Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

ΏρχουςÅrhus - ανακοινωθέν Τύπουcomunicado de prensa - αρμοδιότητα των δικαστηρίωνcompetencia jurisdiccional - ανάδοχοςconcesionario - κοινωνικοοικονομικές συνθήκεςcondición socioeconómica - συμβούλιο πολιτιστικής συνεργασίαςConsejo de Cooperación Cultural - CRESTCCIPB - Ευρωπαϊκός Οργανισμός ΠαραγωγικότηταςAgencia Europea de Productividad - Οργανισμός Πυρηνικής ΕνεργείαςAgencia para la Energía Nuclear - οπτικοακουστικό τεκμήριοdocumento audiovisual - ΝτουμπάιDubai - πρόγραμμα γεωργικής ανάπτυξηςplan de desarrollo agrícola - εκτυπωτήςimpresora - αλμυρό νερόagua salada - υπόγεια ύδαταagua subterránea - λύματαagua residual - κοινωνικοπολιτιστικές εγκαταστάσειςequipamiento sociocultural - Ηνωμένες Πολιτείες ΑμερικήςEstados Unidos - κοινοτική αλιείαpesca comunitaria - Διεθνής Οργανισμός ΕνέργειαςAgencia Internacional de Energía - τυρί αίγειοqueso de cabra - τυρί αγελαδινόqueso de vaca - ΦούτζεραFujaira - εξόριστη κυβέρνησηGobierno en el exilio - βιομηχανία οπτικοακουστικών μέσωνindustria audiovisual - νομολογίαjurisprudencia - νομολογία ΕΚjurisprudencia CE - ομόσπονδο κράτοςEstado federado - ανθυγιεινές κατοικίεςvivienda insalubre - Ανατολική ΜαλαισίαMalasia oriental - συμφωνίες Μπρέτον ΓούντςAcuerdo de Bretton Woods - μικροοικονομίαmicroeconomía - διαστική διακίνησηmigración interurbana - ενδοαστική διακίνησηmigración intraurbana - Οστ φορ ΣτόρμπαιλτOeste de Storebaelt - οργανόγραμμαorganigrama - δένδροárbol - κρέας θηραμάτωνcarne de caza - ΏρχουςAarhus - απιστίαabuso de confianza - συγκολλητικόadhesivo - κρατικό εμπόριοcomercio de Estado - λιανικό εμπόριοcomercio al por menor - χονδρικό εμπόριοcomercio al por mayor - εμπόριο όπλωνcomercio de armas - εμπορικές συναλλαγές Ανατολής-Δύσηςcomercio Este-Oeste - εξωτερικό εμπόριοcomercio exterior - εσωτερικό εμπόριοcomercio interior - διεθνές εμπόριοcomercio internacional - προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωσηadhesión a la Unión Europea - εμπορίαcomercialización - επιτροπή ad hoccomisión ad hoc - εξεταστική επιτροπήcomisión de investigación - Επιτροπή Δικαιωμάτων του ΑνθρώπουComisión de Derechos Humanos - επιτροπή του ΟΗΕcomisión ONU - κοινοβουλευτική επιτροπήcomisión parlamentaria - επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίουcomisión PE - ποιοτική ανάλυσηanálisis cualitativo - ανάθεση σύμβασης με δημοπρασίαadjudicación de contrato administrativo - μόνιμη επιτροπήcomisión permanente - ειδική επιτροπήcomisión especial - τεχνική επιτροπή του ΟΗΕcomisión técnica ONU - παραγγελιοδόχοςcomisionista - ΚοινοπολιτείαCommonwealth - Ευρωπαϊκές ΚοινότητεςComunidades Europeas - δήμοι και κοινότητεςmunicipio - πρόσθετο-βελτιωτικόcoadyuvante - μαζική επικοινωνίαcomunicación de masas - δορυφορική επικοινωνίαcomunicación por satélite - ανακοινωθέν Τύπουcomunicado de prensa - κομμουνισμόςcomunismo - ΚομόρεςComoras - ασφαλιστική εταιρίαcompañía de seguros - διοικητική αρμοδιότηταcompetencia administrativa - κοινοτική αρμοδιότηταcompetencias comunitarias - αρμοδιότητα καθ' ύληνcompetencia ratione materiae - κεντρική διοίκησηadministración central - αρμοδιότητες της εκτελεστικής εξουσίαςcompetencias del Ejecutivo - αρμοδιότητα των κρατών μελώνcompetencias de los Estados miembros - αρμοδιότητες του Κοινοβουλίουcompetencias del Parlamento - αρμοδιότητα των δικαστηρίωνcompetencia jurisdiccional - μικτή αρμοδιότηταcompetencia mixta - αρμοδιότητα κατά τόπονcompetencia territorial - ανταγωνιστικότηταcompetencia, competitividad, espíritu competitivo - συμπληρωματικότητα των συναλλαγώνcomplementariedad de los intercambios comerciales - συμπεριφορά του καταναλωτήcomportamiento del consumidor - διοίκηση εκπαιδευτικών ιδρυμάτωνadministración de la enseñanza - πολιτική συμπεριφοράcomportamiento político - ηλεκτρονικό εξάρτημαcomponente electrónico - ανόργανη ένωσηcompuesto mineral - σύνθεση του πληθυσμούcomposición de la población - σύνθεση του Κοινοβουλίουcomposición del Parlamento - λογιστικήcontabilidad - γενική λογιστικήcontabilidad general - εθνικοί λογαριασμοίcontabilidad nacional - οικονομική εφορίαadministración fiscal - δημόσιο λογιστικόcontabilidad pública - περιφερειακοί λογαριασμοίcontabilidad regional - λογιστήςcontable - λογαριασμόςcuenta - ενοποιημένος λογαριασμόςcuenta consolidada - λογαριασμός εκμετάλλευσηςcuenta de explotación - πρατήριο πώλησηςagencia de ventas - επαρχία, κομητείαcondado - συγκέντρωση του πληθυσμούconcentración de la población - συγκέντρωση των εξουσιώνconcentración de poderes - τοπική αυτοδιοίκησηadministración local - οικονομική συγκέντρωσηconcentración económica - βιομηχανική συγκέντρωσηconcentración industrial - σχεδίαση προϊόντοςdiseño del producto - Macedonia - ανάδοχοςconcesionario - οικονομική συνδρομήasistencia financiera - αειφόρος ανάπτυξηdesarrollo sostenible - άγαμη συμβίωσηunión libre - ανταγωνισμόςcompetencia - διεθνής ανταγωνισμόςcompetencia internacional - δημόσια διοίκησηadministración pública - συμπύκνωσηresumen - καρύκευμαcondimento - όροι παροχής βοήθειαςcondiciones de la ayuda - θέση της γυναίκαςcondición de la mujer - συνθήκες εργασίαςcondición de trabajo - συνθήκες διαβίωσηςcondición de vida - οικονομικές συνθήκεςcondición económica - κοινωνική κατάστασηsituación social - κοινωνικοοικονομικές συνθήκεςcondición socioeconómica - τυποποίηση προϊόντων προς διάθεσηacondicionamiento del producto - συμμετοχή στις εξετάσειςadmisión a examen - ατμοσφαιρικές συνθήκεςcondiciones atmosféricas - CMTCMT - Διάσκεψη του ΟΗΕConferencia ONU - εμπιστευτικότηταconfidencialidad - σοκολατοποιίαconfitería - σύγκρουση δικαιοδοσίαςconflicto jurisdiccional - σύγκρουση αρμοδιοτήτωνconflicto de competencias - κατάχρηση δικαιώματοςabuso de derecho - καύση των αποβλήτωνincineración de residuos - προσωρινή ατέλειαadmisión temporal - εργασιακή σύγκρουσηconflicto laboral - διεθνής διένεξηconflicto internacional - φυλετική σύγκρουσηconflicto racial - κοινωνική σύγκρουσηconflicto social - αναρρωτική άδειαbaja por enfermedad - άδεια μητρότηταςbaja por maternidad - άδεια επαγγελματικής κατάρτισηςpermiso de formación - γονική άδειαlicencia por guarda legal - άδεια μετ' αποδοχώνvacaciones retribuidas - άδεια άνευ αποδοχώνpermiso sin sueldo - άδεια για κοινωνικούς λόγουςpermiso social - κατάψυξηcongelación - συγκρότημα επιχειρήσεωνconglomerado de empresas - ΚογκόCongo - οικονομική συγκυρίαcoyuntura económica - ΚόνναχτConnaught - Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςConsejo de la Unión Europea - διοικητικό συμβούλιοconsejo de administración - συμβούλιο σύνδεσης ΕΚConsejo de Asociación CE - υιοθεσίαadopción - Συμβούλιο Πολιτιστικής ΣυνεργασίαςCCC - CCDCCA - ASPACASPAC - Συμβούλιο της ΕυρώπηςConsejo de Europa - χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπηςpaíses del Consejo de Europa - Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕConsejo de Seguridad ONU - Συμβούλιο Κηδεμονιών του ΟΗΕConsejo de Tutela ONU - Συμβούλιο Δήμων, Κοινοτήτων και Περιφερειών της ΕυρώπηςConsejo de Municipios de Europa - υπουργικό συμβούλιοconsejo de ministros - θέσπιση νόμουaprobación de la ley - Ευρωπαϊκό ΣυμβούλιοConsejo Europeo - Συμβούλιο Σκανδιναβικών ΧωρώνConsejo Nórdico - χώρες μέλη του Συμβουλίου Σκανδιναβικών Χωρώνpaíses del Consejo Nórdico - σύμβουλος γεωργικών εφαρμογώνconsejero agrario - συντήρηση τροφίμωνconservación de alimentos - διατήρηση των αλιευτικών πόρωνconservación de la pesca - διατήρηση των φυσικών πόρωνconservación de recursos - συντηρητισμόςconservadurismo - κονσερβοποιίαindustria conservera - παγιοποίηση του χρέουςconsolidación de la deuda - καταναλωτήςconsumidor - κατανάλωσηconsumo - κατανάλωση τροφίμωνconsumo alimentario - κατανάλωση νερούconsumo de agua - κατανάλωση ενέργειαςconsumo de energía - κατανάλωση των νοικοκυριώνconsumo familiar - έγκριση του προϋπολογισμούaprobación del presupuesto - τελική κατανάλωσηconsumo final - εγχώρια κατανάλωσηconsumo interior - κατά κεφαλή κατανάλωσηconsumo per cápita - ΣύνταγμαConstitución - ίδρυση κόμματοςconstitución de un partido - σύσταση εταιρίαςconstitución de sociedades mercantiles - έλεγχος συνταγματικότηταςcontrol de constitucionalidad - αγροτικό κτίριοedificio de uso agrícola - έργα οδοποιίαςconstrucción de carreteras - μεταλλική κατασκευήconstrucción metálica - ναυπηγικές κατασκευέςconstrucción naval - ενημερωτική διαβούλευσηconsulta de información - διαβούλευση με τους εργαζομένουςconsulta a los trabajadores - εμπορευματοκιβώτιοcontenedor - ενστάσεις κατά των εκλογώνcontencioso electoral - ενήλικοςadulto - δασμολογική ποσόστωσηcontingente arancelario - αντισύλληψηcontracepción - πενθήμερο εργασίαςreducción de la semana laboral - σύμβασηcontrato - ασφαλιστήριο συμβόλαιοpóliza de seguro - σύμβαση εργασίαςcontrato de trabajo - απομίμησηfalsificación - EADIEADI - αντικολλητό ξύλοcontrachapado - φορολογούμενοςcontribuyente - διοικητικός έλεγχοςcontrol administrativo - έλεγχος εναέριου χώρουcontrol aéreo - έλεγχος του προϋπολογισμούcontrol presupuestario - διαχειριστικός έλεγχοςcontrol de gestión - έλεγχος της επικοινωνίαςcontrol de la comunicación - ΕΖΕΣAELC - έλεγχος της ρύπανσηςcontrol de la contaminación - έλεγχος ρευστότηταςcontrol de liquidez - έλεγχος παραγωγήςcontrol de producción - ποιοτικός έλεγχος βιομηχανικών προϊόντωνcontrol de calidad de productos industriales - άτυπη μορφή εργασίαςtrabajo atípico - έλεγχος συναλλάγματοςcontrol de cambios - έλεγχος των συγκεντρώσεωνcontrol de concentraciones - έλεγχος των γνώσεωνevaluación de conocimientos - έλεγχος της μετανάστευσηςcontrol de las migraciones - κατάχρηση εξουσίαςabuso de poder - χώρες της ΕΖΕΣpaíses de la AELC - έλεγχος των τιμώνcontrol de precios - δημοσιονομικός έλεγχοςcontrol financiero - κοινοβουλευτικός έλεγχοςcontrol parlamentario - φυτοϋγειονομικός έλεγχοςcontrol fitosanitario - υγειονομικός έλεγχοςcontrol sanitario - σύμβαση CIVConvención CIV - συλλογική σύμβαση εργασίαςconvenio colectivo - αερολιμέναςaeropuerto - Σύμβαση της ΑρούσαConvenio de Arusha - Σύμβαση ΛομέConvenio de Lomé - Σύμβαση Λομέ ΙConvenio de Lomé I - Σύμβαση Λομέ ΙΙConvenio de Lomé II - Σύμβαση της ΓιαουντέConvenio de Yaundé - σύμβαση ΟΗΕconvención ONU - οικονομική σύγκλισηconvergencia económica - μετατροπές ενέργειαςconversión de la energía - μετατρεψιμότηταconvertibilidad monetaria - ΚούκCook - διοικητική συνεργασίαcooperación administrativa - εμπορική συνεργασίαcooperación comercial - πολιτιστική συνεργασίαcooperación cultural - οικονομική συνεργασίαcooperación económica - ευρωπαϊκή συνεργασίαcooperación europea - χρηματοπιστωτική συνεργασίαcooperación financiera - αερόλυμαaerosol - βιομηχανική συνεργασίαcooperación industrial - συνεργασία των οργάνωνcooperación institucional - διεπιχειρησιακή συνεργασίαcooperación interempresarial - διεθνής συνεργασίαcooperación internacional - δικαστική συνεργασίαcooperación judicial - στρατιωτική συνεργασίαcooperación militar - νομισματική συνεργασίαcooperación monetaria - πολιτική συνεργασίαcooperación política - περιφερειακή συνεργασίαcooperación regional - διάθεση και χρήση των γαιώνasignación de tierras - επιστημονική συνεργασίαcooperación científica - συνεργασία Νότου-Νότουcooperación Sur-Sur - τεχνική συνεργασίαcooperación técnica - διαμεθοριακή συνεργασίαcooperación transfronteriza - συνεταιρισμόςcooperativa - γεωργικός συνεταιρισμόςcooperativa agrícola - καταναλωτικός συνεταιρισμόςcooperativa de consumo - πιστωτικός συνεταιρισμόςcooperativa de crédito - συντονισμός των ενισχύσεωνcoordinación de ayudas - ΚοπεγχάγηCopenhague - γνωστοποίηση των τιμώνpublicidad de los precios - συνιδιοκτησίαcopropiedad - Νότια ΚορέαCorea del Sur - Βόρεια ΚορέαCorea del Norte - CoreperCOREPER - συντεχνιακή οικονομίαcorporativismo - λιπαρή ουσίαsustancia grasa - ζωική λιπαρή ουσίαgrasa animal - φυτική λιπαρή ουσίαgrasa vegetal - αλληλογραφίαcorrespondencia - διάβρωση μετάλλουcorrosión - πολιτική ένταξηafiliación política - δωροδοκίαcorrupción - ΚορσικήCórcega - Κόστα ΡίκαCosta Rica - διαμόρφωση τιμών χρηματιστηριακών τίτλωνcotización bursátil - Ακτή ΕλεφαντοστούCosta de Marfil - εισφορά κοινωνικής ασφάλισηςcotización social - εισφορά ζάχαρηςcotización azúcar - βαμβάκιalgodón - πραξικόπημαgolpe de Estado - ναύλωσηfletamento - Δικαστήριο ΕΚTribunal de Justicia CE - Ελεγκτικό Συνέδριο ΕΚTribunal de Cuentas CE - Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του ΑνθρώπουTribunal Europeo de Derechos Humanos - Tribunal Internacional de Justicia - μεταναστευτικό ρεύμαcorriente migratoria - υδάτινο ρεύμαcurso de agua - ΑφγανιστάνAfganistán - τιμές αξιώνcotización de valores - εμπορομεσίτηςcorredor de comercio - κεφαλαιουχικό κόστοςcoste de equipo - επενδυτικό κόστοςcoste de inversión - κόστος κεφαλαίουcoste de capital - κόστος διάθεσηςcoste de distribución - λειτουργικό κόστοςcoste de explotación - κόστος της εκπαίδευσηςcoste de la educación - AFRASECAfrasec - κόστος κατασκευής κτιριακών έργωνcoste de la construcción - κόστος της ρύπανσηςcoste de la contaminación - κόστος της υγείαςcoste de la sanidad - κόστος ζωήςcoste de la vida - κόστος παραγωγήςcoste de producción - κόστος αποθήκευσηςcoste de almacenamiento - άμεσο κόστοςcoste directo - πιστωτικό κόστοςcoste del crédito - κόστος αμοιβών προσωπικούcoste salarial - πρόσβαση στην εκπαίδευσηacceso a la educación - ΑφρικήÁfrica - κοινωνικό κόστοςcoste social - καλλιτεχνική δημιουργίαcreación artística - δημιουργία θέσεων απασχόλησηςcreación de empleo - πίστηcrédito - βραχυπρόθεσμη πίστωσηcrédito a corto plazo - εξαγωγικές πιστώσειςcrédito a la exportación - εισαγωγικές πιστώσειςcrédito a la importación - καταναλωτική πίστηcrédito al consumo - μακροπρόθεσμη πίστωσηcrédito a largo plazo - αγγλόφωνη ΑφρικήÁfrica anglófona - μεσοπρόθεσμη πίστωσηcrédito a medio plazo - εμπορική πίστηcrédito comercial - διασταυρούμενες πιστώσειςswap - επενδυτικές πιστώσειςcrédito a la inversión - πιστώσεις πληρωμώνcrédito de pago - ενέγγυος πίστωσηcrédito documentario - κτηματική πίστηcrédito inmobiliario - βιομηχανική πίστηcrédito industrial - διεθνής πίστηcrédito internacional - κρέμα γάλακτοςnata - Κεντρική ΑφρικήÁfrica central - παγωτόcrema helada - CRESTCICT - ΚρήτηCreta - έγκλημα πολέμουcrimen de guerra - εγκληματολογίαcriminología - ενεργειακή κρίσηcrisis de energía - πολιτική κρίσηcrisis política - οικονομική μεγέθυνσηcrecimiento económico - Βόρεια ΑφρικήÁfrica del Norte - Ερυθρός ΣταυρόςCruz Roja - καρκινοειδή, μαλακόστρακο, οστρακόδερμοcrustáceo, marisco - ΚούβαCuba - δέρμαcuero - χαλκόςcobre - πολιτιστικός τομέαςcultura - καλλιέργεια σιτηρώνcultivo de cereales - καλλιέργεια σε αναβαθμίδεςcultivo en terrazas - καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτώνcultivo forrajero - Νοτιοαφρικανική ΈνωσηSudáfrica - καλλιέργεια οπωροφόρων δένδρωνfruticultura - βιομηχανική καλλιέργειαcultivo industrial - κηπευτική καλλιέργειαcultivo de hortalizas - μόνιμη καλλιέργειαcultivo permanente - λαϊκή πολιτιστική παράδοσηcultura popular - υδροπονίαcultivo hidropónico - καλλιέργεια θερμοκηπίουcultivo de invernadero - καλλιέργεια τροπικών φυτώνcultivo tropical - καλλιέργεια για διατροφήcultivo para consumo propio - σώρευση συντάξεωνacumulación de pensiones - γαλλόφωνη ΑφρικήÁfrica francófona - ΚουρασάοCuraçao - ΚυκλάδεςCíclades - οικονομικός κύκλοςciclo económico - ΔανίαDinamarca - περιφέρειες της Δανίαςregiones de Dinamarca - κοινοβουλευτική συζήτησηdebate parlamentario - αποδάσωσηdeforestación - αυτοδιοίκησηdescentralización - απαλλαγή από την εκτέλεση του προϋπολογισμούdescargo del presupuesto - Νότια ΑφρικήÁfrica meridional - απόβληταresiduo - γεωργικά απόβληταresiduo agrícola - βιομηχανικά απόβληταresiduo industrial - μη επανεκμεταλλεύσιμα απόβληταresiduo no recuperable - ραδιενεργά κατάλοιπαresiduo radiactivo - απόφασηdecisión - κοινοτική απόφασηdecisión comunitaria - απόφαση ΕΚΑΕdecisión CEEA - Δυτική ΑφρικήÁfrica occidental - γενική απόφαση ΕΚΑΧdecisión general CECA - ατομική απόφαση ΕΚΑΧdecisión individual CECA - δήλωση σύμπραξηςdeclaración de entente - δήλωση υποψηφιότηταςpresentación de candidatura - δήλωση ψήφουexplicación de voto - Ανατολική ΑφρικήÁfrica oriental - οικονομική απογείωσηdespegue económico - αποαποικιοποίησηdescolonización - καταμέτρηση των ψήφωνescrutinio - αποκέντρωσηdesconcentración - διαίρεση σε διοικητικές περιφέρειεςdivisión administrativa - διαίρεση σε εκλογικές περιφέρειεςcircunscripción electoral - διάταγμαdecreto - έκπτωση φόρουdeducción fiscal - αντιπυραυλική άμυναdefensa antimisil - έλλειμμαdéficit - έλλειμμα του προϋπολογισμούdéficit presupuestario - αντιπληθωρισμόςdeflación - εκχέρσωσηroturación - υποβάθμιση του περιβάλλοντοςdegradación del medio ambiente - πρόσβαση στην αγορά εργασίαςacceso al empleo - σχολική ηλικίαedad escolar - εγκληματική συμπεριφοράdelincuencia - εγκληματική συμπεριφορά των νέωνdelincuencia juvenil - ζήτηση εργασίαςdemanda de empleo - καταναλωτική ζήτησηdemanda de consumo - ζήτηση ενέργειαςdemanda energética - παραίτηση της κυβέρνησηςdimisión del gobierno - υποκατάστημα εξωτερικούagencia en el extranjero - δημοκρατίαdemocracia - λαϊκή δημοκρατίαdemocracia popular - εκδημοκρατισμόςdemocratización - εκδημοκρατισμός της παιδείαςdemocratización de la educación - δημογραφίαdemografía - μετουσίωσηdesnaturalización - φθαρτά εδώδιμα είδηproducto perecedero - Οργανισμός Εφοδιασμού ΕΚΑΕAgencia de aprovisionamiento CEEA - πυκνότητα του πληθυσμούdensidad de población - διαμέρισμαdepartamento - υπερπόντιο διαμέρισμαdepartamento de ultramar - δαπάνηgasto - δαπάνη διατροφήςgasto alimentario - δαπάνη του προϋπολογισμούgasto presupuestario - ειδησεογραφικό πρακτορείοagencia de prensa - καταναλωτική δαπάνηgasto de consumo - δαπάνη λειτουργίαςgasto de funcionamiento - δαπάνη εκτός προϋπολογισμούgasto extrapresupuestario - εθνική δαπάνηgasto nacional - μη υποχρεωτική δαπάνηgasto no obligatorio - υποχρεωτική δαπάνηgasto obligatorio - επιχειρησιακή δαπάνηgasto operativo - δημόσια δαπάνηgasto público - αποπολιτικοποίησηdespolitización - πληθυσμιακή συρρίκνωσηdespoblación - εκτοπισμένοςdeportado - αντιπρόσωπος πωλήσεωνdepositario - τραπεζικές καταθέσειςdepósito bancario - απόσβεση κεφαλαίουdepreciación del capital - κατάργηση των νομοθετικών ρυθμίσεωνdesregulación - αφοπλισμόςdesarme - ανθρωπογενής καταστροφήdesastre causado por el hombre - φυσική καταστροφήdesastre natural - περιγραφή καθηκόντων εργασίαςdescripción de funciones - έρημοςdesierto - απερήμωσηdesertización - αφυδάτωσηdeshidratación - απόσυρση υποψηφιότηταςrenuncia a la candidatura - απείθεια προς τις αρχέςdesobediencia civil - καταστροφή καλλιεργειώνdestrucción de cultivos - ΕΟΠ ΟΟΣΑAEP OCDE - πορθμόςestrecho - εξωτερικό χρέοςdeuda exterior - δημόσιο χρέοςdeuda pública - δεύτερο νομοθετικό σώμαCámara Alta - υποτίμηση του νομίσματοςdevaluación - οικονομική ανάπτυξηdesarrollo económico - ΟΠΕ ΟΟΣΑAEN OCDE - βιομηχανική ανάπτυξηdesarrollo industrial - ολοκληρωμένη ανάπτυξηdesarrollo integrado - περιφερειακή ανάπτυξηdesarrollo regional - κοινωνική εξέλιξηdesarrollo social - συνάλλαγμαdivisa - διαβήτηςdiabetes - σχέσεις Βορρά-Νότουrelación Norte-Sur - δικτατορίαdictadura - περιφερειακό υποκατάστημαagencia regional - léxico, lexicón, lista de palabras, tesauro, tesoro - πολιτιστική διαφοράdiferencia cultural - διεθνής διαφοράlitigio internacional - διάδοση πληροφοριώνdifusión de la información - εξάπλωση των πολιτιστικών παραδόσεωνdifusión de la cultura - περιορισμένη διάδοσηdifusión restringida - επιλεκτική διάδοση πληροφοριώνdifusión selectiva de la información - μέγεθος της επιχείρησηςdimensión de la empresa - τίτλος σπουδώνtítulo de estudios - διεύθυνση επιχείρησηςdirección de la empresa - οδηγίαdirectiva - κοινοτική οδηγίαdirectiva comunitaria - κομματική πειθαρχίαdisciplina de voto - δισκοθήκηdiscoteca - λόγοςdiscurso - πρόσβαση στην πληροφορίαacceso a la información - διακρίσεις λόγω φύλουdiscriminación sexual - οικονομικές διακρίσειςdiscriminación económica - γλωσσικές διακρίσειςdiscriminación lingüística - πολιτικές διακρίσειςdiscriminación política - φυλετικές διακρίσειςdiscriminación racial - διακρίσεις θρησκεύματοςdiscriminación religiosa - διαφορές στις τιμέςdiferencia de precios - οικονομικές ανισότητεςdisparidad económica - περιφερειακές ανισότητεςdesequilibrio regional - συντηρητικόagente de conservación - ιατρικό κέντροcentro médico - επισιτιστικοί πόροιrecurso alimentario - διαθέσιμοι ενεργειακοί πόροιdisponibilidad de energía - σύστημα οδήγησηςdispositivo de conducción - συστήματα ασφαλείαςdispositivo de seguridad - συστήματα σήμανσηςdispositivo de señalización - αντίθεση προς το καθεστώςdisidencia - διάλυση της Βουλήςdisolución del Parlamento - αποτροπήdisuasión - απόσταξηdestilación - εμπορική διανομήdistribución comercial - διανομή ενέργειαςdistribución de energía - ύδρευσηsuministro de agua - ηλεκτροφωτισμόςsuministro de energía eléctrica - αποκλειστική διανομήdistribución exclusiva - διαφοροποίηση της παραγωγήςdiversificación de la producción - διαφοροποίηση των εξαγωγώνdiversificación de las exportaciones - εργοδηγόςsupervisor - διεθνής καταμερισμός της εργασίαςdivisión internacional del trabajo - διαζύγιοdivorcio - νομική θεωρίαdoctrina jurídica - τεκμήριοdocumento - οπτικοακουστικό τεκμήριοdocumento audiovisual - ταυτότηταdocumento de identidad - έγγραφο συνεδρίασηςdocumento de sesión - πολεοδομικό συγκρότημαaglomeración - τελωνειακό έγγραφοdocumento aduanero - επίσημο έγγραφοdocumento oficial - κοινοβουλευτικό έγγραφοdocumento parlamentario - τεκμηρίωσηdocumentación - ΔωδεκάνησαDodecaneso - ΔομίνικαDominica - ζημίαdaño - πολεμικές ζημίεςdaños de guerra - αποζημίωσηdaños y perjuicios - δωρεάν παροχήdonativo - κληροδότημαdonación - τελωνείοaduana - ΝτουμπάιDubai - διπλή φορολογίαdoble imposición - διπλή ιθαγένειαdoble nacionalidad - διπλή απασχόλησηpluriempleo - αγροτικός οικισμόςaglomeración rural - προσωρινά δωδεκατημόριαdoceavo provisional - βυθοκόρησηdragado - αποστραγγιστικά έργαdrenaje - ΝτρέντεDrenthe - δικαίωμα εκπαίδευσηςderecho a la educación - δικαίωμα πληροφόρησηςderecho a la información - δικαίωμα πολιτιστικής ανάπτυξηςderecho a la cultura - αστικός οικισμόςaglomeración urbana - δικαίωμα παροχής εννόμου προστασίαςderecho a la justicia - διοικητικό δίκαιοDerecho administrativo - αεροπορικό δίκαιοDerecho aeronáutico - δασμοί αντιντάμπινγκderechos antidumping - δικαίωμα εργασίαςderecho al trabajo - τραπεζικό δίκαιοDerecho bancario - συναλλαγματικό δίκαιοDerecho cambiario - αστικό δίκαιοDerecho civil - εμπορικό δίκαιοDerecho mercantil - κοινοτικό δίκαιοDerecho comunitario - πολιτική αναταραχήagitación política - συνταγματικό δίκαιοDerecho constitucional - εθιμικό δίκαιοDerecho consuetudinario - δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίαςderechos de autor - τέλος πρωτοκόλλουderechos de registro - τέλη ενδιάμεσης στάθμευσηςderecho de escala - δικαίωμα εγκατάστασηςderecho de establecimiento - δικαίωμα απεργίαςderecho de huelga - δίκαιο της ενέργειαςDerecho de la energía - δίκαιο του περιβάλλοντοςDerecho del medio ambiente - οικονομικά μεγέθηagregado económico - δίκαιο του διαστήματοςDerecho del espacio - ατομικά δικαιώματαderecho del individuo - δίκαιο του ανταγωνισμούDerecho de la competencia - οικογενειακό δίκαιοDerecho de familia - δίκαιο του πολέμουDerecho de guerra - δίκαιο της θάλασσαςDerecho del mar - δικαίωμα διαδήλωσηςderecho de manifestación - δικαίωμα αλιείαςDerecho de pesca - πρόσβαση σε επάγγελμαacceso a la profesión - δικαίωμα προτίμησηςderecho de prelación - δικαίωμα αναλήψεως του μισθίουderecho de recuperación - δικαίωμα του εκλέγεινderecho de voto - ασφαλιστικό δίκαιοDerecho de seguros - δίκαιο ευρεσιτεχνίαςDerecho de patentes - δικαίωμα των κρατώνDerecho de los Estados - δικαιώματα των αλλοδαπώνDerecho de extranjería - δικαιώματα των μειονοτήτωνderechos de las minorías - εταιρικό δίκαιοDerecho de sociedades - δίκαιο των μεταφορώνDerecho del transporte - στεγαστικό δίκαιοDerecho de la vivienda - εργατικό δίκαιοDerecho del trabajo - εκλογικό δίκαιοDerecho electoral - μερική απασχόληση στη γεωργίαagricultura a tiempo parcial - χρηματοπιστωτικές ρυθμίσειςreglamentación financiera - φορολογικό δίκαιοDerecho fiscal - διεθνές φορολογικό δίκαιοDerecho fiscal internacional - δασική νομοθεσίαlegislación forestal - διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιοDerecho humanitario internacional - διεθνές δίκαιοDerecho internacional - ιδιωτικό διεθνές δίκαιοDerecho internacional privado - δημόσιο διεθνές δίκαιοDerecho internacional público - βιολογική γεωργίαagricultura biológica - ναυτικό δίκαιοDerecho marítimo - δίκαιο γαμικών σχέσεωνDerecho matrimonial - εθνικό δίκαιοDerecho nacional - δίκαιο της πυρηνικής ενέργειαςDerecho nuclear - ποινικό δίκαιοDerecho penal - οικονομικό έγκλημαdelito económico - διεθνές ποινικό δίκαιοDerecho penal internacional - ιδιωτικό δίκαιοDerecho privado - γεωργία για εμπορικούς σκοπούςagricultura comercial - δημόσιο δίκαιοDerecho público - αγροτικό δίκαιοDerecho agrario - κοινωνικό δίκαιοDerecho social - δικαίωμα εδαφικού χαρακτήραDerecho territorial - Δεξιάderecha política - δικαιώματα του πολίτηderechos cívicos - δικαιώματα του ανθρώπουderechos humanos - δικαιώματα της γυναίκαςderechos de la mujer - καλλιέργεια με σύμβασηagricultura contractual - ειδικά τραβηκτικά δικαιώματαderechos especiales de giro - ντάμπινγκdumping - προσδόκιμο επιβίωσηςesperanza de vida - διάρκεια σπουδώνduración de los estudios - διάρκεια ισχύος του μισθωτηρίουduración del contrato de alquiler - διάρκεια της εργασίαςjornada de trabajo - νόμιμη διάρκεια της εργασίαςjornada legal - χώρες της EAMApaíses de la EAMA - ομαδική καλλιέργειαexplotación agraria en común - Ήστ ΆνγκλιαEast Anglia - νερόagua - κοινοτικά ύδαταaguas comunitarias - νερό φυσικής διήθησηςagua de infiltración - νερό κολύμβησηςagua de baño - απόσταγμαaguardiente - εσωτερικά ύδαταaguas interiores - ορεινή γεωργίαagricultura de montaña - διεθνή ύδαταaguas internacionales - αλμυρό νερόagua salada - υπόγεια ύδαταagua subterránea - επιφανειακά ύδαταagua superficial - χωρικά ύδαταaguas territoriales - λύματαagua residual - γεωργικές συναλλαγέςintercambio agrícola - εμπορικές συναλλαγέςintercambio comercial - γεωργία συντήρησηςagricultura de subsistencia - ανταλλαγή πληροφοριώνintercambio de información - ανταλλαγή δημοσιεύσεωνintercambio de publicaciones - εξωκοινοτικές συναλλαγέςintercambio extracomunitario - ενδοκοινοτικές συναλλαγέςintercambio intracomunitario - συναλλαγές κατά ομάδα χωρώνintercambio por grupos de países - συναλλαγές κατά χώραintercambio por países - συναλλαγές κατά προϊόνintercambio por productos - δειγματοληψίαmuestreo - εκτατική γεωργίαagricultura extensiva - μισθολογική κλίμακαescala de salarios - φωτισμόςalumbrado - σχολείο εξωτερικούescuela en el extranjero - Ευρωπαϊκά Σχολείαescuela europea - διεθνές σχολείοescuela internacional - νηπιαγωγείοescuela infantil - εθνικό σχολείοécole nationale - οικολογίαecología - οικολογική θεωρίαecologismo - οικονομετρίαeconometría - πρόσβαση στην αγοράacceso al mercado - εντατική γεωργίαagricultura intensiva - οικονομίαeconomía - γεωργική οικονομίαeconomía agraria - συλλογική οικονομίαeconomía colectiva - οικονομία συντονισμούeconomía concertada - οικονομία κλίμακαςeconomía de escala - εξοικονόμηση ενεργείαςahorro de energía - διαρθρωτική προσαρμογήajuste estructural - οικονομία πολέμουeconomía de guerra - οικονομικά της επιχείρησηςeconomía de la empresa - περιφέρειες της Αυστρίαςregiones de Austria - μεσογειακή γεωργίαagricultura mediterránea - οικονομία της αγοράςeconomía de mercado - οικονομία συντήρησηςeconomía de subsistencia - οικονομική των μεταφορώνeconomía del transporte - διευθυνόμενη οικονομίαeconomía dirigida - οικιακή οικονομίαeconomía doméstica - δασική οικονομίαeconomía forestal - βιομηχανική οικονομίαeconomía industrial - διεθνής οικονομίαeconomía internacional - μικτή οικονομίαeconomía mixta - εθνική οικονομίαeconomía nacional - αγροδιατροφικός τομέαςindustria agroalimentaria - οικονομία κεντρικού σχεδιασμούeconomía planificada - μεταβιομηχανική οικονομίαeconomía postindustrial - οικονομία του δημόσιου τομέαeconomía pública - περιφερειακή οικονομίαeconomía regional - παραοικονομίαeconomía sumergida - οικονομία της πόληςeconomía urbana - ΣκωτίαEscocia - οικοσύστημαecosistema - ευρώeuro - βιομηχανία μεταποίησης γεωργικών προϊόντωνindustria agraria - εκδόσειςedición - παιδείαeducación - εκπαίδευση κατ' οίκονeducación a domicilio - καλλιτεχνική εκπαίδευσηeducación artística - συγκριτική εκπαίδευσηeducación comparada - βασική εκπαίδευσηeducación básica - μαζική εκπαίδευσηeducación de masas - εκπαίδευση ενηλίκωνeducación de adultos - εκπαίδευση για αλλοδαπούςeducación de extranjeros - εκπαίδευση εκτός σχολικού συστήματοςeducación no formal - διαρκής εκπαίδευσηeducación permanente - σωματική αγωγήeducación física - προσχολική αγωγήeducación preescolar - υγειονομική αγωγήeducación sanitaria - σεξουαλική αγωγήeducación sexual - ειδική εκπαίδευσηeducación especial - γλυκαντικόedulcorante - σχολικός πληθυσμόςalumnado - γεωπονικήagronomía - ραδιενεργά απόβληταefluente radiactivo - ισότητα αποδοχώνigualdad de remuneración - ίση μεταχείρισηigualdad de trato - ισότητα έναντι του νόμουigualdad ante la ley - ΑίγυπτοςEgipto - Ελ ΣαλβαδόρEl Salvador - διεύρυνση της αγοράςampliación del mercado - εσπεριδοειδέςagrios - εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγουςinscripción electoral - εκλογέςelecciones - πρόωρες εκλογέςelecciones anticipadas - ευρωπαϊκές εκλογέςelecciones europeas - έμμεση εκλογήsufragio indirecto - τοπικές εκλογέςelecciones locales - εθνικές εκλογέςelecciones nacionales - βουλευτικές εκλογέςelecciones generales - αναπληρωματικές εκλογέςelecciones parciales - IDAAID - προεδρικές εκλογέςelecciones presidenciales - προκριματικές εκλογέςelecciones primarias - εκλογικό σώμαelectorado - ηλεκτροχημείαelectroquímica - ηλεκτρομεταλλουργίαelectrometalurgia - ηλεκτρονικήelectrónica - ηλεκτροτεχνίαelectrotécnica - κτηνοτροφίαcría de ganado - οικονομική υποστήριξηapoyo económico - κτηνοτροφία με ελεύθερη βοσκήcría al aire libre - εκτροφή μαλακοστράκωνcría de crustáceos - εντατική κτηνοτροφίαcría intensiva - μαθητήςalumno - δικαίωμα του εκλέγεσθαιelegibilidad - διάθεση αποβλήτωνeliminación de residuos - χειραφεσίαemancipación - συσκευασίαenvasado - πάχυνση με βοσκήengorde en pastos - εμφιάλωσηembotellado - ενισχύσεις για την απασχόλησηayuda al empleo - αποδημίαemigración - Αιμιλία-ΡωμανίαEmilia-Romaña - Ηνωμένα Αραβικά ΕμιράταEmiratos Árabes Unidos - χώρες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτωνpaíses de los Emiratos Árabes Unidos - έκδοση αξιώνemisión de valores - έκδοση χρήματοςemisión de moneda - ατύχημα κατά τη μεταφοράaccidente de transporte - δεσμευμένη θέση εργασίαςempleo reservado - υπάλληλοςempleado - υπάλληλος γραφείουempleado de oficina - υπάλληλοι δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμώνempleado de servicios públicos - εργοδότηςempleador - δάνειο, δανειοληψία, δανεισμόςempréstito, mutuo, préstamo, préstamo de dinero - εξωτερική βοήθειαayuda al exterior - σύναψη κοινοτικού δανείουempréstito comunitario - διεθνές δάνειοempréstito internacional - δημόσιο δάνειοempréstito público - γαλακτωματοποιητής τροφίμωνemulsionante alimentario - χρέοςendeudamiento - ενέργεια των κυμάτωνenergía de las olas - ήπιες μορφές ενέργειαςenergía blanda - ενίσχυση των εξαγωγώνayuda a la exportación - μη ήπιες μορφές ενέργειαςenergía dura - ηλεκτρική ενέργειαenergía eléctrica - αιολική ενέργειαenergía eólica - γεωθερμική ενέργειαenergía geotérmica - υδροδυναμική ενέργειαenergía hidráulica - υδροηλεκτρική ενέργειαenergía hidroeléctrica - ενέργεια από την παλίρροιαenergía maremotriz - πυρηνική ενέργειαenergía nuclear - ανανεώσιμη ενέργειαenergía renovable - ενίσχυση ανά εκτάριοayuda por hectárea - ηλιακή ενέργειαenergía solar - θερμική ενέργειαenergía térmica - παιδίniño - εγκαταλελειμμένο τέκνοhijo abandonado - παιδί μετανάστηhijo de migrante - τέκνο άγαμων γονέωνhijo natural - μοναχοπαίδιhijo único - ανάληψη δαπανώνcompromiso de los gastos - λίπασμαabono - χημικό λίπασμαabono químico - ενισχύσεις για επενδύσειςayuda a la inversión - οργανικό λίπασμαabono orgánico - πάχυνσηengorde - πολιτική απαγωγήsecuestro político - οικονομική έρευναencuesta económica - έρευνα κατανάλωσηςencuesta de consumo - κοινωνική έρευναencuesta social - καταχώρηση δεδομένωνregistro de datos - βιβλιογραφική καταχώρισηregistro de documentos - ενισχύσεις κατασκευής κτιριακών έργωνayuda a la construcción - εμπλουτισμός καυσίμουenriquecimiento del combustible - εκπαιδευτικόςpersonal docente - εκπαίδευσηenseñanza - διδασκαλία εξ αποστάσεωςenseñanza a distancia - γεωργική εκπαίδευσηenseñanza agrícola - αυτοματοποιημένη διδασκαλίαenseñanza automatizada - εκκλησιαστική εκπαίδευσηenseñanza confesional - διδασκαλία ξένων γλωσσώνenseñanza de idiomas - γενική εκπαίδευσηenseñanza general - δωρεάν παιδείαenseñanza gratuita - ενισχύσεις για εκσυγχρονισμόayuda a la modernización - μη εκκλησιαστική εκπαίδευσηenseñanza laica - ιατρική εκπαίδευσηenseñanza médica - υποχρεωτική εκπαίδευσηenseñanza obligatoria - παραϊατρική εκπαίδευσηenseñanza paramédica - διεπιστημονική εκπαίδευσηenseñanza multidisciplinar - μεταπτυχιακές σπουδέςenseñanza postuniversitaria - πρωτοβάθμια εκπαίδευσηenseñanza primaria - ιδιωτική εκπαίδευσηenseñanza privada - επαγγελματική εκπαίδευσηenseñanza profesional - δημόσια εκπαίδευσηenseñanza pública - ενισχύσεις για την παραγωγήayuda a la producción - εκπαίδευση θετικής κατεύθυνσηςenseñanza científica - δευτεροβάθμια εκπαίδευσηenseñanza secundaria - ανώτατη εκπαίδευσηenseñanza superior - τεχνική εκπαίδευσηenseñanza técnica - σύμπραξηentente - οριζόντια σύμπραξηentente horizontal - παράνομη σύμπραξηentente ilícita - διεθνής σύμπραξηentente internacional - κάθετη σύμπραξηentente vertical - επισιτιστική βοήθειαayuda alimentaria - αγροτική αλληλοβοήθειαayuda mutua entre agricultores - μη δασμολογικό εμπόδιοobstáculo no arancelario - δασμολογικό εμπόδιοobstáculo arancelario - τεχνικό εμπόδιοobstáculo técnico - τελωνειακή αποταμίευσηdepósito aduanero - επιχείρησηempresa - βιοτεχνική επιχείρησηempresa artesanal - εμπορική επιχείρησηempresa comercial - κοινή επιχείρησηempresa común - επιχείρηση μίσθωσηςempresa de alquiler - επιχείρηση μεταφορώνempresa de transporte - αλλοδαπή επιχείρησηempresa extranjera - ευρωπαϊκή επιχείρησηempresa europea - οικογενειακή επιχείρησηempresa familiar - επιχείρηση παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλώνsociedad fiduciaria - επιχείρηση ακινήτωνempresa inmobiliaria - ατομική επιχείρησηempresa individual - εργατικό ατύχημαaccidente laboral - ενίσχυση των οικονομικώς αδυνάτωνayuda a los necesitados - βιομηχανική επιχείρησηempresa industrial - πολυεθνική επιχείρησηempresa multinacional - ιδιωτική επιχείρησηempresa privada - δημόσια επιχείρησηempresa pública - συντήρησηmantenimiento - συντήρηση των καλλιεργειώνmantenimiento de cultivos - φυσικό περιβάλλονentorno físico - αποταμίευσηahorro - ενίσχυση επιχειρήσεωνayuda a las empresas - αναγκαστική αποταμίευσηahorro forzoso - επιδημίαepidemia - επιδημιολογίαepidemiología - ΉπειροςEpiro - εξάντληση των πλουτοπαραγωγικών πόρωνagotamiento de recursos - ΙσημερινόςEcuador - ιππίδεςequino - ισοσκέλιση του προϋπολογισμούequilibrio presupuestario - οικολογική ισορροπίαequilibrio ecológico - διμερής βοήθειαayuda bilateral - γεωργικός εξοπλισμόςequipo agrícola - κοινόχρηστες εγκαταστάσειςequipamiento colectivo - εξοπλισμός αυτοκινήτουequipo de vehículo - ηλεκτρονικός εξοπλισμόςequipo electrónico - βιομηχανικός εξοπλισμόςequipamiento industrial - κοινωνικοπολιτιστικές εγκαταστάσειςequipamiento sociocultural - ενισχύσεις ΕΚΑΧayuda CECA - αθλητικές εγκαταστάσειςinstalación deportiva - ισοτιμία τίτλων σπουδώνequivalencia de títulos - εργονομίαergonomía - έκρηξη ηφαιστείουerupción volcánica - δουλείαesclavitud - προεξόφλησηdescuento - εναέριος χώροςespacio aéreo - ευρωπαϊκός δικαστικός χώροςespacio judicial europeo - χώρος πρασίνουzona verde - κοινοτική ενίσχυσηayuda comunitaria - ΙσπανίαEspaña - περιφέρειες της Ισπανίαςregiones de España - προστατευόμενο είδοςespecie protegida - βιομηχανική κατασκοπείαespionaje industrial - δοκιμήensayo - πυρηνικές δοκιμέςprueba nuclear - ΕστρεμαδούραExtremadura - συμπληρωματική ενίσχυση για τα προϊόνταsubvención complementaria de productos - κατάστημαestablecimiento - ιδιότυπο πιστωτικό ίδρυμαentidad financiera con estatuto especial - εκπαιδευτικό ίδρυμαcentro de enseñanza - οργανισμός κοινής ωφελείαςinstitución de utilidad pública - κατάρτιση του προϋπολογισμούelaboración del presupuesto - νοσηλευτικό ίδρυμαestablecimiento hospitalario - σωφρονιστικό ίδρυμαestablecimiento penitenciario - δημόσιος οργανισμόςinstitución pública - κασσίτεροςestaño - κανόνας συναλλάγματος-χρυσούpatrón de cambios-oro - επείγουσα βοήθειαayuda de urgencia - κανόνας χρυσούpatrón oro - κράτοςEstado - προσωπική κατάστασηestado civil - προσωρινή αναστολή συνταγματικών δικαιωμάτωνestado de excepción - κατάσταση εκτάκτου ανάγκηςestado de emergencia - κράτος προνοίαςEstado del bienestar - Ηνωμένες Πολιτείες ΑμερικήςEstados Unidos - κρατικές ενισχύσειςayuda pública - αιθανόληetanol - ΑιθιοπίαEtiopía - εθνολογίαetnología - επισήμανσηetiquetado - μελέτη σκοπιμότηταςestudio de viabilidad - έρευνα αγοράςestudio de mercado - μελέτη της εργασίαςestudio del trabajo - φοιτητήςestudiante - αλλοδαπός φοιτητήςestudiante extranjero - οικονομική βοήθειαayuda económica - ευρωπίστωσηeurocrédito - ευρωνόμισμαeurodivisa - ευρωδολάριοeurodólar - ευρωπαϊκό ομολογιακό δάνειοeuroemisión - ευρωπαϊκή χρηματαγοράeuromercado - ευρωκομμουνισμόςeurocomunismo - EurocontrolEurocontrol - Ευρωπαϊκή ΔεξιάEuroderecha - ευρωομάδαEurogrupo - ΕυρώπηEuropa - βοήθεια εις είδοςayuda en especie - Βόρεια ΕυρώπηEuropa del Norte - Νότια ΕυρώπηEuropa meridional - Δυτική ΕυρώπηEuropa occidental - Κεντρική και Ανατολική ΕυρώπηEuropa central y oriental - ευρωαλιείαeuropesca - διαδραστικότηταinteractividad - ευτροφισμόςeutrofización - δημοσιονομική αξιολόγησηevaluación presupuestaria - αξιολόγηση σχεδίουevaluación de proyectos - αξιολόγηση των πλουτοπαραγωγικών πόρωνevaluación de recursos - παραπροϊόντα σφαγίωνdespojo - πυρηνικό ατύχημαaccidente nuclear - χρηματοπιστωτική βοήθειαayuda financiera - τεχνολογική αξιολόγησηevaluación tecnológica - φοροαποφυγήevasión fiscal - εξετάσειςexamen - γεωργικό πλεόνασμαexcedente agrario - αποκλεισμός από προτιμησιακή μεταχείριση ΕΚexclusión del trato CE - εκτέλεση σχεδίουejecución de proyectos - εκτέλεση του προϋπολογισμούejecución del presupuesto - εκτέλεση της απόφασηςejecución de sentencia - εξαίρεση από έγκριση σύμπραξηςexención de autorización de entente - δασμολογική απαλλαγήexención arancelaria - οικονομικό έτοςejercicio presupuestario - διαρροή επιστημονικού δυναμικούéxodo intelectual - αγρότηςagricultor - γεωργική εκμετάλλευσηexplotación agraria - κρατική γεωργική εκμετάλλευσηexplotación agraria estatal - μικτή γεωργική εκμετάλλευσηexplotación agraria mixta - εκμετάλλευση της θάλασσαςexplotación de los mares - εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πόρωνexplotación de recursos - οικογενειακή γεωργική εκμετάλλευσηexplotación agraria familiar - δασική εκμετάλλευσηexplotación forestal - εκμετάλλευση γαλακτοπαραγωγήςexplotación lechera - εκρηκτικές ύλεςexplosivo - εξαγωγέςexportación - εξαγωγή κεφαλαίωνexportación de capitales - απαλλοτρίωσηexpropiación - πολυμερής βοήθειαayuda multilateral - απέλασηexpulsión - ετεροδικίαextraterritorialidad - εξόρυξηextracción minera - έκδοσηextradición - Άκρα Δεξιάextrema derecha - Άκρα Αριστεράextrema izquierda - Άπω ΑνατολήExtremo Oriente - τιμολόγησηfacturación - δωρεάν βοήθειαayuda a fondo perdido - χαμηλό εισόδημαrenta baja - πτώχευσηquiebra - πείναhambre - σύστημα εκμετάλλευσηςrégimen de explotación - ιδιοκαλλιέργειαexplotación directa - μικτό σύστημα εκμετάλλευσηςexplotación mixta - οικογένειαfamilia - πολυμελής οικογένειαfamilia numerosa - οικογένεια εξ αγχιστείαςparentesco de afinidad - FAOOAA - ιδιωτική βοήθειαayuda privada - αλεύρι σιτηρώνharina de cereal - φασισμόςfascismo - πανίδαfauna - FECOMFECOM - γονιμότηταfecundidad - οικοκυράama de casa - περιφερειακές ενισχύσειςayuda regional - μετανάστιςmigración femenina - ΕΓΤΠΕFEOGA - ΕΓΤΠΕ-τμήμα εγγυήσεωνFEOGA Garantía - ΕΓΤΠΕ-τμήμα προσανατολισμούFEOGA Orientación - σίδηροςhierro - αγρομίσθωσηarrendamiento rústico - αγρόκτημα συλλογικής εκμετάλλευσηςgranja colectiva - πρότυπο αγρόκτημαgranja piloto - πορθμείοtransbordador - υγειονομική βοήθειαayuda sanitaria - FIABFIAB - ίνες ξύλουfibra de madera - ίνες υάλουfibra de vidrio - υφάνσιμες ίνεςfibra textil - FIDFID - IFADFIDA - Δημοκρατία των Φίτζι, ΦίτζιFiji, Fiyi - αφθώδης πυρετόςfiebre aftosa - ενίσχυση κατά τομέαayuda sectorial - σύρμαalambre - αλιευτικό δίχτυred de pesca - θυγατρική εταιρίαfilial - κοινή θυγατρική εταιρίαfilial común - χρηματοδότησηfinanciación - βραχυπρόθεσμη χρηματοδότησηfinanciación a corto plazo - μακροπρόθεσμη χρηματοδότησηfinanciación a largo plazo - μεσοπρόθεσμη χρηματοδότησηfinanciación a medio plazo - κοινωνική ενίσχυσηayuda social - κοινοτική χρηματοδότησηfinanciación comunitaria - συμψηφιστική χρηματοδότησηfinanciación compensatoria - συμπληρωματική χρηματοδότησηfinanciación complementaria - χρηματοδότηση της βοήθειαςfinanciación de la ayuda - χρηματοδότηση της βιομηχανίαςfinanciación de la industria - χρηματοδότηση των εξαγωγώνfinanciación de las exportaciones - χρηματοδότηση των κομμάτωνfinanciación de los partidos - χρηματοδότηση του προϋπολογισμούfinanciación del presupuesto - εκλογική χρηματοδότησηfinanciación electoral - εθνική χρηματοδότησηfinanciación nacional - ειδικοί φόροι κατανάλωσηςimpuesto especial - διεθνή δημοσιονομικάfinanzas internacionales - δημόσια οικονομικά τοπικής αυτοδιοίκησηςhacienda local - δημόσια οικονομικάhacienda pública - ΦινλανδίαFinlandia - ΦιονίαFionia - φορολογίαfiscalidad - UnicefUnicef - πυρηνική σχάσηfisión nuclear - ΔΟΕ ΟΟΣΑAIE OCDE - καθορισμός των τιμώνfijación de precios - καθορισμός μισθώνfijación del salario - επαρχία Δυτικής Φλάνδραςprovincia de Flandes Occidental - επαρχία Ανατολικής Φλάνδραςprovincia de Flandes Oriental - νιφάδα σιτηρώνcopo de cereal - χλωρίδαflora - ανθοκομίαfloricultura - μεταφορά ξυλείας δι' επιπλεύσεωςtransporte de madera flotante - εναέριος στόλοςflota aérea - IAEAOIEA - αλιευτικός στόλοςflota pesquera - ποτάμιος στόλοςflota fluvial - εμπορικός στόλοςflota mercante - κυκλικές διακυμάνσειςfluctuación coyuntural - διακύμανση των τιμώνfluctuación de precios - οικονομικές διακυμάνσειςfluctuación económica - διαρθρωτικές διακυμάνσειςfluctuación estructural - φθόριοflúor - ΔΝΤFMI - AISSAISS - UNFPAFNUAP - δημοσιοϋπαλληλικός κλάδοςfunción pública - δημόσιος υπάλληλοςfuncionario - μόνιμος κοινοτικός υπάλληλοςfuncionario europeo - παράκτιος βυθόςfondo costero - θαλάσσιος βυθόςfondo marino - ίδρυμαfundación - Ταμεία ΕΚfondo CE - ΑϊμάνAjmán - κοινό ταμείοfondo común - άυλο κεφάλαιοfondo de comercio - ΕΤΠΑFEDER - κεφάλαιο κίνησηςactivo circulante - Ευρωπαϊκό Νομισματικό ΤαμείοFondo Monetario Europeo - χυτοσίδηροςfundición - γεώτρησηperforación - υποθαλάσσια γεώτρησηperforación en el mar - αναβολή της συζήτησηςaplazamiento de la sesión - δάσοςmonte - διατηρητέο δάσοςmonte protegido - σπερμοφυές δάσοςmonte alto - πρεμνοφυές δάσοςmonte bajo - φυσικό δάσοςbosque natural - φυτευμένο δάσοςbosque plantado - τελωνειακή διατύπωσηformalidad aduanera - σπουδές διοίκησης επιχειρήσεωνformación de gestores - σπουδές εκπαιδευτικώνformación del profesorado - διαμόρφωση τιμώνformación de precios - κατάρτιση των εργαζομένων κατά την εργασίαformación en el puesto de trabajo - επαγγελματική κατάρτισηformación profesional - νομισματική προσαρμογήajuste monetario - έντυποformulario - κάμινοςhorno - προμηθευτήςproveedor - διάθεση εγγράφουsuministro de documentos - δικαστικά έξοδαcostas judiciales - δίδακτραgastos de escolaridad - εκλογικές δαπάνεςgastos electorales - γενικά έξοδαgastos generales - έξοδα φαρμακευτικής περίθαλψηςgastos farmacéuticos - ΓαλλίαFrancia - γαλλικά ΥΔDOM franceses - γαλλικές ΥΧΕPTU franceses - περιφέρειες της Γαλλίαςregiones de Francia - Φράνς-ΚοντέFranco Condado - δικαιόχρησηfranquicia comercial - τελωνειακή ατέλειαfranquicia aduanera - απάτηfraude - εκλογική νοθείαfraude electoral - ALADIALADI - φοροδιαφυγήfraude fiscal - ΦρεντέρικσμπεργκFrederiksberg - ΦρεντέρικσμποργκFrederiksborg - σχολική φοίτησηpresencia escolar - ναύλοςflete - Φρίουλι-Ιουλιανή ΒενετίαFriul-Venecia Julia - ΦρεισίαFrisia - τυρίqueso - ημίσκληρο τυρίqueso de pasta semidura - σκληρό τυρίqueso de pasta dura - χώρες του ALADIpaíses de la ALADI - μαλακό τυρίqueso de pasta blanda - τυρί με στίγματα στη μάζαqueso de pasta azul - τυρί πρόβειοqueso de oveja - τυρί αίγειοqueso de cabra - τυρί αγελαδινόqueso de vaca - τετηγμένο τυρίqueso fundido - νωπό τυρίqueso fresco - τυροκομίαindustria quesera - σύνοραfrontera - καρπόςfruto - κελυφωτός καρπόςfruto de cáscara - δρύπηfruto de hueso - γιγαρτόκαρποfruto de pepita - νωπός καρπόςfruta fresca - τροπικός καρπόςfruto tropical - ΦούτζεραFujaira - συγχώνευση επιχειρήσεωνfusión de empresas - πυρηνική σύντηξηfusión nuclear - ΓκαμπόνGabón - ΑλβανίαAlbania - ΓκαλαπάγκοςGalápagos - ΓαλικίαGalicia - ΓκάμπιαGambia - εγγύησηgarantía - εγγύηση πίστωσηςgarantía de crédito - εγγυημένο εισόδημαgarantía de la renta - εγγύηση των επενδύσεωνgarantía de inversiones - φύλαξη παιδιώνguarda de niños - αλκοόλalcohol - σπατάληdespilfarro - ΓΣΔΕGATT - Αριστεράizquierda política - αριστερισμόςizquierdismo - αέριοgas - καυσαέριοgas de combustión - φυσικό αέριοgas natural - αεριαγωγόςgasoducto - αλκοόληalcohol químico - πάγωμα των γαιώνcongelación de tierras - έργα πολιτικού μηχανικούingeniería civil - δαμαλίδαnovilla - γεωχημείαgeoquímica - geografía - οικονομική γεωγραφίαgeografía económica - πολιτική γεωγραφίαgeografía política - γεωλογίαgeología - γεωφυσικήgeofísica - γεροντολογίαgerontología - διαχείρισηgestión - λογιστική διαχείρισηgestión contable - διοίκηση επιχειρήσεωνgestión empresarial - διαχείριση του χώρουgestión del espacio - διαχείριση των αποβλήτωνgestión de residuos - διαχείριση αλιευτικών πόρωνgestión de la pesca - διαχείριση των πλουτοπαραγωγικών πόρωνgestión de recursos - διαχείριση υλικούgestión de materiales - αλκοολισμόςalcoholismo - διοίκηση προσωπικούadministración del personal - χρηματοοικονομική διαχείρισηgestión financiera - διαχείριση βάσει προβλέψεωνgestión de previsión - ΓκάναGhana - θηράματαanimal de caza - ΓιβραλτάρGibraltar - πάγοςhielo - γλυκόζηglucosa - κόλποςgolfo - κυβέρνησηGobierno - εξόριστη κυβέρνησηgobierno en el exilio - επαναστατική κυβέρνησηgobierno insurreccional - εδώδιμο λίποςgrasa alimenticia - βιομηχανικό λίποςgrasa industrial - ΑλεντέζουAlentejo - μεγάλη επιχείρησηgran empresa - μεγάλη γεωργική εκμετάλλευσηgran explotación - Μεγάλες ΑντίλλεςGrandes Antillas - δωρεάν περίθαλψηgratuidad de la sanidad - Ελλάδα, ΕλλάςGrecia - Στερεά ΕλλάδαGrecia central - περιφέρειες της Ελλάδαςregiones de Grecia - ΓρενάδαGranada - απεργίαhuelga - ΑλγκάρβεAlgarbe - ΓροιλανδίαGroenlandia - ΓκρόνινγκενGroninga - Ομάδα των ΆνδεωνGrupo Andino - χώρες της Ομάδας των Άνδεωνpaíses del Grupo Andino - ομάδα συμφερόντωνgrupo de interés - όμιλος εταιριώνgrupo de empresas - Ομάδα των ΔέκαGrupo de los Diez - συμφωνία ADRAcuerdo ADR - ΑλγερίαArgelia - πολιτική ομάδαgrupo parlamentario - κίνημα για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπουmovimiento pro derechos humanos - όμιλος αγορώνcooperativa de compra - όμιλος οικονομικού σκοπούgrupo de interés económico - ομάδες παραγωγώνagrupación de productores agrarios - εθνότηταgrupo étnico - φύκοςalga - γλωσσική ομάδαgrupo lingüístico - πλιγούριgrañón - ΓουαδελούπηGuadalupe - ΓουατεμάλαGuatemala - ΓκέλντριαGueldres - πόλεμοςguerra - εμφύλιος πόλεμοςguerra civil - πόλεμος ανεξαρτησίαςguerra de independencia - πόλεμος συνόρωνguerra fronteriza - ψυχρός πόλεμοςguerra fría - πυρηνικός πόλεμοςguerra nuclear - ΓουινέαGuinea - Γουινέα-ΜπισσάουGuinea-Bissau - Ισημερινή ΓουινέαGuinea Ecuatorial - ΓουιάναGuyana - Γαλλική ΓουιάναGuyana Francesa - ενδιαίτημαhábitat - αγροτική κατοικίαhábitat rural - αστική κατοικίαhábitat urbano - ζωοτροφέςalimento para el ganado - διατροφικές συνήθειεςhábito alimentario - αγοραστικές συνήθειεςhábito de compra - επαρχία Αινώprovincia de Henao - ΑϊτήHaití - αλογόνοhalógeno - ΑμβούργοHamburgo - άτομο με ειδικές ανάγκεςdiscapacitado - τελωνειακή εναρμόνισηarmonización aduanera - βιομηχανικές ζωοτροφέςalimento industrial - εναρμόνιση των φορολογικών συστημάτωνarmonización fiscal - νω ΝορμανδίαAlta Normandía - Μπουρκίνα ΦάσοBurkina Faso - ΧαβάηHawai - ελικόπτεροhelicóptero - ΈσσηHesse - παιδικές τροφέςalimento para niños - θερινή ώραhorario de verano - ώρα των ερωτήσεωνturno de preguntas - υπερωρίαhora extraordinaria - ινδουισμόςhinduismo - ιστορίαhistoria - ιστολογίαhistología - χόλντινγκholding - Νότια ΟλλανδίαHolanda meridional - Βόρεια ΟλλανδίαHolanda septentrional - παρασκευασμένα τρόφιμαalimento preparado - ανθρωποκτονίαhomicidio - έγκρισηhomologación - ΟνδούραHonduras - Χονγκ ΚονγκHong-Kong - ΟυγγαρίαHungría - ψυχιατρείοestablecimiento psiquiátrico - ωράριο εργασίαςhorario de trabajo - μεταποιημένα τρόφιμαalimento transformado - ελαστικό ωράριοhorario flexible - κηποκομίαhorticultura - λυκίσκοςlúpulo - ζωικό λάδιaceite de origen animal - αραχιδέλαιοaceite de cacahuete - ελαιόλαδοaceite de oliva - ιχθυέλαιοaceite de pescado - βαρέα κλάσματα πετρελαίουaceite pesado - ορυκτέλαιαaceite mineral - θρέψηnutrición - χρησιμοποιημένα ορυκτέλαιαaceite usado - φυτικό έλαιο, φυτικό λάδιaceite vegetal - ελαιουργίαalmazara - δικαστικός επιμελητήςagente judicial - εξανθρωπισμός της εργασίαςhumanización del trabajo - υδρογονάνθρακεςhidrocarburo - υδρογόνοhidrógeno - υδρογεωλογίαhidrogeología - διατροφή των ζώωνalimentación animal - υδρολογίαhidrología - υγιεινή τροφίμωνhigiene alimentaria - υγεία κατά την εργασίαsanidad laboral - υποθήκηhipoteca - πολιτική ιδεολογίαideología política - συμφωνία AETRAcuerdo AETR - ανθρώπινη διατροφήalimentación humana - ίγναμοñame - IIEPIIPE - νήσος, νησίisla - Ιλ-ντε-ΦράνςIsla de Francia - Γκουάμisla Guam - Αγγλονορμανδικές νήσοιislas Anglonormandas - Νησιά Καϊμάνislas Caimanes - Καρολίνεςislas Carolinas - Προσήνεμοι Νήσοιislas de Barlovento - Νήσοι Φερόεςislas Feroe - Νήσοι Ιονίου ΠελάγουςIslas Jónicas - Νήσοι Μαριάννεςislas Marianas - Υπήνεμοι Νήσοιislas de Sotavento - Νήσοι Τερκς και Κάικοςislas Turcas y Caicos - Παρθένοι Νήσοιislas Vírgenes - ελάφρυνση του χρέουςreducción de la deuda - εγγραφή εταιρίας στα μητρώαregistro de sociedad mercantil - είσοδος μεταναστώνinmigración - βουλευτική ασυλίαinmunidad parlamentaria - ανοσολογίαinmunología - διαφημιστική απήχησηimpacto publicitario - ιμπεριαλισμόςimperialismo - εγκατάσταση δραστηριότηταςimplantación de actividad - Γερμανία ΛΔAlemania RD - εισαγωγέςimportación - φόροςimpuesto - κοινοτικός φόροςimpuesto comunitario - φόρος φυσικών προσώπωνimpuesto sobre la renta de las personas físicas - άμεσος φόροςimpuesto directo - έγγειος φόροςcontribución territorial - κατ' αποκοπή φόροςimpuesto global - έμμεσος φόροςimpuesto indirecto - δημοτικοί φόροιimpuesto local - εθνικός φόροςimpuesto nacional - πραγματικός φόροςimpuesto real - φόρος κατανάλωσηςimpuesto sobre el consumo - φόρος στην περιουσίαimpuesto sobre el patrimonio - φόρος υπεραξίαςimpuesto de plusvalía - φόρος μεταβίβασηςimpuesto sobre transmisiones patrimoniales - φορολογία κεφαλαίουimpuesto sobre el capital - φόρος εισοδήματοςimpuesto sobre la renta - φόρος επί των κερδώνimpuesto sobre beneficios - φόρος επί της αποδόσεως κεφαλαίουimpuesto sobre las rentas del capital - περιφέρειες της Γερμανίαςregiones de Alemania - φόρος μισθών και ημερομισθίωνimpuesto sobre los salarios - φόρος εταιριώνimpuesto sobre sociedades - τυπογραφίαimprenta - λογιστική καταχώρισηimputación contable - ανικανότητα προς εργασίαincapacidad laboral - πυρκαγιάincendio - το ασυμβίβαστοincompatibilidad - Διεθνείς Εμπορικοί ΌροιIncoterms - ΙνδίαIndia - αποκατάσταση της ζημίαςindemnización - κράματαaleación - ασφαλιστική αποζημίωσηindemnización del seguro - αποζημίωση εγκατάστασης γεωργώνsubsidio de instalación - αποζημίωση λόγω απόλυσηςindemnización por despido - βουλευτική αποζημίωσηasignación parlamentaria - οικονομική ανεξαρτησίαindependencia económica - εθνική ανεξαρτησίαindependencia nacional - τεχνολογική ανεξαρτησίαindependencia tecnológica - τιμαριθμική αναπροσαρμογήindización de precios - τιμαριθμική αναπροσαρμογή μισθώνindización de salarios - ευρετηρίαση τεκμηρίωνindización documental - δείκτης απόκλισηςindicador de divergencia - οικονομικός δείκτηςindicador económico - κοινωνικός δείκτηςindicador social - δείκτης τιμώνíndice de precios - ΙνδονησίαIndonesia - εκβιομηχάνισηindustrialización - αεροναυπηγική βιομηχανίαindustria aeronáutica - αεροδιαστημική βιομηχανίαindustria aeroespacial - εκλογικός συνασπισμόςalianza electoral - βιομηχανία τροφίμωνindustria alimentaria - αυτοκινητοβιομηχανίαindustria del automóvil - χημική βιομηχανίαindustria química - βιομηχανία του κινηματογράφουindustria cinematográfica - βιομηχανία του πολιτιστικού τομέαindustria cultural - βιομηχανία όπλωνindustria de armamentos - βιομηχανία οπτικοακουστικών μέσωνindustria audiovisual - βιομηχανία των πληροφοριώνindustria de la información - υποδηματοποιίαindustria del calzado - επικουρικό επίδομαprestación complementaria - τομέας της επικοινωνίαςindustria de la comunicación - βιομηχανία εργαλειομηχανώνindustria de máquinas-herramienta - τομέας της αλιείαςindustria pesquera - βιομηχανία της εστιάσεωςindustria gastronómica - κρεατοβιομηχανίαindustria cárnica - βιομηχανία χαρτόμαζας και χαρτιούindustria de pasta y papel - βιομηχανία αιχμήςindustria punta - μεταποιητική βιομηχανίαindustria de transformación - ποτοποιίαindustria de bebidas - συμφωνία-πλαίσιοacuerdo marco - επίδομα σπουδώνasignación por estudios - βιομηχανία χρωστικών ουσιώνindustria de colorantes - βιομηχανία λιπασμάτωνindustria de abonos - βιομηχανία πλαστικώνindustria de materias plásticas - δραστηριότητες του τομέα των υπηρεσιώνindustria de servicios - βιομηχανία τηλεπικοινωνιώνindustria de telecomunicaciones - βιομηχανία ξύλουindustria de la madera - βιομηχανία ελαστικούindustria del caucho - βυρσοδεψίαindustria del cuero - επίδομα λόγω θανάτουindemnización por fallecimiento - βιομηχανία του ψύχουςindustria del frío - βιομηχανία παιχνιδιώνindustria del juguete - βιομηχανία βιβλίουindustria del libro - βιομηχανία επίπλουindustria del mueble - βιομηχανία ζάχαρηςindustria azucarera - καπνοβιομηχανίαindustria del tabaco - υαλουργίαindustria del vidrio - βιομηχανία ιματισμούindustria de la confección - βιομηχανία κενούindustria del vacío - επίδομα μητρότηταςprestación por maternidad - βιομηχανία ηλεκτρονικώνindustria electrónica - βιομηχανία ηλεκτρικών ειδώνindustria electrotécnica - εξαγωγική βιομηχανίαindustria exportadora - ωρολογοποιίαindustria relojera - ξενοδοχειακός τομέαςindustria hotelera - βιομηχανία πληροφορικήςindustria informática - γαλακτοβιομηχανίαindustria láctea - ελαφρά βιομηχανίαindustria ligera - βαριά βιομηχανίαindustria pesada - διάθεση πόρωνasignación de recursos - μηχανουργίαindustria mecánica - εξορυκτική βιομηχανίαindustria minera - πυρηνική βιομηχανίαindustria nuclear - βιομηχανία οπτικών ειδώνindustria óptica - πετρελαιοβιομηχανίαindustria petrolera - φαρμακοβιομηχανίαindustria farmacéutica - βιομηχανία φωτογραφικών ειδώνindustria fotográfica - χαλυβουργίαindustria siderúrgica - κλωστοϋφαντουργίαindustria textil - παροχή στοιχειώδους παιδείαςalfabetización - κοινωνική ανισότηταdesigualdad social - πληθωρισμόςinflación - πληροφόρησηinformación - εμπορική πληροφόρησηinformación comercial - πληροφόρηση των εργαζομένωνinformación de los trabajadores - πληροφόρηση του καταναλωτήinformación al consumidor - πληροφορικήinformática - μηχανοργάνωσηinformática de gestión - πληροφορική της τεκμηρίωσηςinformática documental - βιομηχανικές εφαρμογές της πληροφορικήςinformática industrial - ΑλσατίαAlsacia - ιατρικές εφαρμογές της πληροφορικήςinformática médica - παράβασηinfracción - υποδομή μεταφορώνinfraestructura de transportes - βιομηχανική υποδομήinfraestructura industrial - μηχανικόςingeniero - επέμβαση στα εσωτερικά μιας χώραςinjerencia - πολιτική εναλλαγήalternancia política - νομοθετική πρωτοβουλίαiniciativa legislativa - καινοτομίαinnovación - πλημμύραinundación - ανυποταξίαinsumisión - εποπτεία των τροφίμωνinspección de alimentos - επιθεώρηση εργασίαςinspección del trabajo - σχολική επιθεώρησηinspección escolar - κτηνιατρική επιθεώρησηinspección veterinaria - αλουμίνιοaluminio - λιμενικές εγκαταστάσειςinstalación portuaria - ελεγκτικό όργανοinstancia de control - ISEISE - όργανο ΑΚΕ-ΕΚinstitución ACP-CE - θεσμικό κοινοτικό όργανοinstitución comunitaria - χρηματοπιστωτικός οργανισμόςinstitución financiera - πολιτικοί θεσμοίinstitución política - θρησκευτικό ίδρυμαinstitución religiosa - Ειδική Οργάνωση του ΟΗΕorganismo especializado de la ONU - βελτίωση της κατοικίαςmejora del hábitat - ανάκρισηinstrucción del sumario - μουσικά όργαναinstrumento de música - χρηματοδοτικό μέσονinstrumento financiero - κοινοτικά χρηματοδοτικά μέσαinstrumento financiero comunitario - INTALINTAL - κοινωνική ένταξη των μεταναστώνintegración de los migrantes - οικονομική ολοκλήρωσηintegración económica - ευρωπαϊκή ολοκλήρωσηintegración europea - βελτίωση της παραγωγήςmejora de la producción - νομισματική ολοκλήρωσηintegración monetaria - πολιτική ολοκλήρωσηintegración política - περιφερειακή ολοκλήρωσηintegración regional - κοινωνική ενσωμάτωσηintegración social - διανοούμενοςintelectualidad - εκλογικές προθέσειςintención de voto - οικονομική αλληλεξάρτησηinterdependencia económica - απαγόρευση ασκήσεως επαγγέλματοςprohibición profesional - συμφωνία ΕΚacuerdo CE - βελτίωση φυτώνmejora de las plantas - τόκοςinterés - εμπορικός μεσάζωνintermediario comercial - Εργατική ΔιεθνήςInternacional Obrera - Σοσιαλιστική ΔιεθνήςInternacional Socialista - εισαγωγή σε ψυχιατρείοinternamiento psiquiátrico - επερώτησηinterpelación parlamentaria - διερμηνείαinterpretación - βελτίωση του εδάφουςmejora del suelo - ερμηνεία του δικαίουinterpretación del derecho - χρηματοδοτική παρέμβασηintervención financiera - παρέμβαση στην αγοράintervención en el mercado - εφεύρεσηinvención - επένδυσηinversión - επένδυση στο εξωτερικόinversión en el extranjero - κοινοτική επένδυσηinversión comunitaria - άμεση επένδυσηinversión directa - ξένη επένδυσηinversión extranjera - βιομηχανική επένδυσηinversión industrial - διεθνής επένδυσηinversión internacional - ιδιωτική επένδυσηinversión privada - δημόσια επένδυσηinversión pública - επένδυση σε περιφερειακό επίπεδοinversión regional - απαραβίαστο της κατοικίαςinviolabilidad del domicilio - ιώδιοiodo - ΙράκIrak - ΙράνIrán - Ιριάν ΤζάγιαIrian Jaya - διευθέτηση του χρόνου εργασίαςordenación del horario de trabajo - ΙρλανδίαIrlanda - Βόρεια ΙρλανδίαIrlanda del Norte - περιφέρειες της Ιρλανδίαςregiones de Irlanda - UNRISDUNRISD - ισλαμισμόςislamismo - Iceland, Republic of Iceland (en) - ISOISO - ισογλυκόζηisoglucosa - μονωτικόaislante - διαρρύθμιση δασώνordenación forestal - μόνωση κτιρίουaislamiento del edificio - ηχομόνωσηaislamiento acústico - θερμομόνωσηaislamiento térmico - απομονωτισμόςaislacionismo - ΙσραήλIsrael - ΙταλίαItalia - περιφέρειες της Ιταλίαςregiones de Italia - αγρανάπαυσηbarbecho - ΙαμαϊκήJamaica - υδραυλικά έργαordenación hidráulica - ΙαπωνίαJapón - περιβόλιhuerto familiar - ΙάβαJava - τυχερά παιχνίδιαjuego de azar - νέοςjoven - νέος εργαζόμενοςtrabajador joven - Ολυμπιακοί Αγώνεςjuegos olímpicos - JETJoint European Torus - ΙορδανίαJordania - Επίσημη ΕφημερίδαBoletín Oficial - υδρογεωργική χωροταξίαordenación hidroagrícola - συνεχές ωράριοjornada intensiva - ιουδαϊσμόςjudaísmo - δικαστήςjuez - απόφαση δικαστηρίουsentencia - διοικητική δικαστική αρχήjurisdicción contencioso-administrativa - πολιτικό δικαστήριοjurisdicción civil - έκτακτο δικαστήριοjurisdicción de excepción - αγροτική ανάπτυξηdesarrollo rural - τακτικό δικαστήριοjurisdicción judicial - στρατοδικείοjurisdicción militar - ποινικό δικαστήριοjurisdicción penal - δικαστήριο ανηλίκωνjurisdicción de menores - δικαστήριο κοινωνικών διαφορώνjurisdicción social - ανώτατο δικαστήριοjurisdicción superior - πρόστιμοmulta - νομολογίαjurisprudencia - νομολογία ΕΚjurisprudencia CE - χυμός φρούτωνzumo de fruta - χυμός λαχανικώνjugo de legumbres y hortalizas - ιούταyute - ΚαμπότζηCamboya - καπόκmiraguano - ΚένυαKenia - τροπολογίαenmienda - ΚιριμπάτιKiribati - ΚουβέιτKuwait - ΡεϋνιόνLa Reunión - σήμα ποιότηταςmarca de calidad - λακτόζηlactosa - μαλλίlana - γάλαleche - γάλα-ρόφημαleche de consumo - εμπορική συμφωνίαacuerdo comercial - συμπυκνωμένο γάλαleche concentrada - νωπό γάλαleche cruda - αποκορυφωμένο γάλαleche descremada - γάλα σε σκόνηleche en polvo - πλήρες γάλαleche entera - γάλα που έχει υποστεί ζύμωσηleche fermentada - ομογενοποιημένο γάλαleche homogeneizada - παστεριωμένο γάλαleche pasteurizada - αποστειρωμένο γάλαleche esterilizada - βελτιωτικά του εδάφουςabono del suelo - διάθεση νέου προϊόντος στην αγοράlanzamiento de un producto - ομόσπονδο κράτοςEstado federado - γλώσσαlenguaje - ξένη γλώσσαlengua extranjera - μητρική γλώσσαlengua materna - Λανγκντόκ-ΡουσιγιόνLanguedoc-Rosellón - ΛάοςLaos - κουνέλιconejo - ΛάτιοLacio - ΑμερικήAmérica - νομιμότηταlegalidad - νομοθεσίαlegislación - νομοθεσία για τα είδη διατροφήςlegislación alimentaria - νομοθεσία αντιντάμπινγκlegislación antidumping - νομοθεσία αντιτράστlegislación antitrust - νομοθετική εξουσιοδότησηlegislación delegada - νομοθεσία φαρμάκωνlegislación farmacéutica - φυτοϋγειονομική νομοθεσίαlegislación fitosanitaria - υγειονομική νομοθεσίαlegislación sanitaria - σχολική νομοθεσίαlegislación escolar - κτηνιατρική νομοθεσίαlegislación veterinaria - βουλευτική περίοδοςlegislatura - νόμιμη άμυναlegítima defensa - νομιμότητα εξουσίαςlegitimidad - λαχανικόlegumbre - βολβώδες λαχανικόlegumbre de bulbo - φυλλώδες λαχανικόlegumbre de hoja - καρποφόρο λαχανικόlegumbre de fruto - Κεντρική ΑμερικήAmérica Central - λαχανικό με βρώσιμη ρίζαlegumbre de raíz - νωπό λαχανικόlegumbre fresca - ψυχανθέςleguminosa - ΛένστερLeinster - ΛεσόθοLesotho - λεύκωση ζώωνleucosis animal - ΛίβανοςLíbano - φιλελευθερισμόςliberalismo - Βόρεια ΑμερικήAmérica del Norte - απελευθέρωση των συναλλαγώνliberación de los intercambios - ΛιβερίαLiberia - δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαιlibertad de asociación - ελευθερία έκφρασηςlibertad de expresión - ελευθερία έκφρασης γνώμηςlibertad de opinión - ελευθερία πληροφόρησηςlibertad de información - ελευθερία του Τύπουlibertad de prensa - ελευθερία ναυσιπλοΐαςlibertad de navegación - Νότια ΑμερικήAmérica del Sur - δικαίωμα του συνέρχεσθαιlibertad de reunión - ελευθερία των εμπορικών συναλλαγώνlibertad de comercio - ανεξιθρησκείαlibertad religiosa - βιβλιοπωλείοlibrería - ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίωνlibre circulación de capitales - ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτωνlibre circulación de mercancías - Λατινική ΑμερικήAmérica Latina - ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπωνlibre circulación de personas - ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένωνlibre circulación de trabajadores - ελεύθερος ανταγωνισμόςlibre competencia - ελευθερία αυτοδιάθεσηςlibre disposición de la propia persona - ελεύθερη κυκλοφορίαlibre práctica - ελεύθερη παροχή υπηρεσιώνlibre prestación de servicios - ΛιβύηLibia - άδεια εκμετάλλευσης διπλώματος ευρεσιτεχνίαςlicencia de patente - άδεια εμπορίαςlicencia comercial - άδεια εξαγωγήςlicencia de exportación - αμίαντοςamianto - άδεια εισαγωγήςlicencia de importación - άδεια μεταφοράςlicencia de transporte - απόλυσηdespido - ομαδική απόλυσηdespido colectivo - απόλυση για οικονομικούς λόγουςdespido por causas económicas - Λιχτενστάιν, Πριγκιπάτο του ΛιχτενστάινLiechtenstein - φελλόςcorcho - επαρχία Λιέγηςprovincia de Lieja - τόπος αλιείαςlugar de pesca - τόπος εργασίαςlugar de trabajo - άμυλοalmidón - δρομολόγια μεταφοράςlínea de transporte - λιγνίτηςlignito - Αραβικός ΣύνδεσμοςLiga Árabe - χώρες του Αραβικού Συνδέσμουpaíses de la Liga Árabe - ΛιγυρίαLiguria - ΛιμβούργοLimburgo - βελγική επαρχία Λιμβούργουprovincia de Limburgo Belga - περιορισμός εμπορίαςlimitación de comercialización - συμφωνία συνδέσεωςacuerdo de asociación - Διεθνής ΑμνηστίαAmnistía Internacional - αεριούχο ποτόbebida gaseosa - ΛιμουζένLemosín - λίνοlino - ελαιούχο λίνοlino oleaginoso - πλίνθωμαlingote - γλωσσολογίαlingüística - ηδύποτοlicor - εκκαθάριση εταιρίαςliquidación de sociedad mercantil - απόσβεσηamortización - εκκαθάριση της περιουσίαςliquidación de bienes - εκκαθάριση δαπανώνliquidación de gastos - νομισματική ρευστότηταliquidez - διεθνής ρευστότηταliquidez internacional - ψήφος χωρίς εκδήλωση προτίμησηςlista cerrada - εκλογικός κατάλογοςlista electoral - λογοτεχνίαliteratura - εκδόσεις περιορισμένης κυκλοφορίαςliteratura gris - απόσβεση του χρέουςamortización de la deuda - ακτήlitoral - παράδοσηentrega - γεωγραφικός εντοπισμός ενεργειακών πηγώνlocalización de la energía - τόπος παραγωγήςlocalización de la producción - ενοικίαση ακινήτουarrendamiento inmobiliario - αγορά με δόσειςarrendamiento financiero - ανταπεργίαcierre patronal - στέγηvivienda - αναλφαβητισμόςanalfabetismo - συλλογική κατοικίαvivienda colectiva - ανεξάρτητη κατοικίαvivienda individual - ανθυγιεινές κατοικίεςvivienda insalubre - εργατικές κατοικίεςvivienda social - λογισμικόsoftware - νόμοςley - δημοσιονομικός νόμοςley presupuestaria - νόμος-πλαίσιοley de bases - αναψυχήocio - ΛομβαρδίαLombardía - ΛωρραίνηLorena - χαμηλό ενοίκιοalquiler moderado - λιπαντικόlubricante - παιγνιοθήκηludoteca - καταπολέμηση των πυρκαγιώνlucha contra incendios - καταπολέμηση της ρύπανσηςlucha contra la contaminación - καταπολέμηση του εγκλήματοςlucha contra el crimen - ορθολογική χρήση των πλουτοπαραγωγικών πόρωνlucha contra el despilfarro - πάλη των τάξεωνlucha de clases - ανάλυση κόστους-ωφέλειαςanálisis de coste-beneficio - capital of Luxembourg, Luxembourg, Luxembourg City, Luxembourg-Ville, Luxemburg (en) - βελγική επαρχία Λουξεμβούργουprovincia de Luxemburgo Belga - μηδικήalfalfa - λυοφίλισηliofilización - ΜακάοMacao, Macau - μηχάνημαmáquina - γεωργικό μηχάνημαmáquina agrícola - μηχανή γραφείουmáquina de oficina - ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότηταςanálisis de coste-eficacia - μηχανή συγκομιδήςmáquina cosechadora - υδραυλικό μηχάνημαmáquina hidráulica - εργαλειομηχανήmáquina-herramienta - μηχάνημα πεπιεσμένου αέραmáquina neumática - μηχάνημα κλωστοϋφαντουργίαςmáquina textil - ΜασρέκMashrek - μακροοικονομίαmacroeconomía - ΜαδαγασκάρηMadagascar - ΜαδέραMadeira - ανάλυση εισροών-εκροώνanálisis de input-output - μεγάλο πολυκατάστημαgran superficie comercial - κατάστημα εκπτώσεωνcasa de descuento - ΜαγκρέμπMagreb - δικαστικός λειτουργόςmagistrado - μαγνήσιοmagnesio - εργατικό δυναμικόmano de obra - γεωργικό εργατικό δυναμικόmano de obra agrícola - οικογενειακό εργατικό δυναμικόmano de obra familiar - γυναικείο εργατικό δυναμικόmano de obra femenina - ανάλυση του νερούanálisis del agua - διατήρηση της απασχόλησηςmantenimiento del empleo - διατήρηση της ειρήνηςmantenimiento de la paz - καλαμποκιά, σιτηράabatí, borona, capi, capia, cereales, elote, maíz - εκδοτικός οίκοςeditorial - απόλυτη πλειοψηφίαmayoría absoluta - ενηλικότητα κατά το αστικό δίκαιοmayoría de edad civil - πλειοψηφίαmayoría de votos - κόμματα της πλειοψηφίαςmayoría política - ειδική πλειοψηφίαmayoría cualificada - σιωπηρή πλειοψηφίαmayoría silenciosa - ανάλυση πληροφοριώνanálisis de la información - σχετική πλειοψηφίαmayoría simple - ασθένειαenfermedad - ζωική ασθένειαenfermedad animal - ασθένεια του αναπνευστικού συστήματοςenfermedad de las vías respiratorias - καρδιαγγειακή πάθησηenfermedad cardiovascular - ενδημική νόσοςenfermedad endémica - λοιμώδης νόσοςenfermedad infecciosa - ψυχική ασθένειαenfermedad mental - επαγγελματική νόσοςenfermedad profesional - τροπική νόσοςenfermedad tropical - φυτική νόσοςenfermedad vegetal - δυσφορία της νεολαίαςdescontento juvenil - Μαλαισιανή ΧερσόνησοςMalasia Occidental - ΜαλάουιMalawi - ΜαλαισίαMalasia - ΜαλδίβεςMaldivas - ΜαλίMali - κακή διατροφήmalnutrición - Νήσοι ΦόκλαντMalvinas - βύνηmalta - δημογραφική ανάλυσηanálisis demográfico - Μάλτα - θαλάσσιο θηλαστικόmamífero marino - Μάγχηcanal de la Mancha - αντιπροσώπευσηmandato - αιρετό αξίωμαmandato electoral - μαγγάνιοmanganeso - πολιτιστική εκδήλωσηmanifestación cultural - μανιόκαmandioca - ανάλυση των ισολογισμώνanálisis de balances - ανειδίκευτος εργάτηςpeón - σχολικό εγχειρίδιοlibro escolar - μαοϊσμόςmaoísmo - αγοράmercado - προθεσμιακή αγοράmercado a plazo - αγορά γεωργικών προϊόντωνmercado agrario - κοινοτική αγορά γεωργικών προϊόντωνmercado agrario comunitario - αγορά spotmercado al contado - ανάλυση κόστουςanálisis de costes - Κοινή Αγοράmercado común - Αραβική Κοινή ΑγοράMercado Común Árabe - χώρες της Αραβικής Κοινής Αγοράςpaíses del Mercado Común Árabe - κοινοτική αγοράmercado comunitario - σύμβαση προμηθειώνcontrato de suministros - σύμβαση κατ' ανάθεσηcontratación directa - σύμβαση έργωνcontrato de obras - αγορά συναλλάγματοςmercado de divisas - οικονομική ανάλυσηanálisis económico - αγορά βασικών προϊόντωνmercado de productos básicos - αγορά της εργασίαςmercado laboral - εξωτερική αγοράmercado exterior - πιστωτική αγοράmercado financiero - κτηματική αγοράmercado de la propiedad rústica y urbana - εσωτερική αγοράmercado interior - διεθνής αγοράmercado internacional - ελεύθερη αγοράmercado libre - χρηματαγοράmercado monetario - δημόσιες συμβάσειςcontratación administrativa - δημοσιονομική ανάλυσηanálisis financiero - επίσημη αγοράmercado reglamentado - ΜάρκεLas Marcas - μαργαρίνηmargarina - εμπορικό περιθώριο κέρδουςmargen comercial - περιθώριο διακύμανσηςmargen de fluctuación - κοινωνικός αποκλεισμόςexclusión social - γάμοςmatrimonio - ΜαρόκοMarruecos - κοινωνική ανάλυσηanálisis sociológico - σήμαmarca - ΜαρτινίκαMartinica - μαρξισμόςmarxismo - σύνολο του προϋπολογισμούmasa presupuestaria - προσφορά χρήματοςmasa monetaria - οικοδομικά υλικάmaterial de construcción - πυρίμαχα υλικάmaterial refractario - υλικό φωτισμούmaterial de alumbrado - αναρχισμόςanarquismo - κατασκευαστικά μέσαequipo de construcción - εξοπλισμός γεώτρησηςmaterial de perforación profunda - ανυψωτικό μηχάνημαmaterial de elevación - ηλεκτρολογικό υλικόmaterial eléctrico - μηχανικά υλικάmaterial mecánico - μαθηματικάmatemáticas - λιπαρές ουσίες του γάλακτοςmateria grasa de la leche - πλαστικές ύλεςmateria plástica - ASEANANASE - πρώτη ύληmateria prima - ραδιενεργό υλικόmateria radiactiva - ΜαυρίκιοςMauricio - Ισλαμική Δημοκρατία της Μαυριτανίας, ΜαυριτανίαMauritania - ΜαγιότMayotte - χώρες της MCACpaíses del MCCA - μηχάνημα ακριβείαςmecánica de precisión - γενική μηχανολογίαmecánica general - χώρες του ASEANpaíses de la ANASE - εκμηχάνισηmecanización - εκμηχάνιση της γεωργίαςmecanización agraria - μηχανισμός νομισματικής παρέμβασηςmecanismo de intervención monetaria - μηχανισμός στήριξηςmecanismo de apoyo - ιατρικήmedicina - ιατρική της εργασίαςmedicina del trabajo - πρόληψη των ασθενειώνmedicina preventiva - σχολίατροιmedicina escolar - κτηνιατρικήmedicina veterinaria - σφαγή ζώωνsacrificio de animales - συμφωνίες Μπρέτον ΓούντςAcuerdo de Bretton Woods - ανατομίαanatomía - διαμεσολαβητήςDefensor del Pueblo - μεγαλούποληmegalópoli - ΜελανησίαMelanesia - μελάσσαmelaza - νοικοκυριόhogar - αγροτικό νοικοκυριόhogar agrícola - μηνιαία καταβολή μισθούmensualización - ξυλουργίαcarpintería - κατασκευή μεταλλικών κουφωμάτωνcarpintería metálica - παλαιός πολεμιστήςexcombatiente - θάλασσαmar - Βαλτική Θάλασσαmar Báltico - Ιρλανδική Θάλασσαmar de Irlanda - ΑνδαλουσίαAndalucía - ΑνδόρραAndorra - Νορβηγική Θάλασσαmar de Noruega - Βόρεια Θάλασσαmar del Norte - ανυδρίτηςanhídrido - Μεσόγειος Θάλασσαmar Mediterráneo - υδράργυροςmercurio - μέτρο ισοδυνάμου αποτελέσματοςmedida de efecto equivalente - μέταλλαmetal - σιδηρούχα μέταλλαmetal ferroso - βαρέα μέταλλαmetal pesado - μη σιδηρούχα μέταλλαmetal no ferroso - ευγενή μέταλλαmetal precioso - μεταλλοειδήmetaloide - ζώο για σφαγήanimal de matanza - κονεομεταλλουργίαpulvimetalurgia - επίμορτη αγροληψίαaparcería - σμιγόςtranquillón - μετεωρολογίαmeteorología - μεθανόληmetanol - ερευνητική μέθοδοςmétodo de investigación - στατιστική μέθοδοςmétodo estadístico - μετρολογίαmetrología - δήμος, μητρόπολη, πρωτεύουσα, πόληcapital, centro urbano, city, ciudad, metrópoli, metrópolis - ζώο αγροκτήματοςanimal de granja - ΜεξικόMéxico - Mezzogiorno - μικροοικονομίαmicroeconomía - μικροφόρμαmicroforma - ΜικρονησίαMicronesia - Νότια ΠυρηναίαMediodía-Pirineos - Ανατολικά ΜίντλαντςMidlands del Este - Δυτικά ΜίντλαντςMidlands del Oeste - μέλιmiel - ζώο γαλακτοπαραγωγήςanimal de tiro - μετανάστευσηmigración - παλινδρομική διακίνησηmigración pendular - παλιννόστησηmigración de retorno - οικογενειακή μετανάστευσηmigración familiar - αναγκαστική μετανάστευσηmigración forzosa - μεθοριακή διακίνησηmigración fronteriza - παράνομη μετανάστευσηmigración ilegal - εσωτερική μετανάστευσηmigración interior - διαστική διακίνησηmigración interurbana - αντισταθμιστική συμφωνίαacuerdo de compensación - οικόσιτο ζώοanimal doméstico - ενδοαστική διακίνησηmigración intraurbana - κοινοτική μετανάστευσηmigración comunitaria - επαγγελματική μετανάστευσηmigración profesional - αγροτική μετανάστευσηmigración rural - μετανάστευση από την ύπαιθρο στις πόλειςmigración rural-urbana - εποχική μετανάστευσηmigración de temporada - εργασιακό περιβάλλονentorno laboral - σχολικό περιβάλλονmedio escolar - μέλος πολιτικής οργάνωσηςmilitante político - ζώο αναπαραγωγήςanimal reproductor - στρατιωτικοποίηση του διαστήματοςmilitarización del espacio - στρατοκρατίαmilitarismo - κεχρίmijo - σιδηρομετάλλευμαmineral de hierro - μη σιδηρούχο μετάλλευμαmineral no ferroso - μη μεταλλικό ορυκτόmineral no metálico - ορυκτολογίαmineralogía - ζώντα ζώαanimal vivo - εισαγγελική αρχήministerio fiscal - υπουργόςministro - ανηλικότητα κατά το αστικό δίκαιοminoría de edad civil - εθνική μειονότηταminoría nacional - σεξουαλικές μειονότητεςminoría sexual - αλευροβιομηχανία, μύλοςindustria molinera, molino - πύραυλοιmisil - μεταλλική επίπλωσηmobiliario metálico - κινητικότητα του εργατικού δυναμικούmovilidad de la mano de obra - έγγειος κινητικότηταmovilidad territorial - γεωγραφική κινητικότηταmovilidad geográfica - κινητικότητα διαμονήςmovilidad de residencia - κινητικότητα διδασκομένωνmovilidad escolar - κοινωνική κινητικότηταmovilidad social - τρόπος χρηματοδότησηςmodo de financiación - εκλογικό σύστημαsistema de votación - τρόπος μεταφοράςforma de transporte - οικονομικό υπόδειγμαmodelo económico - εκσυγχρονισμός επιχείρησηςmodernización de la empresa - εκσυγχρονισμός της βιομηχανίαςmodernización industrial - εκσυγχρονισμός γεωργικής εκμετάλλευσηςmodernización de la explotación agraria - τροποποίηση του προϋπολογισμούmodificación presupuestaria - ΜολίζεMolise - μαλάκιοmolusco - επετηρίδαanuario - ΜολούκεςMolucas - μολυβδαίνιοmolibdeno - ΜονακόMónaco - κοινοβουλευτική μοναρχίαmonarquía parlamentaria - κοσμοπολιτισμόςmundialismo - ΜογγολίαMongolia - νόμισμαmoneda - αποθεματικό νόμισμαmoneda de reserva - ηλεκτρονικό χρήμαdinero electrónico - πιστωτικό χρήμαmoneda fiduciaria - διεθνές νόμισμαmoneda internacional - εθνικό νόμισμαmoneda nacional - λογιστικό χρήμαdinero bancario - κοινοβουλευτικό σύστημα ενός νομοθετικού σώματοςunicameralismo - μονοκρατορίαmonocracia - μονογραφίαmonografía - μονοπώλιοmonopolio - μονοπώλιο αγοράςmonopolio de compra - κρατικό μονοπώλιοmonopolio del Estado - μονοπώλιο εισαγωγώνmonopolio de importación - ΑνταρκτικήAntártida - μονοπώλιο πληροφοριώνmonopolio de la información - φορολογικό μονοπώλιοmonopolio fiscal - ΜοντσερράτMontserrat - όροςmontaña - νομισματικά εξισωτικά ποσάmontante compensatorio monetario - ηθική δεοντολογίαética - δημόσια ήθηmoral pública - θνησιμότηταmortalidad - βρεφική θνησιμότηταmortalidad infantil - επαγγελματική θνησιμότηταmortalidad profesional - κινητήραςmotor - πρόταση μομφήςmoción de censura - καταναλωτικά κίνητραmotivación del consumidor - αντιβιοτικάantibiótico - πολιτικό κίνητροmotivación política - αυτονομιστικό κίνημαmovimiento autonomista - κίνημα κατά των φυλετικών διακρίσεωνmovimiento contra el racismo - πολιτικά και κοινωνικά ρεύματαmovimientos de opinión - κίνηση κεφαλαίωνmovimiento de capitales - γυναικείο κίνημαmovimiento feminista - κίνημα νεολαίαςmovimiento juvenil - εθνικοαπελευθερωτικό κίνημαmovimiento de liberación nacional - συμφωνία συμπληρωματικότηταςacuerdo de complementariedad - οικολογικό κίνημαmovimiento ecologista - ευρωπαϊκό κίνημαmovimiento europeo - εργατικό κίνημαmovimiento obrero - αγροτικό κίνημαmovimiento campesino - κοινωνικό κίνημαmovimiento social - μέσο επικοινωνίαςmedio de comunicación - μέσο μαζικής επικοινωνίαςmedio de comunicación de masas - μέσο γεωργικής παραγωγήςmedio de producción agrícola - μεταφορικό μέσοmedio de transporte - μεσαία επιχείρησηmediana empresa - γεωργική εκμετάλλευση μεσαίου μεγέθουςexplotación mediana - ΜοζαμβίκηMozambique - πολυγλωσσίαmultilingüismo - πολυκομματικό σύστημαmultipartidismo - ΜάνστερMunster - μουσείοmuseo - μουσικήmúsica - Αγγλικές ΑντίλλεςAntillas Inglesas - μυκητοκαλλιέργειαcultivo de setas - NAFONAFO - ΝαμίμπιαNamibia - επαρχία Ναμύρprovincia de Namur - γεννητικότηταnatalidad - εθνικοσοσιαλισμόςnacionalsocialismo - εθνικοποίησηnacionalización - Γαλλικές ΑντίλλεςAntillas Francesas - εθνικισμόςnacionalismo - ιθαγένειαnacionalidad - ιθαγένεια νομικών προσώπωνnacionalidad de las personas jurídicas - πολιτογράφησηnaturalización - ΝαούρουNauru - ΝαβάρραNavarra - εναέρια κυκλοφορίαcirculación aérea - ποταμοπλοΐαnavegación fluvial - θαλάσσια ναυσιπλοΐαnavegación marítima - Ολλανδικές ΑντίλλεςAntillas Holandesas - φορτηγό πλοίοcarguero - πλοίο για φορτηγίδεςbuque portabarcazas - έμποροςcomerciante - συλλογικές διαπραγματεύσειςnegociación colectiva - Γύρος ΤόκυοRonda Tokio - Γύρος ΝτίλλονRonda Dillon - Γύρος ΚέννεντυRonda Kennedy - δασμολογικές διαπραγματεύσειςnegociación arancelaria - αντισημιτισμόςantisemitismo - ΝεπάλNepal - ουδετερότηταneutralidad - ΝΚΜNIC - ΝικαράγουαNicaragua - νικέλιοníquel - ΝίγηρNíger - επίπεδο εκπαίδευσηςnivel de enseñanza - βαθμός ρύπανσηςgrado de contaminación - επαρχία Αμβέρσαςprovincia de Amberes - βιοτικό επίπεδοnivel de vida - ηχητική στάθμηnivel sonoro - φοινικοκάρυδοnuez de palma - νομαδισμόςnomadismo - ονοματολογίαnomenclatura - ονοματολογία του προϋπολογισμούnomenclatura presupuestaria - ονοματολογία γεωργικών προϊόντωνnomenclatura de los productos agrícolas - δασμολογική ονοματολογίαnomenclatura arancelaria - ANZUSANZUS - αδέσμευτη πολιτικήno alineamiento - μη εγγεγραμμένοςno agrupado - μη χρήση βίαςno violencia - Βόρεια ΓιουτλάνδηNordjylland - Νορ-πα-ντε-ΚαλαίNorte-Paso de Calais - τυποποίησηnormalización - πρότυποnorma - κανόνας διατροφήςnorma alimentaria - χώρες του ANZUSpaíses del ANZUS - βιολογικό πρότυποnorma biológica - κανόνας εμπορίαςnorma de comercialización - κανόνας εργασίαςnorma de trabajo - κοινωνικός κανόναςnorma social - συμβολαιογράφοςnotario - πολιτική φυλετικού διαχωρισμούapartheid - νέα οικονομική τάξη πραγμάτωνnuevo orden económico - Νέα ΚαληδονίαNueva Caledonia - Νέα ΖηλανδίαNueva Zelanda - όχλησηagente nocivo - ακυρότητα εκλογήςnulidad de la elección - γαμηλιότηταnupcialidad - ICAOOIAC - ΑΟΠOAP - συμφωνία συνεργασίαςacuerdo de cooperación - άπατριςapátrida - άρνηση στρατεύσεως για λόγους συνειδήσεωςobjeción de conciencia - ομολογίαvalor de renta fija - υποχρέωση διατροφήςobligación de alimentos - υποχρέωση μη ασκήσεως ανταγωνισμούobligación de no competencia - εμπόδια στην ανάπτυξηobstáculo al desarrollo - OCAMOCAM - χώρες του OCAMpaíses de la OCAM - απεριτίφaperitivo - ΟΟΣΑOCDE - χώρες του ΟΟΣΑpaíses de la OCDE - ωκεανόςocéano - Νότιος Παγωμένος Ωκεανόςocéano Antártico - Βόρειος Παγωμένος Ωκεανόςocéano Ártico - Ατλαντικός Ωκεανόςocéano Atlántico - Ινδικός Ωκεανόςocéano Índico - Ειρηνικός Ωκεανόςocéano Pacífico - ΩκεανίαOceanía - ωκεανογραφίαoceanografía - μελισσοκομίαapicultura - ODECAODECA - χώρες του ODECApaíses de la ODECA - OEAOEA - χώρες του OEApaíses de la OEA - Οστ φορ ΣτόρμπαιλτOest for Storebaelt - αβγόhuevo - έργο τέχνηςobra de arte - ΟΕΒEPO - βοηθητικός δικαστικός λειτουργόςpersonal de la Administración de justicia - συσκευή εγγραφήςaparato de grabación - προσφορά εργασίαςoferta de empleo - προσφορά ενέργειαςoferta energética - προσφορά και ζήτησηoferta y demanda - δημόσια προσφορά εξαγοράς μετοχώνoferta pública de adquisición - ILOOIT - ελαιοκαλλιέργειαoleicultura - πετρελαιαγωγόςoleoducto - ολιγοστοιχείοoligoelemento - ολιγοπώλιοoligopolio - ολιγοψώνιοoligopsonio - ελιάaceituna - ΟΑΠOLP - ΟμάνOmán - ΟυμβρίαUmbría - Διαμεσολαβητής ΕΚDefensor del Pueblo CE - ΙΜΟOMI - WMOOMM - WIPOOMPI - WHOOMS - UNIDOONUDI - ΟΠΕΑΧOPAEP - ΟΠΕΚOPEP - χώρες του ΟΠΕΚpaíses de la OPEP - τραπεζική δραστηριότηταactividad bancaria - χρηματιστηριακές εργασίεςoperación bursátil - πράξεις συναλλάγματοςoperación de cambio - κοινή γνώμηopinión pública - Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων ΕΚOPOCE - αντιφρονώνdisidente - αντιπολίτευσηoposición política - χρυσόςoro - ηλεκτρονικός υπολογιστήςordenador - διάταξηordenanza - συσκευή μέτρησηςaparato de medición - ημερήσια διάταξηorden del día - επαγγελματικός σύλλογοςcolegio profesional - δημόσια τάξηorden público - επικουρικό κοινοτικό όργανοórgano comunitario - οργανόγραμμαorganigrama - διοικητική οργάνωσηorganización administrativa - αφρικανικός οργανισμόςorganización africana - αφροασιατικός οργανισμόςorganización afroasiática - συσκευή ακριβείαςaparato de precisión - αμερικανικός οργανισμόςorganización americana - αραβικός οργανισμόςorganización árabe - ασιατικός οργανισμόςorganización asiática - κοινή οργάνωση αγοράςorganización común de mercado - πολιτιστική οργάνωσηorganización cultural - οργάνωση της εκπαίδευσηςorganización de la enseñanza - ραδιοφωνική συσκευήaparato de radio - οργάνωση της παραγωγήςorganización de la producción - οργάνωση επαγγελματικού κλάδουorganización de las profesiones - ΟΗΕONU - οργάνωση των κομμάτωνorganización de los partidos - οργάνωση των μεταφορώνorganización de los transportes - οργάνωση της αγοράςorganización del mercado - Οργανισμός του Συμφώνου της ΒαρσοβίαςOrganización del Tratado de Varsovia - οργάνωση της εργασίαςorganización del trabajo - τηλεοπτική συσκευήaparato de televisión - οργάνωση των εκλογώνorganización electoral - ευρωπαϊκός οργανισμόςorganización europea - διακυβερνητικός οργανισμόςorganización intergubernamental - διεθνείς οργανισμοίorganización internacional - λατινοαμερικανικός οργανισμόςorganización latinoamericana - μη κυβερνητικός οργανισμόςorganización no gubernamental - ηλεκτρονική συσκευήaparato electrónico - κριθάριcebada - γεωργικός προσανατολισμόςorientación agraria - επαγγελματικός προσανατολισμόςorientación profesional - σχολικός προσανατολισμόςorientación escolar - ορφανόhuérfano - Στατιστική Υπηρεσία ΕΚEUROSTAT - NATOOTAN - χώρες του ΝΑΤΟpaíses de la OTAN - SEATOOTASE - Αφρικανική ΈνωσηUnión Africana - Δημοκρατία της Ουγκάντας, ΟυγκάνταUganda - γεωργικό εργαλείοapero de labranza - εργαλεία οικιακής χρήσηςherramienta de bricolaje - τεχνικά έργαobra de fábrica - εργάτηςobrero - ειδικευμένος εργάτηςobrero cualificado - ημιειδικευμένος εργάτηςobrero especializado - ΟβεράισσελOverijsel - προβατοειδήovino - ωοπροϊόνταproducto derivado del huevo - οξείδιοóxido - οξυγόνοoxígeno - όζονozono - πληρωμήpago - προπληρωμήpago por adelantado - πρόσκληση υποβολής προσφορώνlicitación - διεθνείς πληρωμέςpago internacional - ενδοκοινοτικές πληρωμέςpago intracomunitario - άρτοςpan - ΠακιστάνPakistán - ανοικτός συνδυασμόςpanachage - ΠαναμάςPanamá - καλάθι νομισμάτωνcesta de monedas - αρτοποίησηpanificación - άμεση εφαρμογήaplicabilidad directa - papel - Παπουασία-Νέα ΓουινέαPapua-Nueva Guinea - φόροι υπέρ τρίτωνparafiscalidad - ΠαραγουάηParaguay - παρασιτολογίαparasitología - σύνολο κυκλοφορούντων αυτοκινήτωνparque móvil - σιδηροδρομικό τροχαίο υλικόmaterial móvil ferroviario - εθνικό πάρκοparque nacional - εφαρμογή του νόμουaplicación de la ley - αγροτεμάχιοparcela - άγαμος γονέαςprogenitor no casado - συγγένειαparentesco - συναλλαγματική ισοτιμίαparidad de cambio - ισοτιμία αγοραστικής δύναμηςparidad de poder adquisitivo - κοινοβούλιοParlamento - Ευρωπαϊκό ΚοινοβούλιοParlamento Europeo - εθνικό κοινοβούλιοParlamento nacional - περιφερειακό κοινοβούλιοParlamento regional - βουλευτήςparlamentario - εφαρμογή του κοινοτικού δικαίουaplicación del Derecho comunitario - βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίουparlamentario europeo - διανομή της κυριότηταςdivisión de la propiedad - κομμουνιστικό κόμμαpartido comunista - συντηρητικό κόμμαpartido conservador - δημοκρατικό κόμμαpartido demócrata - χριστιανοδημοκρατικό κόμμαpartido democristiano - οικολογικό κόμμαpartido ecologista - ευρωπαϊκό κόμμαpartido europeo - εφαρμογή της ηλιακής ενέργειαςaplicación solar - φιλελεύθερο κόμμαpartido liberal - πολιτικό κόμμαpartido político - ρεπουμπλικανικό κόμμαpartido republicano - σοσιαλδημοκρατικό κόμμαpartido socialdemócrata - σοσιαλιστικό κόμμαpartido socialista - εργατικό κόμμαpartido laborista - μονοκομματισμόςrégimen de partido único - εταιρική συμμετοχήparticipación - γυναικεία συμμετοχήparticipación de la mujer - συμμετοχή των εργαζομένωνparticipación de los trabajadores - αξιολόγηση του προσωπικούcalificación del personal - συμμετοχή στις εκλογέςparticipación electoral - πολιτική συμμετοχήparticipación política - κοινωνική συμμετοχήparticipación social - διαβατήριοpasaporte - ευρωπαϊκό διαβατήριοpasaporte europeo - παστερίωσηpasteurización - ζυμαρικάpasta alimenticia - συμφωνία ελεύθερων συναλλαγώνacuerdo de libre comercio - μαθητευόμενοςaprendiz - βιομηχανία ζαχαροπλαστικήςpastelería - πολιτιστική κληρονομιάpatrimonio cultural - οργάνωση εργοδοτώνorganización patronal - οικονομική εξαθλίωσηempobrecimiento - ένδειαpobreza - σημαία πλοίουbandera de barco - σημαία ευκαιρίαςbandera de conveniencia - επαγγελματική μαθητείαaprendizaje profesional - συνδεδεμένη χώραpaís asociado - Κάτω ΧώρεςPaíses Bajos - ΥΧΕ των Κάτω ΧωρώνPTU de los Países Bajos - περιφέρειες των Κάτω Χωρώνregiones de los Países Bajos - Χώρα των ΒάσκωνPaís Vasco - Ουαλία, ΟυαλλίαGales, País de Gales - χώρες Ανατολικού Συνασπισμούpaíses del Este - εφοδιασμόςabastecimiento - περιοχή του ΛίγηραPaís del Loira - δότρια χώραpaís donante - αναπτυσσόμενες χώρεςpaís en desarrollo - Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφηpaíses y territorios de ultramar - βιομηχανικές χώρεςpaís industrializado - χώρα μέλοςpaís miembro - λιγότερο ανεπτυγμένες χώρεςpaís menos desarrollado - τρίτες χώρεςpaís tercero - διόδιαpeaje - δέρμα ζώουpiel de animal - προμήθεια όπλωνsuministro de armas - παράκτια αλιείαpesca de bajura - αλιεία σε γλυκά ύδαταpesca de agua dulce - αλιεία ανοικτής θάλασσαςpesca de altura - βιομηχανική αλιείαpesca industrial - θαλάσσια αλιείαpesca marítima - απορριπτόμενα αλιεύματαpesca rechazada - παραδοσιακή αλιείαpesca tradicional - αλιεύςpescador - ενεργειακός ανεφοδιασμόςabastecimiento energético - νέα παιδαγωγικήnueva pedagogía - θανατική ποινήpena de muerte - ΠελοπόννησοςPeloponeso - φορτηγίδαgabarra - έλλειψηescasez - έλλειψη τροφίμωνescasez de alimentos - ανακατανομή των δημόσιων πόρωνcompensación financiera - υδατοκαλλιέργειαacuicultura - ενεργητική τελειοποίησηperfeccionamiento activo - παθητική τελειοποίησηperfeccionamiento pasivo - αλιευτική περίοδοςtemporada de pesca - μεταβατική περίοδος ΕΚperíodo de transición CE - άδεια οδήγησηςpermiso de conducción - ευρωπαϊκή άδεια οδήγησηςpermiso de conducción europeo - άδεια δόμησηςpermiso de construcción - ΑκουϊτανίαAquitania - ειδική άδεια αλιείαςpermiso de pesca - άδεια εργασίαςpermiso de trabajo - ΠερούPerú - προσωποποίηση της εξουσίαςpersonalización del poder - ηλικιωμένοςtercera edad - διαζευγμένοιpersona divorciada - έγγαμοςpersona casada - Σαουδική ΑραβίαArabia Saudita - νομικό πρόσωποpersona jurídica - φυσικό πρόσωποpersona física - σύζυγος εν διαστάσειpersona separada - μοναχικό άτομοpersona sola - χήροςpersona viuda - προσωπικόpersonal - προσωπικό εδάφουςpersonal de tierra - προσωπικό ΕΚ κατηγορίας Αpersonal CE de categoría A - αραχίδαcacahuete - προσωπικό ΕΚ κατηγορίας Βpersonal CE de categoría B - προσωπικό ΕΚ κατηγορίας Γpersonal CE de categoría C - προσωπικό ΕΚ κατηγορίας Δpersonal CE de categoría D - οδηγοίpersonal de conducción - προσωπικό των μεταφορώνpersonal de transporte - δικαστικά επαγγέλματαprofesión jurídica - προσωπικό πληρώματοςtripulación - προσωπικό σωφρονιστικών καταστημάτωνpersonal penitenciario - ΑραγώναAragón - χρηματοοικονομική ζημίαpérdida financiera - πανώλης των ζώωνpeste animal - φυτοφάρμακοpesticida - μικρή επιχείρησηpequeña empresa - μικρομεσαίες επιχειρήσειςpequeña y mediana empresa - μικρή γεωργική εκμετάλλευσηpequeña explotación - κωμόποληciudad pequeña - Μικρές ΑντίλλεςPequeñas Antillas - αναφοράpetición - πετροχημική βιομηχανίαpetroquímica - πετροδολάριοpetrodólar - πετρέλαιοpetróleo - φαρμακευτικήfarmacología - ΦιλιππίνεςFilipinas - φιλοσοφίαfilosofía - πολιτική φιλοσοφίαfilosofía política - οικονομική πρόκριση συναλλαγήςarbitraje financiero - φωσφόροςfósforo - φωτοχημείαfotoquímica - φωτοβολταϊκή στήληfotopila - φυσιολογία της εργασίαςfisiología del trabajo - πυρηνική φυσικήfísica nuclear - ΠικαρδίαPicardía - ανταλλακτικάpieza suelta - ΠεδεμόντιοPiamonte - διεθνής διαιτησίαarbitraje internacional - πολύτιμος λίθοςpiedra preciosa - στοιχεία καυσίμουpila de combustible - πειρατείαpiratería - ιχθυοτροφίαpiscicultura - ποδηλατόδρομοςcarril para bicicletas - τοποθέτηση κεφαλαίωνcolocación de capitales - ανώτατο όριο δασμούtecho arancelario - πολιτική διαιτησίαarbitraje político - πεδιάδαllanura - σχέδιο αντιμετώπισης της κρίσηςplan anticrisis - πολεοδομικό σχέδιοplan de urbanismo - Σχέδιο του ΚολόμποPlan de Colombo - αναπτυξιακό πρόγραμμαplan de desarrollo - σχέδιο χρηματοδότησηςplan de financiación - πλαγκτόνplancton - δενδροκομίαarboricultura - προγραμματισμός της εκπαίδευσηςplanificación educativa - οικογενειακός προγραμματισμόςplanificación familiar - σχεδιασμός της παραγωγήςplanificación de la producción - προγραμματισμός των μεταφορώνplanificación de transportes - σχεδιασμός της αγοράςplanificación del mercado - οικονομικός προγραμματισμόςplanificación económica - χρηματοοικονομικός σχεδιασμόςplanificación financiera - δένδρο, δέντροárbol - βιομηχανικός σχεδιασμόςplanificación industrial - εθνικός προγραμματισμόςplanificación nacional - περιφερειακός προγραμματισμόςplanificación regional - προγραμματισμός κατά τομέαplanificación sectorial - δενδρύλλιοvivero - φυτείαplantación - υδρόβιο φυτόplanta acuática - κτηνοτροφικό φυτόplanta forrajera - βιομηχανικό φυτόplanta industrial - ελαιούχο φυτόplanta oleaginosa - ρητινώδηárbol perennifolio - σκαλιστικό φυτόtubérculo - κλωστικό φυτόplanta textil - τροπικό φυτόplanta tropical - καλλιέργεια υπό κάλυψηplasticultivo - πλαστικοποιητήςplastificante - πλατέαplancha - πολιτικό πρόγραμμαprograma político - υφαλοκρηπίδαplataforma continental - λευκόχρυσοςplatino - γύψοςescayola, yeso - φυλλοβόλοárbol caducifolio - πλήρης απασχόλησηpleno empleo - μόλυβδοςplomo - πλουτώνιοplutonio - πνευστό ελαστικό επίσωτροneumático - UNDPPNUD - UNEPPNUMA - βάρος και διαστάσειςpeso y dimensiones - εμπορικό κατάστημα, πρατήριοpunto de venta - ψάριpescado - ψάρι γλυκού νερούpescado de agua dulce - θαλάσσιο ψάριpescado de mar - νωπό ψάριpescado fresco - Πουατού-ΣαράντPoitou-Charentes - αστυνομίαpolicía - υπηρεσία διώξεως κοινού εγκλήματοςpolicía judicial - γεωργική πολιτικήpolítica agraria - Κοινή Γεωργική Πολιτικήpolítica agraria común - εθνική γεωργική πολιτικήpolítica agraria nacional - περιφερειακή γεωργική πολιτικήpolítica agraria regional - επισιτιστική πολιτικήpolítica alimentaria - τραπεζική πολιτικήpolítica bancaria - δημοσιονομική πολιτικήpolítica presupuestaria - εμπορική πολιτικήpolítica comercial - κοινή εμπορική πολιτικήpolítica comercial común - κοινοτική πολιτικήpolítica comunitaria - συμφωνία περιορισμούacuerdo de limitación - αρχαιολογίαarqueología - κοινοτική πολιτική απασχόλησηςpolítica comunitaria de empleo - Κοινή Αλιευτική Πολιτικήpolítica pesquera común - κοινή πολιτική τιμώνpolítica común de precios - κοινή πολιτική μεταφορώνpolítica común de transportes - συγκυριακή πολιτικήpolítica coyuntural - πολιτιστική πολιτικήpolítica cultural - πολιτική παροχής βοήθειαςpolítica de ayudas - πολιτική λιτότηταςpolítica de austeridad - παρεμβατική πολιτικήpolítica de intervención - επενδυτική πολιτικήpolítica de inversión - αμυντική πολιτικήpolítica de defensa - αναπτυξιακή πολιτικήpolítica de desarrollo - χρηματοδοτική πολιτικήpolítica de financiación - εκπαιδευτική πολιτικήpolítica educativa - πολιτική απασχόλησηςpolítica de empleo - πολιτική της επιχείρησηςpolítica de la empresa - περιβαλλοντική πολιτικήpolítica de medio ambiente - αρχιτεκτονικήarquitectura - πολιτική της πληροφόρησηςpolítica de información - πολιτική της επικοινωνίαςpolítica de comunicación - πολιτική του ανταγωνισμούpolítica de competencia - πολιτική κτιριακών έργωνpolítica de construcción - αλιευτική πολιτικήpolítica pesquera - πολιτική γεωργικής παραγωγήςpolítica de producción agrícola - πολιτική έρευναςpolítica de investigación - πολιτική για την υγείαpolítica sanitaria - πολιτική γεννήσεωνpolítica de natalidad - πολιτική της παραγωγήςpolítica de producción - ηλιακή αρχιτεκτονικήarquitectura solar - πολιτική στήριξηςpolítica de apoyo - δημογραφική πολιτικήpolítica demográfica - πολιτική των συνασπισμώνpolítica de bloques - συναλλαγματική πολιτικήpolítica de cambios - πολιτική εξαγωγώνpolítica de exportación - πολιτική εισαγωγώνpolítica de importación - πολιτική τιμώνpolítica de precios - εισοδηματική πολιτικήpolítica de rentas - μισθολογική πολιτικήpolítica salarial - αρχείοarchivo - πολιτική γεωργικών διαρθρώσεωνpolítica de estructuración agraria - πολιτική μεταφορώνpolítica de transportes - πιστωτική πολιτικήpolítica crediticia - στεγαστική πολιτικήpolítica de la vivienda - οικονομική πολιτικήpolítica económica - ενεργειακή πολιτικήpolítica energética - ευρωπαϊκή αμυντική πολιτικήpolítica europea de defensa - εξωτερική πολιτικήpolítica exterior - οικογενειακή πολιτικήpolítica familiar - χρηματοπιστωτική πολιτικήpolítica financiera - ΑρκτικήÁrtico - φορολογική πολιτικήpolítica fiscal - δασική πολιτικήpolítica forestal - κυβερνητική πολιτικήpolítica gubernamental - βιομηχανική πολιτικήpolítica industrial - εσωτερική πολιτικήpolítica interior - μεταναστευτική πολιτικήpolítica migratoria - νομισματική πολιτικήpolítica monetaria - γεωργονομισματική πολιτικήpolítica monetaria agrícola - λιμενική πολιτικήpolítica portuaria - κοινή λιμενική πολιτικήpolítica portuaria común - άργυροςplata - περιφερειακή πολιτικήpolítica regional - κοινοτική περιφερειακή πολιτικήpolítica regional comunitaria - κοινωνική πολιτικήpolítica social - διαρθρωτική πολιτικήpolítica estructural - δασμολογική πολιτικήpolítica arancelaria - κοινή δασμολογική πολιτικήpolítica arancelaria común - ρύποςcontaminante - ατμοσφαιρικοί ρύποιcontaminante atmosférico - ρύποι του νερούcontaminante del agua - ρύπανσηcontaminación - ΑργεντινήArgentina - ηχορύπανσηcontaminación acústica - ατμοσφαιρική ρύπανσηcontaminación atmosférica - χημική ρύπανσηcontaminación química - ρύπανση χερσαίας προέλευσηςcontaminación de origen terrestre - ρύπανση των υδάτωνcontaminación del agua - ρύπανση των τροφίμωνcontaminación de los alimentos - ρύπανση των ακτώνcontaminación de las costas - ρύπανση των υδάτινων ρευμάτωνcontaminación fluvial - ρύπανση του εδάφουςcontaminación del suelo - ρύπανση της θάλασσαςcontaminación marina - ξηροκαλλιέργειαcultivo de secano - ρύπανση από οργανικές ουσίεςcontaminación orgánica - ρύπανση από τη γεωργική δραστηριότηταcontaminación de origen agrícola - ραδιενεργός ρύπανσηcontaminación radiactiva - ρύπανση της στρατόσφαιραςcontaminación estratosférica - θερμική ρύπανσηcontaminación térmica - διαμεθοριακή ρύπανσηcontaminación transfronteriza - ΠολωνίαPolonia - πολυκαλλιέργειαpolicultivo - πολυμερήpolímero - ΠολυνησίαPolinesia - Γαλλική ΠολυνησίαPolinesia Francesa - γεώμηλοpatata - αντλία θερμότηταςbomba de calor - οικονομικά ενεργός πληθυσμόςpoblación activa - ενεργός γεωργικός πληθυσμόςpoblación activa agraria - απασχολούμενος οικονομικά ενεργός πληθυσμόςpoblación activa ocupada - πληθυσμός σε ηλικία απασχόλησηςpoblación en edad laboral - παγκόσμιος πληθυσμόςpoblación mundial - οικονομικά μη ενεργός πληθυσμόςpoblación no activa - συμφωνία αλιείαςacuerdo pesquero - χημικά όπλαarma química - αγροτικός πληθυσμόςpoblación rural - αστικός πληθυσμόςpoblación urbana - χοιροειδήporcino - αλιευτικό λιμάνιpuerto pesquero - Πόρτο ΡίκοPuerto Rico - ΠορτογαλίαPortugal - περιφέρειες της Πορτογαλίαςregiones de Portugal - δεσπόζουσα θέσηposición dominante - ταχυδρομεία και τηλεπικοινωνίεςcorreos y telecomunicaciones - συμβατικά όπλαarma convencional - κάλιοpotasio - αναπτυξιακό δυναμικόpotencial de desarrollo - ΑπουλίαApulia - ώθηση φορτηγίδωνremolque de empuje - σκόνηpolvo - πολιτική εξουσίαpoder político - αρμοδιότητα επί του προϋπολογισμούpoder presupuestario - αγοραστική δύναμηpoder adquisitivo - εξουσία εκτίμησηςpoder de apreciación - εξουσία εκτέλεσηςpoder de ejecución - εξουσία πρωτοβουλίαςpoder de iniciativa - εξουσία ελέγχουpoder de control - εξουσία λήψεως αποφάσεωνpoder de decisión - διαπραγματευτική εξουσίαpoder de negociación - κυρωτική εξουσίαpoder de ratificación - διακριτική εξουσίαpoder discrecional - εκτελεστική εξουσίαpoder ejecutivo - δικαστική εξουσίαpoder judicial - νομοθετική εξουσίαpoder legislativo - κανονιστική εξουσίαpotestad reglamentaria - δημόσιες αρχέςpoderes públicos - προσυσκευασίαpreacondicionamiento - γενικευμένες προτιμήσειςpreferencias generalizadas - γεωργική εισφοράexacción agrícola - εισφορά ΕΚΑΧexacción CECA - πρώτη απασχόλησηprimer empleo - παιδιά βρεφικής και νηπιακής ηλικίαςprimera infancia - πυρηνικά όπλαarma nuclear - προετοιμασία του εδάφουςpreparación del suelo - παραγραφή της ποινήςprescripción de la pena - Πρόεδρος του Κοινοβουλίουpresidente del Parlamento - Τύποςprensa, prensa pública - πολιτικός Τύποςprensa política - παροχή επιζώντωνprestación a los supervivientes - παροχή υπηρεσιώνprestación de servicios - τακτικά πυρηνικά όπλαarma nuclear táctica - οικογενειακή παροχήprestación familiar - κοινωνική παροχήprestación social - δανειοδότησηpréstamo - δάνειο ΕΤΕpréstamo BEI - δάνειο ΕΚΑΧpréstamo CECA - παροχή κοινοτικού δανείουpréstamo comunitario - δάνειο Ευρατόμpréstamo Euratom - πρόληψη της ρύπανσηςprevención de la contaminación - βραχυπρόθεσμη πρόβλεψηprevisión a corto plazo - μακροπρόθεσμη πρόβλεψηprevisión a largo plazo - μεσοπρόθεσμη πρόβλεψηprevisión a medio plazo - δημοσιονομική πρόβλεψηprevisión presupuestaria - οικονομική πρόβλεψηprevisión económica - υπεροχή του δικαίουprimacía del Derecho - υπεροχή του κοινοτικού δικαίουprimacía del Derecho comunitario - προσαυξήσεις μισθούprima salarial - πριμοδότηση σφαγήςprima por sacrificio voluntario de reses - πριμοδότηση εκρίζωσηςprima por erradicación - πριμοδότηση μη εμπορίαςprima por no comercialización - ασφάλιστροprima de seguro - πριμοδότηση αποθεματοποίησηςprima por almacenamiento - πρώιμα οπωροκηπευτικάhortaliza temprana - αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»principio de quien contamina paga - οικονομική προτεραιότηταprioridad económica - στρατόςejército - λήψη απόφασηςtoma de decisiones - πολιτικός κρατούμενοςprisionero político - στέρηση των δικαιωμάτωνprivación de derechos - τιμήprecios - τιμή ψαλίδαςprecio en horquilla - τιμή εξαγωγήςprecio de exportación - τιμή εισαγωγήςprecio de importación - τιμή καταναλωτήprecio al consumidor - επαγγελματικός στρατόςejército profesional - τιμή παραγωγούprecio al productor - γεωργικές τιμέςprecio agrario - τιμή τροφίμωνprecio alimentario - τιμή CIFprecio CIF - τιμή αγοράςprecio de compra - τιμή ανάσχεσηςprecio de esclusa - τιμή παρέμβασηςprecio de intervención - τιμή στόχουprecio de objetivo - συμφωνία σε θέματα τιμώνacuerdo de precios - εξοπλισμοίarmamento - τιμή προσφοράςprecio de oferta - τιμή προσανατολισμούprecio de orientación - τιμή βάσηςprecio de base - τιμή ενεργοποίησηςprecio de desencadenamiento - λιανική τιμήprecio al por menor - χονδρική τιμήprecio al por mayor - τιμή ενεργείαςprecio de la energía - τιμή γηςprecio de la tierra - αγοραία τιμήprecio de mercado - τιμή αναγωγήςprecio de referencia - αρωματική ουσίαaromatizante - τιμή απόσυρσηςprecio de retirada - τιμή κόστουςprecio de coste - τιμή κατωφλίουprecio umbral - τιμή στήριξηςprecio de sostenimiento - τέλη στάθμευσηςprecio de estacionamiento - τιμή πώλησηςprecio de venta - τιμή βασικών προϊόντωνprecio de productos básicos - τιμή που εισάγει διάκρισηprecio discriminatorio - αγρομίσθωμαprecio del arrendamiento rústico - τιμή της διεθνούς αγοράςprecio del mercado mundial - διοικητική απόφασηdisposición administrativa - προκαθορισμένη τιμήprecio fijado de antemano - τιμή «ελεύθερο στο κατάστρωμα»precio franco a bordo - τιμή «ελεύθερο στα σύνορα»precio franco frontera - τιμή σκανδάληςprecio gatillo - εγγυημένη τιμήprecio garantizado - επιβαλλόμενη τιμήprecio autorizado - ενδεικτική τιμήprecio indicativo - βιομηχανική τιμήprecio industrial - ελεύθερη τιμήprecio libre - μέγιστη τιμήprecio máximo - άρδευσηirrigación - ελάχιστη τιμήprecio mínimo - ελάχιστη εγγυημένη τιμήprecio mínimo garantizado - μέση τιμήprecio medio - προτιμησιακή τιμήprecio preferencial - μειωμένη τιμήprecio reducido - τιμή παράδοσηςprecio franco - αντιπροσωπευτική τιμήprecio representativo - τέχνεςartes - αντιπροσωπευτική αγοραία τιμήprecio representativo de mercado - κοινωνικά προβλήματαproblema social - προβλήματα της πόληςproblema urbano - χημικές διεργασίεςproceso químico - ηλεκτρικές διεργασίεςproceso eléctrico - φυσικές διεργασίεςproceso físico - διοικητική δικονομίαprocedimiento administrativo - διαδικασία κατά των επιδοτήσεωνprocedimiento antisubvención - λαϊκή τέχνηarte popular - διαδικασία του προϋπολογισμούprocedimiento presupuestario - πολιτική δικονομίαprocedimiento civil - πειθαρχική διαδικασίαprocedimiento disciplinario - διαδικασία ενώπιον δικαστηρίωνprocedimiento judicial - νομοθετική διαδικασίαprocedimiento legislativo - κοινοβουλευτική διαδικασίαprocedimiento parlamentario - ποινική διαδικασίαprocedimiento penal - Μέση και Εγγύς ΑνατολήCercano y Medio Oriente - είδη δώρωνartículo de regalo - παραγωγήproducción - παραγωγή εν σειράproducción en cadena - γεωργική παραγωγήproducción agrícola - παραγωγή τροφίμωνproducción alimenticia - ζωική παραγωγήproducción animal - βιοτεχνική παραγωγήproducción artesanal - κοινοτική παραγωγήproducción comunitaria - συνεχής παραγωγήproducción continua - παραγωγή ενέργειαςproducción de energía - παραγωγή υδρογόνουproducción de hidrógeno - μαζική παραγωγήproducción en masa - αλιεύματαproducto pesquero - ελλειμματική παραγωγήproducción deficitaria - βιομηχανική παραγωγήproducción industrial - παγκόσμια παραγωγήproducción mundial - εθνική παραγωγήproducción nacional - φυτική παραγωγήproducción vegetal - παραγωγικότηταproductividad - γεωργική παραγωγικότηταproductividad agrícola - είδη διακόσμησηςartículo de decoración - παραγωγικότητα των γαιώνproductividad de las tierras - παραγωγικότητα της εργασίαςproductividad del trabajo - προϊόν με βάση τα σιτηράproducto a base de cereal - προϊόν με βάση τα φρούταproducto a base de fruta - προϊόν με βάση τα λαχανικάproducto a base de legumbres - προϊόν με βάση το ψάριproducto a base de pescado - προϊόν με βάση τη ζάχαρηproducto a base de azúcar - γεωργικό προϊόνproducto agrícola - προϊόν διατροφήςproducto alimenticio - σύνθετο προϊόν διατροφήςproducto alimenticio complejo - ζωικό προϊόνproducto de origen animal - προϊόν κρέατοςproducto cárnico - χημικό προϊόνproducto químico - ανόργανο χημικό προϊόνproducto químico inorgánico - συμπυκνωμένο προϊόνproducto concentrado - τυποποιημένο προϊόνproducto acondicionado - κατεψυγμένο προϊόνproducto congelado - καλλυντικά προϊόνταproducto cosmético - αθλητικά είδηartículo de deporte - προϊόντα συσκευασίαςproducto de envasado - προϊόν συντήρησηςproducto de mantenimiento - προϊόν βάσεωςproducto básico - ζαχαροπλαστικό προϊόνproducto de confitería - προϊόν ευρείας κατανάλωσηςproducto de gran consumo - υποκατάστατο προϊόνproducto sustitutivo - αφυδατωμένο προϊόνproducto deshidratado - διαιτητικό προϊόνproducto dietético - προϊόν ξυλείαςproducto de madera - είδη υγιεινήςartículo de tocador - προϊόν χύδηνproducto a granel - καπνιστό προϊόνproducto ahumado - βιομηχανικό προϊόνproducto industrial - εύφλεκτο προϊόνproducto inflamable - στιγμιαίο προϊόνproducto instantáneo - ακαθάριστο εγχώριο προϊόνproducto interior bruto - ακτινοβολημένο προϊόνproducto irradiado - γαλακτοκομικό προϊόνproducto lácteo - λυοφιλισμένο προϊόνproducto liofilizado - μεταποιημένο προϊόνproducto manufacturado - μεταλλικό προϊόνproducto metálico - μεταλλευτικό προϊόνproducto minero - εθνικό προϊόνproducto nacional - ακαθάριστο εθνικό προϊόνproducto nacional bruto - νέο προϊόνnuevo producto - προϊόν καταγωγήςproducto originario - προϊόν πετρελαίουproducto petrolífero - φαρμακευτικό προϊόνproducto farmacéutico - οικιακά είδηartículo de menaje - πρωτεϊνούχο προϊόνproducto proteico - ανασυσταμένο προϊόνproducto reconstituido - προϊόν διατηρημένο σε απλή ψύξηproducto refrigerado - ακαθάριστο περιφερειακό προϊόνproducto regional bruto - αλίπαστο προϊόνproducto salado - ημικατεργασμένο προϊόνproducto semiacabado - ευαίσθητο προϊόνproducto sensible - προϊόν ταχείας κατάψυξηςproducto ultracongelado - κλωστοϋφαντουργικό προϊόνproducto textil - βιοτέχνηςartesano - κτηνιατρικά προϊόνταproducto veterinario - εμπορικά επαγγέλματαprofesión comercial - χρηματιστηριακά επαγγέλματαprofesión financiera - ελευθέριο επάγγελμαprofesión liberal - επαγγελματικός κλάδος του τομέα της υγείαςprofesión sanitaria - παραϊατρικό επάγγελμαprofesión paramédica - ΠΕΠPMA - πρόγραμμα δράσηςprograma de actuación - πρόγραμμα ενισχύσεωνprograma de ayudas - πρόγραμμα διδασκαλίαςprograma de enseñanza - πρόγραμμα έρευναςprograma de investigación - εκλογικό πρόγραμμαprograma electoral - επιστημονική πρόοδοςprogreso científico - επενδυτικό σχέδιοproyecto de inversión - σχέδιο προϋπολογισμούproyecto de presupuesto - νομοσχέδιοproyecto de ley - ερευνητικό σχέδιοproyecto de investigación - βιομηχανικό πρόγραμμαproyecto industrial - εμπορική προώθησηpromoción comercial - προώθηση των συναλλαγώνpromoción del comercio - προώθηση των επενδύσεωνpromoción de inversiones - εργολαβία οικοδομώνpromoción inmobiliaria - επαγγελματική εξέλιξηpromoción profesional - προεκλογική προπαγάνδαpropaganda electoral - πρόταση ΕΚpropuesta CE - τέχνες του θεάματοςespectáculos - πρόταση νόμουproposición de ley - δημόσια περιουσίαpropiedad pública - έγγειος ιδιοκτησίαpropiedad del suelo - έγγειος γεωργική ιδιοκτησίαpropiedad rústica - ακίνητη περιουσίαpropiedad inmobiliaria - βιομηχανική ιδιοκτησίαpropiedad industrial - πνευματική ιδιοκτησίαpropiedad intelectual - κινητή περιουσίαpropiedad mobiliaria - ατομική ιδιοκτησίαpropiedad privada - ΑρούμπαAruba - μεταλλευτική έρευναprospección minera - μελέτη προοπτικώνprospectiva - πορνείαprostitución - προστασία από τους θορύβουςprotección contra el ruido - προστασία του περιβάλλοντοςprotección del medio ambiente - προστασία της πανίδαςprotección de la fauna - προστασία της χλωρίδαςprotección de la flora - προστασία της ιδιωτικής ζωήςprotección de la vida privada - ESAESA - προστασία των ζώωνprotección de los animales - προστασία των εταίρωνprotección de los socios - προστασία των επικοινωνιώνprotección de las comunicaciones - προάσπιση των ελευθεριώνprotección de las libertades - προστασία των μειονοτήτωνprotección de las minorías - διπλωματική προστασίαprotección diplomática - προστασία του καταναλωτήprotección del consumidor - συμφωνία ειδίκευσηςacuerdo de especialización - ΑσίαAsia - προστασία της αγοράςprotección del mercado - προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάςprotección del patrimonio - προστασία του τοπίουprotección del paisaje - προστασία του εδάφουςprotección del suelo - προστασία μητρότητας και παιδιώνprotección maternal e infantil - προστατευτισμόςproteccionismo - ζωική πρωτεΐνηproteína animal - συνθετική πρωτεΐνηproteína sintética - πρωτεΐνη γάλακτοςproteína de la leche - Νότια ΑσίαAsia del Sur - φυτική πρωτεΐνηproteína vegetal - πρωτόκολλο συμφωνίαςprotocolo de un tratado - πρωτόκολλο ζάχαρηςProtocolo del azúcar - πρωτότυποprototipo - Προβηγκία-Άλπεις-Κυανή ΑκτήProvenza-Alpes-Costa Azul - επαρχίαprovincia - ψυχιατρικήpsiquiatría - ψυχολογίαpsicología - ψυχολογία της εργασίαςpsicología del trabajo - δημοσιεύσειςpublicación - κοινοτικές εκδόσειςpublicación comunitaria - δημοσίευση νόμουpublicación de la ley - διαφήμισηpublicidad - παραπλανητική διαφήμισηpublicidad abusiva - δημοσιότητα των λογαριασμώνpublicidad de cuentas - ανακοίνωση τιμολογίωνpublicidad de las tarifas - ΚατάρQatar - πολιτικό άσυλοasilo político - επαγγελματικά προσόνταcualificación profesional - ποιότητα του περιβάλλοντοςcalidad del medio ambiente - ποιότητα ζωήςcalidad de la vida - ποιότητα του προϊόντοςcalidad del producto - εκφορτωθείσα ποσότηταcantidad desembarcada - μειονεκτούσα κοινωνική κατηγορίαcuarto mundo - γραπτή ερώτησηpregunta escrita - προφορική ερώτησηpregunta oral - κοινοβουλευτική ερώτησηpregunta parlamentaria - εξυγίανσηsaneamiento - απαρτίαquórum - αλιευτικές ποσοστώσειςcuota de pesca - εκλογικό μέτροcociente electoral - ραδιενέργειαradiactividad, radioactividad - δημιουργία και μετάδοση εκπομπών, ραδιοτηλεόραση, ραδιοφωνίαemisión, radiodifusión, retransmisión - προστασία από τη ραδιενέργειαradioprotección - Γενική Συνέλευση του ΟΗΕAsamblea General ONU - διύλιση πετρελαίουrefinado del petróleo - διύλιση ζάχαρηςrefinado del azúcar - σταφύλιuva - εταιρική επωνυμίαrazón social - επαναπατρισμός κεφαλαίωνrepatriación de capitales - έκθεσηinforme - σχέση γεωργίας-εμπορίουrelación agricultura-comercio - σχέση γεωργίας-βιομηχανίαςrelación agricultura-industria - έκθεση δραστηριοτήτωνinforme de actividad - έκθεση επιτροπήςdictamen de comisión - έκθεση έρευναςinforme de investigación - προσέγγιση των νομοθεσιώνaproximación de legislaciones - προσέγγιση των πολιτικώνaproximación de políticas - Ρας αλ ΚαϊμάRas al-Jaima - φορολογική βάσηbase imponible - κύρωση συμφωνίαςratificación de un acuerdo - λόγος μεγεθώνratio - πυρηνικός αντιδραστήραςreactor nuclear - επαγγελματική αναπροσαρμογήreconversión profesional - επανεξοπλισμόςrearme - αντασφάλισηreaseguro - απογραφήcenso - απογραφή του πληθυσμούcenso de población - εκπαιδευτική βοήθειαasistencia educativa - οικονομική ύφεσηrecesión económica - έσοδαingreso - έσοδα από εξαγωγέςingreso por exportaciones - παραδεκτόadmisibilidad - έρευναinvestigación - γεωπονική έρευναinvestigación agronómica - εφαρμοσμένη έρευναinvestigación aplicada - ενεργειακή έρευναinvestigación energética - τεκμηριωτική έρευναbúsqueda documental - έρευνα για το περιβάλλονinvestigación sobre el medio ambiente - δασική έρευναinvestigación forestal - αλιευτική έρευναinvestigación pesquera - βιομηχανική έρευναinvestigación industrial - ιατρική έρευναinvestigación médica - επιστημονική έρευναinvestigación científica - συγκομιδήrecolección - σύστασηrecomendación internacional - κοινοτική σύστασηrecomendación CE - οικονομική συμφωνίαacuerdo económico - ταμείο αλληλοβοήθειαςmutualidad social - σύσταση ΕΚΑΧrecomendación CECA - σύσταση ΕΚΑΕrecomendación CEEA - αναγνώριση διπλωμάτωνreconocimiento de títulos - οικονομική ανασυγκρότησηreconstrucción económica - μετατροπή στη δενδροκηποκομίαreconversión hortícola - μετατροπή αγέληςreconversión ganadera - βιομηχανική μετατροπήreconversión industrial - μετατροπή από γαλακτοπαραγωγή σε κρεατοπαραγωγήreconversión leche-carne - μετατροπή της παραγωγήςreconversión productiva - διοικητική προσφυγήrecurso administrativo - προσφυγή ακυρώσεωςrecurso de anulación - προσφυγή επί παραλείψειrecurso por omisión - προσφυγή επί παραβάσειrecurso por incumplimiento - πρόσληψηcontratación de personal - ένωσηasociación - ανάκτηση ενεργείαςrecuperación de energía - ανακύκλωση κεφαλαίωνreciclaje de capitales - ανακύκλωση αποβλήτωνreciclaje de residuos - αρωματικό φυτόplanta aromática - μείωση των στρατιωτικών δυνάμεωνreducción de fuerzas - φαρμακευτικό φυτόplanta medicinal - σογιέλαιοaceite de soja - ηλιέλαιοaceite de girasol - μείωση του χρόνου εργασίαςreducción del tiempo de trabajo - κρέας θηραμάτωνcarne de caza - κρέας κουνελιούcarne de conejo - αραβοσιτέλαιοaceite de maíz - δασμολογική μείωσηreducción arancelaria - αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνηleche descremada en polvo - αναπροεξόφλησηredescuento - ανατίμηση του νομίσματοςrevaluación - επανεξαγωγήreexportación - αποξηραμένο προϊόνproducto desecado - βελτιωτικό υφήςagente de textura - ασφαλιστικά μέτραprocedimiento de urgencia - γεωργικές ενισχύσειςayuda a la agricultura - δημοψήφισμαreferéndum - κοινοτική προτίμησηpreferencia comunitaria - διοικητική μεταρρύθμισηreforma administrativa - μεταρρύθμιση της ΚΓΠreforma de la PAC - αγροτική μεταρρύθμισηreforma agraria - κανονιστικές ρυθμίσεις της γεωργικής παραγωγήςregulación de la producción agrícola - εκπαιδευτική μεταρρύθμισηreforma de la enseñanza - γεωργικές ποσοστώσειςcuota agraria - κατώφλι εγγύησηςumbral de garantía - εναλλακτική γεωργική παραγωγήproducción agrícola alternativa - φόρος λιπαρών ουσιώνgravamen sobre las materias grasas - εδαφομεταρρύθμισηreforma territorial - μειονεκτική γεωργική περιοχήzona agraria desfavorecida - αγρότισσαagricultora - νεαρός αγρότηςjoven agricultor - μεταρρύθμιση οργανισμού των δικαστηρίωνreforma judicial - ομάδες εκμεταλλεύσεωνagrupación de explotaciones - δελτίο γεωργικής εκμετάλλευσηςficha de explotación agraria - φυτοϋγειονομικά προϊόνταproducto fitosanitario - πρόσφυγαςrefugiado - ζιζανιοκτόνοherbicida - λύσσαrabia - γαλακτοπαραγωγήproducción lechera - υποκατάστατα δημητριακώνsucedáneo de cereales - πολιτικός πρόσφυγαςrefugiado político - δασικός συνεταιρισμόςagrupación forestal - άρνηση προσφοράςrechazo de oferta - παραγωγή ξυλείαςproducción de madera - δασική ιδιοκτησίαpropiedad forestal - δάση του δημοσίουmonte del Estado - ιδιωτικά δάσηmonte privado - άρνηση πώλησηςnegativa de venta - οστρακοκαλλιέργειαcría de moluscos - παραγωγή υδατοκαλλιέργειαςproducción acuícola - άδεια αλιείαςlicencia de pesca - αυταρχικό καθεστώςrégimen autoritario - καθεστώς ενισχύσεωνrégimen de ayudas - διάσπαση επιχείρησηςescisión de empresas - διεθνική επιχείρησηempresa transnacional - αποκλειστική αγοράcompra exclusiva - επιχείρηση κοινού συμφέροντοςempresa de interés colectivo - επιλεκτική διανομήdistribución selectiva - καθεστώς γεωκτησίαςrégimen del suelo - ηλεκτρονικό ταχυδρομείοcorreo electrónico - διαμεθοριακή ροή δεδομένωνflujo transfronterizo de datos - εμπορικό μέσο μαζικής επικοινωνίαςmedio de comunicación comercial - οικονομικό σύστημαrégimen económico - τοπικό μέσο μαζικής επικοινωνίαςmedio de comunicación local - ιδιωτικό μέσο μαζικής επικοινωνίαςmedio de comunicación privado - στρατιωτικό καθεστώςrégimen militar - δίκτυο διαβίβασηςred de transmisión de datos - τηλεδιάσκεψηteleconferencia - ευρωπαϊκή τηλεόρασηtelevisión europea - κοινοβουλευτικό πολίτευμαrégimen parlamentario - τηλεοπτικά τέληtelevisión de pago - βιντεογραφίαvideotex - οικιακές εφαρμογές της πληροφορικήςinformática doméstica - αποθήκευση δεδομένωνmemorización de datos - πολίτευμαrégimen político - εφαρμοσμένη πληροφορικήinformática aplicada - εγκληματικότητα στον τομέα της πληροφορικήςcriminalidad informática - δίκαιο της πληροφορικήςDerecho de la informática - τεχνητή νοημοσύνηinteligencia artificial - διοικητική περιφέρειαregión - Επίσημη Εφημερίδα των ΕΕDiario Oficial UE - πειρατεία πληροφορικήςpiratería informática - γεωργική περιοχήregión agraria - έλεγχος εκλογώνverificación del escrutinio - συγκέντρωση αξιωμάτωνacumulación de mandatos - εκλογικό αποτέλεσμαresultado electoral - εκχώρηση εξουσίαςdelegación de poderes - περιφέρεια Βρυξελλώνregión de Bruselas-Capital - κοινοβουλευτική αντιπροσωπείαdelegación parlamentaria - εκλογική ενηλικιότηταedad electoral - ομοσπονδιακό σύστημαfederalismo - παράκτια περιοχήregión costera - δημοψήφισμα εμπιστοσύνηςplebiscito - κατανομή των ψήφωνdistribución de votos - συμβουλευτική εξουσίαpoder consultivo - περιοχή ανάπτυξηςregión de desarrollo - εξουσία διορισμούpoder de nombramiento - προνόμιοprivilegio parlamentario - ριζοσπαστικό κόμμαpartido radical - ορεινή περιοχήregión de montaña - μειονεκτική περιφέρειαregión desfavorecida - εξαφανισθέντεςdesaparición de personas - κόμματα της μειοψηφίαςminoría política - αστυνομικοί έλεγχοιcontrol policial - ειρηνισμόςpacifismo - πολιτική άμυναprotección civil - οικονομική περιφέρειαregión económica - ψήφος δι' αντιπροσώπουvoto por delegación - κοινoπραξίαagrupación temporal de empresas - περιφέρεια Φλάνδραςregión Flamenca - όργανα εκτελεστικής εξουσίαςEjecutivo - κυβερνητικό πρόγραμμαprograma de gobierno - παραμεθόρια περιοχήregión fronteriza - στήριξη της αγοράςsostenimiento del mercado - οικονομική μετατροπήreconversión económica - βιομηχανική περιοχήregión industrial - ενισχύσεις μετατροπήςayuda a la reconversión - ενισχύσεις αναδιάρθρωσηςayuda a la reestructuración - ενίσχυση διάθεσηςayuda a la comercialización - ενισχύσεις στη βιομηχανίαayuda a la industria - αναδιανομή του εισοδήματοςredistribución de la renta - μεσογειακή περιφέρεια ΕΚregión mediterránea CE - ανθρωπιστική βοήθειαayuda humanitaria - βοήθεια στους πρόσφυγεςayuda a los refugiados - βοήθεια στα θύματα καταστροφώνayuda a los siniestrados - αναπτυξιακή βοήθειαayuda al desarrollo - περιφέρεια με προτεραιότηταregión prioritaria - αγροτική περιοχήregión rural - νέες βιομηχανικές χώρεςnuevo país industrializado - τουριστική περιοχήregión turística - κοινωνική οικονομίαeconomía social - γεωργικοί λογαριασμοίcontabilidad económica agrícola - περιφέρεια Βαλλωνίαςregión Valona - μελέτη επιπτώσεωνestudio de impacto - οικονομικές συνέπειεςconsecuencia económica - διαδικασία συνεννοήσεωςprocedimiento de concertación - περιφερειοποίησηregionalización - υπόγειος σιδηρόδρομοςmetro - μεταφορικό μέσο μεγάλης χωρητικότηταςvehículo para transporte de cargas pesadas - διαστημικές μεταφορέςtransporte espacial - διαστημικό όχημαvehículo espacial - περιφερειακή αποκέντρωση των συναλλαγώνregionalización de los intercambios comerciales - δορυφορικός σταθμόςestación orbital - τοπικισμόςregionalismo - μίσθωση οχήματοςalquiler de vehículos - γεωγραφικός προσδιορισμός των μεταφορώνlocalización del transporte - κανονισμόςreglamento administrativo - άδεια ναυσιπλοΐαςpermiso de navegación - μεταφορικάprecio del transporte - κοινοτικός κανονισμόςreglamento comunitario - έγκριση τιμολογίωνhomologación de tarifas - κίνηση λιμένωνtráfico portuario - κανονισμός ΕΚΑΕreglamento CEEA - έλεγχος της κυκλοφορίαςcontrol de la circulación - ποσοστώσεις μεταφορώνcuota de transporte - αγορά των μεταφορώνmercado del transporte - ταξινόμηση οχήματοςmatriculación del vehículo - έγγραφα του οχήματοςdocumentación del vehículo - διευθέτηση των διαφορώνsolución de conflictos - διάρκεια μεταφοράςduración del transporte - μεταφορές μεγάλης ταχύτηταςtransporte rápido - έγγραφα μεταφοράςdocumento de transporte - διάρκεια οδήγησηςduración de la conducción - τεχνικός έλεγχοςinspección técnica - τουριστικό πρακτορείοagencia de viajes - δημοσιονομικός κανονισμόςReglamento Financiero - σύμβαση μεταφοράςcontrato de transporte - εταίροςsocio - δικαστικός διακανονισμόςarreglo judicial - κανόνες του εμπορίουreglamentación comercial - πολεοδομικές ρυθμίσειςreglamentación urbanística - αερογραμμήlínea aérea - οδική κυκλοφορίαtráfico rodado - διατάξεις περί θήραςregulación de la caza - ναυτιλιακή πολιτικήpolítica marítima - ναυτιλιακή διάσκεψηconferencia marítima - κυκλοφοριακές διατάξειςreglamentación de la circulación - καταβύθιση αποβλήτωνinmersión de residuos - απόθεση απορριμμάτωνalmacenamiento de residuos - οικοδομικός κανονισμόςreglamentación de la construcción - τοξική ουσίαsustancia tóxica - μη ρυπαίνοντα οχήματαvehículo no contaminante - εκμετάλλευση του θαλάσσιου πυθμέναexplotación de los fondos marinos - αναπλήρωση των πλουτοπαραγωγικών πόρωνsustitución de recursos - επίπτωση στο περιβάλλονimpacto ambiental - επίβλεψη του περιβάλλοντοςvigilancia del medio ambiente - προληπτικά αντισεισμικά μέτραprevención antisísmica - προστασία των ακτώνprotección del litoral - καθορισμός ορίων ταχύτηταςreglamentación de la velocidad - διαχείριση των υδάτωνgestión del agua - έλεγχος των συμπράξεωνreglamentación sobre ententes - γεωφυσικό περιβάλλονmedio geofísico - στάσιμα ύδαταagua estancada - κανόνες επενδύσεωνreglamentación de inversiones - θαλάσσια είδηespecie marina - είδη άγριας χλωρίδας και πανίδαςvida silvestre - ασφάλισηseguro - ρύθμιση των τιμώνregulación de precios - φυτικοί πόροιrecurso vegetal - εκβολή ποταμούestuario - γεωργική καταστροφήcatástrofe agrícola - τελωνειακοί κανόνεςreglamentación aduanera - φυλλόρροιαdefoliación - διάβρωση εδάφουςerosión - ρύπανση από τα αυτοκίνηταcontaminación por vehículos automotores - συγκοινωνιακές διατάξειςreglamentación del transporte - ρύπανση από υδρογονάνθρακεςcontaminación por hidrocarburos - ρύπανση από μέταλλαcontaminación por metales - ρύπανση από τα πλοίαcontaminación por barcos - βιομηχανική ρύπανσηcontaminación industrial - εξομάλυνση της αγοράςregularización del mercado - εισφορά κατά την εξαγωγήexacción a la exportación - εισφορά κατά την εισαγωγήexacción a la importación - έλεγχος των γεννήσεωνcontrol de natalidad - παράνομη διακίνησηtráfico ilícito - οργανισμός παρέμβασηςorganismo de intervención - NimexeNimexe - ρύθμιση των εμπορικών συναλλαγώνregulación de transacciones - ονομασία προέλευσηςdenominación de origen - καθεστώς τελωνειακής αναστολήςrégimen aduanero suspensivo - επανεισαγωγήreimportación - επιστροφή τελωνειακών δασμώνreembolso de derechos aduaneros - σχολική επανένταξηreinserción escolar - τελωνειακό έδαφος της ΕΚterritorio aduanero CE - κοινωνική επανένταξηreinserción social - ενιαίο έγγραφοdocumento único - απλούστευση των διατυπώσεωνsimplificación de las formalidades - απόρριψη του προϋπολογισμούrechazo del presupuesto - δασμολογική εξειδίκευσηespecificación arancelaria - εμπορικές σχέσειςrelación comercial - χρηματοπιστωτική συμφωνίαacuerdo financiero - ασφάλιση εξαγωγώνseguro a la exportación - αποβολή θερμότηταςemisión de calor - συμψηφισμός συναλλαγώνcomercio de compensación - κοινοτικές εξαγωγέςexportación comunitaria - κοινοτικές εισαγωγέςimportación comunitaria - αγαθά και υπηρεσίεςbienes y servicios - αναθέρμανση της οικονομίαςreactivación económica - παραγωγικό αγαθόbien de producción - διμερείς σχέσειςrelación bilateral - κεφαλαιουχικό αγαθόbien de equipo - είδη ευκαιρίαςbien de ocasión - ολοκληρωμένο εμπόριοcomercio integrado - πολιτιστικές σχέσειςrelación cultural - βιομηχανική κατανάλωσηconsumo industrial - παγκόσμια κατανάλωσηconsumo mundial - μερτσαντάιζινγκmerchandising - μάρκετινγκmercadotecnia - διπλωματικές σχέσειςrelación diplomática - εμπορική εκδήλωσηmanifestación comercial - τιμή άνευ φόρωνprecio sin impuestos - εργασιακές σχέσειςrelación laboral - πώληση επί ζημίαventa con pérdida - σέλφ-σέρβιςautoservicio - συνεργαζόμενο εμπόριοcomercio asociado - πλανόδιο εμπόριοcomercio ambulante - ανεξάρτητο εμπόριοcomercio independiente - αλυσίδα καταστημάτωνcadena comercial - σχέσεις εκπαίδευσης-βιομηχανίαςrelación escuela-industria - κεντρικές αγορέςmercado de interés nacional - εμπορικός διανομέαςdistribuidor comercial - οικονομικές σχέσειςrelación económica - χρηματικά διαθέσιμαdisponibilidad monetaria - σχέσεις κράτους-εκκλησίαςrelación Iglesia-Estado - ασφάλιση ατυχημάτωνseguro de accidentes - σχέσεις Ανατολής-Δύσηςrelación Este-Oeste - διαβιομηχανικές σχέσειςrelación interindustrial - νομισματική κρίσηcrisis monetaria - διοργανικές σχέσειςrelación interinstitucional - συναλλαγματικοί περιορισμοίrestricción de cambio - διεθνείς σχέσειςrelación internacional - άτοκη πίστωσηcrédito sin interés - προεξοφλητικό επιτόκιοtipo de descuento - πιστωτικός έλεγχοςcontrol del crédito - διακοινοβουλευτικές σχέσειςrelación interparlamentaria - χρηματιστήριο αξιώνBolsa de valores - ενδοκοινοτικές σχέσειςrelaciones intracomunitarias - διαφυγή κεφαλαίωνevasión de capitales - πλασματική τιμολόγησηprecio de transferencia - σχέση νομοθετικής-εκτελεστικής εξουσίαςrelación legislativo-ejecutivo - εξαιρετικά βραχυπρόθεσμη χρηματοδότησηfinanciación a muy corto plazo - νομισματική σχέσηrelaciones monetarias - χρηματοδότηση της επιχείρησηςfinanciación de la empresa - πολυμερείς σχέσειςrelación multilateral - ασφάλιση πραγμάτωνseguro de bienes - ασφάλιση προσώπωνseguro de personas - συνασφάλισηcoaseguro - σχέση πόλης-υπαίθρουrelación campo-ciudad - πιστωτικό ίδρυμαentidad de crédito - βιομηχανική τράπεζαbanco industrial - ηλεκτρονική τραπεζική συναλλαγήbancática - ασφάλιση εργατικών ατυχημάτωνseguro de accidentes de trabajo - ανθρώπινες σχέσειςrelaciones humanas - τραπεζικός έλεγχοςinspección bancaria - τραπεζικά έξοδαgastos bancarios - πιστώσεις προϋπολογισμούcrédito presupuestario - γενικός προϋπολογισμόςpresupuesto general - δημόσιες σχέσειςrelaciones públicas - δημόσια οικονομικά περιφερειακής αυτοδιοίκησηςhacienda regional - θρησκείαreligión - χρηματοδότηση του κοινοτικού προϋπολογισμούfinanciación del presupuesto comunitario - συνεισφορές των κρατών μελώνcontribución de los Estados miembros - υπουργικός ανασχηματισμόςreajuste ministerial - φορολογική σύμβασηconvenio fiscal - φορολογικός έλεγχοςcontrol fiscal - εξόφλησηreembolso - έκτακτος φόροςimpuesto extraordinario - αναδασμόςconcentración parcelaria - τιμολόγιο με δύο σκέληtarifa de horquilla - απαλλαγή από τέλη εξαγωγήςdesgravación a la exportación - τιμή μονάδοςprecio por unidad - τιμολόγιο στήριξηςtarifa de sostenimiento - μικτή τιμήprecio mixto - αντικατάσταση των εισαγωγώνsustitución de las importaciones - τιμές γεωργικών προϊόντωνprecio de los productos agrarios - απολαβές από την εργασίαremuneración del trabajo - γεωργική ασφάλισηseguro agrícola - γεωργική απόδοσηrendimiento agrícola - αγωγή του πολίτηeducación cívica - εμπορική εκπαίδευσηenseñanza comercial - διδακτικό υλικόmaterial de enseñanza - εκπαιδευτικά προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστώνsoftware didáctico - σχέσεις εκπαίδευσης-επαγγελματικής ζωήςrelación escuela-vida profesional - πολεοδομική ανάπλασηrenovación urbana - νευροβιολογίαneurobiología - αποδοτικότηταrentabilidad - γυναικολογίαginecología - νευρολογίαneurología - παιδιατρικήpediatría - οδοντιατρικήodontología - πρώτες βοήθειεςprimeros auxilios - ήπια ιατρικήmedicina natural - αναδιοργάνωση της βιομηχανίαςreorganización industrial - ακουστικήacústica - οπτικήóptica - κυβερνητικήcibernética - πετρολογίαpetrología - κατανομή των ενισχύσεωνdistribución de la ayuda - θρησκευτική αίρεσηsecta religiosa - θεολογίαteología - καταμερισμός των φόρωνestimación de la base imponible - ενιαία αγοράmercado único - γεωγραφική κατανομή του πληθυσμούdistribución geográfica de la población - μονογονική οικογένειαfamilia monoparental - υιοθετημένο τέκνοhijo adoptivo - ασφάλιση αυτοκινήτωνseguro de automóviles - κατανομή της παραγωγήςreparto de la producción - προστασία της οικογένειαςprotección de la familia - κατανομή της αγοράςreparto del mercado - τεχνητή γονιμοποίησηprocreación artificial - τεχνητή σπερματέγχυσηinseminación artificial - γονιμοποίηση in vitrofecundación in vitro - κατανομή του πλούτουdistribución de la riqueza - φέρουσα μητέραmadre portadora - γονική μέριμναpatria potestad - κατανομή των εδρώνreparto de escaños - έννομη σχέση με τους ανιόντεςfiliación - επώνυμοapellido - ευθύνη των γονέωνresponsabilidad de los padres - χωρισμός με δικαστική απόφασηseparación judicial - πληθυσμιακή δυναμικήdinámica de la población - κατανομή του εισοδήματοςdistribución de la renta - μετανάστηςmigrante - κατανομή της εργασίαςdistribución del trabajo - πληθυσμιακή διακίνησηmigración de repoblación - ενισχύσεις για παλιννόστησηayuda al retorno - δημογραφική γήρανσηenvejecimiento de la población - επαγγελματική κινητικότηταmovilidad profesional - γεωγραφική κατανομήdistribución geográfica - κατανομή κατά ηλικίαdistribución por edades - κατανομή κατά κεφαλήrenta per cápita - τιμητική διάκρισηdistinción honorífica - εθελοντική προσφορά κοινωνικής εργασίαςvoluntariado social - εθελοντική οργάνωσηorganización benéfica - ασφάλιση ανεργίαςseguro de desempleo - κατανομή ανά απασχολούμενο άτομοrenta por persona activa - παίγνιαjuego - αίθουσες παιγνίωνestablecimiento de juegos - αυτόματα παιχνίδιαjuego automático - κατανομή κατά φύλοdistribución por sexos - ψάρεμαpesca deportiva - τουριστικές ανταλλαγέςintercambio turístico - αλλοδαποί τουρίστεςturismo extranjero - αγροτικός τουρισμόςturismo rural - ευρετήριοrepertorio - τουριστική υποδομήinfraestructura turística - κοινωνικός προϋπολογισμόςpresupuesto social - μεταφύτευσηreplantación - ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτικήpolítica social europea - καταπολέμηση της εγκληματικής συμπεριφοράςlucha contra la delincuencia - εγκληματικότηταcriminalidad - άτομο με σωματική μειονεξίαdiscapacitado físico - μεταφορά πιστώσεωνprórroga de crédito - άτομο με διανοητική μειονεξίαdiscapacitado psíquico - άστεγοςpersona sin domicilio - γενετήσιος ακρωτηριασμόςmutilación sexual - εβδομαδιαία ανάπαυσηdescanso semanal - εμπορία ναρκωτικώνtráfico de estupefacientes - γενική ιατρικήmedicina general - κοινωνική συνδρομήasistencia social - κοινωνικός εξοπλισμόςequipamiento social - δίκαιο των κοινωνικών ασφαλίσεωνDerecho de la seguridad social - κοινωνική εργασίαtrabajo social - κατ' οίκον βοήθειαayuda a domicilio - επικουρική σύνταξηpensión complementaria - συνδικαλιστικός εκπρόσωποςrepresentante sindical - βιβλιάριο υγείαςcartilla sanitaria - νοσήλειοgastos de sanidad - έξοδα εισαγωγής σε νοσοκομείοgastos de hospitalización - διπλωματική αντιπροσωπείαrepresentación diplomática - νοσηλείαhospitalización - κατ' οίκον νοσηλείαasistencia a domicilio - δικαιώματα του ασθενούςderechos del enfermo - δημόσια υγιεινήhigiene pública - κοινωνική ιατρικήmedicina social - ασφάλιση πιστώσεωνseguro de crédito - εκπροσώπηση του προσωπικούrepresentación del personal - ιδιωτικοί ιατροίmedicina privada - ανέγερση αστικών οικοδομώνconstrucción urbana - έργα αστικής υποδομήςinfraestructura urbana - αγορά ακινήτωνmercado inmobiliario - πολιτική εκπροσώπησηrepresentación política - έλεγχος ενοικίωνreglamentación de alquileres - Νήσος του Μανisla de Man - Καστίλλη και ΛεόνηCastilla y León - αναλογική αντιπροσώπευσηrepresentación proporcional - Καστίλλη και ΜάντσαCastilla-La Mancha - ΚανταβρίαCantabria - Βαλεαρίδες ΝήσοιIslas Baleares - ΡιόχαLa Rioja - Θέουτα και ΜελίγιαCeuta y Melilla - καταστολήrepresión - Κοινότητα της ΜαδρίτηςComunidad de Madrid - Κοινότητα της ΒαλέντσιαComunidad Valenciana - Περιφέρεια της ΜούρθιαRegión de Murcia - Βόρεια ΠορτογαλίαPortugal del Norte - Κεντρική ΠορτογαλίαPortugal del Centro - Λισσαβώνα και Κοιλάδα του ΤάγουLisboa y Valle del Tajo - Βόρεια ΑγγλίαInglaterra del Norte - Βορειοδυτική ΑγγλίαInglaterra del Noroeste - Νοτιοανατολική ΑγγλίαInglaterra del Sudeste - Νοτιοδυτική ΑγγλίαInglaterra del Sudoeste - οικονομική ανάκαμψηrecuperación económica - Αντίγκουα και ΜπαρμπούνταAntigua y Barbuda - ΑνγκουίλαAnguila - Άγιος Χριστόφορος και ΝέβιςSan Cristóbal y Nevis - αναπαραγωγήreproducción - Άγιος Βικέντιος και ΓρεναδίνεςSan Vicente y las Granadinas - US Virgin Islands (en) - Μείζον ΜαγκρέμπGran Magreb - ζωική αναπαραγωγήreproducción animal - πολλαπλασιασμός των φυτώνreproducción vegetal - Νήσοι Μάρσαλislas Marshall - Αμερικανικές Σαμόα, Αμερικανική ΣαμόαSamoa Americana - ασφάλιση αναπηρίαςseguro de invalidez - αβασίλευτη δημοκρατίαrepública - πολική περιοχήregión polar - Δομινικανή ΔημοκρατίαRepública Dominicana - Νήσος ΠίτκαιρνPitcairn - επίταξη των εργαζομένωνrequisa de trabajadores - βιολογικά όπλαarma biológica - όπλα μαζικής καταστροφήςarma de destrucción masiva - στρατηγικά πυρηνικά όπλαarma nuclear estratégica - δίκτυο πληροφόρησηςred de información - ατομική βόμβαbomba atómica - δίκτυο λογιστικής πληροφόρησηςred de información contable - βαλλιστικός πύραυλοςmisil balístico - κατευθυνόμενο βλήμαmisil teledirigido - διηπειρωτικός πύραυλοςmisil intercontinental - δίκτυο μεταφορώνred de transportes - ναυτικές δυνάμειςfuerza naval - σιδηροδρομικό δίκτυοred ferroviaria - διαστημικά όπλαarma del espacio - όπλα ακτίνων λέιζερarma láser - εμπρηστικό όπλοarma incendiaria - πυροβόλα όπλα και πυρομαχικάarma de fuego y municiones - πλωτό δίκτυοred navegable - Στρατός Ξηράςejército de tierra - παραστρατιωτικό σώμαfuerza de naturaleza militar - οδικό δίκτυοred de carreteras - Πολεμική Αεροπορίαejército del aire - εφεδρείεςejército de reserva - δυνάμεις στην αλλοδαπήfuerzas en el exterior - Πολεμικό Ναυτικόmarina de guerra - αποθεματικάreservas - θητεία γυναικώνservicio militar de la mujer - εθελοντική θητείαservicio voluntario - λογιστικό αποθεματικόreserva contable - αμυντικές δαπάνεςgastos de defensa - στρατηγική άμυναdefensa estratégica - συναλλαγματικό απόθεμαreserva de divisas - διεθνής ασφάλειαseguridad internacional - πολιτική εξοπλισμώνpolítica de armamento - ευρωπαϊκή πολιτική εξοπλισμώνpolítica europea de armamento - ευρωπαϊκή ασφάλειαseguridad europea - μη διάδοση των πυρηνικών όπλωνno proliferación nuclear - περιορισμός των εξοπλισμώνlimitación de armamentos - αποπυρηνικοποίησηdesnuclearización - περιοχή προστασίας της φύσηςreserva natural - τυποποίηση οπλικών συστημάτωνarmonización de armamentos - κατοικίαresidencia - διεθνής συμφωνίαacuerdo internacional - διμερής συμφωνίαacuerdo bilateral - πολυμερής συμφωνίαacuerdo multilateral - δευτερεύουσα κατοικίαresidencia secundaria - διεθνείς διαπραγματεύσειςnegociación internacional - υπογραφή συμφωνίαςfirma de un tratado - διεθνή έγγραφαinstrumento internacional - διεθνής σύμβασηconvención internacional - υπολείμματα παρασιτοκτόνωνresiduo de insecticida - ψήφισμαresolución internacional - υπολείμματα πρίσεωςresiduo de la madera - ευρωπαϊκή σύμβασηconvención europea - διεθνές σύμφωνο ΟΗΕpacto internacional ONU - διεθνής πολιτικήpolítica internacional - καταγγελία συμβάσεωςrescisión contractual - διεθνή ζητήματαcuestión internacional - ασφάλιση ζημιώνseguro de daños - ρητίνηresina - διαγερμανικές σχέσειςrelaciones entre las dos Alemanias - επίσημη επίσκεψηvisita oficial - διεθνής βοήθειαayuda internacional - κώδικας δεοντολογίαςcódigo de conducta - διεθνείς κυρώσειςsanción internacional - κοινοτικό ψήφισμαresolución comunitaria - θρησκευτική ομάδαgrupo religioso - κοινωνικοπολιτισμικές ομάδεςgrupo sociocultural - επισιτιστική ανεξαρτησίαindependencia alimentaria - πολιτική συνεργασίαςpolítica de cooperación - ψήφισμα ΟΗΕresolución ONU - νομική συνεργασίαcooperación jurídica - στρατιωτική κατοχήocupación militar - ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίουresolución PE - κατεχόμενα εδάφηterritorio ocupado - πολυεθνική στρατιωτική δύναμηfuerzas multinacionales - ευθύνηresponsabilidad - αιχμάλωτος πολέμουprisionero de guerra - Αρμενικό ζήτημαcuestión armenia - Κουρδικό ζήτημαcuestión de Kurdistán - Παλαιστινιακό ζήτημαcuestión de Palestina - ένωση της Γερμανίαςunificación de Alemania - διεθνής ευθύνηresponsabilidad internacional - ΔΑΕCDE - ευρωπαϊκοί πύραυλοιeuromisil - έλεγχος των εξοπλισμώνcontrol de armamentos - ευθύνη υπουργώνresponsabilidad ministerial - Συμφωνία STARTacuerdo START - Συμφωνία Περιορισμού Αντιβαλλιστικών ΠυραύλωνAcuerdo ABM - ζώνη ειρήνηςzona de paz - ιατροφαρμακευτική περίθαλψηseguro de enfermedad - ποινική ευθύνηresponsabilidad criminal - ΟΑΣΕOSCE - μακροχρόνια ανεργίαparo de larga duración - επαγγελματική επανένταξηreinserción profesional - πολιτική ευθύνηresponsabilidad política - καταπολέμηση της ανεργίαςlucha contra el paro - προγραμματισμός του εργατικού δυναμικούplanificación de la mano de obra - επιμερισμός θέσης εργασίαςtrabajo compartido - υπήκοοςciudadano - λύση της σχέσεως εργασίαςcese de empleo - μετατροπή της φύσης της απασχόλησηςreconversión del empleo - τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησηςiniciativa local de empleo - μη αμειβόμενη εργασίαtrabajo no remunerado - υπήκοος κράτους μέλους των ΕΚciudadano comunitario - έκτακτη εργασίαtrabajo temporal - ζωικοί πόροιrecurso animal - εργασία των νέωνtrabajo de jóvenes - εργασία των γυναικώνtrabajo femenino - θαλάσσιοι πόροιrecurso marino - επαγγελματική επανειδίκευσηreciclaje profesional - οικονομικοί πόροιrecurso económico - περίοδος άσκησηςprácticas de formación - υδάτινοι πόροιrecurso hidráulico - εδαφικοί πόροιrecurso del suelo - στατιστικές απασχόλησηςestadística del empleo - ενεργειακοί πόροιrecurso energético - βοηθητικός εργαζόμενοςauxiliar - εκπατριζόμενος εργαζόμενοςtrabajador expatriado - ναυτασφάλισηseguro marítimo - επιχειρηματίαςempresario - διευθυντής επιχείρησηςdirector de empresa - αλιευτικοί πόροιrecurso pesquero - ανεξάρτητος επαγγελματίαςprofesión independiente - ορυκτός πλούτοςrecurso mineral - αργίαdía festivo - εργασία την Κυριακήtrabajo dominical - φυσικοί πόροιrecurso natural - ρυθμός της εργασίαςritmo de trabajo - ανανεώσιμοι πόροιrecurso renovable - εργασία εξ αποστάσεωςtrabajo a distancia - πάγωμα των μισθώνcongelación salarial - πρόσθετοι πόροιrecursos adicionales - μισθολογική μείωσηreducción de salarios - πρόσθετες απολαβέςremuneración en especie - αποζημίωση και απόδοση εξόδωνdietas y gastos - πόροι του προϋπολογισμούrecursos presupuestarios - διορισμοί προσωπικούnombramiento de personal - ίδιοι πόροιrecursos propios - εσωτερικός κανονισμόςreglamento interno - περίοδος δοκιμασίαςperíodo de prueba - συλλογική εστίασηrestauración colectiva - συνδικαλιστικά δικαιώματαderechos sindicales - συνδικαλιστικές ελευθερίεςlibertad sindical - επαγγελματική δεοντολογίαdeontología profesional - υποχρεωτική ασφάλισηseguro obligatorio - επιστροφή κατά την εξαγωγήrestitución a la exportación - παροχή οικονομικών κινήτρων στους εργαζομένουςparticipación en los beneficios - επιστροφή κατά την εισαγωγήrestitución a la importación - συνδικαλιστικές εκλογέςelecciones sindicales - κοινωνικοί εταίροιinterlocutor social - δημοσιοϋπαλληλικό σωματείοsindicato de funcionarios - επαγγελματικός σύνδεσμοςasociación profesional - συνδικάτοsindicato - επιστροφή στην παραγωγήrestitución a la producción - περιορισμοί στις εξαγωγέςrestricción de las exportaciones - διπλωματικός κλάδοςprofesión diplomática - περιορισμοί στις εισαγωγέςrestricción de las importaciones - επαγγελματικοί κλάδοι του τομέα της επικοινωνίαςprofesión de la comunicación - περιορισμός του ανταγωνισμούrestricción de la competencia - διοικητικός κλάδοςprofesión administrativa - προσωπικό γραμματείαςpersonal de secretaría - περιορισμοί στο εμπόριοrestricción de los intercambios - επαγγελματικός κλάδος της πληροφόρησηςprofesión de la información - επιστήμονεςprofesión científica - τεχνικά επαγγέλματαprofesión técnica - περιορισμός ελευθερίαςrestricción de libertad - πολιτικός, πολιτικός άνδραςhombre público, jefa política, jefe político, líder, líder político, política, político - ασφαλιστικός κλάδοςprofesión de seguros - ποσοτικός περιορισμόςrestricción cuantitativa - μικρό κατάστημαpequeño comercio - οδοντίατροςdentista - ιατρόςmédico - κτηνίατροςveterinario - φαρμακοποιόςfarmacéutico - μαίαcomadrona - καλλιτεχνικά επαγγέλματαprofesión artística - ιδιωτική ασφάλισηseguro privado - αναδιάρθρωση της βιομηχανίαςreestructuración industrial - λογοτέχνηςprofesión literaria - αποτέλεσμα εκμετάλλευσηςresultado de explotación - προσωπικό πωλήσεωνpersonal de ventas - εμπορικός αντιπρόσωποςagente comercial - αποτέλεσμα της γεωργικής εκμετάλλευσηςresultado de la explotación agraria - σχολική επίδοσηresultado escolar - επαγγελματικοί κλάδοι του τομέα της πληροφορικήςprofesión de la informática - τουριστικά επαγγέλματαprofesión del turismo - ξενοδοχειακά επαγγέλματαprofesión hostelera - βοηθητικά επαγγέλματαpersonal de servicios - επαναφορά των δασμώνrestablecimiento de derechos de aduana - τραπεζικοί υπάλληλοιprofesión bancaria - επαγγελματικός αθλητισμόςdeporte profesional - διαμετακόμισηtránsito - καθυστέρηση στα μαθήματαretraso escolar - ευρωπαϊκός βιομηχανικός χώροςespacio industrial europeo - κοινοτική βιομηχανική πολιτικήpolítica industrial comunitaria - απόσυρση από την αγοράretirada del mercado - βιοτεχνίαartesanado - μικρή βιομηχανίαpequeña industria - ημιελαφρά βιομηχανίαmediana industria - μικρομεσαία βιομηχανίαpequeña y mediana industria - συνταξιούχοςpersona jubilada - εγκατάσταση βιομηχανιώνemplazamiento industrial - βιομηχανική ελεύθερη ζώνηzona franca industrial - πρόωρη συνταξιοδότησηjubilación anticipada - τεχνολογικό πάρκοparque tecnológico - πλεόνασμα παραγωγήςexcedente de producción - μεταφορά και διακίνηση φορτίωνmanipulación - δημόσια ασφάλισηseguro público - επανεπεξεργασία καυσίμουreprocesado del combustible - βιομηχανική κατασκευήfabricación industrial - ποσοστώσεις παραγωγήςcuota de producción - στατιστικές παραγωγήςestadística de producción - ευθύνη του παραγωγούresponsabilidad del fabricante - νέες τεχνολογίεςnueva tecnología - σύνοδος κορυφήςreunión en la cumbre - καθαρές τεχνολογίεςtecnología limpia - παραδοσιακές τεχνολογίεςtecnología tradicional - τεχνολογικές διεργασίεςproceso tecnológico - τεχνικός κανονισμόςreglamentación técnica - διάρκεια ζωής του προϊόντοςduración del producto - ελαττωματικό προϊόνproducto defectuoso - υπουργική συνάντησηconferencia de ministros - τεχνική προδιαγραφήespecificación técnica - ευρωπαϊκό πρότυποnorma europea - διεθνές πρότυποnorma internacional - εναρμόνιση προτύπωνarmonización de normas - τεχνικός κανόναςreglamento técnico - διεθνής σύνοδοςreunión internacional - τεχνολογία ανακύκλωσηςtecnología del reciclaje - προϋπολογισμός για την έρευναpresupuesto de investigación - μισθολογική αύξησηaumento salarial - EurekaEureka - ερευνητικό προσωπικόpersonal de investigación - κοινοτική πολιτική έρευναςpolítica comunitaria de investigación - σχέσεις επιστήμης-βιομηχανίαςrelación industria-investigación - μεταπωλητήςrevendedor - εισόδημαrenta - οργανισμός έρευναςcentro de investigación - εμπορικό σήμαmarca comercial - σήμα κατατεθένmarca registrada - σχέδια και υποδείγματαdiseño y modelo - πρόσθετο εισόδημαrenta complementaria - δίκαιο σημάτωνDerecho de marcas - ευρωπαϊκό σήμαmarca europea - πειράματα σε ζώαexperimentación animal - πειράματα στον άνθρωποexperimentación humana - έρευνα στην επιχείρησηinvestigación en la empresa - βασική έρευναinvestigación básica - έρευνα για στρατιωτικούς σκοπούςinvestigación militar - πανεπιστημιακή έρευναinvestigación universitaria - ασφάλεια αστικής ευθύνηςseguro de responsabilidad civil - εισόδημα επένδυσηςrenta de inversión - ομάδα των 77Grupo de los 77 - ομάδα του Συμφώνου ΚονταδόραGrupo de Contadora - μη αυτόνομο έδαφοςterritorio no autónomo - κίνηση καταναλωτώνmovimiento de consumidores - εισόδημα γεωργούrenta del agricultor - αποζημίωση γραμματείαςsubsidio de secretariado - μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτωνtransporte de mercancías peligrosas - πρόσοδος γεωργικής εκμετάλλευσηςrenta de la explotación agraria - παιδαγωγική μέθοδοςmétodo pedagógico - εισόδημα των νοικοκυριώνrenta familiar - φορολογητέο εισόδημαrenta imponible - εθνικό εισόδημαrenta nacional - υποθαλάσσιος ορυκτός πλούτοςrecurso mineral submarino - εισόδημα από μη μισθωτές υπηρεσίεςrenta no salarial - υλικά προηγμένης τεχνολογίαςmaterial avanzado - επίστρωση δαπέδουrevestimiento del piso - υπεραγώγιμα κράματαaleación superconductora - σύνθετα υλικάmaterial compuesto - κεραμικά υλικάcerámica técnica - ειδικά πολυμερήpolímero especial - άμορφα υλικάmaterial amorfo - σωματίδια υπέρλεπτου διαχωρισμούpartícula ultrafina - βιοϋλικάbiomaterial - κράματα μνημώνaleación de memoria - αναθεώρηση του συντάγματοςrevisión de la Constitución - συμφωνία ADNAcuerdo ADN - περιφερειακή μονάδαunidad periférica - διακοπές κατά τμήματαescalonamiento de las vacaciones - αναθεώρηση νόμουmodificación de la ley - μικροϋπολογιστήςmicroordenador - τουριστική πολιτικήpolítica de turismo - ασφάλιση μεταφορώνseguro de transportes - βιομηχανική επανάστασηrevolución industrial - ΒΙΤBIT - EcosocECOSOC - UNHCRACNUR - Βόρεια Ρηνανία-ΒεστφαλίαRenania del Norte-Westfalia - ΒΕΕBEE - Ρηνανία-ΠαλατινάτοRenania-Palatinado - Ροδανός-ΆλπειςRódano-Alpes - EAESSEEA - ΑΕΕΝAEEN - Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και ΕργασίαςFundación europea para la mejora de las condiciones de vida y de trabajo - Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο ΦλωρεντίαςInstituto Europeo de Florencia - ΡίμπεRibe - UERUER - πλούτοςriqueza - ΟΝΕΔΑUEMOA - ασφάλεια ζωήςseguro de vida - ρίκινοricino - ADCADC - ΡινγκκαίμπινγκRingkoebing - MCACMCCA - κάλυψη κινδύνουriesgo cubierto - CADCAD - κίνδυνος για την υγείαriesgo sanitario - πολιτική πυρηνικής ενέργειαςpolítica nuclear - ρύζιarroz - πετρελαϊκή πολιτικήpolítica petrolera - αποθήκευση υδρογονανθράκωνalmacenamiento de hidrocarburos - οριστική παύση λειτουργίας σταθμούclausura de central energética - ενέργεια γεωργικής προέλευσηςagroenergía - ενεργειακός τομέαςindustria energética - καύσιμο μίγμα βενζίνης-αλκοόληςcarburol - καύσιμα αλκοόληςcombustible de alcohol - ρομποτικήrobótica - ενεργειακό προϊόνproducto energético - βιομηχανία εξόρυξης άνθρακαindustria carbonera - αυτοματοποίηση της παραγωγήςrobotización - πολιτική για τον άνθρακαpolítica carbonera - κατεργασία του άνθρακαtratamiento del carbón - κοίτασμα ορυκτούyacimiento de mineral - κοινωνικός ρόλοςrol social - εξορυκτική επιχείρησηexplotación minera - μεταλλευτική παραγωγήproducción minera - ασφάλεια γήρατοςpensión de jubilación - ΡοσκίλντεRoskilde - μεταλλευτική εκμετάλλευσηexplotación del mineral - μεταλλικό ορυκτόmineral metálico - βωξίτηςbauxita - ασφαλτούχα υλικάmateria bituminosa - ορυκτά και πετρώματαtierras y piedras - άλαταsal - τριβείςrodamiento - φωσφορικά άλαταfosfato - ποτάσσαpotasa - ΡουμανίαRumania, Rumanía - έρευνα πετρελαίωνexploración petrolera - άντληση πετρελαίουextracción de petróleo - εγκαταστάσεις ανοικτής θάλασσαςinstalación en el mar - παραγωγή πετρελαίουproducción de petróleo - βουτάνιοbutano - αλκάνιο, παραφίνηalcano, parafina - αργό πετρέλαιοpetróleo bruto - βενζίνηgasolina - ντίζελgasóleo - πετρέλαιο εξωτερικής καύσεωςfueloil - Ηνωμένο ΒασίλειοReino Unido - προπάνιοpropano - καύσιμο αεροπλάνωνcombustible de aviación - αμόλυβδη βενζίνηgasolina sin plomo - ΥΧΕ του Ηνωμένου ΒασιλείουPTU del Reino Unido - πετρέλαιο μηχανώνpetróleo marino - περιφέρειες του Ηνωμένου Βασιλείουregiones del Reino Unido - σταθμός παραγωγής ενέργειαςplanta eléctrica - ηλεκτροπαραγωγήindustria eléctrica - ΡουάνταRuanda - εγκατάσταση σταθμού ηλεκτροπαραγωγήςemplazamiento de central energética - υδροηλεκτρικά έργαinstalación hidroeléctrica - ΣάμπαSaba - ψύξη του αντιδραστήραenfriamiento del reactor - πυρηνική χημείαquímica nuclear - αστρονομίαastronomía - ΣαμπάχSabah - ακτινοβολημένο καύσιμοcombustible irradiado - σακχαρόζηsacarosa - βιολογικές διεργασίεςproceso biotecnológico - βιολογική βιομηχανίαbioindustria - βιοτεχνολογίαbiotecnología - βιομηχανία βοηθητικών χημικών υλώνparaquímica - Δυτική ΣαχάραSáhara occidental - μη πλατέα προϊόνταproducto no plano - πλατέα προϊόνταproducto plano - φύλλοchapa - μορφοχάλυβεςperfil - ΣαχέλSahel - λεπτό στρώμαhoja fina - τετηγμένο χοίρειο λίποςmanteca de cerdo - βασική χημική βιομηχανίαindustria química básica - χημικό στοιχείοelemento, elemento químico - χημική ένωσηcompuesto, compuesto químico - χρώματα και βερνίκιαpintura y barniz - Άγιος ΕυστάθιοςSan Eustaquio - φάρμακαmedicamento - Άγιος ΜαρίνοςSan Marino - ορμόνεςhormona - Άγιος ΜαρτίνοςSan Martín - οργανικό χημικό προϊόνproducto químico orgánico - βιομηχανία φυτοφαρμάκωνindustria de pesticidas - μεταλλουργική βιομηχανίαindustria metalúrgica - διεπιχειρησιακή συμφωνίαacuerdo interempresarial - Πριγκιπάτο ΑστουριώνPrincipado de Asturias - Άγιος Πέτρος και ΜικελόνSan Pedro y Miguelón - προϊόντα χαλυβουργίαςproducto siderúrgico - κοχλιοποιία-βλητροποιίαpernos y tornillos - λευκοσιδηρουργία-μαχαιροποιίαhojalatería y cuchillería - μεταλλικά είδη οικιακής χρήσεωςferrería - σφυρήλατα αντικείμεναproducto de forja - επίστρωση μετάλλωνrecubrimiento de metales - Αγία ΕλένηSanta Elena - μηχανήματα χαλυβουργίαςmáquina siderúrgica - ειδικοί χάλυβεςaceros especiales - Αγία ΛουκίαSanta Lucía - αντιμόνιοantimonio - βηρύλλιοberilio - κάδμιοcadmio - κράματα σιδήρουferroaleación - ταντάλιοtantalio - κατάσχεση περιουσιακών στοιχείωνembargo de bienes - βιομηχανία ποδηλάτων και μοτοσυκλετώνciclo y motociclo - εργαλείοherramientas - επιστημονική συσκευήaparato científico - μισθόςsalario - ιατρικός εξοπλισμόςmaterial médico-quirúrgico - αμοιβή επί τη αποδόσειsalario por rendimiento - ψυκτική εγκατάστασηinstalación frigorífica - ωρομίσθιοsalario por horas - βιομηχανικά ρομπότrobot industrial - μισθός οικοκυράςsalario por trabajo doméstico - κατώτατος μισθόςsalario mínimo - αντλίαbomba - IATAIATA - μισθωτόςasalariado - οπτικοακουστικό μέσοmaterial audiovisual - μηχάνημα αναπαραγωγής ήχουaparato de reproducción del sonido - Νήσοι ΣολομώντοςSalomón - Ανεξάρτητο κράτος των Σαμόα - ηλεκτρικό καλώδιοcable eléctrico - τηλεπικοινωνιακό υλικόmaterial de telecomunicaciones - οικιακή ηλεκτρική συσκευήelectrodoméstico - διοικητική κύρωσηsanción administrativa - βιομηχανικό ηλεκτρικό μηχάνημαmáquina eléctrica industrial - ηλεκτρική μηχανήmáquina eléctrica - ηλεκτρομαγνητικό υλικόmaterial electromagnético - κοινοτικές κυρώσειςsanción comunitaria - βιντεοδίσκοςvideodisco - βιντεοκασέταvideocasete - μέσο εγγραφήςsoporte de grabación - οικονομικές κυρώσειςsanción económica - δίσκοςdisco - οπτικό μέσοsoporte óptico - προεγγεγραμμένο μέσο εγγραφήςsoporte grabado - συσκευή ακτινοβολιώνaparato de radiación - ασύρματη τηλεπικοινωνίαtelecomunicación inalámbrica - μικροηλεκτρονικήmicroelectrónica - ποινική κύρωσηsanción penal - οικοδομικός τομέαςindustria de la construcción - προκατασκευέςprefabricación - οικοδομικές πλάκεςpanel de construcción - μεγάλα δημόσια έργαgrandes obras - χαρτόνιcartón - συγκολλητό ξύλοmadera aglomerada - δημόσια υγείαsalud pública - βιομηχανία δερμάτινων ειδώνmarroquinería y guantería - γουνοποιίαpeletería - Σάο Τομέ και ΠρίνσιπεSanto Tomé y Príncipe - ΣαραουάκSarawak - ψιλικάmercería - ΣαρδηνίαCerdeña - ύφασμα από συνθετικά νήματαtextil sintético - ύφασμα από φυσικά νήματαtextil natural - επί μέρους βιομηχανικοί κλάδοιindustria diversa - ΕΠΕsociedad de responsabilidad limitada - χρυσοχοΐα-αργυροχοΐαjoyería y orfebrería - φαγόπυροalforfón - κοινωνικά δικαιώματαderechos sociales - πολιτικά δικαιώματαderechos políticos - οικονομικά δικαιώματαderechos económicos - χάρτης των δικαιωμάτων του ανθρώπουCarta de Derechos Humanos - ΣάαρSarre - αθεϊσμόςateísmo - δορυφόροςsatélite - ελευθερία κυκλοφορίαςlibertad de circulación - ικανοποίηση από την εργασίαsatisfacción en el trabajo - αγώνας κατά των διακρίσεωνlucha contra la discriminación - τεχνογνωσίαconocimientos técnicos - διακρίσεις εθνότηταςdiscriminación étnica - σεξουαλική ελευθερίαlibertad sexual - ξενοφοβίαxenofobia - ισότητα των φύλωνigualdad hombre-mujer - ελευθερία εκπαίδευσηςlibertad de enseñanza - δικαίωμα ανάπτυξηςderecho al desarrollo - δικαιώματα του παιδιούderechos del niño - βάναυση και εξευτελιστική μεταχείρισηtrato cruel y degradante - Σλέσβιχ-ΧολστάινSchleswig-Holstein - προστασία του παιδιούprotección de la infancia - έγκλημα κατά της ανθρωπότηταςcrimen contra la humanidad - αναδρομικότητα του νόμουretroactividad de la ley - συγκριτικό δίκαιοDerecho comparado - διοικητική επιστήμηciencia administrativa - νομοθεσία τοπικής αυτοδιοίκησηςlegislación local - επιστήμη των πληροφοριώνciencia de la información - αστική ευθύνηresponsabilidad civil - συμβατική ευθύνηresponsabilidad contractual - επιστήμη της συμπεριφοράςciencias del comportamiento - ιδιοκτησίαpropiedad de bienes - άτλαςatlas - εδαφολογίαciencia del suelo - ιδιωτικοποίησηprivatización - οικονομική επιστήμηciencia económica - κληρονομιάherencia - νομική επιστήμηciencia jurídica - κληρονομικό δικαίωμαderecho sucesorio - χρονομεριστική ιδιοκτησίαmultipropiedad - δουλείεςservidumbres - άσκηση των δικαιωμάτωνdisfrute de derechos - νόμιμη κατοικίαdomicilio legal - βιολογικές επιστήμεςciencias biológicas - φερεγγυότηταsolvencia - έγκλημα κατά προσώπωνdelito contra las personas - έγκλημα κατά της ιδιοκτησίαςdelito contra la propiedad - παράνομη κατακράτηση προσώπωνsecuestro de personas - φυσικές επιστήμεςciencias físicas - πολιτική επιστήμηciencia política - τελωνειακή παράβασηfraude aduanero - εφαρμοσμένες επιστήμεςciencias aplicadas - δυσφήμησηdifamación - φορολογικό έγκλημαdelito fiscal - γεωλογικές επιστήμεςciencias de la tierra - φυλάκισηencarcelamiento - σωφρονιστικό δίκαιοDerecho penitenciario - κρατούμενοςrecluso - κοινωνικές επιστήμεςciencias sociales - υποκατάστατο της ποινήςpena sustitutoria - ελευθερία υπό όρουςrégimen abierto - δήμευσηconfiscación de bienes - μείωση ποινήςreducción de la pena - μεταγωγή κρατουμένωνtraslado de presos - καθεστώς των φυλακώνrégimen penitenciario - διοίκηση σωφρονιστικών καταστημάτωνadministración penitenciaria - πολιτική διάσπασηescisión política - παραγραφή της αξιώσεωςprescripción del delito - συνεδρίαση του δικαστηρίουjuicio - ατμόσφαιραatmósfera - παροχή παιδείαςescolarización - ευεργέτημα πενίαςasistencia judicial - σύλληψηdetención - διεξαγωγή αποδείξεωνinvestigación judicial - κατ' οίκον έρευναregistro domiciliario - προσωρινή κράτησηreclusión provisional - δικαιώματα της υπεράσπισηςderechos de la defensa - ψηφοφορία σε δύο γύρουςelección a dos vueltas - ψηφοφορία σε ένα γύροelección a una vuelta - σύστημα ψήφισης συνδυασμώνelección por listas - αγωγή αποζημίωσης ΕΚrecurso por responsabilidad CE - προσφυγή υπαλλήλου κατά της διοίκησηςrecurso del personal - προδικαστική παραπομπή ΕΚpetición de decisión prejudicial CE - πλειοψηφικό σύστημαsistema mayoritario - σύστημα μονοεδρικών εκλογικών περιφερειώνelección uninominal - εμποροδικείοjurisdicción mercantil - κοινοβουλευτική συνεδρίασηsesión parlamentaria - διαιτητικό δικαστήριοjurisdicción arbitral - διεθνές δικαστήριοjurisdicción internacional - φορολογικό δικαστήριοjurisdicción fiscal - ξηρασίαsequía - νομικός σύμβουλοςasesor jurídico - ορκωτός δικαστήςjuez no profesional - θαλάσσιες εκτάσειςespacio marítimo - προσβολή της ασφάλειας του κράτουςatentado contra la seguridad del Estado - τραπεζικό απόρρητοsecreto bancario - θαλάσσια επιτήρησηvigilancia marítima - ελευθερία των θαλασσώνlibertad de los mares - βιομηχανικό απόρρητοsecreto industrial - διάστημαespacio ultraterrestre - κυριότητα στο διάστημαpropiedad del espacio - επαγγελματικό απόρρητοsecreto profesional - χρήση του διαστήματοςutilización del espacio - Γραμματεία του ΟΗΕSecretaría de la ONU - αλλοδαπόςextranjero - δικαίωμα παραμονήςderecho de residencia - είσοδος αλλοδαπώνadmisión de extranjeros - οικονομικός τομέαςsector económico - μικτός γάμοςmatrimonio mixto - πρωτογενής τομέαςsector primario - διεθνές δίκαιο-εσωτερικό δίκαιοDerecho internacional-Derecho interno - διεθνές οικονομικό δίκαιοDerecho internacional económico - διοικητική ευθύνηresponsabilidad administrativa - Δημόσιο Οικονομικό ΔίκαιοDerecho público económico - τεταρτογενής τομέαςsector cuaternario - απόφαση ΕΚdecisión CE - οδηγία ΕΚdirectiva CE - δευτερογενής τομέαςsector secundario - κοινοτική έννομη τάξηorden jurídico comunitario - παράγωγο δίκαιοDerecho derivado - οδηγία ΕΚΑΕdirectiva CEEA - σύσταση ΕΚrecomendación CEE - τριτογενής τομέαςsector terciario - κανονισμός ΕΚreglamento CE - κανονισμός εφαρμογήςreglamento de aplicación - γνώμη της ΕΚΑΕdictamen CEEA - ασφάλεια εφοδιασμούseguridad de abastecimiento - γνώμη της ΕΚΑΧdictamen CECA - γνώμη του Δικαστηρίου ΕΚdictamen del Tribunal de Justicia CE - εναρμόνιση κοινωνικών ασφαλίσεωνarmonización de la seguridad social - ασφάλεια της απασχόλησηςseguridad en el empleo - εξωτερική αρμοδιότητα ΕΚcompetencias externas CE - πρωτόκολλο ΕΚProtocolo CE - Συνθήκη ΣυγχωνεύσεωςTratado de fusión - ασφάλεια των μεταφορώνseguridad del transporte - Ενιαία Ευρωπαϊκή ΠράξηActa Única Europea - συνθήκη προσχωρήσεως ΕΚTratado de adhesión CE - ασφάλεια του προϊόντοςseguridad del producto - κοινή επιχείρηση ΕΚΑΕempresa común CEEA - Επιτροπή ΕΚComisión CE - ασφάλεια στην εργασίαseguridad en el trabajo - σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσηςrelaciones de la Unión Europea - Συμβούλιο Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚConsejo de Ministros ACP-CE - πυρηνική ασφάλειαseguridad nuclear - Μέλος του Δικαστηρίου ΕΚmiembro del Tribunal de Justicia CE - Μέλος της Επιτροπήςcomisario europeo - δημόσια ασφάλειαseguridad pública - AECAEC - οδική ασφάλειαseguridad en carretera - συμφωνία συνδέσεως ΕΚacuerdo de asociación CE - σύμβαση ΑΚΕ-ΕΚconvenio ACP-CE - κοινωνική ασφάλισηseguridad social - Επιτροπή Πρέσβεων ΑΚΕ-ΕΚComité de Embajadores ACP-CE - Ισομερής Επιτροπή ΑΚΕ-ΕΚcomité paritario ACP-CE - Σύμβαση Λομέ ΙΙΙConvenio de Lomé III - EURESEURES - ΕΤΑFED - ΕΚΤFSE - διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσηςampliación de la Unión Europea - χορήγηση κατοικίαςasignación de vivienda - σίκαληcenteno - Ευρωπαϊκή ΈνωσηUnión Europea - ιστορία της Ευρώπηςhistoria de Europa - χημικό άλαςsal química - ιδιότητα μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσηςpertenencia a la Unión Europea - SELASELA - κοινή θέσηposición común - κοινή δράσηacción común - Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ΈνωσηTratado de la Unión Europea - χώρες του SELApaíses del SELA - ευρωπαϊκή πολιτική συνεργασίαcooperación política europea - διαγωνισμοί ΕΚconcurso-oposición CE - επιλογή μαθητώνselección de alumnos - συμπληρωματικός μηχανισμόςmecanismo complementario de los intercambios - πρόληψη των κινδύνωνprevención de riesgos - φυσικοί κίνδυνοιriesgo natural - βιομηχανικός κίνδυνοςriesgo industrial - οικονομικός φιλελευθερισμόςliberalismo económico - δασμόςderechos de aduana - τελωνειακός έλεγχοςcontrol de aduana - δασμοί ΚΔderechos del AAC - σπόρος για σποράsemilla - μέτρα και σταθμάpesas y medidas - προϊόν σε κονσέρβαproducto en conserva - ημιμέταλλαsemimetal - ακτινοβόλησηirradiación - κατώτατο εισόδημα επιβίωσηςingreso mínimo de subsistencia - προσωπικό όπλοarma personal - σιμιγδάλιsémola - χορηγία για καλλιτεχνικές και πνευματικές εκδηλώσειςmecenazgo - διαγωνισμός δημοσίουconcurso administrativo - δημόσια ακρόασηsesión pública - ΣενεγάληSenegal - διάκριση εξουσιώνseparación de poderes - ψυχανάλυσηpsicoanálisis - σηροτροφίαsericicultura - αναπαραστατικές τέχνεςartes visuales - πολιτιστικός πλουραλισμόςpluralismo cultural - έθιμα και παραδόσειςcostumbres y tradiciones - υπηρεσίαservicio - αρχιτεκτονική κληρονομιάpatrimonio arquitectónico - εκκλησίαiglesia - ύμνοςhimno - σημαίαbandera - υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών μετά την πώλησηservicio postventa - λογοτεχνική και καλλιτεχνική ιδιοκτησίαpropiedad literaria y artística - πολιτική θητείαservicio civil - αεροδυναμικήaerodinámica - θερμοδυναμικήtermodinámica - φυσική πλάσματοςfísica del plasma - φυσική των λέιζερfísica de los rayos láser - γενετική μηχανικήingeniería genética - ζωγραφικήpintura - υπηρεσία απασχόλησηςoficina de empleo - υφ' όρον απόλυσηlibertad condicional - αύξηση κεφαλαίουampliación de capital - υγειονομική υπηρεσίαservicio sanitario - κατάσταση της γεωργίαςsituación de la agricultura - χρηματοοικονομικές υπηρεσίες των ταχυδρομείωνservicios financieros de Correos - έκδοση νόμουpromulgación de la ley - οικονομικά συμφέροντα των μελώνintereses económicos de los parlamentarios - αραβοαφρικανική συνεργασίαcooperación árabe-africana - δωρεάν υπηρεσίαservicio gratuito - ευρωαραβική συνεργασίαcooperación euro-árabe - αντιπροσωπεία της Επιτροπήςdelegación de la Comisión - κοινοτικός έλεγχοςcontrol comunitario - αρχή της προσθετικότηταςprincipio de adicionalidad - στρατιωτική θητείαservicio militar - απομακρυσμένη περιοχήregión periférica - νησιωτική περιοχήregión insular - μάλλον ευνοούμενο κράτοςnación más favorecida - επί πληρωμή υπηρεσίαservicio remunerado - προσαρτημένος προϋπολογισμόςpresupuesto anejo - ταχυδρομική υπηρεσίαservicio postal - πολύγλωσσο λεξικόdiccionario multilingüe - λεξικό συντομογραφιώνdiccionario de abreviaturas - δημόσια υπηρεσίαservicio público - εγκυκλοπαίδειαenciclopedia - θησαυρόςtesauro - περιοδική επιθεώρησηrevista - μυστική υπηρεσίαservicio secreto - οικιακά απόβληταresiduo doméstico - μονοκαλλιέργειαmonocultivo - κοινωνική υπηρεσίαservicio social - εφημερίδαperiódico - σουσάμιsésamo - αύξηση των τιμώνsubida de precios - βουλευτική σύνοδοςperíodo de sesiones - ΣεϋχέλλεςSeychelles - IFCCFI - πανεπιστήμιοuniversidad - μεταφορά ζώωνtransporte de animales - σύλλογοι και μαζικοί φορείςmovimiento asociativo - ΣάρτζαSharjah - ΣικελίαSicilia - σταθμεύουσες δυνάμειςdespliegue de fuerzas - βουλευτική έδραescaño parlamentario - έδρα της εταιρίας, κεντρικά γραφείαadministración, casa matriz, jefatura, ministerio del interior, oficina central, oficina principal, sede, sede social - κενή έδραescaño vacante - ΑυστραλίαAustralia - Σιέρρα ΛεόνεSierra Leona - σήμανσηseñalización - τροφές οικιακών ζώων συντροφιάςalimento para animales domésticos - ΣιγκαπούρηSingapur - όξινη βροχήlluvia ácida - δυστύχημαsiniestro - πολεοδόμοςprofesión del urbanismo - μέσα τεκμηρίωσηςobra de referencia - μη υφασμένο ύφασμαtextil sin tejer - σιρόπιjarabe - Νήσοι Αιγαίου ΠελάγουςIslas del Egeo - Κανάριοι ΝήσοιCanarias - σιζάλsisal - προεδρείο του ΕΚMesa del PE - Πρόεδροςpresidente - σεισμολογίαsismología - Αντιπρόεδροςvicepresidente - Γενικός Γραμματέαςsecretario general - θεσμικά θέματαvida institucional - έδρα θεσμικού οργάνουsede de la institución - θεσμική μεταρρύθμισηreforma institucional - αρμοδιότητες των οργάνωνcompetencia institucional - κατάσταση ΕΚsituación CE - οικογενειακή κατάστασηsituación familiar - πολιτική του διαστήματοςpolítica espacial - αυτάρκεια εφοδιασμούautoabastecimiento - χρηματοοικονομική κατάστασηsituación financiera - σοσιαλισμόςsocialismo - εταιρίαsociedad - ανώνυμη εταιρίαsociedad anónima - αστική εταιρίαsociedad civil - αστική επαγγελματική εταιρίαsociedad civil profesional - εμπορική εταιρίαsociedad mercantil - εταιρία μικτής οικονομίαςsociedad de economía mixta - εταιρία επενδύσεωνsociedad de inversión - κεφαλαιουχική εταιρίαsociedad de capital - λεωφορείοautobús - καταναλωτική κοινωνίαsociedad de consumo - προσωπική εταιρίαsociedad de personas - ετερόρρυθμη εταιρίαsociedad comanditaria - συμμετοχική εταιρίαsociedad en participación - ευρωπαϊκή εταιρίαsociedad europea - μητρική εταιρίαsociedad matriz - σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήραsociedad sin fines de lucro - κοινωνιολογίαsociología - Νότια ΓιουτλάνδηJutlandia del Sur - μετάξιseda - ιδιοκατανάλωσηautoconsumo - περίθαλψη αναπήρωνayuda a los discapacitados - σόγιαsoja - διαλύτηςdisolvente - ΣομαλίαSomalia - στατιστική δειγματολειπτική έρευναsondeo - δημοσκόπησηsondeo de opinión - σόργοsorgo - αυτοδιάθεσηautodeterminación - ΣουδάνSudán - θείονazufre - υποβολή προσφορώνpresentación de ofertas - πηγή πληροφοριώνfuente de información - προέλευση της βοήθειαςfuente de la ayuda - πηγή δικαίουfuentes del Derecho - υπανάπτυξηsubdesarrollo - υποπροϊόνsubproducto - γεωργικό υποπροϊόνsubproducto agrícola - αυτοχρηματοδότησηautofinanciación - υποπροϊόν του γάλακτοςsubproducto de la leche - υποπροϊόν μεταλλουργίαςsubproducto metálico - υποπρολεταριάτοsubproletariado - υποσιτισμόςdesnutrición - χαμηλή πυκνότητα πληθυσμούsubpoblación - υπεργολαβίαsubcontratación - αυτοδιαχείρισηautogestión - προστάτης οικογενείαςsostén de la familia - στήριξη των τιμώνsostenimiento de los precios - στήριξη των γεωργικών τιμώνsostenimiento de los precios agrarios - νομισματική στήριξηapoyo monetario - εθνική κυριαρχίαsoberanía nacional - εξειδίκευση της παραγωγήςespecialización de la producción - εξειδίκευση των συναλλαγώνespecialización de los intercambios comerciales - ταξινόμηση στον προϋπολογισμόespecificación presupuestaria - αυτοπεριορισμόςautolimitación - οικοδομική κερδοσκοπίαespeculación inmobiliaria - ΣποράδεςEspórades del Norte - αθλητισμόςdeporte - Σρι ΛάνκαSri Lanka - StabexStabex - σταθερότητα των τιμώνestabilidad de precios - σταθεροποίηση των εισοδημάτωνestabilización de la renta - οικονομική σταθεροποίησηestabilización económica - ενσταυλισμόςestabulación - διεπαγγελματική συμφωνίαacuerdo interprofesional - αυτοματοποίησηautomatización - οικονομική στασιμότηταestancamiento económico - πειραματικός σταθμόςestación experimental agrícola - στατιστικήestadística - γεωργικές στατιστικέςestadística agraria - κοινοτικές στατιστικέςestadística comunitaria - δημογραφικές στατιστικέςestadística demográfica - στατιστικές αλιείαςestadística pesquera - αυτοκίνητοautomóvil - οικονομική στατιστικήestadística económica - χρηματοπιστωτικές στατιστικέςestadística financiera - βιομηχανικές στατιστικέςestadística industrial - διεθνείς στατιστικέςestadística internacional - εθνικές στατιστικέςestadística nacional - επίσημες στατιστικέςestadística oficial - περιφερειακές στατιστικέςestadística regional - καθεστώς του ΒερολίνουEstatuto de Berlín - καθεστώς της ΙερουσαλήμEstatuto de Jerusalén - υπηρεσιακή κατάσταση δημοσίου υπαλλήλουestatuto del funcionario - αυτονομίαautonomía - υπηρεσιακή κατάσταση προσωπικούestatuto del personal - νομικό καθεστώςestatuto jurídico - πολιτικό καθεστώςestatuto político - επαγγελματική κατάστασηcategoría profesional - κοινωνική θέσηstatus social - στείρωσηesterilización - φορολογικό κίνητροincentivo fiscal - απόθεμαstock - κοινοτικά αποθέματαstock comunitario - δημοσιονομική αυτονομίαautonomía financiera - συγκυριακό απόθεμαstock coyuntural - απόθεμα παρέμβασηςstock de intervención - πλεονασματικό απόθεμαstock excedentario - ελάχιστο απόθεμαstock mínimo - παγκόσμια αποθέματαstock mundial - ιδιωτικό απόθεμαstock privado - δημόσιο απόθεμαstock público - ρυθμιστικό απόθεμαstock regulador - αποθεματοποίησηalmacenamiento - αποθήκευση όπλωνalmacenamiento de armas - αποθήκευση ενέργειαςalmacenamiento de la energía - αποθήκευση τροφίμωνalmacenamiento de alimentos - εναποθήκευση τεκμηρίωνalmacenamiento de documentos - ΣτορκοπεγχάγηStorkoebenhavn - ΣτορστραίμStorstroem - γεωργικές διαρθρώσειςestructura agraria - διάρθρωση της απασχόλησηςestructura del empleo - δομή της επιχείρησηςestructura de la empresa - δημοσιονομική έγκρισηautorización presupuestaria - δομή της οικονομίαςestructura económica - δομή της βιομηχανίαςestructura industrial - θεσμική δομήestructura institucional - κοινωνική δομήestructura social - ναρκωτικόestupefaciente - καρκινογόνος ουσίαsustancia cancerígena - επικίνδυνη ουσίαsustancia peligrosa - άδεια σύμπραξηςautorización de entente - επιδότηση εξαγωγώνsubvención a la exportación - υποκατάστατο τροφίμουsucedáneo de alimento - διαδοχή σε γεωργική εκμετάλλευσηsucesión de la explotación agraria - υποκατάστημαsucursal - ζάχαρηazúcar - λευκή ζάχαρηazúcar blanco - ακατέργαστη ζάχαρηazúcar semirrefinado - ζάχαρη από τεύτλαazúcar de remolacha - έγκριση μεταφοράςautorización de transporte - ζάχαρη από ζαχαροκάλαμοazúcar de caña - ΣουηδίαSuecia - έγκυρα ψηφοδέλτιαvotos válidos - καθολική ψηφοφορίαsufragio universal - αυτοκτονίαsuicidio - ΕλβετίαSuiza - ΣουλάβεζιSulawesi - ΣουμάτραSumatra - χρησιμοποιούμενη γεωργική έκτασηsuperficie agrícola utilizada - αναπληρωτήςsustituto - πρόσθετη δασμολογική επιβάρυνσηsobreprecio - μέσο καταγραφής πληροφοριώνsoporte de información - μέσο μαγνητικής εγγραφήςsoporte magnético - κατάργηση θέσεων απασχόλησηςsupresión de empleo - κατάργηση των δασμώνsupresión de los derechos de aduana - υπερεθνικότηταsupranacionalidad - υπερεκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πόρωνsobreexplotación de recursos - δασική έκτασηsuperficie arbolada - επιφάνεια εκμετάλλευσηςsuperficie de explotación - χορτόφυτη έκτασηsuperficie de pastos - κύρια επιφάνειαsuperficie principal - ταχεία κατάψυξηultracongelación - αναπαραγωγικός ταχυαντιδραστήραςreactor regenerador - ΣουρινάμSurinam - υπερπληθυσμόςsuperpoblación - νομισματική συμφωνίαacuerdo monetario - αυτοκινητόδρομοςautopista - υπερπαραγωγήsobreproducción - εποπτεία της αγοράςvigilancia del mercado - αναστολή της βοήθειαςsuspensión de la ayuda - αναστολή εκτελέσεως της ποινήςsuspensión de la pena - αναστολή των δασμώνsuspensión de los derechos de aduana - ΣουαζιλάνδηSwazilandia - δασοκομίαsilvicultura - ΑυστρίαAustria - ΣυρίαSiria - SysminSysmin - τραπεζικό σύστημαsistema bancario - εκπαιδευτικό σύστημαsistema de enseñanza - σύστημα γεωργικής εκμετάλλευσηςsistema de explotación agraria - σύστημα πληροφόρησηςsistema de información - σύστημα διοικητικής πληροφόρησηςsistema de información para la gestión - σύστημα επικοινωνίαςsistema de comunicación - λογιστικό σύστημαsistema de contabilidad - σύστημα καλλιέργειαςsistema de cultivo - ΩβέρνηAuvernia - σύστημα των Ηνωμένων Εθνώνsistema de las Naciones Unidas - σύστημα τεκμηρίωσηςsistema documental - εκλογική διαδικασίαsistema electoral - ευρωπαϊκό εκλογικό σύστημαsistema electoral europeo - Ευρωπαϊκό Λογιστικό ΣύστημαSistema Europeo de Contabilidad - Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημαsistema monetario europeo - διεθνές νομισματικό σύστημαsistema monetario internacional - τυποποιημένο λογιστικό σύστημαsistema normalizado de contabilidad - καπνόςtabaco - νικοτινίασηtabaquismo - ΤαϊβάνTaiwán - ΤανζανίαTanzania - τάπηταςtapicería - τιμολόγιο εναέριων μεταφορώνtarifa aérea - κόμιστροtarifa de transporte - δασμολόγιοarancel aduanero - κοινό δασμολόγιοArancel Aduanero Común - τιμολόγιο σιδηροδρομικών μεταφορώνtarifa ferroviaria - προκαταβολέςanticipo de tesorería - ταχυδρομικό τέλοςtarifa postal - προτιμησιακό δασμολόγιοarancel preferencial - τιμολόγια επιβατικών μεταφορώνtarifa de viajeros - τέλη υποδομήςtarificación de la infraestructura - ταύροςtoro - ποσοστό αυτάρκειαςtasa de autoabastecimiento - τιμή συναλλάγματοςtipo de cambio - προσχέδιο προϋπολογισμούanteproyecto de presupuesto - ποσοστό ΦΠΑtipo del IVA - κυμαινόμενη ισοτιμίαtipo de cambio flotante - κεντρική ισοτιμίαtipo de cambio central - αντιπροσωπευτικός συντελεστήςtipo de cambio representativo - ΤαβάλTawal - διατίμησηfijación de precios máximos - τέλη ανά άξοναtasa por eje - εξαγωγικός φόροςgravamen sobre las exportaciones - εισαγωγικός φόροςgravamen sobre las importaciones - τέλη χαρτοσήμουimpuesto del timbre - αντισταθμιστικό τέλοςgravamen compensatorio - φόρος ισοδυνάμου αποτελέσματοςexacción de efecto equivalente - συνυπευθυνότητα των παραγωγώνcorresponsabilidad de los productores - τέλη διαμετακόμισηςderecho de tránsito - φόρος επιτηδεύματοςimpuesto sobre actividades profesionales - φόρος καυσίμωνimpuesto sobre los carburantes - πολιτική αεροπορίαaviación civil - φόρος αυτοκινήτωνimpuesto de circulación - ΤσαντChad - ΤσεχοσλοβακίαChecoslovaquia - καλλιεργητική τεχνικήtécnica de cultivo - τεχνική διαχείρισηςtécnica de gestión - τεχνικές εγκαταστάσεις οικοδομήςtécnica de la construcción - τεχνολογίαtecnología - τεχνολογία τροφίμωνtecnología alimentaria - στρατιωτικό αεροσκάφοςaviación militar - τεχνολογία υλικώνtecnología de materiales - ήπιες μορφές τεχνολογίαςtecnología blanda - ενεργειακή τεχνολογίαtecnología energética - ενδιάμεσες τεχνολογίεςtecnología intermedia - πυρηνική τεχνολογίαtecnología nuclear - τεχνολογία πετρελαίουtecnología petrolera - τηλεπικοινωνίαtelecomunicación - τηλεαντιγραφήtelefax - τηλεανίχνευσηteledetección - πτηνοτροφίαavicultura - καλωδιακή διανομήteledistribución - τηλέγραφοςtelégrafo - τηλεπληροφορικήtelemática - τηλέφωνο, τηλεφωνικόςaparato, teléfono - telecasting, television, TV, video (en) - τηλέτυποtélex - μαρτυρίαtestimonio - χρόνος ανάπαυσηςtiempo de descanso - πολιτικές τάσειςtendencia política - ευρωπαϊκή νομισματική συμφωνίαAcuerdo Monetario Europeo - αεροπλάνο, αεροσκάφοςaeronave, aeroplano, avión - διανοητική έντασηtensión psíquica - όροι εμπορίουrelación real de intercambio - ορολογίαterminología - χώρος ανέγερσης κτιρίουterreno edificable - βιομηχανικά γήπεδαterreno industrial - εγκαταλειμμένη γηtierra abandonada - γεωργική γηtierra agrícola - δημόσια κτήματαpropiedad rústica del Estado - ακαλλιέργητη γηtierra baldía - καλλιεργήσιμη γηtierra laborable - γνώμηdictamen - ανακτημένη γηtierra recuperada - υπερπόντια εδάφηterritorio de ultramar - τρομοκρατίαterrorismo - ΤαϊλάνδηTailandia - τσάι - θεραπευτικήterapéutica - διατριβήtesis - γνώμη ΕΚdictamen CE - ΘεσσαλίαTesalia - Δυτική ΘράκηTracia Occidental - ΤιμόρTimor - Ανατολικό Τίμορ, Ανατολικό ΤιμόρTimor Oriental - τιτάνιοtitanio - πιστωτικός τίτλοςtítulo de crédito - αποδεικτικό καταβολής κομίστρουtítulo de transporte - ΤόγκοTogo - ΤόνγκαTonga - βασανιστήριαtortura - ΤοσκάνηToscana - ποάνθρακαςturba - μαζικός τουρισμόςturismo de masas - ηλίανθοςgirasol - γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίουdictamen PE - τοξικολογίαtoxicología - τοξικομανίαtoxicomanía - ελκυστήραςtractor - Trade Expansion ActLey de Expansión Comercial - μετάφρασηtraducción - Συνθήκη ΕΚTratado CE - Συνθήκη ΕΚΑΧTratado CECA - Συνθήκη ΕΟΚTratado CEE - Συνθήκη ΕΚΑΕTratado CEEA - χώρες του Συμφώνου της Βαρσοβίαςpaíses del Pacto de Varsovia - αμελκτική μηχανήmáquina de ordeñar - επεξεργασία του νερούtratamiento del agua - επεξεργασία πληροφοριώνtratamiento de la información - επεξεργασία κειμένωνtratamiento de textos - επεξεργασία δεδομένωνtratamiento de datos - κατεργασία του μεταλλεύματοςtratamiento del mineral - φυτοϋγειονομική αγωγήtratamiento fitosanitario - χρηματοοικονομικές συναλλαγέςtransacción financiera - μεταφορά επιχείρησηςtraslado de la empresa - μεταφορά κεφαλαίωνtransferencia de capitales - μεταφορά συνταξιοδοτικού δικαιώματοςtransferencia de derechos de pensión - μεταφορά πληθυσμούtraslado de población - μεταφορά τεχνολογίαςtransferencia de tecnología - βρώμηavena - μεταποίηση τροφίμωνtransformación alimentaria - κοινοτική διαμετακόμισηtránsito comunitario - τελωνειακή διαμετακόμισηtránsito aduanero - μεταγραμματισμόςtransliteración - διαβίβαση δεδομένωνtransmisión de datos - μεταβίβαση κυριότηταςtransmisión de la propiedad - άμβλωσηaborto - εναέριες μεταφορέςtransporte aéreo - συνδυασμένη μεταφοράtransporte combinado - μεταφορά ενέργειαςtransporte de energía - μεταφορές στην ενδοχώραtransporte al hinterland - μεταφορά εμπορευμάτωνtransporte de mercancías - επίγειες μεταφορέςtransporte de superficie - μεταφορά επιβατώνtransporte de viajeros - δημόσιες συγκοινωνίεςtransporte colectivo - παράνομη άμβλωσηaborto ilegal - σιδηροδρομικές μεταφορέςtransporte ferroviario - μεταφορά μέσω πλωτής οδούtransporte por vía navegable - μεταφορά με ίδια μέσαtransporte individual - διηπειρωτικές μεταφορέςtransporte intercontinental - εσωτερικές μεταφορέςtransporte interior - διεθνείς μεταφορέςtransporte internacional - διεθνείς οδικές μεταφορέςtransporte internacional por carretera - ενδοκοινοτικές μεταφορέςtransporte intracomunitario - θαλάσσια μεταφοράtransporte marítimo - Αμπού ΝτάμπιAbu Dhabi - συμφωνία πολυϊνώνAcuerdo Multifibras - θεραπευτική άμβλωσηaborto terapéutico - εθνικές μεταφορέςtransporte nacional - μεταφορά με συρματόσχοινοtransporte por cable - μεταφορά με αγωγόtransporte por tubería - μεταφορά για λογαριασμό τρίτουtransporte por cuenta de terceros - μεταφορά για ίδιο λογαριασμόtransporte por cuenta propia - δημόσιες μεταφορέςtransporte público - περιφερειακές μεταφορέςtransporte regional - οδικές μεταφορέςtransporte por carretera - μεταφορά μαθητώνtransporte escolar - ημιμαζικά μεταφορικά μέσαtransporte semicolectivo - μεταφορά υπό τελωνειακό έλεγχοtransporte bajo precinto aduanero - υπόγεια μεταφοράtransporte subterráneo - προαστιακές συγκοινωνίεςtransporte suburbano - χερσαία μεταφοράtransporte terrestre - διαμεθοριακές μεταφορέςtransporte transfronterizo - αστικές συγκοινωνίεςtransporte urbano - μεταφορέαςtransportista - εργασίαtrabajo - εργασία κατ' οίκονtrabajo a domicilio - άζωτοnitrógeno - εργασία εν σειράtrabajo en cadena - εργασία πλήρους απασχόλησηςtrabajo a tiempo completo - εργασία μερικής απασχόλησηςtrabajo a tiempo parcial - λαθραία απασχόλησηtrabajo clandestino - ομαδική εργασίαtrabajo en equipo - νυκτερινή εργασίαtrabajo nocturno - εργασία ανηλίκωνtrabajo de menores - εργασία κατά βάρδιεςtrabajo por turnos - σχολική μελέτηtrabajo escolar - ηλικιωμένος εργαζόμενοςtrabajador de edad avanzada - λαθραία εργαζόμενοςtrabajador clandestino - κοινοτικός εργαζόμενοςtrabajador comunitario - μεθοριακός εργαζόμενοςtrabajador fronterizo - εργαζόμενος με ειδικές ανάγκεςtrabajador minusválido - Βάδη-ΒυρτεμβέργηBaden-Wurtemberg - χειρώνακτεςtrabajador manual - διακινούμενος εργαζόμενοςtrabajador migrante - εποχικός εργαζόμενοςtrabajador de temporada - κοινωνικός λειτουργόςtrabajador social - δημόσια έργαobras públicas - τριφύλλιtrébol - ΜπαχάμεςBahamas - Τρεντίνο-Άνω ΑδίγηςTrentino-Alto Adigio - δημόσιο θησαυροφυλάκιοTesoro - Τρινιδάδ και ΤομπάγκοTrinidad y Tobago - τριτικάληtritical - ΜπαχρέινBahrein - αντιπραγματισμόςtrueque - τράστtrust - αγωγός, σωλήνας, σωληνάριο, σωληνώσειςcañería, canuto, conducto, manga, manguera, tubería, tubo - φυματίωση ζώωνtuberculosis animal - βολφράμιοtungsteno - ΤυνησίαTúnez - αεριοστρόβιλοςturbina - ΤουρκίαTurquía - επιτροπείαtutela - ραγώδεςfruto en baya - ΤουβαλούTuvalu - σωληνώσειςtubería - ΦΠΑIVA - UDEACUDEAC - χώρες της UDEACpaíses de la UDEAC - UEBLUEBL - UEDEUED - χώρες της ΔΕΕpaíses de la UEO - ITUUIT - Ουμ αλ ΚουάβαινUmm al-Qaiwán - ομοφωνίαunanimidad - UNCRDUncred - UnescoUnesco - εθνική ενοποίησηunificación nacional - ΔΕΕUEO - μισθωτήριοcontrato de alquiler - UEAUEA - τελωνειακή ένωσηunión aduanera - οικονομική ένωσηunión económica - Οικονομική και Νομισματική ΈνωσηUnión Económica y Monetaria - Ευρωπαϊκή Ένωση ΠληρωμώνUnión Europea de Pagos - διακοινοβουλευτική ένωσηunión interparlamentaria - προτιμησιακή συμφωνίαacuerdo preferencial - εμπορικό μισθωτήριοarrendamiento comercial - χώρες της ΟΝΕΔΑpaís de la UEMOA - νομισματική ένωσηunión monetaria - UNIRUNIR - UnisistUnisist - UnitarUnitar - ζωική μονάδαcabeza de ganado - σύμβαση αγρομίσθωσηςcontrato de arrendamiento rústico - UNRWAOOPS - UPAAPU - UPUUPU - ουράνιοuranio - αστυφιλίαurbanización - πολεοδομίαurbanismo - ΕΣΣΔURSS - ΟυρουγουάηUruguay - χρήστης των μεταφορικών μέσωνusuario de transportes - πτώση των τιμώνbaja de precios - εργοστάσιο «με το κλειδί στο χέρι»fábrica llave en mano - επικαρπίαusufructo - χρήστης της πληροφορίαςusuario de información - χρησιμοποίηση της βοήθειαςutilización de la ayuda - χρήση του νερούutilización del agua - χρήση ενέργειαςutilización de la energía - χρήση των γαιώνutilización de las tierras - ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειαςuso pacífico de la energía - ΟυτρέχτηUtrecht - εμπορικό ισοζύγιοbalanza comercial - διακοπέςvacaciones - εμβόλιαvacuna - εμβολιασμόςvacunación - αγελάδαvaca - θηλάζουσα αγελάδαvaca lactante - γαλακτοπαραγωγός αγελάδαvaca lechera - Κοιλάδα ΑόστηςValle de Aosta - προστιθέμενη αξίαvalor añadido - χρηματιστηριακή αξίαvalor bursátil - αξία των συναλλαγώνvalor comercial - ελλειμματικό ισοζύγιοbalanza deficitaria - δασμολογητέα αξίαvalor en aduana - κινητές αξίεςvalor mobiliario - βανάδιοvanadio - ΒανουάτουVanuatu - ΒατικανόVaticano - μόσχοςternero - όχημαvehículo - αερολισθαίνον όχημαvehículo de colchón de aire - δίτροχοvehículo de dos ruedas - όχημα με κινητήραvehículo de motor - γεωργικό όχημαvehículo agrícola - ηλεκτροκίνητο όχημαvehículo eléctrico - όχημα κινούμενο σε σιδηροτροχιέςvehículo sobre raíles - όχημα δημοσίας χρήσεωςvehículo industrial - ΒέυλεVejle - ΒένετοVenecia - ισοζύγιο αδήλωνbalanza de invisibles - ΒενεζουέλαVenezuela - πώλησηventa - πώληση επί πιστώσειventa a crédito - πώληση κατ' οίκονventa a domicilio - λιανική πώλησηventa al por menor - πώληση με έκπτωσηventa con rebaja - πλειστηριασμόςventa en subasta - άμεση πώλησηventa directa - χονδρική πώλησηventa al por mayor - ισοζύγιο πληρωμώνbalanza de pagos - αφορολόγητη πώλησηventa libre de impuestos - πώληση εξ αποστάσεωςventa a distancia - οπωρώναςhuerta - εξέλεγξη λογαριασμώνverificación de cuentas - ύαλοςvidrio - Βεστ φορ ΣτορμπαίλτVest for Storebaelt - ΒεστγαίλαντSjaelland Occidental - Μπάλι, ΜπαλίBali - ένδυμαvestido - κρέαςcarne - βοδινό κρέαςcarne bovina - αίγειο κρέαςcarne caprina - κρέας αλόγουcarne equina - κρέας βουβάλουcarne de búfalo - μοσχαρίσιο κρέαςcarne de ternera - κρέας πουλερικώνcarne de ave - αποστεωμένο κρέαςcarne deshuesada - νωπό κρέαςcarne fresca - Βαλκάνια, Βαλκανική Χερσόνησος, ΒαλκάνιαBalcanes - πρόβειο κρέαςcarne ovina - χοιρινό κρέαςcarne porcina - ΒίμποργκViborg - αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίουvicepresidente del Parlamento - θύμαvíctima - θύμα άμαχου πληθυσμούvíctima civil - θύμα πολέμουvíctima de guerra - teletextteletexto - videotexvideotex interactivo - επαγγελματική ένταξηinserción profesional - επαναληπτική ψηφοφορίαballotage - ζωή και δραστηριότητες συλλόγων και μαζικών φορέωνvida asociativa - ζωή της επιχείρησηςvida de la empresa - πολιτική ζωήvida política - σχολική ζωήvida escolar - κοινωνική ζωήvida social - Βιετνάμ, Σοσιλιστική Δημοκρατία του ΒιετνάμVietnam - αμπελώναςviñedo - πόληciudad - πόλη μετρίου μεγέθουςciudad media - νέα πόληciudad nueva - πόλη δορυφόροςciudad satélite - οίνοςvino - αρωματισμένος οίνοςvino aromatizado - λευκός οίνοςvino blanco - τοπικός οίνοςvino del país - οίνος ποιότηταςvino de calidad superior - επιτραπέζιος οίνοςvino de mesa - εμφιαλωμένος οίνοςvino embotellado - οίνος αυξημένου οινοπνεύματοςvino alcoholizado - ταινίαcinta - αφρώδης οίνοςvino espumoso - ερυθρωπός οίνοςvino rosado - ερυθρός οίνοςvino tinto - μη αφρώδης οίνοςvino no espumoso - οινοποίησηvinificación - βιασμόςviolencia sexual - βίαviolencia - κρατική βίαviolencia de Estado - πολιτική βίαviolencia política - λογιστική μεταφοράtransferencia - ΜπαγκλαντέςBangladesh - βιταμίνες, βιταμίνηvitamina - αμπελουργίαviticultura - εσωτερική υδάτινη οδόςcurso de agua interior - διεθνής υδάτινη οδόςcurso de agua internacional - οδός ταχείας κυκλοφορίαςautovía - τράπεζαbanco - αγροτική οδόςvía rural - αστική οδόςvía urbana - υπηρεσία συντήρησης και καθαρισμού οδώνservicio de vías públicas - κλοπήrobo - πουλερικάave de corral - Αφρικανική Τράπεζα ΑνάπτυξηςBanco Africano de Desarrollo - σφαγμένα πουλερικάave de corral muerta - πουλερικά ωοπαραγωγήςave de corral ponedora - ζώντα πουλερικάave de corral viva - όγκος των συναλλαγώνvolumen de intercambios - όγκος των χρηματικών συναλλαγώνvolumen de transacciones - ψηφοφορίαvotación - λευκή ψήφοςvoto en blanco - αγροτική τράπεζαbanco agrícola - δεσμευμένη ψηφοφορίαvoto en bloque - ψήφιση νόμουvotación de la ley - ψηφοφορία με ηλεκτρονικό σύστημαvotación electrónica - ψηφοφορία δι' ονομαστικής κλήσεωςvotación nominal - άκυρη ψήφοςvoto nulo - υποχρεωτική ψήφοςvoto obligatorio - ψήφιση προ της ημέρας των εκλογώνvotación anticipada - ψήφος δι' αλληλογραφίαςvoto por correspondencia - ψήφος δια πληρεξουσίουvotación por poderes - κοινοβουλευτική ψηφοφορίαvotación parlamentaria - κεντρική τράπεζαbanco central - ψήφος με εκδήλωση προτίμησηςvoto preferencial - φανερή ψηφοφορίαvotación pública - μυστική ψηφοφορίαvoto secreto - ταξίδιviaje - οργανωμένο ταξίδιviaje todo incluido - ομαδικό ταξίδιviaje en grupo - ηφαιστειολογίαvulcanología - γεωργικές εφαρμογέςextensión agraria - Νήσοι Ουώλις και ΦουτούναWallis y Futuna - γιαούρτιyogur - εμπορική τράπεζαbanco comercial - ΥεμένηYemen - πρώην Υεμένη ΛΔantiguo Yemen RDP - Γιόρκσαϊρ ΧάμπερσαϊντYorkshire y Humberside - ΓιουγκοσλαβίαYugoslavia - Λαϊκή Δημοκρατία του ΚονγκόRepública Democrática del Congo - ΖάμπιαZambia - ΖηλανδίαZelanda - ΖιμπάμπουεZimbabwe - ψευδάργυροςcinc - συνεταιριστική τράπεζαbanco cooperativo - άνυδρη ζώνηzona árida - κλιματική ζώνηzona climática - οικιστική ζώνηzona residencial - ζώνη αλιευμάτωνzona de captura - ζώνη ελευθέρων συναλλαγώνzona de libre comercio - ζώνη αλιείαςzona pesquera - αποκλειστική οικονομική ζώνηzona económica exclusiva - ισημερινή ζώνηzona ecuatorial - ελεύθερη ζώνηzona franca - συμφωνία SALTAcuerdo SALT - τράπεζα επενδύσεωνbanco de inversión - ψυχρή ζώνηzona fría - υγρή ζώνηzona húmeda - νομισματική ζώνηzona monetaria - πεζοδρομημένη ζώνηzona peatonal - μολυσμένη ζώνηzona contaminada - προστατευόμενη ζώνηzona protegida - πληγείσα ζώνηzona catastrófica - υποτροπική ζώνηzona subtropical - προαστιακή ζώνηzona suburbana - δασμολογική ζώνηzona de tarificación - τράπεζα ανάπτυξηςbanco de desarrollo - εύκρατη ζώνηzona templada - τροπική ζώνηzona tropical - αστική ζώνηzona urbana - ζωολογίαzoología - φορέας γεωργικής χωροταξίαςSAFER - Διεθνής ΤράπεζαBanco Mundial - λαϊκή τράπεζαbanco popular - ιδιωτική τράπεζαbanco privado - δημόσια τράπεζαbanco público - ΜπαρμπάντοςBarbados - τομεακή συμφωνίαacuerdo sectorial - πίνακας τιμώνlista de precios - ράβδοςbarra - χαμηλόμισθοιsalario bajo - βάση δεδομένωνbase de datos - στρατιωτική βάσηbase militar - ΒασιλικάταBasilicata - Κάτω ΝορμανδίαBaja Normandía - Κάτω Σαξονία, Κάτω ΣαξωνίαBaja Sajonia - ΤΑΒJAT - πλοίοbuque - συμφωνία για τα προϊόντα βάσεωςacuerdo sobre productos básicos - αλιευτικό πλοίοbarco pesquero - δεξαμενόπλοιοbuque cisterna - κτίριοedificio - σκάφος αναψυχήςembarcación de recreo - βιομηχανικά κτίριαedificio industrial - δημόσιο κτίριοedificio público - ΒαυαρίαBaviera - δασμολογική συμφωνίαacuerdo arancelario - καλές τέχνεςbellas artes - ΕΤΕπBEI - ΒέλγιοBélgica - περιφέρειες και κοινότητες του Βελγίουregiones y comunidades de Bélgica - ΜπελίζBelice - κέρδοςbeneficio - δικαιούχος της βοήθειαςbeneficiario de ayuda - Benelux, Μπενελούξ, τα κράτη της ΜπενελούξBenelux - χώρες της Beneluxpaíses del Benelux - ΜπενίνBenin - ΒερολίνοBerlín - ΒερμούδεςBermudas - επισιτιστικές ανάγκεςnecesidad alimentaria - στεγαστικές ανάγκεςnecesidad de vivienda - ανάγκη εργατικού δυναμικούnecesidad de mano de obra - αύξηση πληθυσμούcrecimiento de la población - ανάγκες σε νερόnecesidades de agua - χορτονομήforraje - χρηματοληπτική ανάγκηnecesidad financiera - σκυρόδεμαhormigón - κτηνοτροφικό τεύτλοremolacha forrajera - ζαχαρότευτλοremolacha azucarera - BEUCBEUC - βούτυροmantequilla - φυτικό βούτυροmanteca vegetal - ΜπουτάνBhután - αύξηση της παραγωγήςcrecimiento de la producción - βιβλιογραφίαbibliografía - βιβλιοθήκηbiblioteca - βιβλιοθήκη νέωνbiblioteca juvenil - εθνική βιβλιοθήκηbiblioteca nacional - δημόσια βιβλιοθήκηbiblioteca pública - επιστημονική βιβλιοθήκηbiblioteca científica - πανεπιστημιακή βιβλιοθήκηbiblioteca universitaria - κοινοβουλευτικό σύστημα δύο νομοθετικών σωμάτωνbicameralismo - BIDBID - πολιτιστική αφομοίωσηaculturación - τενεκεδούποληbarrio de chabolas - ΙΒΕOIE - κτήματα δήμων και κοινοτήτωνbien comunal - πολιτιστικό αγαθόbien cultural - καταναλωτικό αγαθόbien de consumo - διαρκές αγαθόbien duradero - μη διαρκές αγαθόbien no duradero - κοινωνική ευημερίαbienestar social - κατηγορία για αδίκημαacusación - ζύθοςcerveza - ισολογισμόςbalance - ισοζύγιο εφοδιασμούbalance de abastecimiento - ενεργειακό ισοζύγιοbalance energético - κοινωνικός απολογισμόςbalance social - βιοχημείαbioquímica - βιολογική μετατροπήbioconversión - βιοδιασπασιμότηταbiodegradabilidad - βιοενέργειαbioenergía - βιοαέριοbiogás - βιογραφίαbiografía - βιολογίαbiología - βιομάζαbiomasa - βιόσφαιραbiosfera - δικομματικό σύστημαbipartidismo - πόλωσηbipolarización - ΜιανμάρMyanmar - πράξη αγοράςcompra - μπισκοτοποιίαindustria galletera - βισμούθιοbismuto - σιτάριtrigo - σκληρό σιτάριtrigo duro - μαλακό σιτάριtrigo blando - καθήλωση των τιμώνcongelación de precios - βόδιbuey - καυσόξυλαleña - οικοδομική ξυλείαmadera para la construcción - αγορά επί πιστώσειcompra a crédito - δάσωσηreforestación - ποτόbebida - αλκοολούχο ποτόbebida alcohólica - μη αλκοολούχο ποτόbebida no alcohólica - ΒολιβίαBolivia - έντοκο γραμμάτιο του δημοσίουbono del Tesoro - ΜποναίρBonaire - επιδότηση επιτοκίουbonificación de intereses - πλεκτοβιομηχανίαcalcetería - αγορά παρέμβασηςcompra de intervención - ΒόρνεοBorneo - ΜπόρνχολμBornholm - βοτανική, φυτολογίαbotánica - ΜποτσουάναBotswana - βουδισμόςbudismo - αρτοποιίαpanadería - ΒουργουνδίαBorgoña - χρηματιστήριο εμπορευμάτωνBolsa de mercancías - βοοειδήbovino - οξύácido - επαρχία Φλαμανδικής Βραβάνδηςprovincia de Brabante Flamenco - Βόρεια ΒραβάνδηBrabante Septentrional - επαρχία Βαλλωνικής Βραβάνδηςprovincia de Brabante Valón - ΒρέμηBremen - Βραζιλία, Ομόσπονδη Δημοκρατία της ΒραζιλίαςBrasil - ΒρετάνηBretaña - δίπλωμα ευρεσιτεχνίαςpatente - ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίαςpatente europea - BRIBIP - ανόργανο οξύácido inorgánico - βρώμιοbromo - βρουκέλλωσηbrucelosis - θόρυβοςruido - ΜπρουνέιBrunei - προϋπολογισμόςpresupuesto - κοινοτικός προϋπολογισμόςpresupuesto comunitario - κρατικός προϋπολογισμόςpresupuesto del Estado - προϋπολογισμός για την άμυναpresupuesto de defensa - έκτακτος προϋπολογισμόςpresupuesto extraordinario - οργανικό οξύácido orgánico - οικογενειακός προϋπολογισμόςpresupuesto familiar - επιχειρησιακός προϋπολογισμός ΕΚΑΧpresupuesto operativo CECA - προϋπολογισμός διαφήμισηςpresupuesto publicitario - διορθωτικός προϋπολογισμόςpresupuesto rectificativo - ευρωπαϊκός κοινωνικός προϋπολογισμόςpresupuesto social europeo - συμπληρωματικός προϋπολογισμόςpresupuesto suplementario - εγγραφή κονδυλίου στον προϋπολογισμόconsignación presupuestaria - ΒουλγαρίαBulgaria - ψηφοδέλτιοpapeleta de votación - χάλυβαςacero - γραφείο πληροφοριώνoficina de información - εκλογικό τμήμαmesa electoral - προεδρείο του ΚοινοβουλίουMesa del Parlamento - πολιτικό γραφείοcomisión ejecutiva - διοικητική διατύπωσηformalidad administrativa - αυτοματοποίηση γραφείουofimática - βουτυρέλαιοbutteroil - σκιώδης κυβέρνησηgobierno en la sombra - ΑβρουζίαAbruzos - ΑζόρεςAzores - θαλάσσια ακτοπλοΐαcabotaje marítimo - κακάοcacao - δημόσιο κτηματολόγιοcatastro - στέλεχοςcuadro - διοικητικό στέλεχοςcuadro administrativo - γλωσσικός κλάδος ΕΚcuadro lingüístico CE - χώρες ΑΚΕpaíses ACP - μεσαίο στέλεχοςcuadro medio - ανώτερο στέλεχοςcuadro superior - ΣΑΟΒCAME - χώρες του ΣΑΟΒpaíses del CAME - καφέςcafé - ταμιευτήριοcaja de ahorros - ταμείο υποθηκώνcaja hipotecaria - ΚαλαβρίαCalabria - κοστολόγησηcálculo de costes - κτήση κυριότηταςadquisición de la propiedad - ωρολόγιο πρόγραμμαcalendario escolar - ΚαμερούνCamerún - καλλιεργητική περίοδοςcampaña agrícola - προεκλογική εκστρατείαcampaña electoral - ΚαμπανίαCampania - κατασκήνωσηcamping - ΚαναδάςCanadá - Διώρυγα του Παναμάcanal de Panamá - απόκτηση γνώσεωνadquisición de conocimientos - καρκίνοςcáncer - υποψήφιοςcandidato - ζαχαροκάλαμοcaña de azúcar - EACEAC - Πράσινο ΑκρωτήριοCabo Verde - απόκτηση τεκμηρίωσηςadquisición de documentos - δικαιοπρακτική ικανότηταcapacidad de obrar - ικανότητα φόρτωσηςcapacidad de carga - ικανότητα προς σύναψη συμβάσεωςcapacidad de contratar - δυνατότητα άσκησης δικαιώματοςcapacidad de disfrute - αρνησικυρίαveto - διαδικασία διαβούλευσηςprocedimiento consultivo - υπουργείοministerio - κοσμήτοραςcuestor - αιρετός εκπρόσωπος τοπικής αυτοδιοίκησηςcargo electivo local - αυτόνομη κοινότηταcomunidad autónoma - περιφερειακή διοίκησηadministración regional - αποικιοκρατίαcolonialismo - επιστημονικές ανταλλαγέςintercambio científico - παραγωγική ικανότηταcapacidad de producción - στρατιωτικές κυρώσειςsanción militar - διεθνείς εθελοντέςvoluntario internacional - Ζήτημα της Υπεριορδανίαςcuestión de Cisjordania - κοινοτικό δίκαιο-εθνικό δίκαιοDerecho comunitario-Derecho nacional - αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίουdelegación PE - γνώμη της ΟΚΕdictamen CES - δημόσια διοίκηση της Κοινότηταςfunción pública europea - σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίουdictamen favorable PE - Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΚAsamblea paritaria ACP-CE - Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίουpresidente PE - Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίουvicepresidente PE - Σώμα των Κοσμητόρωνcuestor PE - απόφαση του Δικαστηρίου ΕΚsentencia del Tribunal CE - αντιευρωπαϊσμόςmovimiento antieuropeísta - διαρθρωτικά ταμείαfondo estructural - δικαστήριο εργατικών διαφορώνjurisdicción laboral - δυναμικό αποθήκευσηςcapacidad de almacenamiento - δικηγόροςabogado - μεταμεληθείςarrepentido - παρακείμενη ζώνηzona adyacente - προφυλάκισηdetención preventiva - προσφυγή ιδιωτώνrecurso de particulares - οικονομική κατάστασηsituación económica - συντελεστής παραγωγήςfactor de producción - πόλος ανάπτυξηςpolo de crecimiento - ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξηςprograma integrado de desarrollo - ΟΜΠPIM - εμπορικές συναλλαγές Βορρά-Νότουcomercio Norte-Sur - μεταφορική ικανότηταcapacidad de transporte - κερδοσκοπικά κεφάλαιαcapital especulativo - δημόσια χρηματοδότησηfinanciación pública - εναρμόνιση των τιμώνarmonización de precios - κεφαλαιαγοράmercado de capitales - κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνουcapital de riesgo - Γενικός Προϋπολογισμός ΕΚpresupuesto general CE - μητρότηταmaternidad - πολιτιστικό βραβείοpremio cultural - ικανότητα δικαίουcapacidad jurídica - αγγλικανισμόςanglicanismo - καθολικισμόςcatolicismo - ορθοδοξίαortodoxia - προτεσταντισμόςprotestantismo - χώρος αναψυχήςzona de recreo - προσωπικό εστιατορίωνprofesión gastronómica - μαφίαmafia - βιοηθικήbioética - μυστικές εταιρίεςsociedad secreta - τοπική πολιτιστική παράδοσηcultura regional - AIDSSIDA - τιμή της γηςprecio del terreno - ανοικτό πανεπιστήμιοenseñanza abierta - προϋπολογισμός της εκπαίδευσηςpresupuesto de educación - εκπαιδευτικές ανταλλαγέςintercambio escolar - EurydiceEurydice - αναγνώριση σπουδώνreconocimiento de estudios - επιχείρηση Τύπουempresa periodística - teletexteletex - προστασία δεδομένωνprotección de datos - αμφίδρομο δίκτυοred de transmisión interactiva - κινηματογραφική παραγωγήproducción cinematográfica - βιομηχανία προγραμμάτωνindustria de programas - συμπαραγωγή οπτικοακουστικών προγραμμάτωνcoproducción audiovisual - οπτικοακουστικό πρόγραμμαprograma audiovisual - οπτικοακουστική παραγωγήproducción audiovisual - τεχνολογία των πληροφοριώνtecnología de la información - τηλεόραση υψηλής ευκρίνειαςtelevisión de alta definición - βιντεοεπικοινωνίαvideocomunicación - οπτικοακουστική πολιτικήpolítica audiovisual - ραδιοτηλεπειρατείαpiratería audiovisual - ευρωπαϊκός οπτικοακουστικός χώροςespacio audiovisual europeo - ελεύθερη διακίνηση προγραμμάτωνlibre circulación de programas - επικοινωνιακά τέληtarifa de comunicaciones - δίκαιο των πληροφοριώνDerecho de la información - νομικές εφαρμογές πληροφορικήςinformática jurídica - μεταφόρτωση προγραμμάτωνtelecarga - γλώσσα προγραμματισμούlenguaje de programación - αυτόματη μετάφρασηtraducción automática - ενεργειακή ανεξαρτησίαindependencia energética - βιομηχανικό κεφάλαιοcapital industrial - διαδικασία συνεργασίαςprocedimiento de cooperación - μεταφορά αρμοδιότηταςtraspaso de competencias - δημιουργία επιχείρησηςfundación de la empresa - επιχείρηση παροχής υπηρεσιώνempresa de servicios - επιχείρηση μίσθωσης εργατικού δυναμικούagencia de empleo temporal - εργασία σε οθόνηtrabajo en pantalla - οδικές ενδομεταφορέςcabotaje de carretera - τομέας ποταμοπλοΐαςtransportista fluvial - θαλάσσια διώρυγαcanal marítimo - ζεύξη της ΜάγχηςTúnel de la Mancha - τιμολόγιο εσωτερικών μεταφορώνtarifa interior - τιμολόγιο διεθνών μεταφορώνtarifa internacional - τιμολόγιο οδικών μεταφορώνtarifa de transporte por carretera - διαστημική πλοήγησηnavegación espacial - διοικητική πράξηacto administrativo - εταιρικό κεφάλαιοcapital social - προστασία των δασώνprotección del bosque - Τυρρηνική Θάλασσαmar Tirreno - Αδριατική Θάλασσαmar Adriático - Λιγυρική Θάλασσαmar de Liguria - Αιγαίο Πέλαγοςmar Egeo - Ιόνιο Πέλαγοςmar Jónico - καταπολέμηση των εντόμωνlucha contra los insectos - γεωργική χωροταξίαordenación de la propiedad rústica - εντομοκτόνοinsecticida - αλιευτικές διατάξειςregulación de la pesca - αλιευτικοί έλεγχοιcontrol pesquero - πρωτεύουσα - πολυετές λαχανικόlegumbre perenne - νωπό προϊόνproducto fresco - ποιοτικό πρότυποnorma de calidad - πρότυπο ασφάλειαςnorma de seguridad - τεχνικό πρότυποnorma técnica - COSTCOST - έρευνα και ανάπτυξηinvestigación y desarrollo - διαστημική έρευναinvestigación espacial - διαστημική τεχνικήtécnica espacial - ξένα κεφάλαιαcapital extranjero - συνθετικό ελαστικόcaucho sintético - φυσικό ελαστικόcaucho natural - σιδηροδρομικές κατασκευέςindustria ferroviaria - ξυλάνθρακαςcarbón vegetal - βιομηχανία ειδών πολυτελείαςindustria de artículos de lujo - Αυτόνομη Επαρχία του Μπολτζάνοprovincia autónoma de Bolzano - Αυτόνομη Επαρχία του Τρέντοprovincia autónoma de Trento - CEPTCEPT - INCBJIFE - Habitat OHEHabitat ONU - υπάλληλοι ΕΚagente CE - αιγοειδήcaprino - δευτερεύοντα αλιεύματαcaptura accesoria - επιτρεπόμενα αλιεύματαcaptura autorizada - αλιεύματα ιχθύωνcaptura de pescado - αλιεύματα κατ' είδοςcaptura por especie - συνολικά αλιεύματαcaptura total - κοινοτική πράξηacto comunitario - Νήσοι ΚαραϊβικήςCaribe - χημεία του άνθρακαquímica del carbono - άνθρακαςcarbono - καύσιμο κινητήρων εσωτερικής καύσεωςcarburante - σφάγιοpieza en canal - CaricomCaricom - χώρες της Caricompaíses del Caricom - χάρτης εκπαιδευτικών ιδρυμάτωνmapa escolar - καρτέλcártel - εμπορική πράξηacto de comercio - χαρτογραφίαcartografía - ταμειακή ροήcash flow - ποινικό μητρώοRegistro Penal - καταλογογράφησηcatalogación - ΚαταλωνίαCataluña - κατάλογοςcatálogo - κοινωνικοεπαγγελματική κατηγορίαcategoría socioprofesional - καταβολή εγγύησης υποψηφιότηταςfianza electoral - συνεδριακές εργασίεςacta de congreso - ICCCCI - SPCSPC - mujer - άντραςhombre - CDICDI - χώρα ΕΕpaíses UE - CEACCEAC - CEAECEAE - CEAOCEAO - ιοντίζουσα ακτινοβολίαradiación ionizante - νάτριοsodio - κατεργασία μετάλλωνtrabajo de los metales - ευγενές αέριοgas raro - θάνατοςmuerte - μεταμόσχευση οργάνωνtrasplante de órganos - μετάγγιση αίματοςtransfusión de sangre - απορρίμματα μετάλλωνresiduo metálico - κοινοτική συγκοινωνιακή αρτηρίαeje comunitario - δικαίωμα επιμέλειαςderecho de custodia - ανταλλαγές νέωνintercambio de jóvenes - στοιχειώδη σωματίδιαpartícula elemental - άτομοátomo - αναλυτική χημείαquímica analítica - φασματομετρίαespectrometría - χώρες της CEAOpaíses de la CEAO - κυτταρολογίαcitología - ασβέστιοcalcio - ιατρική διάγνωσηdiagnóstico médico - πυρηνική ιατρικήmedicina nuclear - ιατρική εξέτασηreconocimiento médico - Μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ΕΚmiembro del Tribunal de Cuentas CE - ασφάλεια κτιρίωνseguridad de los edificios - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία ΠεριβάλλοντοςAgencia Europea de Medio Ambiente - οδηγόςguía - ευρωπαϊκά σύμβολαsímbolo europeo - επίσημη γλώσσαlengua oficial - ατυχήματα στο σπίτιaccidente doméstico - κοινοτικό πρόγραμμαprograma comunitario - τροπικό δάσοςbosque tropical - προσωπικά είδηbien personal - Σύμβαση Λομέ IVConvenio de Lomé IV - ηλεκτρομαγνητική όχλησηperturbación electromagnética - ζώνη συχνοτήτωνbanda de frecuencias - μισθοφόροςmercenario - εορτασμός επετείουconmemoración - αδελφοποίησηhermanamiento - μαθήματα οδήγησηςenseñanza de la conducción - ντοπάρισμαdopaje - Ευρωπαϊκή σύμβαση των δικαιωμάτων του ανθρώπουConvención Europea de Derechos Humanos - ΕΚΑΧCECA - Πρωτοδικείο ΕΚTribunal de Primera Instancia CE - όροι συνταξιοδότησηςcondición de jubilación - ενδοκοινοτικά σύνοραfrontera intracomunitaria - τροχόσπιτοvehículo de camping - μέτρα αντιντάμπινγκmedida antidumping - αντίκτυπος της πληροφορικήςimpacto de la informática - κοινοποίηση των δεδομένωνcomunicación de datos - στρατιωτική επέμβασηintervención militar - εξαγωγή αποβλήτωνexportación de residuos - εθελοντές για την ανάπτυξηcooperante - ραδιοβιολογίαradiobiología - συστηματική απουσία από την εργασίαabsentismo - παπικό έγγραφοacta pontificia - CEDEAOCedeao - CedefopCedefop - Ευρωπαϊκή ΚοινότηταComunidad Europea - ΕΚΑΕCEEA - άγαμοςcélibe - κυτταρίνηcelulosa - CEMTCEMT - λογοκρισίαcensura - Κεντροαφρικανική ΔημοκρατίαRepública Centroafricana - πυρηνικός σταθμός παραγωγής ενέργειαςcentral nuclear - συγκέντρωση των πληροφοριώνcentralización de la información - Κεντρική Γαλλίαregión del Centro - εμπορικό κέντροcentro comercial - Κοινό Κέντρο Ερευνών ΕΚΑΕCentro Común de Investigación CEEA - κέντρο μηχανοργάνωσηςcentro de cálculo - κέντρο τεκμηρίωσηςcentro de documentación - Κέντροcentro político - υπολογιστής κεντρικής υποστήριξηςcentro distribuidor de bases de datos - κεραμικήcerámica - σιτηρόcereal - δημητριακό διατροφήςcereal alimenticio - μετοχήvalor de renta variable - κτηνοτροφικό σιτηρόcereal forrajero - αρτοποιήσιμο δημητριακόcereal panificable - CERNCERN - ESROOEIE - πιστοποιητικό καταγωγήςcertificado de origen - πιστοποιητικό κυκλοφορίαςcertificado de circulación - πιστοποιητικό υγείαςcertificado sanitario - CESCES - αξίωση παροχής εννόμου προστασίαςacción judicial - παύση δραστηριότηταςcese de actividad - παύση γεωργικής εκμετάλλευσηςcese de actividad agrícola - παύση πληρωμώνsuspensión de pagos - κατάπαυση πυρόςalto el fuego - εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριοcámara de comercio e industria - άμεσα εκλεγμένη Βουλήcámara de elección directa - Ομοσπονδιακή Βουλήcámara federal - κοινοβουλευτικό σώμαcámara parlamentaria - σαμπάνιαchampaña - Καμπανία-ΑρδέννεςChampaña-Ardenas - κοινωνική αλλαγήcambio social - τεχνολογική αλλαγήcambio tecnológico - κάνναβιςcáñamo - προσθήκη ζάχαρης στο μούστοedulcoración - γαιάνθρακαςcarbón - ανθρακωρυχείοminería del carbón - φορτίο ανά άξοναcarga por eje - μέτοχοςaccionista - οικογενειακό βάροςcarga familiar - ωφέλιμο φορτίοcarga útil - φόρτωσηcarga - Χάρτης της ΑβάναςCarta de La Habana - καταστατικός χάρτης των Ηνωμένων ΕθνώνCarta de las Naciones Unidas - ευρωπαϊκός κοινωνικός χάρτηςcarta social europea - κυνήγιcaza - λέβηταςcaldera - πρόσβαση στην κοινοτική πληροφόρησηacceso a la información comunitaria - πρόσβαση στη δικαιοσύνηacceso a la justicia - συμφωνία ATPacuerdo ATP - εμπορική συμφωνία ΕΚacuerdo comercial CE - συμφωνία συνεργασίας ΕΚacuerdo de cooperación CE - συμφωνία του ΣένγκενAcuerdo de Schengen - ευρωπαϊκή συμφωνία σύνδεσηςacuerdo europeo de asociación - προσωρινή συμφωνία ΕΚacuerdo provisional CE - διοργανική συμφωνίαacuerdo interinstitucional - μικτή συμφωνίαacuerdo mixto - ηλεκτρικός συσσωρευτήςacumulador eléctrico - κοινοτικό κεκτημένοacervo comunitario - αστική αγωγήacción por responsabilidad civil - κοινοτική δράσηacción comunitaria - αγωγή αστικού δικαίουacción civil - αγωγή ποινικού δικαίουacción penal - αγωγή αποζημίωσηςacción por responsabilidad - ποινική αγωγήintervención del ministerio fiscal - κοινοτική δραστηριότηταactividad comunitaria - προσαρμογή των δημοσιονομικών προοπτικώνadaptación de las perspectivas financieras - προσχώρηση σε συμφωνίαadhesión a un acuerdo - διοίκηση του οργάνουadministración de la institución - τοιχοκόλλησηanuncio público - Πορτογαλόφωνη AφρικήÁfrica lusófona - Αφρική νοτίως της ΣαχάραςÁfrica subsahariana - Ευρωπαϊκός οργανισμός αξιολόγησης των φαρμακευτικών προϊόντωνAgencia Europea para la Evaluación de Medicamentos - Ευρωπαϊκός οργανισμός για την ασφάλεια και την υγεία κατά την εργασίαAgencia Europea de Salud y Seguridad en el Trabajo - σωματική επίθεσηagresión física - χώρος στάθμευσηςaparcamiento - NAFTATLCAN - αλλεργίαalergia - πρεσβείαembajada - χωροταξίαordenación del territorio - πρώην ΛΔΓantigua RDA - πρώην ΕΣΣΔantigua URSS - προϋπηρεσίαantigüedad - πρώην σοσιαλιστικές χώρεςantiguos países socialistas - ΑγγλίαInglaterra - γουνοφόρο ζώοanimal para peletería - συσκευή αερίουaparato de gas - εφαρμογή της πληροφορικήςinformatización - εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσηςprofundización de la Unión Europea - Τόξο του ΑτλαντικούArco atlántico - αρχιπέλαγοςarchipiélago - ΑρμενίαArmenia - ASACRSAARC - ανελκυστήραςascensor - Κεντρική ΑσίαAsia central - κοινοβουλευτική συνέλευσηasamblea parlamentaria - διοικητική αυτονομίαautonomía administrativa - άδεια πώλησηςautorización de venta - προσχέδιο προϋπολογισμού ΕΚanteproyecto de presupuesto CE - μαχητικό αεροσκάφοςavión de combate - ΑζερμπαϊτζάνAzerbaiyán - Ευρωπαϊκή Κεντρική ΤράπεζαBanco Central Europeo - νομική βάσηbase jurídica - λεκάνη του Ρήνουcuenca renana - ΛευκορωσίαBielorrusia - κράτος που εισπράττει περισσότερα από όσα εισφέρειbeneficiario neto - ΕΤΑΑBERD - αγαθό διπλής χρήσηςbien de doble uso - καλή μεταχείριση των ζώωνbienestar de los animales - βιοποικιλότηταbiodiversidad - βιότοποςbiotopo - νομιμοποίηση παράνομου χρήματοςblanqueo de dinero - καθαριστήριοlavandería - τροπική ξυλείαmadera tropical - βομβαρδιστικό αεροσκάφοςbombardero - Βοσνία-ΕρζεγοβίνηBosnia-Herzegovina - ΒρανδεβούργοBrandeburgo - αεροπορικό καμποτάζcabotaje aéreo - κοινοτικό πλαίσιο στήριξηςmarco comunitario de apoyo - επιστημονικός υπολογισμόςcálculo científico - χρονοδιάγραμμα της ΟΝΕcalendario de la UEM - επαγγελματική σταδιοδρομίαcarrera profesional - κάρτα επέκτασηςtarjeta de ampliación - κασέταcasete audio - ΣΒΑΣCCAN - ΚΑΚCEI - ομάδα ποιότηταςcírculo de calidad - κοινοτική πιστοποίησηcertificación comunitaria - κλιματική αλλαγήcambio climático - αλλαγή πολιτικού καθεστώτοςcambio de régimen político - Κοινοτικός Χάρτης των Θεμελιωδών Κοινωνικών Δικαιωμάτων των ΕργαζομένωνCarta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores - ευρωπαϊκός Χάρτηςcarta europea - διεθνής Χάρτηςcarta internacional - χειρουργόςcirujano - νεκροταφείοcementerio - επιβαρυντική περίστασηagravante - ελαφρυντική περίστασηatenuante - ευρωπαϊκή ιθαγένειαciudadanía europea - καταχρηστική ρήτραcláusula abusiva - συμβατική ρήτραcláusula contractual - ρήτρα απαλλαγήςcláusula de exención - COCOMCOCOM - αστικός κώδικαςCódigo Civil - ποινικός κώδικαςCódigo Penal - κωδικοποίηση του κοινοτικού δικαίουcodificación del Derecho comunitario - οικονομική και κοινωνική συνοχήcohesión económica y social - κόμμωση και αισθητική περιποίησηpeluquería y belleza - οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησηςentidad local - οργανισμός περιφερειακής διοίκησηςentidad regional - θέρμανσηcalefacción - κοινή επιτροπή ΕΟΧComité Mixto EEE - κοινή συμβουλευτική επιτροπή ΕΟΧComité Consultivo Mixto EEE - επιτροπή διαχείρισης ΕΚcomité de gestión CE - επιτροπή κανονιστικών ρυθμίσεων ΕΚcomité de reglamentación CE - Επιτροπή ΠεριφερειώνComité de las Regiones - μικτή επιτροπή ΕΚcomité mixto CE - κοινή κοινοβουλευτική επιτροπή ΕΟΧComité Parlamentario Mixto EEE - επιτροπολογίαcomitología - εμπόριο οργάνωνcomercio de órganos - εμπόριο έργων τέχνηςcomercio de arte - Φλαμανδική Κοινότηταcomunidad flamenca de Bélgica - Γαλλόφωνη Κοινότηταcomunidad francesa de Bélgica - Γερμανόφωνη Κοινότηταcomunidad alemana de Bélgica - κοινότητες του Βελγίουcomunidades de Bélgica - αρμοδιότητα του ΕΚcompetencias del PE - αρμοδιότητες των οργάνων της ΕΚcompetencia institucional CE - σχεδίαση με τη βοήθεια υπολογιστήdiseño asistido por ordenador - εργοδοτική συνομοσπονδίαconfederación patronal - συνδικαλιστική συνομοσπονδίαconfederación sindical - ευρωπαϊκή διάσκεψηconferencia europea - διακυβερνητική διάσκεψη ΕΚconferencia intergubernamental CE - διεθνής διάσκεψηconferencia internacional - Διεθνής Διάσκεψη ΕργασίαςConferencia Internacional del Trabajo - τριμερής διάσκεψηconferencia tripartita - διένεξη μεταξύ εθνοτήτωνconflicto interétnico - άδεια για πολιτικούς λόγουςpermiso por actividad política - Συμβούλιο Συνεργασίας των Κρατών του Περσικού ΚόλπουConsejo de Cooperación del Golfo - Συμβούλιο του ΕΟΧConsejo del EEE - παροχή συμβουλών και υπηρεσιών εμπειρογνώμοναasesoramiento y peritaje - πώληση ρυπαντικού προϊόντος με εγγύηση επιστροφήςdepósito por producto contaminante - συστατική κωδικοποίηση του κοινοτικού δικαίουconsolidación del Derecho comunitario - προξενείοconsulado - διοικητική σύμβασηcontrato administrativo - αντιπαροχή συμφωνίαςcontrapartida de un acuerdo - κράτος που εισφέρει περισσότερα από όσα εισπράττειcontribuyente neto - εισφορά ΑΕΠcontribución PNB - μεθοριακός έλεγχοςcontrol fronterizo - έλεγχος των κρατικών ενισχύσεωνcontrol de las ayudas públicas - έλεγχος των εξαγωγώνcontrol de las exportaciones - διακυβερνητική σύμβαση ΕΚconvenio intergubernamental CE - συνεργασία στον τομέα των εσωτερικών υποθέσεωνcooperación en los asuntos internos - τελωνειακή συνεργασίαcooperación aduanera - περιβαλλοντική συνεργασίαcooperación medioambiental - διακυβερνητική συνεργασία ΕΕcooperación intergubernamental UE - διοργανική συνεργασία ΕΚcooperación interinstitucional CE - διακοινοβουλευτική συνεργασίαcooperación interparlamentaria - δικαστική συνεργασία ΕΕcooperación judicial UE - αστυνομική συνεργασίαcooperación policial - αστυνομική συνεργασία ΕΕcooperación policial UE - στεγαστικός συνεταιρισμόςcooperativa de viviendas - συντονισμός των χρηματοδοτήσεωνcoordinación de financiaciones - συντονισμός των πολιτικών ΟΝΕcoordinación de políticas UEM - Κέρας της ΑφρικήςCuerno de África - Ευρωπαϊκό στρατιωτικό σώμαCuerpo de Ejército Europeo - COSACCOSAC - απαίτησηcréditos por cobrar - οργανωμένη εγκληματικότηταcrimen organizado - κριτήριο επιλεξιμότηταςcriterio de elegibilidad - κριτήριο σύγκλισηςcriterio de convergencia - Δημοκρατία της Κροατίας, ΚροατίαCroacia - σώρευση εισοδημάτωνacumulación de rentas - κυκλώναςciclón - φορολογική δήλωσηdeclaración fiscal - δήλωση κοινοτικού ενδιαφέροντοςdeclaración de interés comunitario - δημόσια δήλωσηdeclaración pública - προθεσμία έκδοσηςplazo de edición - αθέμιτη χρηματιστηριακή εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριώνabuso de información privilegiada - περιβαλλοντικό έγκλημαdelito ecológico - σεξουαλικό έγκλημαdelito sexual - ονομασία του προϊόντοςdenominación del producto - καταγγελία συμφωνίαςdenuncia de un acuerdo - αγροτική δαπάνηgasto agrícola - κοινοτική δαπάνηgasto comunitario - δαπάνη λειτουργίας ΕΚgasto de funcionamiento CE - δαπάνη έρευνας ΕΚgasto de investigación CE - επιχειρησιακή δαπάνη ΕΚgasto operativo CE - διαρθρωτική δαπάνηgasto estructural - παρέκκλιση από το κοινοτικό δίκαιοexcepción del Derecho comunitario - οφειλήdeuda - τελωνειακή οφειλήdeuda aduanera - δεύτερη φάση της ΟΝΕsegunda fase de la UEM - καθήκοντα του υπαλλήλουdeberes del funcionario - κοινωνικός διάλογοςdiálogo social - κοινοτικός κοινωνικός διάλογοςdiálogo social comunitario - διάδοση της κοινοτικής πληροφόρησηςdifusión de la información comunitaria - δημοσιονομική πειθαρχία ΕΚdisciplina presupuestaria CE - στρατιωτική πειθαρχίαdisciplina militar - διάκριση λόγω ιθαγένειαςdiscriminación por razones de nacionalidad - αντιρρυπαντική διάταξηdispositivo anticontaminante - ιατρικά στοιχείαdatos médicos - προσωπικά στοιχείαdatos personales - δικαίωμα παροχής έννομης προστασίαςderecho de litigar - δικαίωμα ασύλουderecho de asilo - ενοχικό δίκαιοDerecho de las obligaciones - περιφερειακό δίκαιοDerecho regional - δικαιώματα του υπαλλήλουderechos del funcionario - οθόνηpantalla - ιδιωτικό Ecuecu privado - εκπαίδευση υπό επιτήρησηeducación correccional - εργάτες-μέτοχοι της επιχείρησηςaccionariado obrero - φαινόμενο θερμοκηπίουefecto invernadero - κατάρτιση του κοινοτικού δικαίουelaboración del Derecho comunitario - περιφερειακές εκλογέςelecciones regionales - έμβρυοembrión y feto - χρήση γλωσσώνuso de las lenguas - στρατιωτική εκπαίδευσηinstrucción militar - θεσμική ισορροπία ΕΚequilibrio institucional CE - προστατευτικός εξοπλισμόςequipo de protección - εξοπλισμός πληροφορικήςequipo informático - εξοπλισμός υπό πίεσηequipo de presión - θερμικός εξοπλισμόςequipo térmico - δικαστική πλάνηerror judicial - ΕρυθραίαEritrea - Ευρωπαϊκός Οικονομικός ΧώροςEspacio Económico Europeo - ΕσθονίαEstonia - κατάρτιση του κοινοτικού προϋπολογισμούelaboración del presupuesto comunitario - θρησκευτικό κράτοςEstado confesional - κράτος δικαίουEstado de derecho - ομοσπονδιακό κράτοςEstado federal - ισλαμικό κράτοςEstado islámico - λαϊκό κράτοςEstado laico - ενιαίο κράτοςEstado unitario - συγκριτική μελέτηestudio comparativo - περιπτωσιολογική μελέτηestudio de casos - Ευρώπη των πολιτώνEuropa de los ciudadanos - EuropolEuropol - εκτέλεση της ποινήςejecución de la pena - επαγγελματική πείραexperiencia profesional - δικαστική πραγματογνωμοσύνηdictamen pericial - αδιαλλαξία, εξτρεμισμόςextremismo - κατασκευή με τη βοήθεια υπολογιστήfabricación asistida por ordenador - μέσα διευκόλυνσης των ατόμων με ειδικές ανάγκεςmedios para discapacitados - ΦλεβολάνδηFlevoland - διεθνής δημόσια διοίκησηfunción pública internacional - υπάλληλος διεθνούς οργανισμούfuncionario internacional - λειτουργία των κοινοτικών οργάνωνfuncionamiento institucional - Ευρωπαϊκό Ίδρυμα ΚατάρτισηςFundación Europea de Formación - Ταμείο ΣυνοχήςFondo de Cohesión - Ταμείο του Συμβουλίου της Ευρώπηςfondo del Consejo de Europa - Ευρωπαϊκό Ταμείο ΕπενδύσεωνFondo Europeo de Inversiones - είδη γραφείουmaterial de oficina - φορολογική ατέλειαfranquicia fiscal - απάτη εις βάρος της Κοινότηταςfraude a la Comunidad - εξωτερικά σύνορα της Κοινότηταςfrontera exterior de la Comunidad - αέριο που προκαλεί το φαινόμενο του θερμοκηπίουgas con efecto invernadero - γενετικήgenética - Δημοκρατία της ΓεωργίαςGeorgia - αθίγγανοςgitano - απεργία πείναςhuelga de hambre - ομάδα ΒίσεγκραντGrupo de Visegrado - ομάδα των 24Grupo de los Veinticuatro - ένωση φορέων τοπικής διοίκησηςasociación de entidades locales - ευρωπαϊκός όμιλος οικονομικού σκοπούAgrupación Europea de Interés Económico - σεξουαλική παρενόχλησηacoso sexual - πολεμικό ελικόπτεροhelicóptero de combate - αρχαία ιστορίαhistoria antigua - σύγχρονη ιστορίαhistoria contemporánea - μεσαιωνική ιστορίαhistoria medieval - νεώτερη ιστορίαhistoria moderna - ιστορικόreseña histórica - ώρα έναρξης της λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτωνhorario comercial - πολιτιστική ταυτότηταidentidad cultural - ΧΜΠΑIFOP - εικόνα-κύροςimagen pública - διπλωματική ασυλίαinmunidad diplomática - οικονομική υποδομήinfraestructura económica - κοινοτική πρωτοβουλίαiniciativa comunitaria - ευρωπαϊκή αναπτυξιακή πρωτοβουλίαiniciativa de crecimiento europeo - έντομοinsecto - εγκατάσταση εκτόξευσηςinstalación de lanzamiento - εγκατάσταση ειδών υγιεινήςinstalación sanitaria - Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Δημόσιας ΔιοίκησηςInstituto Europeo de Administración Pública - Ευρωπαϊκό Νομισματικό ΊδρυμαInstituto Monetario Europeo - κοινό όργανο ΕΟΧinstitución común EEE - οικονομικό μέσο για το περιβάλλονinstrumento económico medioambiental - κακοκαιρίαinclemencia atmosférica - διασύνδεση συστημάτωνinterconexión de sistemas - συλλογικό συμφέρονinterés colectivo - έννομο συμφέρονinterés legítimo - σχολικό οικοτροφείοinternado escolar - ΙντερπόλInterpol - τροφική δηλητηρίασηintoxicación alimentaria - εβραίοςjudío - δικαστήριοjurisdicción - συνταγματικό δικαστήριοjurisdicción constitucional -