sanitáriosanitarinis pažymėjimas - Confederação Europeia dos SindicatosEuropos profesinių sąjungų konfederacija - acção judicialteismo byla - cessação de actividadeveiklos nutraukimas - abandono de exploração agrícolaūkininkavimo nutraukimas - cessação de pagamentosmokėjimų sustabdymas - cessar-fogopaliaubos - câmara de comércio e indústriaprekybos ir pramonės rūmai - assembleia directamente eleitatiesiogiai renkami rūmai - assembleia federalfederacijos rūmai - assembleia parlamentarparlamento rūmai - champanhešampanas - Champagne-ArdenneArdėnų Šampanė - mudança socialsocialiniai pokyčiai - mudança tecnológicatechnologinis pakeitimas - cânhamokanapės - chaptalizaçãosaldyto vyno gamyba - carvãoakmens anglys - extracção de carvãoakmens anglių gavyba - carga por eixoašies apkrova - accionistaakcininkas - encargo familiarišlaikytinis - carga útilmokamoji krova - cargakrova - Carta de HavanaHavanos chartija - Carta das Nações UnidasJungtinių Tautų Chartija - Carta Social EuropeiaEuropos socialinė chartija - caçamedžioklė - caldeirakatilas - acesso à informação comunitáriagalimybė naudotis Bendrijos informacija - acesso à justiçagalimumas kreiptis į teismą - acordo ATPATP susitarimas - acordo comercial CEEB prekybos susitarimas - acordo de cooperação CEEB bendradarbiavimo susitarimas - Acordo de SchengenŠengeno sutartis - acordo europeu de associaçãoEuropos susivienijimo sutartis - acordo provisório CEEB laikinasis susitarimas - acordo interinstitucionalEB institucijų susitarimas - acordo mistomišrus sutsitarimas - acumulador eléctricoelektros akumuliatorius - acervo comunitárioBendrijos teisynas acquis - acção civilcivilinis ieškinys baudžiamojoje byloje - acção comunitáriaBendrijos veiksmai - acção em matéria civilcivilinė byla - acção em matéria penalbaudžiamoji byla - acção de responsabilidade civilbyla dėl civilinės atsakomybės - acção penalviešasis kaltinimas - actividade comunitáriaBendrijos veikla - adaptação das perspectivas financeirasfinansinių perspektyvų pritaikymas - adesão a um acordoprisijungimas prie susitarimo - administração da instituiçãoinstitucijų administravimas - afixaçãovaizdavimas - África lusófonaportugalakalbė Afrika - África negraAfrika į pietus nuo Sacharos - Agência Europeia de Avaliação dos MedicamentosEuropos vaistų kontrolės tarnyba - Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no TrabalhoEuropos darbo ir sveikatos apsaugos agentūra - agressão físicafizinis smurtas - área de estacionamentoautomobilių stovėjimo aikštelė - NAFTAŠiaurės Amerikos laisvosios prekybos susitarimas - alergiaalergija - embaixadaambasada - ordenamento do territórioteritorinis planavimas - ex-RDAbuvusi VDR - ex-URSSbuvusioji TSRS - antiguidadedarbo stažas - antigos países socialistasbuvusios socialistinės šalys - InglaterraAnglija - animal para curtumeskailinis gyvūnas - aparelho a gásbuitinis dujinis aparatas - informatizaçãoinformacijos technologijos taikymas - aprofundamento da União Europeia - Arco AtlânticoAtlanto regionas - arquipélagosalynas - ArméniaArmėnija - SAARCPietų Azijos regioninio bendradarbiavimo asociacija - elevadorliftas - Ásia CentralCentrinė Azija - assembleia parlamentar internacionalparlamentinė asamblėja - autonomia administrativaadministracinė savivalda - autorização de vendapritarimas prekybai - anteprojecto de orçamento das CEnebaigtinis EB biudžeto projektas - avião de combatekovos lėktuvas - AzerbaijãoAzerbaidžanas - Banco Central EuropeuEuropos centrinis bankas - base jurídicateisinis pagrindas - Bacia do RenoReino slėnis - BielorrússiaBaltarusija - beneficiário líquidoįmokų perviršio gavėjas - BERDEuropos rekonstrukcijos ir plėtros bankas - produto dualdvejopo naudojimo gaminys - bem-estar dos animaisgyvūnų gerovė - biodiversidadebiologinė įvairovė - biótopobiotopas - branqueamento de capitaispinigų plovimas - lavandariašvaros pramonė - madeira tropicalatogrąžų mediena - bombardeirobombonešis - Bósnia-HerzegovinaBosnija ir Hercegovina - BrandeburgoBrandenburg - cabotagem aéreaoro kabotažas - Quadro Comunitário de ApoioBendrijos paramos koncepcija - cálculo científicomoksliniai skaičiavimai - calendário da UEMEPS kalendorinis planas - carreira profissionalprofesinė karjera - placa de extensãoišplėtimo plokštė - cassete audiogarso kasetė - CCANŠiaurės Atlanto bendradarbiavimo taryba - CEINepriklausomų valstybių sandrauga - círculo de qualidadekokybės kontrolės grandinė - certificado comunitárioBendrijos šalyse galiojantis sertifikavimas - alteração climáticaklimato kaita - mudança de regime políticopolitinės sistemos keitimas - Carta Comunitária dos Direitos Sociais Fundamentais dos TrabalhadoresEB darbuotojų pagrindinių socialinių teisių chartija - carta europeiaEuropos chartija - carta internacionaltarptautinė chartija - cirurgiãochirurgas - cemitériokapinės - circunstância agravantesunkinančios aplinkybės - circunstância atenuantelengvinančios aplinkybės - cidadania europeiaEuropos pilietybė - cláusula abusivanesąžiningos sutarties sąlygos - cláusula contratualsutarties sąlygos - cláusula de saídaatsisakymo nuostatų straipsnis - COCOMCOCOM - Código Civilcivilinis kodeksas - Código Penalbaudžiamasis kodeksas - codificação do direito comunitárioBendrijos teisės kodifikavimas - coesão económica e socialekonominė ir socialinė sanglauda - cabeleireiro e estéticakirpykla ir grožio salonas - autarquia localvietos savivaldos institucija - organismo regionalregiono savivalda - aquecimentošildymas - Comité Conjunto EEEEEE jungtinis komitetas - Comité Consultivo Conjunto do EEEEEE jungtinis konsultacinis komitetas - comité de gestão CEEB valdymo komitetas - comité de regulamentação CEEB reglamentavimo komitetas - Comité das RegiõesRegionų komitetas - comité misto CEEB jungtinis komitetas - Comité Parlamentar Misto do EEEEEE jungtinis parlamentinis komitetas - comitologiakomitologija - comércio de órgãosprekyba žmogaus organais - comércio de artemeno kūrinių prekyba - Comunidade flamengaflamandų bendruomenė - Comunidade francófonaprancūzakalbė bendruomenė - Comunidade germanófonavokiečiakalbė bendruomenė - comunidades da BélgicaBelgijos bendruomenės - competência do PEEP galios - competência institucional CEEB institucijų įgaliojimai - concepção assistida por computadorkompiuterizuotasis projektavimas - confederação patronaldarbdavių konfederacija - confederação sindicalprofesinių sąjungų konfederacija - conferência europeiaEuropos konferencija - conferência intergovernamental CEEB tarpvyriausybinė konferencija - conferência internacionaltarptautinė konferencija - Conferência Internacional do TrabalhoTarptautinė darbo konferencija - conferência tripartidatrišalis pasitarimas - conflito étnicotautinis konfliktas - licença para actividade políticapolitinės veiklos atostogos - Conselho de Cooperação do GolfoPersijos įlankos bendradarbiavimo taryba - Conselho do EEEEEE Taryba - consultadoria e aconselhamentokonsultacija ir ekspertizė - consignação de produto poluenteužstatas už taršų gaminį - consolidação do direito comunitárioBendrijos teisės subendrinimas - consuladokonsulatas - contrato de direito administrativoadministracinė sutartis - contrapartida de acordofinansinis susitarimo kompensavimas - contribuinte líquidoįmokų perviršio mokėtojas - contribuição PNBįmoka nuo bendrojo šalies produkto - controlo fronteiriçosienos kontrolė - controlo dos auxílios estataisvalstybės pagalbos kontrolė - controlo das exportaçõeseksporto kontrolė - convenção intergovernamental CEES vyriausybių konvencija - cooperação no âmbito das questões internasbendradarbiavimas vidaus reikalų klausimais - cooperação aduaneirabendradarbiavimas muitų srityje - cooperação ambientalbendradarbiavimas aplinkotvarkos srityje - cooperação intergovernamental UEEB tarpvalstybinis bendradarbiavimas - cooperação interinstitucional CEEB institucijų bendradarbiavimas - cooperação interparlamentartarpparlamentinis bendradarbiavimas - cooperação judiciária UEES bendradarbiavimas teisingumo srityje - cooperação policialpolicijų bendradarbiavimas - cooperação policial UEES policijų bendradarbiavimas - cooperativa de habitaçãogyvenamųjų namų bendrija - coordenação de financiamentosfinansavimo koordinavimas - coordenação das políticas UEMEPS politikos koordinavimas - Corno de ÁfricaAfrikos Kyšulys - EurocorpoEuropos kariuomenės korpusas - COSACCOSAC - créditosieškinys - crime organizadoorganizuotas nusikalstamumas - critério de elegibilidadeteisės įgijimo kriterijai - critério de convergênciasuartėjimo kriterijai - CroáciaChorvatija, Kroatija - acumulação de rendimentospajamų sanklota - cicloneciklonas - declaração de impostosmokesčių deklaravimas - declaração de interesse comunitárioBendrijos interesų paskelbimas - declaração públicaviešas pareiškimas - prazo de ediçãokūrinio išleidimo terminas - operações de iniciadosvidinė prekyba - delito ambientalnusikaltimas aplinkai - delito sexuallytinis nusikaltimas - denominação do produtoprodukto pavadinimas - denúncia de um acordopasitraukimas iš susitarimo - despesa agrícolažemės ūkio išlaidos - despesa comunitáriaBendrijos išlaidos - despesa de funcionamento CEEB administravimo išlaidos - despesa de investigação CEEB tyrimų išlaidos - despesa operacional CEEB veiklos išlaidos - despesa estruturalstruktūrinės išlaidos - derrogação ao direito comunitárionukrypimas nuo Bendrijos teisės - dívidaskola - dívida aduaneiramuitų skola - segunda fase da UEMantrasis EPS etapas - deveres do funcionáriovalstybės tarnautojų pareigos - diálogo socialsocialinis dialogas - diálogo social comunitárioBendrijos socialinis dialogas - difusão da informação comunitáriaEB informacijos skleidimas - disciplina orçamental CEEB biudžetinė drausmė - disciplina militarkarinė drausmė - discriminação em razão da nacionalidadetautinė diskriminacija - dispositivo antipoluiçãotaršos šalinimo įtaisas - dados médicosmedicininiai duomenys - dados pessoaisasmeniniai duomenys - capacidade processualieškinio pareiškimo teisė - direito de asiloprieglobsčio teisė - direito de obrigaçõesprievolių teisė - direito regionalregioninė teisė - direitos do funcionáriovalstybės tarnautojų teisės - ecrãekranas - ECU privadoprivatūs ekiu - ensino correccionalnepilnamečių teisės pažeidėjų auklėjimas - accionariato operáriodarbuotojų akcijos - efeito de estufašiltnamio efektas - elaboração do direito comunitárioBendrijos teisės aktų projektų rengimas - eleição regionalregioniniai rinkimai - embrião e fetogemalas ir vaisius - utilização das línguaskalbų vartojimas - treino militarkarinis parengimas - equilíbrio institucional CEEB institucinė pusiausvyra - equipamento de protecçãoapsauginė įranga - equipamento informáticokompiuterio įranga - equipamento de pressãoslėginė įranga - equipamento térmicošiluminis įrenginys - erro judicialteismo klaida - EritreiaEritrėja - Espaço Económico EuropeuEuropos ekonominė erdvė - EstóniaEstija - elaboração do orçamento comunitárioBendrijos biudžeto sudarymas - Estado confessionalkonfesinė valstybė - Estado de Direitoteisinė valstybė - Estado federalfederacinė valstybė - Estado islâmicoislamo valstybė - Estado laicopasaulietinė valstybė - Estado unitáriovienalytė valstybė - estudo comparativolyginamoji studija - estudo de casosproblemos nagrinėjimas - Europa dos cidadãospiliečių Europa - EuropolEuropolas - execução da penanuosprendžio vykdymas - experiência profissionalprofesinė patirtis - peritagem judiciáriateismo ekspertizės aktas - extremismoekstremizmas, kraštutinumas - produção assistida por computadorkompiuterizuotoji gamyba - facilidades para deficientespagalbinės priemonės neįgaliesiems - FlevolandFlevolandas - função pública internacionaltarptautinė viešoji tarnyba - funcionário internacionaltarptautinės organizacijos tarnautojas - funcionamento institucionalinstitucijų veikla - Fundação Europeia para a FormaçãoEuropos mokymo fondas - Fundo de CoesãoSanglaudos fondas - fundo do Conselho da EuropaEuropos Tarybos fondas - Fundo Europeu de InvestimentoEuropos investicijų fondas - material de escritórioraštinės reikmenys - franquia fiscalneapmokestinimo nuolaida - fraude contra a Comunidadeprieš Bendriją nukreiptas sukčiavimas - fronteira externa da Comunidadeišorinė Bendrijos siena - gás de efeito de estufašiltnamio efektą sukeliančios dujos - genéticagenetika - GeórgiaGruzija - ciganočigonas - greve de fomebado streikas - Grupo de VisegradoVisegrado šalys - Grupo dos 24Dvidešimt keturių grupė - associação de autarquiassavivaldybių asociacija - Agrupamento Europeu de Interesse EconómicoEuropos ekonominių interesų grupė - assédio sexuallytinis priekabiavimas - helicóptero de combatekovos sraigtasparnis - História Antigasenovės istorija - História Contemporâneašiuolaikinė istorija - História Medievalviduramžių istorija - História Modernanaujųjų amžių istorija - cronologiachronologinis faktų išdėstymas - horário de abertura do comércioprekybos darbo laikas - identidade culturalkultūrinis tapatumas - IFOPEuropos žvejybos orientavimo finansinė priemonė - imagem de marcaįvaizdis - imunidade diplomáticadiplomatinis imunitetas - infra-estrutura económicaūkio infrastruktūra - iniciativa comunitáriaBendrijos iniciatyva - iniciativa para o crescimento europeueuropinės plėtros iniciatyva - insectovabzdys - instalação de lançamentoleidimo įranga - instalação sanitáriasantechninė įranga - Instituto Europeu de Administração PúblicaEuropos viešojo administravimo institutas - Instituto Monetário EuropeuEuropos pinigų institutas - instituição comum EEEEEE jungtinė institucija - instrumento económico para o ambienteaplinkos apsaugos skatinimo ekonominės priemonės - intempérieblogi orai - interligação de sistemassistemų jungimas - interesse colectivokolektyvinis interesas - interesse em agirieškinio motyvas - internato escolarinternatinė mokykla - InterpolInterpolas - intoxicação alimentarapsinuodijimas maistu - judeužydas - jurisdiçãoteismo institucijos - jurisdição constitucionalkonstitucinis teismas - CazaquistãoKazachstanas - QuirguizistãoKirgizija - KosovoKosovas - rótulo ecológicoekologinė etiketė - lagoežeras - leite maternomotinos pienas - lançador espacialnešančioji raketa - língua europeiaEuropos kalba - língua minoritáriamažumos kalba - língua não-europeiane Europos kalba - língua regionalregioninė kalba - língua vivagyvoji kalba - leitor de discosdiskasukis - LetóniaLatvija - liberalização do mercadorinkos liberalizavimas - liberdade aéreaskrydžių laisvė - LituâniaLietuva - aluguernuomojimas - lei orgânicakonstitucinis įstatymas - loteamentožemės skirstymas sklypais - antiga República jugoslava da MacedóniaBuvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija - doença congénitaįgimta liga - doença da nutriçãomitybos liga - doença da peleodos liga - doença do sanguekraujo liga - doença do sistema digestivoskrandžio ir žarnų liga - doença do sistema nervosonervų liga - doença endócrinaendokrininė liga - doença transmissível sexualmentelytiškai plintanti liga - mamífero selvagemlaukinis žinduolis - manifestação desportivasporto renginys - manobras militareskariniai manevrai - contrato de prestação de serviçosviešųjų paslaugų sutartis - marca de conformidade CEEB atitikties ženklinimas - marsupialsterblinis žinduolis - matéria de origem animalgyvūninės kilmės medžiaga - Mecanismo de Taxas de Câmbio do SMEEPS valiutų kurso mechanizmas - Mecklemburg-VorpommernMeklenburgas-Priešakinė Pomeranija - assistência médica convencionadaligonių kasų sistema - medicina legalteismo medicina - medicamento de venda livrenereceptinis vaistas - medicamento para uso veterinárioveterinarinis vaistas - Mar CáspioKaspijos jūra - Mar NegroJuodoji jūra - Mar VermelhoRaudonoji jūra - MercosulMercosur - medida nacional de execuçãonacionalinė įgyvendinimo priemonė - microrganismomikroorganizmas - meio aquáticovandens aplinka - meio marinhojūrų aplinka - mineirošachtininkas - missão de inquéritotiriamoji misija - modemmodemas - MontenegroJuodkalnija - monumentopaminklas - moralidade da vida políticapolitikos padorumas - negociação de um acordo CEderybos dėl EB susitarimo - Uruguai RoundUrugvajaus derybų ratas - nomenclatura combinadaKombinuotoji nomenklatūra - nomenclatura farmacêuticavaistų sąrašas - não-proliferação de armamentosginklų neplatinimas - norma ambientalaplinkos standartas - novas formas de empregonauja užimtumo forma - observadorstebėtojas - Observatório Europeu da Droga e da ToxicodependênciaEuropos narkotikų ir narkomanijos stebėjimo centras - Gabinete Comunitário de Marcas RegistadasEB prekių ženklų biuras - avepaukštis - órgão de cooperação da UEES bendradarbiavimo organas - órgão decisorsprendžiamasis organas - órgão misto CEEB jungtinė institucija - organização da saúdesveikatos priežiūros organizavimas - Organização Mundial do ComércioPasaulinė prekybos organizacija - organização desportivasporto organizacija - organismo comunitárioBendrijos struktūrinis darinys - organismo geneticamente modificadogenetiškai modifikuotas organizmas - organismo e agência CEEB įstaigos ir agentūros - UsbequistãoUzbekistanas - patrocíniorėmimas - patrocínio comunitárioBendrijos remiamoji veikla - Parceria para a PazPartnerystė taikos labui - países bálticosBaltijos valstybės - países CEINVS šalys - países CCGPersijos įlankos bendradarbiavimo tarybos šalys - países do GolfoPersijos įlankos valstybės - país do MercosulMERCOSUR šalys - país não-associadoneasocijuota šalis - países terceiros mediterrânicosViduržemio jūros trečiosios šalys - PECOVidurio ir Rytų Europos šalys - autorização de poluir negociávelprekiaujamasis išmetamųjų teršalų leidimas - pessoal civilcivilinis personalas - pessoal contratualsutartininkai - pessoal de enfermagemslaugos darbuotojai - pessoal militarkarinis personalas - perspectivas financeirasfinansinės perspektyvos - PESCbendroji užsienio ir saugumo politika - filosofia do Direitoteisės filosofija - queixa à Comissãoskundas Komisijai - planta daninhakenksmingasis augalas - planta vivagyvas augalas - pluralismo dos mediažiniasklaidos pliuralizmas - política comunitária do ambienteBendrijos aplinkos politika - política cambial únicabendra valiutų kurso politika - política de vistosvizų politika - política monetária únicabendra pinigų politika - poluente estratosféricostratosferos teršalas - população autóctonevietos gyventojai - pornografiapornografija - porta-aviõeslėktuvnešis - procedimento penalprocesiniai veiksmai - Pré-Históriapriešistorė - primeira fase da UEMpirmasis EPS etapas - chefe de Estadovalstybės vadovas - presidência do Conselho da União Europeiapirmininkavimas EB Tarybai - Presidente da ComissãoKomisijos pirmininkas - imprensa científicamokslinė spauda - provaįrodymas - prevenção de acidentesnelaimingų atsitikimų prevencija - princípio de reconhecimento mútuoabipusio pripažinimo principas - princípio da subsidiariedadesubsidiarumo principas - princípio geral de Direitobendrasis teisės principas - processo CE de infracçãoEB teisės aktų pažeidimo procesas - processo de co-decisãobendrų sprendimų priėmimo procedūra - processo de conciliaçãotaikinimo procedūra - processo especialspecialioji teismo procedūra - produto homeopáticohomeopatinis preparatas - produto recicladoantrinis produktas - profissão aduaneiramuitininkas - profissão médica paralelapraktikuojantis alternatyviosios medicinos gydytojas - programa legislativo comunitárioBendrijos teisės aktų leidybos programa - programa operacionaloperatyvinė programa - projecto de interesse comunitárioBendrijos interesų projektas - projecto de orçamento CEEB biudžeto projektas - promoção da ideia europeiaEuropos idėjos skleidimas - protocolo financeirofinansinis protokolas - publicação assistida por computadorkompiuterizuotoji leidyba - publicidade dos debatessvarstymų viešumas - moção de confiançasiūlymas pareikšti pasitikėjimą - questão do TibeteTibeto klausimas - questão prejudiciališankstinis klausimo nagrinėjimas teisme - recondução de acordosusitarimo atnaujinimas - recurso ao Provedor de Justiça Europeukreipimasis į EB įgaliotinį - recurso contencioso administrativoadministracinis ieškinys - recurso contencioso comunitárioEB Teisingumo Teismui įteikta byla - recurso de anulação CEieškinys dėl EB sprendimo panaikinimo - recurso de responsabilidade administrativaskundas dėl administracinės atsakomybės - imposto ambientalaplinkos mokestis - reforma económicaūkio reforma - reforma políticapolitinė reforma - regime aduaneiro comunitárioBendrijos muitų tvarka - regime aduaneiro de exportaçãoeksporto muitų tvarka - regime de financiamento comunitárioBendrijos finansavimo priemonės - região alpinaAlpių regionas - região dependente da pescanuo žvejybos priklausantis regionas - região elegívelremtinas regionas - região europeiaEuropos regionas - região industrial em declíniosilpnėjančios pramonės regionas - registo civilgyventojų registras - regimento da assembleiaparlamento reglamentas - relação administração-administradopiliečio ir valdžios santykiai - relações Estado-regiãovalstybės ir regionų santykiai - relações interinstitucionais CEEB institucijų santykiai - divisão de competênciaskompetencijos padalijimas - distribuição do financiamento comunitárioBendrijos finansavimo paskirstymas - réptilroplys - República da MoldovaMoldavija - República EslovacaSlovakijos Respublika - República ChecaČekija - rede energéticaenergetikos tinklas - rede informáticakompiuterių tinklas - rede localvietinis tinklas - rede transeuropeiaeuropinis tinklas - reservaišankstinis vietų užsakymas - reserva orçamental CEEB biudžeto atsargos - resolução do Parlamentoparlamento rezoliucija - recursos IVAPVM ištekliai - retenção na fonteišskaitymas išmokant - revisão de um acordosusitarimo pakeitimas - revisão de tratado CEEB sutarties keitimas - revisão das perspectivas financeirasfinansinių perspektyvų pervertinimas - papel internacional da União EuropeiaES tarptautinis vaidmuo - roedorgraužikas - realismorojalizmas - RússiaRusija - saúde animalgyvūnų sveikata - saúde mentalpsichikos sveikata - SaxóniaSaksonija - Sachsen-AnhaltSaksonija-Anhaltas - ciências médicasmedicinos mokslas - esculturaskulptūra - SEBCEuropos centrinių bankų sistema - segredo de Estadovalstybinė paslaptis - secretariado da instituiçãoinstitucijos sekretoriatas - sector agrícolažemės ūkio sektorius - segurança aéreaskrydžių sauga - segurança e vigilânciaapsaugos paslaugos - segurança marítimalaivybos sauga - sismožemės drebėjimas - sensibilização do públicovisuomenės informavimo kampanija - Sérvia, Sérvia e MontenegroSerbija, Serbija ir Juodkalnija - servidor da redetarnybinė tinklo stotis - serviço nacional de saúdevalstybinė sveikatos priežiūros tarnyba - símiobeždžionė - local de interesse históricoistorinė vieta - situação políticapolitinė padėtis - EslovéniaSlovėnija - cuidados de saúdesveikatos priežiūra - cuidados de enfermagemslauga - submarinopovandeninis laivas - especialidade médicamedicinos specializacija - espectáculo com animaisgyvūnų paroda - estabilizador orçamentalbiudžeto stabilizavimo priemonė - estatísticas da educaçãošvietimo statistika - chefe de exploração agrícolaūkio vadovas - estatísticas da saúdesveikatos statistika - estatísticas dos transportestransporto statistika - estatísticas do turismostatistiniai turizmo duomenys - estatuto jurídico europeueuropinis teisinis statusas - estimulantestimuliantas - armazenamento subterrâneo de resíduospožeminis atliekų laikymas - estrutura de pescažvejybos struktūra - substância psicotrópicapsichotropinė medžiaga - apoio ao utilizadorpagalba vartotojui - controlo dos medicamentosvaistų kontrolė ir priežiūra - supervisão multilateraldaugiašalė kontrolė - associação de municípiosbendruomenių sąjunga - sistema operativooperacinė sistema - sistema de gestão de base de dadosduomenų bazės valdymo sistema - sistema de saúdesveikatos priežiūros sistema - sistema informáticokompiuterių sistema - sistema judiciárioteismų sistema - folha de cálculoskaičiuoklė - TajiquistãoTadžikistanas - taxa de intervençãofinansinio poveikio lygis - tecnologia dualdvejopo naudojimo technologija - terminalgalinis kompiuterio įrenginys - territórios autónomos da PalestinaPalestinos autonominės teritorijos - territórios da antiga Jugosláviabuvusios Jugoslavijos teritorija - TuríngiaTiūringija - tráfico de pessoasprekyba žmonėmis - tranquilizanteraminamasis vaistas - transformação sob controlo aduaneiromuitinės kontroliuojamas perdirbimas - transparência administrativaadministravimo viešumas - transparência do processo de decisãosprendimo priėmimo viešumas - transporte de doentespacientų pervežimas - traumatismotrauma - trabalho sazonalsezoninis darbas - Troika ComunitáriaBendrijos trijulė - terceira fase da UEMtrečiasis EPS etapas - TurquemenistãoTurkmėnistanas - tutela administrativaadministracinė priežiūra - UcrâniaUkraina - Ulster-DonegalAlsteris-Donegalis - União Política EuropeiaEuropos politinė sąjunga - utilizador informáticoinformacijos technologijos vartotojas - utilização alternativa de produtos agrícolaspakaitinis žemės ūkio produktų panaudojimas - vector de doençasligos užkrato pernešėjas - veículo de combatekovinė transporto priemonė - violação do direito comunitárioBendrijos teisės pažeidimas - instância de recursoapeliacija - VoivodinaVoivodina - viajantekeliautojas - zona desmilitarizadademilitarizuotoji zona - zona sensíveljautri vietovė - chefe de governovyriausybės vadovas - líder da oposiçãoopozicijos vadovas - chefe de famíliašeimos galva - gadogyvuliai - chequečekis - volume de negóciosapyvarta - ChileČilė - químicachemija - química dos alimentosmaisto chemija - química industrialpramoninė chemija - ChinaKinija - cirurgiachirurgija - clorochloras - escolha orçamentalprograminis biudžeto sudarymas - escolha de tecnologiatechnologijos pasirinkimas - desempregonedarbas - desemprego conjunturalciklinis nedarbas - desemprego disfarçadopaslėptinis nedarbas - desemprego de mulheresmoterų nedarbas - desemprego de jovensjaunimo nedarbas - desemprego parcialtrumpalaikis darbas - desemprego sazonalsezoninis nedarbas - desemprego estruturalstruktūrinis nedarbas - desemprego técnicolaikinas atleidimas iš darbo - desemprego tecnológicotechninės pažangos sukeltas nedarbas - abstencionismonebalsavimas - actividade da empresaveiklos sritis - desempregadobedarbis - cristianismokrikščionybė - cromochromas - ChipreKipras - cidrasidras - OIMTarptautinė migracijos organizacija - actividade económicaūkinė veikla - cimentocementas - cinemakinas - circularaplinkraštis - civilizaçãocivilizacija - classe dirigentevaldantysis sluoksnis - classe inferioržemesnysis sluoksnis - classe médiavidurinis sluoksnis - classe operáriadarbininkų klasė - classe ruralvalstiečių klasė - aula, classe, classe socialklasė, socialinis sluoksnis - classe altaaukštuomenė - classificaçãoklasifikacija - cláusula compromissóriaarbitražinė išlyga - sistema de repartiçãovietų paskirstymo straipsnis - cláusula de protecçãoapsauginis straipsnis - actividade não assalariadasavisamda - clerodvasininkija - clientelapirkėjai - climaklimatas - climatizaçãooro kondicionavimas - fecho de contassąskaitų uždarymas - grupo de reflexão políticapolitinis klubas - CMAPasaulinė maisto taryba - CNUCEDJungtinių Tautų prekybos ir plėtros konferencija - coligação políticapolitinė koalicija - cobaltokobaltas - codificaçãokodavimas - código da estradakelių eismo taisyklės - código de navegaçãolaivybos kodeksas - código do trabalhodarbo kodeksas - código jurídicoteisės kodeksas - coexistência pacíficataikus sambūvis - co-financiamentobendrasis finansavimas - cogestãobendras sprendimų priėmimas - coquekoksas - colaboração orçamentalbendradarbiavimas biudžeto klausimais - cobrança de impostosmokesčių rinkimas - recolha de dadosduomenų rinkimas - colector solarsaulės energijos telktuvas - colectivismokolektyvizmas - colectividade ruralkaimo bendruomenė - comunidade territorialadministracinis teritorinis vienetas - colectividade urbanamiesto bendruomenė - ColômbiaKolumbija - adaptação escolarprisitaikymas mokykloje - corantedažikliai - corante alimentarmaisto dažiklis - corante alimentar artificialdirbtinis maisto dažiklis - corante alimentar naturalnatūralusis maisto dažiklis - colzarapsai - carburante, combustíveldegalai, kuras, pl'' - combustível de substituiçãopakaitinis kuras - combustível fóssiliškastinis kuras - adaptação socialsocialinis prisitaikymas - combustível nuclearbranduolinis kuras - Comité Agrícola CEES žemės ūkio komitetas - Comité CEEB komitetas - Comité Consultivo CEEB patariamasis komitetas - comissão de trabalhadoresįmonės taryba - aditivo alimentarmaisto priedas - Comité do Conselho da União EuropeiaES Ministrų Tarybos komitetas - Comité Económico e Social EuropeuEuropos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas - Comité Monetário CEES pinigų komitetas - Comité Paritário CEEB bendrasis komitetas - Comité Permanente CEEB nuolatinis komitetas - Comité Permanente ONUJTO nuolatinis komitetas - Comité Científico CEEB mokslo komitetas - Comité Técnico CEEB techninis komitetas - arbitragem comercialkomercinis arbitražas - auditoriaauditas - biblioteca virtualvirtualioji biblioteka - Centro de Tradução dos Órgãos da União EuropeiaEuropos Sąjungos institucijų vertimo centras - Instituto Comunitário das Variedades VegetaisBendrijos augalų veislių biuras - Carta Africana dos Direitos do Homem e dos PovosAfrikos žmogaus ir tautų teisių chartija - Carta Europeia da EnergiaEuropos energetikos chartija - cláusula socialsocialinių sąlygų straipsnis - CNUADJTAPK - Comité de Empresa EuropeuEuropos įmonių taryba - Internetinternetas - comércio electrónicoelektroninė prekyba - Instituto Europeu de NormalizaçãoEuropos standartų institutas - CENESK - CENELECEESK - ETSIETSK - reconhecimento das qualificações profissionaisprofesinio parengimo kvalifikacijų pripažinimas - controlos de qualidade dos produtos agrícolasžemės ūkio produktų kokybės kontrolė - Tribunal da AECLEFTA teismas - detrito perigosopavojingosios atliekos - depósito legalprivalomasis egzempliorius - dumping socialsocialinis dempingas - direito adquiridoįtvirtinta teisė - economia em transiçãopereinamojo laikotarpio ekonomika - edição electrónicaelektroninė leidyba - enzimafermentas - BSEsmegenų kempinligė - espaço social europeuEuropos socialinė erdvė - grupo dos países mais industrializadospirmaujančių industrializuotų šalių grupė - GATSGATS - Grupo do RioRio grupė - instauração da paztaikos įvedimas - inteligência económicaekonominė žvalgyba - jardim zoológicozoologijos sodas - doença dos peixesžuvų liga - globalizaçãoglobalizacija - multimédiadaugialypė terpė - Instituto de Harmonização do Mercado InternoBendrijos vidaus rinkos darninimo biuras - Organização Mundial das AlfândegasPasaulio muitų organizacija - Órgão de resolução de litígiosGinčų sprendimo institucija - APECAzijos ir Ramiojo vandenyno šalių ekonominis bendradarbiavimas - pedofiliapedofilija - princípio da proporcionalidadeproporcingumo principas - publicidade comparativalyginamoji reklama - regiões da FinlândiaSuomijos regionai - regiões da SuéciaŠvedijos regionai - regulamentação das telecomunicaçõesnuotolinių ryšių reglamentavimas - sociedade da informaçãoinformacinė visuomenė - Tratado de AmesterdãoAmsterdamo sutartis - transição económicapereinamasis ekonomikos laikotarpis - TRIMSTRIMS - TRIPSTRIPS - UNICEEuropos pramonininkų ir darbdavių konfederacijų sąjunga - vida profissionaldarbinis gyvenimas - zona do euroeuro zona - zoonosezoonosija - TaricIBT - CISLTarptautinė laisvųjų profesinių sąjungų konfederacija - CEEACCentrinės Afrikos valstybių ekonominė bendrija - EUTELSATEUTELSAT - LECEEuropos ekonominio bendradarbiavimo lyga - OIETVO - clonagemklonavimas - diferendo comercialprekybinis ginčas - empresa em dificuldadesunkumus patirianti įmonė - auto-estrada da informaçãoinformacijos magistralė - intranetintranetas - extranetekstranetas - browsernaršyklė - gestão de documentodokumentų tvarkyba - GEDelektroninė dokumentų tvarkyba - OCRoptinė ženklų atpažintis - digitalizaçãoskaitmeninis keitimas - scannerskaitytuvas - NiederösterreichŽemutinė Austrija - OberösterreichAukštutinė Austrija - BurgenlandBurgenlandas - KärntenKarintija - SalzburgoZalcburgas - EstìriaŠtirija - TirolTirolis - VorarlbergVorarlberg - VienaViena - país da APECAPEC šalys - CEEPEnergetikos ir aplinkos apsaugos politikos centras - prazo de pagamentopaskutinis mokėjimo terminas - pacto de estabilidadestabilumo paktas - política da juventudejaunimo reikalų politika - política dos consumidorespolitika vartotojų atžvilgiu - política comunitária-política nacionalBendrijos politika - nacionalinė politika - Observatório Europeu do Racismo e da XenofobiaEuropos rasizmo ir ksenofobijos stebėjimo centras - JAIteisingumas ir vidaus reikalai - discriminação com base na idadepagyvenusių žmonių diskriminacija - discriminação baseada na orientação sexualdiskriminacija dėl seksualinės orientacijos - assistência aos idosospagyvenusių žmonių priežiūra - despedimento abusivoneteisingas atleidimas iš darbo - EstocolmoStokholmas - Östra MellansverigeRytų Vidurio Švedija - SydsverigePietų Švedija - Norra MellansverigeŠiaurės Vidurio Švedija - Mellersta NorrlandVidurio Norlandas - Övre NorrlandAukštutinis Norlandas - Småland med ÖarnaSmolandas ir salos - VästsverigeVakarų Švedija - Itä-SuomiRytų Suomija - Väli-SuomiVidurio Suomija - Pohjois-SuomiŠiaurės Suomija - UusimaaUusimaa - Etelä-SuomiPietų Suomija - AhvenanmaaAlandų salos - Acordo Social CESocialinės politikos susitarimas - discriminação fundada na deficiênciadiskriminacija dėl negalios - ECHOEBHPB - OLAF