» 

diccionario analógico

AarhusÅrhus - competenţă jurisdicţionalăcompetencia jurisdiccional - condiţii socio-economicecondición socioeconómica - Consiliul pentru Cooperare CulturalăConsejo de Cooperación Cultural - Comitetul pentru Cercetare Tehnico-ŞtiinţificăCCIPB - Agenţia Europeană pentru ProductivitateAgencia Europea de Productividad - Agenţia pentru Energie NuclearăAgencia para la Energía Nuclear - document audio-vizualdocumento audiovisual - DubaiDubai - plan de dezvoltare a fermelorplan de desarrollo agrícola - imprimantăimpresora - apă săratăagua salada - ape subteraneagua subterránea - ape rezidualeagua residual - facilităţi socio-culturaleequipamiento sociocultural - pescuit comunitarpesca comunitaria - Agenţia Internaţională a EnergieiAgencia Internacional de Energía - brânză de caprăqueso de cabra - brânză de vacăqueso de vaca - FujairahFujaira - guvern în exilGobierno en el exilio - industria audio-videoindustria audiovisual - jurisprudenţăjurisprudencia - jurisprudenţă Comunitatea Europeanăjurisprudencia CE - stat în cadrul unei federaţiiEstado federado - locuinţă insalubrăvivienda insalubre - microeconomiemicroeconomía - migraţie interurbanămigración interurbana - migraţie intraurbanămigración intraurbana - Storebaelt de EstOeste de Storebaelt - organigramăorganigrama - carne de vânatcarne de caza - analiză calitativăanálisis cualitativo - spirit de luptăcompetencia, competitividad, espíritu competitivo - MacedoniaMacedonia - incinerarea deşeurilorincineración de residuos - activităţi profesionale atipicetrabajo atípico - crustaceucrustáceo, marisco - fişa de atribuţii pe postdescripción de funciones - dreptul naţiunilorDerecho de los Estados - drepturile străinilorDerecho de extranjería - drepturile minorităţilorderechos de las minorías - dreptul societăţilor comercialeDerecho de sociedades - dreptul transporturilorDerecho del transporte - drept locativDerecho de la vivienda - dreptul munciiDerecho del trabajo - drept electoralDerecho electoral - munci agricole în timp parţialagricultura a tiempo parcial - legislaţie financiarăreglamentación financiera - drept fiscal internaţionalDerecho fiscal internacional - legislaţie silvicălegislación forestal - drept internaţional umanitarDerecho humanitario internacional - drept internaţionalDerecho internacional - drept internaţional privatDerecho internacional privado - drept internaţional publicDerecho internacional público - drept matrimonialDerecho matrimonial - drept naţionalDerecho nacional - drept nuclearDerecho nuclear - drept penalDerecho penal - infracţiuni economicedelito económico - drept internaţional penalDerecho penal internacional - drept privatDerecho privado - agricultură comercialăagricultura comercial - drept publicDerecho público - drept agrarDerecho agrario - legislaţie socialăDerecho social - drept teritorialDerecho territorial - dreapta politicăderecha política - drepturi civilederechos cívicos - drepturile omuluiderechos humanos - drepturile femeilorderechos de la mujer - agricultură contractualăagricultura contractual - drept special de tirajderechos especiales de giro - dumpingdumping - speranţă de viaţăesperanza de vida - durata studiilorduración de los estudios - durata contractului de închiriereduración del contrato de alquiler - timp de lucrujornada de trabajo - timp de lucru legaljornada legal - países de la EAMA - asociaţie agricolăexplotación agraria en común - Anglia de EstEast Anglia - ape comunitareaguas comunitarias - infiltrări de apeagua de infiltración - apă bună pentru baieagua de baño - ape interioareaguas interiores - agricultură montanăagricultura de montaña - ape internaţionaleaguas internacionales - agua salada - ape de suprafaţăagua superficial - ape teritorialeaguas territoriales - agua residual - comerţ agricolintercambio agrícola - operaţiuni comercialeintercambio comercial - transfer de informaţiiintercambio de información - schimb de publicaţiiintercambio de publicaciones - comerţ extracomunitarintercambio extracomunitario - comerţ intracomunitarintercambio intracomunitario - schimburi comerciale între un grup de stateintercambio por grupos de países - comerţ între stateintercambio por países - comerţ cu produseintercambio por productos - agricultură extensivăagricultura extensiva - scară de salarizareescala de salarios - şcoli în străinătateescuela en el extranjero - şcoli europeneescuela europea - şcoli internaţionaleescuela internacional - şcoli naţionaleécole nationale - acces pe piaţăacceso al mercado - agricultură intensivăagricultura intensiva - economieeconomía - economie agrarăeconomía agraria - economie colectivizatăeconomía colectiva - acţiune economică concertatăeconomía concertada - reformă structuralăajuste estructural - economie de războieconomía de guerra - administrarea afaceriieconomía de la empresa - regiuni ale Austrieiregiones de Austria - agricultură mediteraneanăagricultura mediterránea - economie de subzistenţăeconomía de subsistencia - economia transporturiloreconomía del transporte - economie dirijatăeconomía dirigida - economie casnicăeconomía doméstica - economie forestierăeconomía forestal - economie industrialăeconomía industrial - economie mondialăeconomía internacional - economie mixtăeconomía mixta - economie naţionalăeconomía nacional - produs agro-alimentarindustria agroalimentaria - economie postindustrialăeconomía postindustrial - economie publicăeconomía pública - economie regionalăeconomía regional - economie subteranăeconomía sumergida - economie urbanăeconomía urbana - ScoţiaEscocia - ecosistemecosistema - agroindustrieindustria agraria - învăţământ la domiciliueducación a domicilio - învăţământ de artăeducación artística - învăţământ comparateducación comparada - învăţământ de bazăeducación básica - învăţământ de masăeducación de masas - educaţie adulţieducación de adultos - învăţământ pentru străinieducación de extranjeros - învăţământ neformaleducación no formal - educaţie permanentăeducación permanente - educaţie fizicăeducación física - învăţământ preşcolareducación preescolar - învăţământ medicaleducación sanitaria - educaţie sexualăeducación sexual, la vida los misterios de - învăţământ specialeducación especial - efectiv şcolaralumnado - agronomieagronomía - scurgeri radioactiveefluente radiactivo - igualdad de remuneración - tratament egal pentru toţi cetăţeniiigualdad de trato - egalitate în faţa legiiigualdad ante la ley - Egipt, Republica Arabă EgiptEgipto - El SalvadorEl Salvador - extinderea pieţeiampliación del mercado - citriceagrios - înregistrarea alegătorilorinscripción electoral - alegerielecciones - alegeri anticipateelecciones anticipadas - alegeri europeneelecciones europeas - alegeri indirectesufragio indirecto - alegeri localeelecciones locales - alegeri naţionaleelecciones nacionales - alegeri parlamentareelecciones generales - alegeri parţialeelecciones parciales - AID - alegeri preliminareelecciones primarias - electoratelectorado - electrochimieelectroquímica - electrometalurgieelectrometalurgia - electronicăelectrónica - electrotehnologieelectrotécnica - susţinere economicăapoyo económico - creşterea animalelor în adăposturi deschisecría al aire libre - creşterea crustaceelorcría de crustáceos - creşterea intensivă a şepteluluicría intensiva - evacuare deşeurieliminación de residuos - ambalajenvasado - păşune de calitateengorde en pastos - ajutor la angajareayuda al empleo - emigraţieemigración - Emilia-RomagnaEmilia-Romaña - ţări ale Emiratelor Arabe Unitepaíses de los Emiratos Árabes Unidos - securitatea pieţei financiareemisión de valores - emitere de monedăemisión de moneda - accident de transportaccidente de transporte - ocupaţie pentru persoane cu dizabilităţiempleo reservado - funcţionarempleado de oficina - patronempleador - ajutor externayuda al exterior - primirea unui împrumut comunitarempréstito comunitario - împrumut internaţionalempréstito internacional - împrumut publicempréstito público - emulsificator alimentaremulsionante alimentario - îndatorareendeudamiento - energia valurilorenergía de las olas - energie neconvenţionalăenergía blanda - ajutor pentru exportayuda a la exportación - energie tradiţionalăenergía dura - energie electricăenergía eléctrica - energie eolianăenergía eólica - energie geotermicăenergía geotérmica - energie hidroelectricăenergía hidroeléctrica - flux de energieenergía maremotriz - ajutor pe hectarayuda por hectárea - energie solarăenergía solar - energie termicăenergía térmica - copil abandonathijo abandonado - copil de emigranthijo de migrante - copil naturalhijo natural - copil unichijo único - angajament de cheltuielicompromiso de los gastos - fertilizatorabono - ajutor pentru investiţieayuda a la inversión - fertilizator organicabono orgánico - îngrăşareengorde - răpire politicăsecuestro político - privire generală asupra economieiencuesta económica - sondaje de opinie pentru consumatoriencuesta de consumo - anchetă socialăencuesta social - înregistrarea datelorregistro de datos - înregistrarea documentarăregistro de documentos - subvenţii pentru construcţiiayuda a la construcción - combustibil îmbogăţitenriquecimiento del combustible - profesoripersonal docente - învăţământ la distanţăenseñanza a distancia - învăţământ agricolenseñanza agrícola - învăţământ ajutat de computerenseñanza automatizada - învăţământ confesionalenseñanza confesional - învăţarea limbiienseñanza de idiomas - învăţământ generalenseñanza general - învăţământ gratuitenseñanza gratuita - ajutor pentru modernizareayuda a la modernización - învăţământ laicenseñanza laica - pregătire medicalăenseñanza médica - învăţământ obligatoriuenseñanza obligatoria - învăţământ paramedicalenseñanza paramédica - învăţământ multidisciplinarenseñanza multidisciplinar - învăţământ postuniversitarenseñanza postuniversitaria - învăţământ primarenseñanza primaria - învăţământ particularenseñanza privada - învăţământ profesionalenseñanza profesional - învăţământ publicenseñanza pública - ajutor pentru producţieayuda a la producción - educaţie ştiinţificăenseñanza científica - învăţământ secundarenseñanza secundaria - învăţământ superiorenseñanza superior - învăţământ tehnicenseñanza técnica - înţelegere pe orizontalăentente horizontal - cartel internaţionalentente internacional - înţelegere pe verticalăentente vertical - ajutor alimentarayuda alimentaria - asistenţă mutuală între fermieriayuda mutua entre agricultores - barieră netarifarăobstáculo no arancelario - barieră tarifarăobstáculo arancelario - barieră tehnicăobstáculo técnico - depozit vamaldepósito aduanero - tip de afacereempresa - industrie meşteşugăreascăempresa artesanal - repartizarea afacerilorempresa comercial - joint ventureempresa común - afaceri cu închirieriempresa de alquiler - întreprinderi străineempresa extranjera - întreprindere europeanăempresa europea - asociaţie familialăempresa familiar - societate fiduciarăsociedad fiduciaria - agenţie imobiliarăempresa inmobiliaria - afacere individualăempresa individual - ajutor pentru categorii sociale defavorizateayuda a los necesitados - întreprinderi multinaţionaleempresa multinacional - întreţineremantenimiento - întreţinerea culturilormantenimiento de cultivos - mediu înconjurătorentorno físico - economisireahorro - subvenţii pentru întreprinderiayuda a las empresas - economisire forţatăahorro forzoso - epidemiologieepidemiología - EpirusEpiro - epuizarea resurseloragotamiento de recursos - EcuadorEcuador - cabalineequino - echilibru bugetarequilibrio presupuestario - echilibru ecologicequilibrio ecológico - asistenţă bilateralăayuda bilateral - echipament agricolequipo agrícola - facilităţi comunitareequipamiento colectivo - accesorii ale vehicululuiequipo de vehículo - echipament electronicequipo electrónico - equipamiento sociocultural - ajutor CECOayuda CECA - bază sportivăinstalación deportiva - echivalarea diplomelorequivalencia de títulos - ergonomieergonomía - scontaredescuento - spaţiu juridic europeanespacio judicial europeo - zonă verdezona verde - asistenţă comunitarăayuda comunitaria - regiuni ale Spanieiregiones de España - specii protejateespecie protegida - spionaj industrialespionaje industrial - testări industrialeensayo - teste nucleareprueba nuclear - ExtremaduraExtremadura - ajutor suplimentar pentru produsesubvención complementaria de productos - instituţii cu statut specialentidad financiera con estatuto especial - instituţii de învăţământcentro de enseñanza - instituţie de utilitate publicăinstitución de utilidad pública - stabilirea bugetuluielaboración del presupuesto - instituţii medicaleestablecimiento hospitalario - penitenciareestablecimiento penitenciario - instituţii publiceinstitución pública - cositor, tablăestaño, hojalata - etalon aur-devizepatrón de cambios-oro - asistenţă de urgenţăayuda de urgencia - stare de excepţieestado de excepción - stat socialEstado del bienestar - ajutor de statayuda pública - EtiopiaEtiopía - etnologieetnología - etichetareetiquetado - studiu de fezabilitateestudio de viabilidad - studiu de piaţăestudio de mercado - studiul munciiestudio del trabajo - student străinestudiante extranjero - ajutor economicayuda económica - eurocrediteurocrédito - eurodevizeurodivisa - Eurodolareurodólar - Eurobondeuroemisión - piaţa Euroeuromercado - eurocomunismeurocomunismo - EurocontrolEurocontrol - dreapta europeanăEuroderecha - EurogrupEurogrupo - ajutor în naturăayuda en especie - Europa de NordEuropa del Norte - Europa de SudEuropa meridional - Europa de VestEuropa occidental - europesca - acţiune interactivăinteractividad - eutrofizareeutrofización - evaluare bugetarăevaluación presupuestaria - evaluarea proiectuluievaluación de proyectos - evaluarea resurselorevaluación de recursos - accident nuclearaccidente nuclear - evaluare tehnologicăevaluación tecnológica - evaziune fiscalăevasión fiscal - examenexamen - surplus agricolexcedente agrario - excepţii de la normele comunitareexclusión del trato CE - managementul proiectelorejecución de proyectos - execuţie bugetarăejecución del presupuesto - autoritatea lucrului judecatejecución de sentencia - scutire de autorizaţie de practică restricţionatăexención de autorización de entente - scutire de taxe vamaleexención arancelaria - an financiarejercicio presupuestario - exodul creiereloréxodo intelectual - holding agricolexplotación agraria - fermă de statexplotación agraria estatal - fermă mixtăexplotación agraria mixta - exploatarea mărilorexplotación de los mares - exploatarea resurselorexplotación de recursos - fermă familialăexplotación agraria familiar - holding forestierexplotación forestal - fermă de lapteexplotación lechera - explozibilexplosivo - exportexportación - export de capitalexportación de capitales - expropriereexpropiación - ajutor multilateralayuda multilateral - deportareexpulsión - extrateritorialitateextraterritorialidad - mineritextracción minera - extrădareextradición - extrema stângăextrema izquierda - facturarefacturación - ajutor nerambursabilayuda a fondo perdido - venit micrenta baja - falimentquiebra - regim de exploatare agricolărégimen de explotación - agricultură individualăexplotación directa - perioadă intermediară între poziţia de proprietar si cea de chiriaş al unei fermeexplotación mixta - familie numeroasăfamilia numerosa - familie constituită prin căsătorieparentesco de afinidad - FAOOAA - ajutor privat din partea bisericii, fundaţiilor, etc.ayuda privada - făină de cerealeharina de cereal - faunăfauna - Fondul European de Cooperare MonetarăFECOM - casnicăama de casa - asistenţă regionalăayuda regional - femeie migrantămigración femenina - Fondul European de Orientare şi Garantare Agricolă FEOGAFEOGA - secţia de garantare FEOGAFEOGA Garantía - secţia de orientare FEOGAFEOGA Orientación - fe, fier, număr atomic 26herradura, hierro - arendăarrendamiento rústico - fermă colectivăgranja colectiva - fermă modelgranja piloto - feribottransbordador - asistenţă sanitarăayuda sanitaria - IFLAFIAB - fibră lemnoasăfibra de madera - fibră de sticlăfibra de vidrio - fibre textilefibra textil - FIDFID - Fondul Internaţional pentru Dezvoltare AgricolăFIDA - FijiFiji, Fiyi - febră aftoasăfiebre aftosa - ajutor sectorialayuda sectorial - sârmăalambre - plasă de pescuitred de pesca - filială comună pentru mai multe întreprinderifilial común - finanţarefinanciación - finanţare pe termen scurtfinanciación a corto plazo - finanţare pe termen lungfinanciación a largo plazo - finanţare pe termen mediufinanciación a medio plazo - finanţare comunitarăfinanciación comunitaria - finanţare compensatoriefinanciación compensatoria - finanţare suplimentarăfinanciación complementaria - finanţarea ajutoruluifinanciación de la ayuda - industrie-finanţarefinanciación de la industria - finanţarea exportuluifinanciación de las exportaciones - partide politice finanţarefinanciación de los partidos - finanţare bugetarăfinanciación del presupuesto - finanţarea alegerilorfinanciación electoral - finanţare naţionalăfinanciación nacional - finanţe internaţionalefinanzas internacionales - finanţe localehacienda local - finanţe publicehacienda pública - FinlandaFinlandia - FunenFionia - fiscalitatefiscalidad - UnicefUnicef - AIE OCDE - fixarea preţurilorfijación de precios - stabilirea salariuluifijación del salario - Provincia Flandra Occidentalăprovincia de Flandes Occidental - Provincia Flandra Orientalăprovincia de Flandes Oriental - fulgi de cerealecopo de cereal - florăflora - floriculturăfloricultura - transport pe plutătransporte de madera flotante - flotă aerianăflota aérea - Agenţia Internaţională pentru Energie AtomicăOIEA - flotă de pescuitflota pesquera - flotă fluvialăflota fluvial - flotă comercialăflota mercante - fluctuaţii ciclice în economiefluctuación coyuntural - fluctuaţia preţurilorfluctuación de precios - fluctuaţie economicăfluctuación económica - fluctuaţie structuralăfluctuación estructural - fluorinăflúor - FMIFMI - Asociaţia Internaţională a Securităţii SocialeAISS - Fondul Naţiunilor Unite pentru Activităţi DemograficeFNUAP - funcţionar europeanfuncionario europeo - fundul mării în zona litoralăfondo costero - fundaţiefundación - fonduri Comunitatea Europeanăfondo CE - AdjmanAjmán - fond comunfondo común - fond de comerţfondo de comercio - Fondul European Regional pentru DezvoltareFEDER - fond de rulmentactivo circulante - Fondul Monetar EuropeanFondo Monetario Europeo - fontăfundición - forajperforación - foraj marinperforación en el mar - rezervaţie forestierămonte protegido - pădure din zona montanămonte alto - pădure de arbuştimonte bajo - pădure naturalăbosque natural - plantaţie forestierăbosque plantado - formalităţi vamaleformalidad aduanera - instruire managerialăformación de gestores - instruirea profesorilorformación del profesorado - formarea preţurilorformación de precios - instruire la locul de muncăformación en el puesto de trabajo - formare profesionalăformación profesional - ajustare monetarăajuste monetario - furnizoriproveedor - furnizare de documentesuministro de documentos - cheltuieli de judecatăcostas judiciales - taxă şcolarăgastos de escolaridad - cheltuieli electoralegastos electorales - cheltuieli pentru medicamentegastos farmacéuticos - Departamentul pentru teritorii în afara Franţei metropolitaneDOM franceses - Teritorii din afara Franţei metropolitanePTU franceses - regiuni ale Franţeiregiones de Francia - francizăfranquicia comercial - franciză vamalăfranquicia aduanera - Asociaţia Latino-Americană de Comerţ LiberALADI - fraudă fiscalăfraude fiscal - FrederiksbergFrederiksberg - FrederiksborgFrederiksborg - frecvenţă şcolarăpresencia escolar - Friuli-Venezia GiuliaFriul-Venecia Julia - FrieslandFrisia - brânzăqueso - brânză semi-slabăqueso de pasta semidura - brânzeturi cu pastă durăqueso de pasta dura - Ţări din America Latinăpaíses de la ALADI - brânză slabăqueso de pasta blanda - brânză tip roquefortqueso de pasta azul - brănză de oaiequeso de oveja - queso de cabra - queso de vaca - brânză prelucratăqueso fundido - brânză proaspătăqueso fresco - fabrică de brânzeturiindustria quesera - frontierăfrontera - sâmburele fructuluifruto de pepita - fructe proaspetefruta fresca - fructe tropicalefruto tropical - Fujaira - fuziunefusión de empresas - Galapagos, InsuleleGalápagos - GaliţiaGalicia - GambiaGambia - garanţiegarantía - garanţie de creditgarantía de crédito - venit garantatgarantía de la renta - protecţia investiţiilorgarantía de inversiones - îngrijirea copiilorguarda de niños - GATTGATT - stânga politicăizquierda política - stângismizquierdismo - gaze de arderegas de combustión - conducte de gaze naturalegasoducto - alcool chimicalcohol químico - necultivarea pământuluicongelación de tierras - inginerie civilăingeniería civil - juncănovilla - geochimiegeoquímica - geografie economicăgeografía económica - geopoliticăgeografía política - geofizicăgeofísica - gerontologiegerontología - managementgestión - gestiune contabilăgestión contable - managementul afacerilorgestión empresarial - gestionarea mediului înconjurătorgestión del espacio - managementul deşeurilorgestión de residuos - managementul pescuituluigestión de la pesca - managementul resurselorgestión de recursos - logisticăgestión de materiales - alcoolismalcoholismo - managementul resurselor umaneadministración del personal - management financiargestión financiera - managementul planificăriigestión de previsión - GibraltarGibraltar - gheaţăhielo - glucozăglucosa - golfgolfo - guvernGobierno - gobierno en el exilio - guvern insurecţionalgobierno insurreccional - grăsimi alimentaregrasa alimenticia - grăsimi industrialegrasa industrial - AlentejoAlentejo - întreprinderi marigran empresa - exploataţie agricolă maregran explotación - Antilele MariGrandes Antillas - îngrijire medicală gratuităgratuidad de la sanidad - GreciaGrecia - Grecia CentralăGrecia central - regiuni ale Grecieiregiones de Grecia - GrenadaGranada - AlgarveAlgarbe - GroenlandaGroenlandia - GroningenGroninga - Grupul AndinGrupo Andino - Ţări din Grupul Andinpaíses del Grupo Andino - grup de interesegrupo de interés - grup de companiigrupo de empresas - Grupul celor 10Grupo de los Diez - Acord European privind Transportul Rutier Internaţional al Produselor PericuloaseAcuerdo ADR - AlgeriaArgelia - grup parlamentar politicgrupo parlamentario - mişcări în favoarea drepturilor omuluimovimiento pro derechos humanos - grup de cumpărătoricooperativa de compra - grup de interese economicegrupo de interés económico - grup de producătoriagrupación de productores agrarios - grup etnicgrupo étnico - algăalga - grup lingvisiticgrupo lingüístico - crupegrañón - GuadelupeGuadalupe - GuatemalaGuatemala - GelderlandGueldres - război de independenţăguerra de independencia - război de frontierăguerra fronteriza - război nuclearguerra nuclear - GuineaGuinea - Guinea-bissauGuinea-Bissau - Guineea EcuatorialăGuinea Ecuatorial - GuyanaGuyana - Guiana FrancezăGuyana Francesa - habitathábitat - habitat ruralhábitat rural - habitat urbanhábitat urbano - hrană pentru animalealimento para el ganado - obişnuinţa de a cumpărahábito de compra - Provincia Hainaulprovincia de Henao - HaitiHaití - HamburgHamburgo - armonizare vamalăarmonización aduanera - alimente industrialealimento industrial - armonizare fiscalăarmonización fiscal - Normandia SuperioarăAlta Normandía - Burkina FasoBurkina Faso - HawaiHawai - HessenHesse - alimente pentru copiialimento para niños - ora de varăhorario de verano - timp alocat pentru întrebăriturno de preguntas - timp de lucru suplimentarhora extraordinaria - istoriehistoria - histologiehistología - holdingholding - Olanda de SudHolanda meridional - Olanda de NordHolanda septentrional - alimente preparatealimento preparado - omuciderehomicidio - omologarehomologación - HondurasHonduras - UngariaHungría - spital de psihiatrieestablecimiento psiquiátrico - program de lucruhorario de trabajo - alimente prelucratealimento transformado - program de lucru flexibilhorario flexible - horticulturăhorticultura - uleiuri animaleaceite de origen animal - ulei de arahideaceite de cacahuete - ulei de măslineaceite de oliva - ulei de peşteaceite de pescado - uleiuri greleaceite pesado - ulei mineralaceite mineral - alimentaţienutrición - ulei uzataceite usado - ulei vegetalaceite vegetal - presă de uleiurialmazara - portărelagente judicial - umanizarea munciihumanización del trabajo - hidrogenhidrógeno - hidrogeologiehidrogeología - alimentaţia animaleloralimentación animal - hidrologiehidrología - igienă alimentarăhigiene alimentaria - igiena munciisanidad laboral - ipotecăhipoteca - ideologie politicăideología política - Convenţia Europeană privind Transporturile RutiereAcuerdo AETR - alimentaţie umanăalimentación humana - ignamñame - Institutul Internaţional pentru Planificarea ÎnvăţământuluiIIPE - insulăisla - Ile de FranceIsla de Francia - Guamisla Guam - Insulele Channelislas Anglonormandas - Insulele Caymanislas Caimanes - Insulele Carolineislas Carolinas - Insulele Windwardislas de Barlovento - Insulele Feroeislas Feroe - Insulele IonieneIslas Jónicas - Insulele Marianeislas Marianas - Insulele Leewardislas de Sotavento - Insulele Turks şi Caicosislas Turcas y Caicos - Insulele Virgineislas Vírgenes - reducerea datoriilorreducción de la deuda - registrul comerţuluiregistro de sociedad mercantil - imunitate parlamentarăinmunidad parlamentaria - imunologieinmunología - impact publicitarimpacto publicitario - sediul firmeiimplantación de actividad - Republica Democrată GermaniaAlemania RD - importimportación - impozit pe salariu al angajaţilor instituţiilor comunitareimpuesto comunitario - impozit pe venitul personalimpuesto sobre la renta de las personas físicas - impozit directimpuesto directo - impozit pe proprietatecontribución territorial - impozit globalimpuesto global - impozit indirect, taxă indirectăimpuesto indirecto - impozit naţionalimpuesto nacional - impozit realimpuesto real - impozit pe consumimpuesto sobre el consumo - impozit pe avereimpuesto sobre el patrimonio - impozit pe plus valoareimpuesto de plusvalía - impozit pe transfer patrimonialimpuesto sobre transmisiones patrimoniales - impozit pe capitalimpuesto sobre el capital - impozit pe venitimpuesto sobre la renta - impozit pe venitul din capitalimpuesto sobre las rentas del capital - regiuni ale Germanieiregiones de Alemania - impozit pe salariuimpuesto sobre los salarios - impozit corporativimpuesto sobre sociedades - tipografieimprenta - imputare contabilăimputación contable - incapacitate de muncăincapacidad laboral - incendiuincendio - incompatibilitateincompatibilidad - Incoterms termenii internaţionali de comerţIncoterms - IndiaIndia - indemnizaţieindemnización - despăgubiri în asigurăriindemnización del seguro - indemnizaţie de instalaresubsidio de instalación - compensaţie pentru concediereindemnización por despido - indemnizaţie parlamentarăasignación parlamentaria - independenţă economicăindependencia económica - independenţă naţionalăindependencia nacional - independenţă tehnologicăindependencia tecnológica - indexarea preţurilorindización de precios - indexarea salariilorindización de salarios - indexarea documentelorindización documental - indicator de divergenţăindicador de divergencia - indicator economicindicador económico - indicator socialindicador social - nivelul preţuriloríndice de precios - IndoneziaIndonesia - industria aeronauticăindustria aeronáutica - industria aerospaţialăindustria aeroespacial - alianţe electoralealianza electoral - industria alimentarăindustria alimentaria - industria de automobileindustria del automóvil - industria chimicăindustria química - industria cinematograficăHollywood, industria cinematográfica - industrie culturalăindustria cultural - industria de armamentindustria de armamentos - industria audiovisual - industria informaţieiindustria de la información - beneficiu suplimentarprestación complementaria - industria comunicaţiilorindustria de la comunicación - industria maşinilor-unelteindustria de máquinas-herramienta - industria peşteluiindustria pesquera - industria prelucrării cărniiindustria cárnica - industria celulozei şi hârtieiindustria de pasta y papel - industrie de înaltă tehnologieindustria punta - industrie prelucrătoareindustria de transformación - industria băuturilorindustria de bebidas - acord cadruacuerdo marco - bursă de studiiasignación por estudios - industria coloranţilorindustria de colorantes - industria îngrăşămintelorindustria de abonos - industria materialelor plasticeindustria de materias plásticas - industria serviciilorindustria de servicios - industria telecomunicaţiilorindustria de telecomunicaciones - industria lemnuluiindustria de la madera - industria cauciuculuiindustria del caucho - industria pieilor şi blănurilorindustria del cuero - ajutor de decesindemnización por fallecimiento - industria aparatelor frigorificeindustria del frío - industria jucăriilorindustria del juguete - industria cărţiiindustria del libro - industria mobileiindustria del mueble - industria zahăruluiindustria azucarera - industria sticleiindustria del vidrio - industria confecţiilorindustria de la confección - industria ambalării în vidindustria del vacío - alocaţie pentru maternitateprestación por maternidad - industria electronicăindustria electrónica - industria electrotehnicăindustria electrotécnica - industria exporturilorindustria exportadora - industria pentru orologii şi ceasorniceindustria relojera - industria hotelierăindustria hotelera - industria tehnologiei informaticeindustria informática - industria lapteluiindustria láctea - industria uşoarăindustria ligera - alocare resurseasignación de recursos - industria mecanicăindustria mecánica - industrie minierăindustria minera - industrie nuclearăindustria nuclear - industrie opticăindustria óptica - industria farmaceuticăindustria farmacéutica - industria fotografieiindustria fotográfica - industria siderurgicăindustria siderúrgica - inechitate socialădesigualdad social - inflaţieinflación - informaţie comercialăinformación comercial - informarea salariatuluiinformación de los trabajadores - informarea consumatorilorinformación al consumidor - informatică de gestiuneinformática de gestión - stocarea şi regăsirea informaţieiinformática documental - procesarea industrială a datelorinformática industrial - AlsaciaAlsacia - informatică medicalăinformática médica - infracţiuniinfracción - infrastructură industrialăinfraestructura industrial - ingineringeniero - amestec în treburile altui statinjerencia - alternanţă politicăalternancia política - iniţiativă legislativăiniciativa legislativa - inovaţieinnovación - insubordonareinsumisión - inspecţie alimentarăinspección de alimentos - inspecţie şcolarăinspección escolar - inspecţie veterinarăinspección veterinaria - aluminiualuminio - instalaţii portuareinstalación portuaria - organ de controlinstancia de control - Institutul European al SindicatelorISE - instituţie ACP-ECinstitución ACP-CE - instituţii din Uniunea Europeanăinstitución comunitaria - instituţii financiareinstitución financiera - instituţii politiceinstitución política - instituţii religioaseinstitución religiosa - instituţii specializate ONUorganismo especializado de la ONU - modernizarea locuinţeimejora del hábitat - anchetă judiciarăinstrucción del sumario - instrumente muzicaleinstrumento de música - instrumente financiare comunitareinstrumento financiero comunitario - Institutul de Integrare pentru America LatinăINTAL - integrarea emigranţilorintegración de los migrantes - integrare economicăintegración económica - integrare europeanăintegración europea - îmbunătăţirea producţieimejora de la producción - integrare monetarăintegración monetaria - integrare politicăintegración política - integrare regionalăintegración regional - integrare socialăintegración social - intenţii de votintención de voto - interdependenţă economicăinterdependencia económica - interdicţie profesionalăprohibición profesional - acorduri ale Comunităţii Europeneacuerdo CE - îngrijirea plantelormejora de las plantas - dobândăinterés - intermediere comercialăintermediario comercial - Internaţionala MuncitoreascăInternacional Obrera - Internaţionala SocialistăInternacional Socialista - internare la psihiatrieinternamiento psiquiátrico - interpelare parlamentarăinterpelación parlamentaria - ameliorarea soluluimejora del suelo - interpretarea dreptuluiinterpretación del derecho - intervenţie financiarăintervención financiera - intervenţie pe piaţăintervención en el mercado - invenţieinvención - investiţii în străinătateinversión en el extranjero - investiţii comunitareinversión comunitaria - investiţii directeinversión directa - investiţii străineinversión extranjera - investiţii industrialeinversión industrial - investiţii internaţionaleinversión internacional - investiţii privateinversión privada - investiţii publiceinversión pública - investiţii regionaleinversión regional - violare de domiciliuinviolabilidad del domicilio - iodiodo - IrakIrak - IranIrán - Irian JayaIrian Jaya - organizarea timpului de muncăordenación del horario de trabajo - Irlanda de NordIrlanda del Norte - regiuni ale Irlandeiregiones de Irlanda - Institutul de Cercetare al Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare SocialăUNRISD - Islanda - ISOISO - izoglucozăisoglucosa - izolantaislante - dezvoltare forestierăordenación forestal - izolaţii în construcţiiaislamiento del edificio - izolaţie fonicăaislamiento acústico - izolaţie termicăaislamiento térmico - izolaţionismaislacionismo - IsraelIsrael - ItaliaItalia - regiuni ale Italieiregiones de Italia - teren în asolamentbarbecho - JamaicaJamaica - lucrări hidrauliceordenación hidráulica - grădinărithuerto familiar - JavaJava - jocuri de norocjuego de azar - tinerijoven - muncitor tânărtrabajador joven - jocuri olimpicejuegos olímpicos - Torus European ComunJoint European Torus - IordaniaJordania - monitor oficialBoletín Oficial - administrarea apei în agriculturăordenación hidroagrícola - zi de lucru continuăjornada intensiva - iudaismjudaísmo - judecătorjuez - hotărâre judecătoreascăsentencia - curte administrativăjurisdicción contencioso-administrativa - tribunal pentru jurisdicţie civilăjurisdicción civil - curte cu jurisdicţie specialăjurisdicción de excepción - dezvoltare ruralădesarrollo rural - organizare judecătoreascăjurisdicción judicial - tribunal militarjurisdicción militar - tribunal penaljurisdicción penal - tribunal pentru minorijurisdicción de menores - tribunal socialjurisdicción social - Curte Supremă de Justiţiejurisdicción superior - amendămulta - jurisprudencia - jurisprudencia CE - suc de fructezumo de fruta - suc de legumejugo de legumbres y hortalizas - CambodgiaCamboya - capocmiraguano - KenyaKenia - amendamentenmienda - KiribatiKiribati - KuwaitKuwait - ReunionLa Reunión - marcă de calitatemarca de calidad - lactozălactosa - lapteleche - lapte de băutleche de consumo - lapte neprelucratleche cruda - lapte degresatleche descremada - lapte integralleche entera - lapte fermentatleche fermentada - lapte omogenizatleche homogeneizada - lapte pasteurizatleche pasteurizada - lapte sterilizatleche esterilizada - fertilizarea soluluiabono del suelo - lansarea unui produslanzamiento de un producto - Estado federado - limbă maternălengua materna - LaosLaos - iepureconejo - LazioLacio - AmericaAmérica - legalitatelegalidad - legislaţielegislación - legislaţie privind alimentelelegislación alimentaria - legislaţie antidumpinglegislación antidumping - legislaţie antitrustlegislación antitrust - delegare legislativălegislación delegada - legislaţie farmaceuticălegislación farmacéutica - legislaţie fitosanitarălegislación fitosanitaria - legislaţie sanitarălegislación sanitaria - legislaţie şcolarălegislación escolar - legislaţie veterinarălegislación veterinaria - legislaturălegislatura - bulb vegetallegumbre de bulbo - legume cu frunzelegumbre de hoja - produs vegetallegumbre de fruto - America CentralăAmérica Central - legume rădăcionoaselegumbre de raíz - legume proaspetelegumbre fresca - LeinsterLeinster - LesothoLesotho - leucoză animalăleucosis animal - LibanLíbano - liberalizarea comerţuluiliberación de los intercambios - LiberiaLiberia - libertate de asocierelibertad de asociación - libertate de opinielibertad de opinión - libertatea de comunicarelibertad de información - libertatea preseilibertad de prensa - libertatea navigaţieilibertad de navegación - libertatea de asocierelibertad de reunión - libertatea comerţuluilibertad de comercio - libertate religioasălibertad religiosa - librărielibrería - libera circulaţie a capitaluluilibre circulación de capitales - libera circulaţie a mărfurilorlibre circulación de mercancías - libera circulaţie a persoanelorlibre circulación de personas - libera circulaţie a forţei de muncălibre circulación de trabajadores - concurenţă liberălibre competencia - libertatea de autodeterminarelibre disposición de la propia persona - circulaţie vamală liberălibre práctica - libertatea de a oferi serviciilibre prestación de servicios - LibiaLibia - licenţă pentru brevetlicencia de patente - licenţă comercialălicencia comercial - licenţă de exportlicencia de exportación - azbestamianto - licenţă de importlicencia de importación - licenţă de transportlicencia de transporte - concedieredespido - concediere colectivădespido colectivo - concediere din motive economicedespido por causas económicas - LiechtensteinLiechtenstein - dop de plutăcorcho - Provincia Liegeprovincia de Lieja - pescuitlugar de pesca - loc de muncălugar de trabajo - amidonalmidón - linii de transportlínea de transporte - lignitlignito - Liga ArabăLiga Árabe - stat din Liga Arabăpaíses de la Liga Árabe - LiguriaLiguria - LimburgLimburgo - Provincia Limburgprovincia de Limburgo Belga - restricţie de comercializarelimitación de comercialización - acord de asociereacuerdo de asociación - băuturi gazoasebebida gaseosa - LimousinLemosín - inlino - seminţe de inlino oleaginoso - lingoulingote - lingvisticălingüística - lichiorlicor - lichidare judiciarăliquidación de sociedad mercantil - amortizareamortización - lichidarea bunurilorliquidación de bienes - decontarea cheltuielilorliquidación de gastos - lichiditate monetarăliquidez - lichidităţi internaţionaleliquidez internacional - listă electorală fixălista cerrada - literaturăliteratura - documente nepublicateliteratura gris - achitare datorie publicăamortización de la deuda - livrareentrega - localizarea surselor de energielocalización de la energía - localizarea producţiei agricolelocalización de la producción - leasing imobiliararrendamiento inmobiliario - vânzare în ratearrendamiento financiero - închiderea întreprinderiicierre patronal - bloc de locuinţevivienda colectiva - locuinţă unifamilialăvivienda individual - vivienda insalubre - locuinţă socialăvivienda social - softwaresoftware - legiley - lege cadruley de bases - timp liberocio - LombardiaLombardía - LorenaLorena - chirie moderatăalquiler moderado - lubrifianţilubricante - bibliotecă ludicăludoteca - protecţie contra incendiilorlucha contra incendios - măsuri pentru controlul poluăriilucha contra la contaminación - lupta împotriva criminalităţiilucha contra el crimen - lupta împotriva risipirii resurselorlucha contra el despilfarro - luptă de clasălucha de clases - analiza cost-beneficiuanálisis de coste-beneficio - Luxemburg - Provincia Luxemburgprovincia de Luxemburgo Belga - lucernăalfalfa - uscare prin congelareliofilización - maşinăriemáquina - maşini agricolemáquina agrícola - echipament de biroumáquina de oficina - analiza eficacităţii costuriloranálisis de coste-eficacia - combină agricolămáquina cosechadora - instalaţii hidraulicemáquina hidráulica - unelte pneumaticemáquina neumática - utilaje folosite în industria textilămáquina textil - MashreqMashrek - macroeconomiemacroeconomía - MaderaMadeira - analiza economică a intrărilor-ieşiriloranálisis de input-output - supermarketgran superficie comercial - magazin cu mărfuri la preţ reduscasa de descuento - MaghrebMagreb - magneziumagnesio - forţă de muncă în agriculturămano de obra agrícola - mănă de lucru familialămano de obra familiar - analiza apeianálisis del agua - păstrarea locului de muncămantenimiento del empleo - menţinerea păciimantenimiento de la paz - majoritate absolutămayoría absoluta - majoritate civilămayoría de edad civil - vot majoritarmayoría de votos - majoritate politicămayoría política - majoritate calificatămayoría cualificada - majoritate tăcutămayoría silenciosa - analiza informaţieianálisis de la información - majoritate simplămayoría simple - bolile animalelorenfermedad animal - boli respiratoriienfermedad de las vías respiratorias - boli cardiovasculareenfermedad cardiovascular - boli endemiceenfermedad endémica - boli contagioaseenfermedad infecciosa - boli profesionaleenfermedad profesional - boli tropicaleenfermedad tropical - bolile plantelorenfermedad vegetal - tulburări afective la tineridescontento juvenil - Peninsula MalaysiaMalasia Occidental - MalawiMalawi - MalaysiaMalasia - MaldiveMaldivas - MaliMali - Falkland, InsuleleMalvinas - malţmalta - analiză demograficăanálisis demográfico - Malta - Canalul Mâneciicanal de la Mancha - mandat electoralmandato electoral - manganmanganeso - eveniment culturalmanifestación cultural - analiza bilanţuluianálisis de balances - muncitor necalificatpeón - manuale şcolarelibro escolar - maoismmaoísmo - piaţă pentru contracte cu livrare viitoaremercado a plazo - piaţă agricolămercado agrario - piaţă agricolă comunitarămercado agrario comunitario - piaţă cu plata pe locmercado al contado - analiza costuriloranálisis de costes - piaţă comunămercado común - Piaţa Arabă ComunăMercado Común Árabe - Piaţa Comună a Ţărilor Arabepaíses del Mercado Común Árabe - piaţă comunitarămercado comunitario - contract de furnizarecontrato de suministros - contract negociatcontratación directa - piata locurilor de muncăcontrato de obras - piaţă de schimb valutarămercado de divisas - analiză economicăanálisis económico - facilităţi de piaţămercado de productos básicos - piaţa munciimercado laboral - piaţă externămercado exterior - piaţă imobiliarămercado de la propiedad rústica y urbana - piaţă internămercado interior - piaţă internaţionalămercado internacional - piaţă deschisămercado libre - piaţă monetarămercado monetario - contract publiccontratación administrativa - analiză financiarăanálisis financiero - piaţă oficialămercado reglamentado - margarinămargarina - marjă de fluctuaţiemargen de fluctuación - marginalizare socialăexclusión social - căsătoriematrimonio - MarocMarruecos - analiză socialăanálisis sociológico - MartinicaMartinica - marxismmarxismo - masă bugetarămasa presupuestaria - masă monetarămasa monetaria - materiale rezistente la căldurămaterial refractario - echipament de iluminatmaterial de alumbrado - echipamente pentru construcţiiequipo de construcción - echipament de forajmaterial de perforación profunda - macaralematerial de elevación - echipament electricmaterial eléctrico - echipament mecanicmaterial mecánico - matematicămatemáticas - materii grase din laptemateria grasa de la leche - materiale plasticemateria plástica - ASEANANASE - materie primămateria prima - substanţe radioactivemateria radiactiva - MauritiusIslas Mauricio, Mauricio - MauritaniaMauritania - MayotteMayotte - ţări membre ale Pieţei Comune Central Americanepaíses del MCCA - mecanică finămecánica de precisión - mecanică generalămecánica general - ţări ASEANpaíses de la ANASE - mecanizaremecanización - mecanizarea agriculturiimecanización agraria - mecanism de intervenţie monetarămecanismo de intervención monetaria - mecanism de susţineremecanismo de apoyo - medicină şcolarămedicina escolar - medicină veterinarămedicina veterinaria - tăierea animalelorsacrificio de animales - Acordul Bretton WoodsAcuerdo de Bretton Woods - anatomieanatomía - MelaneziaMelanesia - melasămelaza - gospodărie agricolăhogar agrícola - plăţi lunaremensualización - atelier de tâmplăriecarpintería - piesă de metalcarpintería metálica - Marea Balticămar Báltico - Marea Irlandeimar de Irlanda - AndaluziaAndalucía - AndorraAndorra - Marea Norvegieimar de Noruega - Marea Norduluimar del Norte - anhidridăanhídrido - Marea Mediteranămar Mediterráneo - mercurmercurio - măsură cu efect echivalentmedida de efecto equivalente - metale feroasemetal ferroso - metale grelemetal pesado - metale neferoasemetal no ferroso - metale preţioasemetal precioso - metaloidmetaloide - animal pentru tăiereanimal de matanza - metalurgia pulberilorpulvimetalurgia - arendare parţială a pământuluiaparcería - nutreţuri combinatetranquillón - meteorologiemeteorología - metodă de cercetaremétodo de investigación - metode statisticemétodo estadístico - metrologiemetrología - animal de fermăanimal de granja - MexicMéxico - MezzogiornoMezzogiorno - microeconomía - microdocumentmicroforma - MicroneziaMicronesia - Midlands de EstMidlands del Este - West MidlandsMidlands del Oeste - animal de tracţiuneanimal de tiro - migraţiemigración - migraţie alternativămigración pendular - repatrieremigración de retorno - migraţia familieimigración familiar - migraţie forţatămigración forzosa - migraţie de frontierămigración fronteriza - migraţie ilegalămigración ilegal - migraţie internămigración interior - migración interurbana - acord de decontare clearingacuerdo de compensación - animal domesticanimal doméstico - migración intraurbana - migraţie comunitarămigración comunitaria - migraţie profesionalămigración profesional - migraţie ruralămigración rural - migraţie sat-oraşmigración rural-urbana - migraţie sezonierămigración de temporada - mediu de lucruentorno laboral - mediu şcolarmedio escolar - activist politicmilitante político - animal pentru reproducereanimal reproductor - militarizarea spaţiuluimilitarización del espacio - militarismmilitarismo - meimijo - minereu de fiermineral de hierro - minereu neferosmineral no ferroso - minereu nemetalicmineral no metálico - mineralogiemineralogía - animal viuanimal vivo - Ministerul Publicministerio fiscal - miniştriministro - vârsta copilărieiminoría de edad civil - minorităţi naţionaleminoría nacional - minoritate sexualăminoría sexual - confecţii metalicemobiliario metálico - flexibilitatea cererii de muncă faţă de ofertămovilidad de la mano de obra - mobilitatea proprietarilor de terenurimovilidad territorial - mobilitate geograficămovilidad geográfica - mobilitate rezidenţialămovilidad de residencia - mobilitate şcolarămovilidad escolar - modalitate de finanţaremodo de financiación - sistem de votsistema de votación - tipuri de transportforma de transporte - model economicmodelo económico - modernizarea întreprinderiimodernización de la empresa - modernizarea industrieimodernización industrial - modernizarea fermelor agricolemodernización de la explotación agraria - rectificare bugetarămodificación presupuestaria - MoliseMolise - moluştemolusco - anuaranuario - MoluccasMolucas - molibdenmolibdeno - monarhie constituţionalămonarquía parlamentaria - mondializaremundialismo - MongoliaMongolia - monedă de rezervămoneda de reserva - transfer electronic de valoridinero electrónico - monedă de schimb internaţionalmoneda internacional - monedă naţionalămoneda nacional - depozit monetardinero bancario - parlament unicameralunicameralismo - monocraţiemonocracia - monografiemonografía - monopolmonopolio - monopol de cumpăraremonopolio de compra - monopol de statmonopolio del Estado - monopolul importurilormonopolio de importación - AntarcticaAntártida - monopol informaţionalmonopolio de la información - monopol fiscalmonopolio fiscal - MontserratMontserrat - muntemontaña - sumă monetară compensatorie în agriculturămontante compensatorio monetario - morală publicămoral pública - mortalitatemortalidad - mortalitate infantilămortalidad infantil - mortalitate profesionalămortalidad profesional - motivarea consumatorilormotivación del consumidor - antibioticantibiótico - motivaţie politicămotivación política - mişcare autonomămovimiento autonomista - mişcare anti-rasistămovimiento contra el racismo - curent de opiniemovimientos de opinión - mişcare de capitalmovimiento de capitales - mişcare feministămovimiento feminista - mişcare de tineretmovimiento juvenil - mişcare de eliberare naţionalămovimiento de liberación nacional - convenţie complementarăacuerdo de complementariedad - mişcare ecologicămovimiento ecologista - mişcare europeanămovimiento europeo - mişcare ţărăneascămovimiento campesino - mişcare socialămovimiento social - mijloc de comunicaremedio de comunicación - mass-mediamedio de comunicación de masas - tehnologie agricolămedio de producción agrícola - mijloace de transportmedio de transporte - întreprinderi mediimediana empresa - exploataţie agricolă de dimensiuni mediiexplotación mediana - MozambicMozambique - pluripartidismmultipartidismo - MunsterMunster - muzeumuseo - Indiile de Vest BritaniceAntillas Inglesas - cultivarea ciupercilorcultivo de setas - Oganizaţia de Pescuit Nord-Vest-AtlanticăNAFO - NamibiaNamibia - Provincia Namurprovincia de Namur - natalitatenatalidad - naţional socialismnacionalsocialismo - naţionalizarenacionalización - Indiile de Vest FrancezeAntillas Francesas - naţionalismnacionalismo - naţionalitatea persoanei juridicenacionalidad de las personas jurídicas - NauruNauru - NavarraNavarra - trafic aeriancirculación aérea - navigaţie fluvialănavegación fluvial - navigaţie maritimănavegación marítima - Antilele OlandezeAntillas Holandesas - cargoucarguero - barjă transportoarebuque portabarcazas - negociere colectivănegociación colectiva - Runda TokyoRonda Tokio - Runda DillonRonda Dillon - Runda KennedyRonda Kennedy - negocieri tarifarenegociación arancelaria - antisemitismantisemitismo - neutralitateneutralidad - instrument comunitar nouNIC - NicaraguaNicaragua - nichelníquel - NigerNíger - nivel de şcolarizarenivel de enseñanza - grad de poluaregrado de contaminación - Provincia Anversprovincia de Amberes - nivel de zgomotnivel sonoro - nucă de palmiernuez de palma - nomadismnomadismo - clasificare bugetarănomenclatura presupuestaria - nomenclatorul produselor agricolenomenclatura de los productos agrícolas - nomenclator de tarifenomenclatura arancelaria - AnzusANZUS - nealiniereno alineamiento - parlamentar independentno agrupado - neviolenţă, nonviolenţăno violencia - Iutlanda de NordNordjylland - standardizarenormalización - standardnorma - standard de hranănorma alimentaria - ţări membre ANZUSpaíses del ANZUS - standard biologicnorma biológica - norme de comercializarenorma de comercialización - standard de muncănorma de trabajo - normă socialănorma social - apartheidapartheid - noua ordine economicănuevo orden económico - Noua CaledonieNueva Caledonia - Noua ZeelandăNueva Zelanda - invalidarea alegerilornulidad de la elección - statistica căsătoriilornupcialidad - Organizaţia Internaţională a Aviaţiei CivileOIAC - Organizaţia Asiatică pentru ProductivitateOAP - acord de cooperareacuerdo de cooperación - obiecţie de conştiinţă la serviciu militarobjeción de conciencia - obligaţie de întreţinereobligación de alimentos - clauză de neconcurenţăobligación de no competencia - piedici în calea dezvoltăriiobstáculo al desarrollo - OCAMOCAM - países de la OCAM - OCDEOCDE - Ţări din Cadrul Organizaţiei de Cooperare şi Dezvoltare Economicăpaíses de la OCDE - Oceanul Antarcticocéano Antártico - Oceanul Arcticocéano Ártico - Oceanul Atlanticocéano Atlántico - Oceanul Indianocéano Índico - Oceanul Pacificocéano Pacífico - OceaniaOceanía - oceanografieoceanografía - apiculturăapicultura - Organizaţia Statelor Americii CentraleODECA - ţări din America Centralăpaíses de la ODECA - Organizaţia Statelor AmericaneOEA - ţări aparţinând Organizaţiei Statelor Americanepaíses de la OEA - Oest for Storebaelt - opere de artăobra de arte - Oficiul European pentru InvenţiiEPO - echipament de înregistrareaparato de grabación - ofertă de locuri de muncăoferta de empleo - energie disponibilăoferta energética - cerere şi ofertăoferta y demanda - OIMOIT - cultivarea măsliniloroleicultura - oligoelementoligoelemento - oligopololigopolio - oligopsonieoligopsonio - măslineaceituna - Organizaţia pentru Eliberarea PalestineiOLP - OmanOmán - UmbriaUmbría - Avocatul Poporului Comunitatea EuropeanăDefensor del Pueblo CE - Organizaţia Maritimă InternaţionalăOMI - Organizaţia Mondială de MeteorologieOMM - Organizaţia Mondială a Proprietăţii IntelectualeOMPI - ONUDIONUDI - Organizaţia Ţărilor Arabe Exportatoare de PetrolOPAEP - OPECOPEP - ţări membre OPECpaíses de la OPEP - activitate bancarăactividad bancaria - tranzacţie bursierăoperación bursátil - tranzacţie valutarăoperación de cambio - opinie publică, vox populiopinión pública - Oficiul pentru Publicaţiile Oficiale ale CEOPOCE - opoziţiedisidente - opoziţie politicăoposición política - ordonanţăordenanza - echipament de măsurăaparato de medición - ordine publicăorden público - órgano comunitario - organigrama - structură administrativăorganización administrativa - organizaţii africaneorganización africana - organizaţii africano-asiaticeorganización afroasiática - instrumente de precizieaparato de precisión - organizaţii americaneorganización americana - organizaţii arabeorganización árabe - organizaţii din Asiaorganización asiática - organizarea comună a pieţeiorganización común de mercado - organizaţii culturaleorganización cultural - organizarea învăţământuluiorganización de la enseñanza - echipament radioaparato de radio - organizarea producţieiorganización de la producción - organizarea profesieiorganización de las profesiones - ONUONU - organizarea partidelor politiceorganización de los partidos - organizarea transportuluiorganización de los transportes - organizarea pieţeiorganización del mercado - Organizaţia Pactului de la VarşoviaOrganización del Tratado de Varsovia - organizarea munciiorganización del trabajo - echipament de televiziuneaparato de televisión - organizarea alegerilororganización electoral - Organizaţii Europeneorganización europea - organizaţii interguvernamentaleorganización intergubernamental - organizaţii internaţionaleorganización internacional - organizaţii din America Latinăorganización latinoamericana - organizaţii neguvernamentaleorganización no gubernamental - dispozitiv electronicaparato electrónico - orzcebada - orientare agricolăorientación agraria - orientare şcolarăorientación escolar - EUROSTATEUROSTAT - ţări membre NATOpaíses de la OTAN - Organizaţia Tratatului Asiei de Sud-EstOTASE - Uniunea AfricanăUnión Africana - unelte agricoleapero de labranza - unelte de mânăherramienta de bricolaje - personal calificatobrero cualificado - OverijsselOverijsel - oaieovino - produse din ouproducto derivado del huevo - oxigenoxígeno - plăţipago - plăţi în avanspago por adelantado - licitaţielicitación - plăţi internaţionalepago internacional - plăţi intra-comunitarepago intracomunitario - pâinepan - PakistanPakistán - vot combinatpanachage - PanamaPanamá - coş monetarcesta de monedas - panificaţiepanificación - aplicabilitate directă a actelor comunitareaplicabilidad directa - papel - Papua Noua GuineePapua-Nueva Guinea - parafiscalitateparafiscalidad - ParaguayParaguay - parazitologieparasitología - parc de maşiniparque móvil - material rulantmaterial móvil ferroviario - parc naţionalparque nacional - aplicarea legiiaplicación de la ley - părinte singurmadre soltera, padre soltero, progenitor no casado - rudenieparentesco - paritate de schimb valutarparidad de cambio - paritatea puterii de cumpărareparidad de poder adquisitivo - ParlamentParlamento - parlament naţionalParlamento nacional - parlament regionalParlamento regional - parlamentarparlamentario - implementarea naţională a dreptului comunitaraplicación del Derecho comunitario - divizarea proprietăţiidivisión de la propiedad - partide comunistepartido comunista - partide conservatoarepartido conservador - partide creştin democratepartido democristiano - partide ecologistepartido ecologista - partide europenepartido europeo - utilizarea energiei solareaplicación solar - partide liberalepartido liberal - partide social democratepartido socialdemócrata - partide socialistepartido socialista - partide muncitoreştipartido laborista - unipartidismrégimen de partido único - participarea femeilorparticipación de la mujer - participarea salariaţilorparticipación de los trabajadores - evaluarea personaluluicalificación del personal - participare electoralăparticipación electoral - participare politicăparticipación política - participare socialăparticipación social - paşaportpasaporte - paşaport europeanpasaporte europeo - pasteurizarepasteurización - acord de comerţ liberacuerdo de libre comercio - patrimoniu culturalpatrimonio cultural - patronatorganización patronal - pauperizareempobrecimiento - sărăciepobreza - pavilion de navigaţiebandera de barco - pavilion de complezenţăbandera de conveniencia - ucenicie la locul de muncăaprendizaje profesional - ţări asociatepaís asociado - OlandaPaíses Bajos - Teritoriile OlandezePTU de los Países Bajos - regiuni ale Olandeiregiones de los Países Bajos - Ţara BascilorPaís Vasco - Ţara GalilorGales, País de Gales - Regiunea LoareiPaís del Loira - ţară donatoarepaís donante - ţări în curs de dezvoltarepaís en desarrollo - ţări şi teritorii stăine de peste măripaíses y territorios de ultramar - ţări membrepaís miembro - ţări mai puţin dezvoltatepaís menos desarrollado - ţări din Lumea a treiapaís tercero - furnizarea de armamentsuministro de armas - pescuit de coastăpesca de bajura - pescuit în apă dulcepesca de agua dulce - pescuit în ape adâncipesca de altura - pescuit în marepesca marítima - peşte returnatpesca rechazada - pescuit tradiţionalpesca tradicional - furnizarea de energieabastecimiento energético - metode noi de învăţarenueva pedagogía - PeloponezPeloponeso - barjă, pletină, şaland, şalupă, şlepbarcaza, bombo, chalana, chata, embarcación de fondo plano, gabarra, garandumba, lancha, lancha a remolque, lanchón - criză de alimenteescasez de alimentos - egalizare financiarăcompensación financiera - prelucrarea mărfurilor de importperfeccionamiento activo - export temporar de mărfuri pentru prelucrareperfeccionamiento pasivo - sezon de pescuittemporada de pesca - perioadă de tranziţie Comunitatea Europeanăperíodo de transición CE - permis de conducerepermiso de conducción - permis de conducere europeanpermiso de conducción europeo - autorizaţie de construcţiepermiso de construcción - permis de pescuitpermiso de pesca - permis de muncăpermiso de trabajo - PeruPerú - personalizarea puteriipersonalización del poder - persoane vârstnicetercera edad - persoane divorţatepersona divorciada - persoane căsătoritepersona casada - Arabia SaudităArabia Saudita - persoane separatepersona separada - persoane care se autoîntreţinpersona sola - văduvpersona viuda - personal de la solpersonal de tierra - personal de categoria A al CEpersonal CE de categoría A - arahidecacahuete - personal de categoria B al CEpersonal CE de categoría B - personal de categoria C al CEpersonal CE de categoría C - personal de categoria D al CEpersonal CE de categoría D - conducătorul unui vehiculpersonal de conducción - personal din transporturipersonal de transporte - personalul penitenciarelorpersonal penitenciario - pierdere financiarăpérdida financiera - pestă animalăpeste animal - întreprinderi micipequeña empresa - întreprinderi mici şi mijlociipequeña y mediana empresa - mică proprietatepequeña explotación - oraş micciudad pequeña - Antilele MiciPequeñas Antillas - petiţiepetición - petrochimiepetroquímica - farmacologiefarmacología - FilipineFilipinas - filozofie politicăfilosofía política - arbitraj financiararbitraje financiero - fosforfósforo - fotochimiefotoquímica - celulă fotovoltaicăfotopila - fiziologia munciifisiología del trabajo - fizică nuclearăfísica nuclear - PicardyPicardía - piesă de schimbpieza suelta - PiedmontPiamonte - arbitraj internaţionalarbitraje internacional - pietre preţioasepiedra preciosa - pirateriepiratería - pisciculturăpiscicultura - investiţii de capitalcolocación de capitales - plafon tarifartecho arancelario - arbitraj politicarbitraje político - câmpiellanura - plan anticriză în economieplan anticrisis - hartă de planificare urbanăplan de urbanismo - Planul ColomboPlan de Colombo - program de dezvoltare economicăplan de desarrollo - plan de finanţareplan de financiación - planktonplancton - arboriculturăarboricultura - planificare şcolarăplanificación educativa - planificare familialăplanificación familiar - planificarea producţieiplanificación de la producción - planificare în transporturiplanificación de transportes - planificare de piaţăplanificación del mercado - planificare economicăplanificación económica - planificare financiarăplanificación financiera - planificare industrialăplanificación industrial - planificare naţionalăplanificación nacional - planificare regionalăplanificación regional - planificare sectorialăplanificación sectorial - răsadvivero - plante acvaticeplanta acuática - plante furajereplanta forrajera - plante industrialeplanta industrial - plante oleaginoaseplanta oleaginosa - coniferárbol perennifolio - culturi de rădăcinoasetubérculo - plante textileplanta textil - plante tropicaleplanta tropical - culturi sub folie de plasticplasticultivo - plastifiereplastificante - laminareplancha - program politicprograma político - platou continentalplataforma continental - tencuialăescayola, yeso - foioaseárbol caducifolio - locuri de muncă pentru toţi solicitanţiipleno empleo - plutoniuplutonio - anvelopeneumático - Programul Naţiunilor Unite pentru DezvoltarePNUD - Programul Naţiunilor Unite pentru MediuPNUMA - mărimi şi greutăţipeso y dimensiones - piaţă de desfacerecomercio, negocio - peştepescado - peşte de apă dulcepescado de agua dulce - peşte de marepescado de mar - peşte proaspătpescado fresco - poliţiepolicía - poliţie judiciarăpolicía judicial - politică agricolăpolítica agraria - politică agricolă comunăpolítica agraria común - politică agricolă naţionalăpolítica agraria nacional - politică agricolă regionalăpolítica agraria regional - politică alimentarăpolítica alimentaria - politică bancarăpolítica bancaria - politică bugetarăpolítica presupuestaria - politică comercialăpolítica comercial - politică comercială comunăpolítica comercial común - politică comunitarăpolítica comunitaria - acord de limitare voluntarăacuerdo de limitación - arheologiearqueología - politică comunitară de angajare a forţei de muncăpolítica comunitaria de empleo - politica comunitară a pescuituluipolítica pesquera común - politică comună de preţuripolítica común de precios - politică comună a transporturilorpolítica común de transportes - politică economică pe termen scurtpolítica coyuntural - politică culturalăpolítica cultural - politică de asistenţăpolítica de ayudas - politică de austeritatepolítica de austeridad - politică economică de intervenţiepolítica de intervención - politică de investiţiipolítica de inversión - politică de apărarepolítica de defensa - politică de dezvoltare economicăpolítica de desarrollo - politică de finanţarepolítica de financiación - politica învăţământuluipolítica educativa - politică de angajare a forţei de muncăpolítica de empleo - politica afacerilorpolítica de la empresa - politica mediului înconjurătorpolítica de medio ambiente - arhitecturăarquitectura - politică de informarepolítica de información - politica comunicaţiilorpolítica de comunicación - politica în domeniul concurenţeipolítica de competencia - politica construcţiilorpolítica de construcción - politica pescuituluipolítica pesquera - politica producţiei agricolepolítica de producción agrícola - politică de cercetarepolítica de investigación - politică în sănătatepolítica sanitaria - politica natalităţiipolítica de natalidad - conducerea producţieipolítica de producción - construcţie pentru captarea energiei solarearquitectura solar - politică de susţinerepolítica de apoyo - politică demograficăpolítica demográfica - politică Est-Vestpolítica de bloques - politica pieţei valutarepolítica de cambios - politică de exportpolítica de exportación - politica importurilorpolítica de importación - politica preţurilorpolítica de precios - politică salarialăpolítica salarial - arhivearchivo - politică structurală agricolăpolítica de estructuración agraria - politica transporturilorpolítica de transportes - politică de creditpolítica crediticia - politici pentru locuinţepolítica de la vivienda - politică energeticăpolítica energética - politică europeană de apărarepolítica europea de defensa - politică externăpolítica exterior - politică familialăpolítica familiar - politică financiarăpolítica financiera - politică fiscalăpolítica fiscal - politică forestierăpolítica forestal - politică guvernamentalăpolítica gubernamental - politică industrialăpolítica industrial - politică internăpolítica interior - politica migraţieipolítica migratoria - politică monetarăpolítica monetaria - politică monetară agricolăpolítica monetaria agrícola - politică portuarăpolítica portuaria - politică portuară comunăpolítica portuaria común - argintplata - politică regionalăpolítica regional - politică comunitară regionalăpolítica regional comunitaria - politică socialăpolítica social - politică structuralăpolítica estructural - politică tarifarăpolítica arancelaria - politică tarifară comunăpolítica arancelaria común - poluant atmosfericcontaminante atmosférico - poluant al apeicontaminante del agua - ArgentinaArgentina - poluare fonicăcontaminación acústica - poluare atmosfericăcontaminación atmosférica - poluare chimicăcontaminación química - poluare maritimă cauzată de deşeuricontaminación de origen terrestre - poluarea apeicontaminación del agua - hrană contaminatăcontaminación de los alimentos - poluare litoralăcontaminación de las costas - poluarea canalelor navigabilecontaminación fluvial - poluarea soluluicontaminación del suelo - poluare maritimăcontaminación marina - culturi în zone aridecultivo de secano - poluare organicăcontaminación orgánica - poluare din surse agricolecontaminación de origen agrícola - poluare radioactivăcontaminación radiactiva - poluare stratosfericăcontaminación estratosférica - poluare termicăcontaminación térmica - poluare transfrontierăcontaminación transfronteriza - PoloniaPolonia - culturi agricole mixtepolicultivo - polimeripolímero - PolineziaPolinesia - Polinezia FrancezăPolinesia Francesa - populaţie activă în agriculturăpoblación activa agraria - persoane active în muncăpoblación activa ocupada - populaţie aptă de muncăpoblación en edad laboral - populaţie inactivăpoblación no activa - acord de pescuitacuerdo pesquero - arme chimicearma química - populaţie ruralăpoblación rural - populaţie urbanăpoblación urbana - port pescărescpuerto pesquero - Puerto RicoPuerto Rico - PortugaliaPortugal - regiuni ale Portugalieiregiones de Portugal - poziţie dominantăposición dominante - servicii poştale şi de telecomunicaţiicorreos y telecomunicaciones - arme convenţionalearma convencional - potasiupotasio - potenţial de dezvoltare economicăpotencial de desarrollo - ApuliaApulia - remorcare navalăremolque de empuje - prafpolvo - putere politicăpoder político - putere bugetarăpoder presupuestario - putere de evaluarepoder de apreciación - putere de implementarepoder de ejecución - putere de iniţiativăpoder de iniciativa - putere de controlpoder de control - putere de deciziepoder de decisión - puterea de a negociapoder de negociación - putere de ratificarepoder de ratificación - putere discreţionarăpoder discrecional - putere executivăpoder ejecutivo - putere judecătoreascăpoder judicial - putere legislativăpoder legislativo - putere legitimăpotestad reglamentaria - autoritate publicăpoderes públicos - preambalarea produselorpreacondicionamiento - tarif preferenţial generalizatpreferencias generalizadas - taxă vamală pentru produse agricoleexacción agrícola - taxă CECOexacción CECA - ocupaţie de bazăprimer empleo - arme nuclearearma nuclear - pregătirea soluluipreparación del suelo - prescripţieprescripción de la pena - Preşedintele Parlamentuluipresidente del Parlamento - presăprensa, prensa pública - presă politicăprensa política - drepturile supravieţuitoruluiprestación a los supervivientes - ofertă de serviciiprestación de servicios - arme nucleare tacticearma nuclear táctica - prestaţie socialăprestación social - împrumut al Băncii Europene pentru Investiţiipréstamo BEI - împrumut CECOpréstamo CECA - împrumut comunitarpréstamo comunitario - împrumut Euratompréstamo Euratom - măsuri de prevenire a poluăriiprevención de la contaminación - previziune economică pe termen scurtprevisión a corto plazo - previziune economică pe termen lungprevisión a largo plazo - prognoză economică pe termen mediuprevisión a medio plazo - estimarea bugetuluiprevisión presupuestaria - previziune economicăprevisión económica - supremaţia legiiprimacía del Derecho - prioritatea dreptului comunitarprimacía del Derecho comunitario - plata primelorprima salarial - primă de abatorprima por sacrificio voluntario de reses - primă pentru desfiinţarea culturilor agricoleprima por erradicación - primă de necomercializareprima por no comercialización - primă de depozitareprima por almacenamiento - fructe şi legume timpurii, verdeaţăhortaliza temprana - principiul poluatorul plăteşteprincipio de quien contamina paga - prioritate economicăprioridad económica - forţe armateejército - luarea deciziilortoma de decisiones - deţinut politicprisionero político - privare de drepturiprivación de derechos - preţuriprecios - interval de preţuriprecio en horquilla - preţ la exportprecio de exportación - preţ de importprecio de importación - preţ de consumprecio al consumidor - armată profesionistăejército profesional - preţ de producătorprecio al productor - preţuri agricoleprecio agrario - preţul produselor alimentareprecio alimentario - precio CIF - preţ de cumpărareprecio de compra - preţ limităprecio de esclusa - preţ de intervenţie în agriculturăprecio de intervención - preţ de obiectivprecio de objetivo - acord de preţuriacuerdo de precios - armamentarmamento - ofertă de preţprecio de oferta - preţ orientativprecio de orientación - preţ de bazăprecio de base - preţ de activareprecio de desencadenamiento - preţ de vănzare cu amănuntulprecio al por menor - preţ de vânzare en-grosprecio al por mayor - preţul energieiprecio de la energía - preţul terenurilor agricoleprecio de la tierra - preţ de referinţă în agriculturăprecio de referencia - aromearomatizante - preţ de retragereprecio de retirada - preţ de costprecio de coste - preţ iniţialprecio umbral - preţ de susţinere pentru produsele agricoleprecio de sostenimiento - preţ de staţionareprecio de estacionamiento - preţ de vânzareprecio de venta - preţul produselor de bazăprecio de productos básicos - preţ discriminatoriuprecio discriminatorio - preţ de arendareprecio del arrendamiento rústico - preţul pieţei internaţionaleprecio del mercado mundial - preţ prestabilitprecio fijado de antemano - preţ franco la bordul naveiprecio franco a bordo - preţ franco la frontierăprecio franco frontera - preţ minim de referinţăprecio gatillo - preţ garantatprecio garantizado - preţ impusprecio autorizado - preţ ţintăprecio indicativo - preţ industrialprecio industrial - preţ liberprecio libre - preţ maximprecio máximo - irigaţiiirrigación - preţ minimprecio mínimo - preţ minim garantatprecio mínimo garantizado - preţ mediuprecio medio - preţ preferenţialprecio preferencial - preţ redusprecio reducido - preţ de livrareprecio franco - preţ reprezentativprecio representativo - artăartes - preţul pieţeiprecio representativo de mercado - probleme socialeproblema social - probleme urbaneproblema urbano - proces chimicproceso químico - proces electricproceso eléctrico - proces fizicproceso físico - procedură administrativăprocedimiento administrativo - procedura antisubvenţiilorprocedimiento antisubvención - artă popularăarte popular - procedură bugetarăprocedimiento presupuestario - procedură civilăprocedimiento civil - procedură disciplinarăprocedimiento disciplinario - procedură legislativăprocedimiento legislativo - procedură parlamentarăprocedimiento parlamentario - procedură penalăprocedimiento penal - Orientul MijlociuCercano y Medio Oriente - cadouriartículo de regalo - linie de asamblare în producţieproducción en cadena - producţie agricolăproducción agrícola - producţie alimentarăproducción alimenticia - producţie animalierăproducción animal - producţie de artizanatproducción artesanal - producţie comunitarăproducción comunitaria - producţie continuăproducción continua - producţie energeticăproducción de energía - producerea hidrogenuluiproducción de hidrógeno - articole de pescuitproducto pesquero - subproducţieproducción deficitaria - producţie industrialăproducción industrial - producţie mondialăproducción mundial - producţie naţionalăproducción nacional - cultura plantelorproducción vegetal - productivitateproductividad, rendimiento laboral - productivitate agricolăproductividad agrícola - obiect decorativartículo de decoración - productivitatea pământuluiproductividad de las tierras - productivitatea munciiproductividad del trabajo - produs cerealierproducto a base de cereal - produse din fructeproducto a base de fruta - produs alimentar din legumeproducto a base de legumbres - preparate din peşteproducto a base de pescado - produs zaharosproducto a base de azúcar - produs alimentar complexproducto alimenticio complejo - produs de origine animalăproducto de origen animal - produs din carneproducto cárnico - produs chimic anorganicproducto químico inorgánico - produs concentratproducto concentrado - produs ambalatproducto acondicionado - produs îngheţatproducto congelado - produs cosmeticproducto cosmético - echipament sportivartículo de deporte - material pentru ambalajproducto de envasado - produse pentru lustruire şi curăţireproducto de mantenimiento - produs de bazăproducto básico - produs de cofetărieproducto de confitería - produse de larg-consumproducto de gran consumo - produs substitutivproducto sustitutivo - produs deshidratatproducto deshidratado - produs dieteticproducto dietético - produs din lemnproducto de madera - articole de toaletăartículo de tocador - produs vracproducto a granel - produs afumatproducto ahumado - produs industrialproducto industrial - produs inflamabilproducto inflamable - produs instantproducto instantáneo - produs iradiatproducto irradiado - produs lactatproducto lácteo - produse uscate prin congelareproducto liofilizado - produse fabricateproducto manufacturado - produs metalicproducto metálico - produs minierproducto minero - produs internproducto nacional - produs naţional brutproducto nacional bruto - produs nounuevo producto - produs originalproducto originario - produs petrolierproducto petrolífero - produs farmaceuticproducto farmacéutico - articole de menajartículo de menaje - produse proteiceproducto proteico - produs reconstituitproducto reconstituido - produs refrigeratproducto refrigerado - produs regional brutproducto regional bruto - produs săratproducto salado - produse semifabricateproducto semiacabado - produs sensibilproducto sensible - produs congelatproducto ultracongelado - produs textilproducto textil - meşteşugarartesano - produs veterinarproducto veterinario - profesii comercialeprofesión comercial - ocupaţie în finanţeprofesión financiera - profesii în medicinăprofesión sanitaria - profesii paramedicaleprofesión paramédica - Programul mondial alimentarPMA - program de acţiuneprograma de actuación - program de asistenţăprograma de ayudas - curriculum şcolarprograma de enseñanza - program de cercetareprograma de investigación - program electoralprograma electoral - progres ştiinţificprogreso científico - proiect de investiţiiproyecto de inversión - proiect de bugetproyecto de presupuesto - proiect de cercetareproyecto de investigación - proiect industrialproyecto industrial - promoţie comercialăpromoción comercial - promovarea schimburilor comercialepromoción del comercio - promovarea investiţiilorpromoción de inversiones - dezvoltarea proprietăţii imobiliarepromoción inmobiliaria - promovarea în muncăpromoción profesional - propunere Comunitatea Europeanăpropuesta CE - propunere legislativăproposición de ley - proprietate publicăpropiedad pública - proprietate funciarăpropiedad del suelo - proprietate agricolăpropiedad rústica - proprietate imobiliarăpropiedad inmobiliaria - proprietate industrialăpropiedad industrial - proprietate intelectualăpropiedad intelectual - ArubaAruba - prospectare minierăprospección minera - prostituţiealterne, flete, prostitución, putería, puterío, vida - protecţie antifonicăprotección contra el ruido - protecţia mediului înconjurătorprotección del medio ambiente - protecţia fauneiprotección de la fauna - protecţia floreiprotección de la flora - protecţia vieţii privateprotección de la vida privada - Agenţia Europeană SpaţialăESA - protecţia animalelorprotección de los animales - protecţia acţionarilorprotección de los socios - protecţia comunicăriiprotección de las comunicaciones - protecţia libertăţilorprotección de las libertades - protecţia minorităţilorprotección de las minorías - protecţie diplomaticăprotección diplomática - protecţia consumatoruluiprotección del consumidor - acord de specializareacuerdo de especialización - protecţia pieţeiprotección del mercado - protecţia patrimoniuluiprotección del patrimonio - conservarea peisajuluiprotección del paisaje - protecţia soluluiprotección del suelo - îngrijire mamă şi copilprotección maternal e infantil - proteine animaleproteína animal - proteină din lapteproteína de la leche - Asia de SudAsia del Sur - proteină vegetalăproteína vegetal - protocol la un acordprotocolo de un tratado - protocol asupra zahăruluiProtocolo del azúcar - prototipprototipo - psihologia munciipsicología del trabajo - publicaţiepublicación - publicaţie comunitarăpublicación comunitaria - publicarea legiipublicación de la ley - publicitatepublicidad - publicitate abuzivăpublicidad abusiva - publicarea conturilorpublicidad de cuentas - publicarea tarifelor de transportpublicidad de las tarifas - QatarQatar - azil politicasilo político - calificare profesionalăcualificación profesional - calitatea mediului înconjurătorcalidad del medio ambiente - calitatea vieţiicalidad de la vida - calitatea produselorcalidad del producto - cantitate de peşte descărcatăcantidad desembarcada - categorie socială defavorizatăcuarto mundo - întrebări scrise adresate de parlamentari Guvernuluipregunta escrita - întrebări orale adresate de parlamentari Guvernuluipregunta oral - întrebări adresate de parlamentari Guvernuluipregunta parlamentaria - decontaminaresaneamiento - cvorumquórum - cotă de pescuitcuota de pesca - cotă electoralăcociente electoral - radioactivitateradiactividad, radioactividad - protecţie radioactivăradioprotección - Adunarea Generală ONUAsamblea General ONU - rafinarea ţiţeiuluirefinado del petróleo - rafinarea zahăruluirefinado del azúcar - struguriuva - denumirea firmeirazón social - repatrierea capitaluluirepatriación de capitales - raport agricultură-comerţrelación agricultura-comercio - relaţii agro-industrialerelación agricultura-industria - raport anualinforme de actividad - raportul comisiei parlamentaredictamen de comisión - raport de cercetareinforme de investigación - armonizare legislativăaproximación de legislaciones - aproximarea politiciloraproximación de políticas - Ras al KhaimaRas al-Jaima - bază de impozitarebase imponible - ratificarea unui acordratificación de un acuerdo - raţieratio - reactor nuclearreactor nuclear - reconversie profesionalăreconversión profesional - reînarmarerearme - reasigurarereaseguro - recensământul populaţieicenso de población - asistenţă în pregătirea profesionalăasistencia educativa - recesiune economicărecesión económica - încasăriingreso - profit din exportingreso por exportaciones - admisibilitatea probeloradmisibilidad - cercetareinvestigación - cercetare agricolăinvestigación agronómica - cercetare aplicatăinvestigación aplicada - cercetare ştiinţifică în energieinvestigación energética - cercetare documentarăbúsqueda documental - cercetare ştiinţifică pentru mediul înconjurătorinvestigación sobre el medio ambiente - cercetare ştiinţifică forestierăinvestigación forestal - cercetare piscicolăinvestigación pesquera - cercetare industrialăinvestigación industrial - cercetare medicalăinvestigación médica - cercetare ştiinţificăinvestigación científica - recomandarerecomendación internacional - recomandare comunitarărecomendación CE - acord economicacuerdo económico - ajutor social oferit din afara sistemului de asigurărimutualidad social - recomandare CECOrecomendación CECA - recomandare Euratomrecomendación CEEA - recunoaşterea diplomelorreconocimiento de títulos - reconstrucţie economicăreconstrucción económica - reconversie în horticulturăreconversión hortícola - reconversia şepteluluireconversión ganadera - conversie industrialăreconversión industrial - conversie spre produse din carne de vităreconversión leche-carne - redirecţionarea producţieireconversión productiva - apel la o autoritate administrativărecurso administrativo - recurs în anularerecurso de anulación - recurs pentru omisiunerecurso por omisión - recurs pentru omisiunea de a îndeplini o obligaţierecurso por incumplimiento - asociaţieasociación - recuperarea energieirecuperación de energía - reciclare capitalreciclaje de capitales - reciclare deşeurireciclaje de residuos - reducerea forţelor militarereducción de fuerzas - plante medicinaleplanta medicinal - ulei de soiaaceite de soja - ulei din sămânţă de floarea soareluiaceite de girasol - carne de caza - carne de iepurecarne de conejo - ulei de porumbaceite de maíz - reducerea taxelor vamalereducción arancelaria - lapte praf degresatleche descremada en polvo - rescontareredescuento - reevaluare monetarărevaluación - reexportreexportación - alimente confiateproducto desecado - stabilizator alimentaragente de textura - procedură de urgenţăprocedimiento de urgencia - asistenţă agricolăayuda a la agricultura - tratament preferenţial comercial comunitarpreferencia comunitaria - reformă administrativăreforma administrativa - reforma Politicii Agricole Comunereforma de la PAC - reformă agrarăreforma agraria - reglementarea producţiei agricoleregulación de la producción agrícola - reforma învăţământuluireforma de la enseñanza - cotă agricolăcuota agraria - prag de garantareumbral de garantía - producţie agricolă alternativăproducción agrícola alternativa - taxă pe uleiuri şi grăsimi animalegravamen sobre las materias grasas - reforma terenurilorreforma territorial - zonă agricolă defavorizatăzona agraria desfavorecida - femeie fermieragricultora - fermier tânărjoven agricultor - reformă judiciarăreforma judicial - grup de fermeagrupación de explotaciones - fişa exploatării agricoleficha de explotación agraria - turbarerabia - producţie de lapteproducción lechera - înlocuitor de cerealesucedáneo de cereales - refugiaţi politicrefugiado político - grup forestieragrupación forestal - refuzarea ofertei pentru licitaţierechazo de oferta - producţia lemnuluiproducción de madera - proprietate forestierăpropiedad forestal - pădure a statuluimonte del Estado - pădure privatămonte privado - refuzarea vânzăriinegativa de venta - pepinieră de moluştecría de moluscos - produs piscicolproducción acuícola - licenţă de pescuitlicencia de pesca - regim autoritarrégimen autoritario - sistem de asistenţărégimen de ayudas - scindarea întreprinderiiescisión de empresas - corporaţie transnaţionalăempresa transnacional - acord de cumpărare exclusivăcompra exclusiva - întreprindere parţial naţionalizatăempresa de interés colectivo - acord de distribuţie selectivădistribución selectiva - regimul proprietăţii funciarerégimen del suelo - poştă electronicăcorreo electrónico - flux transfrontier de dateflujo transfronterizo de datos - mass-media comercialămedio de comunicación comercial - sistem economicrégimen económico - mass-media localămedio de comunicación local - companie media privatămedio de comunicación privado - regim militarrégimen militar - reţea de transmisiered de transmisión de datos - videoconferinţăteleconferencia - televiziune europeanătelevisión europea - sistem parlamentarrégimen parlamentario - plata abonamentului tvtelevisión de pago - videotextvideotex - folosirea computerului la domiciliuinformática doméstica - stocarea informaţiilormemorización de datos - regim politicrégimen político - aplicaţii pe calculatorinformática aplicada - criminalitate informaticăcriminalidad informática - drept informaticDerecho de la informática - Jurnal Oficial al Uniunii EuropeneDiario Oficial UE - piraterie informaticăpiratería informática - regiune agricolăregión agraria - monitorizare alegeriverificación del escrutinio - cumul de mandateacumulación de mandatos - rezultate alegeriresultado electoral - delegare de atribuţiidelegación de poderes - Regiunea Bruxellesregión de Bruselas-Capital - delegaţie parlamentarădelegación parlamentaria - vârstă de votareedad electoral - federalismfederalismo - regiune litoralăregión costera - plebiscitplebiscito - repartizarea voturilordistribución de votos - putere consultativăpoder consultivo - regiune de dezvoltareregión de desarrollo - puterea de a numipoder de nombramiento - privilegiu parlamentarprivilegio parlamentario - partide radicalepartido radical - regiune montanăregión de montaña - regiuni defavorizateregión desfavorecida - dispariţie de persoanedesaparición de personas - minoritate politicăminoría política - control efectuat de poliţiecontrol policial - apărare civilăprotección civil - regiune economicăregión económica - vot prin delegaţievoto por delegación - consorţiuagrupación temporal de empresas - Flandraregión Flamenca - executivEjecutivo - program guvernamentalprograma de gobierno - zonă de frontierăregión fronteriza - sprijinirea pieţeisostenimiento del mercado - conversie economicăreconversión económica - zonă industrialăregión industrial - ajutor pentru reconversie economicăayuda a la reconversión - ajutor pentru restructurare economicăayuda a la reestructuración - ajutor pentru comercializareayuda a la comercialización - asistenţă în industrieayuda a la industria - redistribuirea veniturilorredistribución de la renta - regiunea mediterană a UEregión mediterránea CE - asistenţă pentru refugiaţiayuda a los refugiados - ajutor pentru victimele dezastrelorayuda a los siniestrados - ajutor pentru dezvoltareayuda al desarrollo - regiuni prioritareregión prioritaria - regiune ruralăregión rural - ţări nou industrializatenuevo país industrializado - regiune turisticăregión turística - economie socialăeconomía social - conturi economice pentru agriculturăcontabilidad económica agrícola - Regiunea Valonăregión Valona - studiu de impactestudio de impacto - consecinţe economiceconsecuencia económica - procedură de conciliereprocedimiento de concertación - regionalizareregionalización - vehicul de tracţiune greavehículo para transporte de cargas pesadas - transport spaţialtransporte espacial - regionalizarea comerţuluiregionalización de los intercambios comerciales - staţie spaţialăestación orbital - închiriere de maşinialquiler de vehículos - destinaţia transportuluilocalización del transporte - regulamentreglamento administrativo - permis de navigaţiepermiso de navegación - preţ de transportprecio del transporte - regulament comunitarreglamento comunitario - aprobarea tarifelorhomologación de tarifas - trafic portuartráfico portuario - regulament Euratomreglamento CEEA - control traficcontrol de la circulación - cotă de transportcuota de transporte - piaţa transporturilormercado del transporte - înmatricularea vehicululuimatriculación del vehículo - actele maşiniidocumentación del vehículo - reglementarea diferendelorsolución de conflictos - durata călătorieiduración del transporte - mijloace de transport de mare vitezătransporte rápido - document de transportdocumento de transporte - timp de conducereduración de la conducción - testare tehnică a drumurilorinspección técnica - agenţie de turismagencia de viajes - regulament financiarReglamento Financiero - contract de transportcontrato de transporte - asociatsocio - acord cu creditoriiarreglo judicial - reglementări comercialereglamentación comercial - legislaţie urbanisticăreglamentación urbanística - linie aerianălínea aérea - circulaţie rutierătráfico rodado - reglementări privind vânătoarearegulación de la caza - politică maritimăpolítica marítima - conferinţă maritimăconferencia marítima - reglementări de traficreglamentación de la circulación - deversarea în apă a deşeurilorinmersión de residuos - dreptul construcţiilorreglamentación de la construcción - vehicul nepoluantvehículo no contaminante - exploatarea platformei marineexplotación de los fondos marinos - înlocuirea resurselorsustitución de recursos - impactul asupra mediului înconjurătorimpacto ambiental - monitorizarea mediului înconjurătorvigilancia del medio ambiente - monitorizare seismicăprevención antisísmica - pază de coastăprotección del litoral - reglementarea vitezeireglamentación de la velocidad - managementul apeigestión del agua - controlul practicilor restrictivereglamentación sobre ententes - mediu geofizicmedio geofísico - apă stătătoareagua estancada - reglementarea investiţiilorreglamentación de inversiones - specii marineespecie marina - viaţă sălbaticăvida silvestre - asigurareseguro - reglementarea preţurilorregulación de precios - resurse vegetalerecurso vegetal - dezastru agricolcatástrofe agrícola - legislaţie vamalăreglamentación aduanera - eroziuneerosión - poluare produsă de autovehiculecontaminación por vehículos automotores - reglementarea transportuluireglamentación del transporte - poluare cu petrolcontaminación por hidrocarburos - poluare cu metalecontaminación por metales - poluare produsă de navecontaminación por barcos - poluare industrialăcontaminación industrial - stabilizarea pieţeiregularización del mercado - impozit pe exportexacción a la exportación - plafon de importexacción a la importación - controlul naşterilorcontrol de natalidad - comerţ ilicittráfico ilícito - organism de intervenţie în activitatea comercialăorganismo de intervención - NimexeNimexe - reglementarea tranzacţiilorregulación de transacciones - marcarea originii produsuluidenominación de origen - procedură de scutire de taxe vamalerégimen aduanero suspensivo - reimportreimportación - rambursarea taxelor vamalereembolso de derechos aduaneros - reintegrare şcolarăreinserción escolar - teritoriu vamal al CEterritorio aduanero CE - reabilitare socialăreinserción social - document unicatdocumento único - simplificarea formalităţilor vamalesimplificación de las formalidades - respingerea bugetuluirechazo del presupuesto - specificarea poziţiei tarifareespecificación arancelaria - relaţii comercialerelación comercial - acord financiaracuerdo financiero - asigurare pentru exportseguro a la exportación - emisii termiceemisión de calor - schimb în compesaţiecomercio de compensación - export comunitarexportación comunitaria - import comunitarimportación comunitaria - bunuri şi serviciibienes y servicios - relaţii bilateralerelación bilateral - bunuri de capitalbien de equipo - bunuri uzatebien de ocasión - comerţ integratcomercio integrado - relaţii culturalerelación cultural - consum industrialconsumo industrial - consum mondialconsumo mundial - comercializarea mărfurilormerchandising - teoria marketinguluimercadotecnia - relaţii diplomaticerelación diplomática - întâlniri comercialemanifestación comercial - precio sin impuestos - relaţii de muncărelación laboral - vânzare în pierdereventa con pérdida - magazin cu autoservireautoservicio - comerţ asociatcomercio asociado - comerţ itinerantcomercio ambulante - comerţ independentcomercio independiente - lanţ de magazinecadena comercial - raport şcoală-industrierelación escuela-industria - piaţă de interes naţionalmercado de interés nacional - distribuitor comercialdistribuidor comercial - relaţii economicerelación económica - lichiditate monetară în sectorul privatdisponibilidad monetaria - relaţii biserică-statrelación Iglesia-Estado - asigurare personală de accidenteseguro de accidentes - relaţii Est-Vestrelación Este-Oeste - relaţii interindustrialerelación interindustrial - criză monetarăcrisis monetaria - relaţii între instituţiirelación interinstitucional - restricţie de schimb valutarrestricción de cambio - relaţii internaţionalerelación internacional - credit fără dobândăcrédito sin interés - rată a scontuluitipo de descuento - controlul creditelorcontrol del crédito - relaţii interparlamentarerelación interparlamentaria - relaţii intracomunitarerelaciones intracomunitarias - scurgere de capitalevasión de capitales - evaluarea preţului în vederea transferuluiprecio de transferencia - relaţii legislativ-executivrelación legislativo-ejecutivo - finanţare pe termen foarte scurtfinanciación a muy corto plazo - relaţii monetarerelaciones monetarias - finanţarea întreprinderiifinanciación de la empresa - relaţii multilateralerelación multilateral - asigurarea proprietăţiiseguro de bienes - asigurare personalăseguro de personas - coasigurarecoaseguro - relaţii sat-oraşrelación campo-ciudad - instituţii de creditentidad de crédito - bancă industrialăbanco industrial - servicii bancare electronicebancática - asigurare în caz de accident de muncăseguro de accidentes de trabajo - relaţii umanerelaciones humanas - supervizarea activităţii bancareinspección bancaria - cheltuieli bancaregastos bancarios - buget alocarecrédito presupuestario - buget generalpresupuesto general - finanţe regionalehacienda regional - religiereligión - buget comunitar finanţarefinanciación del presupuesto comunitario - contribuţia statelor membrecontribución de los Estados miembros - remaniere guvernamentalăreajuste ministerial - acord fiscalconvenio fiscal - control fiscalcontrol fiscal - rambursare împrumutreembolso - impozit specialimpuesto extraordinario - reparcelareconcentración parcelaria - baremul preţurilor în transporturitarifa de horquilla - reducerea taxelor de exportdesgravación a la exportación - preţ unitarprecio por unidad - tarif preferenţial pentru transporttarifa de sostenimiento - preţ mixtprecio mixto - înlocuirea importurilorsustitución de las importaciones - preţul produselor agricole interneprecio de los productos agrarios - remuneraţia munciiremuneración del trabajo - asigurare agricolăseguro agrícola - randament agricolrendimiento agrícola - educaţie civicăeducación cívica - învăţământ comercialenseñanza comercial - material didacticmaterial de enseñanza - software didacticsoftware didáctico - relaţii şcoală-viaţă profesionalărelación escuela-vida profesional - reabilitare urbanărenovación urbana - neurobiologieneurobiología - rentabilitaterentabilidad - ginecologieginecología - neurologieneurología - pediatriepediatría - stomatologieodontología - prim ajutorprimeros auxilios - medicină alternativămedicina natural - reorganizare industrialăreorganización industrial - acusticăacústica - opticăóptica - ciberneticăcibernética - petrologiepetrología - repartizarea ajutoarelordistribución de la ayuda - secte religioasesecta religiosa - teologieteología - repartizarea impozitelorestimación de la base imponible - piaţă unicămercado único - distribuţia geografică a populaţieidistribución geográfica de la población - familie monoparentalăfamilia monoparental - copil adoptathijo adoptivo - asigurare autoseguro de automóviles - distribuţia producţieireparto de la producción - protecţia familieiprotección de la familia - acord pentru împărţirea pieţeireparto del mercado - inseminare artificialăinseminación artificial - repartiţia bogăţieidistribución de la riqueza - mamă purtătoaremadre portadora - autoritate părinteascăpatria potestad - repartizarea mandatelorreparto de escaños - filiaţiefiliación - nume de familieapellido - responsabilitate părinteascăresponsabilidad de los padres - separaţie judiciarăseparación judicial - dinamica populaţieidinámica de la población - repartizarea veniturilordistribución de la renta - repartizarea munciidistribución del trabajo - colonizaremigración de repoblación - ajutor pentru repatriereayuda al retorno - îmbătrânirea populaţieienvejecimiento de la población - mobilitate profesionalămovilidad profesional - distribuţie geograficădistribución geográfica - repartizare după vârstădistribución por edades - repartizare pe cap de locuitorrenta per cápita - decoraţiedistinción honorífica - muncă voluntarăvoluntariado social - organizaţii de voluntariorganización benéfica - ajutor de şomajseguro de desempleo - repartizarea pe persoană angajatărenta por persona activa - jocurijuego - sală de jocuriestablecimiento de juegos - jocuri automatejuego automático - repartizare după sexdistribución por sexos - pescuit sportivpesca deportiva - schimb de turiştiintercambio turístico - turism străinturismo extranjero - turism ruralturismo rural - repertoarrepertorio - infrastructură turisticăinfraestructura turística - buget socialpresupuesto social - replantarereplantación - politică socială europeanăpolítica social europea - prevenirea delincvenţeilucha contra la delincuencia - criminalitatecriminalidad - report de creditprórroga de crédito - persoane cu dizabilităţi psihicedeficiente mental, discapacitado psíquico, retrasada mental, retrasado mental, subnormal - mutilare sexualămutilación sexual - odihnă săptămânalădescanso semanal - trafic de droguritráfico de estupefacientes - medicină generalămedicina general - asistenţă socialăasistencia social - facilitate socialăequipamiento social - dreptul securităţii socialeDerecho de la seguridad social - muncă socialătrabajo social - asistenţă la domiciliuayuda a domicilio - pensie suplimentarăpensión complementaria - reprezentant sindicalrepresentante sindical - carnet de sănătatecartilla sanitaria - cheltuieli pentru sănătategastos de sanidad - cheltuieli de spitalizaregastos de hospitalización - reprezentare diplomaticărepresentación diplomática - spitalizarehospitalización - îngrijire medicală la domiciliuasistencia a domicilio - drepturile pacientuluiderechos del enfermo - igienă publicăhigiene pública - medicină socialămedicina social - asigurare de creditseguro de crédito - reprezentarea salariaţilorrepresentación del personal - tratament medical privatmedicina privada - construcţii urbaneconstrucción urbana - infrastructură urbanăinfraestructura urbana - piaţă funciarămercado inmobiliario - reprezentare politicărepresentación política - reglementări privind închirierea imobilelorreglamentación de alquileres - Insulele Manisla de Man - Castilia - LeonCastilla y León - reprezentare proporţionalărepresentación proporcional - Castilia - La ManchaCastilla-La Mancha - CantabriaCantabria - Insulele BaleareIslas Baleares - RiojaLa Rioja - Ceuta şi MelillaCeuta y Melilla - represiunerepresión - Comunitatea MadriduluiComunidad de Madrid - Comunitatea ValencieiComunidad Valenciana - Regiunea MurciaRegión de Murcia - Portugalia de NordPortugal del Norte - Portugalia CentralăPortugal del Centro - Lisabona şi Vale Do TejoLisboa y Valle del Tajo - Anglia de NordInglaterra del Norte - Anglia de Nord-VestInglaterra del Noroeste - Anglia de Sud-EstInglaterra del Sudeste - Anglia de Sud-VestInglaterra del Sudoeste - redresare economicărecuperación económica - Antigua şi BarbudaAntigua y Barbuda - AnguillaAnguila - Sfântul Cristofor şi NevisSan Cristóbal y Nevis - multiplicarereproducción - Sfântul Vicenţiu şi GrenadineSan Vicente y las Granadinas - Insulele Virgine ale Statelor Unite - Marele MaghrebGran Magreb - creşterea animalelorreproducción animal - răspândirea plantelorreproducción vegetal - Insulele Marshallislas Marshall - asigurare de invaliditateseguro de invalidez - Republica DominicanăRepública Dominicana - Insulele PitcairnPitcairn - rechiziţionarea forţei de muncărequisa de trabajadores - arme biologicearma biológica - arme de distrugere în masăarma de destrucción masiva - arme nucleare strategicearma nuclear estratégica - reţea de informaţiired de información - reţea de informaţii contabile agricolered de información contable - rachetă balisticămisil balístico - rachetă teleghidatămisil teledirigido - rachetă intercontinentalămisil intercontinental - reţea de transportred de transportes - reţea feroviarăred ferroviaria - arme spaţialearma del espacio - arme laserarma láser - arme de foc şi muniţiiarma de fuego y municiones - reţea de navigaţie fluvialăred navegable - armată terestrăejército de tierra - forţe paramilitarefuerza de naturaleza militar - reţea de drumurired de carreteras - forţe aerieneejército del aire - forţe militare în străinătatefuerzas en el exterior - marină militarămarina de guerra - rezerve specialereservas - serviciu militar femininservicio militar de la mujer - serviciu militar voluntarservicio voluntario - rezervă contabilăreserva contable - cheltuieli de apăraregastos de defensa - apărare strategicădefensa estratégica - rezerve valutarereserva de divisas - securitate internaţionalăseguridad internacional - politică de înarmarepolítica de armamento - politică europeană de armamentpolítica europea de armamento - securitate europeanăseguridad europea - neproliferarea armelor nucleareno proliferación nuclear - limitarea înarmăriilimitación de armamentos - crearea de zone denuclearizatedesnuclearización - rezervaţie naturalăreserva natural - standardizarea armelor de focarmonización de armamentos - rezidenţăresidencia - acord internaţionalacuerdo internacional - acord bilateralacuerdo bilateral - acord multilateralacuerdo multilateral - negocieri internaţionalenegociación internacional - semnarea unui acordfirma de un tratado - instrumente internaţionaleinstrumento internacional - reziduuri de pesticideresiduo de insecticida - rezoluţieresolución internacional - reziduuri lemnoaseresiduo de la madera - convenţie europeanăconvención europea - pact internaţional ONUpacto internacional ONU - politică internaţionalăpolítica internacional - încetarea unui contractrescisión contractual - probleme internaţionalecuestión internacional - asigurare pentru dauneseguro de daños - răşinăresina - relaţii între cele două state germanerelaciones entre las dos Alemanias - ajutor internaţionalayuda internacional - cod de conduită în relaţiile internaţionalecódigo de conducta - sancţiuni internaţionalesanción internacional - rezoluţie comunitarăresolución comunitaria - grup religiosgrupo religioso - grupo sociocultural - autonomie alimentarăindependencia alimentaria - politică de cooperarepolítica de cooperación - rezoluţie ONUresolución ONU - cooperare legislativăcooperación jurídica - cucerire armatăocupación militar - rezoluţie a Parlamentului Europeanresolución PE - teritoriu ocupatterritorio ocupado - forţe multinaţionalefuerzas multinacionales - responsabilitate juridicăresponsabilidad - prizonier de războiprisionero de guerra - problema armeanăcuestión armenia - problema Kurdistanuluicuestión de Kurdistán - problema palestinianăcuestión de Palestina - unificarea Germanieiunificación de Alemania - responsabilitate internaţionalăresponsabilidad internacional - Conferinţa pentru Dezarmare din EuropaCDE - euroracheteeuromisil - controlul armamentelorcontrol de armamentos - responsabilitate ministerialăresponsabilidad ministerial - Tratatul STARTacuerdo START - Acordul ABMAcuerdo ABM - zonă de pacezona de paz - asigurare de sănătateseguro de enfermedad - responsabilitate penalăresponsabilidad criminal - OSCEOSCE - şomaj pe termen lungparo de larga duración - reinserţie profesionalăreinserción profesional - responsabilitate politicăresponsabilidad política - lupta împotriva şomajuluilucha contra el paro - planificarea mâinii de lucruplanificación de la mano de obra - loc de muncă cu timp parţialtrabajo compartido - încetarea activităţii angajatuluicese de empleo - schimbarea locului de muncăreconversión del empleo - iniţiativă locală de angajare a forţei de muncăiniciativa local de empleo - muncă neplătitătrabajo no remunerado - cetăţean comunitarciudadano comunitario - muncă temporarătrabajo temporal - resurse animalerecurso animal - munca tinerilortrabajo de jóvenes - munca femeilortrabajo femenino - resurse marinerecurso marino - recalificare profesionalăreciclaje profesional - resurse economicerecurso económico - stagiu de formare profesionalăprácticas de formación - resurse de apărecurso hidráulico - resurse ale soluluirecurso del suelo - statistica locurilor de muncăestadística del empleo - resurse energeticerecurso energético - muncitor auxiliarauxiliar - muncitor expattrabajador expatriado - asigurare maritimăseguro marítimo - director de întreprinderedirector de empresa - resurse piscicolerecurso pesquero - liber profesionistprofesión independiente - resurse mineralerecurso mineral - muncă în zilele de sărbătoaretrabajo dominical - resurse naturalerecurso natural - normă de lucruritmo de trabajo - resurse reutilizabilerecurso renovable - muncă la distanţătrabajo a distancia - îngheţarea plăţilorcongelación salarial - resurse bugetare suplimentarerecursos adicionales - reducerea salariilorreducción de salarios - drepturi băneşti suplimentare salariuluiremuneración en especie - alocaţii şi cheltuielidietas y gastos - resurse bugetarerecursos presupuestarios - numire pe post a personaluluinombramiento de personal - resurse propriirecursos propios - regulament interiorreglamento interno - angajare în muncă de probăperíodo de prueba - drepturi sindicalederechos sindicales - libertate sindicalălibertad sindical - etică profesionalădeontología profesional - asigurare obligatorieseguro obligatorio - subvenţii pentru exportul produselor agricolerestitución a la exportación - repartizarea profituluiparticipación en los beneficios - restituire la importrestitución a la importación - alegeri sindicaleelecciones sindicales - parteneriat socialinterlocutor social - sindicato de funcionarios - asociaţie profesionalăasociación profesional - sindicatsindicato - restituirea producţieirestitución a la producción - restricţie de exportrestricción de las exportaciones - profesii în diplomaţieprofesión diplomática - restricţie de importrestricción de las importaciones - profesii în comunicaţiiprofesión de la comunicación - restricţionarea concurenţeirestricción de la competencia - personal administrativprofesión administrativa - personal pentru secretariatpersonal de secretaría - restricţii comercialerestricción de los intercambios - profesii în ştiinţa informăriiprofesión de la información - profesii ştiinţificeprofesión científica - profesii tehniceprofesión técnica - restricţii ale libertăţiirestricción de libertad - profesii în asigurăriprofesión de seguros - restricţie cantitativărestricción cuantitativa - mic comerciantpequeño comercio - dentistdentista - medicmédico - veterinarveterinario - farmacistfarmacéutico - moaşăcomadrona - profesii artisticeprofesión artística - asigurare privatăseguro privado - restructurare industrialăreestructuración industrial - profesii literareprofesión literaria - rezultatul exploatăriiresultado de explotación - vânzătorpersonal de ventas - agent comercialagente comercial - performanţe agricoleresultado de la explotación agraria - rezultate şcolareresultado escolar - profesii în tehnologia informaţieiprofesión de la informática - profesii în turismprofesión del turismo - profesii hoteliereprofesión hostelera - personal de serviciupersonal de servicios - reconsiderarea obligaţiilor vamalerestablecimiento de derechos de aduana - profesii bancareprofesión bancaria - sport profesionistdeporte profesional - tranzittránsito - şcoală ajutătoareretraso escolar - zonă industrială europeanăespacio industrial europeo - politică industrială comunitarăpolítica industrial comunitaria - retragere de pe piaţăretirada del mercado - artizanatartesanado - mica industriepequeña industria - industrii ale întreprinderilor mijlociimediana industria - industrii ale întreprinderilor mici şi mijlociipequeña y mediana industria - pensionarpersona jubilada - amplasament industrialemplazamiento industrial - zona franca industrial - pensionare anticipatăjubilación anticipada - parc tehnologicparque tecnológico - surplus de producţieexcedente de producción - manipularemanipulación - asigurare publicăseguro público - combustibil reprelucratreprocesado del combustible - industrie manufacturierăfabricación industrial - cotă de producţiecuota de producción - statistica producţieiestadística de producción - responsabilitatea producătoruluiresponsabilidad del fabricante - tehnologie avansatănueva tecnología - reuniune la nivel înaltreunión en la cumbre - tehnologie ecologicătecnología limpia - tehnologie tradiţionalătecnología tradicional - proces tehnologicproceso tecnológico - reglementări tehnicereglamentación técnica - durata de viaţă a unui produsduración del producto - produs defectproducto defectuoso - reuniune ministerialăconferencia de ministros - specificaţii tehniceespecificación técnica - standard europeannorma europea - standard internaţionalnorma internacional - armonizarea standardelorarmonización de normas - regulament tehnicreglamento técnico - reuniune internaţionalăreunión internacional - tehnologie de reciclaretecnología del reciclaje - buget de cercetarepresupuesto de investigación - creşterea plăţiloraumento salarial - Eureka - cercetătoripersonal de investigación - politică comunitară de cercetarepolítica comunitaria de investigación - relaţii cercetare-producţierelación industria-investigación - organism de cercetarecentro de investigación - brand comercialmarca comercial - marcă comercială înregistratămarca registrada - desene şi modele industrialediseño y modelo - venit suplimentarrenta complementaria - dreptul mărcilorDerecho de marcas - marcă comercială europeanămarca europea - experienţe pe animaleexperimentación animal - experienţe pe oameniexperimentación humana - institut de cercetareinvestigación en la empresa - cercetare fundamentalăinvestigación básica - cercetare militarăinvestigación militar - cercetare universitarăinvestigación universitaria - asigurare de responsabilitate civilăseguro de responsabilidad civil - venit investitrenta de inversión - Grupul celor 77Grupo de los 77 - Grupul ContadoraGrupo de Contadora - teritoriu vasalterritorio no autónomo - organizaţii ale consumatorilormovimiento de consumidores - venit din agriculturărenta del agricultor - indemnizaţie de secretariatsubsidio de secretariado - transport de produse periculoasetransporte de mercancías peligrosas - venit agricolrenta de la explotación agraria - metode pedagogicemétodo pedagógico - venit casnicrenta familiar - venit impozabilrenta imponible - venit naţionalrenta nacional - resurse minerale submarinerecurso mineral submarino - venit nesalarialrenta no salarial - materiale avansatematerial avanzado - pardosealărevestimiento del piso - aliaj supraconductoraleación superconductora - materiale compozitematerial compuesto - ceramică tehnicăcerámica técnica - polimeri specialipolímero especial - materiale amorfematerial amorfo - particule ultrafinepartícula ultrafina - biomaterialebiomaterial - aliaj cu memoriealeación de memoria - revizuirea constituţieirevisión de la Constitución - Convenţia ADNAcuerdo ADN - planificarea concediilorescalonamiento de las vacaciones - revizuirea legilormodificación de la ley - microcomputermicroordenador - politica turismuluipolítica de turismo - asigurare pentru transportseguro de transportes - revoluţie industrialărevolución industrial - Biroul Internaţional al MunciiBIT - ECOSOCECOSOC - Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru RefugiaţiACNUR - Rinul de Nord-WestphaliaRenania del Norte-Westfalia - Banca Europeană pentru ExportBEE - Renania-PalatinatRenania-Palatinado - Societatea Europeană a Energiei AtomiceSEEA - Agenţia Europeană pentru Energie NuclearăAEEN - Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Trai şi de MuncăFundación europea para la mejora de las condiciones de vida y de trabajo - Institutul Universitar European din FlorenţaInstituto Europeo de Florencia - RibeRibe - Uniunea Europeană de Radiodifuziune UERUER - bogăţieriqueza - Uniunea Economică şi Monetară a Africii de VestUEMOA - asigurare de viaţăseguro de vida - ricinricino - Centrul Asiatic pentru DezvoltareADC - Ringkoebing - Piaţa Comună Central AmericanăMCCA - risc de asigurareriesgo cubierto - Comitetul de Asistenţă pentru DezvoltareCAD - riscuri pentru sănătateriesgo sanitario - politică nuclearăpolítica nuclear - orezarroz - politică petrolierăpolítica petrolera - depozitarea hidrocarburiloralmacenamiento de hidrocarburos - dezactivarea centralelor energeticeclausura de central energética - agro-energieagroenergía - industrie energeticăindustria energética - alcool carburantcombustible de alcohol - roboticărobótica - produs energeticproducto energético - industria cărbuneluiindustria carbonera - robotizarerobotización - politica exploatărilor minierepolítica carbonera - prelucrarea cărbuneluitratamiento del carbón - rol socialrol social - producţie minierăproducción minera - pensiepensión de jubilación - RoskildeRoskilde - exploatarea minereuluiexplotación del mineral - minereu metalicmineral metálico - bauxităbauxita - materiale bituminoasemateria bituminosa - roci şi argiletierras y piedras - cuzinetrodamiento - fosfatfosfato - zăcământ de potasiupotasa - RomâniaRumania, Rumanía - exploatare petroliferăexploración petrolera - extragerea ţiţeiuluiextracción de petróleo - platformă maritimă petroliferăinstalación en el mar - producţie de petrolproducción de petróleo - butanbutano - parafinăparafina - ţiţei neprelucratpetróleo bruto - combustibil pentru motoare dieselgasóleo - păcurăfueloil - Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de NordReino Unido - propanpropano - combustibil avioanecombustible de aviación - Teritorii din afara Regatului UnitPTU del Reino Unido - petrol marinpetróleo marino - regiuni ale Regatului Unitregiones del Reino Unido - staţie energeticăplanta eléctrica - industrie electricăindustria eléctrica - amplasare centrale energeticeemplazamiento de central energética - amenajări hidroelectriceinstalación hidroeléctrica - SabaSaba - sistem de răcire a unui reactorenfriamiento del reactor - chimie nuclearăquímica nuclear - astronomieastronomía - Sabah - combustibil iradiatcombustible irradiado - zaharozăsacarosa - bioprocesproceso biotecnológico - bioindustriebioindustria - produs chimic specialparaquímica - Sahara OccidentalăSáhara occidental - produs nelaminatproducto no plano - produs laminatproducto plano - secţiuneperfil - SahelSahel - filmhoja fina - unturămanteca de cerdo - industrie chimică de bazăindustria química básica - element, ele­mentelemento, elemento químico - lacuri şi vopselepintura y barniz - Saint EustatiusSan Eustaquio - medicamentemedicamento - San MarinoSan Marino - hormonihormona - Saint MartinSan Martín - compus chimic organicproducto químico orgánico - industria metalurgicăindustria metalúrgica - acord între companiiacuerdo interempresarial - Principatul AsturiasPrincipado de Asturias - Saint Pierre şi MiquelonSan Pedro y Miguelón - produse din fier şi oţelproducto siderúrgico - industrie de buloane şi şuruburipernos y tornillos - industria articolelor de menajhojalatería y cuchillería - produs de forjăproducto de forja - metalizarerecubrimiento de metales - Insula Sfânta ElenaSanta Elena - mijloace de producţie în siderurgiemáquina siderúrgica - oţeluri specialeaceros especiales - Sfânta LuciaSanta Lucía - antimoniuantimonio - beriliuberilio - cadmiucadmio - feroaliajferroaleación - tantaltantalio - sechestru bunuriembargo de bienes - industria de biciclete şi motocicleteciclo y motociclo - industria uneltelorherramientas - aparatură ştiinţificăaparato científico - salariusalario - instrumente medicale şi chirurgicalematerial médico-quirúrgico - salariu după cantitatea de muncăsalario por rendimiento - echipament de răcireinstalación frigorífica - salariu plătit cu orasalario por horas - robot industrialrobot industrial - salariu pentru munci casnicesalario por trabajo doméstico - salariu minimsalario mínimo - Asociaţia Internaţională pentru Transport AerianIATA - material audiovisual - echipament de reproducere a sunetuluiaparato de reproducción del sonido - Insulele SolomonSalomón - Samoa - echipament de telecomunicaţiimaterial de telecomunicaciones - aparatură electrocasnicăelectrodoméstico - sancţiuni administrativesanción administrativa - instalaţie electrică industrialămáquina eléctrica industrial - maşini electricemáquina eléctrica - echipament electromagneticmaterial electromagnético - sancţiuni comunitaresanción comunitaria - disc videovideodisco - casetă videovideocasete - suport pentru înregistrărisoporte de grabación - sancţiuni economicesanción económica - discdisco - suport opticsoporte óptico - înregistrare audio-videosoporte grabado - laseraparato de radiación - radiotelecomunicaţiitelecomunicación inalámbrica - microelectronicămicroelectrónica - pedepsesanción penal - industria construcţiilorindustria de la construcción - panou de construcţiepanel de construcción - construcţie la scară maregrandes obras - lemn aglomeratmadera aglomerada - industria de pielărie şi marochinărie de luxmarroquinería y guantería - industria pielărieipeletería - Sao Tomé şi PríncipeSanto Tomé y Príncipe - Sarawak - merceriemercería - SardiniaCerdeña - fire sinteticetextil sintético - fibre naturaletextil natural - industrii diverseindustria diversa - bijuterii şi produse ornamentalejoyería y orfebrería - drepturi socialederechos sociales - drepturi politicederechos políticos - drepturi economicederechos económicos - Carta drepturilor omuluiCarta de Derechos Humanos - SaarlandSarre - ateismateísmo - satelitsatélite - libera circulaţielibertad de circulación - satisfacţie profesionalăsatisfacción en el trabajo - măsuri pentru combaterea discriminăriilucha contra la discriminación - discriminare etnicădiscriminación étnica - libertate sexualălibertad sexual - xenofobiexenofobia - egalitate între sexeigualdad hombre-mujer - autonomie universitarălibertad de enseñanza - dreptul la dezvoltarederecho al desarrollo - drepturile copiluluiderechos del niño - tratament crud şi degradanttrato cruel y degradante - Schleswig-holsteinSchleswig-Holstein - protecţia copiluluiprotección de la infancia - retroactivitatea legilorretroactividad de la ley - drept comparatDerecho comparado - ştiinţe administrativeciencia administrativa - legislaţie elaborată de administraţia localălegislación local - ştiinţa informaţieiciencia de la información - responsabilitate civilăresponsabilidad civil - responsabilitate contractualăresponsabilidad contractual - psihologia comportamentuluiciencias del comportamiento - proprietatepropiedad de bienes - ştiinţa soluluiciencia del suelo - privatizareprivatización - ştiinţe economiceciencia económica - dreptul succesiunilorderecho sucesorio - proprietari multiplimultipropiedad - servituteservidumbres - beneficierea de drepturidisfrute de derechos - domiciliu legaldomicilio legal - ştiinţe biologiceciencias biológicas - solvabilitate financiarăsolvencia - infracţiuni contra persoaneidelito contra las personas - infracţiuni contra proprietăţiidelito contra la propiedad - sechestrare de persoanesecuestro de personas - fizicăciencias físicas - fraudă vamalăfraude aduanero - calomniedifamación - infracţiuni fiscaledelito fiscal - ştiinţele pământuluiciencias de la tierra - detenţiuneencarcelamiento - drept penitenciarDerecho penitenciario - deţinuţirecluso - ştiinţe socialeciencias sociales - pedepse alternativepena sustitutoria - eliberare condiţionatărégimen abierto - confiscarea proprietăţiiconfiscación de bienes - reducerea pedepseireducción de la pena - transfer de deţinuţitraslado de presos - sistem penitenciarrégimen penitenciario - administraţia penitenciareloradministración penitenciaria - sciziune politicăescisión política - prescripţia acţiunii juridiceprescripción del delito - audiere judiciarăjuicio - asistenţă juridicăasistencia judicial - arestdetención - interogatoriuinvestigación judicial - percheziţieregistro domiciliario - drept la apărarederechos de la defensa - al doilea tur de scrutinelección a dos vueltas - tur de scrutin unicelección a una vuelta - sistem de vot pe listeelección por listas - recurs pentru stabilirea responsabilităţii CErecurso por responsabilidad CE - recurs al personaluluirecurso del personal - trimitere la Curtea de Justiţie a CE pentru o procedură preliminarăpetición de decisión prejudicial CE - sistem de vot majoritarsistema mayoritario - sistem de vot uninominalelección uninominal - tribunal comercialjurisdicción mercantil - şedinţă parlamentarăsesión parlamentaria - curte de arbitrajjurisdicción arbitral - curte internaţionalăjurisdicción internacional - curte fiscalăjurisdicción fiscal - secetăsequía - juratjuez no profesional - zonă maritimăespacio marítimo - infracţiuni contra securităţii statuluiatentado contra la seguridad del Estado - secret bancarsecreto bancario - supraveghere maritimăvigilancia marítima - principiul libertăţii măriilibertad de los mares - secret industrialsecreto industrial - spaţiu extraatmosfericespacio ultraterrestre - drept de proprietate spaţialăpropiedad del espacio - secret profesionalsecreto profesional - utilizarea spaţiului cosmicutilización del espacio - Secretariat ONUSecretaría de la ONU - străiniextranjero - permis de rezidenţăderecho de residencia - vize pentru străiniadmisión de extranjeros - sector economicsector económico - căsătorie mixtămatrimonio mixto - sector primarsector primario - drept internaţional - drept naţionalDerecho internacional-Derecho interno - drept economic internaţionalDerecho internacional económico - responsabilitate administrativăresponsabilidad administrativa - drept administrativ economicDerecho público económico - sector cuaternarsector cuaternario - decizie Comunitatea Europeanădecisión CE - directivă Comunitatea Europeanădirectiva CE - sector secundarsector secundario - sistem juridic comunitarorden jurídico comunitario - legislaţie secundarăDerecho derivado - directivă CEEAdirectiva CEEA - recomandare Comisia Europeanărecomendación CEE - sector terţiarsector terciario - regulament Comunitatea Europeanăreglamento CE - regulament de aplicarereglamento de aplicación - aviz Euratomdictamen CEEA - siguranţa aprovizionăriiseguridad de abastecimiento - aviz CECOdictamen CECA - opinie a Curţii de Justiţie a Comunităţii Europenedictamen del Tribunal de Justicia CE - armonizarea securităţii socialearmonización de la seguridad social - garantarea locului de muncăseguridad en el empleo - competenţa externă a Comunităţii Europenecompetencias externas CE - protocol Comunitatea EuropeanăProtocolo CE - tratat de fuziuneTratado de fusión - siguranţa transportuluiseguridad del transporte - Actul Unic EuropeanActa Única Europea - Acordul de Aderare la Comunitatea EuropeanăTratado de adhesión CE - siguranţa produsuluiseguridad del producto - acţiuni comune Euratomempresa común CEEA - securitatea munciiseguridad en el trabajo - relaţii externe Uniunea Europeanărelaciones de la Unión Europea - Consiliul de Miniştri ACP-ECConsejo de Ministros ACP-CE - securitate nuclearăseguridad nuclear - membru al Curţii de Justiţie a Comunităţii Europenemiembro del Tribunal de Justicia CE - comisar europeancomisario europeo - siguranţă publicăseguridad pública - AEC - acorduri de asociere la Comunitatea Europeanăacuerdo de asociación CE - Convenţia ACP-ECconvenio ACP-CE - securitate socialăseguridad social - Comitetul de Ambasadori ACP-CEComité de Embajadores ACP-CE - Comitet comun ACP-ECcomité paritario ACP-CE - a treia Convenţie LomeConvenio de Lomé III - Sistem European de Difuzare a Ofertelor şi Cererilor de AngajareEURES - Fondul European de Dezvoltare FEDFED - Fondul Social EuropeanFSE - lărgirea Uniunii Europeneampliación de la Unión Europea - alocaţie pentru locuinţăasignación de vivienda - istoria Europeihistoria de Europa - sare chimicăsal química - apartenenţa la Uniunea Europeanăpertenencia a la Unión Europea - Sistemul Economic Latino-American SELASELA - poziţie comună a statelor membre în Consiliul Europeanposición común - acţiune comună de cooperare guvernamentală în consiliul europeanacción común - Tratatul Uniunii Europene. Maastricht. 1992Tratado de la Unión Europea - ţări SELApaíses del SELA - cooperare politică europeanăcooperación política europea - concurenţă Comunitatea Europeanăconcurso-oposición CE - selecţia elevilorselección de alumnos - mecanism comercial suplimentarmecanismo complementario de los intercambios - prevenirea riscurilorprevención de riesgos - risc naturalriesgo natural - risc industrialriesgo industrial - liberalism economicliberalismo económico - taxă vamalăderechos de aduana - inspecţie vamalăcontrol de aduana - obligaţii vamale comune aplicate importurilor din ţări terţederechos del AAC - seminţesemilla - măsuri şi greutăţipesas y medidas - alimente conservateproducto en conserva - semimetalsemimetal - iradierea alimentelorirradiación - venit minim de subzistenţăingreso mínimo de subsistencia - arme pentru uz personalarma personal - făină integralăsémola - patronaj culturalmecenazgo - concurs administrativconcurso administrativo - audiere publicăsesión pública - SenegalSenegal - separaţia puterilorseparación de poderes - sericiculturăsericicultura - arte vizualeartes visuales - pluralism culturalpluralismo cultural - obiceiuri şi tradiţiicostumbres y tradiciones - serviciiservicio - patrimoniu arhitecturalpatrimonio arquitectónico - service de garanţieservicio postventa - proprietate literară şi artisticăpropiedad literaria y artística - serviciu militar civilservicio civil - aerodinamicăaerodinámica - termodinamicătermodinámica - fizica plasmeifísica del plasma - fizica laseruluifísica de los rayos láser - inginerie geneticăingeniería genética - picturăpintura - birou de angajareoficina de empleo - creştere de capitalampliación de capital - situaţie agricolăsituación de la agricultura - servicii financiare ale oficiilor poştaleservicios financieros de Correos - promulgarea legiipromulgación de la ley - interesele financiare ale parlamentarilorintereses económicos de los parlamentarios - cooperare arabo-africanăcooperación árabe-africana - serviciu gratuitservicio gratuito - cooperare euro-arabăcooperación euro-árabe - Delegaţia Comisiei Europenedelegación de la Comisión - control comunitarcontrol comunitario - principiul adiţionalităţiiprincipio de adicionalidad - serviciu militarservicio militar - regiune perifericăregión periférica - regiune insularăregión insular - clauza naţiunii celei mai favorizatenación más favorecida - serviciu plătitservicio remunerado - buget complementarpresupuesto anejo - servicii poştaleservicio postal - dicţionar poliglotdiccionario multilingüe - dicţionar de abrevieridiccionario de abreviaturas - enciclopedieenciclopedia - tezaur-instrument bibliografictesauro - publicaţii periodicerevista - serviciu secretservicio secreto - deşeuri menajereresiduo doméstico - cultură agricolă unicămonocultivo - servicii socialeservicio social - susansésamo - creşterea preţurilorsubida de precios - sesiune parlamentarăperíodo de sesiones - SeychellesSeychelles - CFI - universitateuniversidad - transport animaletransporte de animales - mişcare asociativămovimiento asociativo - ShardjahSharjah - SiciliaSicilia - staţionare de forţe armatedespliegue de fuerzas - mandat parlamentarescaño parlamentario - loc vacant pe liste electoraleescaño vacante - AustraliaAustralia - Sierra LeoneSierra Leona - indicatoare de circulaţieseñalización - hrană pentru animale de companiealimento para animales domésticos - SingaporeSingapur - ploaie acidălluvia ácida - profesii în planificare urbanăprofesión del urbanismo - instrumente documentareobra de referencia - material neţesuttextil sin tejer - siropjarabe - Islas del Egeo - Insulele CanareCanarias - sisalsisal - Biroul Permanent al Parlamentului EuropeanMesa del PE - seismologiesismología - vicepreşedintevicepresidente - activitatea instituţiilorvida institucional - sediul instituţiilor comunitaresede de la institución - reformă instituţionalăreforma institucional - competenţă instituţionalăcompetencia institucional - situaţia Comunităţii Europenesituación CE - statut matrimonialsituación familiar - politică spaţialăpolítica espacial - autoaprovizionareautoabastecimiento - situaţie financiarăsituación financiera - organizaţiisociedad - societate civilăsociedad civil - parteneriat profesionalsociedad civil profesional - societate comercialăsociedad mercantil - societate comercială mixtăsociedad de economía mixta - societate de investiţiisociedad de inversión - societate comercială pe acţiunisociedad de capital - autobuzautobús - parteneriatsociedad de personas - societate comercială în comandităsociedad comanditaria - societate comercială în participaţiunesociedad en participación - societate comercială europeanăsociedad europea - organizaţii nonprofitsociedad sin fines de lucro - Iutlanda de SudJutlandia del Sur - mătaseseda - persoane cu dizabilităţi asistenţăayuda a los discapacitados - soiasoja - solventdisolvente - SomaliaSomalia - sondaj de opiniesondeo de opinión - sorgsorgo - autodeterminareautodeterminación - SudanSudán - sulfurăazufre - ofertăpresentación de ofertas - provenienţa ajutoruluifuente de la ayuda - izvoare de dreptfuentes del Derecho - subprodussubproducto - subprodus agricolsubproducto agrícola - autofinanţareautofinanciación - subprodus lactatsubproducto de la leche - subprodus metalicsubproducto metálico - subproletariatsubproletariado - subnutriţiedesnutrición - subpopularesubpoblación - autogestiuneautogestión - susţinător de familiesostén de la familia - sprijinirea preţurilorsostenimiento de los precios - subvenţionare preţuri de fermăsostenimiento de los precios agrarios - susţinere monetarăapoyo monetario - suveranitate naţionalăsoberanía nacional - specializarea producţieiespecialización de la producción - specializarea comerţuluiespecialización de los intercambios comerciales - specificaţie bugetarăespecificación presupuestaria - limitare voluntarăautolimitación - speculaţii clădiriespeculación inmobiliaria - Espórades del Norte - Sri LankaSri Lanka - StabexStabex - stabilitatea preţurilorestabilidad de precios - stabilizare venituriestabilización de la renta - stabilitate economicăestabilización económica - acuerdo interprofesional - stagnare economicăestancamiento económico - fermă experimentalăestación experimental agrícola - statisticăestadística - statistică agricolăestadística agraria - statistică comunitarăestadística comunitaria - statistică demograficăestadística demográfica - statistică în pisciculturăestadística pesquera - statistică economicăestadística económica - statistică financiarăestadística financiera - statistică industrialăestadística industrial - statistică internaţionalăestadística internacional - statistică naţionalăestadística nacional - statistică oficialăestadística oficial - statistică regionalăestadística regional - statutul BerlinuluiEstatuto de Berlín - statutul IerusalimuluiEstatuto de Jerusalén - funcţionar public statutestatuto del funcionario - autonomieautonomía - statutul personaluluiestatuto del personal - statut juridicestatuto jurídico - statutul politic al ţărilor din regiuni conflictualeestatuto político - statut profesionalcategoría profesional - statut socialstatus social - sterilizareesterilización - stimulent fiscalincentivo fiscal - stocstock - stoc comunitarstock comunitario - autonomie financiarăautonomía financiera - stoc conjuncturalstock coyuntural - stoc de intervenţiestock de intervención - stoc excedentarstock excedentario - stoc minimalstock mínimo - stoc mondialstock mundial - stoc privatstock privado - stoc publicstock público - stoc regulator de marfăstock regulador - deţinere de armealmacenamiento de armas - stocarea energieialmacenamiento de la energía - depozitarea alimenteloralmacenamiento de alimentos - stocarea documenteloralmacenamiento de documentos - Regiunea CopenhagaStorkoebenhavn - Storstroem - structură agricolăestructura agraria - structura forţei de muncăestructura del empleo - structura companieiestructura de la empresa - autorizare bugetarăautorización presupuestaria - structură economicăestructura económica - structură industrialăestructura industrial - structură instituţionalăestructura institucional - structură socialăestructura social - substanţe periculoasesustancia peligrosa - autorizaţie de practică restrictivăautorización de entente - subvenţie de exportsubvención a la exportación - înlocuitor de hranăsucedáneo de alimento - succesiune la exploatarea agricolăsucesión de la explotación agraria - zahărazúcar - zahăr rafinatazúcar blanco - zahăr nerafinatazúcar semirrefinado - zahăr din sfeclă de zahărazúcar de remolacha - autorizaţie de transportautorización de transporte - zahăr din trestie de zahărazúcar de caña - vot exprimatvotos válidos - sufragiu universalsufragio universal - sinucideresuicidio - ElveţiaSuiza - SulawesiSulawesi - SumatraSumatra - suprafaţă agricolă utilizatăsuperficie agrícola utilizada - parlamentar supleantsustituto - suport material/imaterial pentru înregistrarea informaţieisoporte de información - mediu magneticsoporte magnético - reducerea locurilor de muncăsupresión de empleo - desfiinţarea taxelor vamalesupresión de los derechos de aduana - supranaţionalitatesupranacionalidad - supraexploatare a resurselorsobreexplotación de recursos - zonă împădurităsuperficie arbolada - suprafaţă de terensuperficie de explotación - suprafaţă principalăsuperficie principal - congelare profundăultracongelación - SurinamSurinam - suprapopularesuperpoblación - acord monetaracuerdo monetario - autostradăautopista - supraproducţiesobreproducción - supravegherea pieţeivigilancia del mercado - suspendarea ajutoruluisuspensión de la ayuda - suspendarea pedepsei penalesuspensión de la pena - suspendarea taxelor vamalesuspensión de los derechos de aduana - SwazilandSwazilandia - silviculturăsilvicultura - AustriaAustria - SiriaSiria - Sysmin-susţinerea produselor miniereSysmin - sistem bancarsistema bancario - sistem de învăţământsistema de enseñanza - sistem de exploatare agricolăsistema de explotación agraria - sistem de informaţiisistema de información - informaţie managerialăsistema de información para la gestión - sistem de comunicaţiisistema de comunicación - sistem contabilsistema de contabilidad - sistem de culturăsistema de cultivo - AuvergneAuvernia - Sistemul Naţiunilor Unitesistema de las Naciones Unidas - sistem de documentaresistema documental - sistem electoralsistema electoral - sistem electoral europeansistema electoral europeo - sistem contabil europeanSistema Europeo de Contabilidad - sistem monetar europeansistema monetario europeo - sistem monetar internaţionalsistema monetario internacional - sistem contabil standardizatsistema normalizado de contabilidad - TaiwanTaiwán - TanzaniaTanzania - covortapicería - transport aerian costuritarifa aérea - tarif de transporttarifa de transporte - tarif vamal comunArancel Aduanero Común - tarif pentru transportul feroviartarifa ferroviaria - avansanticipo de tesorería - tarif poştaltarifa postal - tarif preferenţialarancel preferencial - tarif per călătortarifa de viajeros - taxă pentru folosirea infrastructuriitarificación de la infraestructura - taxă de autoaprovizionaretasa de autoabastecimiento - rată de schimbtipo de cambio - prioect preliminar de bugetanteproyecto de presupuesto - valoarea TVAtipo del IVA - curs variabiltipo de cambio flotante - tipo de cambio central - taxă reprezentativătipo de cambio representativo - TawalTawal - evaluarea preţurilorfijación de precios máximos - taxă pe camiontasa por eje - taxă de exportgravamen sobre las exportaciones - taxă de importgravamen sobre las importaciones - taxă de timbruimpuesto del timbre - taxă compensatoriegravamen compensatorio - taxă vamală echivalentăexacción de efecto equivalente - coresponsabilitatea producătoruluicorresponsabilidad de los productores - taxă de tranzitderecho de tránsito - impozit pe afacereimpuesto sobre actividades profesionales - taxă pe combustbilimpuesto sobre los carburantes - aviaţie civilăaviación civil - impozit pe vehiculimpuesto de circulación - CiadChad - CehoslavaciaChecoslovaquia - tehnici de cultivare în agriculturătécnica de cultivo - tehnici de managementtécnica de gestión - echiparea construcţiilortécnica de la construcción - tehnologietecnología - tehnologie alimentarătecnología alimentaria - aviaţie militarăaviación militar - tehnologia materialelortecnología de materiales - tehnologie alternativătecnología blanda - tehnologie energeticătecnología energética - tehnologie intermediarătecnología intermedia - tehnologie nuclearătecnología nuclear - tehnologia ţiţeiuluitecnología petrolera - telecomunicaţiitelecomunicación - facsimiltelefax - teledetecţieteledetección - ferme de păsăriavicultura - televiziune prin cabluteledistribución - telegraftelégrafo - telematicătelemática - televiziunetelevisión - telextélex - concediutiempo de descanso - tendinţe politicetendencia política - Acord Monetar EuropeanAcuerdo Monetario Europeo - stress psihictensión psíquica - indicatori comercialirelación real de intercambio - teren de construcţieterreno edificable - teren industrialterreno industrial - pământ abandonattierra abandonada - teren agricoltierra agrícola - teren în proprietatea statuluipropiedad rústica del Estado - teren necultivattierra baldía - teren arabiltierra laborable - opiniedictamen - teren redat agriculturiitierra recuperada - teritorii îndepărtateterritorio de ultramar - terorismterrorismo - ThailandaTailandia - ceai - terapeuticăterapéutica - opinie a Comunităţii Europenedictamen CE - ThesaliaTesalia - Tracia Occidental - TimorTimor - Timorul de EstTimor Oriental - titantitanio - titlu de credittítulo de crédito - bilet de transporttítulo de transporte - TogoTogo - TongaTonga - torturătortura - ToscanaToscana - turism de masăturismo de masas - floarea soareluigirasol - opinie a Parlamentului Europeandictamen PE - toxicologietoxicología - tractortractor - Trade Expansion ActLey de Expansión Comercial - traduceretraducción - Tratatele Comunităţii EuropeneTratado CE - Tratatul CECOTratado CECA - Tratatul CEETratado CEE - Tratatul CEEATratado CEEA - ţările Pactului de la Varşoviapaíses del Pacto de Varsovia - mulgătoare mecanicămáquina de ordeñar - tratarea apeitratamiento del agua - procesare texttratamiento de textos - procesarea datelortratamiento de datos - tratarea minereurilortratamiento del mineral - tratament fitosanitartratamiento fitosanitario - tranzacţie financiarătransacción financiera - transferarea afacerilortraslado de la empresa - transfer de capitaltransferencia de capitales - transferul drepturilor de pensietransferencia de derechos de pensión - transfer de populaţietraslado de población - transfer de tehnologietransferencia de tecnología - ovăzavena - prelucrarea hraneitransformación alimentaria - tranzit comunitartránsito comunitario - tranzit vamaltránsito aduanero - transmisia datelortransmisión de datos - transfer de proprietatetransmisión de la propiedad - avortaborto - transport aeriantransporte aéreo - transport combinattransporte combinado - energie transporttransporte de energía - transport interjudeţeantransporte al hinterland - transport de produsetransporte de mercancías - transport de suprafaţătransporte de superficie - transport de pasageritransporte de viajeros - transport publictransporte colectivo - avort ilegalaborto ilegal - transport feroviartransporte ferroviario - transport pe cursuri de ape interioaretransporte por vía navegable - mijloace de transport privatetransporte individual - transport intercontinentaltransporte intercontinental - transport interntransporte interior - transport internaţionaltransporte internacional - transport rutier internaţionaltransporte internacional por carretera - transport intracomunitartransporte intracomunitario - acordul multifibreAcuerdo Multifibras - avort terapeuticaborto terapéutico - transport naţionaltransporte nacional - transport prin cablutransporte por cable - transport prin conductetransporte por tubería - transport în contul unui terţtransporte por cuenta de terceros - transport pe cont propriutransporte por cuenta propia - mijloace de transport publictransporte público - transport regionaltransporte regional - transport rutiertransporte por carretera - transport şcolartransporte escolar - transport semipublictransporte semicolectivo - transport sub control vamaltransporte bajo precinto aduanero - transport subterantransporte subterráneo - transport suburbantransporte suburbano - transport terestrutransporte terrestre - transport transfrontaliertransporte transfronterizo - transport urbantransporte urbano - transportatortransportista - muncătrabajo - muncă la domiciliutrabajo a domicilio - azotnitrógeno - munca pe bandătrabajo en cadena - normă întreagătrabajo a tiempo completo - angajare cu jumătate de normătrabajo a tiempo parcial - munca copiilortrabajo de menores - muncă în schimburitrabajo por turnos - muncitor vârstnictrabajador de edad avanzada - muncitor clandestintrabajador clandestino - salariat comunitartrabajador comunitario - munca la graniţătrabajador fronterizo - muncitor cu dizabilităţitrabajador minusválido - lucrător manualtrabajador manual - muncitor migranttrabajador migrante - muncitor sezoniertrabajador de temporada - asistent socialtrabajador social - lucrări publiceobras públicas - trifoitrébol - BahamasBahamas - Trentino-Alto AdigeTrentino-Alto Adigio - trezorerieTesoro - Trinidad şi TobagoTrinidad y Tobago - triticalătritical - BahreinBahrein - trusttrust - ţeavă, ţevărie, tubcañería, canuto, conducto, manga, manguera, tubo - tuberculoză animalătuberculosis animal - tungstentungsteno - TunisiaTúnez - turbinăturbina - TurciaTurquía - fructe de pădurefruto en baya - TuvaluTuvalu - instalaţiitubería - TVAIVA - Uniunea Vamală şi Economică Central AfricanăUDEAC - ţări membre ale Uniunii Vamale şi Economice Central Africanepaíses de la UDEAC - Uniunea Economică Belgiano-LuxemburghezăUEBL - Uniunea Economică Vamală EuropeanăUED - ţări ale Uniunii Europei Occidentalepaíses de la UEO - Uniunea Internaţională de TelecomunicaţiiUIT - Umm al-Qaiwán - Centrul ONU pentru Dezvoltare RegionalăUncred - UnescoUnesco - unificare naţionalăunificación nacional - UEOUEO - contract de închirierecontrato de alquiler - Uniunea Statelor AfricaneUEA - uniune vamalăunión aduanera - uniune economicăunión económica - Uniunea Economică şi MonetarăUnión Económica y Monetaria - Uniunea Europeană de PlăţiUnión Europea de Pagos - Uniunea Interparlamentarăunión interparlamentaria - acord preferenţialacuerdo preferencial - închirierea spaţiului comercialarrendamiento comercial - ţările Uniunii Monetare a Africii de Vestpaís de la UEMOA - uniune monetarăunión monetaria - UNIR - UnisistUnisist - Unitar - capete de animal în şeptelcabeza de ganado - contract de arendarecontrato de arrendamiento rústico - UNRWAOOPS - Uniunea Parlamentarilor din Asia-PacificAPU - Uniunea Poştală UniversalăUPU - uraniuuranio - urbanizareurbanización - urbanismurbanismo - URSSURSS - UruguayUruguay - pasagerusuario de transportes - reducere de preţbaja de precios - fabrică la cheiefábrica llave en mano - uzufructusufructo - utilizator de informaţieusuario de información - utilizarea ajutoruluiutilización de la ayuda - utilizarea apeiutilización del agua - utilizarea energieiutilización de la energía - utilizarea terenuluiutilización de las tierras - utilizare paşnică a energieiuso pacífico de la energía - UtrechtUtrecht - balanţă comercialăbalanza comercial - vaccinvacuna - vaccinarevacunación - vacă de prăsilăvaca lactante - vaci de laptevaca lechera - Valle d'AostaValle de Aosta - valoare adăugatăvalor añadido - valoare bursierăvalor bursátil - valoare comercialăvalor comercial - deficit al balanţei de plăţibalanza deficitaria - evaluare vamalăvalor en aduana - vanadiuvanadio - VanuatuVanuatu - VaticanVaticano - viţelternero - vehicul pe pernă de aervehículo de colchón de aire - vehicul pe două roţivehículo de dos ruedas - vehicul cu motorvehículo de motor - vehicul agricolvehículo agrícola - vehicul electricvehículo eléctrico - vehicul pe şinevehículo sobre raíles - VejleVejle - VeneţiaVenecia - balanţă comercială invizibilăbalanza de invisibles - VenezuelaVenezuela - vânzareventa - vânzare pe creditventa a crédito - vânzare la preţ redusventa con rebaja - vânzare la licitaţieventa en subasta - vânzare directăventa directa - balanţă de plăţibalanza de pagos - vânzare liberă de taxeventa libre de impuestos - vânzare la distanţăventa a distancia - audit financiarverificación de cuentas - Vest for Storebaelt - Zeeland-ul de VestSjaelland Occidental - BaliBali - carnecarne - carne de vităcarne bovina - carne de caprăcarne caprina - carne de calcarne equina - carne de bivolcarne de búfalo - carne de viţelcarne de ternera - carne de pasărecarne de ave - carne dezosatăcarne deshuesada - carne proaspătăcarne fresca - BalcaniBalcanes - carne de oaiecarne ovina - carne de porccarne porcina - ViborgViborg - vicepreşedinte al parlamentuluivicepresidente del Parlamento - victimă civilăvíctima civil - victimă de războivíctima de guerra - videografie difuzatăteletexto - videografie interactivăvideotex interactivo - integrare în muncăinserción profesional - scrutin de balotajballotage - activitate colectivăvida asociativa - afacerivida de la empresa - viaţă şcolarăvida escolar - viaţă socialăvida social - VietnamVietnam - podgorieviñedo - oraş mediuciudad media - oraş nouciudad nueva - oraş satelitciudad satélite - vin aromatvino aromatizado - vin albvino blanco - vin de regiunevino del país - vin de calitate superioarăvino de calidad superior - vin de masăvino de mesa - vin îmbuteliatvino embotellado - vin tonicvino alcoholizado - bandăcinta - vin spumosvino espumoso - vin rozevino rosado - vin roşuvino tinto - vin uşorvino no espumoso - vinificaţievinificación - violenţă sexualăviolencia sexual - violenţăviolencia - violenţă guvernamentalăviolencia de Estado - violenţă politicăviolencia política - BangladeshBangladesh - viticulturăviticultura - canal de navigaţie interiorcurso de agua interior - cale navigabilă internaţionalăcurso de agua internacional - autostradă rapidă de circulaţieautovía - şoselevía rural - drum orăşenescvía urbana - Banca Africană de DezvoltareBanco Africano de Desarrollo - păsări de curte tăiateave de corral muerta - păsări ouătoareave de corral ponedora - păsări viiave de corral viva - volumul schimburilor comercialevolumen de intercambios - volumul tranzacţiilor de capitalvolumen de transacciones - vot în albvoto en blanco - bancă agricolăbanco agrícola - vot pentru ansamblul unui text de legevoto en bloque - etapele parcurse de un proiect de legevotación de la ley - vot electronicvotación electrónica - vot prin apel nominalvotación nominal - vot nulvoto nulo - vot obligatoriuvoto obligatorio - vot anticipatvotación anticipada - vot prin corespondenţăvoto por correspondencia - vot prin procurăvotación por poderes - vot parlamentarvotación parlamentaria - bancă centralăbanco central - vot preferenţialvoto preferencial - scrutin deschisvotación pública - călătorie inclusă în preţviaje todo incluido - călătorie în grupviaje en grupo - vulcanologievulcanología - servicii de consultanţă agricolăextensión agraria - Wallis şi FutunaWallis y Futuna - iaurtyogur - bancă comercialăbanco comercial - YemenYemen - fostul Iemen de Sudantiguo Yemen RDP - Yorkshire şi HumbersideYorkshire y Humberside - Congo, Republica DemocratăRepública Democrática del Congo - ZambiaZambia - ZeelandZelanda - bancă cooperatistăbanco cooperativo - zonă aridăzona árida - zonă climaticăzona climática - zonă rezidenţialăzona residencial - zonă de captură a peşteluizona de captura - zonă comercială liberăzona de libre comercio - zonă de pescuitzona pesquera - zonă economică exclusivăzona económica exclusiva - zonă ecuatorialăzona ecuatorial - zonă liberăzona franca - Tratatul SALTAcuerdo SALT - bancă de investiţiibanco de inversión - zonă recezona fría - zonă umedăzona húmeda - zonă monetarăzona monetaria - zonă pietonalăcentro comercial, zona peatonal - zonă poluatăzona contaminada - zonă protejatăzona protegida - zonă sinistratăzona catastrófica - zonă subtropicalăzona subtropical - zonă suburbanăzona suburbana - zonă tarifarăzona de tarificación - bancă de dezvoltarebanco de desarrollo - zonă temperatăzona templada - zonă tropicalăzona tropical - zonă urbanăzona urbana - zoologiezoología - bancă funciarăSAFER - bancă popularăbanco popular - bancă privatăbanco privado - bancă de statbanco público - BarbadosBarbados - acord sectorialacuerdo sectorial - listă de preţurilista de precios - barăbarra - salariu micsalario bajo - bază de datebase de datos - bază militarăbase militar - BasilicataBasilicata - Normandia InferioarăBaja Normandía - Saxonia InferioarăBaja Sajonia - navă maritimăbuque - acord asupra produselor de bazăacuerdo sobre productos básicos - tanc petrolierbuque cisterna - construcţiiedificio - ambarcaţiuni de agrementembarcación de recreo - construcţii industrialeedificio industrial - clădire publicăedificio público - BavariaBaviera - acord tarifaracuerdo arancelario - arte frumoasebellas artes - BEIBEI - BelgiaBélgica - regiuni şi comunităţi din Belgiaregiones y comunidades de Bélgica - BelizeBelice - profitbeneficio - ţară beneficiară a ajutoruluibeneficiario de ayuda - BeneluxBenelux - State Beneluxpaíses del Benelux - BeninBenin - BerlinBerlín - BermudeBermudas - nevoi de hranănecesidad alimentaria - necesităţi de locuinţenecesidad de vivienda - cerere de mână de lucrunecesidad de mano de obra - creşterea populaţieicrecimiento de la población - necesar de apănecesidades de agua - furajeforraje - necesităţi financiarenecesidad financiera - sfeclă furajerăremolacha forrajera - sfeclă de zahărremolacha azucarera - BEUCBEUC - untmantequilla - unt vegetalmanteca vegetal - BhutanBhután - creştere a producţieicrecimiento de la producción - bibliografiebibliografía - bibliotecăbiblioteca - bibliotecă pentru copiibiblioteca juvenil - bibliotecă naţionalăbiblioteca nacional - bibliotecă publicăbiblioteca pública - bibliotecă ştiinţificăbiblioteca científica - bibliotecă universitarăbiblioteca universitaria - parlament bicameralbicameralismo - Banca Interamericană pentru DezvoltareBID - cartier mărginaşbarrio de chabolas - Biroul Internaţional pentru EducaţieOIE - teren comunbien comunal - bunuri culturalebien cultural - bunuri de folosinţă îndelungatăbien duradero - bunuri de folosinţă redusăbien no duradero - bunăstare socialăbienestar social - acuzareacusación - bilanţ de aprovizionarebalance de abastecimiento - bilanţ energeticbalance energético - audit socialbalance social - biochimiebioquímica - bioconversiebioconversión - biodegradabilitatebiodegradabilidad - bioenergiebioenergía - biografiebiografía - bipartidismbipartidismo - bipolarizarebipolarización - MyanmarMyanmar - cumpărarecompra - bismutbismuto - griştrigo duro - grâu de varătrigo blando - îngheţarea preţurilorcongelación de precios - lemn pentru construcţiimadera para la construcción - cumpărare pe creditcompra a crédito - băuturi nealcoolicebebida no alcohólica - bon de tezaurbono del Tesoro - Insula BonaireBonaire - bonificación de intereses - tricotajecalcetería - cumpărare de intervenţiecompra de intervención - Insula BornholmBornholm - botanicăbotánica - BotswanaBotswana - brutăriepanadería - BurgundiaBorgoña - facilităţi de schimbBolsa de mercancías - bovinebovino - Provincia Brabantul Flamandprovincia de Brabante Flamenco - Brabantul de NordBrabante Septentrional - Provincia Brabantul Valonprovincia de Brabante Valón - BremenBremen - Brazilia, Republica Federativă BraziliaBrasil - brevetpatente - patent europeanpatente europea - Banca pentru Reglementări InternaţionaleBIP - acid anorganicácido inorgánico - bromurăbromo - brucelozăbrucelosis - BruneiBrunei - buget comunitarpresupuesto comunitario - buget pentru apărarea naţionalăpresupuesto de defensa - buget extraordinarpresupuesto extraordinario - acid organicácido orgánico - buget casnicpresupuesto familiar - buget operaţional CECOpresupuesto operativo CECA - buget de publicitatepresupuesto publicitario - buget rectificativpresupuesto rectificativo - buget social europeanpresupuesto social europeo - suplimentarea bugetuluipresupuesto suplementario - includere în bugetconsignación presupuestaria - BulgariaBulgaria - buletin de votpapeleta de votación - centru de informareoficina de información - circumscripţie electoralămesa electoral - biroul permanent al parlamentuluiMesa del Parlamento - formalităţi birocraticeformalidad administrativa - tehnolgie informatică de birouofimática - ulei de untbutteroil - cabinet fantomăgobierno en la sombra - AbruzziAbruzos - AzoreAzores - cabotaj maritimcabotaje marítimo - cacaocacao - cadastrucatastro - funcţie de execuţiecuadro - managercuadro administrativo - cadru lingvistic comunitarcuadro lingüístico CE - países ACP - cadre mediicuadro medio - top managementcuadro superior - CAERCAME - ţări membre ale CAERpaíses del CAME - cafeacafé - bancă de economiicaja de ahorros - CalabriaCalabria - evaluarea costurilorcálculo de costes - cumpărarea unei proprietăţiadquisición de la propiedad - calendar şcolarcalendario escolar - CamerunCamerún - campanie agricolăcampaña agrícola - CampaniaCampania - campingcamping - CanadaCanadá - Canalul Panamacanal de Panamá - acumulare de cunoştinţeadquisición de conocimientos - cancercáncer - candidat în alegericandidato - trestie de zahărcaña de azúcar - Comunitatea Africii OrientaleEAC - Capul VerdeCabo Verde - achiziţie documenteadquisición de documentos - exercitarea drepturilor civilecapacidad de obrar - capacitate de încărcarecapacidad de carga - contractarecapacidad de contratar - drepturi civile şi obligaţiicapacidad de disfrute - vetoveto - procedură de consultanţăprocedimiento consultivo - ministerministerio - mandat localcargo electivo local - comunitate autonomăcomunidad autónoma - administraţie regionalăadministración regional - schimb ştiinţificintercambio científico - capacitate de producţiecapacidad de producción - sancţiuni militaresanción militar - voluntar internaţionalvoluntario internacional - cuestión de Cisjordania - drept comunitar-drept naţionalDerecho comunitario-Derecho nacional - Delegaţie a Parlamentului Europeandelegación PE - avizul Comitetului Economic şi Socialdictamen CES - funcţie publică europeanăfunción pública europea - aviz conform Parlamentului Europeandictamen favorable PE - Adunare comună ACP-ECAsamblea paritaria ACP-CE - Preşedintele Parlamentului Europeanpresidente PE - Vicepreşedinte al Parlamentului Europeanvicepresidente PE - chestor al Parlamentului Europeancuestor PE - decizie a Curţii de Justiţie a CEsentencia del Tribunal CE - mişcare antieuropeanămovimiento antieuropeísta - fonduri structuralefondo estructural - tribunale ale munciijurisdicción laboral - capacitate de depozitarecapacidad de almacenamiento - regretul săvârşirii unei fapte penalearrepentido - zonă contiguuăzona adyacente - recurs al persoanelor privaterecurso de particulares - situaţie economicăsituación económica - factor de producţiefactor de producción - punct de creşterepolo de crecimiento - program de dezvoltare integratăprograma integrado de desarrollo - programe integrate mediteraneenePIM - comerţ Nord-Sudcomercio Norte-Sur - capacitate de transportcapacidad de transporte - capital speculativcapital especulativo - finanţare publicăfinanciación pública - armonizarea preţurilorarmonización de precios - piaţă de capitalmercado de capitales - capital de risccapital de riesgo - buget general al Comunităţii Europenepresupuesto general CE - premiu culturalpremio cultural - anglicanismanglicanismo - catolicismcatolicismo - ortodoxismortodoxia - protestantismprotestantismo - parc de distracţiezona de recreo - profesii în cateringprofesión gastronómica - mafiamafia - bioeticăbioética - societate secretăsociedad secreta - cultură regionalăcultura regional - SIDASIDA - preţul terenurilorprecio del terreno - universitate deschisăenseñanza abierta - buget pentru învăţământpresupuesto de educación - schimb interşcolarintercambio escolar - EuridiceEurydice - recunoaşterea studiilorreconocimiento de estudios - întreprindere de presăempresa periodística - teletextteletex - protecţia datelorprotección de datos - reţele interactivered de transmisión interactiva - producţie cinematograficăproducción cinematográfica - industria programelor de calculatorindustria de programas - coproducción audiovisual - programa audiovisual - producción audiovisual - televiziune digitală de înaltă rezoluţietelevisión de alta definición - videocomunicaţiivideocomunicación - política audiovisual - piratería audiovisual - espacio audiovisual europeo - libera circulaţie de programe audiovizualelibre circulación de programas - tarif de comunicaţiitarifa de comunicaciones - legislaţie privind informaţiileDerecho de la información - informatică juridicăinformática jurídica - descărcare datetelecarga - traducere automatătraducción automática - independenţă energeticăindependencia energética - capital industrialcapital industrial - procedură de cooperareprocedimiento de cooperación - transfer de competenţă comunitarătraspaso de competencias - iniţierea unei afacerifundación de la empresa - companie de serviciiempresa de servicios - agenţie de angajare temporară în muncăagencia de empleo temporal - staţie de lucru videotrabajo en pantalla - cabotaj rutiercabotaje de carretera - transport fluvialtransportista fluvial - canal maritimcanal marítimo - eurotunelTúnel de la Mancha - tarif naţionaltarifa interior - tarif internaţionaltarifa internacional - tarif pentru transportul rutiertarifa de transporte por carretera - act administrativacto administrativo - capital socialcapital social - conservarea păduriiprotección del bosque - Marea Tirenianămar Tirreno - Marea Adriaticămar Adriático - Marea Liguricămar de Liguria - Marea Egeemar Egeo - Marea Ionicămar Jónico - lupta împotriva insectelorlucha contra los insectos - amenajare funciarăordenación de la propiedad rústica - reglementarea pescuituluiregulación de la pesca - controlul pescuituluicontrol pesquero - plante perenelegumbre perenne - produse proaspeteproducto fresco - standard de calitatenorma de calidad - norme de securitatenorma de seguridad - standard tehnicnorma técnica - cooperare europeană în domeniul cercetării ştiinţifice şi tehnologieiCOST - cercetare şi dezvoltareinvestigación y desarrollo - cercetare spaţialăinvestigación espacial - tehnologie spaţialătécnica espacial - capital străincapital extranjero - cauciuc sinteticcaucho sintético - cauciuc naturalcaucho natural - industria feroviarăindustria ferroviaria - mangalcarbón vegetal - industria produselor de luxindustria de artículos de lujo - Provincia Autonomă Bolzanoprovincia autónoma de Bolzano - Provincia Autonomă Trentoprovincia autónoma de Trento - Conferinţa Europeană a Administraţiilor din Poştă şi TelecomunicaţiiCEPT - Biroul Internaţional pentru Controlul NarcoticelorJIFE - habitat ONUHabitat ONU - personal Comunitatea Europeanăagente CE - caprăcaprino - subprodus pescăresccaptura accesoria - pescuit autorizatcaptura autorizada - cantitate pescuităcaptura de pescado - pescuit pe speciicaptura por especie - cantitate totală pescuităcaptura total - act comunitaracto comunitario - Insulele CaraibeCaribe - industria subproduselor carboniferequímica del carbono - carboncarbono - combustibil motorcarburante - pieza en canal - Caricom-Comunitatea CaraibelorCaricom - ţări membre Caricompaíses del Caricom - repartizarea şcolilormapa escolar - cartelcártel - tranzacţie comercialăacto de comercio - cartografiecartografía - flux de numerarcash flow - catalogarecatalogación - CataloniaCataluña - catalog bibliograficcatálogo - categoría socioprofesional - garanţie electoralăfianza electoral - lucrări ale conferinţeloracta de congreso - Comisia Pacificului de SudSPC - Centrul pentru Dezvoltare IndustrialăCDI - países UE - Conferinţa Europeană a Aviaţiei CivileCEAC - Comunitatea Economică Est-AfricanăCEAE - Uniunea Vamală Est-AfricanăCEAO - radiaţie ionizatăradiación ionizante - sodiusodio - siderurgietrabajo de los metales - gaz rargas raro - transplant de organetrasplante de órganos - transfuzie de sângetransfusión de sangre - deşeuri metaliceresiduo metálico - autostrăzi comunitareeje comunitario - schimburi culturale pentru tineriintercambio de jóvenes - particulă elementarăpartícula elemental - chimie analiticăquímica analítica - spectrometrieespectrometría - ţări membre ale Uniunii Vamale Est-Africanepaíses de la CEAO - citologiecitología - calciucalcio - diagnostic medicaldiagnóstico médico - medicină nuclearămedicina nuclear - membru al Curţii Europene a Auditorilormiembro del Tribunal de Cuentas CE - siguranţa construcţiilorseguridad de los edificios - Agenţia Europeană de MediuAgencia Europea de Medio Ambiente - ghidguía - simbol europeansímbolo europeo - limbă oficialălengua oficial - accident casnicaccidente doméstico - program comunitarprograma comunitario - pădure tropicalăbosque tropical - a patra convenţie LOMEConvenio de Lomé IV - interferenţe electromagneticeperturbación electromagnética - mercenarimercenario - comemorareconmemoración - instrucţiuni de conducere autoenseñanza de la conducción - dopajdopaje - Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor FundamentaleConvención Europea de Derechos Humanos - Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi OţeluluiCECA - Tribunalul CE de Primă InstanţăTribunal de Primera Instancia CE - condiţii de pensionarecondición de jubilación - frontieră comunitară internăfrontera intracomunitaria - rulotăvehículo de camping - antidumpingmedida antidumping - impactul tehnologiei informaticeimpacto de la informática - furnizare de informaţiicomunicación de datos - intervenţie militarăintervención militar - exportul deşeurilorexportación de residuos - muncă în cooperarecooperante - radiobiologieradiobiología - absenteism la serviciuabsentismo - act papalacta pontificia - Comunitatea Economică a Statelor Vest-AfricaneCedeao - Centrul European pentru Dezvoltare şi Formare ProfesionalăCedefop - EURATOMCEEA - celibatarcélibe - Conferinţa Europeană a Miniştrilor TransporturilorCEMT - cenzurăcensura - Republica CentrafricanăRepública Centroafricana - centralizarea informaţiilorcentralización de la información - Franţa Centralăregión del Centro - Centro Común de Investigación CEEA - centru de calculcentro de cálculo - centru de documentarecentro de documentación - centru politiccentro político - serviciu on line de datecentro distribuidor de bases de datos - cereale alimentarecereal alimenticio - acţiunivalor de renta variable - cereale furajerecereal forrajero - cereale pentru panificaţiecereal panificable - CERNCERN - Organizaţia Europeană de Cercetare a SpaţiuluiOEIE - certificat de provenienţă al mărfiicertificado de origen - certificat de circulaţiecertificado de circulación - certificat sanitarcertificado sanitario - Confederaţia Europeană a SindicatelorCES - acţiune în justiţieacción judicial - încetarea activităţii întreprinderiicese de actividad - încetarea activităţii fermeicese de actividad agrícola - suspendarea plăţilorsuspensión de pagos - cameră de comerţ şi industriecámara de comercio e industria - cameră parlamentară aleasă prin vot directcámara de elección directa - cameră federalăcámara federal - cameră parlamentarăcámara parlamentaria - şampaniechampaña - reformă socialăcambio social - schimb de tehnologiecambio tecnológico - îndulcirea vinuluiedulcoración - mină de cărbuniminería del carbón - sarcină axialăcarga por eje - persoane dependentecarga familiar - încărcătură utilăcarga útil - încărcarecarga - Carta de la HavanaCarta de La Habana - Carta ONUCarta de las Naciones Unidas - Carta Socială Europeanăcarta social europea - acces la informaţii comunitareacceso a la información comunitaria - acces la justiţieacceso a la justicia - Acordul ATPacuerdo ATP - acorduri comerciale Comunitatea Europeanăacuerdo comercial CE - acorduri de cooperare Comunitatea Europeanăacuerdo de cooperación CE - Acordul SchengenAcuerdo de Schengen - Acord European de Asociereacuerdo europeo de asociación - acorduri interimare ale Comunităţii Europeneacuerdo provisional CE - acord interinstituţionalacuerdo interinstitucional - acord mixtacuerdo mixto - acumulatoracumulador eléctrico - acquis comunitaracervo comunitario - acţiune penală pentru recuperarea unui prejudiciuacción por responsabilidad civil - acţiune comunitarăacción comunitaria - acţiune civilăacción civil - acţiune penalăacción penal - procedură de stabilire a răspunderii civileacción por responsabilidad - urmărire judiciarăintervención del ministerio fiscal - activitate comunitarăactividad comunitaria - adaptarea perspectivelor financiareadaptación de las perspectivas financieras - aderare la un acordadhesión a un acuerdo - administrarea instituţiilor comunitareadministración de la institución - Africa vorbitoare de limbă portughezăÁfrica lusófona - Africa SubsaharianăÁfrica subsahariana - Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos - Agenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătate la Locul de MuncăAgencia Europea de Salud y Seguridad en el Trabajo - agresiune fizicăagresión física - Acordul Nord-American de Liber-SchimbTLCAN - alergiealergia - ambasadăembajada - planificare urbană şi regionalăordenación del territorio - Fosta Republică Democrată Germaniaantigua RDA - ţări din fosta URSSantigua URSS - vechime în funcţieantigüedad - foste ţări socialisteantiguos países socialistas - dispozitiv cu gazaparato de gas - aplicaţii informaticeinformatización - dezvoltare comunitarăprofundización de la Unión Europea - ţări pe malul Oceanului AtlanticArco atlántico - arhipelagarchipiélago - ArmeniaArmenia - Asociaţia Asia de Sud pentru Cooperare RegionalăSAARC - liftascensor - Asia CentralăAsia central - adunare parlamentarăasamblea parlamentaria - autonomie administrativăautonomía administrativa - autorizaţie de vânzareautorización de venta - proiect de buget preliminar Comunitatea Europeanăanteproyecto de presupuesto CE - avion de luptăavión de combate - AzerbaijanAzerbaiyán - bază juridicăbase jurídica - Valea Rinuluicuenca renana - BelarusBielorrusia - beneficiar netbeneficiario neto - BERDBERD - bunuri cu dublă întrebuinţarebien de doble uso - îngrijirea animalelorbienestar de los animales - biotopbiotopo - curăţătorie chimică a hainelorlavandería - lemn tropicalmadera tropical - Bosnia-Herzegovina - BrandenburgBrandeburgo - cabotaj aeriancabotaje aéreo - program-cadru de sprijin comunitarmarco comunitario de apoyo - calcul ştiinţificcálculo científico - calendarul Uniunii Economice şi Monetarecalendario de la UEM - carieră profesionalăcarrera profesional - placă de extensietarjeta de ampliación - casetă audiocasete audio - Consiliul de Cooperare Nord-AtlanticCCAN - CSICEI - circuitul controlului calităţiicírculo de calidad - atestare comunitarăcertificación comunitaria - schimbarea regimului politiccambio de régimen político - Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores - cartă europeanăcarta europea - cartă internaţionalăcarta internacional - chirurgcirujano - circumstanţe agravanteagravante - circumstanţe atenuanteatenuante - cetăţenie europeanăciudadanía europea - clauză contractuală abuzivăcláusula abusiva - clauză contractualăcláusula contractual - clauză de scutirecláusula de exención - Comisia de coordonare pentru controlul exporturilor multilateraleCOCOM - cod penalCódigo Penal - codificarea dreptului comunitarcodificación del Derecho comunitario - coeziune economică şi socialăcohesión económica y social - coafor şi cosmeticăpeluquería y belleza - autoritate localăentidad local - autoritate regionalăentidad regional - Comisia Mixtă pentru Spaţiul Economic EuropeanComité Mixto EEE - Comisia Consultativă Mixtă pentru Spaţiul Economic EuropeanComité Consultivo Mixto EEE - Comitetul de Gestiune Comunitatea Europeanăcomité de gestión CE - Comitetul de Reglementare Comunitatea Europeanăcomité de reglamentación CE - Comitetul RegiunilorComité de las Regiones - comisie mixtă comunitarăcomité mixto CE - Comisia Parlamentară Mixtă pentru Spaţiul Comun EuropeanComité Parlamentario Mixto EEE - comitologiecomitología - comerţ cu organecomercio de órganos - comerţ cu opere de artăcomercio de arte - Comunitatea Flamandăcomunidad flamenca de Bélgica - Comunitatea vorbitorilor de limbă francezăcomunidad francesa de Bélgica - Comunitatea vorbitorilor de limbă germanăcomunidad alemana de Bélgica - comunidades de Bélgica - puterile Parlamentului Europeancompetencias del PE - puterile instituţiilor din Comunitatea Europeanăcompetencia institucional CE - design computerizatdiseño asistido por ordenador - confederaţie patronalăconfederación patronal - confederaţie sindicalăconfederación sindical - conferinţă europeanăconferencia europea - Conferinţa Interguvernamentală a Comunităţii Europeneconferencia intergubernamental CE - conferinţă internaţionalăconferencia internacional - Conferinţa Internaţională a MunciiConferencia Internacional del Trabajo - conferinţă tripartităconferencia tripartita - conflict etnicconflicto interétnico - concediu pentru activităţi politicepermiso por actividad política - Consiliul de Cooperare al GolfuluiConsejo de Cooperación del Golfo - Consiliul Spaţiului Economic EuropeanConsejo del EEE - consultanţăasesoramiento y peritaje - depozit de produse poluantedepósito por producto contaminante - consolidarea dreptului comunitarconsolidación del Derecho comunitario - consulatconsulado - contract administrativcontrato administrativo - compensaţii financiare la un acordcontrapartida de un acuerdo - contributor netcontribuyente neto - contribuţie la Produsul Intern Brutcontribución PNB - control de frontierăcontrol fronterizo - controlul ajutorului de statcontrol de las ayudas públicas - control de las exportaciones - Convenţie Interguvernamentală Comunitarăconvenio intergubernamental CE - cooperare afaceri internecooperación en los asuntos internos - cooperare vamalăcooperación aduanera - cooperare mediu înconjuratorcooperación medioambiental - cooperare interguvernamentală în Comunitatea Europeanăcooperación intergubernamental UE - cooperare interinstituţională Comunitatea Europeanăcooperación interinstitucional CE - cooperare interparlamentarăcooperación interparlamentaria - cooperare judiciară Uniunea Europeanăcooperación judicial UE - poliţie cooperarecooperación policial - cooperarea poliţiilor în Uniunea Europeanăcooperación policial UE - asociaţie de locataricooperativa de viviendas - coordonarea finanţăriicoordinación de financiaciones - coordonarea politicilor Uniunii Economice şi Monetarecoordinación de políticas UEM - Capul HornCuerno de África - Corp militar europeanCuerpo de Ejército Europeo - COSACCOSAC - crima organizatăcrimen organizado - criterii de eligibilitate pentru finanţarecriterio de elegibilidad - criterii de convergenţăcriterio de convergencia - cumul de venituriacumulación de rentas - ciclonciclón - declaraţie de interese comunitaredeclaración de interés comunitario - termen de publicareplazo de edición - abuz de informaţie preferenţialăabuso de información privilegiada - infracţiuni asupra mediului înconjurătordelito ecológico - infracţiuni sexualedelito sexual - destinaţia produsuluidenominación del producto - retragerea unui acorddenuncia de un acuerdo - cheltuieli agricole comunitaregasto agrícola - cheltuieli comunitaregasto comunitario - cheltuieli administrative ale Comunităţii Europenegasto de funcionamiento CE - cheltuieli pentru cercetare în Comunitatea Europeanăgasto de investigación CE - cheltuieli operaţionale ale Comunităţii Europenegasto operativo CE - cheltuieli structuralegasto estructural - derogare de la dreptul comunitarexcepción del Derecho comunitario - datorii vamaledeuda aduanera - a doua etapă a Uniunii Economice şi Monetaresegunda fase de la UEM - funcţionar public îndatorirideberes del funcionario - dialog socialdiálogo social - dialog social comunitardiálogo social comunitario - diseminarea informaţiilor comunitaredifusión de la información comunitaria - disciplina bugetară a Comunităţii Europenedisciplina presupuestaria CE - disciplină militarădisciplina militar - discriminare bazată pe naţionalitatediscriminación por razones de nacionalidad - dispozitiv anti-poluaredispositivo anticontaminante - date medicaledatos médicos - date personaledatos personales - drept de acţionare în justiţiederecho de litigar - drept de azilderecho de asilo - dreptul obligaţiilorDerecho de las obligaciones - legislaţie regionalăDerecho regional - funcţionar public drepturiderechos del funcionario - monitorpantalla - Ecu privatecu privado - educaţie corecţionalăeducación correccional - acţionariatul salariaţiloraccionariado obrero - efect de serăefecto invernadero - elaborarea dreptului comunitarelaboración del Derecho comunitario - alegeri regionaleelecciones regionales - embrion şi fetusembrión y feto - utilizarea limbiiuso de las lenguas - instrucţie militarăinstrucción militar - echilibru instituţional Comunitatea Europeanăequilibrio institucional CE - echipament de protecţieequipo de protección - echipament pentru calculatoareequipo informático - echipament sub presiuneequipo de presión - echipament termicequipo térmico - EritreaEritrea - zonă economică europeanăEspacio Económico Europeo - stabilirea bugetului comunitarelaboración del presupuesto comunitario - stat confesionalEstado confesional - stat de dreptEstado de derecho - stat federalEstado federal - stat islamicEstado islámico - stat laicEstado laico - stat unitarEstado unitario - studiu comparativestudio comparativo - studiu de cazestudio de casos - Europa cetăţenilorEuropa de los ciudadanos - EuropolEuropol - executarea pedepseiejecución de la pena - experienţă profesionalăexperiencia profesional - expertiză judiciarădictamen pericial - extremism, ex­tre­mismextremismo - producţie asistată pe calculatorfabricación asistida por ordenador - persoane cu dizabilităţi facilităţimedios para discapacitados - FlevolandFlevoland - funcţie publică internaţionalăfunción pública internacional - funcţionar public internaţionalfuncionario internacional - funcţionare instituţionalăfuncionamiento institucional - Fundaţia Europeană de InstruireFundación Europea de Formación - fonduri de coeziuneFondo de Cohesión - fonduri ale Consiliului Europeifondo del Consejo de Europa - Fondul de Investiţii al Comunităţii EuropeneFondo Europeo de Inversiones - articole de biroticămaterial de oficina - franciză fiscalăfranquicia fiscal - fraude a la Comunidad - frontera exterior de la Comunidad - geneticăgenética - greva foameihuelga de hambre - ţările Grupului VişegradGrupo de Visegrado - Grupul celor 24Grupo de los Veinticuatro - asociaţii ale autorităţilor localeasociación de entidades locales - grup european de interese economiceAgrupación Europea de Interés Económico - elicopter de luptăhelicóptero de combate - istorie anticăhistoria antigua - istorie contemporanăhistoria contemporánea - istorie medievalăhistoria medieval - istorie modernăhistoria moderna - orar comercialhorario comercial - identitate culturalăidentidad cultural - FEOPIFOP - imagine publicăimagen pública - imunitate diplomaticăinmunidad diplomática - infrastructură economicăinfraestructura económica - iniţiativă comunitarăiniciativa comunitaria - iniţiativă europeană de dezvoltare economicăiniciativa de crecimiento europeo - insectăinsecto - rampă de lansareinstalación de lanzamiento - instalaţii sanitareinstalación sanitaria - Institutul European pentru Administraţie PublicăInstituto Europeo de Administración Pública - Institutul Monetar EuropeanInstituto Monetario Europeo - instituţii comune pentru Spaţiul Economic Europeaninstitución común EEE - instrumente economice pentru mediuinstrumento económico medioambiental - vreme nefavorabilăinclemencia atmosférica - interconexiunea sistemelorinterconexión de sistemas - interes colectivinterés colectivo - interes legitiminterés legítimo - internatinternado escolar - InterpolInterpol - otrăvirea alimentelorintoxicación alimentaria - evreijudío - curţi şi tribunalejurisdicción - Curte Constituţionalăjurisdicción constitucional - KazahstanKazajstán - KirghizstanKirguizistán - KosovoKosovo - etichetă ecologicăetiqueta ecológica - lacurilago - lapte maternleche materna - lansator spaţiallanzadera espacial - limbaj europeanlengua europea - limbaj minoritarlengua minoritaria - limbă neeuropeanălengua no europea - limbaj regionallengua regional - unitate de disclector de discos - LetoniaLetonia - liberalizarea pieţeiliberalización del mercado - libertatea spaţiului aerianliberalización del transporte aéreo - LituaniaLituania - legi organiceley orgánica - parcelarea terenurilorparcelación - fosta Republică Iugoslavă a MacedonieiAntigua República Yugoslava de Macedonia - boli congenitaleenfermedad congénita - boli de nutriţieenfermedad de nutrición - boli de pieleenfermedad de la piel - boli ale sângeluienfermedad de la sangre - tulburări gastrointestinaleenfermedad del sistema digestivo - boli neurologiceenfermedad del sistema nervioso - boli endocrineenfermedad endocrina - boli cu transmitere sexualăenfermedad de transmisión sexual - mamifer sălbaticmamífero salvaje - eveniment sportivespectáculo deportivo - manevre militaremaniobras militares - contract de serviciicontrato de servicios - marcaj comunitar de conformitatemarca de conformidad CE - materii de origine animalămateria de origen animal - mecanismul ratelor de schimb Sistemul Monetar Europeanmecanismo de cambio SME - Mecklenburg-Pomerania de VestMecklemburgo-Pomerania Occidental - acord cadru de asistenţă medicalămedicina concertada - medicină legalămedicina forense - medicamente cu vânzare fără reţetămedicamento de venta libre - medicamente pentru uz veterinarmedicamento veterinario - Marea Caspicămar Caspio - Marea Neagrămar Negro - Marea Roşiemar Rojo - MercosurMercosur - măsuri de implementare naţionalătransposición de la legislación comunitaria - microorganismemicroorganismo - mediu acvaticmedio acuático - mediu marinmedio marino - misiune de anchetămisión de observación - modemmódem - MuntenegruMontenegro - morală politicămoralidad de la clase política - negocierea unui acord al CEnegociación de un acuerdo CE - Runda UruguayRonda Uruguay - nomenclator statistic şi tarifar al CENomenclatura Combinada - medicamente clasificarenomenclatura farmacéutica - neproliferarea armelorno proliferación de armamento - standard de mediunorma medioambiental - profesii noinueva forma de empleo - Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías - Oficina Comunitaria de Marcas - organizaţii de cooperare ale Uniunii Europeneórgano de cooperación UE - organism pentru luarea deciziilorórgano de decisión UE - organ mixt comunitarórgano mixto CE - organizarea sistemului sanitarorganización sanitaria - Organizaţia Mondială a ComerţuluiOrganización Mundial del Comercio - organizaţii sportiveorganización deportiva - organ comunitarorganismo comunitario - organismo y agencia CE - UzbekistanUzbekistán - sponsorizareapadrinamiento, apoyo, auspicios, aval, esponsorización, garantía, padrinazgo, patrocinazgo, patrocinio, patronato, respaldo - sponsorizare comunitarăpatrocinio comunitario - parteneriat pentru paceAsociación por la Paz - Ţările Balticepaíses bálticos - state CSIpaíses de la CEI - state CCGpaíses del CCG - State Mercosurpaíses del Mercosur - ţări neasociatepaís no asociado - ţări mediteraneene din lumea a treiapaíses terceros mediterráneos - ţări din Europa Centrală şi de EstPECO - permis negociabil al poluăriipermiso de contaminación negociable - personal civil în armatăpersonal civil - personal angajat cu contractpersonal contratado - personal sanitarpersonal sanitario - personal militarpersonal militar - perspective financiareperspectivas financieras - PESCPESC - filozofia dreptuluifilosofía del Derecho - plângere la Comisiedenuncia ante la Comisión - plante nociveplanta nociva - plante viiplanta viva - pluralism în mediapluralismo de los medios de comunicación - politică comunitară privind mediul înconjurătorpolítica comunitaria de medio ambiente - rată de schimb unicăpolítica de cambios única - politica vizelorpolítica de visados - politică monetară unicăpolítica monetaria única - poluant stratosfericcontaminante estratosférico - populaţie indigenăpoblación autóctona - pornografiepornografía - portavionportaaviones - acţiune legalădiligencia judicial - preistorieprehistoria - prima etapă a Uniunii Economice şi Monetareprimera fase de la UEM - preşedinţia Consiliului Uniunii EuropenePresidencia del Consejo de la Unión Europea - Preşedintele Comisiei Uniunii Europenepresidente de la Comisión - presă ştiinţificăpublicación científica - probă judiciarăprueba - prevenirea accidentelorprevención de accidentes - principiul recunoaşterii reciproceprincipio de reconocimiento mutuo - principiul subsidiarităţiiprincipio de subsidiariedad - principiu general de dreptprincipio general del Derecho - procedură comunitară în caz de infracţiuneprocedimiento CE por infracción - procedură de codecizieprocedimiento de codecisión - procedimiento de conciliación - procedură specialăprocedimiento especial - produs homeopatproducto homeopático - produs reciclatproducto reciclado - lucrător vamalprofesión aduanera - practicant de medicină alternativăprofesión médica paralela - program legislativ comunitarprograma legislativo comunitario - program operaţionalprograma operativo - proiect de interes comunitarproyecto de interés comunitario - proiect de buget comunitarproyecto de presupuesto CE - promovarea ideii europenefomento de la idea de Europa - protocol financiarprotocolo financiero - editare asistată pe calculatorpublicación asistida por ordenador - publicitatea dezbaterilorpublicidad de las sesiones - moţiune de încrederecuestión de confianza - problema tibetanăcuestión del Tíbet - proceduri judiciare preliminarecuestión prejudicial - reînnoirea unui acordprórroga de un acuerdo - recurs la Ombudsman-ul Comunităţii Europenereclamación ante el Defensor del Pueblo CE - contencios administrativrecurso contencioso-administrativo - recurs contencios comunitarrecurso contencioso comunitario - recurs în anularea unei decizii a CErecurso de anulación CE - recurs pentru stabilirea responsabilităţii administrativerecurso por responsabilidad administrativa - taxă pe mediuimpuesto ecológico - reformă economicăreforma económica - reformă politicăreforma política - procedură vamală comunitarărégimen aduanero comunitario - procedură vamală de exportrégimen aduanero de exportación - acord financiar comunitarrégimen comunitario de financiación - regiunea alpinăregión alpina - regiune dependentă de pescuitregión dependiente de la pesca - regiune eligibilăregión elegible - regiune europeanăregión europea - zonă industrială în declinregión industrial en declive - înregistrarea populaţieiRegistro Civil - parlament regulamentreglamento parlamentario - relaţii cetăţean-autorităţirelación administración-administrado - relaţii între stat şi regiunirelación Estado-entidades territoriales - relaţii între instituţiile Comunităţii Europenerelación interinstitucional CE - repartizarea competenţelorreparto de competencias - repartizarea finanţării comunitaredistribución de la financiación comunitaria - Republica MoldovaRepública de Moldavia - República Eslovaca - reţea energeticăred de energía - reţea de calculatoarered informática - reţea localăred local - reţea transeuropeanăred transeuropea - rezervarereserva - rezerve bugetare Comunitatea Europeanăreserva presupuestaria CE - rezoluţie parlamentarăresolución del Parlamento - resurse TVArecurso del IVA - deducere la sursăretención - revizuirea unui acordrevisión de un acuerdo - revizuirea tratatelor europenerevisión de los Tratados CE - revizuirea perspectivelor financiarerevisión de las perspectivas financieras - rolul internaţional UEpapel internacional de la Unión Europea - rozătoareroedor - monarhismrealismo - sănătatea animalelorsanidad animal - SaxoniaSajonia - Saxonia-AnhaltSajonia-Anhalt - ştiinţe medicaleciencias médicas - sculpturăescultura - Sistemul European al Băncilor CentraleSEBC - secret de statsecreto de Estado - secretariatul unei instituţiisecretaría de la institución - sector agricolsector agrario - siguranţă aerianăseguridad aérea - servicii private de pazăseguridad y vigilancia - siguranţă maritimăseguridad marítima - cutremureseísmo - campanie de conştientizare publicăcampaña de sensibilización - server de reţeaservidor de red - serviciu naţional de sănătateservicio nacional de sanidad - sit istoriclugar histórico - situaţie politicăsituación política - SloveniaEslovenia - îngrijirea sănătăţiicuidado de la salud - îngrijire sanitarăcura de enfermería - specializare medicalăespecialidad médica - spectacol cu animaleespectáculo de animales - buget comunitar stabilizatestabilizador presupuestario - statistică învăţământestadística de educación - şef de holding agricoljefe de explotación agraria - statistică medicalăestadística de sanidad - statistică de transportestadística de transportes - statistică în turismestadística de turismo - statut juridic europeanestatuto jurídico europeo - stimulentestimulante - depozitare subterană a deşeuriloralmacenamiento subterráneo de residuos - structuri de pescuitestructura pesquera - substanţe psihotropesustancia psicotrópica - asistenţă tehnică pentru utilizatorasistencia al usuario - farmacovigilenţăfarmacovigilancia - supraveghere multilateralăvigilancia multilateral - autoritate administrativă comunăasociación de municipios - sistem de operaresistema operativo - managementul bazelor de datesistema de gestión de bases de datos - sistem pentru îngrijirea sănătăţiisistema sanitario - sistem juridicsistema judicial - TadjikistanTayikistán - nivel de finanţare comunitarăcuota de financiación comunitaria - tehnologie cu dublă întrebuinţaretecnología dual - computer terminalterminal informático - Teritoriile Autonome ale Palestineiterritorios autónomos de Palestina - ex-Iugoslaviaterritorios de la antigua Yugoslavia - TuringiaTuringia - trafic de persoanetráfico de personas - tranchilizanttranquilizante - prelucrarea în vamă a mărfurilor noncomunitaretransformación en aduana - transparenţă administrativătransparencia administrativa - transparenţă în luarea deciziilortransparencia del proceso decisorio - transportul pacienţilortransporte de enfermos - traumătraumatismo - muncă sezonierătrabajo estacional - troica comunitarăTroica comunitaria - etapa a 3-a a Uniunii Economice şi Monetaretercera fase de la UEM - TurkmenistanTurkmenistán - supervizare administrativătutela administrativa - Ulster-DonegalUlster-Donegal - Uniunea Politică EuropeanăUnión política europea - utilizator de informaticăusuario informático - folosirea alternativă a produselor agricoleutilización alternativa de productos agrícolas - vector patologictransmisor de enfermedad - vehicul de luptăvehículo de combate - nerespectarea dreptului comunitarincumplimiento del Derecho comunitario - apelvía de recurso - călătorviajero - zonă sensibilăzona sensible - lider al opoziţieilíder de la oposición - cap de familiecabeza de familia - şeptelganado - ChileChile - chimie alimentarăquímica alimentaria - chimie industrialăquímica industrial - chirurgiecirugía - clorinăcloro - planificare bugetarăopción presupuestaria - alegerea tehnologieielección de tecnología - numărul şomerilor, şomajdesempleo, desocupación, paro, paro forzoso - şomaj ciclicparo coyuntural - şomaj ascunsparo encubierto - şomaj femininparo femenino - şomaj tineriparo juvenil - şomaj parţialparo parcial - şomaj sezonierparo estacional - şomaj sructuralparo estructural - şomaj tehnicparo técnico - şomaj datorat progresului tehnicparo tecnológico - abţinere votabstencionismo - domeniu de activitateactividad de la empresa - şomerparado - cromcromo - CipruChipre - cidrusidra - Comisia Interguvernamentală pentru Migraţie EuropeanăOIM - cimentcemento - cinemacinematografía - buletin, circularăboletín, boletín informativo, circular, hoja informativa - clasă conducătoareclase dirigente - clasă socială defavorizatăclase baja - clasă socială de mijlocclase media - clasa muncitoareclase obrera - ţărănimeclase campesina - clasă socială favorizatăclase alta - clasificare documentarăclasificación - clauză de arbitrajcláusula compromisoria - clauză de repartizarecláusula de reparto - clauză protecţionistăcláusula de salvaguardia - activitate non salarialăactividad no asalariada - clerclero - climăclima - aer condiţionatclimatización - lichidare de conturicierre de cuentas - club politicclub político - Consiliul Mondial al AlimentaţieiCMA - Conferinţa Naţiunilor Unite pentru comerţ şi dezvoltareUNCTAD - coaliţie politicăcoalición política - cobaltcobalto - codificarecodificación - cod rutierCódigo de la Circulación - cod de navigaţiecódigo de navegación - codul munciiCódigo del Trabajo - coexistenţă paşnicăcoexistencia pacífica - cofinanţarecofinanciación - cointeresarecogestión - cooperare bugetarăcolaboración presupuestaria - colectarea taxelorrecaudación de impuestos - colectarea datelorrecogida de datos - colector de energie solarăcolector solar - colectivismcolectivismo - comunitate ruralăcomunidad rural - comunitate urbanăcomunidad urbana - adaptare şcolarăadaptación escolar - colorant alimentarcolorante alimentario - colorarea artificială a alimentelorcolorante alimentario artificial - colorant alimentar naturalcolorante alimentario natural - ulei de seminţe de rapiţăcolza - carburant, combusti­bilcarburante, combustible - combustibil neconvenţionalcombustible sustitutivo - combustibil fosilcombustible fósil - adaptare socialăadaptación social - combustibil nuclearcombustible nuclear - comisie agricolă comunitarăcomité agrícola CE - comisie a Comunităţii Europenecomité CE - Comitetul Consultativ Comunitatea Europeanăcomité consultivo CE - comitet de întreprinderecomité de empresa - Comitetul Consiliului Uniunii Europenecomité del Consejo de la Unión Europea - Comitetul Economic şi Social al UEComité Económico y Social Europeo - Comisia Monetară a Comunitaţii EuropeneComité Monetario CE - comitet paritar al UEComité paritario CE - Comitetul Permanent al Comunităţii Europenecomité permanente CE - Comitetul Permanent ONUcomité permanente ONU - comisie ştiinţifică a Comunităţii Europenecomité científico CE - comisie tehnică a Comunităţii Europenecomité técnico CE - arbitraj comercialarbitraje comercial - bibliotecă virtualăbiblioteca virtual - Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii EuropeneCentro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea - Oficiul Comunitar pentru Varietatea PlantelorOficina Comunitaria de Variedades Vegetales - Carta africană a drepturilor omului şi popoarelorCarta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos - Carta europeană a energieiCarta Europea de la Energía - clauză socialăcláusula social - Conferinţa Naţiunilor Unite pentru mediu şi dezvoltareCNUMAD - Consiliul European al MunciiComité de Empresa Europeo - comerţ electroniccomercio electrónico - Institutul European de Standardizareorganismo europeo de normalización - Comisia Europeană pentru StandardizareCEN - CENELEC - Institutul European de Standardizare în TelecomunicaţiiETSI - recunoaşterea calificării profesionalereconocimiento de las cualificaciones profesionales - controlul calităţii produselor agricolecontrol de la calidad de los productos agrícolas - Tribunalul AELSTribunal de Justicia de la AELC - deşeuri periculoaseresiduos peligrosos - depozit legaldepósito legal - dumping socialdumping social - drept câştigatderechos adquiridos - economie de tranziţieeconomía en transición - editare electronicăedición electrónica - enzimeenzima - spaţiu social europeanespacio social europeo - Grupul celor mai industrializate 7 ţăriGrupo de países más industrializados - GATSGATS - Grupul de la RioGrupo de Río - stabilirea păciiinstauración de la paz - spionaj economicestrategia económica - grădină zoologicăparque zoológico - boli ale peştilorenfermedad de los peces - globalizareglobalización - multimediamultimedios - Oficina de Armonización del Mercado Interior - Organizaţia Mondială a VămilorOrganización Mundial de las Aduanas - organism pentru reglementarea diferendelor comercialeÓrgano de Solución de Diferencias - Organizaţia de Cooperare Economică Asia-PacificAPEC - pedofiliepedofilia - principiul proporţionalităţiiprincipio de proporcionalidad - publicitate comparativăpublicidad comparativa - regiuni ale Finlandeiregiones de Finlandia - regiuni ale Suedieiregiones de Suecia - reglementarea telecomunicaţiilorreglamentación de las telecomunicaciones - societate informaţionalăsociedad de la información - Tratatul Uniunii Europene. Amsterdam. 1997Tratado de Amsterdam - tranziţie economicătransición económica - TRIMS - APDIC - Uniunea Confederaţiilor Industriaşilor şi Patronilor din EuropaUNICE - viaţă profesionalăvida laboral - zonă eurozona euro - TARIC - Confederaţia Internaţională a Uniunilor Comerciale LibereCIOSL - Comunitatea Economică a Statelor Central AfricaneCEEAC - EUTELSAT - Liga Europeană pentru Cooperare EconomicăLECE - clonareclonación - diferend comercialdisputa comercial - întreprindere în dificultateempresa en crisis - autostrăzi informaţionaleautopista de la información - Intranetintranet - extranetextranet - browserbuscador, navegador web, programa de navegación - managementul documentelorgestión de documentos - managementul electronic al documentelorGED - recunoaşterea optică a caracterelorOCR - digitalizaredigitalización - Niederösterreich - Oberösterreich - BurgenlandBurgenland - CarintiaKärnten - SalzburgSalzburgo - SteiermarkStiria - TirolTirol - VorarlbergVorarlberg - VienaViena - ţări membre ale Organizaţiei de Cooperare Economică Asia-Pacificpaís de la APEC - Centrul European al Întreprinderilor cu Participare PublicăCEEP - termen limită de platăplazo del pago - pact de stabilitatepacto de estabilidad - politici pentru tineripolítica de juventud - politica consumatoruluipolítica de los consumidores - politică comunitară - politică naţionalăpolítica comunitaria-política nacional - Centrul European de Monitorizare a Rasismului şi XenofobieiObservatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia - justiţie şi afaceri interneJAI - discriminare după vârstădiscriminación por motivos de edad - discriminare bazată pe orientarea sexualădiscriminación basada en la orientación sexual - îngrijirea persoanelor vârstniceasistencia a las personas de edad avanzada - concediere abuzivădespido improcedente - StockholmEstocolmo - Östra Mellansverige - Sydsverige - Norra Mellansverige - Mellersta Norrland - Övre Norrland - Småland med Öarna - Västsverige - Itä-Suomi - Väli-Suomi - Pohjois-Suomi - Uusimaa - Etelä-Suomi - Ahvenanmaa - acord social Comunitatea Europeanăacuerdo social - discriminare din motive de handicapdiscriminación por motivo de minusvalía - OLAFOLAF - simplicare legislativăsimplificación legislativa - ADNADN - imagine creată de computerimagen de síntesis - metodă de evaluaremétodo de evaluación - tehnici ştiinţifice de observareobservación - principiul comunitizăriiprincipio de comunitarización - responsabilidad del Estado - simularesimulación - supravegherea importurilorvigilancia a la importación - analiză comparativăanálisis comparativo - cauzalitateanálisis de las causas - analiză cantitativăanálisis cuantitativo - concediu pentru nevoi specialeexcedencia especial - coperare strânsăcooperación reforzada - hipermediahipermedios - hipertexthipertexto - eutanasieeutanasia - PalauPalaos - Insula NorfolkIsla Norfolk - NiueNiue - TokelauTokelau - Ceuta, OraşulCeuta - MelillaMelilla - opinie comunitarădictamen comunitario - dictamen Tribunal de Cuentas - Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii EuropeneCarta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea - deficit democraticdéficit democrático - Înaltul Reprezentant PESCAlto Representante para la PESC - rezoluţie a Consiliului Uniunii Europeneresolución del Consejo de la Unión Europea - rezoluţie a Consiliului Europeanresolución del Consejo Europeo - mod de producţiemodo de producción - obiectivul producţieiobjetivo de producción - tehnici de producţietécnica de producción - animal modificat geneticanimal transgénico - plante modificate geneticplanta transgénica - difuzarea inovaţiilordifusión de las innovaciones - standard de producţienorma de producción - tehnologie uzată moraltecnología obsoleta - evaluarea introducerii noilor tehnologiiprospectiva tecnológica - organizarea cercetăriiorganización de la investigación - descoperire ştiinţificădescubrimiento científico - principiul prudenţeiprincipio de precaución - cercetare de tereninvestigación de campo - rezultatele cercetăriiresultado de la investigación - identificarerastreabilidad - agricultură durabilăagricultura sostenible - modelul agricol europeanmodelo agrario europeo - plan agro-ambientalplan agroambiental - politică funciarăpolítica sobre la propiedad agraria - proiect agricolproyecto agrícola - zonă agricolă cu restricţii medioambientalezona agraria con imperativos medioambientales - pierderea recolteipérdida de la cosecha - recensământ agricolcenso agrario - agricultură irigatăcultivo de regadío - asolamentrotación de cultivos - silozsilo - producerea energiei prin agriculturăcultivo energético - cultură de oleaginoasecultivo oleaginoso - zootehniezootecnia - pădure din zona borealăbosque boreal - silvicultură durabilăsilvicultura sostenible - atestat silviccertificación forestal - politică forestieră europeanăpolítica europea forestal - Institutul European de Informare şi Comunicare ForestierăEFICS - pădure mediteraneanăbosque mediterráneo - pădure din zona temperatăbosque templado - statistică forestierăestadística forestal - monedă europeanămoneda europea - Euribor - rată de conversietipo de conversión - BADBAsD - CABEI-Banca Americii Centrale pentru Integrare EonomicăBCIE - CaribankBDC - credit agricolcrédito agrícola - program de stabilitateprograma de estabilidad - cooperare fiscală europeanăcooperación fiscal europea - reformă fiscalăreforma fiscal - migrant şomerdesempleo de los trabajadores migrantes - formare profesională continuăformación profesional continua - Comisia Consultativă pentru Angajare - strategie europeană pentru ocuparea locurilor de muncăEstrategia Europea de Empleo - adaptabilitatea salariatuluiadaptabilidad del trabajador - relaxarea reglemetărilor munciiflexibilidad del trabajo - abilitate profesională uzată moralcualificación obsoleta - ofertă de locuri de muncă mai mare cât cerereaescasez de mano de obra - trabajador polivalente - head-huntingcaptación de trabajadores de otra empresa - retrogradare profesionalădescenso de categoría profesional - EcofinEcofin - ţară non-participantăpaís no participante - ţară participantăpaís participante - rezistenţa materialelorresistencia de los materiales - evaluarea performanţelor tehniceevaluación comparativa de resultados - comerţ corectcomercio equitativo - concesionarea serviciilorconcesión de servicios - contract comercialcontrato comercial - arbitraj comercial internaţionalarbitraje comercial internacional - semnătură electronicăfirma electrónica - statistică comercialăestadística comercial - excluderea dintr-o organizaţie internaţionalăexclusión de una organización internacional - parteneriat euro-mediteraneanAsociación Euromediterránea - evaluarea ajutorului umanitarevaluación de la ayuda - prevenirea conflictelor internaţionaleprevención de conflictos - purificare etnicălimpieza étnica - arme antipersonalarma antipersonas - spionajespionaje - secret militarsecreto militar - statistică militarăestadística de defensa - analiza soluluianálisis del suelo - ştiinţa spaţiuluiciencia del espacio - bioclimatologiebioclimatología - chimia soluluiquímica del suelo - geografie culturalăgeografía cultural - geografie umanăgeografía humana - geografie regionalăgeografía regional - geomorfologiegeomorfología - sedimentologiesedimentología - tipuri de soltipo de suelo - etnografieetnografía - sociologie industrialăsociología del trabajo - economia mediului înconjurătoreconomía del medio ambiente - educaţia pentru mediu înconjurătoreducación medioambiental - protecţia apelorprotección de las aguas - reducerea emisiilor de gaze cu efect de serăreducción de las emisiones de gas - responsabilitate pentru mediul înconjurătorresponsabilidad por daños al medio ambiente - statistici privind mediul înconjurătorestadísticas del medio ambiente - ecosistem marinecosistema marino - ecosistem terestruecosistema terrestre - acidificareacidificación - gură de evacuarelodos de depuración - deşeuri chimiceresiduo químico - deşeuri electroniceresiduo electrónico - deşeuri sanitareresiduo clínico - poluare accidentalăcontaminación accidental - poluare localăcontaminación local - adopţii internaţionaleadopción internacional - conflict între generaţiibrecha entre generaciones, conflicto generacional - dreptul adopţiilorderecho de adopción - familie reîntemeiatăfamilia recompuesta - poligamiepoligamia - solidaritate familialăsolidaridad familiar - politici privind migraţia comunitarăpolítica migratoria comunitaria - dependenţa persoanelor vârstnicedependencia de los ancianos - prognoze demograficeprevisión demográfica - întinerirea populaţieireemplazo generacional - creştinicristiano - musulmanimusulmán - asociaţie europeanăasociación europea - independenţa persoanelor cu dizabilităţiautonomía de los discapacitados - comportament socialcomportamiento social - integrarea persoanelor cu handicapintegración de los discapacitados - pact socialpacto social - pornografie infantilăpornografía infantil - turism religiosturismo religioso - violenţa tinerilorviolencia juvenil - violenţa în şcoliviolencia en la escuela - violenţa în familieviolencia doméstica - excepţie culturalăexcepción cultural - identitate europeanăidentidad europea - fundamentalism religiosintegrismo religioso - religie nouănueva religión - eveniment cultural europeanmanifestación cultural europea - promovare culturalăpromoción cultural - asigurare de sănătate valabilă în orice ţarăcobertura universal de enfermedad - drept medicalDerecho Médico - eroare medicalăerror médico - boli croniceenfermedad crónica - medicamente generalemedicamento genérico - siguranţa alimentaţieiseguridad alimentaria - îngrijire paliativăcuidado paliativo - autoreglementareautorregulación - cod administrativcódigo administrativo - istoria dreptuluiHistoria del Derecho - crimă involuntarădelito no intencionado - hărţuire psihicăacoso moral - impunitateimpunidad - responsabilitatea penală a minorilorresponsabilidad penal del menor - turism sexualturismo sexual - retragere a unui caz din instanţăatraso judicial - abrogarederogación - competenţă jurisdicţională extrateritorialăcompetencia extraterritorial - independenţa justiţieiindependencia de la justicia - tribunal maritimjurisdicción marítima - căsătorie de convenienţămatrimonio simulado - sistemul de informaţii SchengenSistema de Información Schengen - conflict religiosconflicto religioso - dreptul la sănătatederecho a la salud - diversificarea formelor de energiediversificación energética - zăcământ de gazeyacimiento de gas - randament energeticrendimiento energético - rezerve strategicereserva estratégica - zăcământ petroliferyacimiento de petróleo - cercetare nuclearăinvestigación nuclear - lărgirea unei organizaţii internaţionaleampliación de una organización internacional - integrare industrialăintegración industrial - criterii de aderare la Uniunea Europeanăcriterio de adhesión - negocieri de aderare la Uniunea Europeanănegociación de adhesión - politică de apărare comunăpolítica de defensa común - strategie de preaderare la Uniunea Europeanăestrategia de preadhesión - Agenţia Europeană pentru Informarea ConsumatoruluiAgencia Europea de Información al Consumidor - microcreditmicrocrédito - microfinanţemicrofinanza - ştiinţa prevenirii riscurilorcindínica - cosmologiecosmología - colaborare între soţicónyuge colaborador - muncă ocazionalătrabajo ocasional - vibraţie mecanicăvibración mecánica - pădurarguarda forestal - EurojustEurojust - mandat de arestare europeanmandamiento de detención europeo - tratat de aderare la Uniunea EuropeanăTratado de Adhesión UE - Tratatul Uniunii Europene. Nisa. 2001Tratado de Niza - ajutor pentru victimeayuda a las víctimas - centru de detenţie pentru tinericentro de educación vigilada - dreptul intern al religiilorderecho interno de las religiones - drept budistderecho búdico - drept canonicDerecho Canónico - dreptul bisericii protestanteDerecho Eclesial protestante - drept ebraicderecho hebraico - drept hindusderecho hindú - drept islamicderecho musulmán - anularea datoriei fiscalecondonación de la deuda fiscal - construcţii ilegaleconstrucción ilegal - copiii străziiniño de la calle - huliganismviolencia en espectáculos deportivos - zonă urbană defavorizatăzona urbana desfavorecida - tratament medical de urgenţămedicina de urgencia - vandalismvandalismo - eugenieeugenesia - muncitor săractrabajador pobre - radiaţie neionizatăradiación no ionizante - dezvoltarea întreprinderiicrecimiento de la empresa - fuziune internaţionalăfusión internacional - conducerea întreprinderiigobierno de empresa - încadrare socialăetiqueta social - răscumpărarea întreprinderiicompra de empresa - activitate de reintegrare în muncă a şomerilorempresa de inserción - întreprindere nouăempresa naciente - cooperativă europeanăcooperativa europea - calitatea învăţământuluicalidad de la enseñanza - bibliotecă parlamentarăbiblioteca del Parlamento - comentariu la o legecomentario de ley - document electronicdocumento electrónico - ghid turisticguía turística - bibliotecă mediamediateca - dezinformaredesinformación - furnizor de servicii Internetproveedor de acceso - navigator pe webinternauta, navegador - motor de căutaremotor de búsqueda - politica telecomunicaţiilorpolítica de telecomunicación - supraveghere videovigilancia por vídeo - criptografiecriptografía - virus de calculatorvirus informático - nevoi fundamentalenecesidades fundamentales - relaţii între regiuni şi Uniunea Europeanărelación región-Unión Europea - sector noncomercialsector no comercial - transferuri socialetransferencias sociales - gelatinăgelatina - supliment de hranăcomplemento alimenticio - produs ecologicproducto biológico - cărămidăladrillo - piatrăpiedra - metale specialemetal especial - motor dieselmotor diésel - fabrică de cheresteaserrería - asistenţă de zborayuda a la navegación - trafic urbancirculación urbana - mobilitate durabilămovilidad sostenible - sistem de transport inteligentsistema de transporte inteligente - navigaţie prin satelitnavegación por satélite - asistenţă la solasistencia en las escalas - stat confederalEstado confederal - stat regionalEstado regional - protocolprotocolo - simbol al statuluisímbolo del Estado - partide naţionalistepartido nacionalista - partide autonomistepartido autonomista - partide extremistepartido extremista - reformă electoralăreforma electoral - anchetă parlamentarăinvestigación parlamentaria - redactarea legilorredacción legislativa - statutul aleşilorestatus del elegido - guvernare electronicăadministración electrónica - declaraţie guvernamentalădeclaración del Gobierno - guvernaregobernanza - diplomaţie parlamentarădiplomacia parlamentaria - amendă penalămulta coercitiva - evacuare din locuinţădesahucio - automat pentru vânzăridistribuidor automático - capital iniţialcapital inicial - chirurgie esteticăcirugía estética - expertiză medicalăexamen médico pericial - abandon şcolarabandono escolar - antenă parabolicăantena parabólica - popularizarea ştiinţeidivulgación científica - gestiunea informaţiilor în conduceregestión de conocimientos - administraţie portuarăadministración portuaria - subcontractare externăsubcontratación externa - accident chimicaccidente químico - industrie cosmeticăindustria cosmética - tehnica construcţiilortécnica de construcción - cooperaţie agricolăcooperación agrícola - distrugerea armelordestrucción de armas - cooperare în domeniul educaţieicooperación en materia de educación - industria gazelor naturaleindustria del gas - dreptul internaţional al munciiDerecho laboral internacional - drept comercial internaţionalDerecho comercial internacional - concediu de paternitatelicencia parental para los hombres - munca deţinuţilortrabajo del recluso - piaţă regionalămercado regional - securitate regionalăseguridad regional - renreno - medicină la distanţătelemedicina - diferend teritorialcontencioso territorial - Autoritatea Europeană pentru Siguranţă AlimentarăAutoridad Europea de Seguridad Alimentaria - Constituţia EuropeanăConstitución Europea - corpus juris comunitarCorpus Juris comunitario - vânzarea drepturilor de autorderecho de participación - raport ştiinţificperitaje científico - impact socialimpacto social - ISPAISPA - dreptul pentru protecţia plantelorobtención vegetal - postcomunismpostcomunismo - sănătatea reproduceriisalud reproductiva - serviciu universalservicio universal - Tribunalul Penal InternaţionalTribunal Penal Internacional - viziune europeanăvisión de Europa - acord instituţionalacuerdo institucional - CEFTAACLC - Comisia Centrală pentru Navigaţia pe RinCCNR - responsabilitate publicăcargo público - clauză de conştiinţăcláusula de conciencia - coabitare politicăcohabitación política - structura comisiilor parlamentarecomposición de una comisión parlamentaria - tehnici de coordonare a întâlnirilor profesioanaletécnicas de reunión - Curtea Inter-Americană pentru Drepturile OmuluiCorte Interamericana de Derechos Humanos - Curtea Penală InternaţionalăCorte Penal Internacional - cadru decizionalDecisión marco - dezvoltarea individuluidesarrollo personal - stat multietnicEstado multiétnico - Statele Unite ale MicronezieiEstados Federados de Micronesia - evacuarea populaţieievacuación de la población - tribunal de proximitatejusticia de proximidad - etica afacerilormoralidad de la vida económica - Organizaţia pentru Interzicerea Armelor ChimiceOPAQ - OMT - organism de reprezentare agricolăórgano de representación agraria - Parlamentul AndinParlamento Andino - Parlamentul Americii CentraleParlamento Centroamericano - state membre ale Acordului Nord-American de Liber-Schimbpaís del TLCAN - ţări din Caucazpaís del Cáucaso - abilităţi de comunicaretécnicas de comunicación - abilităţi de negocieretécnicas de negociación - Parlamentul Latino-AmericanParlamento Latinoamericano - abilităţi de redactaretécnicas de redacción - rezultatul votuluiresultado del voto - social-democraţiesocialdemocracia - statutul membrilor Parlamentului EuropeanEstatuto de los parlamentarios - sistem de informaţii geograficeSistema de Información Geográfica - tehnologie digitalătecnología digital - Zona Americană de Comerţ LiberALCA - Agenţia Europeană pentru ReconstrucţieAgencia Europea para la Reconstrucción - Oficiul Alimentar VeterinarOficina Alimentaria y Veterinaria - poliţie de proximitatepolicía de proximidad - delegaţie interparlamentarădelegación interparlamentaria - budista [V4.1] - ciencia militar [V4.1] - comedor escolar [V4.1] - concilio [V4.1] - congreso de un partido [V4.1] - CPLRE [V4.1] - deberes del ciudadano [V4.1] - derecho a la integridad física [V4.1] - derecho penal militar [V4.1] - derecho romano [V4.1] - devolución fiscal [V4.1] - derecho de visita [V4.1] - enclave territoriale [V4.1] - enfermedad renal [V4.1] - establecimiento farmacéutico [V4.1] - estación ferroviaria [V4.1] - estación de autobuses [V4.1] - geografía histórica [V4.1] - hinduista [V4.1] - historia universal [V4.1] - ilustración gráfica [V4.1] - incunable [V4.1] - infracción administrativa [V4.1] - ley de armonización [V4.1] - manifiesto [V4.1] - manuscrito [V4.1] - metodología jurídica [V4.1] - mitología [V4.1] - movimiento antiglobalización [V4.1] - movimiento cultural [V4.1] - partido bisagra [V4.1] - partido extraparlamentario [V4.1] - partido monárquico [V4.1] - partido regionalista [V4.1] - plano [V4.1] - policía autonómica [V4.1] - policía local [V4.1] - prestación no contributiva [V4.1] - presupuesto local [V4.1] - presupuesto regional [V4.1] - propaganda política [V4.1] - régimen presidencialista [V4.1] - religión primitiva [V4.1] - residencia de estudiantes [V4.1] - sexualidad [V4.1] - sociología del Derecho [V4.1] - sociología rural [V4.1] - sociología urbana [V4.1] - sociología de la educación [V4.1] - sociología política [V4.1] - suministro de gas [V4.1] - testamento vital [V4.1] - texto sagrado [V4.1] - videoteca [V4.1] - derecho natural [V4.1] - biometría [V4.1] - derecho a la vivienda [V4.1] - fuerza de reacción rápida [V4.1] - populismo [V4.1] - unión civil [V4.1] - Asociación de Estados del Caribe [V4.1] - movimiento patriótico [V4.1] - Representación Permanente ante la UE [V4.1] - grup socio-culturalgrupo sociocultural - sindicatul funcţionarilor publicisindicato de funcionarios - zonă liberă industrialăzona franca industrial - RingkoebingRingkøbing - echipament audiovizualmaterial audiovisual - Asociaţia Europeană pentru CooperareAsociación Europea de Cooperación - acord interprofesionalacuerdo interprofesional - StorstroemStorstrøm - Umm Al QaiwainUmm al-Qaiwain - Storebaelt de VestVest for Storebaelt - bonificaţie de interesbonificación de intereses - coproducţie audio-videocoproducción audiovisual - program audio videoprograma audiovisual - producţie audiovizualăproducción audiovisual - politici în comunicaţii audio-vizualepolítica audiovisual - piraterie audio-vizualăpiratería audiovisual - spaţiu european audio-vizualespacio audiovisual europeo - carcasă animalăpieza en canal - categorie socio-profesionalăcategoría socioprofesional - ţări ale UEEstado miembro UE - Centrul Comun de Cercetare EuratomCentro Común de Investigación - Agenţia Europeană pentru Evaluarea Produselor MedicinaleAgencia Europea de Medicamentos - Bosnia-HerţegovinaBosnia y Herzegovina - Carta Europeană privind Drepturile Sociale Fundamentale ale SalariaţilorCarta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores - comunităţile Belgieicomunidades de Bélgica - monitorizare exporturicontrol de las exportaciones - fraudă împotriva Comunităţiifraude a la Unión Europea - frontiera externă a UEfrontera exterior de la Unión Europea - Centrul European de Monitorizare a Drogurilor şi a Dependenţei de DroguriObservatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías - organisme şi agenţii specializate ale CEorganismo y agencia de la UE - SlovaciaEslovaquia - Comisia Europeană pentru Standardizare în ElectrotehnicăCenelec - Biroul pentru Armonizarea Pieţei InterneOficina de Armonización del Mercado Interior - TARIC măsuri tarifare comunitare privind comerţul între statele membreTARIC - EUTELSATEutelsat - Austria InferioarăBaja Austria - Austria de SusAlta Austria - Östra MellansverigeSuecia centroriental - Suedia de SudSuecia meridional - Norra MellansverigeSuecia centroseptentrional - Mellersta NorrlandNorrland central - Ovre NorrlandNorrland septentrional - Smaland med arnaSmåland e Islas - Suedia de VestSuecia occidental - It-SuomiFinlandia oriental - Pohjois-SuomiLaponia - Etel-SuomiFinlandia meridional - AhvenanmaaIslas Åland - responsabilitatea statuluiresponsabilidad del Estado - avizul Curţii de Conturidictamen Tribunal de Cuentas - rată interbancară a dobânzii stabilite de SEBCEuribor - muncitor policalificattrabajador polivalente - OMT - budistbudista - ştiinţe militareciencia militar - cantină şcolarăcomedor escolar - CPRLECPLRE - îndatoririle cetăţenilordeberes del ciudadano - dreptul la integritate fizicăderecho a la integridad física - drept penal militarDerecho penal militar - drept romanDerecho romano - rambursare fiscalădevolución fiscal - dreptul la vizitederecho de visita - boli renaleenfermedad renal - farmacieestablecimiento farmacéutico - gară feroviarăestación ferroviaria - autogarăestación de autobuses - geografie istoricăgeografía histórica - hinduisthinduista - istorie universalăhistoria universal - ilustraţie graficăilustración gráfica - incunabulincunable - contravenţie administrativăinfracción administrativa - lege de armonizareley de armonización - manifestmanifiesto - manuscrismanuscrito - metodologie juridicămetodología jurídica - mitologiemitología - mişcare antiglobalizaremovimiento antiglobalización - mişcare culturalămovimiento cultural - partide mici care pot influenţa balanţa puteriipartido bisagra - partide extraparlamentarepartido extraparlamentario - partide monarhistepartido monárquico - partide regionalistepartido regionalista - poliţie regionalăpolicía autonómica - poliţie comunitarăpolicía local - ajutorprestación no contributiva - buget localpresupuesto local - buget regionalpresupuesto regional - propagandă politicăpropaganda política - regim prezidenţialrégimen presidencialista - religie primitivăreligión primitiva - reşedinţă universitarăresidencia de estudiantes - sexualitatesexualidad - sociologia dreptuluisociología del Derecho - sociologie ruralăsociología rural - sociologie urbanăsociología urbana - sociologia educaţieisociología de la educación - sociologie politicăsociología política - distribuţia gazelorsuministro de gas - refuzul tratamentului medicaltestamento vital - texte religioasetexto sagrado - videotecăvideoteca - drept naturalderecho natural - dreptul la locuinţăderecho a la vivienda - forţe de reacţie rapidăfuerza de reacción rápida - populismpopulismo - Asociaţia Statelor din CaraibeAsociación de Estados del Caribe - mişcare patrioticămovimiento patriótico - reprezentare permanentă la Uniunea EuropeanăRepresentación Permanente ante la UE - drept militarDerecho militar - tehnici de învăţaremétodo de aprendizaje - mnemotehnicămétodo mnemotécnico - test psihometrictest psicométrico - Acordul de la CotonouAcuerdo de Cotonú - regiuni din Poloniaregiones de Polonia - regiuni din Sloveniaregiones de Eslovenia - regiuni din Republica Cehăregiones de la República Checa - regiuni din Slovaciaregiones de Eslovaquia - GorenjskaGorenjska - GoriskaGoriška - Slovenia de Sud-EstEslovenia sudoriental - Koro?kaKoroška - Notranjsko-kra?kaNotranjska y Karst - Obalno-kra?kaMarítima y Karst - PodravskaPodravska - PomurskaPomurska - SavinjskaSavinjska - SpodnjeposavskaSpodnjeposavska - ZasavskaZasavska - Slovenia CentralăEslovenia central - regiunea Bratislavaregión de Bratislava - regiunea Trnavaregión de Trnava - regiunea Trenčínregión de Trenčin - regiunea Nitraregión de Nitra - regiunea Banská Bystricaregión de Banská Bystrica - regiunea Pre?ovregión de Prešov - regiunea Ko?iceregión de Košice - Boemia de SudBohemia meridional - Hradec KrálovéHradec Králové - Karlovy VaryKarlovy Vary - LiberecLiberec - Moravia de SudMoravia meridional - Moravia-SileziaMoravia-Silesia - OlomoucOlomouc - PardubicePardubice - PilsenPilsen - PragaPraga - UstiÚstí - VysočinaVysočina - ZlínZlín - Boemia CentralăBohemia central - regiunea ?ilinaregión de Zlín - regiuni din Estoniaregiones de Estonia - Estonia de NordEstonia septentrional - Estonia OccidentalăEstonia occidental - Estonia CentralăEstonia central - Estonia de Nord-EstEstonia nororiental - Estonia de SudEstonia meridional - regiuni din Letoniaregiones de Letonia - LatgaleLatgale - RigaRīga - VidzemeVidzeme - KurzemeKurzeme - ZemgaleZemgale - regiuni din Lituaniaregiones de Lituania - AlytusAlitus - KaunasKaunas - KlaipedaKlaipeda - MarijampoleMarijampole - Paneve?ysPanevežis - SiauliaiŠiauliai - TaurageTaurage - Tel?iaiTelšiai - UtenaUtena - VilniusVilnius - regiuni din Ungariaregiones de Hungría - OuluOulu - Finlanda OccidentalăFinlandia occidental - AtticaÁtica - Grecia OccidentalăGrecia occidental - Macedonia CentralăMacedonia central - Macedonia Orientală şi TraciaMacedonia oriental-Tracia - Macedonia OccidentalăMacedonia occidental - Egeea SeptentrionalăEgeo septentrional - Egeea MeridionalăEgeo meridional - Alföld-ul de SudLlanura meridional - Alföld-ul de NordLlanura septentrional - Ungaria CentralăHungría central - Ungaria SeptentrionalăHungría septentrional - Transdanubia CentralăTransdanubio central - Transdanubia MeridionalăTransdanubio meridional - Transdanubia OccidentalăTransdanubio occidental - capital intelectualcapital intelectual - controlor european pentru protejarea datelorSupervisor Europeo de Protección de Datos - Oficiul European pentru Selecţia PersonaluluiEPSO - control jurisdicţionalcontrol jurisdiccional - metodă deschisă de coordonaremétodo abierto de coordinación - nanotehnologienanotecnología - politică europeană de vecinătatepolítica europea de vecindad - PNUCIDPNUFID - parteneriat public-privatasociación sectores público y privado - protocol diplomaticprotocolo diplomático - Agenţia Europeană pentru Securitate MaritimăAgencia Europea de Seguridad Marítima - Agenţia Europeană pentru Securitate AerianăAgencia Europea de Seguridad Aérea - Agenţia Europeană pentru Securitatea Reţelelor şi a InformaţieiENISA - divizare digitalăretraso digital - politică lingvisticăpolítica lingüística - responsabilitate socială corporatistăresponsabilidad social de la empresa - citire rapidămétodo de lectura rápida - infracţiuni rutiereinfracción del Código de la Circulación - spărgător de gheaţărompehielos - alocaţie pentru asistenţă medicalăasignación por cuidados - publicitate electronică nesolicitatăpublicidad electrónica no solicitada - cultură organizaţionalăcultura organizativa - ajutor pentru reintegrare profesionalăayuda a la recolocación - adrese Internetdirección de Internet - economia cunoaşteriieconomía del conocimiento - conferinţa preşedinţilor de ParlamentConferencia de Presidentes - Institutul European pentru Studii de SecuritateInstituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea - Centrul European pentru Observaţii din SatelitCentro de Satélites de la Unión Europea - celulă suşăcélula madre - offshoringdeslocalización - cimitir militarcementerio militar - voievodatul Mazoviavoivodato de Mazovia - voievodatul Mica Polonievoivodato de Pequeña Polonia - voievodatul Sileziavoivodato de Silesia - voievodatul Lublinvoivodato de Lublin - voievodatul Carpaţii Inferiorivoivodato de Podkarpacie - voievodatul Pomerania Occidentalăvoivodato de Pomerania occidental - voievodatul Sfânta Crucevoivodato de Santa Cruz - voievodatul Lodzvoivodato de Lodz - voievodatul Lubusvoivodato de Lubusz - voievodatul Silezia Inferioarăvoivodato de Baja Silesia - voievodatul Podlachiavoivodato de Podlasie - voievodatul Marea Polonievoivodato de Gran Polonia - voievodatul Pomeraniavoivodato de Pomerania - voievodatul Opolvoivodato de Opole - voievodatul Cuyavia-Pomeraniavoivodato de Kuyavia-Pomerania - voievodatul Varmia-Mazuriavoivodato de Warmia-Mazuria - alocaţie parentalăasignación por permiso parental - Agenţia Europeană pentru ApărareAgencia Europea de Defensa - Centrul European pentru Prevenirea şi Controlul BolilorCentro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades - Agenţia Europeană pentru Produse ChimiceAgencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos - Agenţia Feroviară EuropeanăAgencia Ferroviaria Europea - Colegiul European de PoliţieEscuela Europea de Policía - arme interzisearma prohibida - VästernorrlandVästernorrland - JamtlandJämtland - VärmlandVärmland - DalarnaDalarna - GävleborgGävleborg - JönköpingJönköping - KronobergKronoberg - KalmarKalmar - GotlandGotland - BlekingeBlekinge - ScanieEscania - HallandHalland - Västra GötalandVästra Götaland - UppsalaUppsala - SödermanlandSödermanland - ÖstergötlandÖstergötland - ÖrebroÖrebro - VästmanlandVästmanland - VästerbottenVästerbotten - NorrbottenNorrbotten[Thème]

-