Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

ÅrhusÅrhus - lehdistötiedotepress release - tuomioistuimen toimivaltajurisdiction - piirimyyjäconcessionaire - yhteiskunnallis-taloudelliset olotsocioeconomic conditions - kulttuuriyhteistyön neuvostoCouncil for Cultural Cooperation - CrestCREST - European Productivity Agency - ydinenergiajärjestöNuclear Energy Agency - audiovisuaalinen aineistoaudiovisual document - DubaiDubayy - maatalouden kehittämissuunnitelmafarm development plan - tulostinprinter - suolainen vesisaltwater - pohjavesigroundwater - jätevesiwastewater - sosiaali- ja kulttuuripalvelutsociocultural facilities - YhdysvallatUnited States of America - yhteisön kalatalousCommunity fisheries - Kansainvälinen energiajärjestöInternational Energy Agency - vuohenjuustogoats’ milk cheese - lehmänmaidosta valmistettu juustocows’ milk cheese - FujairahAl Fujayrah - pakolaishallitusgovernment-in-exile - audiovisuaalinen teollisuusaudiovisual industry - oikeuskäytäntöcase-law - EY:n oikeuskäytäntöEC case-law - liittovaltion osavaltioFederation State - heikkotasoinen asuminensubstandard housing - Itä-MalesiaEastern Malaysia - Bretton Woodsin sopimusBretton Woods Agreement - mikrotalousmicroeconomics - kaupunkien välinen muuttoliikeinterurban migration - kaupunkien sisäinen muuttoliikeintraurban commuting - Iso-Beltistä itääneast of the Great Belt - organisaatiokaavioorganisation chart - puutree - riistanlihagame meat - ÅrhusAarhus - luottamusaseman väärinkäyttöbreach of trust - liimaadhesive - valtiojohtoinen kauppaState trading - vähittäiskaupparetail trade - tukkukauppawholesale trade - asekauppaarms trade - idän ja lännen välinen kauppaEast-West trade - ulkomaankauppaforeign trade - kotimaankauppadomestic trade - kansainvälinen kauppainternational trade - Euroopan unioniin liittyminenaccession to the European Union - markkinointimarketing - tilapäinen komiteaad hoc committee - tutkintavaliokuntacommittee of inquiry - YK:n ihmisoikeustoimikuntaCommission on Human Rights - YK:n toimikuntaUN Commission - parlamentin valiokuntaparliamentary committee - EP:n valiokuntaEP Committee - kvalitatiivinen analyysiqualitative analysis - hankintasopimuksen tekeminenaward of contract - pysyvä valiokuntastanding committee - erityisvaliokuntaspecialised committee - YK:n tekninen toimikuntaUN Technical Commission - liike-edustajacommission agent - KansainyhteisöCommonwealth - Euroopan yhteisötEuropean Communities - kuntamunicipality - apuaineadjuvant - joukkoviestintämass communications - satelliittiviestintäsatellite communications - lehdistötiedotepress communiqué - kommunismicommunism - KomoritComoros - vakuutusyhtiöinsurance company - hallinnollinen toimivaltaadministrative powers - yhteisön toimivaltaCommunity competence - asiallinen toimivaltajurisdiction ratione materiae - keskushallintocentral government - täytäntöönpanotoimivaltaexecutive competence - jäsenvaltioiden toimivaltacompetence of the Member States - parlamentin toimivaltapowers of parliament - tuomioistuimen toimivaltajurisdiction of the courts - jaettu toimivaltajoint competence - alueellinen toimivaltaterritorial jurisdiction - kilpailukykycompetitiveness, fight - kaupan täydentävyyscomplementarity of trade - kulutuskäyttäytyminenconsumer behaviour - opetushallintoeducational administration - poliittinen käyttäytyminenpolitical behaviour - elektroniikkakomponenttielectronic component - mineraaliyhdistemineral compound - väestön koostumuscomposition of the population - parlamentin kokoonpanocomposition of parliament - kirjanpitoaccounting - tuloslaskentafinancial accounting - kansallinen tilinpitonational accounts - verohallintotax authorities - julkisten palveluiden tilinpitopublic accounting - aluetilinpitoregional accounting - kirjanpitäjäaccountant - tiliaccount - konsernitiliconsolidated account - myyntitilitrading account - sidottu myyntikanavatied sales outlet - kreivikunta, piirikuntacounty, shire - väestön keskittyminenconcentration of the population - vallan keskitysconcentration of powers - paikallishallintolocal government - taloudellinen keskittymäeconomic concentration - teollisuuden keskittyminenindustrial concentration - tuotesuunnitteluproduct design - Macedonia - piirimyyjäconcessionnaire - keskipitkän ajan tukimedium-term financial assistance - kestävä kehityssustainable development - avoliittocohabitation - kilpailucompetition - kansainvälinen kilpailuinternational competition - julkinen hallintopublic administration - tiivistäminensummarising - maustecondiment - avun ehdotterms for aid - naisten asemaposition of women - työolotworking conditions - elinolotliving conditions - taloudelliset oloteconomic conditions - sosiaalinen tilannesocial situation - yhteiskunnallis-taloudelliset olotsocio-economic conditions - pakkaaminen ja kauppakunnostuspreparation for market - pääsy kokeisiinadmission to examinations - ilmasto-olosuhteetatmospheric conditions - MTLWCL - YK:n konferenssiUN Conference - luottamuksellisuusconfidentiality - makeisteollisuusconfectionery - tuomioistuinten välinen toimivaltaristiriitaconflict of jurisdiction - toimivaltaristiriitaconflict of powers - oikeuden väärinkäyttömisuse of a right - jätteiden polttowaste incineration - väliaikainen maahantuontitemporary admission - työriitalabour dispute - kansainvälinen selkkausinternational conflict - roturistiriitaracial conflict - yhteiskunnallinen ristiriitasocial conflict - sairaslomasick leave - äitiyslomamaternity leave - koulutusvapaatraining leave - vanhempainlomaparental leave - palkallinen vapaapaid leave - palkaton vapaaunpaid leave - sosiaalisin perustein myönnetty lomaleave on social grounds - jäädyttäminenfreezing - monialakonserniconglomerate - KongoCongo - vallitseva suhdanneshort-term economic prospects - ConnachtConnacht - EU:n neuvostoCouncil of the European Union - yhtiön hallitusboard of directors - EY:n assosiaationeuvostoEC Association Council - lapseksiottaminenadoption of a child - CCCCCC - CCDCCD - ASPACAspac - Euroopan neuvostoCouncil of Europe - Euroopan neuvoston maatCouncil of Europe countries - YK:n turvallisuusneuvostoUN Security Council - YK:n huoltohallintoneuvostoUN Trusteeship Council - Euroopan kuntien ja alueiden neuvostoCouncil of European Municipalities and Regions - ministerineuvostoCouncil of Ministers - lain hyväksyminen äänestämälläadoption of a law by vote - Eurooppa-neuvostoEuropean Council - Pohjoismaiden neuvostoNordic Council - Pohjoismaiden neuvoston jäsenmaatNordic Council countries - maatalousneuvojaagricultural adviser - elintarvikkeiden säilöntäfood preserving - kalakannan säilyttäminenconservation of fish stocks - luonnonvarojen säilyttäminenconservation of resources - konservatismiconservatism - säilyketehdascannery - saatavan vakautusrescheduling of public debt - kuluttajaconsumer - kulutusconsumption - ravinnon kulutusfood consumption - vedenkulutuswater consumption - energiankulutusenergy consumption - kotitalouksien kulutushousehold consumption - talousarvion hyväksyminenadoption of the budget - lopullinen kulutusfinal consumption - kotimainen kulutusdomestic consumption - kulutus henkeä kohtiper capita consumption - perustuslakiconstitution - puolueen perustaminenformation of a party - yhtiön perustaminenincorporation - perustuslaillisuuden valvontacontrol of constitutionality - maatalousrakennusagricultural building - tienrakennusroad building - metallirakennemetal structure - laivanrakennusshipbuilding - tiedonhakuconsultation of information - työntekijöiden kuuleminenworker consultation - kontticontainer - vaalituloksen riitauttaminenobjections to an election result - aikuinenadult - tariffikiintiötariff quota - ehkäisycontraception - lyhennetty työviikkoshorter working week - sopimuscontract - vakuutussopimusinsurance contract - työsopimuswork contract - teollinen väärentäminenindustrial counterfeiting - EADIEADI - vaneriplywood - veronmaksajataxpayer - hallinnollinen valvontamenettelyadministrative control - lennonjohtoair traffic control - talousarvion valvontabudgetary control - hallinnon valvontamanagement audit - viestinnän valvontacontrol of communications - EftaEFTA - saastuttamisen valvontapollution control - maksuvalmiuden valvontaliquidity control - tuotannonvalvontaproduction control - teollisuustuotteiden laadunvalvontaquality control of industrial products - epätyypillinen työnon-standard employment - valuutan säännöstelyexchange control - yrityskauppavalvontamerger control - arvosteluassessment - muuttoliikkeen valvontamigration control - vallan väärinkäyttöabuse of power - Efta-maatEFTA countries - hintavalvontaprice control - finanssivalvontafinancial control - parlamentaarinen valvontaparliamentary control - kasvintarkastusplant health control - terveystarkastushealth control - CIV-yleissopimusCIV Convention - kollektiivinen sopimuscollective agreement - lentoasemaairport - Arushan sopimusArusha Convention - ensimmäinen Lomén yleissopimusLomé Convention - Lomén sopimus Ifirst Lomé Convention - Lomén sopimus IIsecond Lomé Convention - Yaoundén sopimusYaoundé Convention - YK:n yleissopimusUN convention - lähentyminen talouden alallaeconomic convergence - energian muuntoenergy conversion - valuutan vaihdettavuuscurrency convertibility - CookinsaaretCook Islands - hallinnollinen yhteistyöadministrative cooperation - kaupallinen yhteistyötrade cooperation - kulttuuriyhteistyöcultural cooperation - taloudellinen yhteistyöeconomic cooperation - eurooppalainen yhteistyöEuropean cooperation - rahataloudellinen yhteistyöfinancial cooperation - aerosoliaerosol - teollinen yhteistyöindustrial cooperation - institutionaalinen yhteistyöinstitutional cooperation - yritysten välinen yhteistyöinter-company cooperation - kansainvälinen yhteistyöinternational cooperation - oikeudellinen yhteistyöjudicial cooperation - sotilaallinen yhteistyömilitary cooperation - rahapoliittinen yhteistyömonetary cooperation - poliittinen yhteistyöpolitical cooperation - alueellinen yhteistyöregional cooperation - maan käyttöallocation of land - tieteellinen yhteistyöscientific cooperation - Etelä-Etelä-yhteistyöSouth-South cooperation - tekninen yhteistyötechnical cooperation - rajat ylittävä yhteistyöcross-border cooperation - osuuskuntacooperative - maatalousosuuskuntaagricultural cooperative - kulutusosuuskuntaconsumer cooperative - luotto-osuuskuntacredit union - avun yhteensovittaminencoordination of aid - KööpenhaminaCopenhagen - hintojen julkaiseminenpublishing of prices - yhteisomistusjoint ownership - Etelä-KoreaSouth Korea - Pohjois-KoreaNorth Korea - CoreperCoreper - korporativismicorporatism - rasvatfats - eläinrasvatanimal fats - kasvirasvatvegetable fats - kirjeenvaihtocorrespondence - korroosiocorrosion - puolueen jäsenyyspolitical affiliation - lahjontacorruption - KorsikaCorsica - Costa RicaCosta Rica - pörssilistausstock-exchange listing - NorsunluurannikkoCôte d'Ivoire - sosiaaliturvamaksusocial-security contribution - sokerimaksusugar levy - puuvillacotton - vallankaappauscoup d'état - tilausliikennechartering - Euroopan yhteisöjen tuomioistuinEC Court of Justice - Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuinEC Court of Auditors - Euroopan ihmisoikeustuomioistuinEuropean Court of Human Rights - Kansainvälinen tuomioistuinInternational Court of Justice - siirtolaisvirtamigratory movement - vesistöwatercourse - AfganistanAfghanistan - arvopapereiden hintaprice of securities - välittäjäbroker - kalustokustannuksetequipment cost - investointikustannuksetinvestment cost - pääomakustannuksetcost of capital - jakelukustannuksetdistribution cost - hallintokustannuksetoperating cost - koulutuskustannukseteducation costs - AfrasecAfrasec - rakennuskustannuksetconstruction costs - saastumisesta aiheutuvat kustannuksetcost of pollution - terveydenhoitokustannuksethealth costs - elinkustannuksetcost of living - tuotantokustannuksetproduction cost - varastointikustannuksetstorage cost - välittömät kustannuksetdirect cost - lainanhoitokustannuksetcost of borrowing - palkkakustannuksetwage cost - koulutukseen pääsyaccess to education - AfrikkaAfrica - sosiaalimenotsocial cost - luova taiteellinen työartistic creation - työpaikkojen luominenjob creation - luottocredit - lyhytaikainen luottoshort-term credit - vientiluottoexport credit - tuontiluottoimport credit - kulutusluottoconsumer credit - pitkäaikainen luottolong-term credit - englanninkielinen AfrikkaEnglish-speaking Africa - keskipitkän ajan luottomedium-term credit - tavaraluottotrade credit - swapswap arrangement - investointiluottoinvestment loan - maksatuspayment appropriation - remburssidocumentary credit - kiinteistöluottoreal estate credit - teollisuusluottoindustrial credit - kansainvälinen luottointernational credit - kermacream - Keski-AfrikkaCentral Africa - jäätelödairy ice cream - CrestCrest - KreetaCrete - sotarikoswar crime - kriminologiacriminology - energiakriisienergy crisis - poliittinen kriisipolitical crisis - taloudellinen kasvueconomic growth - Pohjois-AfrikkaNorth Africa - Punainen RistiICRC - äyriäinencrustacean, shellfish - KuubaCuba - nahkaleather - kuparicopper - kulttuuriculture - viljanviljelycereal-growing - pengerviljelyterrace cropping - rehunviljelyfodder-growing - Etelä-AfrikkaSouth Africa - hedelmänviljelyfruit-growing - teollinen viljelyagro-industrial cropping - vihannesviljelymarket gardening - pitkäaikainen viljelypermanent crop - populaarikulttuuripopular culture - vesiviljelyhydroponics - kasvihuoneviljelyglasshouse cultivation - trooppinen viljelytropical agriculture - omavaraistalousself-sufficiency farming - eläkkeiden kertymäcumulative pension entitlement - ranskankielinen AfrikkaFrench-speaking Africa - CuracaoCuraçao - KykladitCyclades - suhdanteeteconomic cycle - TanskaDenmark - Tanskan alueetregions of Denmark - keskustelu parlamentissaparliamentary debate - metsän hävittäminendeforestation - päätösvallan hajauttaminendecentralisation - talousarviota koskeva vastuuvapausbudgetary discharge - Eteläinen AfrikkaSouthern Africa - jätteetwaste - maatalousjätteetagricultural waste - teollisuusjätteetindustrial waste - hyödyntämiskelvoton jätenon-recoverable waste - radioaktiivinen jäteradioactive waste - päätösdecision - yhteisön päätösCommunity decision - Euratomin päätösEAEC Decision - Länsi-AfrikkaWest Africa - EHTY:n yleinen päätösECSC general Decision - EHTY:n yksittäinen päätösECSC individual Decision - ilmoitus kilpailunrajoituksestarestrictive-practice notification - ehdokkaaksi asettautuminenannouncement of candidacy - äänestysselitysexplanation of voting - Itä-AfrikkaEast Africa - taloudellinen elpymineneconomic take-off - siirtomaiden itsenäistäminendecolonisation - ääntenlaskentacounting of the votes - hajauttaminendevolution - hallintoyksikköadministrative unit - vaalipiirijakodivision into constituencies - asetusdecree - verovähennystax relief - ohjustentorjuntaanti-missile defence - vajausloss - talousarvion alijäämäbudget deficit - deflaatiodeflation - maanraivausclearing of land - ympäristövauriodegradation of the environment - työn saantijob access - oppivelvollisuusikäschool age - rikollinen elämäntapadelinquency - nuorisorikollisuusjuvenile delinquency - työpaikkahakemusjob application - kulutuskysyntäconsumer demand - energian kysyntäenergy demand - hallituksen eroresignation of the government - kauppaedustajan liike ulkomaillaagency abroad - demokratiademocracy - kansandemokratiapeople's democracy - demokratisointidemocratisation - koulutuksen demokratisointidemocratisation of education - väestötiededemography - denaturointidenaturing - helposti pilaantuvat tuotteetperishable goods - Euratomin hankintakeskusEAEC Supply Agency - väestötiheyspopulation density - departementti - merentakainen departementti - menotexpenditure - ruokamenotfood expenditure - talousarvion menotbudgetary expenditure - tietotoimistopress agency - kulutusmenotconsumption expenditure - hallinnolliset menotadministrative expenditure - talousarvion ulkopuoliset menotextra-budgetary expenditure - kansalliset menotnational expenditure - harkinnanvaraiset menotnon-compulsory expenditure - pakolliset menotcompulsory expenditure - käyttömenotoperational expenditure - julkiset menotpublic expenditure - epäpolitisoituminendepoliticisation - väestökatodepopulation - karkotettudeportee - yksinedustajasales agent - pankkitalletusbank deposit - poistotcapital depreciation - sääntelyn purkaminenderegulation - aseidenriisuntadisarmament - ihmisen aiheuttama onnettomuusman-made disaster - luonnonmullistusnatural disaster - toimenkuvajob description - autiomaadesert - aavikoituminendesertification - dehydrointidehydration - ehdokkuudesta luopuminenwithdrawal of candidacy - kansalaistottelemattomuuscivil disobedience - sadon tuhoutuminendestruction of crops - EPAEPA - salmistrait - ulkomaanvelkaexternal debt - julkinen velkapublic debt - ylähuoneUpper House - devalvaatiodevaluation - taloudellinen kehityseconomic development - NEANEA - teollinen kehitysindustrial development - integroitu kehitysintegrated development - alueellinen kehittäminenregional development - sosiaalinen kehityssocial development - valuuttaforeign currency - sokeritautidiabetes - pohjoisen ja etelän suhteetNorth-South relations - diktatuuridictatorship - aluetoimistoregional agency - sanastodictionary, lexicon - kulttuurierocultural difference - kansainvälinen kiistainternational dispute - tiedon jakeludissemination of information - kulttuuritarjontadissemination of culture - rajoitettu levityslimited circulation - valikoiva tiedon jakeluselective dissemination of information - yrityskokosize of business - tutkintotodistusdiploma - yritysjohtocompany management - direktiividirective - yhteisön direktiiviCommunity directive - äänestyskurivoting discipline - äänitekirjastorecord library - puhespeech - tietojen saatavuusaccess to information - sukupuolisyrjintäsexual discrimination - taloudellinen syrjintäeconomic discrimination - kielellinen syrjintälinguistic discrimination - poliittinen syrjintäpolitical discrimination - rotusyrjintäracial discrimination - uskonnollinen syrjintäreligious discrimination - hintojen erotprice disparity - talouden eroteconomic disparity - alueelliset erotregional disparity - säilöntäainepreservative - lääkärikeskusmedical centre - elintarvikevaratfood resources - käytettävissä olevat energiavaratavailable energy resources - ohjauslaitedriving mechanism - turvalaitesafety device - merkinantolaitesignalling device - sisäinen oppositiodissidence - parlamentin hajottaminendissolution of parliament - pelotedeterrent - tislausdistillation - kaupallinen jakeludistributive trades - energian jakeluenergy distribution - vesihuoltowater supply - sähkön tuotanto ja jakeluelectricity supply - yksinmyyntiexclusive distribution agreement - tuotannon monipuolistaminenproduct diversification - viennin monipuolistaminendiversification of exports - esimiessupervisor - kansainvälinen työnjakointernational division of labour - avioerodivorce - oikeusoppilegal doctrine - asiakirjadocument - audiovisuaalinen aineistoaudio-visual document - henkilöllisyystodistusidentity document - keskustelun pohjana oleva asiakirjadocument for discussion at a sitting - taajamabuilt-up area - tulliasiakirjacustoms document - virallinen asiakirjaofficial document - eduskunnan asiakirjaparliamentary document - asiakirjatdocumentation - DodekanesiaDodecanese - DominicaDominica - vahinkodamage - sotavahinkowar damage - vahingonkorvausdamages - lahjoitusdonation - lahjagift - tullicustoms - DubaiDubai - kaksinkertainen verotusdouble taxation - kaksoiskansalaisuusdual nationality - kahden työn tekeminenholding of two jobs - maaseututaajamarural settlement - väliaikainen kuukausieräprovisional twelfth - ruoppausdredging - kuivatusdrainage - DrentheDrenthe - oikeus koulutukseenright to education - oikeus tietoonright to information - oikeus kulttuuriinright to culture - kaupunkitaajamaurban centre - oikeus oikeussuojaanright to justice - hallinto-oikeusadministrative law - ilmailulainsäädäntöair law - polkumyyntitullianti-dumping duty - oikeus työhönright to work - pankkilainsäädäntölaw of banking - vekselioikeuslaw on negotiable instruments - siviilioikeuscivil law - kauppaoikeuscommercial law - yhteisön oikeusCommunity law - poliittinen kiihotuspolitical unrest - valtiosääntöoikeusconstitutional law - tapaoikeuscustomary law - tekijänoikeuscopyright - rekisteröintimaksuregistration tax - välilaskuoikeusright to stopover - sijoittautumisoikeusright of establishment - lakko-oikeusright to strike - energialainsäädäntöenergy law - ympäristöoikeusenvironmental law - taloudellinen kokonaissuureeconomic aggregate - avaruusoikeuslaw of outer space - yksilön oikeudetrights of the individual - kilpailuoikeuscompetition law - perhelainsäädäntöfamily law - sotalainsäädäntölaw of war - merilainsäädäntölaw of the sea - mielenosoitusoikeusright to demonstrate - kalastusoikeudetfishing rights - ammattiin pääsyaccess to a profession - etuosto-oikeusright of pre-emption - takaisinotto-oikeusright of repossession - äänioikeusright to vote - vakuutuslainsäädäntöinsurance law - patenttioikeuspatent law - valtioiden oikeuslaw of nations - ulkomaalaisten oikeudetrights of aliens - vähemmistön oikeudetrights of minorities - yhtiöoikeuscompany law - liikennelainsäädäntötransport law - asuntolainsäädäntöhousing law - työoikeuslabour law - vaalilainsäädäntöelectoral law - osa-aikaviljelypart-time farming - varainhoitosäännötfinancial legislation - vero-oikeustax law - kansainvälinen vero-oikeusinternational tax law - metsälainsäädäntöforestry legislation - kansainvälinen humanitaarinen oikeusinternational human rights law - kansainvälinen oikeusinternational law - kansainvälinen yksityisoikeusprivate international law - kansainvälinen julkisoikeuspublic international law - luonnonmukainen viljelyorganic farming - merenkulkuoikeusmaritime law - avioliitto-oikeusmatrimonial law - kansallinen oikeusnational law - ydinenergialainsäädäntönuclear law - rikosoikeuscriminal law - talousrikoseconomic offence - kansainvälinen rikosoikeusinternational criminal law - yksityisoikeusprivate law - kaupallinen viljelycommercial farming - julkisoikeuspublic law - maatalouslainsäädäntöagrarian law - sosiaalilainsäädäntösocial legislation - alueellinen lainsäädäntöterritorial law - poliittinen oikeistopolitical right - kansalaisoikeudetcivil rights - ihmisoikeudethuman rights - naisten oikeudetwomen's rights - sopimusviljelycontract farming - erityisnosto-oikeudetspecial drawing rights - polkumyyntidumping - odotettavissa oleva elinikälife expectancy - opintojen kestolength of studies - vuokra-aikalength of lease - työaikaworking time - sallittu työaikalegal working time - AAMS-maatAAMS countries - yhteisviljelygroup farming - Itä-AngliaEast Anglia - vesiwater - yhteisön vesialueCommunity waters - suotovesipercolation water - uimakelpoinen vesibathing water - väkevä alkoholijuomaspirits - sisäiset aluevedetinland waters - vuoristoviljelyhill farming - kansainvälinen vesialueinternational waters - suolainen vesisalt water - pohjavesiground water - pintavesisurface water - aluevedetterritorial waters - jätevesiwaste water - maataloustuotteiden kauppaagricultural trade - kaupallinen toimintatrading operation - omavaraisviljelysubsistence farming - tietojen vaihtoinformation transfer - julkaisuvaihtoexchange of publications - yhteisön ulkopuolelle suuntautauva kauppaextra-Community trade - yhteisön sisäinen kauppaintra-Community trade - kauppa maaryhmittäintrade by group of countries - kauppa maittaintrade by country - kauppa tuotteittaintrade by product - otantasampling - laajaperäinen viljelyextensive farming - palkka-asteikkopay scale - valaistuslighting - ulkomainen kouluschool abroad - Eurooppa-kouluEuropean school - kansainvälinen kouluinternational school - esikoulunursery school - kansallinen koulunational school - ekologiaecology - ekologismiecologism - ekonometriaeconometrics - markkinoille pääsymarket access - tehoviljelyintensive farming - talouseconomy - maatalousekonomiaagricultural economics - kollektiivitalouscollectivised economy - yhteistoiminnassa toteutetut taloudellisettoimenpiteetconcerted economic action - suurtuotantoeconomies of scale - energiansäästöenergy saving - rakenteellinen sopeuttaminenstructural adjustment - sotatalouswar economy - yritystalousbusiness administration - Itävallan alueetregions of Austria - Välimeren alueen maatalousMediterranean agriculture - markkinatalousmarket economy - luontaistaloussubsistence economy - kuljetustaloustransport economics - sääntelytalouscontrolled economy - kotitaloudethousekeeping economy - metsätalousforestry economics - teollinen talousindustrial economy - kansainvälinen talousworld economy - sekatalousmixed economy - kansantalousnational economy - maatalouselintarvikkeetagri-foodstuffs - suunnitelmatalousplanned economy - jälkiteollinen talouspost-industrial economy - julkinen talouspublic economy - aluetalousregional economy - pimeä talousunderground economy - yhdyskuntatalousurban economy - SkotlantiScotland - ekosysteemiecosystem - euroeuro - maatalouteen liittyvä teollisuusagro-industry - julkaisutoimintapublishing - yleissivistävä koulutuseducation - kotiopetushome education - taidekasvatusart education - vertaileva kasvatustiedecomparative education - peruskoulutusbasic education - kansanopetusmass education - aikuiskoulutusadult education - ulkomaalaisten koulutuseducation of foreigners - vapaamuotoinen opetusnon-formal education - jatkuva koulutuscontinuing education - liikuntakasvatusphysical education - varhaiskasvatuspre-school education - terveyskasvatushealth education - sukupuolikasvatussex education - erityisopetusspecial education - makeutusainesweetener - oppilasmääränumber of pupils - maataloustiedeagronomy - radioaktiivinen jätevesiradioactive effluent - samapalkkaisuusequal pay - yhdenvertainen kohteluequal treatment - yhdenvertaisuus lain edessäequality before the law - EgyptiArab Republic of Egypt, Egypt, United Arab Republic - El SalvadorEl Salvador - markkinoiden laajentuminenmarket enlargement - sitrushedelmäcitrus fruit - äänestäjien rekisteröintiregistration of voters - vaalitelection - ennenaikaiset vaalitearly election - Euroopan parlamentin vaalitEuropean election - välilliset vaalitindirect election - paikallisvaalitlocal election - valtiolliset vaalitnational election - parlamenttivaalitparliamentary election - täytevaalitby-election - IDAIDA - presidentin vaalipresidential election - esivaalitprimary election - valitsijakuntaelectorate - sähkökemiaelectrochemistry - elektrometallurgiaelectrometallurgy - elektroniikkaelectronics - sähkötekniikkaelectrotechnology - kotieläintalouslivestock farming - taloudellinen tukieconomic support - ulkotarhausfree-range farming - äyriäisten viljelycrustacean farming - tehotuotantointensive livestock farming - oppilaspupil - vaalikelpoisuusright to stand for election - jätteiden käsittelywaste disposal - itsenäistyminenemancipation - pakkaaminenpackaging - laiduntaminenpasture fattening - pullottaminenbottling - työllistämistukiemployment aid - maastamuuttoemigration - Emilia-RomagnaEmilia-Romagna - ArabiemiirikunnatUnited Arab Emirates - Yhdistyneet arabiemiirikunnatUnited Arab Emirates countries - arvopaperien liikkeeseenlaskuissue of securities - rahan liikkeeseenlaskuissuing of currency - liikenneonnettomuustransport accident - osoitettu työpaikkadesignated employment - toimihenkilöwhite-collar worker - toimistotyöntekijäoffice worker - julkisyhteisön palveluksessa olevapublic service employee - työnantajaemployer - laina, lainan ottaminenborrowing, loan, money loan - ulkomaanapuforeign aid - yhteisön ottolainausCommunity borrowing - kansainvälinen lainainternational loan - julkinen lainapublic borrowing - elintarvikkeen emulgointiainefood emulsifier - velkaantuneisuusindebtedness - aaltoenergiawave energy - pehmeä energiasoft energy - viennin tukiexport aid - kova energiahard energy - sähköenergiaelectrical energy - tuulienergiawind energy - geoterminen energiageothermal energy - vesienergiahydraulic energy - vesivoimahydroelectric power - vuorovesienergiatidal energy - ydinenergianuclear energy - uusiutuva energiarenewable energy - hehtaarikohtainen tukiaid per hectare - aurinkoenergiasolar energy - lämpöenergiathermal energy - lapsichild - hylätty lapsiabandoned child - siirtolaislapsichild of migrant - avioton lapsinatural child - ainoa lapsionly child - maksusitoumuscommitment of expenditure - lannoitefertiliser - väkilannoitechemical fertiliser - investointitukiinvestment aid - orgaaninen lannoiteorganic fertiliser - lihotusfattening - poliittinen sieppauspolitical kidnapping - taloudellinen katsauseconomic survey - kuluttajatutkimusconsumer survey - yhteiskunnallinen tutkimussocial survey - tiedon tallennusdata recording - asiakirjojen tallennusdocumentary reference recording - rakentamistukibuilding subsidy - polttoaineen rikastaminenfuel enrichment - opettajateacher - teachingteaching - etäopiskeludistance learning - maatalousalan koulutusagricultural education - tietokoneavusteinen opetusprogrammed learning - tunnustuksellinen opetusdenominational education - kieltenopetuslanguage teaching - yleinen opetusgeneral education - ilmaiskoulutusfree education - uudenaikaistamistukimodernisation aid - tunnustukseton opetussecular education - lääketieteellinen koulutusmedical training - oppivelvollisuuskoulutuscompulsory education - avustavan hoitohenkilökunnan koulutusparamedical training - monialakoulutusmultidisciplinary education - jatkokoulutuspostgraduate education - perusasteen koulutusprimary education - yksityiskoulutusprivate education - ammattikoulutusvocational education - valtion järjestämä koulutuspublic education - tuotannon tukiproduction aid - tieteellinen koulutusscientific education - keskiasteen koulutussecondary education - korkeakouluopetushigher education - teknisen alan koulutustechnical education - yritysten välinen järjestelyrestrictive trade practice - horisontaalinen järjestelyhorizontal agreement - laiton sopimusunlawful agreement - kansainvälinen kartelliinternational cartel - vertikaalinen järjestelyvertical agreement - elintarvikeapufood aid - viljelijöiden keskinäinen apumutual assistance among farmers - muu kuin tullitariffista johtuva kaupan estenon-tariff barrier - tulliestetariff barrier - tekninen estetechnical barrier - tullivarastocustoms warehouse - yritystype of business - käsiteollisuusyrityscraft business - kaupallinen yritysdistribution business - yhteisyritysjoint venture - vuokraamorental business - kuljetusalan yritystransport company - ulkomaalainen yritysforeign enterprise - eurooppalainen yritysEuropean undertaking - perheyritysfamily business - edunvalvontayhtiötrust company - kiinteistöalan yritysreal estate business - yksityisyrityssole proprietorship - työtapaturmaoccupational accident - toimeentulotukiaid to disadvantaged groups - teollisuusyritysindustrial enterprise - monikansallinen yhtiömultinational enterprise - yksityinen yritysprivate sector - julkinen yrityspublic sector - kunnossapitomaintenance - kasvien hoitocrop maintenance - fyysinen ympäristöphysical environment - säästötsavings - yritystukiaid to undertakings - pakkosäästäminencompulsory saving - epidemiaepidemic - epidemiologiaepidemiology - EpeirosEpirus - luonnonvarojen ehtyminenexhaustion of resources - EcuadorEcuador - hevoseläinequidae - budjettitasapainobudgetary equilibrium - ekologinen tasapainoecological balance - kahdenvälinen apubilateral aid - maatalouslaitteetagricultural equipment - julkiset palvelutcommunity facilities - ajoneuvon osatvehicle parts - elektroniikkalaitteetelectronic equipment - teollisuuden laitteistotindustrial equipment - sosiaali- ja kulttuuripalvelutsocio-cultural facilities - EHTY:n tukiECSC aid - urheilutilatsports facilities - tutkintojen vastaavuusequivalence of diplomas - ergonomiaergonomics - tulivuoren purkausvolcanic eruption - orjuusslavery - diskonttausdiscounting - ilmatilaair space - Euroopan oikeusalueEuropean legal area - viheraluegreen area - yhteisön tukiCommunity aid - EspanjaSpain - Espanjan alueetregions of Spain - rauhoitettu lajiprotected species - teollisuusvakoiluindustrial espionage - testaustesting - ydinkoenuclear test - ExtremaduraExtremadura - täydentävä tuotekohtainen tukisupplementary aid for products - laitosestablishment - rahoituslaitos erityistehtäviä vartenspecial-status institution - oppilaitoseducational institution - yleishyödyllinen laitosinstitution of public utility - talousarvion laatiminendrawing up of the budget - sairaalamedical institution - rangaistuslaitospenal institution - julkinen liikelaitospublic institution - tinatin - kultavaluuttakantagold-exchange standard - hätäapuemergency aid - kultakantagold standard - valtioState - siviilisäätycivil status - poikkeustilarule under emergency powers - hätätilastate of emergency - hyvinvointivaltioWelfare State - YhdysvallatUnited States - valtio tukiState aid - etanoliethanol - EtiopiaEthiopia - etnologiaethnology - merkinnätlabelling - toteutettavuustutkimusfeasibility study - markkinatutkimusmarket research - työntutkimuswork study - opiskelijastudent - ulkomainen opiskelijaforeign student - taloudellinen apueconomic aid - euroluottoEurocredit - eurovaluuttaEurocurrency - eurodollariEurodollar - euro-obligaatioEurobond - euromarkkinatEuromarket - eurokommunismiEurocommunism - EurocontrolEurocontrol - euro-oikeistoEuroright - EuroryhmäEurogroup - EurooppaEurope - apu luontoissuorituksinaaid in kind - Pohjois-EurooppaNorthern Europe - Etelä-EurooppaSouthern Europe - Länsi-EurooppaWestern Europe - Keski- ja Itä-EurooppaEastern Europe - EuropêcheEuropeche - interaktiivisuusinteractivity - rehevöitymineneutrophication - budjettiarviointibudgetary assessment - hankearviointiproject evaluation - luonnonvarojen arviointievaluation of resources - muut eläimen osat kuin lihaoffal - ydinonnettomusnuclear accident - raha-apufinancial aid - teknologian arviointitechnology assessment - veronkiertotax avoidance - koeexamination - maatalousylijäämäagricultural surplus - EY-kohtelun epääminenexclusion from EC treatment - hankkeen toteuttaminenproject management - talousarvion toteuttaminenimplementation of the budget - päätöksen täytäntöönpanoenforcement of ruling - poikkeuslupa kilpailun rajoittamiselleexemption from restrictive-practice authorisation - tullivapaustariff exemption - varainhoitovuosifinancial year - aivovientibrain drain - maanviljelijäfarmer - maatilaagricultural holding - valtiontilaState farm - erikoistumaton maatilamixed farm - merten hyödyntäminenexploitation of the seas - luonnonvarojen hyödyntäminenexploitation of resources - perheviljelyfamily farming - metsätilaforestry holding - maitotalousdairy farm - räjähdysaineexplosive - vientiexport - pääoman vientiexport of capital - pakkolunastusexpropriation - monenvälinen apumultilateral aid - karkotusdeportation - ekstraterritoriaalisuusextra-territoriality - louhintamining extraction - luovutusextradition - äärioikeistoextreme right - äärivasemmistoextreme left - KaukoitäFar East - laskutusinvoicing - apu ilman takaisinmaksuvelvollisuuttanon-refundable aid - alhainen tulotasolow income - konkurssibankruptcy - nälkähunger - hallintaoikeuden muototype of tenure - omistusviljelyowner farming - omaa ja vuokramaata käsittävä tilamixed tenure - perhefamily - suurperhelarge family - sukulaisuus avioliiton kauttafamily by marriage - FAOFAO - yksityinen apuprivate aid - jauhettu viljacereal flour - fasismiFascism - eläinkuntaanimal life - ERYREMCF - hedelmällisyysfertility - kotirouvahousewife - aluetukiregional aid - naispuolinen siirtolainenfemale migrant - EMOTREAGGF - EMOTR:n tukiosastoEAGGF Guarantee Section - EMOTR:n ohjausosastoEAGGF Guidance Section - rautairon - vuokraviljelytenant farming - yhteisomistuksessa oleva tilacollective farm - mallitilamodel farm - lauttaferryboat - apu terveydenhoidon alallahealth aid - IFLAIFLA - puukuituwood fibre - lasikuituglass fibre - tekstiilikuitutextile fibre - FIDFID - IFADIFAD - Fidzi, FidžiFiji, Republic of Fiji - suu- ja sorkkatautifoot-and-mouth disease - alakohtainen tukisectoral aid - lankawire - kalaverkkofishing net - tytäryhtiösubsidiary - yhteinen tytäryhtiöjoint subsidiary - rahoitusfinancing - lyhyen aikavälin rahoitusshort-term financing - pitkän aikavälin rahoituslong-term financing - keskipitkän aikavälin rahoitusmedium-term financing - sosiaalihuoltowelfare - yhteisön rahoitusCommunity financing - korvaava rahoituscompensatory financing - lisärahoitussupplementary financing - avun rahoitusfinancing of aid - teollisuuden rahoitusindustrial financing - vientirahoitusexport financing - puolueen rahoitusparty financing - talousarvion rahoitusbudget financing - vaalirahoituselection financing - kansallinen rahoitusnational financing - valmisteveroexcise duty - kansainvälinen rahoitustoimiinternational finance - kuntien rahatalouslocal authority finances - julkistalouspublic finance - SuomiFinland - FynFunen - verojärjestelmätax system - UnicefUnicef - atomiytimen halkeamisreaktionuclear fission - IEAIEA - hinnoista sopiminenfixing of prices - palkkaratkaisuwage determination - Länsi-Flanderin maakuntaProvince of West Flanders - Itä-Flanderin maakuntaProvince of East Flanders - viljahiutaleetcereal flakes - kasvikuntaplant life - kukkien kasvatusfloriculture - uittorafting - lentokalustoaircraft fleet - IAEAIAEA - kalastuslaivastofishing fleet - sisävesilaivastoinland waterway fleet - kauppalaivastomerchant fleet - suhdannevaihtelucyclical fluctuation - hinnanvaihteluprice fluctuation - taloudellinen vaihtelueconomic fluctuation - rakennevaihtelustructural fluctuation - fluorifluorine - IMFIMF - IASSIASS - UNFPAUNFPA - virkamieskuntacivil service - virkamiescivil servant - yhteisön virkamiesEuropean official - rannikonläheinen merenpohjainshore grounds - merenpohjasea-bed - säätiöfoundation - EY:n rahastoEC fund - AjmanAjman - yhteisrahastocommon fund - liikearvogoodwill - EAKRERDF - käyttöpääomaworking capital - Euroopan valuuttarahastoEuropean Monetary Fund - valurautacast-iron - porausdrilling - merenpohjaporausoffshore drilling - istunnon lykkääminenadjournment - metsäforest - suojelumetsäclassified forest - tukkimetsähigh forest - vesaikkocoppiced woodland - luonnonmetsänatural forest - istutusmetsäforest plantation - tullimuodollisuudetcustoms formalities - johdon koulutusmanagement training - opettajankoulutusteacher training - hinnanmuodostusprice formation - työpaikkakoulutusin-service training - ammatillinen koulutusvocational training - valuutan arvon muuttaminencurrency adjustment - lomakeform - uunifurnace - tavaran toimittajasupplier - aineiston toimittaminensupplying of documents - oikeudenkäyntikulutlegal expenses - koulumaksutschool fees - vaalikustannuksetelection expenses - yleiskulutoverheads - lääkekulutpharmaceutical expenses - RanskaFrance - Ranskan merentakaiset departementitFrench Overseas Departments - Ranskan merentakaiset maat ja alueetFrench Overseas Territories - Ranskan alueetregions of France - Franche-ComtéFranche-Comté - toimilupafranchising - tullittomuusexemption from customs duties - petosfraud - vaalipetoselectoral fraud - ALADILAIA - veropetostax evasion - FrederiksbergFrederiksberg - FrederiksborgFrederiksborg - läsnäolo oppitunneillaschool attendance - rahtimaksufreight rate - Friuli-Venetsia GiuliaFriuli-Venezia Giulia - FriisinmaaFriesland - juustocheese - puolipehmeä juustosemi-soft cheese - kova juustohard cheese - Latinalaisen Amerikan yhteistyöjärjestönmaatLafta countries - pehmeä juustosoft cheese - sinihomejuustoblue-veined cheese - lampaanjuustosheep's milk cheese - vuohenjuustogoat's milk cheese - lehmänmaidosta valmistettu juustocow's milk cheese - sulatejuustoprocessed cheese - tuorejuustofresh cheese - juustomeijericheese factory - rajafrontier - hedelmäfruit - pähkinänut - kivellinen hedelmästone fruit - siemenellinen hedelmäpip fruit - tuore hedelmäfresh fruit - trooppinen hedelmätropical fruit - FujairahFujairah - sulautuminenmerger - ydinfuusionuclear fusion - GabonGabon - AlbaniaAlbania, Republic of Albania - GalapagosGalapagos - GaliciaGalicia - GambiaGambia - takuuguarantee - luottotakuucredit guarantee - ansiotakuuguaranteed income - investointitakuuinvestment protection - lastenhuoltochild care - alkoholialcohol - tuhlauswastage - GATTGATT - poliittinen vasemmistopolitical left - vasemmistolaisuusleftism - kaasugas - palamiskaasucombustion gases - maakaasunatural gas - kaasuputkigas pipeline - kemiallinen alkoholichemical alcohol - kesannointiset-aside - tie- ja vesirakentaminencivil engineering - hiehoheifer - geokemiageochemistry - geography - talousmaantiedeeconomic geography - poliittinen maantiedepolitical geography - geologiageology - geofysiikkageophysics - gerontologiagerontology - johtaminenmanagement - johdon laskentatoimimanagement accounting - yrityshallintobusiness management - maiseman hoitoarea management - jätehuoltowaste management - kalatalouden hallintofishery management - luonnonvarojen hoito ja käyttömanagement of resources - logistiikkalogistics - alkoholismialcoholism - henkilöstöhallintopersonnel administration - varainhoitofinancial management - yrityssuunnittelumanagement planning - GhanaGhana - riistagame animal - GibraltarGibraltar - jääice - glukoosiglucose - merenlahtigulf - valtioneuvostogovernment - pakolaishallitusgovernment in exile - kapinahallitusrebel government - ravintorasvafood fat - teollisuusrasvaindustrial fat - AlentejoAlentejo - suuryrityslarge business - suurtilalarge holding - Isot AntillitGreater Antilles - maksuton terveydenhoitofree medical care - KreikkaEllas, Greece, Hellenic Republic - Keski-KreikkaCentral Greece - Kreikan alueetregions of Greece - GrenadaGrenada - lakkostrike - AlgarveAlgarve - GrönlantiGreenland, Gronland, Kalaallit Nunaat - GroningenGroningen - Andien ryhmäAndean Group - Andien ryhmän maatAndean Group countries - etujärjestöinterest group - yritysryhmägroup of companies - Ryhmä 10Group of Ten - ADR-sopimusADR agreement - AlgeriaAlgeria - puolueryhmäpolitical group - ihmisoikeusliikehuman rights movement - ostoryhmittymäbuying group - taloudellinen eturyhmäEconomic Interest Grouping - tuottajaryhmäproducer group - etninen ryhmäethnic group - leväalgae - kieliryhmälinguistic group - viljarouhegroat - GuadeloupeGuadeloupe - GuatemalaGuatemala - GelderlandGelderland - sotawar - sisällissotacivil war - itsenäisyyssotawar of independence - rajasotaborder war - kylmä sotacold war - ydinsotanuclear war - GuineaGuinea - Guinea-BissauGuinea-Bissau - Päiväntasaajan GuineaEquatorial Guinea - GuayanaGuyana - Ranskan GuayanaFrench Guiana - elinympäristöhabitat - maaseutuelinympäristörural habitat - kaupunkielinympäristöurban habitat - rehutanimal feedingstuffs - ravintotottumukseteating habits - ostotottumuksetpurchasing habits - Hainautin maakuntaProvince of Hainault - HaitiHaiti - halogeenihalogen - HampuriHamburg - vammainendisabled person - tullijärjestelmän yhdenmukaistaminencustoms harmonisation - tehdasvalmisteiset rehutmanufactured feedingstuffs - verotuksen yhdenmukaistaminentax harmonisation - Ylä-NormandiaUpper Normandy - Burkina FasoBurkina Faso - HavaijiHawaii - helikopterihelicopter - HessenHessen - lastenruokababy food - kesäaikasummertime - kyselytuntiquestion time - ylityöovertime - hindulaisuusHinduism - historiahistory - histologiahistology - hallintayhtiöholding company - Etelä-HollantiSouth Holland - Pohjois-HollantiNorth Holland - einestuoteprepared foodstuff - henkirikoshomicide - hyväksyntäapproval - HondurasHonduras - HongkongHong Kong - UnkariHungary - psykiatrinen hoitolaitospsychiatric institution - työaikasuunnitelmawork schedule - jalostetut eineksetprocessed foodstuff - joustava työaikaflexible working hours - puutarhaviljelyhorticulture - humalahops - eläinöljyanimal oil - maapähkinäöljygroundnut oil - oliiviöljyolive oil - kalaöljyfish oil - raskas öljyheavy oil - mineraaliöljymineral oil - ravitsemusnutrition - jäteöljyused oil - kasviöljyoil, vegetable oil - kasviöljypuristamooil mill - haastemiesbailiff - työn inhimillistäminenhumanisation of work - hiilivetyhydrocarbon - vetyhydrogen - hydrogeologiahydrogeology - eläinten ravitsemusanimal nutrition - hydrologiahydrology - elintarvikehygieniafood hygiene - työterveysoccupational health - kiinnitysmortgage - poliittinen ideologiapolitical ideology - AETR-sopimusAETR agreement - ihmisen ravitsemushuman nutrition - jamssiyam - IIEPIIEP - saariisland, isle - Ile-de-FranceIle-de-France - GuamGuam - KanaalisaaretChannel Islands - CaymansaaretCayman Islands - KaroliinitCaroline Islands - WindwardsaaretWindward Islands - FärsaaretFaeroes - JooniansaaretIonian Islands - MariaanitMariana Islands - LeewardsaaretLeeward Islands - Turks- ja CaicossaaretTurks and Caicos Islands - NeitsytsaaretVirgin Islands - velan määrän vähentäminendebt reduction - yhtiön rekisteröintiregistration of a company - maahanmuuttoimmigration - parlamentaarinen koskemattomuusparliamentary immunity - immunologiaimmunology - mainonnan vaikutusimpact of advertising - imperialismiimperialism - liikeyrityksen sijaintibusiness location - Saksan demokraattinen tasavaltaGerman Democratic Republic - tuontiimport - verotax - yhteisön veroCommunity tax - luonnollisen henkilön tuloveropersonal income tax - välitön verodirect tax - omaisuusveroproperty tax - suhteellinen verokantaflat-rate tax - välillinen veroindirect tax - paikallinen verolocal tax - kansallinen veronational tax - reaaliveronon-personal tax - kulutusverotax on consumption - varallisuusverowealth tax - myyntivoittoverocapital gains tax - varallisuuden siirtoverocapital transfer tax - pääomaverotax on capital - tuloverotax on income - itsenäisen ammatinharjoittajan tulosta suoritettavaverotax on profits of self-employment - pääomatulosta suoritettava verotax on investment income - Saksan alueetregions of Germany - palkkatulosta suoritettava verotax on employment income - yhtiöverocorporation tax - painatusprinting - kirjausaccounting entry - työkyvyttömyysincapacity for work - tulipalofire - yhteensoveltumattomuusincompatibility - Incoterms-lausekkeetincoterms - IntiaIndia - korvausindemnification - metalliseosalloy - vakuutuskorvausinsurance indemnity - asuttamiskorvausinstallation allowance - erorahaseverance pay - edustajan palkka ja korvauksetparliamentary allowance - taloudellinen riippumattomuuseconomic independence - kansallinen itsenäisyysnational independence - teknologinen omavaraisuustechnological independence - hintaindeksointiprice indexing - palkkaindeksointiwage indexing - indeksointidocument indexing - divergenssi-indikaattoridivergence indicator - taloudellinen indikaattorieconomic indicator - sosiaalinen ilmaisinsocial indicator - hintaindeksiprice index - IndonesiaIndonesia - teollistuminenindustrialisation - ilmailuteollisuusaeronautical industry - avaruusteollisuusaerospace industry - vaaliliittoelectoral alliance - elintarviketeollisuusfood industry - autoteollisuusmotor vehicle industry - kemianteollisuuschemical industry - elokuvateollisuusfilm industry - kulttuuritoimintaculture industry - aseteollisuusarms industry - audiovisuaalinen teollisuusaudio-visual industry - tietoteollisuusinformation industry - jalkineteollisuusfootwear industry - täydennystukiadditional benefit - viestintäteollisuuscommunications industry - työstökoneteollisuusmachine-tool industry - kalastuselinkeinofishing industry - ateriapalveluteollisuuscatering industry - lihanjalostusteollisuusmeat processing industry - massa- ja paperiteollisuuspulp and paper industry - huipputekniikkateollisuusadvanced technology industry - jalostusteollisuusprocessing industry - juomateollisuusbeverage industry - puitesopimusframework agreement - opintotukieducation grant - väriaineteollisuusdyestuffs industry - lannoiteteollisuusfertiliser industry - muoviteollisuusplastics industry - palvelualaservice industry - televiestintäteollisuustelecommunications industry - puuteollisuuswood industry - kumiteollisuusrubber industry - nahkateollisuusleather industry - hautausavustusdeath grant - kylmäteollisuusrefrigeration industry - leluteollisuustoy industry - kirjateollisuusbook trade - huonekaluteollisuusfurniture industry - sokeriteollisuussugar industry - tupakkateollisuustobacco industry - lasiteollisuusglass industry - vaatetusteollisuusclothing industry - tyhjöteollisuusvacuum industry - äitiysavustusmaternity benefit - elektroniikkateollisuuselectronics industry - sähkötekninen teollisuuselectrical engineering - vientiteollisuusexport industry - kelloteollisuusclock and watch industry - hotellialahotel industry - tietotekniikkateollisuusinformation technology industry - meijeriteollisuusdairy industry - kevyt teollisuuslight industry - raskas teollisuusheavy industry - voimavarojen kohdentaminenallocation of resources - konepajateollisuusmechanical engineering - kaivosteollisuusmining industry - ydinteollisuusnuclear industry - optinen teollisuusoptical industry - öljyteollisuusoil industry - lääketeollisuuuspharmaceutical industry - valokuvausalaphotographic industry - rauta- ja terästeollisuusiron and steel industry - tekstiiliteollisuustextile industry - lukutaidottomuuden poistaminenelimination of illiteracy - yhteiskunnallinen eriarvoisuussocial inequality - inflaatioinflation - tietoinformation - kauppaa koskevat tiedottrade information - työntekijöille tiedottaminenworker information - kuluttajavalistusconsumer information - tietotekniikkacomputer systems - tietotekniikan käyttö hallinnossabusiness data processing - tiedon tallennus ja hakuinformation storage and retrieval - tietotekniikan käyttö teollisuudessaindustrial data processing - ElsassAlsace - tietotekniikan käyttö lääketieteessämedical computing - rikkomusoffence - liikenteen infrastruktuuritransport infrastructure - teollinen infrastruktuuriindustrial infrastructure - insinööriengineer - asioihin sekaantumineninterference - poliittinen vallanvaihdospolitical alternation - lainsäädäntöaloitelegislative initiative - innovaatioinnovation - tulvaflood - luvaton asepalveluksen välttäminenfailure to report for duty - elintarviketarkastusfood inspection - ammatintarkastuslabour inspectorate - koulutoimen tarkastusschool inspection - eläinlääkintätarkastusveterinary inspection - alumiinialuminium - satamalaitteistoharbour installation - valvontaelinsupervisory body - ETUIETUI - AKT-EY-toimielinACP-EC institution - EY:n toimielinEU institution - rahoituslaitosfinancial institution - poliittinen instituutiopolitical institution - uskonnollinen instituutioreligious institution - YK:n erityisjärjestöUN specialist institution - asuntojen perusparannushousing improvements - oikeudellinen tutkintajudicial investigation - soitinmusical instrument - rahoitusvälinefinancial instrument - yhteisön rahoitusvälineCommunity financial instrument - INTALINTAL - siirtolaisten sulautuminenintegration of migrants - taloudellinen yhdentymineneconomic integration - Euroopan yhdentyminenEuropean integration - tuotannollinen parannusproduction improvement - rahapoliittinen yhdentyminenmonetary integration - poliittinen yhdentyminenpolitical integration - alueellinen yhdentyminenregional integration - sosiaalinen integraatiosocial integration - älymystöön kuuluvaintellectual - äänestysaikomusvoting intentions - keskinäinen taloudellinen riippuvuuseconomic interdependence - ammatinharjoittamiskieltoexclusion from public-sector employment - EY:n tekemä sopimusEC agreement - kasvinjalostusplant breeding - korkointerest - kaupallinen välittäjätrade intermediary - kansainvälinen työväenliittoWorkers International - sosialistinen internationaaliSocialist International - eristäminen psykiatrisin perusteinpsychiatric confinement - välikysymysquestion put to a minister - tulkkausinterpreting - maanparannussoil improvement - laintulkintainterpretation of the law - rahoitusmarkkinoita koskeva toimenpidefinancial intervention - markkinoiden interventiomarket intervention - keksintöinvention - investointiinvestment - sijoitukset ulkomailleinvestment abroad - yhteisön investointiCommunity investment - suora sijoitusdirect investment - ulkomainen sijoitusforeign investment - teollinen investointiindustrial investment - kansainvälinen sijoitusinternational investment - yksityinen investointiprivate investment - julkinen investointipublic investment - alueellinen investointiregional investment - kotirauhan loukkaamattomuusbreach of domicile - jodiiodine - IrakIraq - IranIran - Irian JayaIrian Jaya - työaikajärjestelytarrangement of working time - IrlantiIreland - Pohjois-IrlantiNorthern Ireland - Irlannin alueetregions of Ireland - UNRISDUNRISD - islamIslam - Iceland, Republic of Iceland - ISOISO - isoglukoosiisoglucose - eristeinsulator - metsätalouden kehittäminenforestry development - rakennuksen eristysbuilding insulation - äänieristyssound insulation - lämpöeristysthermal insulation - eristäytymispolitiikkaisolationism - IsraelIsrael - ItaliaItaly - Italian alueetregions of Italy - kesantofallow - JamaikaJamaica - vesirakennushydraulic works - JapaniJapan - kotipuutarhakitchen garden - JaavaJava - onnenpeligame of chance - nuoriyoung person - nuori työntekijäyoung worker - olympiakisatOlympic games - Joint European TorusJoint European Torus - JordaniaJordan - virallinen lehtiOfficial Journal - maatalouden vesitalouswater management in agriculture - keskeytymätön työpäiväcontinuous working day - juutalaisuusJudaism - tuomarijudge - tuomioistuimen ratkaisuruling - hallintotuomioistuinadministrative court - siviilituomioistuincourt of civil jurisdiction - erityistuomioistuincourt having special jurisdiction - maaseudun kehittäminenrural development - tuomioistuimetordinary court of law - sotaoikeusmilitary court - rikostuomioistuincriminal court - nuorisotuomioistuinjuvenile court - sosiaaliturvatuomioistuinsocial court - ylioikeushigher court - sakkofine - oikeuskäytäntöcase law - EY:n oikeuskäytäntöEC case law - hedelmämehufruit juice - kasvismehuvegetable juice - juuttijute - KambodzaCambodia - kapokkikapok - KeniaKenya - muutosamendment - KiribatiKiribati - KuwaitKuwait - RéunionRéunion - laatumerkkiquality label - laktoosilactose - villawool - maitomilk - kulutusmaitodrinking milk - kauppasopimustrade agreement - tiivistetty maitoconcentrated milk - raakamaitoraw milk - rasvaton maitoskimmed milk - maitojauhepowdered milk - täysmaitowhole milk - käynyt maitofermented milk - homogenisoitu maitohomogenised milk - pastöroitu maitopasteurised milk - steriloitu maitosterilised milk - maankunnostussoil conditioning - tuotteen markkinoille tuontilaunching of a product - liittovaltion osavaltioState of a Federation - kielilanguage - vieras kieliforeign language - äidinkielimother tongue - Languedoc-RoussillonLanguedoc-Roussillon - LaosLaos - kanirabbit - LatiumLatium - AmerikkaAmerica - laillisuuslegality - lainsäädäntölegislation - elintarvikelainsäädäntöfoodstuffs legislation - polkumyyntilainsäädäntöanti-dumping legislation - kilpailunrajoituslainsäädäntöanti-trust legislation - siirretty lainsäädäntövaltadelegated legislation - lääkelainsäädäntöpharmaceutical legislation - kasvintarkastuslainsäädäntöplant health legislation - terveydenhoitolainsäädäntöhealth legislation - koululainsäädäntöschool legislation - eläinlääkintälainsäädäntöveterinary legislation - vaalikausilegislative period - hätävarjeluself-defence - legitimiteettilegitimacy - kasvisvegetable - sipulikasvisbulb vegetable - lehtikasvisleaf vegetable - hedelmäkasvisfruit vegetable - Keski-AmerikkaCentral America - juurikasroot vegetable - tuorekasvisfresh vegetable - palkoviljaleguminous vegetable - LeinsterLeinster - LesothoLesotho - eläinten leukoosianimal leucosis - LibanonLebanon - liberalismiliberalism - Pohjois-AmerikkaNorth America - kaupan vapautuminenliberalisation of trade - LiberiaLiberia - yhdistymisvapausfreedom of association - sananvapausfreedom of expression - mielipiteen vapausfreedom of opinion - tiedonvälityksen vapausfreedom of communication - painovapausfreedom of the press - merenkulun vapausfreedom of navigation - Etelä-AmerikkaSouth America - kokoontumisvapausfreedom of assembly - kaupan vapausfreedom of trade - uskonnonvapausfreedom of religious beliefs - kirjakauppabookshop - pääomien vapaa liikkuvuusfree movement of capital - tavaroiden vapaa liikkuvuusfree movement of goods - Latinalainen AmerikkaLatin America - henkilöiden vapaa liikkuvuusfree movement of persons - työntekijöiden vapaa liikkuvuusfree movement of workers - vapaa kilpailufree competition - itsemääräämisoikeusfreedom of self-determination - vapaa liikefree circulation - vapaus tarjota palvelujafreedom to provide services - LibyaLibya - patenttilisenssipatents licence - kauppalisenssitrade licence - vientilisenssiexport licence - asbestiasbestos - tuontilisenssiimport licence - liikennelupatransport licence - irtisanominendismissal - joukkoirtisanominencollective dismissal - irtisanominen taloudellisista syistäredundancy - LiechtensteinLiechtenstein, Principality of Liechtenstein - korkkicork - Liegen maakuntaProvince of Liège - kalastuspaikkafishing grounds - työpaikkaworkplace - tärkkelysstarch - kuljetusreittitransport lines - ruskohiililignite - ArabiliittoArab League - Arabiliiton maatArab League countries - LiguriaLiguria - LimburgLimburg - Limburgin maakuntaProvince of Limbourg - markkinointirajoitusmarketing restriction - assosiaatiosopimusassociation agreement - Amnesty InternationalAmnesty International - hiilihappopitoinen juomaaerated drink - LimousinLimousin - pellavaflax - öljypellavaseed flax - harkkoingot - kielitiedelinguistics - likööriliqueur - yrityksen selvitystilaliquidation - kuoletusamortisation - konkurssipesän hallintoreceivership - menojen suorittaminenvalidation of expenditure - maksuvalmiusmoney-market liquidity - kansainvälinen maksuvalmiusinternational liquidity - vahvistettu ehdokasluettelofixed party list - vaaliluetteloelectoral register - kirjallisuusliterature - harmaa kirjallisuusgrey literature - julkisen velan takaisinmaksuredemption of public debt - rannikkovyöhykelittoral - toimitusdelivery - energianlähdealueenergy site - tuotannon sijoittaminenlocation of production - kiinteistöjen vuokrausproperty leasing - leasinghire purchase - työsulkulockout - asuminenhousing - lukutaidottomuusilliteracy - kerrostaloasuntomulti-storey dwelling - omakotiasuminensingle-family housing - heikkotasoinen asuminensub-standard housing - sosiaalinen asuntotuotantosubsidised housing - ohjelmistosoftware - lakilaw - budjettilakifinance act - puitelakioutline law - vapaa-aikaleisure - LombardiaLombardy - LothringenLorraine - kohtuullinen vuokratasolow rent - voiteluainelubricants - lelulainaamotoy library - palontorjuntafire protection - ympäristöhaittojen torjuntapollution control measures - rikollisuuden torjuntafight against crime - tuhlauksen torjuntafight against wastage - luokkataisteluclass struggle - kustannus-hyötyanalyysicost-benefit analysis - capital of Luxembourg, Luxembourg, Luxembourg City, Luxembourg-Ville, Luxemburg - Luxemburgin maakuntaProvince of Luxembourg - sinimailanenlucerne - pakastekuivatusfreeze-drying - MacaoMacao, Macau - konemachinery - maatalouskoneagricultural machinery - toimistolaiteoffice equipment - kustannus-tehokkuusanalyysicost-effectiveness analysis - leikkuupuimuriharvester - hydraulikonehydraulic machinery - työstökonemachine tool - paineilmakonepneumatic machinery - tekstiilikonetextile machine - MashreqMashreq - makrotaloustiedemacroeconomics - MadagaskarMadagascar - MadeiraMadeira - panos-tuotosanalyysiinput-output analysis - valintamyymäläsupermarket - alennusmyymälädiscount store - AtlasmaatMaghreb - tuomaristomagistrate - magnesiummagnesium - työvoimalabour force - maataloustyövoimaagricultural labour force - yrityksessä työskentelevä perheenjäsenfamily worker - naispuolinen työntekijäfemale worker - vesianalyysiwater analysis - työpaikan säilyttäminenjob preservation - rauhanturvaaminenpeacekeeping - viljacorn, Indian corn, maize, Zea mays - kustantamopublisher - ehdoton enemmistöabsolute majority - täysivaltaisuusikäage of majority - äänten enemmistömajority voting - poliittinen enemmistöpolitical majority - määräenemmistöqualified majority - hiljainen enemmistösilent majority - tiedon sisällön analyysiinformation analysis - yksinkertainen enemmistösimple majority - sairausillness - eläintautianimal disease - hengitystiesairausrespiratory disease - sydän- ja verenkiertoelinten sairauscardiovascular disease - alueellisesti esiintyvä tautiendemic disease - tarttuva tauticontagious disease - mielisairausmental illness - ammattitautioccupational disease - trooppinen tautitropical disease - kasvitautiplant disease - nuorison pahoinvointidisaffection of young people - MalakkaPeninsular Malaysia - MalawiMalawi - MalesiaMalaysia - MalediivitMaldives - MaliMali - puutteellinen ravitsemusmalnutrition - Falklandin saaretFalkland Islands - mallasmalt - väestötilastollinen analyysidemographic analysis - MaltaMalta - merinisäkäsmarine mammal - Englannin kanaaliEnglish Channel - valtakirjapower of attorney - virka, johon valitaan vaalillaelective office - mangaanimanganese - kulttuuritapahtumacultural event - maniokkicassava - taseanalyysibalance-sheet analysis - ammattitaidoton työntekijäunskilled worker - oppikirjaschool textbook - maolaisuusMaoism - markkinatmarket - futuurimarkkinatfutures market - maatalousmarkkinatagricultural market - yhteisön maatalousmarkkinatCommunity agricultural market - käteismarkkinatspot market - kustannusanalyysicost analysis - yhteismarkkinatcommon market - Arabimaiden yhteismarkkinatArab Common Market - Arabien yhteismarkkinoiden maatArab Common Market countries - yhteisön markkinatCommunity market - tavaranhankintasopimussupplies contract - suoraan yrityksen kanssa tehty sopimusnegotiated contract - urakkasopimusworks contract - valuuttamarkkinatforeign exchange market - taloudellinen analyysieconomic analysis - perushyödykemarkkinatcommodities market - työmarkkinatlabour market - ulkomaanmarkkinatforeign market - rahoitusmarkkinatfinancial market - maaomaisuusmarkkinatreal estate market - kotimarkkinatdomestic market - kansainväliset markkinatinternational market - vapaat markkinatopen market - rahamarkkinatmoney market - julkisia hankintoja koskeva sopimuspublic contract - rahoituslaskelmafinancial analysis - säännellyt markkinatofficial market - MarcheMarches - margariinimargarine - myyntikatetrading margin - vaihteluvälifluctuation margin - syrjäytyminenmarginalisation - avioliiittomarriage - MarokkoMorocco - yhteiskunnallinen analyysisocial analysis - tavaramerkkitrademark - MartiniqueMartinique - marxilaisuusMarxism - talousarvion kokonaissummabudget volume - liikkeellä oleva rahamoney supply - rakennusaineetbuilding materials - tulenkestävät materiaalitheat-resisting materials - valaistuslaitteetlighting equipment - anarkismianarchism - rakennuslaitteetconstruction equipment - porauskalustodrilling equipment - nostolaitteethoisting equipment - sähkölaitteetelectrical equipment - mekaaniset laitteetmechanical equipment - matematiikkamathematics - maitorasvamilk fat - muovitplastics - ASEANAsean - raaka-aineraw material - radioaktiiviset aineetradioactive materials - MauritiusMauritius - MauritaniaIslamic Republic of Mauritania, Mauritania, Mauritanie, Muritaniya - MayotteMayotte - CACM-maatCACM countries - hienomekaaninen teollisuusprecision engineering - yleinen konepajateollisuusgeneral mechanical engineering - Asean-maatAsean countries - koneistaminenmechanisation - maatalouden koneistaminenmechanisation of agriculture - valuuttainterventiomekanismiexchange-rate mechanism - tukitoimenpiteetsupport mechanism - lääketiedemedicine - työlääketiedeoccupational medicine - sairauksien ehkäisydisease prevention - kouluterveydenhuoltoschool medicine - eläinlääketiedeveterinary medicine - eläinten teurastusslaughter of animals - Bretton Woodsin sopimusBretton Woods agreement - anatomiaanatomy - sovittelijamediator - milijoonakaupunkimegalopolis - MelanesiaMelanesia - melassimolasses - kotitaloushousehold - maatilakotitalousfarm household - kuukausipalkkamonthly pay - puusepänteollisuusjoinery - metallityötmetalwork - sotaveteraaniex-serviceman - merisea - ItämeriBaltic Sea - Irlannin meriIrish Sea - AndalusiaAndalusia - AndorraAndorra - Norjan meriNorwegian Sea - PohjanmeriNorth Sea - anhydridianhydride - VälimeriMediterranean Sea - elohopeamercury - vaikutukseltaan vastaava toimenpidemeasure having equivalent effect - metallimetals - rautametalliferrous metal - raskasmetalliheavy metal - muu metalli kuin rautametallinon-ferrous metal - jalometalliprecious metal - metalloidimetalloid - teuraseläinslaughter animal - jauhemetallurgiapowder metallurgy - osuusviljelyshare farming - sekaviljameslin - ilmatiedemeteorology - metanolimethanol - tutkimusmenetelmäresearch method - tilastomenetelmästatistical method - metrologiametrology - pääkaupunki, suurkaupunkicapital, city, metropolis, urban center - tuotantoeläinfarm animal - MeksikoMexico - MezzogiornoMezzogiorno - mikrotalousmicro-economics - pienoisjäljennemicroform - MikronesiaMicronesia - Midi-PyrénéesMidi-Pyrenees - Itä-MidlandsEast Midlands - Länsi-MidlandsWest Midlands - hunajahoney - vetoeläindraught animal - siirtolaisuusmigration - työmatkaliikennecommuting - paluumuuttoreturn migration - perhesiirtolaisuusfamily migration - pakkosiirtolaisuusenforced migration - rajasiirtolaisuusfrontier migration - laiton siirtolaisuusillegal migration - sisäinen muuttoliikeinternal migration - kaupunkien välinen muuttoliikeinter-urban migration - clearing-sopimusclearing agreement - kotieläindomestic animal - kaupunkien sisäinen muuttoliikeintra-urban commuting - yhteisön sisäinen muuttoliikeCommunity migration - työhön liittyvä muuttoliikeoccupational migration - maaseudun muuttoliikerural migration - maaltapakomigration from the countryside to the town - kausiluontoinen muuttoliikeseasonal migration - työympäristöworking environment - kouluympäristöschool environment - puolueaktivistipolitical militant - jalostuseläinbreeding animal - avaruuden militarisointimilitarisation of space - militarismimilitarism - hirssimillet - rautamalmiiron ore - muu malmi kuin rautamalminon-ferrous ore - mineraalinon-metallic ore - mineralogiamineralogy - elävä eläinlive animal - syyttäjäviranomainenpublic prosecutor's department - ministeriminister - alaikäisyysinfancy - kansallinen vähemmistönational minority - seksuaalinen vähemmistösexual minority - mylly, myllyteollisuusflour milling, mill - ohjusmissile - metallikalusteetmetal furniture - työvoiman liikkuvuuslabour mobility - maaomaisuuden siirtyminen uudelleomistajalleland mobility - maantieteellinen liikkuvuusgeographical mobility - asuinpaikan vaihdoksetresidential mobility - opiskelijoiden liikkuvuusstudent mobility - sosiaalinen liikkuvuussocial mobility - rahoitusmuotofinancing method - äänestysmenettelyvoting method - kuljetusmuotomode of transport - taloudellinen mallieconomic model - yrityksen nykyaikaistaminencompany modernisation - teollisuuden nykyaikaistaminenmodernisation of industry - maatilan nykyaikaistaminenfarm modernisation - talousarvion muutosbudgetary amendment - MoliseMolise - nilviäinenmollusc - vuosikirjayearbook - MolukitMoluccas - molybdeenimolybdenum - MonacoMonaco - perustuslaillinen kuningaskuntaconstitutional monarchy - yleismaailmallisuusUniversalism - MongoliaMongolia - rahamoney - varantovaluuttareserve currency - elektroninen rahaelectronic funds transfer - setelirahapaper money - kansainvälinen valuuttainternational currency - kansallinen valuuttanational currency - tilirahadeposit money - yksikamarijärjestelmäunicameral system - yksinvaltamonocracy - monografiamonograph - monopolimonopoly - ostomonopolimonopsony - valtion monopoliState monopoly - tuontimonopoliimport monopoly - EtelämannerAntarctica - tiedotusmonopolimonopoly of information - veromonopolifiscal monopoly - MontserratMontserrat - vuorimountain - valuutan tasausmaksumonetary compensatory amount - etiikkaethics - julkinen moraalipublic morality - kuolleisuusmortality - imeväiskuolleisuusinfant mortality - kuolleisuus ammattiryhmittäinoccupational mortality - moottoriengine - epäluottamuslausemotion of censure - kuluttajan valintojen perusteetconsumer motivation - antibioottiantibiotic - poliittiset perusteetpolitical motivation - itsehallintoliikeautonomous movement - rotusyrjintää vastustava liikeanti-racist movement - mielipidesuuntaustrends of opinion - pääoman liikkeetcapital movement - naisliikewomen's movement - nuorisoliikeyouth movement - kansallinen vapautusliikenational liberation movement - täydentävä sopimuscomplementarity agreement - ympäristöliikeecology movement - Eurooppa-liikeEuropean Movement - työväenliikeworkers' movement - talonpoikaisliikefarmers' movement - yhteiskunnallinen liikesocial movement - viestintävälineetmeans of communication - joukkoviestintävälineetmass media - maataloustuotannon välineetmeans of agricultural production - kuljetusvälineetmeans of transport - keskisuuri yritysmedium-sized business - keskikokoinen tilamedium-sized holding - MosambikMozambique - monikielisyysmultilingualism - monipuoluejärjestelmämultiparty system - MunsterMunster - museomuseum - musiikkimusic - Brittiläiset AntillitBritish West Indies - sienten viljelymushroom-growing - NAFONAFO - NamibiaNamibia - Namurin maakuntaProvince of Namur - syntyvyysbirths - kansallissosialismiNational Socialism - kansallistaminennationalisation - Ranskan AntillitFrench West Indies - kansallisuusaatenationalism - kansalaisuusnationality - oikeushenkilöiden kansalaisuusnationality of legal persons - kansalaisuuden myöntäminennaturalisation - NauruNauru - NavarraNavarre - lentoliikenneair traffic - sisävesikuljetusinland waterway shipping - merenkulkumaritime shipping - Alankomaiden AntillitNetherlands Antilles - rahtialuscargo vessel - proomunkuljetusalusbarge carrier ship - kauppiasmerchant - työehtosopimusneuvottelutcollective bargaining - Tokion kierrosTokyo Round - Dillonin kierrosDillon Round - Kennedyn kierrosKennedy Round - tullineuvotteluttariff negotiations - juutalaisvastaisuusanti-semitism - NepalNepal - puolueettomuusneutrality - NCINew Community Instrument - NicaraguaNicaragua - nikkelinickel - NigerNiger - koulutustasolevel of education - saastumisastedegree of pollution - Antverpenin maakuntaProvince of Antwerp - elintasostandard of living - melutasonoise level - palmun pähkinäpalm nut - paimentolaisuusnomadism - nimikkeistönomenclature - budjettiluokitusbudgetary classification - maataloustuotteiden nimikkeistöagricultural product nomenclature - tariffinimikkeistötariff nomenclature - ANZUSAnzus - liittoutumattomuusnon-alignment - ryhmiin kuulumaton edustajanon-attached member - väkivallan käytöstä luopuminennon-violence - Pohjois-JuutinmaaNorth Jutland - Nord-Pas-de-CalaisNord-Pas-de-Calais - standardointistandardisation - standardistandard - elintarvikestandardifood standard - ANZUS-maatAnzus countries - biologinen standardibiological standard - markkinointia koskeva normimarketing standard - työstandardilabour standard - sosiaalinen normisocial norm - notaarinotary - apartheidapartheid - uusi taloudellinen järjestysnew economic order - Uusi-KaledoniaNew Caledonia - Uusi-SeelantiNew Zealand - haittanuisance - vaalien mitättömyysinvalidity of an election - avioitumisastemarriage rate - ICAOICAO - APOAPO - yhteistyösopimuscooperation agreement - kansalaisuutta vailla olevastateless person - aseistakieltäytyminenconscientious objection - obligaatiobond - elatusvelvollisuusmaintenance obligation - kilpailunkieltolausekenon-competition clause - kehityksen esteobstacle to development - OCAMAMCO - CCAM-maatCCAM countries - aperitiiviaperitif - OECDOECD - OECD-maatOECD countries - valtameriocean - Eteläinen jäämeriAntarctic Ocean - Pohjoinen jäämeriArctic Ocean - Atlantin valtameriAtlantic Ocean - Intian valtameriIndian Ocean - Tyyni valtameriPacific Ocean - OseaniaOceania - merentutkimusoceanography - mehiläishoitoapiculture - ODECAOCAS - OCAS-maatOCAS countries - OASOAS - OAS-maatOAS countries - Iso-Beltistä itäänEast of the Great Belt - munaegg - taideteoswork of art - EPOEPO - tuomioistuimen viranhaltijapublic legal official - tallennuslaiterecording equipment - avoimet työpaikatjob vacancy - käytettävissä oleva energiaavailable energy - tarjonta ja kysyntäsupply and demand - julkinen ostotarjoustakeover bid - ILOILO - oliivin viljelyolive-growing - öljyputkioil pipeline - hivenainetrace element - oligopolioligopoly - harvojen ostajien kilpailuoligopsony - oliiviolive - PLOPLO - OmanOman - UmbriaUmbria - EY:n oikeusasiamiesEC Ombudsman - IMOIMO - WMOWMO - WIPOWIPO - WHOWHO - UnidoUnido - OAPECOAPEC - OPECOPEC - OPEC-maatOPEC countries - pankkitoimintabanking - arvopapereiden pörssikauppastock-exchange transaction - valuuttakauppaexchange transaction - yleinen mielipidepublic opinion - OPOCEOOPEC - oppositioopposition - poliittinen oppositiopolitical opposition - kultagold - tietokonecomputer - hallituksen antama väliaikainen säädösordinance - mittauslaitteetmeasuring equipment - esityslistaagenda - ammatillinen yhteisöprofessional society - yleinen järjestyspublic order - yhteisön elin - organisaatiokaavioorganization chart - hallinto-organisaatioadministrative structures - afrikkalainen järjestöAfrican organisation - afrikkalais-aasialainen järjestöAfro-Asian organisations - tarkkuuskojeprecision instrument - amerikkalainen järjestöAmerican organisation - arabialainen järjestöArab organisation - aasialainen järjestöAsian organisation - yhteinen markkinajärjestelycommon organisation of markets - kulttuuriyhdistyscultural organisation - opetuksen järjestäminen/organisointiorganisation of teaching - radiolaiteradio equipment - tuotannon organisaatioorganisation of production - ammattijärjestötorganisation of professions - YKUNO - puoluejärjestelmäparty organisation - kuljetusjärjestelytorganisation of transport - markkinajärjestelymarket organisation - Varsovan liittoWarsaw Pact Organisation - työn organisointiorganisation of work - televisiolaitetelevision equipment - vaalien järjestäminenorganisation of elections - eurooppalaiset järjestötEuropean organisation - hallitustenväliset järjestötintergovernmental organisation - kansainväliset järjestötinternational organisation - latinalaisamerikkalaiset järjestötLatin American organisation - muu kuin hallitustenvälinen järjestönon-governmental organisation - elektroniikkalaiteelectronic device - ohrabarley - maataloudenohjausagricultural guidance - ammatinvalinnanohjausvocational guidance - opinto-ohjauseducational guidance - orpoorphan - EYTTSOEC - NatoNATO - NATO-maatNATO countries - SEATOSEATO - Afrikan yhtenäisyysjärjestöAfrican Union - UgandaRepublic of Uganda, Uganda - maatalouden työkalutagricultural implement - käsityökaluhand tool - tekninen rakennestructure - työläinenblue-collar worker - ammattitaitoinen työntekijäskilled worker - ammattiin perehdytetty työtekijäsemi-skilled worker - OverijsselOverijssel - lammassheep - munavalmisteegg product - oksidioxide - happioxygen - otsoniozone - maksupayment - ennakkomaksuadvance payment - tarjouspyyntöinvitation to tender - kansainvälinen maksuinternational payment - yhteisön sisäinen maksuintra-Community payment - leipäbread - PakistanPakistan - ristiinäänestyscross voting - PanamaPanama - valuuttakoribasket of currencies - leivänvalmistusbread-making - välitön sovellettavuusdirect applicability - paper - Papua-Uusi-GuineaPapua New Guinea - veronluontoinen maksuquasi-fiscal charge - ParaguayParaguay - parasitologiaparasitology - ajoneuvokantavehicle fleet - rautateiden liikkuva kalustorolling stock - kansallispuistonational park - lain täytäntöönpanoapplication of legislation - palstaplot - yksinhuoltajasingle parent - sukulaisuussuhderelationship - valuuttapariteettiexchange parity - ostovoimapariteettipurchasing power parity - kansanedustuslaitosparliament - Euroopan parlamenttiEuropean Parliament - kansallinen parlamenttinational parliament - alueparlamenttiregional parliament - parlamentin jäsenMember of Parliament - yhteisön oikeuden täytäntöönpanonational implementation of Community law - Euroopan parlamentin jäsenMember of the European Parliament - omaisuuden jakodivision of property - kommunistinen puolueCommunist Party - konservatiivinen puolueConservative Party - demokraattinen puolueDemocratic Party - kristillis-demokraattinen puolueChristian Democratic Party - ympäristöpuolueEcology Party - Eurooppa-puolueEuropean party - aurinkoenergian käyttösolar energy end-use applications - liberaalinen puolueLiberal Party - poliittinen puoluepolitical party - tasavaltalaispuolueRepublican Party - sosiaalidemokraattinen puolueSocial Democratic Party - sosialistipuolueSocialist Party - työväenpuolueLabour Party - yksipuoluejärjestelmäone-party system - osakkeenomistusshareholding - naisten osallistuminenparticipation of women - työntekijöiden osallistuminenworker participation - henkilöstön arviointistaff assessment - äänestysvilkkausturnout of voters - poliittinen osallistuminenpolitical involvement - yhteiskunnallinen osallistuminensocial participation - passipassport - Eurooppa-passiEuropean passport - pastörointipasteurisation - makaronivalmistepasta - vapaakauppasopimusfree-trade agreement - oppisopimusoppilasapprentice - konditoriapastry-making - kulttuuriperintöcultural heritage - työnantajajärjestöemployers' organisation - köyhtyminenpauperisation - köyhyyspoverty - aluksen lippuship's flag - mukavuuslippuflag of convenience - oppisopimuskoulutusapprenticeship - assosioitunut maaassociated country - AlankomaatNetherlands - Alankomaiden merentakaiset maat ja alueetNetherlands OCT - Alankomaiden alueetregions of the Netherlands - BaskimaaBasque Country - WalesCambria, Cymru, Wales - Itäblokin maatEastern Bloc countries - hankintasupply - Loiren alueLoire Region - antajamaadonor country - kehitysmaatdeveloping countries - merentakaiset maat ja alueetoverseas countries and territories - teollistunut maaindustrialised country - jäsenmaamember country - vähiten kehittynyt maaleast-developed country - kolmas maathird country - tiemaksutoll - vuotaanimal skin - asetoimitusarms supply - rannikkokalastusinshore fishing - sisävesikalastusfreshwater fishing - syvänmerenkalastusdeep-sea fishing - teollinen kalastusindustrial fishing - merikalastussea fishing - takaisinheitetty kalansaalisdiscarded fish - perinteinen kalastustraditional fishing - kalastajafisherman - energiahuoltoenergy supply - uudet opetusmenetelmätnew educational methods - kuolemanrangaistusdeath penalty - PeloponnesosPeloponnese - proomubarge - pulashortage - elintarvikepulafood shortage - kustannusten tasaaminenfinancial equalisation - vesikasvien ja -eläinten viljelyaquaculture, aquiculture - sisäinen jalostusinward processing - ulkoinen jalostusoutward processing - kalastuskausifishing season - EY:n siirtymäaikaEC transitional period - ajokorttidriving licence - eurooppalainen ajokorttiEuropean driving licence - rakennuslupabuilding permit - AkvitaniaAquitaine - kalastuslupafishing permit - työlupawork permit - PeruPeru - vallan henkilöityminenpersonalisation of power - vanhuselderly person - eronnutdivorced person - avioliitossa olevamarried person - Saudi-ArabiaSaudi Arabia - oikeushenkilölegal person - luonnollinen henkilönatural person - erillään asuva henkilöseparated person - naimaton henkilöone person household - leskiwidowed person - henkilöstöstaff - kenttähenkilöstöground staff - EY:n ura-alueeseen A kuuluva henkilöstöEC category A staff - maapähkinägroundnut - EY:n ura-alueeseen B kuuluva henkilöstöEC category B staff - EY:n ura-alueeseen C kuuluva henkilöstöEC category C staff - EY:n ura-alueeseen D kuuluva henkilöstöEC category D staff - kuljettajatdrivers - kuljetushenkilöstötransport staff - lakimieskuntalegal profession - miehistöcrew - vankeinhoitohenkilökuntapenitentiary staff - AragoniaAragon - tappiofinancial loss - karjaruttoanimal plague - torjunta-ainepesticide - pienyrityssmall business - pienet ja keskisuuret yrityksetsmall and medium-sized enterprises - pientilasmallholding - pikkukaupunkismall town - Pienet-AntillitLesser Antilles - aloitepetition - petrokemian tuotteetpetrochemicals - petrodollaripetrodollar - öljypetroleum - farmakologiapharmacology - FilippiinitPhilippines - elämänasennephilosophy - poliittinen filosofiapolitical philosophy - arbitraasiarbitrage - fosforiphosphorus - valokemiaphotochemistry - valosähkökennophotovoltaic cell - työfysiologiaoccupational physiology - ydinfysiikkanuclear physics - PicardiePicardy - varaosaspare part - PiemontePiedmont - kansainvälinen välimiesmenettelyinternational arbitration - jalokiviprecious stones - polttokennofuel cell - piratismipiracy - kalanviljelyfish farming - pyörätiecycle track - pääomasijoitusinvestment transaction - tariffikattotariff ceiling - poliittinen sovittelupolitical arbitration - tasankoplain - kriisisuunnitelmaanti-crisis plan - asemakaavatown-planning scheme - Colombo-suunnitelmaColombo Plan - kehittämissuunnitelmadevelopment plan - rahoitussuunnitelmafinancing plan - planktonplankton - taimitarhausarboriculture - koulutussuunnittelueducational planning - perhesuunnittelufamily planning - tuotannon suunnitteluproduction planning - liikennesuunnittelutransport planning - markkinasuunnittelumarket planning - taloudellinen suunnittelueconomic planning - rahoitussuunnittelufinancial planning - puusapling, tree - teollinen suunnitteluindustrial planning - valtakunnansuunnittelunational planning - aluesuunnitteluregional planning - alueellinen suunnittelusectoral planning - taimiseedling - istutusplantation - vesikasviaquatic plant - rehukasvifodder plant - teollinen kasviindustrial plant - öljykasvioleaginous plant - havupuuconifer - juurikasviroot crop - kuitukasvitextile plant - trooppinen kasvitropical plant - muovin alla viljelycultivation under plastic - pehmitinplasticiser - levyplate - poliittinen ohjelmapolitical programme - mannerjalustacontinental shelf - platinaplatinum - kipsiplaster, plaster of Paris - lehtipuudeciduous tree - täystyöllisyysfull employment - lyijylead - plutoniumplutonium - pneumaattinen ulkorengaspneumatic tyre - UNDPUNDP - UNEPUNEP - paino ja kokoweight and size - myyntipistemercantile establishment, outlet, retail outlet, retail store, sales outlet - kalafish - makean veden kalafreshwater fish - merikalasea fish - tuore kalafresh fish - Poitou-CharentesPoitou-Charentes - poliisipolice - rikospoliisicriminal investigation department - maatalouspolitiikkaagricultural policy - yhteinen maatalouspolitiikkacommon agricultural policy - kansallinen maatalouspolitiikkanational agricultural policy - alueellinen maatalouspolitiikkaregional farm policy - elintarvikepolitiikkafood policy - pankkitoimintapolitiikkabanking policy - budjettipolitiikkabudget policy - kauppapolitiikkatrade policy - yhteinen kauppapolitiikkacommon commercial policy - yhteisön politiikkaCommunity policy - vapaaehtoinen rajoitussopimusvoluntary restraint agreement - arkeologiaarchaeology, archeology - yhteisön työllisyyspolitiikkaCommunity employment policy - yhteinen kalastuspolitiikkacommon fisheries policy - yhteinen hintapolitiikkacommon price policy - yhteinen liikennepolitiikkacommon transport policy - suhdannepolitiikkashort-term economic policy - kulttuuripolitiikkacultural policy - avustuspolitiikkaaid policy - talouden kiristämispolitiikkaausterity policy - interventiopolitiikkaintervention policy - investointipolitiikkainvestment policy - puolustuspolitiikkadefence policy - kehittämispolitiikkadevelopment policy - rahoittamispolitiikkafinancing policy - koulutuspolitiikkaeducation policy - työllisyyspolitiikkaemployment policy - yrityspolitiikkabusiness policy - ympäristöpolitiikkaenvironmental policy - arkkitehtuuriarchitecture - tiedotuspolitiikkainformation policy - viestintäpolitiikkacommunications policy - kilpailupolitiikkacompetition policy - rakennuspolitiikkaconstruction policy - kalastuspolitiikkafisheries policy - maataloustuotantopolitiikkaagricultural production policy - tutkimuspolitiikkaresearch policy - terveyspolitiikkahealth policy - syntyvyyspolitiikkabirth policy - tuotantopolitiikkaproduction policy - aurinkoenergia-arkkitehtuurisolar architecture - tukipolitiikkasupport policy - väestöpolitiikkapopulation policy - Itä-Länsi-politiikkaEast-West policy - valuuttapolitiikkaexchange policy - vientipolitiikkaexport policy - tuontipolitiikkaimport policy - hintapolitiikkaprices policy - tulopolitiikkaincomes policy - palkkapolitiikkapay policy - arkistoarchives - maatalouden rakennepolitiikkapolicy on agricultural structures - liikennepolitiikkatransport policy - luottopolitiikkacredit policy - asuntopolitiikkahousing policy - talouspolitiikkaeconomic policy - energiapolitiikkaenergy policy - eurooppalainen puolustuspolitiikkaEuropean defence policy - ulkopolitiikkaforeign policy - perhepolitiikkafamily policy - rahoituspolitiikkafinancial policy - pohjoisnapa-alueArctic - veropolitiikkafiscal policy - metsäpolitiikkaforestry policy - hallituksen politiikkagovernment policy - teollisuuspolitiikkaindustrial policy - sisäpolitiikkadomestic policy - siirtolaispolitiikkamigration policy - rahapolitiikkamonetary policy - maatalouden rahapolitiikkaagri-monetary policy - satamapolitiikkaports policy - yhteinen satamapolitiikkacommon ports policy - hopeasilver - aluepolitiikkaregional policy - yhteisön aluepolitiikkaCommunity regional policy - sosiaalipolitiikkasocial policy - rakennepolitiikkastructural policy - tariffipolitiikkatariff policy - yhteinen tariffipolitiikkacommon tariff policy - saastepollutant - ilmansaasteatmospheric pollutant - vettä saastuttava ainewater pollutant - saastuminenpollution - ArgentiinaArgentina - melusaastenoise pollution - ilman saastuminenatmospheric pollution - kemialliset saasteetchemical pollution - maalta tulevat saasteetpollution from land-based sources - vesien saastuminenwater pollution - ruoan saastuminenfood contamination - rannikon saastuminencoastal pollution - vesistön saastuminenpollution of waterways - maaperän saastuminensoil pollution - meren saastuminenmarine pollution - kuivien maiden viljelydry farming - eloperäiset saasteetorganic pollution - maatalousperäiset saasteetpollution from agricultural sources - radioaktiiviset saasteetradioactive pollution - ulkoilmakehän saastuminenstratospheric pollution - lämmön aiheuttama saastuminenthermal pollution - rajojen yli kulkeutuvat saasteettransfrontier pollution - PuolaPoland - sekaviljelymixed cropping - polymeeripolymer - PolynesiaPolynesia - Ranskan PolynesiaFrench Polynesia - perunapotato - lämpöpumppuheat pump - ammatissa toimiva väestöworking population - maataloudessa toimiva väestöworking population engaged in agriculture - työssäkäyvä väestöpersons in work - työikäinen väestöpopulation of working age - maailman väestöworld population - työvoimaan kuulumaton väestönon-working population - kalastussopimusfishing agreement - kemiallinen asechemical weapon - maaseutuväestörural population - kaupunkiväestöurban population - sikaswine - kalastussatamafishing port - Puerto RicoPuerto Rico - PortugaliPortugal - Portugalin alueetregions of Portugal - määräävä markkina-asemadominant position - posti- ja telepalvelutpostal and telecommunications services - tavanomainen aseconventional weapon - kaliumpotassium - kehitysmahdollisuudetdevelopment potential - ApuliaApulia - työntöhinauspush towing - pölydust - poliittinen valtapolitical power - budjettivaltabudgetary power - ostovoimapurchasing power - harkintavaltapower of assessment - toimennpanovaltapower of implementation - aloiteoikeuspower of initiative - valvontaoikeussupervisory power - päätösvaltapower of decision - neuvotteluvaltuuspower to negotiate - ratifiointivaltuuspower of ratification - harkintaan perustuva ratkaisuvaltadiscretionary power - täytäntöönpanovaltaexecutive power - tuomiovaltajudicial power - lainsäädäntövaltalegislative power - sääntelyvaltastatutory power - viranomaisetpublic authorities - valmiiksi pakkaaminenpre-packaging - yleinen tullietuusgeneralised preferences - maatalousmaksuagricultural levy - EHTY:n maksuECSC levy - ensimmäinen työpaikkafirst job - varhaislapsuusearly childhood - ydinasenuclear weapon - maanmuokkaussoil preparation - rangaistuksen täytäntöönpanon vanhentuminenbarring of penalties by limitation - parlamentin puhemiesSpeaker of Parliament - lehdistöpress, public press - poliittinen lehdistöpolitical press - jälkeenjääneen etuussurvivor's benefit - palvelujen tarjoaminenprovision of services - taktinen ydinasetactical nuclear weapon - perheavustusfamily benefit - sosiaaliavustussocial-security benefit - lainaloan - EIP:n lainaEIB loan - EHTY:n lainaECSC loan - yhteisön antolainaCommunity loan - Euratomin lainaEuratom loan - saastumisen ehkäiseminenprevention of pollution - lyhyen aikavälin ennusteshort-term forecast - pitkän aikavälin ennustelong-term forecast - keskipitkän aikavälin ennustemedium-term forecast - talousarviolaskelmabudget estimate - talousennusteeconomic forecasting - oikeuden ensisijaisuusprimacy of the law - yhteisön oikeuden ensisijaisuusprecedence of Community law - bonusbonus payment - teurastusmaksuslaughter premium - raivauspalkkiogrubbing premium - palkkio kaupanpitämisestä luovuttaessanon-marketing premium - vakuutusmaksuinsurance premium - varastointipalkkiostorage premium - varhaisvihanneksetearly fruit and vegetables - saastuttaja maksaa -periaatepolluter pays principle - taloudellinen tärkeysjärjestyseconomic priority - armeijaarmed forces - päätöksentekodecision-making - poliittinen vankipolitical prisoner - oikeuksien menetysdeprivation of rights - hinnatprices - hintahaarukkabracket price - vientihintaexport price - tuontihintaimport price - kuluttajahintaconsumer price - ammattiarmeijaprofessional army - tuottajahintaproducer price - maataloustuottajahinnatfarm prices - elintarvikkeen hintafood price - cif-hintacif price - ostohintapurchase price - sulkuhintasluice-gate price - interventiohintaintervention price - kohdehintanorm price - hintasopimusprice agreement - aseistusmilitary equipment - tarjoushintaoffer price - ohjehintaguide price - perushintabasic price - käynnistyshintaactivating price - vähittäishintaretail price - tukkuhintawholesale price - energian hintaprice of energy - maatalousmaan hintaprice of farm land - markkinahintamarket prices - viitehintareference price - aromiaineflavouring - luopumishintawithdrawal price - omakustannushintacost price - kynnyshintathreshold price - tukihintasupport price - pysäköintimaksustandage - myyntihintaselling price - perustuotteen hintacommodity price - syrjivä hintadiscriminatory price - maatilan vuokrafarm rent - maailmanmarkkinahintaworld market price - hallinnollinen määräysadministrative order - ennalta vahvistettu hintaprice fixed in advance - fob-hintafree-on-board price - vapaasti rajalla -hintafree-at-frontier price - laukaiseva hintatrigger price - takuuhintaguaranteed price - vahvistettu hintaimposed price - tavoitehintatarget price - teollinen hintaindustrial price - vapaa hintafree price - enimmäishintamaximum price - keinokasteluirrigation - vähimmäishintaminimum price - taattu vähimmäishintaguaranteed minimum price - keskihintaaverage price - etuushintapreferential price - alennettu hintareduced price - toimitushintadelivered price - edustava hintarepresentative price - taiteetarts - edustava markkinahintarepresentative market price - sosiaalinen ongelmasocial problem - kaupunkirakentamiseen liittyvät ongelmaturban problem - kemiallinen prosessichemical process - sähköinen prosessielectrical process - fysikaalinen prosessiphysical process - hallinnollinen menettelyadministrative procedure - tukitoimien vastainen menettelyanti-subsidy proceeding - populaaritaidepopular art - talousarviomenettelybudgetary procedure - riita-asioiden oikeudenkäyntimenettelycivil procedure - kurinpitomenettelydisciplinary proceedings - oikeudenkäyntimenettelyjudicial proceedings - lainsäädäntömenettelylegislative procedure - menettely parlamentissaparliamentary procedure - rikosasioiden oikeudenkäyntimenettelycriminal procedure - Lähi-itäMiddle East - lahjatavaragift item - tuotantoproduction - kokoonpanolinjatuotantoassembly line production - maataloustuotantoagricultural production - elintarviketuotantofood production - eläinten tuotantoanimal production - käsityötuotantocraft production - yhteisön tuotantoCommunity production - jatkuva tuotantocontinuous production - energiantuotantoenergy production - vedyn tuotantohydrogen production - massatuotantomass production - kalastustuotefishery product - alituotantounderproduction - teollisuustuotantoindustrial production - maailmanlaajuinen tuotantoworld production - kansallinen tuotantonational production - kasvituotantocrop production - tuottavuusproductivity - maatalouden tuottavuusagricultural productivity - koriste-esinedecorative item - maan tuottavuusland productivity - työn tuottavuuswork productivity - viljatuotecereal product - hedelmätuotefruit product - kasvistuotevegetable product - kalatuotefish product - sokerituotesugar product - maataloustuoteagricultural product - elintarvikefoodstuff - jalostettu elintarvikeprocessed food product - eläintuoteanimal product - lihatuotemeat product - kemiallinen tuotechemical product - epäorgaaninen kemiallinen tuoteinorganic chemical product - tiivisteconcentrated product - pakattu tuotepackaged product - jäädytetty tuotefrozen product - kosmeettinen valmistecosmetic product - urheiluvälineet ja -varusteetsports equipment - pakkaustuotepackaging product - kiillotus- ja hankausvalmisteetpolishing and scouring preparations - perustuoteprimary product - konditoriatuoteconfectionery product - massakulutustuotemass-consumption product - korvaava tuotesubstitute product - dehydratoitu tuotedesiccated product - dieettituotedietary product - puutuotewood product - hygieniatuotetoilet article - irtotavarabulk product - savustettu tuotesmoked product - teollisuustuoteindustrial product - helposti syttyvä tuoteinflammable product - pikajuomavalmisteinstant product - bruttokansantuotegross domestic product - säteilytetty tuoteirradiated product - maitotuotemilk product - pakastekuivattu valmistefreeze-dried product - tehdasvalmistemanufactured goods - metallituotemetal product - kaivosteollisuuden tuotemining product - nettokansantuotedomestic product - bruttokansantulogross national product - uusi tuotenew product - alkuperätuoteoriginating product - öljytuotepetroleum product - farmaseuttinen tuotepharmaceutical product - talousesinehousehold article - proteiinituoteprotein products - rekonstruoitu tuotereconstituted product - jäähdytetty tuoterefrigerated product - alueellinen bruttokansantuotegross regional product - suolattu tuotesalted product - puolivalmistesemi-manufactured goods - arka tuotesensitive product - pakastettu tuotedeep-frozen product - tekstiilituotetextile product - käsityöläinencraftsman - eläinlääkinnällinen tuoteveterinary product - kaupallinen ammattisales occupation - rahoitusalan ammattifinancial occupation - vapaa ammattiliberal profession - terveydenhoitoalan ammattihealth care profession - avustavaan hoitohenkilöstöön kuuluvaparamedical profession - Maailman elintarvikeohjelmaWFP - toimintaohjelmaaction programme - avustusohjelmaaid programme - opetusohjelmateaching curriculum - tutkimusohjelmaresearch programme - vaaliohjelmaelection programme - tieteen edistyminenscientific progress - investointihankeinvestment project - talousarvioesitysdraft budget - hallituksen esitysgovernment bill - tutkimushankeresearch project - teollisuushankeindustrial project - myynnin edistäminensales promotion - kaupan edistäminentrade promotion - investointien edistämineninvestment promotion - rakentamistoimintaproperty development - ylennyspromotion - vaalimainontaelection campaign publicity - EY:n ehdotusEC proposal - esittävät taiteetperforming arts - kansanedustajan lakialoitenon-government bill - julkinen omaisuuspublic property - maaomaisuusland and buildings - maatalouskiinteistöagricultural real estate - kiinteä omaisuusreal property - teollisoikeusindustrial property - immateriaalioikeusintellectual property - irtaimistopersonal property - yksityisomaisuusprivate property - ArubaAruba - malminetsintämineral prospecting - tulevaisuudentutkimusforward studies - prostituutioprostitution - meluntorjuntanoise protection - ympäristönsuojeluenvironmental protection - eläimistön suojeluprotection of animal life - kasvillisuuden suojeluprotection of plant life - yksityisyyden suojaprotection of privacy - ESAESA - eläinsuojeluprotection of animals - osakkeenomistajien suojaprotection of shareholders - tiedonvälityksen suojaprotection of communications - vapauksien suojaprotection of freedoms - vähemmistön suojeluprotection of minorities - diplomaattinen suojeludiplomatic protection - kuluttajansuojaconsumer protection - erikoistumissopimusspecialisation agreement - AasiaAsia - markkinoiden suojelumarket protection - kulttuuriperinnön suojeluheritage protection - maiseman suojelucountryside conservation - maaperän suojelusoil protection - äitiys- ja lastenhuoltocare of mothers and infants - protektionismiprotectionism - eläinvalkuainenanimal protein - synteettinen proteiinisynthetic protein - maitoproteiinimilk protein - Etelä-AasiaSouth Asia - kasvisvalkuainenvegetable protein - sopimuksen pöytäkirjaprotocol to an agreement - sokeripöytäkirjaprotocol on sugar - prototyyppiprototype - Provence-Alpes-Cote d'AzurProvence-Alpes-Côte d'Azur - maakuntaprovince - psykiatriapsychiatry - psykologiapsychology - työpsykologiaoccupational psychology - julkaisupublication - yhteisön julkaisuCommunity publication - lain julkaiseminenpublication of a law - mainontaadvertising - harhaanjohtava mainontaadvertising malpractice - tilinpäätöstietojen julkaiseminenpublication of accounts - tariffien julkaiseminenpublication of tariffs - QatarQatar - poliittinen turvapaikkapolitical asylum - ammatillinen pätevyysprofessional qualifications - ympäristön laatuquality of the environment - elämän laatuquality of life - tuotteen laatuproduct quality - aluksesta purettu määräquantity of fish landed - yhteiskunnan huono-osaisetsocially disadvantaged class - kirjallinen kysymyswritten question - suullinen kysymysoral question - parlamenttikysymysparliamentary question - puhdistaminendecontamination - päätösvaltaisuusquorum - saaliskiintiöcatch quota - edustajanpaikkakiintiöelectoral quota - radioaktiiviisuus, radioaktiivisuusradiation, radioactive, radioactive materials, radioactive matter, radioactive substances, radioactivity - radiointi, televisiointi, yleisradiointibroadcasting, broadcast medium - säteilysuojeluradiation protection - YK:n yleiskokousUN General Assembly - öljynjalostusoil refining - sokerin puhdistaminensugar refining - viinirypälegrape - toiminimibusiness name - pääoman kotiuttaminenrepatriation of capital - kertomusreport - maatalouden ja kaupan väliset suhteetagriculture-trade relationship - maatalouden ja teollisuuden väliset suhteetagriculture-industry relationship - toimintakertomusannual report - valiokuntamietintöcommittee report - tutkimusraporttiresearch report - lainsäädännön lähentäminenapproximation of laws - politiikan lähentäminenapproximation of policies - Ras al KhaimahRas Al Khaimah - veron määräytymisperustebasis of tax assessment - sopimuksen ratifiointiratification of an agreement - suhderatio - ydinreaktorinuclear reactor - uudelleenkoulutusvocational retraining - jälleenvarustautuminenrearmament - jälleenvakuutusreinsurance - väestönlaskentacensus - väestölaskentapopulation census - avustaminen koulutuksessaassistance in training - talouden taantumaeconomic recession - tulotrevenue - vientitulotexport revenue - tutkittavaksi ottaminenadmissibility - tutkimusresearch - maataloustutkimusagronomic research - soveltava tutkimusapplied research - energiatutkimusenergy research - aineiston hakudocument retrieval - ympäristötutkimusenvironmental research - metsäntutkimusforestry research - kalantutkimusfishery research - teollisuustutkimusindustrial research - lääketieteellinen tutkimusmedical research - tieteellinen tutkimusscientific research - sadonkorjuuharvest - suositusrecommendation - yhteisön suositusCommunity recommendation - taloudellinen sopimuseconomic agreement - keskinäinen sosiaaliturvajärjestelmämutual assistance scheme - EHTY:n suositusECSC recommendation - Euratomin suositusEAEC recommendation - tutkintojen tunnustaminenrecognition of diplomas - taloudellinen jälleenrakentamineneconomic reconstruction - siirtyminen puutarhanviljelyynconversion to horticulture - tuotantosuunnan muutos karjataloudessaherd conversion - teollisuuden muuntaminenindustrial conversion - tuotantosuunan muutos maitotuotannostalihatuotantoonconversion to beef production - tuotantosuunnan muutosredirection of production - muutoksenhaku hallintoviranomaisessaappeal to an administrative authority - kumoamiskanneaction for annulment - laiminlyöntikanneaction for failure to act - kanne velvoitteen täyttämättä jättämisestäaction for failure to fulfil an obligation - henkilöstön hankintarecruitment - järjestöassociation - energian talteenottoenergy recovery - pääoman kiertorecycling of capital - jätteiden kierrätyswaste recycling - aromikasviaromatic plant - joukkojen vähentäminenforce reduction - lääkekasvimedical plant - soijaöljysoya bean oil - auringonkukkaöljysunflower seed oil - työajan lyhentäminenreduction of working time - riistanlihameat from game - kaninliharabbit meat - maissiöljymaize oil - tullinalennustariff reduction - rasvaton maitojauheskimmed milk powder - rediskonttausrediscounting - revalvaatiorevaluation - jälleenvientire-export - kuivattu tuotedried product - rakenteen muokkausainetexture agent - summaarinen oikeudenkäyntisummary procedure - maataloustukiaid to agriculture - kansanäänestysreferendum - yhteisön etuuskohteluCommunity preference - hallinnonuudistusadministrative reform - YMP:n uudistusreform of the CAP - maatalousuudistusagrarian reform - maataloustuotantoa koskevat säännöksetregulation of agricultural production - koulutusuudistuseducational reform - maatalouskiintiöagricultural quota - takuukynnysguarantee threshold - vaihtoehtoinen maataloustuotantoalternative agricultural production - öljy- ja rasvaverotax on oils and fats - maareformiland reform - epäsuotuisa maatalousalueless-favoured agricultural area - naispuolinen maanviljelijäwoman farmer - nuori viljelijäyoung farmer - oikeuslaitoksen uudistusjudicial reform - tilojen ryhmittelygrouping of farms - maatilan tuottofarm return - kasvinsuojeluaineplant health product - pakolainenrefugee - rikkakasvien torjunta-aineherbicide - raivotautirabies - maidontuotantodairy production - viljan korvikecereal substitute - poliittinen pakolainenpolitical refugee - yhteismetsäforestry group - kieltäytyminen tarjouksen tekemisestärefusal to bid - puuntuotantowood production - metsäomaisuusforestry property - valtion metsäpublicly-owned forest - yksityismetsäprivate forest - toimituksesta kieltäytyminenrefusal to sell - simpukan viljelyshellfish farming - vesieläinten ja vesikasvien tuotantofishery produce - kalastuslisenssifishing licence - autoritaarinen hallintojärjestelmäauthoritarian regime - avustusjärjestelmäaid system - yhtiöittäminendemerger - ylikansallinen yritystransnational corporation - yksinostoexclusive purchasing agreement - työllistämisyrityspartly nationalised undertaking - valikoiva myyntiselective distribution agreement - maanomistusjärjestelmälandholding system - sähköpostielectronic mail - rajojen yli tapahtuva tiedonsiirtocross-frontier data flow - kaupalliset joukkoviestimetcommercial media - talousjärjestelmäeconomic system - paikalliset joukkoviestimetlocal media - yksityiset joukkoviestimetprivate media - sotilashallitusmilitary regime - tiedonsiirtoverkkotransmission network - videoneuvotteluvideophone conference - eurooppalainen televisioEuropean television - parlamentaarinen järjestelmäparliamentary system - maksutelevisiopay television - teletietopalveluVideotex - työskentely kotitietokoneellahome computing - muistiinformation storage - poliittinen järjestelmäpolitical system - tietotekniikkasovelluksetcomputer applications - tietokonerikoscomputer crime - tietotekniikkaa koskeva lainsäädäntödata-processing law - tekoälyartificial intelligence - alueregion - Euroopan unionin virallinen lehtiEU Official Journal - atk-piratismicomputer piracy - maatalousalueagricultural region - vaalien oikeellisuuden valvontaelection monitoring - usean viran hoitaminenmultiple office holding - vaalituloselection result - päätösvallan siirtäminendelegation of power - Brysselin alueBrussels region - parlamenttivaltuuskuntaparliamentary delegation - äänioikeusikävoting age - federalismifederalism - rannikkoaluecoastal region - luottamuslausekansanäänestysplebiscite - äänten jakautuminendistribution of votes - neuvonantokelpoisuusadvisory power - kehitysaluedevelopment region - nimitysvaltapower to appoint - erioikeusprivilege - radikaalinen puolueradical party - vuoristoaluemountain region - epäsuotuisa alueless-favoured region - pakotettu katoaminenforced disappearance - poliittinen vähemmistöpolitical minority - poliisivalvontapolice checks - pasifismipacifism - pelastuspalvelucivil defence - talousalueeconomic region - edustajan välityksellä äänestäminenvote by delegation - yhteenliittymäconsortium - Flanderin alueFlanders - täytäntöönpanoelinexecutive body - hallitusohjelmagovernment programme - rajaseutufrontier region - markkinatukimarket support - taloudellinen muuntamineneconomic conversion - teollisuusalueindustrial region - jälleenkehittämistukiredevelopment aid - rakenneuudistustukiaid for restructuring - myyntitukisales aid - teollisuudelle myönnettävä tukiaid to industry - tulojen uudelleenjakoredistribution of income - EY:n Välimeren alueEC Mediterranean region - humanitaarinen apuhumanitarian aid - pakolaisapuaid to refugees - katastrofiapuaid to disaster victims - kehitysapudevelopment aid - ensisijaisesti kehitettävä aluepriority region - maaseutualuerural region - vastateollistunut maanewly industrialised country - matkailualuetourist region - yhteiskuntataloussocial economy - maatalouden tilinpitoeconomic accounts for agriculture - Vallonian alueWalloon region - vaikuttavuustutkimusimpact study - taloudellinen seurauseconomic consequence - sovittelumenettelyconciliation procedure - tehtävien siirto aluehallinnolleregionalisation - metrounderground railway - raskas tavarankuljetusajoneuvolarge vehicle - avaruuskuljetusspace transport - avaruusalusspace vehicle - kaupan alueellisuusregionalisation of trade - avaruusasemaspace station - regionalismiregionalism - ajoneuvojen vuokrausvehicle rental - kuljetuksen määräpaikkadestination of transport - asetus tai hallinnollinen määräysregulation - katsastustodistusship's passport - kuljetuksen hintatransport price - yhteisön asetusCommunity regulation - tariffien hyväksyminenapproval of tariffs - satamaliikenneport traffic - Euratomin asetusEAEC Regulation - liikenteen valvontatraffic control - kuljetuskiintiötransport quota - kuljetusmarkkinattransport market - ajoneuvon rekisteröintivehicle registration - ajoneuvon asiakirjatvehicle documents - riitojen ratkaiseminensettlement of disputes - kuljetusaikalength of journey - suurnopeusliikennehigh-speed transport - kuljetusasiakirjatransport document - ajoaikadriving period - katsastusroadworthiness tests - matkatoimistotravel agency - varainhoitoasetusfinancial regulation - kuljetussopimuscontract of carriage - osakascompany member - velkajärjestelycomposition - kauppaa koskevat säännöksettrade regulations - asemakaavaa koskevat säännöksettown-planning regulations - lentoreittiairline - maantieliikenneroad traffic - metsästystä koskevat säännöksethunting regulations - merenkulkupolitiikkashipping policy - merikonferenssimaritime conference - liikennettä koskevat säännöksettraffic regulations - jätteiden upotusdumping of waste - jätteiden varastointistorage of waste - rakentamista koskevat säännöksetbuilding regulations - myrkyllinen ainetoxic substance - saasteeton ajoneuvonon-polluting vehicle - merenpohjan hyödyntäminenexploitation of the sea-bed - luonnonvarojen korvaaminenreplacement of resources - ympäristövaikutusenvironmental impact - ympäristön tilan seurantaenvironmental monitoring - seisminen valvontaseismic monitoring - rantojensuojelushore protection - nopeusrajoituksia koskevat säännöksetspeed control - vesitalouswater management - kilpailunrajoituksia koskevat säännöksetcontrol of restrictive practices - geofyysinen ympäristögeophysical environment - seisova vesistagnant water - investointeja koskevat säännöksetregulation of investments - meren eläimet ja kasvitmarine life - villit eläimet ja kasvitwildlife - vakuutusinsurance - hintoja koskevat säännöksetprice regulations - kasvistoplant resources - suistoalueestuary - maataloutta kohtaava tuhoagricultural disaster - tullimääräyksetcustoms regulations - neulas- ja lehtikatodefoliation - eroosioerosion - moottoriajoneuvojen aiheuttama saastuminenmotor vehicle pollution - kuljetusta koskevat säännöksettransport regulations - öljysaasteetoil pollution - metallisaasteetmetal pollution - aluksista tulevat saasteetpollution from ships - teollisuussaasteetindustrial pollution - markkinoiden vakauttaminenmarket stabilisation - vientimaksuexport levy - tuontimaksuimport levy - syntyvyyden säännöstelybirth control - laiton kauppaillicit trade - interventioelinintervention agency - NimexeNimexe - vaihdannan sääntelyregulation of transactions - alkuperänimitysdesignation of origin - tullisuspensiomenettelycustoms procedure suspending duties - jälleentuontire-import - tullinpalautuscustoms drawback - uudelleen sopeutuminen koulutyöhönre-integration into school - EY:n tullialueEC customs territory - sosiaalinen uudelleen sopeutuminensocial rehabilitation - yhtenäinen asiakirjasingle document - muodollisuuksien yksinkertaistaminensimplification of formalities - talousarvion hylkääminenrejection of the budget - tullitariffin jaotteluspecification of tariff heading - kauppasuhteettrade relations - rahoitussopimusfinancial agreement - vientiluottovakuutusexport credit insurance - lämpöpäästöthermal discharge - vastakauppacountertrade - yhteisön vientikauppaCommunity export - yhteisön tuontiCommunity import - tavarat ja palvelutgoods and services - talouden elvytysreflation - välituotteetintermediate goods - kahdenväliset suhteetbilateral relations - pääomahyödykkeetcapital goods - käytetyt tavaratused goods - integroitunut kauppaintegrated trade - kulttuurisuhteetcultural relations - teollinen kulutusintermediate consumption - maailmanlaajuinen kulutusworld consumption - tuotekehitys ja markkinointimerchandising - markkinoinnin teoriatheory of marketing - diplomaattisuhteetdiplomatic relations - myynninedistämistapahtumatrade event - veroton hintaprice net of tax - työmarkkinasuhteetlabour relations - tappiollinen myyntiselling at a loss - itsepalveluself-service store - kaupparyhmittymätaffiliated retailing - liikkuva kauppaitinerant trade - itsenäinen jälleenmyyjäindependent retailer - myymäläketjuchain store - koulun ja elinkeinoelämän suhteetschool-industry relations - tukkumyyntikeskuswholesale trading centre - jakelijadistributor - taloussuhteeteconomic relations - käyttövaratprivate-sector liquidity - kirkon ja valtion väliset suhteetchurch-State relations - tapaturmavakuutuspersonal accident insurance - idän ja lännen suhteetEast-West relations - teollisuusalojen väliset suhteetinter-industrial relations - valuuttakriisimonetary crisis - toimielinten väliset suhteetinterinstitutional relations - valuuttarajoitusexchange restriction - kansainväliset suhteetinternational relations - koroton luottofree credit - diskonttokorkodiscount rate - luotonannon tiukentaminencredit control - parlamenttien väliset suhteetinterparliamentary relations - arvopaperipörssistock exchange - yhteisön sisäiset suhteetintra-Community relations - pääomavirta ulkomailleoutflow of capital - siirtohintatransfer pricing - lainsäädäntövallan ja täytäntöönpanovallan välinensuhdelegislative-executive relations - hyvin lyhyen aikavälin rahoitusvery short-term financing - rahataloudelliset suhteetmonetary relations - yrityksen rahoituscorporate finance - monenväliset suhteetmultilateral relations - omaisuusvakuutusproperty insurance - henkilövakuutuspersonal insurance - rinnakkaisvakuutusco-insurance - kaupungin ja maaseudun suhdetown-country relationship - luottolaitoscredit institution - teollisuuspankkifinance house - elektroniset pankkipalvelutelectronic banking - työtapaturmavakuutusoccupational accident insurance - ihmissuhteethuman relations - pankkitarkastusbanking supervision - pankkien palvelumaksutbank charges - talousarvion määrärahabudget appropriation - yleinen talousarviogeneral budget - suhdetoimintapublic relations - alueellinen rahatalousregional finances - uskontoreligion - yhteisön talousarvion rahoitusfinancing of the Community budget - jäsenvaltion osuusMember State's contribution - ministerinvaihdoscabinet reshuffle - verosopimustax convention - verotarkastustax inspection - takaisinmaksuredemption - erityisverospecial tax - tilusjärjestelyreparcelling - hinnoitteluvälibracket rate - vientitullin peruutusremission of export duties - yksikköhintaunit price - tukitariffisupport tariff - sekahintamixed price - tuonnin korvaaminenimport substitution - maataloustuotteiden hintaprice of agricultural produce - korvaus työstäremuneration of work - maatalousvakuutusagricultural insurance - maataloustuottocrop yield - kansalaistaitocivics - kaupallinen koulutuscommercial education - opetusvälineetteaching materials - atk-opetusohjelmistotteaching software - koulun ja työelämän suhteetschool-working life relations - kaupunkirakenteen uudistaminenurban renewal - neurobiologianeurobiology - kannattavuusprofitability - gynekologiagynaecology - neurologianeurology - pediatriapaediatrics - hammaslääketiededental medicine - ensiapufirst aid - vaihtoehtoinen lääketiedealternative medicine - teollisuuden uudelleenjärjestelyindustrial reorganisation - akustiikkaacoustics - optiikkaoptics - kybernetiikkacybernetics - petrologiapetrology - avun jakaminendistribution of aid - uskonlahkoreligious sect - teologiatheology - verotuksen jakautuminendistribution of the tax burden - yhtenäismarkkinatsingle market - väestön alueellinen jakautuminengeographical distribution of the population - yksinhuoltajaperheone-parent family - ottolapsiadopted child - moottoriajoneuvovakuutusmotor vehicle insurance - tuotannon jakautuminendistribution of production - perheen suojelufamily protection - markkinoiden jakomarket-sharing agreement - keinotekoinen lisääntyminenartificial reproductive techniques - keinosiemennysartificial insemination - koeputkihedelmöitystest tube fertilisation - varallisuuden jakautuminendistribution of wealth - sijaissynnyttäjäsurrogate mother - vanhempien määräysvaltaparental authority - edustajanpaikkojen jakoallocation of seats - jälkeläinendescendant - sukunimisurname - vanhempain vastuuparental responsibility - asumuserojudicial separation - väestödynamiikkapopulation dynamics - tulonjakodistribution of income - siirtolainenmigrant - työn jakautuminenallocation of work - asutussiirtolaisuusmigration for settlement purposes - paluumuuttotukirepatriation grant - väestön ikääntyminenageing of the population - ammatillinen liikkuvuusjob mobility - maantieteellinen jakaumageographical distribution - ikäjakaumadistribution by age - jakauma henkeä kohtiper capita distribution - kunnianosoitushonour - vapaaehtoistyövoluntary work - vapaaehtoisjärjestövoluntary organisation - työttömyysvakuutusunemployment insurance - jakauma työllistä kohtidistribution per employed person - pelaaminengaming - pelipaikkagaming establishment - peliautomaattiautomatic game - sukupuolijakaumadistribution by sex - urheilukalastussport fishing - vastakkaiset matkailijavirrattourist exchange - ulkomaanmatkailuforeign tourism - maaseutumatkailurural tourism - hakemistodirectory - matkailun infrastruktuuritourist infrastructure - sosiaalimäärärahatsocial budget - uudelleenistutusreplanting - Euroopan sosiaalipolitiikkaEuropean social policy - rikollisuuden ennaltaehkäisyprevention of delinquency - rikollisuuscrime - liikuntavammainenphysically disabled - määrärahojen siirtocarry-over of appropriations - kehitysvammainenmentally disabled - koditonhomelessness - sukupuolielinten silpominensexual mutilation - viikkolepoweekly rest period - huumekauppadrug traffic - yleislääketiedegeneral medicine - sosiaaliapusocial assistance - sosiaalisen suojelun laitoksetsocial facilities - sosiaaliturvaoikeussocial security legislation - sosiaalityösocial work - kotipalveluthome help - lisäeläkesupplementary pension - henkilöstön edustajaunion representative - terveystietokorttihealth card - terveydenhoitomenothealth expenditure - sairaalakuluthospital expenses - diplomaattiedustusdiplomatic representation - sairaalassaolohospitalisation - kotisairaanhoitohome care - potilaan oikeudetpatient's rights - yleinen hygieniapublic hygiene - sosiaalilääketiedesocial medicine - luottovakuutuscredit insurance - henkilöstön edustusworkers' representation - yksityishoitoprivate medical treatment - kaupunkirakentaminenurban construction - kaupunkien infrastruktuuriurban infrastructure - kiinteistömarkkinatproperty market - poliittinen edustuspolitical representation - vuokralainsäädäntörent regulations - MansaariIsle of Man - Kastilia ja LeónCastile-Leon - suhteellinen edustusproportional representation - Kastilia ja La ManchaCastile-La Mancha - CantabriaCantabria - BaleaaritBalearic Islands - RiojaRioja - Ceuta ja MelillaCeuta and Melilla - tukahduttaminenrepression - Madridin yhteisöCommunity of Madrid - Valencian yhteisöCommunity of Valencia - Murcian alueRegion of Murcia - Pohjois-PortugaliNorthern Portugal - Keski-PortugaliCentral Portugal - Lissabon ja TejonlaaksoLisbon and the Tagus Valley - Pohjois-EnglantiNorthern England - Luoteis-EnglantiNorth-West England - Kaakkois-EnglantiSouth-East England - Lounais-EnglantiSouth-West England - talouden elpymineneconomic recovery - Antigua ja BarbudaAntigua and Barbuda - AnguillaAnguilla - Saint Kitts ja NevisSaint Christopher and Nevis - monistaminenduplicating - Saint Vincent ja GrenadiinitSaint Vincent and the Grenadines - Yhdysvaltain NeitsytsaaretUS Virgin Islands - Suur-MaghrebGreat Maghreb - kotieläinjalostusanimal breeding - kasvien lisääminenplant propagation - MarshallinsaaretMarshall Islands - Amerikan SamoaAmerican Samoa - työkyvyttömyysvakuutusdisability insurance - tasavaltarepublic - napa-aluepolar region - Dominikaaninen tasavaltaDominican Republic - PitcairnPitcairn Islands - työpakkorequisitioning of workers - biologinen asebiological weapon - joukkotuhoaseweapon of mass destruction - strateginen ydinasestrategic nuclear weapon - tietoverkostoinformation network - atomipommiatomic bomb - verkosto kirjanpitotietojen keruuta vartenfarm accountancy data network - ballistinen ohjusballistic missile - suunnattu ohjusguided missile - mannertenvälinen ohjusintercontinental missile - kuljetusverkkotransport network - merivoimatwarships - rautatieverkkorail network - avaruuteen sijoitetut aseetspace-based weapons - laseraselaser weapon - polttoaseincendiary weapon - tuliaseet ja ammuksetfirearms and munitions - purjehduskelpoisten vesiteiden verkostonetwork of navigable waterways - maavoimatland forces - puolisotilaalliset joukotparamilitary force - maantieverkkoroad network - ilmavoimatair force - reservissä oleva armeijareserve army - ulkomailla olevat joukotforces abroad - laivastonavy - varauksetreserves - naisten asepalveluswomen's military service - vapaaehtoinen asepalvelusvoluntary military service - kirjanpidollinen varausprovision - puolustusmenotdefence expenditure - strateginen puolustusstrategic defence - valuuttavarantoforeign-exchange reserves - kansainvälinen turvallisuusinternational security - varustelupolitiikkaarms policy - eurooppalainen varustelupolitiikkaEuropean arms policy - Euroopan turvallisuusEuropean security - ydinaseiden leviämisen estäminennuclear non-proliferation - aserajoitusarms limitation - ydinaseettomien vyöhykkeiden muodostaminencreation of nuclear-free zones - luonnonsuojelualuenature reserve - asejärjestelmien yhdenmukaistaminenharmonisation of weapons - asuinpaikkaresidence - kansainvälinen sopimusinternational agreement - kahdenvälinen sopimusbilateral agreement - monenvälinen sopimusmultilateral agreement - vapaa-ajan asuntosecondary residence - kansainväliset neuvottelutinternational negotiations - sopimuksen allekirjoittaminensignature of an agreement - kansainvälinen oikeudellinen asiakirjainternational instrument - kansainvälinen yleissopimusinternational convention - torjunta-ainejäämäpesticide residue - päätöslauselmaresolution - puujätewood residue - Euroopan yleissopimusEuropean convention - YK:n kansainvälinen sopimusUN international covenant - kansainvälinen politiikkainternational affairs - sopimuksen irtisanominentermination of a contract - kansainvälinen kysymysinternational issue - vahinkovakuutusindemnity insurance - hartsiresin - Saksojen väliset suhteetrelations between the two German States - virallinen vierailuofficial visit - kansainvälinen apuinternational aid - käytännesäännötcode of conduct - kansainvälinen pakoteinternational sanctions - yhteisön päätöslauselmaCommunity resolution - uskonnollinen ryhmäreligious group - sosiokulttuurinen ryhmäsocio-cultural group - elintarvikeomavaraisuusself-sufficiency in food - yhteistyöpolitiikkacooperation policy - YK:n päätöslauselmaUN resolution - juridinen yhteistyölegal cooperation - sotilaallinen miehitysmilitary occupation - EP:n päätöslauselmaEP resolution - miehitetty alueoccupied territory - monikansalliset joukotmultinational force - vastuuliability - sotavankiprisoner of war - Armenian kysymysArmenian question - Kurdistanin kysymysKurdistan question - Palestiinan kysymysPalestinian question - Saksan yhdentyminenunification of Germany - kansainvälinen vastuuinternational responsibility - CDECDE - euro-ohjusEuro-missile - aseiden valvontaarms control - ministerivastuuministerial responsibility - START-sopimusSTART agreement - ABM-sopimusABM Agreement - rauhanvyöhykepeace zone - sairausvakuutushealth insurance - rikosoikeudellinen vastuucriminal liability - ETYJOSCE - pitkäaikaistyöttömyyslong-term unemployment - työmarkkinoille paluureintegration into working life - poliittinen vastuupolitical responsibility - työttömyyden torjuntafight against unemployment - työvoimapoliittinen suunnittelumanpower planning - työn ositusjob sharing - kansalainennational - työsuhteen päättyminentermination of employment - työpaikan vaihtochange of job - paikallinen työllisyysaloitelocal employment initiative - palkaton työunpaid work - yhteisön kansalainenCommunity national - tilapäistyötemporary employment - eläimistöanimal resources - nuorten työllisyysyouth employment - naisten työfemale work - meren luonnonvaratresources of the sea - ammatillinen uudelleenkoulutusupdating of skills - taloudelliset voimavarateconomic resources - koulutuskurssitraineeship - vesivaratwater resources - maaperän luonnonvaratsoil resources - työllisyystilastoemployment statistics - energiavaratenergy resources - aputyöntekijäauxiliary worker - ulkomailla työskenteleväexpatriate worker - merivakuutusmarine insurance - yrittäjäentrepreneur - toimitusjohtajamanaging director - kalavaratfishery resources - itsenäinen ammatinharjoittajaself-employed person - mineraalivaratmineral resources - yleinen lomapäiväpublic holiday - pyhätyöSunday working - luonnonvaratnatural resources - työtahtirate of work - uusiutuvat luonnonvaratrenewable resources - etätyöteleworking - palkkojen jäädyttäminenpay freeze - lisävaratadditional resources - palkkojen leikkaaminenpay cut - lisäetufringe benefit - päivärahat ja kulukorvauksetallowances and expenses - budjettivaratbudgetary resources - henkilöstön palvelukseen nimittäminenappointment of staff - omat varatown resources - työjärjestysrules of procedure - koeaikaprobationary period - ateriapalvelucatering - järjestäymisoikeustrade union rights - ammatillinen järjestäytymisvapaustrade union freedom - ammattietiikkaprofessional ethics - pakollinen vakuutuscompulsory insurance - maataloustuotteiden vientitukiexport refund - voitto-osuuden jakaminen työntekijöilleprofit sharing - tuontitukiimport refund - henkilöstön edustajien valitseminentrade union election - työmarkkinaosapuoletsocial partners - virkamiesjärjestöunion of civil servants - ammatillinen yhdistysprofessional association - ammattiyhdistystrade union - tuotantotukiproduction refund - vientirajoitusexport restriction - diplomaatin ammattidiplomatic profession - tuontirajoitusimport restriction - viestintä- ja tiedotusalan ammatticommunications profession - kilpailun rajoittaminenrestriction on competition - hallinnollinen ammattiadministrative personnel - sihteeristösecretarial staff - kaupan rajoituksettrade restriction - tietopalvelualan ammattiinformation profession - teknis-tieteellinen ammattiscientific profession - teknisen alan ammattitechnical profession - vapauden rajoitusrestriction of liberty - pol, political leader, politician, politico - vakuutusalan ammattiinsurance occupation - määrällinen rajoitusquantitative restriction - pieni vähittäiskauppasmall retailer - hammaslääkäridentist - lääkäridoctor - eläinlääkäriveterinarian - proviisoripharmacist - kätilömidwife - taiteilijan ammattiartistic profession - yksityisvakuutusprivate insurance - teollisuuden rakenneuudistusindustrial restructuring - kirjailijan ammattiliterary profession - liiketulosoperating result - myyntihenkilöstösales staff - kauppaedustajasales representative - maatalouden liiketulosagricultural performance - koulun arvosanatschool results - atk-alan ammattiinformation technology profession - matkailualan ammattitourist profession - hotellialan ammattihotel profession - palvelualan työntekijätservice occupation - tullien ottaminen uudelleen käyttöönrestoration of customs duties - pankkialan ammattibanking profession - ammattilaisurheiluprofessional sport - kauttakuljetustransit - jälkeenjääminen koulutyössäbackwardness at school - Euroopan teollisuusalueEuropean industrial area - yhteisön teollisuuspolitiikkaCommunity industrial policy - markkinoilta poisvetäminenwithdrawal from the market - käsityöammattihandicrafts - pienteollisuussmall industry - keskisuuri teollisuusmedium-sized industry - pieni ja keskisuuri teollisuussmall and medium industries - eläkeläinenretired person - teollisuuden sijoittuminenlocation of industry - teollinen vapaa-alueindustrial free zone - varhaiseläkeearly retirement - teknologiakylätechnology park - tuotantoylijäämäproduction surplus - käsittelyhandling - julkisoikeudellinen vakuutuspublic insurance - polttoaineen jälleenkäsittelyfuel reprocessing - teollinen valmistaminenindustrial manufacturing - tuotantokiintiöproduction quota - tuotantotilastoproduction statistics - valmistajan vastuuproducer's liability - uusi teknologianew technology - huippukokoussummit meeting - saastuttamaton tekniikkaclean technology - perinteinen tekniikkatraditional technology - teknologinen prosessitechnological process - tekniset määräyksettechnical regulations - tuotteen kestoikäproduct life - virheellinen tuotedefective product - ministerikokousministerial meeting - tekninen eritelmätechnical specification - eurooppalainen standardiEuropean standard - kansainvälinen standardiinternational standard - standardien yhdenmukaistaminenharmonisation of standards - tekninen sääntötechnical rule - kansainvälinen kokousinternational meeting - kierrätystekniikkarecycling technology - tutkimusmäärärahatresearch budget - palkankorotuspay rise - EurekaEureka - tutkimushenkilöstöresearch staff - yhteisön tutkimuspolitiikkaCommunity research policy - elinkeinoelämän ja tutkimuksen suhteetindustry-research relations - jälleenmyyjädealer - tuloincome - tutkimuselinresearch body - tuotemerkkibrand name - rekisteröity tavaramerkkiregistered trademark - mallioikeusdesigns and models - sivutulotsupplementary income - tavaramerkkioikeustrademark law - eurooppalainen tavaramerkkiEuropean trademark - eläinkokeetexperiment on animals - ihmisillä suoritettavat kokeetexperiment on humans - yrityksen tutkimustoimintacompany research - perustutkimusbasic research - sotilaallinen tutkimusmilitary research - korkeakoulututkimusuniversity research - vastuuvakuutusthird-party insurance - investointitulotinvestment income - Ryhmä 77Group of 77 - Contadora-ryhmäContadora Group - riippuvuussuhteessa oleva aluedependent territory - kuluttajaliikeconsumer movement - maanviljelijän tulotfarmers' income - määräraha avustavan henkilöstön palkaamistavartensecretarial allowance - vaarallisten aineiden kuljetustransport of dangerous goods - maatilan tulotfarm income - opetusmenetelmäteaching method - kotitalouden tulothousehold income - verotettavat tulottaxable income - kansantulonational income - vedenalaiset mineraalivaratunderwater mineral resources - palkkioincome in addition to normal pay - pitkälle kehitetyt materiaalitadvanced materials - lattianpäällystefloor coverings - suprajohtava seossuperconducting alloy - komposiititcomposite materials - tekniset keraamittechnical ceramics - erikoispolymeerispecial polymer - amorfiset aineetamorphous materials - mikrohiukkanenultra-fine particle - bioaineetbiomaterials - muistimetalliseosshape-memory alloy - valtiosäännön muuttaminenconstitutional revision - ADN-sopimusADN agreement - oheislaiteperipheral - lomien porrastaminenstaggering of holidays - lain muuttaminenamendment of a law - mikrotietokonemicro-computer - matkailupolitiikkatourism policy - kuljetusvakuutustransport insurance - teollinen vallankumousindustrial revolution - BITInternational Labour Office - EcosocEcosoc - UNHCRUNHCR, United Nations High Commission for Refugees - Nordrhein-WestfalenNorth Rhine-Westphalia - EEBEEB - Rheinland-PfalzRhineland-Palatinate - Rhône-AlpesRhône-Alpes - EAESEAES - ENEAENEA - Euroopan työ- ja elinolojen kehittämissäätiöEuropean Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions - Firenzen Eurooppa-instituuttiEuropean University Institute of Florence - RibeRibe - EBUEBU - varallisuuswealth - UEMOAWAEMU - henkivakuutuslife assurance - risiininsiemencastor bean - ADCADC - RingköbingRingkoebing - CACMCACM - katettu riskiinsured risk - DACDAC - terveysvaarahealth risk - ydinenergiapolitiikkanuclear policy - riisirice - öljypolitiikkapetroleum policy - hiilivetyjen varastointistorage of hydrocarbons - voimalaitosten käytöstäpoistaminendecommissioning of power stations - agroenergiaagro-energy - energiateollisuusenergy industry - gasoholigasohol - alkoholipolttoainemotor spirit - robotiikkarobotics - energianlähdeenergy-generating product - hiiliteollisuuscoal industry - robotointirobotisation - hiilikaivospolitiikkacoalmining policy - hiilen jalostuskäsittelycoal processing - malmiesiintymäore deposit - sosiaalinen merkityssocial role - kaivostoimintamining operation - kaivostuotantomining production - eläkejärjestelmäpension scheme - RoskildeRoskilde - malmin louhintamining of ore - malmimetallic ore - bauksiittibauxite - bitumiset aineetbituminous materials - maa- ja kivilajitearths and stones - suolasalt - laakeribearing - fosfaattiphosphate - kalipotash - RomaniaRomania, Roumania, Rumania - öljynetsintäpetroleum exploration - öljyn tuottaminen maaperästäextraction of oil - merenpohjaporauksessa käytettävä rakennelmaoffshore structure - öljyntuotantopetroleum production - butaanibutane - alkaani, parafiinialkane, alkane series, methane series, paraffin, paraffin series - raakaöljycrude oil - bensiinipetrol - dieselpolttoainediesel fuel - polttoöljyfuel oil - Yhdistynyt kuningaskuntaUnited Kingdom - propaanipropane gas - lentopolttoaineaviation fuel - lyijytön bensiinilead-free petrol - Yhdistyneen kuningaskunnan merentakaiset maat jaalueetUnited Kingdom OCT - merenpohjaöljyoffshore oil - Yhdistyneen kuningaskunnan alueetregions of the United Kingdom - voimalaitospower plant - voimalateollisuuselectrical industry - RuandaRwanda - voimalaitoksen sijaintisiting of power stations - vesivoimalahydroelectric development - SabaSaba - reaktorin jäähdytysjärjestelmäreactor cooling system - ydinkemianuclear chemistry - tähtitiedeastronomy - SabahSabah - säteilytetty polttoaineirradiated fuel - sakkaroosisucrose - bioprosessibioprocess - bioteollisuusbio-industry - biotekniikkabiotechnology - parakemiaspecial chemicals - Länsi-SaharaWestern Sahara - muu kuin levytuotenon-flat product - levytuoteflat product - ohutlevysheet - profiilisection - SahelSahel - foliothin sheet - sianihralard - kemian perusteollisuusraw chemical industry - alkuaine, kemiallinen alkuainechemical element, element - kemiallinen yhdistechemical compound, compound - maalit ja lakatpaints and varnishes - Saint EustatiusSaint Eustatius - lääkemedicament - San MarinoSan Marino - hormonihormone - Saint MartinSaint Martin - orgaaninen kemiallinen tuoteorganic chemical - torjunta-aineteollisuuspesticides industry - metalliteollisuusmetallurgical industry - yritystenvälinen sopimusinter-company agreement - Asturian ruhtinaskuntaPrincipality of Asturias - Saint-Pierre ja MiquelonSaint Pierre and Miquelon - rauta- ja terästuoteiron and steel product - ruuviteollisuusbolt and screw industry - aterinteollisuustinplate and cutlery industry - terästavaratironmongery - rautatuoteiron product - metallipinnoitusmetal coating - Saint HelenaSaint Helena - raudan- ja teräksen työstökoneiron and steel-working machinery - erikoisteräksetspecial steels - Saint LuciaSaint Lucia - antimoniantimony - berylliumberyllium - kadmiumcadmium - rautaseosferro-alloy - tantaalitantalum - takavarikkoseizure of goods - polkypyörien ja moottoripyörien valmistuscycle and motorcycle industry - työvälineteollisuustool industry - tieteellinen tutkimuslaitescientific apparatus - palkkapay - lääketieteelliset ja kirurgiset kojeetmedical and surgical instruments - urakkapalkkapiece work pay - kylmälaitteetcold store - tuntipalkkahourly wage - teollisuusrobottiindustrial robot - kotitaloustyöstä maksettava palkkawages for housework - vähimmmäispalkkaminimum pay - pumppupump - IATAIATA - palkansaajawage earner - audiovisuaaliset laitteetaudio-visual equipment - äänentoistolaitesound reproduction equipment - SalomonsaaretSolomon Islands - Independent State of Samoa, Samoa, Samoa i Sisifo, Western Samoa - sähkökaapelielectric cable - televiestintälaitteettelecommunications equipment - kodinkonehousehold electrical appliance - hallinnollinen seuraamusadministrative penalty - teollisuuden sähkökoneindustrial electric machinery - sähkökoneelectric machinery - sähkömagneettiset laitteetelectro-magnetic equipment - yhteisöoikeudellinen seuraamusCommunity sanction - videolevyvideo disc - videokasettivideo cassette - tallennusmenetelmärecording medium - taloudellinen seuraamuseconomic sanctions - äänilevyrecord - optinen välineoptical medium - tallennerecording - säteiden käyttöön perustuva laiteapparatus based on the use of rays - radioteleviestintäradio telecommunications - mikroelektroniikkamicroelectronics - seuraamuspenalty - rakennusteollisuusbuilding industry - rakennusten tehdasvalmistusprefabrication - rakennuslevybuilding slab - suuret rakennushankkeetlarge-scale construction - kartonkipaperboard - yhteenpuristettu puubonded wood - kansanterveyspublic health - nahkatavara- ja hansikasteollisuusfancy leather goods and glove-making industry - vuota- ja turkisteollisuushides and furskins industry - São Tomé and PríncipeSão Tomé and Príncipe - SarawakSarawak - lyhyttavarahaberdashery - SardiniaSardinia - tekokuituman-made fibre - luonnonkuitunatural fibre - erinäiset toimialatmiscellaneous industries - rajavastuuyhtiöprivate limited company - korut ja muut kultasepän tuotteetjewellery and goldsmith's articles - tattaribuckwheat - sosiaaliset oikeudetsocial rights - poliittiset oikeudetpolitical rights - taloudelliset oikeudeteconomic rights - ihmisoikeusperuskirjacharter on human rights - SaarlandSaarland - ateismiatheism - satelliittisatellite - vapaa liikkuvuusfreedom of movement - työtyytyväisyysjob satisfaction - syrjinnän torjuntaanti-discriminatory measure - taitotietoknow-how - etninen syrjintäethnic discrimination - seksuaalinen vapaussexual freedom - muukalaisvihaxenophobia - miesten ja naisten tasa-arvoequality between men and women - akateeminen vapausacademic freedom - oikeus kehitykseenright to development - lapsen oikeudetchildren's rights - julma ja alentava kohtelucruel and degrading treatment - Schleswig-HolsteinSchleswig-Holstein - lastensuojeluchild protection - rikos ihmisyyttä vastaancrime against humanity - lain taannehtivuusretroactivity of a law - vertaileva oikeustiedecomparative law - hallinto-oppiadministrative science - paikallinen lainsäädäntölocal legislation - informatiikkainformation science - siviilioikeudellinen vastuucivil liability - sopimusperusteinen vastuucontractual liability - käyttäytymistieteetbehavioural sciences - omistusownership - kartastoatlas - maaperäoppisoil science - yksityistäminenprivatisation - taloustiedeeconomics - perintöinheritance - oikeustiedelegal science - perintöoikeuslaw of succession - osa-aikaomistustime-sharing - rasiteeasement - oikeuksien käyttäminenenjoyment of rights - kotipaikkalegal domicile - biotieteetlife sciences - maksukykyfinancial solvency - yksilöön kohdistuvat rikoksetcrime against individuals - omaisuusrikoscrime against property - laiton vapaudenriistoillegal restraint - fysikaaliset tieteetphysical sciences - valtio-oppipolitical science - tullipetoscustoms fraud - soveltavat tieteetapplied sciences - kunnianloukkausdefamation - verorikostax offence - maankuorta tutkivat tieteetearth sciences - vankeusimprisonment - vankilalainsäädäntölaw relating to prisons - vankiprisoner - yhteiskuntatieteetsocial sciences - vaihtoehtoinen rangaistusalternative sentence - ehdollinen vapausconditional discharge - omaisuuden takavarikointiconfiscation of property - rangaistuksen alentaminenreduction of sentence - vangin kuljetustransfer of prisoners - vankeinhoitolaitosprison system - vankilan hallintoprison administration - poliittinen hajaannuspolitical split - kanneoikeuden vanhentuminenlimitation of legal proceedings - asian käsittelylegal hearing - ilmakehäatmosphere - koulunkäyntischooling - oikeusapulegal aid - pidätysarrest - rikostutkintajudicial inquiry - etsintäsearch - tutkintavankeusdetention before trial - puolustuksen oikeudetrights of the defence - kaksivaiheiset vaalitdouble-ballot voting system - yksivaiheiset vaalitsingle-ballot system - listavaalitlist voting system - EY:n vahingonkorvauskanneEC action to establish liability - henkilöstöön kuuluvan nostama kanneaction by staff - yhteisöjen tuomioistuimelle esitetty ennakkoratkaisupyyntöreference to the EC Court of Justice for a preliminary ruling - enemmistövaalitmajority voting system - henkilövaalituninominal voting system - kaupallinen tuomioistuincommercial court - parlamentin istuntoparliamentary sitting - välimiesoikeuscourt of arbitration - kansainvälinen oikeusistuininternational court - verotuomioistuinfiscal court - kuivuusdrought - oikeudellinen neuvonantajalegal adviser - maallikkotuomarilay magistrate - merialuemaritime area - vaara valtion turvallisuudellethreat to national security - pankkisalaisuusbanking secrecy - merivalvontamaritime surveillance - merten vapausfreedom of the seas - teollinen salaisuusindustrial secret - ilmakehän ulkopuolinen avaruusextra-atmospheric space - avaruuteen kohdistuva omistusoikeusspace property right - ammattisalaisuusprofessional secret - ulkoavaruuden käyttöuse of outer space - YK:n sihteeristöUN Secretariat - vieraan valtion kansalainenforeign national - oleskeluluparesidence permit - ulkomaalaisten maahantulon salliminenadmission of aliens - talouden alaeconomic sector - seka-avioliittomixed marriage - alkutuotantoprimary sector - kansainvälinen oikeus - valtionsisäinenoikeusinternational law - national law - kansainvälinen talousoikeusinternational economic law - hallinnollinen vastuuadministrative responsibility - finanssihallinto-oikeuspublic economic law - neljäs sektoriquaternary sector - EY:n päätösEC Decision - EY:n direktiiviEC Directive - jalostuselinkeinotsecondary sector - yhteisön oikeusjärjestysCommunity legal system - johdettu oikeussecondary legislation - Euratomin direktiiviEAEC Directive - EY:n suositusEC recommendation - palveluelinkeinottertiary sector - EY:n asetusEC Regulation - soveltamisasetusimplementing Regulation - Euratomin lausuntoEAEC opinion - toimitusvarmuussecurity of supply - EHTY:n lausuntoECSC opinion - EY:n tuomioistuimen lausuntoopinion of the EC Court of Justice - sosiaaliturvan yhdenmukaistaminensocial-security harmonisation - työsuhdeturvajob security - EY:n ulkoinen toimivaltaEC external competence - EY:n pöytäkirjaEC Protocol - sulautumissopimusMerger Treaty - kuljetuksen turvallisuustransport safety - Euroopan yhtenäisasiakirjaSingle European Act - sopimus liittymisestä Euroopan yhteisöönEC Accession Treaty - tuoteturvallisuusproduct safety - Euratomin yhteisyritysEAEC Joint Undertaking - EY:n komissioEC Commission - työturvallisuusoccupational safety - Euroopan unionin suhteetEU relations - AKT-EY-ministerineuvostoACP-EC Council of Ministers - ydinturvallisuusnuclear safety - EY:n tuomioistuimen jäsenmember of the EC Court of Justice - European CommissionerEuropean Commissioner - yleinen turvallisuuspublic safety - EYJEAC - liikenneturvallisuusroad safety - EY:n assosiaatiosopimusEC association agreement - AKT-EY-yleissopimusACP-EC Convention - sosiaaliturvasocial security - AKT-EY-suurlähettiläskomiteaACP-EC Committee of Ambassadors - AKT-EY-sekakomiteaACP-EC Joint Committee - Lomén sopimus IIIthird Lomé Convention - EURESEURES - EKREDF - ESRESF - Euroopan unionin laajentuminenenlargement of the Union - asuntojen jakaminenhousing allocation - ruisrye - Euroopan unioniEuropean Union - Euroopan historiahistory of Europe - kemiallinen suolachemical salt - Euroopan unionin jäsenyysEuropean Union membership - LAESLAES - yhteinen kantajoint position - yhteinen toimintajoint action - sopimus Euroopan unionistaTreaty on European Union - LAES-maatLAES countries - Euroopan poliittinen yhteistyöEuropean political cooperation - EY:n kilpailuEC competition - oppilasvalintaselection of pupils - täydentävä kaupan järjestelmäsupplementary trade mechanism - riskien ehkäisyrisk prevention - luonnononnettomuuksien uhkanatural hazard - teollisuustoimintaan liittyvät vaaratindustrial hazard - taloudellinen liberalismieconomic liberalism - tullitcustoms duties - tullivalvontacustoms inspection - yhteisen tullitariffin tulliCCT duties - siemenseed - painot ja mitatweights and measures - säilykepreserved product - puolimetallisemi-metal - säteilyttäminenirradiation - vähimmäistoimeentulosubsistence level income - henkilökohtainen asepersonal weapon - karkeat jauhotmeal - kulttuurin tukeminenpatronage - hallintohenkilöstön kilpailuadministrative competition - julkinen kuuleminenpublic hearing - SenegalSenegal - vallanjakoseparation of powers - psykoanalyysipsychoanalysis - silkinviljelysericulture - visuaaliset taiteetvisual arts - kulttuurin monimuotoisuuscultural pluralism - tavat ja perinteetcustoms and traditions - palveluservice - rakennusperintöarchitectural heritage - kirkkochurch - hymnianthem - lippuflag - myynninjälkeinen asiakaspalveluafter-sales service - kirjallinen ja taiteellinen omaisuusliterary and artistic property - siviilipalvelualternative service - aerodynamiikkaaerodynamics - termodynamiikkathermodynamics - plasmafysiikkaplasma physics - laserfysiikkalaser physics - geeniteknologiagenetic engineering - maalauspainting - työnvälitysemployment service - ehdonalainen vapauttaminenrelease on licence - pääoman korotuscapital increase - terveyspalveluhealth service - maatalouden tilanneagricultural situation - postin rahoituspalvelutpost office financial services - lain antaminenpromulgation of a law - jäsenten taloudelliset edutfinancial interests of members - arabialais-afrikkalainen yhteistyöArab-African cooperation - maksuton palvelufree service - eurooppalais-arabialainen yhteistyöEuro-Arab cooperation - komission valtuuskuntaCommission Delegation - yhteisön valvontaCommunity control - täydentävyysperiaateprinciple of additionality - varusmiespalvelunational service - syrjäseutuperipheral region - saaristoalueisland region - suosituimmuusasemassa oleva maamost-favoured nation - maksullinen palvelupayable service - lisätalousarviosubsidiary budget - postipalvelutpostal service - monikielinen sanakirjamultilingual dictionary - lyhennesanakirjadictionary of abbreviations - julkinen palvelupublic service - tietosanakirjaencyclopaedia - synonyymisanastothesaurus - kausijulkaisuperiodical publication - tiedustelupalvelusecret service - kotitalousjätteetdomestic waste - monokulttuurisingle-crop farming - sosiaalipalvelutsocial services - sanomalehtinewspaper - seesamisesame - hinnannousuprice increase - parlamentin istuntokausiparliamentary session - SeychellitSeychelles - IFCIFC - korkeakouluuniversity - eläinten kuljetustransport of animals - yhdistysliikeassociative movement - SharjahSharjah - SisiliaSicily - joukkojen sijoittaminenstationing of forces - edustajanpaikkaparliamentary seat - pääkonttoricentral office, head office, headquarters, home base, home office, main office - avoin edustajanpaikkavacant seat - AustraliaAustralia - Sierra LeoneSierra Leone - liikennemerkittraffic signs - lemmikkieläinten ruokapet food - SingaporeSingapore - happosadeacid rain - vakuutussaamineninsurance claim - kaavoitusalan ammattitown-planning profession - tiedonhakumenetelmädocumentary tool - kuitukangasnon-woven fabric - siirappisyrup - AigeiansaaretAegean Islands - KanariansaaretCanary Islands - sisalisisal - EP:n puhemiehistöBureau of the EP - puheenjohtajaPresident - seismologiaseismology - varapuheenjohtajaVice-President - pääsihteeriSecretary General - toimielimen toimintainstitutional activity - toimielinkotipaikkaseat of Community institution - institutionaalinen uudistusinstitutional reform - toimielimen toimivaltacompetence of the institution - EY-tilanneEC situation - perhetilannemarital status - avaruuspolitiikkaspace policy - omavaraisuusself-supply - rahoitustilannefinancial situation - sosialismisocialism - yhtiöorganisation - osakeyhtiöpublic limited company - siviilioikeudellinen yhtiöcivil-law association - avoin ammattiyhtiöprofessional partnership - kaupallinen yhtiöfirm governed by commercial law - yhteisomistuksessa oleva yhtiömixed-ownership company - sijoitusyhtiöinvestment company - pääomayhtiöcompany with share capital - linja-autobus - kulutusyhteiskuntaconsumer society - avoin yhtiöpartnership - kommandiittiyhtiölimited partnership - osakkuusyhtiöundisclosed partnership - eurooppayhtiöEuropean company - emoyhtiöparent company - yleishyödyllinen yhtiönon-profit organisation - sosiologiasociology - Etelä-JuutinmaaSouth Jutland - silkkisilk - oma kulutusown consumption - vammaishuoltocare of the disabled - soijasoya bean - liuotinsolvent - SomaliaSomalia - otantatutkimussample survey - mielipidetutkimusopinion poll - durrasorghum - itsemäärääminenself-determination - SudanSudan - rikkisulphur - tarjousten jättäminentendering - tietolähdesource of information - avun lähdesource of aid - oikeuslähdesource of law - alikehitysunderdevelopment - sivutuoteby-product - maatalouden sivutuoteagricultural by-product - omarahoitusself-financing - maidon sivutuotemilk by-product - metallinen sivutuotemetal by-product - proletariaattisub-proletariat - aliravitsemusundernourishment - alikansoitusunderpopulation - alihankintasub-contracting - itsehallintoself-management - perheen huoltajabreadwinner - hintatukiprice support - maataloustuotteiden hintatukifarm price support - rahoitustukimonetary support - valtion täysivaltaisuusnational sovereignty - tuotannon erikoistuminenproduct specialisation - kaupan erikoistuminenspecialisation of trade - talousarvion jaottelubudgetary specification - vapaaehtoinen rajoitusvoluntary restraint - kiinteistökeinottelubuilding speculation - SporaditSporades - urheilusport - Sri LankaSri Lanka - StabexStabex - hintatason vakausprice stability - tulojen vakauttaminenincome stabilisation - taloudellinen vakauttamineneconomic stabilisation - karjan sisälläpitäminenindoor livestock farming - ammattikohtainen sopimusinter-professional agreement - automaatioautomation - stagnaatioeconomic stagnation - koetilaexperimental farm - tilastostatistics - maataloustilastoagricultural statistics - yhteisön tilastoCommunity statistics - väestötilastopopulation statistics - kalastustilastofishing statistics - automotor car - taloustilastoeconomic statistics - rahoitustilastofinancial statistics - teollisuustilastoindustrial statistics - kansainvälinen tilastointernational statistics - kansallinen tilastonational statistics - virallinen tilastoofficial statistics - aluetilastoregional statistics - Berliinin asemastatus of Berlin - Jerusalemin asemastatus of Jerusalem - virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännötregulations for civil servants - autonomiaautonomy - henkilöstösäännötstaff regulations - oikeudellinen asemalegal status - poliittinen asemapolitical status - ammattiasemaoccupational status - sosiaalinen asemasocial status - steriloiminensterilisation - verokannustintax incentive - varastostock - yhteisön varastoCommunity stock - rahoitusautonomiafinancial autonomy - varmuusvarastoeconomic contingency stock - interventiovarastointervention stock - ylijäämävarastosurplus stock - vähimmäisvarastominimum stock - maailmanlaajuiset varastotworld stock - yksityinen varastoprivate stock - julkinen varastopublic stock - puskurivarastobuffer stock - varastointistorage - aseiden varastointistockpiling of weapons - energian varastointienergy storage - elintarvikkeiden varastointistorage of food - asiakirjojen varastointidocument storage - Suur-KööpenhaminaGreater Copenhagen - StorströmStorstroem - maatalouden rakenneagricultural structure - työllisyyden rakenneemployment structure - yritysrakennecompany structure - budjettivaltuusbudget authorisation - talouden rakenneeconomic structure - teollisuuden rakenneindustrial structures - institutionaalinen rakenneinstitutional structure - yhteiskunnan rakennesocial structure - huumenarcotic - syövälle altistava ainecarcinogenic substance - vaarallinen ainedangerous substance - kilpailunrajoituksen salliminenrestrictive-practice authorisation - vientitukiexport subsidy - elintarvikkeen korvikefood substitute - maatilan siirtotransfer of farms - sivuliikebranch - sokerisugar - valkoinen sokeriwhite sugar - raakasokeriraw sugar - juurikassokeribeet sugar - kuljetuslupatransport authorisation - ruokosokericane sugar - RuotsiSweden - annetut äänetvotes cast - yleiset vaalituniversal suffrage - itsemurhasuicide - SveitsiSwitzerland - SulawesiSulawesi - SumatraSumatra - viljelty alautilised agricultural area - varajäsenalternate - lisätulliadditional duty - tietovälineinformation medium - magneettinen tallennusvälinemagnetic medium - työpaikkojen vähentäminenjob cuts - tullien poistaminenabolition of customs duties - ylikansallisuussupranationality - luonnonvarojen liikakäyttöover-exploitation of resources - metsitetty aluewooded area - maatilan pinta-alaarea of holding - nurmialuegrassland - kantatilamain acreage - pakastaminendeep-freezing - hyötöreaktoribreeder reactor - SurinamSurinam - ylikansoitusoverpopulation - valuuttasopimusmonetary agreement - moottoritiemotorway - ylituotantoover-production - markkinatarkkailumarket supervision - avun keskeyttäminensuspension of aid - ehdollinen rangaistussuspension of sentence - tullisuspensiosuspension of customs duties - SwazimaaSwaziland - metsänhoitosilviculture - ItävaltaAustria - SyyriaSyria - SysminSysmin - pankkijärjestelmäbanking system - koulutusjärjestelmäeducational system - farming systemfarming system - tietojärjestelmäinformation system - johdon tietojärjestelmämanagement information system - viestintäjärjestelmäcommunications systems - tilinpitojärjestelmäaccounting system - viljelyjärjestelmäcultivation system - AuvergneAuvergne - Yhdistyneiden Kansakuntien järjestelmäUnited Nations system - tiedonhallintajärjestelmäinformation service - vaalijärjestelmäelectoral system - Euroopan parlamentin vaalijärjestelmäEuropean electoral system - Euroopan tilinpitojärjestelmäEuropean accounting system - Euroopan valuuttajärjestelmäEuropean Monetary System - kansainvälinen valuuttajärjestelmäinternational monetary system - standardoitu tilinpitojärjestelmästandardised accounting system - tupakkatobacco - tupakointismoking - TaiwanTaiwan - TansaniaTanzania - mattocarpet - lentoliikenteen kuljetusmaksutair freight rate - kuljetusmaksuttransportation tariff - tullitarifficustoms tariff - yhteinen tullitarifficommon customs tariff - rautatieliikenteen kuljetusmaksutrailway tariff - ennakkoadvance - postimaksutpostal charges - tullietuuskohtelutariff preference - matkustajamaksutpassenger tariff - infrastruktuurin käyttömaksutcharges for use of infrastructure - sonnibull - omavaraisuusasteself-sufficiency rate - valuuttakurssiexchange rate - alustava esitys talousarvioksipreliminary draft budget - arvonlisäveron verokantaVAT rate - kelluva kurssifloating rate - keskuskurssicentral rate - edustava valuuttakurssirepresentative rate - TawalTawal - hinta-arvioassessment of prices - akseliveroaxle tax - vientiveroexport tax - tuontiveroimport tax - leimaverostamp duty - tasausmaksucountervailing charge - vaikutukseltaan vastaava maksucharge having equivalent effect - tuottajain yhteisvastuuproducer co-responsibility - kauttakuljetusmaksutransit charge - ammatinharjoittajan verobusiness tax - polttoaineverofuel tax - siviili-ilmailucivil aviation - moottoriajoneuvoverovehicle tax - TsadChad - TsekkoslovakiaCzechoslovakia - viljelytekniikkacultivation techniques - johtamismenetelmämanagement techniques - rakennusvarustusbuilding services - teknologiatechnology - elintarviketeknologiafood technology - sotilasilmailumilitary aircraft - materiaalitekniikkamaterials technology - pehmeä teknologiasoft technology - energiateknologiaenergy technology - välivaiheteknologiaintermediate technology - ydinteknologianuclear technology - öljyteknologiaoil technology - televiestintätelecommunications - telefaxfacsimile - kaukokartoitusremote sensing - siipikarjan kasvatuspoultry farming - kaapelijakelucable distribution - sähketelegraph - telematiikkatelematics - puhelinphone, telephone, telephone set - telecasting, television, TV, video - telextelex - todistusevidence - lepoaikarest period - poliittinen suuntauspolitical tendency - Euroopan valuuttasopimusEuropean Monetary Agreement - ilma-alus, lentokoneaeroplane, airbus, aircraft, airplane, plane, runabout - henkinen painemental stress - ulkomaankaupan vaihtosuhdeterms of trade - terminologiaterminology - rakennuspaikkabuilding plot - teollisuustonttiindustrial plot - joutomaaabandoned land - maatalousmaaagricultural land - valtionmaaState-owned land - viljelemätön maauncultivated land - peltomaaarable land - lausuntoopinion - uudisraivausreclaimed land - merentakainen alueoverseas territory - terrorismiterrorism - ThaimaaThailand - teetea - hoitotherapeutics - väitöskirjathesis - EY:n lausuntoEC opinion - ThessaliaThessaly - Länsi-TraakiaWestern Thrace - TimorTimor - Itä-TimorEast Timor - titaanititanium - velkakirjanegotiable instrument - matkalipputicket - TogoTogo - TongaTonga - kidutustorture - ToscanaTuscany - turvepeat - massaturismimass tourism - auringonkukkasunflower - EP:n lausuntoEP opinion - toksikologiatoxicology - huumausaineriippuvuusdrug addiction - traktoritractor - USA:n kaupanlaajennuslakiTrade Expansion Act - käännöstranslation - EY:n perustamissopimusEC Treaty - EHTY:n perustamissopimusECSC Treaty - ETY:n perustamissopimusEEC Treaty - Euratomin perustamissopimusEAEC Treaty - Varsovan liiton maatWarsaw Pact countries - lypsykonemilking machine - vedenkäsittelywater treatment - tiedonkäsittelyinformation processing - tekstinkäsittelyword processing - tietojenkäsittelydataprocessing - malmin käsittelyore processing - kasvinsuojelutoimiplant health treatment - rahoitusliiketoimifinancial transaction - yrityksen luovuttaminentransfer of businesses - pääomansiirtocapital transfer - eläkeoikeuksien siirtäminentransfer of pension rights - väestön siirtotransfer of population - teknologian siirtotechnology transfer - kauraoats - elintarvikkeiden jalostusfood processing - yhteisön passitusmenettelyCommunity transit - passituscustoms transit - translitterointitransliteration - datasiirtodata transmission - omaisuudensiirtotransfer of property - raskauden keskeyttäminenabortion - lentokuljetusair transport - yhdistetty kuljetuscombined transport - energian siirtoenergy transport - syrjäseutukuljetushinterland transport - tavaroiden kuljettaminencarriage of goods - pintakuljetussurface transport - matkustajaliikennecarriage of passengers - joukkoliikennepublic transport - laiton raskauden keskeyttäminenillegal abortion - rautatiekuljetusrail transport - sisävesiliikenneinland waterway transport - yksityinen liikenneprivate means of transport - mannertenvälinen liikenneintercontinental transport - maan sisäinen kuljetustoimintainland transport - kansainvälinen liikenneinternational transport - kansainväliset maantiekuljetuksetinternational road transport - yhteisön sisäinen liikenneintra-Community transport - meriliikennemaritime transport - Abu DhabiAbu Dhabi - monikuitusopimusmultifibre agreement - raskauden keskeyttäminen lääketieteellisinperusteintherapeutic abortion - kotimaanliikennenational transport - kaapeliliikennecable transport - putkikuljetuspipeline transport - ammattimainen liikennecarriage for hire or reward - omaan lukuun tapahtuva kuljetusown-account transport - julkinen liikennemeans of public conveyance - alueellinen liikenneregional transport - maantiekuljetuksetroad transport - koulukuljetusschool transport - subventoitu liikennesemi-public transport - kuljetus tullivalvonnassatransport under customs control - maanalainen liikenneunderground transport - esikaupunkiliikennesuburban transport - maaliikenneland transport - rajat ylittävä liikennetransfrontier transport - kaupunkiliikenneurban transport - liikenteenharjoittajacarrier - työwork - kotona työskentelyhome working - typpinitrogen - kokoonpanolinjatyöskentelyassembly line work - kokopäivätyöfull-time employment - osa-aikatyöpart-time employment - kuutamourakointimoonlighting - ryhmätyöteam work - yötyönight work - lapsityövoimachild labour - vuorotyöshift work - koulutyöschoolwork - ikääntynyt työntekijäolder worker - luvaton työntekijäclandestine worker - yhteisön työntekijäCommunity worker - rajatyöntekijäfrontier worker - vammainen työntekijäworker with disabilities - Baden-WürttembergBaden-Württemberg - ruumillisen työn tekijämanual worker - siirtotyöläinenmigrant worker - kausityöntekijäseasonal worker - sosiaalityöntekijäsocial worker - julkinen rakentaminenpublic works - apilaclover - BahamaBahamas - Trentino-Alto-AdigeTrentino-Alto Adige - valtion kassaTreasury - Trinidad ja TobagoTrinidad and Tobago - ruisvehnätriticale - BahrainBahrain - vaihtokauppabarter - trustitrust - kanava, putket, putki, tuubiconduit, duct, hose, hose pipe, pipe, tube, tubing - eläintuberkuloosianimal tuberculosis - volframitungsten - TunisiaTunisia - turbiiniturbine - TurkkiTurkey - holhousguardianship - marjahedelmäsoft fruit - TuvaluTuvalu - putketpiping - alvVAT - UDEACCAEEU - UDEAC-maatCAEEU countries - UEBLBLEU - UEDEEECU - WEU-maatWEU countries - ITUITU - Umm al QuawainUmm Al Qaiwain - yksimielisyysunanimity - UNCRDUNCRD - UnescoUnesco - kansallinen yhdistyminennational unification - WEUWEU - vuokrasopimuslease - UEAUAS - tulliliittocustoms union - talousliittoeconomic union - talous- ja rahaliittoEconomic and Monetary Union - Euroopan maksuliittoEuropean Payments Union - Parlamenttien välinen liittoInterparliamentary Union - tullietuussopimuspreferential agreement - liiketilan vuokrasopimusbusiness lease - Länsi-Afrikan talous- ja rahaliiton maatWAEMU countries - rahaunionimonetary union - UNIRUNIR - UnisistUnisist - UnitarUnitar - karjayksikkölivestock unit - maanvuokraussopimusfarm lease - UNRWAUNRWA - APPUAPPU - UPUUPU - uraaniuranium - kaupungistuminenurbanisation - yhdyskuntasuunnittelutown planning - NLUSSR - UruguayUruguay - liikennepalvelun käyttäjätransport user - hinnanalennusprice reduction - käyttövalmis tehdasturnkey factory - nautintaoikeususufruct - tiedon käyttäjäinformation user - avun käyttöuse of aid - veden käyttöuse of water - energian käyttöenergy use - maankäyttöland use - energian rauhanomainen käyttöpeaceful use of energy - UtrechtUtrecht - kauppatasetrade balance - lomaholiday - rokotevaccine - rokotusvaccination - lehmäcow - emolehmäsuckler cow - lypsylehmädairy cow - AostanlaaksoValle d'Aosta - arvonlisäadded value - markkina-arvomarket capitalisation - kaupan arvovalue of trade - alijäämäinen maksutasebalance-of-payments deficit - tullausarvocustoms valuation - arvopaperisecurities - vanadiinivanadium - VanuatuVanuatu - VatikaaniVatican - vasikkacalf - ajoneuvovehicle - ilmatyynyajoneuvoair-cushion vehicle - kaksipyöräinen ajoneuvotwo-wheeled vehicle - moottoriajoneuvomotor vehicle - maatalousajoneuvoagricultural vehicle - sähköajoneuvoelectric vehicle - raideajoneuvovehicle on rails - hyötyajoneuvocommercial vehicle - VejleVejle - VenetoVeneto - näkymättömien erien kauppataseinvisible trade balance - VenezuelaVenezuela - myyntisale - luottomyynticredit sale - ovelta ovelle myyntidoor-to-door selling - vähittäismyyntiretail selling - alennusmyyntidiscount sale - huutokauppaauction sale - suoramyyntidirect selling - tukkumyyntiwholesale selling - maksutasebalance of payments - veroton myyntiduty-free sale - etämyyntidistance selling - hedelmätarhaorchard - varainkäytön valvontaauditing - lasiglass - Iso-Beltistä länteenWest of the Great Belt - VestsjällandWest Zealand - BaliBali - vaatteetclothing - lihameat - naudanlihabeef - vuohenlihagoatmeat - hevosenlihahorsemeat - puhvelinlihabuffalo meat - vasikanlihaveal - siipikarjanlihapoultrymeat - luuton lihaboned meat - tuore lihafresh meat - Balkanin niemimaaBalkan Peninsula, Balkans - lampaanlihasheepmeat - sianlihapigmeat - ViborgViborg - parlamentin varapuhemiesDeputy Speaker of Parliament - uhrivictim - siviiliuhricivilian victim - sodan uhriwar victim - teksti-TVbroadcast videography - vuorovaikutteinen teletietopalveluinteractive videotex - työelämään siirtyminenintegration into employment - uusintavaalitsecond ballot - järjestötoimintacollective activities - yrityksen toimintabusiness activity - poliittinen elämäpolitics - koulumaailmaschool life - yhteiskuntaelämäsocial life - VietnamAnnam, Socialist Republic of Vietnam, Vietnam, Viet Nam - viinitarhavineyard - kaupunkitown - keskikokoinen kaupunkimedium-sized town - uusi kaupunkinew town - satelliittikaupunkisatellite town - viiniwine - maustettu viiniflavoured wine - valkoviiniwhite wine - maaviinilocal wine - korkealaatuinen viiniwine of superior quality - pöytäviinitable wine - pullotettu viinibottled wine - väkevä viinifortified wine - nauhastrip - kuohuviinisparkling wine - roséviinirosé wine - punaviinired wine - kuohumaton viinistill wine - viininvalmistusvinification - seksuaalinen väkivaltasexual violence - väkivaltaviolence - valtion harjoittama väkivaltagovernment violence - poliittinen väkivaltapolitical violence - tilisiirtocredit transfer - BangladeshBangladesh - vitamiinivitamin - viininviljelyviticulture - sisävesiväyläinland waterway - kansainvälinen vesitieinternational waterway - moottoriliikennetieexpressway - pankkibank - maaseututiecountry road - kaupunkialueen tieurban road - tielaitosroad services department - varkaustheft - siipikarjapoultry - Afrikan kehityspankkiAfrican Development Bank - teurastettu siipikarjaslaughtered poultry - muniva siipikarjalaying poultry - elävä siipikarjalive poultry - kaupan määrätrade volume - liiketoiminnan laajuustrading volume - äänestysvote - tyhjä äänestyslippublank ballot paper - maatalouspankkiagricultural bank - äänestys asiakirjan hyväksymisestäkokonaisuudessaanvote on a text as a whole - lakiesityksen hyväksyminenpassage of a bill - koneäänestyselectronic voting - nimenhuutoäänestysroll-call vote - mitätön äänestyslippuinvalid ballot paper - äänestyspakkocompulsory voting - ennakkoäänestysadvance voting - postiäänestyspostal vote - valtakirjalla äänestäminenproxy vote - äänestys parlamentissaparliamentary vote - keskuspankkicentral bank - suosituimmuusäänestyspreferential voting - avoin äänestysopen ballot - salainen äänestyssecret ballot - matkatravel - valmismatkainclusive tour - ryhmämatkagroup travel - vulkanologiavolcanology - maatalouden neuvontapalvelutagricultural advisory services - Wallis ja FutunaWallis and Futuna - jogurttiyoghourt - liikepankkicommercial bank - JemenYemen - entinen Etelä-Jemenformer South Yemen - Yorkshire ja HumbersideYorkshire and Humberside - JugoslaviaYugoslavia - Kongon demokraattinen tasavaltaDemocratic Republic of Congo - SambiaZambia - ZeelandZeeland - ZimbabweZimbabwe - sinkkizinc - osuuspankkicooperative bank - kuiva vyöhykearid zone - ilmastovyöhykeclimatic zone - asuinalueresidential area - pyyntialuecatch area - vapaakauppa-aluefree-trade area - kalastusvyöhykefishing area - yksinomainen talousvyöhykeexclusive economic zone - päiväntasaajavyöhykeequatorial zone - vapaa-aluefree zone - SALT-sopimusSALT Agreement - investointipankkiinvestment bank - kylmä vyöhykefrigid zone - kostea vyöhykehumid zone - valuutta-aluecurrency area - jalankulkuvyöhykepedestrian zone - saastunut aluepolluted area - suojelualueprotected area - tuhoaluedisaster area - subtrooppinen vyöhykesubtropical zone - esikaupunkialuesuburban area - tariffivyöhyketariff zone - kehityspankkidevelopment bank - lauhkea vyöhyketemperate zone - trooppinen vyöhyketropical zone - kaupunkialueurban area - eläintiedezoology - maatilapankkiland bank - MaailmanpankkiWorld Bank - kansan pankkipeople's bank - yksityinen pankkiprivate bank - julkisen alan pankkipublic bank - BarbadosBarbados - alakohtainen sopimussectoral agreement - hintaluetteloprice list - tankobar - matalapalkkalow pay - tietokantadatabase - sotilastukikohtamilitary base - BasilicataBasilicata - Ala-NormandiaLower Normandy - Ala-SaksiLower Saxony - TABTAB - alusvessel - perushyödykesopimuscommodity agreement - kalastusalusfishing vessel - säiliöalustanker - rakennusbuilding - huvialuspleasure craft - teollisuusrakennusindustrial building - julkinen rakennuspublic building - BaijeriBavaria - tullisopimustariff agreement - kuvataiteetfine arts - EIPEIB - BelgiaBelgium - Belgian yhteisöt ja alueetregions and communities of Belgium - BelizeBelize - voittoprofit - avunsaajaaid recipient - BeneluxBenelux, Benelux countries - Benelux-maatBenelux countries - BeninBenin - BerliiniBerlin - BermudaBermuda - ravinnontarvenutritional needs - asunnontarvehousing need - työvoiman tarvemanpower needs - väestönkasvupopulation growth - veden tarvewater requirements - rehufodder - rahoitustarvefinancial requirements - betoniconcrete - rehujuurikasfodder beet - sokerijuurikassugar beet - BEUCBEUC - voibutter - kasvisvoivegetable butter - BhutanBhutan - tuotannon kasvuincrease in production - bibliografiabibliography - kirjastolibrary - lasten kirjastochildren's library - kansalliskirjastonational library - yleinen kirjastopublic library - tieteellinen kirjastoscientific library - korkeakoulukirjastouniversity library - kaksikamarijärjestelmäbicameral system - IDBIDB - sopeutuminen vieraaseen kulttuuriinacculturation - slummislum - IBEIBE - yhteismaacommon land - kulttuuriesinecultural object - kulutustavaratconsumer goods - kestokulutustavaratdurable goods - lyhytikäiset kulutustavaratnon-durable goods - sosiaalinen hyvinvointisocial well-being - syytecharge - olutbeer - tasebalance sheet - hankintatasesupply balance sheet - energiataseenergy audit - henkilöstökertomussocial audit - biokemiabiochemistry - biokonvertointibioconversion - biologinen hajoavuusbiodegradability - bioenergiabioenergy - biokaasubiogas - elämäkertabiography - biologiabiology - biomassabiomass - biosfääribiosphere - kaksipuoluejärjestelmätwo-party system - kaksinapaisuusbipolarisation - MyanmarMyanmar - ostopurchase - keksitehdasbiscuit factory - vismuttibismuth - vehnäwheat - durum-vehnädurum wheat - tavallinen vehnäcommon wheat - hintasulkuprice freeze - härkäbeef animal - polttopuufuel wood - rakennuspuutavarawood for construction - luottokauppacredit purchase - metsitysafforestation - juomabeverage - alkoholijuomaalcoholic beverage - alkoholiton juomanon-alcoholic beverage - BoliviaBolivia - valtion obligaatiotreasury bill - BonaireBonaire - korkotukiinterest-rate subsidy - neulosknitted and crocheted goods - tukiostointervention buying - BorneoBorneo - BornholmBornholm - kasvitiedebotany, phytology - BotswanaBotswana - buddhalaisuusBuddhism - leipomobakery - BurgundiBurgundy - tavarapörssicommodities exchange - nautakarjacattle - happoacid - flaamilainen Brabantin maakuntaProvince of Flemish Brabant - Pohjois-BrabantNorth Brabant - vallonilainen Brabantin maakuntaProvince of Walloon Brabant - BremenBremen - BrasiliaBrasil, Brazil, Federative Republic of Brazil - BretagneBrittany - patenttipatent - eurooppapatenttiEuropean patent - BISBIS - epäorgaaninen happoinorganic acid - bromibromine - luomistautibrucellosis - melunoise - BruneiBrunei - talousarviobudget - yhteisön talousarvioCommunity budget - valtion talousarvionational budget - puolustusmäärärahatdefence budget - ylimääräinen talousarvioextraordinary budget - orgaaninen happoorganic acid - perheen tulo- ja menoarviohousehold budget - EHTY:n toiminnallinen talousarvioECSC operating budget - mainosmäärärahatadvertising budget - korjaava lisätalousarvioamending budget - Euroopan sosiaalimäärärahatEuropean social budget - täydentävä lisätalousarviosupplementary budget - talousarvioon sisällyttämineninclusion in the budget - BulgariaBulgaria - äänestyslippuballot paper - terässteel - tiedotustoimistoinformation centre - äänestyspaikkapolling station - parlamentin puhemiehistöbureau of parliament - puoluejohtopolitical executive - hallinnolliset muodollisuudetadministrative formalities - toimistoautomatiikkaoffice automation - voiöljybutter oil - varjohallitusshadow cabinet - AbruzziAbruzzi - AzoritAzores - meriliikenteen kabotaasimaritime cabotage - kaakaococoa - kiinteistörekisteriland register - johtajistoexecutive - hallinnollinen johtomanager - EY:n kielipalvelutEC language service - AKT-maatACP countries - keskijohtomiddle management - ylempi johtajistosenior management - SEVCMEA - SEV-maatCMEA countries - kahvicoffee - säästöpankkisavings bank - kiinnitysluottopankkimortgage bank - CalabriaCalabria - kustannuslaskentacosting - omaisuuden hankkiminenacquisition of property - lukujärjestysplanning of the school year - KamerunCameroon - markkinointivuosimarketing year - vaalikampanjaelection campaign - CampaniaCampania - leirintämatkailucamping - KanadaCanada - Panaman kanavaPanama Canal - oppiminenlearning - syöpäcancer - ehdokascandidate - sokeriruokosugar cane - CAOCAO - Kap VerdeCape Verde - aineiston hankkiminendocument acquisition - oikeudellinen toimikelpoisuuscapacity to exercise rights - kantavuuscarrying capacity - oikeustoimikelpoisuuscapacity to contract - oikeuskelpoisuuscapacity to have rights and obligations - veto-oikeusveto - kuulemismenettelyconsultation procedure - ministeriöministry - kvestoritreasurer - paikallisvaltuutettulocally elected representative - itsehallintoalueautonomous community - alueellinen hallintoregional government - kolonialismicolonialism - tutkijain vaihtoscientific exchange - tuotantokapasiteettiproduction capacity - sotilaallinen seuraamusmilitary sanctions - kansainvälinen vapaaehtoistyöntekijäinternational voluntary worker - Länsirannan kysymysWest Bank question - yhteisön oikeus - kansallinen oikeusCommunity law - national law - EP:n valtuuskuntaEP delegation - talous- ja sosiaalikomitean lausuntoESC opinion - yhteisön virkamieskuntaEuropean civil service - EP:n puoltava lausuntoEP assent - AKT-EY-yhteinen edustajakokousACP-EC Joint Assembly - EP:n puhemiesPresident of the EP - EP:n varapuhemiesVice-President of the EP - EP:n kvestoriQuaestor of the EP - EY:n tuomioistuimen tuomiojudgment of the EC Court - Euroopan yhdentymistä vastustava liikeanti-European movement - rakennerahastoStructural Funds - työtuomioistuinlabour tribunal - varastokapasiteettistorage capacity - asianajajabarrister - katumusrepentance - naapuriseutucontiguous zone - kiinniotto tutkintaa vartensurveillance - yksityisten oikeussubjektien tekemä valitusappeals by private individuals - taloudellinen tilanneeconomic situation - tuotannontekijäfactor of production - kasvukeskusgrowth point - integroitu kehittämisohjelmaintegrated development programme - PIMIMP - pohjoisen ja etelän välinen kauppaNorth-South trade - kuljetuskapasiteettitransport capacity - keinottelupääomaspeculative funds - julkinen rahoituspublic financing - hintojen yhdenmukaistaminenharmonisation of prices - pääomamarkkinatcapital market - riskipääomaventure capital - EY:n yleinen talousarvioEC general budget - äitiysmaternity, motherhood - kulttuuripalkintocultural prize - oikeudellinen kelpoisuuslegal capacity - anglikaanisuusAnglicanism - katolisuusCatholicism - ortodoksiaOrthodoxy - protestantismiProtestantism - huvipuistoleisure park - ravitsemusalan ammatticatering profession - mafiaMafia - bioetiikkabio-ethics - salaseurasecret society - alueellinen kulttuuriregional culture - AIDSAIDS - maan hintaprice of land - avoin korkeakouluopen university - koulutusmäärärahateducation budget - opiskelija- ja opettajavaihtoeducational exchange - EURYDICEEurydice - opintosuoritusten tunnustaminenrecognition of studies - lehdistöalanyrityspress undertaking - teletexTeletex - tietosuojadata protection - vuorovaikutteinen verkkointeractive network - elokuvatuotantofilm production - ohjelmatuotantoprogrammes industry - audiovisuaalisten ohjelmien yhteistuotantoaudio-visual co-production - audiovisuaalinen ohjelmaaudio-visual programme - audiovisuaalinen ohjelmatuotantoaudio-visual production - informaatioteknologiainformation technology - teräväpiirtotelevisiohigh-definition television - videoteleliikennevideo communications - audiovisuaalisen alan viestintäpolitiikkaaudio-visual communications policy - audiovisuaalisten tuotteiden luvatonkopiointiaudio-visual piracy - Euroopan audiovisuaalinen alueEuropean audio-visual area - ohjelmien vapaa liikkuvuusfree movement of programmes - tietoliikennemaksutcommunications tariff - tietoa koskeva lainsäädäntölaw relating to information - oikeusinformatiikkalegal data processing - tiedonsiirto käyttäjän koneeseendownloading - ohjelmointikieliprogramming language - koneellinen kääntäminenmachine translation - energiaomavaraisuusself-sufficiency in energy - tuotantoon sidottu pääomaindustrial capital - yhteistoimintamenettelycooperation procedure - toimivallan siirtotransfer of competence - yrityksen perustaminenbusiness start-up - palvelualan yhtiöservices company - toimialapalvelutemporary employment agency - näyttöpäätetyöskentelyvideo display unit work - maantieliikenteen kabotaasiroad cabotage - vesiliikennewaterway transport - merenkulkukanavaship canal - yhteydet Englannin kanaalin poikkicross-channel connection - kotimaan tariffinational tariff - kansainvälinen tariffiinternational tariff - maantiekuljetusmaksutroad transport tariff - avaruuslennotspace navigation - hallintotoimiadministrative measure - osakepääomashare capital - metsien suojeluforest conservation - TyrrhenanmeriTyrrhenian Sea - AdrianmeriAdriatic Sea - LigurianmeriLigurian Sea - AigeianmeriAegean Sea - JoonianmeriIonian Sea - hyönteistorjuntafight against insects - maankäytön suunnitteluland restructuring - hyönteisten torjunta-aineinsecticide - kalastussäännöksetfishing regulations - kalastuksen valvontafishing controls - pääkaupunkicapital city - monivuotinen kasvisperennial vegetable - tuoretuotefresh product - laatustandardiquality standard - turvallisuusstandardisafety standard - tekninen standarditechnical standard - COSTCOST - tutkimus ja kehitysresearch and development - avaruustutkimusspace research - avaruustekniikkaspace technology - ulkomainen pääomaforeign capital - synteettinen kumisynthetic rubber - luonnonkuminatural rubber - rautatieteollisuusrailway industry - puuhiilicharcoal - ylellisyystuoteteollisuusluxury products industry - Bolzanon itsehallintoalueAutonomous Province of Bolzano - Trenton itsehallintoalueAutonomous Province of Trento - CEPTCEPT - INCBINCB - YK:n asuinyhteisökeskusUN Habitat - EY:n henkilöstöön kuuluvaEC servants - vuohigoat - sivusaalisby-catch - luvallinen saalisauthorised catch - kalansaaliscatch of fish - saalis lajeittaincatch by species - kokonaissaalistotal catch - yhteisön säädösCommunity act - Karibian alueCaribbean Islands - hiilikemianteollisuuscoal by-products industry - hiilicarbon - moottoripolttonestemotor fuel - ruhocarcass - CaricomCaricom - CARICOM-maatCaricom countries - koulutiheysdistribution of schools - kartellicartel - liiketoimicommercial transaction - kartografiacartography - kassavirtacash flow - rikosrekistericriminal record - luettelointicataloguing - KataloniaCatalonia - luettelocatalogue - yhteiskunnallis-ammatillinen ryhmäsocio-professional category - vaalitalletuselectoral deposit - konferenssijulkaisuconference proceedings - ITCITC - SPCSPC - adult female, dame, daughter of Eve, woman - miesman - TKKCID - EU-maatEU country - ECACECAC - CEAECEAE - CEAOCEAO - ionisoiva säteilyionising radiation - natriumsodium - metallityömetalworking - jalokaasurare gas - kuolemadeath - elinsiirtoorgan transplant - verensiirtoblood transfusion - metallijätemetal waste - yhteisön liikenneakseliCommunity trunk route - lapsenhuolto-oikeuscustody - nuorisovaihtoyouth exchange scheme - alkeishiukkanenfundamental particle - atomiatom - analyyttinen kemiaanalytical chemistry - spektrometriaspectrometry - CEAO-maatCEAO countries - solututkimuscytology - kalsiumcalcium - lääketieteellinen diagnoosimedical diagnosis - isotooppilääketiedenuclear medicine - lääkärintarkastusmedical examination - EY:n tilintarkastustuomioistuimen jäsenmember of the EC Court of Auditors - rakennusten turvallisuusbuilding safety - Euroopan ympäristökeskusEuropean Environment Agency - opasguide - eurooppalainen tunnusEuropean symbol - virallinen kieliofficial language - kotitapaturmaaccident in the home - yhteisön ohjelmaCommunity programme - trooppinen metsätropical forest - henkilökohtainen omaisuuspersonal effects - Lomén sopimus IVfourth Lomé Convention - elektromagneettinen häiriöelectromagnetic interference - taajuusaluewaveband - palkkasotilasmercenary - muistojuhlacommemoration - ystävyyskaupunkitoimintatwinning - ajo-opetusdriving instruction - dopingperformance drugs - Yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksiensuojelemiseEuropean Convention on Human Rights - EHTYECSC - EY:n ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinEC Court of First Instance - eläke-ehdotretirement conditions - yhteisön sisärajatinternal Community frontier - matkailuajoneuvocamping vehicle - polkumyynnin vastainen toimenpideanti-dumping measure - tietotekniikan vaikutuksetimpact of information technology - tietojen ilmoittaminendisclosure of information - sotilaallinen interventiomilitary intervention - jätevientiexport of waste - kehitysaputyöntekijädevelopment worker - radiobiologiaradiobiology - luvaton poissaoloabsenteeism - paavin antama säädöspapal act - ECOWASECOWAS - CedefopCedefop - Euroopan yhteisöEuropean Community - EuratomEAEC - naimatonunmarried person - selluloosacellulose - CEMTECMT - sensuuricensorship - Keski-Afrikan tasavaltaCentral African Republic - ydinvoimalaitosnuclear power station - tiedon keskittäminencentralisation of information - Centren alueCentre - ostoskeskusshopping centre - Euratomin yhteinen tutkimuskeskusEAEC Joint Research Centre - tietokonekeskuscomputer centre - dokumentaatiokeskusdocumentation centre - poliittinen keskustapolitical centre - tietopankkipalvelukeskuson line data service - keramiikkaceramics - viljacereals - ruokaviljafood cereals - osakeshare - rehuviljafodder cereals - leipäviljacereals of bread-making quality - CERNCERN - ESROESRO - alkuperätodistuscertificate of origin - tavaratodistusmovement certificate - terveystodistushealth certificate - Euroopan ammattiyhdistysten liittoETUC - oikeudenkäyntilegal action - toiminnan lopettaminencessation of trading - maatilatoiminnan lopettaminencessation of farming - maksujen lakkauttaminensuspension of payments - aselepocease-fire - kauppa- ja teollisuuskamarichamber of commerce and industry - suoralla vaalilla valittava kamaridirectly-elected chamber - liittovaltion parlamenttikamarifederal chamber - parlamentin kamariparliamentary chamber - samppanjachampagne - Champagne-ArdennesChampagne-Ardenne - sosiaalinen muutossocial change - teknologinen muutostechnological change - hamppuhemp - väkevöinti sokeria lisäämällächaptalisation - kivihiilicoal - hiilenlouhintacoal mining - akselipainoaxle weight - osakkeenomistajashareholder - perheen elatusdependant - hyötykuormapayload - kuormaload - Havannan peruskirjaHavana Charter - Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjaUnited Nations Charter - Euroopan sosiaalinen peruskirjaEuropean Social Charter - metsästyshunting - höyrykattilaboiler - yhteisöä koskevien tietojen saatavuusaccess to Community information - oikeussuojakeinotaccess to the courts - ATP-sopimusATP Agreement - EY:n tekemä kauppasopimusEC trade agreement - EY:n tekemä yhteistyösopimusEC cooperation agreement - Schengenin sopimusSchengen Agreement - assosioinnin perustava Eurooppa-sopimusEuropean Association Agreement - EY:n tekemä väliaikainen sopimusEC interim agreement - toimielinten välinen sopimusinterinstitutional agreement - sekasopimusmixed agreement - sähköakkuelectricity storage device - yhteisön säännöstöCommunity acquis - siviilikanneassociated action for damages - yhteisön toimintaCommunity action - siviilioikeudellinen menettelycivil proceedings - rikosoikeudellinen menettelycriminal proceedings - vahingonkorvausmenettelycivil liability proceedings - yleinen syytepublic prosecution - yhteisön toimetCommunity activity - taloudellisten näkökohtienyhteensovittaminenadaptation of financial perspectives - sopimukseen liittyminenaccession to an agreement - toimielimen hallintoadministration of the Institutions - ilmoitustaululla ilmoittaminendisplay - portugalinkielinen AfrikkaPortuguese-speaking Africa - Saharan eteläpuolinen Afrikkasub-Saharan Africa - Euroopan lääkearviointivirastoEuropean Agency for the Evaluation of Medicinal Products - Euroopan työturvallisuus- jatyöterveysjärjestöEuropean Agency for Safety and Health at Work - fyysinen väkivaltaphysical aggression - pysäköintialueparking area - NAFTANAFTA - allergiaallergy - suurlähetystöembassy - kaavoitustown and country planning - entinen DDRformer GDR - entinen NLformer USSR - virkaikäseniority - entiset sosialistimaatformer socialist countries - EnglantiEngland - turkiseläinfur-bearing animal - kaasulaitegas appliance - tietotekniikan käyttöinformation technology applications - Euroopan unionin syveneminendeepening of the European Union - Atlantin kaariAtlantic Arc - saaristoarchipelago - ArmeniaArmenia - SAARCSAARC - hissilift - Keski-AasiaCentral Asia - parlamentaarinen edustajakokousparliamentary assembly - hallintoautonomiaadministrative autonomy - myyntilupamarket approval - alustava esitys EY:n talousarvioksipreliminary draft EC budget - taistelulentokonecombat aircraft - AzerbaidzanAzerbaijan - Euroopan keskuspankkiEuropean Central Bank - oikeudellinen perustalegal basis - Reinin laaksoRhine Valley - ValkovenäjäBelarus - nettosaajanet recipient - EBRDEBRD - kaksikäyttötuotedual-use good - eläinten hyvinvointianimal welfare - luonnon monimuotoisuusbiodiversity - biotooppibiotope - rahanpesumoney laundering - pesulacleaning industry - trooppinen puutropical wood - pommikonebomber - Bosnia-HertsegovinaBosnia-Herzegovina - BrandenburgBrandenburg - lentoliikenteen kabotaasiair cabotage - yhteisön tukikehysCommunity support framework - tieteellinen laskentascientific calculation - EMU:n aikataulutimetable for EMU - urakehitysprofessional career - laajennuskorttiexpansion card - äänikasettiaudio cassette - NACCNACC - IVYCIS - laatupiiriquality control circle - yhteisön varmentaminenCommunity certification - ilmastonmuutosclimate change - poliittisen järjestelmän muutoschange of political system - Työntekijöiden sosiaalisia perusoikeuksia koskevayhteisönEC Charter of the Fundamental Social Rights of Workers - Euroopan peruskirjaEuropean charter - kansainvälinen peruskirjainternational charter - kirurgisurgeon - hautausmaacemetery - raskauttavat olosuhteetaggravating circumstances - lieventävät olosuhteetmitigating circumstances - Euroopan kansalaisuusEuropean citizenship - kohtuuton ehtounfair terms of contract - sopimusehtocontract terms - vapauttava lausekeopt-out clause - COCOMCOCOM - siviilioikeuslakikirjacivil code - rikoslakipenal code - yhteisöoikeuden kodifiointicodification of Community law - taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuuseconomic and social cohesion - kampaamo ja kauneushoitolahairdressing and beauty care - paikallinen viranomainenlocal authority - alueellinen viranomainenregional authority - lämmitysheating - ETA:n sekakomiteaEEA Joint Committee - ETA:n konsultatiivinen sekakomiteaEEA Joint Consultative Committee - EY:n hallintokomiteaEC management committee - EY:n sääntelykomiteaEC regulatory committee - alueiden komiteaCommittee of the Regions - EY:n sekakomiteaEC joint committee - ETA:n parlamentaarinen sekakomiteaEEA joint parliamentary committee - komitologiacomitology - elinkauppatrade in organs - taidekauppaart trade - flaaminkielinen yhteisöFlemish Community - ranskankielinen yhteisöFrench-speaking Community - saksankielinen yhteisöGerman-speaking Community - Belgian yhteisötcommunities of Belgium - EP:n toimivaltapowers of the EP - EY:n toimielimen toimivaltapowers of the EC Institutions - tietokoneavusteinen suunnittelucomputer assisted design - työnantajaliittoemployers' confederation - työntekijäliittotrade union confederation - eurooppalainen konferenssiEuropean conference - EY:n hallitustenvälinen konferenssiEC Intergovernmental Conference - kansainvälinen konferenssiinternational conference - kansainvälinen työkonferenssiInternational Labour Conference - kolmikantakokoustripartite conference - etninen selkkausethnic conflict - virkavapaus poliittiseen toimintaanleave for political activities - Persianlahden yhteistyöneuvostoGulf Cooperation Council - ETA:n neuvostoEEA Council - neuvonta- ja asiantuntijapalvelutconsultancy - ympäristölle haitallisen tuotteenpanttimaksudeposit on a polluting product - yhteisön oikeuden konsolidointiconsolidation of Community law - konsulaatticonsulate - hallinnollinen sopimusadministrative contract - sopimuksen vastasuoritefinancial compensation of an agreement - nettomaksajanet contributor - BKTL-osuusGNP contribution - rajavalvontaborder control - valtion tuen valvontacontrol of State aid - vientituotteiden valvontamonitoring of exports - EY:n hallitusten välinen sopimusEC Intergovernmental Convention - yhteistyö sisäasioissacooperation in home affairs - tulliyhteistyöcustoms cooperation - ympäristöasiain yhteistyöenvironmental cooperation - EY:n hallitustenvälinen yhteistyöEC intergovernmental cooperation - EY:n toimielinten välinen yhteistyöEC interinstitutional cooperation - parlamenttien välinen yhteistyöinter-parliamentary cooperation - EU:n oikeudellinen yhteistyöEU judicial cooperation - poliisiasiain yhteistyöpolice cooperation - EU:n poliisiasiain yhteistyöEU police cooperation - asunto-osuuskuntahousing cooperative - rahoituksen yhteensovittaminencoordination of financing - EMU-politiikkojen yhteensovittaminencoordination of EMU policies - Afrikan sarviHorn of Africa - Eurooppalaiset yhteisjoukotEuropean army corps - COSACCOSAC - saatavaclaim - järjestäytynyt rikollisuusorganised crime - kelpoisuusperusteeteligibility criteria - lähentymisperusteconvergence criteria - KroatiaCroatia, Hrvatska, Republic of Croatia - tulojen kertymäoverlapping of income - syklonicyclone - veroilmoitustax return - yhteisön edunmukaisuuden osoittavapöytäkirjadeclaration of Community interest - julkinen lausuntopublic statement - julkaisemisen määräaikapublishing deadline - sisäpiiririkosinsider trading - ympäristörikosenvironmental offence - seksuaalirikossexual offence - tuotenimitysproduct designation - kansainvälisen sopimuksen irtisanominenwithdrawal from an agreement - maatalousmenotagricultural expenditure - yhteisön menotCommunity expenditure - EY:n hallinnolliset menotEC administrative expenditure - EY:n tutkimusmenotEC research expenditure - EY:n käyttömenotEC operational expenditure - rakennemenotstructural expenditure - yhteisöoikeuden poikkeusderogation from Community law - velkadebt - tullivelkacustoms debt - EMU:n toinen vaihesecond stage of EMU - virkamiesten velvollisuudetduties of civil servants - työmarkkinaosapuolten välinen vuoropuhelusocial dialogue - yhteisön työmarkkinaosapuolten välinenvuoropuheluCommunity social dialogue - yhteisöä koskevan tiedon jakeludissemination of Community information - EY:n talousarviota koskeva kurinalaisuusEC budgetary discipline - sotilaskurimilitary discipline - kansallisuuteen perustuva syrjintädiscrimination on the basis of nationality - ympäristön kuormitusta ehkäisevä laiteanti-pollution device - potilastiedotmedical data - henkilötiedotpersonal data - oikeudenkäyntikelpoisuusright of action - turvapaikkaoikeusright of asylum - velvoiteoikeuslaw of obligations - alueellinen oikeusregional law - virkamiesten oikeudetrights of civil servants - kuvaruutuscreen - yksityinen ecuprivate ECU - nuorten rikoksentekijöiden koulutuseducation of young offenders - työntekijöiden osakkeenomistusworkers' stock ownership - kasvihuoneilmiögreenhouse effect - yhteisön oikeuden valmisteludrafting of Community law - aluevaalitregional election - alkio ja sikiöembryo and foetus - kielten käyttöuse of languages - sotilaskoulutusmilitary training - EY:n toimielinten välinen tasapainoEC Institutional balance - turvalaitteetprotective equipment - atk-laitteetcomputer equipment - painelaitteetpressure equipment - lämpötekniset laitteetthermal equipment - oikeudellinen virhemiscarriage of justice - EritreaEritrea - Euroopan talousalueEuropean Economic Area - ViroEstonia - yhteisön talousarvion laatiminendrawing up of the Community budget - tunnustuksellinen valtionon-secular State - oikeusvaltiorule of law - liittovaltiofederal State - islamilainen valtioIslamic State - maallinen valtiosecular State - keskitetty valtiounitarian State - vertaileva tutkimuscomparative study - tapaustutkimuscase study - kansalaisten Eurooppacitizens' Europe - EuropolEuropol - rangaistuksen toimeenpanocarrying out of sentence - ammattikokemusprofessional experience - asiantuntija oikeudenkäynnissäexpert's report ordered by a court - äärimmäisyyskanta, äärisuuntausextremism - tietokoneavusteinen valmistaminencomputer assisted manufacturing - vammaisten apuvälineetfacilities for the disabled - FlevolandFlevoland - kansainvälinen virkamieskuntainternational civil service - kansainvälinen virkamiesinternational civil servant - toimielinten toimintaoperation of the Institutions - Euroopan koulutussäätiöEuropean Training Foundation - koheesiorahastoCohesion Fund - Euroopan neuvoston rahastoCouncil of Europe fund - Euroopan investointirahastoEuropean Investment Fund - toimistotarvikkeetoffice supplies - veronhuojennustax-free allowance - petos Euroopan yhteisöä vastaanfraud against the Community - yhteisön ulkorajatexternal frontier of the Community - kasvihuonekaasugreenhouse gas - perinnöllisyystiedegenetics - GeorgiaGeorgia - mustalainengypsy - nälkälakkohunger strike - Visegrad-maatVisegrad countries - 24 maan ryhmäGroup of Twenty-Four - kuntaliittoassociation of local authorities - eurooppalainen taloudellinen eturyhmittymäEuropean Economic Interest Grouping - sukupuolinen ahdistelusexual harassment - taisteluhelikoptericombat helicopter - antiikin historiaancient history - nykyhistoriacontemporary history - keskiajan historiamedieval history - uuden ajan historiamodern history - historiikkihistorical account - kauppojen aukioloajattrading hours - kulttuuri-identtiteetticultural identity - KORFIFG - imagoimage - diplomaattinen koskemattomuusdiplomatic immunity - talouden infrastruktuurieconomic infrastructure - yhteisön aloiteCommunity initiative - Euroopan kasvua koskeva aloiteEuropean growth initiative - hyönteineninsect - laukaisulaitelaunch facility - saniteettilaitteetplumbing equipment - Euroopan julkisen hallinnon instituuttiEuropean Institute of Public Administration - Euroopan rahapoliittinen instituuttiEuropean Monetary Institute - ETA:n yhteinen toimielinEEA joint institution - taloudelliset keinot ympäristönsuojelemiseksieconomic instrument for the environment - huono sääbad weather - järjestelmien yhteenliittäminensystems interconnection - yhteinen etucollective interest - asianosaisintressiinterest in bringing an action - sisäoppilaitosboarding school - InterpolInterpol - ruokamyrkytysfood poisoning - juutalainenJew - tuomioistuincourts and tribunals - valtiosääntötuomioistuinconstitutional court - KazakstanKazakhstan - KirgisiaKyrgyzstan - KosovoKosovo - ekotuotemerkkieco-label - järvilake - äidinmaitomother's milk - kantorakettilaunch vehicle - eurooppalainen kieliEuropean language - vähemmistökieliminority language - Euroopan ulkopuolinen kielinon-European language - alueellinen kieliregional language - elävä kieliliving language - levyasemadisc drive - LatviaLatvia - markkinoiden vapauttaminenliberalisation of the market - ilmailun vapausfreedom of the skies - LiettuaLithuania - vuokraushiring - orgaaninen lakiorganic law - palstoitusdividing up of land - entisen Jugoslavian tasavalta MakedoniaFormer Yugoslav Republic of Macedonia - synnynnäinen sairauscongenital disease - aineenvaihduntasairausnutritional disease - ihotautiskin disease - veritautiblood disease - ruoansulatuselinten sairausgastrointestinal disease - neurologinen sairausneurological disease - sisäeritysrauhasten sairausendocrine disease - sukupuoliteitse leviävä tautisexually transmitted disease - luonnontilassa elävä nisäkäswild mammal - urheilutapahtumasporting event - taisteluharjoituksetmilitary manoeuvres - palvelusopimusservices contract - CE-vaatimustenmukaisuusmerkintäEC conformity marking - pussieläinmarsupial - eläinperäiset aineetmaterial of animal origin - EVJ:n valuuttakurssimekanismiEMS exchange-rate mechanism - Mecklenburg-Länsi-PommeriMecklenburg-West Pomerania - sairausvakuutusjärjestelmästandard agreement health care - oikeuslääketiedeforensic medicine - käsikauppalääkeover-the-counter drug - eläinlääkeveterinary drug - Kaspian meriCaspian Sea - MustameriBlack Sea - Punainen meriRed Sea - MercosurMercosur - kansallinen täytäntöönpanotoimenpidenational implementing measure - mikro-organismimicroorganism - vesiympäristöaquatic environment - meriympäristömarine environment - kaivostyöläinenminer - tiedonhakutehtäväfact-finding mission - modeemimodem - MontenegroCrna Gora, Montenegro - muistomerkkimonument - poliittinen moraalipolitical morality - neuvottelut EY-sopimuksestanegotiation of an EC agreement - Uruguayn kierrosUruguay Round - yhdistetty nimikkeistöCombined Nomenclature - lääkeaineiden nimikkeistödrugs classification - aseiden leviämisen estäminennon-proliferation of arms - ympäristöstandardienvironmental standard - uusi työmuotonew type of employment - tarkkailijaobserver - Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskusEuropean Monitoring Centre for Drugs and Drug Addition - yhteisön tavaramerkkivirastoCommunity Trademark Office - lintubird - EU:n yhteistyöelinEU cooperation body - päätöksentekoelindecision-making body - EY:n yhteistoimintaelinEC joint body - terveydehoitojärjestöorganisation of health care - Maailman kauppajärjestöWorld Trade Organisation - urheilujärjestösports body - yhteisön laitosCommunity body - geneettisesti muunnettu organismigenetically modified organism - EY:n laitos ja virastoEC body and agency - UzbekistanUzbekistan - sponsorointisponsorship - yhteisön sponsorointiCommunity sponsorship - rauhankumppanuusPartnership for Peace - Baltian maatBaltic States - IVY-maatCIS countries - GCC-maatGCC countries - Persianlahden maatGulf States - Mercosur-maatMercosur countries - assosioitumaton maanon-associated country - Välimeren alueen kolmannet valtiotthird countries in the Mediterranean - CEECCEEC - ympäristölupatradeable emission permit - siviilihenkilöstöcivilian personnel - sopimuspalkkainen henkilöstöcontract staff - sairaanhoitohenkilöstönursing staff - sotilashenkilöstömilitary personnel - rahoitusnäkymätfinancial perspectives - YUTPCFSP - oikeusfilosofiaphilosophy of law - komissiolle osoitettu valituscomplaint to the Commission - haitallinen kasviharmful plant - elävä kasviliving plant - viestinnän monimuotoisuuspluralism in the media - yhteisön ympäristöpolitiikkaCommunity environmental policy - yhtenäinen valuuttapolitiikkasingle exchange-rate policy - viisumipolitiikkavisa policy - yhtenäinen rahapolitiikkasingle monetary policy - ulkoilmakehää saastuttava ainestratospheric pollutant - alkuperäisväestöindigenous population - pornografiapornography - lentotukialusaircraft carrier - kannelegal process - esihistoriaprehistory - EMU:n ensimmäinen vaihefirst stage of EMU - valtionpäämieshead of State - Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajuusEU Council Presidency - komission puheenjohtajaPresident of the Commission - tiedelehtistöscientific press - todisteproof - tapaturmien ehkäisyaccident prevention - vastavuoroisen tunnustamisen periaatemutual recognition principle - toissijaisuusperiaateprinciple of subsidiarity - yleinen oikeusperiaategeneral legal principle - EY:n jäsenyysvelvoitteiden rikkomista koskevamenettelyEC infringement procedure - yhteispäätösmenettelycodecision procedure - sovintomenettely - erityismenettelyspecial procedure - homeopaattinen tuotehomeopathic product - kierrätystuoterecycled product - tullialan ammatticustoms profession - vaihtoehtolääketieteen harjoittajapractitioner of alternative medicine - yhteisön lainsäädäntöohjelmaCommunity legislative programme - alueellinen toimintaohjelmaoperational programme - yhteisön edun kannalta tärkeä hankeproject of Community interest - yhteisön talousarvioesitysdraft EC budget - Eurooppa-aatteen edistäminenpromotion of the European idea - rahoituspöytäkirjafinancial protocol - tietokoneavusteinen julkaisucomputer assisted publishing - istuntojen julkisuuspublic conduct of debates - luottamuskysymysconfidence motion - Tiibetin kysymysTibetan question - ennakkoratkaisukysymyspreliminary issue - sopimuksen jatkaminenrenewal of an agreement - kanne Euroopan parlamentinoikeusasiamiehelleappeal to the EC Ombudsman - hallinnollinen muutoksenhakuaction brought before an administrative court - kanne Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessaaction brought before the EC Court of Justice - EY:n päätöstä koskeva kumoamiskanneaction for annulment of an EC decision - vastuuntoteamiskanneaction to establish liability on the part of an administration - ympäristömaksuenvironmental tax - talousuudistuseconomic reform - poliittinen uudistuspolitical reform - yhteisön tullimenettelyCommunity customs procedure - vientitullimenettelyexport customs procedure - yhteisön rahoitusjärjestelmäCommunity financing arrangements - AlppiseutuAlpine Region - kalastuksesta riippuvainen alueregion dependent on fishing - tukeen oikeutettu alueeligible region - Euroopan alueEuropean Region - taantuva teollisuusaluedeclining industrial region - väestörekistericivil register - parlamentin työjärjestysparliamentary rules of procedure - virkavallan ja kansalaisten väliset suhteetcitizen-authority relations - valtion ja alueiden väliset suhteetrelations between the State and the regions - EY:n toimielinten väliset suhteetEC interinstitutional relations - toimivallan jakodivision of powers - yhteisön rahoituksen jakautuminendistribution of Community funding - matelijareptile - Moldovan tasavaltaRepublic of Moldova - Slovakian tasavaltaSlovak Republic - Tsekin tasavaltaCzech Republic - energiaverkkoenergy grid - tietoverkkocomputer network - paikallisverkkolocal area network - euroopanlaajuiset verkottrans-European network - varausreservation - EY:n budjettivarausEC budgetary reserve - parlamentin päätöslauselmaresolution of parliament - alv-varatVAT resource - ennakkopidätysdeduction at source - sopimuksen tarkistaminenrevision of an agreement - EY:n perustamissopimuksen tarkistaminenrevision of the EC Treaty - rahoitusnäkymien tarkistaminenrevision of financial perspectives - Euroopan unionin tehtävä kansainvälisissä asioissathe EU's international role - jyrsijärodent - rojalismiroyalism - VenäjäRussia - eläinten terveysanimal health - mielenterveysmental health - SaksiSaxony - Sachsen-AnhaltSaxony-Anhalt - lääketieteetmedical science - kuvanveistosculpture - EKPJESCB - valtiosalaisuusState secret - toimielimen sihteeristösecretariat of an Institution - maatalousalafarming sector - lentoturvallisuusair safety - turvallisuus ja vartiointisecurity services - merenkulun turvallisuusmaritime safety - maanjäristysearthquake - yleisen tietoisuuden herättäminenpublic awareness campaign - Serbia, Serbia ja MontenegroSerbia, Serbia and Montenegro - verkkopalvelijanetwork server - kansanterveyslaitosState health service - apinamonkey - historiallinen paikkahistoric site - poliittinen tilannepolitical situation - SloveniaRepublic of Slovenia, Slovenia, Slovenija - terveydenhoitohealth care - sairaanhoitonursing care - merenalainensubmarine - lääketieteellinen erikoistuminenmedical specialisation - eläinnäyttelyanimal show - talousarvion vakauttajabudgetary stabiliser - koulutustilastoeducation statistics - maatilan johtajahead of agricultural holding - terveystilastohealth statistics - liikennetilastotransport statistics - matkailutilastotourism statistics - eurooppalainen oikeudellinen asemaEuropean legal status - kiihokestimulant - jätteiden maanalainen varastointiunderground storage of waste - kalastuksen rakennefisheries structure - psykotrooppinen ainepsychotropic substance - käyttäjätukihelp desk - lääkevalvontadrug surveillance - monenkeskinen valvontamultilateral surveillance - kuntayhtymäjoint authority - käyttöjärjestelmäoperating system - tietokannan hallintajärjestelmädatabase management system - terveydenhoitojärjestelmähealth care system - ATK-järjestelmäcomputer system - tuomioistuinjärjestelmälegal system - taulukkolaskentaohjelmaspreadsheet - TadzikistanTajikistan - interventio-osuusfinancing level - kaksikäyttötekniikkadual-use technology - tietokonepäätecomputer terminal - Palestiinan itsehallintoalueetautonomous territories of Palestine - entisen Jugoslavian alueetterritories of the former Yugoslavia - TüringenThuringia - ihmiskauppatrafficking in persons - rauhoittava lääketranquiliser - tullivalvonnassa tapahtuva valmistusprocessing under customs control - hallinnollinen avoimuusadministrative transparency - päätöksentekomenettelyn avoimuustransparency in decision-making - sairaankuljetustransport of patients - traumatrauma - kausityöseasonal employment - yhteisön troikkaCommunity Troika - EMU:n kolmas vaihethird stage of EMU - TurkmenistanTurkmenistan - hallinnollinen valvontaadministrative supervision - UkrainaUkraine - Ulster-DonegalUlster-Donegal - Euroopan poliittinen unioniEuropean Political Union - tietotekniikan käyttäjäinformation technology user - maataloustuotteiden vaihtoehtoinen käyttöalternative use of agricultural products - tartunnan levittäjädisease vector - taisteluajoneuvocombat vehicle - yhteisön oikeuden rikkomineninfringement of Community law - muutoksenhakukeinoappeal - VojvodinaVojvodina - matkustajatraveller - demilitarisoitu vyöhykedemilitarised zone - herkkä aluesensitive area - pääministerihead of government - opposition johtajaleader of the opposition - perheenpäähead of household - karjalivestock - sekkicheque - liikevaihtoturnover - ChileChile - kemiachemistry - elintarvikekemiafood chemistry - teollisuuskemiaindustrial chemistry - KiinaChina - kirurgiasurgery - kloorichlorine - budjettiohjelmaprogramme budgeting - tekniikan valintachoice of technology - työttömyysunemployment - suhdannetyöttömyyscyclical unemployment - piilotyöttömyyshidden unemployment - naisten työttömyysfemale unemployment - nuorisotyöttömyysyouth unemployment - osittainen työttömyysshort-time working - kausityöttömyysseasonal unemployment - rakennetyöttömyysstructural unemployment - lomautustemporary layoff - teknisestä kehityksestä johtuva työttömyysunemployment due to technical progress - äänestämättä jättäminenabstentionism - yrityksen toiminta-alabranch of activity - työtönunemployed person - kristinuskoChristianity - kromichromium - KyprosCyprus - siidericider - OIMIOM - taloudellinen toimintaeconomic activity - sementticement - elokuvacinema - yleiskirjecircular - sivistyscivilisation - hallitseva yhteiskuntaluokkaruling class - alaluokkalower class - keskiluokkamiddle class - työväenluokkaworking class - maalaisväestöpeasant class - luokka, yhteiskuntaluokkaclass, rank, social class, socio-economic class, stratum - yläluokkaupper class - luokitusclassification - välityslausekearbitration clause - jakoperusteallocation clause - suojalausekeprotective clause - itsenäisen ammatin harjoittaminenself-employment - papistoclergy - asiakkaatcustomers - ilmastoclimate - ilmastointiair conditioning - tilinpäätösclosing of accounts - poliittinen kerhopolitical club - WFCWFC - UnctadUnctad - poliittinen liittoutumapolitical coalition - koboltticobalt - koodauscoding - liikennesäännöthighway code - meriteiden säännötnavigational code - työlakiwork code - lakikirjalegal code - rauhanomainen rinnakkainolopeaceful co-existence - yhteisrahoitusco-financing - myötämäärääminenco-determination - koksicoke - budjettiyhteistyöbudgetary cooperation - veronkantotax collection - tietojen keruudata collection - aurinkoenergian kerääjäsolar collector - kollektivismicollectivism - maaseutuyhdyskuntarural community - alueelliset ja paikalliset viranomaisetregional and local authorities - kaupunkiyhdyskuntaurban community - KolumbiaColombia - kouluun sopeutuminenadjustment to school - väriainedyestuff - elintarvikevärifood colouring - keinotekoinen elintarvikeväriartificial food colouring - luontainen elintarvikevärinatural food colouring - rapsioil seed rape - polttoaine , polttonestefuel - korvaava polttoainesubstitute fuel - fossiilinen polttoainefossil fuel - sosiaalinen sopeutuminensocial adjustment - ydinpolttoainenuclear fuel - EY:n maatalouskomiteaEC agriculture committee - EY:n komiteaEC committee - EY:n neuvoa-antava komiteaEC advisory committee - työpaikkaneuvostoworks council - elintarvikelisäainefood additive - Euroopan unionin neuvoston asettama komiteaEU Council committee - Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaEuropean Economic and Social Committee - EY:n rahapoliittinen komiteaEC Monetary Committee - EY:n pariteettikomiteajoint committee on EC matters - EY:n pysyvä komiteaEC standing committee - YK:n pysyvä komiteaUN Standing Committee - EY:n tiedekomiteaEC scientific committee - EY:n tekninen komiteaEC technical committee - kaupallinen välimiesmenettelycommercial arbitration - tilintarkastusaudit - virtuaalikirjastovirtual library - Euroopan unionin elinten käännöskeskusTranslation Centre for the Bodies of the European Union - yhteisön kasvilajikevirastoCommunity Plant Variety Office - Afrikan ihmisoikeuksien ja kansojen oikeuksien peruskirjaAfrican Charter on Human and Peoples' Rights - Euroopan energiaperuskirjaEuropean Energy Charter - sosiaalilausekesocial clause - UNCEDUNCED - eurooppalainen yritysneuvostoEuropean Works Council - InternetInternet - sähköinen kaupankäyntielectronic commerce - Euroopan standardointilaitosEuropean Standards Institute - CENCEN - CENELECCENELEC - ETSIETSI - ammatillisen pätevyyden tunnustaminenrecognition of vocational training qualifications - maataloustuotteiden laadunvalvontaquality control of agricultural products - EFTAn tuomioistuinEFTA Court - ongelmajätehazardous waste - vapaakappaleen luovutuslegal deposit - sosiaalinen polkumyyntisocial dumping - saatu oikeusestablished right - siirtymätaloustransition economy - sähköinen julkaisutoimintaelectronic publishing - entsyymienzyme - BSEBSE - Euroopan sosiaalialueEuropean social area - teollistuneimpien maiden ryhmägroup of leading industrialised countries - GATSGATS - Rion ryhmäRio Group - rauhan rakentaminenestablishment of peace - taloudellinen tiedonhallintaeconomic intelligence - eläintarhazoo - kalasairausfish disease - maailmanlaajuistuminenglobalisation - multimediamultimedia - sisämarkkinoilla toimiva yhdenmukaistamisvirastoOffice for Harmonisation in the Internal Market - Maailman tullijärjestöWorld Customs Organisation - riitojenratkaisuelinDispute Settlement Body - CEAPAPEC - pedofiliapaedophilia - suhteellisuusperiaateprinciple of proportionality - vertaileva mainontacomparative advertising - Suomen alueetregions of Finland - Ruotsin alueetregions of Sweden - teleliikennettä koskevat säädöksetregulation of telecommunications - tietoyhteiskuntainformation society - Amsterdamin sopimusTreaty of Amsterdam - talouden siirtymävaiheeconomic transition - TRIMSTRIMS - TRIPSTRIPS - UNICEUNICE - työelämäworking life - euroalueeuro area - zoonoosizoonosis - TARICTARIC - VAKLICFTU - ECCASECCAS - EUTELSATEUTELSAT - LECEELEC - OIEIOE - kloonauscloning - kauppariitatrade dispute - vaikeuksissa oleva yrityscompany in difficulties - tiedon valtatieinformation highway - intranetintranet - ekstranetextranet - selainohjelmistobrowser - asiakirjahallintodocument management - sähköinen asiakirjahallintoEDM - OCROCR - digitalisointidigitisation - skanneriscanner - Nieder-ÖsterreichNiederösterreich - Ober-ÖsterreichOberösterreich - BurgenlandBurgenland - KärntenCarinthia - SalzburgSalzburg - SteiermarkSteiermark - TiroliTyrol - VorarlbergVorarlberg - WienVienna - Aasian ja Tyynenmeren alueen taloudellisen yhteistyön maatAPEC countries - CEEPCEEP - maksuaikadeadline for payment - vakaussopimusstability pact - nuorisopolitiikkayouth policy - kuluttajapolitiikkaconsumer policy - yhteisön politiikka-kansallinen politiikkaCommunity policy-national policy - Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskusEuropean Monitoring Centre on Racism and Xenophobia - YOSJHA - ikään perustuva syrjintäage discrimination - seksuaaliseen suuntautuneisuuteen perustuva syrjintädiscrimination on the basis of sexual orientation - vanhusten hoitocare for the elderly - laiton irtisanominenunfair dismissal - StockholmStockholm - Östra MellansverigeÖstra Mellansverige - SydsverigeSydsverige - Norra MellansverigeNorra Mellansverige - Mellersta NorrlandMellersta Norrland - Övre NorrlandÖvre Norrland - Småland med öarnaSmåland med öarna - VästsverigeVästsverige - Itä-SuomiItä-Suomi - Väli-SuomiVäli-Suomi - Pohjois-SuomiPohjois-Suomi - UusimaaUusimaa - Etelä-SuomiEtelä-Suomi - AhvenanmaaAhvenanmaa - sosiaalipolitiikkaa koskeva sopimusSocial Policy Agreement - vammaisuuteen perustuva syrjintädiscrimination based on disability - ECHOECHO - OLAFOLAF - lainsäädännön yksinkertaistaminensimplification of legislation - DNADNA - virtuaalitodellisuusvirtual reality - kuvasynteesipicture synthesis - arviointimenetelmäevaluation method - tarkkailuobservation - yhteisöllistämistä koskeva periaateprinciple of communitisation - valtion vastuuliability of the state - simulointisimulation - tuonnin valvontasurveillance concerning imports - vertaileva analyysicomparative analysis - syyanalyysianalysis of causes - kvantitatiivinen analyysiquantitative analysis - erityinen lomaspecial leave - tiiviimpi yhteistyöcloser cooperation - hypermediahypermedia - hypertekstihypertext - eutanasiaeuthanasia - PalauPalau - NorfolkinsaariNorfolk Island - NiueNiue - TokelauTokelau - CeutaCeuta - MelillaMelilla - yhteisön lausuntoCommunity opinion - tilintarkastustuomioistuimen lausuntoCourt of Auditors opinion - Euroopan unionin perusoikeuskirjaEU Charter of Fundamental Rights - demokratiavajedemocratic deficit - YUTP:n korkea edustajaHigh Representative for the CFSP - Euroopan unionin neuvoston lausuntoResolution of the Council of the European Union - Eurooppa-neuvoston päätöslauselmaresolution of the European Council - tuotantotapamode of production - tuotantotavoiteproduction target - tuotantotekniikkaproduction technique - transgeeninen eläintransgenic animal - transgeeninen kasvitransgenic plant - innovaationäkökulmadiffusion of innovations - tuotantostandardiproduction standard - vanhentunut tekniikkaobsolete technology - tekniikan tulevaisuusprospective technological studies - tutkimuksen järjestäminenorganisation of research - tieteellinen keksintöscientific discovery - varovaisuusperiaateprecautionary principle - kenttätutkimusfield research - tutkimustulosresearch results - jäljitettävyystraceability - kestävä maataloussustainable agriculture - eurooppalainen maatalousmalliEuropean agricultural model - maatalouden ympäristösuunnitelmaagri-environmental plan - maapolitiikkaland policies - maataloushankefarming project - alue, jolla on ympäristörajoituksiaagricultural area with environmental restrictions - peltometsätalousagroforestry - sadonmenetyscrop losses - maatalouslaskentaagricultural census - kasteluviljelyirrigated agriculture - viljelykiertocrop rotation - siilosilo - energiakasvien viljelyenergy crop - öljykasvien viljelyoil crop - kotieläinjalostustutkimuszootechnics - boreaalinen metsäboreal forest - kestävä metsätaloussustainable forest management - metsäsertifikaattiforest certification - Euroopan metsäpolitiikkaEuropean forestry policy - EFICSEFICS - Välimeren ilmaston metsäMediterranean forest - lauhkean vyöhykkeen metsätemperate forest - metsätilastoforestry statistics - eurooppalainen rahaEuropean currency - ecuEcu - EURIBOREURIBOR - muuntokurssiconversion rate - ADBADB - CABEICABEI - CARIBANKCaribank - maatalouden rahoituslaitosagricultural credit - vakausohjelmastability programme - eurooppalainen veroyhteistyöEuropean tax cooperation - verouudistustax reform - siirtolaistyöttömyysmigrant unemployment - jatkuva ammatillinen koulutuscontinuing vocational training - EY:n työllisyyskomiteaEmployment Committee - Euroopan työllisyysstrategiaEuropean Employment Strategy - työntekijöiden sopeutumiskykyworker adaptability - työn joustavuuslabour flexibility - vanhentunut tutkintoskill obsolescence - työvoimapulalabour shortage - monitaitoinen työntekijämulti-skilled worker - henkilöstön houkuttelu muista yrityksistähead-hunting - siirto toisiin tehtäviinreassignment - työntekijän alentaminendemotion - EcofinEcofin - poikkeusmaanon-participating country - osallistuva jäsenvaltioparticipating country - materiaalien kestoresistance of materials - esikuva-analyysibenchmarking - ei-tappava asenon-lethal weapon - reilu kauppafair trade - palveluhankintoja koskeva käyttöoikeussopimusservice concession - kauppaa koskeva sopimuscommercial contract - kansainvälinen kaupan välitysmenettelyinternational commercial arbitration - yleishyödyllinen palveluservices of general interest - sähköinen allekirjoituselectronic signature - kauppatilastotrade statistics - kansainvälisen järjestön sulkeminen ulkopuolelleexclusion from an international organisation - Euro - Välimeri-kumppanuusEuro-Mediterranean partnership - avun arviointiaid evaluation - konfliktien torjuminenconflict prevention - etninen puhdistusethnic cleansing - jalkaväkiaseanti-personnel weapon - vakoiluespionage - sotasalaisuusmilitary secret - puolustustilastodefence statistics - maaperäanalyysisoil analysis - avaruustiedespace science - astronautiikkaastronautics - klimatologiaclimatology - bioklimatologiabioclimatology - maaperäkemiasoil chemistry - kulttuurimaantiedecultural geography - väestömaantiedehuman geography - aluemaantiederegional geography - geomorfologiageomorphology - sedimentologiasedimentology - maaperätyyppisoil type - etnografiaethnography - työsosiologiaindustrial sociology - ympäristöekonomiaenvironmental economics - ympäristökasvatusenvironmental education - vesiensuojeluwater protection - kaasupäästöjen vähentäminenreduction of gas emissions - ympäristövahinkovastuuenvironmental liability - ympäristötilastoenvironmental statistics - valaswhale - meriekosysteemimarine ecosystem - maaekosysteemiterrestrial ecosystem - hyljeseal - happamointuminenacidification - jätevesilietesewage sludge - laiton kaatopaikkaunauthorised dumping - kemiallinen jätechemical waste - elektroninen jäteelectronic waste - sairaalajätehospital waste - satunnaispäästöaccidental pollution - paikallinen saastuminenlocal pollution - kansainvälinen adoptiointernational adoption - sukupolvien välinen konflikticonflict of generations - adoptio-oikeusadoption law - uusioperhestepfamily - moniavioisuuspolygamy - perheen sisäinen solidaarisuusfamily solidarity - diasporadiaspora - yhteisön siirtolaispolitiikkaCommunity migration policy - vanhusten riippuvuusdependence of elderly persons - väestöennustepopulation forecast - sukupolvien korvautuminengeneration renewal - kristittyChristian - islamilainenMuslim - eurooppalainen järjestöEuropean association - vammaisten autonomiaindependence of the disabled - sosiaalinen käyttäytyminensocial behaviour - vammaisten integrointiintegration of the disabled - työmarkkinasopimussocial pact - lapsipornochild pornography - uskonnollinen matkailureligious tourism - nuorisoväkivaltayouth violence - kouluväkivaltaviolence at school - perheväkivaltadomestic violence - kulttuuripoikkeamacultural exception - eurooppalainen identiteettiEuropean identity - uskonnollinen fundamentalismireligious fundamentalism -