Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

ÅrhusÅrhus - presskommuniképress release - domstolars behörighetjurisdiction - generalagentconcessionaire - socioekonomiska förhållandensocioeconomic conditions - Rådet för kulturellt samarbeteCouncil for Cultural Cooperation - CRESTCREST - Europeiska produktivitetsnämndenEuropean Productivity Agency - kärnenergiorganetNuclear Energy Agency - audivisuellt dokumentaudiovisual document - DubaiDubayy - jordbruksutvecklingsplanfarm development plan - skrivareprinter - saltvattensaltwater - grundvattengroundwater - spillvattenwastewater - sociokulturella inrättningarsociocultural facilities - Förenta staternaUnited States of America - EU:s fiskeripolitikCommunity fisheries - Internationella energiorganetInternational Energy Agency - getostgoats’ milk cheese - ost av komjölkcows’ milk cheese - FujayraAl Fujayrah - exilregeringgovernment-in-exile - audivisuell industriaudiovisual industry - rättspraxiscase-law - EG:s rättspraxisEC case-law - delstatFederation State - ohälsosam bostadsubstandard housing - Östra MalaysiaEastern Malaysia - Bretton Woods-avtaletBretton Woods Agreement - mikroekonomimicroeconomics - migration mellan städerinterurban migration - pendling inom städerintraurban commuting - Danmark öster om Stora Bälteast of the Great Belt - organisationsplanorganisation chart - trädtree - viltköttgame meat - ÅrhusAarhus - förskingringbreach of trust - limadhesive - statshandelState trading - detaljhandelretail trade - grossisthandelwholesale trade - vapenhandelarms trade - öst-västhandelEast-West trade - utrikeshandelforeign trade - inrikeshandeldomestic trade - internationell handelinternational trade - anslutning till Europeiska unionenaccession to the European Union - avsättningmarketing - ad hoc-kommittéad hoc committee - undersökningskommittécommittee of inquiry - Europakommissionen för de mänskliga rättigheternaCommission on Human Rights - FN-kommissionenUN Commission - parlamentskommittéparliamentary committee - EuropaparlamentskommittéEP Committee - kvalitativ analysqualitative analysis - tilldelning av kontraktaward of contract - ständig kommittéstanding committee - särskild kommittéspecialised committee - UN Technical Commission - kommissionärcommission agent - Brittiska samväldetCommonwealth - Europeiska gemenskapernaEuropean Communities - kommunmunicipality - tillsatsmedeladjuvant - masskommunikationmass communications - satellitkommunikationsatellite communications - presskommuniképress communiqué - kommunismcommunism - ComorernaComoros - försäkringsbolaginsurance company - förvaltningsrättslig behörighetadministrative powers - gemenskapens behörighetCommunity competence - saklig behörighetjurisdiction ratione materiae - centralförvaltningcentral government - den verkställande maktens behörighetexecutive competence - medlemsstaternas behörighetcompetence of the Member States - parlamentets befogenheterpowers of parliament - domstolars behörighetjurisdiction of the courts - gemensam behörighetjoint competence - territoriell behörighetterritorial jurisdiction - konkurrenskraftcompetitiveness, fight - komplementaritet i handelsutbytetcomplementarity of trade - konsumentbeteendeconsumer behaviour - utbildningsadministrationeducational administration - politisk hållningpolitical behaviour - elektronisk komponentelectronic component - oorganisk föreningmineral compound - befolkningsstrukturcomposition of the population - parlamentets sammansättningcomposition of parliament - bokföringaccounting - allmän bokföringfinancial accounting - nationalräkenskapernational accounts - skattemyndighettax authorities - offentligt räkenskapsväsenpublic accounting - regionala räkenskaperregional accounting - bokförareaccountant - räkenskaperaccount - koncernredovisningconsolidated account - rörelsekontotrading account - försäljningskontortied sales outlet - grevskap, län, storkommuncounty, shire - befolkningskoncentrationconcentration of the population - maktkoncentrationconcentration of powers - lokalförvaltninglocal government - ekonomisk koncentrationeconomic concentration - koncentrering av industriindustrial concentration - produktutformningproduct design - Macedonia - generalagentconcessionnaire - medelfristigt ekonomiskt stödmedium-term financial assistance - hållbar utvecklingsustainable development - sambocohabitation - konkurrenscompetition - internationell konkurrensinternational competition - offentlig förvaltningpublic administration - sammanfattningsummarising - kryddacondiment - villkor för biståndterms for aid - kvinnans ställningposition of women - arbetsvillkorworking conditions - levnadsvillkorliving conditions - ekonomiska förhållandeneconomic conditions - social situationsocial situation - socioekonomiska förhållandensocio-economic conditions - förpackningpreparation for market - tillträde till provadmission to examinations - atmosfäriska förhållandenatmospheric conditions - WCLWCL - FN-konferensUN Conference - förtrolighetconfidentiality - konfektyrtillverkningconfectionery - behörighetskonflikt mellan domstolarconflict of jurisdiction - behörighetskonfliktconflict of powers - rättsmissbrukmisuse of a right - avfallsförbränningwaste incineration - tillfällig införseltemporary admission - arbetsmarknadskonfliktlabour dispute - internationell konfliktinternational conflict - raskonfliktracial conflict - social konfliktsocial conflict - sjukledighetsick leave - havandeskapsledighetmaternity leave - ledighet för utbildningtraining leave - föräldraledighetparental leave - betald ledighetpaid leave - obetald ledighetunpaid leave - ledighet av sociala skälleave on social grounds - frysningfreezing - konglomeratconglomerate - KongoCongo - konjunkturshort-term economic prospects - ConnachtConnacht - Europeiska unionens rådCouncil of the European Union - bolagsstyrelseboard of directors - EC Association Council - adoptionadoption of a child - CCCCCC - TullsamarbetsrådetCCD - ASPACAspac - EuroparådetCouncil of Europe - EuroparådsländerCouncil of Europe countries - FN:s säkerhetsrådUN Security Council - FN:s förvaltarskapsrådUN Trusteeship Council - Rådet för kommuner och regioner i EuropaCouncil of European Municipalities and Regions - ministerrådCouncil of Ministers - antagande av en lagadoption of a law by vote - Europeiska rådetEuropean Council - Nordiska rådetNordic Council - Nordiska rådet-länderNordic Council countries - lantbruksrådagricultural adviser - konservering av livsmedelfood preserving - bevarande av fiskebeståndenconservation of fish stocks - resursbevarandeconservation of resources - konservatismconservatism - konservfabrikcannery - konsolidering av skuldenrescheduling of public debt - konsumentconsumer - konsumtionconsumption - livsmedelskonsumtionfood consumption - vattenförbrukningwater consumption - energiförbrukningenergy consumption - hushållskonsumtionhousehold consumption - antagande av budgetadoption of the budget - slutkonsumtionfinal consumption - inhemsk konsumtiondomestic consumption - konsumtion per personper capita consumption - författningconstitution - partibildningformation of a party - bolagsbildningincorporation - kontroll av författningsenlighetcontrol of constitutionality - ekonomibyggnadagricultural building - vägbyggeroad building - metallkonstruktionmetal structure - skeppsbyggnadshipbuilding - informationstjänsterconsultation of information - samråd med arbetstagareworker consultation - containercontainer - valtvistobjections to an election result - vuxenadult - tullkvottariff quota - preventivmetodcontraception - förkortning av arbetsveckanshorter working week - avtalcontract - försäkringsavtalinsurance contract - arbetsavtalwork contract - efterbildningindustrial counterfeiting - EADIEADI - kryssfanerplywood - skattskyldigtaxpayer - administrativ kontrolladministrative control - lufttrafikkontrollair traffic control - budgetkontrollbudgetary control - förvaltningsrevisionmanagement audit - kommunikationskontrollcontrol of communications - EFTAEFTA - föroreningskontrollpollution control - likviditetskontrollliquidity control - driftkontrollproduction control - kvalitetskontroll av industriprodukterquality control of industrial products - atypiskt arbetenon-standard employment - valutakontrollexchange control - kontroll av företagssammanslagningmerger control - kunskapskontrollassessment - migrationskontrollmigration control - maktmissbrukabuse of power - EFTA-länderEFTA countries - priskontrollprice control - finanskontrollfinancial control - parlamentarisk kontrollparliamentary control - växtskyddskontrollplant health control - sjukdomsförebyggande verksamhethealth control - CIV-konventionenCIV Convention - kollektivavtalcollective agreement - flygplatsairport - ArushakonventionenArusha Convention - LomékonventionenLomé Convention - första Lomékonventionenfirst Lomé Convention - andra Lomékonventionensecond Lomé Convention - YaoundékonventionenYaoundé Convention - FN-konventionUN convention - ekonomisk konvergenseconomic convergence - energiomvandlingenergy conversion - konvertibilitetcurrency convertibility - CooköarnaCook Islands - administrativt samarbeteadministrative cooperation - handelspolitiskt samarbetetrade cooperation - kulturellt samarbetecultural cooperation - ekonomiskt samarbeteeconomic cooperation - europeiskt samarbeteEuropean cooperation - finansiellt samarbetefinancial cooperation - aerosolaerosol - industriellt samarbeteindustrial cooperation - institutionellt samarbeteinstitutional cooperation - samarbete mellan företaginter-company cooperation - internationellt samarbeteinternational cooperation - samarbete mellan rättsinstanserjudicial cooperation - militärt samarbetemilitary cooperation - monetärt samarbetemonetary cooperation - politiskt samarbetepolitical cooperation - regionalt samarbeteregional cooperation - bestämning av markanvändningallocation of land - vetenskapligt samarbetescientific cooperation - syd-sydsamarbeteSouth-South cooperation - tekniskt samarbetetechnical cooperation - gränsöverskridande samarbetecross-border cooperation - kooperativcooperative - jordbrukskooperativagricultural cooperative - konsumentkooperativconsumer cooperative - kreditföreningcredit union - samordning av biståndcoordination of aid - KöpenhamnCopenhagen - prisinformationpublishing of prices - gemensam äganderättjoint ownership - SydkoreaSouth Korea - NordkoreaNorth Korea - CoreperCoreper - korporatismcorporatism - fetterfats - animaliskt fettanimal fats - vegetabiliskt fettvegetable fats - korrespondenscorrespondence - korrosioncorrosion - politisk anslutningpolitical affiliation - korruptioncorruption - KorsikaCorsica - Costa RicaCosta Rica - börsnoteringstock-exchange listing - ElfenbenskustenCôte d'Ivoire - sociala avgiftersocial-security contribution - sockeravgiftsugar levy - bomullcotton - statskuppcoup d'état - befraktningchartering - Europeiska gemenskapernas domstolEC Court of Justice - EG:s revisionsrättEC Court of Auditors - Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheternaEuropean Court of Human Rights - Internationella domstolenInternational Court of Justice - migrationsströmmigratory movement - vattendragwatercourse - AfghanistanAfghanistan - värdepapperskursprice of securities - mäklarebroker - anläggningskostnadequipment cost - investeringskostnadinvestment cost - kapitalkostnadcost of capital - distributionskostnaddistribution cost - driftkostnadoperating cost - utbildningskostnadeducation costs - AfrasecAfrasec - byggkostnadconstruction costs - föroreningskostnadcost of pollution - hälso- och sjukvårdskostnaderhealth costs - levnadskostnadercost of living - produktionskostnadproduction cost - lagringskostnadstorage cost - direkt kostnaddirect cost - kreditkostnadcost of borrowing - lönekostnadwage cost - tillgång till utbildningaccess to education - AfrikaAfrica - socialkostnadsocial cost - konstnärligt skapandeartistic creation - skapande av arbetstillfällenjob creation - kreditcredit - kortfristig kreditshort-term credit - exportkreditexport credit - importkreditimport credit - konsumentkreditconsumer credit - långfristig kreditlong-term credit - engelsktalande AfrikaEnglish-speaking Africa - medelfristig kreditmedium-term credit - handelskredittrade credit - swapswap arrangement - investeringslåninvestment loan - betalningsbemyndigandepayment appropriation - rembursdocumentary credit - realkreditreal estate credit - industrikreditindustrial credit - internationell kreditinternational credit - gräddecream - CentralafrikaCentral Africa - glassdairy ice cream - CRESTCrest - KretaCrete - krigsförbrytelsewar crime - kriminologicriminology - energikrisenergy crisis - politisk krispolitical crisis - ekonomisk tillväxteconomic growth - NordafrikaNorth Africa - ICRCICRC - kräftdjur, skaldjurcrustacean, shellfish - KubaCuba - läderleather - kopparcopper - kulturculture - spannmålsodlingcereal-growing - terrassodlingterrace cropping - foderväxtodlingfodder-growing - SydafrikaSouth Africa - fruktodlingfruit-growing - industrigrödeodlingagro-industrial cropping - handelsträdgårdsodlingmarket gardening - flerårig odlingpermanent crop - populärkulturpopular culture - hydroponikhydroponics - växthusodlingglasshouse cultivation - odling av tropiska växtertropical agriculture - jordbruksproduktion för lokal avsättningself-sufficiency farming - kumulation av pensionercumulative pension entitlement - fransktalande AfrikaFrench-speaking Africa - CuraçaoCuraçao - KykladernaCyclades - konjunkturcykeleconomic cycle - DanmarkDenmark - regioner i Danmarkregions of Denmark - parlamentsdebattparliamentary debate - avverkningdeforestation - decentraliseringdecentralisation - ansvarsfrihet vad gäller budgetenbudgetary discharge - Södra AfrikaSouthern Africa - avfallwaste - jordbruksavfallagricultural waste - industriavfallindustrial waste - icke återvinningsbart avfallnon-recoverable waste - radioaktivt avfallradioactive waste - beslutdecision - gemenskapsbeslutCommunity decision - EuratombeslutEAEC Decision - VästafrikaWest Africa - allmänt EKSG-beslutECSC general Decision - individuellt EKSG-beslutECSC individual Decision - anmälan om konkurrensbegränsningrestrictive-practice notification - anmälan av kandidatannouncement of candidacy - röstförklaringexplanation of voting - ÖstafrikaEast Africa - ekonomisk take-offeconomic take-off - avkoloniseringdecolonisation - rösträkningcounting of the votes - begränsat självstyredevolution - administrativ indelningadministrative unit - valkretsindelningdivision into constituencies - dekretdecree - skattelättnadtax relief - antirobotförsvaranti-missile defence - underskottloss - budgetunderskottbudget deficit - deflationdeflation - röjningclearing of land - miljöförstöringdegradation of the environment - tillgång till arbetejob access - skolålderschool age - kriminellt beteendedelinquency - ungdomsbrottslighetjuvenile delinquency - platsansökanjob application - konsumentefterfråganconsumer demand - energibehovenergy demand - regeringens avgångresignation of the government - utlandskontoragency abroad - demokratidemocracy - folkdemokratipeople's democracy - demokratiseringdemocratisation - demokratisering av skolväsendetdemocratisation of education - demografidemography - denatureringdenaturing - lättfördärvliga varorperishable goods - Euratoms försörjningsbyråEAEC Supply Agency - befolkningstäthetpopulation density - departement - utomeuropeiskt departement - utgiftexpenditure - livsmedelsutgiftfood expenditure - budgetutgiftbudgetary expenditure - pressbyråpress agency - konsumtionsutgiftconsumption expenditure - administrativ utgiftadministrative expenditure - utgift utanför budgetextra-budgetary expenditure - statlig utgiftnational expenditure - icke-obligatorisk utgiftnon-compulsory expenditure - obligatorisk utgiftcompulsory expenditure - driftutgiftoperational expenditure - offentlig utgiftpublic expenditure - avpolitiseringdepoliticisation - avfolkningdepopulation - deporteraddeportee - försäljningsagentsales agent - bankinsättningbank deposit - nedskrivning av kapitalcapital depreciation - avregleringderegulation - nedrustningdisarmament - katastrof orsakad av människanman-made disaster - naturkatastrofnatural disaster - befattningsbeskrivningjob description - ökendesert - ökenspridningdesertification - dehydratiseringdehydration - tillbakadragande av kandidaturwithdrawal of candidacy - civil olydnadcivil disobedience - förstörelse av odlingardestruction of crops - EPA - sundstrait - utlandsskuldexternal debt - statsskuldpublic debt - andra kammarenUpper House - devalveringdevaluation - ekonomisk utvecklingeconomic development - NEA - industriell utvecklingindustrial development - integrerad utvecklingintegrated development - regional utvecklingregional development - samhällsutvecklingsocial development - utländsk valutaforeign currency - diabetesdiabetes - nord-sydförbindelserNorth-South relations - diktaturdictatorship - regionkontorregional agency - dictionary, lexicon - kulturell skillnadcultural difference - internationell tvistinternational dispute - informationsspridningdissemination of information - kulturspridningdissemination of culture - begränsad spridninglimited circulation - selektiv informationsspridningselective dissemination of information - företagsstorleksize of business - examensbevisdiploma - företagsledningcompany management - direktivdirective - gemenskapsdirektivCommunity directive - partidisciplinvoting discipline - skivarkivrecord library - talspeech - tillgång till informationaccess to information - sexuell diskrimineringsexual discrimination - ekonomisk diskrimineringeconomic discrimination - språkdiskrimineringlinguistic discrimination - politisk diskrimineringpolitical discrimination - rasdiskrimineringracial discrimination - religiös diskrimineringreligious discrimination - prisskillnadprice disparity - ekonomisk skillnadeconomic disparity - regional skillnadregional disparity - konserveringsmedelpreservative - medicinskt centermedical centre - livsmedelsresurserfood resources - disponibel energiavailable energy resources - styranordningdriving mechanism - säkerhetsanordningsafety device - signalanordningsignalling device - oliktänkandedissidence - upplösning av parlamentetdissolution of parliament - avskräckningdeterrent - destilleringdistillation - varudistributiondistributive trades - energidistributionenergy distribution - vattenförsörjningwater supply - elförsörjningelectricity supply - ensamåterförsäljaravtalexclusive distribution agreement - produktionsspridningproduct diversification - spridning av exportdiversification of exports - arbetsledaresupervisor - internationell arbetsdelninginternational division of labour - skilsmässadivorce - rättsläralegal doctrine - dokumentdocument - audivisuellt dokumentaudio-visual document - identitetshandlingidentity document - sammanträdesdokumentdocument for discussion at a sitting - bebyggelsebuilt-up area - tulldokumentcustoms document - officiellt dokumentofficial document - parlamentsdokumentparliamentary document - dokumentationdocumentation - TolvöarnaDodecanese - DominicaDominica - skadadamage - krigsskadawar damage - skadestånddamages - gåvobistånddonation - gåvagift - tullväsencustoms - DubaiDubai - dubbelbeskattningdouble taxation - dubbelt medborgarskapdual nationality - dubbelarbeteholding of two jobs - bebyggelse på landsbygdenrural settlement - preliminär tolftedelprovisional twelfth - muddringdredging - dräneringdrainage - DrentheDrenthe - rätt till utbildningright to education - rätt till informationright to information - rätt till kulturright to culture - stadsbebyggelseurban centre - tillgång till rättslig prövningright to justice - förvaltningsrättadministrative law - luftfartsrättair law - antidumpningstullanti-dumping duty - rätt till arbeteright to work - banklagstiftninglaw of banking - växelrättlaw on negotiable instruments - civilrättcivil law - handelsrättcommercial law - gemenskapsrättCommunity law - politisk oropolitical unrest - författningsrättconstitutional law - sedvanerättcustomary law - upphovsrättcopyright - registreringsavgiftregistration tax - landningsavgiftright to stopover - etableringsrättright of establishment - strejkrättright to strike - energilagstiftningenergy law - miljörättenvironmental law - ekonomiskt aggregateconomic aggregate - rymdlagstiftninglaw of outer space - individens rättigheterrights of the individual - konkurrensrättcompetition law - familjerättfamily law - krigslagarlaw of war - havsrättlaw of the sea - demonstrationsfrihetright to demonstrate - fiskerättigheterfishing rights - tillgång till ett yrkeaccess to a profession - förköpsrättright of pre-emption - återtaganderättright of repossession - rösträttright to vote - försäkringslagstiftninginsurance law - patenträttpatent law - statsrättlaw of nations - utlänningars rättigheterrights of aliens - minoriteters rättigheterrights of minorities - associationsrättcompany law - transporträtttransport law - bostadslagstiftninghousing law - arbetsrättlabour law - vallagstiftningelectoral law - deltidsjordbrukpart-time farming - finansrättfinancial legislation - skatterätttax law - internationell skatterättinternational tax law - skogsvårdslagstiftningforestry legislation - internationell lagstiftning om mänskliga rättigheterinternational human rights law - internationell rättinternational law - internationell privaträttprivate international law - folkrättpublic international law - ekologiskt jordbrukorganic farming - sjörättmaritime law - äktenskapslagstiftningmatrimonial law - nationell rättnational law - kärnenergilagstiftningnuclear law - straffrättcriminal law - ekonomisk brottsligheteconomic offence - internationell straffrättinternational criminal law - privaträttprivate law - kommersiellt jordbrukcommercial farming - offentlig rättpublic law - lagstiftning för landsbygdagrarian law - sociallagstiftningsocial legislation - territorialrättterritorial law - politisk högerpolitical right - medborgerliga rättighetercivil rights - mänskliga rättigheterhuman rights - kvinnors rättigheterwomen's rights - kontraktsjordbrukcontract farming - särskilda dragningsrätterspecial drawing rights - dumpningdumping - förväntad livslängdlife expectancy - studietidlength of studies - hyrestidlength of lease - arbetstidworking time - lagstadgad arbetstidlegal working time - AASM-länderAAMS countries - gemensam jordbruksdriftgroup farming - East AngliaEast Anglia - vattenwater - gemenskapsvattenCommunity waters - perkolationsvattenpercolation water - badvattenbathing water - spritspirits - inre farvatteninland waters - bergsjordbrukhill farming - internationellt vatteninternational waters - saltvattensalt water - grundvattenground water - ytvattensurface water - territorialvattenterritorial waters - spillvattenwaste water - handel med jordbruksprodukteragricultural trade - handelsutbytetrading operation - självhushållsjordbruksubsistence farming - informationsutbyteinformation transfer - publikationsutbyteexchange of publications - handel med tredje landextra-Community trade - handel inom gemenskapenintra-Community trade - handelsutbyte per ländergrupptrade by group of countries - handelsutbyte per landtrade by country - handelsutbyte per produkttrade by product - urvalsampling - extensivt jordbrukextensive farming - löneskalapay scale - belysninglighting - utlandsskolaschool abroad - EuropaskolaEuropean school - internationell skolainternational school - förskolanursery school - nationell skolanational school - ekologiecology - ekologismecologism - ekonometrieconometrics - marknadstillträdemarket access - intensivt jordbrukintensive farming - ekonomieconomy - jordbruksekonomiagricultural economics - kollektiv ekonomicollectivised economy - samordnad ekonomiconcerted economic action - stordriftsfördelareconomies of scale - energibesparingenergy saving - strukturell anpassningstructural adjustment - krigsekonomiwar economy - företagsekonomibusiness administration - regioner i Österrikeregions of Austria - jordbruk i MedelhavsområdetMediterranean agriculture - marknadsekonomimarket economy - självförsörjningsekonomisubsistence economy - transportekonomitransport economics - statskontrollerad ekonomicontrolled economy - hushållsekonomihousekeeping economy - skogsekonomiforestry economics - industriell ekonomiindustrial economy - internationell ekonomiworld economy - blandekonomimixed economy - nationalekonominational economy - jordbrukslivsmedelsindustriagri-foodstuffs - planekonomiplanned economy - postindustriell ekonomipost-industrial economy - offentlig ekonomipublic economy - regional ekonomiregional economy - underjordisk ekonomiunderground economy - stadsekonomiurban economy - SkottlandScotland - ekosystemecosystem - euroeuro - agroindustriagro-industry - förlagsverksamhetpublishing - utbildningeducation - hemundervisninghome education - konstundervisningart education - jämförande pedagogikcomparative education - grundläggande utbildningbasic education - folkbildningmass education - vuxenutbildningadult education - utbildning av utlänningareducation of foreigners - utbildning utanför skolsystemetnon-formal education - allmän fortbildningcontinuing education - gymnastik- och idrottsundervisningphysical education - förskoleutbildningpre-school education - hälsoupplysninghealth education - sexualundervisningsex education - specialundervisningspecial education - sötningsmedelsweetener - elevantalnumber of pupils - agronomiagronomy - radioaktivt utsläppradioactive effluent - lika lönequal pay - likabehandlingequal treatment - likhet inför lagenequality before the law - EgyptenArab Republic of Egypt, Egypt, United Arab Republic - El SalvadorEl Salvador - marknadsutvidgningmarket enlargement - citrusfruktcitrus fruit - upptagande i röstlängdregistration of voters - valelection - extra valearly election - val till EuropaparlamentetEuropean election - indirekt valindirect election - lokalt vallocal election - nationellt valnational election - parlamentsvalparliamentary election - fyllnadsvalby-election - IDAIDA - presidentvalpresidential election - primärvalprimary election - väljarkårelectorate - elektrokemielectrochemistry - elektrometallurgielectrometallurgy - elektronikelectronics - elektroteknikelectrotechnology - uppfödninglivestock farming - ekonomiskt stödeconomic support - uppfödning med tillgång till utomhusvistelsefree-range farming - kräftdjursodlingcrustacean farming - intensiv uppfödningintensive livestock farming - elevpupil - valbarhetright to stand for election - bortskaffande av avfallwaste disposal - myndighetsförklaringemancipation - emballagepackaging - betesgångpasture fattening - tappning på flaskabottling - sysselsättningsstödemployment aid - emigrationemigration - Emilia-RomagnaEmilia-Romagna - Förenade arabemiratenUnited Arab Emirates - Förenade arabemiraten-länderUnited Arab Emirates countries - emission av värdepapperissue of securities - sedelutgivningissuing of currency - transportolyckatransport accident - skyddat arbetedesignated employment - anställdwhite-collar worker - kontorspersonaloffice worker - offentliganställdpublic service employee - arbetsgivareemployer - lånborrowing, loan, money loan - utlandsbiståndforeign aid - gemenskapslånCommunity borrowing - internationellt låninternational loan - offentlig upplåningpublic borrowing - emulgeringsmedel för livsmedelfood emulsifier - skuldsättningindebtedness - vågenergiwave energy - mjuk energisoft energy - exportstödexport aid - hård energihard energy - elenergielectrical energy - vindenergiwind energy - geotermisk energigeothermal energy - vattenkrafthydraulic energy - vattenkraftenergihydroelectric power - tidvattenenergitidal energy - kärnenerginuclear energy - förnybar energirenewable energy - hektarstödaid per hectare - solenergisolar energy - värmeenergithermal energy - barnchild - övergivet barnabandoned child - barn till migrerandechild of migrant - barn födda utom äktenskapetnatural child - enda barnetonly child - utgiftsåtagandecommitment of expenditure - gödningsmedelfertiliser - kemiskt gödningsmedelchemical fertiliser - investeringsstödinvestment aid - organiskt gödningsmedelorganic fertiliser - gödningfattening - politiskt bortförandepolitical kidnapping - ekonomisk undersökningeconomic survey - konsumentundersökningconsumer survey - social undersökningsocial survey - dataregistreringdata recording - dokumentregistreringdocumentary reference recording - byggstödbuilding subsidy - bränsleanrikningfuel enrichment - lärareteacher - utbildningsväsenteaching - distansundervisningdistance learning - lantbruksutbildningagricultural education - datorstödd undervisningprogrammed learning - konfessionell undervisningdenominational education - språkundervisninglanguage teaching - allmän utbildninggeneral education - kostnadsfri utbildningfree education - moderniseringsstödmodernisation aid - konfessionslös undervisningsecular education - medicinsk utbildningmedical training - obligatorisk skolgångcompulsory education - utbildning av paramedicinsk personalparamedical training - tvärvetenskaplig undervisningmultidisciplinary education - forskarutbildningpostgraduate education - grundskoleutbildningprimary education - privat utbildningprivate education - yrkesinriktad utbildningvocational education - statlig utbildningpublic education - produktionsstödproduction aid - naturvetenskaplig undervisningscientific education - gymnasieutbildningsecondary education - högre utbildninghigher education - teknisk utbildningtechnical education - konkurrensbegränsningsavtalrestrictive trade practice - horisontellt avtalhorizontal agreement - olagligt avtalunlawful agreement - internationell kartellinternational cartel - vertikalt avtalvertical agreement - livsmedelsbiståndfood aid - ömsesidigt bistånd mellan jordbrukaremutual assistance among farmers - icke tullmässigt handelshindernon-tariff barrier - tullmässigt handelshindertariff barrier - tekniskt handelshindertechnical barrier - tullagercustoms warehouse - företagtype of business - hantverksföretagcraft business - handelsföretagdistribution business - samriskföretagjoint venture - uthyrningsföretagrental business - transportföretagtransport company - utländskt företagforeign enterprise - europeiskt företagEuropean undertaking - familjeföretagfamily business - förvaltningsbolagtrust company - fastighetsföretagreal estate business - enmansföretagsole proprietorship - arbetsolycksfalloccupational accident - hjälp till utsatta grupperaid to disadvantaged groups - industriföretagindustrial enterprise - multinationellt företagmultinational enterprise - privatföretagprivate sector - offentligt företagpublic sector - underhållmaintenance - skötsel av odlingcrop maintenance - fysisk miljöphysical environment - sparmedelsavings - företagsstödaid to undertakings - tvångssparandecompulsory saving - epidemiepidemic - epidemiologiepidemiology - EpirusEpirus - uttömning av resurserexhaustion of resources - EcuadorEcuador - hästdjurequidae - budgetbalansbudgetary equilibrium - ekologisk balansecological balance - bilateralt biståndbilateral aid - jordbruksutrustningagricultural equipment - gemensamma inrättningarcommunity facilities - fordonsutrustningvehicle parts - elektronisk utrustningelectronic equipment - industriutrustningindustrial equipment - sociokulturella inrättningarsocio-cultural facilities - EKSG-stödECSC aid - idrottsanläggningsports facilities - likvärdighet mellan examensbevisequivalence of diplomas - ergonomiergonomics - vulkanutbrottvolcanic eruption - slaverislavery - diskonteringdiscounting - luftrumair space - europeiskt rättsområdeEuropean legal area - grönområdegreen area - gemenskapsstödCommunity aid - SpanienSpain - regioner i Spanienregions of Spain - skyddad artprotected species - industrispionageindustrial espionage - provningtesting - kärnvapenprovnuclear test - ExtremaduraExtremadura - kompletterande stöd för produktersupplementary aid for products - establishment - institut med särskild ställningspecial-status institution - läroanstalteducational institution - allmännyttig inrättninginstitution of public utility - budgetuppställningdrawing up of the budget - sjukvårdsinrättningmedical institution - kriminalvårdsanstaltpenal institution - offentlig inrättningpublic institution - tenntin - guldväxelfotgold-exchange standard - katastrofbiståndemergency aid - guldmyntfotgold standard - statState - civilståndcivil status - undantagstillståndrule under emergency powers - nödlägestate of emergency - välfärdsstatWelfare State - Förenta staternaUnited States - statligt stödState aid - etanolethanol - EtiopienEthiopia - etnologiethnology - etiketteringlabelling - genomförbarhetsstudiefeasibility study - marknadsundersökningmarket research - arbetsstudiework study - studentstudent - utländsk studentforeign student - ekonomiskt biståndeconomic aid - eurokreditEurocredit - eurovalutaEurocurrency - eurodollarEurodollar - euroobligationEurobond - euromarknadEuromarket - eurokommunismEurocommunism - EurocontrolEurocontrol - eurohögerEuroright - EurogruppenEurogroup - EuropaEurope - naturabiståndaid in kind - NordeuropaNorthern Europe - SydeuropaSouthern Europe - VästeuropaWestern Europe - Central- och ÖsteuropaEastern Europe - EuropêcheEuropeche - interaktivitetinteractivity - eutrofieringeutrophication - budgetuppskattningbudgetary assessment - projektbedömningproject evaluation - resursutvärderingevaluation of resources - slaktbiprodukteroffal - kärnenergiolyckanuclear accident - finansiellt biståndfinancial aid - teknikvärderingtechnology assessment - skatteflykttax avoidance - provexamination - jordbruksöverskottagricultural surplus - undantag från EG-behandlingexclusion from EC treatment - projektledningproject management - budgetgenomförandeimplementation of the budget - verkställighet av domenforcement of ruling - undantag från godtagna konkurrensbegränsningarexemption from restrictive-practice authorisation - tullbefrielsetariff exemption - budgetårfinancial year - begåvningsflyktbrain drain - jordbrukarefarmer - jordbruksföretagagricultural holding - statligt jordbruksföretagState farm - blandjordbruksföretagmixed farm - exploatering av havenexploitation of the seas - resursutnyttjandeexploitation of resources - familjejordbrukfamily farming - skogsbruksföretagforestry holding - mjölkproduktionsföretagdairy farm - sprängämneexplosive - exportexport - kapitalexportexport of capital - expropriationexpropriation - multilateralt biståndmultilateral aid - utvisningdeportation - exterritorialitetextra-territoriality - utvinning av malmmining extraction - utlämningextradition - extremhögerextreme right - extremvänsterextreme left - Fjärran ÖsternFar East - faktureringinvoicing - icke återbetalningsbart biståndnon-refundable aid - låg inkomstlow income - konkursbankruptcy - hungerhunger - driftformtype of tenure - ägarjordbrukowner farming - blandad brukningsformmixed tenure - familjfamily - barnrik familjlarge family - familj genom ingiftefamily by marriage - FAOFAO - privat biståndprivate aid - finmalet mjölcereal flour - fascismFascism - faunaanimal life - EFMSEMCF - fertilitetfertility - hemmafruhousewife - regionalt stödregional aid - migrerande kvinnafemale migrant - EUGFJEAGGF - garantisektionen vid EUGFJEAGGF Guarantee Section - utvecklingssektionen vid EUGFJEAGGF Guidance Section - järniron - arrendetenant farming - kollektivjordbrukcollective farm - mönstergårdmodel farm - färjaferryboat - hälso- och sjukvårdsbiståndhealth aid - IFLAIFLA - träfiberwood fibre - glasfiberglass fibre - textilfibertextile fibre - FIDFID - IFADIFAD - FijiFiji, Republic of Fiji - mul- och klövsjukafoot-and-mouth disease - sektorstödsectoral aid - trådwire - fisknätfishing net - dotterbolagsubsidiary - gemensamt dotterbolagjoint subsidiary - finansieringfinancing - kortfristig finansieringshort-term financing - långfristig finansieringlong-term financing - medelfristig finansieringmedium-term financing - social omsorgwelfare - gemenskapsfinansieringCommunity financing - kompensationsfinansieringcompensatory financing - kompletterande finansieringsupplementary financing - finansiering av biståndfinancing of aid - industrifinansieringindustrial financing - exportfinansieringexport financing - partifinansieringparty financing - budgetfinansieringbudget financing - valfinansieringelection financing - nationell finansieringnational financing - punktskattexcise duty - internationella finanserinternational finance - lokala finanserlocal authority finances - offentliga finanserpublic finance - FinlandFinland - FynFunen - skattesystemtax system - UnicefUnicef - kärnklyvningnuclear fission - IEA - prissättningfixing of prices - lönesättningwage determination - provinsen VästflandernProvince of West Flanders - provinsen ÖstflandernProvince of East Flanders - spannmålsflingorcereal flakes - floraplant life - blomsterodlingfloriculture - flottningrafting - flygplansflottaaircraft fleet - IAEAIAEA - fiskeflottafishing fleet - inre vattenvägsflottainland waterway fleet - handelsflottamerchant fleet - konjunktursvängningcyclical fluctuation - prissvängningprice fluctuation - ekonomisk svängningeconomic fluctuation - strukturförändringstructural fluctuation - fluorfluorine - IMFIMF - ISSAIASS - UNFPAUNFPA - civilförvaltningcivil service - tjänstemancivil servant - EG-tjänstemanEuropean official - kustnära havsbotteninshore grounds - havsbottensea-bed - stiftelsefoundation - EG-fondEC fund - AjmanAjman - gemensam fondcommon fund - goodwillgoodwill - ERUFERDF - rörelsekapitalworking capital - Europeiska monetära fondenEuropean Monetary Fund - gjutjärncast-iron - borrningdrilling - offshoreborrningoffshore drilling - ajourneringadjournment - skogforest - skyddsskogclassified forest - högskoghigh forest - lågskogcoppiced woodland - naturskognatural forest - kulturskogforest plantation - tullformalitetercustoms formalities - ledarskapsutbildningmanagement training - lärarutbildningteacher training - prisbildningprice formation - personalutbildningin-service training - yrkesutbildningvocational training - växelkursjusteringcurrency adjustment - formulärform - ugnfurnace - leverantörsupplier - tillhandahållande av handlingarsupplying of documents - rättegångskostnaderlegal expenses - skolavgifterschool fees - valutgifterelection expenses - allmänna omkostnaderoverheads - läkemedelskostnaderpharmaceutical expenses - FrankrikeFrance - franska utomeuropeiska departementFrench Overseas Departments - franska utomeuropeiska territorierFrench Overseas Territories - regioner i Frankrikeregions of France - Franche-ComtéFranche-Comté - franchisingfranchising - tullfrihetexemption from customs duties - bedrägerifraud - valfuskelectoral fraud - LAIALAIA - skattefusktax evasion - FrederiksbergFrederiksberg - FrederiksborgFrederiksborg - elevnärvaroschool attendance - fraktsatsfreight rate - Friuli-Venezia GiuliaFriuli-Venezia Giulia - FrieslandFriesland - ostcheese - halvhård ostsemi-soft cheese - hårdosthard cheese - LAIA-länderLafta countries - mjuk ostsoft cheese - blå- eller grönmögelostblue-veined cheese - fårostsheep's milk cheese - getostgoat's milk cheese - ost av komjölkcow's milk cheese - smältostprocessed cheese - färskostfresh cheese - ostfabrikcheese factory - gränsfrontier - fruktfruit - frukt med skalnut - stenfruktstone fruit - kärnfruktpip fruit - färsk fruktfresh fruit - tropisk frukttropical fruit - FujayraFujairah - sammanslagning av företagmerger - kärnfusionnuclear fusion - GabonGabon - AlbanienAlbania, Republic of Albania - GalapagosöarnaGalapagos - GalicienGalicia - GambiaGambia - säkerhetguarantee - kreditgaranticredit guarantee - inkomstgarantiguaranteed income - investeringsskyddinvestment protection - barnomsorgchild care - alkoholalcohol - svinnwastage - GATTGATT - politisk vänsterpolitical left - vänsterradikalismleftism - gasgas - avgasercombustion gases - naturgasnatural gas - gasrörledninggas pipeline - syntetisk alkoholchemical alcohol - arealuttagset-aside - byggnadsingenjörsväsencivil engineering - kvigaheifer - geokemigeochemistry - geography - ekonomisk geografieconomic geography - politisk geografipolitical geography - geologigeology - geofysikgeophysics - gerontologigerontology - ledningmanagement - internredovisningmanagement accounting - företagsförvaltningbusiness management - rumslig planeringarea management - avfallshanteringwaste management - fiskeriförvaltningfishery management - resursförvaltningmanagement of resources - logistiklogistics - alkoholismalcoholism - personaladministrationpersonnel administration - finansförvaltningfinancial management - målinriktad företagsstyrningmanagement planning - GhanaGhana - viltgame animal - GibraltarGibraltar - isice - glukosglucose - golfgulf - regeringgovernment - exilregeringgovernment in exile - revolutionsregeringrebel government - matfettfood fat - industrifettindustrial fat - AlentejoAlentejo - storföretaglarge business - storjordbruklarge holding - Stora AntillernaGreater Antilles - kostnadsfri läkarvårdfree medical care - GreklandEllas, Greece, Hellenic Republic - centrala GreklandCentral Greece - regioner i Greklandregions of Greece - GrenadaGrenada - strejkstrike - AlgarveAlgarve - GrönlandGreenland, Gronland, Kalaallit Nunaat - GroningenGroningen - Andinska gruppenAndean Group - Andinska gruppen-länderAndean Group countries - intressegruppinterest group - koncerngroup of companies - tiogruppenGroup of Ten - ADR-avtaletADR agreement - AlgerietAlgeria - politisk grupppolitical group - människorättsrörelsehuman rights movement - inköpssammanslutningbuying group - ekonomisk intressegrupperingEconomic Interest Grouping - producentgruppproducer group - etnisk gruppethnic group - algeralgae - språkgrupplinguistic group - krossgryngroat - GuadeloupeGuadeloupe - GuatemalaGuatemala - GelderlandGelderland - krigwar - inbördeskrigcivil war - frihetskrigwar of independence - gränskrigborder war - kallt krigcold war - kärnvapenkrignuclear war - GuineaGuinea - Guinea-BissauGuinea-Bissau - EkvatorialguineaEquatorial Guinea - GuyanaGuyana - Franska GuyanaFrench Guiana - boendehabitat - landsbygdsboenderural habitat - stadsboendeurban habitat - fodermedelanimal feedingstuffs - matvanoreating habits - köpvanorpurchasing habits - provinsen HainautProvince of Hainault - HaitiHaiti - halogenhalogen - HamburgHamburg - funktionshindraddisabled person - tullharmoniseringcustoms harmonisation - industriellt tillverkat fodermanufactured feedingstuffs - skatteharmoniseringtax harmonisation - Haute-NormandieUpper Normandy - Burkina FasoBurkina Faso - HawaiiHawaii - helikopterhelicopter - HessenHessen - barnmatbaby food - sommartidsummertime - frågestundquestion time - övertidovertime - hinduismHinduism - historiahistory - histologihistology - holdingbolagholding company - SydhollandSouth Holland - NordhollandNorth Holland - berett livsmedelprepared foodstuff - dråphomicide - godkännandeapproval - HondurasHonduras - HongkongHong Kong - UngernHungary - psykiatrisk institutionpsychiatric institution - arbetsschemawork schedule - förädlat livsmedelprocessed foodstuff - flexibel arbetstidflexible working hours - trädgårdsodlinghorticulture - humlehops - animalisk oljaanimal oil - jordnötsoljagroundnut oil - olivoljaolive oil - fiskoljafish oil - tjockoljaheavy oil - mineraloljamineral oil - födanutrition - spilloljaused oil - vegetabilisk oljaoil, vegetable oil - oljebearbetningsanläggningoil mill - utmätningsmanbailiff - humanisering av arbetethumanisation of work - kolvätehydrocarbon - vätehydrogen - hydrogeologihydrogeology - utfodringanimal nutrition - hydrologihydrology - livsmedelshygienfood hygiene - hälsa på arbetsplatsenoccupational health - hypotekmortgage - politisk ideologipolitical ideology - AETR-avtaletAETR agreement - människofödahuman nutrition - jamsyam - IIEPIIEP - holme, kobbe, ö, skärisland, isle - Île-de-FranceIle-de-France - GuamGuam - KanalöarnaChannel Islands - CaymanöarnaCayman Islands - KarolinernaCaroline Islands - WindwardöarnaWindward Islands - FäröarnaFaeroes - Joniska öarnaIonian Islands - MarianernaMariana Islands - LeewardöarnaLeeward Islands - Turks- och CaicosöarnaTurks and Caicos Islands - JungfruöarnaVirgin Islands - skuldnedsättningdebt reduction - företagsregistreringregistration of a company - immigrationimmigration - parlamentarisk immunitetparliamentary immunity - immunologiimmunology - reklameffektimpact of advertising - imperialismimperialism - lokalisering av företagbusiness location - ÖsttysklandGerman Democratic Republic - importimport - skatttax - gemenskapsskattCommunity tax - inkomstskatt för fysisk personpersonal income tax - direkt skattdirect tax - fastighetsskattproperty tax - schablonskattflat-rate tax - indirekt skattindirect tax - lokal skattlocal tax - nationell skattnational tax - icke personlig skattnon-personal tax - konsumtionsskatttax on consumption - förmögenhetsskattwealth tax - skatt på realisationsvinstcapital gains tax - arvs- och gåvoskattcapital transfer tax - kapitalskatttax on capital - inkomstskatttax on income - skatt på inkomst av självständig verksamhettax on profits of self-employment - skatt på inkomst av kapitaltax on investment income - regioner i Tysklandregions of Germany - löneskatttax on employment income - bolagsskattcorporation tax - tryckeriprinting - konteringaccounting entry - arbetsoförmågaincapacity for work - brandfire - oförenlighetincompatibility - Incotermsincoterms - IndienIndia - skadeersättningindemnification - legeringalloy - försäkringsersättninginsurance indemnity - bosättningsbidraginstallation allowance - avgångsvederlagseverance pay - parlamentsarvodeparliamentary allowance - ekonomiskt oberoendeeconomic independence - nationellt oberoendenational independence - tekniskt oberoendetechnological independence - indexreglering av priserprice indexing - indexreglering av lönerwage indexing - dokumentindexeringdocument indexing - divergensindikatordivergence indicator - ekonomisk indikatoreconomic indicator - social indikatorsocial indicator - prisindexprice index - IndonesienIndonesia - industrialiseringindustrialisation - luftfartsindustriaeronautical industry - rymdfartsindustriaerospace industry - valförbundelectoral alliance - livsmedelsindustrifood industry - bilindustrimotor vehicle industry - kemisk industrichemical industry - filmindustrifilm industry - kulturindustriculture industry - rustningsindustriarms industry - audivisuell industriaudio-visual industry - informationsindustriinformation industry - skoindustrifootwear industry - tilläggsförmånadditional benefit - kommunikationsindustricommunications industry - verktygsmaskinindustrimachine-tool industry - fiskeindustrifishing industry - restaurangbranschcatering industry - köttindustrimeat processing industry - massa- och pappersindustripulp and paper industry - högteknisk industriadvanced technology industry - förädlingsindustriprocessing industry - dryckesindustribeverage industry - ramavtalframework agreement - studiestödeducation grant - färgämnesindustridyestuffs industry - gödningsmedelsindustrifertiliser industry - plastindustriplastics industry - tjänstesektorservice industry - telekommunikationsindustritelecommunications industry - träindustriwood industry - gummiindustrirubber industry - läderindustrileather industry - dödsfallsersättningdeath grant - kylindustrirefrigeration industry - leksaksindustritoy industry - bokindustribook trade - möbelindustrifurniture industry - sockerindustrisugar industry - tobaksindustritobacco industry - glasindustriglass industry - beklädnadsindustriclothing industry - vakuumindustrivacuum industry - moderskapsbidragmaternity benefit - elektronikindustrielectronics industry - elektroteknisk industrielectrical engineering - exportindustriexport industry - urindustriclock and watch industry - hotellindustrihotel industry - informationsteknikindustriinformation technology industry - mejeriindustridairy industry - lätt industrilight industry - tung industriheavy industry - tilldelning av resurserallocation of resources - mekanisk industrimechanical engineering - gruvindustrimining industry - kärnenergiindustrinuclear industry - optisk industrioptical industry - oljeindustrioil industry - läkemedelsindustripharmaceutical industry - fotografisk industriphotographic industry - järn- och stålindustriiron and steel industry - textilindustritextile industry - alfabetiseringelimination of illiteracy - sociala skillnadersocial inequality - inflationinflation - informationinformation - handelsinformationtrade information - informering av arbetstagareworker information - konsumentinformationconsumer information - informatikcomputer systems - administrativ databehandlingbusiness data processing - dokumentbehandlinginformation storage and retrieval - processautomatiseringindustrial data processing - AlsaceAlsace - medicinsk databehandlingmedical computing - lagöverträdelseoffence - transportinfrastrukturtransport infrastructure - industriell infrastrukturindustrial infrastructure - ingenjörengineer - inblandninginterference - politiskt maktskiftepolitical alternation - lagstiftningsinitiativlegislative initiative - innovationinnovation - översvämningflood - försummelse att inställa sigfailure to report for duty - livsmedelstillsynfood inspection - yrkesinspektionlabour inspectorate - skolinspektionschool inspection - veterinärbesiktningveterinary inspection - aluminiumaluminium - hamnanläggningharbour installation - tillsynsorgansupervisory body - EFIETUI - AVS-EG-institutionACP-EC institution - gemenskapsinstitutionEU institution - finansinstitutfinancial institution - politisk institutionpolitical institution - religiös institutionreligious institution - FN:s specialorganisationerUN specialist institution - förbättring av boendemiljöhousing improvements - förundersökningjudicial investigation - musikinstrumentmusical instrument - finansiellt instrumentfinancial instrument - gemenskapens finansiella instrumentCommunity financial instrument - INTALINTAL - integrering av migrerandeintegration of migrants - ekonomisk integrationeconomic integration - europeisk integrationEuropean integration - produktionsförbättringproduction improvement - valutaintegrationmonetary integration - politisk integrationpolitical integration - regional integrationregional integration - social integrationsocial integration - intellektuellintellectual - röstavsiktvoting intentions - ömsesidigt ekonomiskt beroendeeconomic interdependence - yrkesförbudexclusion from public-sector employment - EG-avtalEC agreement - växtförädlingplant breeding - räntainterest - mellanhandtrade intermediary - InternationalenWorkers International - SocialistinternationalenSocialist International - intagning på psykiatrisk anstaltpsychiatric confinement - interpellationquestion put to a minister - tolkninginterpreting - jordförbättringsoil improvement - lagtolkninginterpretation of the law - finansiell interventionfinancial intervention - marknadsinterventionmarket intervention - uppfinninginvention - investeringinvestment - utlandsinvesteringinvestment abroad - gemenskapsinvesteringCommunity investment - direktinvesteringdirect investment - utländsk investeringforeign investment - industriinvesteringindustrial investment - internationell investeringinternational investment - privat investeringprivate investment - offentlig investeringpublic investment - regional investeringregional investment - hemfridbreach of domicile - jodiodine - IrakIraq - IranIran - Irian JayaIrian Jaya - arbetstidens förläggningarrangement of working time - IrlandIreland - NordirlandNorthern Ireland - regioner i Irlandregions of Ireland - UNRISDUNRISD - islamIslam - Iceland, Republic of Iceland - ISOISO - isoglukosisoglucose - isolatorinsulator - utveckling av skogsbrukforestry development - byggnadsisoleringbuilding insulation - ljudisoleringsound insulation - värmeisoleringthermal insulation - isolationismisolationism - IsraelIsrael - ItalienItaly - regioner i Italienregions of Italy - trädafallow - JamaicaJamaica - vattenbyggnadsarbetehydraulic works - JapanJapan - köksträdgårdkitchen garden - JavaJava - hasardspelgame of chance - ungdomaryoung person - ung arbetstagareyoung worker - olympiska spelenOlympic games - Joint European TorusJoint European Torus - JordanienJordan - officiell tidningOfficial Journal - vattenhushållning inom jordbruketwater management in agriculture - sammanhängande arbetsdagcontinuous working day - judendomJudaism - domarejudge - domruling - förvaltningsdomstoladministrative court - civildomstolcourt of civil jurisdiction - specialdomstolcourt having special jurisdiction - landsbygdsutvecklingrural development - allmän domstolordinary court of law - militärdomstolmilitary court - brottmålsdomstolcriminal court - ungdomsdomstoljuvenile court - socialdomstolsocial court - högre instanshigher court - böterfine - rättspraxiscase law - EG:s rättspraxisEC case law - fruktsaftfruit juice - grönsakssaftvegetable juice - jutejute - KambodjaCambodia - kapockkapok - KenyaKenya - ändringamendment - KiribatiKiribati - KuwaitKuwait - RéunionRéunion - kvalitetsmärkequality label - laktoslactose - ullwool - mjölkmilk - konsumtionsmjölkdrinking milk - handelsavtaltrade agreement - koncentrerad mjölkconcentrated milk - obehandlad mjölkraw milk - skummjölkskimmed milk - mjölkpulverpowdered milk - helmjölkwhole milk - fermenterad mjölkfermented milk - homogeniserad mjölkhomogenised milk - pastöriserad mjölkpasteurised milk - steriliserad mjölksterilised milk - gödslingsoil conditioning - produktlanseringlaunching of a product - delstatState of a Federation - språklanguage - främmande språkforeign language - modersmålmother tongue - Languedoc-RoussillonLanguedoc-Roussillon - LaosLaos - kaninrabbit - LatioLatium - AmerikaAmerica - lagenlighetlegality - lagstiftninglegislation - livsmedelslagstiftningfoodstuffs legislation - antidumpningslagstiftninganti-dumping legislation - antitrustlagstiftninganti-trust legislation - delegerad lagstiftningsbefogenhetdelegated legislation - läkemedelslagstiftningpharmaceutical legislation - växtskyddslagstiftningplant health legislation - hälsolagstiftninghealth legislation - skollagstiftningschool legislation - veterinärlagstiftningveterinary legislation - valperiodlegislative period - självförsvarself-defence - legitimitetlegitimacy - grönsakvegetable - lökbulb vegetable - bladgrönsakleaf vegetable - fruktgrönsakfruit vegetable - CentralamerikaCentral America - rotgrönsakroot vegetable - färsk grönsakfresh vegetable - baljfruktleguminous vegetable - LeinsterLeinster - LesothoLesotho - djurleukosanimal leucosis - LibanonLebanon - liberalismliberalism - NordamerikaNorth America - liberalisering av handelliberalisation of trade - LiberiaLiberia - föreningsfrihetfreedom of association - yttrandefrihetfreedom of expression - åsiktsfrihetfreedom of opinion - informationsfrihetfreedom of communication - pressfrihetfreedom of the press - fri sjöfartfreedom of navigation - SydamerikaSouth America - mötesfrihetfreedom of assembly - näringsfrihetfreedom of trade - religionsfrihetfreedom of religious beliefs - bokhandelbookshop - fri rörlighet för kapitalfree movement of capital - fri rörlighet för varorfree movement of goods - LatinamerikaLatin America - fri rörlighet för personerfree movement of persons - fri rörlighet för arbetstagarefree movement of workers - fri konkurrensfree competition - rätt till självbestämmandefreedom of self-determination - fri omsättningfree circulation - frihet att tillhandahålla tjänsterfreedom to provide services - LibyenLibya - patentlicenspatents licence - handelslicenstrade licence - exportlicensexport licence - asbestasbestos - importlicensimport licence - transportlicenstransport licence - uppsägningdismissal - kollektiv uppsägningcollective dismissal - övertalighetredundancy - LiechtensteinLiechtenstein, Principality of Liechtenstein - korkcork - provinsen LiègeProvince of Liège - fiskeområdenfishing grounds - arbetsplatsworkplace - stärkelsestarch - trafiklinjetransport lines - brunkollignite - ArabförbundetArab League - ArabförbundsländerArab League countries - LigurienLiguria - LimburgLimburg - provinsen LimburgProvince of Limbourg - begränsning av saluföringmarketing restriction - associationsavtalassociation agreement - Amnesty InternationalAmnesty International - kolsyrad dryckaerated drink - LimousinLimousin - spånadslinflax - oljelinseed flax - tackaingot - lingvistiklinguistics - likörliqueur - likvidationliquidation - avskrivningamortisation - konkursförvaltningreceivership - godkännande av utgiftervalidation of expenditure - likviditetmoney-market liquidity - internationell likviditetinternational liquidity - bunden listafixed party list - röstlängdelectoral register - litteraturliterature - grå litteraturgrey literature - amortering av statsskuldenredemption of public debt - kuststräckalittoral - leveransdelivery - lokaliseringsplats för energienergy site - produktionsplatslocation of production - fastighetsuthyrningproperty leasing - avbetalningsköphire purchase - lockoutlockout - bostadhousing - analfabetismilliteracy - flerfamiljshusmulti-storey dwelling - enfamiljshussingle-family housing - ohälsosam bostadsub-standard housing - subventionerad bostadsubsidised housing - programvarasoftware - laglaw - finanslagfinance act - ramlagoutline law - fritidleisure - LombardietLombardy - LorraineLorraine - låg hyralow rent - smörjmedellubricants - lekotektoy library - brandskyddfire protection - föroreningsbekämpningpollution control measures - bekämpning av grov brottslighetfight against crime - svinnbekämpningfight against wastage - klasskampclass struggle - nytto-kostnadsanalyscost-benefit analysis - capital of Luxembourg, Luxembourg, Luxembourg City, Luxembourg-Ville, Luxemburg - provinsen LuxembourgProvince of Luxembourg - lusernlucerne - frystorkningfreeze-drying - MacaoMacao, Macau - maskinmachinery - jordbruksmaskinagricultural machinery - kontorsmaskinoffice equipment - lönsamhetsanalyscost-effectiveness analysis - skördemaskinharvester - hydraulisk maskinhydraulic machinery - verktygsmaskinmachine tool - pneumatisk maskinpneumatic machinery - textilmaskintextile machine - MashriqMashreq - makroekonomimacroeconomics - MadagaskarMadagascar - MadeiraMadeira - input-outputanalysinput-output analysis - stormarknadsupermarket - lågprisbutikdiscount store - MaghrebMaghreb - domare och åklagaremagistrate - magnesiummagnesium - person i arbetskraftenlabour force - lantarbetskraftagricultural labour force - familjearbetskraftfamily worker - kvinnlig arbetskraftfemale worker - vattenanalyswater analysis - upprätthållande av arbetstillfällenjob preservation - fredsbevarandepeacekeeping - sädcorn, Indian corn, maize, Zea mays - förlagpublisher - absolut majoritetabsolute majority - myndighetsålderage of majority - majoritetsröstningmajority voting - politisk majoritetpolitical majority - kvalificerad majoritetqualified majority - tyst majoritetsilent majority - informationsanalysinformation analysis - enkel majoritetsimple majority - sjukdomillness - djursjukdomanimal disease - luftvägssjukdomrespiratory disease - hjärt-kärlsjukdomcardiovascular disease - endemisk sjukdomendemic disease - infektionssjukdomcontagious disease - psykisk sjukdommental illness - yrkessjukdomoccupational disease - tropisk sjukdomtropical disease - växtsjukdomplant disease - ungdomsmissnöjedisaffection of young people - VästmalaysiaPeninsular Malaysia - MalawiMalawi - MalaysiaMalaysia - MaldivernaMaldives - MaliMali - felnäringmalnutrition - FalklandsöarnaFalkland Islands - maltmalt - demografisk analysdemographic analysis - MaltaMalta - havsdäggdjurmarine mammal - Engelska kanalenEnglish Channel - fullmaktpower of attorney - mandatelective office - manganmanganese - kulturevenemangcultural event - maniokcassava - balansanalysbalance-sheet analysis - icke yrkesutbildad arbetareunskilled worker - lärobokschool textbook - maoismMaoism - marknadmarket - terminsmarknadfutures market - jordbruksmarknadagricultural market - gemenskapens jordbruksmarknadCommunity agricultural market - avistamarknadspot market - kostnadsanalyscost analysis - gemensam marknadcommon market - Arabiska gemensamma marknadenArab Common Market - Arabiska gemensamma marknaden-länderArab Common Market countries - gemenskapsmarknadCommunity market - leveranskontraktsupplies contract - underhandskontraktnegotiated contract - bygg- och anläggningskontraktworks contract - valutamarknadforeign exchange market - ekonomisk analyseconomic analysis - råvarumarknadcommodities market - arbetsmarknadlabour market - utländsk marknadforeign market - finansmarknadfinancial market - fastighetsmarknadreal estate market - inhemsk marknaddomestic market - internationell marknadinternational market - öppen marknadopen market - penningmarknadmoney market - offentligt kontraktpublic contract - finansanalysfinancial analysis - reglerad marknadofficial market - MarcheMarches - margarinmargarine - marginaltrading margin - fluktuationsmarginalfluctuation margin - marginaliseringmarginalisation - äktenskapmarriage - MarockoMorocco - samhällsanalyssocial analysis - varumärketrademark - MartiniqueMartinique - marxismMarxism - budgetomslutningbudget volume - penningmängdmoney supply - byggmaterialbuilding materials - eldfasta materialheat-resisting materials - belysningsmateriellighting equipment - anarkismanarchism - bygg- och anläggningsutrustningconstruction equipment - borrutrustningdrilling equipment - lyftanordninghoisting equipment - elektrisk utrustningelectrical equipment - maskinutrustningmechanical equipment - matematikmathematics - mjölkfettmilk fat - plastplastics - AseanAsean - råmaterialraw material - radioaktivt materialradioactive materials - MauritiusMauritius - MauretanienIslamic Republic of Mauritania, Mauritania, Mauritanie, Muritaniya - MayotteMayotte - CACM-länderCACM countries - finmekanikprecision engineering - maskinteknikgeneral mechanical engineering - Asean-länderAsean countries - mekaniseringmechanisation - mekanisering av jordbrukmechanisation of agriculture - växelkursmekanismexchange-rate mechanism - stödmekanismsupport mechanism - medicinmedicine - yrkesmedicinoccupational medicine - förebyggande hälso- och sjukvårddisease prevention - skolhälsovårdschool medicine - veterinärmedicinveterinary medicine - slaktningslaughter of animals - Bretton Woods-avtaletBretton Woods agreement - anatomianatomy - medlaremediator - megapolmegalopolis - MelanesienMelanesia - melassmolasses - hushållhousehold - jordbrukshushållfarm household - månadslönmonthly pay - snickerijoinery - metallsmidemetalwork - krigsveteranex-serviceman - havsea - ÖstersjönBaltic Sea - Irländska sjönIrish Sea - AndalusienAndalusia - AndorraAndorra - Norska havetNorwegian Sea - NordsjönNorth Sea - anhydridanhydride - MedelhavetMediterranean Sea - kvicksilvermercury - åtgärd med motsvarande verkanmeasure having equivalent effect - metallermetals - järnmetallferrous metal - tungmetallheavy metal - icke-järnmetallnon-ferrous metal - ädelmetallprecious metal - metalloidmetalloid - slaktdjurslaughter animal - pulvermetallurgipowder metallurgy - andelsbrukshare farming - blandsädmeslin - meteorologimeteorology - metanolmethanol - forskningsmetodresearch method - statistisk metodstatistical method - metrologimetrology - huvudstad, metropolcapital, city, metropolis, urban center - husdjurfarm animal - MexicoMexico - MezzogiornoMezzogiorno - mikroekonomimicro-economics - mikroformmicroform - MikronesienMicronesia - Midi-PyrenéesMidi-Pyrenees - East MidlandsEast Midlands - West MidlandsWest Midlands - honunghoney - dragdjurdraught animal - migrationmigration - pendlingcommuting - återflyttningreturn migration - familjemigrationfamily migration - tvångsmigrationenforced migration - gränsmigrationfrontier migration - illegal migrationillegal migration - inhemsk migrationinternal migration - migration mellan städerinter-urban migration - kompensationsavtalclearing agreement - tamdjurdomestic animal - pendling inom städerintra-urban commuting - migration inom gemenskapenCommunity migration - yrkesbetingad migrationoccupational migration - migration mellan landsbygdsregionerrural migration - migration från landsbygd till stadmigration from the countryside to the town - säsongsmigrationseasonal migration - arbetsmiljöworking environment - skolmiljöschool environment - politisk aktivistpolitical militant - avelsdjurbreeding animal - militarisering av rymdenmilitarisation of space - militarismmilitarism - hirsmillet - järnmalmiron ore - icke-järnhaltig malmnon-ferrous ore - icke-metallisk malmnon-metallic ore - mineralogimineralogy - levande djurlive animal - åklagarmyndighetpublic prosecutor's department - ministerminister - minderårighetinfancy - nationell minoritetnational minority - sexuell minoritetsexual minority - kvarnindustriflour milling, mill - robotmissile - metallmöbelmetal furniture - arbetskraftens rörlighetlabour mobility - omsättning av jordbruksmarkland mobility - geografisk rörlighetgeographical mobility - boendemässig rörlighetresidential mobility - studeranderörlighetstudent mobility - social rörlighetsocial mobility - finansieringssättfinancing method - valsättvoting method - transportsättmode of transport - ekonomisk modelleconomic model - företagsmoderniseringcompany modernisation - industrimoderniseringmodernisation of industry - modernisering av jordbruksföretagfarm modernisation - budgetändringbudgetary amendment - MoliseMolise - blötdjurmollusc - årsbokyearbook - MoluckernaMoluccas - molybdenmolybdenum - MonacoMonaco - konstitutionell monarkiconstitutional monarchy - mondialismUniversalism - MongolietMongolia - pengarmoney - reservvalutareserve currency - elektroniska pengarelectronic funds transfer - sedlarpaper money - internationell valutainternational currency - nationell valutanational currency - bankmedeldeposit money - enkammarsystemunicameral system - monokratimonocracy - monografimonograph - monopolmonopoly - köparmonopolmonopsony - statligt monopolState monopoly - importmonopolimport monopoly - AntarktisAntarctica - informationsmonopolmonopoly of information - fiskalt monopolfiscal monopoly - MontserratMontserrat - bergmountain - monetärt utjämningsbeloppmonetary compensatory amount - etikethics - allmän moralpublic morality - dödlighetstalmortality - spädbarnsdödlighetinfant mortality - yrkesbetingad dödlighetoccupational mortality - motorengine - förslag om misstroendevotummotion of censure - konsumentmotivationconsumer motivation - antibiotikaantibiotic - politisk motivationpolitical motivation - självständighetsrörelseautonomous movement - antirasiströrelseanti-racist movement - opinionsrörelsertrends of opinion - kapitalrörelsecapital movement - kvinnorörelsewomen's movement - ungdomsrörelseyouth movement - nationell befrielserörelsenational liberation movement - produktionsdelningsavtalcomplementarity agreement - miljörörelseecology movement - europeisk rörelseEuropean Movement - arbetarrörelseworkers' movement - bonderörelsefarmers' movement - social rörelsesocial movement - kommunikationsmedelmeans of communication - massmediermass media - jordbruksproduktionsmedelmeans of agricultural production - transportmedelmeans of transport - medelstort företagmedium-sized business - medelstort jordbrukmedium-sized holding - MoçambiqueMozambique - flerspråkighetmultilingualism - flerpartisystemmultiparty system - MunsterMunster - museummuseum - musikmusic - Brittiska AntillernaBritish West Indies - svampodlingmushroom-growing - NAFONAFO - NamibiaNamibia - provinsen NamurProvince of Namur - födelsetalbirths - nationalsocialismNational Socialism - förstatligandenationalisation - Franska AntillernaFrench West Indies - nationalismnationalism - medborgarskapnationality - juridiska personers nationalitetnationality of legal persons - naturalisationnaturalisation - NauruNauru - NavarraNavarre - lufttrafikair traffic - flodsjöfartinland waterway shipping - sjöfartmaritime shipping - Nederländska AntillernaNetherlands Antilles - lastfartygcargo vessel - pråmbärande fartygbarge carrier ship - handlaremerchant - avtalsförhandlingcollective bargaining - TokyorundanTokyo Round - DillonrundanDillon Round - KennedyrundanKennedy Round - tullförhandlingtariff negotiations - antisemitismanti-semitism - NepalNepal - neutralitetneutrality - nytt gemenskapsinstrumentNew Community Instrument - NicaraguaNicaragua - nickelnickel - NigerNiger - utbildningsnivålevel of education - föroreningsgraddegree of pollution - provinsen AntwerpenProvince of Antwerp - levnadsstandardstandard of living - ljudnivånoise level - palmnötpalm nut - nomadlivnomadism - nomenklaturnomenclature - kontoplanbudgetary classification - nomenklatur för jordbruksprodukteragricultural product nomenclature - tullnomenklaturtariff nomenclature - ANZUSAnzus - alliansfrihetnon-alignment - oberoende ledamotnon-attached member - icke-våldnon-violence - NordjyllandNorth Jutland - Nord-Pas-de-CalaisNord-Pas-de-Calais - standardiseringstandardisation - standardstandard - livsmedelsstandardfood standard - ANZUS-länderAnzus countries - biologisk standardbiological standard - handelsnormmarketing standard - arbetsreglerlabour standard - social normsocial norm - notarienotary - apartheidapartheid - ny ekonomisk världsordningnew economic order - Nya KaledonienNew Caledonia - Nya ZeelandNew Zealand - olägenhetnuisance - ogiltigt valinvalidity of an election - giftermålsfrekvensmarriage rate - ICAOICAO - APOAPO - samarbetsavtalcooperation agreement - statslös personstateless person - vapenvägranconscientious objection - obligationbond - underhållsskyldighetmaintenance obligation - konkurrensklausulnon-competition clause - utvecklingshinderobstacle to development - OCAMAMCO - OCAM-länderCCAM countries - aperitifaperitif - OECDOECD - OECD-länderOECD countries - oceanocean - Södra IshavetAntarctic Ocean - Norra IshavetArctic Ocean - AtlantenAtlantic Ocean - Indiska oceanenIndian Ocean - Stilla havetPacific Ocean - OceanienOceania - oceanografioceanography - biodlingapiculture - OCASOCAS - OCAS-länderOCAS countries - OASOAS - OAS-länderOAS countries - Danmark öster om Stora BältEast of the Great Belt - äggegg - konstverkwork of art - EPOEPO - ämbetsmanpublic legal official - inspelningsutrustningrecording equipment - ledig platsjob vacancy - energiutbudavailable energy - utbud och efterfrågansupply and demand - uppköpsbudtakeover bid - ILOILO - olivodlingolive-growing - oljerörledningoil pipeline - spårämnetrace element - oligopololigopoly - köparoligopololigopsony - olivolive - PLOPLO - OmanOman - UmbrienUmbria - EG-ombudsmanEC Ombudsman - IMOIMO - WMOWMO - WIPOWIPO - WHOWHO - UnidoUnido - OAPECOAPEC - OPECOPEC - OPEC-länderOPEC countries - bankverksamhetbanking - börsaffärstock-exchange transaction - valutatransaktionexchange transaction - allmän opinionpublic opinion - PublikationsbyrånOOPEC - oppositionopposition - politisk oppositionpolitical opposition - guldgold - datorcomputer - regeringsförordningordinance - mätutrustningmeasuring equipment - dagordningagenda - yrkesorganisationprofessional society - allmän ordningpublic order - gemenskapsorgan - organisationsplanorganization chart - administrativ organisationadministrative structures - afrikanska organisationerAfrican organisation - afro-asiatiska organisationerAfro-Asian organisations - precisionsinstrumentprecision instrument - amerikanska organisationerAmerican organisation - arabiska organisationerArab organisation - asiatiska organisationerAsian organisation - den gemensamma organisationen av marknadernacommon organisation of markets - kulturorganisationcultural organisation - organisering av skolväsendetorganisation of teaching - radioutrustningradio equipment - produktionsorganiseringorganisation of production - yrkesorganiseringorganisation of professions - FNUNO - partiorganisationparty organisation - transportorganiseringorganisation of transport - marknadsorganiseringmarket organisation - WarszawapaktenWarsaw Pact Organisation - arbetsorganiseringorganisation of work - televisionsutrustningtelevision equipment - valorganiseringorganisation of elections - europeiska organisationerEuropean organisation - mellanstatliga organisationerintergovernmental organisation - internationell organisationinternational organisation - latinamerikanska organisationerLatin American organisation - icke-statliga organisationernon-governmental organisation - elektronisk apparatelectronic device - kornbarley - inriktning av jordbrukagricultural guidance - yrkesvägledningvocational guidance - studievägledningeducational guidance - föräldralöst barnorphan - EurostatSOEC - NATONATO - NATO-länderNATO countries - SEATOSEATO - Afrikanska enhetsorganisationenAfrican Union - UgandaRepublic of Uganda, Uganda - jordbruksverktygagricultural implement - handverktyghand tool - konstbyggnadstructure - arbetareblue-collar worker - yrkesarbetareskilled worker - specialiserad arbetaresemi-skilled worker - OverijsselOverijssel - fårsheep - äggproduktegg product - oxidoxide - syreoxygen - ozonozone - betalningpayment - förskottsbetalningadvance payment - anbudsinfordraninvitation to tender - internationell betalninginternational payment - betalningar inom gemenskapenintra-Community payment - brödbread - PakistanPakistan - listblandningcross voting - PanamaPanama - valutakorgbasket of currencies - bakningbread-making - direkt tillämplighetdirect applicability - paper - Papua Nya GuineaPapua New Guinea - skatteliknande avgiftquasi-fiscal charge - ParaguayParaguay - parasitologiparasitology - vagnparkvehicle fleet - rullande järnvägsmaterielrolling stock - nationalparknational park - tillämpning av lagenapplication of legislation - skifteplot - ensamstående föräldersingle parent - släktskaprelationship - valutaparitetexchange parity - köpkraftsparitetpurchasing power parity - parlamentparliament - EuropaparlamentetEuropean Parliament - nationellt parlamentnational parliament - regionalt parlamentregional parliament - parlamentsledamotMember of Parliament - genomförande av gemenskapsrättnational implementation of Community law - ledamot av EuropaparlamentetMember of the European Parliament - uppdelning av egendomdivision of property - kommunistiskt partiCommunist Party - konservativt partiConservative Party - demokratiskt partiDemocratic Party - kristdemokratiskt partiChristian Democratic Party - miljöpartiEcology Party - europeiskt partiEuropean party - användningsform för solenergisolar energy end-use applications - liberalt partiLiberal Party - politiskt partipolitical party - republikanskt partiRepublican Party - socialdemokratiskt partiSocial Democratic Party - socialistiskt partiSocialist Party - arbetarpartiLabour Party - enpartisystemone-party system - aktieinnehavshareholding - kvinnors delaktighetparticipation of women - arbetstagarinflytandeworker participation - personalbedömningstaff assessment - valdeltagandeturnout of voters - politiskt deltagandepolitical involvement - delaktighet i samhällslivetsocial participation - passpassport - europeiskt passEuropean passport - pastöriseringpasteurisation - pastapasta - frihandelsavtalfree-trade agreement - lärlingapprentice - konditoripastry-making - kulturarvcultural heritage - arbetsgivarorganisationemployers' organisation - utarmningpauperisation - fattigdompoverty - fartygsflaggship's flag - bekvämlighetsflaggflag of convenience - lärlingsutbildningapprenticeship - associerat landassociated country - NederländernaNetherlands - nederländska ULTNetherlands OCT - regioner i Nederländernaregions of the Netherlands - BaskienBasque Country - WalesCambria, Cymru, Wales - öststaterEastern Bloc countries - försörjningsupply - Pays de la LoireLoire Region - givarlanddonor country - utvecklingslanddeveloping countries - utomeuropeiska länder och territorieroverseas countries and territories - industrilandindustrialised country - medlemslandmember country - mindre utvecklat landleast-developed country - tredje landthird country - trafikavgifttoll - hudar och skinnanimal skin - vapenförsörjningarms supply - kustfiskeinshore fishing - sötvattenfiskefreshwater fishing - djuphavsfiskedeep-sea fishing - industrifiskeindustrial fishing - havsfiskesea fishing - fisk kastad överborddiscarded fish - traditionellt fisketraditional fishing - fiskarefisherman - energiförsörjningenergy supply - ny pedagogiknew educational methods - dödsstraffdeath penalty - PeloponnesosPeloponnese - pråmbarge - bristshortage - livsmedelsbristfood shortage - finansiell utjämningfinancial equalisation - vattenbrukaquaculture, aquiculture - aktiv förädlinginward processing - passiv förädlingoutward processing - fiskeperiodfishing season - EC transitional period - körkortdriving licence - europeiskt körkortEuropean driving licence - byggnadstillståndbuilding permit - AquitaineAquitaine - fisketillståndfishing permit - arbetstillståndwork permit - PeruPeru - personifiering av maktpersonalisation of power - äldre personelderly person - frånskild persondivorced person - gift personmarried person - SaudiarabienSaudi Arabia - juridisk personlegal person - fysisk personnatural person - separerad personseparated person - ensamståendeone person household - änkepersonwidowed person - personalstaff - markpersonalground staff - EG-tjänstemän i kategori AEC category A staff - jordnötgroundnut - EG-tjänstemän i kategori BEC category B staff - EG-tjänstemän i kategori CEC category C staff - EG-tjänstemän i kategori DEC category D staff - föraredrivers - transportpersonaltransport staff - juridiskt yrkelegal profession - fartygs- och flygbesättningcrew - kriminalvårdspersonalpenitentiary staff - AragonienAragon - ekonomisk förlustfinancial loss - djurpestanimal plague - bekämpningsmedelpesticide - småföretagsmall business - små och medelstora företagsmall and medium-sized enterprises - småjordbruksmallholding - småstadsmall town - Små AntillernaLesser Antilles - petitionpetition - petrokemipetrochemicals - oljedollarpetrodollar - oljapetroleum - farmakologipharmacology - FilippinernaPhilippines - philosophy - politisk filosofipolitical philosophy - arbitragearbitrage - fosforphosphorus - fotokemiphotochemistry - solcellphotovoltaic cell - arbetsfysiologioccupational physiology - kärnfysiknuclear physics - PicardiePicardy - reservdelspare part - PiemontePiedmont - internationell skiljedominternational arbitration - ädelstenprecious stones - bränslecellfuel cell - kapningpiracy - fiskodlingfish farming - cykelbanacycle track - kapitalplaceringinvestment transaction - tulltaktariff ceiling - politisk skiljedompolitical arbitration - slättplain - antikrisplananti-crisis plan - stadsplantown-planning scheme - ColomboplanenColombo Plan - utvecklingsplandevelopment plan - finansieringsplanfinancing plan - planktonplankton - trädodlingarboriculture - utbildningsplaneringeducational planning - familjeplaneringfamily planning - produktionsplaneringproduction planning - transportplaneringtransport planning - marknadsplaneringmarket planning - ekonomisk planeringeconomic planning - finansiell planeringfinancial planning - trädsapling, tree - industriplaneringindustrial planning - nationell planeringnational planning - regional planeringregional planning - sektoriell planeringsectoral planning - fröplantaseedling - planteringplantation - vattenväxtaquatic plant - foderväxtfodder plant - industrigrödaindustrial plant - oljeväxtoleaginous plant - barrträdconifer - rotfruktroot crop - textilväxttextile plant - tropisk växttropical plant - odling under plastfoliecultivation under plastic - mjukningsmedelplasticiser - plattaplate - politiskt programpolitical programme - kontinentalsockelcontinental shelf - platinaplatinum - gipsplaster, plaster of Paris - lövträddeciduous tree - full sysselsättningfull employment - blylead - plutoniumplutonium - däckpneumatic tyre - UNDPUNDP - UNEPUNEP - vikt och dimensionweight and size - försäljningsställemercantile establishment, outlet, retail outlet, retail store, sales outlet - fiskfish - sötvattenfiskfreshwater fish - havsfisksea fish - färsk fiskfresh fish - Poitou-CharentesPoitou-Charentes - polispolice - kriminalpoliscriminal investigation department - jordbrukspolitikagricultural policy - gemensam jordbrukspolitikcommon agricultural policy - nationell jordbrukspolitiknational agricultural policy - regional jordbrukspolitikregional farm policy - livsmedelspolitikfood policy - bankpolitikbanking policy - budgetpolitikbudget policy - handelspolitiktrade policy - gemensam handelspolitikcommon commercial policy - gemenskapspolitikCommunity policy - begränsningsavtalvoluntary restraint agreement - arkeologiarchaeology, archeology - gemenskapens sysselsättningspolitikCommunity employment policy - gemensam fiskeripolitikcommon fisheries policy - gemensam prispolitikcommon price policy - gemensam transportpolitikcommon transport policy - konjunkturpolitikshort-term economic policy - kulturpolitikcultural policy - biståndspolitikaid policy - åtstramningspolitikausterity policy - interventionspolitikintervention policy - investeringspolitikinvestment policy - försvarspolitikdefence policy - utvecklingspolitikdevelopment policy - finansieringspolitikfinancing policy - utbildningspolitikeducation policy - sysselsättningspolitikemployment policy - företagspolitikbusiness policy - miljöpolitikenvironmental policy - arkitekturarchitecture - informationspolitikinformation policy - kommunikationspolitikcommunications policy - konkurrenspolitikcompetition policy - byggpolitikconstruction policy - fiskeripolitikfisheries policy - jordbruksproduktionspolitikagricultural production policy - forskningspolitikresearch policy - hälso- och sjukvårdspolitikhealth policy - nativitetspolitikbirth policy - produktionspolitikproduction policy - solbyggnadstekniksolar architecture - stödpolitiksupport policy - befolkningspolitikpopulation policy - blockpolitikEast-West policy - valutapolitikexchange policy - exportpolitikexport policy - importpolitikimport policy - prispolitikprices policy - inkomstpolitikincomes policy - lönepolitikpay policy - arkivarchives - strukturpolitik inom jordbruketpolicy on agricultural structures - transportpolitiktransport policy - kreditpolitikcredit policy - bostadspolitikhousing policy - ekonomisk politikeconomic policy - energipolitikenergy policy - europeisk försvarspolitikEuropean defence policy - utrikespolitikforeign policy - familjepolitikfamily policy - finanspolitikfinancial policy - ArktisArctic - skattepolitikfiscal policy - skogspolitikforestry policy - regeringspolitikgovernment policy - industripolitikindustrial policy - inrikespolitikdomestic policy - migrationspolitikmigration policy - penningpolitikmonetary policy - agromonetär politikagri-monetary policy - hamnpolitikports policy - gemensam hamnpolitikcommon ports policy - silversilver - regionalpolitikregional policy - gemenskapens regionalpolitikCommunity regional policy - socialpolitiksocial policy - strukturpolitikstructural policy - tullpolitiktariff policy - gemensam tullpolitikcommon tariff policy - förorenande ämnepollutant - luftförorenande ämneatmospheric pollutant - vattenförorenande ämnewater pollutant - föroreningpollution - ArgentinaArgentina - bullerföroreningnoise pollution - luftföroreningatmospheric pollution - kemisk föroreningchemical pollution - förorening från landbaserade källorpollution from land-based sources - vattenföroreningwater pollution - livsmedelsföroreningfood contamination - kustföroreningcoastal pollution - förorening av vattendragpollution of waterways - markföroreningsoil pollution - havsföroreningmarine pollution - dry farmingdry farming - organisk föroreningorganic pollution - förorening från jordbrukpollution from agricultural sources - radioaktiv föroreningradioactive pollution - förorening av stratosfärenstratospheric pollution - termisk föroreningthermal pollution - gränsöverskridande föroreningtransfrontier pollution - PolenPoland - multikulturmixed cropping - polymerpolymer - PolynesienPolynesia - Franska PolynesienFrench Polynesia - potatispotato - värmepumpheat pump - arbetskraftworking population - förvärvsarbetande inom jordbrukworking population engaged in agriculture - sysselsatt befolkningpersons in work - befolkning i yrkesverksam ålderpopulation of working age - världsbefolkningworld population - icke yrkesverksam befolkningnon-working population - fiskeavtalfishing agreement - kemiskt vapenchemical weapon - landsbygdsbefolkningrural population - stadsbefolkningurban population - svinswine - fiskehamnfishing port - Puerto RicoPuerto Rico - PortugalPortugal - regioner i Portugalregions of Portugal - dominerande ställningdominant position - post- och telekommunikationsväsenpostal and telecommunications services - konventionellt vapenconventional weapon - kaliumpotassium - utvecklingspotentialdevelopment potential - ApulienApulia - bogseringpush towing - stoftdust - politisk befogenhetpolitical power - budgetbefogenhetbudgetary power - köpkraftpurchasing power - prövningsbefogenhetpower of assessment - verkställande befogenhetpower of implementation - initiativbefogenhetpower of initiative - kontrollbefogenhetsupervisory power - beslutsbefogenhetpower of decision - förhandlingsbefogenhetpower to negotiate - ratificeringsbefogenhetpower of ratification - diskretionär befogenhetdiscretionary power - verkställande maktexecutive power - dömande maktjudicial power - lagstiftande maktlegislative power - lagstiftande befogenhetstatutory power - offentliga myndigheterpublic authorities - förpaketeringpre-packaging - allmänna preferensergeneralised preferences - jordbruksavgiftagricultural levy - EKSG-avgiftECSC levy - första anställningenfirst job - spädbarnearly childhood - kärnvapennuclear weapon - jordbearbetningsoil preparation - påföljdspreskriptionbarring of penalties by limitation - parlamentets talmanSpeaker of Parliament - presspress, public press - politisk presspolitical press - efterlevandeförmånsurvivor's benefit - tillhandahållande av tjänsterprovision of services - taktiskt kärnvapentactical nuclear weapon - familjebidragfamily benefit - social förmånsocial-security benefit - utlåningloan - EIB-lånEIB loan - EKSG-lånECSC loan - Community loan - EuratomlånEuratom loan - föroreningsförebyggandeprevention of pollution - kortfristig prognosshort-term forecast - långfristig prognoslong-term forecast - medelfristig prognosmedium-term forecast - budgetberäkningbudget estimate - ekonomisk prognoseconomic forecasting - rättens företrädeprimacy of the law - gemenskapsrättens företrädeprecedence of Community law - bonusbonus payment - slaktbidragslaughter premium - röjningsbidraggrubbing premium - bidrag för avstående från saluförandenon-marketing premium - försäkringspremieinsurance premium - lagringsbidragstorage premium - primörearly fruit and vegetables - principen om att förorenaren betalarpolluter pays principle - överordnat ekonomiskt måleconomic priority - försvarsmaktarmed forces - beslutsfattandedecision-making - politisk fångepolitical prisoner - rättighetsberövandedeprivation of rights - prisprices - prisintervallbracket price - exportprisexport price - importprisimport price - konsumentprisconsumer price - yrkesarméprofessional army - producentprisproducer price - jordbruksprisfarm prices - livsmedelsprisfood price - cif-priscif price - inköpsprispurchase price - slussprissluice-gate price - interventionsprisintervention price - målprisnorm price - prisavtalprice agreement - militärmaterielmilitary equipment - anbudsprisoffer price - orienteringsprisguide price - basprisbasic price - aktiveringsprisactivating price - detaljhandelsprisretail price - grossistpriswholesale price - energiprisprice of energy - jordbruksmarkprisprice of farm land - marknadsprismarket prices - referensprisreference price - aromämneflavouring - återtagspriswithdrawal price - självkostnadspriscost price - tröskelpristhreshold price - stödprissupport price - parkeringsavgiftstandage - försäljningsprisselling price - råvarupriscommodity price - diskriminerande prisdiscriminatory price - arrendeavgiftfarm rent - världsmarknadsprisworld market price - förvaltningsbeslutadministrative order - förutfastställt prisprice fixed in advance - pris fritt ombordfree-on-board price - pris fritt gränsenfree-at-frontier price - utlösningspristrigger price - garanterat prisguaranteed price - bestämt prisimposed price - riktpristarget price - industriprisindustrial price - fri prissättningfree price - maximiprismaximum price - bevattningirrigation - minimiprisminimum price - garanterat minimiprisguaranteed minimum price - genomsnittsprisaverage price - förmånsprispreferential price - nedsatt prisreduced price - leveransprisdelivered price - representativt prisrepresentative price - konstarts - representativt marknadsprisrepresentative market price - socialt problemsocial problem - stadsproblemurban problem - kemisk processchemical process - elektrisk processelectrical process - fysikalisk processphysical process - förvaltningsförfarandeadministrative procedure - antisubventionsförfarandeanti-subsidy proceeding - populärkonstpopular art - budgetförfarandebudgetary procedure - tvistemålsförfarandecivil procedure - förfarande vid disciplinärendendisciplinary proceedings - rättegångsförfarandejudicial proceedings - lagstiftningsförfarandelegislative procedure - parlamentsförfarandeparliamentary procedure - brottmålsförfarandecriminal procedure - MellanösternMiddle East - presentartikelgift item - produktionproduction - löpandebandsproduktionassembly line production - jordbruksproduktionagricultural production - livsmedelsproduktionfood production - animalieproduktionanimal production - hantverksproduktioncraft production - gemenskapsproduktionCommunity production - kontinuerlig produktioncontinuous production - energiproduktionenergy production - väteproduktionhydrogen production - massproduktionmass production - fiskeriproduktfishery product - underproduktionunderproduction - industriproduktionindustrial production - världsproduktionworld production - inhemsk produktionnational production - vegetabilieproduktioncrop production - produktivitetproductivity - produktivitet inom jordbruketagricultural productivity - dekorationsartikeldecorative item - jordbruksmarkens produktivitetland productivity - arbetsproduktivitetwork productivity - spannmålsproduktcereal product - fruktproduktfruit product - grönsaksproduktvegetable product - fiskproduktfish product - sockerproduktsugar product - jordbruksproduktagricultural product - livsmedelfoodstuff - förädlad livsmedelsproduktprocessed food product - animalisk produktanimal product - köttproduktmeat product - kemikalierchemical product - oorganisk kemikalieinorganic chemical product - koncentrerad produktconcentrated product - förpackad produktpackaged product - fryst produktfrozen product - kosmetisk produktcosmetic product - sportartikelsports equipment - förpackningsartikelpackaging product - rengöringsmedelpolishing and scouring preparations - råvaraprimary product - konfektyrconfectionery product - masskonsumtionsvaramass-consumption product - ersättningsproduktsubstitute product - dehydratiserad produktdesiccated product - dietproduktdietary product - träproduktwood product - toalettartikeltoilet article - bulkvarabulk product - rökt produktsmoked product - industriproduktindustrial product - brandfarlig produktinflammable product - snabblöslig produktinstant product - bruttonationalproduktgross domestic product - bestrålad produktirradiated product - mjölkproduktmilk product - frystorkad produktfreeze-dried product - färdigvaramanufactured goods - metallproduktmetal product - gruvproduktmining product - nationalproduktdomestic product - bruttonationalinkomstgross national product - ny produktnew product - ursprungsproduktoriginating product - oljeproduktpetroleum product - farmaceutisk produktpharmaceutical product - hushållsartikelhousehold article - proteinproduktprotein products - rekonstituerad produktreconstituted product - kyld produktrefrigerated product - bruttoregionalproduktgross regional product - saltad produktsalted product - halvfabrikatsemi-manufactured goods - känslig produktsensitive product - djupfryst produktdeep-frozen product - textilprodukttextile product - hantverkarecraftsman - veterinärmedicinsk produktveterinary product - handelsyrkesales occupation - yrke inom finansväsendetfinancial occupation - fritt yrkeliberal profession - vårdyrkehealth care profession - paramedicinskt personalparamedical profession - WFPWFP - åtgärdsprogramaction programme - biståndsprogramaid programme - undervisningsplanteaching curriculum - forskningsprogramresearch programme - valprogramelection programme - vetenskapligt framstegscientific progress - investeringsprojektinvestment project - budgetförslagdraft budget - propositiongovernment bill - forskningsprojektresearch project - industriprojektindustrial project - säljfrämjande åtgärdersales promotion - handelsfrämjande åtgärdertrade promotion - investeringsfrämjande åtgärderinvestment promotion - markexploateringproperty development - befordranpromotion - valpropagandaelection campaign publicity - EG-förslagEC proposal - scenkonstperforming arts - motionnon-government bill - allmän egendompublic property - jordegendomland and buildings - jordbruksfastighetagricultural real estate - fast egendomreal property - industriell äganderättindustrial property - immateriell äganderättintellectual property - lösörepersonal property - enskild egendomprivate property - ArubaAruba - mineralprospekteringmineral prospecting - framtidsforskningforward studies - prostitutionprostitution - bullerskyddnoise protection - miljöskyddenvironmental protection - skydd av faunanprotection of animal life - skydd av floranprotection of plant life - privatlivets helgdprotection of privacy - ESAESA - djurskyddprotection of animals - skydd av delägareprotection of shareholders - kommunikationshemlighetprotection of communications - skydd av grundläggande rättigheterprotection of freedoms - minoritetsskyddprotection of minorities - diplomatiskt skydddiplomatic protection - konsumentskyddconsumer protection - specialiseringsavtalspecialisation agreement - AsienAsia - marknadsskyddmarket protection - kulturmiljövårdheritage protection - skydd av landskapetcountryside conservation - markskyddsoil protection - barn- och mödravårdcare of mothers and infants - protektionismprotectionism - animaliskt proteinanimal protein - syntetiskt proteinsynthetic protein - mjölkproteinmilk protein - SydasienSouth Asia - vegetabiliskt proteinvegetable protein - avtalsprotokollprotocol to an agreement - sockerprotokollprotocol on sugar - prototypprototype - Provence-Alpes-Côte d'AzurProvence-Alpes-Côte d'Azur - provinsprovince - psykiatripsychiatry - psykologipsychology - arbetspsykologioccupational psychology - publikationpublication - gemenskapspublikationCommunity publication - offentliggörande av en lagpublication of a law - reklamadvertising - otillbörlig reklamadvertising malpractice - offentliggörande av räkenskaperpublication of accounts - offentliggörande av taxorpublication of tariffs - QatarQatar - politisk asylpolitical asylum - yrkeskvalifikationprofessional qualifications - miljökvalitetquality of the environment - livskvalitetquality of life - produktkvalitetproduct quality - landad fångstmängdquantity of fish landed - socialt missgynnad gruppsocially disadvantaged class - skriftlig frågawritten question - muntlig frågaoral question - parlamentarisk frågaparliamentary question - saneringdecontamination - beslutsmässighetquorum - fångstkvotcatch quota - valkvotelectoral quota - radioaktivitetradiation, radioactive, radioactive materials, radioactive matter, radioactive substances, radioactivity - radio, radioutsändning, sändande, sändningbroadcasting, broadcast medium - strålskyddradiation protection - FN:s generalförsamlingUN General Assembly - oljeraffineringoil refining - sockerraffineringsugar refining - druvagrape - firmanamnbusiness name - repatriering av kapitalrepatriation of capital - rapportreport - förhållandet jordbruk-handelagriculture-trade relationship - förhållandet jordbruk-industriagriculture-industry relationship - verksamhetsberättelseannual report - kommittébetänkandecommittee report - forskningsrapportresearch report - tillnärmning av lagstiftningapproximation of laws - tillnärmning av politikapproximation of policies - Ras al-KhaymaRas Al Khaimah - skatteunderlagbasis of tax assessment - ratificering av avtalratification of an agreement - relationstalratio - kärnreaktornuclear reactor - omskolningvocational retraining - upprustningrearmament - återförsäkringreinsurance - folkräkningcensus - befolkningsräkningpopulation census - utbildningsbiståndassistance in training - recessioneconomic recession - intäktrevenue - exportintäktexport revenue - upptagande till prövningadmissibility - forskningresearch - lantbruksforskningagronomic research - tillämpad forskningapplied research - energiforskningenergy research - dokumentsökningdocument retrieval - miljöforskningenvironmental research - skogsforskningforestry research - fiskeriforskningfishery research - industriforskningindustrial research - medicinsk forskningmedical research - vetenskaplig forskningscientific research - skördharvest - rekommendationrecommendation - gemenskapsrekommendationCommunity recommendation - ekonomiskt avtaleconomic agreement - ömsesidig socialförsäkringmutual assistance scheme - EKSG-rekommendationECSC recommendation - EuratomrekommendationEAEC recommendation - erkännande av examensbevisrecognition of diplomas - ekonomisk återuppbyggnadeconomic reconstruction - omställning till trädgårdsodlingconversion to horticulture - omställning av besättningherd conversion - industriell omställningindustrial conversion - omställning från mjölk- till köttproduktionconversion to beef production - omställning av produktionredirection of production - överklagande i förvaltningsärendeappeal to an administrative authority - talan om upphävandeaction for annulment - passivitetstalanaction for failure to act - talan om fördragsbrottaction for failure to fulfil an obligation - rekryteringrecruitment - föreningassociation - energiutvinningenergy recovery - återvinning av kapitalrecycling of capital - återvinning av avfallwaste recycling - aromatisk växtaromatic plant - minskning av styrkorforce reduction - medicinalväxtmedical plant - sojabönoljasoya bean oil - solrosoljasunflower seed oil - arbetstidsförkortningreduction of working time - viltköttmeat from game - kaninköttrabbit meat - majsoljamaize oil - tullnedsättningtariff reduction - skummjölkspulverskimmed milk powder - rediskonteringrediscounting - revalveringrevaluation - återexportre-export - torkad produktdried product - konsistensgivaretexture agent - förfarande i brådskande fallsummary procedure - jordbruksstödaid to agriculture - folkomröstningreferendum - gemenskapspreferensCommunity preference - förvaltningsreformadministrative reform - reformering av den gemensamma jordbrukspolitikenreform of the CAP - jordbruksreformagrarian reform - reglering av jordbruksproduktionregulation of agricultural production - utbildningsreformeducational reform - kvot inom jordbrukspolitikenagricultural quota - garantitröskelguarantee threshold - alternativ jordbruksproduktionalternative agricultural production - skatt på oljor och fettertax on oils and fats - jordreformland reform - mindre gynnat jordbruksområdeless-favoured agricultural area - kvinnlig jordbrukarewoman farmer - ung jordbrukareyoung farmer - rättsreformjudicial reform - sammanslutning av jordbruksföretaggrouping of farms - företagsredovisningfarm return - växtskyddsproduktplant health product - flyktingrefugee - herbicidherbicide - rabiesrabies - mjölkproduktiondairy production - spannmålsersättningcereal substitute - politisk flyktingpolitical refugee - skogsvårdsföreningforestry group - anbudsvägranrefusal to bid - virkesproduktionwood production - skogsfastighetforestry property - kronoskogpublicly-owned forest - enskild skogprivate forest - leveransvägranrefusal to sell - skaldjursodlingshellfish farming - vattenbruksproduktfishery produce - fiskelicensfishing licence - auktoritärt styreauthoritarian regime - biståndsordningaid system - uppdelning av företagdemerger - transnationellt företagtransnational corporation - exklusivt inköpsavtalexclusive purchasing agreement - allmännyttigt företagpartly nationalised undertaking - selektiv distributionselective distribution agreement - system för markinnehavlandholding system - elektronisk postelectronic mail - gränsöverskridande dataflödecross-frontier data flow - kommersiellt mediumcommercial media - ekonomiskt systemeconomic system - lokalmedierlocal media - privatmedierprivate media - militärstyremilitary regime - överföringsnättransmission network - telekonferensvideophone conference - europeisk televisionEuropean television - parlamentariskt systemparliamentary system - betal-TVpay television - videotexVideotex - hemdatorindustrihome computing - datalagringinformation storage - politiskt systempolitical system - tillämpad informatikcomputer applications - databrottslighetcomputer crime - datarättdata-processing law - artificiell intelligensartificial intelligence - regionregion - Europeiska unionens officiella tidningEU Official Journal - piratverksamhet inom dataindustrincomputer piracy - jordbruksregionagricultural region - valprövningelection monitoring - mandatkumulationmultiple office holding - valresultatelection result - delegering av befogenheterdelegation of power - BrysselBrussels region - parlamentsdelegationparliamentary delegation - rösträttsåldervoting age - federalismfederalism - kustregioncoastal region - plebiscitplebiscite - röstfördelningdistribution of votes - rådgivande befogenhetadvisory power - utvecklingsregiondevelopment region - tillsättningsbefogenhetpower to appoint - privilegiumprivilege - radikalt partiradical party - bergsregionmountain region - mindre gynnad regionless-favoured region - framtvingat försvinnandeforced disappearance - politisk minoritetpolitical minority - poliskontrollpolice checks - pacifismpacifism - civilförsvarcivil defence - ekonomisk regioneconomic region - röstning genom ställföreträdarevote by delegation - konsortiumconsortium - FlandernFlanders - verkställande organexecutive body - regeringsprogramgovernment programme - gränsregionfrontier region - marknadsstödmarket support - ekonomisk omställningeconomic conversion - industriregionindustrial region - omställningsstödredevelopment aid - omstruktureringsstödaid for restructuring - avsättningsstödsales aid - industristödaid to industry - omfördelning av inkomstredistribution of income - EG-region i medelhavsområdetEC Mediterranean region - humanitär hjälphumanitarian aid - flyktinghjälpaid to refugees - hjälp till katastrofofferaid to disaster victims - utvecklingsbistånddevelopment aid - prioriterad regionpriority region - landsbygdsregionrural region - nytt industrilandnewly industrialised country - turistregiontourist region - social ekonomisocial economy - räkenskaper för jordbrukssektorneconomic accounts for agriculture - VallonienWalloon region - konsekvensundersökningimpact study - ekonomisk konsekvenseconomic consequence - samrådsförfarandeconciliation procedure - regionaliseringregionalisation - tunnelbanaunderground railway - stortransportfordonlarge vehicle - rymdtransportspace transport - rymdfarkostspace vehicle - regionalisering av handelregionalisation of trade - rymdstationspace station - regionalismregionalism - fordonsuthyrningvehicle rental - transportområdedestination of transport - förordningregulation - fartcertifikatship's passport - fraktkostnadtransport price - gemenskapsförordningCommunity regulation - taxegodkännandeapproval of tariffs - hamntrafikport traffic - EuratomförordningEAEC Regulation - trafikkontrolltraffic control - transportkvottransport quota - transportmarknadtransport market - fordonsregistreringvehicle registration - fordonshandlingarvehicle documents - tvistlösningsettlement of disputes - befordringstidlength of journey - höghastighetstransporthigh-speed transport - transportdokumenttransport document - körtiddriving period - trafiksäkerhetskontrollroadworthiness tests - resebyråtravel agency - budgetförordningfinancial regulation - transportavtalcontract of carriage - delägarecompany member - offentligt ackordcomposition - handelsbestämmelsertrade regulations - stadsplanebestämmelsertown-planning regulations - flyglinjeairline - vägtrafikroad traffic - jaktföreskrifterhunting regulations - sjöfartspolitikshipping policy - havskonferensmaritime conference - trafikbestämmelsertraffic regulations - dumpning av avfalldumping of waste - lagring av avfallstorage of waste - byggföreskrifterbuilding regulations - giftigt ämnetoxic substance - icke förorenande fordonnon-polluting vehicle - exploatering av havsbottenexploitation of the sea-bed - ersättning av resurserreplacement of resources - miljöpåverkanenvironmental impact - miljöövervakningenvironmental monitoring - förebyggande av jordskalvsskadorseismic monitoring - kustskyddshore protection - hastighetsbestämmelserspeed control - vattenförvaltningwater management - konkurrensbegränsningskontrollcontrol of restrictive practices - geofysisk miljögeophysical environment - stillastående vattenstagnant water - reglering av investeringarregulation of investments - marina organismermarine life - vilda djur och växterwildlife - försäkringinsurance - prisbestämmelserprice regulations - vegetabilietillgångarplant resources - flodmynningestuary - jordbrukskatastrofagricultural disaster - tullbestämmelsercustoms regulations - avlövningdefoliation - erosionerosion - förorening från motorfordonmotor vehicle pollution - transportbestämmelsertransport regulations - förorening genom kolvätenoil pollution - metallföroreningmetal pollution - förorening från fartygpollution from ships - industriell föroreningindustrial pollution - marknadsregleringmarket stabilisation - exportavgiftexport levy - importavgiftimport levy - födelsekontrollbirth control - illegal handelillicit trade - interventionsorganintervention agency - NimexeNimexe - reglering av transaktionerregulation of transactions - ursprungsbeteckningdesignation of origin - suspensivt tullförfarandecustoms procedure suspending duties - återimportre-import - tullrestitutioncustoms drawback - återanpassning i skolanre-integration into school - EG:s tullområdeEC customs territory - rehabiliteringsocial rehabilitation - enhetsdokumentsingle document - förenkling av formalitetersimplification of formalities - avvisande av budgetenrejection of the budget - specificering av tulltaxenummerspecification of tariff heading - handelsförbindelsertrade relations - finansiellt avtalfinancial agreement - exportkreditförsäkringexport credit insurance - termiskt utsläppthermal discharge - kompensationshandelcountertrade - gemenskapsexportCommunity export - gemenskapsimportCommunity import - varor och tjänstergoods and services - reflationreflation - produktionsvaraintermediate goods - bilaterala förbindelserbilateral relations - kapitalvaracapital goods - begagnad varaused goods - integrerad handelintegrated trade - kulturella förbindelsercultural relations - industrikonsumtionintermediate consumption - världskonsumtionworld consumption - marknadsföringmerchandising - marknadsföringsteoritheory of marketing - diplomatiska förbindelserdiplomatic relations - handelsarrangemangtrade event - pris exklusive skatter och avgifterprice net of tax - arbetsmarknadsrelationerlabour relations - förlustbringande försäljningselling at a loss - självbetjäningself-service store - detaljhandelssammanslutningaffiliated retailing - ambulerande handelitinerant trade - fristående handlareindependent retailer - kedjebutikchain store - förhållandet skola-industrischool-industry relations - grossistmarknadwholesale trading centre - distributördistributor - ekonomiska förbindelsereconomic relations - privata sektorns likvida medelprivate-sector liquidity - förhållandet kyrka-statchurch-State relations - olycksfallsförsäkringpersonal accident insurance - öst-västförbindelserEast-West relations - förbindelser mellan industrierinter-industrial relations - valutakrismonetary crisis - förbindelser mellan institutionerinterinstitutional relations - valutarestriktionexchange restriction - internationella förbindelserinternational relations - räntefri kreditfree credit - diskontodiscount rate - kreditåtstramningcredit control - interparlamentariska förbindelserinterparliamentary relations - fondbörsstock exchange - förbindelser inom gemenskapenintra-Community relations - kapitalflyktoutflow of capital - överföringspristransfer pricing - förhållandet lagstiftande - verkställande maktlegislative-executive relations - mycket kortfristig finansieringvery short-term financing - monetära förhållandenmonetary relations - finansiering av företagcorporate finance - multilaterala förbindelsermultilateral relations - sakförsäkringproperty insurance - personförsäkringpersonal insurance - koassuransco-insurance - förhållandet stad-landsbygdtown-country relationship - kreditinstitutcredit institution - industribankfinance house - automatiserad bankverksamhetelectronic banking - yrkesskadeförsäkringoccupational accident insurance - mänskliga relationerhuman relations - banktillsynbanking supervision - bankavgifterbank charges - budgetanslagbudget appropriation - allmän budgetgeneral budget - PRpublic relations - regionala finanserregional finances - religionreligion - finansiering av gemenskapsbudgetenfinancing of the Community budget - medlemsstaternas bidragMember State's contribution - regeringsombildningcabinet reshuffle - skattekonventiontax convention - skattekontrolltax inspection - återbetalningredemption - extraordinär skattspecial tax - skiftesomfördelningreparcelling - taxeintervallbracket rate - befrielse från exporttullarremission of export duties - styckeprisunit price - stödtaxasupport tariff - blandat prismixed price - ersättning av importimport substitution - pris på jordbruksprodukterprice of agricultural produce - ersättning för arbeteremuneration of work - jordbruksförsäkringagricultural insurance - avkastningcrop yield - samhällskunskapcivics - handelsutbildningcommercial education - läromedelteaching materials - programvara för utbildningteaching software - förhållandet skola-arbetslivschool-working life relations - stadssaneringurban renewal - neurobiologineurobiology - räntabilitetprofitability - gynekologigynaecology - neurologineurology - pediatrikpaediatrics - odontologidental medicine - första hjälpenfirst aid - alternativmedicinalternative medicine - industriell omorganiseringindustrial reorganisation - akustikacoustics - optikoptics - cybernetikcybernetics - petrologipetrology - fördelning av bistånddistribution of aid - religiös sektreligious sect - teologitheology - skatteutjämningdistribution of the tax burden - inre marknadsingle market - befolkningens geografiska fördelninggeographical distribution of the population - familj med en förälderone-parent family - adoptivbarnadopted child - motorfordonsförsäkringmotor vehicle insurance - fördelning av produktiondistribution of production - familjeskyddfamily protection - uppdelning av marknadenmarket-sharing agreement - konstgjord befruktningartificial reproductive techniques - artificiell inseminationartificial insemination - provrörsbefruktningtest tube fertilisation - förmögenhetsfördelningdistribution of wealth - surrogatmammasurrogate mother - föräldraauktoritetparental authority - mandatfördelningallocation of seats - föräldraskapdescendant - efternamnsurname - föräldraansvarparental responsibility - boskillnadjudicial separation - befolkningsdynamikpopulation dynamics - inkomstfördelningdistribution of income - migrerandemigrant - arbetsfördelningallocation of work - befolkningsmigrationmigration for settlement purposes - återflyttningsstödrepatriation grant - befolkningsåldringageing of the population - yrkesmässig rörlighetjob mobility - geografisk spridninggeographical distribution - åldersfördelningdistribution by age - fördelning per invånareper capita distribution - hedersbevisninghonour - frivilligarbetevoluntary work - frivilligorganisationvoluntary organisation - arbetslöshetsförsäkringunemployment insurance - fördelning per anställddistribution per employed person - spelgaming - spelinrättninggaming establishment - automatspelautomatic game - könsfördelningdistribution by sex - sportfiskesport fishing - turistströmtourist exchange - utlandsturismforeign tourism - turism på landsbygdenrural tourism - förteckningdirectory - turistmässig infrastrukturtourist infrastructure - socialbudgetsocial budget - omplanteringreplanting - europeisk socialpolitikEuropean social policy - brottsbekämpningprevention of delinquency - kriminalitetcrime - fysiskt funktionshindradphysically disabled - överföring av anslagcarry-over of appropriations - psykiskt funktionshindradmentally disabled - hemlös personhomelessness - könsstympningsexual mutilation - veckovilaweekly rest period - narkotikahandeldrug traffic - allmänmedicingeneral medicine - socialvårdsocial assistance - sociala inrättningarsocial facilities - lagstiftning om social trygghetsocial security legislation - socialarbetesocial work - hemtjänsthome help - tilläggspensionsupplementary pension - fackligt ombudunion representative - hälsokorthealth card - vårdkostnaderhealth expenditure - sjukhuskostnaderhospital expenses - diplomatisk representationdiplomatic representation - intagning på sjukhushospitalisation - hemsjukvårdhome care - patientens rättigheterpatient's rights - allmän hälsovårdpublic hygiene - socialmedicinsocial medicine - kreditförsäkringcredit insurance - personalrepresentationworkers' representation - privat läkarvårdprivate medical treatment - stadsbyggnadurban construction - stadsinfrastruktururban infrastructure - egendomsmarknadproperty market - politisk representationpolitical representation - hyresregleringrent regulations - Isle of ManIsle of Man - Castilla-LeónCastile-Leon - proportionell representationproportional representation - Castilla-La ManchaCastile-La Mancha - KantabrienCantabria - BalearernaBalearic Islands - RiojaRioja - Ceuta och MelillaCeuta and Melilla - repressionrepression - MadridCommunity of Madrid - ValenciaCommunity of Valencia - MurciaRegion of Murcia - NordportugalNorthern Portugal - centrala PortugalCentral Portugal - Lissabon och TejodalenLisbon and the Tagus Valley - NordenglandNorthern England - NordvästenglandNorth-West England - SydostenglandSouth-East England - SydvästenglandSouth-West England - ekonomisk återhämtningeconomic recovery - Antigua och BarbudaAntigua and Barbuda - AnguillaAnguilla - Saint Christopher och NevisSaint Christopher and Nevis - reproduktionduplicating - Saint Vincent och GrenadinernaSaint Vincent and the Grenadines - US Virgin Islands - Maghreb-områdetGreat Maghreb - djuravelanimal breeding - vegetativ förökningplant propagation - MarshallöarnaMarshall Islands - Amerikanska SamoaAmerican Samoa - invaliditetsförsäkringdisability insurance - republikrepublic - polarområdepolar region - Dominikanska republikenDominican Republic - PitcairnPitcairn Islands - beordran om skyddsarbeterequisitioning of workers - biologiskt vapenbiological weapon - massförstörelsevapenweapon of mass destruction - strategiskt kärnvapenstrategic nuclear weapon - informationsnätinformation network - atombombatomic bomb - informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgfarm accountancy data network - ballistisk robotballistic missile - fjärrstyrd robotguided missile - interkontinental robotintercontinental missile - trafiknättransport network - krigsflottawarships - järnvägsnätrail network - rymdvapenspace-based weapons - laservapenlaser weapon - brandvapenincendiary weapon - eldvapen och ammunitionfirearms and munitions - vattenvägsnätnetwork of navigable waterways - markstridskrafterland forces - paramilitär styrkaparamilitary force - vägnätroad network - flygvapenair force - reservarméreserve army - utlandsstationerad styrkaforces abroad - flottanavy - reserverreserves - kvinnlig militärtjänstwomen's military service - frivillig militärtjänstvoluntary military service - bokföringsmässig reservprovision - försvarsutgiftdefence expenditure - strategiskt försvarstrategic defence - valutareservforeign-exchange reserves - internationell säkerhetinternational security - rustningspolitikarms policy - europeisk rustningspolitikEuropean arms policy - europeisk säkerhetEuropean security - icke-spridning av kärnvapennuclear non-proliferation - rustningsbegränsningarms limitation - kärnvapennedrustningcreation of nuclear-free zones - naturreservatnature reserve - rustningsharmoniseringharmonisation of weapons - bosättningsortresidence - internationellt avtalinternational agreement - bilateralt avtalbilateral agreement - multilateralt avtalmultilateral agreement - fritidsbostadsecondary residence - internationella förhandlingarinternational negotiations - undertecknande av avtalsignature of an agreement - internationellt instrumentinternational instrument - internationell konventioninternational convention - rester av bekämpningsmedelpesticide residue - resolutionresolution - träavfallwood residue - EuropakonventionEuropean convention - internationell FN-överenskommelseUN international covenant - internationell politikinternational affairs - uppsägning av kontrakttermination of a contract - internationell frågainternational issue - skadeförsäkringindemnity insurance - hartsresin - förbindelser mellan de två tyska staternarelations between the two German States - officiellt besökofficial visit - internationellt biståndinternational aid - uppförandekodexcode of conduct - internationella sanktionerinternational sanctions - gemenskapsresolutionCommunity resolution - religiös gruppreligious group - sociokulturell gruppsocio-cultural group - livsmedelsoberoendeself-sufficiency in food - samarbetspolitikcooperation policy - FN-resolutionUN resolution - samarbete i rättsfrågorlegal cooperation - militär ockupationmilitary occupation - EuropaparlamentsresolutionEP resolution - ockuperat områdeoccupied territory - multinationell styrkamultinational force - ansvarliability - krigsfångeprisoner of war - Armenien-fråganArmenian question - kurdfråganKurdistan question - Palestina-fråganPalestinian question - Tysklands återföreningunification of Germany - internationellt ansvarinternational responsibility - CDECDE - euromissilEuro-missile - rustningskontrollarms control - ministeransvarministerial responsibility - START-avtaletSTART agreement - ABM-avtaletABM Agreement - fredszonpeace zone - sjukförsäkringhealth insurance - straffrättsligt ansvarcriminal liability - OSSEOSCE - långtidsarbetslöshetlong-term unemployment - återgång till arbetslivetreintegration into working life - politiskt ansvarpolitical responsibility - arbetslöshetsbekämpningfight against unemployment - arbetskraftsplaneringmanpower planning - arbetsdelningjob sharing - medborgarenational - upphörande av anställningsförhållandetermination of employment - arbetsomläggningchange of job - lokalt sysselsättningsinitiativlocal employment initiative - obetalt arbeteunpaid work - gemenskapsmedborgareCommunity national - tidsbegränsat arbetetemporary employment - animalietillgångaranimal resources - ungdomsarbeteyouth employment - kvinnoarbetefemale work - havets tillgångarresources of the sea - kompetensutvecklingupdating of skills - ekonomiska resursereconomic resources - praktiktraineeship - vattentillgångarwater resources - marktillgångarsoil resources - sysselsättningsstatistikemployment statistics - energitillgångarenergy resources - hjälparbetareauxiliary worker - utlandsstationerad arbetstagareexpatriate worker - sjöförsäkringmarine insurance - entreprenörentrepreneur - verkställande direktörmanaging director - fiskeresurserfishery resources - självständigt verksam personself-employed person - mineraltillgångarmineral resources - helgdagpublic holiday - söndagsarbeteSunday working - naturtillgångarnatural resources - arbetstaktrate of work - förnybara tillgångarrenewable resources - distansarbeteteleworking - lönestopppay freeze - tilläggsmedeladditional resources - lönesänkningpay cut - löneförmånfringe benefit - kostnadsersättningar och traktamentenallowances and expenses - budgetmedelbudgetary resources - personaltillsättningappointment of staff - egna medelown resources - arbetsordningrules of procedure - provanställningprobationary period - personalmatsalcatering - fackliga rättighetertrade union rights - fackföreningsfrihettrade union freedom - yrkesetikprofessional ethics - obligatorisk försäkringcompulsory insurance - exportbidragexport refund - vinstdelningprofit sharing - importbidragimport refund - fackföreningsvaltrade union election - arbetsmarknadspartsocial partners - tjänstemannaförbundunion of civil servants - yrkessammanslutningprofessional association - fackföreningtrade union - produktionsbidragproduction refund - exportrestriktionexport restriction - diplomatyrkediplomatic profession - importrestriktionimport restriction - yrke inom kommunikationssektorncommunications profession - konkurrensbegränsningrestriction on competition - administrativt yrkeadministrative personnel - sekretariatspersonalsecretarial staff - handelsrestriktiontrade restriction - informationsyrkeinformation profession - vetenskapligt yrkescientific profession - tekniskt yrketechnical profession - frihetsinskränkningrestriction of liberty - pol, political leader, politician, politico - försäkringsyrkeinsurance occupation - kvantitativ restriktionquantitative restriction - småhandlaresmall retailer - tandläkaredentist - läkaredoctor - veterinärveterinarian - apotekarepharmacist - barnmorskamidwife - konstnärligt yrkeartistic profession - privatförsäkringprivate insurance - industriell omstruktureringindustrial restructuring - litterärt yrkeliterary profession - rörelseresultatoperating result - försäljningspersonalsales staff - handelsrepresentantsales representative - jordbruksföretagets resultatagricultural performance - skolresultatschool results - datayrkeinformation technology profession - yrke inom turismtourist profession - hotellyrkehotel profession - serviceyrkeservice occupation - återinförande av tullarrestoration of customs duties - yrke inom bankväsendetbanking profession - professionell sportprofessional sport - transittransit - skolmässig retarderingbackwardness at school - europeiskt industriområdeEuropean industrial area - gemenskapens industripolitikCommunity industrial policy - tillbakadragande från marknadenwithdrawal from the market - hantverkhandicrafts - småindustrismall industry - medelstor industrimedium-sized industry - små och medelstora industriersmall and medium industries - pensionärretired person - lokalisering av industrilocation of industry - industriell frizonindustrial free zone - förtidspensioneringearly retirement - teknologiparktechnology park - produktionsöverskottproduction surplus - hanteringhandling - allmän försäkringpublic insurance - bränsleupparbetningfuel reprocessing - industriell tillverkningindustrial manufacturing - produktionskvotproduction quota - produktionsstatistikproduction statistics - producentansvarproducer's liability - ny tekniknew technology - toppmötesummit meeting - ren teknikclean technology - traditionell tekniktraditional technology - teknisk processtechnological process - tekniska föreskriftertechnical regulations - produktlivslängdproduct life - felaktig varadefective product - ministermöteministerial meeting - teknisk specifikationtechnical specification - europeisk standardEuropean standard - internationell standardinternational standard - harmonisering av standarderharmonisation of standards - teknisk bestämmelsetechnical rule - internationellt möteinternational meeting - återvinningsteknikrecycling technology - forskningsbudgetresearch budget - löneförhöjningpay rise - EurekaEureka - forskningspersonalresearch staff - gemenskapens forskningspolitikCommunity research policy - förhållandet industri-forskningindustry-research relations - återförsäljaredealer - inkomstincome - forskningsorganresearch body - märkesnamnbrand name - registrerat varumärkeregistered trademark - formgivningdesigns and models - extrainkomstsupplementary income - varumärkesrätttrademark law - europeiskt varumärkeEuropean trademark - djurförsökexperiment on animals - försök på människorexperiment on humans - företagsforskningcompany research - grundforskningbasic research - militär forskningmilitary research - universitetsforskninguniversity research - ansvarsförsäkringthird-party insurance - inkomst av investeringinvestment income - G-77-ländernaGroup of 77 - ContadoragruppenContadora Group - avhängigt territoriumdependent territory - konsumentrörelseconsumer movement - jordbrukarinkomstfarmers' income - sekretariatsersättningsecretarial allowance - transport av farligt godstransport of dangerous goods - jordbruksföretagets inkomstfarm income - pedagogisk metodteaching method - hushållsinkomsthousehold income - beskattningsbar inkomsttaxable income - nationalinkomstnational income - mineralresurser i havenunderwater mineral resources - annan inkomst än lönincome in addition to normal pay - avancerade materialadvanced materials - golvbeläggningfloor coverings - supraledande legeringsuperconducting alloy - kompositmaterialcomposite materials - teknisk keramiktechnical ceramics - specialpolymerspecial polymer - amorfa materialamorphous materials - mikropartikelultra-fine particle - biomaterialbiomaterials - minneslegeringshape-memory alloy - författningsändringconstitutional revision - ADN-avtaletADN agreement - kringutrustningperipheral - semesterspridningstaggering of holidays - lagändringamendment of a law - mikrodatormicro-computer - turistpolitiktourism policy - transportförsäkringtransport insurance - industriell revolutionindustrial revolution - Internationella arbetsbyrånInternational Labour Office - Ecosoc - UNHCRUNHCR, United Nations High Commission for Refugees - Nordrhein-WestfalenNorth Rhine-Westphalia - EEBEEB - Rheinland-PfalzRhineland-Palatinate - Rhône-AlpesRhône-Alpes - EAESEAES - ENEAENEA - Europeiska fonden för förbättring av arbets- och levnadsvillkorEuropean Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions - Europeiska institutet i FlorensEuropean University Institute of Florence - RibeRibe - EBUEBU - rikedomwealth - UEMOAWAEMU - livförsäkringlife assurance - ricincastor bean - ADCADC - RingkøbingRingkoebing - CACMCACM - risktäckninginsured risk - DACDAC - hälsoriskhealth risk - kärnkraftspolitiknuclear policy - risrice - oljepolitikpetroleum policy - lagring av kolvätenstorage of hydrocarbons - avveckling av kraftverkdecommissioning of power stations - energi från jordbruksgrödoragro-energy - energiindustrienergy industry - gasoholgasohol - motoralkoholmotor spirit - robotteknikrobotics - energiproduktenergy-generating product - kolindustricoal industry - robotiseringrobotisation - kolpolitikcoalmining policy - kolbearbetningcoal processing - malmfyndighetore deposit - social rollsocial role - gruvdriftmining operation - gruvproduktionmining production - åldersförsäkringpension scheme - RoskildeRoskilde - malmbrytningmining of ore - metallmalmmetallic ore - bauxitbauxite - bituminösa materialbituminous materials - jord- och stenarterearths and stones - saltsalt - mekaniskt lagerbearing - fosfatphosphate - pottaskapotash - RumänienRomania, Roumania, Rumania - oljeprospekteringpetroleum exploration - oljeutvinningextraction of oil - offshoreanläggningoffshore structure - oljeproduktionpetroleum production - butanbutane - alkan, paraffinalkane, alkane series, methane series, paraffin, paraffin series - råoljacrude oil - bensinpetrol - dieselbränslediesel fuel - eldningsoljafuel oil - Förenade kungariketUnited Kingdom - propanpropane gas - flygbränsleaviation fuel - blyfri bensinlead-free petrol - Förenade kungarikets ULTUnited Kingdom OCT - offshoreoljaoffshore oil - regioner i Förenade kungariketregions of the United Kingdom - kraftverkpower plant - elindustrielectrical industry - RwandaRwanda - kraftverkslokaliseringsiting of power stations - vattenkraftutbyggnadhydroelectric development - SabaSaba - reaktorkylningreactor cooling system - kärnkeminuclear chemistry - astronomiastronomy - SabahSabah - bestrålat bränsleirradiated fuel - sackarossucrose - bioprocessbioprocess - bioindustribio-industry - bioteknikbiotechnology - specialkemikalierspecial chemicals - VästsaharaWestern Sahara - icke-platt produktnon-flat product - platt produktflat product - plåtsheet - profilsection - SahelSahel - tunnplåtthin sheet - isterlard - kemisk basindustriraw chemical industry - kemiskt grundämnechemical element, element - kemisk föreningchemical compound, compound - färger och lackerpaints and varnishes - Sint EustatiusSaint Eustatius - medikamentmedicament - San MarinoSan Marino - hormonhormone - Sint MaartenSaint Martin - organisk kemikalieorganic chemical - bekämpningsmedelsindustripesticides industry - metallindustrimetallurgical industry - avtal mellan företaginter-company agreement - AsturienPrincipality of Asturias - Saint Pierre och MiquelonSaint Pierre and Miquelon - järn- och stålproduktiron and steel product - bult- och skruvindustribolt and screw industry - plåtslageri och knivsmidetinplate and cutlery industry - järnvarorironmongery - järnproduktiron product - metalliseringmetal coating - Saint HelenaSaint Helena - järn- och stålbearbetningsmaskiniron and steel-working machinery - specialstålspecial steels - Saint LuciaSaint Lucia - antimonantimony - berylliumberyllium - kadmiumcadmium - ferrolegeringferro-alloy - tantaltantalum - utmätningseizure of goods - cykel- och motorcykelindustricycle and motorcycle industry - verktygsindustritool industry - vetenskaplig utrustningscientific apparatus - lönpay - medicinsk-kirurgisk utrustningmedical and surgical instruments - ackordslönpiece work pay - kylanläggningcold store - timlönhourly wage - industrirobotindustrial robot - lön för arbete i hemmetwages for housework - minimilönminimum pay - pumppump - IATAIATA - arbetstagarewage earner - audivisuell utrustningaudio-visual equipment - ljudåtergivningsutrustningsound reproduction equipment - SalomonöarnaSolomon Islands - Independent State of Samoa, Samoa, Samoa i Sisifo, Western Samoa - elkabelelectric cable - telekommunikationsutrustningtelecommunications equipment - elektrisk hushållsapparathousehold electrical appliance - administrativ påföljdadministrative penalty - elektrisk industrimaskinindustrial electric machinery - elmaskinelectric machinery - elektromagnetisk utrustningelectro-magnetic equipment - gemenskapspåföljdCommunity sanction - videoskivavideo disc - videokassettvideo cassette - inspelningsmediumrecording medium - ekonomiska sanktionereconomic sanctions - skivarecord - optiskt mediumoptical medium - inspelningrecording - strålningsapparatapparatus based on the use of rays - radiokommunikationradio telecommunications - mikroelektronikmicroelectronics - påföljdpenalty - byggindustribuilding industry - elementbyggandeprefabrication - byggplattabuilding slab - storskaligt anläggningsarbetelarge-scale construction - kartongpaperboard - agglomererat träbonded wood - folkhälsapublic health - lädervaruindustrifancy leather goods and glove-making industry - pälsberedningsindustrihides and furskins industry - São Tomé och PríncipeSão Tomé and Príncipe - SarawakSarawak - sybehörhaberdashery - SardinienSardinia - syntetfiberman-made fibre - naturfibernatural fibre - diverse industriermiscellaneous industries - bolag med begränsad ansvarighetprivate limited company - smycken och guldsmedsarbetenjewellery and goldsmith's articles - bovetebuckwheat - sociala rättighetersocial rights - politiska rättigheterpolitical rights - ekonomiska rättighetereconomic rights - stadga om de mänskliga rättigheternacharter on human rights - SaarlandSaarland - ateismatheism - satellitsatellite - rörelsefrihetfreedom of movement - arbetstillfredsställelsejob satisfaction - åtgärder mot diskrimineringanti-discriminatory measure - know-howknow-how - etnisk diskrimineringethnic discrimination - sexuell frihetsexual freedom - främlingsfientlighetxenophobia - jämställdhet mellan kvinnor och mänequality between men and women - akademisk frihetacademic freedom - rätt till utvecklingright to development - barns rättigheterchildren's rights - grym och kränkande behandlingcruel and degrading treatment - Schleswig-HolsteinSchleswig-Holstein - skydd av barnchild protection - brott mot mänsklighetencrime against humanity - lagens retroaktiva verkanretroactivity of a law - jämförande rättcomparative law - förvaltningsvetenskapadministrative science - lokal lagstiftninglocal legislation - informationsvetenskapinformation science - civilrättsligt ansvarcivil liability - avtalsenligt ansvarcontractual liability - beteendevetenskapbehavioural sciences - äganderättownership - atlasatlas - marklärasoil science - privatiseringprivatisation - ekonomisk vetenskapeconomics - arvinheritance - rättsvetenskaplegal science - lagstiftning om arvsrättlaw of succession - andelsägandetime-sharing - servituteasement - nyttjande av rättigheterenjoyment of rights - hemvistlegal domicile - biologisk vetenskaplife sciences - solvensfinancial solvency - brott mot personcrime against individuals - egendomsbrottcrime against property - olaga frihetsberövandeillegal restraint - naturvetenskapphysical sciences - statsvetenskappolitical science - tullbedrägericustoms fraud - tillämpad vetenskapapplied sciences - förtaldefamation - skattebrotttax offence - geovetenskapearth sciences - fängelsestraffimprisonment - kriminalvårdslagstiftninglaw relating to prisons - internprisoner - samhällsvetenskapsocial sciences - förvandlingsstraffalternative sentence - frigångconditional discharge - konfiskationconfiscation of property - strafflindringreduction of sentence - överföring av internertransfer of prisoners - kriminalvårdssystemprison system - anstaltsförvaltningprison administration - politisk splittringpolitical split - åtalspreskriptionlimitation of legal proceedings - förhandlinglegal hearing - atmosfäratmosphere - skolgångschooling - rättshjälplegal aid - anhållandearrest - rättslig undersökningjudicial inquiry - husrannsakansearch - rannsakningshäktedetention before trial - försvarets rättigheterrights of the defence - val i två omgångardouble-ballot voting system - val i en omgångsingle-ballot system - listvallist voting system - EC action to establish liability - talan i personalmålaction by staff - hänskjutande till EG-domstolen för förhandsavgörandereference to the EC Court of Justice for a preliminary ruling - majoritetsvalmajority voting system - val i enmansvalkretsuninominal voting system - handelsdomstolcommercial court - parlamentssammanträdeparliamentary sitting - skiljedomstolcourt of arbitration - internationell domstolinternational court - skattedomstolfiscal court - torkadrought - juridisk rådgivarelegal adviser - lekmannadomarelay magistrate - havsområdemaritime area - högförräderithreat to national security - banksekretessbanking secrecy - havsbevakningmaritime surveillance - havens frihetfreedom of the seas - industrihemlighetindustrial secret - yttre rymdextra-atmospheric space - egendom i rymdenspace property right - tystnadspliktprofessional secret - utnyttjande av rymdenuse of outer space - FN-sekretariatetUN Secretariat - utländsk medborgareforeign national - uppehållstillståndresidence permit - inresetillstånd för utlänningaradmission of aliens - ekonomisk sektoreconomic sector - blandäktenskapmixed marriage - primär sektorprimary sector - internationell rätt - nationell rättinternational law - national law - internationell ekonomisk lagstiftninginternational economic law - förvaltningsansvaradministrative responsibility - offentlig ekonomisk lagstiftningpublic economic law - kvartär sektorquaternary sector - EG-beslutEC Decision - EG-direktivEC Directive - sekundär sektorsecondary sector - gemenskapens rättssystemCommunity legal system - sekundärlagstiftningsecondary legislation - EuratomdirektivEAEC Directive - EG-rekommendationEC recommendation - tertiär sektortertiary sector - EG-förordningEC Regulation - genomförandeförordningimplementing Regulation - EuratomyttrandeEAEC opinion - försörjningssäkerhetsecurity of supply - EKSG-yttrandeECSC opinion - EG-domstolens yttrandeopinion of the EC Court of Justice - harmonisering av socialförsäkringssystemsocial-security harmonisation - anställningstrygghetjob security - EC external competence - EG-protokollEC Protocol - FusionsfördragetMerger Treaty - transportsäkerhettransport safety - Europeiska enhetsaktenSingle European Act - EC Accession Treaty - produktsäkerhetproduct safety - EAEC Joint Undertaking - EG-kommissionenEC Commission - arbetarskyddoccupational safety - Europeiska unionens förbindelserEU relations - ACP-EC Council of Ministers - nukleär säkerhetnuclear safety - ledamot av EG-domstolenmember of the EC Court of Justice - ledamot av kommissionenEuropean Commissioner - allmän säkerhetpublic safety - EACEAC - trafiksäkerhetroad safety - EC association agreement - AVS-EG-konventionACP-EC Convention - social trygghetsocial security - ACP-EC Committee of Ambassadors - ACP-EC Joint Committee - tredje Lomékonventionenthird Lomé Convention - EURESEURES - EUFEDF - ESFESF - utvidgning av Europeiska unionenenlargement of the Union - bostadstilldelninghousing allocation - rågrye - Europeiska unionenEuropean Union - EG:s historiahistory of Europe - kemiskt saltchemical salt - medlemskap i Europeiska unionenEuropean Union membership - LAESLAES - gemensamt ställningstagandejoint position - gemensam åtgärdjoint action - Fördraget om Europeiska unionenTreaty on European Union - LAES-länderLAES countries - europeiskt politiskt samarbeteEuropean political cooperation - EC competition - elevurvalselection of pupils - kompletterande handelsmekanismsupplementary trade mechanism - riskförebygganderisk prevention - naturlig risknatural hazard - industririskindustrial hazard - ekonomisk liberalismeconomic liberalism - tullarcustoms duties - tullkontrollcustoms inspection - avgifter enligt gemensamma tulltaxanCCT duties - utsädeseed - mått och vikterweights and measures - konservpreserved product - halvmetallsemi-metal - bestrålningirradiation - existensminimuminkomstsubsistence level income - personvapenpersonal weapon - grovmalet mjölmeal - mecenatpatronage - anställningsprovadministrative competition - offentligt sammanträdepublic hearing - SenegalSenegal - maktfördelningseparation of powers - psykoanalyspsychoanalysis - silkesodlingsericulture - bildkonstvisual arts - kulturell mångfaldcultural pluralism - seder och brukcustoms and traditions - tjänstservice - arkitektoniskt arvarchitectural heritage - kyrkachurch - hymnanthem - flaggaflag - kundserviceafter-sales service - litterär och konstnärlig äganderättliterary and artistic property - vapenfri tjänstalternative service - aerodynamikaerodynamics - termodynamikthermodynamics - plasmafysikplasma physics - laserfysiklaser physics - genteknikgenetic engineering - målningpainting - arbetsförmedlingemployment service - villkorlig frigivningrelease on licence - kapitalökningcapital increase - vårdinstitutionhealth service - jordbrukets ställningagricultural situation - postens finansiella tjänsterpost office financial services - utfärdande av en lagpromulgation of a law - ledamöters ekonomiska intressenfinancial interests of members - arabiskt-afrikanskt samarbeteArab-African cooperation - kostnadsfri tjänstfree service - europeiskt-arabiskt samarbeteEuro-Arab cooperation - kommissionsdelegationCommission Delegation - gemenskapskontrollCommunity control - additionalitetsprincipprinciple of additionality - värnpliktnational service - randområdeperipheral region - öregionisland region - mest gynnad nationmost-favoured nation - avgiftsbelagd tjänstpayable service - budgetbilagasubsidiary budget - postväsenpostal service - flerspråkig ordbokmultilingual dictionary - förkortningslexikondictionary of abbreviations - offentlig tjänstpublic service - uppslagsbokencyclopaedia - tesaurusthesaurus - tidskriftperiodical publication - underrättelsetjänstsecret service - hushållsavfalldomestic waste - monokultursingle-crop farming - socialtjänstsocial services - tidningnewspaper - sesamsesame - prisstegringprice increase - parlamentssessionparliamentary session - SeychellernaSeychelles - IFCIFC - universitetuniversity - djurtransporttransport of animals - föreningsrörelseassociative movement - SharjaSharjah - SicilienSicily - stationering av styrkorstationing of forces - parlamentsmandatparliamentary seat - huvudkontorcentral office, head office, headquarters, home base, home office, main office - ledigt mandatvacant seat - AustralienAustralia - Sierra LeoneSierra Leone - trafikanordningtraffic signs - foder till sällskapsdjurpet food - SingaporeSingapore - surt regnacid rain - försäkringsskadainsurance claim - stadsplaneraretown-planning profession - dokumentationsverktygdocumentary tool - fiberduknon-woven fabric - sirapsyrup - Egeiska öarnaAegean Islands - KanarieöarnaCanary Islands - sisalsisal - Europaparlamentets presidiumBureau of the EP - ordförandePresident - seismologiseismology - vice ordförandeVice-President - generalsekreterareSecretary General - institutionell verksamhetinstitutional activity - institutionens säteseat of Community institution - institutionell reforminstitutional reform - institutionell behörighetcompetence of the institution - EG:s situationEC situation - familjeförhållandemarital status - rymdfartspolitikspace policy - självförsörjningself-supply - finansiell ställningfinancial situation - socialismsocialism - sammanslutningorganisation - aktiebolagpublic limited company - civilrättslig associationcivil-law association - yrkessamverkanprofessional partnership - handelsrättslig associationfirm governed by commercial law - blandekonomibolagmixed-ownership company - investmentbolaginvestment company - bolag med aktie- eller andelskapitalcompany with share capital - bussbus - konsumtionssamhälleconsumer society - handelsbolagpartnership - kommanditbolaglimited partnership - dolt delägarskapundisclosed partnership - europeiskt bolagEuropean company - moderbolagparent company - ideell föreningnon-profit organisation - sociologisociology - SönderjyllandSouth Jutland - silkesilk - egen konsumtionown consumption - handikappomsorgcare of the disabled - sojabönasoya bean - lösningsmedelsolvent - SomaliaSomalia - stickprovsundersökningsample survey - opinionsundersökningopinion poll - sorghumsorghum - självbestämmandeself-determination - SudanSudan - svavelsulphur - anbudsgivningtendering - informationskällasource of information - biståndskällasource of aid - rättskällasource of law - underutvecklingunderdevelopment - biproduktby-product - jordbruksbiproduktagricultural by-product - självfinansieringself-financing - mjölkbiproduktmilk by-product - metallbiproduktmetal by-product - trasproletariatsub-proletariat - undernäringundernourishment - underbefolkningunderpopulation - legotillverkningsub-contracting - självförvaltningself-management - familjeförsörjarebreadwinner - prisstödprice support - jordbruksprisstödfarm price support - kortfristigt monetärt stödmonetary support - nationell suveränitetnational sovereignty - produktionsspecialiseringproduct specialisation - specialisering av handelspecialisation of trade - budgetspecificeringbudgetary specification - frivillig begränsningvoluntary restraint - fastighetsspekulationbuilding speculation - SporadernaSporades - sportsport - Sri LankaSri Lanka - StabexStabex - prisstabilitetprice stability - inkomststabiliseringincome stabilisation - ekonomisk stabiliseringeconomic stabilisation - stalluppfödningindoor livestock farming - branschavtalinter-professional agreement - automatiseringautomation - ekonomisk stagnationeconomic stagnation - försöksgårdexperimental farm - statistikstatistics - jordbruksstatistikagricultural statistics - gemenskapsstatistikCommunity statistics - befolkningsstatistikpopulation statistics - fiskestatistikfishing statistics - bilmotor car - ekonomisk statistikeconomic statistics - finansstatistikfinancial statistics - industristatistikindustrial statistics - internationell statistikinternational statistics - nationell statistiknational statistics - officiell statistikofficial statistics - regional statistikregional statistics - Berlins statusstatus of Berlin - Jerusalems statusstatus of Jerusalem - tjänstemannaföreskrifterregulations for civil servants - självstyreautonomy - personalföreskrifterstaff regulations - rättslig statuslegal status - politisk statuspolitical status - yrkesställningoccupational status - social statussocial status - steriliseringsterilisation - skatteincitamenttax incentive - lagerstock - gemenskapslagerCommunity stock - finansiell autonomifinancial autonomy - konjunkturlagereconomic contingency stock - interventionslagerintervention stock - överskottslagersurplus stock - minimilagerminimum stock - världslagerworld stock - privat lagerprivate stock - offentligt lagerpublic stock - buffertlagerbuffer stock - lagringstorage - lagring av vapenstockpiling of weapons - energilagringenergy storage - lagring av livsmedelstorage of food - dokumentlagringdocument storage - StorköpenhamnGreater Copenhagen - StorstrømStorstroem - jordbrukets strukturagricultural structure - sysselsättningsstrukturemployment structure - företagsstrukturcompany structure - budgetbemyndigandebudget authorisation - ekonomisk struktureconomic structure - industristrukturindustrial structures - institutionsstrukturinstitutional structure - social struktursocial structure - bedövningsmedelnarcotic - cancerframkallande ämnecarcinogenic substance - farligt ämnedangerous substance - godtagna konkurrensbegränsningarrestrictive-practice authorisation - exportsubventionexport subsidy - livsmedelsersättningfood substitute - överlåtelse av jordbruksföretagtransfer of farms - filialbranch - sockersugar - vitsockerwhite sugar - råsockerraw sugar - betsockerbeet sugar - transporttillståndtransport authorisation - rörsockercane sugar - SverigeSweden - avgivna röstervotes cast - allmän rösträttuniversal suffrage - självmordsuicide - SchweizSwitzerland - SulawesiSulawesi - SumatraSumatra - utnyttjad jordbruksarealutilised agricultural area - ersättarealternate - pristilläggadditional duty - datamediuminformation medium - magnetiskt mediummagnetic medium - nedskärning av arbetstillfällenjob cuts - avskaffande av tullarabolition of customs duties - överstatlighetsupranationality - överexploatering av resurserover-exploitation of resources - skogsarealwooded area - jordbruksarealarea of holding - gräsmarkgrassland - huvudarealmain acreage - djupfrysningdeep-freezing - bridreaktorbreeder reactor - SurinamSurinam - överbefolkningoverpopulation - valutaavtalmonetary agreement - motorvägmotorway - överproduktionover-production - marknadsövervakningmarket supervision - biståndsuppehållsuspension of aid - påföljdsuppskovsuspension of sentence - befrielse från tullarsuspension of customs duties - SwazilandSwaziland - skogsvårdsilviculture - ÖsterrikeAustria - SyrienSyria - SysminSysmin - banksystembanking system - utbildningssystemeducational system - farming systemfarming system - informationssysteminformation system - informationssystem för företagsledningenmanagement information system - kommunikationssystemcommunications systems - bokföringssystemaccounting system - odlingssystemcultivation system - AuvergneAuvergne - FN-systemetUnited Nations system - dokumentationssysteminformation service - valsystemelectoral system - europeiskt valsystemEuropean electoral system - europeiskt bokföringssystemEuropean accounting system - Europeiska monetära systemetEuropean Monetary System - internationellt valutasysteminternational monetary system - standardiserat bokföringssystemstandardised accounting system - tobaktobacco - rökningsmoking - TaiwanTaiwan - TanzaniaTanzania - mattacarpet - flygfraktsatsair freight rate - transporttaxatransportation tariff - tulltaxacustoms tariff - Gemensamma tulltaxancommon customs tariff - järnvägstaxarailway tariff - förskottadvance - posttaxapostal charges - förmånstulltariff preference - passagerartaxapassenger tariff - infrastrukturavgiftcharges for use of infrastructure - tjurbull - självförsörjningsgradself-sufficiency rate - växelkursexchange rate - preliminärt budgetförslagpreliminary draft budget - momssatsVAT rate - flytande växelkursfloating rate - centralkurscentral rate - representativ kursrepresentative rate - TawalTawal - prisbestämningassessment of prices - axelavgiftaxle tax - exportskattexport tax - importskattimport tax - stämpelskattstamp duty - utjämningsavgiftcountervailing charge - avgift med motsvarande verkancharge having equivalent effect - producenters medansvarproducer co-responsibility - transiteringsavgifttransit charge - skatt på inkomst av näringsverksamhetbusiness tax - bränsleaccisfuel tax - civilflygcivil aviation - fordonsskattvehicle tax - TchadChad - TjeckoslovakienCzechoslovakia - odlingsteknikcultivation techniques - ledningsmetodermanagement techniques - installationsutrustningbuilding services - tekniktechnology - livsmedelsteknikfood technology - militärflygplanmilitary aircraft - materialteknikmaterials technology - mjuk tekniksoft technology - energiteknikenergy technology - mellanteknikintermediate technology - kärnteknologinuclear technology - oljeteknikoil technology - telekommunikationtelecommunications - telefaxfacsimile - fjärranalysremote sensing - fjäderfäuppfödningpoultry farming - kabel-TVcable distribution - telegraftelegraph - telematiktelematics - telefonphone, telephone, telephone set - tvtelecasting, television, TV, video - telextelex - vittnesmålevidence - vilarest period - politisk riktningpolitical tendency - Europeiska valutaavtaletEuropean Monetary Agreement - []plan, flygmaskin, flygplanaeroplane, airbus, aircraft, airplane, plane, runabout - stressmental stress - handelsvillkorterms of trade - terminologiterminology - byggtomtbuilding plot - industritomtindustrial plot - nedlagd jordbruksmarkabandoned land - jordbruksmarkagricultural land - kronojordState-owned land - ouppodlad markuncultivated land - åkermarkarable land - yttrandeopinion - nyodlad markreclaimed land - utomeuropeiskt territoriumoverseas territory - terrorismterrorism - ThailandThailand - tetea - terapitherapeutics - avhandlingthesis - EG-yttrandeEC opinion - ThessalienThessaly - VästthrakienWestern Thrace - TimorTimor - ÖsttimorEast Timor - titantitanium - växelnegotiable instrument - biljettticket - TogoTogo - TongaTonga - tortyrtorture - ToscanaTuscany - torvpeat - massturismmass tourism - solrossunflower - EuropaparlamentsyttrandeEP opinion - toxikologitoxicology - narkotikamissbrukdrug addiction - traktortractor - Trade Expansion ActTrade Expansion Act - översättningtranslation - EG-fördragEC Treaty - ParisfördragetECSC Treaty - RomfördragetEEC Treaty - EuratomfördragetEAEC Treaty - WarszawapaktsländerWarsaw Pact countries - mjölkmaskinmilking machine - vattenbehandlingwater treatment - informationsbehandlinginformation processing - ordbehandlingword processing - databehandlingdataprocessing - malmbearbetningore processing - växtskyddsbehandlingplant health treatment - finansiell transaktionfinancial transaction - omlokalisering av företagtransfer of businesses - kapitalöverföringcapital transfer - överföring av pensionsrätttransfer of pension rights - folkomflyttningtransfer of population - tekniköverföringtechnology transfer - havreoats - bearbetning av livsmedelfood processing - gemenskapstransiteringCommunity transit - tulltransiteringcustoms transit - translitterationtransliteration - dataöverföringdata transmission - överlåtelse av egendomtransfer of property - abortabortion - lufttransportair transport - kombinerad transportcombined transport - energitransportenergy transport - upplandstransporthinterland transport - befordran av varorcarriage of goods - ytbefordransurface transport - personbefordrancarriage of passengers - kollektiv transportpublic transport - illegal abortillegal abortion - järnvägstransportrail transport - transport på inre vattenväginland waterway transport - individuell transportprivate means of transport - interkontinental transportintercontinental transport - inrikestransportinland transport - internationell transportinternational transport - internationell vägtransportinternational road transport - transport inom gemenskapenintra-Community transport - sjötransportmaritime transport - Abu DhabiAbu Dhabi - multifiberavtalmultifibre agreement - abort av hälsoskältherapeutic abortion - nationell transportnational transport - kabeltransportcable transport - rörledningstransportpipeline transport - transport för annans räkningcarriage for hire or reward - transport för egen räkningown-account transport - kollektivtrafikmeans of public conveyance - regional transportregional transport - vägtransportroad transport - skolskjutsschool transport - halvkollektiv transportsemi-public transport - transport under tullkontrolltransport under customs control - underjordisk transportunderground transport - förortstrafiksuburban transport - landtransportland transport - gränsöverskridande transporttransfrontier transport - stadstransporturban transport - transportörcarrier - arbetework - hemarbetehome working - kvävenitrogen - löpandebandsarbeteassembly line work - heltidsarbetefull-time employment - deltidsarbetepart-time employment - svart arbetemoonlighting - lagarbeteteam work - nattarbetenight work - barnarbetechild labour - skiftarbeteshift work - skolarbeteschoolwork - äldre arbetstagareolder worker - olaglig arbetskraftclandestine worker - gemenskapsarbetstagareCommunity worker - gränsarbetarefrontier worker - funktionshindrad arbetstagareworker with disabilities - Baden-WürttembergBaden-Württemberg - kroppsarbetaremanual worker - migrerande arbetstagaremigrant worker - säsongsarbetareseasonal worker - socialarbetaresocial worker - anläggningsarbetepublic works - klöverclover - BahamasBahamas - Trentino-Alto AdigeTrentino-Alto Adige - statskassaTreasury - Trinidad och TobagoTrinidad and Tobago - triticaletriticale - BahrainBahrain - byteshandelbarter - trusttrust - kanal, rör, rörledning, slang, trumma, tubconduit, duct, hose, hose pipe, pipe, tube, tubing - djurtuberkulosanimal tuberculosis - volframtungsten - TunisienTunisia - turbinturbine - TurkietTurkey - förmyndarskapguardianship - bärsoft fruit - TuvaluTuvalu - rörledningpiping - momsVAT - UDEACCAEEU - UDEAC-länderCAEEU countries - BLEUBLEU - Europeiska tullunionenEECU - VEU-länderWEU countries - ITUITU - Umm al-QaywaynUmm Al Qaiwain - enhällighetunanimity - UNCRDUNCRD - UnescoUnesco - nationell samlingnational unification - VEUWEU - hyreskontraktlease - UASUAS - tullunioncustoms union - ekonomisk unioneconomic union - Ekonomiska och monetära unionenEconomic and Monetary Union - Europeiska betalningsunionenEuropean Payments Union - Interparlamentariska unionenInterparliamentary Union - preferensavtalpreferential agreement - hyreskontrakt för affärslokalbusiness lease - UEMOA-ländernaWAEMU countries - valutaunionmonetary union - UNIRUNIR - UnisistUnisist - UnitarUnitar - djurenhetlivestock unit - jordbruksarrendefarm lease - UNRWAUNRWA - APUAPPU - UPUUPU - uranuranium - urbaniseringurbanisation - stadsplaneringtown planning - USSRUSSR - UruguayUruguay - transportanvändaretransport user - prisfallprice reduction - nyckelfärdig fabrikturnkey factory - nyttjanderättusufruct - informationsanvändareinformation user - användning av bistånduse of aid - vattenanvändninguse of water - energianvändningenergy use - markanvändningland use - fredlig användning av energipeaceful use of energy - UtrechtUtrecht - handelsbalanstrade balance - semesterholiday - vaccinvaccine - vaccinationvaccination - kocow - am- och dikosuckler cow - mjölkkodairy cow - Valle d'AostaValle d'Aosta - mervärdeadded value - börsvärdemarket capitalisation - handelsvärdevalue of trade - underskott i betalningsbalansenbalance-of-payments deficit - tullvärdecustoms valuation - värdepappersecurities - vanadinvanadium - VanuatuVanuatu - VatikanstatenVatican - kalvcalf - fordonvehicle - svävareair-cushion vehicle - tvåhjuligt fordontwo-wheeled vehicle - motorfordonmotor vehicle - jordbruksfordonagricultural vehicle - elfordonelectric vehicle - spårbundet fordonvehicle on rails - nyttofordoncommercial vehicle - VejleVejle - VenetoVeneto - betalningsbalansens osynliga posterinvisible trade balance - VenezuelaVenezuela - försäljningsale - kreditförsäljningcredit sale - hemförsäljningdoor-to-door selling - detaljförsäljningretail selling - rabatterad försäljningdiscount sale - auktionsförsäljningauction sale - direktförsäljningdirect selling - grossistförsäljningwholesale selling - betalningsbalansbalance of payments - tullfri försäljningduty-free sale - distansförsäljningdistance selling - fruktträdgårdorchard - granskning av räkenskaperauditing - glasglass - Danmark väster om Stora BältWest of the Great Belt - VästsjällandWest Zealand - BaliBali - beklädnadclothing - köttmeat - nötköttbeef - getköttgoatmeat - hästkötthorsemeat - buffelköttbuffalo meat - kalvköttveal - fjäderfäköttpoultrymeat - urbenat köttboned meat - färskt köttfresh meat - BalkanBalkan Peninsula, Balkans - fårköttsheepmeat - grisköttpigmeat - ViborgViborg - parlamentets vice talmanDeputy Speaker of Parliament - brottsoffervictim - civilt offercivilian victim - krigsofferwar victim - text-TVbroadcast videography - interaktiv videotexinteractive videotex - yrkesintroduktionintegration into employment - andra valomgångensecond ballot - föreningslivcollective activities - affärslivbusiness activity - politikpolitics - skollivschool life - samhällslivsocial life - VietnamAnnam, Socialist Republic of Vietnam, Vietnam, Viet Nam - vingårdvineyard - stadtown - medelstor stadmedium-sized town - ny stadnew town - satellitstadsatellite town - vinwine - smaksatt vinflavoured wine - vitvinwhite wine - lantvinlocal wine - kvalitetsvinwine of superior quality - bordsvintable wine - vin på flaskabottled wine - starkvinfortified wine - bandstrip - mousserande vinsparkling wine - rosévinrosé wine - rödvinred wine - icke-mousserande vinstill wine - vinberedningvinification - sexuellt våldsexual violence - våldviolence - regeringsvåldgovernment violence - politiskt våldpolitical violence - överföringcredit transfer - BangladeshBangladesh - vitaminvitamin - vinodlingviticulture - inre vattenväginland waterway - internationell vattenväginternational waterway - motortrafikledexpressway - bankbank - landsvägcountry road - väg i stadsområdeurban road - vägväsenroad services department - stöldtheft - fjäderfäpoultry - Afrikanska utvecklingsbankenAfrican Development Bank - slaktat fjäderfäslaughtered poultry - värpfjäderfälaying poultry - levande fjäderfälive poultry - handelsvolymtrade volume - transaktionsvolymtrading volume - röstningvote - blankröstblank ballot paper - jordbruksbankagricultural bank - omröstning om en text i dess helhetvote on a text as a whole - omröstning om en lagpassage of a bill - elektronisk omröstningelectronic voting - omröstning genom namnupproproll-call vote - ogiltig röstinvalid ballot paper - obligatorisk röstningcompulsory voting - förtidsröstningadvance voting - poströstningpostal vote - röstning genom ombudproxy vote - parlamentsomröstningparliamentary vote - centralbankcentral bank - preferensröstningpreferential voting - offentlig röstningopen ballot - sluten omröstningsecret ballot - resatravel - paketresainclusive tour - gruppresagroup travel - vulkanologivolcanology - jordbrukets rådgivningsorganagricultural advisory services - Wallis och FutunaWallis and Futuna - yoghurtyoghourt - affärsbankcommercial bank - YemenYemen - före detta Sydyemenformer South Yemen - Yorkshire and HumbersideYorkshire and Humberside - JugoslavienYugoslavia - Demokratiska republiken KongoDemocratic Republic of Congo - ZambiaZambia - ZeelandZeeland - ZimbabweZimbabwe - zinkzinc - föreningsbankcooperative bank - arid zonarid zone - klimatzonclimatic zone - bostadsområderesidential area - fångstområdecatch area - frihandelsområdefree-trade area - fiskezonfishing area - exklusiv ekonomisk zonexclusive economic zone - ekvatorialzonequatorial zone - frizonfree zone - SALT-avtaletSALT Agreement - investeringsbankinvestment bank - kall zonfrigid zone - fuktig zonhumid zone - valutaområdecurrency area - fotgängarzonpedestrian zone - förorenat områdepolluted area - skyddat områdeprotected area - katastrofområdedisaster area - subtropisk zonsubtropical zone - förortsområdesuburban area - taxezontariff zone - utvecklingsbankdevelopment bank - tempererad zontemperate zone - tropisk zontropical zone - stadsområdeurban area - zoologizoology - landshypotekland bank - VärldsbankenWorld Bank - folkbankpeople's bank - privatbankprivate bank - offentlig bankpublic bank - BarbadosBarbados - sektorsavtalsectoral agreement - prislistaprice list - stångbar - låg lönlow pay - databasdatabase - militärbasmilitary base - BasilicataBasilicata - Basse-NormandieLower Normandy - NiedersachsenLower Saxony - TABTAB - fartygvessel - råvaruavtalcommodity agreement - fiskefartygfishing vessel - tankfartygtanker - byggnadbuilding - fritidsbåtpleasure craft - industribyggnadindustrial building - offentlig byggnadpublic building - BayernBavaria - tullavtaltariff agreement - sköna konsterfine arts - EIBEIB - BelgienBelgium - regioner och språkområden i Belgienregions and communities of Belgium - BelizeBelize - vinstprofit - biståndsmottagareaid recipient - BeneluxBenelux, Benelux countries - Benelux-länderBenelux countries - BeninBenin - BerlinBerlin - BermudaBermuda - näringsbehovnutritional needs - bostadsbehovhousing need - arbetskraftsbehovmanpower needs - befolkningstillväxtpopulation growth - vattenbehovwater requirements - vegetabiliskt fodermedelfodder - finansieringsbehovfinancial requirements - betongconcrete - foderbetafodder beet - sockerbetasugar beet - BEUCBEUC - smörbutter - vegetabiliskt smörvegetable butter - BhutanBhutan - produktionsökningincrease in production - bibliografibibliography - biblioteklibrary - barnbibliotekchildren's library - nationalbiblioteknational library - folkbibliotekpublic library - vetenskapligt bibliotekscientific library - universitetsbibliotekuniversity library - tvåkammarsystembicameral system - IDBIDB - ackulturationacculturation - slumslum - IBEIBE - allmänningcommon land - kulturminnecultural object - konsumtionsvaraconsumer goods - varaktig konsumtionsvaradurable goods - icke varaktig konsumtionsvaranon-durable goods - social välfärdsocial well-being - åtalspunktcharge - ölbeer - balansräkningbalance sheet - försörjningsbalanssupply balance sheet - energibalansenergy audit - personalekonomisk redovisningsocial audit - biokemibiochemistry - biokonversionbioconversion - biologisk nedbrytbarhetbiodegradability - bioenergibioenergy - biogasbiogas - biografibiography - biologibiology - biomassabiomass - biosfärbiosphere - tvåpartisystemtwo-party system - polariseringbipolarisation - MyanmarMyanmar - köppurchase - kexfabrikbiscuit factory - vismutbismuth - vetewheat - durumvetedurum wheat - mjukt vetecommon wheat - prisstoppprice freeze - oxebeef animal - brännvedfuel wood - konstruktionsvirkewood for construction - kreditköpcredit purchase - skogsplanteringafforestation - dryckbeverage - alkoholhaltig dryckalcoholic beverage - alkoholfri drycknon-alcoholic beverage - BoliviaBolivia - statsskuldsväxeltreasury bill - BonaireBonaire - räntesubventioninterest-rate subsidy - trikåvarorknitted and crocheted goods - interventionsköpintervention buying - BorneoBorneo - BornholmBornholm - botanikbotany, phytology - BotswanaBotswana - buddismBuddhism - bageribakery - BourgogneBurgundy - varubörscommodities exchange - nötkreaturcattle - syraacid - provinsen Flamländska BrabantProvince of Flemish Brabant - NordbrabantNorth Brabant - provinsen Vallonska BrabantProvince of Walloon Brabant - BremenBremen - BrasilienBrasil, Brazil, Federative Republic of Brazil - BretagneBrittany - patentpatent - europeiskt patentEuropean patent - BISBIS - oorganisk syrainorganic acid - brombromine - brucellosbrucellosis - bullernoise - BruneiBrunei - budgetbudget - gemenskapsbudgetCommunity budget - statsbudgetnational budget - försvarsbudgetdefence budget - extraordinär budgetextraordinary budget - organisk syraorganic acid - familjebudgethousehold budget - ECSC operating budget - reklambudgetadvertising budget - ändringsbudgetamending budget - europeisk socialbudgetEuropean social budget - tilläggsbudgetsupplementary budget - upptagande i budgeteninclusion in the budget - BulgarienBulgaria - valsedelballot paper - stålsteel - informationsbyråinformation centre - vallokalpolling station - parlamentspresidiumbureau of parliament - partiledningpolitical executive - administrativa formaliteteradministrative formalities - kontorsautomatiseringoffice automation - smöroljabutter oil - skuggkabinettshadow cabinet - AbruzzoAbruzzi - AzorernaAzores - kustsjöfartmaritime cabotage - kakaococoa - fastighetsregisterland register - chefexecutive - administrativ chefmanager - EG:s språktjänstEC language service - AVS-länderACP countries - mellanchefmiddle management - högre chefsenior management - ComeconCMEA - Comecon-länderCMEA countries - kaffecoffee - sparbanksavings bank - hypotekskassamortgage bank - CalabriaCalabria - kostnadsberäkningcosting - förvärvande av egendomacquisition of property - läsårsplaneringplanning of the school year - KamerunCameroon - regleringsårmarketing year - valkampanjelection campaign - CampaniaCampania - campingcamping - KanadaCanada - PanamakanalenPanama Canal - inlärninglearning - cancercancer - kandidatcandidate - sockerrörsugar cane - ÖAGCAO - Kap VerdeCape Verde - dokumentanskaffningdocument acquisition - capacity to exercise rights - lastkapacitetcarrying capacity - rättslig handlingsförmågacapacity to contract - capacity to have rights and obligations - vetoveto - consultation procedure - ministeriumministry - skattmästaretreasurer - lokalt vald representantlocally elected representative - självstyrande enhetautonomous community - regionalförvaltningregional government - kolonialismcolonialism - vetenskapligt utbytescientific exchange - produktionskapacitetproduction capacity - militära sanktionermilitary sanctions - internationell hjälparbetareinternational voluntary worker - VästbanksfråganWest Bank question - gemenskapsrätt - nationell rättCommunity law - national law - EuropaparlamentsdelegationEP delegation - Ekosoc-yttrandeESC opinion - gemenskapsförvaltningEuropean civil service - Europaparlamentets samtyckeEP assent - ACP-EC Joint Assembly - Europaparlamentets ordförandePresident of the EP - Europaparlamentets vice ordförandeVice-President of the EP - Europaparlamentets kvestorQuaestor of the EP - EG-domstolens domjudgment of the EC Court - antieuropeisk rörelseanti-European movement - strukturfonderStructural Funds - arbetsdomstollabour tribunal - lagringskapacitetstorage capacity - advokatbarrister - tjallarerepentance - angränsande zoncontiguous zone - polisförvarsurveillance - överklagande av enskildappeals by private individuals - ekonomisk situationeconomic situation - produktionsfaktorfactor of production - tillväxtpolgrowth point - integrerat utvecklingsprogramintegrated development programme - IMPIMP - nord-sydhandelNorth-South trade - transportkapacitettransport capacity - spekulationskapitalspeculative funds - offentlig finansieringpublic financing - prisharmoniseringharmonisation of prices - kapitalmarknadcapital market - riskkapitalventure capital - EG:s allmänna budgetEC general budget - mamma-, moderskap, mödra-maternity, motherhood - kulturpriscultural prize - rättskapacitetlegal capacity - anglikanismAnglicanism - katolicismCatholicism - ortodoxiOrthodoxy - protestantismProtestantism - nöjesparkleisure park - yrke inom restaurangbranschencatering profession - maffiaMafia - bioetikbio-ethics - hemligt sällskapsecret society - regional kulturregional culture - aidsAIDS - markprisprice of land - öppet universitetopen university - utbildningsbudgeteducation budget - utbytesprogram inom utbildningsväsendeteducational exchange - EurydiceEurydice - erkännande av utbildningarrecognition of studies - pressföretagpress undertaking - teletexTeletex - datasäkerhetdata protection - interaktivt nätinteractive network - filmproduktionfilm production - programindustriprogrammes industry - audivisuell samproduktionaudio-visual co-production - audivisuellt programaudio-visual programme - audivisuell produktionaudio-visual production - informationsteknikinformation technology - högupplösningstelevisionhigh-definition television - videokommunikationvideo communications - audivisuell kommunikationspolitikaudio-visual communications policy - audivisuell piratverksamhetaudio-visual piracy - europeiskt audivisuellt områdeEuropean audio-visual area - programspridningsfrihetfree movement of programmes - kommunikationstaxacommunications tariff - informationslagstiftninglaw relating to information - databehandling inom rättsväsendetlegal data processing - fjärrladdningdownloading - programmeringsspråkprogramming language - maskinöversättningmachine translation - energioberoendeself-sufficiency in energy - industrikapitalindustrial capital - samarbetsförfarandecooperation procedure - överföring av behörighettransfer of competence - startande av företagbusiness start-up - servicebolagservices company - personaluthyrningsföretagtemporary employment agency - bildskärmsarbetevideo display unit work - vägcabotageroad cabotage - flod- och kanalbåtstransportwaterway transport - sjöfartskanalship canal - förbindelse över Engelska kanalencross-channel connection - inrikestaxanational tariff - internationell taxainternational tariff - vägtransporttaxaroad transport tariff - rymdnavigeringspace navigation - förvaltningsåtgärdadministrative measure - aktiekapitalshare capital - skogsskyddforest conservation - Tyrrenska havetTyrrhenian Sea - Adriatiska havetAdriatic Sea - Liguriska havetLigurian Sea - Egeiska havetAegean Sea - Joniska havetIonian Sea - insektsbekämpningfight against insects - omstrukturering av jordbruksmarkland restructuring - insekticidinsecticide - fiskebestämmelserfishing regulations - fiskeinspektionfishing controls - huvudstadcapital city - flerårig grönsakperennial vegetable - färsk produktfresh product - kvalitetsstandardquality standard - säkerhetsstandardsafety standard - teknisk standardtechnical standard - COSTCOST - forskning och utvecklingresearch and development - rymdforskningspace research - rymdteknikspace technology - utländskt kapitalforeign capital - syntetiskt gummisynthetic rubber - naturgumminatural rubber - järnvägsindustrirailway industry - träkolcharcoal - lyxvaruindustriluxury products industry - den självstyrande provinsen BolzanoAutonomous Province of Bolzano - den självstyrande provinsen TrentoAutonomous Province of Trento - CEPTCEPT - INCBINCB - HabitatUN Habitat - EG-anställdEC servants - getgoat - bifångstby-catch - tillåten fångstmängdauthorised catch - fiskfångstcatch of fish - fångstmängd per artcatch by species - total fångstmängdtotal catch - gemenskapsrättsaktCommunity act - VästindienCaribbean Islands - organisk kemicoal by-products industry - kolcarbon - motorbränslemotor fuel - slaktkroppcarcass - CaricomCaricom - Caricom-länderCaricom countries - skoltäthetdistribution of schools - kartellcartel - affärshändelsecommercial transaction - kartograficartography - betalningsflödecash flow - straffregistercriminal record - katalogiseringcataloguing - KatalonienCatalonia - katalogcatalogue - social yrkeskategorisocio-professional category - valborgenelectoral deposit - möteshandlingarconference proceedings - ITCITC - SPCSPC - adult female, dame, daughter of Eve, woman - manman - CIUCID - EU-landEU country - ECACECAC - CEAECEAE - CEAOCEAO - joniserande strålningionising radiation - natriumsodium - metallbearbetningmetalworking - ädelgasrare gas - döddeath - organtransplanteringorgan transplant - blodtransfusionblood transfusion - metallavfallmetal waste - huvudväg inom gemenskapenCommunity trunk route - vårdnadcustody - ungdomsutbyteyouth exchange scheme - elementarpartikelfundamental particle - atomatom - analytisk kemianalytical chemistry - spektrometrispectrometry - CEAO-länderCEAO countries - cytologicytology - kalciumcalcium - medicinsk diagnosmedical diagnosis - nukleärmedicinnuclear medicine - läkarundersökningmedical examination - ledamot av revisionsrättenmember of the EC Court of Auditors - byggsäkerhetbuilding safety - Europeiska miljöbyrånEuropean Environment Agency - handbokguide - europeisk symbolEuropean symbol - officiellt språkofficial language - olycka i hemmetaccident in the home - gemenskapsprogramCommunity programme - tropisk skogtropical forest - personliga tillhörigheterpersonal effects - fjärde Lomékonventionenfourth Lomé Convention - elektromagnetisk störningelectromagnetic interference - frekvensbandwaveband - legosoldatmercenary - minnesfestcommemoration - vänskapsförbindelsetwinning - körkortsutbildningdriving instruction - dopningperformance drugs - Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheternaEuropean Convention on Human Rights - EKSGECSC - EG:s förstainstansrättEC Court of First Instance - förutsättningar för pensionretirement conditions - gräns inom gemenskapeninternal Community frontier - campingfordoncamping vehicle - antidumpningsåtgärdanti-dumping measure - informatikens inverkanimpact of information technology - datakommunikationdisclosure of information - militärt ingreppmilitary intervention - export av avfallexport of waste - biståndsarbetaredevelopment worker - radiobiologiradiobiology - frånvaro från arbetetabsenteeism - påvlig aktpapal act - ECOWASECOWAS - CedefopCedefop - Europeiska gemenskapenEuropean Community - EuratomEAEC - ogift personunmarried person - cellulosacellulose - CEMTECMT - censurcensorship - Centralafrikanska republikenCentral African Republic - kärnkraftverknuclear power station - centralisering av informationcentralisation of information - CentreCentre - köpcentershopping centre - EAEC Joint Research Centre - datorcentralcomputer centre - dokumentationscenterdocumentation centre - politisk mittpolitical centre - värddatoron line data service - keramikceramics - spannmålcereals - cerealieprodukter för livsmedelfood cereals - aktieshare - foderspannmålfodder cereals - brödspannmålcereals of bread-making quality - CERNCERN - ESROESRO - ursprungsintygcertificate of origin - varucertifikatmovement certificate - hälsointyghealth certificate - EFSETUC - åtallegal action - upphörande av verksamhetcessation of trading - nedläggning av jordbrukcessation of farming - betalningsinställelsesuspension of payments - eldupphörcease-fire - industri- och handelskammarechamber of commerce and industry - direktvald kammaredirectly-elected chamber - förbundskammarefederal chamber - parlamentskammareparliamentary chamber - champagnechampagne - Champagne-ArdennesChampagne-Ardenne - social förändringsocial change - teknologisk förändringtechnological change - hampahemp - chaptaliseringchaptalisation - stenkolcoal - kolgruvedriftcoal mining - axeltryckaxle weight - aktieägareshareholder - försörjningspliktdependant - nyttolastpayload - lastload - HavannastadganHavana Charter - Förenta Nationernas stadgaUnited Nations Charter - Europeiska socialstadganEuropean Social Charter - jakthunting - pannaboiler - tillgång till EG-informationaccess to Community information - tillgång till rättsväsendetaccess to the courts - ATP-avtaletATP Agreement - EC trade agreement - EC cooperation agreement - SchengenavtaletSchengen Agreement - europeiskt associationsavtalEuropean Association Agreement - EC interim agreement - interinstitutionellt avtalinterinstitutional agreement - blandat avtalmixed agreement - elackumulatorelectricity storage device - gemenskapens regelverkCommunity acquis - skadeståndstalan i brottmålassociated action for damages - gemenskapsåtgärdCommunity action - talan i tvistemålcivil proceedings - brottmålstalancriminal proceedings - skadeståndstalancivil liability proceedings - allmänt åtalpublic prosecution - gemenskapsverksamhetCommunity activity - justering av finansiell översiktadaptation of financial perspectives - biträdande av ett avtalaccession to an agreement - institutionsförvaltningadministration of the Institutions - anslagdisplay - portugisisktalande AfrikaPortuguese-speaking Africa - Afrika söder om Saharasub-Saharan Africa - Europeiska myndigheten för utvärdering av läkemedelEuropean Agency for the Evaluation of Medicinal Products - Europeiska arbetsmiljöbyrånEuropean Agency for Safety and Health at Work - våldsbrottphysical aggression - parkeringsplatsparking area - NAFTANAFTA - allergiallergy - ambassadembassy - fysisk planeringtown and country planning - före detta DDRformer GDR - före detta USSRformer USSR - tjänsteålderseniority - före detta socialistländerformer socialist countries - EnglandEngland - pälsdjurfur-bearing animal - gasapparatgas appliance - informationsteknikanvändninginformation technology applications - fördjupning av Europeiska unionendeepening of the European Union - AtlantbågenAtlantic Arc - arkipelagarchipelago - ArmenienArmenia - SAARCSAARC - hisslift - CentralasienCentral Asia - parlamentarisk församlingparliamentary assembly - administrativt självstyreadministrative autonomy - försäljningstillståndmarket approval - preliminary draft EC budget - stridsflygplancombat aircraft - AzerbajdzjanAzerbaijan - Europeiska centralbankenEuropean Central Bank - rättslig grundlegal basis - RhendalenRhine Valley - VitrysslandBelarus - nettomottagarenet recipient - EBRDEBRD - strategisk produktdual-use good - djurs välbefinnandeanimal welfare - biologisk mångfaldbiodiversity - biotopbiotope - penningtvättmoney laundering - tvättinrättningcleaning industry - tropiskt trätropical wood - bombplanbomber - Bosnien-HercegovinaBosnia-Herzegovina - BrandenburgBrandenburg - flygcabotageair cabotage - gemenskapens stödramarCommunity support framework - vetenskaplig beräkningscientific calculation - tidsplan för EMUtimetable for EMU - yrkeskarriärprofessional career - utbyggnadskortexpansion card - ljudkassettaudio cassette - NACCNACC - OSSCIS - kvalitetscirkelquality control circle - gemenskapscertifieringCommunity certification - klimatförändringclimate change - byte av politiskt systemchange of political system - EG:s stadga om grundläggande sociala rättigheter för arbetsEC Charter of the Fundamental Social Rights of Workers - europeisk stadgaEuropean charter - internationell stadgainternational charter - kirurgsurgeon - kyrkogårdcemetery - försvårande omständigheteraggravating circumstances - förmildrande omständighetermitigating circumstances - europeiskt medborgarskapEuropean citizenship - oskäligt avtalsvillkorunfair terms of contract - avtalsklausulcontract terms - undantagsklausulopt-out clause - COCOMCOCOM - civilrättslig lagsamlingcivil code - brottsbalkpenal code - kodifiering av gemenskapsrättencodification of Community law - ekonomisk och social sammanhållningeconomic and social cohesion - hår- och skönhetsvårdhairdressing and beauty care - lokal förvaltningsenhetlocal authority - regional förvaltningsenhetregional authority - uppvärmningheating - Gemensamma EES-kommitténEEA Joint Committee - Gemensamma rådgivande EES-kommitténEEA Joint Consultative Committee - EC management committee - EC regulatory committee - RegionkommitténCommittee of the Regions - EC joint committee - EES gemensamma parlamentarikerkommittéEEA joint parliamentary committee - komitologicomitology - handel med organtrade in organs - konsthandelart trade - flamländskt språkområdeFlemish Community - fransktalande språkområdeFrench-speaking Community - tysktalande språkområdeGerman-speaking Community - Belgiens språkområdencommunities of Belgium - Europaparlamentets befogenheterpowers of the EP - EG-institutionernas befogenheterpowers of the EC Institutions - datorstödd konstruktioncomputer assisted design - arbetsgivarförbundemployers' confederation - fackförbundtrade union confederation - europeisk konferensEuropean conference - EC Intergovernmental Conference - internationell konferensinternational conference - Internationella arbetskonferensenInternational Labour Conference - trepartskonferenstripartite conference - etnisk konfliktethnic conflict - ledighet för politisk verksamhetleave for political activities - Gulfens samarbetsrådGulf Cooperation Council - EES-rådetEEA Council - rådgivning och konsultverksamhetconsultancy - pant på förorenande produktdeposit on a polluting product - konsolidering av gemenskapsrättenconsolidation of Community law - konsulatconsulate - förvaltningsrättsligt avtaladministrative contract - ekonomisk kompensation för ett avtalfinancial compensation of an agreement - nettobidragsgivarenet contributor - BNI-medelGNP contribution - gränskontrollborder control - kontroll av statligt stödcontrol of State aid - exportövervakningmonitoring of exports - mellanstatlig EG-konventionEC Intergovernmental Convention - samarbete i inrikes frågorcooperation in home affairs - tullsamarbetecustoms cooperation - miljösamarbeteenvironmental cooperation - EC intergovernmental cooperation - EC interinstitutional cooperation - interparlamentariskt samarbeteinter-parliamentary cooperation - samarbete mellan rättsinstanser inom EUEU judicial cooperation - polisiärt samarbetepolice cooperation - EU police cooperation - bostadsrättsföreninghousing cooperative - samordning av finansieringcoordination of financing - samordning av EMU-politikcoordination of EMU policies - Afrikas hornHorn of Africa - EurocorpsEuropean army corps - COSACCOSAC - fordranclaim - organiserad brottslighetorganised crime - urvalskriteriumeligibility criteria - konvergenskriteriumconvergence criteria - KroatienCroatia, Hrvatska, Republic of Croatia - dubbelinkomstoverlapping of income - cykloncyclone - självdeklarationtax return - förklaring om gemenskapsintressedeclaration of Community interest - offentligt uttalandepublic statement - utgivningstidfristpublishing deadline - insiderhandelinsider trading - miljöbrottenvironmental offence - sexualbrottsexual offence - produktbeteckningproduct designation - uppsägning av avtalwithdrawal from an agreement - jordbruksutgiftagricultural expenditure - gemenskapsutgiftCommunity expenditure - EC administrative expenditure - EC research expenditure - EC operational expenditure - strukturutgiftstructural expenditure - undantag från gemenskapsrättenderogation from Community law - skulddebt - tullskuldcustoms debt - andra fasen av EMUsecond stage of EMU - tjänstemannaplikterduties of civil servants - social dialogsocial dialogue - social dialog på gemenskapsnivåCommunity social dialogue - spridning av EG-informationdissemination of Community information - EC budgetary discipline - militär disciplinmilitary discipline - diskriminering på grund av nationalitetdiscrimination on the basis of nationality - reningsanordninganti-pollution device - medicinska uppgiftermedical data - personuppgifterpersonal data - talerättright of action - asylrättright of asylum - obligationsrättlaw of obligations - regional lagstiftningregional law - tjänstemäns rättigheterrights of civil servants - skärmscreen - privat ecuprivate ECU - utbildning på ungdomsvårdsskolaeducation of young offenders - personalaktierworkers' stock ownership - drivhuseffektgreenhouse effect - utarbetande av gemenskapsrättendrafting of Community law - regionalvalregional election - fosterembryo and foetus - språkanvändninguse of languages - militärövningmilitary training - EC Institutional balance - skyddsutrustningprotective equipment - datorutrustningcomputer equipment - tryckluftsutrustningpressure equipment - värme- ochh kylutrustningthermal equipment - rättsfelmiscarriage of justice - EritreaEritrea - Europeiska ekonomiska samarbetsområdetEuropean Economic Area - EstlandEstonia - uppställning av gemenskapsbudgetendrawing up of the Community budget - konfessionell statnon-secular State - rättsstatrule of law - förbundsstatfederal State - islamisk statIslamic State - konfessionslös statsecular State - enhetsstatunitarian State - jämförande studiecomparative study - fallstudiecase study - medborgarnas Europacitizens' Europe - EuropolEuropol - straffverkställighetcarrying out of sentence - yrkeserfarenhetprofessional experience - sakkunnigutlåtande på begäran av domstolexpert's report ordered by a court - extremismextremism - datorstödd tillverkningcomputer assisted manufacturing - faciliteter för handikappadefacilities for the disabled - FlevolandFlevoland - internationell civilförvaltninginternational civil service - internationell tjänstemaninternational civil servant - institutionernas arbetssättoperation of the Institutions - Europeiska yrkesutbildningsstiftelsenEuropean Training Foundation - SammanhållningsfondenCohesion Fund - EuroparådsfondCouncil of Europe fund - Europeiska investeringsfondenEuropean Investment Fund - kontorsmaterieloffice supplies - skattefrihettax-free allowance - bedrägeri mot gemenskapenfraud against the Community - gemenskapens yttre gränsexternal frontier of the Community - drivhusgasgreenhouse gas - genetikgenetics - GeorgienGeorgia - zigenaregypsy - hungerstrejkhunger strike - VisegradländerVisegrad countries - G-24-ländernaGroup of Twenty-Four - sammanslutning av förvaltningsenheterassociation of local authorities - europeisk ekonomisk intressegrupperingEuropean Economic Interest Grouping - sexuella trakasseriersexual harassment - stridshelikoptercombat helicopter - fornhistoriaancient history - samtidshistoriacontemporary history - medeltidshistoriamedieval history - modern historiamodern history - historikhistorical account - affärstidertrading hours - kulturell identitetcultural identity - FFUFIFG - bildimage - diplomatisk immunitetdiplomatic immunity - ekonomisk infrastruktureconomic infrastructure - gemenskapsinitiativCommunity initiative - initiativ för europeisk tillväxtEuropean growth initiative - insektinsect - startramplaunch facility - sanitära anläggningarplumbing equipment - Europeiska institutet för offentlig administrationEuropean Institute of Public Administration - Europeiska monetära institutetEuropean Monetary Institute - EEA joint institution - ekonomiskt instrument för miljöneconomic instrument for the environment - oväderbad weather - sammankoppling av systemsystems interconnection - kollektivt intressecollective interest - rättsligt intresseinterest in bringing an action - internatskolaboarding school - InterpolInterpol - matförgiftningfood poisoning - judeJew - domstolcourts and tribunals - författningsdomstolconstitutional court - KazakstanKazakhstan - KirgisistanKyrgyzstan - KosovoKosovo - miljömärkeeco-label - sjölake - modersmjölkmother's milk - bärfarkostlaunch vehicle - europeiskt språkEuropean language - minoritetsspråkminority language - icke-europeiskt språknon-European language - regionalt språkregional language - levande språkliving language - skivminnesenhetdisc drive - LettlandLatvia - liberalisering av marknadenliberalisation of the market - fri luftfartfreedom of the skies - LitauenLithuania - uthyrninghiring - genomförandelagstiftningorganic law - tomtstyckningdividing up of land - f.d. jugoslaviska republiken MakedonienFormer Yugoslav Republic of Macedonia - medfödd sjukdomcongenital disease - näringsrelaterad sjukdomnutritional disease - hudsjukdomskin disease - blodsjukdomblood disease - sjukdom i matsmältningssystemetgastrointestinal disease - neurologisk sjukdomneurological disease - endokrin sjukdomendocrine disease - sexuellt överförd sjukdomsexually transmitted disease - vilt däggdjurwild mammal - sportevenemangsporting event - militärmanövermilitary manoeuvres - tjänstekontraktservices contract - EG:s överensstämmelsemärkningEC conformity marking - pungdjurmarsupial - material av animaliskt ursprungmaterial of animal origin - EMS exchange-rate mechanism - Mecklenburg-VorpommernMecklenburg-West Pomerania - vård av försäkringskasseansluten läkarestandard agreement health care - rättsmedicinforensic medicine - receptfritt läkemedelover-the-counter drug - läkemedel till djurveterinary drug - Kaspiska havetCaspian Sea - Svarta havetBlack Sea - Röda havetRed Sea - MercosurMercosur - nationell genomförandeåtgärdnational implementing measure - mikroorganismmicroorganism - vattenmiljöaquatic environment - havsmiljömarine environment - gruvarbetareminer - undersökningsmissionfact-finding mission - modemmodem - MontenegroCrna Gora, Montenegro - monumentmonument - politisk moralpolitical morality - förhandlingar om ett EG-avtalnegotiation of an EC agreement - UruguayrundanUruguay Round - Kombinerade nomenklaturenCombined Nomenclature - farmaceutisk nomenklaturdrugs classification - icke-spridning av vapennon-proliferation of arms - miljöstandardenvironmental standard - ny sysselsättningsformnew type of employment - observatörobserver - Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbrukEuropean Monitoring Centre for Drugs and Drug Addition - EG:s varumärkesbyråCommunity Trademark Office - fågelbird - EU cooperation body - beslutande organdecision-making body - gemensamt organEC joint body - organisering av hälso- och sjukvårdorganisation of health care - VärldshandelsorganisationenWorld Trade Organisation - idrottsorganisationsports body - gemenskapsinrättningCommunity body - genetiskt modifierad organismgenetically modified organism - EC body and agency - UzbekistanUzbekistan - sponsringsponsorship - gemenskapssponsringCommunity sponsorship - Partnerskap för fredPartnership for Peace - baltiska staternaBaltic States - OSS-länderCIS countries - AGS-länderGCC countries - gulfstaternaGulf States - Mercosur-länderMercosur countries - icke-associerat landnon-associated country - tredje länder i Medelhavsområdetthird countries in the Mediterranean - CÖECEEC - överlåtbara utsläppsrättertradeable emission permit - civil personalcivilian personnel - kontraktsanställd personalcontract staff - vårdpersonalnursing staff - militär personalmilitary personnel - finansiell översiktfinancial perspectives - GUSPCFSP - rättsfilosofiphilosophy of law - klagomål till kommissionencomplaint to the Commission - skadeväxtharmful plant - levande växtliving plant - mediepluralismpluralism in the media - gemenskapens miljöpolitikCommunity environmental policy - enhetlig valutapolitiksingle exchange-rate policy - visumpolitikvisa policy - enhetlig monetär politiksingle monetary policy - stratosfärförorenande ämnestratospheric pollutant - infödd befolkningindigenous population - pornografipornography - hangarfartygaircraft carrier - rättslig åtgärdlegal process - förhistoriaprehistory - första fasen av EMUfirst stage of EMU - statschefhead of State - ordförandeskap i Europeiska unions rådEU Council Presidency - kommissionens ordförandePresident of the Commission - vetenskaplig pressscientific press - bevisproof - förebyggande av olyckoraccident prevention - principen om ömsesidigt erkännandemutual recognition principle - subsidiaritetsprincipenprinciple of subsidiarity - allmän rättsprincipgeneral legal principle - EC infringement procedure - medbeslutandeförfarandecodecision procedure - förlikningsförfarande - särskilt förfarandespecial procedure - homeopatisk produkthomeopathic product - återvinningsproduktrecycled product - yrke inom tullväsendetcustoms profession - alternativmedicinskt yrkepractitioner of alternative medicine - gemenskapens lagstiftningsprogramCommunity legislative programme - operationellt programoperational programme - projekt av gemenskapsintresseproject of Community interest - draft EC budget - främjande av Europatankenpromotion of the European idea - finansprotokollfinancial protocol - datorstödd utgivningcomputer assisted publishing - offentlighet vid debatterpublic conduct of debates - förtroendevotumconfidence motion - Tibet-fråganTibetan question - prejudiciell frågapreliminary issue - förlängning av avtalrenewal of an agreement - överklagande till EG:s ombudsmanappeal to the EC Ombudsman - talan som väcks vid förvaltningsdomstolaction brought before an administrative court - talan som väcks vid EG-domstolenaction brought before the EC Court of Justice - talan om upphävande av ett EG-beslutaction for annulment of an EC decision - talan om myndighetsskadeståndsansvaraction to establish liability on the part of an administration - miljöavgiftenvironmental tax - ekonomisk reformeconomic reform - politisk reformpolitical reform - gemenskapens tullförfarandeCommunity customs procedure - exporttullförfarandeexport customs procedure - ordning för gemenskapsfinansieringCommunity financing arrangements - alpregionAlpine Region - fiskeberoende regionregion dependent on fishing - stödberättigad regioneligible region - europeisk regionEuropean Region - industriregion på tillbakagångdeclining industrial region - folkbokföringcivil register - parlamentets arbetsordningparliamentary rules of procedure - förhållandet medborgare-myndighetcitizen-authority relations - förhållandet stat - regionrelations between the State and the regions - EC interinstitutional relations - fördelning av befogenheterdivision of powers - fördelning av gemenskapsfinansieringdistribution of Community funding - reptilreptile - MoldavienRepublic of Moldova - SlovakienSlovak Republic - TjeckienCzech Republic - energinätenergy grid - datanätverkcomputer network - lokalt nätlocal area network - transeuropeiskt nättrans-European network - bokningreservation - EC budgetary reserve - parlamentsresolutionresolution of parliament - momsmedelVAT resource - källskattdeduction at source - omprövning av avtalrevision of an agreement - revision of the EC Treaty - omprövning av finansiell översiktrevision of financial perspectives - Europeiska unionens internationella rollthe EU's international role - gnagarerodent - rojalismroyalism - RysslandRussia - djurhälsaanimal health - psykisk hälsamental health - SachsenSaxony - Sachsen-AnhaltSaxony-Anhalt - medicinsk vetenskapmedical science - skulptursculpture - ESCBESCB - statshemlighetState secret - institutionssekretariatsecretariat of an Institution - jordbrukssektorfarming sector - flygsäkerhetair safety - säkerhets- och bevakningstjänstsecurity services - sjösäkerhetmaritime safety - jordskalvearthquake - medvetandegörande av allmänhetenpublic awareness campaign - Serbien, Serbien och MontenegroSerbia, Serbia and Montenegro - nätservernetwork server - statlig hälso- och sjukvårdState health service - apamonkey - historisk platshistoric site - politisk situationpolitical situation - SlovenienRepublic of Slovenia, Slovenia, Slovenija - hälso- och sjukvårdhealth care - sjukvårdnursing care - ubåtsubmarine - medicinsk specialitetmedical specialisation - djurutställninganimal show - budgetstabilisatorbudgetary stabiliser - utbildningsstatistikeducation statistics - driftledare för jordbruksföretaghead of agricultural holding - hälso- och sjukvårdsstatistikhealth statistics - transportstatistiktransport statistics - turiststatistiktourism statistics - europeisk rättslig statusEuropean legal status - stimulantiastimulant - lagring av avfall under jordunderground storage of waste - fiskeristrukturfisheries structure - psykotropiskt preparatpsychotropic substance - användarstödhelp desk - läkemedelskontrolldrug surveillance - multilateral övervakningmultilateral surveillance - kommunförbundjoint authority - operativsystemoperating system - databashanteringssystemdatabase management system - vårdsystemhealth care system - databehandlingssystemcomputer system - rättssystemlegal system - kalkylprogramspreadsheet - TadzjikistanTajikistan - finansieringsnivåfinancing level - strategisk teknikdual-use technology - datorterminalcomputer terminal - självstyrande palestinska territorierautonomous territories of Palestine - territorier i före detta Jugoslavienterritories of the former Yugoslavia - ThüringenThuringia - människohandeltrafficking in persons - lugnande medeltranquiliser - bearbetning under tullkontrollprocessing under customs control - förvaltningsinsynadministrative transparency - insyn i beslutsfattandettransparency in decision-making - sjuktransporttransport of patients - traumatrauma - säsongsarbeteseasonal employment - EG:s trojkaCommunity Troika - tredje fasen av EMUthird stage of EMU - TurkmenistanTurkmenistan - administrativ tillsynadministrative supervision - UkrainaUkraine - Ulster-DonegalUlster-Donegal - Europeiska politiska unionenEuropean Political Union - informationsteknikanvändareinformation technology user - alternativ användning av jordbruksprodukteralternative use of agricultural products - smittbäraredisease vector - stridsvagncombat vehicle - överträdelse av gemenskapsrättinfringement of Community law - rättsmedelappeal - VojvodinaVojvodina - resandetraveller - demilitariserad zondemilitarised zone - känsligt områdesensitive area - regeringschefhead of government - oppositionsledareleader of the opposition - familjeöverhuvudhead of household - besättninglivestock - checkcheque - omsättningturnover - ChileChile - kemichemistry - livsmedelskemifood chemistry - teknisk kemiindustrial chemistry - KinaChina - kirurgisurgery - klorchlorine - programbudgeteringprogramme budgeting - val av teknikchoice of technology - arbetslöshetunemployment - konjunkturarbetslöshetcyclical unemployment - dold arbetslöshethidden unemployment - kvinnoarbetslöshetfemale unemployment - ungdomsarbetslöshetyouth unemployment - deltidsarbetslöshetshort-time working - säsongsarbetslöshetseasonal unemployment - strukturarbetslöshetstructural unemployment - permitteringtemporary layoff - arbetslöshet på grund av ny teknikunemployment due to technical progress - valskolkabstentionism - verksamhetsgrenbranch of activity - arbetslösunemployed person - kristendomChristianity - kromchromium - CypernCyprus - cidercider - OIMIOM - ekonomisk verksamheteconomic activity - cementcement - filmcinema - cirkulärcircular - civilisationcivilisation - styrande klassruling class - underklasslower class - medelklassmiddle class - arbetarklassworking class - bondeklasspeasant class - klass, rang, socialklass, ståndclass, rank, social class, socio-economic class, stratum - överklassupper class - klassificeringclassification - skiljedomsklausularbitration clause - spärregelallocation clause - skyddsklausulprotective clause - självständig verksamhetself-employment - prästerskapclergy - kundercustomers - klimatclimate - luftkonditioneringair conditioning - bokslutclosing of accounts - politisk klubbpolitical club - WFCWFC - UnctadUnctad - politisk koalitionpolitical coalition - koboltcobalt - kodningcoding - vägtrafikreglerhighway code - sjötrafikreglernavigational code - arbetslagsamlingwork code - lagsamlinglegal code - fredlig samlevnadpeaceful co-existence - medfinansieringco-financing - medbestämmandeco-determination - kokscoke - budgetsamarbetebudgetary cooperation - skatteuppbördtax collection - datainsamlingdata collection - solfångaresolar collector - kollektivismcollectivism - landsbygdssamhällerural community - territoriell förvaltningsenhetregional and local authorities - stadssamhälleurban community - ColombiaColombia - skolanpassningadjustment to school - färgämnedyestuff - livsmedelsfärgämnefood colouring - syntetiskt livsmedelsfärgämneartificial food colouring - naturligt livsmedelsfärgämnenatural food colouring - rapsoil seed rape - bränslefuel - ersättningsbränslesubstitute fuel - fossilt bränslefossil fuel - social anpassningsocial adjustment - kärnbränslenuclear fuel - EC agriculture committee - EC committee - EC advisory committee - företagsnämndworks council - livsmedelstillsatsfood additive - EU Council committee - Europeiska ekonomiska och sociala kommitténEuropean Economic and Social Committee - EG:s monetära kommittéEC Monetary Committee - joint committee on EC matters - EC standing committee - UN Standing Committee - EC scientific committee - EC technical committee - kommersiellt skiljeförfarandecommercial arbitration - revisionaudit - virtuellt bibliotekvirtual library - Översättningscentrum för Europeiska unionens organTranslation Centre for the Bodies of the European Union - Gemenskapens växtsortsmyndighetCommunity Plant Variety Office - Afrikanska stadgan för människans och folkens rättigheterAfrican Charter on Human and Peoples' Rights - Europeiska energistadganEuropean Energy Charter - social klausulsocial clause - UNCEDUNCED - Europeiskt företagsrådEuropean Works Council - InternetInternet - elektronisk handelelectronic commerce - Europeiska standardiseringsinstitutetEuropean Standards Institute - CENCEN - CENELECCENELEC - ETSIETSI - erkännande av yrkesutbildningskvalifikationerrecognition of vocational training qualifications - granskning av kvaliteten på jordbruksprodukterquality control of agricultural products - EFTA-domstolenEFTA Court - riskavfallhazardous waste - pliktleveranslegal deposit - social dumpningsocial dumping - hävdvunnen rättestablished right - övergångsekonomitransition economy - elektronisk utgivningelectronic publishing - enzymenzyme - BSEBSE - europeiska sociala samarbetsområdetEuropean social area - gruppen för de mest industrialiserade ländernagroup of leading industrialised countries - GATSGATS - RiogruppenRio Group - fredsskapandeestablishment of peace - ekonomisk informationeconomic intelligence - zoozoo - fisksjukdomarfish disease - globaliseringglobalisation - multimediamultimedia - Byrån för harmonisering inom den inre marknadenOffice for Harmonisation in the Internal Market - VärldstullorganisationenWorld Customs Organisation - Organet för tvistlösningDispute Settlement Body - APECAPEC - pedofilipaedophilia - proportionalitetsprincipenprinciple of proportionality - jämförande reklamcomparative advertising - regioner i Finlandregions of Finland - regioner i Sverigeregions of Sweden - reglering på telekommunikationsområdetregulation of telecommunications - informationssamhälleinformation society - AmsterdamfördragetTreaty of Amsterdam - ekonomisk övergångeconomic transition - TRIMSTRIMS - TRIPSTRIPS - UNICEUNICE - yrkeslivworking life - euroområdeteuro area - zoonoszoonosis - TARICTARIC - FFIICFTU - ECCASECCAS - EUTELSATEUTELSAT - ELECELEC - IOEIOE - kloningcloning - handelstvisttrade dispute - bolag i svårighetercompany in difficulties - elektronisk motorväginformation highway - intranätintranet - extranätextranet - webbläsarebrowser - dokumentförvaltningdocument management - elektronisk dokumentförvaltningEDM - OCROCR - digitaliseringdigitisation - skannerscanner - NiederösterreichNiederösterreich - OberösterreichOberösterreich - BurgenlandBurgenland - KärntenCarinthia - SalzburgSalzburg - SteiermarkSteiermark - TyrolenTyrol - VorarlbergVorarlberg - WienVienna - APEC-ländernaAPEC countries - CEEPCEEP - betalningsperioddeadline for payment - stabilitetspaktenstability pact - ungdomspolitikyouth policy - konsumentpolitikconsumer policy - gemenskapspolitik-nationell politikCommunity policy-national policy - Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighetEuropean Monitoring Centre on Racism and Xenophobia - RIFJHA - åldersdiskrimineringage discrimination - könsdiskrimineringdiscrimination on the basis of sexual orientation - äldreomsorgcare for the elderly - ogrundad uppsägningunfair dismissal - StockholmStockholm - Östra MellansverigeÖstra Mellansverige - SydsverigeSydsverige - Norra MellansverigeNorra Mellansverige - Mellersta NorrlandMellersta Norrland - Övre NorrlandÖvre Norrland - Småland med öarnaSmåland med öarna - VästsverigeVästsverige - Östra FinlandItä-Suomi - Mellersta FinlandVäli-Suomi - Norra FinlandPohjois-Suomi - NylandUusimaa - Södra FinlandEtelä-Suomi - ÅlandAhvenanmaa - EG:s avtal om socialpolitikSocial Policy Agreement - diskriminering av funktionshindradediscrimination based on disability - ECHOECHO - OLAFOLAF - förenkling av lagstiftningsimplification of legislation - DNADNA - virtuell verklighetvirtual reality - bildsyntespicture synthesis - utvärderingsmetodevaluation method - observationobservation - gemenskapsmetodenprinciple of communitisation - statens ansvarliability of the state - simuleringsimulation - importbevakningsurveillance concerning imports - jämförande analyscomparative analysis - orsaksanalysanalysis of causes - kvantitativ analysquantitative analysis - särskild ledighetspecial leave - närmare samarbetecloser cooperation - hypermediahypermedia - hypertexthypertext - eutanasieuthanasia - PalauPalau - NorfolkönNorfolk Island - NiueNiue - TokelauTokelau - CeutaCeuta - MelillaMelilla - yttrande från gemenskapsinstitutionernaCommunity opinion - revisionsrättens yttrandeCourt of Auditors opinion - Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheternaEU Charter of Fundamental Rights - demokratiskt underskottdemocratic deficit - hög representant för GUSPHigh Representative for the CFSP - Resolution of the Council of the European Union - Europeiska rådets resolutionresolution of the European Council - produktionssättmode of production - produktionsmålproduction target - produktionsteknikproduction technique - transgent djurtransgenic animal - transgen växttransgenic plant - innovationsspridningdiffusion of innovations - prestationsnormproduction standard - föråldrad teknikobsolete technology - teknisk framsynprospective technological studies - organisation av forskningenorganisation of research - vetenskaplig upptäcktscientific discovery - försiktighetsprincipprecautionary principle - fältundersökningfield research - forskningsresultatresearch results - spårbarhettraceability - hållbart jordbruksustainable agriculture - europeiska jordbruksmodellenEuropean agricultural model - plan för miljöåtgärder inom jordbruketagri-environmental plan - markpolitikland policies - jordbruksprojektfarming project - jordbruksområde med miljöbetingade restriktioneragricultural area with environmental restrictions - trädjordbrukagroforestry - felslagen skördcrop losses - jordbruksinventeringagricultural census - konstbevattnad odlingirrigated agriculture - växelbrukcrop rotation - silosilo - energiodlingenergy crop - oljeväxtodlingoil crop - husdjursvetenskapzootechnics - boreal skogboreal forest - hållbart skogsbruksustainable forest management - skogscertifieringforest certification - europeisk skogspolitikEuropean forestry policy - EficsEFICS - medelhavsskogMediterranean forest - tempererad skogtemperate forest - skogsstatistikforestry statistics - europeisk valutaEuropean currency - ecuEcu - euriborEURIBOR - omräkningskursconversion rate - AsDBADB - CABEICABEI - CDBCaribank - jordbrukskreditagricultural credit - stabilitetsprogramstability programme - europeiskt skattesamarbeteEuropean tax cooperation - skattereformtax reform - arbetslöshet bland invandraremigrant unemployment - yrkesinriktad fortbildningcontinuing vocational training - Employment Committee - europeisk sysselsättningsstrategiEuropean Employment Strategy - arbetstagarens anpassningsförmågaworker adaptability - flexibilitet på arbetsmarknadenlabour flexibility - föråldrad kompetensskill obsolescence - brist på arbetskraftlabour shortage - mångsidiga arbetstagaremulti-skilled worker - rekrytering från konkurrerande företaghead-hunting - omplacering av arbetstagarereassignment - nedflyttning till lägre befattningdemotion - EkofinrådetEcofin - icke-deltagande landnon-participating country - deltagarlandparticipating country - materials hållfasthetresistance of materials - riktmärkningbenchmarking - ickedödande vapennon-lethal weapon - rättvis handelfair trade - koncession på tjänsterservice concession - affärsavtalcommercial contract - internationellt skiljedomsförfarande i handelstvisterinternational commercial arbitration - allmännyttiga tjänsterservices of general interest - elektronisk signaturelectronic signature - handelsstatistiktrade statistics - uteslutning ur en internationell organisationexclusion from an international organisation - Europa-Medelhavs-partnerskapetEuro-Mediterranean partnership - utvärdering av biståndaid evaluation - konfliktförebyggande åtgärderconflict prevention - etnisk rensningethnic cleansing - antipersonella vapenanti-personnel weapon - spionageespionage - militär hemlighetmilitary secret - försvarsstatistikdefence statistics - jordanalyssoil analysis - rymdvetenskapspace science - astronautikastronautics - klimatologiclimatology - bioklimatologibioclimatology - markkemisoil chemistry - kulturgeograficultural geography - befolkningsgeografihuman geography - regionalgeografiregional geography - geomorfologigeomorphology - sedimentologisedimentology - jordmånstypsoil type - etnografiethnography - arbetslivssociologiindustrial sociology - miljöekonomienvironmental economics - miljöundervisningenvironmental education - vattenskyddwater protection - minskade gasutsläppreduction of gas emissions - ansvar för miljöskadorenvironmental liability - miljöstatistikenvironmental statistics - whale - marint ekosystemmarine ecosystem - terrestert ekosystemterrestrial ecosystem - sälseal - försurningacidification - slam från reningsverksewage sludge - illegal deponiunauthorised dumping - kemiskt avfallchemical waste - elektroniskt avfallelectronic waste - sjukhusavfallhospital waste - oavsiktlig föroreningaccidental pollution - lokal föroreninglocal pollution - internationell adoptioninternational adoption - generationskonfliktconflict of generations - adoptionsrättadoption law - ombildad familjstepfamily - polygamipolygamy - familjesolidaritetfamily solidarity - diasporadiaspora - gemenskapens migrationspolitikCommunity migration policy - äldres beroendeställningdependence of elderly persons - befolkningsprognospopulation forecast - generationsförnyelsegeneration renewal - kristenChristian - muslimMuslim - europeisk föreningEuropean association - funktionshindrades oberoendeindependence of the disabled - socialt beteendesocial behaviour - integrering av funktionshindradeintegration of the disabled - social paktsocial pact - barnpornografichild pornography - religiös turismreligious tourism - ungdomsvåldyouth violence - våld i skolanviolence at school - våld i hemmetdomestic violence - kulturellt undantagcultural exception - europeisk identitetEuropean identity - religiös fundamentalismreligious fundamentalism - nyreligiösa rörelsernew religion - europeiskt kulturevenemangEuropean cultural event - kulturfrämjandecultural promotion - allmän sjukförsäkringuniversal health coverage - medicinsk rättmedical law - felbehandlingmedical error - kronisk sjukdomchronic illness - generiskt läkemedelgeneric drug - säkra livsmedelfood safety - palliativ vårdpalliative care - självregleringself-regulation - förvaltningsbestämmelseradministrative code - rättshistoriahistory of law - oavsiktlig regelöverträdelseunintentional crime - mobbningpsychological harassment - straffrihetimpunity - minderårigas straffansvarcriminal responsibility of minors - sexturismsexual tourism - skiljeförfarandearbitration - eftersläpning i domstolarnabacklog of court cases - domstolsföreläggandeinjunction - upphävanderepeal - exterritoriell befogenhetextraterritorial jurisdiction - rättsväsendets oberoendeindependence of the judiciary - sjörättsdomstolmaritime court - skenäktenskapmarriage of convenience - Schengens informationssystemSchengen Information System - religiös konfliktreligious conflict - rätt till hälsaright to health - diversifiering av energiutbudetenergy diversification - gasfyndighetgas field - energieffektivitetenergy efficiency - strategisk reservstrategic reserves - oljefyndighetoilfield - kärnforskningnuclear research - utvidgning av en internationell organisationenlargement of an international organisation - industriell integrationindustrial integration - anslutningskriteriumaccession criteria - anslutningsförhandlingaraccession negotiations - gemensam försvarspolitikcommon defence policy - strategi inför anslutningenpre-accession strategy - europeiskt konsumentupplysningskontorEuropean consumer information agency - mikrokreditmicroloan - mikrofinansieringmicrofinance - vetenskaplig riskanalyscindynics - kosmologicosmology - medhjälpande makeassisting spouse - tillfälligt arbetecasual employment - mekanisk vibrationmechanical vibration - skogvaktareforest ranger -