Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

AarhusÅrhus - pranešimas spaudaicomunicado de prensa - teismų kompetencijacompetencia jurisdiccional - koncesininkasconcesionario - socialinės ir ekonominės sąlygoscondición socioeconómica - Kultūrinio bendradarbiavimo tarybaConsejo de Cooperación Cultural - Mokslinių ir techninių tyrimų komitetasCCIPB - Europos produktyvumo agentūraAgencia Europea de Productividad - Branduolinės energetikos agentūraAgencia para la Energía Nuclear - vaizdo ir garso dokumentasdocumento audiovisual - DubajusDubai - ūkio plėtros planasplan de desarrollo agrícola - spausdintuvasimpresora - sūrus vanduoagua salada - požeminis vanduoagua subterránea - nuotekosagua residual - socialinės ir kultūrinės paskirties pastataiequipamiento sociocultural - Jungtinės Amerikos ValstijosEstados Unidos - Bendrijos žvejybapesca comunitaria - Tarptautinė energetikos agentūraAgencia Internacional de Energía - ožkų sūrisqueso de cabra - karvių sūrisqueso de vaca - FujairahFujaira - vyriausybė tremtyjeGobierno en el exilio - garso ir vaizdo pramonėindustria audiovisual - teismų praktikajurisprudencia - EB teismų teisėjurisprudencia CE - federacijos valstybėEstado federado - būstas be patogumųvivienda insalubre - Rytų MalaizijaMalasia oriental - Bretton Woods susitarimasAcuerdo de Bretton Woods - mikroekonomikamicroeconomía - tarpmiestinis migravimasmigración interurbana - migravimas miestemigración intraurbana - Didžiojo Belto RytaiOeste de Storebaelt - organizacinė schemaorganigrama - medisárbol - žvėrienacarne de caza - AarhusAarhus - piktnaudžiavimas pasitikėjimuabuso de confianza - lipniosios medžiagosadhesivo - valstybinė prekybacomercio de Estado - mažmeninė prekybacomercio al por menor - didmeninė prekybacomercio al por mayor - ginklų prekybacomercio de armas - Rytų ir Vakarų prekybacomercio Este-Oeste - užsienio prekybacomercio exterior - vidaus prekybacomercio interior - tarptautinė prekybacomercio internacional - prisijungimas prie Europos Sąjungosadhesión a la Unión Europea - rinkodaracomercialización - laikinasis komitetascomisión ad hoc - tyrimo komitetascomisión de investigación - Žmogaus teisių komisijaComisión de Derechos Humanos - JTO komisijacomisión ONU - parlamento komitetascomisión parlamentaria - EP komitetascomisión PE - kokybinė analizėanálisis cualitativo - sutarties skyrimasadjudicación de contrato administrativo - nuolatinis komitetascomisión permanente - specialusis komitetascomisión especial - JTO techninė komisijacomisión técnica ONU - komisininkascomisionista - SandraugaCommonwealth - Europos BendrijosComunidades Europeas - savivaldybėmunicipio - aktyvuojantysis priedascoadyuvante - masinė komunikacijacomunicación de masas - palydovinis ryšyscomunicación por satélite - pranešimas spaudaicomunicado de prensa - komunizmascomunismo - KomoraiComoras - draudimo bendrovėcompañía de seguros - administracinė galiacompetencia administrativa - Bendrijos kompetencijacompetencias comunitarias - specialusis teismingumascompetencia ratione materiae - centrinė vyriausybėadministración central - vykdomosios valdžios kompetencijacompetencias del Ejecutivo - valstybių narių kompetencijacompetencias de los Estados miembros - parlamento galioscompetencias del Parlamento - teismų kompetencijacompetencia jurisdiccional - mišrioji kompetencijacompetencia mixta - teritorinis teismingumascompetencia territorial - konkurencingumascompetencia, competitividad, espíritu competitivo - prekybos papildomumascomplementariedad de los intercambios comerciales - vartotojo elgesyscomportamiento del consumidor - mokymo įstaigų valdymasadministración de la enseñanza - politinė elgsenacomportamiento político - elektroninis komponentascomponente electrónico - neorganinis junginyscompuesto mineral - gyventojų sudėtiscomposición de la población - parlamento sudėtiscomposición del Parlamento - apskaitacontabilidad - finansų apskaitacontabilidad general - šalies sąskaitoscontabilidad nacional - mokesčių inspekcijaadministración fiscal - valstybinio sektoriaus finansų apskaitacontabilidad pública - regioninė apskaitacontabilidad regional - apskaitininkascontable - sąskaitacuenta - konsoliduotoji finansinė ataskaitacuenta consolidada - apyvartinė sąskaitacuenta de explotación - firminė parduotuvėagencia de ventas - apskritis, apygarda, grafystėcondado - gyventojų santalkaconcentración de la población - valdžios sutelkimasconcentración de poderes - vietos valdžiaadministración local - ekonomikos santalkaconcentración económica - pramonės santalkaconcentración industrial - gaminio projektavimasdiseño del producto - MakedonijaMacedonia - koncesininkasconcesionario - vidutinės trukmės finansinė pagalbaasistencia financiera - tvarioji plėtradesarrollo sostenible - nesantuokinis gyvenimasunión libre - konkurencijacompetencia - tarptautinė konkurencijacompetencia internacional - viešasis valdymasadministración pública - apibendrinimasresumen - prieskoniaicondimento - pagalbos teikimo sąlygoscondiciones de la ayuda - moterų padėtiscondición de la mujer - darbo sąlygoscondición de trabajo - gyvenimo sąlygoscondición de vida - ekonominės sąlygoscondición económica - socialinė padėtissituación social - socialinės ir ekonominės sąlygoscondición socioeconómica - prekių parengimas rinkaiacondicionamiento del producto - leidimas laikyti egzaminusadmisión a examen - atmosferos sąlygoscondiciones atmosféricas - Pasaulinė darbo konfederacijaCMT - JTO konferencijaConferencia ONU - slaptumasconfidencialidad - saldainių fabrikasconfitería - ginčas dėl teismingumoconflicto jurisdiccional - galių konfliktasconflicto de competencias - piktnaudžiavimas teiseabuso de derecho - atliekų deginimasincineración de residuos - laikinasis leidimas įvežtiadmisión temporal - darbo ginčasconflicto laboral - tarptautinis konfliktasconflicto internacional - rasinis konfliktasconflicto racial - socialinis konfliktasconflicto social - laikinojo nedarbingumo atostogosbaja por enfermedad - motinystės atostogosbaja por maternidad - mokymosi atostogospermiso de formación - vaiko priežiūros atostogoslicencia por guarda legal - mokamos atostogosvacaciones retribuidas - nemokamos atostogospermiso sin sueldo - socialinės atostogospermiso social - šaldymascongelación - konglomeratasconglomerado de empresas - KongasCongo - trumpalaikės ekonominės perspektyvoscoyuntura económica - KonachtasConnaught - Europos Sąjungos Ministrų TarybaConsejo de la Unión Europea - direktorių valdybaconsejo de administración - EB Asociacijos tarybaConsejo de Asociación CE - įvaikinimasadopción - Kultūrinio bendradarbiavimo tarybaCCC - Muitų bendradarbiavimo tarybaCCA - Azijos ir Ramiojo vandenyno tarybaASPAC - Europos TarybaConsejo de Europa - Europos Tarybos šalyspaíses del Consejo de Europa - JTO Saugumo TarybaConsejo de Seguridad ONU - JTO Globos tarybaConsejo de Tutela ONU - Europos municipalitetų ir regionų tarybaConsejo de Municipios de Europa - ministrų tarybaconsejo de ministros - įstatymo priėmimas balsavimuaprobación de la ley - Europos Vadovų TarybaConsejo Europeo - Šiaurės TarybaConsejo Nórdico - Šiaurės Tarybos šalyspaíses del Consejo Nórdico - žemės ūkio konsultantasconsejero agrario - maisto konservavimasconservación de alimentos - žuvų telkinių išsaugojimasconservación de la pesca - išteklių išsaugojimasconservación de recursos - konservatizmasconservadurismo - konservų fabrikasindustria conservera - valstybės skolos terminų pakeitimasconsolidación de la deuda - vartotojasconsumidor - vartojimasconsumo - maisto vartojimasconsumo alimentario - consumo de agua - consumo de energía - namų ūkio vartojimasconsumo familiar - biudžeto priėmimasaprobación del presupuesto - galutinis vartojimasconsumo final - vartojimas šalies vidujeconsumo interior - vartojimas vienam gyventojuiconsumo per cápita - konstitucijaConstitución - partijos steigimasconstitución de un partido - bendrovės įsteigimasconstitución de sociedades mercantiles - konstitucingumo kontrolėcontrol de constitucionalidad - žemės ūkio pastatasedificio de uso agrícola - kelių tiesybaconstrucción de carreteras - metalinė konstrukcijaconstrucción metálica - laivų statybaconstrucción naval - informacijos konsultacijaconsulta de información - darbuotojų konsultavimasconsulta a los trabajadores - konteineriscontenedor - rinkimų rezultatų užprotestavimascontencioso electoral - suaugęs žmogusadulto - muitų tarifų kvotacontingente arancelario - kontracepcijacontracepción - sutrumpinta darbo savaitėreducción de la semana laboral - sutartiscontrato - draudimo sutartispóliza de seguro - darbo sutartiscontrato de trabajo - pramoninis padirbinėjimasfalsificación - Europos plėtros tyrimo ir mokymo institutų asociacijaEADI - faneracontrachapado - mokesčių mokėtojascontribuyente - administracinė kontrolėcontrol administrativo - skrydžių valdymascontrol aéreo - biudžeto kontrolėcontrol presupuestario - valdymo auditascontrol de gestión - ryšių kontrolėcontrol de la comunicación - Europos laisvosios prekybos asociacijaAELC - taršos kontrolėcontrol de la contaminación - likvidumo kontrolėcontrol de liquidez - gamybos kontrolėcontrol de producción - pramonės gaminių kokybės kontrolėcontrol de calidad de productos industriales - nestandartinės darbo formostrabajo atípico - valiutų kontrolėcontrol de cambios - bendrovių susijungimo kontrolėcontrol de concentraciones - vertinimas pažymiaisevaluación de conocimientos - migracijos kontrolėcontrol de las migraciones - piktnaudžiavimas valdžiaabuso de poder - ELPA šalyspaíses de la AELC - kainų kontrolėcontrol de precios - finansų kontrolėcontrol financiero - parlamentinė kontrolėcontrol parlamentario - augalų apsaugos kontrolėcontrol fitosanitario - sveikatos kontrolėcontrol sanitario - Tarptautinė vežimo konvencijaConvención CIV - kolektyvinis susitarimasconvenio colectivo - oro uostasaeropuerto - Aruša konvencijaConvenio de Arusha - Lomės konvencijaConvenio de Lomé - Pirmoji Lomės konvencijaConvenio de Lomé I - Antroji Lomės konvencijaConvenio de Lomé II - Jaundės konvencijaConvenio de Yaundé - JTO konvencijaconvención ONU - ekonominis suartėjimasconvergencia económica - energijos keitimasconversión de la energía - valiutos konvertuojamumasconvertibilidad monetaria - Kuko salosCook - administracinis bendradarbiavimascooperación administrativa - prekybinis bendradarbiavimascooperación comercial - kultūrinis bendradarbiavimascooperación cultural - ekonominis bendradarbiavimascooperación económica - Europos bendradarbiavimascooperación europea - finansinis bendradarbiavimascooperación financiera - aerozolisaerosol - pramoninis bendradarbiavimascooperación industrial - institucijų bendradarbiavimascooperación institucional - bendrovių bendradarbiavimascooperación interempresarial - tarptautinis bendradarbiavimascooperación internacional - teisminis bendradarbiavimascooperación judicial - karinis bendradarbiavimascooperación militar - piniginis bendradarbiavimascooperación monetaria - politinis bendradarbiavimascooperación política - regionų bendradarbiavimascooperación regional - žemės paskirstymasasignación de tierras - mokslinis bendradarbiavimascooperación científica - Pietų šalių bendradarbiavimascooperación Sur-Sur - techninis bendradarbiavimascooperación técnica - pasienio bendradarbiavimascooperación transfronteriza - kooperatyvascooperativa - žemės ūkio kooperatyvascooperativa agrícola - vartotojų kooperatyvascooperativa de consumo - saviskolos bendrijacooperativa de crédito - pagalbos koordinavimascoordinación de ayudas - KopenhagaCopenhague - kainų skelbimaspublicidad de los precios - bendroji nuosavybėcopropiedad - Pietų KorėjaCorea del Sur - Šiaurės KorėjaCorea del Norte - Nuolatinių atstovų komitetasCOREPER - korporatyvizmascorporativismo - riebalaisustancia grasa - gyvūnų riebalaigrasa animal - augaliniai riebalaigrasa vegetal - korespondencijacorrespondencia - korozijacorrosión - partinė priklausomybėafiliación política - korupcijacorrupción - KorsikaCórcega - Kosta RikaCosta Rica - kotiravimas vertybinių popierių biržojecotización bursátil - Dramblio Kaulo KrantasCosta de Marfil - socialinio draudimo įmokacotización social - cukraus išlyginamasis mokestiscotización azúcar - medvilnėalgodón - valstybės perversmasgolpe de Estado - užsakomasis vežimasfletamento - EB Teisingumo TeismasTribunal de Justicia CE - EB Audito RūmaiTribunal de Cuentas CE - Europos Žmogaus Teisių TeismasTribunal Europeo de Derechos Humanos - Tarptautinis Teisingumo TeismasTribunal Internacional de Justicia - migrantų judėjimascorriente migratoria - vandentakiscurso de agua - AfganistanasAfganistán - vertybinių popierių kainacotización de valores - brokeriscorredor de comercio - įrangos sąnaudoscoste de equipo - investicinės sąnaudoscoste de inversión - kapitalo sąnaudoscoste de capital - platinimo sąnaudoscoste de distribución - veiklos sąnaudoscoste de explotación - švietimo išlaidoscoste de la educación - AfrasecAfrasec - statybos išlaidoscoste de la construcción - taršos kainacoste de la contaminación - sveikatos sistemos išlaidoscoste de la sanidad - pragyvenimo išlaidoscoste de la vida - gamybos sąnaudoscoste de producción - sandėliavimo sąnaudoscoste de almacenamiento - tiesioginės sąnaudoscoste directo - paskolos kainacoste del crédito - darbo užmokesčio sąnaudoscoste salarial - mokslo pasiekiamumasacceso a la educación - AfrikaÁfrica - socialinės sąnaudoscoste social - meninė kūrybacreación artística - darbo vietų kūrimascreación de empleo - kreditascrédito - trumpalaikė paskolacrédito a corto plazo - eksporto kreditascrédito a la exportación - importo kreditascrédito a la importación - vartojimo paskolacrédito al consumo - ilgalaikė paskolacrédito a largo plazo - anglakalbė AfrikaÁfrica anglófona - vidutinės trukmės paskolacrédito a medio plazo - prekybos paskolacrédito comercial - apsikeitimo susitarimasswap - investicinė paskolacrédito a la inversión - mokėjimų asignavimascrédito de pago - dokumentinis akredityvascrédito documentario - nekilnojamojo turto paskolacrédito inmobiliario - pramonės kreditascrédito industrial - tarptautinis kreditascrédito internacional - grietinėlėnata - Centrinė AfrikaÁfrica central - valgomieji ledaicrema helada - Mokslinių ir techninių tyrimų komitetasCICT - KretaCreta - karo nusikaltimascrimen de guerra - kriminologijacriminología - energetinė krizėcrisis de energía - politinė krizėcrisis política - ūkio augimascrecimiento económico - Šiaurės AfrikaÁfrica del Norte - Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetasCruz Roja - vėžiagyviscrustáceo, marisco - KubaCuba - išdirbta odacuero - variscobre - kultūracultura - javų auginimascultivo de cereales - terasinis auginimo būdascultivo en terrazas - pašarinių kultūrų auginimascultivo forrajero - Pietų AfrikaSudáfrica - vaisių auginimasfruticultura - techninių kultūrų auginimascultivo industrial - prekinė daržininkystėcultivo de hortalizas - daugiametė kultūracultivo permanente - liaudiškoji kultūracultura popular - hidroponikacultivo hidropónico - auginimas šiltnamiuosecultivo de invernadero - atogrąžų žemės ūkiscultivo tropical - apsirūpinantis ūkiscultivo para consumo propio - teisė į kaupiamąją pensijąacumulación de pensiones - prancūzakalbė AfrikaÁfrica francófona - CuracaoCuraçao - KikladosCíclades - ekonomikos ciklasciclo económico - DanijaDinamarca - Danijos regionairegiones de Dinamarca - parlamento debataidebate parlamentario - miškų naikinimasdeforestación - decentralizavimasdescentralización - biudžeto išmokadescargo del presupuesto - Pietinė AfrikaÁfrica meridional - atliekosresiduo - žemės ūkio atliekosresiduo agrícola - pramonės atliekosresiduo industrial - neperdirbamosios atliekosresiduo no recuperable - radioaktyviosios atliekosresiduo radiactivo - sprendimasdecisión - Bendrijos sprendimasdecisión comunitaria - EAEB sprendimasdecisión CEEA - Vakarų AfrikaÁfrica occidental - bendrasis EAPB sprendimasdecisión general CECA - EAPB atskirasis sprendimasdecisión individual CECA - ribojamosios praktikos pranešimasdeclaración de entente - kandidatūros iškėlimaspresentación de candidatura - balsavimo motyvų aiškinimasexplicación de voto - Rytų AfrikaÁfrica oriental - ūkio pakilimasdespegue económico - dekolonizavimasdescolonización - balsų skaičiavimasescrutinio - dekoncentravimasdesconcentración - administracinis vienetasdivisión administrativa - rinkimų apygardų nustatymascircunscripción electoral - dekretasdecreto - mokesčio lengvatadeducción fiscal - priešraketinė gynybadefensa antimisil - nuostoliaidéficit - biudžeto deficitasdéficit presupuestario - defliacijadeflación - žemės įsisavinimasroturación - aplinkos blogėjimasdegradación del medio ambiente - įsidarbinimo galimybėsacceso al empleo - mokyklinis amžiusedad escolar - teisės pažeidimaidelincuencia - nepilnamečių nusikalstamumasdelincuencia juvenil - prašymas priimti į darbądemanda de empleo - vartojimo paklausademanda de consumo - energijos paklausademanda energética - vyriausybės atsistatydinimasdimisión del gobierno - atstovybė užsienyjeagencia en el extranjero - demokratijademocracia - liaudies demokratijademocracia popular - demokratizavimasdemocratización - švietimo demokratizavimasdemocratización de la educación - demografijademografía - denatūravimasdesnaturalización - gendantys produktaiproducto perecedero - EAEB tiekimo agentūraAgencia de aprovisionamiento CEEA - gyventojų tankisdensidad de población - Prancūzijos departamentasdepartamento - Prancūzijos užjūrio departamentasdepartamento de ultramar - išlaidosgasto - maisto išlaidosgasto alimentario - biudžeto išlaidosgasto presupuestario - spaudos agentūraagencia de prensa - vartojimo išlaidosgasto de consumo - administracinės išlaidosgasto de funcionamiento - nebiudžetinės išlaidosgasto extrapresupuestario - šalies išlaidosgasto nacional - neprivalomosios išlaidosgasto no obligatorio - privalomosios išlaidosgasto obligatorio - veiklos išlaidosgasto operativo - viešosios išlaidosgasto público - depolitizavimasdespolitización - gyventojų skaičiaus mažėjimasdespoblación - deportuotas asmuodeportado - pardavimo agentasdepositario - banko indėlisdepósito bancario - kapitalo nuvertėjimasdepreciación del capital - reglamentavimo panaikinimasdesregulación - nusiginklavimasdesarme - žmogaus sukelta nelaimėdesastre causado por el hombre - gaivalinė nelaimėdesastre natural - pareiginė instrukcijadescripción de funciones - dykumadesierto - dykumėjimasdesertización - vandens šalinimasdeshidratación - kandidatūros atšaukimasrenuncia a la candidatura - pilietinis nepaklusnumasdesobediencia civil - pasėlių naikinimasdestrucción de cultivos - Europos produktyvumo agentūraAEP OCDE - sąsiaurisestrecho - užsienio skoladeuda exterior - valstybės skoladeuda pública - aukštieji rūmaiCámara Alta - kurso sumažinimasdevaluación - ūkio plėtradesarrollo económico - Branduolinės energetikos agentūraAEN OCDE - pramonės plėtradesarrollo industrial - integruotoji plėtradesarrollo integrado - regioninė plėtradesarrollo regional - socialinė plėtradesarrollo social - užsienio valiutadivisa - cukraligėdiabetes - Šiaurės ir Pietų santykiairelación Norte-Sur - diktatūradictadura - regioninė atstovybėagencia regional - léxico, lexicón, lista de palabras, tesauro, tesoro - kultūrinis skirtumasdiferencia cultural - tarptautinis ginčaslitigio internacional - informacijos skleidimasdifusión de la información - kultūros skleidimasdifusión de la cultura - ribotas informacijos skleidimasdifusión restringida - atrankinė informacijos sklaidadifusión selectiva de la información - įmonės dydisdimensión de la empresa - diplomastítulo de estudios - bendrovės vadovybėdirección de la empresa - direktyvadirectiva - Bendrijos direktyvadirectiva comunitaria - balsavimo drausmėdisciplina de voto - garso įrašų bibliotekadiscoteca - pasisakymasdiscurso - informacijos prieinamumasacceso a la información - lytinė diskriminacijadiscriminación sexual - ekonominė diskriminacijadiscriminación económica - kalbinė diskriminacijadiscriminación lingüística - politinė diskriminacijadiscriminación política - rasinė diskriminacijadiscriminación racial - religinė diskriminacijadiscriminación religiosa - kainų nevienodumasdiferencia de precios - ekonominis neatitikimasdisparidad económica - regioniniai skirtumaidesequilibrio regional - konservantasagente de conservación - medicinos centrascentro médico - maisto ištekliairecurso alimentario - turimi energijos ištekliaidisponibilidad de energía - vairavimo įtaisasdispositivo de conducción - saugos įtaisasdispositivo de seguridad - signalizavimo įtaisasdispositivo de señalización - disidencijadisidencia - parlamento paleidimasdisolución del Parlamento - atgrasadisuasión - distiliavimasdestilación - prekybos tinklasdistribución comercial - taupus energijos naudojimasdistribución de energía - vandens tiekimassuministro de agua - elektros tiekimassuministro de energía eléctrica - išimtinio platinimo susitarimasdistribución exclusiva - gamybos asortimento įvairavimasdiversificación de la producción - eksporto įvairinimasdiversificación de las exportaciones - darbų vadovassupervisor - tarptautinis darbo pasidalijimasdivisión internacional del trabajo - ištuokadivorcio - teisės doktrinadoctrina jurídica - dokumentasdocumento - vaizdo ir garso dokumentasdocumento audiovisual - asmens liudijimasdocumento de identidad - posėdyje svarstomas dokumentasdocumento de sesión - užstatyta teritorijaaglomeración - muitinės dokumentasdocumento aduanero - oficialusis dokumentasdocumento oficial - parlamento dokumentasdocumento parlamentario - dokumentacijadocumentación - DodekanesasDodecaneso - DominikaDominica - žaladaño - karo žaladaños de guerra - nuostolių atlyginimasdaños y perjuicios - dovanadonativo - dovanojimasdonación - muitinėaduana - DubajusDubai - dvigubas apmokestinimasdoble imposición - dviguba pilietybėdoble nacionalidad - darbas dviejose vietosepluriempleo - kaimiškoji gyvenvietėaglomeración rural - laikinas dvyliktasisdoceavo provisional - dugno valymo darbaidragado - sausinimasdrenaje - DrentėDrenthe - teisė į moksląderecho a la educación - teisė gauti ir skleisti informacijąderecho a la información - teisė turėti savo kultūrąderecho a la cultura - miestiškoji gyvenvietėaglomeración urbana - teisė kreiptis į teismąderecho a la justicia - administracinė teisėDerecho administrativo - oro teisėDerecho aeronáutico - antidempingo mokestisderechos antidumping - teisė į darbąderecho al trabajo - bankininkystės teisėDerecho bancario - sandorių teisėDerecho cambiario - civilinė teisėDerecho civil - prekybos teisėDerecho mercantil - Bendrijos teisėDerecho comunitario - politiniai neramumaiagitación política - konstitucinė teisėDerecho constitucional - paprotinė teisėDerecho consuetudinario - autoriaus teisėderechos de autor - registracijos rinkliavaderechos de registro - sustojimo mokestisderecho de escala - steigimosi teisėderecho de establecimiento - teisė streikuotiderecho de huelga - energetikos teisėDerecho de la energía - aplinkos teisėDerecho del medio ambiente - ekonomikos rodiklių visumaagregado económico - kosminės erdvės teisėDerecho del espacio - asmens teisėsderecho del individuo - konkurencijos įstatymasDerecho de la competencia - šeimos teisėDerecho de familia - karo įstatymasDerecho de guerra - jūrų teisėDerecho del mar - teisė rengti demonstracijasderecho de manifestación - žvejybos teisėsDerecho de pesca - profesijos įsigijimo galimybėacceso a la profesión - pirmenybės teisė pirktiderecho de prelación - teisė atgauti nuosavybęderecho de recuperación - balsavimo teisėderecho de voto - draudimo teisėDerecho de seguros - patentų teisėDerecho de patentes - tautų teisėDerecho de los Estados - užsieniečių teisėsDerecho de extranjería - mažumų teisėsderechos de las minorías - bendrovių įstatymasDerecho de sociedades - transporto teisėDerecho del transporte - aprūpinimo būstu įstatymasDerecho de la vivienda - darbo teisėDerecho del trabajo - rinkimų įstatymasDerecho electoral - dalinis užimtumas ūkyjeagricultura a tiempo parcial - finansų įstatymaireglamentación financiera - mokesčių teisėDerecho fiscal - tarptautinė mokesčių teisėDerecho fiscal internacional - miškininkystės įstatymailegislación forestal - tarptautinė žmogaus teisių ir laisvių teisėDerecho humanitario internacional - tarptautinė teisėDerecho internacional - privatinė tarptautinė teisėDerecho internacional privado - viešoji tarptautinė teisėDerecho internacional público - organinė žemdirbystėagricultura biológica - jūrų laivininkystės teisėDerecho marítimo - santuokos ir šeimos teisėDerecho matrimonial - šalies teisėDerecho nacional - branduolinės energetikos teisėDerecho nuclear - baudžiamoji teisėDerecho penal - ekonominis nusikaltimasdelito económico - tarptautinė baudžiamoji teisėDerecho penal internacional - privatinė teisėDerecho privado - komercinis ūkisagricultura comercial - viešoji teisėDerecho público - žemės ūkio teisėDerecho agrario - socialinė teisėDerecho social - teritorinė teisėDerecho territorial - politinė dešinėderecha política - pilietinės teisėsderechos cívicos - žmogaus teisėsderechos humanos - moterų teisėsderechos de la mujer - rangovinis ūkininkavimasagricultura contractual - specialiosios skolinimosi teisėsderechos especiales de giro - dempingasdumping - vidutinė gyvenimo trukmėesperanza de vida - studijų trukmėduración de los estudios - nuomos trukmėduración del contrato de alquiler - darbo laikasjornada de trabajo - įstatymo nustatytas darbo laikasjornada legal - AAMS šalyspaíses de la EAMA - grupinis ūkininkavimasexplotación agraria en común - Rytų AnglijaEast Anglia - vanduoagua - Bendrijos vandenysaguas comunitarias - beslėgės filtracijos vanduoagua de infiltración - maudymosi vanduoagua de baño - stiprusis gėrimasaguardiente - vidaus vandenysaguas interiores - ūkininkavimas kalvotose vietovėseagricultura de montaña - tarptautiniai vandenysaguas internacionales - sūrus vanduoagua salada - požeminis vanduoagua subterránea - paviršinis vanduoagua superficial - teritoriniai vandenysaguas territoriales - nuotekosagua residual - prekyba žemės ūkio produktaisintercambio agrícola - prekybinė veiklaintercambio comercial - natūralusis ūkisagricultura de subsistencia - informacijos perdavimasintercambio de información - leidinių mainaiintercambio de publicaciones - prekyba už Bendrijos ribųintercambio extracomunitario - Bendrijos vidaus prekybaintercambio intracomunitario - prekyba tarp šalių grupiųintercambio por grupos de países - prekyba tarp šaliųintercambio por países - prekyba produktaisintercambio por productos - imtismuestreo - ekstensyvioji žemdirbystėagricultura extensiva - atlygio skalėescala de salarios - apšvietimasalumbrado - užsienio mokyklaescuela en el extranjero - europinė mokyklaescuela europea - tarptautinė mokyklaescuela internacional - vaikų darželio makyklaescuela infantil - nacionalinė mokyklaécole nationale - ekologijaecología - ekologizmasecologismo - ekonometrijaeconometría - patekimas į rinkąacceso al mercado - intensyvioji žemdirbystėagricultura intensiva - ekonomikos mokslaseconomía - žemės ūkio ekonomikaeconomía agraria - suvisuomenintoji ekonomikaeconomía colectiva - suderintoji ekonomikaeconomía concertada - masto ekonomijaeconomía de escala - energijos taupymasahorro de energía - struktūrinis sureguliavimasajuste estructural - karo ekonomikaeconomía de guerra - verslo valdymaseconomía de la empresa - Austrijos regionairegiones de Austria - Viduržemio šalių žemės ūkisagricultura mediterránea - rinkos ekonomikaeconomía de mercado - išgyvenimo ekonomikaeconomía de subsistencia - transporto ekonomikaeconomía del transporte - kontroliuojamoji ekonomikaeconomía dirigida - namų ekonomikaeconomía doméstica - miškų ūkiseconomía forestal - pramoninė ekonomikaeconomía industrial - pasaulio ekonomikaeconomía internacional - mišrioji ekonomikaeconomía mixta - šalies ekonomikaeconomía nacional - žemės ūkio maisto produktų gamybaindustria agroalimentaria - planinė ekonomikaeconomía planificada - poindustrinė ekonomikaeconomía postindustrial - viešoji ekonomikaeconomía pública - regioninė ekonomikaeconomía regional - pogrindinė ekonomikaeconomía sumergida - miesto ūkiseconomía urbana - ŠkotijaEscocia - ekosistemaecosistema - euraseuro - žemės ūkio pramonėindustria agraria - leidybaedición - švietimaseducación - mokymas namieeducación a domicilio - meninis lavinimaseducación artística - lyginamasis švietimaseducación comparada - pagrindinis išsilavinimaseducación básica - visuotinis švietimaseducación de masas - suaugusiųjų švietimaseducación de adultos - užsieniečių švietimaseducación de extranjeros - neformalusis švietimaseducación no formal - nuolatinis švietimaseducación permanente - fizinis lavinimaseducación física - ikimokyklinis ugdymaseducación preescolar - sanitarinis švietimaseducación sanitaria - lytinis auklėjimaseducación sexual - specialusis lavinimaseducación especial - saldiklisedulcorante - mokinių skaičiusalumnado - agronomijaagronomía - radioaktyvusis nuotėkisefluente radiactivo - vienodas atlyginimasigualdad de remuneración - vienodas vertinimasigualdad de trato - lygybė prieš įstatymąigualdad ante la ley - EgiptasEgipto - SalvadorasEl Salvador - ampliación del mercado - citrusaiagrios - rinkėjų registravimasinscripción electoral - rinkimaielecciones - pirmalaikiai rinkimaielecciones anticipadas - Europos Parlamento rinkimaielecciones europeas - netiesioginiai rinkimaisufragio indirecto - vietiniai rinkimaielecciones locales - šalies rinkimaielecciones nacionales - parlamento rinkimaielecciones generales - papildomieji rinkimaielecciones parciales - Tarptautinė plėtros asociacijaAID - prezidento rinkimaielecciones presidenciales - pirminiai rinkimaielecciones primarias - rinkėjaielectorado - elektrochemijaelectroquímica - elektrometalurgijaelectrometalurgia - elektronikaelectrónica - elektrotechnikaelectrotécnica - gyvulininkystėcría de ganado - ekonominė paramaapoyo económico - ganyklinė gyvulininkystėcría al aire libre - vėžiagyvių ūkiscría de crustáceos - intensyvioji gyvulininkystėcría intensiva - mokinysalumno - teisė kandidatuotielegibilidad - atliekų šalinimaseliminación de residuos - emancipacijaemancipación - pakavimasenvasado - ganomasis gyvulių penėjimasengorde en pastos - pilstymas į buteliusembotellado - pagalba užimtumuiayuda al empleo - išeivystėemigración - Emilija-RomanijaEmilia-Romaña - Jungtiniai Arabų EmyrataiEmiratos Árabes Unidos - Jungtinių Arabų Emyratų šalyspaíses de los Emiratos Árabes Unidos - vertybinių popierių emisijaemisión de valores - pinigų emisijaemisión de moneda - eismo nelaimėaccidente de transporte - tikslinis įdarbinimasempleo reservado - tarnautojasempleado - raštinės tarnautojasempleado de oficina - valstybės tarnautojasempleado de servicios públicos - darbdavysempleador - paskola, skolinimasisempréstito, mutuo, préstamo, préstamo de dinero - pagalba užsienio šalimsayuda al exterior - Bendrijos skolinimasempréstito comunitario - tarptautinė paskolaempréstito internacional - valstybės skolinimasisempréstito público - maisto emulsiklisemulsionante alimentario - įsiskolinimasendeudamiento - bangų energijaenergía de las olas - netaršioji energijaenergía blanda - pagalba eksportuiayuda a la exportación - taršioji energijaenergía dura - elektros energijaenergía eléctrica - vėjo energijaenergía eólica - geoterminė energijaenergía geotérmica - vandens energijaenergía hidráulica - hidroelektros energijaenergía hidroeléctrica - jūros potvynių energijaenergía maremotriz - branduolinė energijaenergía nuclear - atsinaujinanti energijaenergía renovable - parama vienam hektaruiayuda por hectárea - saulės energijaenergía solar - šiluminė energijaenergía térmica - vaikasniño - pamestinukashijo abandonado - migranto vaikashijo de migrante - nesantuokinis vaikashijo natural - vienturtishijo único - numatomos išlaidoscompromiso de los gastos - trąšaabono - cheminės trąšosabono químico - pagalba investavimuiayuda a la inversión - organinės trąšosabono orgánico - penėjimasengorde - politinis pagrobimassecuestro político - ekonomikos apžvalgaencuesta económica - vartotojų nuomonės tyrimasencuesta de consumo - socialinė apžvalgaencuesta social - duomenų įrašymasregistro de datos - dokumentų nuorodų registravimasregistro de documentos - statybos subsidijaayuda a la construcción - kuro sodrinimasenriquecimiento del combustible - mokytojaspersonal docente - mokymasenseñanza - nuotolinis mokymasenseñanza a distancia - žemės ūkio specialybių mokymasenseñanza agrícola - programuotasis mokymasenseñanza automatizada - tikybiškas mokymasenseñanza confesional - kalbų mokymasenseñanza de idiomas - bendrasis lavinimasenseñanza general - nemokamas mokslasenseñanza gratuita - pagalba modernizavimuiayuda a la modernización - pasaulietiškasis mokymasenseñanza laica - medikų rengimasenseñanza médica - privalomasis mokslasenseñanza obligatoria - paramedikų rengimasenseñanza paramédica - daugiadalykis mokymasenseñanza multidisciplinar - pouniversitetinės studijosenseñanza postuniversitaria - pradinis lavinimasenseñanza primaria - privatus mokymasenseñanza privada - profesinis lavinimasenseñanza profesional - valstybinis švietimasenseñanza pública - pagalba gamybaiayuda a la producción - realinis lavinimasenseñanza científica - vidurinis lavinimasenseñanza secundaria - aukštasis mokslasenseñanza superior - techninis lavinimasenseñanza técnica - prekybos varžymasentente - horizontalusis susitarimasentente horizontal - neteisėtas susitarimasentente ilícita - tarptautinis kartelisentente internacional - vertikalusis susitarimasentente vertical - pagalba maistuayuda alimentaria - ūkininkų savitarpio pagalbaayuda mutua entre agricultores - ne tarifinė kliūtisobstáculo no arancelario - muitų tarifų barjerasobstáculo arancelario - techninis barjerasobstáculo técnico - muitinės sandėlisdepósito aduanero - įmonės rūšisempresa - amatų įmonėempresa artesanal - prekybos įmonėempresa comercial - bendroji įmonėempresa común - nuomos paslaugų verslasempresa de alquiler - transporto bendrovėempresa de transporte - užsienio įmonėempresa extranjera - Europos įmonėempresa europea - šeimos įmonėempresa familiar - patikėtinė bendrovėsociedad fiduciaria - nekilnojamojo turto verslasempresa inmobiliaria - individualioji įmonėempresa individual - nelaimingas atsitikimas darbeaccidente laboral - pagalba socialiai remtiniems asmenimsayuda a los necesitados - pramonės įmonėempresa industrial - tarptautinio verslo įmonėempresa multinacional - privatusis sektoriusempresa privada - viešasis sektoriusempresa pública - techninė priežiūramantenimiento - pasėlių priežiūramantenimiento de cultivos - fizinė aplinkaentorno físico - santauposahorro - pagalba įmonėmsayuda a las empresas - privalomasis taupymasahorro forzoso - epidemijaepidemia - epidemiologijaepidemiología - EpyrasEpiro - gamtos išteklių išsekimasagotamiento de recursos - EkvadorasEcuador - kanopiniaiequino - biudžeto pusiausvyraequilibrio presupuestario - ekologinė pusiausvyraequilibrio ecológico - dvišalė pagalbaayuda bilateral - žemės ūkio įrangaequipo agrícola - bendrojo naudojimo įrangaequipamiento colectivo - transporto priemonės įrangaequipo de vehículo - elektroninė įrangaequipo electrónico - pramonės įrangaequipamiento industrial - socialinės ir kultūrinės paskirties pastataiequipamiento sociocultural - EAPB pagalbaayuda CECA - sporto reikmenysinstalación deportiva - diplomų lygiavertiškumasequivalencia de títulos - ergonomikaergonomía - ugnikalnio išsiveržimaserupción volcánica - vergijaesclavitud - diskontavimasdescuento - oro erdvėespacio aéreo - Europos teisinė erdvėespacio judicial europeo - žalioji zonazona verde - Bendrijos pagalbaayuda comunitaria - IspanijaEspaña - Ispanijos regionairegiones de España - saugoma rūšisespecie protegida - pramoninis šnipinėjimasespionaje industrial - bandymaiensayo - branduolinio ginklo bandymasprueba nuclear - EstremadūraExtremadura - papildomoji parama produktamssubvención complementaria de productos - ekonominis padalinysestablecimiento - specialioji finansų įstaigaentidad financiera con estatuto especial - švietimo įstaigacentro de enseñanza - komunalinių paslaugų įstaigainstitución de utilidad pública - biudžeto sudarymaselaboración del presupuesto - gydymo įstaigaestablecimiento hospitalario - bausmės atlikimo įstaigaestablecimiento penitenciario - viešoji institucijainstitución pública - alavasestaño - auksu padengtų pinigų standartaspatrón de cambios-oro - neatidėliotina pagalbaayuda de urgencia - aukso standartaspatrón oro - valstybėEstado - civilinė padėtisestado civil - ypatingoji padėtisestado de excepción - nepaprastoji padėtisestado de emergencia - socialinės gerovės valstybėEstado del bienestar - Jungtinės Amerikos ValstijosEstados Unidos - valstybės pagalbaayuda pública - etanolisetanol - EtiopijaEtiopía - etnologijaetnología - ženklinimas etiketėmisetiquetado - ekonominio pagrįstumo analizėestudio de viabilidad - rinkotyraestudio de mercado - darbo proceso analizėestudio del trabajo - studentasestudiante - užsienio studentasestudiante extranjero - ekonominė pagalbaayuda económica - eurokreditaseurocrédito - eurovaliutaeurodivisa - eurodoleriseurodólar - euroobligacijaeuroemisión - eurorinkaeuromercado - eurokomunizmaseurocomunismo - EurocontrolEurocontrol - europinis dešinumasEuroderecha - EurogrupėEurogrupo - EuropaEuropa - pagalba natūraayuda en especie - Šiaurės EuropaEuropa del Norte - Pietų EuropaEuropa meridional - Vakarų EuropaEuropa occidental - Rytų EuropaEuropa central y oriental - eurožvejybaeuropesca - sąveikainteractividad - eutrofikacijaeutrofización - biudžeto įvertinimasevaluación presupuestaria - projekto įvertinimasevaluación de proyectos - išteklių įvertinimasevaluación de recursos - subproduktaidespojo - branduolinė avarijaaccidente nuclear - piniginė pagalbaayuda financiera - techninių sprendimų įvertinimasevaluación tecnológica - mokesčių sumažinimasevasión fiscal - egzaminasexamen - žemės ūkio produkcijos pertekliusexcedente agrario - leidžiamieji EB nukrypimaiexclusión del trato CE - vadovavimas projektuiejecución de proyectos - biudžeto vykdymasejecución del presupuesto - teismo nutarimo vykdymasejecución de sentencia - ribojamosios praktikos išimtisexención de autorización de entente - muito netaikymasexención arancelaria - finansiniai metaiejercicio presupuestario - protų nutekėjimaséxodo intelectual - ūkininkasagricultor - žemės ūkio valdaexplotación agraria - valstybinis ūkisexplotación agraria estatal - mišrusis ūkisexplotación agraria mixta - jūrų išteklių naudojimasexplotación de los mares - gamtos išteklių naudojimasexplotación de recursos - šeimos ūkisexplotación agraria familiar - miško valdaexplotación forestal - pienininkystės ūkisexplotación lechera - sprogioji medžiagaexplosivo - eksportasexportación - kapitalo eksportasexportación de capitales - turto nusavinimasexpropiación - daugiašalė pagalbaayuda multilateral - deportavimasexpulsión - eksteritorialumasextraterritorialidad - iškasenų gavybaextracción minera - nusikaltėlių išdavimasextradición - kraštutinė dešinėextrema derecha - kraštutinė kairėextrema izquierda - Tolimieji RytaiExtremo Oriente - sąskaitos faktūros pateikimasfacturación - neatlygintina pagalbaayuda a fondo perdido - mažos pajamosrenta baja - bankrotasquiebra - badashambre - teisinis žemės naudojimo pagrindasrégimen de explotación - ūkininkavimas nuosavame ūkyjeexplotación directa - mišrusis ūkio valdymasexplotación mixta - šeimafamilia - daugiavaikė šeimafamilia numerosa - santuokinė šeimaparentesco de afinidad - Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijaOAA - privati pagalbaayuda privada - grūdų miltaiharina de cereal - fašizmasfascismo - gyvūnijafauna - EPBFFECOM - vaisingumasfecundidad - namų šeimininkėama de casa - regioninė pagalbaayuda regional - migrantėmigración femenina - Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondasFEOGA - EŽŪOGF Garantijų skyriusFEOGA Garantía - EŽŪOGF orientavimo skyriusFEOGA Orientación - geležishierro - nuomojamasis ūkisarrendamiento rústico - kolektyvinis ūkisgranja colectiva - pavyzdinis ūkisgranja piloto - keltastransbordador - pagalba sveikatos apsaugos srityjeayuda sanitaria - Tarptautinė bibliotekų asociacijų ir institucijų federacijaFIAB - medienos plaušaifibra de madera - stiklo pluoštasfibra de vidrio - tekstilės pluoštasfibra textil - Tarptautinė dokumentavimo federacijaFID - Tarptautinis žemės ūkio plėtros fondasFIDA - FidžisFiji, Fiyi - nagų ir snukio ligafiebre aftosa - pagalba sektoriamsayuda sectorial - vielaalambre - žvejybos tinklasred de pesca - pavaldžioji bendrovėfilial - bendra pavaldžioji bendrovėfilial común - finansavimasfinanciación - trumpalaikis finansavimasfinanciación a corto plazo - ilgalaikis finansavimasfinanciación a largo plazo - vidutinės trukmės finansavimasfinanciación a medio plazo - gerovėayuda social - Bendrijos finansavimasfinanciación comunitaria - kompensacinis finansavimasfinanciación compensatoria - papildomasis finansavimasfinanciación complementaria - pagalbos finansavimasfinanciación de la ayuda - pramonės finansavimasfinanciación de la industria - eksporto finansavimasfinanciación de las exportaciones - partijos finansavimasfinanciación de los partidos - finansavimas iš biudžetofinanciación del presupuesto - rinkimų finansavimasfinanciación electoral - šalies finansavimasfinanciación nacional - akcizasimpuesto especial - tarptautiniai finansaifinanzas internacionales - savivaldybių finansaihacienda local - valstybės finansaihacienda pública - SuomijaFinlandia - FunenFionia - mokesčių sistemafiscalidad - UNICEFUnicef - branduolio dalijimasisfisión nuclear - Tarptautinė energetikos agentūraAIE OCDE - sutartinis kainų nustatymasfijación de precios - darbo užmokesčio nustatymasfijación del salario - Vakarų Flandrijos provincijaprovincia de Flandes Occidental - Rytų Flandrijos provincijaprovincia de Flandes Oriental - grūdų dribsniaicopo de cereal - augalijaflora - gėlininkystėfloricultura - plukdymastransporte de madera flotante - oro laivynasflota aérea - Tarptautinė atominės energetikos agentūraOIEA - žvejybos laivynasflota pesquera - vidaus laivynasflota fluvial - prekybos laivynasflota mercante - ciklinis svyravimasfluctuación coyuntural - kainų svyravimasfluctuación de precios - ekonomikos svyravimasfluctuación económica - struktūrinis svyravimasfluctuación estructural - fluorasflúor - Tarptautinis pinigų fondasFMI - Tarptautinė socialinės apsaugos asociacijaAISS - Jungtinių Tautų demografinės veiklos fondasFNUAP - valstybės tarnybafunción pública - valstybės pareigūnasfuncionario - Europos pareigūnasfuncionario europeo - pakrančių jūros dugnasfondo costero - jūros dugnasfondo marino - fondasfundación - EB fondaifondo CE - AjmanAjmán - bendrasis fondasfondo común - verslo įvaizdžio vertėfondo de comercio - Europos regioninės plėtros fondasFEDER - apyvartinis kapitalasactivo circulante - Europos pinigų fondasFondo Monetario Europeo - ketusfundición - gręžybaperforación - jūrų gręžybaperforación en el mar - nukėlimasaplazamiento de la sesión - miškasmonte - miško kategorijosmonte protegido - brandusis miškasmonte alto - atžalynasmonte bajo - natūralus miškasbosque natural - sodintinis miškasbosque plantado - muitinės formalumaiformalidad aduanera - vadovų rengimasformación de gestores - mokytojų rengimasformación del profesorado - kainodaraformación de precios - mokymas darbo laikuformación en el puesto de trabajo - profesinis mokymasformación profesional - pinigų kurso koregavimasajuste monetario - blankasformulario - krosnishorno - tiekėjasproveedor - dokumentų tiekimassuministro de documentos - teismo išlaidoscostas judiciales - mokymosi išlaidosgastos de escolaridad - rinkimų išlaidosgastos electorales - pridėtinės išlaidosgastos generales - vaistų išlaidosgastos farmacéuticos - PrancūzijaFrancia - Prancūzijos užjūrio departamentaiDOM franceses - Prancūzijos užjūrio teritorijosPTU franceses - Prancūzijos regionairegiones de Francia - Franche-ComteFranco Condado - franšizės paslaugosfranquicia comercial - neapmuitinimasfranquicia aduanera - sukčiavimasfraude - rinkimų klastojimasfraude electoral - Lotynų Amerikos integracijos asociacijaALADI - mokesčių vengimasfraude fiscal - FrederiksbergFrederiksberg - FrederiksborgFrederiksborg - mokyklos lankymaspresencia escolar - važtos tarifasflete - Friulis-Venecija-DžulijaFriul-Venecia Julia - FryzijaFrisia - sūrisqueso - pusminkštis sūrisqueso de pasta semidura - kietasis sūrisqueso de pasta dura - LAFTA šalyspaíses de la ALADI - minkštasis sūrisqueso de pasta blanda - mėlynasis sūrisqueso de pasta azul - avių sūrisqueso de oveja - ožkų sūrisqueso de cabra - karvių sūrisqueso de vaca - lydytas sūrisqueso fundido - šviežias sūrisqueso fresco - sūrinėindustria quesera - pasienisfrontera - vaisiaifruto - riešutaifruto de cáscara - kaulavaisiaifruto de hueso - sėklavaisiaifruto de pepita - švieži vaisiaifruta fresca - atogrąžų vaisiaifruto tropical - FujairahFujaira - bendrovių susijungimasfusión de empresas - branduolių sintezėfusión nuclear - GabonasGabón - AlbanijaAlbania - GalapagaiGalápagos - GalisijaGalicia - GambijaGambia - garantijagarantía - paskolos garantijagarantía de crédito - garantuotosios pajamosgarantía de la renta - investicijų apsaugagarantía de inversiones - vaikų globaguarda de niños - alkoholisalcohol - natūralieji nuostoliaidespilfarro - GATTGATT - politinė kairėizquierda política - radikalusis kairumasizquierdismo - dujosgas - išmetamosios dujosgas de combustión - gamtinės dujosgas natural - dujotiekisgasoducto - cheminis alkoholisalcohol químico - dirbamos žemės nebedirbimascongelación de tierras - statybos inžinerijaingeniería civil - telyčianovilla - geochemijageoquímica - geografía - ekonominė geografijageografía económica - politinė geografijageografía política - geologijageología - geofizikageofísica - gerontologijagerontología - valdymasgestión - valdymo apskaitagestión contable - įmonės vadovybėgestión empresarial - teritorijos tvarkymasgestión del espacio - atliekų tvarkybagestión de residuos - žuvininkystės valdymasgestión de la pesca - išteklių valdymasgestión de recursos - logistikagestión de materiales - alkoholizmasalcoholismo - personalo valdymasadministración del personal - finansų valdymasgestión financiera - valdymo planavimasgestión de previsión - GanaGhana - medžiojamieji žvėrys ir paukščiaianimal de caza - GibraltarasGibraltar - ledashielo - gliukozėglucosa - įlankagolfo - vyriausybėGobierno - vyriausybė tremtyjegobierno en el exilio - sukilėlių vyriausybėgobierno insurreccional - maistiniai riebalaigrasa alimenticia - pramoniniai riebalaigrasa industrial - AlentežasAlentejo - didelė įmonėgran empresa - didelė žemės valdagran explotación - Didieji AntilaiGrandes Antillas - nemokama sveikatos priežiūragratuidad de la sanidad - GraikijaGrecia - Vidurio GraikijaGrecia central - Graikijos regionairegiones de Grecia - GrenadaGranada - streikashuelga - AlgarvėAlgarbe - GrenlandijaGroenlandia - GroningenasGroninga - Andų grupėGrupo Andino - Andų grupės šalyspaíses del Grupo Andino - interesų grupėgrupo de interés - bendrovių grupėgrupo de empresas - Dešimties grupėGrupo de los Diez - ADR susitarimasAcuerdo ADR - AlžyrasArgelia - politinė grupėgrupo parlamentario - žmogaus teisių judėjimasmovimiento pro derechos humanos - pirkėjų susivienijimascooperativa de compra - ekonominių interesų grupėgrupo de interés económico - specializuotas ūkininkų susivienijimasagrupación de productores agrarios - tautinė grupėgrupo étnico - dumbliaialga - kalbinė grupėgrupo lingüístico - kruoposgrañón - GvadelupaGuadalupe - GvatemalaGuatemala - GelderlandasGueldres - karasguerra - pilietinis karasguerra civil - nepriklausomybės karasguerra de independencia - pasienio karasguerra fronteriza - šaltasis karasguerra fría - branduolinis karasguerra nuclear - GvinėjaGuinea - Bisau GvinėjaGuinea-Bissau - Pusiaujo GvinėjaGuinea Ecuatorial - GajanaGuyana - Prancūzijos GvianaGuyana Francesa - gyvenamoji aplinkahábitat - gyvenamoji kaimo aplinkahábitat rural - gyvenamoji miesto aplinkahábitat urbano - gyvulių pašarasalimento para el ganado - mitybos įpročiaihábito alimentario - pirkėjų įpročiaihábito de compra - Heno provincijaprovincia de Henao - HaitisHaití - halogenashalógeno - HamburgHamburgo - neįgalusisdiscapacitado - muitų suderinimasarmonización aduanera - pramoninis pašarasalimento industrial - mokesčių derinimasarmonización fiscal - Aukštutinė NormandijaAlta Normandía - Burkina FasasBurkina Faso - HavajaiHawai - sraigtasparnishelicóptero - HessenHesse - vaikų maistasalimento para niños - vasaros laikashorario de verano - paklausimų metasturno de preguntas - viršvalandžiaihora extraordinaria - induizmashinduismo - istorijahistoria - histologijahistología - kontroliuojančioji bendrovėholding - Pietų OlandijaHolanda meridional - Šiaurės OlandijaHolanda septentrional - maisto pusgaminisalimento preparado - nužudymashomicidio - atitikties patvirtinimashomologación - HondūrasHonduras - HonkongasHong-Kong - VengrijaHungría - psichiatrijos įstaigaestablecimiento psiquiátrico - darbo grafikashorario de trabajo - perdirbti maisto produktaialimento transformado - lankstusis darbo laikashorario flexible - sodininkystėhorticultura - apyniailúpulo - taukaiaceite de origen animal - žemės riešutų aliejusaceite de cacahuete - alyvuogių aliejusaceite de oliva - žuvų taukaiaceite de pescado - sunkioji alyvaaceite pesado - alyvaaceite mineral - mitybanutrición - naudotas tepalasaceite usado - aliejusaceite vegetal - aliejinėalmazara - teismo antstolisagente judicial - darbo humanizavimashumanización del trabajo - angliavandenilishidrocarburo - vandenilishidrógeno - hidrogeologijahidrogeología - gyvūnų mitybaalimentación animal - hidrologijahidrología - maisto higienahigiene alimentaria - profesinė sveikatasanidad laboral - nekilnojamojo turto hipotekahipoteca - politinė ideologijaideología política - Europos kelių transporto susitarimasAcuerdo AETR - žmogaus mitybaalimentación humana - dioskorėjosñame - Tarptautinis švietimo planavimo institutasIIPE - salaisla - Ile-de-FranceIsla de Francia - Guamasisla Guam - Normandijos salosislas Anglonormandas - Kaimanų salosislas Caimanes - Karolinų salosislas Carolinas - Priešvėjinės salosislas de Barlovento - Fareraiislas Feroe - Jonijos salosIslas Jónicas - Marianos salosislas Marianas - Pavėjinės salosislas de Sotavento - Turkso ir Caicoso salosislas Turcas y Caicos - Virdžinijos salosislas Vírgenes - skolos mažinimasreducción de la deuda - bendrovės įregistravimasregistro de sociedad mercantil - imigracijainmigración - parlamento nario neliečiamumasinmunidad parlamentaria - imunologijainmunología - reklamos poveikisimpacto publicitario - imperializmasimperialismo - verslo organizavimo vietaimplantación de actividad - Vokietijos Demokratinė RespublikaAlemania RD - importasimportación - mokestisimpuesto - Bendrijos mokestisimpuesto comunitario - fizinių asmenų pajamų mokestisimpuesto sobre la renta de las personas físicas - tiesioginis mokestisimpuesto directo - nuosavybės mokestiscontribución territorial - vienodo tarifo mokestisimpuesto global - netiesioginis mokestisimpuesto indirecto - vietinė rinkliavaimpuesto local - valstybės mokestisimpuesto nacional - realinis mokestisimpuesto real - vartojimo mokestisimpuesto sobre el consumo - turto mokestisimpuesto sobre el patrimonio - kapitalo pelno mokestisimpuesto de plusvalía - kapitalo pervedimo mokestisimpuesto sobre transmisiones patrimoniales - kapitalo mokestisimpuesto sobre el capital - pajamų mokestisimpuesto sobre la renta - savisamdos pelno mokestisimpuesto sobre beneficios - investicinių pajamų mokestisimpuesto sobre las rentas del capital - Vokietijos regionairegiones de Alemania - darbo užmokesčio mokestisimpuesto sobre los salarios - įmonių pelno mokestisimpuesto sobre sociedades - spausdinimasimprenta - apskaitos įrašasimputación contable - nedarbingumasincapacidad laboral - gaisrasincendio - nesuderinamumasincompatibilidad - tarptautinės prekybos terminaiIncoterms - IndijaIndia - žalos atlyginimasindemnización - lydinysaleación - draudimo kompensavimasindemnización del seguro - įsikūrimo pašalpasubsidio de instalación - išeitinėindemnización por despido - parlamento nario priemokaasignación parlamentaria - ekonominė nepriklausomybėindependencia económica - šalies nepriklausomybėindependencia nacional - technologinė nepriklausomybėindependencia tecnológica - kainų indeksavimasindización de precios - darbo užmokesčio indeksavimasindización de salarios - dokumentų indeksavimasindización documental - nuokrypio rodiklisindicador de divergencia - ekonominis rodiklisindicador económico - socialinis rodiklisindicador social - kainų indeksasíndice de precios - IndonezijaIndonesia - industrializacijaindustrialización - aeronautikos pramonėindustria aeronáutica - erdvėlaivių pramonėindustria aeroespacial - rinkimų sąjungaalianza electoral - maisto pramonėindustria alimentaria - variklinių transporto priemonių pramonėindustria del automóvil - chemijos pramonėindustria química - kino pramonėindustria cinematográfica - kultūros pramonėindustria cultural - ginkluotės pramonėindustria de armamentos - garso ir vaizdo pramonėindustria audiovisual - informacijos priemonių pramonėindustria de la información - avalynės pramonėindustria del calzado - papildomoji pašalpaprestación complementaria - ryšių pramonėindustria de la comunicación - staklių gamybos pramonėindustria de máquinas-herramienta - žvejybos pramonėindustria pesquera - maitinimo organizavimo verslasindustria gastronómica - mėsos perdirbimo pramonėindustria cárnica - celiuliozės ir popieriaus pramonėindustria de pasta y papel - pažangiosios technologijos pramonėindustria punta - perdirbamoji pramonėindustria de transformación - gėrimų pramonėindustria de bebidas - pamatinis susitarimasacuerdo marco - stipendija mokymuisiasignación por estudios - dažiklių pramonėindustria de colorantes - trąšų pramonėindustria de abonos - plastikų pramonėindustria de materias plásticas - paslaugų pramonėindustria de servicios - telekomunikacijų pramonėindustria de telecomunicaciones - medienos pramonėindustria de la madera - gumos pramonėindustria del caucho - odos pramonėindustria del cuero - laidotuvių pašalpaindemnización por fallecimiento - šaldymo įrenginių pramonėindustria del frío - žaislų pramonėindustria del juguete - knygų leidyba ir prekybaindustria del libro - baldų pramonėindustria del mueble - cukraus pramonėindustria azucarera - tabako pramonėindustria del tabaco - stiklo pramonėindustria del vidrio - aprangos pramonėindustria de la confección - vakuuminė pramonėindustria del vacío - motinystės pašalpaprestación por maternidad - elektronikos pramonėindustria electrónica - elektrotechnikos pramonėindustria electrotécnica - eksporto pramonėindustria exportadora - laikrodžių pramonėindustria relojera - viešbučių verslasindustria hotelera - informacijos technologijų pramonėindustria informática - pieno pramonėindustria láctea - lengvoji pramonėindustria ligera - sunkioji pramonėindustria pesada - išteklių paskirstymasasignación de recursos - mašinų gamybaindustria mecánica - kasybos pramonėindustria minera - branduolinė energetikaindustria nuclear - optikos pramonėindustria óptica - naftos pramonėindustria petrolera - vaistų pramonėindustria farmacéutica - fotografijos pramonėindustria fotográfica - juodoji metalurgijaindustria siderúrgica - tekstilės pramonėindustria textil - neraštingumo likvidavimasalfabetización - socialinė nelygybėdesigualdad social - infliacijainflación - informacijainformación - prekybos informacijainformación comercial - darbuotojų informavimasinformación de los trabajadores - informacija vartotojuiinformación al consumidor - kompiuterių sistemosinformática - verslo duomenų apdorojimasinformática de gestión - informacijos laikymas ir paieškainformática documental - pramonės duomenų apdorojimasinformática industrial - ElzasasAlsacia - medicinos duomenų apdorojimasinformática médica - nusikalstama veiklainfracción - transporto infrastruktūrainfraestructura de transportes - pramonės infrastruktūrainfraestructura industrial - inžinieriusingeniero - kišimasisinjerencia - politinė kaitaalternancia política - įstatymų leidybos iniciatyvainiciativa legislativa - naujovėinnovación - potvynisinundación - savavališkas pasitraukimas iš karinės tarnybosinsumisión - maisto tikrinimasinspección de alimentos - darbo inspekcijainspección del trabajo - mokyklų inspektavimasinspección escolar - veterinarinė priežiūrainspección veterinaria - aliuminisaluminio - uostų įrangainstalación portuaria - priežiūros institucijainstancia de control - Europos profesinių sąjungų institutasISE - Afrikos, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno šalių ir EB institucijainstitución ACP-CE - ES institucijainstitución comunitaria - finansų įstaigainstitución financiera - politinė institucijainstitución política - religinė institucijainstitución religiosa - JT specializuotoji institucijaorganismo especializado de la ONU - būsto sąlygų gerinimasmejora del hábitat - teisminis nagrinėjimasinstrucción del sumario - muzikos instrumentasinstrumento de música - finansinė priemonėinstrumento financiero - Bendrijos finansinė priemonėinstrumento financiero comunitario - Lotynų Amerikos integracijos institutasINTAL - migrantų integracijaintegración de los migrantes - ekonominė integracijaintegración económica - Europos integracijaintegración europea - gamybos gerinimasmejora de la producción - pinigų integracijaintegración monetaria - politinė integracijaintegración política - regionų integracijaintegración regional - socialinė integracijaintegración social - inteligentasintelectualidad - balsavimo motyvaiintención de voto - ekonominė savitarpio priklausomybėinterdependencia económica - draudimas dirbti valstybės sektoriujeprohibición profesional - EB susitarimasacuerdo CE - augalų selekcijamejora de las plantas - palūkanosinterés - prekybos tarpininkasintermediario comercial - Darbininkų internacionalasInternacional Obrera - Socialistų internacionalasInternacional Socialista - uždarymas psichiatrinėje ligoninėjeinternamiento psiquiátrico - parlamentinė interpeliacijainterpelación parlamentaria - vertimas žodžiuinterpretación - dirvožemio gerinimasmejora del suelo - įstatymo aiškinimasinterpretación del derecho - finansinis kišimasisintervención financiera - kišimasis į rinkąintervención en el mercado - išradimasinvención - investicijainversión - investavimas užsienyjeinversión en el extranjero - Bendrijos investicijainversión comunitaria - tiesioginė investicijainversión directa - užsienio investicijainversión extranjera - investicija į pramonęinversión industrial - tarptautinė investicijainversión internacional - privačioji investicijainversión privada - valstybės investavimasinversión pública - regioninis investavimasinversión regional - būsto neliečiamumo pažeidimasinviolabilidad del domicilio - jodasiodo - IrakasIrak - IranasIrán - Irian JayaIrian Jaya - darbo laiko suderinimasordenación del horario de trabajo - AirijaIrlanda - Šiaurės AirijaIrlanda del Norte - Airijos regionairegiones de Irlanda - Jungtinių Tautų socialinės plėtros tyrimų institutasUNRISD - islamasislamismo - Islandija - ISOISO - izogliukozėisoglucosa - izoliacinė medžiagaaislante - miškų ūkio plėtraordenación forestal - pastatų izoliacijaaislamiento del edificio - garso izoliacijaaislamiento acústico - šiluminė izoliacijaaislamiento térmico - izoliacionizmasaislacionismo - IzraelisIsrael - ItalijaItalia - Italijos regionairegiones de Italia - pūdymasbarbecho - JamaikaJamaica - hidrotechniniai statiniaiordenación hidráulica - JaponijaJapón - daržashuerto familiar - JavaJava - azartiniai lošimaijuego de azar - jaunuolisjoven - jaunas darbuotojastrabajador joven - olimpinės žaidynėsjuegos olímpicos - Jungtinis Europos torasJoint European Torus - JordanijaJordania - oficialusis žurnalasBoletín Oficial - vandens ūkis žemdirbystėjeordenación hidroagrícola - ištisinė darbo dienajornada intensiva - judaizmasjudaísmo - teisėjasjuez - teismo nutarimassentencia - administracinis teismasjurisdicción contencioso-administrativa - civilinis teismasjurisdicción civil - specialiosios teisenos teismasjurisdicción de excepción - kaimiškųjų vietovių vystymasdesarrollo rural - bendrosios teisenos teismasjurisdicción judicial - karo teismasjurisdicción militar - baudžiamųjų bylų teismasjurisdicción penal - nepilnamečių teismasjurisdicción de menores - socialinis teismasjurisdicción social - aukštesnysis teismasjurisdicción superior - baudamulta - teismų praktikajurisprudencia - EB teismų teisėjurisprudencia CE - vaisių sultyszumo de fruta - daržovių sultysjugo de legumbres y hortalizas - džiutasyute - KambodžaCamboya - kapokmedismiraguano - KenijaKenia - įstatymo pataisaenmienda - KiribatisKiribati - KuveitasKuwait - ReunionLa Reunión - kokybės ženklasmarca de calidad - laktozėlactosa - vilnalana - pienasleche - geriamasis pienasleche de consumo - prekybos susitarimasacuerdo comercial - kondensuotas pienasleche concentrada - neperdirbtas pienasleche cruda - nugriebtas pienasleche descremada - pieno milteliaileche en polvo - nenugriebtas pienasleche entera - fermentuotas pienasleche fermentada - homogenizuotas pienasleche homogeneizada - pasterizuotas pienasleche pasteurizada - sterilizuotas pienasleche esterilizada - dirvos tręšimasabono del suelo - naujo produkto reklamavimaslanzamiento de un producto - federacijos valstybėEstado federado - kalbalenguaje - užsienio kalbalengua extranjera - gimtoji kalbalengua materna - Languedoc-RoussillonLanguedoc-Rosellón - LaosasLaos - triušisconejo - LacijusLacio - AmerikaAmérica - atitiktis įstatymamslegalidad - teisėkūralegislación - maisto produktus reglamentuojantys įstatymailegislación alimentaria - antidempingo įstatymailegislación antidumping - antimonopoliniai įstatymailegislación antitrust - atstovaujamoji įstatymų leidybalegislación delegada - farmacinės veiklos įstatymailegislación farmacéutica - augalų apsaugos įstatymailegislación fitosanitaria - sveikatos sistemos įstatymailegislación sanitaria - mokyklų įstatymailegislación escolar - veterinarijos įstatymailegislación veterinaria - parlamento kadencijalegislatura - būtinoji gintislegítima defensa - teisėtumaslegitimidad - daržovėlegumbre - svogūninės daržovėslegumbre de bulbo - lapinės daržovėslegumbre de hoja - vaisinės daržovėslegumbre de fruto - Centrinė AmerikaAmérica Central - šakniavaisinės daržovėslegumbre de raíz - šviežios daržovėslegumbre fresca - ankštinės daržovėsleguminosa - LensterisLeinster - LesotasLesotho - gyvulių leukozėleucosis animal - LibanasLíbano - liberalizmasliberalismo - Šiaurės AmerikaAmérica del Norte - prekybos liberalizavimasliberación de los intercambios - LiberijaLiberia - susivienijimų laisvėlibertad de asociación - žodžio laisvėlibertad de expresión - nuomonės laisvėlibertad de opinión - informacijos laisvėlibertad de información - spaudos laisvėlibertad de prensa - laivybos laisvėlibertad de navegación - Pietų AmerikaAmérica del Sur - susirinkimų laisvėlibertad de reunión - prekybos laisvėlibertad de comercio - religinių įsitikinimų laisvėlibertad religiosa - knygynaslibrería - laisvas kapitalo judėjimaslibre circulación de capitales - laisva prekių apyvartalibre circulación de mercancías - Lotynų AmerikaAmérica Latina - laisvas asmenų judėjimaslibre circulación de personas - laisvas darbuotojų judėjimaslibre circulación de trabajadores - laisvoji konkurencijalibre competencia - apsisprendimo teisėlibre disposición de la propia persona - laisvasis judėjimaslibre práctica - paslaugų teikimo laisvėlibre prestación de servicios - LibijaLibia - patento licencijalicencia de patente - prekybos licencijalicencia comercial - eksporto licencijalicencia de exportación - asbestasamianto - importo licencijalicencia de importación - transporto licencijalicencia de transporte - atleidimasdespido - kolektyvinis atleidimas iš darbodespido colectivo - atleidimas dėl darbo vietų mažinimodespido por causas económicas - LichtenšteinasLiechtenstein - kamštienacorcho - Lježo provincijaprovincia de Lieja - žvejybos rajonaslugar de pesca - darbo vietalugar de trabajo - krakmolasalmidón - transporto keliailínea de transporte - rusvosios anglyslignito - Arabų lygaLiga Árabe - Arabų lygos šalyspaíses de la Liga Árabe - LigūrijaLiguria - LimburgasLimburgo - Limburgo provincijaprovincia de Limburgo Belga - prekybos apribojimaslimitación de comercialización - asociacijos susitarimasacuerdo de asociación - Tarptautinė amnestijaAmnistía Internacional - gazuotas gėrimasbebida gaseosa - LimousinLemosín - linailino - aliejiniai linailino oleaginoso - luitaslingote - kalbotyralingüística - likerislicor - likvidavimasliquidación de sociedad mercantil - skolos mažėjimasamortización - likvidavimo administravimasliquidación de bienes - išlaidų pagrindimasliquidación de gastos - pinigų rinkos likvidumasliquidez - tarptautinis likvidumasliquidez internacional - partijos sąrašaslista cerrada - rinkėjų sąrašaslista electoral - literatūraliteratura - pilkoji literatūraliteratura gris - valstybės skolos padengimasamortización de la deuda - pajūrislitoral - pristatymasentrega - energijos šaltinio vietalocalización de la energía - gamybos vietalocalización de la producción - ilgalaikė nekilnojamojo turto nuomaarrendamiento inmobiliario - išsimokėtinis pirkimasarrendamiento financiero - lokautascierre patronal - aprūpinimas būstuvivienda - neraštingumasanalfabetismo - daugiaaukštis namasvivienda colectiva - vienbutis namasvivienda individual - būstas be patogumųvivienda insalubre - socialinis būstasvivienda social - programinė įrangasoftware - įstatymasley - finansų įstatymasley presupuestaria - įstatymo metmenysley de bases - laisvalaikisocio - LombardijaLombardía - LotaringijaLorena - nedidelis nuomos mokestisalquiler moderado - tepalailubricante - žaislotekaludoteca - priešgaisrinė apsaugalucha contra incendios - kova su taršalucha contra la contaminación - kova su nusikalstamumulucha contra el crimen - kova su neūkiškumulucha contra el despilfarro - klasių kovalucha de clases - sąnaudų ir naudos analizėanálisis de coste-beneficio - Liuksemburgas - Liuksemburgo provincijaprovincia de Luxemburgo Belga - liucernosalfalfa - sublimacinis džiovinimasliofilización - MacaoMacao, Macau - mašinosmáquina - žemės ūkio technikamáquina agrícola - raštinės įrangamáquina de oficina - sąnaudų efektyvumo analizėanálisis de coste-eficacia - derliaus nuėmimo mašinamáquina cosechadora - hidraulinė mašinamáquina hidráulica - staklėsmáquina-herramienta - pneumatinė mašinamáquina neumática - tekstilės mašinamáquina textil - MašrekasMashrek - makroekonomikamacroeconomía - MadagaskarasMadagascar - MadeiraMadeira - sąnaudų ir produkcijos analizėanálisis de input-output - didelė universalinė parduotuvėgran superficie comercial - parduotuvė su kainų nuolaidacasa de descuento - MagribasMagreb - žemesniojo teismo teisėjasmagistrado - magnismagnesio - darbo jėgamano de obra - žemės ūkio darbo jėgamano de obra agrícola - šeimos darbuotojasmano de obra familiar - darbuotojamano de obra femenina - vandens analizėanálisis del agua - darbo vietos išsaugojimasmantenimiento del empleo - taikos palaikymasmantenimiento de la paz - javai, kukurūzaiabatí, borona, capi, capia, cereales, elote, maíz - leidyklaeditorial - absoliučioji daugumamayoría absoluta - pilnametystėmayoría de edad civil - balsų daugumamayoría de votos - politinė daugumamayoría política - kvalifikuotoji daugumamayoría cualificada - tylioji daugumamayoría silenciosa - informacijos analizėanálisis de la información - paprastoji daugumamayoría simple - ligaenfermedad - gyvūnų ligaenfermedad animal - kvėpavimo takų ligaenfermedad de las vías respiratorias - širdies ir kraujagyslių ligaenfermedad cardiovascular - endemijaenfermedad endémica - užkrečiamoji ligaenfermedad infecciosa - psichikos ligaenfermedad mental - profesinė ligaenfermedad profesional - atogrąžų ligaenfermedad tropical - augalų ligosenfermedad vegetal - jaunimo abejingumasdescontento juvenil - pusiasalinė MalaizijaMalasia Occidental - MalavisMalawi - MalaizijaMalasia - MaldyvaiMaldivas - MalisMali - netaisyklinga mitybamalnutrición - Folklendo salosMalvinas - salyklasmalta - demografinė analizėanálisis demográfico - Malta - jūrų žinduolismamífero marino - Lamanšo sąsiauriscanal de la Mancha - įgaliojimasmandato - renkamosios pareigosmandato electoral - manganasmanganeso - kultūrinis renginysmanifestación cultural - manijokaimandioca - balanso analizėanálisis de balances - nekvalifikuotas darbininkaspeón - mokyklinis vadovėlislibro escolar - maoizmasmaoísmo - rinkamercado - sandorių ateičiai rinkamercado a plazo - žemės ūkio rinkamercado agrario - Bendrijos žemės ūkio rinkamercado agrario comunitario - neatidėliotinų atsiskaitymų rinkamercado al contado - sąnaudų analizėanálisis de costes - bendra rinkamercado común - Arabų bendroji rinkaMercado Común Árabe - Arabų bendrosios rinkos šalyspaíses del Mercado Común Árabe - Bendrijos rinkamercado comunitario - viešojo tiekimo sutartiscontrato de suministros - tiesioginė sutartiscontratación directa - darbų sutartiscontrato de obras - užsienio valiutų rinkamercado de divisas - ekonominė analizėanálisis económico - prekių rinkamercado de productos básicos - darbo rinkamercado laboral - užsienio rinkamercado exterior - finansų rinkamercado financiero - žemės sklypų rinkamercado de la propiedad rústica y urbana - vidaus rinkamercado interior - tarptautinė rinkamercado internacional - atviroji rinkamercado libre - pinigų rinkamercado monetario - viešoji sutartiscontratación administrativa - finansinė analizėanálisis financiero - oficialioji rinkamercado reglamentado - MarchesLas Marcas - margarinasmargarina - apyvartinis pelnasmargen comercial - pinigų kurso svyravimo ribosmargen de fluctuación - socialinis nuošalėjimasexclusión social - santuokamatrimonio - MarokasMarruecos - socialinė analizėanálisis sociológico - prekių ženklasmarca - MartinikaMartinica - marksizmasmarxismo - biudžeto apimtismasa presupuestaria - pinigų pasiūlamasa monetaria - statybinė medžiagamaterial de construcción - kaitrai atsparios medžiagosmaterial refractario - apšvietimo įrangamaterial de alumbrado - anarchizmasanarquismo - statybos įrangaequipo de construcción - gręžimo įrangamaterial de perforación profunda - kėlimo įrangamaterial de elevación - elektros įrangamaterial eléctrico - mechaninė įrangamaterial mecánico - matematikamatemáticas - pieno riebalaimateria grasa de la leche - plastikaimateria plástica - Pietryčių Azijos valstybių asociacijaANASE - žaliavamateria prima - radioaktyviosios medžiagosmateria radiactiva - MauricijusMauricio - MauritanijaMauritania - MayotteMayotte - CABR šalyspaíses del MCCA - tikslioji mechanikamecánica de precisión - bendroji mašinų gamybamecánica general - ASEAN šalyspaíses de la ANASE - mechanizavimasmecanización - žemės ūkio mechanizavimasmecanización agraria - valiutų kurso mechanizmasmecanismo de intervención monetaria - paramos mechanizmasmecanismo de apoyo - medicinamedicina - darbo medicinamedicina del trabajo - pasauga nuo ligųmedicina preventiva - mokyklinė medicinamedicina escolar - veterinarijamedicina veterinaria - skerdimassacrificio de animales - Bretton Woods susitarimasAcuerdo de Bretton Woods - anatomijaanatomía - tarpininkasDefensor del Pueblo - milijoninis miestasmegalópoli - MelanezijaMelanesia - melasamelaza - namų ūkishogar - ūkininko šeimynahogar agrícola - mėnesinis atlyginimasmensualización - staliaus dirbtuvėcarpintería - metalo dirbinyscarpintería metálica - karo veteranasexcombatiente - jūramar - Baltijos jūramar Báltico - Airijos jūramar de Irlanda - AndalūzijaAndalucía - AndoraAndorra - Norvegijos jūramar de Noruega - Šiaurės jūramar del Norte - anhidridasanhídrido - Viduržemio jūramar Mediterráneo - gyvsidabrismercurio - lygiaverčio poveikio priemonėmedida de efecto equivalente - metalaimetal - juodasis metalasmetal ferroso - sunkusis metalasmetal pesado - spalvotasis metalasmetal no ferroso - brangusis metalasmetal precioso - nemetalasmetaloide - skerstiniai gyvuliaianimal de matanza - miltelių metalurgijapulvimetalurgia - pusininkystėaparcería - kviečių ir rugių mišinystranquillón - meteorologijameteorología - metanolismetanol - tyrimo metodasmétodo de investigación - statistinis metodasmétodo estadístico - metrologijametrología - didžiausias miestas, metropolis, pagrindinis regiono miestas, sostinėcapital, centro urbano, city, ciudad, metrópoli, metrópolis - ūkio gyvuliaianimal de granja - MeksikaMéxico - ES Viduržemio jūros šalysMezzogiorno - mikroekonomikamicroeconomía - mikroformamicroforma - MikronezijaMicronesia - Pietų PirėnaiMediodía-Pirineos - Rytų MidlandsasMidlands del Este - Vakarų MidlandsasMidlands del Oeste - medusmiel - darbiniai gyvuliaianimal de tiro - migracijamigración - važinėjimas į darbąmigración pendular - grįžtamoji migracijamigración de retorno - šeimos migracijamigración familiar - priverstinė migracijamigración forzosa - pasienio migracijamigración fronteriza - neteisėta migracijamigración ilegal - vidinis migravimasmigración interior - tarpmiestinis migravimasmigración interurbana - tarpuskaitos susitarimasacuerdo de compensación - naminis gyvūnasanimal doméstico - migravimas miestemigración intraurbana - migracija Bendrijojemigración comunitaria - profesinis migravimasmigración profesional - kaimiškasis migravimasmigración rural - migracija iš kaimo į miestąmigración rural-urbana - sezoninė migracijamigración de temporada - darbo aplinkaentorno laboral - mokyklos aplinkamedio escolar - partijos aktyvistasmilitante político - veislinis gyvulysanimal reproductor - kosmoso militarizavimasmilitarización del espacio - militarizmasmilitarismo - sorosmijo - geležies rūdamineral de hierro - spalvotųjų metalų rūdamineral no ferroso - nemetalų iškasenosmineral no metálico - mineralogijamineralogía - gyvas gyvūnasanimal vivo - valstybinė prokuratūraministerio fiscal - ministrasministro - kūdikystėminoría de edad civil - tautinė mažumaminoría nacional - seksualinė mažumaminoría sexual - malūnasindustria molinera, molino - raketamisil - metaliniai baldaimobiliario metálico - darbo jėgos judumasmovilidad de la mano de obra - žemės nuosavybės mobilumasmovilidad territorial - geografinis gyventojų judumasmovilidad geográfica - gyvenamosios vietos keitimasmovilidad de residencia - studentų mobilumasmovilidad escolar - socialinis judumasmovilidad social - finansavimo metodasmodo de financiación - balsavimo būdassistema de votación - transporto rūšisforma de transporte - ekonominis modelismodelo económico - bendrovės modernizavimasmodernización de la empresa - pramonės modernizavimasmodernización industrial - ūkio modernizavimasmodernización de la explotación agraria - biudžeto pataisamodificación presupuestaria - MoliseMolise - moliuskasmolusco - metknygėanuario - Molukų salosMolucas - molibdenasmolibdeno - MonakasMónaco - konstitucinė monarchijamonarquía parlamentaria - mondializmasmundialismo - MongolijaMongolia - pinigaimoneda - atsarginė valiutamoneda de reserva - elektroninis pinigų pervedimasdinero electrónico - popieriniai pinigaimoneda fiduciaria - tarptautinė valiutamoneda internacional - šalies pinigaimoneda nacional - indėlių pinigaidinero bancario - vienerių rūmų parlamentasunicameralismo - monokratijamonocracia - monografijamonografía - monopolijamonopolio - pirkimo monopolijamonopolio de compra - valstybės monopolijamonopolio del Estado - importo monopolijamonopolio de importación - AntarktidaAntártida - informacijos monopolismonopolio de la información - mokesčių monopolijamonopolio fiscal - MontserratMontserrat - kalnasmontaña - kompensuojamoji pinigų sumamontante compensatorio monetario - etikaética - viešoji dorovėmoral pública - mirtingumasmortalidad - kūdikių mirtingumasmortalidad infantil - profesinis mirtingumasmortalidad profesional - variklismotor - siūlymas pareikšti nepasitikėjimąmoción de censura - vartotojo motyvacijamotivación del consumidor - antibiotikasantibiótico - politinė motyvacijamotivación política - judėjimas dėl autonomijosmovimiento autonomista - antirasistinis judėjimasmovimiento contra el racismo - viešosios nuomonės tendencijosmovimientos de opinión - kapitalo judėjimasmovimiento de capitales - moterų judėjimasmovimiento feminista - jaunimo judėjimasmovimiento juvenil - šalies išsivadavimo judėjimasmovimiento de liberación nacional - papildomasis susitarimasacuerdo de complementariedad - ekologinis judėjimasmovimiento ecologista - Europos judėjimasmovimiento europeo - darbininkų judėjimasmovimiento obrero - ūkininkų judėjimasmovimiento campesino - asociacijų kūrimo judėjimasmovimiento social - ryšių priemonėsmedio de comunicación - žiniasklaidamedio de comunicación de masas - žemės ūkio gamybos priemonėsmedio de producción agrícola - transporto priemonėsmedio de transporte - vidutinė įmonėmediana empresa - vidutinė valdaexplotación mediana - MozambikasMozambique - daugiakalbystėmultilingüismo - daugiapartinė sistemamultipartidismo - MansterisMunster - muziejusmuseo - muzikamúsica - Britanijos Vest IndijaAntillas Inglesas - grybų auginimascultivo de setas - Šiaurės Vakarų Atlanto žvejybos organizacijaNAFO - NamibijaNamibia - Namiūro provincijaprovincia de Namur - gimstamumasnatalidad - nacionalsocializmasnacionalsocialismo - nacionalizacijanacionalización - Prancūzijos Vest IndijaAntillas Francesas - nacionalizmasnacionalismo - pilietybėnacionalidad - juridinių asmenų nacionalinė priklausomybėnacionalidad de las personas jurídicas - natūralizacijanaturalización - NauruNauru - NavaraNavarra - oro eismascirculación aérea - vidaus laivybanavegación fluvial - jūrų laivybanavegación marítima - Nyderlandų AntilaiAntillas Holandesas - krovininis laivascarguero - baržų vilkikasbuque portabarcazas - didmenų prekybininkascomerciante - kolektyvinės sutarties sudarymo derybosnegociación colectiva - Tokijo derybų ratasRonda Tokio - Dilono derybų ratasRonda Dillon - Kenedžio derybų ratasRonda Kennedy - derybos dėl muitų tarifųnegociación arancelaria - antisemitizmasantisemitismo - NepalasNepal - neutralitetasneutralidad - naujoji Bendrijos priemonėNIC - NikaragvaNicaragua - nikelisníquel - NigerisNíger - mokymo lygmuonivel de enseñanza - taršos laipsnisgrado de contaminación - Antverpeno provincijaprovincia de Amberes - gyvenimo lygisnivel de vida - triukšmo lygisnivel sonoro - kokoso riešutainuez de palma - klajokliškas gyvenimasnomadismo - nomenklatūranomenclatura - biudžeto klasifikacijanomenclatura presupuestaria - žemės ūkio produktų sąrašasnomenclatura de los productos agrícolas - muitų tarifų nomenklatūranomenclatura arancelaria - ANZUSANZUS - neprisijungimasno alineamiento - nepriklausomas narysno agrupado - nesmurtiniai veiksmaino violencia - Šiaurės JutlandijaNordjylland - Šiaurė-Pa de KalėNorte-Paso de Calais - standartizacijanormalización - standartasnorma - maisto standartasnorma alimentaria - ANZUS šalyspaíses del ANZUS - biologinis standartasnorma biológica - rinkodaros standartasnorma de comercialización - darbo standartasnorma de trabajo - socialinė normanorma social - notarasnotario - apartheidasapartheid - naujoji ekonominė tvarkanuevo orden económico - Naujoji KaledonijaNueva Caledonia - Naujoji ZelandijaNueva Zelanda - kenksmingasis veiksnysagente nocivo - rinkimų negaliojimasnulidad de la elección - santuokų koeficientasnupcialidad - Tarptautinė civilinės aviacijos organizacijaOIAC - Azijos produktyvumo organizacijaOAP - bendradarbiavimo susitarimasacuerdo de cooperación - asmuo be pilietybėsapátrida - karinės prievolės atsisakymasobjeción de conciencia - obligacijavalor de renta fija - išlaikymo prievolėobligación de alimentos - nekonkuravimo straipsnisobligación de no competencia - plėtros kliūtisobstáculo al desarrollo - Afrikos ir Mauricijaus bendroji organizacijaOCAM - Centrinės Afrikos ir Malagatijos bendrijos šalyspaíses de la OCAM - aperityvasaperitivo - Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijaOCDE - EBPO šalyspaíses de la OCDE - vandenynasocéano - Antarkties vandenynasocéano Antártico - Arkties vandenynasocéano Ártico - Atlanto vandenynasocéano Atlántico - Indijos vandenynasocéano Índico - Ramusis vandenynasocéano Pacífico - OkeanijaOceanía - okeanografijaoceanografía - bitininkystėapicultura - Centrinės Amerikos valstybių organizacijaODECA - Centrinės Amerikos valstybių organizacijos šalyspaíses de la ODECA - Amerikos valstybių organizacijaOEA - AVO šalyspaíses de la OEA - Didžiojo Belto RytaiOest for Storebaelt - kiaušinishuevo - meno kūrinysobra de arte - Europos patentų biurasEPO - pareigūnas teisininkaspersonal de la Administración de justicia - įrašymo įrangaaparato de grabación - laisva darbo vietaoferta de empleo - turima energijaoferta energética - pasiūla ir paklausaoferta y demanda - siūlymas pirkti kontrolinį paketąoferta pública de adquisición - Tarptautinė darbo organizacijaOIT - alyvmedžių auginimasoleicultura - naftotiekisoleoducto - mikroelementasoligoelemento - oligopolijaoligopolio - oligopsonijaoligopsonio - alyvosaceituna - Palestinos išsivadavimo organizacijaOLP - OmanasOmán - UmbrijaUmbría - EB įgaliotinisDefensor del Pueblo CE - Tarptautinė jūrų organizacijaOMI - Pasaulinė meteorologijos organizacijaOMM - Pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacijaOMPI - Pasaulinė sveikatos organizacijaOMS - Jungtinių Tautų pramonės plėtros organizacijaONUDI - OAPECOPAEP - OPECOPEP - Naftą eksportuojančių šalių organizacijos šalyspaíses de la OPEP - bankininkystėactividad bancaria - vertybinių popierių biržos sandorisoperación bursátil - pinigų keitimasoperación de cambio - viešoji nuomonėopinión pública - ESOLBOPOCE - opozicijadisidente - politinė opozicijaoposición política - auksasoro - kompiuterisordenador - potvarkisordenanza - matavimo įrenginysaparato de medición - darbotvarkėorden del día - profesinė draugijacolegio profesional - viešoji tvarkaorden público - Bendrijos organasórgano comunitario - organizacinė schemaorganigrama - administracinės struktūrosorganización administrativa - Afrikos organizacijaorganización africana - Afrikos ir Azijos organizacijosorganización afroasiática - tikslusis prietaisasaparato de precisión - Amerikos organizacijaorganización americana - arabų organizacijaorganización árabe - Azijos organizacijaorganización asiática - bendrasis rinkos organizavimasorganización común de mercado - kultūros organizacijaorganización cultural - mokymo organizavimasorganización de la enseñanza - radijo įrangaaparato de radio - gamybos organizavimasorganización de la producción - profesijų organizacinė struktūraorganización de las profesiones - Jungtinių Tautų OrganizacijaONU - partijos organizavimasorganización de los partidos - transporto organizavimasorganización de los transportes - rinkos organizavimasorganización del mercado - Varšuvos pakto organizacijaOrganización del Tratado de Varsovia - darbo organizavimasorganización del trabajo - televizijos įrenginysaparato de televisión - rinkimų rengimasorganización electoral - Europos organizacijaorganización europea - tarpvyriausybinė organizacijaorganización intergubernamental - tarptautinė organizacijaorganización internacional - Lotynų Amerikos organizacijaorganización latinoamericana - nevyriausybinė organizacijaorganización no gubernamental - elektroninis įtaisasaparato electrónico - miežiaicebada - žemės ūkio orientavimasorientación agraria - profesinis orientavimasorientación profesional - mokyklinis orientavimasorientación escolar - našlaitishuérfano - Europos Bendrijų Statistikos biurasEUROSTAT - NATOOTAN - NATO šalyspaíses de la OTAN - Pietryčių Azijos sutarties organizacijaOTASE - Afrikos SąjungaUnión Africana - UgandaUganda - žemės ūkio padargaiapero de labranza - rankinis įrankisherramienta de bricolaje - konstrukcijaobra de fábrica - darbininkasobrero - kvalifikuotas darbininkasobrero cualificado - pusiau kvalifikuotas darbininkasobrero especializado - OverijsselOverijsel - avisovino - kiaušinių produktasproducto derivado del huevo - oksidasóxido - deguonisoxígeno - ozonasozono - įmokapago - išankstinė įmokapago por adelantado - paraiškų konkurso paskelbimaslicitación - tarptautinis mokėjimaspago internacional - Bendrijos vidaus mokėjimaspago intracomunitario - duonapan - PakistanasPakistán - mišrusis balsavimaspanachage - PanamaPanamá - valiutų krepšeliscesta de monedas - duonos kepimaspanificación - tiesioginis taikymasaplicabilidad directa - papel - Papua Naujoji GvinėjaPapua-Nueva Guinea - tariamasis iždo mokestisparafiscalidad - ParagvajusParaguay - parazitologijaparasitología - automobilių parkasparque móvil - riedmenysmaterial móvil ferroviario - nacionalinis parkasparque nacional - įstatymų taikymasaplicación de la ley - sklypasparcela - vienišas tėvasprogenitor no casado - giminystėparentesco - valiutų lygiavertiškumasparidad de cambio - perkamosios galios lygiavertiškumasparidad de poder adquisitivo - parlamentasParlamento - Europos ParlamentasParlamento Europeo - šalies parlamentasParlamento nacional - regioninis parlamentasParlamento regional - parlamento narysparlamentario - nacionalinis Bendrijos teisės įgyvendinimasaplicación del Derecho comunitario - Europos Parlamento narysparlamentario europeo - turto padalijimasdivisión de la propiedad - komunistų partijapartido comunista - konservatorių partijapartido conservador - demokratų partijapartido demócrata - krikščionių demokratų partijapartido democristiano - ekologinė partijapartido ecologista - europinė partijapartido europeo - saulės energijos panaudojimasaplicación solar - liberalų partijapartido liberal - politinė partijapartido político - respublikonų partijapartido republicano - socialdemokratų partijapartido socialdemócrata - socialistų partijapartido socialista - darbo partijapartido laborista - vienpartinė sistemarégimen de partido único - akcijų paketasparticipación - moterų socialinis veiklumasparticipación de la mujer - darbuotojų dalyvavimasparticipación de los trabajadores - darbuotojų įvertinimascalificación del personal - dalyvavimas rinkimuoseparticipación electoral - politinis aktyvumasparticipación política - socialinis veiklumasparticipación social - pasaspasaporte - Europos pasaspasaporte europeo - pasterizavimaspasteurización - makaronų gaminyspasta alimenticia - laisvosios prekybos susitarimasacuerdo de libre comercio - pameistrysaprendiz - konditerijapastelería - kultūros paveldaspatrimonio cultural - darbdavių organizacijaorganización patronal - nuskurdinimasempobrecimiento - skurdaspobreza - laivo vėliavabandera de barco - patogios šalies vėliavabandera de conveniencia - pameistrystėaprendizaje profesional - asocijuota šalispaís asociado - NyderlandaiPaíses Bajos - Nyderlandų užjūrio šalys ir teritorijosPTU de los Países Bajos - Nyderlandų regionairegiones de los Países Bajos - BaskijaPaís Vasco - VelsasGales, País de Gales - Rytų bloko šalyspaíses del Este - tiekimasabastecimiento - Luaros regionasPaís del Loira - pagalbą teikianti šalispaís donante - besivystančios šalyspaís en desarrollo - užjūrio kraštai ir teritorijospaíses y territorios de ultramar - pramoninė šalispaís industrializado - šalis narėpaís miembro - mažiau išsivysčiusi šalispaís menos desarrollado - trečioji šalispaís tercero - kelio rinkliavapeaje - gyvūno odapiel de animal - apsirūpinimas ginklaissuministro de armas - pakrančių žvejybapesca de bajura - gėlųjų vandenų žvejybapesca de agua dulce - giluminė žvejybapesca de altura - pramoninė žvejybapesca industrial - jūrų žvejybapesca marítima - išmestos atgal į jūrą žuvyspesca rechazada - įprastinė žvejybapesca tradicional - žvejyspescador - energijos tiekimasabastecimiento energético - naujoji pedagogikanueva pedagogía - mirties bausmėpena de muerte - PeloponesasPeloponeso - baržagabarra - trūkumasescasez - maisto trūkumasescasez de alimentos - finansinis išlyginimascompensación financiera - vandens ūkisacuicultura - įvežamasis perdirbimasperfeccionamiento activo - išvežamasis perdirbimasperfeccionamiento pasivo - žūklės sezonastemporada de pesca - EB pereinamasis laikotarpisperíodo de transición CE - vairuotojo pažymėjimaspermiso de conducción - europinis vairuotojo pažymėjimaspermiso de conducción europeo - statybos leidimaspermiso de construcción - AkvitanijaAquitania - žvejybos leidimaspermiso de pesca - darbo leidimaspermiso de trabajo - PeruPerú - valdžios įasmeninimaspersonalización del poder - pagyvenęs žmogustercera edad - išsituokęs asmuopersona divorciada - susituokęs asmuopersona casada - Saudo ArabijaArabia Saudita - juridinis asmuopersona jurídica - fizinis asmuopersona física - atsiskyręs sutuoktinispersona separada - vieno asmens namų ūkispersona sola - našlaujantis žmoguspersona viuda - darbuotojaipersonal - antžeminės tarnybos darbuotojaipersonal de tierra - EB A kategorijos personalaspersonal CE de categoría A - žemės riešutaicacahuete - EB B kategorijos personalaspersonal CE de categoría B - EB C kategorijos personalaspersonal CE de categoría C - EB D kategorijos personalaspersonal CE de categoría D - vairuotojaipersonal de conducción - transporto darbuotojaipersonal de transporte - teisininko profesijaprofesión jurídica - įgulatripulación - kalinimo įstaigos darbuotojaipersonal penitenciario - AragonasAragón - finansinis nuostolispérdida financiera - gyvūnų maraspeste animal - pesticidaspesticida - maža įmonėpequeña empresa - mažos ir vidutinės įmonėspequeña y mediana empresa - maža žemės valdapequeña explotación - miestelisciudad pequeña - Mažieji AntilaiPequeñas Antillas - peticijapetición - naftos chemijos produktaipetroquímica - naftos dolerispetrodólar - naftapetróleo - farmakologijafarmacología - FilipinaiFilipinas - filosofija, požiūris į gyvenimąfilosofía - politinė filosofijafilosofía política - finansų arbitražasarbitraje financiero - fosforasfósforo - fotochemijafotoquímica - fotovoltinis elementasfotopila - darbo fiziologijafisiología del trabajo - branduolio fizikafísica nuclear - PikardijaPicardía - atsarginė dalispieza suelta - PjemontasPiamonte - tarptautinis tarpininkavimasarbitraje internacional - brangakmeniaipiedra preciosa - kuro elementaspila de combustible - piratavimaspiratería - žuvininkystėpiscicultura - dviračių takascarril para bicicletas - kapitalo investicijų sandoriscolocación de capitales - didžiausiasis tarifastecho arancelario - politinis tarpininkavimasarbitraje político - lygumallanura - antikrizinis planasplan anticrisis - miesto planavimo programaplan de urbanismo - Kolombo planasPlan de Colombo - plėtros planasplan de desarrollo - finansavimo planasplan de financiación - planktonasplancton - medžių veisimasarboricultura - švietimo planavimasplanificación educativa - šeimos planavimasplanificación familiar - gamybos planavimasplanificación de la producción - transporto planavimasplanificación de transportes - rinkos planavimasplanificación del mercado - ekonomikos planavimasplanificación económica - finansų planavimasplanificación financiera - medisárbol - pramonės planavimasplanificación industrial - valstybinis planavimasplanificación nacional - regioninis planavimasplanificación regional - sektorinis planavimasplanificación sectorial - sodmuovivero - sodinimasplantación - vandens augalasplanta acuática - pašariniai augalaiplanta forrajera - pramoniniai augalaiplanta industrial - aliejinis augalasplanta oleaginosa - spygliuotisárbol perennifolio - šakniavaisiaitubérculo - tekstilės augalaiplanta textil - atogrąžų augalasplanta tropical - auginimas po plėveleplasticultivo - plastifikatoriusplastificante - plokštėplancha - politinė programaprograma político - žemyninis šelfasplataforma continental - platinaplatino - gipsas, gipsinis, statybinis gipsasescayola, yeso - lapuotisárbol caducifolio - visiškas užimtumaspleno empleo - švinasplomo - plutonisplutonio - orinė padanganeumático - Jungtinių Tautų vystymo programaPNUD - Jungtinių Tautų aplinkos apsaugos programaPNUMA - svoris ir matmenyspeso y dimensiones - mažmeninės prekybos punktaspunto de venta - žuvispescado - gėlųjų vandenų žuvispescado de agua dulce - jūrų žuvispescado de mar - šviežios žuvyspescado fresco - Poitou-CharentesPoitou-Charentes - policijapolicía - kriminalinė policijapolicía judicial - žemės ūkio politikapolítica agraria - bendroji žemės ūkio politikapolítica agraria común - šalies žemės ūkio politikapolítica agraria nacional - regioninė žemės ūkio politikapolítica agraria regional - maisto politikapolítica alimentaria - banko politikapolítica bancaria - biudžeto politikapolítica presupuestaria - prekybos politikapolítica comercial - bendroji prekybos politikapolítica comercial común - Bendrijos politikapolítica comunitaria - savanoriško apsiribojimo susitarimasacuerdo de limitación - archeologijaarqueología - Bendrijos užimtumo politikapolítica comunitaria de empleo - bendroji žvejybos politikapolítica pesquera común - bendroji kainų politikapolítica común de precios - bendroji transporto politikapolítica común de transportes - trumpalaikė ūkio politikapolítica coyuntural - kultūros politikapolítica cultural - pagalbos politikapolítica de ayudas - griežto taupymo politikapolítica de austeridad - kišimosi politikapolítica de intervención - investicijų politikapolítica de inversión - gynybos politikapolítica de defensa - plėtros politikapolítica de desarrollo - finansavimo politikapolítica de financiación - švietimo politikapolítica educativa - užimtumo politikapolítica de empleo - verslo politikapolítica de la empresa - aplinkos politikapolítica de medio ambiente - architektūraarquitectura - informacijos politikapolítica de información - ryšių politikapolítica de comunicación - konkurencijos politikapolítica de competencia - statybos politikapolítica de construcción - žvejybos politikapolítica pesquera - žemės ūkio gamybos politikapolítica de producción agrícola - mokslinių tyrimų politikapolítica de investigación - sveikatos politikapolítica sanitaria - gimstamumo politikapolítica de natalidad - gamybos politikapolítica de producción - saulės architektūraarquitectura solar - paramos politikapolítica de apoyo - demografinė politikapolítica demográfica - blokų politikapolítica de bloques - valiutų keitimo politikapolítica de cambios - eksporto politikapolítica de exportación - importo politikapolítica de importación - kainų politikapolítica de precios - pajamų politikapolítica de rentas - apmokėjimo politikapolítica salarial - archyvaiarchivo - žemės ūkio struktūrų politikapolítica de estructuración agraria - transporto politikapolítica de transportes - paskolų politikapolítica crediticia - būsto politikapolítica de la vivienda - ekonominė politikapolítica económica - energetikos politikapolítica energética - Europos gynybos politikapolítica europea de defensa - užsienio politikapolítica exterior - šeimos politikapolítica familiar - finansų politikapolítica financiera - ArktisÁrtico - mokesčių politikapolítica fiscal - miškininkystės politikapolítica forestal - vyriausybės politikapolítica gubernamental - pramonės politikapolítica industrial - vidaus politikapolítica interior - migracijos politikapolítica migratoria - pinigų politikapolítica monetaria - žemės ūkio pinigų politikapolítica monetaria agrícola - uostų politikapolítica portuaria - bendroji uostų politikapolítica portuaria común - sidabrasplata - regioninė politikapolítica regional - Bendrijos regioninė politikapolítica regional comunitaria - socialinė politikapolítica social - struktūrinė politikapolítica estructural - muitų tarifų politikapolítica arancelaria - bendroji muitų politikapolítica arancelaria común - teršalascontaminante - atmosferos teršalascontaminante atmosférico - vandens teršalascontaminante del agua - taršacontaminación - ArgentinaArgentina - akustinė taršacontaminación acústica - atmosferos taršacontaminación atmosférica - cheminė taršacontaminación química - žemyninės kilmės taršacontaminación de origen terrestre - vandens taršacontaminación del agua - maisto užtaršacontaminación de los alimentos - jūros pakrantės taršacontaminación de las costas - vandentakių taršacontaminación fluvial - dirvožemio taršacontaminación del suelo - jūrų taršacontaminación marina - sausringųjų zonų žemdirbystėcultivo de secano - organinė taršacontaminación orgánica - žemdirbystės taršacontaminación de origen agrícola - radioaktyvioji taršacontaminación radiactiva - stratosferinė taršacontaminación estratosférica - šiluminė taršacontaminación térmica - tarša per sienącontaminación transfronteriza - LenkijaPolonia - mišrioji augalininkystėpolicultivo - polimeraspolímero - PolinezijaPolinesia - Prancūzijos PolinezijaPolinesia Francesa - bulvėspatata - šilumos siurblysbomba de calor - darbingieji gyventojaipoblación activa - žemdirbiaipoblación activa agraria - dirbantiejipoblación activa ocupada - darbingo amžiaus gyventojaipoblación en edad laboral - pasaulio gyventojų skaičiuspoblación mundial - nedirbantieji gyventojaipoblación no activa - žvejybos susitarimasacuerdo pesquero - cheminis ginklasarma química - kaimo gyventojaipoblación rural - miesto gyventojaipoblación urbana - kiaulėporcino - žvejybos uostaspuerto pesquero - Puerto RikasPuerto Rico - PortugalijaPortugal - Portugalijos regionairegiones de Portugal - vyraujančioji padėtisposición dominante - pašto ir telekomunikacijų paslaugoscorreos y telecomunicaciones - įprastinis ginklasarma convencional - kalispotasio - plėtros potencialaspotencial de desarrollo - ApulijaApulia - vilkimasremolque de empuje - dulkėspolvo - politinė galiapoder político - biudžeto valdymo institucijapoder presupuestario - perkamoji galiapoder adquisitivo - vertinimo galiapoder de apreciación - įgyvendinimo įgaliojimaipoder de ejecución - iniciatyvos teisėpoder de iniciativa - priežiūros galiapoder de control - sprendžiamoji galiapoder de decisión - derybiniai įgaliojimaipoder de negociación - ratifikacijos galiapoder de ratificación - savaveiksmiškumo įgaliojimaipoder discrecional - vykdomoji valdžiapoder ejecutivo - teisminė valdžiapoder judicial - įstatymų leidžiamoji valdžiapoder legislativo - reglamentavimo įgaliojimaipotestad reglamentaria - valstybės institucijospoderes públicos - išankstinis prekių pakavimaspreacondicionamiento - bendrosios lengvatospreferencias generalizadas - žemės ūkio produktų išlyginamasis mokestisexacción agrícola - EAPB išlyginamasis mokestisexacción CECA - pagrindinis darbasprimer empleo - ankstyvoji vaikystėprimera infancia - branduolinis ginklasarma nuclear - dirvos įdirbimaspreparación del suelo - bausmių netaikymas dėl senatiesprescripción de la pena - parlamento pirmininkaspresidente del Parlamento - spauda, žurnalistaiprensa, prensa pública - politinė spaudaprensa política - pensija netekus maitintojoprestación a los supervivientes - paslaugų teikimasprestación de servicios - taktinis branduolinis ginklasarma nuclear táctica - socialinė pašalpa šeimaiprestación familiar - socialinio draudimo išmokaprestación social - paskolapréstamo - EIB paskolapréstamo BEI - EAPB paskolapréstamo CECA - Bendrijos paskolapréstamo comunitario - "Euratomo" paskolapréstamo Euratom - apsauga nuo taršosprevención de la contaminación - trumpalaikė prognozėprevisión a corto plazo - ilgalaikė prognozėprevisión a largo plazo - vidutinės trukmės prognozėprevisión a medio plazo - biudžeto sąmataprevisión presupuestaria - ekonominis prognozavimasprevisión económica - įstatymo viršenybėprimacía del Derecho - Bendrijos teisės viršenybėprimacía del Derecho comunitario - premijinė išmokaprima salarial - išskerdimo išmokaprima por sacrificio voluntario de reses - išrovimo išmokaprima por erradicación - išmoka už pasitraukimą iš rinkosprima por no comercialización - draudimo įmokaprima de seguro - išmoka už sandėliavimąprima por almacenamiento - ankstyvieji vaisiai ir daržovėshortaliza temprana - principas "teršėjas moka"principio de quien contamina paga - ekonominė pirmenybėprioridad económica - ginkluotosios pajėgosejército - sprendimų priėmimastoma de decisiones - politinis kalinysprisionero político - teisių atėmimasprivación de derechos - kainosprecios - intervalinė kainaprecio en horquilla - eksporto kainaprecio de exportación - importo kainaprecio de importación - vartojimo kainaprecio al consumidor - profesionalioji kariuomenėejército profesional - gamintojo kainaprecio al productor - Bendrijos žemės ūkio kainosprecio agrario - maisto kainaprecio alimentario - CIF kainaprecio CIF - pirkimo kainaprecio de compra - nuleidžiamoji kainaprecio de esclusa - intervencinė kainaprecio de intervención - tikslinė kainaprecio de objetivo - susitarimas dėl kainųacuerdo de precios - karo technikaarmamento - pasiūlos kainaprecio de oferta - orientacinė kainaprecio de orientación - pagrindinė kainaprecio de base - skatinamoji kainaprecio de desencadenamiento - mažmeninė kainaprecio al por menor - didmeninė kainaprecio al por mayor - energijos kainaprecio de la energía - dirbamosios žemės kainaprecio de la tierra - rinkos kainosprecio de mercado - atskaitos kainaprecio de referencia - kvapioji medžiagaaromatizante - pasitraukimo iš rinkos kainaprecio de retirada - savikainaprecio de coste - slenkstinė kainaprecio umbral - palaikomoji kainaprecio de sostenimiento - stovos rinkliavaprecio de estacionamiento - pardavimo kainaprecio de venta - pagrindinių produktų kainaprecio de productos básicos - diskriminacinė kainaprecio discriminatorio - ūkio nuomos mokestisprecio del arrendamiento rústico - pasaulinė rinkos kainaprecio del mercado mundial - administracinis potvarkisdisposición administrativa - išankstinė nustatytoji kainaprecio fijado de antemano - FOB kainaprecio franco a bordo - laisva pasienio kainaprecio franco frontera - paleidžiamoji kainaprecio gatillo - garantuotoji kainaprecio garantizado - priverstinė kainaprecio autorizado - nuorodinė kainaprecio indicativo - gamybos kainaprecio industrial - laisvoji kainaprecio libre - didžiausioji kainaprecio máximo - drėkinimasirrigación - mažiausioji kainaprecio mínimo - mažiausia garantuotoji kainaprecio mínimo garantizado - vidutinė kainaprecio medio - lengvatinė kainaprecio preferencial - sumažintoji kainaprecio reducido - tiekimų kainaprecio franco - būdingoji kainaprecio representativo - menaiartes - būdingoji rinkos kainaprecio representativo de mercado - socialinė problemaproblema social - miestų problemaproblema urbano - cheminis būdasproceso químico - elektrinis būdasproceso eléctrico - fizikinis būdasproceso físico - administracinė tvarkaprocedimiento administrativo - antisubsidiniai veiksmaiprocedimiento antisubvención - liaudies menasarte popular - biudžetinė procedūraprocedimiento presupuestario - civilinis procesasprocedimiento civil - drausminė procedūraprocedimiento disciplinario - teisenaprocedimiento judicial - įstatymų leidybaprocedimiento legislativo - parlamento darbo tvarkaprocedimiento parlamentario - baudžiamasis procesasprocedimiento penal - Viduriniai RytaiCercano y Medio Oriente - dovanos gaminysartículo de regalo - gamybaproducción - konvejerinė gamybaproducción en cadena - žemės ūkio gamybaproducción agrícola - maisto gamybaproducción alimenticia - gyvūninė produkcijaproducción animal - amatiniai dirbiniaiproducción artesanal - Bendrijos gamybos apimtisproducción comunitaria - nenutrūkstama gamybaproducción continua - energijos gamybaproducción de energía - vandenilio gamybaproducción de hidrógeno - masinė gamybaproducción en masa - žuvininkystės produktasproducto pesquero - nepakankama gamybaproducción deficitaria - pramoninė gamybaproducción industrial - pasaulinė gamybaproducción mundial - šalies gamybos apimtisproducción nacional - augalininkystėproducción vegetal - produktyvumasproductividad - žemės ūkio produktyvumasproductividad agrícola - dekoratyvinis gaminysartículo de decoración - žemės derlingumasproductividad de las tierras - darbo produktyvumasproductividad del trabajo - grūdų produktasproducto a base de cereal - vaisių produktasproducto a base de fruta - daržovių produktasproducto a base de legumbres - žuvies produktasproducto a base de pescado - cukraus produktasproducto a base de azúcar - žemės ūkio produktasproducto agrícola - maisto produktaiproducto alimenticio - perdirbtas maisto produktasproducto alimenticio complejo - gyvūniniai produktaiproducto de origen animal - mėsos produktasproducto cárnico - cheminis produktasproducto químico - neorganinis cheminis produktasproducto químico inorgánico - koncentruotas produktasproducto concentrado - pakuota prekėproducto acondicionado - užšaldytas produktasproducto congelado - kosmetikos gaminysproducto cosmético - sporto įrangaartículo de deporte - pakavimo reikmuoproducto de envasado - blizginimo ir šveitimo preparataiproducto de mantenimiento - pagrindinis produktasproducto básico - konditerijos gaminysproducto de confitería - plataus vartojimo prekėsproducto de gran consumo - pakaitinis produktasproducto sustitutivo - dehidratuotas produktasproducto deshidratado - dietinis produktasproducto dietético - medienos gaminysproducto de madera - tualeto reikmuoartículo de tocador - nepakuotos prekėsproducto a granel - rūkytas produktasproducto ahumado - pramonės produktasproducto industrial - degiusis produktasproducto inflamable - tirpusis produktasproducto instantáneo - bendrasis vidaus produktasproducto interior bruto - švitintas produktasproducto irradiado - pieno produktasproducto lácteo - šaldytas ir džiovintas produktasproducto liofilizado - pramonės gaminiaiproducto manufacturado - metalo gaminysproducto metálico - naudingosios iškasenosproducto minero - vidaus produktasproducto nacional - bendrasis šalies produktasproducto nacional bruto - naujas produktasnuevo producto - produkto kilmėproducto originario - naftos produktasproducto petrolífero - vaistų pramonės gaminysproducto farmacéutico - namų apyvokos reikmuoartículo de menaje - baltyminiai produktaiproducto proteico - atgamintas produktasproducto reconstituido - šaldytas produktasproducto refrigerado - bendrasis regioninis produktasproducto regional bruto - sūdytas produktasproducto salado - pusgaminisproducto semiacabado - jautrioji prekėproducto sensible - šviežiai užšaldytas produktasproducto ultracongelado - tekstilės gaminysproducto textil - amatininkasartesano - veterinarinis preparatasproducto veterinario - pardavimo profesijaprofesión comercial - finansininko profesijaprofesión financiera - laisvoji profesijaprofesión liberal - mediko profesijaprofesión sanitaria - paramedicinos profesijaprofesión paramédica - Pasaulinė maisto programaPMA - veiksmų programaprograma de actuación - pagalbos programaprograma de ayudas - bendrosios mokymo programosprograma de enseñanza - mokslinių tyrimų programaprograma de investigación - rinkimų programaprograma electoral - mokslo pažangaprogreso científico - investicinis projektasproyecto de inversión - biudžeto projektasproyecto de presupuesto - vyriausybinis įstatymo projektasproyecto de ley - mokslinių tyrimų projektasproyecto de investigación - pramoninis projektasproyecto industrial - komercinė paskatapromoción comercial - prekybos skatinimaspromoción del comercio - investicijų skatinimaspromoción de inversiones - statybos darbaipromoción inmobiliaria - paaukštinimaspromoción profesional - rinkimų agitacijapropaganda electoral - EB pasiūlymaspropuesta CE - atlikimo menasespectáculos - nevyriausybinis įstatymo projektasproposición de ley - viešoji nuosavybėpropiedad pública - žemė ir pastataipropiedad del suelo - nekilnojamasis ūkio turtaspropiedad rústica - nekilnojamasis turtaspropiedad inmobiliaria - pramoninė nuosavybėpropiedad industrial - intelektinė nuosavybėpropiedad intelectual - kilnojamasis turtaspropiedad mobiliaria - privatinė nuosavybėpropiedad privada - ArubaAruba - mineralinių žaliavų paieškosprospección minera - perspektyviniai tyrimaiprospectiva - prostitucijaprostitución - apsauga nuo triukšmoprotección contra el ruido - aplinkos apsaugaprotección del medio ambiente - gyvūnijos apsaugaprotección de la fauna - augalijos apsaugaprotección de la flora - privatumo apsaugaprotección de la vida privada - Europos kosmoso agentūraESA - gyvūnų apsaugaprotección de los animales - akcininkų apsaugaprotección de los socios - ryšių privatumo apsaugaprotección de las comunicaciones - laisvių apsaugaprotección de las libertades - mažumų apsaugaprotección de las minorías - diplomatinė apsaugaprotección diplomática - vartotojų apsaugaprotección del consumidor - specializacijos susitarimasacuerdo de especialización - AzijaAsia - rinkos apsaugaprotección del mercado - paveldo apsaugaprotección del patrimonio - kraštovaizdžio išsaugojimasprotección del paisaje - dirvožemio apsaugaprotección del suelo - motinos ir kūdikio sveikatos priežiūraprotección maternal e infantil - protekcionizmasproteccionismo - gyvuliniai baltymaiproteína animal - dirbtiniai baltymaiproteína sintética - pieno baltymaiproteína de la leche - Pietų AzijaAsia del Sur - daržovių baltymaiproteína vegetal - susitarimo protokolasprotocolo de un tratado - cukraus protokolasProtocolo del azúcar - prototipasprototipo - Provansas-Alpės-Žydrasis KrantasProvenza-Alpes-Costa Azul - provincijaprovincia - psichiatrijapsiquiatría - psichologijapsicología - darbo psichologijapsicología del trabajo - leidinyspublicación - Bendrijos teisės dokumentų leidinyspublicación comunitaria - įstatymo išleidimaspublicación de la ley - reklamavimaspublicidad - klaidinanti reklamapublicidad abusiva - finansinių ataskaitų skelbimaspublicidad de cuentas - tarifų skelbimaspublicidad de las tarifas - KatarasQatar - politinis prieglobstisasilo político - profesinė kvalifikacijacualificación profesional - aplinkos kokybėcalidad del medio ambiente - gyvenimo kokybėcalidad de la vida - produkto kokybėcalidad del producto - iškrautų žuvų kiekiscantidad desembarcada - socialiai nuskriausta klasėcuarto mundo - raštiškas paklausimaspregunta escrita - žodinis paklausimaspregunta oral - parlamentinis paklausimaspregunta parlamentaria - asenizacijasaneamiento - kvorumasquórum - sugavimo kvotacuota de pesca - rinkimų kvotacociente electoral - radioaktyvumasradiactividad, radioactividad - radijo laidų transliavimas, transliavimasemisión, radiodifusión, retransmisión - radiacinė saugaradioprotección - JTO Generalinė asamblėjaAsamblea General ONU - naftos perdirbimasrefinado del petróleo - cukraus rafinavimasrefinado del azúcar - vynuogėsuva - verslo pavadinimasrazón social - kapitalo repatriacijarepatriación de capitales - ataskaitainforme - žemės ūkio ir prekybos ryšiairelación agricultura-comercio - žemės ūkio ir pramonės ryšiairelación agricultura-industria - metinė ataskaitainforme de actividad - komiteto pranešimasdictamen de comisión - mokslinių tyrimų ataskaitainforme de investigación - teisės aktų derinimasaproximación de legislaciones - politikos nuostatų derinimasaproximación de políticas - Ras al KhaimahRas al-Jaima - apmokestinimo pagrindasbase imponible - susitarimo ratifikavimasratificación de un acuerdo - santykisratio - branduolinis reaktoriusreactor nuclear - profesinis perkvalifikavimasreconversión profesional - persiginklavimasrearme - perdraudimasreaseguro - surašymascenso - gyventojų surašymascenso de población - mokomoji pagalbaasistencia educativa - ekonomikos nuosmukisrecesión económica - įplaukosingreso - eksporto įplaukosingreso por exportaciones - bylos žinybingumasadmisibilidad - moksliniai tyrimaiinvestigación - tiriamieji agronomijos darbaiinvestigación agronómica - taikomieji moksliniai tyrimaiinvestigación aplicada - moksliniai energetikos tyrimaiinvestigación energética - dokumentų paieškabúsqueda documental - moksliniai aplinkos tyrimaiinvestigación sobre el medio ambiente - tiriamieji miškininkystės darbaiinvestigación forestal - žuvininkystės tyrimaiinvestigación pesquera - pramoniniai moksliniai tyrimaiinvestigación industrial - medicinos mokslo tiriamieji darbaiinvestigación médica - mokslo tiriamasis darbasinvestigación científica - derliusrecolección - rekomendacijarecomendación internacional - Bendrijos rekomendacijarecomendación CE - ekonominis susitarimasacuerdo económico - socialinė savitarpio pagalbamutualidad social - EAPB rekomendacijarecomendación CECA - EAEB rekomendacijarecomendación CEEA - diplomų pripažinimasreconocimiento de títulos - ūkio pertvarkymasreconstrucción económica - perėjimas prie sodininkystėsreconversión hortícola - bandos tipo pakeitimasreconversión ganadera - pramonės perkaitareconversión industrial - perėjimas prie mėsinės galvijininkystėsreconversión leche-carne - žemės ūkio gamybos pakeitimasreconversión productiva - administracinis skundasrecurso administrativo - skundas dėl pripažinimo negaliojančiurecurso de anulación - ieškinys dėl neveikimorecurso por omisión - ieškinys dėl įsipareigojimų nevykdymorecurso por incumplimiento - įdarbinimascontratación de personal - asociacijaasociación - energijos atgavimasrecuperación de energía - antrinis kapitalo panaudojimasreciclaje de capitales - atliekų perdirbimasreciclaje de residuos - kvapieji augalaiplanta aromática - ginkluotųjų pajėgų mažinimasreducción de fuerzas - vaistiniai augalaiplanta medicinal - sojų aliejusaceite de soja - saulėgrąžų aliejusaceite de girasol - darbo laiko sutrumpinimasreducción del tiempo de trabajo - žvėrienacarne de caza - triušienacarne de conejo - kukurūzų aliejusaceite de maíz - muito tarifo sumažinimasreducción arancelaria - lieso pieno milteliaileche descremada en polvo - perdiskontavimasredescuento - kurso didinimasrevaluación - grįžtamasis eksportasreexportación - džiovintas produktasproducto desecado - tekstūros medžiagaagente de textura - supaprastinta teisenaprocedimiento de urgencia - parama žemės ūkiuiayuda a la agricultura - referendumasreferéndum - Bendrijos lengvatospreferencia comunitaria - administracinė reformareforma administrativa - bendrosios žemės ūkio politikos reformareforma de la PAC - žemės ūkio reformareforma agraria - žemės ūkio produkcijos reguliavimasregulación de la producción agrícola - švietimo reformareforma de la enseñanza - žemės ūkio kvotacuota agraria - garantuojamoji ribaumbral de garantía - pakaitinė žemės ūkio gamybaproducción agrícola alternativa - aliejaus ir riebalų mokestisgravamen sobre las materias grasas - žemės reformareforma territorial - nelabai tinkama žemės ūkiui sritiszona agraria desfavorecida - ūkininkėagricultora - jaunasis ūkininkasjoven agricultor - teismų reformareforma judicial - ūkių vienijimasisagrupación de explotaciones - ūkio ataskaitaficha de explotación agraria - augalų apsaugos preparataiproducto fitosanitario - pabėgėlisrefugiado - herbicidasherbicida - pasiutligėrabia - pieno produkcijaproducción lechera - grūdinių pašarų pakaitalassucedáneo de cereales - politinis pabėgėlisrefugiado político - miškų valdytojų susivienijimasagrupación forestal - siūlymo atsisakymasrechazo de oferta - medienos gamybaproducción de madera - miško nuosavybėpropiedad forestal - valstybinis miškasmonte del Estado - privatus miškasmonte privado - atsisakymas parduotinegativa de venta - moliuskų ūkiscría de moluscos - žuvininkystės produkcijaproducción acuícola - žvejybos licencijalicencia de pesca - autoritarinis režimasrégimen autoritario - pagalbos teikimo tvarkarégimen de ayudas - bendrovių skilimasescisión de empresas - tarptautinė korporacijaempresa transnacional - išimtinis pirkimo susitarimascompra exclusiva - kolektyvinių interesų įmonėempresa de interés colectivo - atrankiojo platinimo susitarimasdistribución selectiva - žemėvaldarégimen del suelo - elektroninis paštascorreo electrónico - tarpvalstybinis duomenų srautų perdavimasflujo transfronterizo de datos - komercinė žiniasklaidamedio de comunicación comercial - ekonomikos sistemarégimen económico - vietinė žiniasklaidamedio de comunicación local - privačios žiniasklaidos priemonėsmedio de comunicación privado - karinis režimasrégimen militar - perdavimo tinklasred de transmisión de datos - videotelefoninė konferencijateleconferencia - Europos televizijatelevisión europea - parlamentinė sistemarégimen parlamentario - mokamoji televizijatelevisión de pago - videoteksasvideotex - buitinių duomenų apdorojimasinformática doméstica - informacijos įsiminimasmemorización de datos - politinė sistemarégimen político - kompiuterių taikymasinformática aplicada - kompiuterinis nusikaltimascriminalidad informática - duomenų apdorojimo teisėDerecho de la informática - dirbtinis intelektasinteligencia artificial - regionasregión - ES oficialusis leidinysDiario Oficial UE - kompiuterinis piratavimaspiratería informática - žemės ūkio regionasregión agraria - rinkimų stebėjimasverificación del escrutinio - daugiapareigystėacumulación de mandatos - rinkimų rezultatairesultado electoral - galių perdavimasdelegación de poderes - Briuselio regionasregión de Bruselas-Capital - parlamento delegacijadelegación parlamentaria - rinkimų teisės amžiusedad electoral - federalizmasfederalismo - pakrantės regionasregión costera - plebiscitasplebiscito - balsų pasiskirstymasdistribución de votos - patariamoji galiapoder consultivo - plėtros regionasregión de desarrollo - paskyrimo galiapoder de nombramiento - privilegijaprivilegio parlamentario - radikalų partijapartido radical - kalnų regionasregión de montaña - nepalankus regionasregión desfavorecida - priverstinis dingimasdesaparición de personas - politinė mažumaminoría política - policijos kontrolėcontrol policial - pacifizmaspacifismo - civilinė gynybaprotección civil - ekonominis regionasregión económica - balsavimas pagal pavedimąvoto por delegación - konsorciumasagrupación temporal de empresas - Flandrijaregión Flamenca - vykdomasis organasEjecutivo - vyriausybės programaprograma de gobierno - pasienio regionasregión fronteriza - rinkos palaikymassostenimiento del mercado - ekonominis pertvarkymasreconversión económica - pramoninis regionasregión industrial - perorientavimo pagalbaayuda a la reconversión - pagalba struktūrinei pertvarkaiayuda a la reestructuración - pagalba pardavimuiayuda a la comercialización - pagalba pramoneiayuda a la industria - pajamų perskirstymasredistribución de la renta - EB Viduržemio jūros regionasregión mediterránea CE - humanitarinė pagalbaayuda humanitaria - pagalba pabėgėliamsayuda a los refugiados - pagalba nelaimės aukomsayuda a los siniestrados - plėtros pagalbaayuda al desarrollo - pirmenybinis regionasregión prioritaria - kaimiškasis regionasregión rural - nauja pramoninė valstybėnuevo país industrializado - turizmo regionasregión turística - socialinė ekonomikaeconomía social - žemės ūkio sąskaitoscontabilidad económica agrícola - Valonų regionasregión Valona - poveikio tyrimasestudio de impacto - ekonominis padarinysconsecuencia económica - derinimo procedūraprocedimiento de concertación - regionalizacijaregionalización - metrometro - didelė krovininė transporto priemonėvehículo para transporte de cargas pesadas - kosminis transportastransporte espacial - kosminė transporto priemonėvehículo espacial - regioninis prekybos pasiskirstymasregionalización de los intercambios comerciales - kosminė stotisestación orbital - regionalizmasregionalismo - transporto priemonių nuomaalquiler de vehículos - transporto sklaidalocalización del transporte - reglamentasreglamento administrativo - laivo pasaspermiso de navegación - vežimo kainaprecio del transporte - Bendrijos reglamentasreglamento comunitario - tarifų tvirtinimashomologación de tarifas - susisiekimas tarp uostųtráfico portuario - EAEB reglamentasreglamento CEEA - eismo valdymascontrol de la circulación - transporto kvotacuota de transporte - transporto rinkamercado del transporte - transporto priemonės registracijamatriculación del vehículo - transporto priemonės dokumentaidocumentación del vehículo - ginčų išsprendimassolución de conflictos - vežimo trukmėduración del transporte - greitasis transportastransporte rápido - važtos dokumentasdocumento de transporte - vairavimo trukmėduración de la conducción - techninė apžiūrainspección técnica - turizmo agentūraagencia de viajes - finansų reguliavimasReglamento Financiero - vežimo sutartiscontrato de transporte - bendrovės dalininkassocio - susitarimas dėl dalinio skolos grąžinimoarreglo judicial - prekybos taisyklėsreglamentación comercial - miesto planavimo reglamentasreglamentación urbanística - oro linijoslínea aérea - kelių eismastráfico rodado - medžioklės nuostatairegulación de la caza - jūrų politikapolítica marítima - jūrų konferencijaconferencia marítima - eismo reglamentavimasreglamentación de la circulación - atliekų kaupimas sąvartynuoseinmersión de residuos - atliekų laikymasalmacenamiento de residuos - statybos nuostataireglamentación de la construcción - nuodingoji medžiagasustancia tóxica - netaršioji transporto priemonėvehículo no contaminante - jūros dugno išteklių naudojimasexplotación de los fondos marinos - išteklių pakeitimassustitución de recursos - poveikis aplinkaiimpacto ambiental - aplinkos monitoringasvigilancia del medio ambiente - seisminis monitoringasprevención antisísmica - pakrančių apsaugaprotección del litoral - greičio kontrolėreglamentación de la velocidad - vandens ūkio tvarkybagestión del agua - suvaržymų kontrolėreglamentación sobre ententes - geofizinė aplinkamedio geofísico - stovintis vanduoagua estancada - investicijų reguliavimasreglamentación de inversiones - jūrų augalija ir gyvūnijaespecie marina - augalija ir gyvūnijavida silvestre - draudimasseguro - kainų reguliavimasregulación de precios - augalijos ištekliairecurso vegetal - upės žiotysestuario - žemės ūkio nelaimėcatástrofe agrícola - muitų nuostataireglamentación aduanera - defoliacijadefoliación - erozijaerosión - automobilių taršacontaminación por vehículos automotores - transporto reglamentavimasreglamentación del transporte - tarša naftos produktaiscontaminación por hidrocarburos - teršimas metalaiscontaminación por metales - laivų taršacontaminación por barcos - pramoninė taršacontaminación industrial - rinkos stabilizavimasregularización del mercado - eksporto rinkliavaexacción a la exportación - išlyginamoji importo rinkliavaexacción a la importación - gimstamumo kontrolėcontrol de natalidad - neteisėta prekybatráfico ilícito - intervencinė žinybaorganismo de intervención - NimexeNimexe - sandorių reguliavimasregulación de transacciones - kilmės pavadinimasdenominación de origen - muitų stabdymo tvarkarégimen aduanero suspensivo - grįžtamasis importasreimportación - muito grąžinimasreembolso de derechos aduaneros - reintegracija į mokykląreinserción escolar - EB muitų teritorijaterritorio aduanero CE - socialinė reabilitacijareinserción social - vienas bendras dokumentasdocumento único - formalumų supaprastinimassimplificación de las formalidades - biudžeto atmetimasrechazo del presupuesto - muitų tarifų antraščių klasifikacijaespecificación arancelaria - prekybiniai santykiairelación comercial - finansinis susitarimasacuerdo financiero - eksporto draudimasseguro a la exportación - šilumos išleidimasemisión de calor - priešpriešinė prekybacomercio de compensación - Bendrijos eksportasexportación comunitaria - Bendrijos importasimportación comunitaria - prekės ir paslaugosbienes y servicios - pagyvėjimasreactivación económica - pusgaminiaibien de producción - dvišaliai santykiairelación bilateral - gamybos priemonėsbien de equipo - naudotos prekėsbien de ocasión - suvienytoji prekybacomercio integrado - kultūriniai ryšiairelación cultural - gamybinis vartojimasconsumo industrial - pasaulinis vartojimasconsumo mundial - reklamavimas parduotuvėjemerchandising - rinkodaros teorijamercadotecnia - diplomatiniai santykiairelación diplomática - prekybos renginysmanifestación comercial - kaina be mokesčioprecio sin impuestos - darbo santykiairelación laboral - sąmoningai nuostolingas pardavimasventa con pérdida - savitarnos parduotuvėautoservicio - jungtinė mažmeninė prekybacomercio asociado - kilnojamoji prekybacomercio ambulante - nepriklausomas mažmenininkascomercio independiente - tipinė firmos parduotuvėcadena comercial - mokyklos ir pramonės įmonių ryšiairelación escuela-industria - didmeninės prekybos centrasmercado de interés nacional - platintojasdistribuidor comercial - ekonominiai santykiairelación económica - turimų pinigų likvidumasdisponibilidad monetaria - bažnyčios ir valstybės santykiairelación Iglesia-Estado - asmens draudimas nuo nelaimingų įvykiųseguro de accidentes - Rytų ir Vakarų santykiairelación Este-Oeste - pramonės šakų ryšiairelación interindustrial - pinigų krizėcrisis monetaria - institucijų ryšiairelación interinstitucional - valiutų keitimo ribojimasrestricción de cambio - tarptautiniai santykiairelación internacional - paskola be palūkanųcrédito sin interés - diskonto normatipo de descuento - paskolos kontrolėcontrol del crédito - tarpparlamentiniai ryšiairelación interparlamentaria - vertybinių popierių biržaBolsa de valores - Bendrijos vidaus santykiairelaciones intracomunitarias - kapitalo nutekėjimasevasión de capitales - pervedimo kainodaraprecio de transferencia - įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžios santykiairelación legislativo-ejecutivo - labai trumpos trukmės finansavimasfinanciación a muy corto plazo - piniginiai santykiairelaciones monetarias - įmonių finansaifinanciación de la empresa - daugiašaliai santykiairelación multilateral - nuosavybės draudimasseguro de bienes - asmens draudimasseguro de personas - bendrasis draudimascoaseguro - miesto ir kaimo ryšiairelación campo-ciudad - kredito įstaigaentidad de crédito - pramonės finansavimo rūmaibanco industrial - elektroninė bankininkystėbancática - draudimas nuo nelaimingų atsitikimų darbeseguro de accidentes de trabajo - žmonių santykiairelaciones humanas - banko priežiūrainspección bancaria - mokesčiai už banko paslaugasgastos bancarios - biudžeto asignavimascrédito presupuestario - bendrasis biudžetaspresupuesto general - viešieji ryšiairelaciones públicas - regioninės lėšoshacienda regional - religijareligión - Bendrijos biudžeto finansavimasfinanciación del presupuesto comunitario - valstybės narės įmokacontribución de los Estados miembros - ministrų kabineto pertvarkymasreajuste ministerial - mokesčių konvencijaconvenio fiscal - mokesčių tikrinimascontrol fiscal - skolos grąžinimasreembolso - specialusis mokestisimpuesto extraordinario - sklypų perskirstymasconcentración parcelaria - dviribis tarifastarifa de horquilla - eksporto muitų grąžinimasdesgravación a la exportación - vieneto kainaprecio por unidad - palaikomasis tarifastarifa de sostenimiento - mišrioji kainaprecio mixto - importo pakeitimassustitución de las importaciones - žemės ūkio produktų kainaprecio de los productos agrarios - atlyginimas už darbąremuneración del trabajo - žemės ūkio draudimasseguro agrícola - derlingumasrendimiento agrícola - pilietiškumo ugdymaseducación cívica - prekybos mokymasenseñanza comercial - mokomoji medžiagamaterial de enseñanza - mokomosios kompiuterinės programossoftware didáctico - mokyklos ir profesinės veiklos ryšiairelación escuela-vida profesional - miesto atnaujinimasrenovación urbana - neurobiologijaneurobiología - pelningumasrentabilidad - ginekologijaginecología - neurologijaneurología - pediatrijapediatría - dantų gydymasodontología - pirmoji pagalbaprimeros auxilios - alternatyvioji medicinamedicina natural - pramonės pertvarkareorganización industrial - akustikaacústica - optikaóptica - kibernetikacibernética - petrologijapetrología - pagalbos paskirstymasdistribución de la ayuda - religinė sektasecta religiosa - teologijateología - mokesčių naštos paskirstymasestimación de la base imponible - bendroji rinkamercado único - teritorinis gyventojų pasiskirstymasdistribución geográfica de la población - nepilna šeimafamilia monoparental - įvaikishijo adoptivo - automobilių draudimasseguro de automóviles - gamybos paskirstymasreparto de la producción - šeimos apsaugaprotección de la familia - rinkos pasidalijimasreparto del mercado - dirbtinis apvaisinimasprocreación artificial - apsėklinimasinseminación artificial - apvaisinimas mėgintuvėlyjefecundación in vitro - turto paskirstymasdistribución de la riqueza - išnešiojusioji motinamadre portadora - tėvų valiapatria potestad - vietų paskirstymasreparto de escaños - palikuonisfiliación - pavardėapellido - tėvų atsakomybėresponsabilidad de los padres - teisminis išsiskyrimasseparación judicial - gyventojų skaičiaus kitimasdinámica de la población - pajamų paskirstymasdistribución de la renta - migrantasmigrante - darbo paskirstymasdistribución del trabajo - įsikurtinė migracijamigración de repoblación - repatriacijos pašalpaayuda al retorno - gyventojų senėjimasenvejecimiento de la población - profesinis judumasmovilidad profesional - distribución geográfica - pasiskirstymas pagal amžiųdistribución por edades - paskirstymas vienam gyventojuirenta per cápita - pagerbimasdistinción honorífica - savanoriškas darbasvoluntariado social - savanoriška organizacijaorganización benéfica - nedarbo draudimasseguro de desempleo - paskirstymas vienam darbuotojuirenta por persona activa - lošimaijuego - lošimų įstaigaestablecimiento de juegos - automatizuoti lošimaijuego automático - pasiskirstymas pagal lytįdistribución por sexos - sportinė žūklėpesca deportiva - turistiniai mainaiintercambio turístico - užsienio turizmasturismo extranjero - kaimo turizmasturismo rural - žinynasrepertorio - turizmo infrastruktūrainfraestructura turística - socialinių reikmių biudžetaspresupuesto social - persodinimasreplantación - Europos socialinė politikapolítica social europea - nusikalstamumo prevencijalucha contra la delincuencia - nusikaltimascriminalidad - fiziškai neįgaliejidiscapacitado físico - asignavimų perkėlimasprórroga de crédito - psichiškai neįgalusisdiscapacitado psíquico - benamystėpersona sin domicilio - lytinis suluošinimasmutilación sexual - savaitinio poilsio trukmėdescanso semanal - narkotikų prekybatráfico de estupefacientes - bendroji medicinamedicina general - socialinė pagalbaasistencia social - socialinės globos įstaigosequipamiento social - socialinės apsaugos įstatymaiDerecho de la seguridad social - socialinis darbastrabajo social - pagalba namieayuda a domicilio - papildomoji pensijapensión complementaria - profesinės sąjungos atstovasrepresentante sindical - medicininė knygelėcartilla sanitaria - sveikatos išlaidosgastos de sanidad - gydymo ligoninėje išlaidosgastos de hospitalización - diplomatinis atstovavimasrepresentación diplomática - guldymas į ligoninęhospitalización - priežiūra namuoseasistencia a domicilio - paciento teisėsderechos del enfermo - visuomenės higienahigiene pública - socialinė medicinamedicina social - paskolų draudimasseguro de crédito - darbuotojų atstovavimasrepresentación del personal - privatus gydymasmedicina privada - miestų statybaconstrucción urbana - miesto infrastruktūrainfraestructura urbana - nekilnojamojo turto rinkamercado inmobiliario - politinis atstovavimasrepresentación política - nuomos mokesčio nuostataireglamentación de alquileres - Meno salaisla de Man - Kastilija ir LeonasCastilla y León - proporcinis atstovavimasrepresentación proporcional - Kastilija ir La ManchaCastilla-La Mancha - KantabrijaCantabria - Balearų salosIslas Baleares - RiojaLa Rioja - Seuta ir MelilijaCeuta y Melilla - represijarepresión - MadridasComunidad de Madrid - ValensijaComunidad Valenciana - Mursijos regionasRegión de Murcia - Šiaurės PortugalijaPortugal del Norte - Vidurio PortugalijaPortugal del Centro - Lisabona ir Težo slėnisLisboa y Valle del Tajo - Šiaurės AnglijaInglaterra del Norte - Šiaurės Vakarų AnglijaInglaterra del Noroeste - Pietryčių AnglijaInglaterra del Sudeste - Pietvakarių AnglijaInglaterra del Sudoeste - ekonomikos atsigavimasrecuperación económica - Antigva ir BarbudaAntigua y Barbuda - AngilijaAnguila - Sent Kristoferis ir NevisSan Cristóbal y Nevis - kopijavimasreproducción - Sent Vinsentas ir GrenadinaiSan Vicente y las Granadinas - JAV Virdžinijos salos - Didysis MagribasGran Magreb - veislininkystėreproducción animal - augalų dauginimasreproducción vegetal - Maršalo Salosislas Marshall - Amerikos SamoaSamoa Americana - invalidumo draudimasseguro de invalidez - respublikarepública - ašigalisregión polar - Dominikos RespublikaRepública Dominicana - Pitcairno salosPitcairn - darbuotojų perkėlimasrequisa de trabajadores - biologinis ginklasarma biológica - masinio naikinimo ginklasarma de destrucción masiva - strateginis branduolinis ginklasarma nuclear estratégica - informacijos tinklasred de información - atominė bombabomba atómica - ūkių apskaitos duomenų tinklasred de información contable - balistinė raketamisil balístico - valdomoji raketamisil teledirigido - tarpžemyninė raketamisil intercontinental - transporto tinklasred de transportes - karinis jūrų laivynasfuerza naval - geležinkelių tinklasred ferroviaria - kosminis ginklasarma del espacio - lazerinis ginklasarma láser - padegamasis ginklasarma incendiaria - šaunamieji ginklai ir šaudmenysarma de fuego y municiones - laivybos kelių tinklasred navegable - sausumos kariuomenėejército de tierra - sukarintos pajėgosfuerza de naturaleza militar - kelių tinklasred de carreteras - karinės oro pajėgosejército del aire - atsargos kariuomenėejército de reserva - užsienyje dislokuota kariuomenėfuerzas en el exterior - karinės jūrų pajėgosmarina de guerra - finansų atsargosreservas - moterų karinė tarnybaservicio militar de la mujer - savanoriška karinė tarnybaservicio voluntario - atidėjimasreserva contable - gynybos išlaidosgastos de defensa - strateginė gynybadefensa estratégica - užsienio pinigų rezervaireserva de divisas - tarptautinis saugumasseguridad internacional - ginklavimosi politikapolítica de armamento - Europos ginklavimosi politikapolítica europea de armamento - Europos saugumasseguridad europea - branduolinių ginklų neplatinimasno proliferación nuclear - ginkluotės apribojimaslimitación de armamentos - nebranduolinių zonų kūrimasdesnuclearización - gamtos draustinisreserva natural - ginkluotės suderinimasarmonización de armamentos - gyvenamoji vietaresidencia - tarptautinis susitarimasacuerdo internacional - dvišalis susitarimasacuerdo bilateral - daugiašalis susitarimasacuerdo multilateral - antrinė gyvenamoji vietaresidencia secundaria - tarptautinės derybosnegociación internacional - susitarimo pasirašymasfirma de un tratado - tarptautinis dokumentasinstrumento internacional - tarptautinė konvencijaconvención internacional - pesticidų liekanosresiduo de insecticida - rezoliucijaresolución internacional - medienos atliekosresiduo de la madera - Europos Tarybos konvencijaconvención europea - JTO tarptautinis paktaspacto internacional ONU - tarptautinė politikapolítica internacional - sutarties nutraukimasrescisión contractual - ginčytinas tarptautinis klausimascuestión internacional - draudimas nuo nuostoliųseguro de daños - dervaresina - dviejų Vokietijų santykiairelaciones entre las dos Alemanias - oficialusis vizitasvisita oficial - tarptautinė pagalbaayuda internacional - elgsenos kodeksascódigo de conducta - tarptautinės sankcijossanción internacional - Bendrijos rezoliucijaresolución comunitaria - religinė grupėgrupo religioso - socialinė ir kultūrinė grupėgrupo sociocultural - maistinė nepriklausomybėindependencia alimentaria - bendradarbiavimo politikapolítica de cooperación - JTO rezoliucijaresolución ONU - teismų bendradarbiavimascooperación jurídica - karinė okupacijaocupación militar - EP rezoliucijaresolución PE - okupuota teritorijaterritorio ocupado - daugiašalės pajėgosfuerzas multinacionales - atsakomybėresponsabilidad - karo belaisvisprisionero de guerra - Armėnijos klausimascuestión armenia - Kurdistano klausimascuestión de Kurdistán - Palestinos klausimascuestión de Palestina - Vokietijos susivienijimasunificación de Alemania - tarptautinė atsakomybėresponsabilidad internacional - Europos nusiginklavimo konferencijaCDE - euroraketaeuromisil - ginkluotės kontrolėcontrol de armamentos - ministro atsakomybėresponsabilidad ministerial - strateginės ginkluotės mažinimo sutartisacuerdo START - Susitarimas dėl antibalistinių raketųAcuerdo ABM - taikos zonazona de paz - sveikatos draudimasseguro de enfermedad - baudžiamoji atsakomybėresponsabilidad criminal - ESBOOSCE - ilgalaikis nedarbasparo de larga duración - sugrįžimas į darbinį gyvenimąreinserción profesional - politinė atsakomybėresponsabilidad política - kova su nedarbulucha contra el paro - darbo jėgos planavimasplanificación de la mano de obra - darbo vietos dalijimasistrabajo compartido - pilietisciudadano - darbo sutarties nutraukimascese de empleo - darbo pakeitimasreconversión del empleo - vietinė užimtumo iniciatyvainiciativa local de empleo - neatlyginamas darbastrabajo no remunerado - Bendrijos pilietisciudadano comunitario - laikinas darbastrabajo temporal - gyvūnijos ištekliairecurso animal - jaunimo užimtumastrabajo de jóvenes - moterų darbastrabajo femenino - jūrų ištekliairecurso marino - profesinių įgūdžių atnaujinimasreciclaje profesional - ūkio ištekliairecurso económico - stažavimasprácticas de formación - vandens ištekliairecurso hidráulico - dirvožemio ištekliairecurso del suelo - užimtumo statistikaestadística del empleo - energijos ištekliairecurso energético - pagalbinis darbininkasauxiliar - užsienyje dirbantis darbuotojastrabajador expatriado - jūrų transporto draudimasseguro marítimo - verslininkasempresario - generalinis direktoriusdirector de empresa - žuvininkystės ištekliairecurso pesquero - savisamdisprofesión independiente - mineralinių žaliavų ištekliairecurso mineral - valstybinė šventėdía festivo - sekmadienio darbastrabajo dominical - gamtos ištekliairecurso natural - darbo normaritmo de trabajo - atsinaujinantys ištekliairecurso renovable - nuotolinis darbastrabajo a distancia - darbo užmokesčio įšaldymascongelación salarial - papildomieji ištekliairecursos adicionales - atlyginimo mažinimasreducción de salarios - papildomas atlygisremuneración en especie - išmokos ir išlaidosdietas y gastos - biudžeto ištekliairecursos presupuestarios - darbuotojų paskyrimasnombramiento de personal - nuosavieji ištekliairecursos propios - vidaus tvarkos taisyklėsreglamento interno - bandomasis laikotarpisperíodo de prueba - viešasis maitinimasrestauración colectiva - profesinių sąjungų teisėsderechos sindicales - laisvė jungtis į profesines sąjungaslibertad sindical - profesinė etikadeontología profesional - privalomasis draudimasseguro obligatorio - eksporto kompensacijarestitución a la exportación - pelno pasidalijimasparticipación en los beneficios - importo kompensacijarestitución a la importación - profesinės sąjungos rinkimaielecciones sindicales - socialiniai partneriaiinterlocutor social - tarnautojų profesinė sąjungasindicato de funcionarios - profesinė asociacijaasociación profesional - profesinė sąjungasindicato - gamybos nuostolių padengimasrestitución a la producción - eksporto ribojimasrestricción de las exportaciones - diplomato profesijaprofesión diplomática - importo ribojimasrestricción de las importaciones - visuomenės informavimo profesijaprofesión de la comunicación - konkurencijos apribojimasrestricción de la competencia - administracijos personalasprofesión administrativa - sekretoriato darbuotojaipersonal de secretaría - prekybos ribojimasrestricción de los intercambios - informacijos specialistasprofesión de la información - mokslininko profesijaprofesión científica - techniko profesijaprofesión técnica - laisvės suvaržymasrestricción de libertad - politikashombre público, jefa política, jefe político, líder, líder político, política, político - draudiko profesijaprofesión de seguros - kiekybinis ribojimasrestricción cuantitativa - smulkioji prekybapequeño comercio - dantų gydytojasdentista - gydytojasmédico - veterinarasveterinario - vaistininkasfarmacéutico - akušerėcomadrona - menininko profesijaprofesión artística - privatusis draudimasseguro privado - pramonės struktūros pertvarkareestructuración industrial - literato profesijaprofesión literaria - einamosios veiklos rezultatasresultado de explotación - pardavėjaipersonal de ventas - prekybos atstovasagente comercial - žemės ūkio veiklos rezultatairesultado de la explotación agraria - mokymosi rezultatairesultado escolar - informacijos technologijų profesijaprofesión de la informática - turizmo darbuotojo profesijaprofesión del turismo - viešbučių darbuotojo profesijaprofesión hostelera - aptarnautojaipersonal de servicios - muitų taikymo atnaujinimasrestablecimiento de derechos de aduana - bankininko profesijaprofesión bancaria - profesionalų sportasdeporte profesional - tranzitastránsito - mokymosi atsilikimasretraso escolar - Europos pramonės erdvėespacio industrial europeo - Bendrijos pramonės politikapolítica industrial comunitaria - pasitraukimas iš rinkosretirada del mercado - amataiartesanado - mažoji pramonėpequeña industria - vidutinė pramonėmediana industria - mažos ir vidutinės pramonės šakospequeña y mediana industria - pensininkaspersona jubilada - pramonės išdėstymasemplazamiento industrial - laisvoji pramonės zonazona franca industrial - paankstintas išėjimas į pensijąjubilación anticipada - technologijų parkasparque tecnológico - produkcijos pertekliusexcedente de producción - krovinių tvarkymasmanipulación - valstybinis draudimasseguro público - kuro regeneracijareprocesado del combustible - pramoninis apdirbimasfabricación industrial - gamybos kvotoscuota de producción - gamybos statistikaestadística de producción - gamintojo atsakomybėresponsabilidad del fabricante - naujoji technologijanueva tecnología - viršūnių susitikimasreunión en la cumbre - švarioji technologijatecnología limpia - įprastinė technologijatecnología tradicional - technologinis būdasproceso tecnológico - techninis reglamentasreglamentación técnica - produkto naudojimo trukmėduración del producto - brokuotas produktasproducto defectuoso - ministrų susitikimasconferencia de ministros - techninis aprašasespecificación técnica - Europos standartasnorma europea - tarptautinis standartasnorma internacional - standartų derinimasarmonización de normas - techninės instrukcijosreglamento técnico - tarptautinis susitikimasreunión internacional - perdirbimo technologijatecnología del reciclaje - mokslinių tyrimų biudžetaspresupuesto de investigación - atlyginimo didinimasaumento salarial - "Eureka"Eureka - mokslinių tyrimų personalaspersonal de investigación - Bendrijos mokslinių tyrimų politikapolítica comunitaria de investigación - pramonės ir mokslinių tyrimų ryšiairelación industria-investigación - prekybos agentasrevendedor - pajamosrenta - mokslo įstaigacentro de investigación - registruotasis prekės pavadinimasmarca comercial - registruotas prekės ženklasmarca registrada - dizainai ir modeliaidiseño y modelo - papildomos pajamosrenta complementaria - prekių ženklų teisėDerecho de marcas - europinis prekės ženklasmarca europea - eksperimentas su gyvūnaisexperimentación animal - eksperimentas su žmonėmisexperimentación humana - įmonės moksliniai tyrimaiinvestigación en la empresa - fundamentiniai tyrimaiinvestigación básica - kariniai moksliniai tyrimaiinvestigación militar - universitetiniai moksliniai tyrimaiinvestigación universitaria - civilinės atsakomybės draudimasseguro de responsabilidad civil - pajamos iš investicijųrenta de inversión - 77-ių grupėGrupo de los 77 - Kontadoros grupėGrupo de Contadora - priklausoma teritorijaterritorio no autónomo - vartotojų judėjimasmovimiento de consumidores - ūkininkų pajamosrenta del agricultor - priemoka kanceliarinėms reikmėmssubsidio de secretariado - pavojingųjų prekių vežimastransporte de mercancías peligrosas - ūkio pajamosrenta de la explotación agraria - mokymo metodasmétodo pedagógico - namų ūkio pajamosrenta familiar - apmokestinamosios pajamosrenta imponible - šalies pajamosrenta nacional - povandeninių mineralinių žaliavų ištekliairecurso mineral submarino - pridėtinės pajamos prie įprastinio atlygiorenta no salarial - pažangiosios medžiagosmaterial avanzado - grindų dangarevestimiento del piso - superlaidusis lydinysaleación superconductora - kompozicinės medžiagosmaterial compuesto - techninė keramikacerámica técnica - specialusis polimeraspolímero especial - amorfinės medžiagosmaterial amorfo - labai maža dalelėpartícula ultrafina - biomedžiagosbiomaterial - atmenusis lydinysaleación de memoria - konstitucijos pakeitimasrevisión de la Constitución - ADN susitarimasAcuerdo ADN - išorinis įrenginysunidad periférica - atostogų grafikasescalonamiento de las vacaciones - įstatymo keitimasmodificación de la ley - mikrokompiuterismicroordenador - turizmo politikapolítica de turismo - transporto draudimasseguro de transportes - pramonės revoliucijarevolución industrial - Tarptautinis darbo biurasBIT - Jungtinių Tautų Ekonomikos ir socialinė tarybaECOSOC - Jungtinių Tautų pabėgėlių reikalų vyriausiasis komisarasACNUR - Šiaurės Reinas-VestfalijaRenania del Norte-Westfalia - Europos eksporto bankasBEE - Reino kraštas-PfalcasRenania-Palatinado - Ronos AlpėsRódano-Alpes - Europos atominės energetikos draugijaSEEA - Europos branduolinės energetikos agentūraAEEN - Dublino fondasFundación europea para la mejora de las condiciones de vida y de trabajo - Florencijos Europos universitetinis institutasInstituto Europeo de Florencia - RibėRibe - Europos transliuotojų sąjungaUER - turtasriqueza - Vakarų Afrikos ekonominė ir pinigų sąjungaUEMOA - gyvybės draudimasseguro de vida - ricinosricino - Azijos plėtros centrasADC - RingkoebingRingkoebing - Centrinės Amerikos bendroji rinkaMCCA - apdraustoji rizikariesgo cubierto - Plėtros paramos komitetasCAD - sveikatos rizikariesgo sanitario - branduolinės energetikos politikapolítica nuclear - ryžiaiarroz - naftos politikapolítica petrolera - angliavandenilių atsargų kaupimasalmacenamiento de hidrocarburos - elektrinių uždarymasclausura de central energética - agroenergijaagroenergía - energetikos pramonėindustria energética - gazoholiscarburol - variklinis spiritascombustible de alcohol - robotikarobótica - energinė medžiagaproducto energético - akmens anglių pramonėindustria carbonera - robotų naudojimas gamybojerobotización - akmens anglių gavybos politikapolítica carbonera - akmens anglių perdirbimastratamiento del carbón - rūdos telkinysyacimiento de mineral - socialinis vaidmuorol social - kasybos darbaiexplotación minera - kasybos produkcijaproducción minera - senatvės draudimo sistemapensión de jubilación - RoskildeRoskilde - rūdos kasybaexplotación del mineral - metalingoji rūdamineral metálico - boksitasbauxita - bituminės medžiagosmateria bituminosa - uolienos ir akmenystierras y piedras - druskasal - guolisrodamiento - fosfatasfosfato - potašaspotasa - RumunijaRumania, Rumanía - naftos telkinių paieškaexploración petrolera - naftos gavybaextracción de petróleo - jūros gręžinio statinysinstalación en el mar - naftos gavybos apimtisproducción de petróleo - butanasbutano - parafinasalcano, parafina - žalia naftapetróleo bruto - benzinasgasolina - dyzeliniai degalaigasóleo - mazutasfueloil - Jungtinė KaralystėReino Unido - propanaspropano - aviaciniai degalaicombustible de aviación - bešvinis benzinasgasolina sin plomo - Jungtinės Karalystės užjūrio šalys ir teritorijosPTU del Reino Unido - jūrinė naftapetróleo marino - Jungtinės Karalystės regionairegiones del Reino Unido - elektrinėplanta eléctrica - elektros energetikaindustria eléctrica - RuandaRuanda - elektrinių vietos parinkimasemplazamiento de central energética - hidroelektrinių plėtojimasinstalación hidroeléctrica - SabaSaba - reaktoriaus aušinimo sistemaenfriamiento del reactor - branduolinė chemijaquímica nuclear - astronomijaastronomía - SabahSabah - naudotas branduolinis kurascombustible irradiado - sacharozėsacarosa - biologinis būdasproceso biotecnológico - biologinė pramonėbioindustria - biotechnologijabiotecnología - specialiosios cheminės medžiagosparaquímica - Vakarų SacharaSáhara occidental - neplokščias gaminysproducto no plano - plokščiasis gaminysproducto plano - lakštaschapa - profiliuotisperfil - SahelisSahel - plonoji folijahoja fina - lydyti taukaimanteca de cerdo - cheminių žaliavų pramonėindustria química básica - cheminis elementaselemento, elemento químico - cheminis junginyscompuesto, compuesto químico - dažai ir lakaipintura y barniz - Sent EustatijusSan Eustaquio - vaistasmedicamento - San MarinasSan Marino - hormoninis preparatashormona - Šv. Martyno salaSan Martín - organinė cheminė medžiagaproducto químico orgánico - pesticidų pramonėindustria de pesticidas - metalurgijos pramonėindustria metalúrgica - bendrovių susitarimasacuerdo interempresarial - Astūrijos KunigaikštystėPrincipado de Asturias - Sen Pjeras ir MikelonasSan Pedro y Miguelón - juodosios metalurgijos gaminysproducto siderúrgico - varžtų ir sraigtų pramonėpernos y tornillos - skardininkystėhojalatería y cuchillería - smulkieji metalo gaminiaiferrería - kalvystės dirbinysproducto de forja - metalų dengimasrecubrimiento de metales - Šv. Elenos salaSanta Elena - juodosios metalurgijos darbo įrangamáquina siderúrgica - specialieji plienaiaceros especiales - Sent LusijaSanta Lucía - stibisantimonio - berilisberilio - kadmiscadmio - geležies lydinysferroaleación - tantalastantalio - prekių konfiskavimasembargo de bienes - dviračių ir motociklų pramonėciclo y motociclo - įrankių pramonėherramientas - mokslinis aparatasaparato científico - darbo užmokestissalario - medicininiai ir chirurginiai instrumentaimaterial médico-quirúrgico - vienetinis atlygissalario por rendimiento - šaldymo įrenginysinstalación frigorífica - valandinis darbo užmokestissalario por horas - pramoninis robotasrobot industrial - namų ruošos atlyginimassalario por trabajo doméstico - mažiausiasis atlyginimassalario mínimo - siurblysbomba - Tarptautinė oro transporto asociacijaIATA - samdomasis darbuotojasasalariado - garso ir vaizdo įrangamaterial audiovisual - garso atkūrimo įrangaaparato de reproducción del sonido - Saliamono SalosSalomón - Samoa - elektros kabeliscable eléctrico - telekomunikacijų įrangamaterial de telecomunicaciones - buitinis elektrinis aparataselectrodoméstico - administracinė nuobaudasanción administrativa - pramoninė elektros mašinamáquina eléctrica industrial - elektros mašinamáquina eléctrica - elektromagnetinė įrangamaterial electromagnético - Bendrijos sankcijasanción comunitaria - vaizdo diskasvideodisco - vaizdajuostėvideocasete - įrašo laikmenasoporte de grabación - ekonominės sankcijossanción económica - įrašasdisco - CD-ROM diskassoporte óptico - įrašytoji laikmenasoporte grabado - mikrobangų aparatasaparato de radiación - radijo ryšystelecomunicación inalámbrica - mikroelektronikamicroelectrónica - bausmėsanción penal - statybos pramonėindustria de la construcción - surenkamoji statybaprefabricación - statybinė plokštėpanel de construcción - didelio masto statybosgrandes obras - kartonascartón - presuota medienamadera aglomerada - visuomenės sveikatasalud pública - prabangių odos gaminių ir pirštinių pramonėmarroquinería y guantería - odų ir kailių išdirbimo pramonėpeletería - San Tomė ir PrinsipėSanto Tomé y Príncipe - SarawakSarawak - galanterijamercería - SardinijaCerdeña - sintetinis pluoštastextil sintético - natūralusis pluoštastextil natural - įvairi pramonėindustria diversa - uždaroji akcinė bendrovėsociedad de responsabilidad limitada - juvelyriniai aukso ir sidabro dirbiniaijoyería y orfebrería - grikiaialforfón - socialinės teisėsderechos sociales - politinės teisėsderechos políticos - ekonominės teisėsderechos económicos - žmogaus teisių chartijaCarta de Derechos Humanos - Saaro kraštasSarre - ateizmasateísmo - palydovassatélite - judėjimo laisvėlibertad de circulación - pasitenkinimas darbusatisfacción en el trabajo - antidiskriminacinė priemonėlucha contra la discriminación - praktinė patirtisconocimientos técnicos - etninė diskriminacijadiscriminación étnica - lytinė laisvėlibertad sexual - ksenofobijaxenofobia - vyrų ir moterų lygybėigualdad hombre-mujer - akademinė laisvėlibertad de enseñanza - teisė į vystymąsiderecho al desarrollo - vaikų teisėsderechos del niño - žiaurus ir žeminantis elgesystrato cruel y degradante - Šlėzvigas-HolšteinasSchleswig-Holstein - vaikų apsaugaprotección de la infancia - nusikaltimas žmogiškumuicrimen contra la humanidad - įstatymo veikimas atgaline dataretroactividad de la ley - lyginamoji teisėDerecho comparado - valdymo mokslasciencia administrativa - vietiniai teisės aktailegislación local - informatikaciencia de la información - civilinė atsakomybėresponsabilidad civil - atsakomybė už sutarties vykdymąresponsabilidad contractual - elgsenos mokslaiciencias del comportamiento - nuosavybėpropiedad de bienes - atlasasatlas - dirvotyraciencia del suelo - privatizacijaprivatización - ekonomikos mokslaiciencia económica - palikimasherencia - teisės mokslasciencia jurídica - paveldėjimo teisėderecho sucesorio - pakaitinis naudojimasis turtumultipropiedad - servitutasservidumbres - naudojimasis teisėmisdisfrute de derechos - juridinis adresasxdomicilio legal - gyvosios gamtos mokslaiciencias biológicas - mokumassolvencia - nusikaltimas asmeniuidelito contra las personas - nusikaltimas nuosavybeidelito contra la propiedad - neteisėtas veiksmų laisvės varžymassecuestro de personas - fiziniai mokslaiciencias físicas - politologijaciencia política - muito klastotėfraude aduanero - taikomieji mokslaiciencias aplicadas - garbės ir orumo įžeidimasdifamación - nusikaltimas mokesčių tvarkaidelito fiscal - žemės mokslasciencias de la tierra - įkalinimasencarcelamiento - kalinimo įstaigų teisėDerecho penitenciario - kalinysrecluso - socialiniai mokslaiciencias sociales - pakaitinė bausmėpena sustitutoria - sąlyginis atleidimas nuo bausmės atlikimorégimen abierto - turto konfiskavimasconfiscación de bienes - bausmės sušvelninimasreducción de la pena - kalinių perdavimastraslado de presos - kalinimo įstaigos režimasrégimen penitenciario - kalinimo įstaigos administracijaadministración penitenciaria - politinis skilimasescisión política - ieškinio senatisprescripción del delito - teismo posėdisjuicio - atmosferaatmósfera - mokyklinis lavinimasescolarización - teisinė pagalbaasistencia judicial - areštasdetención - teisminis tyrimasinvestigación judicial - krataregistro domiciliario - kardomasis sulaikymasreclusión provisional - gynybos teisėsderechos de la defensa - dviejų turų sistemaelección a dos vueltas - vieno turo balsavimaselección a una vuelta - daugiamandatė rinkimų sistemaelección por listas - EB ieškinys dėl atsakomybės nustatymorecurso por responsabilidad CE - tarnautojų skundasrecurso del personal - kreipimasis į EB Teisingumo Teismą dėl bylos priklausomybėspetición de decisión prejudicial CE - balsų daugumos sistemasistema mayoritario - vienmandatė rinkimų sistemaelección uninominal - komercinis teismasjurisdicción mercantil - parlamento posėdissesión parlamentaria - trečiųjų teismasjurisdicción arbitral - tarptautinis teismasjurisdicción internacional - mokesčių teismasjurisdicción fiscal - sausrasequía - juriskonsultasasesor jurídico - taikos teisėjasjuez no profesional - jūros dalisespacio marítimo - grėsmė valstybės saugumuiatentado contra la seguridad del Estado - banko paslaptissecreto bancario - jūrų laivybos priežiūravigilancia marítima - laisvė naudotis jūralibertad de los mares - pramoninė paslaptissecreto industrial - kosminė erdvėespacio ultraterrestre - teisė į kosminės erdvės nuosavybępropiedad del espacio - profesinė paslaptissecreto profesional - kosminės erdvės naudojimasutilización del espacio - JTO sekretoriatasSecretaría de la ONU - užsienio valstybės pilietisextranjero - leidimas gyventiderecho de residencia - leidimas įvažiuoti į šalį užsieniečiamsadmisión de extranjeros - ekonomikos sektoriussector económico - mišri santuokamatrimonio mixto - pirminis sektoriussector primario - tarptautinė teisė - valstybės teisėDerecho internacional-Derecho interno - tarptautinė ekonominė teisėDerecho internacional económico - administracinė atsakomybėresponsabilidad administrativa - viešoji ekonominė teisėDerecho público económico - ketvirtinis sektoriussector cuaternario - EB sprendimasdecisión CE - EB direktyvadirectiva CE - antrinis sektoriussector secundario - Bendrijos teisės sistemaorden jurídico comunitario - antriniai teisės aktaiDerecho derivado - EAEB direktyvadirectiva CEEA - EB rekomendacijarecomendación CEE - tretinis sektoriussector terciario - EB reglamentasreglamento CE - įgyvendinimo reglamentasreglamento de aplicación - EAEB nuomonėdictamen CEEA - tiekimo patikimumasseguridad de abastecimiento - EAPB nuomonėdictamen CECA - EB Teisingumo Teismo nuomonėdictamen del Tribunal de Justicia CE - socialinių įstatymų suderinimasarmonización de la seguridad social - užimtumo garantijaseguridad en el empleo - EB kompetencija užsienio reikalų srityjecompetencias externas CE - EB protokolasProtocolo CE - prisijungimo sutartisTratado de fusión - transporto saugaseguridad del transporte - Europos bendrasis aktasActa Única Europea - prisijungimo prie EB sutartisTratado de adhesión CE - produkto saugaseguridad del producto - EAEB bendroji įmonėempresa común CEEA - EB KomisijaComisión CE - darbų saugaseguridad en el trabajo - ES santykiairelaciones de la Unión Europea - Afrikos, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno šalių ir EB Ministrų TarybaConsejo de Ministros ACP-CE - branduolinis saugumasseguridad nuclear - EB Teisingumo Teismo narysmiembro del Tribunal de Justicia CE - Europos komisarascomisario europeo - viešasis saugumasseguridad pública - Europos bendradarbiavimo asociacijaAEC - kelių eismo saugumasseguridad en carretera - EB susivienijimo susitarimasacuerdo de asociación CE - Afrikos, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno šalių ir EB konvencijaconvenio ACP-CE - socialinė apsaugaseguridad social - Afrikos, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno šalių ir EB ambasadorių komitetasComité de Embajadores ACP-CE - Afrikos, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno šalių ir EB jungtinis komitetascomité paritario ACP-CE - Trečioji Lomės konvencijaConvenio de Lomé III - Europos laisvų vietų ir užimtumo paieškų suderinimo sistemaEURES - Europos plėtros fondasFED - Europos socialinis fondasFSE - Sąjungos išplėtimasampliación de la Unión Europea - būsto suteikimasasignación de vivienda - rugiaicenteno - Europos SąjungaUnión Europea - Europos istorijahistoria de Europa - cheminė druskasal química - Europos Sąjungos narystėpertenencia a la Unión Europea - Lotynų Amerikos ekonominė sistemaSELA - bendra pozicijaposición común - bendri veiksmaiacción común - Europos Sąjungos sutartisTratado de la Unión Europea - LAES šalyspaíses del SELA - Europos politinis bendradarbiavimascooperación política europea - EB konkursasconcurso-oposición CE - mokinių atrankaselección de alumnos - papildomasis prekybos mechanizmasmecanismo complementario de los intercambios - rizikos prevencijaprevención de riesgos - gamtinis pavojusriesgo natural - pramoninis pavojusriesgo industrial - ekonominis liberalizmasliberalismo económico - muitasderechos de aduana - muitinės tikrinimascontrol de aduana - bendrieji muito tarifaiderechos del AAC - sėklasemilla - svarsčiai ir mataipesas y medidas - konservuotas produktasproducto en conserva - pusmetalissemimetal - švitinimasirradiación - minimalios pragyvenimo pajamosingreso mínimo de subsistencia - asmeninis ginklasarma personal - rupūs miltaisémola - kultūros mecenavimasmecenazgo - konkursas administracinėms pareigomsconcurso administrativo - viešas svarstymassesión pública - SenegalasSenegal - valdžių atskyrimasseparación de poderes - psichoanalizėpsicoanálisis - šilkininkystėsericicultura - regimasis menasartes visuales - kultūrinis pliuralizmaspluralismo cultural - papročiai ir tradicijoscostumbres y tradiciones - paslaugaservicio - architektūros paveldaspatrimonio arquitectónico - bažnyčiaiglesia - himnashimno - vėliavabandera - paslaugos po prekių pardavimoservicio postventa - literatūrinė ir meninė nuosavybėpropiedad literaria y artística - pakaitinė tarnybaservicio civil - aerodinamikaaerodinámica - termodinamikatermodinámica - plazmos fizikafísica del plasma - lazerių fizikafísica de los rayos láser - genų inžinerijaingeniería genética - tapybapintura - įdarbinimo tarnybaoficina de empleo - lygtinis paleidimaslibertad condicional - kapitalo didinimasampliación de capital - sveikatos priežiūros tarnybaservicio sanitario - žemės ūkio padėtissituación de la agricultura - finansinės pašto paslaugosservicios financieros de Correos - įstatymo paskelbimaspromulgación de la ley - narių finansiniai interesaiintereses económicos de los parlamentarios - arabų ir Afrikos šalių bendradarbiavimascooperación árabe-africana - nemokama paslaugaservicio gratuito - Europos ir arabų šalių bendradarbiavimascooperación euro-árabe - Komisijos delegacijadelegación de la Comisión - Bendrijos kontrolėcontrol comunitario - papildomumo principasprincipio de adicionalidad - krašto karinė tarnybaservicio militar - pakraščio regionasregión periférica - salų regionasregión insular - didžiausio palankumo valstybėnación más favorecida - mokama paslaugaservicio remunerado - papildomas biudžetaspresupuesto anejo - pašto tarnybaservicio postal - daugiakalbis žodynasdiccionario multilingüe - santrumpų žodynasdiccionario de abreviaturas - viešoji tarnybaservicio público - enciklopedijaenciclopedia - tezaurastesauro - periodinis leidinysrevista - slaptoji tarnybaservicio secreto - buitinės atliekosresiduo doméstico - monokultūros ūkismonocultivo - socialinė tarnybaservicio social - laikraštisperiódico - sezamaisésamo - kainų didinimassubida de precios - parlamento sesijaperíodo de sesiones - SeišeliaiSeychelles - Tarptautinė finansų korporacijaCFI - universitetasuniversidad - gyvūnų vežimastransporte de animales - vienijimosi judėjimasmovimiento asociativo - SharjahSharjah - SicilijaSicilia - kariuomenės dislokavimasdespliegue de fuerzas - parlamento nario vietaescaño parlamentario - pagrindinė būstinėadministración, casa matriz, jefatura, ministerio del interior, oficina central, oficina principal, sede, sede social - laisva vietaescaño vacante - AustralijaAustralia - Siera LeonėSierra Leona - kelio ženklaiseñalización - naminių gyvūnėlių ėdalasalimento para animales domésticos - SingapūrasSingapur - rūgštusis lietuslluvia ácida - draudimo išmokasiniestro - miestų planavimo profesijaprofesión del urbanismo - dokumentinė priemonėobra de referencia - neaustinė medžiagatextil sin tejer - sirupasjarabe - Egėjo salosIslas del Egeo - Kanarų salosCanarias - sizalissisal - EP biurasMesa del PE - pirmininkaspresidente - seismologijasismología - vicepirmininkasvicepresidente - generalinis sekretoriussecretario general - institucinė veiklavida institucional - Bendrijos institucijos būstinėsede de la institución - institucinė reformareforma institucional - institucijos kompetencijacompetencia institucional - EB padėtissituación CE - šeiminė padėtissituación familiar - kosmoso politikapolítica espacial - apsirūpinimasautoabastecimiento - finansinė padėtissituación financiera - socializmassocialismo - organizacijasociedad - ribotos atsakomybės bendrovėsociedad anónima - civilinė asociacijasociedad civil - profesinė bendrijasociedad civil profesional - komercinė bendrovėsociedad mercantil - mišrios nuosavybės bendrovėsociedad de economía mixta - investicinė bendrovėsociedad de inversión - akcinė bendrovėsociedad de capital - autobusasautobús - vartotojų visuomenėsociedad de consumo - bendrijasociedad de personas - ribotos atsakomybės bendrijasociedad comanditaria - neįvardytų dalyvių bendrijasociedad en participación - Europos bendrovėsociedad europea - pagrindinė bendrovėsociedad matriz - ne pelno organizacijasociedad sin fines de lucro - sociologijasociología - Pietų JutlandijaJutlandia del Sur - šilkasseda - vartojimas savo reikmėmsautoconsumo - neįgaliųjų globaayuda a los discapacitados - sojossoja - tirpiklisdisolvente - SomalisSomalia - atrankusis tyrimassondeo - nuomonės apklausasondeo de opinión - sorgaisorgo - apsisprendimasautodeterminación - SudanasSudán - sieraazufre - dalyvavimas paraiškų konkursepresentación de ofertas - informacijos šaltinisfuente de información - pagalbos šaltinisfuente de la ayuda - teisės šaltinisfuentes del Derecho - nepakankamas išsivystymassubdesarrollo - šalutinis produktassubproducto - šalutinis žemės ūkio produktassubproducto agrícola - finansavimasisautofinanciación - šalutinis pieno perdirbimo produktassubproducto de la leche - šalutinis metalo gamybos produktassubproducto metálico - žemiausias proletariato sluoksnissubproletariado - nepakankama mitybadesnutrición - gyventojų stygiussubpoblación - subrangos sutarties sudarymassubcontratación - savivaldaautogestión - šeimos maitintojassostén de la familia - kainų palaikymassostenimiento de los precios - EB žemės ūkio kainų palaikymassostenimiento de los precios agrarios - piniginė paramaapoyo monetario - šalies suverenitetassoberanía nacional - specializavimas pagal produktusespecialización de la producción - prekybos specializacijaespecialización de los intercambios comerciales - biudžeto pirmenybių išvardijimasespecificación presupuestaria - savanoriškas apsiribojimasautolimitación - spekuliacija nekilnojamuoju turtuespeculación inmobiliaria - SporadosEspórades del Norte - sportasdeporte - Šri LankaSri Lanka - StabexStabex - kainų pastovumasestabilidad de precios - pajamų stabilizavimasestabilización de la renta - ekonomikos stabilizavimasestabilización económica - tvartinė gyvulininkystėestabulación - tarpprofesinis susitarimasacuerdo interprofesional - automatizavimasautomatización - ekonomikos sąstingisestancamiento económico - eksperimentinis ūkisestación experimental agrícola - statistikaestadística - žemės ūkio statistikaestadística agraria - Bendrijos statistikaestadística comunitaria - gyventojų statistikaestadística demográfica - žvejybos statistikaestadística pesquera - lengvasis automobilisautomóvil - ūkio statistikaestadística económica - finansinė statistikaestadística financiera - pramonės statistikaestadística industrial - tarptautinė statistikaestadística internacional - šalies statistikaestadística nacional - oficialioji statistikaestadística oficial - regioninė statistikaestadística regional - Berlyno statusasEstatuto de Berlín - Jeruzalės statusasEstatuto de Jerusalén - valstybės tarnautojų nuostataiestatuto del funcionario - autonomijaautonomía - darbuotojų nuostataiestatuto del personal - teisinis statusasestatuto jurídico - politinis statusasestatuto político - tarnybinė padėtiscategoría profesional - socialinis statusasstatus social - sterilizacijaesterilización - mokesčių paskataincentivo fiscal - atsargosstock - Bendrijos atsargosstock comunitario - finansinis savarankiškumasautonomía financiera - ekonominio būtinumo atsargosstock coyuntural - intervencinės atsargosstock de intervención - perteklinės atsargosstock excedentario - minimaliosios atsargosstock mínimo - pasaulinės atsargosstock mundial - privačios atsargosstock privado - viešosios atsargosstock público - palaikomosios atsargosstock regulador - sandėliavimasalmacenamiento - ginklų atsargų kaupimasalmacenamiento de armas - energijos kaupimasalmacenamiento de la energía - maisto laikymasalmacenamiento de alimentos - dokumentų saugojimasalmacenamiento de documentos - Didžioji KopenhagaStorkoebenhavn - StorstroemStorstroem - žemės ūkio struktūraestructura agraria - užimtumo struktūraestructura del empleo - bendrovės struktūraestructura de la empresa - biudžeto patvirtinimasautorización presupuestaria - ekonominė struktūraestructura económica - pramonės struktūraestructura industrial - institucinė struktūraestructura institucional - socialinė struktūraestructura social - narkotikasestupefaciente - kancerogeninė medžiagasustancia cancerígena - pavojingoji medžiagasustancia peligrosa - leidimas riboti konkurencijąautorización de entente - eksporto subsidijasubvención a la exportación - maisto pakaitassucedáneo de alimento - ūkių perėmimassucesión de la explotación agraria - skyriussucursal - cukrusazúcar - baltasis cukrusazúcar blanco - žaliavinis cukrusazúcar semirrefinado - cukrinių runkelių cukrusazúcar de remolacha - transporto leidimasautorización de transporte - cukranendrių cukrusazúcar de caña - ŠvedijaSuecia - galiojantys balsaivotos válidos - visuotinė rinkimų teisėsufragio universal - savižudybėsuicidio - ŠveicarijaSuiza - SulawesiSulawesi - SumatraSumatra - naudojamas žemės plotassuperficie agrícola utilizada - pakaitinis naryssustituto - papildomasis kainos tarifassobreprecio - informacijos laikmenasoporte de información - magnetinė laikmenasoporte magnético - darbo vietų mažinimassupresión de empleo - muitų panaikinimassupresión de los derechos de aduana - supranacionalumassupranacionalidad - besaikis gamtos išteklių naudojimassobreexplotación de recursos - miškingas plotassuperficie arbolada - valdos plotassuperficie de explotación - pievossuperficie de pastos - pagrindinis valdos plotassuperficie principal - užšaldymasultracongelación - dauginimo reaktoriusreactor regenerador - SurinamasSurinam - gyventojų pertekliussuperpoblación - piniginis susitarimasacuerdo monetario - automagistralėautopista - perprodukcijasobreproducción - rinkos priežiūravigilancia del mercado - laikinas pagalbos nutraukimassuspensión de la ayuda - nuosprendžio vykdymo atidėjimassuspensión de la pena - muito taikymo sustabdymassuspensión de los derechos de aduana - SvazilandasSwazilandia - miško medžių auginimassilvicultura - AustrijaAustria - SirijaSiria - iškasenų eksporto sistemaSysmin - banko sistemasistema bancario - švietimo sistemasistema de enseñanza - ūkininkavimo sistemasistema de explotación agraria - informacijos sistemasistema de información - valdymo informacijos sistemasistema de información para la gestión - ryšių sistemossistema de comunicación - apskaitos sistemasistema de contabilidad - žemdirbystės sistemasistema de cultivo - AuvergneAuvernia - Jungtinių Tautų sistemasistema de las Naciones Unidas - informacinė paslaugasistema documental - rinkimų sistemasistema electoral - Europos rinkimų sistemasistema electoral europeo - Europos apskaitos sistemaSistema Europeo de Contabilidad - Europos pinigų sistemasistema monetario europeo - tarptautinė pinigų sistemasistema monetario internacional - standartizuotosios apskaitos sistemasistema normalizado de contabilidad - tabakastabaco - rūkymastabaquismo - TaivanasTaiwán - TanzanijaTanzania - kilimastapicería - oro važtos tarifastarifa aérea - vežimo tarifastarifa de transporte - muito tarifasarancel aduanero - bendrasis muitų tarifasArancel Aduanero Común - geležinkelio tarifastarifa ferroviaria - iždo avansavimasanticipo de tesorería - pašto mokestistarifa postal - muito tarifo lengvataarancel preferencial - keleivių vežimo tarifastarifa de viajeros - infrastruktūros mokestistarificación de la infraestructura - buliustoro - apsirūpinimo lygistasa de autoabastecimiento - valiutų kursastipo de cambio - išankstinis biudžeto projektasanteproyecto de presupuesto - PVM normatipo del IVA - laisvai kintamas kursastipo de cambio flotante - centrinis kursastipo de cambio central - orientacinis keitimo kursastipo de cambio representativo - TawalTawal - valstybinis kainų nustatymasfijación de precios máximos - ašies mokestistasa por eje - eksporto mokestisgravamen sobre las exportaciones - importo mokestisgravamen sobre las importaciones - valstybinė rinkliavaimpuesto del timbre - išlyginamasis mokestisgravamen compensatorio - lygiaverčio poveikio mokestisexacción de efecto equivalente - bendra gamintojų atsakomybėcorresponsabilidad de los productores - tranzito mokestisderecho de tránsito - verslo mokestisimpuesto sobre actividades profesionales - degalų mokestisimpuesto sobre los carburantes - civilinė aviacijaaviación civil - transporto priemonių mokestisimpuesto de circulación - ČadasChad - ČekoslovakijaChecoslovaquia - agrotechnikatécnica de cultivo - valdymo būdaitécnica de gestión - inžineriniai pastatų tinklaitécnica de la construcción - technologijatecnología - maisto technologijatecnología alimentaria - karinis oro laivynasaviación militar - medžiagų technologijatecnología de materiales - netaršioji technologijatecnología blanda - energetikos technologijatecnología energética - tarpinė technologijatecnología intermedia - branduolinė technologijatecnología nuclear - naftos technologijatecnología petrolera - telekomunikacijostelecomunicación - faksimilinis ryšystelefax - nuotolinis aptikimasteledetección - paukštininkystėavicultura - kabelinės televizijos tinklasteledistribución - telegrafastelégrafo - telematikatelemática - telefonasaparato, teléfono - televizija - teleksastélex - liudytojo parodymaitestimonio - poilsio trukmėtiempo de descanso - politinė kryptistendencia política - Europos piniginis susitarimasAcuerdo Monetario Europeo - aeroplanas, lėktuvas, orlaivisaeronave, aeroplano, avión - psichinė įtampatensión psíquica - prekybos sąlygosrelación real de intercambio - terminologijaterminología - statybos sklypasterreno edificable - pramoninės statybos sklypasterreno industrial - užleista žemėtierra abandonada - žemės ūkio naudmenostierra agrícola - valstybinė žemėpropiedad rústica del Estado - nedirbamoji žemėtierra baldía - ariamoji žemėtierra laborable - nuomonėdictamen - įsisavinta žemėtierra recuperada - užjūrio teritorijaterritorio de ultramar - terorizmasterrorismo - TailandasTailandia - arbata - terapijaterapéutica - disertacijatesis - EB nuomonėdictamen CE - TesalijaTesalia - Vakarų TrakijaTracia Occidental - TimorasTimor - Rytų TimorasTimor Oriental - titanastitanio - apyvarčioji priemonėtítulo de crédito - bilietastítulo de transporte - TogasTogo - TongaTonga - kankinimastortura - ToskanaToscana - durpėsturba - masinis turizmasturismo de masas - saulėgrąžosgirasol - EP nuomonėdictamen PE - toksikologijatoxicología - narkomanijatoxicomanía - traktoriustractor - Prekybos plėtros aktasLey de Expansión Comercial - vertimas raštutraducción - EB sutartisTratado CE - EAPB sutartisTratado CECA - EEB sutartisTratado CEE - EAEB sutartisTratado CEEA - Varšuvos pakto šalyspaíses del Pacto de Varsovia - melžimo įrenginysmáquina de ordeñar - vandens valymastratamiento del agua - informacijos apdorojimastratamiento de la información - teksto apdorojimastratamiento de textos - duomenų apdorojimastratamiento de datos - rūdos apdorojimastratamiento del mineral - augalų apsaugatratamiento fitosanitario - finansinis sandoristransacción financiera - įmonės perdavimastraslado de la empresa - kapitalo pervedimastransferencia de capitales - teisių į pensiją perdavimastransferencia de derechos de pensión - gyventojų perkėlimastraslado de población - technologijos perdavimastransferencia de tecnología - avižosavena - maisto perdirbimastransformación alimentaria - Bendrijos tranzitastránsito comunitario - muitinės tranzitastránsito aduanero - transliteracijatransliteración - duomenų perdavimastransmisión de datos - nuosavybės perdavimastransmisión de la propiedad - abortasaborto - oro transportastransporte aéreo - mišrusis transportastransporte combinado - energijos perdavimastransporte de energía - tolimasis transportastransporte al hinterland - prekių vežimastransporte de mercancías - antžeminis transportastransporte de superficie - keleivių vežimastransporte de viajeros - viešasis transportastransporte colectivo - neteisėtas abortasaborto ilegal - geležinkelių transportastransporte ferroviario - vidaus vandens kelių transportastransporte por vía navegable - nuosava transporto priemonėtransporte individual - tarpžemyninis transportastransporte intercontinental - vidaus transportastransporte interior - tarptautinis transportastransporte internacional - tarptautinis kelių transportastransporte internacional por carretera - Bendrijos vidaus transportastransporte intracomunitario - jūrų transportastransporte marítimo - Abu DabisAbu Dhabi - daugiašalis tekstilės susitarimasAcuerdo Multifibras - terapinis abortasaborto terapéutico - šalies transportastransporte nacional - lyninis transportastransporte por cable - vamzdyninis transportastransporte por tubería - samdomasis vežimastransporte por cuenta de terceros - tarnybinė transporto priemonėtransporte por cuenta propia - viešojo transporto priemonėstransporte público - regioninis transportastransporte regional - kelių transportastransporte por carretera - mokyklinis transportastransporte escolar - pusiau viešas transportastransporte semicolectivo - muitinės kontroliuojamas transportastransporte bajo precinto aduanero - požeminis transportastransporte subterráneo - priemiestinis transportastransporte suburbano - sausumos transportastransporte terrestre - sieną kertantis transportastransporte transfronterizo - miesto transportastransporte urbano - vežėjastransportista - darbastrabajo - namudinis darbastrabajo a domicilio - azotasnitrógeno - darbas prie konvejeriotrabajo en cadena - užimtumas visą darbo laikątrabajo a tiempo completo - dalinis užimtumastrabajo a tiempo parcial - uždarbiavimastrabajo clandestino - komandinis darbastrabajo en equipo - naktinis darbastrabajo nocturno - vaikų darbastrabajo de menores - pamaininis darbastrabajo por turnos - mokyklos darbastrabajo escolar - vyresnio amžiaus darbuotojastrabajador de edad avanzada - nuslėptas darbuotojastrabajador clandestino - Bendrijos darbuotojastrabajador comunitario - pasienio darbuotojastrabajador fronterizo - neįgalus darbuotojastrabajador minusválido - Baden-WürttembergBaden-Wurtemberg - paprastas darbininkastrabajador manual - migruojantis darbuotojastrabajador migrante - sezoninis darbininkastrabajador de temporada - socialinis darbuotojastrabajador social - viešieji darbaiobras públicas - dobilaitrébol - BahamosBahamas - Trentinas-Alto AdidžėTrentino-Alto Adigio - iždasTesoro - Trinidadas ir TobagasTrinidad y Tobago - kvietrugiaitritical - BahreinasBahrein - natūriniai mainaitrueque - trestastrust - kanalas, tūbelė, vamzdis, vamzdžiaicañería, canuto, conducto, manga, manguera, tubería, tubo - galvijų tuberkuliozėtuberculosis animal - volframastungsteno - TunisasTúnez - turbinaturbina - TurkijaTurquía - globatutela - uogosfruto en baya - TuvaluTuvalu - vamzdynastubería - PVMIVA - Centrinės Afrikos muitų ir ekonominė sąjungaUDEAC - UDEAC šalyspaíses de la UDEAC - Belgijos ir Liuksemburgo ekonominė sąjungaUEBL - Europos ekonominė muitų sąjungaUED - VES šalyspaíses de la UEO - Tarptautinė telekomunikacijų sąjungaUIT - Umm Al QaiwainUmm al-Qaiwán - vienbalsiškumasunanimidad - Jungtinių Tautų regioninės plėtros centrasUncred - JUNESKOUnesco - šalies vienijimasisunificación nacional - Vakarų Europos SąjungaUEO - nuomos sutartiscontrato de alquiler - Afrikos valstybių sąjungaUEA - muitų sąjungaunión aduanera - ekonominė sąjungaunión económica - ekonominė ir pinigų sąjungaUnión Económica y Monetaria - Europos mokėjimų sąjungaUnión Europea de Pagos - Tarpparlamentinė sąjungaunión interparlamentaria - lengvatinis susitarimasacuerdo preferencial - nuomos verslasarrendamiento comercial - VAEPS šalyspaís de la UEMOA - pinigų sąjungaunión monetaria - Tarptautinės Reino laivybos sąjungaUNIR - tarpvyriausybinė bendradarbiavimo mokslinės ir techninės informacijos srityje programaUnisist - Jungtinių Tautų mokymo ir mokslinių tyrimų institutasUnitar - sutartinis galvijascabeza de ganado - ūkio nuomacontrato de arrendamiento rústico - UNRWAOOPS - Azijos ir Ramiojo vandenyno šalių parlamentų sąjungaAPU - Pasaualinė pašto sąjungaUPU - uranasuranio - urbanizacijaurbanización - miestų planavimasurbanismo - TSRSURSS - UrugvajusUruguay - transporto naudotojasusuario de transportes - kainų mažinimasbaja de precios - visiškai įrengta gamyklafábrica llave en mano - uzufruktasusufructo - informacijos vartotojasusuario de información - pagalbos naudojimasutilización de la ayuda - vandens naudojimasutilización del agua - energijos naudojimasutilización de la energía - žemėtvarkautilización de las tierras - taikus energijos naudojimasuso pacífico de la energía - UtrechtasUtrecht - prekybos balansasbalanza comercial - atostogosvacaciones - skiepasvacuna - skiepijimasvacunación - karvėvaca - karvė žindenėvaca lactante - melžiama karvėvaca lechera - Aostos SlėnisValle de Aosta - pridėtinė vertėvalor añadido - rinkos kapitalizacijavalor bursátil - prekybos vertėvalor comercial - mokėjimų balanso deficitasbalanza deficitaria - muitinės vertinimasvalor en aduana - vertybiniai popieriaivalor mobiliario - vanadisvanadio - VanuatuVanuatu - Šventasis SostasVaticano - veršelisternero - transporto priemonėvehículo - transporto priemonė su oro pagalvevehículo de colchón de aire - dviratė transporto priemonėvehículo de dos ruedas - variklinė transporto priemonėvehículo de motor - žemės ūkio transporto priemonėvehículo agrícola - elektrinė transporto priemonėvehículo eléctrico - bėginė transporto priemonėvehículo sobre raíles - krovininis automobilisvehículo industrial - VailėVejle - VenecijaVenecia - paslaugų prekybos balansasbalanza de invisibles - VenesuelaVenezuela - pardavimasventa - pardavimas į skoląventa a crédito - išnešiojamoji prekybaventa a domicilio - mažmeninis pardavimasventa al por menor - pardavimas su nuolaidaventa con rebaja - aukcionasventa en subasta - tiesioginis pardavimasventa directa - didmeninis pardavimasventa al por mayor - mokėjimų balansasbalanza de pagos - pardavimas be muitoventa libre de impuestos - nuotolinis pardavimasventa a distancia - vaismedžių sodashuerta - auditavimasverificación de cuentas - stiklasvidrio - Didžiojo Belto VakaraiVest for Storebaelt - Vakarų ZelandijaSjaelland Occidental - BaliBali - aprangavestido - mėsacarne - jautienacarne bovina - ožkienacarne caprina - arklienacarne equina - buivolienacarne de búfalo - veršienacarne de ternera - paukštienacarne de ave - mėsa be kaulųcarne deshuesada - šviežia mėsacarne fresca - BalkanaiBalcanes - avienacarne ovina - kiaulienacarne porcina - ViborgasViborg - parlamento pirmininko pavaduotojasvicepresidente del Parlamento - nukentėjusysisvíctima - civilinė aukavíctima civil - karo aukavíctima de guerra - transliuojamoji videografijateletexto - sąveikusis videoteksasvideotex interactivo - inserción profesional - antrasis balsavimo turasballotage - kolektyvinė veiklavida asociativa - verslininkystėvida de la empresa - politinis gyvenimasvida política - mokyklos gyvenimasvida escolar - socialinis gyvenimasvida social - VietnamasVietnam - vynuogynasviñedo - miestasciudad - vidutinis miestasciudad media - naujas miestasciudad nueva - miestas palydovasciudad satélite - vynasvino - aromatizuotas vynasvino aromatizado - baltasis vynasvino blanco - vietinis vynasvino del país - aukščiausios kokybės vynasvino de calidad superior - stalo vynasvino de mesa - butelinis vynasvino embotellado - spirituotas vynasvino alcoholizado - juostacinta - putojantis vynasvino espumoso - rožinis vynasvino rosado - raudonasis vynasvino tinto - neputojantis vynasvino no espumoso - vyno fermentacijavinificación - lytinė prievartaviolencia sexual - smurtavimasviolencia - valstybinė prievartaviolencia de Estado - politinė prievartaviolencia política - kredito pervedimastransferencia - BangladešasBangladesh - vitaminasvitamina - vynuogininkystėviticultura - vidaus vandens keliaicurso de agua interior - tarptautinis vandens keliascurso de agua internacional - greitkelisautovía - bankasbanco - kaimo keliasvía rural - miesto keliasvía urbana - kelių tvarkymo žinybaservicio de vías públicas - vagystėrobo - naminiai paukščiaiave de corral - Afrikos plėtros bankasBanco Africano de Desarrollo - papjauti paukščiaiave de corral muerta - dėslieji paukščiaiave de corral ponedora - gyvi paukščiaiave de corral viva - prekybos apimtisvolumen de intercambios - sandorių apimtisvolumen de transacciones - balsavimasvotación - tuščias balsalapisvoto en blanco - žemės ūkio bankasbanco agrícola - balsavimas už visą tekstąvoto en bloque - įstatymo priėmimasvotación de la ley - elektroninis balsavimasvotación electrónica - vardinis balsavimasvotación nominal - negaliojantis balsalapisvoto nulo - privalomasis balsavimasvoto obligatorio - išankstinis balsavimasvotación anticipada - balsavimas paštuvoto por correspondencia - balsavimas pagal įgaliojimąvotación por poderes - parlamento balsavimasvotación parlamentaria - centrinis bankasbanco central - pirmenybinis balsavimasvoto preferencial - atviras balsavimasvotación pública - slaptas balsavimasvoto secreto - kelionėviaje - organizuota turistinė kelionėviaje todo incluido - grupinė kelionėviaje en grupo - vulkanologijavulcanología - žemės ūkio konsultavimo tarnybosextensión agraria - Wallisas ir FutunaWallis y Futuna - jogurtasyogur - komercinis bankasbanco comercial - JemenasYemen - buvęs Pietų Jemenasantiguo Yemen RDP - Jorkšyras ir HambersaidasYorkshire y Humberside - JugoslavijaYugoslavia - Kongo Demokratinė RespublikaRepública Democrática del Congo - ZambijaZambia - ZelandasZelanda - ZimbabvėZimbabwe - cinkascinc - kooperatinis bankasbanco cooperativo - sausringoji zonazona árida - klimato zonazona climática - gyvenamasis rajonaszona residencial - žūklės plotaszona de captura - laisvosios prekybos zonazona de libre comercio - žūklės zonazona pesquera - išskirtinė ekonominė zonazona económica exclusiva - pusiaujo klimato zonazona ecuatorial - laisvoji zonazona franca - Susitarimas dėl strateginės ginkluotės apribojimoAcuerdo SALT - investicijų bankasbanco de inversión - šalto klimato zonazona fría - drėgno klimato zonazona húmeda - pinigų erdvėzona monetaria - pėsčiųjų zonazona peatonal - užteršta teritorijazona contaminada - saugoma vietovėzona protegida - nelaimės zonazona catastrófica - prieatogrąžių klimato zonazona subtropical - priemiesčio zonazona suburbana - tarifinė zonazona de tarificación - plėtros bankasbanco de desarrollo - vidutinio klimato zonazona templada - atogrąžų klimato zonazona tropical - miesto zonazona urbana - zoologijazoología - žemės bankasSAFER - Pasaulio bankasBanco Mundial - liaudies bankasbanco popular - privatus bankasbanco privado - valstybinis bankasbanco público - BarbadosasBarbados - sektorinis susitarimasacuerdo sectorial - kainoraštislista de precios - strypasbarra - žemas atlygissalario bajo - duomenų bazėbase de datos - karinė bazėbase militar - BazilikataBasilicata - Žemutinė NormandijaBaja Normandía - Žemutinė SaksonijaBaja Sajonia - Techninės pagalbos biurasJAT - laivasbuque - didmeninės prekybos susitarimasacuerdo sobre productos básicos - žvejybos laivasbarco pesquero - tanklaivisbuque cisterna - pastatasedificio - pramoginis laivasembarcación de recreo - pramoninis pastatasedificio industrial - visuomeninis pastatasedificio público - BavarijaBaviera - muitų tarifų susitarimasacuerdo arancelario - dailėbellas artes - Europos investicijų bankasBEI - BelgijaBélgica - Belgijos regionai ir bendruomenėsregiones y comunidades de Bélgica - BelizasBelice - pelnasbeneficio - pagalbą gaunanti šalisbeneficiario de ayuda - BeniliuksasBenelux - Beniliukso šalyspaíses del Benelux - BeninasBenin - BerlynasBerlín - BermudaBermudas - mitybos reikmėsnecesidad alimentaria - būsto poreikisnecesidad de vivienda - darbo jėgos poreikisnecesidad de mano de obra - gyventojų skaičiaus didėjimascrecimiento de la población - vandens poreikiainecesidades de agua - stambieji pašaraiforraje - lėšų poreikiainecesidad financiera - betonashormigón - pašariniai runkeliairemolacha forrajera - cukriniai runkeliairemolacha azucarera - Europos vartotojų sąjungų biurasBEUC - sviestasmantequilla - augalinis sviestasmanteca vegetal - Butano KaralystėBhután - gamybos augimascrecimiento de la producción - bibliografijabibliografía - bibliotekabiblioteca - vaikų bibliotekabiblioteca juvenil - nacionalinė bibliotekabiblioteca nacional - viešoji bibliotekabiblioteca pública - mokslinė bibliotekabiblioteca científica - universiteto bibliotekabiblioteca universitaria - dvejų rūmų parlamentasbicameralismo - Amerikos valstybių plėtros bankasBID - kultūrinis supanašėjimasaculturación - lūšnynasbarrio de chabolas - Tarptautinis švietimo biurasOIE - bendruomenės žemėbien comunal - kultūros vertybėbien cultural - vartojimo prekėsbien de consumo - ilgalaikio vartojimo prekėsbien duradero - trumpalaikio vartojimo prekėsbien no duradero - socialinė gerovėbienestar social - kaltinimasacusación - aluscerveza - balansasbalance - tiekimo balansasbalance de abastecimiento - energijos balansasbalance energético - socialinis auditasbalance social - biochemijabioquímica - biologinis kitimasbioconversión - biologinis skaidumasbiodegradabilidad - bioenergijabioenergía - biodujosbiogás - biografijabiografía - biologijabiología - biomasėbiomasa - biosferabiosfera - dvipartinė sistemabipartidismo - politinis dvipoliškumasbipolarización - MianmarasMyanmar - pirkimascompra - sausainių fabrikasindustria galletera - bismutasbismuto - kviečiaitrigo - kietieji kviečiaitrigo duro - paprastieji kviečiaitrigo blando - kainų įšaldymascongelación de precios - mėsinis jautukasbuey - malkinė medienaleña - statybinė medienamadera para la construcción - pirkimas į skolącompra a crédito - miškų želdinimasreforestación - gėrimasbebida - alkoholinis gėrimasbebida alcohólica - nealkoholinis gėrimasbebida no alcohólica - BolivijaBolivia - iždo vekselisbono del Tesoro - BonaireBonaire - palūkanų subsidijabonificación de intereses - trikotažo gaminiaicalcetería - intervencinis supirkimascompra de intervención - BorneoBorneo - BornholmasBornholm - botanikabotánica - BotsvanaBotswana - budizmasbudismo - kepyklapanadería - BurgundijaBorgoña - prekių biržaBolsa de mercancías - galvijaibovino - rūgštisácido - Flamandų Brabanto provincijaprovincia de Brabante Flamenco - Šiaurės BrabantasBrabante Septentrional - Valonų Brabanto provincijaprovincia de Brabante Valón - BremenBremen - BrazilijaBrasil - BretanėBretaña - patentaspatente - Europos patentaspatente europea - Tarptautinių atsiskaitymų bankasBIP - neorganinė rūgštisácido inorgánico - bromasbromo - bruceliozėbrucelosis - triukšmasruido - BrunėjusBrunei - biudžetaspresupuesto - Bendrijos biudžetaspresupuesto comunitario - šalies biudžetaspresupuesto del Estado - gynybos biudžetaspresupuesto de defensa - ypatingasis biudžetaspresupuesto extraordinario - organinė rūgštisácido orgánico - namų ūkio biudžetaspresupuesto familiar - EAPB einamosios veiklos biudžetaspresupuesto operativo CECA - reklamavimo biudžetaspresupuesto publicitario - pataisytasis biudžetaspresupuesto rectificativo - Europos socialinių reikmių biudžetaspresupuesto social europeo - papildytas biudžetaspresupuesto suplementario - įtraukimas į biudžetąconsignación presupuestaria - BulgarijaBulgaria - balsalapispapeleta de votación - plienasacero - informacijos centrasoficina de información - balsavimo vietamesa electoral - parlamento vadovybėMesa del Parlamento - partijos vadovybėcomisión ejecutiva - administraciniai formalumaiformalidad administrativa - įstaigos automatizavimasofimática - lydytas sviestasbutteroil - šešėlinis kabinetasgobierno en la sombra - AbrucaiAbruzos - Azorų salosAzores - jūrų kabotažascabotaje marítimo - kakavacacao - žemės kadastrascatastro - administracijacuadro - vadovascuadro administrativo - EB kalbų tarnybacuadro lingüístico CE - Afrikos, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno šalyspaíses ACP - vidurinė vadovybėcuadro medio - vyresnioji vadovybėcuadro superior - Ekonominės savitarpio pagalbos tarybaCAME - ESPT šalyspaíses del CAME - kavacafé - taupomasis bankascaja de ahorros - hipotekos bankascaja hipotecaria - KalabrijaCalabria - savikainos apskaičiavimascálculo de costes - turto įsigijimasadquisición de la propiedad - kalendorinis mokslo metų planascalendario escolar - KamerūnasCamerún - prekybiniai žemės ūkio metaicampaña agrícola - rinkimų kampanijacampaña electoral - KampanijaCampania - stovyklavimascamping - KanadaCanadá - Panamos kanalascanal de Panamá - mokymasisadquisición de conocimientos - vėžyscáncer - kandidatascandidato - cukranendrėscaña de azúcar - Rytų Afrikos bendrijaEAC - Žaliojo Kyšulio SalosCabo Verde - dokumentų įsigijimasadquisición de documentos - galėjimas naudotis teisėmiscapacidad de obrar - krovumascapacidad de carga - galėjimas sudaryti sutartįcapacidad de contratar - teisnumascapacidad de disfrute - veto teisėveto - konsultacijų procedūraprocedimiento consultivo - ministerijaministerio - parlamento reikalų tvarkytojascuestor - išrinktasis vietos atstovascargo electivo local - savivaldžioji bendruomenėcomunidad autónoma - regioninė valdžiaadministración regional - kolonializmascolonialismo - moksliniai mainaiintercambio científico - gamybos pajėgumaicapacidad de producción - karinės sankcijossanción militar - tarptautinės pagalbos savanorisvoluntario internacional - Vakarų kranto klausimascuestión de Cisjordania - Bendrijos teisė - šalies teisėDerecho comunitario-Derecho nacional - EP delegacijadelegación PE - Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonėdictamen CES - Europos civilinė tarnybafunción pública europea - EP pritarimasdictamen favorable PE - Afrikos, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno šalių ir EB jungtinė asamblėjaAsamblea paritaria ACP-CE - EP pirmininkaspresidente PE - EP vicepirmininkasvicepresidente PE - EP kvestoriuscuestor PE - EB teismo sprendimassentencia del Tribunal CE - antieuropinis judėjimasmovimiento antieuropeísta - struktūriniai fondaifondo estructural - darbo ginčų teismasjurisdicción laboral - sandėlio talpacapacidad de almacenamiento - advokatasabogado - gailėjimasisarrepentido - gretimoji zonazona adyacente - policijos priežiūradetención preventiva - privačių asmenų skundairecurso de particulares - ekonominė padėtissituación económica - gamybos veiksnysfactor de producción - augimo mataspolo de crecimiento - integruota plėtros programaprograma integrado de desarrollo - integruotos Viduržemio jūros šalių programosPIM - Šiaurės ir Pietų prekybacomercio Norte-Sur - transporto pajėgumascapacidad de transporte - spekuliacinės lėšoscapital especulativo - valstybinis finansavimasfinanciación pública - kainų derinimasarmonización de precios - kapitalo rinkamercado de capitales - rizikos kapitalascapital de riesgo - EB bendrasis biudžetaspresupuesto general CE - gimdymas, motinystėmaternidad - kultūros premijapremio cultural - veiksnumascapacidad jurídica - anglikonybėanglicanismo - katalikybėcatolicismo - stačiatikybėortodoxia - protestantizmasprotestantismo - laisvalaikio parkaszona de recreo - maisto ruošimo ir tiekimo profesijaprofesión gastronómica - mafijamafia - bioetikabioética - slapta draugijasociedad secreta - regioninė kultūracultura regional - AIDSSIDA - žemės sklypo kainaprecio del terreno - atvirasis universitetasenseñanza abierta - švietimo biudžetaspresupuesto de educación - mainai švietimo srityjeintercambio escolar - EuridikėEurydice - studijų pripažinimasreconocimiento de estudios - spaudos įmonėempresa periodística - teleteksasteletex - duomenų apsaugaprotección de datos - sąveikusis tinklasred de transmisión interactiva - kino produkcijaproducción cinematográfica - programų kūrimasindustria de programas - bendra garso ir vaizdo įrašų gamybacoproducción audiovisual - garso ir vaizdo įrašų programaprograma audiovisual - garso ir vaizdo įrašų gamybaproducción audiovisual - informacijos technologijatecnología de la información - raiškioji televizijatelevisión de alta definición - vaizdo ryšiaivideocomunicación - garso ir vaizdo ryšių politikapolítica audiovisual - garso ir vaizdo įrašų piratavimaspiratería audiovisual - europinė garso ir vaizdo įrašų erdvėespacio audiovisual europeo - laisvas programų judėjimaslibre circulación de programas - ryšių tarifastarifa de comunicaciones - informacijos teisėDerecho de la información - teisės duomenų apdorojimasinformática jurídica - duomenų atsisiuntimastelecarga - programavimo kalbalenguaje de programación - automatinis vertimastraducción automática - energetinis nepriklausomumasindependencia energética - pramonės kapitalascapital industrial - bendradarbiavimo procedūraprocedimiento de cooperación - kompetencijos perdavimastraspaso de competencias - įmonės įkūrimasfundación de la empresa - paslaugų įmonėempresa de servicios - laikino užimtumo agentūraagencia de empleo temporal - darbas prie monitoriaustrabajo en pantalla - kelių kabotažascabotaje de carretera - vandens kelių transportastransportista fluvial - jūrų laivybos kanalascanal marítimo - susisiekimas per Lamanšo sąsiaurįTúnel de la Mancha - šalies tarifastarifa interior - tarptautinis tarifastarifa internacional - kelių transporto tarifastarifa de transporte por carretera - kosminė navigacijanavegación espacial - administracinė priemonėacto administrativo - akcinis kapitalascapital social - miškų išsaugojimasprotección del bosque - Tirėnų jūramar Tirreno - Adrijos jūramar Adriático - Ligūrijos jūramar de Liguria - Egėjo jūramar Egeo - Jonijos jūramar Jónico - kova su vabzdžiaislucha contra los insectos - žemės perplanavimasordenación de la propiedad rústica - insekticidasinsecticida - žūklės taisyklėsregulación de la pesca - žvejybos inspekcijacontrol pesquero - sostinė - daugiametės daržovėslegumbre perenne - šviežias produktasproducto fresco - kokybės standartasnorma de calidad - saugos standartasnorma de seguridad - techninis standartasnorma técnica - Europos mokslinis ir techninis bendradarbiavimasCOST - moksliniai tyrimai ir plėtrainvestigación y desarrollo - kosmoso tyrimaiinvestigación espacial - kosminė technologijatécnica espacial - užsienio kapitalascapital extranjero - sintetinis kaučiukascaucho sintético - natūralusis kaučiukascaucho natural - lokomotyvų ir vagonų pramonėindustria ferroviaria - medžio anglyscarbón vegetal - prabangos gaminių pramonėindustria de artículos de lujo - Bolzano autonominė provincijaprovincia autónoma de Bolzano - Trento autonominė provincijaprovincia autónoma de Trento - Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijaCEPT - Tarptautinė narkotikų kontrolės valdybaJIFE - Jungtinių Tautų Būsto statybos ir planavimo centrasHabitat ONU - EB tarnautojaiagente CE - ožkacaprino - šalutinis žvejybos laimikiscaptura accesoria - leidžiamas sugavimo kiekiscaptura autorizada - laimikiscaptura de pescado - laimikis pagal rūšiscaptura por especie - bendrasis laimikiscaptura total - Bendrijos aktasacto comunitario - Karibų salosCaribe - akmens anglių chemijos pramonėquímica del carbono - angliscarbono - degalaicarburante - skerdenapieza en canal - Karibų baseino bendrijaCaricom - KBB šalyspaíses del Caricom - mokyklų išsidėstymasmapa escolar - karteliscártel - prekybos sandorisacto de comercio - kartografijacartografía - pinigų srautascash flow - teistumasRegistro Penal - katalogavimascatalogación - KatalonijaCataluña - katalogascatálogo - socialinė ir profesinė kategorijacategoría socioprofesional - rinkimų užstatasfianza electoral - konferencijos darbaiacta de congreso - Tarptautinės prekybos centrasCCI - Pietų Ramiojo vandenyno komisijaSPC - mujer - vyrashombre - Pramonės plėtros centrasCDI - ES šalispaíses UE - Europos civilinės aviacijos konferencijaCEAC - Rytų Afrikos ekonominė bendrijaCEAE - Vakarų Afrikos ekonominė bendrijaCEAO - jonizuojančioji spinduliuotėradiación ionizante - natrissodio - metalų apdirbimastrabajo de los metales - inertinės dujosgas raro - mirtismuerte - organų persodinimastrasplante de órganos - kraujo perpylimastransfusión de sangre - metalo atliekosresiduo metálico - pagrindinis Bendrijos keliaseje comunitario - globos teisėderecho de custodia - jaunimo mainų projektasintercambio de jóvenes - elementariųjų dalelių fizikapartícula elemental - atomo fizikaátomo - analizinė chemijaquímica analítica - spektrometrijaespectrometría - VAEB šalyspaíses de la CEAO - citologijacitología - kalciscalcio - medicinos diagnozėdiagnóstico médico - branduolinė medicinamedicina nuclear - medicininė apžiūrareconocimiento médico - EB Audito Rūmų narysmiembro del Tribunal de Cuentas CE - pastatų saugaseguridad de los edificios - Europos aplinkosaugos agentūraAgencia Europea de Medio Ambiente - atmintinėguía - Europos simbolissímbolo europeo - oficialioji kalbalengua oficial - nelaimingas atsitikimas namieaccidente doméstico - Bendrijos programaprograma comunitario - atogrąžų miškasbosque tropical - asmeniniai daiktaibien personal - Ketvirtoji Lomės konvencijaConvenio de Lomé IV - elektromagnetiniai trukdžiaiperturbación electromagnética - dažnių juostabanda de frecuencias - svetimšalis samdomasis karysmercenario - iškilmingas paminėjimasconmemoración - miestų giminiavimasishermanamiento - vairavimo mokymasenseñanza de la conducción - stimuliantų vartojimasdopaje - Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijaConvención Europea de Derechos Humanos - Europos anglių ir plieno bendrijaCECA - EB pirmosios instancijos teismasTribunal de Primera Instancia CE - išėjimo į pensiją sąlygoscondición de jubilación - EB vidaus sienafrontera intracomunitaria - poilsinė transporto priemonėvehículo de camping - antidempingo priemonėmedida antidumping - informacijos technologijos poveikisimpacto de la informática - duomenų persiuntimascomunicación de datos - karinė intervencijaintervención militar - atliekų eksportasexportación de residuos - plėtros darbuotojascooperante - radiobiologijaradiobiología - pravaikštaabsentismo - popiežiaus bulėacta pontificia - Vakarų Afrikos valstybių ekonominė bendrijaCedeao - CedefopCedefop - Europos BendrijaComunidad Europea - Europos atominės energijos bendrijaCEEA - viengungiscélibe - celiuliozėcelulosa - Europos transporto ministrų konferencijaCEMT - cenzūracensura - Centrinės Afrikos RespublikaRepública Centroafricana - branduolinė elektrinėcentral nuclear - informacijos centralizavimascentralización de la información - Centrasregión del Centro - prekybos centrascentro comercial - EAEB Jungtinis tyrimų centrasCentro Común de Investigación CEEA - skaičiavimo centrascentro de cálculo - dokumentavimo centrascentro de documentación - politinis viduryscentro político - operatyviosios duomenų paslaugoscentro distribuidor de bases de datos - keramikacerámica - javaicereal - maistiniai javaicereal alimenticio - akcijavalor de renta variable - pašariniai javaicereal forrajero - duoniniai javaicereal panificable - Europos branduolinių tyrimų organizacijaCERN - Europos kosmoso tyrimų organizacijaOEIE - kilmės pažymėjimascertificado de origen - judėjimo pažymėjimascertificado de circulación - sanitarinis pažymėjimascertificado sanitario - Europos profesinių sąjungų konfederacijaCES - teismo bylaacción judicial - veiklos nutraukimascese de actividad - ūkininkavimo nutraukimascese de actividad agrícola - mokėjimų sustabdymassuspensión de pagos - paliaubosalto el fuego - prekybos ir pramonės rūmaicámara de comercio e industria - tiesiogiai renkami rūmaicámara de elección directa - federacijos rūmaicámara federal - parlamento rūmaicámara parlamentaria - šampanaschampaña - Ardėnų ŠampanėChampaña-Ardenas - socialiniai pokyčiaicambio social - technologinis pakeitimascambio tecnológico - kanapėscáñamo - saldyto vyno gamybaedulcoración - akmens anglyscarbón - akmens anglių gavybaminería del carbón - ašies apkrovacarga por eje - akcininkasaccionista - išlaikytiniscarga familiar - mokamoji krovacarga útil - krovacarga - Havanos chartijaCarta de La Habana - Jungtinių Tautų ChartijaCarta de las Naciones Unidas - Europos socialinė chartijacarta social europea - medžioklėcaza - katilascaldera - galimybė naudotis Bendrijos informacijaacceso a la información comunitaria - galimumas kreiptis į teismąacceso a la justicia - ATP susitarimasacuerdo ATP - EB prekybos susitarimasacuerdo comercial CE - EB bendradarbiavimo susitarimasacuerdo de cooperación CE - Šengeno sutartisAcuerdo de Schengen - Europos susivienijimo sutartisacuerdo europeo de asociación - EB laikinasis susitarimasacuerdo provisional CE - EB institucijų susitarimasacuerdo interinstitucional - mišrus sutsitarimasacuerdo mixto - elektros akumuliatoriusacumulador eléctrico - Bendrijos teisynas acquisacervo comunitario - civilinis ieškinys baudžiamojoje bylojeacción por responsabilidad civil - Bendrijos veiksmaiacción comunitaria - civilinė bylaacción civil - baudžiamoji bylaacción penal - byla dėl civilinės atsakomybėsacción por responsabilidad - viešasis kaltinimasintervención del ministerio fiscal - Bendrijos veiklaactividad comunitaria - finansinių perspektyvų pritaikymasadaptación de las perspectivas financieras - prisijungimas prie susitarimoadhesión a un acuerdo - institucijų administravimasadministración de la institución - vaizdavimasanuncio público - portugalakalbė AfrikaÁfrica lusófona - Afrika į pietus nuo SacharosÁfrica subsahariana - Europos vaistų kontrolės tarnybaAgencia Europea para la Evaluación de Medicamentos - Europos darbo ir sveikatos apsaugos agentūraAgencia Europea de Salud y Seguridad en el Trabajo - fizinis smurtasagresión física - automobilių stovėjimo aikštelėaparcamiento - Šiaurės Amerikos laisvosios prekybos susitarimasTLCAN - alergijaalergia - ambasadaembajada - teritorinis planavimasordenación del territorio - buvusi VDRantigua RDA - buvusioji TSRSantigua URSS - darbo stažasantigüedad - buvusios socialistinės šalysantiguos países socialistas - AnglijaInglaterra - kailinis gyvūnasanimal para peletería - buitinis dujinis aparatasaparato de gas - informacijos technologijos taikymasinformatización - profundización de la Unión Europea - Atlanto regionasArco atlántico - salynasarchipiélago - ArmėnijaArmenia - Pietų Azijos regioninio bendradarbiavimo asociacijaSAARC - liftasascensor - Centrinė AzijaAsia central - parlamentinė asamblėjaasamblea parlamentaria - administracinė savivaldaautonomía administrativa - pritarimas prekybaiautorización de venta - nebaigtinis EB biudžeto projektasanteproyecto de presupuesto CE - kovos lėktuvasavión de combate - AzerbaidžanasAzerbaiyán - Europos centrinis bankasBanco Central Europeo - teisinis pagrindasbase jurídica - Reino slėniscuenca renana - BaltarusijaBielorrusia - įmokų perviršio gavėjasbeneficiario neto - Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankasBERD - dvejopo naudojimo gaminysbien de doble uso - gyvūnų gerovėbienestar de los animales - biologinė įvairovėbiodiversidad - biotopasbiotopo - pinigų plovimasblanqueo de dinero - švaros pramonėlavandería - atogrąžų medienamadera tropical - bombonešisbombardero - Bosnija ir HercegovinaBosnia-Herzegovina - BrandenburgBrandeburgo - oro kabotažascabotaje aéreo - Bendrijos paramos koncepcijamarco comunitario de apoyo - moksliniai skaičiavimaicálculo científico - EPS kalendorinis planascalendario de la UEM - profesinė karjeracarrera profesional - išplėtimo plokštėtarjeta de ampliación - garso kasetėcasete audio - Šiaurės Atlanto bendradarbiavimo tarybaCCAN - Nepriklausomų valstybių sandraugaCEI - kokybės kontrolės grandinėcírculo de calidad - Bendrijos šalyse galiojantis sertifikavimascertificación comunitaria - klimato kaitacambio climático - politinės sistemos keitimascambio de régimen político - EB darbuotojų pagrindinių socialinių teisių chartijaCarta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores - Europos chartijacarta europea - tarptautinė chartijacarta internacional - chirurgascirujano - kapinėscementerio - sunkinančios aplinkybėsagravante - lengvinančios aplinkybėsatenuante - Europos pilietybėciudadanía europea - nesąžiningos sutarties sąlygoscláusula abusiva - sutarties sąlygoscláusula contractual - atsisakymo nuostatų straipsniscláusula de exención - COCOMCOCOM - civilinis kodeksasCódigo Civil - baudžiamasis kodeksasCódigo Penal - Bendrijos teisės kodifikavimascodificación del Derecho comunitario - ekonominė ir socialinė sanglaudacohesión económica y social - kirpykla ir grožio salonaspeluquería y belleza - vietos savivaldos institucijaentidad local - regiono savivaldaentidad regional - šildymascalefacción - EEE jungtinis komitetasComité Mixto EEE - EEE jungtinis konsultacinis komitetasComité Consultivo Mixto EEE - EB valdymo komitetascomité de gestión CE - EB reglamentavimo komitetascomité de reglamentación CE - Regionų komitetasComité de las Regiones - EB jungtinis komitetascomité mixto CE - EEE jungtinis parlamentinis komitetasComité Parlamentario Mixto EEE - komitologijacomitología - prekyba žmogaus organaiscomercio de órganos - meno kūrinių prekybacomercio de arte - flamandų bendruomenėcomunidad flamenca de Bélgica - prancūzakalbė bendruomenėcomunidad francesa de Bélgica - vokiečiakalbė bendruomenėcomunidad alemana de Bélgica - Belgijos bendruomenėscomunidades de Bélgica - EP galioscompetencias del PE - EB institucijų įgaliojimaicompetencia institucional CE - kompiuterizuotasis projektavimasdiseño asistido por ordenador - darbdavių konfederacijaconfederación patronal - profesinių sąjungų konfederacijaconfederación sindical - Europos konferencijaconferencia europea - EB tarpvyriausybinė konferencijaconferencia intergubernamental CE - tarptautinė konferencijaconferencia internacional - Tarptautinė darbo konferencijaConferencia Internacional del Trabajo - trišalis pasitarimasconferencia tripartita - tautinis konfliktasconflicto interétnico - politinės veiklos atostogospermiso por actividad política - Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybaConsejo de Cooperación del Golfo - EEE TarybaConsejo del EEE - konsultacija ir ekspertizėasesoramiento y peritaje - užstatas už taršų gaminįdepósito por producto contaminante - Bendrijos teisės subendrinimasconsolidación del Derecho comunitario - konsulatasconsulado - administracinė sutartiscontrato administrativo - finansinis susitarimo kompensavimascontrapartida de un acuerdo - įmokų perviršio mokėtojascontribuyente neto - įmoka nuo bendrojo šalies produktocontribución PNB - sienos kontrolėcontrol fronterizo - valstybės pagalbos kontrolėcontrol de las ayudas públicas - eksporto kontrolėcontrol de las exportaciones - ES vyriausybių konvencijaconvenio intergubernamental CE - bendradarbiavimas vidaus reikalų klausimaiscooperación en los asuntos internos - bendradarbiavimas muitų srityjecooperación aduanera - bendradarbiavimas aplinkotvarkos srityjecooperación medioambiental - EB tarpvalstybinis bendradarbiavimascooperación intergubernamental UE - EB institucijų bendradarbiavimascooperación interinstitucional CE - tarpparlamentinis bendradarbiavimascooperación interparlamentaria - ES bendradarbiavimas teisingumo srityjecooperación judicial UE - policijų bendradarbiavimascooperación policial - ES policijų bendradarbiavimascooperación policial UE - gyvenamųjų namų bendrijacooperativa de viviendas - finansavimo koordinavimascoordinación de financiaciones - EPS politikos koordinavimascoordinación de políticas UEM - Afrikos KyšulysCuerno de África - Europos kariuomenės korpusasCuerpo de Ejército Europeo - COSACCOSAC - ieškinyscréditos por cobrar - organizuotas nusikalstamumascrimen organizado - teisės įgijimo kriterijaicriterio de elegibilidad - suartėjimo kriterijaicriterio de convergencia - Chorvatija, KroatijaCroacia - pajamų sanklotaacumulación de rentas - ciklonasciclón - mokesčių deklaravimasdeclaración fiscal - Bendrijos interesų paskelbimasdeclaración de interés comunitario - viešas pareiškimasdeclaración pública - kūrinio išleidimo terminasplazo de edición - vidinė prekybaabuso de información privilegiada - nusikaltimas aplinkaidelito ecológico - lytinis nusikaltimasdelito sexual - produkto pavadinimasdenominación del producto - pasitraukimas iš susitarimodenuncia de un acuerdo - žemės ūkio išlaidosgasto agrícola - Bendrijos išlaidosgasto comunitario - EB administravimo išlaidosgasto de funcionamiento CE - EB tyrimų išlaidosgasto de investigación CE - EB veiklos išlaidosgasto operativo CE - struktūrinės išlaidosgasto estructural - nukrypimas nuo Bendrijos teisėsexcepción del Derecho comunitario - skoladeuda - muitų skoladeuda aduanera - antrasis EPS etapassegunda fase de la UEM - valstybės tarnautojų pareigosdeberes del funcionario - socialinis dialogasdiálogo social - Bendrijos socialinis dialogasdiálogo social comunitario - EB informacijos skleidimasdifusión de la información comunitaria - EB biudžetinė drausmėdisciplina presupuestaria CE - karinė drausmėdisciplina militar - tautinė diskriminacijadiscriminación por razones de nacionalidad - taršos šalinimo įtaisasdispositivo anticontaminante - medicininiai duomenysdatos médicos - asmeniniai duomenysdatos personales - ieškinio pareiškimo teisėderecho de litigar - prieglobsčio teisėderecho de asilo - prievolių teisėDerecho de las obligaciones - regioninė teisėDerecho regional - valstybės tarnautojų teisėsderechos del funcionario - ekranaspantalla - privatūs ekiuecu privado - nepilnamečių teisės pažeidėjų auklėjimaseducación correccional - darbuotojų akcijosaccionariado obrero - šiltnamio efektasefecto invernadero - Bendrijos teisės aktų projektų rengimaselaboración del Derecho comunitario - regioniniai rinkimaielecciones regionales - gemalas ir vaisiusembrión y feto - kalbų vartojimasuso de las lenguas - karinis parengimasinstrucción militar - EB institucinė pusiausvyraequilibrio institucional CE - apsauginė įrangaequipo de protección - kompiuterio įrangaequipo informático - slėginė įrangaequipo de presión - šiluminis įrenginysequipo térmico - teismo klaidaerror judicial - EritrėjaEritrea - Europos ekonominė erdvėEspacio Económico Europeo - EstijaEstonia - Bendrijos biudžeto sudarymaselaboración del presupuesto comunitario - konfesinė valstybėEstado confesional - teisinė valstybėEstado de derecho - federacinė valstybėEstado federal - islamo valstybėEstado islámico - pasaulietinė valstybėEstado laico - vienalytė valstybėEstado unitario - lyginamoji studijaestudio comparativo - problemos nagrinėjimasestudio de casos - piliečių EuropaEuropa de los ciudadanos - EuropolasEuropol - nuosprendžio vykdymasejecución de la pena - profesinė patirtisexperiencia profesional - teismo ekspertizės aktasdictamen pericial - ekstremizmas, kraštutinumasextremismo - kompiuterizuotoji gamybafabricación asistida por ordenador - pagalbinės priemonės neįgaliesiemsmedios para discapacitados - FlevolandasFlevoland - tarptautinė viešoji tarnybafunción pública internacional - tarptautinės organizacijos tarnautojasfuncionario internacional - institucijų veiklafuncionamiento institucional - Europos mokymo fondasFundación Europea de Formación - Sanglaudos fondasFondo de Cohesión - Europos Tarybos fondasfondo del Consejo de Europa - Europos investicijų fondasFondo Europeo de Inversiones - raštinės reikmenysmaterial de oficina - neapmokestinimo nuolaidafranquicia fiscal - prieš Bendriją nukreiptas sukčiavimasfraude a la Comunidad - išorinė Bendrijos sienafrontera exterior de la Comunidad - šiltnamio efektą sukeliančios dujosgas con efecto invernadero - genetikagenética - GruzijaGeorgia - čigonasgitano - bado streikashuelga de hambre - Visegrado šalysGrupo de Visegrado - Dvidešimt keturių grupėGrupo de los Veinticuatro - savivaldybių asociacijaasociación de entidades locales - Europos ekonominių interesų grupėAgrupación Europea de Interés Económico - lytinis priekabiavimasacoso sexual - kovos sraigtasparnishelicóptero de combate - senovės istorijahistoria antigua - šiuolaikinė istorijahistoria contemporánea - viduramžių istorijahistoria medieval - naujųjų amžių istorijahistoria moderna - chronologinis faktų išdėstymasreseña histórica - prekybos darbo laikashorario comercial - kultūrinis tapatumasidentidad cultural - Europos žvejybos orientavimo finansinė priemonėIFOP - įvaizdisimagen pública - diplomatinis imunitetasinmunidad diplomática - ūkio infrastruktūrainfraestructura económica - Bendrijos iniciatyvainiciativa comunitaria - europinės plėtros iniciatyvainiciativa de crecimiento europeo - vabzdysinsecto - leidimo įrangainstalación de lanzamiento - santechninė įrangainstalación sanitaria - Europos viešojo administravimo institutasInstituto Europeo de Administración Pública - Europos pinigų institutasInstituto Monetario Europeo - EEE jungtinė institucijainstitución común EEE - aplinkos apsaugos skatinimo ekonominės priemonėsinstrumento económico medioambiental - blogi oraiinclemencia atmosférica - sistemų jungimasinterconexión de sistemas - kolektyvinis interesasinterés colectivo - ieškinio motyvasinterés legítimo - internatinė mokyklainternado escolar - InterpolasInterpol - apsinuodijimas maistuintoxicación alimentaria - žydasjudío - teismo institucijosjurisdicción - konstitucinis teismasjurisdicción constitucional - KazachstanasKazajstán - KirgizijaKirguizistán - KosovasKosovo - ekologinė etiketėetiqueta ecológica - ežeraslago - motinos pienasleche materna - nešančioji raketalanzadera espacial - Europos kalbalengua europea - mažumos kalbalengua minoritaria - ne Europos kalbalengua no europea - regioninė kalbalengua regional - gyvoji kalbalengua viva - diskasukislector de discos - LatvijaLetonia - rinkos liberalizavimasliberalización del mercado - skrydžių laisvėliberalización del transporte aéreo - LietuvaLituania - nuomojimasalquiler - konstitucinis įstatymasley orgánica - žemės skirstymas sklypaisparcelación - Buvusioji Jugoslavijos Respublika MakedonijaAntigua República Yugoslava de Macedonia - įgimta ligaenfermedad congénita - mitybos ligaenfermedad de nutrición - odos ligaenfermedad de la piel - kraujo ligaenfermedad de la sangre - skrandžio ir žarnų ligaenfermedad del sistema digestivo - nervų ligaenfermedad del sistema nervioso - endokrininė ligaenfermedad endocrina - lytiškai plintanti ligaenfermedad de transmisión sexual - laukinis žinduolismamífero salvaje - sporto renginysespectáculo deportivo - kariniai manevraimaniobras militares - viešųjų paslaugų sutartiscontrato de servicios - EB atitikties ženklinimasmarca de conformidad CE - sterblinis žinduolismarsupial - gyvūninės kilmės medžiagamateria de origen animal - EPS valiutų kurso mechanizmasmecanismo de cambio SME - Meklenburgas-Priešakinė PomeranijaMecklemburgo-Pomerania Occidental - ligonių kasų sistemamedicina concertada - teismo medicinamedicina forense - nereceptinis vaistasmedicamento de venta libre - veterinarinis vaistasmedicamento veterinario - Kaspijos jūramar Caspio - Juodoji jūramar Negro - Raudonoji jūramar Rojo - MercosurMercosur - nacionalinė įgyvendinimo priemonėtransposición de la legislación comunitaria - mikroorganizmasmicroorganismo - vandens aplinkamedio acuático - jūrų aplinkamedio marino - šachtininkasminero - tiriamoji misijamisión de observación - modemasmódem - JuodkalnijaMontenegro - paminklasmonumento - politikos padorumasmoralidad de la clase política - derybos dėl EB susitarimonegociación de un acuerdo CE - Urugvajaus derybų ratasRonda Uruguay - Kombinuotoji nomenklatūraNomenclatura Combinada - vaistų sąrašasnomenclatura farmacéutica - ginklų neplatinimasno proliferación de armamento - aplinkos standartasnorma medioambiental - nauja užimtumo formanueva forma de empleo - stebėtojasobservador - Europos narkotikų ir narkomanijos stebėjimo centrasObservatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías - EB prekių ženklų biurasOficina Comunitaria de Marcas - paukštisave - ES bendradarbiavimo organasórgano de cooperación UE - sprendžiamasis organasórgano de decisión UE - EB jungtinė institucijaórgano mixto CE - sveikatos priežiūros organizavimasorganización sanitaria - Pasaulinė prekybos organizacijaOrganización Mundial del Comercio - sporto organizacijaorganización deportiva - Bendrijos struktūrinis darinysorganismo comunitario - genetiškai modifikuotas organizmasorganismo genéticamente modificado - EB įstaigos ir agentūrosorganismo y agencia CE - UzbekistanasUzbekistán - rėmimaspatrocinio - Bendrijos remiamoji veiklapatrocinio comunitario - Partnerystė taikos labuiAsociación por la Paz - Baltijos valstybėspaíses bálticos - NVS šalyspaíses de la CEI - Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos šalyspaíses del CCG - Persijos įlankos valstybėspaís del Golfo - MERCOSUR šalyspaíses del Mercosur - neasocijuota šalispaís no asociado - Viduržemio jūros trečiosios šalyspaíses terceros mediterráneos - Vidurio ir Rytų Europos šalysPECO - prekiaujamasis išmetamųjų teršalų leidimaspermiso de contaminación negociable - civilinis personalaspersonal civil - sutartininkaipersonal contratado - slaugos darbuotojaipersonal sanitario - karinis personalaspersonal militar - finansinės perspektyvosperspectivas financieras - bendroji užsienio ir saugumo politikaPESC - teisės filosofijafilosofía del Derecho - skundas Komisijaidenuncia ante la Comisión - kenksmingasis augalasplanta nociva - gyvas augalasplanta viva - žiniasklaidos pliuralizmaspluralismo de los medios de comunicación - Bendrijos aplinkos politikapolítica comunitaria de medio ambiente - bendra valiutų kurso politikapolítica de cambios única - vizų politikapolítica de visados - bendra pinigų politikapolítica monetaria única - stratosferos teršalascontaminante estratosférico - vietos gyventojaipoblación autóctona - pornografijapornografía - lėktuvnešisportaaviones - procesiniai veiksmaidiligencia judicial - priešistorėprehistoria - pirmasis EPS etapasprimera fase de la UEM - valstybės vadovasjefe de Estado - pirmininkavimas EB TarybaiPresidencia del Consejo de la Unión Europea - Komisijos pirmininkaspresidente de la Comisión - mokslinė spaudapublicación científica - įrodymasprueba - nelaimingų atsitikimų prevencijaprevención de accidentes - abipusio pripažinimo principasprincipio de reconocimiento mutuo - subsidiarumo principasprincipio de subsidiariedad - bendrasis teisės principasprincipio general del Derecho - EB teisės aktų pažeidimo procesasprocedimiento CE por infracción - bendrų sprendimų priėmimo procedūraprocedimiento de codecisión - taikinimo procedūraprocedimiento de conciliación - specialioji teismo procedūraprocedimiento especial - homeopatinis preparatasproducto homeopático - antrinis produktasproducto reciclado - muitininkasprofesión aduanera - praktikuojantis alternatyviosios medicinos gydytojasprofesión médica paralela - Bendrijos teisės aktų leidybos programaprograma legislativo comunitario - operatyvinė programaprograma operativo - Bendrijos interesų projektasproyecto de interés comunitario - EB biudžeto projektasproyecto de presupuesto CE - Europos idėjos skleidimasfomento de la idea de Europa - finansinis protokolasprotocolo financiero - kompiuterizuotoji leidybapublicación asistida por ordenador - svarstymų viešumaspublicidad de las sesiones - siūlymas pareikšti pasitikėjimącuestión de confianza - Tibeto klausimascuestión del Tíbet - išankstinis klausimo nagrinėjimas teismecuestión prejudicial - susitarimo atnaujinimasprórroga de un acuerdo - kreipimasis į EB įgaliotinįreclamación ante el Defensor del Pueblo CE - administracinis ieškinysrecurso contencioso-administrativo - EB Teisingumo Teismui įteikta bylarecurso contencioso comunitario - ieškinys dėl EB sprendimo panaikinimorecurso de anulación CE - skundas dėl administracinės atsakomybėsrecurso por responsabilidad administrativa - aplinkos mokestisimpuesto ecológico - ūkio reformareforma económica - politinė reformareforma política - Bendrijos muitų tvarkarégimen aduanero comunitario - eksporto muitų tvarkarégimen aduanero de exportación - Bendrijos finansavimo priemonėsrégimen comunitario de financiación - Alpių regionasregión alpina - nuo žvejybos priklausantis regionasregión dependiente de la pesca - remtinas regionasregión elegible - Europos regionasregión europea - silpnėjančios pramonės regionasregión industrial en declive - gyventojų registrasRegistro Civil - parlamento reglamentasreglamento parlamentario - piliečio ir valdžios santykiairelación administración-administrado - valstybės ir regionų santykiairelación Estado-entidades territoriales - EB institucijų santykiairelación interinstitucional CE - kompetencijos padalijimasreparto de competencias - Bendrijos finansavimo paskirstymasdistribución de la financiación comunitaria - roplysreptil - MoldavijaRepública de Moldavia - Slovakijos RespublikaRepública Eslovaca - ČekijaRepública Checa - energetikos tinklasred de energía - kompiuterių tinklasred informática - vietinis tinklasred local - europinis tinklasred transeuropea - išankstinis vietų užsakymasreserva - EB biudžeto atsargosreserva presupuestaria CE - parlamento rezoliucijaresolución del Parlamento - PVM ištekliairecurso del IVA - išskaitymas išmokantretención - susitarimo pakeitimasrevisión de un acuerdo - EB sutarties keitimasrevisión de los Tratados CE - finansinių perspektyvų pervertinimasrevisión de las perspectivas financieras - ES tarptautinis vaidmuopapel internacional de la Unión Europea - graužikasroedor - rojalizmasrealismo - RusijaRusia - gyvūnų sveikatasanidad animal - psichikos sveikatasalud mental - SaksonijaSajonia - Saksonija-AnhaltasSajonia-Anhalt - medicinos mokslasciencias médicas - skulptūraescultura - Europos centrinių bankų sistemaSEBC - valstybinė paslaptissecreto de Estado - institucijos sekretoriatassecretaría de la institución - žemės ūkio sektoriussector agrario - skrydžių saugaseguridad aérea - apsaugos paslaugosseguridad y vigilancia - laivybos saugaseguridad marítima - žemės drebėjimasseísmo - visuomenės informavimo kampanijacampaña de sensibilización - Serbija, Serbija ir JuodkalnijaSerbia, Serbia y Montenegro - tarnybinė tinklo stotisservidor de red - valstybinė sveikatos priežiūros tarnybaservicio nacional de sanidad - beždžionėsimio - istorinė vietalugar histórico - politinė padėtissituación política - SlovėnijaEslovenia - sveikatos priežiūracuidado de la salud - slaugacura de enfermería - povandeninis laivassubmarino - medicinos specializacijaespecialidad médica - gyvūnų parodaespectáculo de animales - biudžeto stabilizavimo priemonėestabilizador presupuestario - švietimo statistikaestadística de educación - ūkio vadovasjefe de explotación agraria - sveikatos statistikaestadística de sanidad - transporto statistikaestadística de transportes - statistiniai turizmo duomenysestadística de turismo - europinis teisinis statusasestatuto jurídico europeo - stimuliantasestimulante - požeminis atliekų laikymasalmacenamiento subterráneo de residuos - žvejybos struktūraestructura pesquera - psichotropinė medžiagasustancia psicotrópica - pagalba vartotojuiasistencia al usuario - vaistų kontrolė ir priežiūrafarmacovigilancia - daugiašalė kontrolėvigilancia multilateral - bendruomenių sąjungaasociación de municipios - operacinė sistemasistema operativo - duomenų bazės valdymo sistemasistema de gestión de bases de datos - sveikatos priežiūros sistemasistema sanitario - kompiuterių sistemasistema informático - teismų sistemasistema judicial - skaičiuoklėhoja de cálculo - TadžikistanasTayikistán - finansinio poveikio lygiscuota de financiación comunitaria - dvejopo naudojimo technologijatecnología dual - galinis kompiuterio įrenginysterminal informático - Palestinos autonominės teritorijosterritorios autónomos de Palestina - buvusios Jugoslavijos teritorijaterritorios de la antigua Yugoslavia - TiūringijaTuringia - prekyba žmonėmistráfico de personas - raminamasis vaistastranquilizante - muitinės kontroliuojamas perdirbimastransformación en aduana - administravimo viešumastransparencia administrativa - sprendimo priėmimo viešumastransparencia del proceso decisorio - pacientų pervežimastransporte de enfermos - traumatraumatismo - sezoninis darbastrabajo estacional - Bendrijos trijulėTroica comunitaria - trečiasis EPS etapastercera fase de la UEM - TurkmėnistanasTurkmenistán - administracinė priežiūratutela administrativa - UkrainaUcrania - Alsteris-DonegalisUlster-Donegal - Europos politinė sąjungaUnión política europea - informacijos technologijos vartotojasusuario informático - pakaitinis žemės ūkio produktų panaudojimasutilización alternativa de productos agrícolas - ligos užkrato pernešėjastransmisor de enfermedad - kovinė transporto priemonėvehículo de combate - Bendrijos teisės pažeidimasincumplimiento del Derecho comunitario - apeliacijavía de recurso - VoivodinaVoivodina - keliautojasviajero - demilitarizuotoji zonazona desmilitarizada - jautri vietovėzona sensible - vyriausybės vadovasjefe del Gobierno - opozicijos vadovaslíder de la oposición - šeimos galvacabeza de familia - gyvuliaiganado - čekischeque - apyvartavolumen de ventas - ČilėChile - chemijaquímica - maisto chemijaquímica alimentaria - pramoninė chemijaquímica industrial - KinijaChina - chirurgijacirugía - chlorascloro - programinis biudžeto sudarymasopción presupuestaria - technologijos pasirinkimaselección de tecnología - nedarbasdesempleo, desocupación, paro, paro forzoso - ciklinis nedarbasparo coyuntural - paslėptinis nedarbasparo encubierto - moterų nedarbasparo femenino - jaunimo nedarbasparo juvenil - trumpalaikis darbasparo parcial - sezoninis nedarbasparo estacional - struktūrinis nedarbasparo estructural - laikinas atleidimas iš darboparo técnico - techninės pažangos sukeltas nedarbasparo tecnológico - nebalsavimasabstencionismo - veiklos sritisactividad de la empresa - bedarbisparado - krikščionybėcristianismo - chromascromo - KiprasChipre - sidrassidra - Tarptautinė migracijos organizacijaOIM - ūkinė veiklaactividad económica - cementascemento - kinascinematografía - aplinkraštiscircular - civilizacijacivilización - valdantysis sluoksnisclase dirigente - žemesnysis sluoksnisclase baja - vidurinis sluoksnisclase media - darbininkų klasėclase obrera - valstiečių klasėclase campesina - klasė, socialinis sluoksnisclase, clase social, condición, rango - aukštuomenėclase alta - klasifikacijaclasificación - arbitražinė išlygacláusula compromisoria - vietų paskirstymo straipsniscláusula de reparto - apsauginis straipsniscláusula de salvaguardia - savisamdaactividad no asalariada - dvasininkijaclero - pirkėjaiclientela - klimatasclima - oro kondicionavimasclimatización - sąskaitų uždarymascierre de cuentas - politinis klubasclub político - Pasaulinė maisto tarybaCMA - Jungtinių Tautų prekybos ir plėtros konferencijaUNCTAD - politinė koalicijacoalición política - kobaltascobalto - kodavimascodificación - kelių eismo taisyklėsCódigo de la Circulación - laivybos kodeksascódigo de navegación - darbo kodeksasCódigo del Trabajo - teisės kodeksascódigo jurídico - taikus sambūviscoexistencia pacífica - bendrasis finansavimascofinanciación - bendras sprendimų priėmimascogestión - koksascoque - bendradarbiavimas biudžeto klausimaiscolaboración presupuestaria - mokesčių rinkimasrecaudación de impuestos - duomenų rinkimasrecogida de datos - saulės energijos telktuvascolector solar - kolektyvizmascolectivismo - kaimo bendruomenėcomunidad rural - administracinis teritorinis vienetasentidad territorial - miesto bendruomenėcomunidad urbana - KolumbijaColombia - prisitaikymas mokyklojeadaptación escolar - dažikliaicolorante - maisto dažikliscolorante alimentario - dirbtinis maisto dažikliscolorante alimentario artificial - natūralusis maisto dažikliscolorante alimentario natural - rapsaicolza - degalai, kuras, pl''carburante, combustible - pakaitinis kurascombustible sustitutivo - iškastinis kurascombustible fósil - socialinis prisitaikymasadaptación social - branduolinis kurascombustible nuclear - ES žemės ūkio komitetascomité agrícola CE - EB komitetascomité CE - EB patariamasis komitetascomité consultivo CE - įmonės tarybacomité de empresa - maisto priedasaditivo alimentario - ES Ministrų Tarybos komitetascomité del Consejo de la Unión Europea - Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetasComité Económico y Social Europeo - ES pinigų komitetasComité Monetario CE - EB bendrasis komitetasComité paritario CE - EB nuolatinis komitetascomité permanente CE - JTO nuolatinis komitetascomité permanente ONU - EB mokslo komitetascomité científico CE - EB techninis komitetascomité técnico CE - komercinis arbitražasarbitraje comercial - auditasauditoría - virtualioji bibliotekabiblioteca virtual - Europos Sąjungos institucijų vertimo centrasCentro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea - Bendrijos augalų veislių biurasOficina Comunitaria de Variedades Vegetales - Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartijaCarta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos - Europos energetikos chartijaCarta Europea de la Energía - socialinių sąlygų straipsniscláusula social - JTAPKCNUMAD - Europos įmonių tarybaComité de Empresa Europeo - internetasInternet - elektroninė prekybacomercio electrónico - Europos standartų institutasorganismo europeo de normalización - ESKCEN - EESKCENELEC - ETSKETSI - profesinio parengimo kvalifikacijų pripažinimasreconocimiento de las cualificaciones profesionales - žemės ūkio produktų kokybės kontrolėcontrol de la calidad de los productos agrícolas - EFTA teismasTribunal de Justicia de la AELC - pavojingosios atliekosresiduos peligrosos - privalomasis egzemplioriusdepósito legal - socialinis dempingasdumping social - įtvirtinta teisėderechos adquiridos - pereinamojo laikotarpio ekonomikaeconomía en transición - elektroninė leidybaedición electrónica - fermentasenzima - smegenų kempinligėEEB - Europos socialinė erdvėespacio social europeo - pirmaujančių industrializuotų šalių grupėGrupo de países más industrializados - GATSGATS - Rio grupėGrupo de Río - taikos įvedimasinstauración de la paz - ekonominė žvalgybaestrategia económica - zoologijos sodasparque zoológico - žuvų ligaenfermedad de los peces - globalizacijaglobalización - daugialypė terpėmultimedios - Bendrijos vidaus rinkos darninimo biurasOficina de Armonización del Mercado Interior - Pasaulio muitų organizacijaOrganización Mundial de las Aduanas - Ginčų sprendimo institucijaÓrgano de Solución de Diferencias - Azijos ir Ramiojo vandenyno šalių ekonominis bendradarbiavimasAPEC - pedofilijapedofilia - proporcingumo principasprincipio de proporcionalidad - lyginamoji reklamapublicidad comparativa - Suomijos regionairegiones de Finlandia - Švedijos regionairegiones de Suecia - nuotolinių ryšių reglamentavimasreglamentación de las telecomunicaciones - informacinė visuomenėsociedad de la información - Amsterdamo sutartisTratado de Amsterdam - pereinamasis ekonomikos laikotarpistransición económica - TRIMSTRIMS - TRIPSAPDIC - Europos pramonininkų ir darbdavių konfederacijų sąjungaUNICE - darbinis gyvenimasvida laboral - euro zonazona euro - zoonosijazoonosis - IBTTARIC - Tarptautinė laisvųjų profesinių sąjungų konfederacijaCIOSL - Centrinės Afrikos valstybių ekonominė bendrijaCEEAC - EUTELSATEUTELSAT - Europos ekonominio bendradarbiavimo lygaLECE - TVOOficina Internacional de Epizootias - klonavimasclonación - prekybinis ginčasdisputa comercial - sunkumus patirianti įmonėempresa en crisis - informacijos magistralėautopista de la información - intranetasintranet - ekstranetasextranet - naršyklėprograma de navegación - dokumentų tvarkybagestión de documentos - elektroninė dokumentų tvarkybaGED - optinė ženklų atpažintisOCR - skaitmeninis keitimasdigitalización - skaitytuvasescáner - Žemutinė AustrijaNiederösterreich - Aukštutinė AustrijaOberösterreich - BurgenlandasBurgenland - KarintijaKärnten - ZalcburgasSalzburgo - ŠtirijaStiria - TirolisTirol - VorarlbergVorarlberg - VienaViena - APEC šalyspaís de la APEC - Energetikos ir aplinkos apsaugos politikos centrasCEEP - paskutinis mokėjimo terminasplazo del pago - stabilumo paktaspacto de estabilidad - jaunimo reikalų politikapolítica de juventud - politika vartotojų atžvilgiupolítica de los consumidores - Bendrijos politika - nacionalinė politikapolítica comunitaria-política nacional - Europos rasizmo ir ksenofobijos stebėjimo centrasObservatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia - teisingumas ir vidaus reikalaiJAI - pagyvenusių žmonių diskriminacijadiscriminación por motivos de edad - diskriminacija dėl seksualinės orientacijosdiscriminación basada en la orientación sexual - pagyvenusių žmonių priežiūraasistencia a las personas de edad avanzada - neteisingas atleidimas iš darbodespido improcedente - StokholmasEstocolmo - Rytų Vidurio ŠvedijaÖstra Mellansverige - Pietų ŠvedijaSydsverige - Šiaurės Vidurio ŠvedijaNorra Mellansverige - Vidurio NorlandasMellersta Norrland - Aukštutinis NorlandasÖvre Norrland - Smolandas ir salosSmåland med Öarna - Vakarų ŠvedijaVästsverige - Rytų SuomijaItä-Suomi - Vidurio SuomijaVäli-Suomi - Šiaurės SuomijaPohjois-Suomi - UusimaaUusimaa - Pietų SuomijaEtelä-Suomi - Alandų salosAhvenanmaa - Socialinės politikos susitarimasacuerdo social - diskriminacija dėl negaliosdiscriminación por motivo de minusvalía -