Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

AarhusÅrhus - tlačové komuniképress release - jurisdikcia súdovjurisdiction - koncesionárconcessionaire - socio-ekonomické podmienkysocioeconomic conditions - Rada pre kultúrnu spoluprácuCouncil for Cultural Cooperation - CrestCREST - Európska agentúra pre produktivituEuropean Productivity Agency - Agentúra jadrovej energieNuclear Energy Agency - audiovizuálny dokumentaudiovisual document - DubajDubayy - plán rozvoja fariemfarm development plan - tlačiareňprinter - slaná vodasaltwater - spodná vodagroundwater - odpadová vodawastewater - kultúrna a sociálna vybavenosťsociocultural facilities - Spojené štátyUnited States of America - rybné hospodárstvo SpoločenstvaCommunity fisheries - Medzinárodná agentúra pre energiuInternational Energy Agency - syr z kozieho mliekagoats’ milk cheese - syr z kravského mliekacows’ milk cheese - FujairahAl Fujayrah - exilová vládagovernment-in-exile - audiovizuálny priemyselaudiovisual industry - prípadové právocase-law - prípadové právo ESEC case-law - členská krajina federácieFederation State - podštandardné bývaniesubstandard housing - východná MalajziaEastern Malaysia - dohoda z Bretton WoodsBretton Woods Agreement - mikroekonómiamicroeconomics - medzimestská migráciainterurban migration - vnútromestská migráciaintraurban commuting - východný Great Belteast of the Great Belt - organizačná schémaorganisation chart - stromtree - mäso z lovugame meat - AarhusAarhus - spreneverabreach of trust - lepidloadhesive - obchodovanie štátuState trading - maloobchodretail trade - veľkoobchodwholesale trade - obchod so zbraňamiarms trade - obchod medzi Východom a ZápadomEast-West trade - zahraničný obchodforeign trade - vnútorný obchoddomestic trade - medzinárodný obchodinternational trade - pristúpenie k Spoločenstvuaccession to the European Union - marketingmarketing - výbor ad hocad hoc committee - vyšetrovací výborcommittee of inquiry - Komisia pre ľudské právaCommission on Human Rights - Komisia OSNUN Commission - parlamentný výborparliamentary committee - Európsky parlamentný výborEP Committee - kvalitatívna analýzaqualitative analysis - pridelenie zákazkyaward of contract - stály výborstanding committee - špecializovaný výborspecialised committee - Technická komisia OSNUN Technical Commission - zástupca platený provízioucommission agent - Spoločenstvo národovCommonwealth - Európske spoločenstváEuropean Communities - obecmunicipality - adjuvansadjuvant - masové komunikáciemass communications - satelitná komunikáciasatellite communications - tlačové komuniképress communiqué - komunizmuscommunism - KomoryComoros - poisťovacia spoločnosťinsurance company - administratívne právomociadministrative powers - právomoc SpoločenstvaCommunity competence - vecná príslušnosťjurisdiction ratione materiae - ústredné orgány štátnej správycentral government - výkonná právomocexecutive competence - právomoci členských štátovcompetence of the Member States - právomoci parlamentupowers of parliament - jurisdikcia súdovjurisdiction of the courts - spoločné právomocijoint competence - miestna príslušnosťterritorial jurisdiction - konkurencieschopnosťcompetitiveness, fight - komplementarita obchoducomplementarity of trade - spotrebiteľské správanieconsumer behaviour - správa vzdelávaniaeducational administration - politické správaniepolitical behaviour - elektronická súčiastkaelectronic component - nerastná zlúčeninamineral compound - zloženie obyvateľstvacomposition of the population - zloženie parlamentucomposition of parliament - účtovníctvoaccounting - finančné účtovníctvofinancial accounting - národné účtynational accounts - daňové orgánytax authorities - účtovníctvo v štátnej službepublic accounting - regionálne účtovníctvoregional accounting - účtovníkaccountant - účetaccount - konsolidovaný účetconsolidated account - prevádzkový obchodný účettrading account - miesto s viazaným predajomtied sales outlet - grófstvocounty, shire - sústredenie obyvateľstvaconcentration of the population - sústredenie právomocíconcentration of powers - miestna štátna správalocal government - hospodárska koncentráciaeconomic concentration - priemyselná koncentráciaindustrial concentration - design výrobkuproduct design - MacedónskoMacedonia - koncesionárconcessionnaire - strednodobá finančná pomocmedium-term financial assistance - trvale udržateľný rozvojsustainable development - spolužitie bez manželského zväzkucohabitation - konkurenciacompetition - medzinárodná súťažinternational competition - štátna správapublic administration - zhrnutiesummarising - koreninycondiment - podmienky pomociterms for aid - postavenie žienposition of women - pracovné podmienkyworking conditions - životné podmienkyliving conditions - hospodárske podmienkyeconomic conditions - sociálna situáciasocial situation - socio ekonomické podmienkysocio-economic conditions - príprava tovaru pre trhpreparation for market - pripustenie k skúškamadmission to examinations - atmosferické podmienkyatmospheric conditions - WCLWCL - konferencia OSNUN Conference - dôverný charakter informáciíconfidentiality - cukrovinkyconfectionery - kompetenčný konfliktconflict of jurisdiction - kompetenčný sporconflict of powers - zneužitie právamisuse of a right - spaľovňa odpaduwaste incineration - dočasné uvoľnenietemporary admission - pracovnoprávny sporlabour dispute - medzinárodný konfliktinternational conflict - rasový konfliktracial conflict - sociálny konfliktsocial conflict - dovolenka z dôvodu chorobysick leave - materská dovolenkamaternity leave - študijné voľnotraining leave - ošetrovanie člena rodinyparental leave - platené voľnopaid leave - neplatené voľnounpaid leave - dovolenka z rodinných dôvodovleave on social grounds - zmrazovaniefreezing - konglomerátconglomerate - KongoCongo - krátkodobé hospodárske vyhliadkyshort-term economic prospects - ConnachtConnacht - Rada Európskej únie Council of the European Union - predstavenstvoboard of directors - Asociačná rada ESEC Association Council - adopcia dieťaťaadoption of a child - CCCCCC - CCDCCD - AspacAspac - Rada EurópyCouncil of Europe - krajiny Rady EurópyCouncil of Europe countries - Bezpečnostná rada OSNUN Security Council - Rada poručníkov OSNUN Trusteeship Council - Rada európskych obcí a regiónovCouncil of European Municipalities and Regions - rada ministrovCouncil of Ministers - schválenie zákonaadoption of a law by vote - Európska radaEuropean Council - Severská radaNordic Council - krajiny Severskej radyNordic Council countries - poradca v poľnohospodárstveagricultural adviser - konzervácia stravyfood preserving - zachovanie zásob rýbconservation of fish stocks - zachovanie zdrojovconservation of resources - konzervativizmusconservatism - konzerváreňcannery - konsolidácia štátneho dlhurescheduling of public debt - spotrebiteľconsumer - spotrebaconsumption - spotreba potravínfood consumption - spotreba vodywater consumption - energetická spotrebaenergy consumption - spotreba domácnostihousehold consumption - prijatie rozpočtuadoption of the budget - konečná spotrebafinal consumption - domáca spotrebadomestic consumption - spotreba na obyvateľaper capita consumption - ústavaconstitution - založenie stranyformation of a party - založenie spoločnostiincorporation - kontrola ústavnosticontrol of constitutionality - poľnohospodárske staviteľstvoagricultural building - stavba ciestroad building - kovová konštrukciametal structure - stavba lodíshipbuilding - konzultácie informáciíconsultation of information - konzultácie s pracovníkmiworker consultation - kontajnercontainer - námietka voči výsledku voliebobjections to an election result - dospelýadult - colná kvótatariff quota - antikoncepciacontraception - kratší pracovný týždeňshorter working week - zmluvacontract - poistná zmluvainsurance contract - pracovná zmluvawork contract - priemyselné falšovanieindustrial counterfeiting - EADIEADI - preglejkaplywood - daňový poplatníktaxpayer - správny dohľadadministrative control - kontrola leteckej premávkyair traffic control - rozpočtová kontrolabudgetary control - audit manažmentumanagement audit - kontrola komunikáciícontrol of communications - EFTAEFTA - kontrola znečisťovaniapollution control - kontrola likvidityliquidity control - kontrola výrobyproduction control - kontrola kvalityquality control of industrial products - neštandardné zamestnanie non-standard employment - devízová kontrolaexchange control - kontrola fúziímerger control - hodnotenieassessment - kontrola migráciemigration control - zneužitie právomocíabuse of power - krajiny EZVOEFTA countries - cenová kontrolaprice control - finančná kontrolafinancial control - parlamentná kontrolaparliamentary control - kontrola zdravia rastlínplant health control - zdravotnícka inšpekciahealth control - Dohovor CIVCIV Convention - kolektívna zmluvacollective agreement - letiskoairport - Dohovor z ArushyArusha Convention - Dohovor z LoméLomé Convention - prvý dohovor z Loméfirst Lomé Convention - druhý dohovor z Lomésecond Lomé Convention - Dohovor z YaoundéYaoundé Convention - dohovor OSNUN convention - hospodárske zbližovanieeconomic convergence - premena energieenergy conversion - menová konvertibilitacurrency convertibility - Cookove ostrovyCook Islands - administratívna spoluprácaadministrative cooperation - obchodná spoluprácatrade cooperation - kultúrna spoluprácacultural cooperation - hospodárska spoluprácaeconomic cooperation - európska spoluprácaEuropean cooperation - finančná spoluprácafinancial cooperation - aerosolaerosol - priemyselná spoluprácaindustrial cooperation - spolupráca medzi inštitúciamiinstitutional cooperation - medzipodniková spoluprácainter-company cooperation - medzinárodná spoluprácainternational cooperation - súdna spoluprácajudicial cooperation - vojenská spoluprácamilitary cooperation - menová spoluprácamonetary cooperation - politická spoluprácapolitical cooperation - regionála spoluprácaregional cooperation - rozdelenie pôdyallocation of land - vedecká spoluprácascientific cooperation - spolupráca Juh - JuhSouth-South cooperation - technická spoluprácatechnical cooperation - cezhraničná spoluprácacross-border cooperation - družstvocooperative - poľnohospodárske družstvoagricultural cooperative - spotrebné družstvoconsumer cooperative - úverové družstvocredit union - koordinácia pomocicoordination of aid - KodaňCopenhagen - zverejňovanie cienpublishing of prices - spoluvlastníctvojoint ownership - Južná KóreaSouth Korea - Severná KóreaNorth Korea - CoreperCoreper - korporativizmuscorporatism - tukyfats - živočíšne tukyanimal fats - rastlinné tukyvegetable fats - korešpondenciacorrespondence - koróziacorrosion - politická príslušnosťpolitical affiliation - korupciacorruption - KorzikaCorsica - KostarikaCosta Rica - kótovanie na burzestock-exchange listing - Cote d'IvoireCôte d'Ivoire - príspevok na sociálne zabezpečeniesocial-security contribution - poplatok z cukrusugar levy - bavlnacotton - štátny prevratcoup d'état - nájom lodíchartering - Súdny dvor ESEC Court of Justice - Účtovný dvor ESEC Court of Auditors - Súd pre ľudské právaEuropean Court of Human Rights - Medzinárodný súdny dvorInternational Court of Justice - migračný pohybmigratory movement - vodný tokwatercourse - AfganistanAfghanistan - cena cenných papierovprice of securities - brokerbroker - náklady na zariadeniaequipment cost - investičné nákladyinvestment cost - kapitálové nákladycost of capital - distribučné nákladydistribution cost - prevádzkové nákladyoperating cost - náklady na vzdelávanieeducation costs - AfrasecAfrasec - stavebné nákladyconstruction costs - náklady znečisťovaniacost of pollution - náklady zdravotníctvahealth costs - životné nákladycost of living - výrobné nákladyproduction cost - náklady skladovaniastorage cost - priame nákladydirect cost - náklady vypožičiavaniacost of borrowing - mzdové nákladywage cost - prístup ku vzdelávaniuaccess to education - AfrikaAfrica - sociálne nákladysocial cost - umelecká tvorbaartistic creation - vytvorenie pracovného miestajob creation - úvercredit - krátkodobý úvershort-term credit - vývozný úverexport credit - dovozný úverimport credit - spotrebiteľský úverconsumer credit - dlhodobý úverlong-term credit - anglofónna AfrikaEnglish-speaking Africa - strednodobý úvermedium-term credit - obchodný úvertrade credit - swapové dojednanieswap arrangement - investičná pôžičkainvestment loan - čiastky splatné v rozpočtovom rokupayment appropriation - dokumentárny akreditívdocumentary credit - hypotekárny úverreal estate credit - priemyselný úverindustrial credit - medzinárodný úverinternational credit - smotanacream - stredná AfrikaCentral Africa - smotanová zmrzlinadairy ice cream - CrestCrest - KrétaCrete - vojnový zločinwar crime - kriminológiacriminology - energetická krízaenergy crisis - politická krízapolitical crisis - hospodársky rasteconomic growth - Severná AfrikaNorth Africa - ICRCICRC - kôroveccrustacean, shellfish - KubaCuba - kožaleather - meďcopper - kultúraculture - pestovanie obilníncereal-growing - terasovité pestovanieterrace cropping - pestovanie krmívfodder-growing - Juhoafrická republikaSouth Africa - pestovanie ovociafruit-growing - priemyselné pestovanie plodínagro-industrial cropping - pestovanie zeleninymarket gardening - trvalá plodinapermanent crop - ľudová kultúrapopular culture - hydropóniahydroponics - skleníkové pestovanieglasshouse cultivation - tropické poľnohospodárstvotropical agriculture - samozásobiteľské hospodárenieself-sufficiency farming - kumulatívny nárok na dôchodokcumulative pension entitlement - frankofónna AfrikaFrench-speaking Africa - CuracaoCuraçao - KykladyCyclades - hospodársky cykluseconomic cycle - DánskoDenmark - regióny Dánskaregions of Denmark - parlamentná rozpravaparliamentary debate - odlesňovaniedeforestation - decentralizáciadecentralisation - rozpočtové absolutóriumbudgetary discharge - južná AfrikaSouthern Africa - odpadwaste - poľnohospodársky odpadagricultural waste - priemyselný odpadindustrial waste - nevyužiteľný odpadnon-recoverable waste - rádioaktívny odpadradioactive waste - rozhodnutiedecision - rozhodnutie SpoločenstvaCommunity decision - rozhodnutie ESAEEAEC Decision - Západná AfrikaWest Africa - všeobecné rozhodnutie ESUOECSC general Decision - individuálne rozhodnutie ESUOECSC individual Decision - oznámenie o obmedzujúcom postuperestrictive-practice notification - ohlásenie kandidatúryannouncement of candidacy - vyhlásenie výsledkov hlasovaniaexplanation of voting - Východná AfrikaEast Africa - hospodársky štarteconomic take-off - dekolonizáciadecolonisation - sčítavanie hlasovcounting of the votes - dekoncentráciadevolution - administratívna jednotkaadministrative unit - rozdelenie na volebné krajedivision into constituencies - dekrétdecree - daňová úľavatax relief - protiraketová obranaanti-missile defence - strataloss - rozpočtový deficitbudget deficit - defláciadeflation - klčovanie pôdyclearing of land - zhoršovanie životného prostrediadegradation of the environment - prístup k pracovnému miestujob access - školský vekschool age - delikvenciadelinquency - zločinnosť mládežejuvenile delinquency - žiadosť o pracovné miestojob application - spotrebiteľský dopytconsumer demand - dopyt po energiienergy demand - odstúpenie vládyresignation of the government - zahraničné zastúpenieagency abroad - demokraciademocracy - demokracia ľudupeople's democracy - demokratizáciademocratisation - demokratizácia vzdelávaniademocratisation of education - demografiademography - denaturáciadenaturing - rýchlo sa kaziace tovaryperishable goods - Zásobovacia agentúra ESAEEAEC Supply Agency - hustota obyvateľstvapopulation density - departement - zámorský departement - výdavokexpenditure - výdavky na potravinyfood expenditure - rozpočtový výdavokbudgetary expenditure - tlačová agentúrapress agency - výdavky na spotrebuconsumption expenditure - administratívny výdavokadministrative expenditure - mimorozpočtový výdavokextra-budgetary expenditure - štátne výdavkynational expenditure - nepovinný výdavoknon-compulsory expenditure - povinný výdavokcompulsory expenditure - prevádzkový výdavokoperational expenditure - verejný výdavokpublic expenditure - odpolitizovaniedepoliticisation - úbytok obyvateľstvadepopulation - deportovaná osobadeportee - referent odbytusales agent - bankový vkladbank deposit - kapitálové odpisycapital depreciation - dereguláciaderegulation - odzbrojeniedisarmament - pohroma spôsobená človekomman-made disaster - prírodná pohromanatural disaster - popis prácejob description - púšťdesert - dezertifikáciadesertification - odvodneniedehydration - odstúpeniewithdrawal of candidacy - občianska neposlušnosťcivil disobedience - zničenie úrodydestruction of crops - EPAEPA - úžinastrait - zahraničný dlhexternal debt - štátny dlhpublic debt - horná komoraUpper House - devalváciadevaluation - hospodársky rozvojeconomic development - NEANEA - priemyselný rozvojindustrial development - integrovaný rozvojintegrated development - regionálny rozvojregional development - sociálny rozvojsocial development - zahraničná menaforeign currency - cukrovkadiabetes - vzťahy medzi Severom a JuhomNorth-South relations - diktatúradictatorship - oblastné zastúpenieregional agency - lexikóndictionary, lexicon - kultúrny rozdielcultural difference - medzinárodný sporinternational dispute - rozširovanie informáciídissemination of information - šírenie kultúrydissemination of culture - obmedzené šírenielimited circulation - výberové rozširovanie informáciíselective dissemination of information - veľkosť podnikusize of business - diplomdiploma - riadenie spoločnosticompany management - smernicadirective - smernica SpoločenstvaCommunity directive - hlasovacia disciplínavoting discipline - hudobná knižnicarecord library - rečspeech - prístup k informáciámaccess to information - sexuálna diskrimináciasexual discrimination - hospodárska diskrimináciaeconomic discrimination - jazyková diskriminácialinguistic discrimination - politická diskrimináciapolitical discrimination - rasová diskrimináciaracial discrimination - náboženská diskrimináciareligious discrimination - cenová nerovnosťprice disparity - hospodárska nerovnováhaeconomic disparity - regionálna nerovnováharegional disparity - konzervačný prostriedokpreservative - liečebné centrummedical centre - zdroje potravyfood resources - dostupné energetické zdrojeavailable energy resources - mechanizmus riadeniadriving mechanism - bezpečnostné zariadeniesafety device - signalizačné zariadeniesignalling device - disentdissidence - rozpustenie parlamentudissolution of parliament - zastrašujúci prostriedokdeterrent - destiláciadistillation - distribučný obchoddistributive trades - distribúcia energieenergy distribution - dodávka vodywater supply - dodávka elektrinyelectricity supply - dohoda o výhradnej distribúciiexclusive distribution agreement - výrobková diverzifikáciaproduct diversification - diverzifikácia vývozovdiversification of exports - vedúci pracovníksupervisor - medzinárodná deľba práceinternational division of labour - rozvoddivorce - právna doktrínalegal doctrine - dokumentdocument - audiovizuálny dokumentaudio-visual document - doklad totožnostiidentity document - dokument prerokovávaný na zasadanídocument for discussion at a sitting - zastavaná plochabuilt-up area - colný dokladcustoms document - oficiálny dokumentofficial document - parlamentný dokumentparliamentary document - dokumentáciadocumentation - DodecaneseDodecanese - DominikaDominica - škodadamage - vojnové škodywar damage - náhrada škodydamages - donáciadonation - dargift - colnicacustoms - DubajDubai - dvojité zdaneniedouble taxation - dvojité občianstvodual nationality - dvojité zamestnanieholding of two jobs - vidiecka osídlenierural settlement - predbežná dvanástinaprovisional twelfth - bagrovaniedredging - drenáždrainage - DrentheDrenthe - právo na vzdelanieright to education - právo na informácieright to information - právo na kultúruright to culture - mestské centrumurban centre - právo na spravodlivosťright to justice - správne právoadministrative law - letecké právoair law - antidumpingové cloanti-dumping duty - právo na prácuright to work - bankové právolaw of banking - zákon o prevoditeľných cenných papierochlaw on negotiable instruments - občianske právocivil law - obchodné právocommercial law - právo SpoločenstvaCommunity law - politické nepokojepolitical unrest - ústavné právoconstitutional law - obyčajové právocustomary law - autorské právacopyright - daň z registrácieregistration tax - právo na medzipristátieright to stopover - právo podnikaťright of establishment - právo na štrajkright to strike - energetické právoenergy law - environmentálne právoenvironmental law - súhrnná veličinaeconomic aggregate - kozmické právolaw of outer space - práva jednotlivcarights of the individual - súťažné právocompetition law - rodinné právofamily law - vojnové právolaw of war - morské právolaw of the sea - právo na demonštráciuright to demonstrate - rybolovné právafishing rights - prístup k povolaniuaccess to a profession - predkupné právoright of pre-emption - právo obnovenia držbyright of repossession - právo voliťright to vote - poistné právoinsurance law - patentové právopatent law - vnútroštátne právolaw of nations - práva cudzincovrights of aliens - práva menšínrights of minorities - právo obchodných spoločnostícompany law - dopravné právotransport law - bytový zákonhousing law - pracovné právolabour law - volebné právoelectoral law - farmárstvo na čiastočný úväzokpart-time farming - finančná legislatívafinancial legislation - daňové právotax law - medzinárodné daňové právointernational tax law - lesnícka legislatívaforestry legislation - medzinárodné humanitné právointernational human rights law - medzinárodné právointernational law - medzinárodné súkromné právoprivate international law - medzinárodné verejné právopublic international law - organické hospodárenieorganic farming - námorné právomaritime law - manželské právomatrimonial law - národné právonational law - jadrové právonuclear law - trestné právocriminal law - hospodársky trestný čineconomic offence - medzinárodné trestné právointernational criminal law - súkromné právoprivate law - komerčné hospodáreniecommercial farming - verejné právopublic law - poľnohospodárske právoagrarian law - sociálna legislatívasocial legislation - územné právoterritorial law - pravicová stranapolitical right - občianske právacivil rights - ľudské právahuman rights - práva žienwomen's rights - zmluvné hospodáreniecontract farming - zvláštne práva čerpaniaspecial drawing rights - dumpingdumping - dĺžka životalife expectancy - dĺžka štúdiílength of studies - dĺžka prenájmulength of lease - pracovný časworking time - zákonný pracovný časlegal working time - krajiny AAMSAAMS countries - skupinové hospodáreniegroup farming - východná AngliaEast Anglia - vodawater - vody SpoločenstvaCommunity waters - priesaková vodapercolation water - voda na kúpaniebathing water - destilátyspirits - vnútrozemské vodyinland waters - podhorské hospodáreniehill farming - medzinárodné vodyinternational waters - slaná vodasalt water - spodná vodaground water - povrchová vodasurface water - výsostné vodyterritorial waters - odpadová vodawaste water - obchod s poľnohospodárskymi produktmiagricultural trade - obchodná operáciatrading operation - samozásobiteľské poľnohospodárstvosubsistence farming - prenos informáciíinformation transfer - výmena publikáciíexchange of publications - obchod so štátmi mimo Spoločenstvaextra-Community trade - obchod v rámci Spoločenstvaintra-Community trade - obchod podľa skupín krajíntrade by group of countries - obchod podľa krajinytrade by country - obchod podľa výrobkovtrade by product - tvorba vzorieksampling - extenzívne hospodárenieextensive farming - mzdové tarifypay scale - osvetlenielighting - škola v zahraničíschool abroad - európska školaEuropean school - medzinárodná školainternational school - materská školanursery school - národná akadémianational school - ekológiaecology - ekologizmusecologism - ekonometriaeconometrics - prístup na trhmarket access - intenzívne hospodárenieintensive farming - hospodárstvoeconomy - poľnohospodárska ekonomikaagricultural economics - kolektívne hospodárstvocollectivised economy - zosúladené ekonomické krokyconcerted economic action - úspory z rozsahueconomies of scale - úspora energieenergy saving - štrukturálne prispôsobeniestructural adjustment - vojnové hospodárstvowar economy - správa podnikubusiness administration - regióny Rakúskaregions of Austria - poľnohospodárstvo v StredozemíMediterranean agriculture - trhová ekonomikamarket economy - samozásobiteľské hospodárstvosubsistence economy - dopravná ekonomikatransport economics - riadené hospodárstvocontrolled economy - domáce hospodárstvohousekeeping economy - lesné hospodárstvoforestry economics - priemyselná ekonomikaindustrial economy - svetové hospodárstvoworld economy - zmiešané hospodárstvomixed economy - národné hospodárstvonational economy - poľnohospodársko-potravinársky sektoragri-foodstuffs - plánované hospodárstvoplanned economy - postindustriálne hospodárstvopost-industrial economy - verejné hospodárstvopublic economy - regionálne hospodárstvoregional economy - tieňové hospodárstvounderground economy - hospodárenie mestaurban economy - ŠkótskoScotland - ekosystémecosystem - euroeuro - poľnohospodársko-spracovateľský priemyselagro-industry - vydávaniepublishing - vzdelávanieeducation - domáce vzdelávaniehome education - umelecké vzdelávanieart education - porovnávacie vzdelávaniecomparative education - základné vzdelávaniebasic education - masové vzdelávaniemass education - vzdelávanie dospelýchadult education - vzdelávanie cudzincoveducation of foreigners - neformálne vzdelávanienon-formal education - priebežné vzdelávaniecontinuing education - telesná výchovaphysical education - predškolské vzdelávaniepre-school education - zdravotná výchovahealth education - sexuálna výchovasex education - špeciálne vzdelávaniespecial education - sladidlosweetener - počet žiakovnumber of pupils - agronómiaagronomy - rádioaktívna odpadová vodaradioactive effluent - rovnocenné mzdové odmeňovanieequal pay - rovnaké zaobchádzanieequal treatment - rovnosť pred zákonomequality before the law - EgyptArab Republic of Egypt, Egypt, United Arab Republic - SalvádorEl Salvador - rozšírenie trhumarket enlargement - citrusové ovociecitrus fruit - registrácia voličovregistration of voters - voľbyelection - predčasné voľbyearly election - európske voľbyEuropean election - nepriama voľbaindirect election - miestne voľbylocal election - celoštátne voľbynational election - parlamentné voľbyparliamentary election - doplňovacie voľbyby-election - IDAIDA - prezidentské voľbypresidential election - primárkyprimary election - voličstvoelectorate - elektrochémiaelectrochemistry - elektrometalurgiaelectrometallurgy - elektronikaelectronics - elektrotecnikaelectrotechnology - chov hospodárskych zvieratlivestock farming - hospodárska podporaeconomic support - voľná pastvafree-range farming - chov kôrovcovcrustacean farming - intenzívny chov hospodárskych zvieratintensive livestock farming - žiakpupil - voliteľnosťright to stand for election - zneškodňovanie odpaduwaste disposal - emancipáciaemancipation - baleniepackaging - paseniepasture fattening - plnenie fliašbottling - podpora zamestnanostiemployment aid - emigráciaemigration - Emilia-RomagnaEmilia-Romagna - Spojené arabské emirátyUnited Arab Emirates - krajiny Spojených arabských emirátovUnited Arab Emirates countries - emisia cenných papierovissue of securities - emisia menyissuing of currency - dopravná nehodatransport accident - určené vyhradené zamestnaniedesignated employment - administratívny pracovníkwhite-collar worker - úradníkoffice worker - štátny zamestnanecpublic service employee - zamestnávateľemployer - pôžička, výpožičkaborrowing, loan, money loan - zahraničná pomocforeign aid - pôžičky SpoločenstvaCommunity borrowing - medzinárodná pôžičkainternational loan - verejné výpožičkypublic borrowing - potravinársky emulgátorfood emulsifier - zadĺženosťindebtedness - energia vĺnwave energy - alternatívna energiasoft energy - podpora vývozuexport aid - energia z tuhých palívhard energy - elektrická energiaelectrical energy - energia vetrawind energy - geotermálna energiageothermal energy - vodná energiahydraulic energy - hydroelektrická energiahydroelectric power - prílivová energiatidal energy - jadrová energianuclear energy - obnoviteľná energiarenewable energy - pomoc na jeden hektáraid per hectare - slnečná energiasolar energy - tepelná energiathermal energy - dieťachild - opustené dieťaabandoned child - dieťa migrantachild of migrant - nemanželské dieťanatural child - jedináčikonly child - určenie výdavkovcommitment of expenditure - hnojivofertiliser - chemické hnojivochemical fertiliser - investičná pomocinvestment aid - organické hnojivoorganic fertiliser - výkrmfattening - politický únospolitical kidnapping - ekonomický prehľadeconomic survey - spotrebiteľský prieskumconsumer survey - sociálny prehľadsocial survey - zaznamenávanie údajovdata recording - zaznamenávanie dokumentačných referenciídocumentary reference recording - stavebná dotáciabuilding subsidy - obohatenie palivafuel enrichment - učiteľteacher - vyučovanieteaching - diaľkové štúdiumdistance learning - poľnohospodárske vzdelávanieagricultural education - programová výučbaprogrammed learning - cirkevné vzdelávaniedenominational education - jazykové vzdelávanielanguage teaching - všeobecné vzdelávaniegeneral education - bezplatné vzdelávaniefree education - pomoc pri modernizáciimodernisation aid - svetské vzdelávaniesecular education - lekárske vzdelávaniemedical training - povinná školská dochádzkacompulsory education - zdravotnícke vzdelávanieparamedical training - viacodborové vzdelávaniemultidisciplinary education - postgraduálne vzdelávaniepostgraduate education - prvostupňové vzdelávanieprimary education - súkromné vzdelávanieprivate education - odborné profesijné vzdelávanievocational education - štátne vzdelávaniepublic education - podpora výrobyproduction aid - vedecké vzdelávaniescientific education - druhostupňové vzdelávaniesecondary education - vyššie vzdelávaniehigher education - technické vzdelávanietechnical education - obmedzujúci obchodný postuprestrictive trade practice - horizontálna dohodahorizontal agreement - protizákonná dohodaunlawful agreement - medzinárodný kartelinternational cartel - vertikálna dohodavertical agreement - potravinová pomocfood aid - vzájomná pomoc medzi farmármimutual assistance among farmers - netarifné bariérynon-tariff barrier - tarifná bariératariff barrier - technická bariératechnical barrier - colný skladcustoms warehouse - druh podnikutype of business - živnosťcraft business - podnikanie v distribúciidistribution business - spoločný podnikjoint venture - nájomná spoločnosťrental business - dopravný podniktransport company - zahraničné podnikanieforeign enterprise - európsky podnikEuropean undertaking - rodinný podnikfamily business - zverenecká spoločnosťtrust company - obchod s nehnuteľnosťamireal estate business - podnik jednotlivcasole proprietorship - pracovný úrazoccupational accident - pomoc nízkym príjmovým skupinámaid to disadvantaged groups - podnikanie v priemysleindustrial enterprise - nadnárodná korporáciamultinational enterprise - súkromný sektorprivate sector - verejný sektorpublic sector - údržbamaintenance - starostlivosť o plodinycrop maintenance - prirodzené prostrediephysical environment - úsporysavings - pomoc podnikomaid to undertakings - povinné úsporycompulsory saving - epidémiaepidemic - epidemiológiaepidemiology - EpirusEpirus - vyčerpanie zdrojovexhaustion of resources - EkvádorEcuador - equidaeequidae - vyrovnanosť rozpočtubudgetary equilibrium - ekologická rovnováhaecological balance - dvojstranná pomocbilateral aid - poľnohospodárske zariadeniaagricultural equipment - kolektívna vybavenosťcommunity facilities - súčiastky vozidlavehicle parts - elektronické zariadenieelectronic equipment - priemyselné zariadeniaindustrial equipment - kultúrna a sociálna vybavenosťsocio-cultural facilities - pomoc ESUOECSC aid - športové zariadeniasports facilities - rovnocennosť diplomovequivalence of diplomas - ergonómiaergonomics - sopečná erupciavolcanic eruption - otroctvoslavery - diskontdiscounting - vzdušný priestorair space - európsky súdny priestorEuropean legal area - zelená zónagreen area - pomoc SpoločenstvaCommunity aid - ŠpanielskoSpain - regióny Španielskaregions of Spain - chránené druhyprotected species - priemyselná špionážindustrial espionage - testovanietesting - jadrový pokusnuclear test - ExtremaduraExtremadura - dodatočná podpora pre výrobkysupplementary aid for products - závodestablishment - inštitúcia so zvláštnym postavenímspecial-status institution - vzdelávací ústaveducational institution - verejno prospešná inštitúciainstitution of public utility - zostavovanie rozpočtudrawing up of the budget - liečebný ústavmedical institution - nápravné zariadeniepenal institution - verejná inštitúciapublic institution - cíntin - štandard zlatej devízygold-exchange standard - pomoc v núdziemergency aid - zlatý štandardgold standard - štátState - občiansky stavcivil status - pravidlá počas mimoriadneho stavurule under emergency powers - výnimočný stavstate of emergency - štát sociálnych istôtWelfare State - Spojené štátyUnited States - štátna pomocState aid - etanolethanol - EtiópiaEthiopia - etnológiaethnology - označovanie etiketamilabelling - realizačná štúdiafeasibility study - výskum trhumarket research - štúdia prácework study - študentstudent - zahraničný študentforeign student - hospodárska pomoceconomic aid - euroúverEurocredit - euromenaEurocurrency - eurodoláreEurodollar - euroobligáciaEurobond - eurotrhEuromarket - eurokomunizmusEurocommunism - EurocontrolEurocontrol - európska pravicaEuroright - Európska skupinaEurogroup - EurópaEurope - naturálna pomocaid in kind - severná EurópaNorthern Europe - južná EurópaSouthern Europe - západná EurópaWestern Europe - východná EurópaEastern Europe - EuropecheEuropeche - interaktivitainteractivity - eutrofizáciaeutrophication - rozpočtové zhodnoteniebudgetary assessment - hodnotenie projektuproject evaluation - zhodnotenie zdrojovevaluation of resources - vnútornostioffal - jadrová havárianuclear accident - finančná pomocfinancial aid - technologické zhodnotenietechnology assessment - vyhýbanie sa daňovej povinnosti tax avoidance - skúškaexamination - poľnohospodársky prebytokagricultural surplus - vyňatie z postupov ES exclusion from EC treatment - projektový manažmentproject management - čerpanie rozpočtuimplementation of the budget - výkon rozhodnutiaenforcement of ruling - oslobodenie reštriktívnych praktík od schvaľovacej povinnostiexemption from restrictive-practice authorisation - colná výnimkatariff exemption - finančný rokfinancial year - únik mozgovbrain drain - poľnohospodárfarmer - poľnohospodársky podnikagricultural holding - štátna farmaState farm - farma so zmiešaným hospodárenímmixed farm - využívanie moríexploitation of the seas - využívanie zdrojovexploitation of resources - rodinné hospodárstvofamily farming - lesnícky podnikforestry holding - mliečna farmadairy farm - výbušninaexplosive - vývozexport - vývoz kapitáluexport of capital - vyvlastnenieexpropriation - mnohostranná pomocmultilateral aid - vyhosteniedeportation - extra-teritorialitaextra-territoriality - ťažobné dobývaniemining extraction - extradícia, vydanieextradition - krajná pravicaextreme right - krajná ľavicaextreme left - Ďaleký VýchodFar East - fakturáciainvoicing - nevratná pomocnon-refundable aid - nízky príjemlow income - bankrotbankruptcy - hladhunger - typ držbytype of tenure - vlastnícke hospodárenieowner farming - zmiešaná držbamixed tenure - rodinafamily - veľká rodinalarge family - rodina získaná sobášomfamily by marriage - FAOFAO - súkromná pomocprivate aid - obilná múkacereal flour - fašizmusFascism - živočíšna ríšaanimal life - EFMSEMCF - plodnosťfertility - žena v domácnostihousewife - regionálna pomocregional aid - migrujúca ženafemale migrant - EPPZFEAGGF - záručná sekcia EPPZFEAGGF Guarantee Section - poradná sekcia EPPZFEAGGF Guidance Section - železoiron - nájmové hospodárenietenant farming - spoločné hospodáreniecollective farm - modelová farmamodel farm - trajektferryboat - zdravotná pomochealth aid - IFLAIFLA - drevné vláknowood fibre - sklené vláknoglass fibre - textilné vláknotextile fibre - FIDFID - IFADIFAD - FidžiFiji, Republic of Fiji - slintačka a krívačkafoot-and-mouth disease - sektorová pomocsectoral aid - drôtwire - rybárska sieťfishing net - dcérska spoločnosťsubsidiary - spoločná dcérska spoločnosťjoint subsidiary - financovaniefinancing - krátkodobé financovanieshort-term financing - dlhodobé financovanielong-term financing - strednodobé financovaniemedium-term financing - blahobytwelfare - financovanie SpoločenstvaCommunity financing - kompenzačné financovaniecompensatory financing - doplnkové financovaniesupplementary financing - financovanie pomocifinancing of aid - financovanie priemysluindustrial financing - financovanie vývozuexport financing - financovanie stranyparty financing - financovanie rozpočtubudget financing - financovanie voliebelection financing - národné financovanienational financing - spotrebná daňexcise duty - medzinárodné financieinternational finance - financie miestnych orgánovlocal authority finances - verejné financiepublic finance - FínskoFinland - FunenFunen - daňová sústavatax system - UnicefUnicef - jadrové štiepenienuclear fission - IEAIEA - stanovenie cienfixing of prices - stanovenie mzdywage determination - provincia Západné FlámskoProvince of West Flanders - provincia Východné FlámskoProvince of East Flanders - obilné vločkycereal flakes - rastlinná ríšaplant life - kvetinárstvofloriculture - plavba plťourafting - letecká flotilaaircraft fleet - IAEAIAEA - rybárska flotilafishing fleet - riečne loďstvoinland waterway fleet - obchodná flotilamerchant fleet - cyklická fluktuáciacyclical fluctuation - pohyb cienprice fluctuation - hospodárske výkyvyeconomic fluctuation - štrukturálne výkyvystructural fluctuation - fluórfluorine - MMFIMF - IASSIASS - UNFPAUNFPA - verejné službycivil service - štátny úradníkcivil servant - európsky úradníkEuropean official - pobrežné plytčinyinshore grounds - morské dnosea-bed - nadáciafoundation - fond ESEC fund - AjmanAjman - spoločný fondcommon fund - goodwillgoodwill - EFRRERDF - prevádzkový kapitálworking capital - Európsky menový fondEuropean Monetary Fund - liatinacast-iron - vŕtaniedrilling - šelfové vŕtanieoffshore drilling - odklad prerokovaniaadjournment - lesforest - roztriedený lesclassified forest - vysokokmenný leshigh forest - mladý lesný porastcoppiced woodland - prírodný lesnatural forest - sadený lesforest plantation - colné formalitycustoms formalities - manažérske vzdelávaniemanagement training - pedagogické vzdelávanieteacher training - tvorba cenyprice formation - vzdelávanie v rámci zamestnaniain-service training - odborné vzdelávanie vocational training - menová úpravacurrency adjustment - formulárform - pecfurnace - dodávateľsupplier - dodanie dokumentovsupplying of documents - náklady konanialegal expenses - školské poplatkyschool fees - volebné výdajeelection expenses - režijné nákladyoverheads - farmaceutické výdavkypharmaceutical expenses - FrancúzskoFrance - francúzske zámorské departementyFrench Overseas Departments - francúzske zámorské územiaFrench Overseas Territories - regióny Francúzskaregions of France - Franche-ComtéFranche-Comté - franchisingfranchising - výnimka z colných poplatkovexemption from customs duties - podvodfraud - volebný podvodelectoral fraud - LAIALAIA - daňový úniktax evasion - FrederiksbergFrederiksberg - FrederiksborgFrederiksborg - školská dochádzkaschool attendance - sadzba prepravnéhofreight rate - Friuli-Venezia GiuliaFriuli-Venezia Giulia - FrieslandFriesland - syrcheese - polotvrdý syrsemi-soft cheese - tvrdý syrhard cheese - krajiny LAFTALafta countries - mäkký syrsoft cheese - syr typu rokfortblue-veined cheese - syr z ovčieho mliekasheep's milk cheese - syr z kozieho mliekagoat's milk cheese - syr z kravského mliekacow's milk cheese - tavený syrprocessed cheese - čerstvý syrfresh cheese - syráreňcheese factory - hranicafrontier - ovociefruit - orechnut - kôstkové ovociestone fruit - jadrové ovociepip fruit - čerstvé ovociefresh fruit - tropické ovocietropical fruit - FujairahFujairah - fúziamerger - jadrová reakcianuclear fusion - GabunGabon - AlbánskoAlbania, Republic of Albania - GalapágyGalapagos - GalíciaGalicia - GambiaGambia - zárukaguarantee - úverová zárukacredit guarantee - RT garantovaný príjemguaranteed income - ochrana investíciíinvestment protection - starostlivosť o dieťachild care - alkoholalcohol - plytvaniewastage - GATTGATT - politická ľavicapolitical left - ľavicový extrémizmusleftism - plyngas - spaľovacie plynycombustion gases - zemný plynnatural gas - plynovodné potrubiegas pipeline - chemický alkoholchemical alcohol - vyčlenenieset-aside - inžinierske staviteľstvocivil engineering - jalovicaheifer - geochémiageochemistry - geography - hospodársky zemepiseconomic geography - politický zemepispolitical geography - geológiageology - geofyzikageophysics - gerontológiagerontology - manažmentmanagement - manažérske účtovníctvomanagement accounting - správa spoločnostibusiness management - tvorba okolitého prostrediaarea management - odpadové hospodárstvowaste management - riadenie rybárstvafishery management - hospodárenie so zdrojmimanagement of resources - logistikalogistics - alkoholizmusalcoholism - personálna správapersonnel administration - finančné riadeniefinancial management - manažérske plánovaniemanagement planning - GhanaGhana - lovná zvergame animal - GibraltárGibraltar - ľadice - glukózaglucose - zálivgulf - vládagovernment - exilová vládagovernment in exile - povstalecká vládarebel government - potravinársky tukfood fat - technický tukindustrial fat - AlentejoAlentejo - podnikanie vo veľkomlarge business - veľký poľnohospodársky podniklarge holding - Veľké AntilyGreater Antilles - bezplatná lekárska starostlivosťfree medical care - GréckoEllas, Greece, Hellenic Republic - stredné GréckoCentral Greece - regióny Gréckaregions of Greece - GrenadaGrenada - štrajkstrike - AlgarveAlgarve - GrónskoGreenland, Gronland, Kalaallit Nunaat - GroningenGroningen - Andská skupinaAndean Group - krajiny Andskej skupinyAndean Group countries - záujmová skupinainterest group - skupina spoločnostígroup of companies - Skupina desiatichGroup of Ten - dohoda ADRADR agreement - AlžírskoAlgeria - politická skupinapolitical group - hnutie za ľudské právahuman rights movement - nákupná skupinabuying group - ekonomické záujmové združenieEconomic Interest Grouping - zväz producentovproducer group - etnická skupinaethnic group - vodné riasyalgae - jazyková skupinalinguistic group - krúpygroat - GuadeloupeGuadeloupe - GuatemalaGuatemala - GelderlandGelderland - vojnawar - občianska vojnacivil war - vojna za nezávislosťwar of independence - pohraničná vojnaborder war - studená vojnacold war - jadrová vojnanuclear war - GuineaGuinea - Guinea-BissauGuinea-Bissau - Rovníková GuineaEquatorial Guinea - GuyanaGuyana - Francúzska GuyanaFrench Guiana - prostrediehabitat - vidiecke prostredierural habitat - mestské prostredieurban habitat - krmivo pre zvieratáanimal feedingstuffs - stravovacie návykyeating habits - nákupné zvyklostipurchasing habits - provincia HainaultProvince of Hainault - HaitiHaiti - halogénhalogen - HamburgHamburg - postihnutá osobadisabled person - harmonizácia cielcustoms harmonisation - vyrobené krmivámanufactured feedingstuffs - daňová harmonizáciatax harmonisation - Horná NormandiaUpper Normandy - Burkina FasoBurkina Faso - HavajHawaii - helikoptérahelicopter - HesenskoHessen - detská výživababy food - letný čassummertime - doba na otázkyquestion time - nadčasovertime - hinduizmusHinduism - históriahistory - histológiahistology - holdingová spoločnosťholding company - južné HolandskoSouth Holland - severné HolandskoNorth Holland - hotové potravinyprepared foodstuff - vraždahomicide - homologáciaapproval - HondurasHonduras - Hong KongHong Kong - MaďarskoHungary - psychiatrický ústavpsychiatric institution - rozvrh prácework schedule - spracované potravinyprocessed foodstuff - pružný pracovný časflexible working hours - sadovníctvohorticulture - chmeľhops - živočíšny olejanimal oil - podzemnicový olejgroundnut oil - olivový olejolive oil - rybí olejfish oil - ťažká naftaheavy oil - minerálny olejmineral oil - výživanutrition - použitý olejused oil - rastlinný olejoil, vegetable oil - lisovňa olejaoil mill - súdny úradníkbailiff - humanizácia prácehumanisation of work - uhľovodíkhydrocarbon - vodíkhydrogen - hydrogeológiahydrogeology - výživa zvieratanimal nutrition - hydrológiahydrology - hygiena potravínfood hygiene - zdravie pri prácioccupational health - hypotékamortgage - politická ideológiapolitical ideology - dohoda AETRAETR agreement - ľudská výživahuman nutrition - jamyam - IIEPIIEP - ostrovisland, isle - Ile-de-FranceIle-de-France - GuamGuam - Normanské ostrovyChannel Islands - Kajmanské ostrovyCayman Islands - Ostrovy KarolínyCaroline Islands - Windwardove ostrovyWindward Islands - Faerské ostrovyFaeroes - Iónske ostrovyIonian Islands - Ostrovy MarianyMariana Islands - Leewardove ostrovyLeeward Islands - Ostrovy Turks a CaicosTurks and Caicos Islands - Panenské ostrovyVirgin Islands - zníženie dlhudebt reduction - zápis do obchodného registraregistration of a company - imigráciaimmigration - parlamentná imunitaparliamentary immunity - imunológiaimmunology - dopad reklamyimpact of advertising - imperializmusimperialism - umiestnenie podnikubusiness location - Nemecká demokratická republikaGerman Democratic Republic - dovozimport - daňtax - daň SpoločenstvaCommunity tax - daň z príjmu fyzických osôbpersonal income tax - priama daňdirect tax - daň z majetkuproperty tax - paušálna daňflat-rate tax - nepriama daňindirect tax - miestna daňlocal tax - celoštátna daňnational tax - vecná daňnon-personal tax - daň zo spotrebytax on consumption - daň z bohatstvawealth tax - daň z kapitálového ziskucapital gains tax - daň z prevodu kapitálucapital transfer tax - daň z kapitálutax on capital - daň z príjmutax on income - daň z príjmov SZČOtax on profits of self-employment - daň z investičných príjmovtax on investment income - regióny Nemeckaregions of Germany - daň zo mzdytax on employment income - daň z príjmov právnických osôbcorporation tax - printing - účtovný zápisaccounting entry - pracovná nespôsobilosťincapacity for work - požiarfire - nezlučiteľnosťincompatibility - Incotermsincoterms - IndiaIndia - odškodnenieindemnification - zliatinaalloy - poistné plnenieinsurance indemnity - uvádzací príspevokinstallation allowance - odstupnéseverance pay - poslanecké diétyparliamentary allowance - hospodárska nezávislosťeconomic independence - národná nezávislosťnational independence - technologická nezávislosťtechnological independence - indexovanie cienprice indexing - indexovanie miezdwage indexing - indexácia dokumentovdocument indexing - ukazovateľ divergenciedivergence indicator - hospodársky ukazovateľeconomic indicator - sociálny indikátorsocial indicator - cenový indexprice index - IndonéziaIndonesia - industrializáciaindustrialisation - letecký priemyselaeronautical industry - kozmický priemyselaerospace industry - volebná alianciaelectoral alliance - potravinársky priemyselfood industry - automobilový priemyselmotor vehicle industry - chemický priemyselchemical industry - filmový priemyselfilm industry - zábavný priemyselculture industry - zbrojársky priemyselarms industry - audiovizuálny priemyselaudio-visual industry - informačný priemyselinformation industry - obuvnícky priemyselfootwear industry - zvláštne dávkyadditional benefit - komunikačný priemyselcommunications industry - priemysel obrábacích nástrojovmachine-tool industry - rybársky priemyselfishing industry - gastronomický priemyselcatering industry - priemysel spracovania mäsameat processing industry - celulózový a papierenský priemyselpulp and paper industry - priemysel moderných technológiíadvanced technology industry - spracovateľský priemyselprocessing industry - priemysel nápojovbeverage industry - rámcová dohodaframework agreement - príspevok na vzdelávanieeducation grant - priemysel farbívdyestuffs industry - priemysel hnojívfertiliser industry - priemysel plastických hmôtplastics industry - priemysel služiebservice industry - telekomunikačný priemyseltelecommunications industry - drevospracujúci priemyselwood industry - gumárenský priemyselrubber industry - kožiarsky priemyselleather industry - príspevok pri úmrtídeath grant - chladiarenský priemyselrefrigeration industry - hračkársky priemyseltoy industry - knižný obchodbook trade - nábytkársky priemyselfurniture industry - cukrovarnícky priemyselsugar industry - tabakový priemyseltobacco industry - sklársky priemyselglass industry - odevný priemyselclothing industry - vákuová technikavacuum industry - materská dávkamaternity benefit - elektronický priemyselelectronics industry - elektrotechnický priemyselelectrical engineering - vývozný priemyselexport industry - hodinársky priemyselclock and watch industry - hotelový priemyselhotel industry - priemysel informačných technológiíinformation technology industry - mliekárenský priemyseldairy industry - ľahký priemysellight industry - ťažký priemyselheavy industry - rozdeľovanie zdrojovallocation of resources - strojárenstvomechanical engineering - ťažobný priemyselmining industry - jadrový priemyselnuclear industry - optický priemyseloptical industry - ropný priemyseloil industry - farmaceutický priemyselpharmaceutical industry - fotografický priemyselphotographic industry - hutníctvo železa a oceleiron and steel industry - textilný priemyseltextile industry - odstránenie negramotnostielimination of illiteracy - sociálna nerovnosťsocial inequality - infláciainflation - informácieinformation - obchodné informácietrade information - informácie pracovníkomworker information - informácie pre spotrebiteľaconsumer information - počítačové systémycomputer systems - spracovanie obchodných údajovbusiness data processing - uchovanie a vyhľadávanie informáciíinformation storage and retrieval - spracovanie priemyselných údajovindustrial data processing - AlsaskoAlsace - medicínska informatikamedical computing - trestný činoffence - dopravná infraštruktúratransport infrastructure - priemyselná infraštruktúraindustrial infrastructure - inžinierengineer - zasahovanieinterference - politické striedaniepolitical alternation - zákonodarná iniciatívalegislative initiative - inováciainnovation - povodeňflood - nenastúpenie na vojenskú službufailure to report for duty - potravinová inšpekciafood inspection - inšpektorátlabour inspectorate - školská inšpekciaschool inspection - veterinárna inšpekciaveterinary inspection - hliníkaluminium - prístavný komplexharbour installation - kontrolný orgánsupervisory body - ETUIETUI - orgán AKT-ESACP-EC institution - orgán SpoločenstvaEU institution - finančná inštitúciafinancial institution - politická inštitúciapolitical institution - náboženská inštitúciareligious institution - špecializované inštitúcie OSNUN specialist institution - zlepšovanie bývaniahousing improvements - súdne vyšetrovaniejudicial investigation - hudobný nástrojmusical instrument - finančný nástrojfinancial instrument - finančný nástroj SpoločenstvaCommunity financial instrument - INTALINTAL - integrácia prisťahovalcovintegration of migrants - hospodárska integráciaeconomic integration - európska integráciaEuropean integration - zdokonaľovanie výrobyproduction improvement - menová integráciamonetary integration - politická integráciapolitical integration - regionálna integráciaregional integration - sociálna integráciasocial integration - intelektuálintellectual - voličské zámeryvoting intentions - vzájomná hospodárska závislosťeconomic interdependence - vylúčenie zo zamestnania vo verejnom sektoreexclusion from public-sector employment - zmluva ESEC agreement - šľachtenie rastlínplant breeding - úrokinterest - obchodný sprostredkovateľtrade intermediary - robotnícka internacionálaWorkers International - Socialistická internacionálaSocialist International - psychiatrická hospitalizáciapsychiatric confinement - otázka na člena vládyquestion put to a minister - tlmočenieinterpreting - skvalitnenie pôdysoil improvement - výklad právainterpretation of the law - finančný zásahfinancial intervention - trhový zásahmarket intervention - vynálezinvention - investíciainvestment - investícia do zahraničiainvestment abroad - investícia SpoločenstvaCommunity investment - priama investíciadirect investment - zahraničná investíciaforeign investment - priemyselná investíciaindustrial investment - medzinárodné investícieinternational investment - súkromné investícieprivate investment - verejné investíciepublic investment - regionálne investícieregional investment - narušenie domovej slobodybreach of domicile - jódiodine - IrakIraq - IránIran - Irian JayaIrian Jaya - usporiadanie pracovnej dobyarrangement of working time - Írska republikaIreland - Severné ÍrskoNorthern Ireland - regióny Írskaregions of Ireland - UNRISDUNRISD - islamIslam - Iceland, Republic of Iceland - ISOISO - izoglukózaisoglucose - izolantinsulator - rozvoj lesníctvaforestry development - izolácia budovbuilding insulation - zvuková izoláciasound insulation - tepelná izoláciathermal insulation - izolacionizmusisolationism - IzraelIsrael - TalianskoItaly - regióny Talianskaregions of Italy - úhorfallow - JamajkaJamaica - hydraulické prácehydraulic works - JaponskoJapan - úžitková záhradkakitchen garden - JávaJava - hazardná hragame of chance - mladý človekyoung person - mladý pracovníkyoung worker - Olympijské hryOlympic games - Joint European TorusJoint European Torus - JordánskoJordan - Úradný vestníkOfficial Journal - vodné hospodárstvo v pôdohospodárstvewater management in agriculture - priebežná nepretržitá prevádzkacontinuous working day - judaizmusJudaism - sudcajudge - nálezruling - správny súdadministrative court - civilný súdcourt of civil jurisdiction - súd so zvláštnou jurisdikcioucourt having special jurisdiction - rozvoj vidiekarural development - všeobecný súdordinary court of law - vojenský súdmilitary court - trestný súdcriminal court - súd pre mladistvýchjuvenile court - sociálny súdsocial court - súd vyššej inštanciehigher court - pokutafine - prípadové právocase law - prípadové právo ESEC case law - ovocná šťavafruit juice - zeleninová šťavavegetable juice - jutajute - KambodžaCambodia - kapokkapok - KeňaKenya - dodatokamendment - KiribatiKiribati - KuvajtKuwait - RéunionRéunion - označenie kvalityquality label - laktózalactose - vlnawool - mliekomilk - konzumné mliekodrinking milk - obchodná dohodatrade agreement - kondenzované mliekoconcentrated milk - surové mliekoraw milk - odtučnené mliekoskimmed milk - práškové mliekopowdered milk - plnotučné mliekowhole milk - kyslé mliekofermented milk - homogenizované mliekohomogenised milk - pasterizované mliekopasteurised milk - sterilizované mliekosterilised milk - zlepšovanie pôdysoil conditioning - uvedenie výrobku na trhlaunching of a product - členská krajina federácieState of a Federation - jazyklanguage - cudzí jazykforeign language - materinský jazykmother tongue - Languedoc-RoussillonLanguedoc-Roussillon - LaosLaos - králikrabbit - LatiumLatium - AmerikaAmerica - zákonnosťlegality - legislatívalegislation - potravinová legislatívafoodstuffs legislation - antidumpingová legislatívaanti-dumping legislation - antitrustová legislatívaanti-trust legislation - delegované zákonodarstvodelegated legislation - farmaceutická legislatívapharmaceutical legislation - legislatíva zdravia rastlínplant health legislation - zdravotnícka legislatívahealth legislation - školská legislatívaschool legislation - veterinárna legislatívaveterinary legislation - legislatívne obdobielegislative period - sebaobranaself-defence - legitimitalegitimacy - zeleninavegetable - cibuľová zeleninabulb vegetable - listová zeleninaleaf vegetable - plodová zeleninafruit vegetable - stredná AmerikaCentral America - koreňová zeleninaroot vegetable - čerstvá zeleninafresh vegetable - strukovinyleguminous vegetable - LeinsterLeinster - LesothoLesotho - leukóza zvieratanimal leucosis - LibanonLebanon - liberalizmusliberalism - Severná AmerikaNorth America - liberalizácia obchoduliberalisation of trade - LibériaLiberia - sloboda združovaniafreedom of association - sloboda prejavufreedom of expression - sloboda názorufreedom of opinion - sloboda komunikáciefreedom of communication - sloboda tlačefreedom of the press - sloboda plavbyfreedom of navigation - Južná AmerikaSouth America - sloboda zhromažďovaniafreedom of assembly - sloboda obchodufreedom of trade - sloboda vierovyznaniafreedom of religious beliefs - kníhkupectvobookshop - voľný pohyb kapitálufree movement of capital - voľný pohyb tovarufree movement of goods - Latinská AmerikaLatin America - sloboda pohybu osôbfree movement of persons - voľný pohyb pracovníkovfree movement of workers - voľná súťažfree competition - sloboda sebaurčeniafreedom of self-determination - voľný obehfree circulation - sloboda poskytovania služiebfreedom to provide services - LíbyaLibya - patentová licenciapatents licence - obchodná licenciatrade licence - vývozná licenciaexport licence - azbestasbestos - licencia na dovozimport licence - dopravná licenciatransport licence - prepusteniedismissal - hromadné prepúšťaniecollective dismissal - nadbytočnosťredundancy - LichtenštajnskoLiechtenstein, Principality of Liechtenstein - korokcork - provincia LutychProvince of Liège - lovisko rýbfishing grounds - pracoviskoworkplace - škrobstarch - dopravné linkytransport lines - hnedé uhlielignite - Arabská ligaArab League - krajiny Arabskej ligyArab League countries - LigúrskoLiguria - LimburgLimburg - provincia LimbourgProvince of Limbourg - marketingové obmedzeniemarketing restriction - asociačná dohodaassociation agreement - Amnesty InternationalAmnesty International - sýtený nápojaerated drink - LimousinLimousin - ľanflax - ľan siatyseed flax - ingotingot - lingvistikalinguistics - likérliqueur - likvidácialiquidation - amortizáciaamortisation - správa konkurznej podstatyreceivership - potvrdenie výdavkovvalidation of expenditure - likvidita peňažného trhumoney-market liquidity - medzinárodná likviditainternational liquidity - konečný volebný zoznamfixed party list - zoznam voličovelectoral register - literatúraliterature - šedá literatúragrey literature - umorovanie štátneho dlhuredemption of public debt - litorállittoral - zásielkadelivery - energetická lokalitaenergy site - umiestnenie produkcielocation of production - prenájom nehnuteľnostíproperty leasing - predaj na splátkyhire purchase - výluka z prácelockout - bývaniehousing - negramotnosťilliteracy - viacposchodové obydliemulti-storey dwelling - rodinný domsingle-family housing - podštandardné bývaniesub-standard housing - dotované bývaniesubsidised housing - softwaresoftware - zákonlaw - finančný aktfinance act - rámcový zákonoutline law - voľný časleisure - LombardskoLombardy - LorraineLorraine - nízke nájomnélow rent - mazadlálubricants - požičovňa hračiektoy library - ochrana pred ohňomfire protection - opatrenia na kontrolu znečisteniapollution control measures - boj proti zločinufight against crime - boj proti plytvaniufight against wastage - triedny bojclass struggle - analýza nákladov a výnosovcost-benefit analysis - Luxemburskocapital of Luxembourg, Luxembourg, Luxembourg City, Luxembourg-Ville, Luxemburg - provincia LuxemburgProvince of Luxembourg - lucernalucerne - sublimačné sušeniefreeze-drying - MakaoMacao, Macau - strojné zariadeniamachinery - poľnohospodárske strojeagricultural machinery - kancelárske zariadeniaoffice equipment - analýza efektívnosti nákladovcost-effectiveness analysis - žací strojharvester - hydraulické strojehydraulic machinery - obrábací nástrojmachine tool - pneumatické zariadeniapneumatic machinery - textilný strojtextile machine - MashreqMashreq - makroekonomikamacroeconomics - MadagaskarMadagascar - MadeiraMadeira - analýza vstupov a výstupovinput-output analysis - supermarketsupermarket - diskontná predajňadiscount store - MaghrebMaghreb - zmierovací sudcamagistrate - magnéziummagnesium - pracovná silalabour force - poľnohospodárska pracovná silaagricultural labour force - rodinný pracovníkfamily worker - pracovníčkafemale worker - analýza vodywater analysis - zachovanie pracovných miestjob preservation - udržiavanie mierupeacekeeping - pšenicacorn, Indian corn, maize, Zea mays - vydavateľpublisher - nadpolovičná väčšinaabsolute majority - plnoletosťage of majority - väčšina hlasovmajority voting - politická väčšinapolitical majority - kvalifikovaná väčšinaqualified majority - mlčiaca väčšinasilent majority - informačná analýzainformation analysis - jednoduchá väčšinasimple majority - chorobaillness - choroba zvieratanimal disease - ochorenie dýchacích ciestrespiratory disease - kardiovaskulárne ochoreniecardiovascular disease - endemické ochorenieendemic disease - nákazlivé ochoreniecontagious disease - duševná chorobamental illness - choroba z povolaniaoccupational disease - tropické ochorenietropical disease - choroba rastlínplant disease - odcudzenie mladých ľudídisaffection of young people - Malajský poloostrovPeninsular Malaysia - MalawiMalawi - MalajziaMalaysia - MaledivyMaldives - MaliMali - nesprávna výživamalnutrition - Falklandské ostrovyFalkland Islands - sladmalt - demografická analýzademographic analysis - MaltaMalta - morský cicavecmarine mammal - Lamanšský prieplavEnglish Channel - plná mocpower of attorney - volený mandátelective office - mangánmanganese - kultúrne podujatiecultural event - maniokcassava - bilančná analýzabalance-sheet analysis - nekvalifikovaný robotníkunskilled worker - školská učebnicaschool textbook - maoizmusMaoism - trhmarket - trh s termínovanými obchodmifutures market - poľnohospodársky trhagricultural market - poľnohospodársky trh SpoločenstvaCommunity agricultural market - spotový trhspot market - nákladová analýzacost analysis - spoločný trhcommon market - Spoločný arabský trhArab Common Market - krajiny spoločného arabského trhuArab Common Market countries - trh SpoločenstvaCommunity market - zmluva na dodávku tovarovsupplies contract - víťazný návrh zmluvynegotiated contract - zmluva na práceworks contract - devízový trhforeign exchange market - ekonomická analýzaeconomic analysis - komoditný trhcommodities market - pracovný trhlabour market - zahraničný trhforeign market - finančný trhfinancial market - trh s nehnuteľnosťamireal estate market - domáci trhdomestic market - medzinárodný trhinternational market - voľný trhopen market - peňažný trhmoney market - verejná zákazkapublic contract - finančná analýzafinancial analysis - oficiálny trhofficial market - MarchesMarches - margarínmargarine - obchodné rozpätietrading margin - fluktuačné rozpätiefluctuation margin - marginalizáciamarginalisation - manželstvomarriage - MarokoMorocco - sociálna analýzasocial analysis - ochranná známkatrademark - MartinikMartinique - marxizmusMarxism - rozpočtový objembudget volume - ponuka peňazímoney supply - stavebné materiálybuilding materials - teplovzdorné materiályheat-resisting materials - osvetľovacie zariadenialighting equipment - anarchizmusanarchism - stavebné strojeconstruction equipment - vrtné zariadeniedrilling equipment - zdvíhacie zariadeniehoisting equipment - elektrické zariadeniaelectrical equipment - mechanické zariadeniamechanical equipment - matematikamathematics - mliečny tukmilk fat - plastyplastics - AseanAsean - surovinaraw material - rádioaktívne materiályradioactive materials - MauríciusMauritius - MauretániaIslamic Republic of Mauritania, Mauritania, Mauritanie, Muritaniya - MayotteMayotte - krajiny CACMCACM countries - presné strojárstvoprecision engineering - všeobecné strojárenstvogeneral mechanical engineering - krajiny AseanAsean countries - mechanizáciamechanisation - mechanizácia poľnohospodárstvamechanisation of agriculture - mechanizmus výmenných kurzovexchange-rate mechanism - podporný mechanizmussupport mechanism - lekárstvomedicine - pracovné lekárstvooccupational medicine - prevencia pred chorobamidisease prevention - školské a dorastové lekárstvoschool medicine - veterinárna medicínaveterinary medicine - porážka zvieratslaughter of animals - dohoda z Bretton WoodsBretton Woods agreement - anatómiaanatomy - sprostredkovateľmediator - megalopolismegalopolis - MelanéziaMelanesia - melasamolasses - domácnosťhousehold - poľnohospodárska domácnosťfarm household - mesačná mzdamonthly pay - truhlárstvojoinery - metalurgický závodmetalwork - vojnový veteránex-serviceman - moresea - Baltické moreBaltic Sea - Írske moreIrish Sea - AndalúziaAndalusia - AndorraAndorra - Nórske moreNorwegian Sea - Severné moreNorth Sea - anhydridanhydride - Stredozemné moreMediterranean Sea - ortuťmercury - opatrenie s rovnakým účinkommeasure having equivalent effect - kovymetals - železný kovferrous metal - ťažký kovheavy metal - neželezný kovnon-ferrous metal - vzácny kovprecious metal - metaloidmetalloid - jatočné zvieraslaughter animal - prášková metalurgiapowder metallurgy - podielové hospodárenieshare farming - obilná zmeskameslin - meteorológiameteorology - metanolmethanol - výskumná metódaresearch method - štatistická metódastatistical method - metrológiametrology - hlavné mesto, metropola, metropoliscapital, city, metropolis, urban center - hospodárske zvierafarm animal - MexikoMexico - MezzogiornoMezzogiorno - mikroekonómiamicro-economics - mikroformamicroform - MikronéziaMicronesia - Midi-PyreneesMidi-Pyrenees - východné MidlandsEast Midlands - západné MidlandsWest Midlands - medhoney - ťažné zvieradraught animal - migráciamigration - dochádzanie za prácoucommuting - spätná migráciareturn migration - migrácia rodinyfamily migration - nútená migráciaenforced migration - pohraničná migráciafrontier migration - nelegálna migráciaillegal migration - vnútorná migráciainternal migration - medzimestská migráciainter-urban migration - clearingová dohodaclearing agreement - domáce zvieradomestic animal - vnútromestská migráciaintra-urban commuting - migrácia v SpoločenstveCommunity migration - sťahovanie za prácouoccupational migration - vidiecka migráciarural migration - migrácia z vidieka do mestamigration from the countryside to the town - sezónna migráciaseasonal migration - pracovné prostredieworking environment - školské prostredieschool environment - politický radikálpolitical militant - zviera na šľachteniebreeding animal - militarizácia kozmického priestorumilitarisation of space - militarizmusmilitarism - prosomillet - železná rudairon ore - neželezná rudanon-ferrous ore - rudy neželezných kovovnon-metallic ore - mineralógiamineralogy - živé zvieralive animal - úrad štátneho zástupcupublic prosecutor's department - ministerminister - neplnoletosťinfancy - národnostná menšinanational minority - sexuálna menšinasexual minority - mlynárstvoflour milling, mill - raketamissile - kovový nábytokmetal furniture - pracovná mobilitalabour mobility - pôdna mobilitaland mobility - geografická mobilitageographical mobility - sídelná mobilitaresidential mobility - mobilita študentovstudent mobility - sociálna mobilitasocial mobility - metóda financovaniafinancing method - spôsob hlasovaniavoting method - druh dopravymode of transport - ekonomický modeleconomic model - modernizácia spoločnosticompany modernisation - modernizácia priemyslumodernisation of industry - modernizácia fariemfarm modernisation - rozpočtový dodatokbudgetary amendment - MoliseMolise - mäkkýšmollusc - ročenkayearbook - MolukyMoluccas - molybdénmolybdenum - MonakoMonaco - parlamentná monarchiaconstitutional monarchy - univerzalizmusUniversalism - MongolskoMongolia - peniazemoney - rezervná menareserve currency - elektronický transfer peňažných prostriedkovelectronic funds transfer - papierové peniazepaper money - medzinárodná menainternational currency - národná menanational currency - depozitné peniazedeposit money - jednokomorový systémunicameral system - monokraciamonocracy - monografiamonograph - monopolmonopoly - monopsonmonopsony - štátny monopolState monopoly - dovozný monopolimport monopoly - AntarktídaAntarctica - informačný monopolmonopoly of information - fiškálny monopolfiscal monopoly - MontserratMontserrat - pohoriemountain - peňažná kompenzačná čiastkamonetary compensatory amount - etikaethics - verejná morálkapublic morality - miera úmrtnostimortality - úmrtnosť detíinfant mortality - úmrtnosť pri výkone povolaniaoccupational mortality - motorengine - návrh na vyslovenie nedôverymotion of censure - motivácia spotrebiteľaconsumer motivation - antibiotikumantibiotic - politická motiváciapolitical motivation - autonomistické hnutieautonomous movement - protirasistické hnutieanti-racist movement - názorové trendytrends of opinion - pohyb kapitálucapital movement - ženské hnutiewomen's movement - hnutie mladýchyouth movement - národné oslobodzovacie hnutienational liberation movement - dohoda o komplementárnosticomplementarity agreement - ekologické hnutieecology movement - európske hnutieEuropean Movement - robotnícke hnutieworkers' movement - roľnícke hnutiefarmers' movement - sociálne hnutiesocial movement - komunikačné prostriedkymeans of communication - masmédiámass media - prostriedky poľnohospodárskej produkciemeans of agricultural production - dopravné prostriedkymeans of transport - stredné podnikaniemedium-sized business - stredný poľnohospodársky podnikmedium-sized holding - MozambikMozambique - viacjazyčnosťmultilingualism - systém mnohých politických stránmultiparty system - MunsterMunster - múzeummuseum - hudbamusic - Britská Západná IndiaBritish West Indies - pestovanie húbmushroom-growing - NAFONAFO - NamíbiaNamibia - provincia NamurProvince of Namur - pôrodnosťbirths - nacionálny socializmusNational Socialism - znárodnenienationalisation - Francúzska Západná IndiaFrench West Indies - nacionalizmusnationalism - štátna príslušnosťnationality - sídlo právnickej osobynationality of legal persons - udelenie občianstvanaturalisation - NauruNauru - NavarreNavarre - letecká premávkaair traffic - vnútrozemská riečna plavbainland waterway shipping - námorná lodná dopravamaritime shipping - Holandské AntilyNetherlands Antilles - nákladné plavidlocargo vessel - vlečný nákladný člnbarge carrier ship - obchodníkmerchant - kolektívne vyjednávaniecollective bargaining - Tokijské koloTokyo Round - Dillonovo koloDillon Round - Kennedyho koloKennedy Round - colné rokovaniatariff negotiations - antisemitizmusanti-semitism - NepálNepal - neutralitaneutrality - nový nástroj SpoločenstvaNew Community Instrument - NikaraguaNicaragua - nikelnickel - NigerNiger - stupeň vzdelanialevel of education - stupeň znečisteniadegree of pollution - provincia AntverpyProvince of Antwerp - životná úroveňstandard of living - úroveň hlukunoise level - palmový orechpalm nut - kočovníctvonomadism - nomenklatúranomenclature - rozpočtová skladbabudgetary classification - názvoslovie poľnohospodárskych produktovagricultural product nomenclature - tarifná nomenklatúratariff nomenclature - AnzusAnzus - neúčasťnon-alignment - nepripojený člennon-attached member - nenásilienon-violence - Severné JutskoNorth Jutland - Nord-Pas-de-CalaisNord-Pas-de-Calais - štandardizáciastandardisation - normastandard - potravinová normafood standard - krajiny AnzusAnzus countries - RT biologická normabiological standard - marketingový štandardmarketing standard - pracovné normylabour standard - sociálna normasocial norm - notárnotary - apartheidapartheid - nový ekonomický poriadoknew economic order - Nová KaledóniaNew Caledonia - Nový ZélandNew Zealand - škodlivý faktornuisance - neplatnosť voliebinvalidity of an election - miera sobášnostimarriage rate - ICAOICAO - APOAPO - dohoda o spoluprácicooperation agreement - osoba bez štátneho občianstvastateless person - odopretie povinnej vojenskej služby z dôvodov svedomiaconscientious objection - obligáciabond - vyživovacia povinnosťmaintenance obligation - doložka o nekonkurovanínon-competition clause - prekážka rozvojaobstacle to development - AMCOAMCO - krajiny CCAMCCAM countries - aperitívaperitif - OECDOECD - krajiny OECDOECD countries - oceánocean - Južný ľadový oceánAntarctic Ocean - Severný ľadový oceánArctic Ocean - Atlantický oceánAtlantic Ocean - Indický oceánIndian Ocean - Tichý oceánPacific Ocean - OceániaOceania - oceánografiaoceanography - včelárstvoapiculture - OCASOCAS - krajiny OCASOCAS countries - OASOAS - krajiny OASOAS countries - východný Great BeltEast of the Great Belt - vajceegg - umelecké dielowork of art - EPOEPO - verejný právny zástupcapublic legal official - záznamová technikarecording equipment - voľné pracovné miestojob vacancy - dostupná energiaavailable energy - ponuka a dopytsupply and demand - ponuka na prebratie firmytakeover bid - ILOILO - pestovanie olívolive-growing - ropovodné potrubieoil pipeline - stopový prvoktrace element - oligopololigopoly - oligopsonoligopsony - olivaolive - OOPPLO - OmánOman - UmbriaUmbria - ombudsman ESEC Ombudsman - IMOIMO - WMOWMO - WIPOWIPO - WHOWHO - UnidoUnido - OAPECOAPEC - OPECOPEC - krajiny OPECOPEC countries - bankovníctvobanking - burzová transakciastock-exchange transaction - devízová transakciaexchange transaction - verejná mienkapublic opinion - ÚOPESOOPEC - opozíciaopposition - politická opozíciapolitical opposition - zlatogold - počítačcomputer - vyhláškaordinance - meracie zariadeniameasuring equipment - program schôdzeagenda - profesijné spoločenstvoprofessional society - verejný poriadokpublic order - órgano comunitario (es) - organizačná schémaorganization chart - správna organizáciaadministrative structures - Africké organizácieAfrican organisation - Africko-ázijské organizácieAfro-Asian organisations - presný prístrojprecision instrument - americké organizácieAmerican organisation - arabské organizácieArab organisation - ázijské organizácieAsian organisation - spoločná organizácia trhovcommon organisation of markets - kultúrna organizáciacultural organisation - organizácia výučbyorganisation of teaching - rozhlasová technikaradio equipment - organizácia výrobyorganisation of production - profesijné organizácieorganisation of professions - UNOUNO - organizácia stranyparty organisation - organizácia dopravyorganisation of transport - organizácia trhumarket organisation - Organizácia Varšavskej zmluvyWarsaw Pact Organisation - organizácia práceorganisation of work - televízna technikatelevision equipment - organizácia volieborganisation of elections - Európske organizácieEuropean organisation - medzivládne organizácieintergovernmental organisation - medzinárodná organizáciainternational organisation - latinskoamerické organizácieLatin American organisation - mimovládne organizácienon-governmental organisation - elektronický prvokelectronic device - jačmeňbarley - poľnohospodárske poradenstvoagricultural guidance - odborné profesijné poradenstvovocational guidance - vzdelávacie poradenstvoeducational guidance - sirotaorphan - SÚESSOEC - NATONATO - krajiny NATONATO countries - SEATOSEATO - OAUAfrican Union - UgandaRepublic of Uganda, Uganda - poľnohospodárske náčinieagricultural implement - náradiehand tool - stavbastructure - robotníkblue-collar worker - kvalifikovaný robotníkskilled worker - špecializovaný robotníksemi-skilled worker - OverijsselOverijssel - ovcasheep - vaječný produktegg product - oxidoxide - kyslíkoxygen - ozónozone - platbapayment - zálohová platbaadvance payment - výzva na účasť v súťažiinvitation to tender - medzinárodná platbainternational payment - platba v rámci Spoločenstvaintra-Community payment - chliebbread - PakistanPakistan - hlasovanie pre inú stranu než obvyklecross voting - PanamaPanama - menový kôšbasket of currencies - výroba chlebabread-making - priama uplatniteľnosťdirect applicability - papierovýpaper - Papua Nová GuineaPapua New Guinea - parafiškálny poplatokquasi-fiscal charge - ParaguajParaguay - parazitológiaparasitology - park vozidielvehicle fleet - železničný parkrolling stock - národný parknational park - vykonávanie zákonaapplication of legislation - pozemokplot - slobodný rodičsingle parent - príbuzenstvorelationship - devízová paritaexchange parity - parita kúpnej silypurchasing power parity - parlamentparliament - Európsky parlamentEuropean Parliament - národný parlamentnational parliament - regionálny parlamentregional parliament - člen parlamentuMember of Parliament - implementácia práva Spoločenstvanational implementation of Community law - poslanec Európskeho parlamentuMember of the European Parliament - vlastnícky podieldivision of property - komunistická stranaCommunist Party - konzervatívna stranaConservative Party - demokratická stranaDemocratic Party - kresťansko-demokratická stranaChristian Democratic Party - strana zelenýchEcology Party - európska stranaEuropean party - koncové využitie slnečnej energiesolar energy end-use applications - liberálna stranaLiberal Party - politická stranapolitical party - republikánska stranaRepublican Party - sociálno-demokratická stranaSocial Democratic Party - socialistická stranaSocialist Party - labouristická stranaLabour Party - systém jednej politickej stranyone-party system - držba akciíshareholding - účasť žienparticipation of women - účasť pracovníkovworker participation - hodnotenie zamestnancovstaff assessment - volebná účasťturnout of voters - politická účasťpolitical involvement - sociálna účasťsocial participation - cestovný paspassport - európsky cestovný pasEuropean passport - pasterizáciapasteurisation - cestovinypasta - dohoda o voľnom obchodefree-trade agreement - učeňapprentice - výroba cukroviniekpastry-making - kultúrne dedičstvocultural heritage - organizácia zamestnávateľovemployers' organisation - pauperizáciapauperisation - chudobapoverty - vlajka lodeship's flag - zmluvná vlajkaflag of convenience - učňovské odborné vzdelávanieapprenticeship - pridružená krajinaassociated country - HolandskoNetherlands - holandské zámorské krajiny a územiaNetherlands OCT - regióny Holandskaregions of the Netherlands - región BaskickaBasque Country - WalesCambria, Cymru, Wales - krajiny Východného blokuEastern Bloc countries - dodávkasupply - región LoiryLoire Region - darcovská krajinadonor country - rozvojové krajinydeveloping countries - zámorské krajiny a územiaoverseas countries and territories - priemyselná krajinaindustrialised country - členská krajinamember country - menej vyspelé krajinyleast-developed country - tretia krajinathird country - mýtotoll - zvieracia kožaanimal skin - zásobovanie zbraňamiarms supply - pobrežný rybolovinshore fishing - sladkovodný rybolovfreshwater fishing - rybolov v hlbokých vodáchdeep-sea fishing - priemyselný rybolovindustrial fishing - morský rybolovsea fishing - vrátený úlovokdiscarded fish - tradičný rybolovtraditional fishing - rybárfisherman - dodávka energieenergy supply - nové metódy vzdelávanianew educational methods - trest smrtideath penalty - PeloponézPeloponnese - člnbarge - nedostatokshortage - nedostatok potravyfood shortage - finančné vyrovnaniefinancial equalisation - akvakultúraaquaculture, aquiculture - aktívny zušľachťovací stykinward processing - pasívny zušľachťovací stykoutward processing - rybolovná sezónafishing season - prechodné obdobie ESEC transitional period - vodičský preukazdriving licence - európsky vodičský preukazEuropean driving licence - stavebné povoleniebuilding permit - AquitaineAquitaine - povolenie na rybolovfishing permit - pracovné povoleniework permit - PeruPeru - zosobnenie mocipersonalisation of power - staršia osobaelderly person - rozvedená osobadivorced person - osoba v manželskom zväzkumarried person - Saudská ArábiaSaudi Arabia - právnická osobalegal person - fyzická osobanatural person - odlúčená osobaseparated person - samostatne žijúca osobaone person household - ovdovelá osobawidowed person - zamestnancistaff - pozemná obsluhaground staff - zamestnanec ES kategórie AEC category A staff - podzemnica olejnágroundnut - zamestnanec ES kategórie BEC category B staff - zamestnanec ES kategórie CEC category C staff - zamestnanec ES kategórie DEC category D staff - vodičidrivers - dopravní zamestnancitransport staff - právnická profesialegal profession - posádkacrew - personál väznicepenitentiary staff - AragónskoAragon - finančná stratafinancial loss - mor zvieratanimal plague - pesticídpesticide - malé podnikaniesmall business - malé a stredné podnikysmall and medium-sized enterprises - malý poľnohospodársky podniksmallholding - malé mestosmall town - Malé AntilyLesser Antilles - petíciapetition - petrochémiapetrochemicals - petrodolárpetrodollar - ropapetroleum - farmakológiapharmacology - FilipínyPhilippines - filozofiaphilosophy - politická filozofiapolitical philosophy - arbitrážarbitrage - fosforphosphorus - fotochémiaphotochemistry - fotočlánokphotovoltaic cell - zamestnanecká fyziológiaoccupational physiology - jadrová fyzikanuclear physics - PicardyPicardy - náhradná súčiastkaspare part - PiedmontPiedmont - medzinárodná arbitrážinternational arbitration - drahokamyprecious stones - palivový článokfuel cell - pirátstvopiracy - chov rýbfish farming - cyklistický chodníkcycle track - investičná transakciainvestment transaction - tarifný stroptariff ceiling - politická arbitrážpolitical arbitration - náhorná plošinaplain - protikrízový plánanti-crisis plan - schéma urbanistického rozvojatown-planning scheme - plán z KolombaColombo Plan - plán rozvojadevelopment plan - plán financovaniafinancing plan - planktónplankton - pestovanie stromovarboriculture - plánovanie vzdelávaniaeducational planning - plánovanie rodinyfamily planning - výrobné plánovanieproduction planning - dopravné plánovanietransport planning - plánovanie trhumarket planning - hospodárske plánovanieeconomic planning - finančné plánovaniefinancial planning - stromsapling, tree - priemyselné plánovanieindustrial planning - štátne plánovanienational planning - regionálne plánovanieregional planning - odvetvové plánovaniesectoral planning - sadbaseedling - výsadbaplantation - vodná rastlinaaquatic plant - kŕmna rastlinafodder plant - priemyselná rastlinaindustrial plant - olejnatá rastlinaoleaginous plant - ihličnanconifer - koreňová plodinaroot crop - textilná rastlinatextile plant - tropická rastlinatropical plant - pestovanie vo fóliovníkucultivation under plastic - plastifikátorplasticiser - plochá oceľplate - politický programpolitical programme - pevninský šelfcontinental shelf - platinaplatinum - sadra, sadrokartónová doska, sadrovýplaster, plaster of Paris - listnatý stromdeciduous tree - plná zamestnanosťfull employment - olovolead - plutóniumplutonium - pneumatikapneumatic tyre - UNDPUNDP - UNEPUNEP - hmotnosť a veľkosťweight and size - maloobchodná jednotkamercantile establishment, outlet, retail outlet, retail store, sales outlet - rybafish - sladkovodná rybafreshwater fish - morská rybasea fish - čerstvá rybafresh fish - Poitou-CharentesPoitou-Charentes - políciapolice - oddelenie kriminálneho vyšetrovaniacriminal investigation department - poľnohospodárska politikaagricultural policy - spoločná poľnohospodárska politikacommon agricultural policy - národná poľnohospodárska politikanational agricultural policy - regionálna farmárska politikaregional farm policy - potravinová politikafood policy - banková politikabanking policy - rozpočtová politikabudget policy - obchodná politikatrade policy - spoločná obchodná politikacommon commercial policy - politika SpoločenstvaCommunity policy - dohoda o dobrovoľnom obmedzenívoluntary restraint agreement - archeológiaarchaeology, archeology - politika Spoločenstva v zamestnanostiCommunity employment policy - spoločná rybárska politikacommon fisheries policy - spoločná cenová politikacommon price policy - spoločná dopravná politikacommon transport policy - krátkodobá hospodárska politikashort-term economic policy - kultúrna politikacultural policy - politika pomociaid policy - politika úsporných opatreníausterity policy - intervenčná politikaintervention policy - investičná politikainvestment policy - obranná politikadefence policy - rozvojová politikadevelopment policy - finančná politikafinancing policy - politika vzdelávaniaeducation policy - politika zamestnanostiemployment policy - podniková politikabusiness policy - politika životného prostrediaenvironmental policy - architektúraarchitecture - informačná politikainformation policy - komunikačná politikacommunications policy - súťažná politikacompetition policy - stavebná politikaconstruction policy - rybárska politikafisheries policy - poľnohospodárska produkčná politikaagricultural production policy - výskumná politikaresearch policy - zdravotnícka politikahealth policy - politika pôrodnostibirth policy - výrobná politikaproduction policy - slnečná architektúrasolar architecture - podporná politikasupport policy - demografická politikapopulation policy - politika dvoch blokovEast-West policy - devízová politikaexchange policy - vývozná politikaexport policy - dovozná politikaimport policy - cenová politikaprices policy - príjmová politikaincomes policy - mzdová politikapay policy - archívyarchives - politika poľnohospodárskych štruktúrpolicy on agricultural structures - dopravná politikatransport policy - úverová politikacredit policy - politika bývaniahousing policy - hospodárska politikaeconomic policy - energetická politikaenergy policy - európska obranná politikaEuropean defence policy - zahraničná politikaforeign policy - rodinná politikafamily policy - finančníctvofinancial policy - ArktídaArctic - politika zdaňovaniafiscal policy - lesnícka politikaforestry policy - vládna politikagovernment policy - priemyselná politikaindustrial policy - vnútorná politikadomestic policy - migračná politikamigration policy - menová politikamonetary policy - agromonetárna politikaagri-monetary policy - prístavná politikaports policy - spoločná prístavná politikacommon ports policy - striebrosilver - regionálna politikaregional policy - regionálna politika SpoločenstvaCommunity regional policy - sociálna politikasocial policy - štrukturálna politikastructural policy - colná politikatariff policy - spoločná tarifná politikacommon tariff policy - škodlivinapollutant - atmosferická škodlivinaatmospheric pollutant - škodliviny vo vodewater pollutant - znečisteniepollution - ArgentínaArgentina - zamorenie hlukomnoise pollution - znečisťovanie atmosféryatmospheric pollution - chemické znečisteniechemical pollution - znečistenie z pevninských zdrojovpollution from land-based sources - znečistenie vodywater pollution - kontaminácia potravyfood contamination - znečistenie pobrežiacoastal pollution - znečistenie vodných ciestpollution of waterways - znečistenie pôdysoil pollution - znečistenie moramarine pollution - bezzávlahové hospodárstvodry farming - organické znečistenieorganic pollution - znečistenie z poľnohospodárskych zdrojovpollution from agricultural sources - rádioaktívne znečistenieradioactive pollution - znečisťovanie stratosférystratospheric pollution - tepelné znečisťovaniethermal pollution - cezhraničné znečisťovanietransfrontier pollution - PoľskoPoland - zmiešané pestovaniemixed cropping - polymérpolymer - PolynéziaPolynesia - Francúzska PolynéziaFrench Polynesia - zemiakpotato - tepelné čerpadloheat pump - pracujúca populáciaworking population - obyvateľstvo pracujúce v poľnohospodárstveworking population engaged in agriculture - pracujúce osobypersons in work - populácia v aktívnom vekupopulation of working age - svetové obyvateľstvoworld population - nepracujúca populácianon-working population - rybolovná dohodafishing agreement - chemická zbraňchemical weapon - vidiecke obyvateľstvorural population - mestské obyvateľstvourban population - prasaswine - rybársky prístavfishing port - PortorikoPuerto Rico - PortugalskoPortugal - regióny Portugalskaregions of Portugal - dominantné postaveniedominant position - poštové a telekomunikačné službypostal and telecommunications services - konvenčné zbraneconventional weapon - draslíkpotassium - rozvojový potenciáldevelopment potential - ApuliaApulia - tlačný remorkérpush towing - prachdust - politická mocpolitical power - rozpočtové právomocibudgetary power - kúpna silapurchasing power - právo posúdeniapower of assessment - vykonávacia právomocpower of implementation - právomoc iniciovaťpower of initiative - kontrolná mocsupervisory power - rozhodovacia právomocpower of decision - rokovacia právomocpower to negotiate - ratifikačná právomocpower of ratification - právo voľnej úvahy pri výkone právomocídiscretionary power - výkonná mocexecutive power - súdna právomocjudicial power - zákonodarná moclegislative power - zriaďovacia právomocstatutory power - orgány verejnej správypublic authorities - balenie vopredpre-packaging - všeobecné preferenciegeneralised preferences - poľnohospodársky poplatokagricultural levy - poplatok ESUOECSC levy - prvé pracovné miestofirst job - útle detstvoearly childhood - jadrová zbraňnuclear weapon - príprava pôdysoil preparation - premlčanie výkonu trestubarring of penalties by limitation - predseda parlamentuSpeaker of Parliament - novinári, tlač, tlačovýpress, public press - politická tlačpolitical press - dávka pre pozostaléhosurvivor's benefit - poskytovanie služiebprovision of services - taktická jadrová zbraňtactical nuclear weapon - rodinné prídavkyfamily benefit - dávka sociálneho zabezpečeniasocial-security benefit - pôžičkaloan - pôžička z EIBEIB loan - pôžička ESUOECSC loan - pôžička SpoločenstvaCommunity loan - pôžička EuratomEuratom loan - prevencia proti znečisťovaniuprevention of pollution - krátkodobá prognózashort-term forecast - dlhodobá prognózalong-term forecast - strednodobá prognózamedium-term forecast - rozpočtový odhadbudget estimate - ekonomické prognózovanieeconomic forecasting - nadradenosť zákonaprimacy of the law - nadradenosť práva Spoločenstvaprecedence of Community law - prémiebonus payment - jatočný príplatokslaughter premium - príplatok za klčovanie koreňovgrubbing premium - mimotrhový príplatoknon-marketing premium - poistnéinsurance premium - skladovací príplatokstorage premium - skoré ovocie a zeleninaearly fruit and vegetables - zásada znečisťovateľ platípolluter pays principle - hospodárska prioritaeconomic priority - ozbrojené silyarmed forces - rozhodovaniedecision-making - politický väzeňpolitical prisoner - pozbavenie právdeprivation of rights - cenyprices - cenové rozpätiebracket price - vývozná cenaexport price - dovozná cenaimport price - spotrebiteľská cenaconsumer price - profesionálna armádaprofessional army - cena výrobcuproducer price - poľnohospodárske cenyfarm prices - cena potravínfood price - cena cifcif price - nákupná cenapurchase price - cena pri plavebnej komoresluice-gate price - intervenčná cenaintervention price - administratívne regulovaná cenanorm price - cenová dohodaprice agreement - vojenské vybaveniemilitary equipment - cenová ponukaoffer price - orientačná cenaguide price - základná cenabasic price - aktivačná cenaactivating price - maloobchodná cenaretail price - veľkoobchodná cenawholesale price - cena energieprice of energy - cena poľnohospodárskej pôdyprice of farm land - trhové cenymarket prices - referenčná cenareference price - dochucovadloflavouring - dočasne platná cenawithdrawal price - nákladová cenacost price - hraničná cenathreshold price - podporná cenasupport price - parkovnéstandage - cena predajaselling price - cena komoditycommodity price - diskriminačná cenadiscriminatory price - pozemková rentafarm rent - svetová trhová cenaworld market price - administratívne nariadenieadministrative order - cena stanovená vopredprice fixed in advance - cena free-on boardfree-on-board price - cena franko hranicafree-at-frontier price - zavádzacia cenatrigger price - garantovaná cenaguaranteed price - pevná cenaimposed price - cieľová cenatarget price - priemyselná cenaindustrial price - voľná cenafree price - maximálna cenamaximum price - zavlažovanieirrigation - minimálna cenaminimum price - garantovaná minimálna cenaguaranteed minimum price - priemerná cenaaverage price - preferenčná cenapreferential price - znížená cenareduced price - dodávková cenadelivered price - reprezentatívna cenarepresentative price - umeniearts - reprezentatívna trhová cenarepresentative market price - spoločenský problémsocial problem - problematika miesturban problem - chemický proceschemical process - elektrický proceselectrical process - fyzikálny procesphysical process - správne konanieadministrative procedure - protisubvenčné konanieanti-subsidy proceeding - ľudové umeniepopular art - rozpočtové pravidlábudgetary procedure - občianskoprávne konaniecivil procedure - disciplinárne konaniedisciplinary proceedings - právny procesjudicial proceedings - legislatívny proceslegislative procedure - parlamentný postupparliamentary procedure - trestnoprávny postupcriminal procedure - Stredný VýchodMiddle East - darčekové predmetygift item - výrobaproduction - pásová výrobaassembly line production - poľnohospodárska produkciaagricultural production - výroba potravínfood production - živočíšna výrobaanimal production - remeselná výrobacraft production - výroba SpoločenstvaCommunity production - priebežná výrobacontinuous production - výroba energieenergy production - výroba vodíkahydrogen production - masová výrobamass production - produkt rybárstvafishery product - nedostatočná výrobaunderproduction - priemyselná výrobaindustrial production - svetová výrobaworld production - národná výrobanational production - pestovanie plodíncrop production - produktivitaproductivity - produktivita poľnohospodárstvaagricultural productivity - dekoratívne predmetydecorative item - produktivita pôdyland productivity - produktivita prácework productivity - obilný produktcereal product - ovocný produktfruit product - zeleninový produktvegetable product - rybí produktfish product - cukrový produktsugar product - poľnohospodársky produktagricultural product - potravinyfoodstuff - spracovaný potravinársky výrobokprocessed food product - živočíšny produktanimal product - mäsový produktmeat product - chemikáliechemical product - anorganický chemický produktinorganic chemical product - koncentrovaný produktconcentrated product - balený výrobokpackaged product - mrazený produktfrozen product - kozmetický produktcosmetic product - športové potrebysports equipment - obalový materiálpackaging product - čistiace a leštiace prípravkypolishing and scouring preparations - základný výrobokprimary product - cukrársky produktconfectionery product - výrobok hromadnej spotrebymass-consumption product - náhradný produktsubstitute product - sušený produktdesiccated product - diétny produktdietary product - drevený produktwood product - toaletné potrebytoilet article - hromadný výrobokbulk product - údený produktsmoked product - priemyselný produktindustrial product - horľavinainflammable product - instantný produktinstant product - hrubý domáci produktgross domestic product - ožiarený produktirradiated product - mliečny výrobokmilk product - sublimačne sušený produktfreeze-dried product - hotové tovarymanufactured goods - kovový produktmetal product - produkt ťažbymining product - domáci produktdomestic product - hrubý národný produktgross national product - nový produktnew product - pôvodný výrobokoriginating product - ropný produktpetroleum product - farmaceutický výrobokpharmaceutical product - potreby pre domácnosťhousehold article - bielkovinové produktyprotein products - rekonštituovaný produktreconstituted product - chladený produktrefrigerated product - hrubý regionálny produktgross regional product - solený produktsalted product - polotovarysemi-manufactured goods - citlivý výroboksensitive product - hlboko zamrazený produktdeep-frozen product - textilný produkttextile product - živnostníkcraftsman - veterinárny produktveterinary product - zamestnanec obchodusales occupation - finančné povolaniefinancial occupation - slobodné povolanieliberal profession - povolanie v zdravotníckej starostlivostihealth care profession - pomocná lekárska profesiaparamedical profession - WFPWFP - akčný programaction programme - program pomociaid programme - učebné osnovyteaching curriculum - výskumný programresearch programme - volebný programelection programme - vedecký pokrokscientific progress - investičný projektinvestment project - návrh rozpočtudraft budget - vládny návrh zákonagovernment bill - výskumný projektresearch project - priemyselný projektindustrial project - podpora predajasales promotion - podpora obchodutrade promotion - podpora investíciíinvestment promotion - stavba nehnuteľnostíproperty development - povýšeniepromotion - volebná propagáciaelection campaign publicity - návrh ESEC proposal - kultúrne predstaveniaperforming arts - mimovládny návrh zákonanon-government bill - verejné vlastníctvopublic property - pozemky a budovyland and buildings - poľnohospodárska nehnuteľnosťagricultural real estate - nehnuteľný majetokreal property - priemyselné vlastníctvoindustrial property - duševné vlastníctvointellectual property - osobný hnuteľný majetokpersonal property - súkromné vlastníctvoprivate property - ArubaAruba - prieskum nerastovmineral prospecting - výhľadové štúdieforward studies - prostitúciaprostitution - ochrana proti hlukunoise protection - ochrana životného prostrediaenvironmental protection - ochrana života zvieratprotection of animal life - ochrana života rastlínprotection of plant life - ochrana súkromiaprotection of privacy - ESAESA - ochrana zvieratprotection of animals - ochrana akcionárovprotection of shareholders - ochrana komunikáciíprotection of communications - ochrana slobôdprotection of freedoms - ochrana menšínprotection of minorities - diplomatická ochranadiplomatic protection - ochrana spotrebiteľaconsumer protection - špecializačná dohodaspecialisation agreement - ÁziaAsia - ochrana trhumarket protection - ochrana dedičstvaheritage protection - ochrana krajinycountryside conservation - ochrana pôdysoil protection - starostlivosť o matku a dieťacare of mothers and infants - protekcionizmusprotectionism - živočíšna bielkovinaanimal protein - syntetická bielkovinasynthetic protein - mliečna bielkovinamilk protein - južná ÁziaSouth Asia - rastlinná bielkovinavegetable protein - protokol k dohodeprotocol to an agreement - protokol o cukreprotocol on sugar - prototypprototype - Provence-Alpes-Côte d'AzurProvence-Alpes-Côte d'Azur - provinciaprovince - psychiatriapsychiatry - psychológiapsychology - zamestnanecká psychológiaoccupational psychology - uverejňovaniepublication - publikácia SpoločenstvaCommunity publication - uverejnenie zákonapublication of a law - reklama advertising - nezákonné reklamné praktikyadvertising malpractice - zverejnenie účtovpublication of accounts - zverejnenie sadziebpublication of tariffs - KatarQatar - politický azylpolitical asylum - profesijné kvalifikácieprofessional qualifications - kvalita životného prostrediaquality of the environment - kvalita životaquality of life - kvalita výrobkuproduct quality - výťažok z výlovuquantity of fish landed - trieda najchudobnejších ľudísocially disadvantaged class - písomná otázkawritten question - ústna otázkaoral question - parlamentná otázkaparliamentary question - dekontamináciadecontamination - kvórumquorum - kvóta výlovucatch quota - volebná kvótaelectoral quota - rádioaktivitaradiation, radioactive, radioactive materials, radioactive matter, radioactive substances, radioactivity - vysielaniebroadcasting, broadcast medium - radiačná ochranaradiation protection - Valné zhromaždenie OSNUN General Assembly - rafinácia ropyoil refining - rafinácia cukrusugar refining - hroznogrape - obchodné menobusiness name - repatriácia kapitálurepatriation of capital - správareport - vzťah poľnohospodárstvo-obchodagriculture-trade relationship - vzťah poľnohospodárstvo-priemyselagriculture-industry relationship - výročná správaannual report - správa výborucommittee report - výskumná správaresearch report - aproximácia právaapproximation of laws - zbližovanie politíkapproximation of policies - Ras Al KhaimahRas Al Khaimah - daňový základbasis of tax assessment - ratifikácia dohodyratification of an agreement - pomerratio - jadrový reaktornuclear reactor - odborná rekvalifikáciavocational retraining - znovuvyzbrojenierearmament - zaisteniereinsurance - cenzuscensus - prehľad obyvateľstvapopulation census - pomoc vo vzdelávaníassistance in training - hospodárska recesiaeconomic recession - výnosrevenue - vývozné príjmyexport revenue - prípustnosť námietkyadmissibility - výskumresearch - agronomický výskumagronomic research - aplikovaný výskumapplied research - energetický výskumenergy research - vyhľadávanie dokumentovdocument retrieval - výskum životného prostrediaenvironmental research - lesnícky výskumforestry research - rybársky výskumfishery research - priemyselný výskumindustrial research - lekársky výskummedical research - vedecký výskumscientific research - žatvaharvest - odporúčanierecommendation - odporúčanie SpoločenstvaCommunity recommendation - hospodárska dohodaeconomic agreement - schéma vzájomnej pomocimutual assistance scheme - odporúčanie ESUOECSC recommendation - odporúčanie ESAEEAEC recommendation - uznávanie diplomovrecognition of diplomas - hospodárska obnovaeconomic reconstruction - konverzia na záhradníctvoconversion to horticulture - konverzia stádaherd conversion - priemyselná konverziaindustrial conversion - konverzia na produkciu hovädzieho masaconversion to beef production - presmerovanie produkcieredirection of production - odvolanie k správnemu orgánuappeal to an administrative authority - žaloba o zrušenie rozhodnutiaaction for annulment - žaloba na nečinnosťaction for failure to act - žaloba za zlyhanie plnenia záväzkuaction for failure to fulfil an obligation - náborrecruitment - združenieassociation - náhrada energieenergy recovery - recyklácia kapitálurecycling of capital - recyklácia odpaduwaste recycling - aromatická rastlinaaromatic plant - znižovanie ozbrojených sílforce reduction - liečivá rastlinamedical plant - sójový olejsoya bean oil - slnečnicový olejsunflower seed oil - skrátenie pracovného časureduction of working time - mäso z lovumeat from game - králičie mäsorabbit meat - kukuričný olejmaize oil - zníženie cieltariff reduction - sušené odtučnené mliekoskimmed milk powder - rediskontrediscounting - revalváciarevaluation - reexportre-export - sušený výrobokdried product - látka ovplyvňujúca štruktúrutexture agent - skrátené konaniesummary procedure - podpora poľnohospodárstvaaid to agriculture - referendumreferendum - preferencia SpoločenstvaCommunity preference - administratívna reformaadministrative reform - reforma CAPreform of the CAP - agrárna reformaagrarian reform - regulácia poľnohospodárskej produkcieregulation of agricultural production - reforma vzdelávaniaeducational reform - poľnohospodárska kvótaagricultural quota - hranica garancieguarantee threshold - alternatívna poľnohospodárska produkciaalternative agricultural production - daň z olejov a tukovtax on oils and fats - pozemková reformaland reform - znevýhodnená poľnohospodárska oblasťless-favoured agricultural area - farmárkawoman farmer - mladý farmáryoung farmer - súdna reformajudicial reform - združenie fariemgrouping of farms - poľnohospodársky výkazfarm return - prípravky na ochranu rastlínplant health product - utečenecrefugee - herbicídherbicide - besnotarabies - mliečna produkciadairy production - obilninová náhradacereal substitute - politický utečenecpolitical refugee - lesnícke združenieforestry group - odmietnutie ponukyrefusal to bid - produkcia drevawood production - lesný majetokforestry property - les vo verejnom vlastníctvepublicly-owned forest - súkromný lesprivate forest - odmietnutie predajarefusal to sell - chov vodných mäkkýšovshellfish farming - rybárska výrobafishery produce - rybolovná licencia fishing licence - autoritatívny režimauthoritarian regime - režim pomociaid system - rozpad splynutých spoločnostídemerger - transnacionálna korporáciatransnational corporation - dohoda o výhradnom nákupeexclusive purchasing agreement - verejno prospešný podnikpartly nationalised undertaking - dohoda o selektívnej distribúciiselective distribution agreement - systém držby pôdylandholding system - elektronická poštaelectronic mail - cezhraničný tok údajovcross-frontier data flow - komerčné médiácommercial media - hospodársky systémeconomic system - miestne médiálocal media - súkromné médiáprivate media - vojenský režimmilitary regime - prenosová sieťtransmission network - telekonferenciavideophone conference - európska televíziaEuropean television - parlamentný systémparliamentary system - platená televíziapay television - videotextVideotex - využitie počítačov v domácnostihome computing - uchovanie informáciíinformation storage - politický systémpolitical system - počítačové aplikáciecomputer applications - počítačová kriminalitacomputer crime - zákon o spracovaní údajovdata-processing law - umelá inteligenciaartificial intelligence - regiónregion - Úradný vestník EÚEU Official Journal - počítačové pirátstvocomputer piracy - poľnohospodársky regiónagricultural region - overovanie regulárnosti voliebelection monitoring - kumulácia mandátovmultiple office holding - volebné výsledkyelection result - delegovanie právomocídelegation of power - Bruselský regiónBrussels region - parlamentná delegáciaparliamentary delegation - volebný vekvoting age - federalizmusfederalism - pobrežný regióncoastal region - plebiscitplebiscite - rozdelenie hlasovacích lístkovdistribution of votes - poradná právomocadvisory power - rozvojový regióndevelopment region - menovacia mocpower to appoint - privilégiumprivilege - radikálna stranaradical party - horský regiónmountain region - znevýhodnený regiónless-favoured region - násilné zmiznutieforced disappearance - politická menšinapolitical minority - policajné kontrolypolice checks - pacifizmuspacifism - civilná obranacivil defence - hospodársky regióneconomic region - poverenie na hlasovanievote by delegation - konzorciumconsortium - FlámskoFlanders - výkonný orgánexecutive body - vládny programgovernment programme - pohraničný regiónfrontier region - podpora trhumarket support - hospodárska konverziaeconomic conversion - priemyselný regiónindustrial region - podpora obnovy rozvojaredevelopment aid - reštrukturalizačná pomocaid for restructuring - podpora odbytusales aid - podpora priemysluaid to industry - prerozdeľovanie príjmovredistribution of income - stredozemný región ESEC Mediterranean region - humanitárna pomochumanitarian aid - pomoc utečencomaid to refugees - pomoc obetiam nešťastíaid to disaster victims - rozvojová pomocdevelopment aid - prioritný regiónpriority region - vidiecky regiónrural region - novoindustrializovaná krajinanewly industrialised country - turistický regióntourist region - sociálne hospodárstvosocial economy - ekonomické účty poľnohospodárstvaeconomic accounts for agriculture - Valónsky regiónWalloon region - analýza dopaduimpact study - hospodársky dôsledokeconomic consequence - zmierovacie konanieconciliation procedure - regionalizáciaregionalisation - podzemná železnicaunderground railway - nákladné vozidlolarge vehicle - kozmická dopravaspace transport - kozmická loďspace vehicle - regionalizácia obchoduregionalisation of trade - vesmírna stanicaspace station - regionalizmusregionalism - prenájom vozidlavehicle rental - prepravné miesto určeniadestination of transport - nariadenieregulation - lodný pasship's passport - cena dopravytransport price - nariadenie Spoločenstva o predbežnom opatreníCommunity regulation - schválenie sadziebapproval of tariffs - prevádzka prístavuport traffic - nariadenie ESAEEAEC Regulation - kontrola premávkytraffic control - prepravná kvótatransport quota - dopravný trhtransport market - registrácia vozidlavehicle registration - dokumenty o vozidlevehicle documents - riešenie sporovsettlement of disputes - dĺžka cestylength of journey - vysokorýchlostná dopravahigh-speed transport - prepravný dokladtransport document - doba riadenia vozidladriving period - technická kontrolaroadworthiness tests - cestovná kanceláriatravel agency - finančný predpisfinancial regulation - zmluva o prepravecontract of carriage - spoločníkcompany member - vyrovnaniecomposition - obchodné pravidlátrade regulations - urbanistické predpisytown-planning regulations - letecká linkaairline - cestná premávkaroad traffic - predpisy pre lovhunting regulations - námorná prepravná politikashipping policy - námorná konferenciamaritime conference - dopravné predpisytraffic regulations - likvidácia odpadudumping of waste - uskladnenie odpadustorage of waste - stavebné predpisybuilding regulations - toxická látkatoxic substance - ekologické vozidlonon-polluting vehicle - využívanie morského dnaexploitation of the sea-bed - nahrádzanie zdrojovreplacement of resources - ekologický dopadenvironmental impact - ekologický monitoringenvironmental monitoring - seizmický monitoringseismic monitoring - ochrana pobrežiashore protection - kontrola rýchlostispeed control - spracovanie vodywater management - kontrola obmedzujúcich postupovcontrol of restrictive practices - fyzicko-geografické prostrediegeophysical environment - stojatá vodastagnant water - regulácia investíciíregulation of investments - morská ríšamarine life - voľná prírodawildlife - poistenieinsurance - cenová reguláciaprice regulations - rastlinné zdrojeplant resources - ústie riekyestuary - poľnohospodárska pohromaagricultural disaster - colné predpisycustoms regulations - defoliáciadefoliation - eróziaerosion - znečistenie z motorových vozidielmotor vehicle pollution - prepravné predpisytransport regulations - znečistenie ropouoil pollution - znečistenie kovmimetal pollution - znečistenie z lodípollution from ships - priemyselné znečisťovanieindustrial pollution - stabilizácia trhumarket stabilisation - vývozná prirážkaexport levy - dovozná prirážkaimport levy - kontrola pôrodnostibirth control - nezákonný obchodillicit trade - intervenčná agentúraintervention agency - NimexeNimexe - regulácia transakciíregulation of transactions - označenie pôvodudesignation of origin - colný postup dočasne zrušujúci clácustoms procedure suspending duties - reimportre-import - systém návratných cielcustoms drawback - opätovné začlenenie do školyre-integration into school - colné územie ESEC customs territory - sociálna rehabilitáciasocial rehabilitation - jednotný dokladsingle document - zjednodušovanie formalítsimplification of formalities - zamietnutie rozpočturejection of the budget - vymedzenie podľa čísla tarifnej klasifikáciespecification of tariff heading - obchodné vzťahytrade relations - finančná dohodafinancial agreement - poistenie vývozných úverovexport credit insurance - uvoľňovanie teplathermal discharge - protiobchodcountertrade - vývoz SpoločenstvaCommunity export - dovoz SpoločenstvaCommunity import - tovary a službygoods and services - refláciareflation - medziproduktyintermediate goods - dvojstranné vzťahybilateral relations - kapitálové statkycapital goods - použité tovaryused goods - integrovaný obchodintegrated trade - kultúrne vzťahycultural relations - medzispotrebaintermediate consumption - svetová spotrebaworld consumption - obchodovaniemerchandising - teória marketingutheory of marketing - diplomatické vzťahydiplomatic relations - obchodná udalosťtrade event - cena bez daneprice net of tax - pracovné vzťahylabour relations - predaj so stratouselling at a loss - samoobsluhaself-service store - združené maloobchodné podnikanieaffiliated retailing - ambulantný obchoditinerant trade - nezávislý maloobchodníkindependent retailer - reťazec predajníchain store - vzťah medzi školou a priemyslomschool-industry relations - veľkoobchodné centrumwholesale trading centre - distribútordistributor - hospodárske vzťahyeconomic relations - likvidita súkromného sektoraprivate-sector liquidity - vzťah medzi cirkvou a štátomchurch-State relations - úrazové poisteniepersonal accident insurance - vzťahy medzi Východom a ZápadomEast-West relations - medziodvetvové vzťahyinter-industrial relations - menová krízamonetary crisis - vzťahy medzi inštitúciamiinterinstitutional relations - devízové obmedzenieexchange restriction - medzinárodné vzťahyinternational relations - bezúročný úverfree credit - diskontná sadzbadiscount rate - úverová kontrolacredit control - medziparlamentné vzťahyinterparliamentary relations - burzastock exchange - vzťahy vo vnútri Spoločenstvaintra-Community relations - únik kapitáluoutflow of capital - transferové cenytransfer pricing - vzťah medzi zákonodarnou a výkonnou mocoulegislative-executive relations - veľmi krátkodobé financovanievery short-term financing - menové vzťahymonetary relations - podnikové financiecorporate finance - mnohostranné vzťahymultilateral relations - poistenie majetkuproperty insurance - osobné poisteniepersonal insurance - spoločné poistenieco-insurance - vzťah mesto-vidiektown-country relationship - úverová inštitúciacredit institution - finančný domfinance house - elektronické bankovníctvoelectronic banking - poistenie proti úrazu v priemysleoccupational accident insurance - ľudské vzťahyhuman relations - bankový dohľadbanking supervision - bankové poplatkybank charges - pridelená rozpočtová čiastkabudget appropriation - všeobecný rozpočetgeneral budget - vzťahy s verejnosťoupublic relations - regionálne financieregional finances - náboženstvoreligion - financovanie rozpočtu Spoločenstvafinancing of the Community budget - príspevok členského štátuMember State's contribution - zmeny vo vládecabinet reshuffle - daňový dohovortax convention - daňová kontrolatax inspection - umorovanieredemption - zvláštna daňspecial tax - rozparcelovaniereparcelling - rozpätie sadzbybracket rate - odpustenie vývozného claremission of export duties - jednotková cenaunit price - Podporné closupport tariff - zmiešaná cenamixed price - dovozná substitúciaimport substitution - cena poľnohospodárskeho výrobkuprice of agricultural produce - odmena za prácuremuneration of work - poľnohospodárske poistenieagricultural insurance - výnos plodíncrop yield - občianska náukacivics - obchodné vzdelávaniecommercial education - učebné materiályteaching materials - učebný softwareteaching software - vzťah medzi školou a praxouschool-working life relations - obnova miesturban renewal - neurobiológianeurobiology - ziskovosťprofitability - gynekológiagynaecology - neurológianeurology - pediatriapaediatrics - zubné lekárstvodental medicine - prvá pomocfirst aid - alternatívna medicínaalternative medicine - priemyselná reorganizáciaindustrial reorganisation - akustikaacoustics - optikaoptics - kybernetikacybernetics - petrológiapetrology - rozdelenie pomocidistribution of aid - náboženská sektareligious sect - teológiatheology - rozloženie daňového bremenadistribution of the tax burden - vnútorný trh ESsingle market - priestorové rozloženie obyvateľstvageographical distribution of the population - neúplná rodinaone-parent family - adoptované dieťaadopted child - poistenie motorových vozidielmotor vehicle insurance - distribúcia výrobydistribution of production - ochrana rodinyfamily protection - dohoda o rozdelení trhumarket-sharing agreement - techniky umelej reprodukcieartificial reproductive techniques - umelá insemináciaartificial insemination - oplodnenie v skúmavketest tube fertilisation - rozdelenie bohatstvadistribution of wealth - náhradná matkasurrogate mother - rodičovská autoritaparental authority - rozdelenie mandátovallocation of seats - potomokdescendant - priezviskosurname - rodičovská zodpovednosťparental responsibility - súdna rozlukajudicial separation - populačná dynamikapopulation dynamics - rozdelenie príjmovdistribution of income - migrantmigrant - prideľovanie práceallocation of work - migrácia za účelom osídľovaniamigration for settlement purposes - podpora pri návraterepatriation grant - starnutie obyvateľstvaageing of the population - profesijná mobilitajob mobility - priestorové rozloženiegeographical distribution - rozdelenie podľa vekudistribution by age - rozdeľovanie na osobuper capita distribution - oceneniehonour - dobrovoľná prácavoluntary work - dobrovoľná organizáciavoluntary organisation - poistenie v nezamestnanostiunemployment insurance - rozdeľovanie podľa zamestnaných osôbdistribution per employed person - hragaming - herňagaming establishment - automatická hraautomatic game - rozdelenie podľa pohlaviadistribution by sex - športové rybárstvosport fishing - výmena turistovtourist exchange - zahraničný cestovný ruchforeign tourism - vidiecky cestovný ruchrural tourism - zoznamdirectory - infraštruktúra cestovného ruchutourist infrastructure - sociálny rozpočetsocial budget - presádzaniereplanting - Európska sociálna politikaEuropean social policy - prevencia pred delikvenciouprevention of delinquency - zločincrime - fyzicky postihnutá osobaphysically disabled - prenos pridelených rozpočtových čiastokcarry-over of appropriations - duševne postihnutá osobamentally disabled - bezdomovectvohomelessness - pohlavné zmrzačeniesexual mutilation - voľno po pracovnom týždniweekly rest period - obchod s drogamidrug traffic - všeobecné lekárstvogeneral medicine - sociálna pomocsocial assistance - sociálne zariadeniesocial facilities - zákon o sociálnom zabezpečenísocial security legislation - sociálna prácasocial work - pomoc v domácnostihome help - doplnkový dôchodoksupplementary pension - zástupca odborovunion representative - zdravotný preukazhealth card - zdravotnícke výdavkyhealth expenditure - nemocničné výdavkyhospital expenses - diplomatické zastúpeniediplomatic representation - hospitalizáciahospitalisation - domáce ošetreniehome care - práva chorej osobypatient's rights - verejná hygienapublic hygiene - sociálne lekárstvosocial medicine - poistenie úverovcredit insurance - zastúpenie zamestnancovworkers' representation - súkromná lekárska starostlivosťprivate medical treatment - výstavba miesturban construction - mestská infraštruktúraurban infrastructure - trh nehnuteľnostíproperty market - politická reprezentáciapolitical representation - úprava nájomnéhorent regulations - ostrov ManIsle of Man - Kastília a LeonCastile-Leon - pomerné zastúpenieproportional representation - Kastília a La ManchaCastile-La Mancha - KantábriaCantabria - Baleárske ostrovyBalearic Islands - RiojaRioja - Ceuta a MelillaCeuta and Melilla - represiarepression - mesto MadridCommunity of Madrid - mesto ValenciaCommunity of Valencia - región MurciaRegion of Murcia - severné PortugalskoNorthern Portugal - stredné PortugalskoCentral Portugal - Lisabon a údolie TagusLisbon and the Tagus Valley - severné AnglickoNorthern England - severozápadné AnglickoNorth-West England - juhovýchodné AnglickoSouth-East England - juhozápadné AnglickoSouth-West England - hospodárske ozdravenieeconomic recovery - Antigua a BarbudaAntigua and Barbuda - AnguillaAnguilla - Svätý Christopher a NevisSaint Christopher and Nevis - reprodukovanieduplicating - Svätý Vincent a GrenadínySaint Vincent and the Grenadines - Americké Panenské ostrovyUS Virgin Islands - Veľký MaghrebGreat Maghreb - šľachtenie zvieratanimal breeding - rozmnožovanie rastlínplant propagation - Marshallove ostrovyMarshall Islands - Americká SamoaAmerican Samoa - poistenie v invaliditedisability insurance - republikarepublic - polárna oblasťpolar region - Dominikánska republikaDominican Republic - Pitcairnove ostrovyPitcairn Islands - nábor pracovníkovrequisitioning of workers - biologická zbraňbiological weapon - zbraň hromadného ničeniaweapon of mass destruction - strategická jadrová zbraňstrategic nuclear weapon - informačná sieťinformation network - atómová bombaatomic bomb - poľnohospodárska účtovná sieťfarm accountancy data network - balistická raketaballistic missile - riadená strelaguided missile - medzikontinentálna strelaintercontinental missile - dopravná sieťtransport network - vojnové lodewarships - železničná sieťrail network - kozmické zbranespace-based weapons - laserová zbraňlaser weapon - zápalné zbraneincendiary weapon - strelné zbrane a strelivofirearms and munitions - sieť navigačných vodných ciestnetwork of navigable waterways - pozemné vojskáland forces - polovojenské silyparamilitary force - cestná sieťroad network - vojenské letectvoair force - zálohyreserve army - vojská v zahraničíforces abroad - vojenské námorníctvonavy - rezervyreserves - vojenská služba žienwomen's military service - dobrovoľná vojenská službavoluntary military service - rezervný fondprovision - výdaje na obranudefence expenditure - strategická obranastrategic defence - devízové rezervyforeign-exchange reserves - medzinárodná bezpečnosťinternational security - zbrojná politikaarms policy - európska politika zbrojeniaEuropean arms policy - európska bezpečnosťEuropean security - nešírenie jadrových zbranínuclear non-proliferation - obmedzovanie zbrojeniaarms limitation - vytvorenie denuklearizovaných zóncreation of nuclear-free zones - prírodná rezervácianature reserve - zladenie zbrojeniaharmonisation of weapons - bydliskoresidence - medzinárodná dohodainternational agreement - bilaterálna dohodabilateral agreement - mnohostranná dohoda multilateral agreement - miesto prechodného bydliskasecondary residence - medzinárodné rokovaniainternational negotiations - podpis dohodysignature of an agreement - medzinárodný nástrojinternational instrument - medzinárodný dohovorinternational convention - odpady z pesticídovpesticide residue - rezolúciaresolution - zvyškové drevowood residue - európsky dohovorEuropean convention - medzinárodná zmluva OSNUN international covenant - medzinárodná politikainternational affairs - vypovedanie zmluvytermination of a contract - medzinárodná otázkainternational issue - poistenie proti škodeindemnity insurance - živicaresin - vzťahy medzi dvoma nemeckými štátmirelations between the two German States - oficiálna návštevaofficial visit - medzinárodná pomocinternational aid - kódex správaniacode of conduct - medzinárodné sankcieinternational sanctions - rezolúcia ESCommunity resolution - náboženská skupinareligious group - socio-kultúrna skupinasocio-cultural group - potravinová sebestačnosťself-sufficiency in food - politika spoluprácecooperation policy - rezolúcia OSNUN resolution - právna spoluprácalegal cooperation - vojenská okupáciamilitary occupation - rezolúcia EPEP resolution - okupované územieoccupied territory - mnohonárodné ozbrojené silymultinational force - zodpovednosťliability - vojnový zajatecprisoner of war - arménska otázkaArmenian question - kurdská otázkaKurdistan question - palestínska otázkaPalestinian question - zjednotenie Nemeckaunification of Germany - medzinárodná zodpovednosťinternational responsibility - CDECDE - euroraketyEuro-missile - kontrola zbrojeniaarms control - ministerská zodpovednosťministerial responsibility - rokovania STARTSTART agreement - dohoda ABMABM Agreement - mierová oblasťpeace zone - zdravotné poisteniehealth insurance - trestnoprávna zodpovednosťcriminal liability - CSCEOSCE - dlhodobá nezamestnanosťlong-term unemployment - návrat do zamestnaniareintegration into working life - politická zodpovednosťpolitical responsibility - boj proti nezamestnanostifight against unemployment - plánovanie pracovných sílmanpower planning - zdieľanie pracovných miestjob sharing - štátny príslušníknational - skončenie pracovného pomerutermination of employment - zmena pracovného miestachange of job - miestna iniciatíva v zamestnanostilocal employment initiative - nezaplatená prácaunpaid work - občan SpoločenstvaCommunity national - dočasné zamestnanie temporary employment - živočíšne zdrojeanimal resources - zamestnanosť mladýchyouth employment - práca žienfemale work - zdroje moraresources of the sea - aktualizácia schopnostíupdating of skills - hospodárske zdrojeeconomic resources - vzdelávací kurztraineeship - vodné zdrojewater resources - pôdne zdrojesoil resources - štatistika zamestnanostiemployment statistics - energetické zdrojeenergy resources - pomocný pracovníkauxiliary worker - pracovník v zahraničíexpatriate worker - námorné poisteniemarine insurance - podnikateľentrepreneur - výkonný riaditeľmanaging director - rybárske zdrojefishery resources - samostatne zárobkovo činná osobaself-employed person - nerastné zdrojemineral resources - štátny sviatokpublic holiday - práca v nedeľuSunday working - prírodné zdrojenatural resources - pracovné temporate of work - obnoviteľné zdrojerenewable resources - práca na diaľkuteleworking - zmrazenie miezdpay freeze - dodatočné zdrojeadditional resources - zníženie miezdpay cut - nepeňažná odmenafringe benefit - dávky a diétyallowances and expenses - rozpočtové zdrojebudgetary resources - menovanie zamestnancovappointment of staff - vlastné zdrojeown resources - rokovací poriadokrules of procedure - skúšobná dobaprobationary period - spoločné stravovaniecatering - odborové právatrade union rights - sloboda združovania do odborovtrade union freedom - profesijná etikaprofessional ethics - povinné poisteniecompulsory insurance - refundácia vývozuexport refund - podiel na ziskuprofit sharing - refundácia dovozuimport refund - voľby do odborovtrade union election - manažment a prácasocial partners - odborový zväz štátnych zamestnancovunion of civil servants - profesijné združenieprofessional association - odborytrade union - refundácia produkcieproduction refund - vývozné obmedzenieexport restriction - diplomatická službadiplomatic profession - dovozné obmedzenieimport restriction - povolanie v komunikáciáchcommunications profession - obmedzenie hospodárskej súťažerestriction on competition - administratívne službyadministrative personnel - zamestnanci sekretariátusecretarial staff - obmedzenie obchodutrade restriction - informačná profesiainformation profession - vedecké povolaniescientific profession - technické povolanietechnical profession - obmedzenie slobodyrestriction of liberty - -čka, politikpol, political leader, politician, politico - poisťovacie povolanieinsurance occupation - kvantitatívne obmedzeniequantitative restriction - drobný maloobchodníksmall retailer - zubárdentist - lekárdoctor - veterinárny chirurgveterinarian - lekárnikpharmacist - pôrodná asistentkamidwife - umelecké povolanieartistic profession - súkromné poistenieprivate insurance - reštrukturalizácia priemysluindustrial restructuring - literárne povolanieliterary profession - prevádzkový hospodársky výsledokoperating result - predajný personálsales staff - obchodný zástupcasales representative - výkonnosť poľnohospodárstvaagricultural performance - výsledky v školeschool results - povolanie v spracovaní údajovinformation technology profession - povolanie v cestovnom ruchutourist profession - povolanie v hoteliérstvehotel profession - zamestnanie v službáchservice occupation - znovuzavedenie colných poplatkovrestoration of customs duties - bankové povolaniebanking profession - profesionálny športprofessional sport - tranzittransit - zaostávanie v školebackwardness at school - európsky priemyselný priestorEuropean industrial area - priemyselná politika SpoločenstvaCommunity industrial policy - stiahnutie sa z trhuwithdrawal from the market - remesláhandicrafts - malé priemyselné odvetviesmall industry - stredne veľké priemyselné odvetviemedium-sized industry - malé a stredné priemyselné odvetviasmall and medium industries - dôchodcaretired person - umiestnenie priemyslulocation of industry - voľná priemyselná zónaindustrial free zone - predčasný odchod do dôchodkuearly retirement - technologický parktechnology park - výrobný prebytokproduction surplus - manipulácia s tovaromhandling - verejné poisteniepublic insurance - opätovné spracovanie palivafuel reprocessing - priemyselné spracovanieindustrial manufacturing - výrobná kvótaproduction quota - výrobná štatistikaproduction statistics - zodpovednosť výrobcuproducer's liability - nová technológianew technology - vrcholná schôdzkasummit meeting - čistá technológiaclean technology - tradičná technológiatraditional technology - technologický procestechnological process - technické predpisytechnical regulations - životnosť výrobkuproduct life - vadný výrobokdefective product - stretnutie ministrovministerial meeting - technická špecifikáciatechnical specification - európska normaEuropean standard - medzinárodná normainternational standard - harmonizácia noriemharmonisation of standards - technický predpistechnical rule - medzinárodné schôdzkainternational meeting - recyklačná technológiarecycling technology - rozpočet na výskumresearch budget - zvýšenie platupay rise - EurekaEureka - výskumní pracovníciresearch staff - výskumná politika SpoločenstvaCommunity research policy - vzťahy priemysel - výskumindustry-research relations - predajcadealer - príjemincome - výskumné pracoviskoresearch body - obchodná značkabrand name - registrovaná ochranná známkaregistered trademark - design a modeldesigns and models - vedľajší príjemsupplementary income - právo ochranných známoktrademark law - Európska ochranná známkaEuropean trademark - experimenty na zvieratáchexperiment on animals - experimenty na ľuďochexperiment on humans - podnikový výskumcompany research - základný výskumbasic research - vojenský výskummilitary research - univerzitný výskumuniversity research - poistenie zákonnej zodpovednosti za škodythird-party insurance - investičný príjeminvestment income - skupina 77Group of 77 - skupina ContadoraContadora Group - závislé územiedependent territory - spotrebiteľské hnutieconsumer movement - príjem farmárovfarmers' income - náhrada výdajov sekretariátusecretarial allowance - preprava nebezpečných tovarovtransport of dangerous goods - farmársky príjemfarm income - učebná metódateaching method - príjem domácnostihousehold income - zdaniteľný príjemtaxable income - národný dôchodoknational income - podmorské nerastné zdrojeunderwater mineral resources - príjem dodatočný k bežnej mzdeincome in addition to normal pay - moderné materiályadvanced materials - podlahové krytinyfloor coverings - supravodivá zliatinasuperconducting alloy - kompozitné materiálycomposite materials - technická keramikatechnical ceramics - špeciálny polymérspecial polymer - amorfné materiályamorphous materials - ultra jemná časticaultra-fine particle - biomateriálybiomaterials - zliatina s tvarovou pamäťoushape-memory alloy - zmena ústavyconstitutional revision - dohoda ADNADN agreement - periférna jednotkaperipheral - rozvrhnutie dovolenkystaggering of holidays - novela zákonaamendment of a law - mikropočítačmicro-computer - politika cestovného ruchutourism policy - poistenie prepravytransport insurance - priemyselná revolúciaindustrial revolution - BITInternational Labour Office - EcosocEcosoc - UNHCRUNHCR, United Nations High Commission for Refugees - Severné Porýnie-WestfálskoNorth Rhine-Westphalia - EEBEEB - Porýnie-FalckoRhineland-Palatinate - Rhone-AlpesRhône-Alpes - EAESEAES - ENEAENEA - Dublinská nadáciaEuropean Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions - Európsky inštitút vo FlorenciiEuropean University Institute of Florence - RibeRibe - EBUEBU - bohatstvowealth - WAMUWAEMU - životné poistenielife assurance - ricínové bôbycastor bean - ADCADC - RingkoebingRingkoebing - CACMCACM - poistné rizikoinsured risk - DACDAC - zdravotné rizikohealth risk - jadrová politikanuclear policy - ryžarice - ropná politikapetroleum policy - uskladnenie uhľovodíkovstorage of hydrocarbons - vyraďovanie elektrární z prevádzkydecommissioning of power stations - agroenergiaagro-energy - energetický priemyselenergy industry - gazoholgasohol - motorový liehmotor spirit - robotikarobotics - energetický nosičenergy-generating product - uhoľný priemyselcoal industry - robotizáciarobotisation - politika ťažby uhliacoalmining policy - spracovanie uhliacoal processing - rudné ložiskoore deposit - sociálna rolasocial role - ťažobná prevádzkamining operation - ťažobná produkciamining production - schéma dôchodkového zabezpečeniapension scheme - RoskildeRoskilde - ťažba rudymining of ore - rudy železných kovovmetallic ore - bauxitbauxite - bitúmenové materiálybituminous materials - zeminy a kameneearths and stones - soľsalt - ložiskobearing - fosfátphosphate - potašpotash - RumunskoRomania, Roumania, Rumania - ropný výskumpetroleum exploration - ťažba ropyextraction of oil - pobrežné ropné zariadenieoffshore structure - produkcia ropypetroleum production - butánbutane - parafínalkane, alkane series, methane series, paraffin, paraffin series - surová ropacrude oil - benzínpetrol - dieselové palivodiesel fuel - topný olejfuel oil - Spojené kráľovstvoUnited Kingdom - propánpropane gas - letecké palivoaviation fuel - bezolovnatý benzínlead-free petrol - zámorské krajiny a územia Spojeného kráľovstvaUnited Kingdom OCT - šelfová ropaoffshore oil - regióny Spojeného kráľovstvaregions of the United Kingdom - elektráreňpower plant - elektrárenský priemyselelectrical industry - RwandaRwanda - umiestňovanie elektrárnísiting of power stations - hydroelektrická výstavbahydroelectric development - SabaSaba - chladiaci systém reaktorareactor cooling system - jadrová chémianuclear chemistry - astronómiaastronomy - SabahSabah - ožiarené palivoirradiated fuel - sacharózasucrose - biologický procesbioprocess - biopriemyselbio-industry - biotechnológiabiotechnology - špeciálne chemikáliespecial chemicals - Západná SaharaWestern Sahara - ťahaný výroboknon-flat product - valcovaný výrobokflat product - plechsheet - profilsection - SahelSahel - tenký plechthin sheet - masťlard - priemysel spracovania chemických surovínraw chemical industry - chemický prvokchemical element, element - chemická zlúčeninachemical compound, compound - farby a lakypaints and varnishes - Svätý EustáciusSaint Eustatius - liekmedicament - San MarinoSan Marino - hormónhormone - Svätý MartinSaint Martin - organická chemikáliaorganic chemical - priemysel pesticídovpesticides industry - metalurgický priemyselmetallurgical industry - medzipodniková dohodainter-company agreement - AstúriaPrincipality of Asturias - Svätý Pierre a MiquelonSaint Pierre and Miquelon - hutnícky výrobokiron and steel product - priemysel kovových spojovacích materiálovbolt and screw industry - nožiarsky priemyseltinplate and cutlery industry - železiarsky tovarironmongery - železný produktiron product - povrchová úprava kovovmetal coating - Svätá HelenaSaint Helena - hutnícke a oceliarske strojné zariadenieiron and steel-working machinery - špeciálne ocelespecial steels - Svätá LuciaSaint Lucia - antimónantimony - berýliumberyllium - kadmiumcadmium - ferozliatinaferro-alloy - tantaltantalum - zabavenie veciseizure of goods - výroba bicyklov a motocyklovcycle and motorcycle industry - výroba nástrojovtool industry - vedecký prístrojscientific apparatus - mzdapay - lekárske a chirurgické nástrojemedical and surgical instruments - úkolová mzdapiece work pay - chladiace zariadeniecold store - hodinová mzdahourly wage - priemyselný robotindustrial robot - odmena za prácu domawages for housework - minimálna mzdaminimum pay - čerpadlopump - IATAIATA - zárobkovo činná osobawage earner - audiovizuálna technikaaudio-visual equipment - zariadenia reprodukcie zvukusound reproduction equipment - Šalamúnove ostrovySolomon Islands - Západná SamoaIndependent State of Samoa, Samoa, Samoa i Sisifo, Western Samoa - elektrický kábelelectric cable - telekomunikačné zariadeniatelecommunications equipment - domáce elektrické spotrebičehousehold electrical appliance - správna pokutaadministrative penalty - elektrické stroje pre priemyselindustrial electric machinery - elektrické strojeelectric machinery - elektromagnetické zariadenieelectro-magnetic equipment - postih SpoločenstvaCommunity sanction - video diskvideo disc - videokazetavideo cassette - záznamové médiumrecording medium - ekonomické sankcieeconomic sanctions - gramoplatňarecord - optický nosičoptical medium - nahrávanierecording - prístroj založený na využití lúčovapparatus based on the use of rays - rádiotelekomunikácieradio telecommunications - mikroelektronikamicroelectronics - trestná sankciapenalty - stavebný priemyselbuilding industry - prefabrikáciaprefabrication - vonkajšie omietkybuilding slab - veľká stavbalarge-scale construction - kartónpaperboard - aglomerované drevobonded wood - zdravie verejnostipublic health - výroba koženej galantérie a rukavícfancy leather goods and glove-making industry - priemysel spracovania koží a kožušínhides and furskins industry - Svätý Tomáš a Princov ostrovSão Tomé and Príncipe - SarawakSarawak - galantériahaberdashery - SardíniaSardinia - umelé vláknoman-made fibre - prírodné vláknonatural fibre - rôzne priemyselné odvetviamiscellaneous industries - súkromná akciová spoločnosťprivate limited company - bižutéria a zlatnícke výrobkyjewellery and goldsmith's articles - pohánkabuckwheat - sociálne právasocial rights - politické právapolitical rights - hospodárske právaeconomic rights - charta ľudských právcharter on human rights - SárskoSaarland - ateizmusatheism - družicasatellite - sloboda pohybufreedom of movement - uspokojenie z prácejob satisfaction - opatrenia na boj proti diskrimináciianti-discriminatory measure - know-howknow-how - etnická diskrimináciaethnic discrimination - sexuálna slobodasexual freedom - xenofóbiaxenophobia - rovnaké práva mužov a žienequality between men and women - akademická slobodaacademic freedom - právo na rozvojright to development - práva detíchildren's rights - kruté a ponižujúce zaobchádzaniecruel and degrading treatment - Šlezvicko-HolštajnskoSchleswig-Holstein - ochrana dieťaťachild protection - zločin proti ľudskosticrime against humanity - retroaktivita zákonaretroactivity of a law - komparatívne právocomparative law - administratívna vedaadministrative science - miestna legislatívalocal legislation - informačná vedainformation science - občianskoprávna zodpovednosťcivil liability - zmluvná zodpovednosťcontractual liability - behaviorálne vedybehavioural sciences - vlastníctvoownership - atlasatlas - veda o pôdesoil science - privatizáciaprivatisation - ekonómiaeconomics - pozostalosťinheritance - právna vedalegal science - dedičské právolaw of succession - časové vymedzenie spoluvlastníctvatime-sharing - služobnosťeasement - využitie právaenjoyment of rights - trvalý pobytlegal domicile - vedy o životelife sciences - finančná solventnosťfinancial solvency - zločin proti jednotlivcomcrime against individuals - zločin proti majetkucrime against property - nezákonné obmedzovanie osobnej slobodyillegal restraint - fyzikálne vedyphysical sciences - politológiapolitical science - colný podvodcustoms fraud - aplikované vedyapplied sciences - hanobeniedefamation - daňový trestný čintax offence - vedy o Zemiearth sciences - odňatie slobody,imprisonment - väzeňské právolaw relating to prisons - väzeňprisoner - spoločenské vedysocial sciences - alternatívny trestalternative sentence - podmienečné prepustenieconditional discharge - zabavenie majetkuconfiscation of property - zmiernenie trestureduction of sentence - preradenie väzňovtransfer of prisoners - väzenský systémprison system - väzenská správaprison administration - politický rozkolpolitical split - premlčanie v právnom konanílimitation of legal proceedings - pojednávanielegal hearing - atmosféraatmosphere - školské vzdelávanieschooling - právna pomoclegal aid - zadržaniearrest - súdne dokazovaniejudicial inquiry - prehliadkasearch - väzba pred začatím procesudetention before trial - právo na obhajoburights of the defence - dvojkolové hlasovaniedouble-ballot voting system - jednokolové hlasovaniesingle-ballot system - hlasovanie en bloclist voting system - ES žaloba o určenie zodpovednostiEC action to establish liability - žaloba zamestnancov inštitúcií ESaction by staff - žiadosť Súdnemu dvoru ES o predbežné rozhodnutiereference to the EC Court of Justice for a preliminary ruling - väčšinové hlasovaniemajority voting system - hlasovanie o každom kandidátoviuninominal voting system - obchodný súdcommercial court - parlamentné zasadnutieparliamentary sitting - arbitrážny súdcourt of arbitration - medzinárodný súdinternational court - finančný súdfiscal court - suchodrought - právny poradcalegal adviser - laický sudcalay magistrate - morská oblasťmaritime area - ohrozenie bezpečnosti štátuthreat to national security - bankové tajomstvobanking secrecy - námorný dohľadmaritime surveillance - sloboda voľného morafreedom of the seas - priemyselné tajomstvoindustrial secret - kozmický priestorextra-atmospheric space - vlastnícke práva v kozmespace property right - služobné tajomstvoprofessional secret - využívanie kozmického priestoruuse of outer space - Sekretariát OSNUN Secretariat - cudzí štátny príslušníkforeign national - povolenie k trvalému pobyturesidence permit - prijatie cudzincovadmission of aliens - hospodársky sektoreconomic sector - zmiešané manželstvomixed marriage - primárny sektorprimary sector - medzinárodné právo - vnútroštátne právointernational law - national law - medznárodné hospodárske právointernational economic law - správna zodpovednosťadministrative responsibility - hospodárske právo verejnépublic economic law - kvartérny sektorquaternary sector - rozhodnutie ESEC Decision - smernica ESEC Directive - sekundárny sektorsecondary sector - právny systém SpoločenstvaCommunity legal system - sekundárna legislatívasecondary legislation - smernica ESAEEAEC Directive - odporúčanie ESEC recommendation - terciárny sektortertiary sector - nariadenie ESEC Regulation - UF vykonávacie nariadenieimplementing Regulation - stanovisko ESAEEAEC opinion - bezpečnosť dodávkysecurity of supply - stanovisko ESUOECSC opinion - stanovisko Súdneho dvora ESopinion of the EC Court of Justice - harmonizácia sociálneho zabezpečeniasocial-security harmonisation - zabezpečenie pracovného miestajob security - vonkajšie právomoci ESEC external competence - protokol ESEC Protocol - Zmluva o fúziáchMerger Treaty - bezpečnosť pri prepravetransport safety - Jednotný Európsky aktSingle European Act - Zmluva o pristúpení k ESEC Accession Treaty - bezpečnosť výrobkuproduct safety - Spoločný podnik ESAEEAEC Joint Undertaking - Komisia ESEC Commission - bezpečnosť pri prácioccupational safety - vzťahy SpoločenstvaEU relations - Rada ministrov AKT-ESACP-EC Council of Ministers - jadrová bezpečnosťnuclear safety - sudca Súdneho dvora ESmember of the EC Court of Justice - Európsky komisárEuropean Commissioner - verejná bezpečnosťpublic safety - EZSEAC - bezpečnosť na cesteroad safety - asociačná dohoda s ESEC association agreement - Dohovor AKT-ESACP-EC Convention - sociálne zabezpečeniesocial security - Výbor veľvyslancov AKT-ESACP-EC Committee of Ambassadors - Spoločný výbor AKT-ESACP-EC Joint Committee - tretí dohovor z Lométhird Lomé Convention - EURESEURES - EDFEDF - ESFESF - rozšírenie Spoločenstvaenlargement of the Union - prideľovanie bývaniahousing allocation - ražrye - Európska úniaEuropean Union - dejiny Európyhistory of Europe - chemická soľchemical salt - členstvo v Európskej únii European Union membership - LAESLAES - spoločný postojjoint position - spoločný krokjoint action - Zmluva o Európskej úniiTreaty on European Union - krajiny LAESLAES countries - Európska politická spoluprácaEuropean political cooperation - výberové konanie v ESEC competition - výber žiakovselection of pupils - doplnkový obchodný mechanizmussupplementary trade mechanism - prevencia pred rizikamirisk prevention - prírodné rizikonatural hazard - priemyselné rizikoindustrial hazard - hospodársky liberalizmuseconomic liberalism - colné poplatkycustoms duties - colná prehliadkacustoms inspection - clá JCSCCT duties - osivoseed - váhy a mieryweights and measures - konzervovaný výrobokpreserved product - polokovsemi-metal - ožiarenieirradiation - príjem na úrovni životného minimasubsistence level income - osobná zbraňpersonal weapon - obilný šrotmeal - mecenášstvopatronage - konkurz do štátnej správyadministrative competition - verejné rokovaniepublic hearing - SenegalSenegal - oddelené právomociseparation of powers - psychoanalýzapsychoanalysis - hodvábnictvosericulture - vizuálne umenievisual arts - kultúrny pluralizmuscultural pluralism - zvyky a tradíciecustoms and traditions - službaservice - architektonické dedičstvoarchitectural heritage - cirkevchurch - hymnaanthem - vlajkaflag - popredajný servisafter-sales service - literárny a umelecký majetokliterary and artistic property - civilná službaalternative service - aerodynamikaaerodynamics - termodynamikathermodynamics - plazmová fyzikaplasma physics - laserová fyzikalaser physics - genetické inžinierstvogenetic engineering - maliarstvopainting - zamestnanecká službaemployment service - prepustenie na čestné slovorelease on licence - navýšenie kapitálucapital increase - zdravotnícka službahealth service - poľnohospodárska situáciaagricultural situation - poštové finančné službypost office financial services - vyhlásenie zákonapromulgation of a law - finančný príjem člena parlamentufinancial interests of members - arabsko-africká spoluprácaArab-African cooperation - bezplatná službafree service - európsko-arabská spoluprácaEuro-Arab cooperation - delegácia KomisieCommission Delegation - kontrola SpoločenstvaCommunity control - princíp spolufinancovaniaprinciple of additionality - vojenská službanational service - okrajový regiónperipheral region - ostrovný regiónisland region - doložka najvyšších výhodmost-favoured nation - platená službapayable service - vedľajší rozpočetsubsidiary budget - poštová službapostal service - viacjazyčný slovníkmultilingual dictionary - slovník skratiekdictionary of abbreviations - verejná službapublic service - encyklopédiaencyclopaedia - tezaurusthesaurus - periodická publikáciaperiodical publication - tajná službasecret service - odpad z domácnostídomestic waste - monokultúrne hospodáreniesingle-crop farming - sociálne službysocial services - novinynewspaper - sezamsesame - nárast cienprice increase - schôdza parlamentuparliamentary session - SeychelySeychelles - IFCIFC - univerzitauniversity - preprava zvierattransport of animals - asociačné hnutieassociative movement - SharjahSharjah - SicíliaSicily - rozmiestnenie vojskstationing of forces - parlamentné kresloparliamentary seat - ústredie spoločnosticentral office, head office, headquarters, home base, home office, main office - voľné kreslovacant seat - AustráliaAustralia - Sierra LeoneSierra Leone - dopravné značkytraffic signs - krmivo pre domáce zvieratápet food - SingapúrSingapore - kyslý dážďacid rain - poistný nárokinsurance claim - povolanie v urbanizmetown-planning profession - dokumentačný nástrojdocumentary tool - netkaná textílianon-woven fabric - sirupsyrup - Egejské ostrovyAegean Islands - Kanárske ostrovyCanary Islands - sisalsisal - Predsedníctvo EPBureau of the EP - predsedaPresident - seizmológiaseismology - podpredsedaVice-President - generálny tajomníkSecretary General - činnosť inštitúcieinstitutional activity - sídlo inštitúcie Spoločenstvaseat of Community institution - inštitucionálna reformainstitutional reform - právomoc inštitúciecompetence of the institution - situácia ESEC situation - manželský stavmarital status - kozmická politikaspace policy - sebestačnosťself-supply - finančná situáciafinancial situation - socializmussocialism - organizáciaorganisation - verejná akciová spoločnosťpublic limited company - občianskoprávne združeniecivil-law association - profesijná obchodná spoločnosťprofessional partnership - firma upravovaná komerčným právomfirm governed by commercial law - spoločnosť so zmiešaným vlastníctvommixed-ownership company - investičná spoločnosťinvestment company - spoločnosť s akciovým kapitálomcompany with share capital - autobusbus - spotrebiteľská spoločnosťconsumer society - spoločnosťpartnership - komanditná spoločnosťlimited partnership - tiché spoločenstvoundisclosed partnership - európska spoločnosťEuropean company - materská spoločnosťparent company - nezisková organizácianon-profit organisation - sociológiasociology - južné JutskoSouth Jutland - hodvábsilk - vlastná spotrebaown consumption - starostlivosť o postihnutýchcare of the disabled - sójové bôbysoya bean - rozpúšťadlosolvent - SomálskoSomalia - prehľad na základe vzorkysample survey - výskum verejnej mienkyopinion poll - ciroksorghum - sebaurčenieself-determination - SudánSudan - sírasulphur - súťažné konanietendering - zdroj informáciísource of information - zdroj pomocisource of aid - prameň právasource of law - nedostatočný rozvojunderdevelopment - vedľajší produktby-product - vedľajší produkt poľnohospodárstvaagricultural by-product - samofinancovanieself-financing - vedľajší mliečny výrobokmilk by-product - vedľajší produkt výroby kovovmetal by-product - subproletariátsub-proletariat - podvýživaundernourishment - nedostatočné osídlenieunderpopulation - subdodávkasub-contracting - riadiaca samosprávaself-management - živiteľ rodinybreadwinner - cenová podporaprice support - cenová podpora fariemfarm price support - menová podporamonetary support - národná zvrchovanosťnational sovereignty - špecializácia výrobyproduct specialisation - špecializácia obchoduspecialisation of trade - rozpočtová špecifikáciabudgetary specification - dobrovoľné obmedzenievoluntary restraint - špekulácie s nehnuteľnosťamibuilding speculation - SporadySporades - športsport - Srí LankaSri Lanka - StabexStabex - cenová stabilitaprice stability - stabilizácia príjmuincome stabilisation - hospodárska stabilizáciaeconomic stabilisation - stajňový chov hospodárskych zvieratindoor livestock farming - medziodborová dohodainter-professional agreement - automatizáciaautomation - hospodárska stagnáciaeconomic stagnation - experimentálna farmaexperimental farm - štatistikastatistics - poľnohospodárska štatistikaagricultural statistics - štatistika SpoločenstvaCommunity statistics - demografická štatistikapopulation statistics - rybárska štatistikafishing statistics - automobilmotor car - hospodárska štatistikaeconomic statistics - finančná štatistikafinancial statistics - priemyselná štatistikaindustrial statistics - medzinárodná štatistikainternational statistics - národná štatistikanational statistics - oficiálna štatistikaofficial statistics - regionálna štatistikaregional statistics - štatút Berlínastatus of Berlin - štatút Jeruzalemastatus of Jerusalem - predpisy pre štátnych zamestnancovregulations for civil servants - samosprávaautonomy - predpisy pre zamestnancovstaff regulations - právne postavenielegal status - politický štatútpolitical status - profesijný statusoccupational status - spoločenské postaveniesocial status - sterilizáciasterilisation - daňový stimultax incentive - zásobystock - zásoby SpoločenstvaCommunity stock - finančná autonómiafinancial autonomy - hospodárska rezervaeconomic contingency stock - intervenčná zásobaintervention stock - prebytkové zásobysurplus stock - minimálne zásobyminimum stock - svetové zásobyworld stock - súkromný skladprivate stock - verejný skladpublic stock - pohotovostná zásobabuffer stock - skladovaniestorage - skladovanie zbranístockpiling of weapons - uskladnenie energieenergy storage - uskladnenie potravystorage of food - uchovanie dokumentovdocument storage - veľká KodaňGreater Copenhagen - StorstroemStorstroem - poľnohospodárska štruktúraagricultural structure - štruktúra zamestnanostiemployment structure - štruktúra spoločnosticompany structure - schválenie rozpočtubudget authorisation - hospodárska štruktúraeconomic structure - priemyselná štruktúraindustrial structures - inštitucionálna štruktúrainstitutional structure - sociálna štruktúrasocial structure - narkotikumnarcotic - karcinogénna látkacarcinogenic substance - nebezpečná látkadangerous substance - schválenie obmedzujúceho postupurestrictive-practice authorisation - vývozná dotáciaexport subsidy - potravinová náhradafood substitute - prevod fariemtransfer of farms - pobočkabranch - cukorsugar - biely cukorwhite sugar - surový cukorraw sugar - repný cukorbeet sugar - oprávnenie k prepravetransport authorisation - trstinový cukorcane sugar - ŠvédskoSweden - platné hlasyvotes cast - všeobecné volebné právouniversal suffrage - samovraždasuicide - ŠvajčiarskoSwitzerland - SulawesiSulawesi - SumatraSumatra - poľnohospodársky využívaná pôdautilised agricultural area - náhradníkalternate - dodatočné cloadditional duty - informačné médiuminformation medium - magnetický nosičmagnetic medium - zrušovanie pracovných miestjob cuts - zrušenie colných poplatkovabolition of customs duties - nadnárodnosťsupranationality - prečerpávanie zdrojovover-exploitation of resources - zalesnená oblasťwooded area - obhospodarovaná výmeraarea of holding - trávny porastgrassland - základná výmeramain acreage - hlboké zamrazovaniedeep-freezing - množivý reaktorbreeder reactor - SurinamSurinam - nadmerné osídlenieoverpopulation - menová dohodamonetary agreement - diaľnicamotorway - nadvýrobaover-production - trhový dohľadmarket supervision - pozastavenie pomocisuspension of aid - odklad výkonu trestususpension of sentence - dočasné zrušenie clasuspension of customs duties - SvazijskoSwaziland - silvikultúrasilviculture - RakúskoAustria - SýriaSyria - SysminSysmin - bankový systémbanking system - vzdelávací systémeducational system - systém hospodáreniafarming system - informačný systéminformation system - riadiaci informačný systémmanagement information system - komunikačné systémycommunications systems - účtovný systémaccounting system - systém obrábaniacultivation system - AuvergneAuvergne - systém OSNUnited Nations system - dokumentačný systéminformation service - volebný systémelectoral system - európsky volebný systémEuropean electoral system - európsky účtovný systémEuropean accounting system - Európsky menový systémEuropean Monetary System - medzinárodný menový systéminternational monetary system - štandardizovaný účtovný systémstandardised accounting system - tabaktobacco - fajčeniesmoking - TchajwanTaiwan - TanzániaTanzania - kobereccarpet - sadzba prepravného v leteckej dopraveair freight rate - dopravná tarifatransportation tariff - colný sadzobníkcustoms tariff - Jednotný colný sadzobníkcommon customs tariff - železničná tarifarailway tariff - zálohaadvance - poštové poplatkypostal charges - colná preferenciatariff preference - sadzba cestovnéhopassenger tariff - poplatky za využitie infraštruktúrycharges for use of infrastructure - býkbull - miera sebstačnostiself-sufficiency rate - výmenný kurzexchange rate - predbežný návrh rozpočtupreliminary draft budget - sadzba DPHVAT rate - plávajúci kurzfloating rate - kurzový stredcentral rate - reprezentatívny kurzrepresentative rate - TawalTawal - určovanie cienassessment of prices - daň z nápravy vozidlaaxle tax - vývozná daňexport tax - dovozná daňimport tax - kolková daňstamp duty - vyrovnávací poplatokcountervailing charge - poplatok s rovnakým účinkomcharge having equivalent effect - spoluzodpovednosť producentaproducer co-responsibility - tranzitný poplatoktransit charge - živnostenská daňbusiness tax - daň z pohonných hmôtfuel tax - civilné letectvocivil aviation - daň z vozidielvehicle tax - ČadChad - ČeskoslovenskoCzechoslovakia - kultivačné technikycultivation techniques - techniky riadeniamanagement techniques - vybavenosť staviebbuilding services - technológiatechnology - potravinárska technológiafood technology - vojenské lietadlomilitary aircraft - technológia materiálovmaterials technology - jemná technológiasoft technology - energetická technológiaenergy technology - hraničná technológiaintermediate technology - jadrová technológianuclear technology - ropná technológiaoil technology - telekomunikácietelecommunications - faksimilefacsimile - diaľkový prieskumremote sensing - chov hydinypoultry farming - káblová distribúcia programovcable distribution - telegraftelegraph - telematikatelematics - telefón, telefonickýphone, telephone, telephone set - televíziatelecasting, television, TV, video - telextelex - svedecká výpoveďevidence - doba odpočinkurest period - politické zameraniepolitical tendency - Európska menová dohodaEuropean Monetary Agreement - lietadloaeroplane, airbus, aircraft, airplane, plane, runabout - stresmental stress - výmenné relácieterms of trade - terminológiaterminology - stavebný pozemokbuilding plot - priemyselný pozemokindustrial plot - opustená pôdaabandoned land - poľnohospodárska pôdaagricultural land - štátna pôdaState-owned land - neobrobená pôdauncultivated land - orná pôdaarable land - stanoviskoopinion - zúrodnená pôdareclaimed land - zámorské teritóriumoverseas territory - terorizmusterrorism - ThajskoThailand - čajtea - liečbatherapeutics - kandidátska prácathesis - stanovisko ESEC opinion - TesáliaThessaly - západná TrákiaWestern Thrace - TimorTimor - Východný TimorEast Timor - titántitanium - prevoditeľný cenný papiernegotiable instrument - lístokticket - TogoTogo - TongaTonga - mučenietorture - ToskánskoTuscany - rašelinapeat - hromadný cestovný ruchmass tourism - slnečnicasunflower - stanovisko EPEP opinion - toxikológiatoxicology - závislosť na drogáchdrug addiction - traktortractor - Zákon o rozšírení obchoduTrade Expansion Act - prekladtranslation - Zmluva o ESEC Treaty - Zmluva o ESUOECSC Treaty - Zmluva o EHSEEC Treaty - Zmluva o ESAEEAEC Treaty - krajiny Varšavskej zmluvyWarsaw Pact countries - dojace strojemilking machine - úprava vodywater treatment - spracovanie informáciíinformation processing - editovanie textovword processing - spracovanie údajovdataprocessing - spracovanie rudyore processing - ochrana zdravia rastlínplant health treatment - finančná transakciafinancial transaction - premiestnenie podnikutransfer of businesses - kapitálový transfercapital transfer - prevod práva na dôchodoktransfer of pension rights - presun obyvateľstvatransfer of population - transfer technológietechnology transfer - ovosoats - spracovanie potravínfood processing - tranzit SpoločenstvaCommunity transit - colný tranzitcustoms transit - prepistransliteration - prenos údajovdata transmission - prevod vlastníctvatransfer of property - interrupciaabortion - letecká dopravaair transport - kombinovaná dopravacombined transport - preprava energieenergy transport - preprava do vnútrozemiahinterland transport - preprava tovarovcarriage of goods - povrchová dopravasurface transport - preprava cestujúcichcarriage of passengers - verejná dopravapublic transport - nelegálna interrupciaillegal abortion - železničná dopravarail transport - vnútrozemská riečna dopravainland waterway transport - prostriedky individuálnej dopravyprivate means of transport - medzikontinentálna dopravaintercontinental transport - vnútroštátna dopravainland transport - medzinárodná dopravainternational transport - medzinárodná cestná dopravainternational road transport - doprava v rámci Spoločenstvaintra-Community transport - námorná dopravamaritime transport - Abu DhabiAbu Dhabi - dohoda o vláknachmultifibre agreement - terapeutická interrupciatherapeutic abortion - národná dopravanational transport - káblová dopravacable transport - potrubná dopravapipeline transport - nájomná dopravacarriage for hire or reward - preprava na vlastný účetown-account transport - prostriedky verejnej dopravymeans of public conveyance - regionálna dopravaregional transport - cestná dopravaroad transport - školská dopravaschool transport - poloverejná dopravasemi-public transport - preprava pod colnou kontroloutransport under customs control - podzemná dopravaunderground transport - prímestská dopravasuburban transport - pozemná dopravaland transport - cezhraničná dopravatransfrontier transport - mestská dopravaurban transport - prepravcacarrier - prácawork - práca domahome working - dusíknitrogen - práca pri páseassembly line work - zamestnanie na plný úväzokfull-time employment - zamestnanie na čiastkový úväzokpart-time employment - práca na čiernomoonlighting - tímová prácateam work - nočná prácanight work - práca detíchild labour - práca na smenyshift work - školská prácaschoolwork - starší pracovníkolder worker - nelegálny pracovníkclandestine worker - pracovník SpoločenstvaCommunity worker - prihraničný pracovníkfrontier worker - postihnutý pracovníkworker with disabilities - Bádensko-WürtemberskoBaden-Württemberg - manuálny pracovníkmanual worker - migrujúci pracovníkmigrant worker - sezónny pracovníkseasonal worker - sociálny pracovníksocial worker - verejné prácepublic works - ďatelinaclover - BahamyBahamas - Trentino-Alto AdigeTrentino-Alto Adige - štátna pokladnicaTreasury - Trinidad a TobagoTrinidad and Tobago - tritikaletriticale - BahrajnBahrain - výmenný obchodbarter - trusttrust - potrubie, rura, trubica, trúbka, tubaconduit, duct, hose, hose pipe, pipe, tube, tubing - tuberkulóza zvieratanimal tuberculosis - volfrámtungsten - TuniskoTunisia - turbínaturbine - TureckoTurkey - poručníctvoguardianship - bobuľové ovociesoft fruit - TuvaluTuvalu - potrubiepiping - DPHVAT - CAEEUCAEEU - krajiny CAEEUCAEEU countries - BLEUBLEU - EECUEECU - krajiny WEUWEU countries - ITUITU - Umm Al QaiwainUmm Al Qaiwain - jednomyseľné hlasovanieunanimity - UNCRDUNCRD - UnescoUnesco - národné zjednotenienational unification - WEUWEU - prenájomlease - UASUAS - colná úniacustoms union - hospodárska úniaeconomic union - Hospodárska a menová úniaEconomic and Monetary Union - Európska platobná úniaEuropean Payments Union - Medziparlamentná úniaInterparliamentary Union - preferenčná dohodapreferential agreement - obchodný prenájombusiness lease - krajiny Západoafrickej menovej únieWAEMU countries - menová úniamonetary union - UNIRUNIR - UnisistUnisist - UnitarUnitar - stádo dobytkalivestock unit - zmluva o prenájme pôdyfarm lease - UNRWAUNRWA - APPUAPPU - UPUUPU - uránuranium - urbanizáciaurbanisation - urbanistické plánovanietown planning - ZSSRUSSR - UruguajUruguay - užívateľ dopravytransport user - zníženie cienprice reduction - továreň na kľúčturnkey factory - užívacie právousufruct - užívateľ informáciíinformation user - využitie pomociuse of aid - využitie vodyuse of water - využitie energieenergy use - využitie pôdyland use - mierové využitie energiepeaceful use of energy - UtrechtUtrecht - obchodná bilanciatrade balance - dovolenkaholiday - vakcínavaccine - očkovanievaccination - kravacow - kojná kravasuckler cow - dojná kravadairy cow - Valle d'AostaValle d'Aosta - pridaná hodnotaadded value - trhová kapitalizáciamarket capitalisation - hodnota obchoduvalue of trade - deficit platobnej bilanciebalance-of-payments deficit - colná hodnotacustoms valuation - cenné papieresecurities - vanádiumvanadium - VanuatuVanuatu - VatikánVatican - teľacalf - vozidlovehicle - vznášadloair-cushion vehicle - jednostopové vozidlotwo-wheeled vehicle - motorové vozidlomotor vehicle - poľnohospodárske vozidloagricultural vehicle - elektrické vozidloelectric vehicle - koľajové vozidlovehicle on rails - úžitkové vozidlocommercial vehicle - VejleVejle - VenetoVeneto - bilancia neviditeľného obchoduinvisible trade balance - VenezuelaVenezuela - predajsale - predaj na úvercredit sale - podomový predajdoor-to-door selling - maloobchodný predajretail selling - predaj so zľavoudiscount sale - aukčný predajauction sale - priamy predajdirect selling - veľkoobchodný predajwholesale selling - platobná bilanciabalance of payments - bezcolný predajduty-free sale - zásielkový predajdistance selling - ovocný sadorchard - kontrola účtovauditing - skloglass - západný Great BeltWest of the Great Belt - západný ZealandWest Zealand - BaliBali - odevyclothing - mäsomeat - hovädzie mäsobeef - kozie mäsogoatmeat - konské mäsohorsemeat - byvolie mäsobuffalo meat - teľacie mäsoveal - hydinové mäsopoultrymeat - vykostené mäsoboned meat - čerstvé mäsofresh meat - BalkánBalkan Peninsula, Balkans - ovčie mäsosheepmeat - bravčové mäsopigmeat - ViborgViborg - podpredseda parlamentuDeputy Speaker of Parliament - obeťvictim - civilné obetecivilian victim - vojnová obeťwar victim - vysielaný videotextbroadcast videography - interaktívny videotextinteractive videotex - integrácia do zamestnaniaintegration into employment - balot second ballot - kolektívne aktivitycollective activities - predmet podnikaniabusiness activity - politikapolitics - školský životschool life - spoločenský životsocial life - VietnamAnnam, Socialist Republic of Vietnam, Vietnam, Viet Nam - vinohradvineyard - mestotown - stredne veľké mestomedium-sized town - nové mestonew town - satelitné mestosatellite town - vínowine - aromatizované vínoflavoured wine - biele vínowhite wine - miestne vínolocal wine - výberové vínowine of superior quality - stolové vínotable wine - fľaškové vínobottled wine - alkoholizované vínofortified wine - pásovinastrip - šumivé vínosparkling wine - ružové vínorosé wine - červené vínored wine - nešumivé vínostill wine - vínne kvasenievinification - sexuálne motivované násiliesexual violence - násilieviolence - vládne násiliegovernment violence - politické násiliepolitical violence - úverový transfercredit transfer - BangladéšBangladesh - vitamínvitamin - vinohradníctvoviticulture - vnútrozemská vodná cestainland waterway - medzinárodná riečna dopravainternational waterway - magistrálaexpressway - bankabank - vidiecka cestacountry road - mestská komunikáciaurban road - cestné službyroad services department - krádežtheft - hydinapoultry - Africká rozvojová bankaAfrican Development Bank - jatočná hydinaslaughtered poultry - hydinové nosnicelaying poultry - živá hydinalive poultry - objem obchodutrade volume - objem obchodovaniatrading volume - hlasovanievote - prázdne hlasovacie lístkyblank ballot paper - poľnohospodárska bankaagricultural bank - hlasovanie o návrhu textu ako o celkuvote on a text as a whole - hlasovanie o zákonepassage of a bill - elektronické hlasovanieelectronic voting - hlasovanie podľa mienroll-call vote - neplatný hlasovací lístokinvalid ballot paper - povinné hlasovaniecompulsory voting - anticipačné hlasovanieadvance voting - korešpondenčné hlasovaniepostal vote - zastúpenie pri hlasovaníproxy vote - hlasovanie parlamentuparliamentary vote - centrálna bankacentral bank - preferenčné hlasovaniepreferential voting - verejné hlasovanieopen ballot - tajné hlasovaniesecret ballot - cestovanietravel - zájazdinclusive tour - skupinové cestovaniegroup travel - náuka o sopkách a sopečných javochvolcanology - služby poradenstva v poľnohospodárstveagricultural advisory services - Wallis a FutunaWallis and Futuna - jogurtyoghourt - komerčná bankacommercial bank - JemenYemen - bývalý Južný Jemenformer South Yemen - Yorkshire a HumbersideYorkshire and Humberside - JuhosláviaYugoslavia - ZairDemocratic Republic of Congo - ZambiaZambia - ZeelandZeeland - ZimbabweZimbabwe - zinokzinc - družstevná bankacooperative bank - pásmo suchaarid zone - klimatické pásmoclimatic zone - obytná zónaresidential area - oblasť výlovucatch area - zóna voľného obchodufree-trade area - rybolovná oblasťfishing area - výhradná hospodárska zónaexclusive economic zone - rovníkové pásmoequatorial zone - bezcolná zónafree zone - dohoda SALTSALT Agreement - investičná bankainvestment bank - studené pásmofrigid zone - vlhké pásmohumid zone - menová oblasťcurrency area - pešia zónapedestrian zone - znečistená oblasťpolluted area - chránená oblasťprotected area - oblasť postihnutá pohromoudisaster area - subtropické pásmosubtropical zone - predmestská oblasťsuburban area - tarifná zónatariff zone - rozvojová bankadevelopment bank - mierne pásmotemperate zone - tropické pásmotropical zone - mestská zónaurban area - zoológiazoology - pozemková bankaland bank - Svetová bankaWorld Bank - ľudová bankapeople's bank - súkromná bankaprivate bank - štátna bankapublic bank - BarbadosBarbados - odvetvová dohodasectoral agreement - cenníkprice list - tyčbar - nízka mzdalow pay - databázadatabase - vojenská základňamilitary base - BasilicataBasilicata - dolná NormandiaLower Normandy - Dolné SaskoLower Saxony - TABTAB - plavidlovessel - komoditná dohodacommodity agreement - rybárske plavidlofishing vessel - cisternová loďtanker - budovabuilding - výletné plavidlopleasure craft - priemyselná budovaindustrial building - úradná budovapublic building - BavorskoBavaria - colná dohodatariff agreement - krásne umeniefine arts - EIBEIB - BelgickoBelgium - regióny a spoločenstvá Belgickaregions and communities of Belgium - BelizeBelize - ziskprofit - prijímateľ pomociaid recipient - BeneluxBenelux, Benelux countries - krajiny BeneluxuBenelux countries - BeninBenin - BerlínBerlin - BermudyBermuda - výživové potrebynutritional needs - potreba bývaniahousing need - potreba pracovnej silymanpower needs - prírastok počtu obyvateľovpopulation growth - požiadavky na vodywater requirements - krmivofodder - finančné požiadavkyfinancial requirements - betónconcrete - kŕmna repafodder beet - cukrová repasugar beet - BEUCBEUC - maslobutter - rastlinné maslovegetable butter - BhutánBhutan - zvýšenie výrobyincrease in production - bibliografiabibliography - knižnicalibrary - detská knižnicachildren's library - národná knižnicanational library - verejná knižnicapublic library - vedecká knižnicascientific library - univerzitná knižnicauniversity library - dvojkomorový systémbicameral system - IDBIDB - akulturáciaacculturation - slumslum - IBEIBE - spoločná pôdacommon land - kultúrny objektcultural object - spotrebný tovarconsumer goods - tovary dlhodobej spotrebydurable goods - tovary krátkodobej spotrebynon-durable goods - sociálny blahobytsocial well-being - obvineniecharge - pivobeer - súvahabalance sheet - bilancia dodávoksupply balance sheet - energetický auditenergy audit - sociálny audit social audit - biochémiabiochemistry - biologická konverziabioconversion - biologická rozložiteľnosťbiodegradability - bioenergiabioenergy - bioplynbiogas - životopisbiography - biológiabiology - biomasabiomass - biosférabiosphere - systém dvoch politických strántwo-party system - bipolarizáciabipolarisation - MjanmarskoMyanmar - nákuppurchase - pečiváreňbiscuit factory - bizmutbismuth - pšenicawheat - pšenica tvrdádurum wheat - pšenica obecnácommon wheat - zmrazenie cienprice freeze - vôlbeef animal - palivové drevofuel wood - stavebné drevowood for construction - nákup na úvercredit purchase - zalesňovanieafforestation - nápojbeverage - alkoholický nápojalcoholic beverage - nealkoholický nápojnon-alcoholic beverage - BolíviaBolivia - pokladničná poukážkatreasury bill - BonaireBonaire - dotácia úrokovej sadzbyinterest-rate subsidy - pletený a háčkovaný tovarknitted and crocheted goods - intervenčné nákupyintervention buying - BorneoBorneo - BornholmBornholm - botanikabotany, phytology - BotswanaBotswana - budhizmusBuddhism - pekáreňbakery - BurgundskoBurgundy - komoditná burzacommodities exchange - dobytokcattle - kyselinaacid - provincia Flámsky BrabantProvince of Flemish Brabant - severný BrabantNorth Brabant - provincia Valónsky BrabantProvince of Walloon Brabant - BrémyBremen - BrazíliaBrasil, Brazil, Federative Republic of Brazil - BretónskoBrittany - patentpatent - Európsky patentEuropean patent - BISBIS - anorganická kyselinainorganic acid - brómbromine - brucelózabrucellosis - hluknoise - BrunejBrunei - rozpočetbudget - rozpočet SpoločenstvaCommunity budget - národný rozpočetnational budget - rozpočet na obranudefence budget - mimoriadny rozpočetextraordinary budget - organická kyselinaorganic acid - rodinný rozpočethousehold budget - prevádzkový rozpočet ESUOECSC operating budget - rozpočet na reklamuadvertising budget - opravný rozpočetamending budget - európsky sociálny rozpočetEuropean social budget - doplnkový rozpočetsupplementary budget - začlenenie do rozpočtuinclusion in the budget - BulharskoBulgaria - hlasovací lístokballot paper - oceľsteel - informačná kanceláriainformation centre - volebná miestnosťpolling station - úrad parlamentubureau of parliament - vedenie stranypolitical executive - administratívne formalityadministrative formalities - kancelárska automatizáciaoffice automation - maslový olejbutter oil - tieňový kabinetshadow cabinet - AbruzziAbruzzi - AzoryAzores - morská kabotážmaritime cabotage - kakaococoa - register pôdyland register - vedúci výkonný pracovníkexecutive - manažérmanager - jazyková služba ESEC language service - krajiny AKPACP countries - stredný manažmentmiddle management - vedenie podnikusenior management - RVHPCMEA - krajiny RVHPCMEA countries - kávacoffee - sporiteľňasavings bank - hypotekárna bankamortgage bank - CalabriaCalabria - kalkulácia nákladovcosting - nadobudnutie majetkuacquisition of property - plánovanie školského rokaplanning of the school year - KamerunCameroon - trhový rokmarketing year - volebná kampaňelection campaign - CampaniaCampania - kempovaniecamping - KanadaCanada - Panamský prieplavPanama Canal - učenielearning - rakovinacancer - kandidátcandidate - cukrová trstinasugar cane - CAOCAO - Kapverdské ostrovyCape Verde - získanie dokumentovdocument acquisition - spôsobilosť na výkon právcapacity to exercise rights - prepravná nosnosťcarrying capacity - spôsobilosť uzavrieť zmluvucapacity to contract - spôsobilosť k právam a povinnostiamcapacity to have rights and obligations - vetoveto - konzultačné konanieconsultation procedure - ministerstvoministry - kvestortreasurer - miestny poslaneclocally elected representative - autonómne spoločenstvoautonomous community - regionálne orgány štátnej správyregional government - kolonializmuscolonialism - vedecká výmenascientific exchange - výrobná kapacitaproduction capacity - vojenské sankciemilitary sanctions - dobrovoľník medzinárodnej pomociinternational voluntary worker - otázka západného brehu JordánuWest Bank question - právo Spoločenstva - národné právoCommunity law - national law - delegácia EPEP delegation - stanovisko HSVESC opinion - Európska verejná službaEuropean civil service - súhlas EPEP assent - Spoločné zhromaždenie AKT-ESACP-EC Joint Assembly - Predseda EPPresident of the EP - Podpredseda EPVice-President of the EP - kvestor EPQuaestor of the EP - rozsudok súdu ESjudgment of the EC Court - protieurópske hnutieanti-European movement - štrukturálne fondyStructural Funds - pracovný súdlabour tribunal - skladová kapacitastorage capacity - advokátbarrister - ľútosťrepentance - pobrežné vodycontiguous zone - sledovaniesurveillance - odvolania súkromných osôbappeals by private individuals - hospodárska situáciaeconomic situation - výrobný faktorfactor of production - bod rastugrowth point - program integrovaného rozvojaintegrated development programme - IMPIMP - obchod medzi Severom a JuhomNorth-South trade - prepravná kapacitatransport capacity - špekulatívne prostriedkyspeculative funds - verejné financovaniepublic financing - harmonizácia cienharmonisation of prices - kapitálový trhcapital market - rizikový kapitálventure capital - všeobecný rozpočet ESEC general budget - materský, materstvomaternity, motherhood - cena kultúrycultural prize - spôsobilosť na právne úkonylegal capacity - anglikánstvoAnglicanism - katolicizmusCatholicism - pravoslávieOrthodoxy - protestantstvoProtestantism - zábavný parkleisure park - povolanie v gastronómiicatering profession - mafiaMafia - bioetikabio-ethics - tajná spoločnosťsecret society - regionálna kultúraregional culture - AIDSAIDS - cena pôdyprice of land - otvorená univerzitaopen university - rozpočet školstvaeducation budget - študijná výmenaeducational exchange - EurydiceEurydice - uznávanie štúdiírecognition of studies - tlačový podnikpress undertaking - teletextTeletex - ochrana údajovdata protection - interaktívna sieťinteractive network - filmová tvorbafilm production - programový priemyselprogrammes industry - audiovizuálna koprodukciaaudio-visual co-production - audiovizuálny programaudio-visual programme - audiovizuálna produkciaaudio-visual production - informačná technológiainformation technology - televízia s vysokým rozlíšenímhigh-definition television - videokomunikáciavideo communications - audiovizuálna komunikačná politikaaudio-visual communications policy - audiovizuálne pirátstvoaudio-visual piracy - Európska audiovizuálny priestorEuropean audio-visual area - voľný pohyb programovfree movement of programmes - komunikačná sadzbacommunications tariff - zákon týkajúci sa informáciílaw relating to information - spracovanie právnych údajovlegal data processing - sťahovanie údajovdownloading - programovací jazykprogramming language - strojový prekladmachine translation - sebestačnosť v energiiself-sufficiency in energy - priemyselný kapitálindustrial capital - postup spoluprácecooperation procedure - prenos kompetenciítransfer of competence - započatie činnosti podnikubusiness start-up - podnik služiebservices company - sprostredkovateľňa dočasnej prácetemporary employment agency - práca s počítačovou zobrazovacou jednotkouvideo display unit work - cestná kabotážroad cabotage - riečna dopravawaterway transport - námorný prieplavship canal - spojenie cez kanál La Manchecross-channel connection - národná sadzbanational tariff - medzinárodná sadzbainternational tariff - sadzba cestnej prepravyroad transport tariff - vesmírna navigáciaspace navigation - administratívne opatrenieadministrative measure - akciový kapitálshare capital - zachovanie lesaforest conservation - Tyrrhénske moreTyrrhenian Sea - Jadranské moreAdriatic Sea - Ligúrske moreLigurian Sea - Egejské moreAegean Sea - Jónske moreIonian Sea - boj proti hmyzufight against insects - reštrukturalizácia pôdneho fonduland restructuring - insekticídinsecticide - rybolovné predpisyfishing regulations - rybárska kontrolafishing controls - hlavné mestocapital city - viacročná zeleninaperennial vegetable - čerstvý produktfresh product - norma kvalityquality standard - bezpečnostná normasafety standard - technická normatechnical standard - COSTCOST - výskum a vývojresearch and development - kozmický výskumspace research - vesmírna technológiaspace technology - zahraničný kapitálforeign capital - syntetický kaučuksynthetic rubber - prírodný kaučuknatural rubber - výroba koľajových vozidielrailway industry - drevné uhliecharcoal - priemysel luxusných výrobkovluxury products industry - autonómna provincia BolzanoAutonomous Province of Bolzano - autonómna provincia TrentoAutonomous Province of Trento - CEPTCEPT - INCBINCB - Habitat OSNUN Habitat - zamestnanci ESEC servants - kozagoat - vedľajší úlovokby-catch - schválený výlovauthorised catch - výlov rýbcatch of fish - výlov podľa druhovcatch by species - celkový výlovtotal catch - akt SpoločenstvaCommunity act - Karibské ostrovyCaribbean Islands - chémia uhoľných produktovcoal by-products industry - uhlíkcarbon - motorové palivomotor fuel - jatočný trupcarcass - CaricomCaricom - krajiny CaricomCaricom countries - sieť škôldistribution of schools - kartelcartel - obchodná transakciacommercial transaction - kartografiacartography - cash flowcash flow - trestný registercriminal record - katalogizáciacataloguing - KatalánskoCatalonia - katalógcatalogue - socioprofesijná kategóriasocio-professional category - volebná kauciaelectoral deposit - konferenčné postupyconference proceedings - ITCITC - SPCSPC - ženskýadult female, dame, daughter of Eve, woman - mužman - CIDCID - krajiny EUEU country - ECACECAC - CEAECEAE - CEAOCEAO - ionizujúce žiarenieionising radiation - sodíksodium - opracovanie kovovmetalworking - vzácny plynrare gas - smrťdeath - transplantácia orgánuorgan transplant - transfúzia krviblood transfusion - kovový odpadmetal waste - hlavná trasa SpoločenstvaCommunity trunk route - právo dozorucustody - schéma výmenných pobytov mladýchyouth exchange scheme - základná časticafundamental particle - atómatom - analytická chémiaanalytical chemistry - spektrometriaspectrometry - krajiny CEAOCEAO countries - cytológiacytology - vápnikcalcium - lekárska diagnózamedical diagnosis - jadrové lekárstvonuclear medicine - lekárske vyšetreniemedical examination - člen Účtovného dvora ESmember of the EC Court of Auditors - bezpečnosť výstavbybuilding safety - Európska agentúra životného prostrediaEuropean Environment Agency - príručkaguide - európsky symbolEuropean symbol - úradný jazykofficial language - úraz domaaccident in the home - plán SpoločenstvaCommunity programme - tropický lestropical forest - osobné vlastníctvopersonal effects - štvrtý dohovor z Loméfourth Lomé Convention - škodlivosť elektromagnetického žiareniaelectromagnetic interference - vlnové pásmowaveband - žoldniermercenary - spomienková slávnosťcommemoration - družbatwinning - výučba riadenia vozidieldriving instruction - výkonnostné drogyperformance drugs - Európsky dohovor o ľudských právachEuropean Convention on Human Rights - ESUOECSC - Súd prvého stupňa ESEC Court of First Instance - podmienky odchodu do dôchodkuretirement conditions - vnútorné hranice Spoločenstvainternal Community frontier - obytný prívescamping vehicle - antidumpingové opatrenieanti-dumping measure - dopad informatikyimpact of information technology - sprístupnenie informáciídisclosure of information - vojenský zásahmilitary intervention - vývoz odpaduexport of waste - pomocník v rozvojovej krajinedevelopment worker - rádiobiológiaradiobiology - absentérstvoabsenteeism - pápežská listinapapal act - ECOWASECOWAS - CedefopCedefop - Európske spoločenstvoEuropean Community - ESAEEAEC - osoba bez manželského zväzkuunmarried person - celulózacellulose - ECMTECMT - cenzúracensorship - Stredoafrická republikaCentral African Republic - jadrová elektráreňnuclear power station - centralizácia informáciícentralisation of information - CentreCentre - nákupné centrumshopping centre - Spoločné výskumné stredisko ESAEEAEC Joint Research Centre - počítačové centrumcomputer centre - dokumentačné centrumdocumentation centre - politický stredpolitical centre - databankové servisné centrumon line data service - keramikaceramics - obilninycereals - potravinárske obilninyfood cereals - akciashare - kŕmne obilninyfodder cereals - obilniny na výrobu chlebacereals of bread-making quality - CERNCERN - ESROESRO - osvedčenie o pôvodecertificate of origin - osvedčenie o pohybe tovarumovement certificate - zdravotné osvedčeniehealth certificate - ETUCETUC - žalobalegal action - ukončenie obchodovaniacessation of trading - ukončenie hospodáreniacessation of farming - pozastavenie platiebsuspension of payments - prímeriecease-fire - obchodná a priemyselná komorachamber of commerce and industry - priamo volená snemovňadirectly-elected chamber - federálna snemovňafederal chamber - komora parlamentuparliamentary chamber - šampanskéchampagne - Champagne-ArdenneChampagne-Ardenne - sociálna zmenasocial change - technologická zmenatechnological change - konopehemp - dosládzaniechaptalisation - uhliecoal - ťažba uhliacoal mining - tlak na nápravuaxle weight - akcionárshareholder - vyživovaná osobadependant - užitočné zaťaženiepayload - nákladload - Havanská chartaHavana Charter - Charta Spojených národovUnited Nations Charter - Európska sociálna chartaEuropean Social Charter - lovhunting - kotolboiler - prístup k informáciám Spoločenstvaaccess to Community information - prístup k súdomaccess to the courts - dohoda ATPATP Agreement - obchodná dohoda ESEC trade agreement - dohoda o spolupráci ESEC cooperation agreement - Schengenská dohodaSchengen Agreement - Európska dohoda o pridruženíEuropean Association Agreement - predbežná zmluva ESEC interim agreement - dohoda medzi orgánmiinterinstitutional agreement - zmiešaná dohodamixed agreement - zásobník elektrickej energieelectricity storage device - acquis SpoločenstvaCommunity acquis - pridružená žaloba o odškodnenieassociated action for damages - krok SpoločenstvaCommunity action - občianskoprávna žalobacivil proceedings - trestnoprávne konaniecriminal proceedings - konanie o občianskoprávnu zodpovednosťcivil liability proceedings - trestné stíhaniepublic prosecution - činnosť SpoločenstvaCommunity activity - úprava finančných prognózadaptation of financial perspectives - pristúpenie k dohodeaccession to an agreement - správa orgánovadministration of the Institutions - zobrazeniedisplay - portugalsky hovoriaca AfrikaPortuguese-speaking Africa - subsaharská Afrikasub-Saharan Africa - Európska agentúra pre hodnotenie liečebných produktovEuropean Agency for the Evaluation of Medicinal Products - Európska agentúra bezpečnosti a zdravia pri práciEuropean Agency for Safety and Health at Work - fyzický útokphysical aggression - parkovacia plochaparking area - NAFTANAFTA - alergiaallergy - veľvyslanectvoembassy - plánovanie rozvoja mesta a vidiekatown and country planning - bývalá NDRformer GDR - bývalý ZSSRformer USSR - služobný vekseniority - bývalé socialistické krajinyformer socialist countries - AnglickoEngland - kožušinové zvierafur-bearing animal - plynové zariadeniegas appliance - aplikácie informačných technológiíinformation technology applications - ďalší rozvoj Spoločenstvadeepening of the European Union - Atlantický oblúkAtlantic Arc - súostroviearchipelago - ArménskoArmenia - SAARCSAARC - výťahlift - stredná ÁziaCentral Asia - parlamentné zhromaždenieparliamentary assembly - autonómna správaadministrative autonomy - povolenie na predajmarket approval - predbežný návrh rozpočtu ESpreliminary draft EC budget - bojové lietadlocombat aircraft - AzerbajdžanAzerbaijan - Európska centrálna bankaEuropean Central Bank - právny základlegal basis - údolie RýnaRhine Valley - BieloruskoBelarus - čistý príjemcanet recipient - EBOREBRD - tovar dvojakého použitiadual-use good - starostlivosť o blaho zvieratanimal welfare - biologická diverzitabiodiversity - biotopbiotope - pranie špinavých peňazímoney laundering - čistiareňcleaning industry - tropické drevotropical wood - bombardovacie lietadlobomber - Bosna a HercegovinaBosnia-Herzegovina - BrandenburskoBrandenburg - letecká kabotážair cabotage - podporný rámec SpoločenstvaCommunity support framework - vedecký výpočetscientific calculation - časový harmonogram pre EMÚtimetable for EMU - profesijná kariéraprofessional career - expanzná kartaexpansion card - audio kazetaaudio cassette - NACCNACC - SNŠCIS - cyklus kontroly kvalityquality control circle - osvedčovanie SpoločenstvaCommunity certification - zmena podnebiaclimate change - zmena politického režimuchange of political system - Charta ES o základných sociálnych právach pracovníkovEC Charter of the Fundamental Social Rights of Workers - Európska chartaEuropean charter - medzinárodná chartainternational charter - chirurgsurgeon - cintoríncemetery - priťažujúce okolnostiaggravating circumstances - poľahčujúce okolnostimitigating circumstances - Európske občianstvoEuropean citizenship - zmluvné ustanovenie proti dobrým mravomunfair terms of contract - zmluvné podmienkycontract terms - ustanovenie o výnimkáchopt-out clause - COCOMCOCOM - občiansky zákonníkcivil code - trestný zákonníkpenal code - kodifikácia práva Spoločenstvacodification of Community law - hospodárska a sociálna súdržnosťeconomic and social cohesion - kaderníctvo a kozmetikahairdressing and beauty care - miestny orgánlocal authority - regionálny orgánregional authority - vykurovanieheating - Spoločný výbor EHPEEA Joint Committee - Spoločný poradný výbor EHPEEA Joint Consultative Committee - Riadiaci výbor ESEC management committee - Regulačný výbor ESEC regulatory committee - Výbor regiónovCommittee of the Regions - Spoločný výbor ESEC joint committee - Spoločný parlamentný výbor EHPEEA joint parliamentary committee - komitológiacomitology - obchod s orgánmitrade in organs - obchod s umeleckými predmetmiart trade - flámska komunitaFlemish Community - francúzsky hovoriaca komunitaFrench-speaking Community - nemecky hovoriaca komunitaGerman-speaking Community - spoločenstvá Belgickacommunities of Belgium - právomoci EPpowers of the EP - právomoci orgánov ESpowers of the EC Institutions - počítačom podporovaný designcomputer assisted design - konfederácia zamestnávateľovemployers' confederation - odborová konfederáciatrade union confederation - európska konferenciaEuropean conference - Medzivládna konferencia ESEC Intergovernmental Conference - medzinárodná konferenciainternational conference - Medzinárodná konferencia práceInternational Labour Conference - konferencia tripartitytripartite conference - etnický sporethnic conflict - politické prázdninyleave for political activities - Rada spolupráce štátov Perzského zálivuGulf Cooperation Council - Rada EHPEEA Council - poradenstvoconsultancy - záruka za znečisťujúci výrobokdeposit on a polluting product - konsolidácia práva Spoločenstvaconsolidation of Community law - konzulátconsulate - správna zmluvaadministrative contract - finančná kompenzácia za dohodufinancial compensation of an agreement - čistý prispievateľnet contributor - príspevok z HDPGNP contribution - hraničná kontrolaborder control - kontrola štátnej pomocicontrol of State aid - monitoring vývozovmonitoring of exports - Medzivládny dohovor ESEC Intergovernmental Convention - spolupráca v záležitostiach vnútracooperation in home affairs - colná spoluprácacustoms cooperation - spolupráca v oblasti životného prostredia;environmental cooperation - medzivládna spolupráca ESEC intergovernmental cooperation - spolupráca medzi orgánmi ESEC interinstitutional cooperation - medziparlamentná spoluprácainter-parliamentary cooperation - súdna spolupráca v EÚEU judicial cooperation - policajná spoluprácapolice cooperation - policajná spolupráca EÚEU police cooperation - bytové družstvohousing cooperative - koordinácia financovaniacoordination of financing - koordinácia politík EMÚcoordination of EMU policies - Africký rohHorn of Africa - Európske armádne zboryEuropean army corps - COSACCOSAC - pohľadávkaclaim - organizovaný zločinorganised crime - kritériá nároku na financieeligibility criteria - kritériá zbližovaniaconvergence criteria - ChorvátskoCroatia, Hrvatska, Republic of Croatia - súbežný príjemoverlapping of income - cyklóncyclone - daňové priznanietax return - prehlásenie záujmu Spoločenstvadeclaration of Community interest - verejné prehláseniepublic statement - vydavateľská lehotapublishing deadline - insider trading, nezákonné využívanie informácií v obchodnom stykuinsider trading - trestný čin proti životnému prostrediuenvironmental offence - sexuálne motivovaný trestný činsexual offence - označenie výrobkuproduct designation - odstúpenie od dohodywithdrawal from an agreement - poľnohospodársky výdavokagricultural expenditure - výdavok SpoločenstvaCommunity expenditure - administratívny výdavok ESEC administrative expenditure - výskumný výdavok ESEC research expenditure - prevádzkový výdavok ESEC operational expenditure - štrukturálny výdavokstructural expenditure - derogácia z práva Spoločenstvaderogation from Community law - dlhdebt - colný dlhcustoms debt - druhá etapa EMÚsecond stage of EMU - povinnosti štátnych zamestnancovduties of civil servants - sociálny dialógsocial dialogue - sociálny dialóg SpoločenstvaCommunity social dialogue - rozširovanie informácií Spoločenstvadissemination of Community information - rozpočtová disciplína ESEC budgetary discipline - vojenská disciplínamilitary discipline - diskriminácia na základe štátnej príslušnostidiscrimination on the basis of nationality - zariadenie proti znečisťovaniuanti-pollution device - lekárske údajemedical data - osobné údajepersonal data - právo podať žaloburight of action - právo na azylright of asylum - záväzkové právolaw of obligations - regionálny zákonregional law - práva štátnych zamestnancovrights of civil servants - obrazovkascreen - súkromné ECUprivate ECU - vzdelávanie mladých delikventoveducation of young offenders - zamestnanecké vlastníctvo kmeňových akciíworkers' stock ownership - skleníkový efektgreenhouse effect - príprava práva Spoločenstvadrafting of Community law - regionálne voľbyregional election - zárodok a plodembryo and foetus - používanie jazykovuse of languages - vojenský výcvikmilitary training - inštitucionálna rovnováha v ESEC Institutional balance - ochranné vybavenieprotective equipment - počítačová technikacomputer equipment - tlakové zariadeniepressure equipment - tepelné zariadeniethermal equipment - justičný omylmiscarriage of justice - EritreaEritrea - Európsky hospodársky priestorEuropean Economic Area - EstónskoEstonia - zostavovanie rozpočtu Spoločenstvadrawing up of the Community budget - nesekularizovaný štátnon-secular State - právny štátrule of law - federatívny štátfederal State - islamský štátIslamic State - sekularizovaný štátsecular State - unitárny štátunitarian State - porovnávacia štúdiacomparative study - prípadová štúdiacase study - občianska Európacitizens' Europe - EuropolEuropol - výkon trestucarrying out of sentence - prax v profesiiprofessional experience - znalecký posudok nariadený súdomexpert's report ordered by a court - extrémizmusextremism - počítačom podporovaná výrobacomputer assisted manufacturing - pomôcky pre telesne postihnutýchfacilities for the disabled - FlevolandFlevoland - medzinárodné verejné funkcieinternational civil service - zamestnanec medzinárodnej organizácieinternational civil servant - činnosť orgánovoperation of the Institutions - Európska vzdelávacia nadáciaEuropean Training Foundation - Kohézny fondCohesion Fund - Fond Rady EurópyCouncil of Europe fund - Európsky investičný fondEuropean Investment Fund - kancelárske potrebyoffice supplies - obnos nepodliehajúci zdaneniutax-free allowance - podvod proti Spoločenstvufraud against the Community - vonkajšie hranice Spoločenstvaexternal frontier of the Community - skleníkový plyngreenhouse gas - genetikagenetics - GruzínskoGeorgia - Rómgypsy - hladovkahunger strike - Višegrádske krajinyVisegrad countries - Skupina 24Group of Twenty-Four - združenie miest a obcíassociation of local authorities - Európske ekonomické záujmové združenieEuropean Economic Interest Grouping - sexuálne obťažovaniesexual harassment - bojový vrtuľníkcombat helicopter - staroveká históriaancient history - súčasné dejinycontemporary history - história stredovekumedieval history - moderné dejinymodern history - historický prehľadhistorical account - prevádzková dobatrading hours - kultúrna identitacultural identity - FNRPFIFG - imageimage - diplomatická imunitadiplomatic immunity - hospodárska infraštruktúraeconomic infrastructure - iniciatíva SpoločenstvaCommunity initiative - európska iniciatíva hospodárskeho rastuEuropean growth initiative - hmyzinsect - odpaľovacie zariadenielaunch facility - sanitárna inštaláciaplumbing equipment - Európsky inštitút verejnej správyEuropean Institute of Public Administration - Európsky menový inštitútEuropean Monetary Institute - Spoločný orgán EHPEEA joint institution - ekonomický nástroj ochrany životného prostrediaeconomic instrument for the environment - nepriaznivé počasiebad weather - systémové prepojeniesystems interconnection - spoločný záujemcollective interest - záujem o podanie žalobyinterest in bringing an action - internátna školaboarding school - InterpolInterpol - otrava skazenými potravinamifood poisoning - ŽidJew - súdy a tribunálycourts and tribunals - ústavný súdconstitutional court - KazachstanKazakhstan - KirgizskoKyrgyzstan - KosovoKosovo - označenie o ekologickostieco-label - jazerolake - materské mliekomother's milk - nosná raketalaunch vehicle - európsky jazykEuropean language - menšinový jazykminority language - mimoeurópsky jazyknon-European language - regionálny jazykregional language - živý jazykliving language - disketová mechanikadisc drive - LotyšskoLatvia - liberalizácia trhuliberalisation of the market - voľnosť vzdušného priestorufreedom of the skies - LitvaLithuania - nájomhiring - základný zákonorganic law - parceláciadividing up of land - Macedónsko-SkopjeFormer Yugoslav Republic of Macedonia - vrodená chorobacongenital disease - nutričná chorobanutritional disease - kožná chorobaskin disease - krvné ochorenieblood disease - ochorenie tráviaceho traktugastrointestinal disease - neurologické ochorenieneurological disease - ochorenie žliaz s vnútorným vylučovanímendocrine disease - pohlavne prenosné chorobysexually transmitted disease - voľne žijúce cicavcewild mammal - športové podujatiesporting event - vojenské cvičeniamilitary manoeuvres - zmluva na dodávku služiebservices contract - označenie zhody ESEC conformity marking - vačkovecmarsupial - materiál živočíšneho pôvodumaterial of animal origin - kurzový mechanizmus EMSEMS exchange-rate mechanism - Meklenbursko-západné PomoranskoMecklenburg-West Pomerania - dohoda o štandardnej zdravotníckej starostlivostistandard agreement health care - súdne lekárstvoforensic medicine - voľné predajný liekover-the-counter drug - veterinárne liečiváveterinary drug - Kaspické moreCaspian Sea - Čierne moreBlack Sea - Červené moreRed Sea - MercosurMercosur - národné implementačné opatrenienational implementing measure - mikroorganizmusmicroorganism - vodné prostredieaquatic environment - morské prostrediemarine environment - baníkminer - zisťovacia misiafact-finding mission - modemmodem - Čierna HoraCrna Gora, Montenegro - pamiatkamonument - politická morálkapolitical morality - rokovanie o dohode ESnegotiation of an EC agreement - Uruguajské koloUruguay Round - Kombinovaná nomenklatúraCombined Nomenclature - zoznam liečivdrugs classification - nešírenie zbrojenianon-proliferation of arms - ekologická normaenvironmental standard - nový typ zamestnanianew type of employment - pozorovateľobserver - Európske stredisko kontroly liečivEuropean Monitoring Centre for Drugs and Drug Addition - Úrad Spoločenstva pre ochranné známky Community Trademark Office - vtákbird - orgán spolupráce EÚEU cooperation body - rozhodovací orgándecision-making body - spoločný orgán ESEC joint body - organizácia zdravotníckej starostlivostiorganisation of health care - Svetová obchodná organizáciaWorld Trade Organisation - športová organizáciasports body - komunitárna organízáciaCommunity body - geneticky upravený organizmusgenetically modified organism - špecializovaný orgán ESEC body and agency - UzbekistanUzbekistan - sponzorstvosponsorship - príspevok SpoločenstvaCommunity sponsorship - Partnerstvo pre mierPartnership for Peace - Pobaltské štátyBaltic States - krajiny SNŠCIS countries - krajiny GCCGCC countries - štáty zálivuGulf States - krajiny MercosurMercosur countries - nepridružená krajinanon-associated country - tretie krajiny v Stredozemíthird countries in the Mediterranean - CEECCEEC - obchodovateľné povolenie na znečistenietradeable emission permit - civilný personálcivilian personnel - zmluvní pracovnícicontract staff - zdravotnícky personálnursing staff - vojenský personálmilitary personnel - finančné prognózyfinancial perspectives - SZBPCFSP - filozofia právaphilosophy of law - sťažnosť Komisiicomplaint to the Commission - škodlivá rastlinaharmful plant - živá rastlinaliving plant - pluralizmus v médiáchpluralism in the media - politika životného prostredia SpoločenstvaCommunity environmental policy - jednotná kurzová politikasingle exchange-rate policy - vízová politikavisa policy - jednotná menová politikasingle monetary policy - látky znečisťujúce stratosférustratospheric pollutant - pôvodné obyvateľstvoindigenous population - pornografiapornography - lietadlová loďaircraft carrier - súdne konanielegal process - prehistóriaprehistory - prvá etapa EMÚfirst stage of EMU - hlava štátuhead of State - predsedníctvo v Rade ESEU Council Presidency - predseda KomisiePresident of the Commission - vedecká tlačscientific press - dôkazproof - úrazová prevenciaaccident prevention - princíp vzájomného uznávaniamutual recognition principle - princíp subsidiarityprinciple of subsidiarity - všeobecná právna zásadageneral legal principle - priestupkový postup v ESEC infringement procedure - spolurozhodovací postupcodecision procedure - dohodovacie riadenie - zvláštne konaniespecial procedure - homeopatický produkthomeopathic product - recyklovaný produktrecycled product - colné povolaniecustoms profession - prevádzkovateľ alternatívnej medicínypractitioner of alternative medicine - legislatívny plán SpoločenstvaCommunity legislative programme - operačný programoperational programme - projekt v záujme Spoločenstvaproject of Community interest - návrh rozpočtu ESdraft EC budget - šírenie európskej myšlienkypromotion of the European idea - finančný protokolfinancial protocol - počítačom podporované vydávaniecomputer assisted publishing - verejný priebeh zasadanípublic conduct of debates - otázka dôveryconfidence motion - tibetská otázkaTibetan question - predbežná záležitosťpreliminary issue - obnovenie dohodyrenewal of an agreement - sťažnosť ombudsmanovi ESappeal to the EC Ombudsman - žaloba podaná na správny súdaction brought before an administrative court - žaloba podaná na Súdny dvor ESaction brought before the EC Court of Justice - žaloba na zrušenie rozhodnutia orgánu ESaction for annulment of an EC decision - žaloba o určenie zodpovednosti na strane administratívyaction to establish liability on the part of an administration - ekologická daňenvironmental tax - hospodárska reformaeconomic reform - politická reformapolitical reform - colný postup SpoločenstvaCommunity customs procedure - vývozný colný režimexport customs procedure - finančné dojednania SpoločenstvaCommunity financing arrangements - Alpský regiónAlpine Region - región závislý na ryboloveregion dependent on fishing - oprávnený regióneligible region - európsky regiónEuropean Region - upadajúci priemyselný regióndeclining industrial region - občiansky registercivil register - rokovací poriadok parlamentuparliamentary rules of procedure - vzťahy občan - úradycitizen-authority relations - vzťahy medzi štátom a regiónomrelations between the State and the regions - vzťahy medzi orgánmi ESEC interinstitutional relations - deľba právomocídivision of powers - rozdelenie prostriedkov Spoločenstvadistribution of Community funding - plazreptile - Moldavská republikaRepublic of Moldova - Slovenská republikaSlovak Republic - Česká republikaCzech Republic - energetická rozvodná sieťenergy grid - počítačová sieťcomputer network - lokálna sieťlocal area network - transeurópska sieťtrans-European network - rezerváciareservation - rozpočtové rezervy ESEC budgetary reserve - uznesenie parlamenturesolution of parliament - zdroj DPHVAT resource - zrážka pri zdrojideduction at source - revízia dohodyrevision of an agreement - revízia Zmluvy o ESrevision of the EC Treaty - revízia finančných prognózrevision of financial perspectives - medzinárodná úloha Spoločenstvathe EU's international role - hlodavecrodent - monarchizmusroyalism - RuskoRussia - zdravie zvieratanimal health - duševné zdraviemental health - SaskoSaxony - Sasko-AnhaltskoSaxony-Anhalt - lekárska vedamedical science - sochárstvosculpture - ESCBESCB - štátne tajomstvoState secret - sekretariát orgánusecretariat of an Institution - agrárny sektorfarming sector - bezpečnosť vo vzduchuair safety - bezpečnostné službysecurity services - námorná bezpečnosťmaritime safety - zemetrasenieearthquake - kampaň na verejné povedomiepublic awareness campaign - Srbsko, Srbsko a Čierna HoraSerbia, Serbia and Montenegro - sieťový servernetwork server - štátna zdravotnícka službaState health service - opicamonkey - historické miestohistoric site - politická situáciapolitical situation - SlovinskoRepublic of Slovenia, Slovenia, Slovenija - zdravotnícka starostlivosťhealth care - ošetrovateľská starostlivosťnursing care - ponorkasubmarine - lekárska špecializáciamedical specialisation - predstavenie so zvieratamianimal show - rozpočtový stabilizátorbudgetary stabiliser - štatistika vzdelávaniaeducation statistics - vedúci poľnohospodárskeho podnikuhead of agricultural holding - zdravotnícka štatistikahealth statistics - dopravná štatistikatransport statistics - štatistika cestovného ruchutourism statistics - právna subjektivita podľa európskeho právaEuropean legal status - stimulantstimulant - podzemné uskladnenie odpaduunderground storage of waste - štruktúra rybárstvafisheries structure - psychotropná látkapsychotropic substance - podpora užívateľahelp desk - kontrola liečivdrug surveillance - mnohostranný dohľadmultilateral surveillance - spoločný orgánjoint authority - operačný systémoperating system - systém správy databázdatabase management system - systém zdravotníckej starostlivostihealth care system - systém spracovania údajovcomputer system - súdny systémlegal system - tabuľkový procesorspreadsheet - TadžikistanTajikistan - úroveň financovaniafinancing level - technológia dvojakého použitiadual-use technology - počítačové koncové zariadeniecomputer terminal - autonómne územie Palestínyautonomous territories of Palestine - územia bývalej Juhoslávieterritories of the former Yugoslavia - DurýnskoThuringia - obchodovanie s ľuďmitrafficking in persons - analgetikumtranquiliser - spracovanie pod colnou kontrolouprocessing under customs control - administratívna transparentnosťadministrative transparency - transparentnosť v rozhodovanítransparency in decision-making - preprava pacientovtransport of patients - úraztrauma - sezónna zamestnanosťseasonal employment - TrojkaCommunity Troika - tretia etapa EMÚthird stage of EMU - TurkménskoTurkmenistan - administratívny dohľadadministrative supervision - UkrajinaUkraine - Ulster-DonegalUlster-Donegal - Európska politická úniaEuropean Political Union - užívateľ informačných technológiíinformation technology user - alternatívne využitie poľnohospodárskych produktovalternative use of agricultural products - vektor nemocidisease vector - bojové vozidlocombat vehicle - priestupok voči právu Spoločenstvainfringement of Community law - odvolanieappeal - VojvodinaVojvodina - cestujúcitraveller - demilitarizovaná zónademilitarised zone - citlivá oblasťsensitive area - premiérhead of government - šéf opozícieleader of the opposition - hlava domácnostihead of household - hospodársky dobytoklivestock - šekcheque - obratturnover - ChileChile - chémiachemistry - potravinárska chémiafood chemistry - priemyselná chémiaindustrial chemistry - ČínaChina - chirurgiasurgery - chlórchlorine - programový rozpočetprogramme budgeting - výber technológiechoice of technology - nezamestnanosťunemployment - cyklická nezamestnanosťcyclical unemployment - skrytá nezamestnanosťhidden unemployment - nezamestnanosť žienfemale unemployment - nezamestnanosť mládežeyouth unemployment - krátkodobá prácashort-time working - sezónna nezamestnanosťseasonal unemployment - štrukturálna nezamestnanosťstructural unemployment - dočasné prepustenietemporary layoff - nezamestnanosť kvôli technickému pokrokuunemployment due to technical progress - neúčasť na voľbáchabstentionism - odbor podnikaniabranch of activity - nezamestnaná osobaunemployed person - kresťanstvoChristianity - chrómchromium - CyprusCyprus - muštcider - ICMIOM - hospodárska činnosťeconomic activity - cementcement - kinocinema - obežníkcircular - civilizáciacivilisation - vedúca triedaruling class - nižšia triedalower class - stredná triedamiddle class - pracujúca triedaworking class - roľnícka triedapeasant class - spoločenská trieda, trieda, vrstvaclass, rank, social class, socio-economic class, stratum - vyššia triedaupper class - klasifikáciaclassification - arbitrážna doložkaarbitration clause - ustanovenie o kvóreallocation clause - ochranná doložkaprotective clause - samostatná zárobková činnosťself-employment - duchovenstvoclergy - zákaznícicustomers - podnebieclimate - klimatizáciaair conditioning - účtovná uzávierkaclosing of accounts - politický klubpolitical club - WFCWFC - UnctadUnctad - politická koalíciapolitical coalition - kobaltcobalt - kódovaniecoding - pravidlá cestnej premávkyhighway code - plavebný kódexnavigational code - zákonník prácework code - zákonníklegal code - mierové spolužitiepeaceful co-existence - spolufinancovanieco-financing - spolurozhodovanieco-determination - kokscoke - rozpočtová spoluprácabudgetary cooperation - vyber danítax collection - zber údajovdata collection - slnečný kolektorsolar collector - kolektivizmuscollectivism - vidiecke spoločenstvorural community - regionálne a miestne orgányregional and local authorities - mestské spoločenstvourban community - KolumbiaColombia - prispôsobenie školeadjustment to school - farbivodyestuff - potravinárske farbivofood colouring - umelé potravinárske farbivoartificial food colouring - prírodné potravinárske farbivonatural food colouring - repka olejnáoil seed rape - palivofuel - náhradné palivosubstitute fuel - fosílne palivofossil fuel - sociálne prispôsobeniesocial adjustment - jadrové palivonuclear fuel - poľnohospodársky výbor ESEC agriculture committee - výbor ESEC committee - Poradný výbor ESEC advisory committee - podniková radaworks council - potravinárske aditívumfood additive - Výbor Rady ESEU Council committee - Európsky hospodársky a sociálny výborEuropean Economic and Social Committee - Menový výborEC Monetary Committee - spoločný výbor pre záležitosti ESjoint committee on EC matters - Stály výbor ESEC standing committee - Stály výbor OSNUN Standing Committee - Vedecký výbor ESEC scientific committee - Technický výbor ESEC technical committee - komerčná arbitrážcommercial arbitration - auditaudit - virtuálna knižnicavirtual library - Prekladateľské centrum pre orgány Európskej únieTranslation Centre for the Bodies of the European Union - Úrad Spoločenstva pre rastlinné odrodyCommunity Plant Variety Office - Africká Charta práv človeka a ľudí African Charter on Human and Peoples' Rights - Európska charta o energiiEuropean Energy Charter - sociálne ustanoveniesocial clause - UNCEDUNCED - európska podniková radaEuropean Works Council - InternetInternet - elektronický obchodelectronic commerce - Európsky inštitút pre normyEuropean Standards Institute - CENCEN - CENELECCENELEC - ETSIETSI - uznávanie kvalifikácií z odborného školeniarecognition of vocational training qualifications - kontrola kvality poľnohospodárskych výrobkovquality control of agricultural products - Súd EFTAEFTA Court - nebezpečný odpadhazardous waste - zákonná zárukalegal deposit - sociálny dumpingsocial dumping - ustanovené právoestablished right - tranzitívne hospodárstvotransition economy - elektronické vydavateľstvoelectronic publishing - enzýmenzyme - BSEBSE - európsky sociálny priestorEuropean social area - skupina vedúcich priemyselných krajíngroup of leading industrialised countries - GATSGATS - Skupina RioRio Group - ustanovenie mieruestablishment of peace - hospodárska špionážeconomic intelligence - Zoozoo - ochorenie rýbfish disease - globalizáciaglobalisation - multimédiámultimedia - Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhuOffice for Harmonisation in the Internal Market - Svetová organizácia cielWorld Customs Organisation - Orgán pre urovnávanie sporovDispute Settlement Body - APECAPEC - pedofíliapaedophilia - princíp proporcionalityprinciple of proportionality - porovnávacia reklamacomparative advertising - regióny Fínskaregions of Finland - regióny Švédskaregions of Sweden - riadenie telekomunikáciíregulation of telecommunications - informačná spoločnosťinformation society - Amsterdamská zmluvaTreaty of Amsterdam - hospodárska transformáciaeconomic transition - TRIMSTRIMS - TRIPSTRIPS - UNICEUNICE - pracovný životworking life - euro zónaeuro area - zoonózazoonosis - TARICTARIC - ICFTUICFTU - ECCASECCAS - EUTELSATEUTELSAT - ELECELEC - IOEIOE - klonovaniecloning - obchodný sportrade dispute - podnik v ťažkostiachcompany in difficulties - informačná diaľnicainformation highway - intranetintranet - extranetextranet - prehliadačbrowser - správa dokumentovdocument management - EDMEDM - OCROCR - digitalizáciadigitisation - skenerscanner - Dolné RakúskoNiederösterreich - Horné RakúskoOberösterreich - BurgenlandBurgenland - KorutánskoCarinthia - SalzburskoSalzburg - ŠtajerskoSteiermark - TirolskoTyrol - VorarlbergVorarlberg - ViedeňVienna - krajiny APECAPEC countries - CEEPCEEP - posledný termín platbydeadline for payment - pakt stabilitystability pact - politika mládežeyouth policy - spotrebiteľská politikaconsumer policy - politika Spoločenstva - národná politikaCommunity policy-national policy - Európske centrum pre monitorovanie rasizmu a xenofóbieEuropean Monitoring Centre on Racism and Xenophobia - JHAJHA - veková diskrimináciaage discrimination - dikriminácia na základe sexuálnej orientáciediscrimination on the basis of sexual orientation - starostlivosť o staršíchcare for the elderly - protiprávne prepúšťanieunfair dismissal - StockholmStockholm - Östra Mellansverige Östra Mellansverige - SydsverigeSydsverige - Norra MellansverigeNorra Mellansverige - Mellersta NorrlandMellersta Norrland - Övre NorrlandÖvre Norrland - Småland med öarnaSmåland med öarna - VästsverigeVästsverige - Itä-SuomiItä-Suomi - Väli-SuomiVäli-Suomi - Pohjois-SuomiPohjois-Suomi - UusimaaUusimaa - Etelä-SuomiEtelä-Suomi - AhvenanmaaAhvenanmaa - dohoda o sociálnej politikeSocial Policy Agreement - diskriminácia na základe postihnutiadiscrimination based on disability - ECHOECHO - OLAFOLAF - zjednodušovanie legislatívysimplification of legislation - DNADNA - virtuálna realitavirtual reality - obrazová syntézapicture synthesis - metóda hodnoteniaevaluation method - pozorovanieobservation - princíp komunitizácieprinciple of communitisation - zodpovednosť štátuliability of the state - simuláciasimulation - dozor nad dovozomsurveillance concerning imports - komparatívna analýzacomparative analysis - príčinná analýzaanalysis of causes - kvantitatívna analýzaquantitative analysis - špeciálna dovolenkaspecial leave - užšia spoluprácacloser cooperation - hypermédiáhypermedia - hypertexthypertext - eutanáziaeuthanasia - PalauPalau - ostrov NorfolkNorfolk Island - NiueNiue - TokelauTokelau - CeutaCeuta - MelillaMelilla - stanovisko SpoločenstvaCommunity opinion - stanovisko Účtovného dvoraCourt of Auditors opinion - Charta EÚ o základných právachEU Charter of Fundamental Rights - deficit demokraciedemocratic deficit - Vysoký zástupca CFSPHigh Representative for the CFSP - rezolúcia Rady Európskej únieResolution of the Council of the European Union - rezolúcia Európskej radyresolution of the European Council - spôsob produkciemode of production - výrobný cieľproduction target - výrobná technikaproduction technique - geneticky upravené zvieratransgenic animal - geneticky upravená rastlinatransgenic plant - šírenie inováciídiffusion of innovations - výrobná normaproduction standard - zastaraná technológiaobsolete technology - výhľadové technologické štúdieprospective technological studies - organizácia výskumuorganisation of research - vedecký objavscientific discovery - zásada bezpečnostiprecautionary principle - špecializovaný výskumfield research - výsledky výskumuresearch results - zistiteľnosťtraceability - trvale udržateľné poľnohospodárstvosustainable agriculture - Európsky poľnohospodársky model European agricultural model - agroenvironmentálny plánagri-environmental plan - pozemková politikaland policies - farmársky projektfarming project - poľnohospodárska oblasť s environmentálnymi obmedzeniamiagricultural area with environmental restrictions - agrolesníctvoagroforestry - straty na úrodecrop losses - poľnohospodársky cenzusagricultural census - poľnohospodárstvo so zavlažovanímirrigated agriculture - striedanie pestovania plodíncrop rotation - silosilo - energetická plodinaenergy crop - olejnaté plodinyoil crop - zootechnikazootechnics - severský lesboreal forest - trvale udržateľná správa lesovsustainable forest management - certifikácia lesovforest certification - európska lesnícka politikaEuropean forestry policy - EFICSEFICS - stredozemný lesMediterranean forest - les mierneho pásmatemperate forest - štatistika lesníctvaforestry statistics - európska menaEuropean currency - EcuEcu - EURIBOREURIBOR - prevodný kurzconversion rate - ADBADB - CABEICABEI - CaribankCaribank - poľnohospodársky úveragricultural credit - program stabilitystability programme - európska daňová spoluprácaEuropean tax cooperation - daňová reformatax reform - nezamestnanosť migrantovmigrant unemployment - priebežné odborné vzdelávaniecontinuing vocational training - Výbor pre zamestnanosťEmployment Committee - Európska stratégia zamestnanostiEuropean Employment Strategy - prispôsobivosť pracovníkaworker adaptability - pracovná flexibilitalabour flexibility - zastaranosť zručnostískill obsolescence - nedostatok pracovnej silylabour shortage - univerzálny pracovník multi-skilled worker - hľadanie kvalifikovaného personáluhead-hunting - opätovné začlenenie do pracovného životareassignment - degradovaniedemotion - EcofinEcofin - nezúčastnená krajinanon-participating country - zúčastnená krajinaparticipating country - odolnosť materiálovresistance of materials - benchmarkingbenchmarking - paralyzujúca zbraňnon-lethal weapon - spravodlivý obchodfair trade - koncesia na službyservice concession - komerčná zmluvacommercial contract - medzinárodná obchodná arbitrážinternational commercial arbitration - služby verejného záujmu services of general interest - elektronický podpiselectronic signature - štatistika obchodutrade statistics - vylúčenie z medzinárodnej organizácieexclusion from an international organisation - európsko-stredozemné partnerstvoEuro-Mediterranean partnership - zhodnotenie pomociaid evaluation - predchádzanie konfliktomconflict prevention - etnická čistkaethnic cleansing - zbraň proti ľuďomanti-personnel weapon - špionážespionage - vojenské tajomstvomilitary secret - štatistika obranydefence statistics - analýza pôdysoil analysis - vesmírna vedaspace science - astronautikaastronautics - klimatológiaclimatology - bioklimatológiabioclimatology - chémia pôdysoil chemistry - kultúrna geografiacultural geography - humánna geografia human geography - regionálna geografiaregional geography - geomorfológiageomorphology - sedimentológiasedimentology - typ pôdysoil