Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

AarhusÅrhus - tiskové komuniképress release - kompetence soudcejurisdiction - koncesionářconcessionaire - společensko-hospodářské poměrysocioeconomic conditions - Rada pro kulturní spolupráciCouncil for Cultural Cooperation - Výbor pro vědecký a technický výzkumCREST - Evropská agentura pro produktivituEuropean Productivity Agency - Agentura pro nukleární energiiNuclear Energy Agency - audiovizuální dokumentaudiovisual document - DubajDubayy - rozvojový plán podnikufarm development plan - printer - slaná vodasaltwater - spodní vodagroundwater - odpadní vodawastewater - kulturní a sociální vybavenostsociocultural facilities - Spojené státyUnited States of America - rybářství SpolečenstvíCommunity fisheries - Mezinárodní agentura pro energiiInternational Energy Agency - kozí sýrgoats’ milk cheese - sýr z kravského mlékacows’ milk cheese - FudžajraAl Fujayrah - exilová vládagovernment-in-exile - audiovizuální průmyslaudiovisual industry - soudcovské právocase-law - výklad zákonů ESEC case-law - členská země federaceFederation State - nezdravé bydlenísubstandard housing - Východní MalajsieEastern Malaysia - brettonwoodská dohodaBretton Woods Agreement - mikroekonomiemicroeconomics - migrace mezi městyinterurban migration - pohyb ve městěintraurban commuting - Oest for Storebaelteast of the Great Belt - organizační schémaorganisation chart - stromtree - zvěřinagame meat - AarhusAarhus - zpronevěrabreach of trust - lepidloadhesive - státní obchodState trading - maloobchodretail trade - velkoobchodwholesale trade - obchod se zbraněmiarms trade - obchod Východ-ZápadEast-West trade - zahraniční obchodforeign trade - vnitřní obchoddomestic trade - mezinárodní obchodinternational trade - přistoupení k Evropské uniiaccession to the European Union - marketingmarketing - dočasný výborad hoc committee - vyšetřovací komisecommittee of inquiry - Komise pro lidská právaCommission on Human Rights - komise OSNUN Commission - parlamentní výborparliamentary committee - výbor EPEP Committee - kvalitativní analýzaqualitative analysis - přidělení zakázkyaward of contract - stálý výborstanding committee - zvláštní výborspecialised committee - technická komise OSNUN Technical Commission - zástupce na provizicommission agent - Britské společenstvíCommonwealth - Evropská společenstvíEuropean Communities - obecmunicipality - adjuvansadjuvant - masová komunikacemass communications - satelitní přenossatellite communications - tiskové komuniképress communiqué - komunismuscommunism - KomoryComoros - pojišťovnainsurance company - správní pravomocadministrative powers - příslušnost SpolečenstvíCommunity competence - věcná příslušnostjurisdiction ratione materiae - ústřední orgány státní správycentral government - pravomoc výkonné mociexecutive competence - příslušnost členských státůcompetence of the Member States - kompetence parlamentupowers of parliament - kompetence soudcejurisdiction of the courts - společná příslušnostjoint competence - místní příslušnostterritorial jurisdiction - konkurenceschopnostcompetitiveness, fight - komplementarita obchoducomplementarity of trade - chování spotřebiteleconsumer behaviour - vedení školyeducational administration - politické chovánípolitical behaviour - elektronická součástkaelectronic component - anorganické sloučeninymineral compound - složení obyvatelstvacomposition of the population - složení parlamentucomposition of parliament - účetnictvíaccounting - finanční účetnictvífinancial accounting - národní účtynational accounts - daňové orgánytax authorities - účetnictví veřejných institucípublic accounting - regionální účetnictvíregional accounting - účetníaccountant - účetaccount - konsolidovaný účetconsolidated account - operativní účettrading account - vázaný prodejtied sales outlet - hrabstvícounty, shire - soustřeďování obyvatelconcentration of the population - soustředění pravomocíconcentration of powers - místní orgány státní správylocal government - hospodářská koncentraceeconomic concentration - koncentrace průmysluindustrial concentration - koncepce výrobkuproduct design - Macedonia - koncesionářconcessionnaire - střednědobá finanční pomocmedium-term financial assistance - trvale udržitelný rozvojsustainable development - nesezdané soužitícohabitation - soutěžcompetition - mezinárodní soutěžinternational competition - veřejná správapublic administration - resumésummarising - kořenícondiment - podmínky pomociterms for aid - ženská otázkaposition of women - pracovní podmínkyworking conditions - životní podmínkyliving conditions - ekonomické podmínkyeconomic conditions - sociální stavsocial situation - společensko-hospodářské poměrysocio-economic conditions - úprava zboží pro prodejpreparation for market - připuštění ke zkoušceadmission to examinations - atmosférické podmínkyatmospheric conditions - Světová konfederace práceWCL - konference OSNUN Conference - důvěrná informaceconfidentiality - cukrovinkyconfectionery - kompetenční konfliktconflict of jurisdiction - kompetenční sporconflict of powers - zneužití právamisuse of a right - spalování odpaduwaste incineration - dočasné povolenítemporary admission - pracovní sporlabour dispute - mezinárodní konfliktinternational conflict - rasový konfliktracial conflict - společenský konfliktsocial conflict - zdravotní dovolenásick leave - mateřská dovolenámaternity leave - studijní volnotraining leave - omluvené překážky v zaměstnáníparental leave - dovolená na zotavenoupaid leave - neplacené volnounpaid leave - omluvená nepřítomnost v prácileave on social grounds - zmrazování potravinfreezing - smíšený koncernconglomerate - KongoCongo - krátkodobý hospodářský vývojshort-term economic prospects - ConnachtConnacht - Rada Evropské unieCouncil of the European Union - správní radaboard of directors - Rada přidružení ESEC Association Council - adopce dítěteadoption of a child - Rada pro kulturní spolupráciCCC - Rada pro celní spolupráciCCD - Rada pro Asii a TichomoříAspac - Rada EvropyCouncil of Europe - země Rady EvropyCouncil of Europe countries - Rada bezpečnosti OSNUN Security Council - Poručenská rada OSNUN Trusteeship Council - Rada samosprávných obcí a regionůCouncil of European Municipalities and Regions - rada ministrůCouncil of Ministers - schválení zákonaadoption of a law by vote - Evropská radaEuropean Council - Severská radaNordic Council - země Severské radyNordic Council countries - zemědělský poradceagricultural adviser - konzervace potravinfood preserving - hájení rybí násadyconservation of fish stocks - zachování zdrojůconservation of resources - konzervatismusconservatism - konzervárnacannery - konsolidace státního dluhurescheduling of public debt - spotřebitelconsumer - spotřebaconsumption - spotřeba potravinfood consumption - spotřeba vodywater consumption - spotřeba energieenergy consumption - spotřeba domácnostíhousehold consumption - přijetí rozpočtuadoption of the budget - konečná spotřebafinal consumption - domácí spotřebadomestic consumption - spotřeba na hlavuper capita consumption - ústavaconstitution - založení stranyformation of a party - založení společnostiincorporation - kontrola ústavnosticontrol of constitutionality - zemědělské budovyagricultural building - silniční stavbyroad building - kovová konstrukcemetal structure - stavba lodíshipbuilding - konzultování informaceconsultation of information - porada s pracovníkyworker consultation - kontejnercontainer - volební sporobjections to an election result - dospělýadult - celní kvótatariff quota - antikoncepcecontraception - krátký pracovní týdenshorter working week - smlouvacontract - pojistná smlouvainsurance contract - pracovní smlouvawork contract - paděláníindustrial counterfeiting - Evropské sdružení institucí pro výzkum a výchovuEADI - překližkaplywood - daňový poplatníktaxpayer - správní kontrolaadministrative control - letecká kontrolaair traffic control - kontrola rozpočtubudgetary control - kontrola managementumanagement audit - kontrola komunikacecontrol of communications - Evropské sdružení volného obchoduEFTA - kontrola znečištěnípollution control - kontrola likvidityliquidity control - řízení výrobyproduction control - řízení jakosti průmyslových výrobkůquality control of industrial products - nestandardní pracovní poměrnon-standard employment - devizové právoexchange control - kontrola fúzímerger control - ověřování znalostíassessment - kontrola migracímigration control - zneužití pravomociabuse of power - země EFTAEFTA countries - řízení cenprice control - finanční kontrolafinancial control - parlamentní kontrolaparliamentary control - ochrana rostlinplant health control - zdravotní inspekcehealth control - úmluva CIVCIV Convention - kolektivní smlouvacollective agreement - letištěairport - úmluva z ArushyArusha Convention - úmluva z LoméLomé Convention - úmluva z Lomé Ifirst Lomé Convention - úmluva z Lomé IIsecond Lomé Convention - úmluva z JaundeYaoundé Convention - konvence OSNUN convention - hospodářské sbližováníeconomic convergence - přeměna energieenergy conversion - směnitelnost měnycurrency convertibility - Cookovy ostrovyCook Islands - správní spolupráceadministrative cooperation - obchodní spoluprácetrade cooperation - kulturní spoluprácecultural cooperation - hospodářská spolupráceeconomic cooperation - evropská spolupráceEuropean cooperation - finanční spoluprácefinancial cooperation - aerosolaerosol - průmyslová spolupráceindustrial cooperation - spolupráce mezi institucemiinstitutional cooperation - mezipodniková spolupráceinter-company cooperation - mezinárodní spolupráceinternational cooperation - soudní spoluprácejudicial cooperation - vojenská spoluprácemilitary cooperation - měnová spoluprácemonetary cooperation - politická spoluprácepolitical cooperation - regionální spolupráceregional cooperation - využití půdyallocation of land - vědecká spoluprácescientific cooperation - spolupráce Jih-JihSouth-South cooperation - technická spoluprácetechnical cooperation - přeshraniční spoluprácecross-border cooperation - družstvocooperative - zemědělské družstvoagricultural cooperative - spotřební družstvoconsumer cooperative - úvěrové družstvocredit union - koordinace poskytování pomocicoordination of aid - KodaňCopenhagen - zveřejňování cenpublishing of prices - spoluvlastnictvíjoint ownership - Jižní KoreaSouth Korea - Severní KoreaNorth Korea - Výbor stálých zástupcůCoreper - korporativismuscorporatism - tukfats - živočišný tukanimal fats - rostlinný tukvegetable fats - korespondencecorrespondence - korozecorrosion - politická příslušnostpolitical affiliation - korupcecorruption - KorsikaCorsica - KostarikaCosta Rica - kotování na burzestock-exchange listing - Pobřeží SlonovinyCôte d'Ivoire - sociální příspěveksocial-security contribution - daň z cukrusugar levy - bavlnacotton - státní převratcoup d'état - nájem lodichartering - Soudní dvůr ESEC Court of Justice - Účetní dvůr ESEC Court of Auditors - Evropský soud pro lidská právaEuropean Court of Human Rights - Mezinárodní soudní dvůrInternational Court of Justice - migrační proudmigratory movement - vodní tokwatercourse - AfgánistánAfghanistan - kurz cenných papírůprice of securities - makléřbroker - náklady na zařízeníequipment cost - investiční nákladyinvestment cost - kapitálové nákladycost of capital - distribuční nákladydistribution cost - provozní nákladyoperating cost - náklady na vzděláváníeducation costs - Organizace afroasijské hospodářské spolupráceAfrasec - stavební nákladyconstruction costs - náklady za znečištěnícost of pollution - náklady na zdravíhealth costs - životní nákladycost of living - výrobní nákladyproduction cost - náklady skladovánístorage cost - přímé nákladydirect cost - výpůjční nákladycost of borrowing - mzdové nákladywage cost - přístup ke vzděláníaccess to education - AfrikaAfrica - sociální nákladysocial cost - umělecká tvorbaartistic creation - vytváření pracovních příležitostíjob creation - úvěrcredit - krátkodobý úvěrshort-term credit - vývozní úvěrexport credit - dovozní úvěrimport credit - spotřební úvěrconsumer credit - dlouhodobý úvěrlong-term credit - anglofonní AfrikaEnglish-speaking Africa - střednědobý úvěrmedium-term credit - obchodní úvěrtrade credit - swapová úmluvaswap arrangement - investiční úvěrinvestment loan - výdaje splatné v rozpočtovém rocepayment appropriation - dokumentární akreditivdocumentary credit - hypotekární úvěrreal estate credit - průmyslový úvěrindustrial credit - mezinárodní úvěrinternational credit - smetanacream - střední AfrikaCentral Africa - mražený smetanový krémdairy ice cream - Výbor pro vědecký a technický výzkumCrest - KrétaCrete - válečný zločinwar crime - kriminologiecriminology - energetická krizeenergy crisis - politická krizepolitical crisis - hospodářský růsteconomic growth - severní AfrikaNorth Africa - Červený křížICRC - korýš, korýšicrustacean, shellfish - KubaCuba - kůželeather - měďcopper - kulturaculture - pěstování obilovincereal-growing - terasové pěstováníterrace cropping - pícninářstvífodder-growing - Jihoafrická republikaSouth Africa - pěstování ovocefruit-growing - průmyslové pěstování plodinagro-industrial cropping - zelinářstvímarket gardening - monokulturová plodinapermanent crop - lidová kulturapopular culture - hydroponiehydroponics - pěstování ve skleníkuglasshouse cultivation - tropické zemědělstvítropical agriculture - samozásobitelské pěstování rostlinself-sufficiency farming - kumulování dávekcumulative pension entitlement - frankofonní AfrikaFrench-speaking Africa - CuracaoCuraçao - KykladyCyclades - hospodářský cykluseconomic cycle - DánskoDenmark - dánské regionyregions of Denmark - parlamentní rozpravaparliamentary debate - odlesňovánídeforestation - decentralizacedecentralisation - rozpočtové absolutoriumbudgetary discharge - jižní AfrikaSouthern Africa - odpadwaste - zemědělský odpadagricultural waste - průmyslový odpadindustrial waste - nevyužitelný odpadnon-recoverable waste - radioaktivní odpadradioactive waste - rozhodnutídecision - rozhodnutí SpolečenstvíCommunity decision - rozhodnutí EuratomEAEC Decision - západní AfrikaWest Africa - všeobecné rozhodnutí ESUOECSC general Decision - individuální rozhodnutí ESUOECSC individual Decision - ohlášení restriktivních praktikrestrictive-practice notification - ohlášení kandidaturyannouncement of candidacy - vyhlášení výsledků hlasováníexplanation of voting - východní AfrikaEast Africa - hospodářský starteconomic take-off - dekolonizacedecolonisation - sčítání hlasůcounting of the votes - dekoncentracedevolution - administrativní členěníadministrative unit - rozdělení na volební krajedivision into constituencies - dekretdecree - daňová úlevatax relief - protiraketová obranaanti-missile defence - ztrátaloss - rozpočtový schodekbudget deficit - deflacedeflation - klučeníclearing of land - zhoršování životního prostředídegradation of the environment - přístup k zaměstnáníjob access - školní věkschool age - delikvencedelinquency - zločinnost mládežejuvenile delinquency - poptávka po zaměstnáníjob application - spotřebitelská poptávkaconsumer demand - potřeba energieenergy demand - odstoupení vládyresignation of the government - zahraniční zastoupeníagency abroad - demokraciedemocracy - lidová demokraciepeople's democracy - demokratizacedemocratisation - demokratizace vzdělánídemocratisation of education - demografiedemography - denaturacedenaturing - zboží podléhající zkázeperishable goods - zásobovací agentura EURATOMEAEC Supply Agency - hustota obyvatelstvapopulation density - departement - zámořský departement - výdajexpenditure - výdaje na potravinyfood expenditure - rozpočtové výdajebudgetary expenditure - tisková agenturapress agency - spotřební výdajeconsumption expenditure - správní výdajeadministrative expenditure - mimorozpočtové výdajeextra-budgetary expenditure - státní výdajenational expenditure - nepovinné výdajenon-compulsory expenditure - povinné výdajecompulsory expenditure - provozní výdajeoperational expenditure - veřejné výdajepublic expenditure - odpolitizovánídepoliticisation - úbytek obyvatelstvadepopulation - deportovaná osobadeportee - obchodní referentsales agent - bankovní vkladbank deposit - snížení hodnoty kapitálucapital depreciation - deregulacederegulation - odzbrojenídisarmament - katastrofa způsobená člověkemman-made disaster - přírodní katastrofanatural disaster - popis prácejob description - poušťdesert - dezertifikacedesertification - dehydratacedehydration - odstoupení z kanditaturywithdrawal of candidacy - občanská neposlušnostcivil disobedience - zničení úrodydestruction of crops - Evropská agentura pro produktivituEPA - úžinastrait - zahraniční dluhexternal debt - státní dluhpublic debt - horní komoraUpper House - devalvacedevaluation - hospodářský rozvojeconomic development - Agentura pro nukleární energiiNEA - rozvoj průmysluindustrial development - integrovaný rozvojintegrated development - regionální rozvojregional development - společenský rozvojsocial development - zahraniční měnaforeign currency - diabetes - vztahy mezi Severem a JihemNorth-South relations - diktaturadictatorship - oblastní zastoupeníregional agency - lexikondictionary, lexicon - kulturní rozdílcultural difference - mezinárodní sporinternational dispute - rozšiřování informacídissemination of information - šíření kulturydissemination of culture - omezené šíření informacílimited circulation - adresné rozšiřování informacíselective dissemination of information - velikost podnikusize of business - vysvědčenídiploma - vedení společnosticompany management - směrnicedirective - směrnice SpolečenstvíCommunity directive - hlasovací kázeňvoting discipline - diskotékarecord library - projevspeech - zpřístupňování informacíaccess to information - diskriminace na základě pohlavísexual discrimination - ekonomická diskriminaceeconomic discrimination - jazyková diskriminacelinguistic discrimination - politická diskriminacepolitical discrimination - rasová diskriminaceracial discrimination - náboženská diskriminacereligious discrimination - cenová nerovnostprice disparity - ekonomická disparitaeconomic disparity - regionální rozdílnostregional disparity - konzervační prostředekpreservative - zdravotnické zařízenímedical centre - potravinové zdrojefood resources - dosažitelné zdroje energieavailable energy resources - mechanismus řízenídriving mechanism - bezpečnostní zařízenísafety device - signalizační zařízenísignalling device - disidentdissidence - rozpuštění parlamentudissolution of parliament - zastrašovánídeterrent - destilacedistillation - distribucedistributive trades - distribuce energieenergy distribution - rozvod vodywater supply - rozvod elektřinyelectricity supply - dohoda o výhradní distribuciexclusive distribution agreement - diverzifikace výrobyproduct diversification - diverzifikace vývozudiversification of exports - odpovědný pracovníksupervisor - mezinárodní dělba práceinternational division of labour - rozvoddivorce - právní doktrínalegal doctrine - dokumentdocument - audiovizuální dokumentaudio-visual document - identifikační průkazidentity document - parlamentní tiskydocument for discussion at a sitting - aglomeracebuilt-up area - celní dokladcustoms document - úřední dokumentofficial document - parlamentní dokumentparliamentary document - dokumentacedocumentation - DodekanesosDodecanese - DominikaDominica - škodadamage - válečná škodawar damage - náhrada škodydamages - finanční sbírkadonation - dargift - clocustoms - DubajDubai - dvojí zdaněnídouble taxation - dvojí státní příslušnostdual nationality - dvojí zaměstnáníholding of two jobs - venkovská aglomeracerural settlement - prozatímní dvanáctinaprovisional twelfth - hloubenídredging - odvodňovánídrainage - DrentheDrenthe - právo na vzděláníright to education - právo na informaceright to information - právo na kultururight to culture - městská aglomeraceurban centre - právo na spravedlnostright to justice - správní právoadministrative law - letecké právoair law - protidumpingové cloanti-dumping duty - právo na práciright to work - bankovní právolaw of banking - směnečné právolaw on negotiable instruments - občanské právocivil law - obchodní právocommercial law - právo Evropské unieCommunity law - politické zmatkypolitical unrest - ústavní právoconstitutional law - zvykové právocustomary law - autorské právocopyright - daň z převodu nemovitostiregistration tax - poplatek za mezipřistáníright to stopover - svoboda usazováníright of establishment - právo na stávkuright to strike - energetické právoenergy law - ekologické právoenvironmental law - souhrnná ekonomická veličinaeconomic aggregate - kosmické právolaw of outer space - práva jednotlivcerights of the individual - soutěžní právocompetition law - rodinné právofamily law - válečné právolaw of war - mořské právolaw of the sea - právo na demonstraceright to demonstrate - rybolovná právafishing rights - přístup k povoláníaccess to a profession - předkupní právoright of pre-emption - právo obnovit drženíright of repossession - právo volitright to vote - pojistné právoinsurance law - patentové právopatent law - vnitrostátní právolaw of nations - cizinecké právorights of aliens - práva menšinrights of minorities - zákon o obchodních společnostechcompany law - dopravní právotransport law - bytové právohousing law - pracovní právolabour law - volební právoelectoral law - dočasné zemědělské hospodařenípart-time farming - finanční právofinancial legislation - daňové právotax law - mezinárodní daňové právointernational tax law - lesní legislativaforestry legislation - mezinárodní humanitární právointernational human rights law - mezinárodní právointernational law - mezinárodní právo soukroméprivate international law - mezinárodní právo veřejnépublic international law - ekologické zemědělské hospodářstvíorganic farming - námořní právomaritime law - manželské právomatrimonial law - národní právonational law - jaderné právonuclear law - trestní právocriminal law - hospodářský trestný čineconomic offence - mezinárodní trestní právointernational criminal law - soukromé právoprivate law - komerční hospodařenícommercial farming - veřejné právopublic law - zemědělské právoagrarian law - sociální právosocial legislation - územní suverenitaterritorial law - politická pravicepolitical right - občanská právacivil rights - lidská právahuman rights - práva ženwomen's rights - smluvní hospodařenícontract farming - zvláštní práva čerpáníspecial drawing rights - dumpingdumping - předpokládaná délka životalife expectancy - délka studialength of studies - délka pronájmulength of lease - pracovní dobaworking time - zákonná pracovní dobalegal working time - země AAMSAAMS countries - skupinové hospodařenígroup farming - Východní AnglieEast Anglia - vodawater - vody SpolečenstvíCommunity waters - průsaková vodapercolation water - užitková vodabathing water - destilátyspirits - vnitrozemské vodyinland waters - hospodaření v podhorských oblastechhill farming - mezinárodní vodyinternational waters - slaná vodasalt water - spodní vodaground water - povrchová vodasurface water - vnitrostátní vodyterritorial waters - odpadní vodawaste water - obchod zemědělskými výrobkyagricultural trade - obchodní operacetrading operation - samozásobitelské hospodařenísubsistence farming - výměna informacíinformation transfer - výměna publikacíexchange of publications - obchod se státy mimo Společenstvíextra-Community trade - obchod uvnitř Společenstvíintra-Community trade - obchod podle skupin zemítrade by group of countries - obchod podle zemítrade by country - obchod podle výrobkůtrade by product - vzorkovánísampling - extenzivní hospodářstvíextensive farming - mzdové tarifypay scale - svítidlalighting - škola v zahraničíschool abroad - evropská školaEuropean school - mezinárodní školainternational school - mateřská školanursery school - národní školanational school - ekologieecology - ekologismusecologism - ekonometrieeconometrics - přístup na trhmarket access - intenzivní hospodářstvíintensive farming - hospodářstvíeconomy - zemědělská ekonomikaagricultural economics - kolektivní hospodářstvícollectivised economy - koordinovaná ekonomikaconcerted economic action - ekonomika měřítkaeconomies of scale - úspora energieenergy saving - strukturální úpravastructural adjustment - válečné hospodářstvíwar economy - správa podnikubusiness administration - rakouské regionyregions of Austria - zemědělství středomořské oblastiMediterranean agriculture - tržní ekonomikamarket economy - subsistenční ekonomiesubsistence economy - dopravní hospodářstvítransport economics - řízená ekonomikacontrolled economy - domácí hospodařeníhousekeeping economy - lesnická ekonomikaforestry economics - průmyslová ekonomikaindustrial economy - světová ekonomikaworld economy - smíšená ekonomikamixed economy - národní hospodářstvínational economy - zemědělsko-potravinářský sektoragri-foodstuffs - plánované hospodářstvíplanned economy - postindustriální hospodářstvípost-industrial economy - veřejný sektorpublic economy - regionální hospodářstvíregional economy - stínová ekonomikaunderground economy - hospodaření městaurban economy - SkotskoScotland - ekosystémecosystem - euroeuro - zemědělský zpracovatelský průmyslagro-industry - vydávánípublishing - vzděláváníeducation - domácí studiumhome education - umělecká výchovaart education - srovnávací vzdělávánícomparative education - základní vzděláváníbasic education - osvětamass education - vzdělávání dospělýchadult education - vzdělávání cizincůeducation of foreigners - neformální výukanon-formal education - celoživotní vzdělávánícontinuing education - tělesná výchovaphysical education - předškolní výchovapre-school education - zdravotní výchovahealth education - sexuální výchovasex education - speciální vzděláváníspecial education - sladidlosweetener - počet žákůnumber of pupils - agronomieagronomy - radioaktivní odpadní vodaradioactive effluent - rovnocenné odměňováníequal pay - rovné zacházeníequal treatment - rovnost před zákonemequality before the law - EgyptArab Republic of Egypt, Egypt, United Arab Republic - SalvadorEl Salvador - rozšíření trhumarket enlargement - citrusové ovocecitrus fruit - zápis do volebního seznamuregistration of voters - volbyelection - předčasné volbyearly election - evropské volbyEuropean election - zakázaná volbaindirect election - místní volbylocal election - všeobecné volbynational election - parlamentní volbyparliamentary election - doplňovací volbyby-election - Mezinárodní asociace pro rozvojIDA - prezidentské volbypresidential election - primárkyprimary election - voličské právoelectorate - elektrochemieelectrochemistry - elektrometalurgieelectrometallurgy - elektronikaelectronics - elektrotechnikaelectrotechnology - chov dobytkalivestock farming - hospodářská podporaeconomic support - volná pastvafree-range farming - chov korýšůcrustacean farming - intenzivní chov hospodářských zvířatintensive livestock farming - žákpupil - pasivní volební právoright to stand for election - zneškodňování odpaduwaste disposal - emancipaceemancipation - obalová technikapackaging - pasenípasture fattening - plnění lahvíbottling - podpora zaměstnanostiemployment aid - emigraceemigration - Emilia-RomagnaEmilia-Romagna - Spojené arabské emirátyUnited Arab Emirates - země Spojených arabských emirátůUnited Arab Emirates countries - emise cenných papírůissue of securities - emise měnyissuing of currency - dopravní nehodatransport accident - hájené zaměstnánídesignated employment - pracovníkwhite-collar worker - úředníkoffice worker - státní zaměstnanecpublic service employee - zaměstnavatelemployer - půjčka, vypůjčka, výpůjčkaborrowing, loan, money loan - pomoc do zahraničíforeign aid - půjčky SpolečenstvíCommunity borrowing - mezinárodní půjčkainternational loan - veřejné půjčkypublic borrowing - potravinářský emulgátorfood emulsifier - zadluženostindebtedness - energie vlnwave energy - alternativní energiesoft energy - podpora vývozuexport aid - energie z pevných palivhard energy - elektrická energieelectrical energy - větrná energiewind energy - geotermální energiegeothermal energy - vodní energiehydraulic energy - hydroelektrická energiehydroelectric power - slapová energietidal energy - jaderná energienuclear energy - obnovitelná energierenewable energy - dotace na hektaraid per hectare - solární energiesolar energy - tepelná energiethermal energy - dítěchild - opuštěné dítěabandoned child - dítě migrující rodinychild of migrant - nemanželské dítěnatural child - jedináčekonly child - celkové výdaje, z nichž část není splatná v rozpočtovém rocecommitment of expenditure - hnojivafertiliser - průmyslová hnojivachemical fertiliser - investiční podporainvestment aid - organická hnojivaorganic fertiliser - výkrmfattening - politický únospolitical kidnapping - ekonomický přehledeconomic survey - průzkum spotřebyconsumer survey - sociální průzkumsocial survey - pořizování datdata recording - dokumentační záznamdocumentary reference recording - stavební výpomocbuilding subsidy - obohacování palivafuel enrichment - učitelteacher - školstvíteaching - distanční vzdělávánídistance learning - zemědělské vzděláváníagricultural education - programované vyučováníprogrammed learning - konfesijní vzdělávánídenominational education - výuka jazykůlanguage teaching - všeobecné školstvígeneral education - bezplatné školstvífree education - podpora modernizacemodernisation aid - laické školstvísecular education - lékařské vzdělávánímedical training - povinná školní docházkacompulsory education - zdravotnické školstvíparamedical training - víceoborová výukamultidisciplinary education - postgraduální studiumpostgraduate education - základní vzděláníprimary education - soukromé školstvíprivate education - odborné školstvívocational education - veřejné školstvípublic education - podpora výrobyproduction aid - vědecké vzděláníscientific education - střední vzdělánísecondary education - vysokoškolské vzděláníhigher education - technické vzdělávánítechnical education - restriktivní obchodní postuprestrictive trade practice - horizontální dohodahorizontal agreement - nezákonná dohodaunlawful agreement - mezinárodní kartelinternational cartel - vertikální dohodavertical agreement - potravinová pomocfood aid - vzájemná výpomoc mezi farmářimutual assistance among farmers - mimotarifní překážkynon-tariff barrier - celní bariératariff barrier - technická překážkatechnical barrier - celní skladcustoms warehouse - druh podnikutype of business - živnostcraft business - odbytový podnikdistribution business - společný podnikjoint venture - leasingová společnostrental business - dopravní podniktransport company - zahraniční podnikforeign enterprise - evropský podnikEuropean undertaking - rodinný podnikfamily business - svěřenská společnosttrust company - obchod s nemovitostmireal estate business - podnik jednotlivcesole proprietorship - pracovní úrazoccupational accident - pomoc sociálně znevýhodněným skupinámaid to disadvantaged groups - průmyslový podnikindustrial enterprise - nadnárodní společnostmultinational enterprise - soukromý sektorprivate sector - veřejné vlastnictvípublic sector - údržbamaintenance - ořezávánícrop maintenance - přirozené prostředíphysical environment - úsporysavings - podpora podnikáníaid to undertakings - povinné úsporycompulsory saving - epidemieepidemic - epidemiologieepidemiology - EpirusEpirus - vyčerpávání zdrojůexhaustion of resources - EkvádorEcuador - equidaeequidae - vyrovnanost rozpočtubudgetary equilibrium - ekologická rovnováhaecological balance - dvoustranná pomocbilateral aid - zemědělská technikaagricultural equipment - kolektivní vybavenostcommunity facilities - příslušenství vozuvehicle parts - elektronická zařízeníelectronic equipment - vybavení průmysluindustrial equipment - kulturní a sociální vybavenostsocio-cultural facilities - pomoc Evropského společenství uhlí a oceliECSC aid - sportovní vybavenísports facilities - rovnocennost diplomůequivalence of diplomas - ergonomieergonomics - vulkanická erupcevolcanic eruption - otroctvíslavery - diskontovánídiscounting - vzdušný prostorair space - evropský soudní prostorEuropean legal area - zelená plochagreen area - pomoc SpolečenstvíCommunity aid - ŠpanělskoSpain - španělské regionyregions of Spain - chráněný druhprotected species - průmyslová špionážindustrial espionage - testovánítesting - jaderný pokusnuclear test - EstremaduraExtremadura - kompenzační příplatek na výrobkysupplementary aid for products - závodestablishment - finanční instituce se zvláštním poslánímspecial-status institution - výchovně vzdělávací zařízeníeducational institution - veřejně prospěšná službainstitution of public utility - sestavování rozpočtudrawing up of the budget - nemocniční zařízenímedical institution - vězeňské institucepenal institution - veřejná institucepublic institution - cíntin - standard zlaté devizygold-exchange standard - naléhavá pomocemergency aid - zlatý standardgold standard - státState - osobní stavcivil status - zvláštní stavrule under emergency powers - výjimečný stavstate of emergency - stát sociálních jistotWelfare State - Spojené státyUnited States - státní podporaState aid - ethanolethanol - EtiopieEthiopia - etnologieethnology - značení zboží nálepkamilabelling - studie proveditelnostifeasibility study - průzkum trhumarket research - studie prácework study - studentstudent - zahraniční studentforeign student - hospodářská pomoceconomic aid - eurokreditEurocredit - euroměnaEurocurrency - eurodolarEurodollar - eurobondEurobond - eurotrhEuromarket - eurokomunismusEurocommunism - Evropská organizace pro bezpečnost letového provozuEurocontrol - evropská praviceEuroright - Evropská skupinaEurogroup - EvropaEurope - naturální pomocaid in kind - severní EvropaNorthern Europe - jižní EvropaSouthern Europe - západní EvropaWestern Europe - východní EvropaEastern Europe - EuropecheEuropeche - interaktivní přístupinteractivity - eutrofizaceeutrophication - přepočtený rozpočetbudgetary assessment - hodnocení projektuproject evaluation - oceňování zdrojůevaluation of resources - vnitřnostioffal - jaderná havárienuclear accident - finanční pomocfinancial aid - hodnocení technologiítechnology assessment - vyhýbání se danímtax avoidance - zkouškaexamination - zemědělský přebytekagricultural surplus - výjimka z dohody ESexclusion from EC treatment - vedení projektuproject management - plnění rozpočtuimplementation of the budget - výkon rozhodnutíenforcement of ruling - osvobození restriktivních praktik od schvalovací povinnostiexemption from restrictive-practice authorisation - celní výjimkatariff exemption - fiskální rokfinancial year - únik mozkůbrain drain - zemědělecfarmer - zemědělský podnikagricultural holding - státní statekState farm - farma se smíšeným způsobem hospodařenímixed farm - využití mořeexploitation of the seas - využívání zdrojůexploitation of resources - rodinné hospodařenífamily farming - těžba dřevaforestry holding - mléčná farmadairy farm - výbušninaexplosive - vývozexport - vývoz kapitáluexport of capital - vyvlastněníexpropriation - mnohostranná pomocmultilateral aid - vyhoštěnídeportation - exteritorialitaextra-territoriality - důlní dobývánímining extraction - vydáníextradition - krajní praviceextreme right - krajní leviceextreme left - Dálný východFar East - fakturaceinvoicing - nevratná pomocnon-refundable aid - nízký příjemlow income - konkurzbankruptcy - hladhunger - typ údržbytype of tenure - vlastnické hospodařeníowner farming - smíšená údržbamixed tenure - rodinafamily - početná rodinalarge family - širší rodinafamily by marriage - Organizace OSN pro výživu a zemědělstvíFAO - soukromá pomocprivate aid - obilná moukacereal flour - fašismusFascism - živočišná říšeanimal life - Evropský fond pro měnovou spolupráciEMCF - plodnostfertility - žena v domácnostihousewife - regionální pomocregional aid - migrující ženafemale migrant - Evropský zemědělský orientační a záruční fondEAGGF - Záruční sekce EZOZFEAGGF Guarantee Section - Poradní sekce EZOZFEAGGF Guidance Section - železoiron - pachttenant farming - společné hospodářstvícollective farm - modelový podnikmodel farm - trajektferryboat - zdravotní pomochealth aid - Mezinárodní knihovnická asociaceIFLA - dřevní vlákninawood fibre - skleněné vláknoglass fibre - textilní vláknotextile fibre - Mezinárodní dokumentační sdruženíFID - Mezinárodní fond pro zemědělský rozvojIFAD - FidžiFiji, Republic of Fiji - slintavka a kulhavkafoot-and-mouth disease - podpora sektorové ekonomikysectoral aid - drátwire - rybářská síťfishing net - dceřiná společnostsubsidiary - společná dceřiná společnostjoint subsidiary - financovánífinancing - krátkodobé financováníshort-term financing - dlouhodobé financovánílong-term financing - střednědobé financovánímedium-term financing - sociální pomocwelfare - financování SpolečenstvíCommunity financing - kompenzační financovánícompensatory financing - doplňkové financovánísupplementary financing - financování pomocifinancing of aid - financování průmysluindustrial financing - financování vývozuexport financing - financování stranyparty financing - financování rozpočtubudget financing - financování volebelection financing - státní financovánínational financing - spotřební daňexcise duty - mezinárodní financeinternational finance - finance místních úřadůlocal authority finances - veřejné financepublic finance - FinskoFinland - FunenFunen - daňová soustavatax system - UnicefUnicef - jaderné štěpenínuclear fission - Mezinárodní agentura pro energiiIEA - dohodnutí cenfixing of prices - stanovení mzdywage determination - provincie Západní FlandryProvince of West Flanders - provincie Východní FlandryProvince of East Flanders - obilní vločkycereal flakes - rostlinná říšeplant life - květinářstvífloriculture - plavení dřívírafting - letecká flotilaaircraft fleet - Mezinárodní agentura pro atomovou energiiIAEA - rybářská flotilafishing fleet - říční loďstvoinland waterway fleet - obchodní loďstvomerchant fleet - cyklická fluktuacecyclical fluctuation - pohyb cenprice fluctuation - hospodářské výkyvyeconomic fluctuation - strukturální výkyvystructural fluctuation - fluorfluorine - Mezinárodní měnový fondIMF - Mezinárodní sdružení pro sociální zabezpečeníIASS - Populační fond OSNUNFPA - veřejná funkcecivil service - státní úředníkcivil servant - evropský úředníkEuropean official - pobřežní mělčinyinshore grounds - mořské dnosea-bed - nadacefoundation - fondy ESEC fund - AdžmánAjman - společný fondcommon fund - goodwillgoodwill - Evropský fond pro regionální rozvojERDF - provozní kapitálworking capital - Evropský měnový fondEuropean Monetary Fund - litinacast-iron - vrtánídrilling - šelfové vrtáníoffshore drilling - odročení projednáváníadjournment - lesforest - roztříděný lesclassified forest - semenný leshigh forest - výmladkový lescoppiced woodland - přírodní lesnatural forest - lesní výsadbaforest plantation - celní formalitycustoms formalities - manažerské vzdělávánímanagement training - vzdělávání pedagogůteacher training - tvorba cenprice formation - příprava při zaměstnáníin-service training - profesní přípravavocational training - kurzové korekcecurrency adjustment - formulářform - pecfurnace - dodavatelsupplier - dodání dokumentusupplying of documents - náklady řízenílegal expenses - školnéschool fees - volební výdajeelection expenses - režijní nákladyoverheads - farmaceutické nákladypharmaceutical expenses - FrancieFrance - francouzské zámořské departementyFrench Overseas Departments - francouzská zámořská územíFrench Overseas Territories - francouzské regionyregions of France - Franche-ComtéFranche-Comté - franchisingfranchising - osvobození od celních poplatkůexemption from customs duties - podvodfraud - volební podvodelectoral fraud - Latinskoamerické sdružení volného obchoduLAIA - zkrácení danětax evasion - FrederiksbergFrederiksberg - FrederiksborgFrederiksborg - školní docházkaschool attendance - dopravnéfreight rate - Furlandsko-Julské BenátskoFriuli-Venezia Giulia - FrískoFriesland - sýrcheese - sýr holandského typusemi-soft cheese - tvrdý sýrhard cheese - země LaftaLafta countries - měkký sýrsoft cheese - sýr roquefortského typublue-veined cheese - ovčí sýrsheep's milk cheese - kozí sýrgoat's milk cheese - sýr z kravského mlékacow's milk cheese - tavený sýrprocessed cheese - čerstvý sýrfresh cheese - sýrárnacheese factory - hranicefrontier - ovocefruit - ořechnut - peckovinastone fruit - jádrovinapip fruit - čerstvé ovocefresh fruit - tropické ovocetropical fruit - FudžajraFujairah - fúze podnikůmerger - jaderná fúzenuclear fusion - GabonGabon - AlbánieAlbania, Republic of Albania - GalapágyGalapagos - GalicieGalicia - GambieGambia - zárukaguarantee - záruka úvěrucredit guarantee - garantovaný příjemguaranteed income - ochrana investicinvestment protection - hlídání dětíchild care - alkoholalcohol - plýtváníwastage - Všeobecná dohoda o clech a obchoduGATT - politická levicepolitical left - levicový extremismusleftism - plyngas - spalovací plynycombustion gases - zemní plynnatural gas - plynovodgas pipeline - chemický alkoholchemical alcohol - vynětí půdy z produkceset-aside - inženýrské stavitelstvícivil engineering - jaloviceheifer - geochemiegeochemistry - geography - hospodářský zeměpiseconomic geography - politický zeměpispolitical geography - geologiegeology - geofyzikageophysics - gerontologiegerontology - managementmanagement - manažerské účetnictvímanagement accounting - podnikové vedeníbusiness management - územní managementarea management - nakládání s odpademwaste management - rybářské obhospodařovánífishery management - hospodaření se zdrojimanagement of resources - logistikalogistics - alkoholismusalcoholism - personální oddělenípersonnel administration - finanční řízenífinancial management - manažerské plánovánímanagement planning - GhanaGhana - lovná zvěřgame animal - GibraltarGibraltar - ledice - glukózaglucose - zálivgulf - vládagovernment - exilová vládagovernment in exile - povstalecká vládarebel government - potravinářský tukfood fat - technický tukindustrial fat - AlentejoAlentejo - velký podniklarge business - velký zemědělský podniklarge holding - Velké AntilyGreater Antilles - bezplatná zdravotní péčefree medical care - ŘeckoEllas, Greece, Hellenic Republic - Střední ŘeckoCentral Greece - řecké regionyregions of Greece - GrenadaGrenada - stávkastrike - AlgarveAlgarve - GrónskoGreenland, Gronland, Kalaallit Nunaat - GroningenGroningen - Andská skupinaAndean Group - země Andské skupinyAndean Group countries - zájmová skupinainterest group - skupina podnikůgroup of companies - Skupina desetiGroup of Ten - Evropská dohoda o mezinárodní silniční dopravě nebezpečného zbožíADR agreement - AlžírskoAlgeria - parlamentní klubpolitical group - hnutí za lidská právahuman rights movement - nákupní skupinabuying group - ekonomické zájmové sdruženíEconomic Interest Grouping - svaz zemědělských výrobcůproducer group - etnická skupinaethnic group - vodní řasyalgae - jazyková skupinalinguistic group - obilné kroupygroat - GuadeloupeGuadeloupe - GuatemalaGuatemala - GerderlandGelderland - válkawar - občanská válkacivil war - válka za nezávislostwar of independence - pohraniční válkaborder war - studená válkacold war - jaderná válkanuclear war - GuineaGuinea - Guinea-BissauGuinea-Bissau - Rovníková GuineaEquatorial Guinea - GuyanaGuyana - Francouzská GuyanaFrench Guiana - bydleníhabitat - bydlení na venkověrural habitat - bydlení ve městěurban habitat - krmivaanimal feedingstuffs - stravovací zvyklostieating habits - nákupní zvyklostipurchasing habits - provincie HainautProvince of Hainault - HaitiHaiti - halogenhalogen - HamburkHamburg - zdravotně postižený člověkdisabled person - harmonizace celcustoms harmonisation - průmyslově vyráběná krmivamanufactured feedingstuffs - harmonizace danítax harmonisation - Horní NormandieUpper Normandy - Burkina FasoBurkina Faso - HawaiHawaii - vrtulníkhelicopter - HesenskoHessen - dětská výživababy food - letní čassummertime - doba na dotazyquestion time - přesčasovertime - hinduismusHinduism - historiehistory - histologiehistology - holdingová společnostholding company - Jižní HolandskoSouth Holland - Severní HolandskoNorth Holland - hotové potravinyprepared foodstuff - vraždahomicide - homologaceapproval - HondurasHonduras - HongkongHong Kong - MaďarskoHungary - psychiatrická léčebnapsychiatric institution - pracovní rozvrhwork schedule - zpracované potravinyprocessed foodstuff - pružná pracovní dobaflexible working hours - zahradnictvíhorticulture - chmelhops - živočišný olejanimal oil - podzemnicový olejgroundnut oil - olivový olejolive oil - rybí olejfish oil - těžká naftaheavy oil - minerální olejmineral oil - výživanutrition - použitý olejused oil - rostlinný olejoil, vegetable oil - lisovna olejeoil mill - soudní úředníkbailiff - zlidštění prácehumanisation of work - uhlovodíkyhydrocarbon - vodíkhydrogen - hydrogeologiehydrogeology - výživa zvířatanimal nutrition - hydrologiehydrology - hygiena výživyfood hygiene - zdraví na pracovištioccupational health - hypotékamortgage - politická ideologiepolitical ideology - Evropská dohoda o silniční dopravěAETR agreement - lidská výživahuman nutrition - jamyam - Mezinárodní institut pro plánovanou výchovuIIEP - ostrovisland, isle - Ile-de-FranceIle-de-France - GuamGuam - Normanské ostrovyChannel Islands - Kajmanské ostrovyCayman Islands - ostrovy KarolínyCaroline Islands - Návětrné ostrovyWindward Islands - Faerské ostrovyFaeroes - Jónské ostrovyIonian Islands - ostrovy MarianyMariana Islands - Závětrné ostrovyLeeward Islands - Ostrovy Turks a CaicosTurks and Caicos Islands - Panenské ostrovyVirgin Islands - snižování dluhudebt reduction - obchodní rejstříkregistration of a company - imigraceimmigration - parlamentní imunitaparliamentary immunity - imunologieimmunology - propagační účinekimpact of advertising - imperialismusimperialism - umístění podnikubusiness location - Německá demokratická republikaGerman Democratic Republic - dovozimport - daňtax - daň SpolečenstvíCommunity tax - daň z příjmu fyzických osobpersonal income tax - přímá daňdirect tax - daň z majetkuproperty tax - paušální daňflat-rate tax - nepřímá daňindirect tax - místní daňlocal tax - celostátní daňnational tax - věcná daňnon-personal tax - daň ze spotřebytax on consumption - daň z bohatstvíwealth tax - daň z kapitálového ziskucapital gains tax - daň z převodu vlastnictvícapital transfer tax - daň z kapitálutax on capital - daň z příjmůtax on income - výdělková daň nekomerčnítax on profits of self-employment - daň z příjmu z investictax on investment income - německé regionyregions of Germany - daň ze mzdytax on employment income - daň z příjmů právnických osobcorporation tax - printing - účetní položkaaccounting entry - pracovní nezpůsobilostincapacity for work - požárfire - neslučitelnostincompatibility - Incotermsincoterms - IndieIndia - odškodněníindemnification - slitinaalloy - pojistné plněníinsurance indemnity - zaváděcí podporainstallation allowance - odstupnéseverance pay - poslanecká dietaparliamentary allowance - hospodářská nezávislosteconomic independence - národní nezávislostnational independence - technologická nezávislosttechnological independence - indexace cenprice indexing - mzdová indexacewage indexing - indexace dokumentůdocument indexing - indikátor divergencedivergence indicator - hospodářský ukazateleconomic indicator - společenský ukazatelsocial indicator - cenový indexprice index - IndonésieIndonesia - industrializaceindustrialisation - letecký průmyslaeronautical industry - kosmický průmyslaerospace industry - volební alianceelectoral alliance - potravinářský průmyslfood industry - automobilový průmyslmotor vehicle industry - chemický průmyslchemical industry - filmový průmyslfilm industry - zábavní průmyslculture industry - zbrojařský průmyslarms industry - audiovizuální průmyslaudio-visual industry - informační průmyslinformation industry - obuvnický průmyslfootwear industry - zvláštní dávkyadditional benefit - komunikační průmyslcommunications industry - výroba obráběcích strojůmachine-tool industry - rybářský průmyslfishing industry - hromadné stravovánícatering industry - masný průmyslmeat processing industry - průmysl papíru a celulózypulp and paper industry - průmysl moderní technologieadvanced technology industry - zpracovatelský průmyslprocessing industry - průmysl nápojůbeverage industry - rámcová dohodaframework agreement - stipendiumeducation grant - průmysl barvivdyestuffs industry - výroba průmyslových hnojivfertiliser industry - průmysl plastůplastics industry - průmysl služebservice industry - telekomunikační průmysltelecommunications industry - dřevozpracující průmyslwood industry - gumárenský průmyslrubber industry - kožedělný průmyslleather industry - příspěvek na pohřebdeath grant - chladírenský průmyslrefrigeration industry - výroba hračektoy industry - knižní průmyslbook trade - nábytkářský průmyslfurniture industry - cukrovarnický průmyslsugar industry - tabákový průmysltobacco industry - sklářský průmyslglass industry - oděvní průmyslclothing industry - vakuová technikavacuum industry - mateřský příspěvekmaternity benefit - elektronický průmyslelectronics industry - elektrotechnický průmyslelectrical engineering - vývozní odvětví průmysluexport industry - hodinářský průmyslclock and watch industry - hotelový průmyslhotel industry - průmysl informačních technologiíinformation technology industry - mlékárenský průmysldairy industry - lehký průmysllight industry - těžký průmyslheavy industry - alokace zdrojůallocation of resources - strojírenstvímechanical engineering - těžební průmyslmining industry - jaderný průmyslnuclear industry - výroba optických přístrojůoptical industry - ropný průmysloil industry - farmaceutický průmyslpharmaceutical industry - fotografický materiálphotographic industry - výroba železa a oceliiron and steel industry - textilní průmysltextile industry - alfabetizaceelimination of illiteracy - sociální nerovnostsocial inequality - inflaceinflation - informaceinformation - obchodní informacetrade information - informování pracovníkůworker information - informace pro spotřebiteleconsumer information - informatika a průmysl zpracování datcomputer systems - informatika v obchodu a managementubusiness data processing - ukládání a vyhledávání informacíinformation storage and retrieval - zpracování dat v průmysluindustrial data processing - AlsaskoAlsace - medicínská informatikamedical computing - trestný činoffence - dopravní infrastrukturatransport infrastructure - průmyslová infrastrukturaindustrial infrastructure - inženýrengineer - vměšováníinterference - politické střídánípolitical alternation - zákonodárná iniciativalegislative initiative - novinkainnovation - povodeňflood - nenastoupení vojenské službyfailure to report for duty - inspekce potravinfood inspection - pracovní inspekcelabour inspectorate - školní inspekceschool inspection - veterinární inspekceveterinary inspection - hliníkaluminium - přístavharbour installation - kontrolní úřadsupervisory body - Evropský odborový institutETUI - instituce ACP - ESACP-EC institution - instituce Evropské unieEU institution - finanční institucefinancial institution - politická institucepolitical institution - instituce náboženstvíreligious institution - speciální instituce OSNUN specialist institution - zlepšování bydleníhousing improvements - soudní vyšetřováníjudicial investigation - hudební nástrojemusical instrument - finanční nástrojfinancial instrument - finanční nástroje SpolečenstvíCommunity financial instrument - Institut pro latinskoamerickou integraciINTAL - integrace přistěhovalcůintegration of migrants - ekonomická integraceeconomic integration - evropská integraceEuropean integration - zdokonalování výrobyproduction improvement - měnová integracemonetary integration - politická integracepolitical integration - regionální integraceregional integration - začlenění do společnostisocial integration - inteligenceintellectual - volební předpokladvoting intentions - vzájemná hospodářská závislosteconomic interdependence - zákaz výkonu povoláníexclusion from public-sector employment - smlouva s ESEC agreement - šlechtění rostlinplant breeding - úrokinterest - obchodní zprostředkovateltrade intermediary - dělnická internacionálaWorkers International - Socialistická internacionálaSocialist International - internace na psychiatriipsychiatric confinement - parlamentní interpelacequestion put to a minister - tlumočeníinterpreting - meliorace půdysoil improvement - interpretace právainterpretation of the law - finanční intervencefinancial intervention - tržní intervencemarket intervention - vynálezinvention - investiceinvestment - investice do zahraničíinvestment abroad - investice ESCommunity investment - přímá investicedirect investment - zahraniční investiceforeign investment - průmyslová investiceindustrial investment - mezinárodní investiceinternational investment - soukromá investiceprivate investment - veřejná investicepublic investment - regionální investiceregional investment - porušení domovní svobodybreach of domicile - jodiodine - IrákIraq - ÍránIran - Irian JayaIrian Jaya - uspořádání pracovní dobyarrangement of working time - IrskoIreland - Severní IrskoNorthern Ireland - irské regionyregions of Ireland - Institut OSN pro sociální rozvojUNRISD - islámIslam - Iceland, Republic of Iceland - Mezinárodní organizace pro normalizaciISO - izoglukózaisoglucose - izolátorinsulator - rozvoj lesnictvíforestry development - izolace stavbybuilding insulation - zvuková izolacesound insulation - tepelná izolacethermal insulation - izolacionismusisolationism - IzraelIsrael - ItálieItaly - italské regionyregions of Italy - úhorfallow - JamajkaJamaica - vodohospodářské stavbyhydraulic works - JaponskoJapan - užitková zahradakitchen garden - JávaJava - hazardní hrygame of chance - mladý člověkyoung person - mladý pracovníkyoung worker - olympijské hryOlympic games - Joint European TorusJoint European Torus - JordánskoJordan - úřední listOfficial Journal - vodohospodářství v zemědělstvíwater management in agriculture - jednoduchá frekvencecontinuous working day - judaismusJudaism - soudcejudge - rozsudekruling - správní soudadministrative court - civilní soudcourt of civil jurisdiction - zvláštní soudcourt having special jurisdiction - rozvoj venkovarural development - obecný soudordinary court of law - vojenský soudmilitary court - trestní soudcriminal court - soud pro mladistvéjuvenile court - sociální soudsocial court - soud vyšší instancehigher court - pokutafine - soudcovské právocase law - výklad zákonů ESEC case law - ovocná šťávafruit juice - zeleninová šťávavegetable juice - jutajute - KambodžaCambodia - kapokkapok - KeňaKenya - pozměňovací návrhamendment - KiribatiKiribati - KuvajtKuwait - ReunionRéunion - označení kvalityquality label - laktózalactose - vlnawool - mlékomilk - konzumní mlékodrinking milk - obchodní dohodatrade agreement - kondenzované mlékoconcentrated milk - syrové mlékoraw milk - odtučněné mlékoskimmed milk - sušené mlékopowdered milk - plnotučné mlékowhole milk - zakysané mlékofermented milk - homogenizované mlékohomogenised milk - pasterované mlékopasteurised milk - trvanlivé mlékosterilised milk - zlepšování půdysoil conditioning - uvedení výrobku na trhlaunching of a product - členská země federaceState of a Federation - jazyklanguage - cizí jazykforeign language - mateřský jazykmother tongue - Languedoc-RoussillonLanguedoc-Roussillon - LaosLaos - králíkrabbit - LatiumLatium - AmerikaAmerica - zákonnostlegality - legislativalegislation - potravinová legislativafoodstuffs legislation - protidumpingová legislativaanti-dumping legislation - protitrustová legislativaanti-trust legislation - delegované zákonodárstvídelegated legislation - farmaceutická legislativapharmaceutical legislation - rostlinolékařská legislativaplant health legislation - zdravotnická legislativahealth legislation - školská legislativaschool legislation - veterinární legislativaveterinary legislation - zákonodárný sborlegislative period - sebeobranaself-defence - legitimitalegitimacy - zeleninavegetable - cibulová zeleninabulb vegetable - listová zeleninaleaf vegetable - plodová zeleninafruit vegetable - Střední AmerikaCentral America - kořenová zeleninaroot vegetable - čerstvá zeleninafresh vegetable - lusková zeleninaleguminous vegetable - LeinsterLeinster - LesothoLesotho - leukóza zvířatanimal leucosis - LibanonLebanon - liberalismusliberalism - Severní AmerikaNorth America - liberalizace obchoduliberalisation of trade - LibérieLiberia - svoboda spolčovánífreedom of association - svoboda projevufreedom of expression - svoboda přesvědčenífreedom of opinion - svoboda slovafreedom of communication - svoboda tiskufreedom of the press - svoboda plavbyfreedom of navigation - Jižní AmerikaSouth America - svoboda shromažďovánífreedom of assembly - svoboda obchodufreedom of trade - svoboda vyznánífreedom of religious beliefs - knihkupectvíbookshop - volný pohyb kapitálufree movement of capital - volný pohyb zbožífree movement of goods - Latinská AmerikaLatin America - volný pohyb osobfree movement of persons - volný pohyb pracovníkůfree movement of workers - volná soutěžfree competition - právo na sebeurčenífreedom of self-determination - volný oběhfree circulation - svoboda poskytovat službyfreedom to provide services - LibyeLibya - patentová licencepatents licence - obchodní licencetrade licence - vývozní povoleníexport licence - azbestasbestos - dovozní povoleníimport licence - dopravní licencetransport licence - propuštěnídismissal - hromadné propouštěnícollective dismissal - propouštění z ekonomických důvodůredundancy - LichtenštejnskoLiechtenstein, Principality of Liechtenstein - korekcork - provincie LutychProvince of Liège - loviště rybfishing grounds - pracovištěworkplace - škrobstarch - dopravní linkatransport lines - hnědé uhlílignite - Arabská ligaArab League - země Arabské ligyArab League countries - LigurieLiguria - LimburskoLimburg - provincie LimbourgProvince of Limbourg - prodejní omezenímarketing restriction - asociační dohodaassociation agreement - Amnesty InternationalAmnesty International - sycený nápojaerated drink - LimousinLimousin - lenflax - len setýseed flax - ingotingot - jazykovědalinguistics - likérliqueur - zrušení společnostiliquidation - odpisamortisation - nucená správareceivership - potvrzení výdajůvalidation of expenditure - likvidita peněžního trhumoney-market liquidity - mezinárodní likviditainternational liquidity - konečný volební seznamfixed party list - seznam voličůelectoral register - literaturaliterature - šedá literaturagrey literature - umořování veřejného dluhuredemption of public debt - pobřežílittoral - roznáškadelivery - energetická lokalitaenergy site - umístění výrobylocation of production - pronájem nemovitostiproperty leasing - koupě na splátkyhire purchase - výluka z prácelockout - bythousing - negramotnostilliteracy - činžovní důmmulti-storey dwelling - rodinný důmsingle-family housing - nezdravé bydlenísub-standard housing - sociální bytsubsidised housing - softwaresoftware - zákonlaw - zákon o rozpočtufinance act - rámcový zákonoutline law - volný časleisure - LombardieLombardy - LorraineLorraine - nízký nájemlow rent - mazivolubricants - půjčovna hračektoy library - ochrana proti požárufire protection - opatření na kontrolu znečištěnípollution control measures - boj proti zločinufight against crime - opatření proti plýtvánífight against wastage - třídní bojclass struggle - analýza nákladů a výnosůcost-benefit analysis - capital of Luxembourg, Luxembourg, Luxembourg City, Luxembourg-Ville, Luxemburg - provincie LucemburgProvince of Luxembourg - vojtěškalucerne - lyofilizacefreeze-drying - MacaoMacao, Macau - strojní zařízenímachinery - zemědělské strojeagricultural machinery - kancelářské strojeoffice equipment - analýza efektivnosti nákladůcost-effectiveness analysis - sklízečeharvester - hydraulické strojehydraulic machinery - obráběcí strojmachine tool - pneumatické zařízenípneumatic machinery - textilní strojtextile machine - MashrekMashreq - makroekonomiemacroeconomics - MadagaskarMadagascar - MadeiraMadeira - analýza vstupů a výstupůinput-output analysis - supermarketsupermarket - prodejna levným zbožímdiscount store - MaghrebMaghreb - soudce a státní zástupcemagistrate - hořčíkmagnesium - pracovní sílalabour force - zemědělská pracovní sílaagricultural labour force - rodinná pracovní sílafamily worker - ženská pracovní sílafemale worker - analýza vodywater analysis - udržení pracovní příležitostijob preservation - udržování mírupeacekeeping - obilícorn, Indian corn, maize, Zea mays - nakladatelstvípublisher - nadpoloviční většinaabsolute majority - zletilostage of majority - většina hlasůmajority voting - politická většinapolitical majority - kvalifikovaná většinaqualified majority - mlčící většinasilent majority - informační analýzainformation analysis - prostá většinasimple majority - nemocillness - choroby zvířatanimal disease - onemocnění cest dýchacíchrespiratory disease - kardiovaskulární onemocněnícardiovascular disease - endemická nemocendemic disease - infekční nemoccontagious disease - mentální chorobamental illness - nemoc z povoláníoccupational disease - tropická nemoctropical disease - choroba rostlinyplant disease - neklid mládežedisaffection of young people - Malajský poloostrovPeninsular Malaysia - MalawiMalawi - MalajsieMalaysia - MaledivyMaldives - MaliMali - malnutricemalnutrition - Falklandské ostrovyFalkland Islands - sladmalt - demografický rozbordemographic analysis - MaltaMalta - mořští savcimarine mammal - Lamanšský průlivEnglish Channel - plná mocpower of attorney - poslanecký mandátelective office - manganmanganese - kulturní akcecultural event - kasavacassava - bilanční analýzabalance-sheet analysis - pomocný dělníkunskilled worker - učebniceschool textbook - maoismusMaoism - trhmarket - termínový trhfutures market - zemědělský trhagricultural market - zemědělský trh SpolečenstvíCommunity agricultural market - promptní trhspot market - analýza nákladůcost analysis - společný trhcommon market - Společný arabský obchodArab Common Market - země Společného arabského obchoduArab Common Market countries - trh SpolečenstvíCommunity market - dohoda o dodávkáchsupplies contract - vítězná zakázkanegotiated contract - dohoda o provedení pracíworks contract - devizový trhforeign exchange market - ekonomická analýzaeconomic analysis - trh zbožícommodities market - trh prácelabour market - zahraniční trhforeign market - finanční trhfinancial market - trh s pozemkyreal estate market - domácí trhdomestic market - mezinárodní trhinternational market - volný trhopen market - peněžní trhmoney market - veřejná zakázkapublic contract - finanční analýzafinancial analysis - oficiální trhofficial market - MarcheMarches - margarínmargarine - obchodní rozpětítrading margin - fluktuační pásmofluctuation margin - vyloučení ze společnostimarginalisation - manželstvímarriage - MarokoMorocco - sociální analýzasocial analysis - značkatrademark - MartinikMartinique - marxismusMarxism - rozpočtová sumabudget volume - peněžní zásobamoney supply - stavební materiálbuilding materials - tepelně odolný materiálheat-resisting materials - osvětlovací technikalighting equipment - anarchismusanarchism - stavební strojeconstruction equipment - vrtné zařízenídrilling equipment - zdvihací zařízeníhoisting equipment - elektrická zařízeníelectrical equipment - mechanické přístroje a zařízenímechanical equipment - matematikamathematics - mléčný tukmilk fat - plastplastics - Společenství jihovýchodních asijských národůAsean - surovinaraw material - radioaktivní materiályradioactive materials - MauriciusMauritius - Mauretánie, MauritánieIslamic Republic of Mauritania, Mauritania, Mauritanie, Muritaniya - MayotteMayotte - země Středoamerického společného trhuCACM countries - přesné strojírenstvíprecision engineering - všeobecné strojírenstvígeneral mechanical engineering - země AseanAsean countries - mechanizacemechanisation - zemědělská mechanizacemechanisation of agriculture - mechanismus směnných kurzůexchange-rate mechanism - podpůrný mechanismussupport mechanism - lékařstvímedicine - pracovní lékařstvíoccupational medicine - prevence nemocídisease prevention - školní lékařstvíschool medicine - veterinární medicínaveterinary medicine - porážka zvířatslaughter of animals - brettonwoodská dohodaBretton Woods agreement - anatomieanatomy - ombudsmanmediator - megalopolemegalopolis - MelanésieMelanesia - melasamolasses - domácnosthousehold - zemědělská domácnostfarm household - měsíční mzdamonthly pay - truhlářstvíjoinery - metalurgický závodmetalwork - válečný veteránex-serviceman - mořesea - Baltické mořeBaltic Sea - Irské mořeIrish Sea - AndalusieAndalusia - AndorraAndorra - Norské mořeNorwegian Sea - Severní mořeNorth Sea - anhydridanhydride - Středozemní mořeMediterranean Sea - rtuťmercury - opatření s rovnocenným účinkemmeasure having equivalent effect - kovymetals - železný kovferrous metal - těžký kovheavy metal - neželezný kovnon-ferrous metal - drahý kovprecious metal - metaloidmetalloid - jatečné zvířeslaughter animal - prášková metalurgiepowder metallurgy - podílnické hospodařeníshare farming - luskovino-obilná směskameslin - meteorologiemeteorology - methanolmethanol - výzkumná metodaresearch method - statistická metodastatistical method - metrologiemetrology - hlavní město, metropolecapital, city, metropolis, urban center - hospodářské zvířefarm animal - MexikoMexico - MezzogiornoMezzogiorno - mikroekonomiemicro-economics - mikroformamicroform - MikronésieMicronesia - Midi-PyrénéesMidi-Pyrenees - Východní MidlandsEast Midlands - Západní MidlandsWest Midlands - medhoney - tažné zvíředraught animal - migracemigration - kyvadlová migracecommuting - zpětná migracereturn migration - stěhování rodinyfamily migration - nucená migraceenforced migration - pohraniční migracefrontier migration - nelegální migraceillegal migration - vnitřní migraceinternal migration - migrace mezi městyinter-urban migration - clearingová dohodaclearing agreement - domácí zvíředomestic animal - pohyb ve městěintra-urban commuting - migrace ve SpolečenstvíCommunity migration - stěhování za pracíoccupational migration - vylidňování venkovarural migration - migrace z venkova do městamigration from the countryside to the town - sezónní migraceseasonal migration - pracovní prostředíworking environment - školní prostředíschool environment - politický funkcionářpolitical militant - chov zvířatbreeding animal - militarizace kosmického prostorumilitarisation of space - militarismusmilitarism - prosomillet - železná rudairon ore - neželezné rudynon-ferrous ore - nerudní surovinynon-metallic ore - mineralogiemineralogy - živá zvířatalive animal - státní zástupcepublic prosecutor's department - ministrminister - nezletilostinfancy - národnostní menšinanational minority - sexuální menšinasexual minority - mlýnský průmyslflour milling, mill - raketamissile - kovový nábytekmetal furniture - mobilita pracovní sílylabour mobility - půdní mobilitaland mobility - geografická mobilitageographical mobility - sídlištní mobilitaresidential mobility - školní mobilitastudent mobility - sociální mobilitasocial mobility - způsob financovánífinancing method - způsob hlasovánívoting method - druh dopravymode of transport - ekonomický modeleconomic model - modernizace podnikucompany modernisation - modernizace průmyslumodernisation of industry - modernizace farmyfarm modernisation - úprava rozpočtubudgetary amendment - MoliseMolise - měkkýšimollusc - ročenkayearbook - MolukyMoluccas - molybdenmolybdenum - MonakoMonaco - parlamentní monarchieconstitutional monarchy - světová politikaUniversalism - MongolskoMongolia - penízemoney - rezervní měnareserve currency - elektronický převod finančních prostředkůelectronic funds transfer - papírové penízepaper money - mezinárodní měnainternational currency - národní měnanational currency - depozitní penízedeposit money - jednokomorový systémunicameral system - monokraciemonocracy - monografiemonograph - monopolmonopoly - nákupní monopolmonopsony - státní monopolState monopoly - dovozní monopolimport monopoly - AntarktidaAntarctica - monopol na informacemonopoly of information - fiskální monopolfiscal monopoly - MontserratMontserrat - pohořímountain - měnová vyrovnávací platbamonetary compensatory amount - etikaethics - veřejná morálkapublic morality - úmrtnostmortality - dětská úmrtnostinfant mortality - úmrtí při výkonu povoláníoccupational mortality - motorengine - návrh na vyslovení nedůvěrymotion of censure - motivace spotřebiteleconsumer motivation - antibiotikumantibiotic - politická motivacepolitical motivation - separatistické hnutíautonomous movement - antirasistické hnutíanti-racist movement - názorové hnutítrends of opinion - pohyb kapitálucapital movement - ženské hnutíwomen's movement - hnutí mladýchyouth movement - hnutí za národní osvobozenínational liberation movement - dohoda o komplementárnosticomplementarity agreement - ekologické hnutíecology movement - evropské hnutíEuropean Movement - dělnické hnutíworkers' movement - rolnické hnutífarmers' movement - sociální hnutísocial movement - sdělovací prostředkymeans of communication - hromadné sdělovací prostředkymass media - zemědělské výrobní prostředkymeans of agricultural production - dopravní prostředekmeans of transport - středně velký podnikmedium-sized business - střední zemědělský podnikmedium-sized holding - MosambikMozambique - vícejazyčnostmultilingualism - systém mnoha politických stranmultiparty system - MunsterMunster - muzeummuseum - hudbamusic - Anglické AntilyBritish West Indies - pěstování hubmushroom-growing - Severozápadní atlantická rybářská organizaceNAFO - NamibieNamibia - provincie NamurProvince of Namur - porodnostbirths - nacionální socialismusNational Socialism - znárodněnínationalisation - Francouzské AntilyFrench West Indies - nacionalismusnationalism - státní občanstvínationality - sídlo právnické osobynationality of legal persons - udělení občanstvínaturalisation - NauruNauru - NavarraNavarre - letecký provozair traffic - říční plavbainland waterway shipping - námořní plavbamaritime shipping - Nizozemské AntilyNetherlands Antilles - nákladní loďcargo vessel - vlečný nákladní člunbarge carrier ship - obchodníkmerchant - kolektivní vyjednávánícollective bargaining - Tokijské koloTokyo Round - Dillonovo koloDillon Round - Kennedyho koloKennedy Round - tarifní jednánítariff negotiations - antisemitismusanti-semitism - NepálNepal - neutralitaneutrality - Nové nástroje SpolečenstvíNew Community Instrument - NikaraguaNicaragua - niklnickel - NigerNiger - stupeň vzdělánílevel of education - stupeň znečištěnídegree of pollution - provincie AntverpyProvince of Antwerp - životní úroveňstandard of living - hladina hlukunoise level - palmový ořechpalm nut - kočovnictvínomadism - nomenklaturanomenclature - rozpočtová skladbabudgetary classification - názvosloví zemědělských výrobkůagricultural product nomenclature - nomenklatura celního sazebníkutariff nomenclature - AnzusAnzus - neúčastnon-alignment - nezávislýnon-attached member - nenásilínon-violence - Severní JutskoNorth Jutland - Nord-Pas-de-CalaisNord-Pas-de-Calais - normalizacestandardisation - normastandard - potravinová normafood standard - země ANZUSAnzus countries - biologická normabiological standard - tržní zvyklostimarketing standard - zákonné pracovní podmínkylabour standard - společenská normasocial norm - notářnotary - apartheidapartheid - nový ekonomický řádnew economic order - Nová KaledonieNew Caledonia - Nový ZélandNew Zealand - škodlivý faktornuisance - neplatnost volbyinvalidity of an election - sňatečnostmarriage rate - Mezinárodní organizace pro civilní letectvíICAO - Asijská organizace pro produktivituAPO - dohoda o spoluprácicooperation agreement - osoba bez státního občanstvístateless person - odepření povinné vojenské službyconscientious objection - obligacebond - vyživovací povinnostmaintenance obligation - konkurenční doložkanon-competition clause - překážka rozvojeobstacle to development - Africká a malgašská unie hospodářské spolupráceAMCO - země Společné africko-mauricijské organizaceCCAM countries - aperitivaperitif - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvojOECD - země OECDOECD countries - oceánocean - Jižní ledové mořeAntarctic Ocean - Severní ledový oceánArctic Ocean - Atlantický oceánAtlantic Ocean - Indický oceánIndian Ocean - Tichý oceánPacific Ocean - OceánieOceania - oceánografieoceanography - včelařstvíapiculture - Organizace středoamerických státůOCAS - země OCASOCAS countries - Organizace amerických státůOAS - země OASOAS countries - Oest for StorebaeltEast of the Great Belt - vejceegg - umělecké dílowork of art - Evropský patentový úřadEPO - solicitorpublic legal official - nahrávací přístrojrecording equipment - nabídka zaměstnáníjob vacancy - energetická nabídkaavailable energy - nabídka a poptávkasupply and demand - nabídka na převzetí firmytakeover bid - Mezinárodní organizace práceILO - pěstování olivolive-growing - ropovodoil pipeline - stopový prvektrace element - oligopololigopoly - nákupní oligopololigopsony - olivaolive - Organizace pro osvobození PalestinyPLO - OmánOman - UmbrieUmbria - ombudsman ESEC Ombudsman - Mezinárodní námořní organizaceIMO - Světová meteorologická organizaceWMO - Světová organizace duševního vlastnictvíWIPO - Světová zdravotnická organizaceWHO - Organizace OSN pro průmyslový rozvojUnido - Organizace arabských zemí vyvážejících ropuOAPEC - Organizace zemí vyvážejících ropuOPEC - země OPECOPEC countries - bankovnictvíbanking - burzovní obchodstock-exchange transaction - devizová transakceexchange transaction - veřejné míněnípublic opinion - Úřad pro oficiální publikace ESOOPEC - názorový protivníkopposition - politická opozicepolitical opposition - zlatogold - počítačcomputer - vyhláškaordinance - měřidla a měřicí zařízenímeasuring equipment - program schůzeagenda - profesní komoraprofessional society - veřejný pořádekpublic order - pomocné orgány Společenství - organizační schémaorganization chart - struktura státní správyadministrative structures - africká organizaceAfrican organisation - afroasijské organizaceAfro-Asian organisations - přesný přístrojprecision instrument - americká organizaceAmerican organisation - arabská organizaceArab organisation - asijská organizaceAsian organisation - společná organizace trhucommon organisation of markets - kulturní organizacecultural organisation - organizace školstvíorganisation of teaching - rozhlasový přijímačradio equipment - organizace výrobyorganisation of production - profesní organizaceorganisation of professions - Organizace spojených národůUNO - organizace stranyparty organisation - organizace dopravyorganisation of transport - organizace trhumarket organisation - Organizace Varšavské smlouvyWarsaw Pact Organisation - organizace práceorganisation of work - televizní přijímačtelevision equipment - organizace voleborganisation of elections - evropské organizaceEuropean organisation - mezivládní organizaceintergovernmental organisation - mezinárodní organizaceinternational organisation - latinskoamerické organizaceLatin American organisation - nevládní organizacenon-governmental organisation - elektronický prvekelectronic device - ječmenbarley - řízení zemědělstvíagricultural guidance - profesní poradenstvívocational guidance - výchovné poradenstvíeducational guidance - sirotekorphan - Statistický úřad ESSOEC - NATONATO - země NATONATO countries - Jihovýchodoasijský paktSEATO - Africká unieAfrican Union - UgandaRepublic of Uganda, Uganda - zemědělské náčiníagricultural implement - nářadíhand tool - inženýrské stavbystructure - dělníkblue-collar worker - kvalifikovaný dělníkskilled worker - specializovaný dělníksemi-skilled worker - OverijsselOverijssel - ovcesheep - vaječný výrobekegg product - oxidoxide - kyslíkoxygen - ozónozone - platbapayment - zálohová platbaadvance payment - vypsání soutěžeinvitation to tender - mezinárodní platbainternational payment - platba v rámci ESintra-Community payment - chlébbread - PákistánPakistan - panašovánícross voting - PanamaPanama - měnový košbasket of currencies - výroba chlebabread-making - přímá aplikovatelnostdirect applicability - paper - Papua - Nová GuineaPapua New Guinea - parafiskalitaquasi-fiscal charge - ParaguayParaguay - parazitologieparasitology - automobilový parkvehicle fleet - železniční parkrolling stock - národní parknational park - aplikace zákonaapplication of legislation - parcelaplot - svobodná matkasingle parent - příbuzenský vztahrelationship - devizová paritaexchange parity - parita kupní sílypurchasing power parity - parlamentparliament - Evropský parlamentEuropean Parliament - národní parlamentnational parliament - regionální parlamentregional parliament - člen parlamentuMember of Parliament - národní implementace práva Společenstvínational implementation of Community law - poslanec EPMember of the European Parliament - vlastnický podíldivision of property - komunistická stranaCommunist Party - konzervativní stranaConservative Party - demokratická stranaDemocratic Party - křesťansko-demokratická stranaChristian Democratic Party - ekologická stranaEcology Party - evropská stranaEuropean party - využití solární energiesolar energy end-use applications - liberální stranaLiberal Party - politická stranapolitical party - republikánská stranaRepublican Party - sociálně-demokratická stranaSocial Democratic Party - socialistická stranaSocialist Party - labouristická stranaLabour Party - režim jedné politické stranyone-party system - držba akciíshareholding - účast ženparticipation of women - účast pracovníkůworker participation - hodnocení pracovníkastaff assessment - volební účastturnout of voters - politická účastpolitical involvement - společenská účastsocial participation - cestovní paspassport - evropský cestovní pasEuropean passport - pasterizacepasteurisation - těstovinypasta - dohoda o volném obchodufree-trade agreement - učeňapprentice - cukrářstvípastry-making - kulturní dědictvícultural heritage - organizace zaměstnavatelůemployers' organisation - zbídačovánípauperisation - chudobapoverty - lodní vlajkaship's flag - smluvní vlajkaflag of convenience - učňovské vzděláváníapprenticeship - přidružená zeměassociated country - NizozemskoNetherlands - nizozemské zámořské země a územíNetherlands OCT - nizozemské regionyregions of the Netherlands - BaskickoBasque Country - WalesCambria, Cymru, Wales - východní zeměEastern Bloc countries - dodávkasupply - region LoiryLoire Region - dárcedonor country - rozvojové zemědeveloping countries - zámořské země a územíoverseas countries and territories - průmyslová zeměindustrialised country - členská zeměmember country - méně vyvinuté zeměleast-developed country - třetí zeměthird country - mýtotoll - zvířecí kůžeanimal skin - zásobování zbraněmiarms supply - příbřežní rybolovinshore fishing - sladkovodní rybolovfreshwater fishing - rybolov na volném mořideep-sea fishing - průmyslový rybolovindustrial fishing - mořský rybolovsea fishing - vrácený úlovekdiscarded fish - tradiční rybolovtraditional fishing - rybářfisherman - zásobování energiíenergy supply - nová pedagogikanew educational methods - trest smrtideath penalty - PeloponésPeloponnese - člunbarge - nedostatekshortage - nedostatek potravinfood shortage - finanční zrovnoprávněnífinancial equalisation - akvakulturaaquaculture, aquiculture - úprava zboží v tuzemskuinward processing - úprava zboží v zahraničíoutward processing - rybářská sezónafishing season - přechodné obdobíEC transitional period - řidičský průkazdriving licence - evropský řidičský průkazEuropean driving licence - stavební povoleníbuilding permit - AkvitánskoAquitaine - povolení k rybolovufishing permit - pracovní povoleníwork permit - PeruPeru - zosobnění mocipersonalisation of power - starý člověkelderly person - rozvedená osobadivorced person - manželémarried person - Saúdská ArábieSaudi Arabia - právnická osobalegal person - fyzická osobanatural person - odloučená osobaseparated person - jednočlenná domácnostone person household - ovdovělá osobawidowed person - zaměstnancistaff - pozemní obsluhaground staff - zaměstnanec ES kategorie AEC category A staff - podzemnice olejnágroundnut - zaměstnanec ES kategorie BEC category B staff - zaměstnanec ES kategorie CEC category C staff - zaměstnanec ES kategorie DEC category D staff - jízdní personáldrivers - dopravní zaměstnanectransport staff - právnická profeselegal profession - posádkacrew - vězeňský personálpenitentiary staff - AragonieAragon - finanční ztrátafinancial loss - mor zvířatanimal plague - pesticidypesticide - malý podniksmall business - malé a střední podnikysmall and medium-sized enterprises - malý zemědělský podniksmallholding - malé městosmall town - Malé AntilyLesser Antilles - peticepetition - petrochemiepetrochemicals - petrodolarpetrodollar - ropapetroleum - farmakologiepharmacology - FilipínyPhilippines - philosophy - politická filozofiepolitical philosophy - směnečná arbitrážarbitrage - fosforphosphorus - fotochemiephotochemistry - fotočlánekphotovoltaic cell - pracovní fyziologieoccupational physiology - jaderná fyzikanuclear physics - PikardiePicardy - náhradní součástkaspare part - PiemontPiedmont - mezinárodní arbitrážinternational arbitration - drahokamyprecious stones - palivový článekfuel cell - pirátstvípiracy - chov rybfish farming - cyklistická stezkacycle track - investiční operaceinvestment transaction - celní stroptariff ceiling - politická arbitrážpolitical arbitration - náhorní plošinaplain - protikrizový plánanti-crisis plan - plán výstavbytown-planning scheme - Plán z KolombaColombo Plan - plán rozvojedevelopment plan - plán financovánífinancing plan - planktonplankton - pěstování stromůarboriculture - plánování vzděláváníeducational planning - plánování rodičovstvífamily planning - plánování výrobyproduction planning - plánování dopravytransport planning - plánování trhumarket planning - hospodářské plánováníeconomic planning - finanční plánovánífinancial planning - stromsapling, tree - průmyslové plánováníindustrial planning - ústřední plánovánínational planning - regionální plánováníregional planning - sektorové plánovánísectoral planning - sadbaseedling - výsadbaplantation - vodní rostlinyaquatic plant - krmná rostlinafodder plant - průmyslová rostlinaindustrial plant - olejnatá rostlinaoleaginous plant - jehličnanconifer - kořenová plodinaroot crop - textilní rostlinatextile plant - tropická rostlinatropical plant - pěstování pod fóliícultivation under plastic - plastifikátorplasticiser - plochá ocelplate - politický programpolitical programme - pevninský šelfcontinental shelf - platinaplatinum - omítka, sádra, sádrová malta, sádrovýplaster, plaster of Paris - listnatý stromdeciduous tree - plná zaměstnanostfull employment - olovolead - plutoniumplutonium - pneumatikapneumatic tyre - Program OSN pro rozvojUNDP - Program OSN pro životní prostředíUNEP - hmotnost a rozměryweight and size - maloobchodní prodejna, odbyt, odbytová prodejnamercantile establishment, outlet, retail outlet, retail store, sales outlet - rybafish - sladkovodní rybafreshwater fish - mořská rybasea fish - čerstvá rybafresh fish - Poitou-CharentesPoitou-Charentes - policiepolice - kriminální policiecriminal investigation department - zemědělská politikaagricultural policy - společná zemědělská politikacommon agricultural policy - národní zemědělská politikanational agricultural policy - regionální zemědělská politikaregional farm policy - potravinová politikafood policy - bankovní politikabanking policy - rozpočtová politikabudget policy - obchodní politikatrade policy - společná obchodní politikacommon commercial policy - politika SpolečenstvíCommunity policy - dohoda o dobrovolném omezenívoluntary restraint agreement - archeologiearchaeology, archeology - komunitární politika zaměstnanostiCommunity employment policy - společná rybářská politikacommon fisheries policy - společná cenová politikacommon price policy - společná dopravní politikacommon transport policy - krátkodobá hospodářská politikashort-term economic policy - kulturní politikacultural policy - politika pomociaid policy - politika úsporných opatřeníausterity policy - intervenční politikaintervention policy - investiční politikainvestment policy - obranná politikadefence policy - rozvojová politikadevelopment policy - politika financovánífinancing policy - politika vzděláváníeducation policy - politika zaměstnanostiemployment policy - podniková politikabusiness policy - ekologická politikaenvironmental policy - architekturaarchitecture - informační politikainformation policy - komunikační politikacommunications policy - soutěžní politikacompetition policy - stavební politikaconstruction policy - rybářská politikafisheries policy - zemědělská výrobní politikaagricultural production policy - politika výzkumuresearch policy - zdravotní politikahealth policy - politika porodnostibirth policy - výrobní politikaproduction policy - solární architekturasolar architecture - podpůrná politikasupport policy - populační politikapopulation policy - politika dvou blokůEast-West policy - devizová politikaexchange policy - vývozní politikaexport policy - dovozní politikaimport policy - cenová politikaprices policy - příjmová politikaincomes policy - mzdová politikapay policy - archívarchives - politika zemědělských strukturpolicy on agricultural structures - dopravní politikatransport policy - úvěrová politikacredit policy - bytová politikahousing policy - hospodářská politikaeconomic policy - energetická politikaenergy policy - evropská obranná politikaEuropean defence policy - zahraniční politikaforeign policy - rodinná politikafamily policy - finanční politikafinancial policy - ArktidaArctic - fiskální politikafiscal policy - lesnická politikaforestry policy - vládní politikagovernment policy - průmyslová politikaindustrial policy - vnitřní politikadomestic policy - migrační politikamigration policy - měnová politikamonetary policy - zemědělská měnová politikaagri-monetary policy - přístavní politikaports policy - společná přístavní politikacommon ports policy - stříbrosilver - regionální politikaregional policy - regionální politika ESCommunity regional policy - sociální politikasocial policy - strukturální politikastructural policy - celní politikatariff policy - společná celní politikacommon tariff policy - škodlivinypollutant - znečišťující příměsi v atmosféřeatmospheric pollutant - škodliviny ve voděwater pollutant - znečišťování životního prostředípollution - ArgentinaArgentina - hluková zátěžnoise pollution - znečišťování atmosféryatmospheric pollution - chemické znečišťováníchemical pollution - znečištění z pevninských zdrojůpollution from land-based sources - znečišťování vodywater pollution - kontaminace potravinfood contamination - znečišťování pobřežícoastal pollution - znečišťování vodních tokůpollution of waterways - znečišťování půdysoil pollution - znečišťování mořemarine pollution - bezzávlahové hospodářstvídry farming - znečišťování organickými látkamiorganic pollution - znečišťování ze zemědělských zdrojůpollution from agricultural sources - radioaktivní znečištěníradioactive pollution - znečišťování stratosférystratospheric pollution - tepelné znečišťováníthermal pollution - znečišťování překračující hranicetransfrontier pollution - PolskoPoland - smíšené pěstování mixed cropping - polymerpolymer - PolynésiePolynesia - Francouzská PolynésieFrench Polynesia - bramborpotato - tepelné čerpadloheat pump - ekonomicky činné obyvatelstvoworking population - ekonomicky činná zemědělská populaceworking population engaged in agriculture - pracující část obyvatelstvapersons in work - obyvatelé v aktivním věkupopulation of working age - světová populaceworld population - nepracující část obyvatelstvanon-working population - rybářské dohodyfishing agreement - chemická zbraňchemical weapon - venkovské obyvatelstvorural population - městské obyvatelstvourban population - prasataswine - rybářský přístavfishing port - PortorikoPuerto Rico - PortugalskoPortugal - portugalské regionyregions of Portugal - dominantní postavenídominant position - spojepostal and telecommunications services - konvenční zbraňconventional weapon - draslíkpotassium - rozvojový potenciáldevelopment potential - ApulieApulia - tlačná remorkážpush towing - prachdust - politická mocpolitical power - rozpočtová pravomocbudgetary power - kupní sílapurchasing power - právo posouzenípower of assessment - prováděcí pravomocpower of implementation - právo iniciovatpower of initiative - kontrolní mocsupervisory power - rozhodovací pravomocpower of decision - jednací pravomocpower to negotiate - ratifikační pravomocpower of ratification - právo volné úvahy při výkonu pravomocídiscretionary power - výkonná mocexecutive power - soudní pravomocjudicial power - zákonodárná moclegislative power - nařizovací mocstatutory power - orgány veřejné správypublic authorities - balenípre-packaging - všeobecné preferencegeneralised preferences - zemědělská daňagricultural levy - daň ESUOECSC levy - první zaměstnánífirst job - útlé dětstvíearly childhood - jaderná zbraňnuclear weapon - příprava půdysoil preparation - promlčení výkonu trestubarring of penalties by limitation - předseda parlamentuSpeaker of Parliament - novinářipress, public press - politický tiskpolitical press - příspěvek pozůstalýmsurvivor's benefit - poskytování služebprovision of services - taktická jaderná zbraňtactical nuclear weapon - rodinné přídavkyfamily benefit - sociální dávkysocial-security benefit - půjčkaloan - úvěry EIBEIB loan - úvěry ESUDECSC loan - úvěry SpolečenstvíCommunity loan - úvěry EURATOMEuratom loan - prevence znečištěníprevention of pollution - krátkodobá prognózashort-term forecast - dlouhodobá prognózalong-term forecast - střednědobá prognózamedium-term forecast - rozpočtový odhadbudget estimate - ekonomická prognózaeconomic forecasting - nadřazenost zákonaprimacy of the law - nadřazenost práva Společenstvíprecedence of Community law - prémiebonus payment - jateční příplatekslaughter premium - příplatek za klučení pařezůgrubbing premium - netržní prémienon-marketing premium - pojistnéinsurance premium - skladový příplatekstorage premium - rané ovoce a zeleninaearly fruit and vegetables - zásada "znečišťovatel platí"polluter pays principle - hospodářské priorityeconomic priority - armádaarmed forces - rozhodovánídecision-making - politický vězeňpolitical prisoner - zbavení právdeprivation of rights - cenyprices - cenové rozpětíbracket price - vývozní cenaexport price - dovozní cenaimport price - spotřebitelská cenaconsumer price - profesionální armádaprofessional army - cena výrobceproducer price - zemědělské cenyfarm prices - cena potravinfood price - cena cifcif price - kupní cenapurchase price - cena plavební komorysluice-gate price - intervenční cenaintervention price - cílová cenanorm price - dohoda o cenáchprice agreement - zbraněmilitary equipment - nabídková cenaoffer price - orientační cenaguide price - základní cenabasic price - aktivační cenaactivating price - maloobchodní cenaretail price - velkoobchodní cenawholesale price - cena energieprice of energy - cena zemědělské půdyprice of farm land - tržní cenamarket prices - srovnávací cenareference price - zchutňující látkaflavouring - cena do odvoláníwithdrawal price - nákladová cenacost price - prahová cenathreshold price - podpůrná cenasupport price - parkovací poplatekstandage - prodejní cenaselling price - komoditní cenacommodity price - diskriminační cenadiscriminatory price - pachtovnéfarm rent - světová cenaworld market price - správní rozhodnutíadministrative order - předem stanovená cenaprice fixed in advance - cena fobfree-on-board price - cena franko hranicefree-at-frontier price - zaváděcí cenatrigger price - zaručená cenaguaranteed price - pevná cenaimposed price - směrná cenatarget price - výrobní cenaindustrial price - volná cenafree price - maximální cenamaximum price - zavlažováníirrigation - minimální cenaminimum price - zaručená minimální cenaguaranteed minimum price - průměrná cenaaverage price - preferenční cenapreferential price - snížená cenareduced price - dodací cenadelivered price - reprezentativní cenarepresentative price - uměníarts - reprezentativní tržní cenarepresentative market price - sociální problémsocial problem - problematika městurban problem - chemický proceschemical process - elektrický proceselectrical process - fyzikální procesphysical process - správní řízeníadministrative procedure - protisubvenční řízeníanti-subsidy proceeding - lidové uměnípopular art - rozpočtová pravidlabudgetary procedure - občanskoprávní řízenícivil procedure - disciplinární právodisciplinary proceedings - soudní řízeníjudicial proceedings - legislativní proceslegislative procedure - parlamentní procesparliamentary procedure - trestní řízenícriminal procedure - Blízký a střední východMiddle East - dárkové předmětygift item - výrobaproduction - pásová výrobaassembly line production - zemědělská výrobaagricultural production - potravinářská výrobafood production - živočišná výrobaanimal production - řemeslná výrobacraft production - komunitární výrobaCommunity production - kontinuální výrobacontinuous production - výroba energieenergy production - výroba vodíkuhydrogen production - sériová výrobamass production - produkt rybolovufishery product - deficitní výrobaunderproduction - průmyslová výrobaindustrial production - světová výrobaworld production - národní produkcenational production - rostlinná výrobacrop production - produktivitaproductivity - zemědělská produktivitaagricultural productivity - dekorační předmětydecorative item - produktivita zemědělské půdyland productivity - produktivita prácework productivity - obilní výrobekcereal product - ovocný výrobekfruit product - zeleninový produktvegetable product - rybí výrobekfish product - cukrový výrobeksugar product - zemědělský výrobekagricultural product - potravinyfoodstuff - zpracovaný potravinářský výrobekprocessed food product - živočišný výrobekanimal product - masný výrobekmeat product - chemický výrobekchemical product - výrobek anorganické chemieinorganic chemical product - koncentrovaný výrobekconcentrated product - zabalený výrobekpackaged product - mražený výrobekfrozen product - kosmetický přípravekcosmetic product - sportovní potřebysports equipment - obalový materiálpackaging product - čisticí a lešticí prostředkypolishing and scouring preparations - základní výrobekprimary product - cukrářský výrobekconfectionery product - výrobek široké spotřebymass-consumption product - zaměnitelný výrobeksubstitute product - desikovaný výrobekdesiccated product - dietní výrobekdietary product - výrobky ze dřevawood product - toaletní potřebytoilet article - hromadný výrobekbulk product - uzený výrobeksmoked product - průmyslový výrobekindustrial product - hořlavinainflammable product - instantní výrobekinstant product - hrubý domácí produktgross domestic product - ozářený výrobekirradiated product - mléčný výrobekmilk product - lyofilizovaný výrobekfreeze-dried product - finální výrobekmanufactured goods - kovový výrobekmetal product - důlní produktymining product - domácí produktdomestic product - hrubý národní produktgross national product - nový výrobeknew product - původní výrobekoriginating product - ropný produktpetroleum product - farmaceutický výrobekpharmaceutical product - potřeby pro domácnosthousehold article - bílkovinné výrobkyprotein products - rekonstituovaný výrobekreconstituted product - chlazený výrobekrefrigerated product - hrubý regionální produktgross regional product - solený výrobeksalted product - polotovarsemi-manufactured goods - citlivý výrobeksensitive product - hlubokomražený výrobekdeep-frozen product - textilní výrobektextile product - živnostníkcraftsman - veterinární produktveterinary product - zaměstnanec obchodusales occupation - finanční povolánífinancial occupation - svobodné povoláníliberal profession - zdravotnické povoláníhealth care profession - pomocná lékařská profeseparamedical profession - Světový program výživyWFP - akční programaction programme - program pomociaid programme - vzdělávací programteaching curriculum - výzkumný programresearch programme - volební programelection programme - vědecký pokrokscientific progress - investiční projektinvestment project - návrh rozpočtudraft budget - vládní návrh zákonagovernment bill - výzkumný projektresearch project - průmyslový projektindustrial project - podpora prodejesales promotion - podpora obchodutrade promotion - podpora investicinvestment promotion - odbyt nemovitostíproperty development - povýšenípromotion - volební propagaceelection campaign publicity - návrh ESEC proposal - kulturní představeníperforming arts - nevládní návrh zákonanon-government bill - veřejný majetekpublic property - nemovitostland and buildings - zemědělská nemovitostagricultural real estate - nemovitý majetekreal property - průmyslové vlastnictvíindustrial property - duševní vlastnictvíintellectual property - movitý majetekpersonal property - soukromý majetekprivate property - ArubaAruba - průzkum nerostných surovinmineral prospecting - výhledová studieforward studies - prostituceprostitution - ochrana proti hlukunoise protection - ochrana životního prostředíenvironmental protection - ochrana živočišné říšeprotection of animal life - ochrana rostlinné říšeprotection of plant life - ochrana soukromíprotection of privacy - Evropská kosmická agenturaESA - ochrana zvířatprotection of animals - ochrana akcionářůprotection of shareholders - ochrana komunikacíprotection of communications - ochrana práv a svobodprotection of freedoms - ochrana menšinprotection of minorities - diplomatická ochranadiplomatic protection - ochrana spotřebiteleconsumer protection - dohoda o specializacispecialisation agreement - AsieAsia - ochrana trhumarket protection - ochrana kulturního dědictvíheritage protection - ochrana krajinycountryside conservation - ochrana půdysoil protection - ochrana matky a dítětecare of mothers and infants - protekcionismusprotectionism - živočišná bílkovinaanimal protein - syntetická bílkovinasynthetic protein - mléčná bílkovinamilk protein - jižní AsieSouth Asia - rostlinná bílkovinavegetable protein - protokol o dohoděprotocol to an agreement - dohoda o cukruprotocol on sugar - prototypprototype - Provence-Alpes-Côte d'AzurProvence-Alpes-Côte d'Azur - provincieprovince - psychiatriepsychiatry - psychologiepsychology - psychologie práceoccupational psychology - publikacepublication - publikace ESCommunity publication - publikace zákonapublication of a law - propagaceadvertising - nekalá reklamaadvertising malpractice - zveřejnění účtůpublication of accounts - zveřejnění tarifůpublication of tariffs - KatarQatar - politický azylpolitical asylum - odborná kvalifikaceprofessional qualifications - kvalita životního prostředíquality of the environment - kvalita životaquality of life - jakost výrobkuproduct quality - výtěžek výlovuquantity of fish landed - sociálně znevýhodněná vrstvasocially disadvantaged class - písemný dotazwritten question - ústní dotazoral question - parlamentní dotazparliamentary question - dekontaminacedecontamination - kvorumquorum - lovná kvótacatch quota - volební čísloelectoral quota - radioaktivitaradiation, radioactive, radioactive materials, radioactive matter, radioactive substances, radioactivity - rozhlasové vysílání, vysíláníbroadcasting, broadcast medium - radiační ochranaradiation protection - Valné shromáždění OSNUN General Assembly - rafinace ropyoil refining - rafinace cukrusugar refining - hroznové vínogrape - obchodní názevbusiness name - repatriace kapitálurepatriation of capital - zprávareport - zemědělsko-obchodní vztahyagriculture-trade relationship - zemědělsko-průmyslové vztahyagriculture-industry relationship - zpráva o činnostiannual report - zpráva výborucommittee report - výzkumná zprávaresearch report - přibližování legislativyapproximation of laws - sbližování politikapproximation of policies - Rás al-ChajmaRas Al Khaimah - daňový základbasis of tax assessment - ratifikace dohodyratification of an agreement - poměrratio - jaderný reaktornuclear reactor - rekvalifikacevocational retraining - znovuvyzbrojenírearmament - zajištěníreinsurance - censuscensus - sčítání lidupopulation census - pomoc ve vzděláníassistance in training - hospodářská receseeconomic recession - příjem - platbarevenue - příjem z vývozuexport revenue - přípustnost řízeníadmissibility - výzkumresearch - zemědělský výzkumagronomic research - aplikovaný výzkumapplied research - energetický výzkumenergy research - vyhledávání dokumentůdocument retrieval - výzkum životního prostředíenvironmental research - lesnický výzkumforestry research - rybářský výzkumfishery research - průmyslový výzkumindustrial research - lékařský výzkummedical research - vědecký výzkumscientific research - sklizeňharvest - doporučenírecommendation - doporučení SpolečenstvíCommunity recommendation - hospodářská dohodaeconomic agreement - sociální vzájemné pojištěnímutual assistance scheme - doporučení Evropského společenství uhlí a oceliECSC recommendation - doporučení EuratomEAEC recommendation - uznání diplomurecognition of diplomas - hospodářská přestavbaeconomic reconstruction - přechod k zahradnictvíconversion to horticulture - přemístění stádaherd conversion - přestavba průmysluindustrial conversion - přechod k produkci hovězího skotuconversion to beef production - přesměrování zemědělské výrobyredirection of production - správní odvoláníappeal to an administrative authority - žaloba na zrušeníaction for annulment - žaloba na nečinnostaction for failure to act - žaloba pro porušení smlouvyaction for failure to fulfil an obligation - náborrecruitment - sdruženíassociation - náhrada energieenergy recovery - recyklace kapitálurecycling of capital - recyklace odpaduwaste recycling - aromatická rostlinaaromatic plant - snižování ozbrojených silforce reduction - léčivá rostlinamedical plant - sójový olejsoya bean oil - slunečnicový olejsunflower seed oil - zkrácení pracovní dobyreduction of working time - zvěřinameat from game - králičí masorabbit meat - kukuřičný olejmaize oil - snížení celtariff reduction - sušené odtučněné mlékoskimmed milk powder - rediskontrediscounting - revalvacerevaluation - reexportre-export - sušený výrobekdried product - prostředek ovlivňující strukturutexture agent - zkrácené řízenísummary procedure - podpora zemědělstvíaid to agriculture - referendumreferendum - preference SpolečenstvíCommunity preference - správní reformaadministrative reform - reforma společné zemědělské politikyreform of the CAP - zemědělská reformaagrarian reform - regulace zemědělské výrobyregulation of agricultural production - reforma školstvíeducational reform - zemědělská kvótaagricultural quota - práh garanceguarantee threshold - alternativní zemědělská výrobaalternative agricultural production - daň z tuků a olejůtax on oils and fats - pozemková reformaland reform - znevýhodněná zemědělská oblastless-favoured agricultural area - rolnicewoman farmer - mladý zemědělecyoung farmer - soudní reformajudicial reform - sdružení zemědělských podnikůgrouping of farms - zemědělský výkazfarm return - přípravky ochrany rostlinplant health product - uprchlíkrefugee - herbicidyherbicide - vzteklinarabies - výroba mlékadairy production - náhražka obilovincereal substitute - politický uprchlíkpolitical refugee - lesnická sdruženíforestry group - odmítnutí nabízetrefusal to bid - produkce dřevawood production - vlastnictví lesůforestry property - státní lesypublicly-owned forest - soukromé lesyprivate forest - odmítnutí dodávatrefusal to sell - chov vodních měkkýšůshellfish farming - rybářská výrobafishery produce - rybářská licencefishing licence - autoritativní režimauthoritarian regime - režim pomociaid system - rozpad fúzovaných společnostídemerger - transnacionální společnosttransnational corporation - dohoda o výhradním nákupuexclusive purchasing agreement - obecně prospěšný podnikpartly nationalised undertaking - dohoda o selektivní distribuciselective distribution agreement - systém vlastnictví půdylandholding system - elektronická poštaelectronic mail - přeshraniční tok datcross-frontier data flow - komerční médiumcommercial media - hospodářský systémeconomic system - místní médiumlocal media - soukromé médiumprivate media - vojenský režimmilitary regime - přenosová síťtransmission network - telekonferencevideophone conference - evropská televizeEuropean television - parlamentní zřízeníparliamentary system - placená televizepay television - videotexVideotex - home computinghome computing - ukládání datinformation storage - politický režimpolitical system - aplikovaná informatikacomputer applications - počítačová kriminalitacomputer crime - datové právodata-processing law - umělá inteligenceartificial intelligence - regionregion - Úřední věstník Evropské unieEU Official Journal - počítačové pirátstvícomputer piracy - zemědělský regionagricultural region - monitorování volebelection monitoring - kumulace mandátůmultiple office holding - volební výsledkyelection result - přenesení pravomocidelegation of power - bruselský regionBrussels region - parlamentní delegaceparliamentary delegation - volební věkvoting age - federalismusfederalism - pobřežní oblastcoastal region - plebiscitplebiscite - rozdělení hlasovacích lístkůdistribution of votes - poradní pravomocadvisory power - rozvojová oblastdevelopment region - jmenovací mocpower to appoint - výsadaprivilege - radikální stranaradical party - horský regionmountain region - znevýhodněná oblastless-favoured region - mizení osobforced disappearance - politická menšinapolitical minority - policejní kontrolapolice checks - pacifismuspacifism - civilní ochranacivil defence - hospodářská oblasteconomic region - zmocnění k hlasovánívote by delegation - konsorciumconsortium - FlandryFlanders - výkonný orgánexecutive body - vládní programgovernment programme - pohraniční oblastfrontier region - podpora trhumarket support - ekonomická konverzeeconomic conversion - průmyslový regionindustrial region - podpora transformaceredevelopment aid - podpora restrukturalizaceaid for restructuring - podpora odbytusales aid - podpora průmysluaid to industry - přerozdělování příjmůredistribution of income - středomořský region ESEC Mediterranean region - humanitární pomochumanitarian aid - pomoc uprchlíkůmaid to refugees - pomoc obětem neštěstíaid to disaster victims - rozvojová pomocdevelopment aid - prioritní regionpriority region - venkovský regionrural region - nově industrializovaná zeměnewly industrialised country - turistická oblasttourist region - sociální hospodářstvísocial economy - účty agrárního sektorueconomic accounts for agriculture - valonský regionWalloon region - analýza dopaduimpact study - hospodářský důsledekeconomic consequence - dohodovací řízeníconciliation procedure - regionalizaceregionalisation - metrounderground railway - nákladní vozidlolarge vehicle - kosmická přepravaspace transport - kosmická loďspace vehicle - regionalizace obchoduregionalisation of trade - orbitální stanicespace station - regionalismusregionalism - pronájem vozuvehicle rental - dopravní oblastdestination of transport - nařízeníregulation - plavební licenceship's passport - cena za dopravutransport price - nařízení SpolečenstvíCommunity regulation - schválení tarifůapproval of tariffs - přístavní provozport traffic - nařízení EuratomEAEC Regulation - kontrola provozutraffic control - dopravní kvótatransport quota - dopravní trhtransport market - státní poznávací značkavehicle registration - doklady vozidlavehicle documents - řešení sporůsettlement of disputes - přepravní dobalength of journey - vysokorychlostní dopravahigh-speed transport - dopravní dokladytransport document - doba řízenídriving period - technická kontrolaroadworthiness tests - cestovní kancelářtravel agency - finanční předpisyfinancial regulation - smlouva o dopravěcontract of carriage - společníkcompany member - vyrovnání s věřitelicomposition - obchodní pravidlatrade regulations - zákon o urbanismutown-planning regulations - letecká linkaairline - silniční provozroad traffic - myslivecká legislativahunting regulations - námořní politikashipping policy - námořní konferencemaritime conference - dopravní předpisytraffic regulations - likvidace odpadních látekdumping of waste - skladování odpadustorage of waste - stavební právobuilding regulations - jedovatá látkatoxic substance - ekologické vozidlonon-polluting vehicle - využití mořského dnaexploitation of the sea-bed - nahrazování zdrojůreplacement of resources - vliv na životní prostředíenvironmental impact - sledování životního prostředíenvironmental monitoring - seizmické monitorováníseismic monitoring - ochrana pobřežíshore protection - kontrola rychlostispeed control - zpracování vodywater management - kontrola restriktivních praktikcontrol of restrictive practices - fyzicko-geografické prostředígeophysical environment - stojatá vodastagnant water - regulace investicregulation of investments - mořští živočichovémarine life - volná přírodawildlife - pojištěníinsurance - cenová regulaceprice regulations - rostlinné zdrojeplant resources - ústí řekyestuary - zemědělská katastrofaagricultural disaster - celní právocustoms regulations - defoliacedefoliation - erozeerosion - znečišťování motorovými vozidlymotor vehicle pollution - přepravní předpisytransport regulations - znečišťování ropnými produktyoil pollution - znečišťování životního prostředí kovymetal pollution - znečištění způsobené loďmipollution from ships - průmyslové znečišťováníindustrial pollution - regulace trhumarket stabilisation - vývozní přirážkaexport levy - dovozní přirážkaimport levy - kontrola porodnostibirth control - nedovolený obchodillicit trade - intervenční orgánintervention agency - statistická klasifikace zahraničního obchodu EHSNimexe - řízení obchoduregulation of transactions - označení původudesignation of origin - celní režim s dočasným zrušením celcustoms procedure suspending duties - reimportre-import - systém navracení celcustoms drawback - znovuzapojení do vzdělávacího procesure-integration into school - celní území ESEC customs territory - znovuzapojení do společnostisocial rehabilitation - jednotná celní deklaracesingle document - zjednodušení celních postupůsimplification of formalities - zamítnutí rozpočturejection of the budget - vymezení podle číslaspecification of tariff heading - obchodní vztahytrade relations - finanční dohodafinancial agreement - pojišťění vývozních úvěrůexport credit insurance - uvolňování teplathermal discharge - kompenzační obchodcountertrade - vývoz SpolečenstvíCommunity export - dovoz SpolečenstvíCommunity import - zboží a službygoods and services - oživení hospodářstvíreflation - meziproduktyintermediate goods - dvoustranné vztahybilateral relations - výrobní prostředkycapital goods - použité zbožíused goods - integrovaný obchodintegrated trade - kulturní vztahycultural relations - výrobní spotřebaintermediate consumption - světová spotřebaworld consumption - inzerování zbožímerchandising - marketingová koncepcetheory of marketing - diplomatické vztahydiplomatic relations - obchodní událosttrade event - cena bez daněprice net of tax - pracovní vztahylabour relations - prodej se ztrátouselling at a loss - obchod se samoobsluhouself-service store - sdružené maloobchodní podnikáníaffiliated retailing - obchodní cestujícíitinerant trade - samostatný obchodníkindependent retailer - obchodní filiálkachain store - vztahy mezi školou a průmyslemschool-industry relations - centrální velkoobchodwholesale trading centre - distributordistributor - hospodářské vztahyeconomic relations - likvidita soukromého sektoruprivate-sector liquidity - vztah mezi církví a státemchurch-State relations - úrazové pojištěnípersonal accident insurance - vztahy mezi Východem a ZápademEast-West relations - meziodvětvové vztahyinter-industrial relations - měnová krizemonetary crisis - vztahy mezi institucemiinterinstitutional relations - devizové omezeníexchange restriction - mezinárodní vztahyinternational relations - bezúročný úvěrfree credit - diskontní sazbadiscount rate - kontrola úvěrucredit control - meziparlamentní vztahyinterparliamentary relations - burza cenných papírůstock exchange - vztahy mezi členskými státy ESintra-Community relations - únik kapitáluoutflow of capital - účtování vnitropodnikových centransfer pricing - vztah mezi zákonodárnou a výkonnou mocílegislative-executive relations - velmi krátkodobé financovánívery short-term financing - měnové relacemonetary relations - financování podnikucorporate finance - mnohostranné vztahymultilateral relations - pojištění majetkuproperty insurance - pojištění osobpersonal insurance - společné pojištěníco-insurance - vztah mezi městem a venkovemtown-country relationship - úvěrová institucecredit institution - finanční důmfinance house - elektronické bankovnictvíelectronic banking - pojištění proti pracovnímu úrazuoccupational accident insurance - mezilidské vztahyhuman relations - bankovní dohledbanking supervision - bankovní poplatekbank charges - příděl rozpočtových prostředkůbudget appropriation - společný rozpočetgeneral budget - vztahy s veřejnostípublic relations - regionální financeregional finances - náboženstvíreligion - financování rozpočtu Společenstvífinancing of the Community budget - příspěvky členských státůMember State's contribution - změny ve vláděcabinet reshuffle - daňová úmluvatax convention - daňová kontrolatax inspection - umořováníredemption - mimořádná daňspecial tax - rozparcelováníreparcelling - rozpětí sazbybracket rate - prominutí vývozního claremission of export duties - jednotková cenaunit price - podpůrný tarifsupport tariff - smíšená cenamixed price - substituce dovozuimport substitution - cena zemědělských výrobkůprice of agricultural produce - odměňování za práciremuneration of work - zemědělské pojištěníagricultural insurance - výnos zemědělských plodincrop yield - občanská výchovacivics - obchodní vzdělávánícommercial education - učební pomůckateaching materials - výukový softwareteaching software - vztahy mezi školou a profesním životemschool-working life relations - obnova městaurban renewal - neurobiologieneurobiology - ziskovostprofitability - gynekologiegynaecology - neurologieneurology - pediatriepaediatrics - zubní lékařstvídental medicine - první pomocfirst aid - alternativní medicínaalternative medicine - reorganizace průmysluindustrial reorganisation - akustikaacoustics - optikaoptics - kybernetikacybernetics - petrologiepetrology - rozdělení pomocidistribution of aid - náboženská sektareligious sect - teologietheology - rozložení daňového břemenedistribution of the tax burden - jednotný trhsingle market - zeměpisné rozdělení obyvatelstvageographical distribution of the population - neúplná rodinaone-parent family - adoptované dítěadopted child - pojištění motorových vozidelmotor vehicle insurance - odbyt výrobydistribution of production - ochrana rodinyfamily protection - rozdělení trhumarket-sharing agreement - umělé oplodněníartificial reproductive techniques - umělé oplodnění zvířatartificial insemination - oplodnění ve zkumavcetest tube fertilisation - rozdělování bohatstvídistribution of wealth - náhradní matkasurrogate mother - rodičovská pravomocparental authority - rozdělení mandátůallocation of seats - potomekdescendant - příjmenísurname - rodičovská odpovědnostparental responsibility - soudní rozlukajudicial separation - dynamika obyvatelstvapopulation dynamics - rozdělování příjmůdistribution of income - migrujícímigrant - dělba práceallocation of work - osidlovánímigration for settlement purposes - podpora při návraturepatriation grant - stárnutí obyvatelstvaageing of the population - profesní mobilitajob mobility - prostorové rozloženígeographical distribution - rozdělení podle věkudistribution by age - rozdělování podle počtu obyvatelper capita distribution - vyznamenáníhonour - dobročinná prácevoluntary work - dobročinná organizacevoluntary organisation - podpora v nezaměstnanostiunemployment insurance - rozdělování podle zaměstnaných osobdistribution per employed person - hragaming - hernagaming establishment - automatická hraautomatic game - dělení podle pohlavídistribution by sex - sportovní rybářstvísport fishing - výměna turistůtourist exchange - zahraniční cestovní ruchforeign tourism - přírodní turistikarural tourism - seznamdirectory - infrastruktura cestovního ruchutourist infrastructure - sociální rozpočetsocial budget - znovuvysazováníreplanting - evropská sociální politikaEuropean social policy - boj proti zločinnostiprevention of delinquency - trestná činnostcrime - tělesně postižený člověkphysically disabled - rozpočtový přesuncarry-over of appropriations - mentálně postižený člověkmentally disabled - bezdomovechomelessness - pohlavní zmrzačenísexual mutilation - volno po pracovním týdnuweekly rest period - obchodování s drogamidrug traffic - všeobecné lékařstvígeneral medicine - sociální péčesocial assistance - sociální zařízenísocial facilities - legislativa sociálního zabezpečenísocial security legislation - sociální prácesocial work - pomoc do domácnostihome help - penzijní připojištěnísupplementary pension - zástupce odborůunion representative - zdravotní průkazhealth card - výdaje na zdravíhealth expenditure - hospitalizační nákladyhospital expenses - diplomatické zastoupenídiplomatic representation - hospitalizacehospitalisation - domácí péčehome care - práva pacientapatient's rights - veřejná hygienapublic hygiene - sociální lékařstvísocial medicine - úvěrové pojištěnícredit insurance - zastoupení zaměstnancůworkers' representation - soukromé lékařstvíprivate medical treatment - výstavba městurban construction - městská infrastrukturaurban infrastructure - trh nemovitostíproperty market - politická reprezentacepolitical representation - úprava nájmůrent regulations - ostrov ManIsle of Man - Kastilie a LeónCastile-Leon - poměrné zastoupeníproportional representation - Kastilie a La ManchaCastile-La Mancha - KantábrieCantabria - Baleárské ostrovyBalearic Islands - RiojaRioja - Ceuta a MelillaCeuta and Melilla - represerepression - město MadridCommunity of Madrid - město ValencieCommunity of Valencia - region MurcíaRegion of Murcia - Severní PortugalskoNorthern Portugal - Střední PortugalskoCentral Portugal - Lisabon a údolí TejaLisbon and the Tagus Valley - Severní AnglieNorthern England - Severozápadní AnglieNorth-West England - Jihovýchodní AnglieSouth-East England - Jihozápadní AnglieSouth-West England - hospodářská obnovaeconomic recovery - Antigua a BarbudaAntigua and Barbuda - AnguillaAnguilla - Svatý Kryštof a NevisSaint Christopher and Nevis - reprodukováníduplicating - Svatý Vincenc a GrenadinySaint Vincent and the Grenadines - Americké Panenské ostrovyUS Virgin Islands - Velký MaghrebGreat Maghreb - šlechtění zvířatanimal breeding - rozmnožování rostlinplant propagation - Marshallovy ostrovyMarshall Islands - Americká SamoaAmerican Samoa - invalidní pojištěnídisability insurance - republikarepublic - polární oblastipolar region - Dominikánská republikaDominican Republic - Pitcairnovy ostrovyPitcairn Islands - pracovní povinnostrequisitioning of workers - biologická zbraňbiological weapon - zbraň hromadného ničeníweapon of mass destruction - strategická jaderná zbraňstrategic nuclear weapon - informační síťinformation network - atomová bombaatomic bomb - zemědělská účetní síťfarm accountancy data network - balistická střelaballistic missile - řízená střelaguided missile - mezikontinentální střelaintercontinental missile - dopravní síťtransport network - námořní sílywarships - železniční síťrail network - kosmická zbraňspace-based weapons - laserová zbraňlaser weapon - palná zbraňincendiary weapon - střelná zbraň a střelivofirearms and munitions - plavební síťnetwork of navigable waterways - pozemní vojskaland forces - polovojenské sílyparamilitary force - silniční síťroad network - vojenské letectvoair force - zálohyreserve army - vojska v zahraničíforces abroad - vojenské námořnictvonavy - rezervyreserves - vojenská služba ženwomen's military service - dobrovolná vojenská službavoluntary military service - podnikový rezervní fondprovision - výdaje na obranudefence expenditure - strategická obranastrategic defence - devizové rezervyforeign-exchange reserves - mezinárodní bezpečnostinternational security - politika zbrojeníarms policy - evropská politika zbrojeníEuropean arms policy - evropská bezpečnostEuropean security - nešíření jaderných zbranínuclear non-proliferation - omezení zbrojeníarms limitation - denuklearizacecreation of nuclear-free zones - přírodní rezervacenature reserve - sladění zbrojeníharmonisation of weapons - sídloresidence - mezinárodní dohodainternational agreement - dvoustranná dohodabilateral agreement - mnohostranná dohodamultilateral agreement - místo přechodného pobytusecondary residence - mezinárodní jednáníinternational negotiations - podpis dohodysignature of an agreement - mezinárodní nástrojinternational instrument - mezinárodní úmluvainternational convention - rezidua pesticidůpesticide residue - rezoluceresolution - dřevěný odpadwood residue - evropská konvenceEuropean convention - mezinárodní úmluva OSNUN international covenant - mezinárodní politikainternational affairs - zánik smlouvytermination of a contract - mezinárodní otázkainternational issue - pojištění proti škoděindemnity insurance - pryskyřiceresin - vnitroněmecké vztahyrelations between the two German States - oficiální návštěvaofficial visit - mezinárodní pomocinternational aid - kodex chovánícode of conduct - mezinárodní sankceinternational sanctions - rezoluce SpolečenstvíCommunity resolution - náboženská skupinareligious group - společensko-kulturní skupinasocio-cultural group - potravinová nezávislostself-sufficiency in food - politika spoluprácecooperation policy - rezoluce OSNUN resolution - právní spoluprácelegal cooperation - vojenská okupacemilitary occupation - rezoluce Evropského parlamentuEP resolution - okupované územíoccupied territory - nadnárodní ozbrojené sílymultinational force - odpovědnostliability - válečný zajatecprisoner of war - armenská otázkaArmenian question - kurdská otázkaKurdistan question - palestinská otázkaPalestinian question - sjednocení Německaunification of Germany - mezinárodní právní odpovědnostinternational responsibility - Konference o odzbrojení v EvropěCDE - euroraketyEuro-missile - kontrola zbrojeníarms control - ministerská odpovědnostministerial responsibility - dohoda STARTSTART agreement - dohoda ABMABM Agreement - oblast mírupeace zone - zdravotní pojištěníhealth insurance - trestní odpovědnostcriminal liability - Organizace pro bezpečnost a spolupráci v EvropěOSCE - dlouhodobá nezaměstnanostlong-term unemployment - opětovné zapojení do pracovního procesureintegration into working life - politická odpovědnostpolitical responsibility - boj proti nezaměstnanostifight against unemployment - plánování pracovních silmanpower planning - sdílení pracovních místjob sharing - státní občannational - skončení pracovního poměrutermination of employment - změna zaměstnáníchange of job - místní iniciativa v zaměstnanostilocal employment initiative - neplacená práceunpaid work - občan SpolečenstvíCommunity national - pracovní poměr na dobu určitoutemporary employment - živočišné zdrojeanimal resources - práce mládežeyouth employment - práce ženfemale work - mořské zdrojeresources of the sea - doplnění kvalifikaceupdating of skills - ekonomické zdrojeeconomic resources - zaškolovánítraineeship - vodní zdrojewater resources - půdní zdrojesoil resources - statistika zaměstnanostiemployment statistics - zdroje energieenergy resources - pomocná sílaauxiliary worker - pracovník v zahraničíexpatriate worker - námořní pojištěnímarine insurance - podnikatelentrepreneur - ředitel podnikumanaging director - rybářské zdrojefishery resources - osoba samostatně výdělečně činnáself-employed person - nerostné zdrojemineral resources - státní svátekpublic holiday - práce v neděliSunday working - přírodní zdrojenatural resources - pracovní temporate of work - obnovitelné zdrojerenewable resources - práce na dálkuteleworking - zablokování mezdpay freeze - dodatečné zdrojeadditional resources - snížení mezdpay cut - naturální mzdafringe benefit - dietaallowances and expenses - rozpočtové zdrojebudgetary resources - jmenování pracovníkůappointment of staff - vlastní zdrojeown resources - jednací řádrules of procedure - zkušební dobaprobationary period - společné stravovánícatering - odborová právatrade union rights - práva odborůtrade union freedom - profesní etikaprofessional ethics - povinné pojištěnícompulsory insurance - kompenzace ztráty z vývozuexport refund - zainteresování pracovníkůprofit sharing - refundace dovozuimport refund - odborářské volbytrade union election - sociální partneřisocial partners - odborový svaz státních zaměstnancůunion of civil servants - profesní sdruženíprofessional association - odborový svaztrade union - refundace výrobyproduction refund - vývozní omezeníexport restriction - diplomatická službadiplomatic profession - dovozní omezeníimport restriction - komunikační profesecommunications profession - omezování soutěžerestriction on competition - administrativní personáladministrative personnel - zaměstnanci sekretariátusecretarial staff - obchodní omezenítrade restriction - informační profeseinformation profession - vědecký pracovníkscientific profession - technická profesetechnical profession - omezení svobodyrestriction of liberty - -čkapol, political leader, politician, politico - profese v pojišťovnictvíinsurance occupation - kvantitativní omezeníquantitative restriction - malý obchodníksmall retailer - zubní lékařdentist - lékařdoctor - veterinářveterinarian - lékárníkpharmacist - porodní asistentkamidwife - umělecká profeseartistic profession - soukromé pojištěníprivate insurance - průmyslová restrukturalizaceindustrial restructuring - literátliterary profession - provozní výsledekoperating result - prodejní personálsales staff - obchodní zástupcesales representative - hospodářský výsledek zemědělstvíagricultural performance - školní výsledkyschool results - informační inženýrstvíinformation technology profession - práce v cestovním ruchutourist profession - hotelová profesehotel profession - služby obyvatelstvuservice occupation - znovuzavedení celrestoration of customs duties - bankovní povoláníbanking profession - profesionální sportprofessional sport - tranzittransit - zaostávání ve školebackwardness at school - Evropský průmyslový prostorEuropean industrial area - průmyslová politika ESCommunity industrial policy - stažení z trhuwithdrawal from the market - řemeslohandicrafts - průmyslová malovýrobasmall industry - střední podnikmedium-sized industry - malá a střední průmyslová odvětvísmall and medium industries - důchodceretired person - rozmístění průmyslulocation of industry - průmyslová volná zónaindustrial free zone - předčasný důchodearly retirement - technologický areáltechnology park - výrobní přebytekproduction surplus - manipulace se zbožímhandling - státní pojištěnípublic insurance - přepracování palivafuel reprocessing - průmyslové zpracováníindustrial manufacturing - výrobní kvótyproduction quota - výrobní statistikaproduction statistics - odpovědnost výrobceproducer's liability - nová technologienew technology - vrcholná schůzkasummit meeting - čistá technologieclean technology - tradiční technologietraditional technology - technologický postuptechnological process - technické předpisy a normytechnical regulations - životnost výrobkuproduct life - vadný výrobekdefective product - schůzka ministrůministerial meeting - technická specifikacetechnical specification - evropská normaEuropean standard - mezinárodní normainternational standard - sladění noremharmonisation of standards - technický předpistechnical rule - mezinárodní schůzkainternational meeting - recyklovánírecycling technology - rozpočet na výzkumresearch budget - navýšení mezdpay rise - program EurekaEureka - výzkumný pracovníkresearch staff - komunitární politika pro výzkumCommunity research policy - vztahy mezi průmyslem a výzkumemindustry-research relations - dealerdealer - příjemincome - výzkumný ústavresearch body - obchodní značkabrand name - registrovaná obchodní známkaregistered trademark - průmyslové a užitné vzorydesigns and models - vedlejší příjmysupplementary income - právo na obchodní značkutrademark law - evropská značkaEuropean trademark - pokus na zvířatechexperiment on animals - pokus na lidechexperiment on humans - podnikový výzkumcompany research - základní výzkumbasic research - vojenský výzkummilitary research - univerzitní výzkumuniversity research - pojištění zákonné odpovědnostithird-party insurance - investiční příjeminvestment income - skupina 77Group of 77 - skupina ContadoraContadora Group - závislé územídependent territory - spotřebitelské hnutíconsumer movement - příjem zemědělcefarmers' income - náhrada výloh sekretariátusecretarial allowance - přeprava nebezpečného nákladutransport of dangerous goods - zemědělský příjemfarm income - pedagogická metodateaching method - příjem domácnostihousehold income - zdanitelný příjemtaxable income - národní důchodnational income - podmořské nerostné zdrojeunderwater mineral resources - nemzdové příjmyincome in addition to normal pay - moderní materiályadvanced materials - podlahové krytinyfloor coverings - supravodivá slitinasuperconducting alloy - kompozitní materiálycomposite materials - technická keramikatechnical ceramics - speciální polymerspecial polymer - amorfní materiálamorphous materials - ultrajemná částiceultra-fine particle - biohmotabiomaterials - slitina s tvarovou pamětíshape-memory alloy - změna ústavyconstitutional revision - dohoda ADNADN agreement - periferní jednotkaperipheral - rozvržení prázdninstaggering of holidays - novela zákonaamendment of a law - osobní počítačmicro-computer - politika cestovního ruchutourism policy - dopravní pojištěnítransport insurance - průmyslová revoluceindustrial revolution - Mezinárodní úřad práceInternational Labour Office - EcosocEcosoc - Vysoký komisariát OSN pro uprchlíkyUNHCR, United Nations High Commission for Refugees - Severní Porýní-VestfálskoNorth Rhine-Westphalia - Evropská exportní bankaEEB - Porýní-FalcRhineland-Palatinate - Rhone-AlpesRhône-Alpes - Evropská společnost pro atomovou energiiEAES - Evropská agentura pro jadernou energiiENEA - Evropská nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínekEuropean Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions - Evropský univerzitní institut ve FlorenciiEuropean University Institute of Florence - RibeRibe - Evropská unie pro rozhlasové vysíláníEBU - bohatstvíwealth - Západoafrická ekonomická a měnová unieWAEMU - životní pojištěnílife assurance - skočeccastor bean - Asijské rozvojové centrumADC - RingkoebimgRingkoebing - Středoamerický společný trhCACM - pojistné rizikoinsured risk - Výbor rozvojové pomociDAC - zdravotní rizikohealth risk - jaderná politikanuclear policy - rýžerice - ropná politikapetroleum policy - skladování uhlovodíkůstorage of hydrocarbons - vyřazování elektráren z provozudecommissioning of power stations - agroenergieagro-energy - energetický průmyslenergy industry - gazoholgasohol - motorový líhmotor spirit - robotikarobotics - nositel energieenergy-generating product - uhelný průmyslcoal industry - robotizacerobotisation - politika těžby uhlícoalmining policy - zpracování uhlícoal processing - ložiska rudore deposit - společenská rolesocial role - důlní provozmining operation - důlní produkcemining production - důchodové pojištěnípension scheme - RoskildeRoskilde - těžba rudmining of ore - rudní surovinymetallic ore - bauxitbauxite - bituminózní materiálybituminous materials - zeminy a kámenearths and stones - sůlsalt - ložiskobearing - fosfátyphosphate - potašpotash - RumunskoRomania, Roumania, Rumania - ropný výzkumpetroleum exploration - těžba ropyextraction of oil - pobřežní ropná zařízeníoffshore structure - produkce ropypetroleum production - butanbutane - parafínalkane, alkane series, methane series, paraffin, paraffin series - surová ropacrude oil - benzínpetrol - dieslová naftadiesel fuel - topný olejfuel oil - Spojené královstvíUnited Kingdom - propanpropane gas - letecký benzínaviation fuel - bezolovnatý benzínlead-free petrol - zámořské země a území Spojeného královstvíUnited Kingdom OCT - šelfová ropaoffshore oil - regiony Spojeného královstvíregions of the United Kingdom - elektrárnapower plant - elektrárenský průmyslelectrical industry - RwandaRwanda - umísťování elektrárensiting of power stations - hydroelektrické zařízeníhydroelectric development - SabaSaba - chladící systém reaktorureactor cooling system - jaderná chemienuclear chemistry - astronomieastronomy - SabahSabah - ozářené palivoirradiated fuel - sacharózasucrose - biologický procesbioprocess - bioprůmyslbio-industry - biotechnologiebiotechnology - chemické specialityspecial chemicals - Západní SaharaWestern Sahara - tažené výrobkynon-flat product - válcované výrobkyflat product - plechsheet - profilsection - SahelSahel - fóliethin sheet - sádlolard - zpracování chemických surovinraw chemical industry - chemický prvek, prvekchemical element, element - chemická sloučenina, sloučeninachemical compound, compound - nátěrové hmotypaints and varnishes - Svatý EustachSaint Eustatius - lékmedicament - San MarinoSan Marino - hormonhormone - Svatý MartinSaint Martin - výrobek organické chemieorganic chemical - průmysl pesticidůpesticides industry - metalurgický průmyslmetallurgical industry - mezipodniková dohodainter-company agreement - AsturiePrincipality of Asturias - Saint Pierre a MiquelonSaint Pierre and Miquelon - hutnický výrobekiron and steel product - kovový spojovací materiálbolt and screw industry - nožířstvítinplate and cutlery industry - železářské zbožíironmongery - výrobky ze železairon product - povrchová úprava kovůmetal coating - Svatá HelenaSaint Helena - hutnické strojní zařízeníiron and steel-working machinery - speciální ocelispecial steels - Svatá LucieSaint Lucia - antimonantimony - beryliumberyllium - kadmiumcadmium - ferroslitinaferro-alloy - tantaltantalum - zabavení věciseizure of goods - výroba jízdních kol a motocyklůcycle and motorcycle industry - výroba nástrojůtool industry - vědecký přístrojscientific apparatus - mzdapay - prostředky zdravotnické technikymedical and surgical instruments - úkolová mzdapiece work pay - chladicí zařízenícold store - hodinová mzdahourly wage - průmyslový robotindustrial robot - odměna za práci domawages for housework - minimální mzdaminimum pay - čerpadlopump - Mezinárodní asociace pro leteckou dopravuIATA - zaměstnanecwage earner - audiovizuální technikaaudio-visual equipment - reprodukční zvuková soustavasound reproduction equipment - Šalamounovy ostrovySolomon Islands - Nezávislý stát SamoaIndependent State of Samoa, Samoa, Samoa i Sisifo, Western Samoa - elektrický kabelelectric cable - telekomunikační technikatelecommunications equipment - elektrický spotřebič pro domácnosthousehold electrical appliance - správní postihadministrative penalty - elektrické stroje pro průmyslindustrial electric machinery - elektrické strojeelectric machinery - elektromagnetická zařízeníelectro-magnetic equipment - sankce SpolečenstvíCommunity sanction - videodiskvideo disc - videokazetavideo cassette - nahrávací médiumrecording medium - hospodářské sankceeconomic sanctions - zvukový nosičrecord - optický nosičoptical medium - nahrávkarecording - zářičapparatus based on the use of rays - bezdrátová telekomunikaceradio telecommunications - mikroelektronikamicroelectronics - trestní sankcepenalty - stavebnictvíbuilding industry - výroba staveních dílcůprefabrication - omítkybuilding slab - velké stavbylarge-scale construction - lepenkapaperboard - aglomerované dřevobonded wood - zdraví veřejnostipublic health - výroba galanterního zboží a rukavicfancy leather goods and glove-making industry - kožišiny a jejich zpracováníhides and furskins industry - Svatý Tomáš a Princův ostrovSão Tomé and Príncipe - SarawakSarawak - galanteriehaberdashery - SardinieSardinia - syntetické vláknoman-made fibre - přírodní vláknonatural fibre - různá průmyslová odvětvímiscellaneous industries - soukromá společnost s ručením omezenýmprivate limited company - bižuterie a zlatnické výrobkyjewellery and goldsmith's articles - pohankabuckwheat - sociální právasocial rights - politická právapolitical rights - ekonomická právaeconomic rights - Charta lidských právcharter on human rights - SárskoSaarland - ateismusatheism - družicesatellite - svoboda pohybufreedom of movement - uspokojení z prácejob satisfaction - antidiskriminační politikaanti-discriminatory measure - know-howknow-how - etnická diskriminaceethnic discrimination - sexuální svobodasexual freedom - xenofobiexenophobia - rovnost mezi muži a ženamiequality between men and women - akademické svobodyacademic freedom - právo na rozvojright to development - práva dítětechildren's rights - kruté a ponižující zacházenícruel and degrading treatment - Šlesvicko-HolštýnskoSchleswig-Holstein - ochrana dítětechild protection - trestný čin proti lidskosticrime against humanity - retroaktivita zákonaretroactivity of a law - srovnávací právocomparative law - správní vědaadministrative science - právní předpisy místní správylocal legislation - informační vědainformation science - občanskoprávní odpovědnostcivil liability - závazková odpovědnostcontractual liability - vědy o chováníbehavioural sciences - vlastnictvíownership - atlasatlas - pedologiesoil science - privatizaceprivatisation - ekonomieeconomics - dědictvíinheritance - právní vědalegal science - dědické právolaw of succession - časově vymezené spoluvlastnictvítime-sharing - služebnosteasement - využití právenjoyment of rights - trvalý pobytlegal domicile - přírodní vědylife sciences - solventnostfinancial solvency - trestný čin proti osobámcrime against individuals - trestný čin proti majetkucrime against property - omezování osobní svobodyillegal restraint - fyzikální vědyphysical sciences - politologiepolitical science - celní deliktycustoms fraud - aplikované vědyapplied sciences - pomluvadefamation - daňový trestný čintax offence - vědy o Zemiearth sciences - odnětí svobodyimprisonment - vězeňské právolaw relating to prisons - vězeňprisoner - humanitní vědysocial sciences - alternativní trestalternative sentence - podmínečné propuštěníconditional discharge - propadnutí věcíconfiscation of property - zmírnění trestureduction of sentence - přeřazení odsouzenéhotransfer of prisoners - vězeňský režimprison system - vězeňská správaprison administration - politické rozštěpenípolitical split - promlčenílimitation of legal proceedings - výslechlegal hearing - atmosféraatmosphere - školní vzděláváníschooling - právní pomoclegal aid - zadrženíarrest - soudní dokazováníjudicial inquiry - prohlídkasearch - vazbadetention before trial - právo na obhajoburights of the defence - dvoukolové hlasovánídouble-ballot voting system - jednokolové hlasovánísingle-ballot system - hlasování en bloclist voting system - žaloba pro určení odpovědnostiEC action to establish liability - žaloba zaměstnance institucí ESaction by staff - žádost o rozhodnutí o předběžné otázcereference to the EC Court of Justice for a preliminary ruling - většinové hlasovánímajority voting system - hlasování o každém kandidátovi zvlášťuninominal voting system - obchodní soudcommercial court - parlamentní zasedáníparliamentary sitting - arbitrážní soudcourt of arbitration - mezinárodní soudinternational court - finanční soudfiscal court - suchodrought - právní poradcelegal adviser - laický soudcelay magistrate - mořská oblastmaritime area - trestné činy proti bezpečnosti státuthreat to national security - bankovní tajemstvíbanking secrecy - námořní policiemaritime surveillance - svoboda volného mořefreedom of the seas - průmyslové tajemstvíindustrial secret - kosmický prostorextra-atmospheric space - vlastnické právo v kosmuspace property right - služební tajemstvíprofessional secret - využívání kosmického prostoruuse of outer space - sekretariát OSNUN Secretariat - cizí státní občanforeign national - povolení k pobyturesidence permit - vstup cizincůadmission of aliens - ekonomický sektoreconomic sector - smíšené manželstvímixed marriage - primární sektorprimary sector - mezinárodní-vnitrostátní právointernational law - national law - mezinárodní hospodářské právointernational economic law - správní odpovědnostadministrative responsibility - hospodářské právo veřejnépublic economic law - kvartérní sektorquaternary sector - rozhodnutí KomiseEC Decision - směrnice KomiseEC Directive - sekundární sektorsecondary sector - právní řád ESCommunity legal system - druhotná legislativasecondary legislation - směrnice EuratomEAEC Directive - doporučení ESEC recommendation - terciární sfératertiary sector - nařízení KomiseEC Regulation - implementující nařízeníimplementing Regulation - stanovisko EuratomEAEC opinion - bezpečnost dodávkysecurity of supply - stanovisko ESUOECSC opinion - stanovisko Soudního dvora ESopinion of the EC Court of Justice - sladění sociálních zabezpečenísocial-security harmonisation - ochrana pracovních příležitostíjob security - vnější příslušnost ECEC external competence - protokol ESEC Protocol - smlouva o slučováníMerger Treaty - bezpečnost dopravytransport safety - Jednotný evropský aktSingle European Act - smlouva o přistoupení k Evropským společenstvímEC Accession Treaty - bezpečnost výrobkuproduct safety - společný podnik EuratomEAEC Joint Undertaking - komise ESEC Commission - bezpečnost při prácioccupational safety - vnější vztahy Evropské unieEU relations - Rada ministrů ACP - ESACP-EC Council of Ministers - jaderná bezpečnostnuclear safety - soudci Soudního dvora ESmember of the EC Court of Justice - člen komise ESEuropean Commissioner - veřejná bezpečnostpublic safety - Evropské sdružení pro spolupráciEAC - bezpečnost silničního provozuroad safety - smlouva o přidružení k ESEC association agreement - Úmluva mezi ES a ACPACP-EC Convention - sociální zabezpečenísocial security - Výbor velvyslanců ACP - ESACP-EC Committee of Ambassadors - Společný výbor ACP - ESACP-EC Joint Committee - úmluva z Lomé IIIthird Lomé Convention - systém EURESEURES - Evropský rozvojový fondEDF - Evropský sociální fondESF - rozšiřování Evropské unieenlargement of the Union - přidělování bytůhousing allocation - žitorye - Evropská unieEuropean Union - dějiny evropského integračního procesuhistory of Europe - chemická sůlchemical salt - členství v Evropské uniiEuropean Union membership - Latinskoamerický hospodářský systémLAES - společný postojjoint position - společná akcejoint action - Smlouva o Evropské uniiTreaty on European Union - země LAESLAES countries - Evropská politická spolupráceEuropean political cooperation - výběrové řízení ESEC competition - výběr žákůselection of pupils - doplňkový obchodní mechanismussupplementary trade mechanism - předcházení ekologickým rizikůmrisk prevention - přírodní rizikonatural hazard - průmyslové ekologické rizikoindustrial hazard - hospodářský liberalismuseconomic liberalism - clacustoms duties - celní kontrolacustoms inspection - cla podle CCTCCT duties - osivoseed - váhy a míryweights and measures - konzervovaný výrobekpreserved product - polokovsemi-metal - ozařování potravinirradiation - životní minimumsubsistence level income - osobní zbraňpersonal weapon - obilní šrotmeal - mecenášstvípatronage - konkurz do státní správyadministrative competition - veřejné slyšenípublic hearing - SenegalSenegal - oddělení pravomocíseparation of powers - psychoanalýzapsychoanalysis - hedvábnictvísericulture - obrazové uměnívisual arts - kulturní pluralismuscultural pluralism - zvyky a tradicecustoms and traditions - službyservice - stavební památkyarchitectural heritage - církevchurch - hymnaanthem - vlajkaflag - poprodejní servisafter-sales service - literární a umělecké vlastnictvíliterary and artistic property - civilní službaalternative service - aerodynamikaaerodynamics - termodynamikathermodynamics - fyzika plasmyplasma physics - laserová fyzikalaser physics - genetické inženýrstvígenetic engineering - malířstvípainting - zprostředkovatelna práceemployment service - podmíněné propuštěnírelease on licence - navýšení kapitálucapital increase - zdravotnická službahealth service - zemědělská situaceagricultural situation - poštovní finanční službypost office financial services - vyhlášení zákonapromulgation of a law - finanční příjem členů parlamentufinancial interests of members - arabsko-africká spolupráceArab-African cooperation - bezplatné službyfree service - evropsko-arabská spolupráceEuro-Arab cooperation - delegace Komise ESCommission Delegation - kontrola SpolečenstvíCommunity control - princip spolufinancováníprinciple of additionality - základní vojenská službanational service - okrajové územíperipheral region - ostrovní regionisland region - doložka nejvyšších výhodmost-favoured nation - placené službypayable service - vedlejší rozpočetsubsidiary budget - poštovní službapostal service - vícejazyčný slovníkmultilingual dictionary - slovník zkratekdictionary of abbreviations - veřejná službapublic service - encyklopedieencyclopaedia - tezaurusthesaurus - periodikumperiodical publication - tajná službasecret service - odpad z domácnostídomestic waste - monokulturní hospodářstvísingle-crop farming - sociální službysocial services - novinynewspaper - sezamsesame - zvýšení cenprice increase - schůze parlamentuparliamentary session - SeychelySeychelles - Mezinárodní finanční sdruženíIFC - univerzitauniversity - přeprava zvířattransport of animals - asociační hnutíassociative movement - ŠardžáSharjah - SicílieSicily - ubytování vojskstationing of forces - parlamentní křesloparliamentary seat - centrála, hejtmanství, ředitelství, stan, ústředí, ústředí firmycentral office, head office, headquarters, home base, home office, main office - volné křeslovacant seat - AustrálieAustralia - Sierra LeoneSierra Leone - dopravní značkytraffic signs - krmiva pro domácí zvířatapet food - SingapurSingapore - kyselý déšťacid rain - pojistný nárokinsurance claim - městský architekttown-planning profession - dokumentační nástrojdocumentary tool - netkaná textilienon-woven fabric - sirupsyrup - ostrovy Egejského mořeAegean Islands - Kanárské ostrovyCanary Islands - sisalsisal - předsednictvo EPBureau of the EP - předsedaPresident - seizmologieseismology - místopředsedaVice-President - generální sekretářSecretary General - činnost základních institucíinstitutional activity - sídlo instituceseat of Community institution - reforma základních institucíinstitutional reform - pravomoc institucecompetence of the institution - situace ESEC situation - rodinný stavmarital status - kosmická politikaspace policy - soběstačnostself-supply - finanční situacefinancial situation - socialismussocialism - organizaceorganisation - veřejná společnost s ručením omezenýmpublic limited company - občanskoprávní sdruženícivil-law association - profesní obchodní společnostprofessional partnership - komerční firmafirm governed by commercial law - společnost se smíšeným vlastnictvímmixed-ownership company - investiční společnostinvestment company - akciová společnostcompany with share capital - autobusbus - spotřební společnostconsumer society - veřejná obchodní společnostpartnership - komanditní společnostlimited partnership - tiché společenstvíundisclosed partnership - evropská společnostEuropean company - mateřská společnostparent company - nezisková organizacenon-profit organisation - sociologiesociology - Jižní JutskoSouth Jutland - hedvábísilk - vlastní spotřebaown consumption - péče o postižené osobycare of the disabled - sojový bobsoya bean - rozpouštědlosolvent - SomálskoSomalia - namátkový výzkumsample survey - průzkum veřejného míněníopinion poll - čiroksorghum - sebeurčeníself-determination - SúdánSudan - sírasulphur - soutěžní řízenítendering - informační zdrojsource of information - zdroj pomocisource of aid - prameny právasource of law - nedostatečný rozvojunderdevelopment - vedlejší produktby-product - zemědělský vedlejší produktagricultural by-product - samofinancováníself-financing - vedlejší mléčný výrobekmilk by-product - vedlejší produkty z výroby kovůmetal by-product - deklasovaná třídasub-proletariat - podvýživaundernourishment - nedostatečné osídleníunderpopulation - subdodávkasub-contracting - samospráva pracovníkůself-management - živitel rodinybreadwinner - cenová podporaprice support - podpora zemědělských cenfarm price support - měnová podporamonetary support - suverenita státunational sovereignty - specializace výrobyproduct specialisation - specializace obchoduspecialisation of trade - rozpočtová specifikacebudgetary specification - dobrovolné omezenívoluntary restraint - spekulace s nemovitostmibuilding speculation - SporadySporades - sportsport - Srí LankaSri Lanka - Systém pro stabilizaci exportních výnosůStabex - cenová stabilitaprice stability - stabilizace příjmůincome stabilisation - stabilizace hospodářstvíeconomic stabilisation - stájový chovindoor livestock farming - mezioborová dohodainter-professional agreement - automatizaceautomation - hospodářská stagnaceeconomic stagnation - pokusný podnikexperimental farm - statistikastatistics - zemědělská statistikaagricultural statistics - statistika ESCommunity statistics - demografická statistikapopulation statistics - rybářská statistikafishing statistics - automobilmotor car - hospodářská statistikaeconomic statistics - finanční statistikafinancial statistics - statistika průmysluindustrial statistics - mezinárodní statistikainternational statistics - národní statistikanational statistics - oficiální statistikaofficial statistics - regionální statistikaregional statistics - status Berlínastatus of Berlin - status Jeruzalémastatus of Jerusalem - statut úředníkaregulations for civil servants - územní samosprávaautonomy - statut zaměstnancestaff regulations - právní postavenílegal status - politický statuspolitical status - profesní statusoccupational status - společenský statussocial status - sterilizacesterilisation - daňový podněttax incentive - zásobystock - komunitární zásobyCommunity stock - finanční autonomiefinancial autonomy - ekonomická rezervaeconomic contingency stock - intervenční zásobaintervention stock - přebytečné zásobysurplus stock - minimální zásobaminimum stock - světové zásobyworld stock - soukromý skladprivate stock - veřejný skladpublic stock - vyrovnávací zásobybuffer stock - skladovánístorage - skladování zbranístockpiling of weapons - ukládání energieenergy storage - skladování potravinstorage of food - ukládání dokumentůdocument storage - Velká KodaňGreater Copenhagen - StorstroemStorstroem - zemědělská strukturaagricultural structure - struktura zaměstnanostiemployment structure - struktura podnikucompany structure - schválení rozpočtubudget authorisation - hospodářská strukturaeconomic structure - průmyslová strukturaindustrial structures - institucionální strukturainstitutional structure - společenská strukturasocial structure - omamná látkanarcotic - karcinogenní látkacarcinogenic substance - nebezpečná látkadangerous substance - schválení restriktivních praktikrestrictive-practice authorisation - vývozní dotaceexport subsidy - náhražka potravinfood substitute - převod faremtransfer of farms - pobočkabranch - cukrsugar - bílý cukrwhite sugar - surový cukrraw sugar - řepný cukrbeet sugar - povolení k přepravětransport authorisation - třtinový cukrcane sugar - ŠvédskoSweden - platné hlasyvotes cast - všeobecné volební právouniversal suffrage - sebevraždasuicide - ŠvýcarskoSwitzerland - SulawesiSulawesi - SumatraSumatra - zemědělsky využívaná půdautilised agricultural area - náhradníkalternate - cenová přirážkaadditional duty - informační médiuminformation medium - magnetický nosičmagnetic medium - zrušení pracovních místjob cuts - zrušení celabolition of customs duties - supranacionalitasupranationality - přečerpávání zdrojůover-exploitation of resources - zalesněná plochawooded area - obhospodařovaná výměraarea of holding - travní porostgrassland - základní výměramain acreage - hluboké zmrazovánídeep-freezing - množivý reaktorbreeder reactor - SurinamSurinam - přelidněníoverpopulation - měnová dohodamonetary agreement - dálnicemotorway - nadvýrobaover-production - dohled nad trhemmarket supervision - pozastavení pomocisuspension of aid - odklad výkonu trestususpension of sentence - dočasné zrušení clasuspension of customs duties - SvazijskoSwaziland - pěstování lesůsilviculture - RakouskoAustria - SýrieSyria - SysminSysmin - bankovní systémbanking system - školský systémeducational system - systém hospodařenífarming system - informační systéminformation system - informační systém pro potřeby řízenímanagement information system - komunikační systémcommunications systems - účetní systémaccounting system - pěstební systémcultivation system - AuvergneAuvergne - systém OSNUnited Nations system - informační službainformation service - volební systémelectoral system - evropský volební systémEuropean electoral system - evropský účetní systémEuropean accounting system - Evropský měnový systémEuropean Monetary System - mezinárodní měnový systéminternational monetary system - jednotný účetní systémstandardised accounting system - tabáktobacco - kouřenísmoking - TaiwanTaiwan - TanzanieTanzania - kobereccarpet - letecký tarifair freight rate - dopravní tariftransportation tariff - celní sazebníkcustoms tariff - společný celní sazebníkcommon customs tariff - železniční tarifrailway tariff - zálohaadvance - poštovní sazbapostal charges - preferenční celní sazbytariff preference - osobní tarifpassenger tariff - tarifikace infrastrukturycharges for use of infrastructure - býkbull - míra soběstačnostiself-sufficiency rate - směnný kurzexchange rate - předběžný návrh rozpočtupreliminary draft budget - sazba DPHVAT rate - pohyblivý kurzfloating rate - centrální sazbacentral rate - reprezentativní kursrepresentative rate - TawalTawal - určování maximálních cen státemassessment of prices - poplatek z počtu nápravaxle tax - vývozní daňexport tax - dovozní daňimport tax - kolkovnéstamp duty - vyrovnávací dávkacountervailing charge - dávka se stejným účinkemcharge having equivalent effect - spoluzodpovědnost výrobceproducer co-responsibility - transitní poplatektransit charge - živnostenská daňbusiness tax - daň z pohonných hmotfuel tax - civilní letectvícivil aviation - daň z motorových vozidelvehicle tax - ČadChad - ČeskoslovenskoCzechoslovakia - pěstební metodycultivation techniques - technika řízenímanagement techniques - vybavenost stavebbuilding services - technologietechnology - potravinářská technologiefood technology - vojenský letounmilitary aircraft - technologie materiálůmaterials technology - jemná technologiesoft technology - energetická technologieenergy technology - kombinovaná technologieintermediate technology - jaderná technologienuclear technology - technologie ropyoil technology - telekomunikacetelecommunications - telefaxfacsimile - dálkový průzkumremote sensing - chov drůbežepoultry farming - kabelová televizecable distribution - telegraftelegraph - telematikatelematics - telefon, telefonní přístrojphone, telephone, telephone set - telecasting, television, TV, video - telextelex - výslech svědkaevidence - doba odpočinkurest period - politické zaměřenípolitical tendency - Evropská měnová úmluvaEuropean Monetary Agreement - letadlo, letounaeroplane, airbus, aircraft, airplane, plane, runabout - psychické vypětímental stress - směnné relaceterms of trade - terminologieterminology - stavební pozemekbuilding plot - průmyslový pozemekindustrial plot - opuštěná půdaabandoned land - zemědělská půdaagricultural land - půda ve vlastnictví státuState-owned land - trvale neobdělávaná půdauncultivated land - orná půdaarable land - stanoviskoopinion - zúrodněná půdareclaimed land - zámořské teritoriumoverseas territory - terorismusterrorism - ThajskoThailand - čajtea - léčbatherapeutics - kandidátská prácethesis - stanovisko ESEC opinion - ThessalieThessaly - Západní TrácieWestern Thrace - TimorTimor - Východní TimorEast Timor - titantitanium - převoditelný cenný papírnegotiable instrument - jízdenkaticket - TogoTogo - TongaTonga - mučenítorture - ToskánskoTuscany - rašelinapeat - masová turistikamass tourism - slunečnicesunflower - stanovisko EPEP opinion - toxikologietoxicology - drogová závislostdrug addiction - traktorytractor - Zákon o rozšíření obchoduTrade Expansion Act - překladtranslation - smlouva ESEC Treaty - smlouva ESUOECSC Treaty - smlouva o Evropském hospodářském společenstvíEEC Treaty - smlouva ESAEEAEC Treaty - země Varšavské smlouvyWarsaw Pact countries - dojicí strojemilking machine - úprava vodywater treatment - zpracování informacíinformation processing - editace textůword processing - zpracování datdataprocessing - zpracování rudore processing - ochrana zdraví rostlinplant health treatment - finanční transakcefinancial transaction - přemístění podnikutransfer of businesses - kapitálový převodcapital transfer - převod práva na důchodtransfer of pension rights - přesun obyvatelstvatransfer of population - transfer technologietechnology transfer - ovesoats - zpracování potravinfood processing - tranzit uvnitř SpolečenstvíCommunity transit - celní tranzitcustoms transit - transliteracetransliteration - přenos datdata transmission - převod vlastnictvítransfer of property - potratabortion - letecká dopravaair transport - kombinovaná dopravacombined transport - přeprava energieenergy transport - přeprava do vnitrozemíhinterland transport - nákladní dopravacarriage of goods - povrchová dopravasurface transport - osobní dopravacarriage of passengers - hromadná dopravapublic transport - nelegální potratillegal abortion - železniční dopravarail transport - doprava po plavební cestěinland waterway transport - individuální dopravaprivate means of transport - mezikontinentální dopravaintercontinental transport - vnitrostátní dopravainland transport - mezinárodní dopravainternational transport - mezinárodní silniční dopravainternational road transport - doprava uvnitř Společenstvíintra-Community transport - námořní dopravamaritime transport - Abú ZabíAbu Dhabi - dohoda o vláknechmultifibre agreement - terapeutický potrattherapeutic abortion - národní dopravanational transport - kabelová přepravacable transport - doprava potrubímpipeline transport - nájemní dopravacarriage for hire or reward - vnitropodniková dopravaown-account transport - veřejná dopravameans of public conveyance - regionální dopravaregional transport - silniční dopravaroad transport - doprava žákůschool transport - poloveřejná dopravasemi-public transport - doprava pod celním dohledemtransport under customs control - podzemní přepravaunderground transport - příměstská dopravasuburban transport - pozemní dopravaland transport - přeshraniční dopravatransfrontier transport - městská dopravaurban transport - dopravcecarrier - prácework - práce domahome working - dusíknitrogen - práce u pásuassembly line work - plný pracovní úvazekfull-time employment - částečný pracovní úvazekpart-time employment - práce na černomoonlighting - pracovní skupinateam work - práce v nocinight work - práce dětíchild labour - práce na směnyshift work - školní práceschoolwork - starší pracovníkolder worker - nelegální pracovníkclandestine worker - pracovník ze SpolečenstvíCommunity worker - přeshraniční pracovníkfrontier worker - zdravotně postižený pracovníkworker with disabilities - Bádensko-WürtemberskoBaden-Württemberg - manuální pracovníkmanual worker - migrující pracovníkmigrant worker - sezónní pracovníkseasonal worker - sociální pracovníksocial worker - veřejné stavitelstvípublic works - jetelclover - BahamyBahamas - Tridentsko-Horní AdižeTrentino-Alto Adige - státní pokladnaTreasury - Trinidad a TobagoTrinidad and Tobago - tritikaletriticale - BahrajnBahrain - výměnný obchodbarter - trusttrust - potrubí, roura, trouba, trubka, tubaconduit, duct, hose, hose pipe, pipe, tube, tubing - tuberkulóza zvířatanimal tuberculosis - wolframtungsten - TuniskoTunisia - turbínaturbine - TureckoTurkey - poručenstvíguardianship - bobulové ovocesoft fruit - TuvaluTuvalu - potrubípiping - daň z přidané hodnotyVAT - Unie středoafrických státůCAEEU - země CAEEUCAEEU countries - Belgicko-lucemburská hospodářská unieBLEU - Hospodářská a celní unie EvropyEECU - země Západoevropské unieWEU countries - Mezinárodní telekomunikační unieITU - Umm al KuvajnUmm Al Qaiwain - jednomyslné hlasováníunanimity - Centrum OSN pro regionální rozvojUNCRD - UnescoUnesco - národní sjednocenínational unification - Západoevropská unieWEU - pronájemlease - Unie afrických státůUAS - celní uniecustoms union - hospodářská unieeconomic union - Hospodářská a měnová unieEconomic and Monetary Union - Evropská platební unieEuropean Payments Union - Meziparlamentní unieInterparliamentary Union - preferenční dohodapreferential agreement - obchodní pronájembusiness lease - země WAEMUWAEMU countries - měnová uniemonetary union - Svaz pro mezinárodní navigaci RýnaUNIR - UnisistUnisist - UnitarUnitar - dobytčí jednotkalivestock unit - pachtovní smlouvafarm lease - Agentura OSN pro pomoc palestinským uprchlíkůmUNRWA - Parlamentní unie pro Asii a PacifikAPPU - Světová poštovní unieUPU - uranuranium - urbanizaceurbanisation - urbanismustown planning - Svaz sovětských socialistických republikUSSR - UruguayUruguay - cestující veřejnosttransport user - snížení cenprice reduction - závod na klíčturnkey factory - ususfructususufruct - uživatel informacíinformation user - použití pomociuse of aid - využití vodyuse of water - využití energieenergy use - zemědělské využívání půdyland use - mírové využití energiepeaceful use of energy - UtrechtUtrecht - obchodní bilancetrade balance - dovolenáholiday - vakcínavaccine - očkovánívaccination - krávacow - kojná krávasuckler cow - dojnicedairy cow - Valle d'AostaValle d'Aosta - přidaná hodnotaadded value - tržní kapitalizacemarket capitalisation - hodnota obchoduvalue of trade - pasivní platební bilancebalance-of-payments deficit - celní hodnotacustoms valuation - cenné papírysecurities - vanadvanadium - VanuatuVanuatu - VatikánVatican - telecalf - vozidlovehicle - vznášedloair-cushion vehicle - jednostopé vozidlotwo-wheeled vehicle - motorové vozidlomotor vehicle - zemědělský vůzagricultural vehicle - elektrický vůzelectric vehicle - kolejové vozidlovehicle on rails - užitkové vozidlocommercial vehicle - VejleVejle - BenátskoVeneto - neviditelná obchodní bilanceinvisible trade balance - VenezuelaVenezuela - prodejsale - prodej na úvěrcredit sale - podomní obchoddoor-to-door selling - maloobchodní prodejretail selling - prodej se slevoudiscount sale - aukční prodejauction sale - přímý prodejdirect selling - velkoobchodní prodejwholesale selling - platební bilancebalance of payments - bezcelní prodejduty-free sale - zásilkový obchoddistance selling - ovocný sadorchard - auditauditing - skloglass - Vest for StorebaeltWest of the Great Belt - Západní ZealandWest Zealand - BaliBali - oděvclothing - masomeat - hovězí masobeef - kozí masogoatmeat - koňské masohorsemeat - buvolí masobuffalo meat - telecí masoveal - drůbeží masopoultrymeat - vykostěné masoboned meat - čerstvé masofresh meat - Balkán, Balkánský poloostrovBalkan Peninsula, Balkans - skopové masosheepmeat - vepřové masopigmeat - ViborgViborg - místopředseda parlamentuDeputy Speaker of Parliament - oběťvictim - civilní oběťcivilian victim - válečná oběťwar victim - vysílaný videotextbroadcast videography - interaktivní videotexinteractive videotex - vstup do zaměstnáníintegration into employment - balotážsecond ballot - společenská činnostcollective activities - předmět podnikáníbusiness activity - politický životpolitics - školní životschool life - společenský životsocial life - VietnamAnnam, Socialist Republic of Vietnam, Vietnam, Viet Nam - vinicevineyard - městotown - střední městomedium-sized town - nové městonew town - satelitní městosatellite town - vínowine - aromatizované vínoflavoured wine - bílé vínowhite wine - místní vínolocal wine - výběrové vínowine of superior quality - stolní vínotable wine - lahvové vínobottled wine - alkoholizované vínofortified wine - pásovinastrip - šumivé vínosparkling wine - růžové vínorosé wine - červené vínored wine - nešumivé vínostill wine - vinné kvašenívinification - sexuálně motivované násilísexual violence - násilíviolence - násilí státugovernment violence - politické násilípolitical violence - převod úvěrucredit transfer - BangladéšBangladesh - vitamin - vinohradnictvíviticulture - vnitrozemská vodní cestainland waterway - mezinárodní vodní cestainternational waterway - magistrálaexpressway - bankabank - venkovská komunikacecountry road - městská komunikaceurban road - městské komunikaceroad services department - krádežtheft - drůbežpoultry - Africká rozvojová bankaAfrican Development Bank - jatečná drůbežslaughtered poultry - nosnicelaying poultry - živá drůbežlive poultry - objem obchodutrade volume - objem obchodůtrading volume - hlasovánívote - prázdný hlasovací lístekblank ballot paper - zemědělská bankaagricultural bank - zablokované hlasovánívote on a text as a whole - hlasování o zákonupassage of a bill - elektronické hlasováníelectronic voting - hlasování podle jmenroll-call vote - neplatné hlasováníinvalid ballot paper - povinné hlasovánícompulsory voting - anticipační hlasováníadvance voting - korespondenční hlasovánípostal vote - zastoupení při hlasováníproxy vote - hlasování parlamentuparliamentary vote - centrální bankacentral bank - preferenční hlasovánípreferential voting - veřejné hlasováníopen ballot - tajné hlasovánísecret ballot - cestatravel - organizovaná cestainclusive tour - skupinová cestagroup travel - vulkanologievolcanology - zemědělské poradenstvíagricultural advisory services - Wallis a FutunaWallis and Futuna - jogurtyoghourt - komerční bankacommercial bank - JemenYemen - bývalý Jižní Jemenformer South Yemen - Yorkshire a HumbersideYorkshire and Humberside - JugoslávieYugoslavia - Demokratická republika KongoDemocratic Republic of Congo - ZambieZambia - ZeelandZeeland - ZimbabweZimbabwe - zinekzinc - družstevní bankacooperative bank - pásmo suchaarid zone - klimatické pásmoclimatic zone - obytná zónaresidential area - rybolovná plochacatch area - oblast volného obchodufree-trade area - rybolovná oblastfishing area - výlučná ekonomická zónaexclusive economic zone - rovníkové pásmoequatorial zone - svobodné pásmofree zone - dohoda SALTSALT Agreement - investiční bankainvestment bank - studené pásmofrigid zone - vlhké pásmohumid zone - měnová oblastcurrency area - pěší zónapedestrian zone - znečištěná oblastpolluted area - chráněné územíprotected area - oblast katastrofydisaster area - subtropické pásmosubtropical zone - předměstísuburban area - tarifní zónatariff zone - rozvojová bankadevelopment bank - mírné pásmotemperate zone - tropické pásmotropical zone - městská zónaurban area - zoologiezoology - pozemková bankaland bank - Světová bankaWorld Bank - lidová bankapeople's bank - soukromá bankaprivate bank - státní bankapublic bank - BarbadosBarbados - odvětvová dohodasectoral agreement - ceníkprice list - tyčbar - nízká mzdalow pay - databázedatabase - vojenská základnamilitary base - BasilicataBasilicata - Dolní NormandieLower Normandy - Dolní SaskoLower Saxony - Úřad technické pomociTAB - loďvessel - komoditní dohodacommodity agreement - rybářská loďfishing vessel - cisternová loďtanker - stavbabuilding - výletní plavidlopleasure craft - průmyslová budovaindustrial building - administrativní budovapublic building - BavorskoBavaria - celní dohodatariff agreement - výtvarná uměnífine arts - Evropská investiční bankaEIB - BelgieBelgium - belgické regionyregions and communities of Belgium - BelizeBelize - ziskprofit - přijímací zeměaid recipient - BeneluxBenelux, Benelux countries - země BeneluxuBenelux countries - BeninBenin - BerlínBerlin - BermudyBermuda - potravní potřebanutritional needs - nedostatek bytůhousing need - potřeba pracovních silmanpower needs - růst počtu obyvatelpopulation growth - požadavky na voduwater requirements - rostlinné krmivofodder - finanční požadavkyfinancial requirements - betonconcrete - krmná řepafodder beet - cukrová řepasugar beet - Evropský úřad svazů spotřebitelůBEUC - máslobutter - rostlinné máslovegetable butter - BhútánBhutan - zvýšení výrobyincrease in production - bibliografiebibliography - knihovnalibrary - knihovna pro děti a mládežchildren's library - národní knihovnanational library - veřejná knihovnapublic library - vědecká knihovnascientific library - univerzitní knihovnauniversity library - dvoukomorový systémbicameral system - Meziamerická rozvojová bankaIDB - akulturaceacculturation - nouzová kolonieslum - Mezinárodní úřad pro vzděláváníIBE - obecní půdacommon land - kulturní majetekcultural object - spotřební zbožíconsumer goods - zboží dlouhodobé spotřebydurable goods - zboží krátkodobé spotřebynon-durable goods - sociální blahobytsocial well-being - obžalovanýcharge - pivobeer - bilancebalance sheet - bilance dodáveksupply balance sheet - energetická bilanceenergy audit - sociální auditsocial audit - biochemiebiochemistry - biokonverzebioconversion - biologická rozložitelnostbiodegradability - bioenergiebioenergy - bioplynbiogas - životopisbiography - biologiebiology - biomasabiomass - biosférabiosphere - vláda dvou politických strantwo-party system - bipolarizacebipolarisation - MyanmarMyanmar - koupěpurchase - výrobna pečivabiscuit factory - bismutbismuth - pšenicewheat - pšenice tvrdádurum wheat - pšenice obecnácommon wheat - zmrazení cenprice freeze - vůlbeef animal - palivové dřívífuel wood - stavební dřevowood for construction - nákup na úvěrcredit purchase - zalesňováníafforestation - nápojebeverage - alkoholický nápojalcoholic beverage - nealkoholický nápojnon-alcoholic beverage - BolívieBolivia - pokladniční poukázkatreasury bill - BonaireBonaire - subvence na úhradu úrokůinterest-rate subsidy - pletené a háčkované zbožíknitted and crocheted goods - intervenční nákupyintervention buying - BorneoBorneo - BornholmBornholm - botanikabotany, phytology - BotswanaBotswana - budhismusBuddhism - pekárnabakery - BurgundskoBurgundy - zbožová burzacommodities exchange - skotcattle - kyselinaacid - Brabantsko-flanderská provincieProvince of Flemish Brabant - Severní BrabantskoNorth Brabant - Brabantsko-valonská provincieProvince of Walloon Brabant - BrémyBremen - BrazílieBrasil, Brazil, Federative Republic of Brazil - BretaňBrittany - patentpatent - evropský patentEuropean patent - Banka pro mezinárodní platbyBIS - anorganická kyselinainorganic acid - brombromine - brucelózabrucellosis - hluknoise - BrunejBrunei - rozpočetbudget - rozpočet SpolečenstvíCommunity budget - státní rozpočetnational budget - rozpočet na obranudefence budget - mimořádný rozpočetextraordinary budget - organická kyselinaorganic acid - rodinný rozpočethousehold budget - operativní rozpočet ESUOECSC operating budget - rozpočet na reklamuadvertising budget - opravný rozpočetamending budget - evropský sociální rozpočetEuropean social budget - doplňkový rozpočetsupplementary budget - začlenění do rozpočtuinclusion in the budget - BulharskoBulgaria - hlasovací lístekballot paper - ocelsteel - informační střediskoinformation centre - volební místnostpolling station - úřad parlamentubureau of parliament - užší vedení stranypolitical executive - správní formalityadministrative formalities - kancelářská automatizaceoffice automation - máselný olejbutter oil - stínový kabinetshadow cabinet - AbruzziAbruzzi - AzoryAzores - pobřežní plavbamaritime cabotage - kakaococoa - katastr nemovitostíland register - vedoucí pracovníkexecutive - řídící pracovníkmanager - jazyková služba ESEC language service - Africké, karibské a tichomořské zeměACP countries - střední technický kádrmiddle management - hlavní vedení podnikusenior management - Rada vzájemné hospodářské pomociCMEA - země RVHPCMEA countries - kávacoffee - spořitelnasavings bank - hypoteční bankamortgage bank - KalábrieCalabria - kalkulacecosting - nabytí vlastnictvíacquisition of property - organizace školního rokuplanning of the school year - KamerunCameroon - marketingový rokmarketing year - volební kampaňelection campaign - KampánieCampania - kempcamping - KanadaCanada - Panamský průplavPanama Canal - osvojování vědomostílearning - rakovinacancer - kandidátcandidate - cukrová třtinasugar cane - Východoafrické společenstvíCAO - Republika Zeleného mysuCape Verde - získávání dokumentůdocument acquisition - způsobilost k právním úkonůmcapacity to exercise rights - nosnostcarrying capacity - způsobilost uzavřít smlouvucapacity to contract - způsobilost k právůmcapacity to have rights and obligations - vetoveto - konsultační proceduraconsultation procedure - ministerstvoministry - kvestortreasurer - místní poslaneclocally elected representative - samosprávná obecautonomous community - regionální orgány státní správyregional government - kolonialismuscolonialism - vědecká výměnascientific exchange - výrobní kapacitaproduction capacity - vojenské sankcemilitary sanctions - dobrovolník mezinárodní pomociinternational voluntary worker - otázka západního břehu JordánuWest Bank question - komunitární právo-národní právoCommunity law - national law - delegace EPEP delegation - stanovisko ESCESC opinion - evropská veřejná službaEuropean civil service - souhlasné stanovisko EPEP assent - Společné shromáždění ACP - ESACP-EC Joint Assembly - předseda EPPresident of the EP - místopředseda EPVice-President of the EP - kvestor EPQuaestor of the EP - rozsudek Soudního dvora ESjudgment of the EC Court - hnutí proti rozšiřování Evropyanti-European movement - strukturální fondyStructural Funds - pracovní soudlabour tribunal - skladovací kapacitastorage capacity - advokátbarrister - lítostrepentance - pobřežní vodycontiguous zone - policejní zadrženísurveillance - žaloba jednotlivé osobyappeals by private individuals - hospodářská situaceeconomic situation - výrobní faktorfactor of production - těžiště rozvojegrowth point - integrovaný program rozvojeintegrated development programme - Integrovaný program pro StředomoříIMP - obchod Sever-JihNorth-South trade - přepravní kapacitatransport capacity - spekulační prostředkyspeculative funds - financování z veřejných prostředkůpublic financing - harmonizace cenharmonisation of prices - kapitálový trhcapital market - rizikový kapitálventure capital - všeobecný rozpočet ESEC general budget - mateřský, mateřstvímaternity, motherhood - cena za kulturucultural prize - právní subjektivitalegal capacity - anglikánská církevAnglicanism - katolicismusCatholicism - pravoslavíOrthodoxy - protestantismusProtestantism - zábavní parkleisure park - gastronomický oborcatering profession - mafieMafia - bioetikabio-ethics - tajný spoleksecret society - regionální kulturaregional culture - AIDSAIDS - cena pozemkuprice of land - otevřená univerzitaopen university - rozpočet školstvíeducation budget - školní výměnaeducational exchange - EurydiceEurydice - uznání studiarecognition of studies - tiskový podnikpress undertaking - teletexTeletex - ochrana datdata protection - interaktivní síťinteractive network - filmová tvorbafilm production - programová produkceprogrammes industry - audiovizuální koprodukceaudio-visual co-production - audiovizuální programaudio-visual programme - audiovizuální produkceaudio-visual production - informační technologieinformation technology - televize s vysokou rozlišovací schopnostíhigh-definition television - videokomunikacevideo communications - audiovizuální politikaaudio-visual communications policy - audiovizuální pirátstvíaudio-visual piracy - evropský audiovizuální prostorEuropean audio-visual area - volný pohyb programůfree movement of programmes - komunikační sazbycommunications tariff - informační legislativalaw relating to information - právní informatikalegal data processing - downloadingdownloading - programovací jazykprogramming language - strojový překladmachine translation - soběstačnost v zásobování energiíself-sufficiency in energy - průmyslový kapitálindustrial capital - kooperační procedurycooperation procedure - přenos příslušnostitransfer of competence - budování podnikubusiness start-up - podnik služebservices company - zprostředkovatelna dočasné prácetemporary employment agency - práce s počítačemvideo display unit work - silniční kabotážroad cabotage - říční přepravawaterway transport - mořský průplavship canal - tunel pod kanálem La Manchecross-channel connection - vnitřní tarifnational tariff - mezinárodní tarifinternational tariff - silniční poplatekroad transport tariff - kosmická navigacespace navigation - správní opatřeníadministrative measure - akciový kapitálshare capital - ochrana lesaforest conservation - Tyrrhenské mořeTyrrhenian Sea - Jaderské mořeAdriatic Sea - Ligurské mořeLigurian Sea - Egejské mořeAegean Sea - Ionské mořeIonian Sea - boj proti hmyzufight against insects - restrukturalizace půdního fonduland restructuring - insekticidyinsecticide - regulace rybolovufishing regulations - rybářská inspekcefishing controls - hlavní městocapital city - víceletá zeleninaperennial vegetable - čerstvý výrobekfresh product - norma kvalityquality standard - bezpečnostní normasafety standard - technická normatechnical standard - Evropská spolupráce v oblasti vědeckého a technického výzkumuCOST - výzkum a vývojresearch and development - kosmický výzkumspace research - vesmírná technologiespace technology - zahraniční kapitálforeign capital - syntetický kaučuksynthetic rubber - přírodní kaučuknatural rubber - výroba kolejových vozidelrailway industry - dřevěné uhlícharcoal - výroba luxusního zbožíluxury products industry - autonomní provincie BolzánoAutonomous Province of Bolzano - autonomní provincie TridentAutonomous Province of Trento - Evropská konference pro správu pošt a telekomunikacíCEPT - Mezinárodní výbor pro kontrolu narkotikINCB - Habitat OSNUN Habitat - zaměstnanec ESEC servants - kozagoat - vedlejší úlovekby-catch - povolený úlovekauthorised catch - úlovek rybcatch of fish - rybolov podle druhůcatch by species - celkový úlovektotal catch - právní akt SpolečenstvíCommunity act - Karibská oblastCaribbean Islands - chemie uhlícoal by-products industry - uhlíkcarbon - motorové palivomotor fuel - jatečný trupcarcass - Společenství karibských státůCaricom - země CaricomCaricom countries - síť školdistribution of schools - kartelcartel - obchodní záležitostcommercial transaction - kartografiecartography - cash flowcash flow - trestní rejstříkcriminal record - katalogizacecataloguing - KatalánieCatalonia - katalogcatalogue - socio-profesní kategoriesocio-professional category - volební kauceelectoral deposit - konferenční sborníkconference proceedings - Centrum mezinárodního obchoduITC - Komise pro jižní PacifikSPC - ženskýadult female, dame, daughter of Eve, woman - mužman - Centrum pro průmyslový rozvojCID - země EUEU country - Evropská konference pro civilní letectvíECAC - Východoafrické hospodářské společenstvíCEAE - Západoafrické hospodářské společenstvíCEAO - ionizující zářeníionising radiation - sodíksodium - zpracování kovůmetalworking - vzácný plynrare gas - smrtdeath - transplantace orgánůorgan transplant - krevní transfúzeblood transfusion - kovový odpadmetal waste - komunitární osaCommunity trunk route - právo dozorucustody - výměna mladých a studentůyouth exchange scheme - elementární částicefundamental particle - atomatom - analytická chemieanalytical chemistry - spektrometriespectrometry - země CEAOCEAO countries - cytologiecytology - vápníkcalcium - lékařská diagnózamedical diagnosis - nukleární lékařstvínuclear medicine - lékařská prohlídkamedical examination - člen Účetního dvora ESmember of the EC Court of Auditors - bezpečnost budovbuilding safety - Evropská agentura pro životní prostředíEuropean Environment Agency - příručkaguide - evropský symbolEuropean symbol - oficiální jazykofficial language - mimopracovní úrazaccident in the home - program SpolečenstvíCommunity programme - tropický lestropical forest - osobní vlastnictvípersonal effects - úmluva z Lomé IVfourth Lomé Convention - škodlivý vliv elektromagnetického zářeníelectromagnetic interference - frekvenční pásmowaveband - žoldnéřmercenary - oslavacommemoration - družbatwinning - dopravní školenídriving instruction - dopováníperformance drugs - Evropská úmluva o ochraně lidských právEuropean Convention on Human Rights - Evropské společenství uhlí a oceliECSC - Soud prvního stupněEC Court of First Instance - podmínky pro odchod do důchoduretirement conditions - vnitřní hranice mezi státy EUinternal Community frontier - obytný přívěscamping vehicle - protidumpingové opatřeníanti-dumping measure - vliv informačních technologiíimpact of information technology - zprostředkování datdisclosure of information - vojenský zásahmilitary intervention - vývoz odpaduexport of waste - náhradní služba v rozvojové zemidevelopment worker - radiobiologieradiobiology - absence v práciabsenteeism - papežská listinapapal act - Hospodářské společenství států západní AfrikyECOWAS - Evropské centrum pro odborné školstvíCedefop - Evropské společenstvíEuropean Community - Evropské společenství pro atomovou energiiEAEC - svobodný stavunmarried person - celulózacellulose - Evropská konference ministrů dopravyECMT - cenzuracensorship - Středoafrická republikaCentral African Republic - jaderná elektrárnanuclear power station - soustřeďování informacícentralisation of information - CentreCentre - nákupní střediskoshopping centre - Společné výzkumné střediskoEAEC Joint Research Centre - výpočetní střediskocomputer centre - dokumentační střediskodocumentation centre - politický středpolitical centre - přímá datová službaon line data service - keramikaceramics - obilovinycereals - potravinářské obilovinyfood cereals - akcieshare - krmné obilovinyfodder cereals - obiloviny pro výrobu chlebacereals of bread-making quality - Evropská organizace pro jaderný výzkumCERN - Evropská organizace pro výzkum kosmického prostoruESRO - osvědčení o původucertificate of origin - potvrzení o pohybu zbožímovement certificate - zdravotní osvědčeníhealth certificate - Evropská konfederace odborových svazůETUC - žalobalegal action - zánik společnosticessation of trading - ukončení zemědělské činnosticessation of farming - zastavení platebsuspension of payments - příměřícease-fire - obchodní a průmyslová komorachamber of commerce and industry - dolní komoradirectly-elected chamber - federální sněmovnafederal chamber - komora parlamentuparliamentary chamber - sektchampagne - Champagne-ArdennesChampagne-Ardenne - společenská změnasocial change - technologická změnatechnological change - konopíhemp - chaptalováníchaptalisation - uhlícoal - těžba uhlícoal mining - nápravový tlakaxle weight - akcionářshareholder - vyživovaná osobadependant - užitečné zatíženípayload - nákladload - Havanská chartaHavana Charter - charta Spojených národůUnited Nations Charter - evropská sociální chartaEuropean Social Charter - lovhunting - kotelboiler - přístup k informacím ESaccess to Community information - přístup k souduaccess to the courts - dohoda ATPATP Agreement - obchodní smlouva ESEC trade agreement - Smlouva o spolupráci ESEC cooperation agreement - Schengenská dohodaSchengen Agreement - Evropská dohoda o přidruženíEuropean Association Agreement - předběžná smlouva ESEC interim agreement - dohoda mezi orgányinterinstitutional agreement - smíšená smlouvamixed agreement - zásobník elektrické energieelectricity storage device - Acquis SpolečenstvíCommunity acquis - žaloba o náhradu škody v adhezním řízeníassociated action for damages - akce SpolečenstvíCommunity action - občanskoprávní žalobacivil proceedings - žaloba v trestním řízenícriminal proceedings - žaloba na občanskoprávní odpovědnostcivil liability proceedings - trestní stíhánípublic prosecution - činnost ESCommunity activity - úprava finanční prognózyadaptation of financial perspectives - přistoupení k dohoděaccession to an agreement - správa instituceadministration of the Institutions - zobrazenídisplay - lusofonní AfrikaPortuguese-speaking Africa - subsaharská Afrikasub-Saharan Africa - Evropská agentura pro hodnocení léčebných produktůEuropean Agency for the Evaluation of Medicinal Products - Europská agentura pro bezpečnost práceEuropean Agency for Safety and Health at Work - fyzické násilíphysical aggression - parkovací plochaparking area - Severoamerická zóna volného obchoduNAFTA - alergieallergy - velvyslanectvíembassy - územní plánovánítown and country planning - bývalá NDRformer GDR - bývalý SSSRformer USSR - služební stáříseniority - bývalé socialistické zeměformer socialist countries - AnglieEngland - kožešinová zvířatafur-bearing animal - plynové zařízenígas appliance - použití výpočetní technikyinformation technology applications - prohlubování Evropské uniedeepening of the European Union - atlantický obloukAtlantic Arc - souostrovíarchipelago - ArménieArmenia - Jihoasijské sdružení pro regionální spolupráciSAARC - výtahlift - Střední AsieCentral Asia - parlamentní shromážděníparliamentary assembly - autonomní správaadministrative autonomy - povolení k prodejimarket approval - předběžný návrh rozpočtu ESpreliminary draft EC budget - bitevní letouncombat aircraft - ÁzerbájdžánAzerbaijan - Evropská ústřední bankaEuropean Central Bank - právní základlegal basis - PorýníRhine Valley - BěloruskoBelarus - čistý příjemnet recipient - Evropská banka pro obnovu a rozvojEBRD - předmět dvojího využitídual-use good - péče o pohodu zvířatanimal welfare - biologická diverzitabiodiversity - biotopbiotope - praní špinavých penězmoney laundering - čistírenský průmyslcleaning industry - tropické dřevotropical wood - bombardovací letounbomber - Bosna a HercegovinaBosnia-Herzegovina - BraniborskoBrandenburg - letecká kabotážair cabotage - koncepce podpory ESCommunity support framework - vědecký výpočetscientific calculation - časový plán HMUtimetable for EMU - pracovní dráhaprofessional career - rozšiřující kartaexpansion card - audiokazetaaudio cassette - Rada severoatlantické spolupráceNACC - Společenství nezávislých státůCIS - cyklus kontroly kvalityquality control circle - komunitární certifikaceCommunity certification - změna klimatuclimate change - změna politického režimuchange of political system - Charta ES o základních sociálních právech pracujícíchEC Charter of the Fundamental Social Rights of Workers - evropská chartaEuropean charter - mezinárodní chartainternational charter - chirurgsurgeon - hřbitovcemetery - přitěžující okolnostiaggravating circumstances - polehčující okolnostimitigating circumstances - občanství EUEuropean citizenship - ustanovení příčící se dobrým mravůmunfair terms of contract - ustanovení smlouvycontract terms - ustanovení o výjimkáchopt-out clause - Koordinační výbor pro mnohostrannou kontrolu vývozuCOCOM - občanský zákoníkcivil code - trestní zákoníkpenal code - kodifikace komunitárního právacodification of Community law - hospodářská a sociální soudržnosteconomic and social cohesion - kadeřnictví a kosmetikahairdressing and beauty care - místní zastupitelstvolocal authority - regionální celekregional authority - vytápěníheating - Společný výbor EHPEEA Joint Committee - Společný poradní výbor EHPEEA Joint Consultative Committee - řídící výbor ESEC management committee - regulační výborEC regulatory committee - Výbor regionůCommittee of the Regions - společný výbor ESEC joint committee - Společný parlamentní výbor EHPEEA joint parliamentary committee - komitologiecomitology - obchod s orgánytrade in organs - obchod s uměnímart trade - flanderská oblastFlemish Community - francouzská oblastFrench-speaking Community - německá oblastGerman-speaking Community - belgické oblasticommunities of Belgium - příslušnost EPpowers of the EP - příslušnost institucí ESpowers of the EC Institutions - počítačový designcomputer assisted design - konfederace zaměstnavatelůemployers' confederation - odborová konfederacetrade union confederation - evropská konferenceEuropean conference - mezivládní konference Evropských společenstvíEC Intergovernmental Conference - mezinárodní konferenceinternational conference - Mezinárodní konference práceInternational Labour Conference - tripartitní konferencetripartite conference - etnický sporethnic conflict - politické prázdninyleave for political activities - Rada spolupráce arabských států ZálivuGulf Cooperation Council - Rada EHPEEA Council - poradenstvíconsultancy - záruka za znečišťující produktdeposit on a polluting product - konsolidace komunitárního právaconsolidation of Community law - konzulátconsulate - správní smlouvaadministrative contract - náhrada za dohodufinancial compensation of an agreement - čistý příspěveknet contributor - příspěvky z HNPGNP contribution - hraniční kontrolaborder control - kontrola státní pomocicontrol of State aid - kontrola vývozumonitoring of exports - Úmluva mezi členskými státyEC Intergovernmental Convention - spolupráce ve vnitrostátních záležitostechcooperation in home affairs - celní spoluprácecustoms cooperation - spolupráce v oblasti životního prostředíenvironmental cooperation - mezistátní spolupráceEC intergovernmental cooperation - spolupráce mezi orgány ESEC interinstitutional cooperation - meziparlamentní spolupráceinter-parliamentary cooperation - spolupráce v oblasti justiceEU judicial cooperation - policejní spoluprácepolice cooperation - policejní spolupráce EUEU police cooperation - družstevní důmhousing cooperative - koordinace financovánícoordination of financing - koordinace politik v Evropské měnové uniicoordination of EMU policies - Africký rohHorn of Africa - Evropský armádní sborEuropean army corps - Konference výborů pro evropské záležitostiCOSAC - pohledávkaclaim - organizovaný zločinorganised crime - stanovená kritériaeligibility criteria - konvergenční kritériaconvergence criteria - ChorvatskoCroatia, Hrvatska, Republic of Croatia - souběh příjmůoverlapping of income - větrná smršťcyclone - daňové přiznánítax return - prohlášení zájmu Společenstvídeclaration of Community interest - veřejné prohlášenípublic statement - vydavatelská lhůtapublishing deadline - insider tradinginsider trading - trestný čin proti životnímu prostředíenvironmental offence - sexuálně motivovaný trestný činsexual offence - označení výrobkuproduct designation - vypovědění smlouvywithdrawal from an agreement - zemědělské výdajeagricultural expenditure - výdaje SpolečenstvíCommunity expenditure - administrativní výdaje ESEC administrative expenditure - výdaje ES na výzkumEC research expenditure - operační výdaje ESEC operational expenditure - strukturální výdaje na výzkumstructural expenditure - vyčlenění z komunitárního právaderogation from Community law - dluhdebt - celní dluhcustoms debt - druhá fáze HMUsecond stage of EMU - povinnosti úředníkaduties of civil servants - sociální dialogsocial dialogue - sociální dialog SpolečenstvíCommunity social dialogue - rozšiřování informací ESdissemination of Community information - rozpočtová disciplína ESEC budgetary discipline - vojenská disciplínamilitary discipline - diskriminace na základě státní příslušnostidiscrimination on the basis of nationality - zařízení zabraňující znečištěníanti-pollution device - lékařské údajemedical data - osobní údajepersonal data - právo podat návrhright of action - azylové právoright of asylum - závazkové právolaw of obligations - regionální právoregional law - práva úředníkarights of civil servants - obrazovkascreen - soukromá ECUprivate ECU - zvláštní výchovná péčeeducation of young offenders - zaměstnanecké akcieworkers' stock ownership - skleníkový efektgreenhouse effect - legislativní proces ESdrafting of Community law - regionální volbyregional election - zárodek a plodembryo and foetus - užití jazykůuse of languages - vojenský výcvikmilitary training - rovnováha institucí ESEC Institutional balance - ochranné zařízeníprotective equipment - počítačové zařízenícomputer equipment - tlakové zařízenípressure equipment - topné zařízeníthermal equipment - justiční omylmiscarriage of justice - EritreaEritrea - Evropský hospodářský prostorEuropean Economic Area - EstonskoEstonia - příprava rozpočtu Společenstvídrawing up of the Community budget - nesekularizovaný státnon-secular State - právní státrule of law - federacefederal State - islámský státIslamic State - sekularizovaný státsecular State - unitární státunitarian State - srovnávací studiecomparative study - případová studiecase study - Evropa občanůcitizens' Europe - EuropolEuropol - výkon trestucarrying out of sentence - praxe v oboruprofessional experience - znalecký posudekexpert's report ordered by a court - extremismusextremism - počítačem řízená výrobacomputer assisted manufacturing - pomůcky pro postižené osobyfacilities for the disabled - FlevolandFlevoland - mezinárodní veřejná funkceinternational civil service - zaměstnanec mezinárodní organizaceinternational civil servant - činnost orgánuoperation of the Institutions - Evropská nadace pro vzděláváníEuropean Training Foundation - Fond soudržnostiCohesion Fund - fondy Rady EvropyCouncil of Europe fund - Evropský investiční fondEuropean Investment Fund - kancelářské potřebyoffice supplies - obnos nepodléhající zdaněnítax-free allowance - podvod proti Společenstvífraud against the Community - hranice EU s třetími státyexternal frontier of the Community - skleníkový plyngreenhouse gas - genetikagenetics - GruzieGeorgia - Romgypsy - hladovkahunger strike - skupina VisegradVisegrad countries - Skupina dvaceti čtyřGroup of Twenty-Four - sdružování měst a obcíassociation of local authorities - Evropské ekonomické zájmové sdruženíEuropean Economic Interest Grouping - sexuální obtěžovánísexual harassment - bojový vrtulníkcombat helicopter - historie starověkuancient history - soudobá historiecontemporary history - historie středověkumedieval history - novější historiemodern history - historický přehledhistorical account - otevírací dobatrading hours - kulturní identitacultural identity - finanční nástroj pro orientaci rybolovuFIFG - imageimage - diplomatická imunitadiplomatic immunity - hospodářská infrastrukturaeconomic infrastructure - iniciativa ESCommunity initiative - iniciativa pro hospodářský růst v EvropěEuropean growth initiative - hmyzinsect - odpalovací rampalaunch facility - sanitární instalaceplumbing equipment - Evropský institut veřejné správyEuropean Institute of Public Administration - Evropský měnový institutEuropean Monetary Institute - instituce EHPEEA joint institution - ekonomické nástroje životního prostředíeconomic instrument for the environment - nepříznivé počasíbad weather - počítačová kompatibilitasystems interconnection - společný zájemcollective interest - právní zájeminterest in bringing an action - internátní školaboarding school - InterpolInterpol - otrava zkaženými potravinamifood poisoning - židJew - vrchní soudcourts and tribunals - ústavní soudconstitutional court - KazachstánKazakhstan - KyrgyzstánKyrgyzstan - KosovoKosovo - ekologická nálepkaeco-label - jezerolake - mateřské mlékomother's milk - nosná raketalaunch vehicle - evropský jazykEuropean language - menšinový jazykminority language - mimoevropský jazyknon-European language - regionální jazykregional language - živý jazykliving language - disková jednotkadisc drive - LotyšskoLatvia - liberalizace trhuliberalisation of the market - svoboda vzdušného prostorufreedom of the skies - LitvaLithuania - najímáníhiring - institucionální zákonorganic law - parcelacedividing up of land - Bývalá jugoslávská republika MakedonieFormer Yugoslav Republic of Macedonia - vrozená nemoccongenital disease - nutriční nemocnutritional disease - kožní nemocskin disease - krevní onemocněníblood disease - nemoc trávicího ústrojígastrointestinal disease - nemoc nervového systémuneurological disease - endokrinní nemocendocrine disease - pohlavně přenosné nemocisexually transmitted disease - volně žijící savciwild mammal - sportovní událostsporting event - vojenské cvičenímilitary manoeuvres - dohoda o službáchservices contract - značka kvality ESEC conformity marking - vačnatcimarsupial - materiál živočišného původumaterial of animal origin - kurzový mechanismus EMSEMS exchange-rate mechanism - Meklenbursko-Přední PomořanskoMecklenburg-West Pomerania - standardní lékařská péčestandard agreement health care - soudní lékařstvíforensic medicine - volně prodejný lékover-the-counter drug - veterinární lékveterinary drug - Kaspické mořeCaspian Sea - Černé mořeBlack Sea - Rudé mořeRed Sea - MercosurMercosur - implementující opatření státunational implementing measure - mikroorganismusmicroorganism - vodní prostředíaquatic environment - mořské prostředímarine environment - horníkminer - vyšetřovací misefact-finding mission - modemmodem - Černá horaCrna Gora, Montenegro - památkamonument - politická morálkapolitical morality - vyjednávání smlouvy ESnegotiation of an EC agreement - Uruguayské koloUruguay Round - kombinovaná nomenklaturaCombined Nomenclature - seznam léčivdrugs classification - nešíření zbrojenínon-proliferation of arms - ekologická normaenvironmental standard - nový typ zaměstnánínew type of employment - pozorovatelobserver - Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislostEuropean Monitoring Centre for Drugs and Drug Addition - Evropský úřad pro ochranné známkyCommunity Trademark Office - ptácibird - orgán pro spolupráci EUEU cooperation body - rozhodovací orgánydecision-making body - společný orgán ESEC joint body - organizace zdravotnictvíorganisation of health care - Světová obchodní organizaceWorld Trade Organisation - sportovní organizacesports body - komunitární organizaceCommunity body - geneticky modifikovaný organismusgenetically modified organism - orgány a agentury ESEC body and agency - UzbekistánUzbekistan - sponzorstvísponsorship - sponzoring SpolečenstvíCommunity sponsorship - Partnerství pro mírPartnership for Peace - Baltské zeměBaltic States - země Společenství nezávislých státůCIS countries - země Rady pro spolupráci v ZálivuGCC countries - země ZálivuGulf States - země MercosurMercosur countries - nepřidružená zeměnon-associated country - třetí země Středomoříthird countries in the Mediterranean - státy střední a východní EvropyCEEC - obchodovatelné emisní povolenítradeable emission permit - civilní personálcivilian personnel - smluvní pracovnícicontract staff - zdravotní personálnursing staff - vojenský personálmilitary personnel - finanční prognózyfinancial perspectives - Společná zahraniční a bezpečnostní politikaCFSP - filozofie právaphilosophy of law - stížnost ke komisicomplaint to the Commission - škodlivé rostlinyharmful plant - živé rostlinyliving plant - pluralismus médiípluralism in the media - ekologická politika SpolečenstvíCommunity environmental policy - jednotná kurzovní politikasingle exchange-rate policy - vízová politikavisa policy - jednotná měnová politikasingle monetary policy - látky znečišťující stratosférustratospheric pollutant - původní obyvatelstvoindigenous population - pornografiepornography - letadlová loďaircraft carrier - soudní stíhánílegal process - prehistorieprehistory - první fáze HMUfirst stage of EMU - hlava státuhead of State - předsednictví v Radě EUEU Council Presidency - předseda komise ESPresident of the Commission - vědecká literaturascientific press - důkazproof - úrazová prevenceaccident prevention - princip vzájemného uznávánímutual recognition principle - princip subsidiarityprinciple of subsidiarity - obecné principy právageneral legal principle - žaloba pro nesplněné povinnosti ze smlouvyEC infringement procedure - spolurozhodovací proceduracodecision procedure - dohadovací řízení - zvláštní řízeníspecial procedure - homeopatický lékhomeopathic product - recyklovaný výrobekrecycled product - celníkcustoms profession - provozovatel alternativní medicínypractitioner of alternative medicine - legislativní plánCommunity legislative programme - operativní programoperational programme - záměr zájmu Společenstvíproject of Community interest - návrh rozpočtu ESdraft EC budget - šíření evropské myšlenkypromotion of the European idea - finanční protokolfinancial protocol - počítačem řízené publikovánícomputer assisted publishing - veřejnost zasedánípublic conduct of debates - otázka důvěryconfidence motion - tibetská otázkaTibetan question - předběžná otázkapreliminary issue - obnovení dohodyrenewal of an agreement - stížnost k ombudsmanovi ESappeal to the EC Ombudsman - správní žalobaaction brought before an administrative court - žaloba k Evropskému soudnímu dvoruaction brought before the EC Court of Justice - žaloba na zrušení rozhodnutí institucí ESaction for annulment of an EC decision - žaloba na nezákonné rozhodnutí správního orgánuaction to establish liability on the part of an administration - ekologická daňenvironmental tax - hospodářská reformaeconomic reform - politická reformapolitical reform - celní režim SpolečenstvíCommunity customs procedure - vývozní celní režimexport customs procedure - finanční režim SpolečenstvíCommunity financing arrangements - alpský regionAlpine Region - region závislý na rybolovuregion dependent on fishing - potřebný regioneligible region - evropský regionEuropean Region - upadající průmyslová oblastdeclining industrial region - evidence obyvatelstvacivil register - jednací řád parlamentuparliamentary rules of procedure - občansko-správní vztahycitizen-authority relations - vztah mezi státem a regionemrelations between the State and the regions - vnitřní vztahyEC interinstitutional relations - dělba pravomocídivision of powers - rozdělování komunitárních fondůdistribution of Community funding - plazireptile - Moldavská republikaRepublic of Moldova - SlovenskoSlovak Republic - Česká republikaCzech Republic - energetická rozvodná síťenergy grid - počítačová síťcomputer network - lokální síťlocal area network - transevropská síťtrans-European network - rezervacereservation - rozpočtové rezervy ESEC budgetary reserve - usnesení parlamenturesolution of parliament - zdroje z DPHVAT resource - srážky ze mzdydeduction at source - revize dohodyrevision of an agreement - změna smlouvy ESrevision of the EC Treaty - kontrola finančních prognózrevision of financial perspectives - mezinárodní role EUthe EU's international role - hlodavcirodent - monarchismusroyalism - RuskoRussia - zdraví zvířatanimal health - duševní zdravímental health - SaskoSaxony - Sasko-AnhaltskoSaxony-Anhalt - lékařská vědamedical science - sochařstvísculpture - Evropský systém ústředních bankESCB - státní tajemstvíState secret - sekretariát institucesecretariat of an Institution - agrární sektorfarming sector - vzdušná bezpečnostair safety - bezpečnostní službysecurity services - námořní bezpečnostmaritime safety - zemětřeseníearthquake - kampaň na získání veřejnostipublic awareness campaign - Srbsko, Srbsko a Černá HoraSerbia, Serbia and Montenegro - síťový servernetwork server - státní zdravotní službaState health service - opicemonkey - historické místohistoric site - politická situacepolitical situation - SlovinskoRepublic of Slovenia, Slovenia, Slovenija - zdravotní péčehealth care - ošetřovatelská péčenursing care - ponorkasubmarine - lékařský obormedical specialisation - představení se zvířatyanimal show - rozpočtová stabilitabudgetary stabiliser - statistika vzděláváníeducation statistics - vedoucí zemědělského podnikuhead of agricultural holding - zdravotní statistikahealth statistics - dopravní statistikatransport statistics - statistika cestovního ruchutourism statistics - subjektivita podle evropského právaEuropean legal status - povzbuzující prostředekstimulant - podzemní skladování odpaduunderground storage of waste - rybářské strukturyfisheries structure - psychotropní látkapsychotropic substance - podpora uživatelehelp desk - kontrola léčivdrug surveillance - multilaterální dozormultilateral surveillance - společná správa obcíjoint authority - operační systémoperating system - systém řízení báze datdatabase management system - zdravotní systémhealth care system - počítačový systémcomputer system - soudní systémlegal system - tabulkový editorspreadsheet - TádžikistánTajikistan - finanční vyrovnávánífinancing level - duální technologiedual-use technology - terminálcomputer terminal - Palestinská autonomní územíautonomous territories of Palestine - země bývalé Jugoslávieterritories of the former Yugoslavia - DuryňskoThuringia - obchodování s lidmitrafficking in persons - uklidňující prostředektranquiliser - zpracování pod celní kontrolouprocessing under customs control - průhlednost administrativyadministrative transparency - průhlednost rozhodovánítransparency in decision-making - převoz nemocnýchtransport of patients - úraztrauma - sezónní zaměstnáníseasonal employment - TrojkaCommunity Troika - třetí fáze HMUthird stage of EMU - TurkmenistánTurkmenistan - správní dohledadministrative supervision - UkrajinaUkraine - Ulster-DonegalUlster-Donegal - Evropská politická unieEuropean Political Union - uživatel výpočetní technikyinformation technology user - alternativní využití zemědělských výrobkůalternative use of agricultural products - vektor nemocidisease vector - bojové vozidlocombat vehicle - porušení komunitárního právainfringement of Community law - odvoláníappeal - VojvodinaVojvodina - cestujícítraveller - demilitarizovaná zónademilitarised zone - citlivá oblastsensitive area - premiérhead of government - šéf opoziceleader of the opposition - hlava rodinyhead of household - hospodářská zvířatalivestock - šekcheque - obratturnover - ChileChile - chemiechemistry - potravinářská chemiefood chemistry - průmyslová chemieindustrial chemistry - ČínaChina - chirurgiesurgery - chlorchlorine - programové rozpočtováníprogramme budgeting - výběr technologiechoice of technology - nezaměstnanostunemployment - konjunkturální nezaměstnanostcyclical unemployment - skrytá nezaměstnanosthidden unemployment - nezaměstnanost ženfemale unemployment - nezaměstnanost mladýchyouth unemployment - krátkodobá nezaměstnanostshort-time working - sezónní nezaměstnanostseasonal unemployment - strukturální nezaměstnanoststructural unemployment - přerušení práce z technických důvodůtemporary layoff - technologická nezaměstnanostunemployment due to technical progress - neúčast ve volbáchabstentionism - obor podnikáníbranch of activity - nezaměstnanýunemployed person - křesťanstvíChristianity - chromchromium - KyprCyprus - jablečné vínocider - Mezinárodní organizace pro migraciIOM - ekonomická aktivitaeconomic activity - cementcement - filmcinema - oběžníkcircular - civilizacecivilisation - vedoucí třídaruling class - nižší třídalower class - střední třídamiddle class - dělnická třídaworking class - rolnická třídapeasant class - společenská třída, třída, vrstvaclass, rank, social class, socio-economic class, stratum - horní třídaupper class - klasifikaceclassification - rozhodčí doložkaarbitration clause - omezovací klauzuleallocation clause - ochranná podmínkaprotective clause - samostatná výdělečná činnostself-employment - duchovenstvoclergy - zákaznícicustomers - podnebíclimate - klimatizaceair conditioning - účetní uzávěrkaclosing of accounts - politický klubpolitical club - Světová rada pro výživuWFC - Konference OSN o obchodu a rozvojiUnctad - politická koalicepolitical coalition - kobaltcobalt - kódovánícoding - pravidla silničního provozuhighway code - plavební řádnavigational code - zákoník prácework code - zákoníklegal code - mírové soužitípeaceful co-existence - společné financováníco-financing - spolurozhodováníco-determination - kokscoke - spolupráce na rozpočtubudgetary cooperation - vybírání danítax collection - sběr datdata collection - solární kolektorsolar collector - kolektivismuscollectivism - venkovské společenstvírural community - správní celekregional and local authorities - městské společenstvíurban community - KolumbieColombia - přizpůsobení školeadjustment to school - barvivodyestuff - potravinářské barvivofood colouring - umělé potravinářské barvivoartificial food colouring - přírodní potravinářské barvivonatural food colouring - řepka olejnáoil seed rape - hořlavina, otop, palivo, pohonná látka, topivofuel - náhradní palivosubstitute fuel - fosilní palivofossil fuel - společenské přizpůsobenísocial adjustment - jaderné palivonuclear fuel - zemědělský výbor ESEC agriculture committee - výbor ESEC committee - poradní výbor ESEC advisory committee - podniková radaworks council - potravinářské aditivumfood additive - výbor Rady EUEU Council committee - Evropský hospodářský a sociální výborEuropean Economic and Social Committee - měnový výbor ESEC Monetary Committee - paritní výbor ESjoint committee on EC matters - stálý výbor ESEC standing committee - stálý výbor OSNUN Standing Committee - vědecký výbor ESEC scientific committee - technický výbor ESEC technical committee - obchodní arbitrážcommercial arbitration - podnikový auditaudit - virtuální knihovnavirtual library - Překladatelské centrum pro orgány Evropské unieTranslation Centre for the Bodies of the European Union - Úřad Společenství pro ochranu odrůd rostlinCommunity Plant Variety Office - Africká charta pro lidská práva a práva národůAfrican Charter on Human and Peoples' Rights - evropská energetická chartaEuropean Energy Charter - sociální klauzulesocial clause - Konference OSN o životním prostředí a rozvojiUNCED - Evropská rada zaměstnancůEuropean Works Council - InternetInternet - elektronický obchodelectronic commerce - evropský institut pro normalizaciEuropean Standards Institute - Evropský výbor pro normalizaciCEN - Evropský výbor pro normalizaci v elektroniceCENELEC - Evropský institut pro normalizaci v telekomunikacíchETSI - uznání dokladů o odborné kvalifikacirecognition of vocational training qualifications - kontrola kvality zemědělských výrobkůquality control of agricultural products - Soudní dvůr Evropského sdružení volného obchoduEFTA Court - nebezpečný odpadhazardous waste - povinný výtisklegal deposit - sociální dumpingsocial dumping - zákonem chráněná právaestablished right - hospodářství v přechodném obdobítransition economy - elektronické publikováníelectronic publishing - enzymenzyme - bovinní spongiformní encefalopatieBSE - evropský sociální prostorEuropean social area - skupina nejvyspělejších zemí světagroup of leading industrialised countries - Všeobecná dohoda o obchodu službamiGATS - Rioská skupinaRio Group - nastolení míruestablishment of peace - ekonomické zpravodajstvíeconomic intelligence - zoologická zahradazoo - nemoc rybfish disease - globalizaceglobalisation - multimédiummultimedia - Úřad pro harmonizaci vnitřního trhuOffice for Harmonisation in the Internal Market - Světová celní organizaceWorld Customs Organisation - Orgán pro řešení sporůDispute Settlement Body - Asijsko-pacifické hospodářské společenstvíAPEC - pedofiliepaedophilia - zásada proporcionalityprinciple of proportionality - srovnávací reklamacomparative advertising - finské regionyregions of Finland - švédské regionyregions of Sweden - regulace telekomunikacíregulation of telecommunications - informační společnostinformation society - Amsterodamská smlouvaTreaty of Amsterdam - ekonomická transformaceeconomic transition - investiční opatření související s obchodemTRIMS - obchodní aspekty práv k duševnímu vlastnictvíTRIPS - Sdružení evropských průmyslových a zaměstnavatelských svazůUNICE - pracovní životworking life - eurozónaeuro area - zoonózazoonosis - integrovaný sazebník Evropských společenstvíTARIC - Mezinárodní konfederace svobodných odborůICFTU - Hospodářské společenství států střední AfrikyECCAS - Evropská telekomunikační satelitní organizaceEUTELSAT - Evropská liga pro hospodářskou spolupráci ELEC - Mezinárodní úřad pro nákazy zvířatIOE - klonovánícloning - obchodní sportrade dispute - podnik v potížíchcompany in difficulties - informační dálniceinformation highway - intranetintranet - extranetextranet - webový prohlížečbrowser - správa dokumentůdocument management - elektronická správa dokumentůEDM - elektronické rozpoznávání písmaOCR - digitalizace dokumentůdigitisation - skenerscanner - Dolní RakouskoNiederösterreich - Horní RakouskoOberösterreich - BurgenlandBurgenland - KorutanskoCarinthia - SalcburskoSalzburg - ŠtýrskoSteiermark - TyrolskoTyrol - VorarlberskoVorarlberg - VídeňVienna - země APECAPEC countries - Evropské centrum podniků veřejného sektoru CEEP - platební lhůtadeadline for payment - Pakt o stabilitě a růstustability pact - politika mládežeyouth policy - spotřebitelská politikaconsumer policy - politika Společenství - národní politika Community policy-national policy - Evropské středisko pro sledování rasismu a xenofobieEuropean Monitoring Centre on Racism and Xenophobia - justice a vnitřní věciJHA - diskriminace na základě věkuage discrimination - diskriminace na základě sexuální orientacediscrimination on the basis of sexual orientation - péče o seniorycare for the elderly - neoprávněné propuštěníunfair dismissal - StockholmStockholm - Östra MellansverigeÖstra Mellansverige - SydsverigeSydsverige - Norra MellansverigeNorra Mellansverige - Mellersta NorrlandMellersta Norrland - Övre NorrlandÖvre Norrland - Smaland med öarnaSmåland med öarna - VästsverigeVästsverige - Itä-SuomiItä-Suomi - Väli-SuomiVäli-Suomi - Pohjois-SuomiPohjois-Suomi - UusimaaUusimaa - Etelä-SuomiEtelä-Suomi - AhvenanmaaAhvenanmaa - Úmluva o sociální politiceSocial Policy Agreement - diskriminace na základě zdravotního postiženídiscrimination based on disability - Úřad pro humanitární pomoc Evropského společenstvíECHO - Evropský úřad pro boj proti podvodůmOLAF - zjednodušení legislativysimplification of legislation - deoxyribonukleová kyselinaDNA - virtuální realitavirtual reality - počítačová grafikapicture synthesis - způsob vyhodnoceníevaluation method - pozorováníobservation - komunitizaceprinciple of communitisation - odpovědnost členského státuliability of the state - simulacesimulation - kontrola dovozusurveillance concerning imports - komparativní analýzacomparative analysis - analýza příčinanalysis of causes - kvantitativní analýzaquantitative analysis - zvláštní dovolenáspecial leave - užší spoluprácecloser cooperation - hypermédiumhypermedia - hypertexthypertext - eutanázieeuthanasia - PalauPalau - NorfolkNorfolk Island - NiueNiue - TokelauTokelau - CeutaCeuta - MelillaMelilla - názor SpolečenstvíCommunity opinion - stanovisko Účetního dvoraCourt of Auditors opinion - Charta základních lidských práv Evropské UnieEU Charter of Fundamental Rights - demokratický deficitdemocratic deficit - vysoký zástupce pro společnou zahraniční a bezpečnostní politikuHigh Representative for the CFSP - usnesení Rady Evropské unieResolution of the Council of the European Union - usnesení Rady Evropyresolution of the European Council - režim produkcemode of production - výrobní cílproduction target - výrobní postupproduction technique - geneticky modifikovaný živočichtransgenic animal - geneticky modifikovaná rostlinatransgenic plant - šíření inovacídiffusion of innovations - pracovní normaproduction standard - zastaralá technologieobsolete technology - výhledové technologické studieprospective technological studies - organizace výzkumuorganisation of research - vědecký objevscientific discovery - zásada předběžné opatrnostiprecautionary principle - terénní výzkumfield research - výsledky výzkumuresearch results - možnost zpětného vysledovánítraceability - udržitelné zemědělstvísustainable agriculture - evropský zemědělský modelEuropean agricultural model - agro-environmentální plánagri-environmental plan - pozemková politikaland policies - zemědělský projektfarming project - zemědělská oblast s environmentálními omezenímiagricultural area with environmental restrictions - agrolesnictvíagroforestry - ztráta na úroděcrop losses - agrocenzusagricultural census - závlahové zemědělstvíirrigated agriculture - střídání plodincrop rotation - silosilo - energetická plodinaenergy crop - olejnatá plodinaoil crop - zootechnikazootechnics - boreální lesboreal forest - udržitelné lesní hospodářstvísustainable forest management - lesní certifikaceforest certification - evropská lesnická politikaEuropean forestry policy - Evropský lesnický informační a komunikační systémEFICS - mediteránní lesMediterranean forest - les mírného pásmatemperate forest - lesnická statistikaforestry statistics - evropská měnaEuropean currency - EcuEcu - evropská mezibankovní úroková sazbaEURIBOR - přepočítací koeficientconversion rate - Asijská rozvojová banka ADB - Středoamerická banka ekonomické integrace CABEI - Karibská rozvojová banka Caribank - zemědělský úvěragricultural credit - stabilizační programstability programme - evropská daňová spolupráceEuropean tax cooperation - daňová reformatax reform - nezaměstnanost migrujících osobmigrant unemployment - průběžná profesní přípravacontinuing vocational training - Výbor pro zaměstnanost a trh práceEmployment Committee - evropská strategie zaměstnanostiEuropean Employment Strategy - pracovní přizpůsobivostworker adaptability - flexibilita pracovní sílylabour flexibility - nedostatečná kvalifikaceskill obsolescence - nedostatek pracovní sílylabour shortage - pracovník s několika odbornými kvalifikacemimulti-skilled worker - přetahování pracovníkůhead-hunting - přeřazení na jinou prácireassignment - přeřazení na nižší pracovní funkcidemotion - Rada ministrů pro ekonomické a finanční záležitostiEcofin - nečlenská země Eurozónynon-participating country - členská země Eurozónyparticipating country - odolnost materiáluresistance of materials - benchmarkingbenchmarking - nesmrtící zbraňnon-lethal weapon - spravedlivý obchodfair trade - oprávnění k výkonu služby</